ப் – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ப்ரச்சோதனன் 1

ப்ரச்சோதனன் (1)

பேச அரும் பெருமை சால் ப்ரச்சோதனன் தூதர் வந்து – உதயணகுமார:4 209/1

மேல்