பொ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொகுட்டு 1
பொங்க 6
பொங்கலால் 1
பொங்கி 20
பொங்கிய 7
பொங்கியும் 1
பொங்கின 2
பொங்கினன் 1
பொங்கு 50
பொங்கும் 3
பொங்குமே 1
பொங்குவர் 1
பொச்சல் 1
பொடி 14
பொடிகள் 1
பொடிசெய்திட்டே 1
பொடித்த 3
பொடித்தன 3
பொடித்தும் 1
பொடிந்தவர் 1
பொடிந்து 1
பொடியாகவும் 1
பொடியில் 1
பொடியினாலும் 1
பொடியும் 3
பொடிவ 1
பொத்தி 2
பொத்தியும் 1
பொத 2
பொதி 10
பொதிந்தால் 1
பொதிந்து 3
பொதிய 1
பொதியறைமையும் 1
பொதியின் 1
பொதிர் 1
பொது 12
பொது_இன்றி 1
பொதும்பர் 4
பொதும்பரும் 1
பொதும்பரே 1
பொதும்பரொடு 1
பொதும்பிடை 2
பொதும்பில் 1
பொதும்பின் 2
பொதும்பு 3
பொதும்பும் 1
பொதுமை 1
பொதுவது 1
பொதுளி 1
பொதுளிய 1
பொம்மல் 1
பொம்மென 2
பொய் 33
பொய்-பால் 1
பொய்_இன்மை 1
பொய்க்குறி 1
பொய்கள் 1
பொய்கை 14
பொய்கையும் 2
பொய்கையுள் 1
பொய்கையே 1
பொய்கையை 1
பொய்த்தல் 2
பொய்த்தனை 1
பொய்த்து 2
பொய்ந்நெறி 1
பொய்ப்பு 1
பொய்ப்பு_இல் 1
பொய்ம்மை 2
பொய்ம்மை_அன்று 1
பொய்ம்மை_இல் 1
பொய்ம்மையில் 1
பொய்யது-அன்று 1
பொய்யா 1
பொய்யினால் 1
பொய்யினில் 1
பொய்யினுள் 1
பொய்யும் 2
பொய்யுரை 1
பொய்யே 2
பொய்யொடு 1
பொய்யொடும் 1
பொர 4
பொரலுற்றான் 1
பொரலுறுகின்றது 1
பொரவைப்பது 1
பொரி 4
பொரித்தும் 1
பொரிந்து 1
பொரிப்பர் 1
பொரிய 2
பொரியுற்று 1
பொரிவ 2
பொரு 37
பொரு_இல் 12
பொரு_இலாள் 1
பொருக்க 1
பொருகின்ற 1
பொருகின்றது 1
பொருட்கு 4
பொருட்கும் 1
பொருட்டாக 2
பொருட்டு 3
பொருட்பட்டார் 1
பொருண்மை 1
பொருத்தம் 6
பொருத்தம்_இன்று 2
பொருத்தனை 1
பொருத்தினால் 1
பொருத 6
பொருதல் 2
பொருதல்-கண் 1
பொருதனவே 1
பொருதான் 1
பொருதியோ 1
பொருது 10
பொருதும் 4
பொருந்த 3
பொருந்தலது 1
பொருந்தவே 1
பொருந்தா 2
பொருந்தாது 1
பொருந்தார்கள் 1
பொருந்தி 6
பொருந்திய 5
பொருந்தியவாறு 1
பொருந்திற்று 1
பொருந்தின 1
பொருந்தினரே 1
பொருந்தினார் 1
பொருந்தினார்களே 1
பொருந்தினாலும் 1
பொருந்து 2
பொருந்துதலின் 1
பொருந்தும் 3
பொருந்துமோ 1
பொருந்துற 1
பொருப்பு 2
பொருப்பொடு 1
பொருபவேல் 1
பொருபாலவர் 1
பொருபொரு 1
பொரும் 6
பொருவ 3
பொருவது 1
பொருவதோ 1
பொருவர் 3
பொருவராயில் 1
பொருவல் 1
பொருவன் 1
பொருவாய் 2
பொருவாரொடு 1
பொருவான் 3
பொருவு 9
பொருவு_அரு 1
பொருவு_அற 1
பொருவு_அறு 2
பொருவு_இல் 4
பொருள் 154
பொருள்-கண் 1
பொருள்-தங்களுக்கு 1
பொருள்-தம்மை 2
பொருள்-தமது 1
பொருள்-தன்னை 1
பொருள்-தாம் 2
பொருள்-தான் 2
பொருள்-தானும் 1
பொருள்-வயின் 4
பொருள்-அதனில் 1
பொருள்-அதனை 1
பொருள்_முடிவு 1
பொருள்_அன்மை 1
பொருள்_இல் 1
பொருள்_இலார்க்கு 1
பொருள்_இலார்களை 1
பொருள்_இன்மை 1
பொருள்_உடைமை 1
பொருள்_உடையார் 1
பொருள்கட்கு 1
பொருள்கள் 7
பொருள்கள்-தம்மை 2
பொருள்கள்-தாம் 2
பொருள்களின் 1
பொருள்களுக்கு 2
பொருள்களும் 3
பொருள்களே 1
பொருள்களை 5
பொருளது 1
பொருளதுவாம் 1
பொருளா 1
பொருளாம் 2
பொருளால் 1
பொருளிடை 1
பொருளின் 4
பொருளினால் 1
பொருளினை 1
பொருளும் 14
பொருளுள் 1
பொருளே 5
பொருளேல் 1
பொருளை 3
பொருளொடு 2
பொருளொடும் 2
பொருளோ 2
பொருளோடு 3
பொரூள்-தாம் 1
பொரூளும் 1
பொல்லா 2
பொல்லாங்கு 1
பொல்லாத 2
பொல்லாதவர்கள் 1
பொல்லாது-கொல் 1
பொல்லாதே 1
பொலம் 26
பொலம்_கொடி 1
பொலம்கொள் 1
பொலி 7
பொலிக 3
பொலிகின்ற 1
பொலிதர 2
பொலிதரும் 1
பொலிந்த 7
பொலிந்தது 1
பொலிந்ததே 1
பொலிந்தவன் 1
பொலிந்தவே 1
பொலிந்தானை 1
பொலிந்து 15
பொலிய 5
பொலிவது 1
பொலிவன 2
பொலிவாரே 1
பொலிவிற்றாய் 1
பொலிவினால் 1
பொலிவினை 1
பொலிவு 6
பொலிவுடன் 2
பொலிவும் 3
பொலிவுரை 1
பொலிவுற்றான் 2
பொலிவே 2
பொலிவேல் 1
பொலிவேன் 1
பொழி 11
பொழி-தொறும் 1
பொழிகின்ற 1
பொழிகின்றது 1
பொழிகின்றார் 1
பொழிதர 1
பொழிந்த 5
பொழிந்தது 2
பொழிந்ததே 1
பொழிந்திடுகின்ற 1
பொழிந்திடும் 1
பொழிந்திடுவதே 1
பொழிந்து 4
பொழிந்தோய் 1
பொழிய 2
பொழியலுற்றான் 1
பொழியும் 3
பொழில் 56
பொழில்-வாய் 2
பொழில்-அதனுள் 1
பொழில்கள் 2
பொழிலகத்து 1
பொழிலகம் 1
பொழில்அது 1
பொழிலிடை 3
பொழிலிடையன 1
பொழிலின் 5
பொழிலின்-வாய் 1
பொழிலின 1
பொழிலினது 2
பொழிலினுள் 1
பொழிலுக்கு 1
பொழிலும் 2
பொழிலுள் 4
பொழிவது 2
பொழிவன 2
பொழிவிக்கின்றான் 1
பொழிவித்தானே 1
பொழிற்கு 1
பொழுதத்து 1
பொழுதத்தே 1
பொழுதில் 4
பொழுதின் 6
பொழுதின்-கண் 2
பொழுதினால் 1
பொழுதினான் 1
பொழுதினானும் 1
பொழுது 14
பொழுது-அகத்து 1
பொழுதும் 11
பொழுதே 6
பொழுதேல் 1
பொழுதொடு 1
பொழுதோடு 1
பொள்ளல் 2
பொள்ளென 1
பொற்பம் 1
பொற்பின் 2
பொற்பினளாய் 1
பொற்பு 17
பொற்புடன் 1
பொற்புற 1
பொறாத 1
பொறாது 1
பொறாமை 1
பொறான் 1
பொறி 36
பொறி-தலை 1
பொறி_இலேன் 1
பொறிகள் 2
பொறிகளை 1
பொறித்த 3
பொறியதாய 1
பொறியவன் 1
பொறியால் 1
பொறியின் 4
பொறியினன் 1
பொறியினாய் 1
பொறியும் 1
பொறியொடு 1
பொறியோடு 1
பொறு 1
பொறுக்க 3
பொறுக்கல் 3
பொறுக்கலாகா 1
பொறுக்கும் 1
பொறுத்த 1
பொறுத்தல் 1
பொறுத்தனர் 1
பொறுப்ப 1
பொறுப்பு 1
பொறுப்பு_இலா 1
பொறை 9
பொறை-வயின் 1
பொறைகொள்ளுதி 1
பொறையினால் 1
பொறையும் 1
பொறையை 1
பொன் 299
பொன்_தொடியாய் 1
பொன்_தொடியார் 1
பொன்_வரை 1
பொன்_அனார் 2
பொன்_அனாள் 3
பொன்_அனீர் 1
பொன்_அனையவள் 1
பொன்_உலகு 1
பொன்மலை 1
பொன்ற 2
பொன்றல் 1
பொன்றல்_இல் 1
பொன்றல 1
பொன்றலும் 1
பொன்றாவாய் 1
பொன்றி 1
பொன்றிடினும் 1
பொன்றிய 1
பொன்றின 2
பொன்றினான் 1
பொன்றினும் 2
பொன்று 2
பொன்று_இலாத 1
பொன்றுங்களே 1
பொன்றுந்துணையும் 1
பொன்றுபு 1
பொன்றும் 6
பொன்றுவிக்கும் 1
பொன்றுவிப்பன் 1
பொன்ன 1
பொன்னின் 5
பொன்னும் 2
பொன்னே 3
பொன்னை 1
பொன்னொடு 1
பொன்னொடும் 1
பொனால் 2
பொனின் 1

பொகுட்டு (1)

செம் கண் மால் சுரமை என்னும் தேம் பொகுட்டு அகத்து வைகும் – சூளாமணி:2 37/3
மேல்


பொங்க (6)

பொன் அவிர் தாரோடு ஆரம் புணர் முலை பொருது பொங்க
மன்னனும் மடந்தை-தானும் மதன கோபத்தின் மாறாய் – யசோதர:2 93/2,3
புடைத்துழி பதடி போல துறுகற்கள் புரண்டு பொங்க
இடித்தலின் மனித்தர் எல்லாம் எயிறுற இறுகி சோர்ந்தார் – சூளாமணி:7 699/3,4
பந்து பொங்க நின்று அடித்திட திளைப்பது ஒத்து உளது அது பகருங்கால் – சூளாமணி:8 878/4
எரி பொங்க எழுந்த வெள்ளை எயிற்றிடை இலங்க நக்கு – சூளாமணி:9 1191/1
ஊன் அமர் குழம்பு பொங்க உழுதிட்டு வென்றி வித்தி – சூளாமணி:9 1199/3
பொன் இயல் மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் புகையும் பொங்க
துன்னிய நகர மாந்தர் துறக்கம்_பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:11 1869/3,4
மேல்


பொங்கலால் (1)

பூ இயல் இணரொடு கவரி பொங்கலால்
பாவிய பனி திரை பரவை பாற்கடல் – சூளாமணி:8 950/2,3
மேல்


பொங்கி (20)

புரவிகள் பொங்கி பூமியில் வீழவும் – உதயணகுமார:1 56/4
பாங்கினால் வளைப்ப பொங்கி படு முகில் முழக்கம் என்ன – உதயணகுமார:1 86/3
கலன் அணி செம்பொன்_மார்பன் கால் பொரு கடலில் பொங்கி
நலம் உறு தோத்திரங்கள் நாதன்-தன் வதனம் நோக்கி – நாககுமார:1 15/2,3
மருத்து எறி கடலின் பொங்கி மறுகிய மனத்தன் ஆகி – யசோதர:2 86/2
பொருவ அரிய துயரினவை பொங்கி உடன் வீழும் – யசோதர:5 295/3
போழ் கதிர் பொழிந்து பொங்கி புலால் நிணம் பொழியும் வேலோய் – சூளாமணி:5 260/4
நாக மா மகளிர் என்னும் நங்கையர் குடைய பொங்கி
மாகம் மேல் தரங்கம் சிந்தி மணி அறை கழுவும் அன்றே – சூளாமணி:7 761/3,4
பொழி சாறு அடு வெம் புகை பொங்கி அயல் – சூளாமணி:7 806/2
பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/4
புடைத்திட நெரிந்து பொங்கி சரங்கள் போய் புரள நோக்கி – சூளாமணி:9 1450/2
பூவின் ஆர்ந்த மணி நிலத்து பொங்கி எழுந்து பொன் ஏந்தி – சூளாமணி:10 1751/3
கந்துகங்கள் கைத்தலத்தால் ஏறுண்டு பொங்கி கரும் கண்ணும் தாமும் உற கலந்து எழுந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1755/1
நீர் ஆலிக்கட்டி நிரந்து எழுந்து பொங்கி நிழல் தயங்கும் பொன் அறை மேல் நின்று ஆடுகின்ற – சூளாமணி:10 1757/1
போர்த்தன பதாகை பொங்கி பூமி அம் கிழவர் உள்ளம் – சூளாமணி:10 1826/3
புழுவின் உருண்டு பொடிந்தவர் பொங்கி
எழுவர் புகைஇந்து எழுந்த பின் மீட்டும் – சூளாமணி:11 1929/1,2
விளிவு_இல் துயரொடு மேல் பொங்கி வீழும் – சூளாமணி:11 1944/1
மாஞ்சோலை பொங்கி மருதம் கிளிப்பிள்ளைகள் வாய் – நீலகேசி:1 10/1
பொரிவ பொங்கி வீழ்ந்து அழைத்து – நீலகேசி:1 99/2
புக்கு வீழ்ந்தார் பிறர் பொங்கி நின்றார் எமர் – நீலகேசி:5 555/3
போத்தந்தியோ அதன் தீமை என்றான் பொங்கி பூதிகனே – நீலகேசி:9 826/4
மேல்


பொங்கிய (7)

பொங்கிய ஈரைஞ்ஞூறு புகை பெறும் முடை உடம்பு – யசோதர:1 38/2
பொங்கிய புரவியாய் போக காலமே – சூளாமணி:5 393/4
பொங்கிய காதல் கூர பாடினன் புலமை மிக்கான் – சூளாமணி:6 538/4
பொங்கிய முகத்த பொன் குடங்களால் பல – சூளாமணி:9 1495/3
பொங்கிய இள மென் கொங்கை மகளிர்-தம் புருவ வில்லால் – சூளாமணி:10 1624/3
பொங்கிய களியது ஆகி மயங்கிய பொருவு_இல் வேழம் – சூளாமணி:10 1703/2
பொங்கிய அமளி மேலால் புணர் முலை நெருங்க புல்லி – சூளாமணி:10 1706/2
மேல்


பொங்கியும் (1)

பொங்கியும் புகை புக – நீலகேசி:1 100/3
மேல்


பொங்கின (2)

துகில் ஆர் கொடி பொங்கின தொங்கல் நிமிர்ந்து – சூளாமணி:8 1078/1
புரவி சேர்ந்து பொங்கின
வரி வில் வாளி மன்னரும் – சூளாமணி:9 1367/2,3
மேல்


பொங்கினன் (1)

பூதவாதியும் பொங்கினன் மேல் செல – நீலகேசி:10 854/2
மேல்


பொங்கு (50)

பொறியின் வேழத்தின் பொங்கு செவியுற – உதயணகுமார:1 49/1
பொங்கு கொங்கையில் குங்குமம் பூசும் கை – உதயணகுமார:1 58/3
பொங்கு இளம் கதிர் போந்தது அமளியில் – உதயணகுமார:1 62/1
பொங்கு ஆரம் முகம் என புலம்பினான் புரவலன் – உதயணகுமார:2 144/4
பொங்கு புறம் கௌசாம்பியில் போர்க்களத்தில் விட்டனர் – உதயணகுமார:3 178/4
பொன் சொரி கவரி வீச பொங்கு அரியாசனத்தில் – உதயணகுமார:4 186/2
பொங்கு இள முலையில் வாச பூசு சாந்து அழிய புல்லி – உதயணகுமார:4 203/3
போந்தன விசும்பினும் பொங்கு நல் நிலத்தினும் – உதயணகுமார:4 234/3
பொங்கு நல் கவி_கடல்-தான் புகுந்து நீர்த்து எழுந்தது அன்றே – நாககுமார:1 2/4
பொங்கு நீர் கடல் போல் மன்னன் புரிந்து நல் உவகை ஆகி – நாககுமார:2 49/2
பொங்கு நகர் புறத்தினில் பூவளவன் மேவியே – நாககுமார:4 127/3
புங்கவன்-தன் ஆலையம் பொங்கு சொன்ன வண்ணம் முன் – நாககுமார:4 134/2
பொங்கு மகுடம் முடி பொற்பு விசையந்தரன் – நாககுமார:4 142/3
பொங்கு அனல் ஆடி ஆதல் பூரண பக்கம்-தன்னில் – நாககுமார:5 151/2
பொன் இயல் அணி கொள் புட்பாவலி எனும் பொங்கு கொங்கை – யசோதர:4 259/2
பொங்கு புய வலியில் பொது_இன்றி முழுது ஆண்ட – யசோதர:5 274/3
பொங்கு தாதொடு பூ மது கொப்பளித்து – சூளாமணி:4 124/2
பொழில் கதிர் பரப்பி வந்து பொங்கு இருள் புதைய நூறும் – சூளாமணி:5 258/1
பொங்கு காடு ஏர்பட ஞெறித்து பூவொடு – சூளாமணி:5 368/2
பொங்கு அலர் பிணையலான்-தன் புரோகிதன் புகலலுற்றான் – சூளாமணி:6 550/4
பொங்கு தானையான் புகன்ற மாற்றமும் – சூளாமணி:7 578/3
பொங்கு வெண் திரை புணரி வண்ணனும் – சூளாமணி:7 585/3
பொங்கு காதலால் புதல்வர் தாமும் மற்று – சூளாமணி:7 600/2
பொங்கு கார் முகில் புரையும் மேனியன் – சூளாமணி:7 602/2
பொங்கு புண்ணியம் புணர்த்தவாறு இது – சூளாமணி:7 604/3
பூ உக இளையவர் திளைத்த பொங்கு அணை – சூளாமணி:7 756/3
போலும் மாண்பின் ஏர் கலந்து பொங்கு நீர புறணியே – சூளாமணி:7 787/4
பொரிய போகின்ற போலும் பொங்கு அரி தடம் கண் பேதைக்கு – சூளாமணி:8 829/2
பொங்கு அலர் அணிந்த பைம் தார் புலி பெயர் பொலம் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 844/2
பொங்கு உளை கலிமாக்கள் புரண்டு வில் – சூளாமணி:8 893/2
பொங்கு ஒலி புடை மணி பூட்கை குஞ்சரம் – சூளாமணி:8 904/2
பொங்கு பொன் சுண்ணம் வீசி மணவினை புனைவி என்றான் – சூளாமணி:8 923/4
பொன் இயல் கழலினாற்கு ஓர் பொங்கு ஒளி புணர்ந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 964/4
பொங்கு திரை ஒன்று இரு புயல் பொலிய ஏந்தி – சூளாமணி:8 1088/3
பொங்கு புரி நூல் அனலர் தாமரை புனைந்து ஆர் – சூளாமணி:8 1094/2
பொங்கு அழல் செய் வேள்வி முறை போற்றலும் எழுந்தான் – சூளாமணி:8 1102/1
பொங்கு எரிய வேள்வி வல் புரோகிதன் அவற்கு – சூளாமணி:8 1105/3
பொங்கு புலி தேர் பெயரன் போந்து பொரலுற்றான் – சூளாமணி:9 1284/4
பொன் அவிர் பூம்_குழையார் பொங்கு ஏந்து இளம்_முலையார் – சூளாமணி:9 1469/3
மீது படு பொங்கு அணையின் மெல்லென இருந்தான் – சூளாமணி:10 1604/4
பொன் அமளி மேல் அடுத்த பொங்கு அணையின் மேலாட்கு – சூளாமணி:10 1794/2
பொங்கு அழல் வலம்செய் போழ்தில் குழை முகம் பொறித்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1831/2
பொன் அணி வள நகர் அகத்து பொங்கு அரி – சூளாமணி:11 1891/2
பூ வடிவு கொண்டனவோ பொங்கு ஒளிகள் சூழ்ந்து புலம்கொளாவால் எமக்கு எம் புண்ணியர்-தம் கோவே – சூளாமணி:11 1903/4
பொங்கு அனல் பாவைகள் புல்ல புணர்ப்பார் – சூளாமணி:11 1932/4
பொரிப்பர் சிறைசெய்து பொங்கு எரி மாட்டி – சூளாமணி:11 1938/1
பொங்கு ஓதம்-அது உடுத்த பூமி எல்லாம் பொது நீக்கி – சூளாமணி:12 2129/2
பொங்கு பூமியுள் பொடி பட அடி இணை புடையா – நீலகேசி:1 52/1
பொங்கு சாமரை ஏந்தி புடைபுடை இயக்கர் நின்று இரட்ட – நீலகேசி:2 157/1
பொங்கு ஆடை போர்த்தார்க்கு பொல்லாதே என்னீரோ – நீலகேசி:5 470/4
மேல்


பொங்கும் (3)

பொறி அமை கரி பொங்கும் உதரத்தில் – உதயணகுமார:1 40/1
பொங்கும் இ குழலியர் புணர்ந்து உடன் இருந்த பின் – நாககுமார:4 133/2
பொங்கும் ஆழியுள் ஒரு பூதிலகமாபுரம் – நாககுமார:4 134/1
மேல்


பொங்குமே (1)

புலவர் தேம் பிழி மகிழ் குரவை பொங்குமே
குலவு கோல் கோவலர் கொன்றை தீம் குழல் – சூளாமணி:1 34/2,3
மேல்


பொங்குவர் (1)

ஒழிவு_இல பொங்குவர் ஓசனை ஏழ் மேல் – சூளாமணி:11 1946/3
மேல்


பொச்சல் (1)

பொச்சல் ஆம்-கொல் புலந்து எழு நீர்மையாய் – சூளாமணி:7 639/4
மேல்


பொடி (14)

பொருபொரு பொரிந்து பொடி ஆம் உடலம் எல்லாம் – யசோதர:5 291/4
அம்_சில்_ஓதியர் ஆர் அளக பொடி
பஞ்சு அராகம் பதித்த பளிக்கு அறை – சூளாமணி:4 126/2,3
பொடி தலை புலம்பி கானம் போழ்ந்து மா நெரிந்து வீழ – சூளாமணி:7 699/1
அழல் கொள் வெம் பொடி அவை மிசை புதைய அ அரிமான் – சூளாமணி:7 711/3
பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/4
செங்கொளி பொன் பொடி எறிந்த செய்கைய – சூளாமணி:8 904/3
புரவிய குரமுகம் இடு-தொறு பொடி எழு – சூளாமணி:8 939/1
பொடி தலை நிலத்தவர் போரும் ஆண்மையும் – சூளாமணி:9 1419/1
பொடி கலந்து அந்தி வான் படைத்த பூம் புனல் – சூளாமணி:10 1682/2
குங்கும பொடி நின்று ஆடி குவட்டு இளம் கொங்கை என்னும் – சூளாமணி:10 1703/3
பூ மரு தடத்துள் தாழ்ந்து பொன் பொடி புதைய ஆடி – சூளாமணி:10 1704/2
பொடி மிசை அப்புறம் புரள இப்புறம் – சூளாமணி:12 2090/2
கால் பொடி ஆகவும் கருதிற்று இன்மையால் – சூளாமணி:12 2108/2
பொங்கு பூமியுள் பொடி பட அடி இணை புடையா – நீலகேசி:1 52/1
மேல்


பொடிகள் (1)

புரை கிளர் பொடிகள் ஆர புணர்த்திடும் புணர்த்த போழ்தில் – சூளாமணி:9 1431/2
மேல்


பொடிசெய்திட்டே (1)

கண் கடாம் மறைக்கும் ஓர் ஏழ் கடிவினை பொடிசெய்திட்டே
எண்கள் தாம் நவின்ற ஈர் எண் கொடி மதில் கோட்டை கட்டி – சூளாமணி:12 2116/2,3
மேல்


பொடித்த (3)

பொடித்த வியர் நீரொடு பொலிந்த சுடர் ஓலை – சூளாமணி:6 454/2
பொடித்த நீர் திவலை சிந்த புகழ்ந்தனர் இருந்த வேந்தர் – சூளாமணி:6 562/2
பிலத்திடை பொடித்த போலும் பிறழ்ந்து இலங்கு எயிற்றினானே – சூளாமணி:9 1141/4
மேல்


பொடித்தன (3)

தூம லேகைகள் பொடித்தன துணை முலை உறவே – சூளாமணி:6 463/4
பொடித்தன சிறு வியர் புள்ளி ஒள் எரி – சூளாமணி:7 682/2
பொடித்தன புகை திரள் பொழிந்த தீ பொறி – சூளாமணி:9 1205/2
மேல்


பொடித்தும் (1)

துப்பன போர்த்தும் பொடித்தும் பொரித்தும் முன் தோன்றுவன – நீலகேசி:1 81/3
மேல்


பொடிந்தவர் (1)

புழுவின் உருண்டு பொடிந்தவர் பொங்கி – சூளாமணி:11 1929/1
மேல்


பொடிந்து (1)

பொடிந்து போயின பொரி என நெரிவொடு புரளா – சூளாமணி:7 712/4
மேல்


பொடியாகவும் (1)

கலி கொள் காடு தன் கால் பொடியாகவும் கருதான் – நீலகேசி:1 45/3
மேல்


பொடியில் (1)

குங்குமம் சேர் கொழும் பொடியில் புரண்டு தன் நிறம் சிவந்த குளிர் முத்தாரம் – சூளாமணி:10 1808/3
மேல்


பொடியினாலும் (1)

செம்பொன் செய் பொடியினாலும் சிவிறியின் தாரையாலும் – சூளாமணி:9 1541/1
மேல்


பொடியும் (3)

சுந்தர பொடியும் பூவும் சுரும்பொடு துதைந்து வீசி – சூளாமணி:8 833/1
கண்ணியுடன் வெறி மலரும் நறும் பொடியும் கமழ் சாந்தும் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:8 1036/3
காழ் அகிலும் நறும் சாந்தும் கடி வாச பூம் பொடியும் கமழ்ந்து கைபோய் – சூளாமணி:9 1528/3
மேல்


பொடிவ (1)

புழுவின் உருள்வ பொரிவ பொடிவ – சூளாமணி:11 1928/4
மேல்


பொத்தி (2)

பொத்தி நீ உரைக்கின்ற பொருளோடு ஆறு ஆகாவோ – நீலகேசி:2 203/2
பொய் பொத்தி சொல்லினவும் போம் கூலி கொண்டனவும் – நீலகேசி:3 257/1
மேல்


பொத்தியும் (1)

பொத்தியும் காட்டுவாய் பொருள் இயைவோ பெரிது என்றாள் – நீலகேசி:4 292/4
மேல்


பொத (2)

தன் கையின் தன் கண்ணை தானே பொத குத்தி – நீலகேசி:7 770/1
தன் கையில் தன் கண்ணை தான் பொத குத்துவது – நீலகேசி:7 770/3
மேல்


பொதி (10)

மணி பொதி கிழியும் மிக்க மணியுடன் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:1 3/1
மணி பொதி கிழி-அதன்னை மணியுடன் நன்கு வைப்பார் – உதயணகுமார:1 3/2
பொதி அவிழ் பொலம்கொள் பைந்தார் புரவலன் திகிரி எய்தி – சூளாமணி:5 297/2
பொதி அவிழ்வன புது மலர் அணி பொய்கை கரை புக்கான் – சூளாமணி:6 437/4
நிழல் பொதி நீல மா மணி கல் அம் திரள் – சூளாமணி:7 755/1
பொழில் பொதி அவிழ்ந்த பூ புதைந்து தோன்றுவ – சூளாமணி:7 755/2
குழல் பொதி துறு மலர் கொண்டை போலுமே – சூளாமணி:7 755/4
உருகின பனி பொதி பாறை உக்க நீர் – சூளாமணி:8 1069/1
புரை தழுவிய பொதி அவிழ்வன பொன் மலர்வன புன்னை – நீலகேசி:1 14/2
போன்று இருந்து பொதி அறுக்கும் புத்தன்-தன் புல் நெறியை – நீலகேசி:2 163/3
மேல்


பொதிந்தால் (1)

துணிவினில் புன்சொலேனும் தூய நற்பொருள் பொதிந்தால்
அணி என கொள்வார் நாமும் அகத்தினுள் இரங்கல் செல்லாம் – உதயணகுமார:1 3/3,4
மேல்


பொதிந்து (3)

பூ மறிந்த தேம் குழல் முடி பொதிந்து வீழ்த்து உலாய் – சூளாமணி:6 487/3
தழல் பொதிந்து என துகில் தரித்த காஞ்சியர் – சூளாமணி:7 755/3
வெள்ளி திரள் மேல் பசும்பொன் மடல் பொதிந்து
அள்ளுறு தேம் கனி அதாய் பொன் திரள் அசைந்து – சூளாமணி:10 1646/1,2
மேல்


பொதிய (1)

பொதிய மா மலையும் காணா பொரு_இல் சீர் குட-பால் நின்ற – உதயணகுமார:5 251/2
மேல்


பொதியறைமையும் (1)

பொய்யும் பொதியறைமையும் மற்று அல்லவும் – நீலகேசி:7 743/3
மேல்


பொதியின் (1)

பொதியின் அவிழ் மலர் சிதறுபு பொலிக என்று உரை புகலா – சூளாமணி:6 440/2
மேல்


பொதிர் (1)

விஞ்சையர் அதனை கண்டு மெய் பொதிர் எறிந்து விம்ம – சூளாமணி:9 1140/1
மேல்


பொது (12)

புனை முடி கவித்து பூமி பொது கடிந்து ஆள்க என்றே – யசோதர:2 158/3
பொங்கு புய வலியில் பொது_இன்றி முழுது ஆண்ட – யசோதர:5 274/3
பொது மலர் பூம் பொழில் புகலும் பொம்மென – சூளாமணி:5 430/2
பொங்கு ஓதம்-அது உடுத்த பூமி எல்லாம் பொது நீக்கி – சூளாமணி:12 2129/2
அடக்கம்_இலர்க்கு ஆவனவும் அன்றி பொது என்றும் – நீலகேசி:1 106/3
பொது என்ற நோயும் புணர்ந்து இரண்டு பாகு ஆம் – நீலகேசி:1 109/2
உள எலா பொது குணத்தான் ஒருங்கு கோளீயும் என்னில் – நீலகேசி:4 438/2
பொறியினாய் பொது சிறப்பு உடன் புணர்ப்பு அதே – நீலகேசி:8 785/4
பெரியதும் பின்னதும் ஆயது அ பொது
உரிதினில் பொருள்களை செலுத்தும் ஒற்றுமை – நீலகேசி:8 787/1,2
பொது எலா பொருளொடும் பொருந்தி நின்றதேல் – நீலகேசி:8 811/1
பொது எனப்படுவது ஓர் போலி ஆதலால் – நீலகேசி:8 813/1
பொது எனப்படுவன போன்ற தாங்களே – நீலகேசி:8 813/2
மேல்


பொது_இன்றி (1)

பொங்கு புய வலியில் பொது_இன்றி முழுது ஆண்ட – யசோதர:5 274/3
மேல்


பொதும்பர் (4)

வீச வெள்ளிலோத்திர பொதும்பர் பாய்ந்து விம்முமே – சூளாமணி:4 134/4
மா துணர் பொதும்பர் வந்து வைக மற்று அது ஊன்றலால் – சூளாமணி:4 135/3
போது உலாய பூம் பொதும்பர் மேல தென்றல் வீசலால் – சூளாமணி:6 493/1
அரு மணி அரும்பி தாழ்ந்த அம் தளிர் பொதும்பர் சார்ந்தார் – சூளாமணி:10 1622/4
மேல்


பொதும்பரும் (1)

பூ கொடி பொதும்பரும் பொன்ன ஞாழலும் – சூளாமணி:1 35/3
மேல்


பொதும்பரே (1)

புண்ணிய பொதும்பரே புரிந்து வைகினும் – சூளாமணி:4 234/3
மேல்


பொதும்பரொடு (1)

ஊடு கொண்ட பொதும்பரொடு உள் விராய் – சூளாமணி:1 31/2
மேல்


பொதும்பிடை (2)

புல்லி வண்டு அமர்ந்து தங்கு பூம் தழை பொதும்பிடை
மல்லிகை கொடி கலந்து மெளவல் சூட வெளவு நீர் – சூளாமணி:6 494/1,2
நாகம் சந்தன பொதும்பிடை நளிர்ந்து தாது உமிழ்வ – சூளாமணி:7 749/2
மேல்


பொதும்பில் (1)

போது அலர் பொதும்பில் தாழ்ந்த பொன் எழில் ஊசல்-தன் மேல் – சூளாமணி:10 1639/3
மேல்


பொதும்பின் (2)

மாதவி பொதும்பின் மயில் தோகை போல் – உதயணகுமார:5 263/2
மொய் மலர் பொதும்பின் மேல் முறுவலித்த முல்லையும் – சூளாமணி:7 789/3
மேல்


பொதும்பு (3)

தழை அவிழ் சந்தன பொதும்பு போல் மது – சூளாமணி:5 380/1
விண்ட மா மலர் பொதும்பு அரங்கமா விரும்பும் நீர் – சூளாமணி:7 788/2
ஆடு இணர் கொடி படர் அகில் பொதும்பு அயல் பொலிந்த – சூளாமணி:7 794/1
மேல்


பொதும்பும் (1)

மஞ்சு இவர் சாரல் மணி அறையும் வார் பொதும்பும்
துஞ்சு மழை தவழும் சோலைகளும் சோதித்து – சூளாமணி:10 1647/2,3
மேல்


பொதுமை (1)

போல நின்று உலகினை பொதுமை நீக்கினான் – சூளாமணி:2 57/4
மேல்


பொதுவது (1)

அன்றியும் பொதுவது அந்தம்_இல் பொருள் – நீலகேசி:8 812/1
மேல்


பொதுளி (1)

பொழில் வளர் வளையமும் பொதுளி வண்டு இனம் – சூளாமணி:11 1896/3
மேல்


பொதுளிய (1)

தாழ் தளிர் பொதுளிய தமால வீதியை – சூளாமணி:10 1586/1
மேல்


பொம்மல் (1)

புரி மணி பொலம் குழை பொம்மல் வெம் முலை – சூளாமணி:8 904/3
மேல்


பொம்மென (2)

பொது மலர் பூம் பொழில் புகலும் பொம்மென
மது மலர் பொழிதர மழலை வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 430/2,3
புலத்தினது அளவு நீங்கி பொம்மென உயிர்த்து விம்மி – சூளாமணி:9 1440/2
மேல்


பொய் (33)

பொன் திகழ் அலங்கல் மார்ப போற்றி பொய் அன்று இது என்றார் – சூளாமணி:3 109/4
புனைவு சேர் அணுமை பொய்_இன்மை மெய் உரை – நீலகேசி:1 119/2
பொய் அற்ற காதல் பொருவு_இல் அறம் காட்டல் எட்டும் – நீலகேசி:1 123/3
அன்மையாரவர் தாம்தாம் அறிந்தன உரைத்த பொய் ஆக்கி – நீலகேசி:2 161/1
போந்து கொண்டதும் பொய்யினுள் பொய் அன்றோ – நீலகேசி:2 219/4
பொய் பொத்தி சொல்லினவும் போம் கூலி கொண்டனவும் – நீலகேசி:3 257/1
பொய் அளவை குடம் குடத்தில் புகல் அருமை போல் என்பாய் – நீலகேசி:4 301/2
மோனம் பொய் அஞ்சி கொண்டவன் மெய் உரைக்கு – நீலகேசி:4 325/1
பொய் சிதைத்தது என் சொல்லி பெயர்ந்து உரை – நீலகேசி:4 326/3
பொய் உரைத்திலன் என்றல் பொருந்துமோ – நீலகேசி:4 326/4
பொய் ஆகும் என்னாய் அவை புத்த வசனம் என்பாய் – நீலகேசி:4 399/3
புல்லிய ஒற்றுமையில் குறி ஆகிய பொய் உயிரும் – நீலகேசி:5 494/2
புக்கனதாம் பொறியால் நின் புலம் அன்றி பொய் என தான் – நீலகேசி:5 503/3
போதியனாய் நின்னை புத்தன் என்றால் அது பொய் பிறவோ – நீலகேசி:5 519/2
பொய் குறள்ளை கடும் சொல் பயன்_இல் சொல் – நீலகேசி:5 531/1
நிலம் பொய் நீர் பொய் நெடு நகர்-தாமும் பொய் – நீலகேசி:5 534/1
நிலம் பொய் நீர் பொய் நெடு நகர்-தாமும் பொய் – நீலகேசி:5 534/1
நிலம் பொய் நீர் பொய் நெடு நகர்-தாமும் பொய்
கலம் பொய் காற்றொடு தீயும் பொய் காடும் பொய் – நீலகேசி:5 534/1,2
கலம் பொய் காற்றொடு தீயும் பொய் காடும் பொய் – நீலகேசி:5 534/2
கலம் பொய் காற்றொடு தீயும் பொய் காடும் பொய் – நீலகேசி:5 534/2
கலம் பொய் காற்றொடு தீயும் பொய் காடும் பொய்
குலம் பொய்யே என கூறும் செம் கூறையாய் – நீலகேசி:5 534/2,3
சலம் பொய் அன்று இது ஒன்றே நுங்கள் சத்தையே – நீலகேசி:5 534/4
பொய் கைசெய்தே சொன்ன பூவொடு வித்து உரை – நீலகேசி:5 596/3
புணரிய தாம் அவை பொய் என சொன்னேற்கு – நீலகேசி:5 639/1
பொய் சேதம் அல்லா பொருள் முடிபு ஒன்று உண்டு ஆக – நீலகேசி:5 657/3
பொய் நின்ற எல்லாம் புரைத்தாய் இனி பூரணன்னே – நீலகேசி:6 728/1
பொய் என்று உரைத்தனள் போது அரி கண்ணாள் – நீலகேசி:7 738/4
பொய் தவம் ஆதலின் போவன் என்னவே – நீலகேசி:8 789/4
புணர்ப்பது ஓர் பொருளினை வேண்டின் பொய் எனின் – நீலகேசி:8 800/2
புனைவன் நின் உரை பொய் என சொல்லியே – நீலகேசி:10 862/4
பூதம் அல்லது பொய் பிற நூல் என்று – நீலகேசி:10 864/1
பொய் ஐம்_பூதம் புணர்ந்து உணர்வோடு இன்பம் – நீலகேசி:10 868/3
புணருமே எனின் பொய் தொகைக்-கண் எனல் – நீலகேசி:10 880/2
மேல்


பொய்-பால் (1)

பொய்-பால் இன்றி எடுத்திட்டு புடைத்தும் பெயர்த்தும் பொருதனவே – சூளாமணி:9 1348/4
மேல்


பொய்_இன்மை (1)

புனைவு சேர் அணுமை பொய்_இன்மை மெய் உரை – நீலகேசி:1 119/2
மேல்


பொய்க்குறி (1)

புள் இடை தடுப்ப தீய பொய்க்குறி செய்ய கண்டும் – உதயணகுமார:1 47/1
மேல்


பொய்கள் (1)

பொய்கள் சொல்லி புலை_மகனே எம்மை – நீலகேசி:4 317/3
மேல்


பொய்கை (14)

பூவை வண்டு அரற்றும் காவுள் பூம் பொய்கை கண்டு இருப்ப – உதயணகுமார:1 116/2
இன் பால் பொய்கை எழில் கரை வைகு என – உதயணகுமார:5 275/3
எழில் வனம் பொய்கை ஈடு அழித்திடும் – உதயணகுமார:6 317/2
வள்ளல் ஆர் பொய்கை மத்திம நாட்டினுள் – உதயணகுமார:6 343/4
சங்கம் மேய் தரங்க வேலி தடம் கடல் பொய்கை பூத்த – சூளாமணி:2 37/1
பொதி அவிழ்வன புது மலர் அணி பொய்கை கரை புக்கான் – சூளாமணி:6 437/4
புணர் கொண்டு எழு பொய்கை கரை பொரு திவலைகள் சிதறா – சூளாமணி:6 438/1
புள் இரைப்பது ஓர் பொய்கை சார்ந்ததும் – சூளாமணி:7 580/4
கணம் கெழு களி வண்டு ஆல பாசடை கலந்த பொய்கை
தணந்து ஒளி விடாத வெண் தாமரை ததைந்து அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:7 758/3,4
போது எலாம் குவிந்த பொய்கை தாமரை பொலிவு நீங்க – சூளாமணி:8 1029/2
வெய் ஒளி நிறைந்த நீல விசும்பு என்னும் மணி கொள் பொய்கை
மை இருள் என்னும் சேற்றுள் வளர் திங்கள் கதிர்கள் என்னும் – சூளாமணி:8 1030/2,3
மை ஆர் பொய்கை தண் புனல் நாடன் வரலோடும் – சூளாமணி:9 1524/2
மலங்கு பாய் தயங்கு பொய்கை மணி கல் வாய் அடுத்த செம்பொன் – சூளாமணி:10 1672/1
போது ஆர் பொய்கை போது அவிழ் பொன் தாமரை காட்டி – சூளாமணி:10 1741/1
மேல்


பொய்கையும் (2)

புக்கு இளம் தாமரை நகாத பொய்கையும்
மிக்கு இளம்பிறை விசும்பு இலாத அந்தியும் – சூளாமணி:5 413/2,3
திணை விராய் பொய்கையும் திகிரி புள்ளினுக்கு – சூளாமணி:8 1050/1
மேல்


பொய்கையுள் (1)

பொன் இதழ் தாமரை பொய்கையுள் பூப்பன – சூளாமணி:5 281/1
மேல்


பொய்கையே (1)

புள் அறாது புலம்பின பொய்கையே – சூளாமணி:1 23/4
மேல்


பொய்கையை (1)

போது உலாம் தாமரை பூத்த பொய்கையை
தீது உலாம் கீழ்_உயிர் தீண்ட செல்லல – சூளாமணி:4 223/1,2
மேல்


பொய்த்தல் (2)

கோறல் பொய்த்தல் கொடும் களவு நீக்கி பிறர் மனைகள் மேல் – நீலகேசி:1 40/1
பொய்த்தல் உள்ளிட்டவும் புல்லும் மற்று என்ன – நீலகேசி:7 741/4
மேல்


பொய்த்தனை (1)

என்றாளை முகம் நோக்கி இது பெரிதும் பொய்த்தனை நீ – நீலகேசி:4 286/1
மேல்


பொய்த்து (2)

பொய்த்து அளைத்-தலை போதர கார் செய்வான் – சூளாமணி:7 783/2
பொய்த்து உரையாம் நன்மை போதுவதேல் இல்லை பூதிகனே – நீலகேசி:9 852/1
மேல்


பொய்ந்நெறி (1)

பொய்ந்நெறி ஆதலை தேற்றி போகு என – நீலகேசி:8 790/3
மேல்


பொய்ப்பு (1)

பொய்ப்பு_இல் உயிரே பொருவு_இல் குணம் மார்க்கணை – நீலகேசி:1 120/2
மேல்


பொய்ப்பு_இல் (1)

பொய்ப்பு_இல் உயிரே பொருவு_இல் குணம் மார்க்கணை – நீலகேசி:1 120/2
மேல்


பொய்ம்மை (2)

பொய்ம்மை_அன்று இவள் பொன்றினும் பொன்றல – யசோதர:3 217/4
பொய்ம்மை_இல் புகழவன் பொலிந்து தோன்றினான் – சூளாமணி:5 386/4
மேல்


பொய்ம்மை_அன்று (1)

பொய்ம்மை_அன்று இவள் பொன்றினும் பொன்றல – யசோதர:3 217/4
மேல்


பொய்ம்மை_இல் (1)

பொய்ம்மை_இல் புகழவன் பொலிந்து தோன்றினான் – சூளாமணி:5 386/4
மேல்


பொய்ம்மையில் (1)

பொய்ம்மையில் புண்ணியம் போர்க்கும் புகுந்தே – சூளாமணி:11 1993/4
மேல்


பொய்யது-அன்று (1)

பொய்யது-அன்று இது புரவல_குமர நின் புகழ் மொழி புணையாக – யசோதர:5 322/3
மேல்


பொய்யா (1)

பொய்யா கல்வி செல்வர்கள்-தம்மால் புணர்வித்தான் – சூளாமணி:10 1743/3
மேல்


பொய்யினால் (1)

புகை கமழ் குழலி சோர்ந்து பொய்யினால் மெய்யை வீழ்த்தாள் – யசோதர:2 130/3
மேல்


பொய்யினில் (1)

போரினில் நிற்கல் ஆற்றாம் பொய்யினில் தந்த மைந்தன் – உதயணகுமார:1 93/1
மேல்


பொய்யினுள் (1)

போந்து கொண்டதும் பொய்யினுள் பொய் அன்றோ – நீலகேசி:2 219/4
மேல்


பொய்யும் (2)

பெருகிய கொலையும் பொய்யும் களவோடு பிறன்_மனை-கண் – யசோதர:4 242/1
பொய்யும் பொதியறைமையும் மற்று அல்லவும் – நீலகேசி:7 743/3
மேல்


பொய்யுரை (1)

பொய்யுரை புனைந்தவளை புரவலனும் சீறினான் – நாககுமார:2 64/1
மேல்


பொய்யே (2)

நாந்தக கிழவன் பொய்யே நங்கைமார்க்கு உடைந்து நின்றான் – சூளாமணி:10 1676/4
குலம் பொய்யே என கூறும் செம் கூறையாய் – நீலகேசி:5 534/3
மேல்


பொய்யொடு (1)

பொருள் கொலை களவு காமம் பொய்யொடு புறக்கணித்திட்டு – யசோதர:5 309/2
மேல்


பொய்யொடும் (1)

பொய்யொடும் பொருளொடும் குவகொடும் சாலவும் பொருந்துதலின் – நீலகேசி:9 828/2
மேல்


பொர (4)

முடிகளின் மணி பொர முரலும் மொய் கழல் – சூளாமணி:5 422/2
முடி பொர முனிவின் தான் போய் முனிவன முன்னினானால் – சூளாமணி:6 553/4
தாரும் கொங்கைகளும் பொர தாம் சில – சூளாமணி:7 613/3
பொருவர் என்னப்படுவார் அங்கு ஒருவர் போந்து பொர ஒருவர் – சூளாமணி:9 1339/3
மேல்


பொரலுற்றான் (1)

பொங்கு புலி தேர் பெயரன் போந்து பொரலுற்றான் – சூளாமணி:9 1284/4
மேல்


பொரலுறுகின்றது (1)

போலுமால் பொரலுறுகின்றது என்று தன் – சூளாமணி:9 1262/2
மேல்


பொரவைப்பது (1)

மாலால் எதிர்ந்து மலைவாயை நீடு பொரவைப்பது என்னை இனி என் – சூளாமணி:9 1332/1
மேல்


பொரி (4)

பொரி அணிந்த புன்கு உதிர்ந்து பூ நாறும் துறை எல்லாம் – சூளாமணி:4 174/2
பொரி விரிவன புது மலர் என புன்கு உதிர்வன புறனே – சூளாமணி:6 431/4
பொடிந்து போயின பொரி என நெரிவொடு புரளா – சூளாமணி:7 712/4
பொரி போல் எழ உதையா இவன் வருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1311/4
மேல்


பொரித்தும் (1)

துப்பன போர்த்தும் பொடித்தும் பொரித்தும் முன் தோன்றுவன – நீலகேசி:1 81/3
மேல்


பொரிந்து (1)

பொருபொரு பொரிந்து பொடி ஆம் உடலம் எல்லாம் – யசோதர:5 291/4
மேல்


பொரிப்பர் (1)

பொரிப்பர் சிறைசெய்து பொங்கு எரி மாட்டி – சூளாமணி:11 1938/1
மேல்


பொரிய (2)

பொரிய போகின்ற போலும் பொங்கு அரி தடம் கண் பேதைக்கு – சூளாமணி:8 829/2
பொரிய வந்தார்களும் புறந்தந்தார் இனி – சூளாமணி:9 1253/3
மேல்


பொரியுற்று (1)

உக்க நெல் பொரியுற்று ஒரு சார் எலாம் – சூளாமணி:7 780/3
மேல்


பொரிவ (2)

புழுவின் உருள்வ பொரிவ பொடிவ – சூளாமணி:11 1928/4
பொரிவ பொங்கி வீழ்ந்து அழைத்து – நீலகேசி:1 99/2
மேல்


பொரு (37)

பொரு கயல்_கண்ணினாள் தான் போந்ததை அறிந்து அழுங்கி – உதயணகுமார:1 16/1
பொரு_இல் மன்னவன் பொன் திறை கேட்புழி – உதயணகுமார:1 33/1
போத சிரசில் பொரு நீர் கலசன் – உதயணகுமார:1 76/4
பூம்_துகில் செறி மருங்குல் பொரு கயல்_கண்ணி வேய் தோள் – உதயணகுமார:1 103/2
போர் இயல் புரவி மானம் பொரு விலை ஆயிரம்மும் – உதயணகுமார:1 108/3
பொரு_இல் காமனையே காணா புரவலன் கண்டு உகந்து – உதயணகுமார:3 157/2
பொள்ளென வெகுண்டு நோக்கி பொரு மனத்து உருகி மன்னன் – உதயணகுமார:4 191/1
பொதிய மா மலையும் காணா பொரு_இல் சீர் குட-பால் நின்ற – உதயணகுமார:5 251/2
பொரு_இல் வேந்தர்கள் புகழ்ந்து அடைந்ததும் – உதயணகுமார:6 306/4
போந்து புண்ணியன் பொரு_இல் போகத்து – உதயணகுமார:6 308/1
பொரு_இல் நால் அமைச்சரும் பொற்பு அரசன் மாதரும் – உதயணகுமார:6 358/2
பொரு_இல் ஐம்புலம் அடக்கி பொருந்தி அவா அச்சம் மூவிரு – உதயணகுமார:6 363/3
கலன் அணி செம்பொன்_மார்பன் கால் பொரு கடலில் பொங்கி – நாககுமார:1 15/2
பொரு கயல்_கணி பூம் குழை மாதரும் – நாககுமார:1 24/2
பொரு_இலாள் கண்டு எழுந்து புரவலர்க்கு உணர்த்தினாளே – நாககுமார:2 42/4
போக பூமி ஆண்ட பொரு_இல் எண்ணூறு ஆண்டு – நாககுமார:5 167/3
பொரு_இல் புண்ணியம் போகம் புணர்ப்பதும் – யசோதர:0 4/2
பொரு_இல் வீடு புணர் திறமும் இவை – யசோதர:1 9/3
புண்டரீகத்தின் கொம்பும் பொரு_இல் மன்மதனும் போன்று – யசோதர:1 29/3
புலவு நீர் பொரு பூண் எறி பூசலும் – சூளாமணி:1 16/2
பொலம் கலக்கு உரியவாம் பொரு_இல் மா மணி – சூளாமணி:4 230/1
புணர் கொண்டு எழு பொய்கை கரை பொரு திவலைகள் சிதறா – சூளாமணி:6 438/1
புழல் கை திண் நுதி மருப்பின பொரு களிறு இவை-தாம் – சூளாமணி:7 708/1
போது உலாம் சிலையினான்-தன் பொரு கணைக்கு இலக்கம் செய்யும் – சூளாமணி:8 991/3
பொரு படை தொகை ஓர் மூன்று போர் தொழில் தானும் மூன்றே – சூளாமணி:9 1183/1
பொருபாலவர் கண் சுழல பொரு தேர் – சூளாமணி:9 1236/3
போர்த்தது விசும்பு புலம்பின விலங்கல் புரண்டன பொரு வரை துறுகல் – சூளாமணி:9 1323/2
பொரு மாலை வாள் கை பொலி கேடகத்தன் அணி போது இலங்கு முடியன் – சூளாமணி:9 1328/3
போக பொருவன் என புகைந்து பொரு வெம் சிலை ஒன்று இடன் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1341/2
பொரு வில் பக்கரை போழ்களும் – சூளாமணி:9 1360/2
பொரு நிலை அழிந்து பின் புறக்கொடுத்தது – சூளாமணி:9 1378/3
பொரு களம் புற்று எடுக்கின்றது ஒக்குமே – சூளாமணி:9 1397/4
பொரு படை புகைந்தவர் வழங்கும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1415/1
பொரு நல் வய வேந்தர் போற்றி இசைப்ப வந்தான் – சூளாமணி:9 1465/2
பொரு மாலை வேல் அரசர் போற்று இசைப்ப பூவின் – சூளாமணி:9 1518/1
போர் மேகம் அன்ன திறல் பொரு களிற்று மேல் அரசர் போற்று கூவ – சூளாமணி:9 1530/1
திரை பொரு கடல் ஒலி அன்ன செம்மற்றே – நீலகேசி:1 25/4
மேல்


பொரு_இல் (12)

பொரு_இல் மன்னவன் பொன் திறை கேட்புழி – உதயணகுமார:1 33/1
பொரு_இல் காமனையே காணா புரவலன் கண்டு உகந்து – உதயணகுமார:3 157/2
பொதிய மா மலையும் காணா பொரு_இல் சீர் குட-பால் நின்ற – உதயணகுமார:5 251/2
பொரு_இல் வேந்தர்கள் புகழ்ந்து அடைந்ததும் – உதயணகுமார:6 306/4
போந்து புண்ணியன் பொரு_இல் போகத்து – உதயணகுமார:6 308/1
பொரு_இல் நால் அமைச்சரும் பொற்பு அரசன் மாதரும் – உதயணகுமார:6 358/2
பொரு_இல் ஐம்புலம் அடக்கி பொருந்தி அவா அச்சம் மூவிரு – உதயணகுமார:6 363/3
போக பூமி ஆண்ட பொரு_இல் எண்ணூறு ஆண்டு – நாககுமார:5 167/3
பொரு_இல் புண்ணியம் போகம் புணர்ப்பதும் – யசோதர:0 4/2
பொரு_இல் வீடு புணர் திறமும் இவை – யசோதர:1 9/3
புண்டரீகத்தின் கொம்பும் பொரு_இல் மன்மதனும் போன்று – யசோதர:1 29/3
பொலம் கலக்கு உரியவாம் பொரு_இல் மா மணி – சூளாமணி:4 230/1
மேல்


பொரு_இலாள் (1)

பொரு_இலாள் கண்டு எழுந்து புரவலர்க்கு உணர்த்தினாளே – நாககுமார:2 42/4
மேல்


பொருக்க (1)

பொருக்க நீ சொல் என்ன புத்தனார் முதல் மாணி – நீலகேசி:3 266/3
மேல்


பொருகின்ற (1)

பொன் தத்து ஆர் கவரி வேய்ந்து பொருகின்ற புரவி எல்லாம் – சூளாமணி:8 915/4
மேல்


பொருகின்றது (1)

புரையார் இடம் மறையும் இது பொருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1314/4
மேல்


பொருட்கு (4)

ஒன்றின் இயற்கை ஒரு வான் பொருட்கு இல்லை என்றே – நீலகேசி:4 414/1
நலிந்தால் பிற பொருட்கு நாட்டலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 692/5
பால் எங்கும் ஓதப்படுகின்ற பத பொருட்கு
காலங்கள் சொல்லாய் அது-தான் உன் கணக்கும் என்றால் – நீலகேசி:6 721/1,2
எவ்வகையின்னும் விகாரம் இலா பொருட்கு
இ வகை-தம்மை எடுத்து உரை என் செயும் – நீலகேசி:7 763/1,2
மேல்


பொருட்கும் (1)

பொன்றும் அ குணம் எனின் பொருட்கும் ஆம் என – நீலகேசி:8 818/3
மேல்


பொருட்டாக (2)

தருமத்தில் திரிவு_இல்லாள் தயாச்செய்தல் பொருட்டாக
நிருமித்த வகையினதாம் நெடு நகரை வலம்செய்து – நீலகேசி:2 165/1,2
உய் வகை_இல் பேர்_இடரை ஒழிப்பதன் பொருட்டாக
இவ்வகையால் அருள் செய்யும் என்பதனை எடுத்துரைத்தாள் – நீலகேசி:2 186/2,3
மேல்


பொருட்டு (3)

புந்தி_மிக்கோர் உரை பொருட்டு ஏறி தன் – உதயணகுமார:1 55/2
பொன்றும் இ உடலின் பொருட்டு
என்றும் நிற்கும் இரும் புகழ் – சூளாமணி:9 1356/1,2
இந்திரியங்களை வென்றல் பொருட்டு என – நீலகேசி:4 318/1
மேல்


பொருட்பட்டார் (1)

போக மனிதர் என பொருட்பட்டார் – சூளாமணி:11 1971/4
மேல்


பொருண்மை (1)

சிறந்தன முயலப்பண்ணும் செப்பும் இ பொருண்மை என்றான் – யசோதர:1 72/4
மேல்


பொருத்தம் (6)

பொழுது போக்குதல் புரிந்தனன் பொருத்தம் அஃது உடைத்தே – நீலகேசி:1 46/2
ஒக்கும் மற்று அவை உளவேனும் உரைப்பது பொருத்தம்_இன்று எமக்கே – நீலகேசி:1 70/4
புரைப்பு_இல் மார்க்கம் பொருத்தம் உடைத்து அரோ – நீலகேசி:3 251/4
பொருத்தம் அலாதனவே சொல்லும் புத்த நின் புத்தி இதோ – நீலகேசி:5 500/4
போயும் ஒழியாது இவண் நிற்றல் பொருத்தம் அன்றால் – நீலகேசி:6 718/2
பொன்றும் மற்று ஆதலின் அஃதும் பொருத்தம்_இன்று – நீலகேசி:7 772/2
மேல்


பொருத்தம்_இன்று (2)

ஒக்கும் மற்று அவை உளவேனும் உரைப்பது பொருத்தம்_இன்று எமக்கே – நீலகேசி:1 70/4
பொன்றும் மற்று ஆதலின் அஃதும் பொருத்தம்_இன்று
தின்று தின்றிட்டு படைப்பின் தெருட்சி மற்று – நீலகேசி:7 772/2,3
மேல்


பொருத்தனை (1)

பொருத்தனை என்று உரைக்கின்றாய் உறு நோயை தீர்ப்பது ஓர் – நீலகேசி:4 299/2
மேல்


பொருத்தினால் (1)

பொருத்தினால் பழிக்கலாகா புலைமை மிக்கு உடையரேனும் – சூளாமணி:7 667/2
மேல்


பொருத (6)

உலம் பொருத தோள் உடை உதயணகுமரனும் – உதயணகுமார:3 172/1
நலம் பொருத நாற்படையும் நன்குடனே சூழ போய் – உதயணகுமார:3 172/2
புலம் பொருத போர்ப்படையுள் பொருது தவ தொலைத்து உடன் – உதயணகுமார:3 172/3
ஐந்தினொடு பொருத தொகை ஐயம்பதின்_இரட்டி – யசோதர:5 265/2
மங்கையர் முலையொடு பொருத வாவிகள் – சூளாமணி:5 367/2
கொங்கு ஆர வார் குழலார் குவி முலைகள் முகம் பொருத குவவு தோளான் – சூளாமணி:10 1802/3
மேல்


பொருதல் (2)

பூவினும் பொருதல் வேண்டா சூழ்ச்சியே பொருந்த நோக்கி – சூளாமணி:9 1179/1
குரவரோடு படை பொருதல் கூடிற்று அறன்று குல வேந்தே – சூளாமணி:9 1339/2
மேல்


பொருதல்-கண் (1)

பொருதல்-கண் அரிய வேலோய் புராணநூல் புலவர் யாரும் – சூளாமணி:8 972/2
மேல்


பொருதனவே (1)

பொய்-பால் இன்றி எடுத்திட்டு புடைத்தும் பெயர்த்தும் பொருதனவே – சூளாமணி:9 1348/4
மேல்


பொருதான் (1)

நெய் வேல் பெயர்த்து நிருமித்து அஃது ஏந்தி உரும் ஒத்து நேர்ந்து பொருதான்
வெவ் வேல் தெருட்டி ஒரு தோள் நிமிர்த்தி விரல் ஒன்று சுட்டி வரவே – சூளாமணி:9 1333/2,3
மேல்


பொருதியோ (1)

ஏற்றனை பொருதியோ என்று இலங்கு எயிறு இலங்க நக்கான் – சூளாமணி:9 1457/4
மேல்


பொருது (10)

புலம் பொருத போர்ப்படையுள் பொருது தவ தொலைத்து உடன் – உதயணகுமார:3 172/3
பூம் கணை மாரி வெள்ளம் பொருது வந்து அலைப்ப புல்லி – யசோதர:2 91/2
பொன் அவிர் தாரோடு ஆரம் புணர் முலை பொருது பொங்க – யசோதர:2 93/2
அரைக்கும் மற்று இது குண_கடல் திரையொடும் பொருது அலது அவியாதே – சூளாமணி:8 877/4
அயிரை வார் கரை குடகடல் திரையொடு பொருது அலது அவியாதே – சூளாமணி:8 879/4
பொருது அவன் கிளையை முந்நீர் புறங்கரை படுத்தும் என்றான் – சூளாமணி:9 1177/4
பொருது தாம் அழிந்து அமர் புறக்கிட்டு ஓடினார் – சூளாமணி:9 1256/2
வாழி படை பொருது என் என வையா நனி வந்தான் – சூளாமணி:9 1312/4
பொருது ஆங்கு அழிந்து புகை கேது வீழ அரிகேது முன்னம் முடிய – சூளாமணி:9 1326/1
பொன் அம் புனை தார் வேந்தரையும் பொருது பட்ட போர்க்களம் மீது – சூளாமணி:9 1484/2
மேல்


பொருதும் (4)

இனி இருந்து என்னை பாவம் எழு-மின் போய் பொருதும் என்பார் – சூளாமணி:9 1164/1
விஞ்சையர் பொருவராயில் விஞ்சையில் பொருதும் அன்றி – சூளாமணி:9 1186/1
எஞ்சுதல் இன்றி ஏற்ற பொருதும் என்று இன்ன சூழ்ந்து – சூளாமணி:9 1186/3
பொருதும் வேலையின் – சூளாமணி:9 1301/2
மேல்


பொருந்த (3)

பொருந்த கேட்ட புரவலன் துக்கமாய் – உதயணகுமார:6 349/2
பூவினும் பொருதல் வேண்டா சூழ்ச்சியே பொருந்த நோக்கி – சூளாமணி:9 1179/1
புயல் இரும் கூந்தலி பொருந்த சொல்லினாள் – நீலகேசி:2 225/3
மேல்


பொருந்தலது (1)

போழ்ந்து கோடல் பொருந்தலது ஒக்குமே – நீலகேசி:5 546/4
மேல்


பொருந்தவே (1)

பொருந்தவே கொண்டு வந்து புரவலற்கு ஈந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 189/4
மேல்


பொருந்தா (2)

இறைவன் ஆங்கு உரைத்த சொல் கேட்டு என்னை பாவம் பொருந்தா
கறையவாம் மொழிகள் சொன்னேன் காவலன் கருதிற்று ஓரேன் – சூளாமணி:6 529/1,2
போகம் நுகர்ந்து பொருந்தா வினை புல்லல் இன்றி – நீலகேசி:1 126/3
மேல்


பொருந்தாது (1)

பூவின்-கண் காட்டல் பொருந்தாது அதன் வழி – நீலகேசி:5 581/1
மேல்


பொருந்தார்கள் (1)

போற்றல் தாய்_அனையான் பொருந்தார்கள் மேல் – நீலகேசி:1 22/3
மேல்


பொருந்தி (6)

பொருந்தி செல் நகர்ப்புறத்தில் பொலிவுடன் இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:3 154/4
பொரு_இல் ஐம்புலம் அடக்கி பொருந்தி அவா அச்சம் மூவிரு – உதயணகுமார:6 363/3
பொன்னின் ஆய அமளி மேல் பூவின் ஆய அணை பொருந்தி
அன்னம்_அனையார் அடி வருட அமரும் பள்ளி அமராதே – சூளாமணி:9 1476/1,2
அணி செய் கோழ் அரை அரை நிழல் அழகனை பொருந்தி
மணிகள்-தாம் பல கதிர் விடு மலர் உடை மணை மேல் – நீலகேசி:5 476/1,2
புத்தனார்-தம்மை புயல் இரும் கூந்தலி பொருந்தி
பித்தர் போல் பல பிதற்றினீர் பிதற்றிய இவை-தாம் – நீலகேசி:5 479/2,3
பொது எலா பொருளொடும் பொருந்தி நின்றதேல் – நீலகேசி:8 811/1
மேல்


பொருந்திய (5)

புண்ணிய நோன்பு நோற்க பொருந்திய மனத்தன் ஆனான் – உதயணகுமார:6 304/4
பொருந்திய தொடர்பும் எய்த புணருமோ புவியின் என்றான் – சூளாமணி:8 988/4
கருத்தொடு பொருந்திய கரும சூழ்ச்சியான் – சூளாமணி:10 1762/2
போது சாந்து அவியொடு புகையும் பொருந்திய பொரும் தெய்வக்கு எனலும் – நீலகேசி:1 66/3
போதின்-கண்-நின்றும் புத்தோட்டில் பொருந்திய
தாதின நாற்றம் தண்ணீருக்கு சொல்லுதி – நீலகேசி:5 622/1,2
மேல்


பொருந்தியவாறு (1)

போந்து இருக்க என இருக்கை பொருந்தியவாறு அவர்கட்கு – நீலகேசி:2 171/3
மேல்


பொருந்திற்று (1)

போது உலாம் அலங்கல் மார்ப பொருவது பொருந்திற்று என்னும் – சூளாமணி:9 1170/2
மேல்


பொருந்தின (1)

பொருந்தின பொழில் நலம் காண்டும் என்று அரோ – சூளாமணி:10 1601/3
மேல்


பொருந்தினரே (1)

புல்லிய போக பெரு நிலம்-தன்னை பொருந்தினரே – நீலகேசி:1 82/4
மேல்


பொருந்தினார் (1)

போதியான் எம் இறைவன் பொருந்தினார் உய கொள்வான் – நீலகேசி:2 176/4
மேல்


பொருந்தினார்களே (1)

பொழிலுள் மா தவர் பொருந்தினார்களே – உதயணகுமார:6 317/4
மேல்


பொருந்தினாலும் (1)

போது உக்க வாசம் புது ஓட்டை பொருந்தினாலும்
மே தக்க நாற்றம் இது பூவினது என்ப மிக்கார் – நீலகேசி:4 423/1,2
மேல்


பொருந்து (2)

பொன் தவழ் பொருந்து இழை அணங்கின்_அனையாரை – சூளாமணி:6 448/3
பூத்-தனை தூவி பொருந்து துதிகளின் – நீலகேசி:4 456/2
மேல்


பொருந்துதலின் (1)

பொய்யொடும் பொருளொடும் குவகொடும் சாலவும் பொருந்துதலின்
மையறு மயக்கமும் மாற்றொடு கொலை மன்னும் மருவுதலின் – நீலகேசி:9 828/2,3
மேல்


பொருந்தும் (3)

பொன் இயல் கொடியின் ஒல்கி பூ_அணை பொருந்தும் பாவை – சூளாமணி:8 1110/1
பொருந்தும் இவையும் அல்லவும் அன்றோ – நீலகேசி:4 363/3
புதியதுவே என சொல்லுதும் நாம் அது பொருந்தும் என்றாள் – நீலகேசி:9 832/4
மேல்


பொருந்துமோ (1)

பொய் உரைத்திலன் என்றல் பொருந்துமோ – நீலகேசி:4 326/4
மேல்


பொருந்துற (1)

பொருள் நல சுட்டி பொருந்துற சேர்த்தி – உதயணகுமார:1 74/4
மேல்


பொருப்பு (2)

பொருப்பொடு பொருப்பு அவை பொருவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1275/4
பொருப்பு வீழ்வன போன்றன – சூளாமணி:9 1361/3
மேல்


பொருப்பொடு (1)

பொருப்பொடு பொருப்பு அவை பொருவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1275/4
மேல்


பொருபவேல் (1)

வஞ்சனை இன்றி மக்கள் பொருபவேல் மக்கள் போரே – சூளாமணி:9 1186/2
மேல்


பொருபாலவர் (1)

பொருபாலவர் கண் சுழல பொரு தேர் – சூளாமணி:9 1236/3
மேல்


பொருபொரு (1)

பொருபொரு பொரிந்து பொடி ஆம் உடலம் எல்லாம் – யசோதர:5 291/4
மேல்


பொரும் (6)

பொருவதோ எளிது யாங்கள் பொரும் திறம் உரை-மின் என்னை – சூளாமணி:9 1181/1
இப்பால் இவர்கள் பொரும் பொழுதில் யானை இரண்டும் எதிர் தாக்கி – சூளாமணி:9 1348/1
பொரும் கலி அரசர் தானை போக்கிடம் அற்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1432/4
பொரும் இகல் வேந்தர் போற்று இசைப்ப போந்து அரோ – சூளாமணி:9 1490/3
பொரும் மலை பகடு நுந்தி புயல் அலைத்து இருண்டு வீழ்ந்த – சூளாமணி:10 1788/3
போது சாந்து அவியொடு புகையும் பொருந்திய பொரும் தெய்வக்கு எனலும் – நீலகேசி:1 66/3
மேல்


பொருவ (3)

பொருவ அரிய துயரினவை பொங்கி உடன் வீழும் – யசோதர:5 295/3
பொருப்பொடு பொருப்பு அவை பொருவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1275/4
வம்பு பெய் மழை முகில் பொருவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1277/4
மேல்


பொருவது (1)

போது உலாம் அலங்கல் மார்ப பொருவது பொருந்திற்று என்னும் – சூளாமணி:9 1170/2
மேல்


பொருவதோ (1)

பொருவதோ எளிது யாங்கள் பொரும் திறம் உரை-மின் என்னை – சூளாமணி:9 1181/1
மேல்


பொருவர் (3)

பொருவர் என்னப்படுவார் அங்கு ஒருவர் போந்து பொர ஒருவர் – சூளாமணி:9 1339/3
பொருவர் ஆயின் யாரோடும் பொருவர் பூமி வேண்டுபவர் – சூளாமணி:9 1340/2
பொருவர் ஆயின் யாரோடும் பொருவர் பூமி வேண்டுபவர் – சூளாமணி:9 1340/2
மேல்


பொருவராயில் (1)

விஞ்சையர் பொருவராயில் விஞ்சையில் பொருதும் அன்றி – சூளாமணி:9 1186/1
மேல்


பொருவல் (1)

வெல்லலாம் என்னின் என்னை விடு-மின் போய் பொருவல் என்றான் – சூளாமணி:9 1178/4
மேல்


பொருவன் (1)

போக பொருவன் என புகைந்து பொரு வெம் சிலை ஒன்று இடன் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1341/2
மேல்


பொருவாய் (2)

இன்று எனக்கு எதிராய் நீ-கொலோ பொருவாய் என்றனன் இனையன மொழியா – சூளாமணி:9 1321/3
இன்று எனக்கு எதிராய் நீ-கொலோ பொருவாய் என்று இகழ்ந்து உரைத்தனை ஏடா – சூளாமணி:9 1322/1
மேல்


பொருவாரொடு (1)

பாழி படை பொருவாரொடு பயில் போர் அலது அறியேன் – சூளாமணி:9 1312/2
மேல்


பொருவான் (3)

நிலம் மேலும் நின்று பொருவான் நினைந்து வருவாய் நினக்கு இது உறுமே – சூளாமணி:9 1329/2
நிலம் மேலும் நின்று பொருவான் புகுந்த நிலை கண்டு நின்றும் இஙனே – சூளாமணி:9 1330/2
உலம் ஏசு தோளின் ஒளி வேலினோடும் ஒருவான் எதிர்ந்து பொருவான் – சூளாமணி:9 1330/4
மேல்


பொருவு (9)

பொறை-வயின் நோய் மீக்கூர பொருவு_இல் வான் கோள்கள் எல்லாம் – உதயணகுமார:1 15/2
பொருவு_அறு சிவகதி புணர நிற்பது – யசோதர:5 329/3
பொருவு_அரு போதனம் உடைய பூம் கழல் – சூளாமணி:5 406/2
பொங்கிய களியது ஆகி மயங்கிய பொருவு_இல் வேழம் – சூளாமணி:10 1703/2
பொருவு_அறு புகழினர் புதிய காமுறும் – சூளாமணி:12 2082/3
பொய்ப்பு_இல் உயிரே பொருவு_இல் குணம் மார்க்கணை – நீலகேசி:1 120/2
பொய் அற்ற காதல் பொருவு_இல் அறம் காட்டல் எட்டும் – நீலகேசி:1 123/3
பொருவு ஆறு ஒன்று உரைத்தாலும் ஒருவாறும் உணராயால் – நீலகேசி:4 305/4
பூரணன் என்பான் பொருவு_அற கற்றவன் – நீலகேசி:6 668/3
மேல்


பொருவு_அரு (1)

பொருவு_அரு போதனம் உடைய பூம் கழல் – சூளாமணி:5 406/2
மேல்


பொருவு_அற (1)

பூரணன் என்பான் பொருவு_அற கற்றவன் – நீலகேசி:6 668/3
மேல்


பொருவு_அறு (2)

பொருவு_அறு சிவகதி புணர நிற்பது – யசோதர:5 329/3
பொருவு_அறு புகழினர் புதிய காமுறும் – சூளாமணி:12 2082/3
மேல்


பொருவு_இல் (4)

பொறை-வயின் நோய் மீக்கூர பொருவு_இல் வான் கோள்கள் எல்லாம் – உதயணகுமார:1 15/2
பொங்கிய களியது ஆகி மயங்கிய பொருவு_இல் வேழம் – சூளாமணி:10 1703/2
பொய்ப்பு_இல் உயிரே பொருவு_இல் குணம் மார்க்கணை – நீலகேசி:1 120/2
பொய் அற்ற காதல் பொருவு_இல் அறம் காட்டல் எட்டும் – நீலகேசி:1 123/3
மேல்


பொருள் (154)

பெறு பொருள் செறி பீடு உடை கல்வியும் – உதயணகுமார:1 35/2
பொருள் நல சுட்டி பொருந்துற சேர்த்தி – உதயணகுமார:1 74/4
போவதே பொருள் ஊர்க்கு என்று புரவலன் உரைப்ப போந்தான் – உதயணகுமார:1 116/4
உய்வகை உங்களுக்கு இன்று உறு பொருள் ஈவன் என்ன – உதயணகுமார:1 119/2
அன்பு மிக்கு அரற்றுவதை அகல்வது பொருள் என – உதயணகுமார:2 146/2
இடு மருந்து பூசவும் இனி பொருள் அளித்த பின் – உதயணகுமார:3 185/2
ஏற்ற நல் சனங்கட்கு எல்லாம் இனி பொருள் உவந்து வீசி – உதயணகுமார:4 187/3
சொல்ல அரும் சூட்சியும் சொல் பொருள் திண்மையும் – உதயணகுமார:4 216/2
போவதே பொருள் புண்ணியன் கொண்டு – உதயணகுமார:5 284/1
போவது பொருள் எமக்கு புரவலனே நின்னுடன் – உதயணகுமார:6 357/3
இகழ்ச்சியின் நீப்பார் இல்லை ஈண்டு நல் பொருள் உணர்ந்தோர் – நாககுமார:1 3/2
இனிமை ஆனந்த சுகத்து இருந்தாய் நீயே இயல் ஆறு பொருள் உரைத்த ஈசன் நீயே – நாககுமார:1 19/2
இறைவன் நல் மொழி இ பொருள் உட்கொண்டு – நாககுமார:1 22/2
பற்ற வாணிகன் பல் பொருள் பொன் கலத்து – நாககுமார:1 28/3
புனலின் நீ ஆடல் இன்றி போம் பொருள் புகல்க என்ன – நாககுமார:2 40/3
பொன் அணிகள் நல் பொருள் நாடி மிக்கு அவர் கொள – நாககுமார:2 68/3
என்று அரசன் கூறலும் இன பொருள் கவர்ந்தனர் – நாககுமார:2 68/4
தனையனும் மனை புகுந்து தாய் பொருள் கொடுத்த பின் – நாககுமார:2 72/3
உள்ளுகின்ற பொருள் திறம் ஓர்பவர் – யசோதர:0 3/3
இன்று இவண் ஐய என்-கண் அருளிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 48/1
பொருள் இயல்பு ஆகி நில்லா புரவல கருதிற்றுண்டேல் – யசோதர:1 66/3
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 69/3
அற பொருள் விளைக்கும் காட்சி அரும் தவர் அருளிற்று அன்றி – யசோதர:1 73/1
புடை பல புடைத்து தாழ்த்த பொருள் இது புகல்க என்றே – யசோதர:2 119/3
உயிர் பொருள் வடிவு கோறல் உயிர் கொலை போலும் என்னும் – யசோதர:2 144/1
அற பொருள் நுகர்தல் செல்லான் அரும் தவர்க்கு எளியன்_அல்லன் – யசோதர:2 156/1
மற பொருள் மயங்கி வையத்து அரசு இயல் மகிழ்ந்து சென்றான் – யசோதர:2 156/2
யான் படைத்த பொருள் குவையாம் இவை – யசோதர:3 199/1
நந்து பல் பொருள் நாடு கலிங்கத்து – யசோதர:3 205/3
வணிகர்-தம் பொருள் வாரி மயிடமும் – யசோதர:3 209/2
கணிதம்_இல் பொருள் சென்று கவர்ந்தனர் – யசோதர:3 209/4
அனந்த காலத்து நிற்றல் அ பொருள் தன்மை என்றான் – யசோதர:4 233/4
உறு பொருள் நிலைமை-தன்னை உற்று உணர்வு அறிவு-அது ஆகும் – யசோதர:4 241/1
பொருள் மிகு குலனோடு இன்பம் உணர்தலும் ஆகும் மாதோ – யசோதர:4 244/4
சிலை பயில் வயிர தோளாய் செப்பிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:4 245/1
போகமொடு பொருள் இளமை பொன்றும் நனி என்றே – யசோதர:5 275/2
முன்னம் உரை செய்த பொருள் முடிந்திலது முடிய – யசோதர:5 282/1
பொருள் கொலை களவு காமம் பொய்யொடு புறக்கணித்திட்டு – யசோதர:5 309/2
மெய்ப்பொருள் தெரிதல் மற்று அ பொருள் மிசை விரிந்த ஞானம் – சூளாமணி:4 201/1
அ பொருள் வழாத நூலின் அரும் தகை ஒழுக்கம் தாங்கி – சூளாமணி:4 201/2
இ பொருள் இவைகள் கண்டாய் இறைவனால் விரிக்கப்பட்ட – சூளாமணி:4 201/3
நுண்ணிய நூலின் அன்றி நுழை பொருள் உணர்த்தல் தேற்றார் – சூளாமணி:5 242/3
தோலா நாவின் சச்சுதன் சொல்லும் பொருள் எல்லாம் – சூளாமணி:5 308/3
போது உலாம் அலங்கல் மார்ப பொருள் என மருளல்செல்லான் – சூளாமணி:5 355/2
நின்றாயும் நீயே நிறை பொருள் எல்லைக்-கண் – சூளாமணி:6 540/3
மாண்ட தன் நிலைமை உள்ளி வரு பொருள் மெய்ம்மை நோக்கி – சூளாமணி:6 546/1
தூதனா சொல்லின் சொல்லா சூழ் பொருள் இல்லை போலாம் – சூளாமணி:6 566/2
முகத்தினால் பொருள்_முடிவு கண்ணினான் – சூளாமணி:7 575/4
உற்ற வான் பொருள் காத்து உயர் ஈகையும் – சூளாமணி:7 626/3
மண்ணிடை என்னை இங்கு ஓர் பொருள் என மதித்து வந்தது – சூளாமணி:8 970/2
போதலே பொருள் இவர் போக போகவே – சூளாமணி:9 1210/4
பொருள் தனக்கு இனி இலாத புகழ்ச்சிகள் புகலலுற்றான் – சூளாமணி:9 1444/4
பொருள் புரி விழவு காண்பார் புண்ணிய உலகம் காண்பார் – சூளாமணி:11 1866/4
கரு ஆர்ந்த பொருள் நிகழ்வும் காலங்கள் மூன்றும் கடை_இலா நல் ஞான கதிர் அகத்த ஆகி – சூளாமணி:11 1911/1
பொருள்_இல் நரகங்கள் போதர கொள் நீ – சூளாமணி:11 1924/4
உடை பொருள் வெஃகி ஒறுத்த பயத்தான் – சூளாமணி:11 1936/2
வெள்ளம் கொடியன மேவி பிறன் பொருள்
கொள்ளும் கொடுமை குணத்தின் மனித்தரும் – சூளாமணி:11 1952/2,3
நல் அறம் காய்ந்து நலிந்து பொருள் படைத்து – சூளாமணி:11 1953/1
மலைவு_இல் பொருள் இன்ன மாட்சிய மன்னா – சூளாமணி:11 1992/4
வன்கண் பதகர்க்கு வான் பொருள் கைக்கொடுத்து – சூளாமணி:11 1999/3
பொருள் ஒன்று சேரும் புகழ்ச்சி நிகழ்வும் – சூளாமணி:11 2008/2
நூல் பொருள் கேட்டு நுனித்தோர் உணர்வது – சூளாமணி:11 2014/1
அன்பு அதன்-கண் மிசையே என்று அடிகள் தரு பொருள் தெளிந்தார் – சூளாமணி:11 2060/4
பொருள் தகு வாயில் பெற்று உய்ந்து போம் வழி – சூளாமணி:12 2077/3
பொருள்_இலார்க்கு இவ்வழி பொறியின் போகமும் – சூளாமணி:12 2081/1
புண்ணியம் உலர்ந்த பின் பொருள்_இலார்களை – சூளாமணி:12 2083/1
அன்னவள் பொருள் என ஆர்வம் செய்யன்-மின் – சூளாமணி:12 2091/2
சேறல் இன்றி செழும் பொருள் மேல் சென்ற சிந்தை வேட்கையினை – நீலகேசி:1 40/2
காலம் மூன்றினும் கடை_இல் பல் பொருள் உணர்வு உடையான் – நீலகேசி:1 48/2
பொருள் திறங்களை புலமையில் புனைந்துரை பெறுமேல் – நீலகேசி:1 49/3
மாட்சி அமைந்த பொருள் எட்டும் மனத்து வைத்து – நீலகேசி:1 121/2
கண்ணினால் ஒன்றும் காணாய் காணவும் உள பொருள் ஒருங்கே – நீலகேசி:2 159/1
கற்று யாவதும் இலையாய் கடை_இல் பல் பொருள் உணர்வு உடையை – நீலகேசி:2 160/2
பூசல் இங்கு உடையையோ பொருள் இழவோ உயிர் இழவோ – நீலகேசி:2 168/3
நுதலிய பொருள் நிகழ்வும் நும் கோளும் எமக்கு அறிய – நீலகேசி:2 172/2
தான் உரைத்தாள் தான் வேண்டும் தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி – நீலகேசி:2 175/3
பொருள்_அன்மை கண்டானோ புற்கலர்-தாம் உலர்ந்தாரோ – நீலகேசி:2 187/3
சொன்னதன் பொருள் எல்லாம் சுவடு இன்றி அற கெடுத்தற்கு – நீலகேசி:2 199/3
தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி-தங்கள் மேல் குற்றங்கள் – நீலகேசி:2 204/2
யான் செயும் பொருள் என்று அங்கு ஒர் ஏகாந்தன் – நீலகேசி:2 224/1
வந்ததும் இது பொருள் மன்னவ யான் என நல்_நுதலாள் – நீலகேசி:2 231/1
தேர சொல்லு நின் திண் பொருள் என்றனள் – நீலகேசி:3 241/4
அன்னதன் பொருள் கேட்டு அறம் கொண்டவன் – நீலகேசி:3 243/2
துறந்த வான் பொருள் சொல்லவும் வல்லையோ – நீலகேசி:3 250/4
நிலையா என சொல்லி நேர்ப்ப பொருள் தூய – நீலகேசி:3 253/1
பொருள்_உடைமை தருக்கினும் புல் ஞான களிப்பினும் – நீலகேசி:4 283/2
முந்து உரைத்த பொருள் நிகழ்வு பிழைப்பு_இன்மை முடியாவோ – நீலகேசி:4 291/4
குத்திய பல் குறையே அன்றியும் இ பொருள் எல்லாம் – நீலகேசி:4 292/3
பொத்தியும் காட்டுவாய் பொருள் இயைவோ பெரிது என்றாள் – நீலகேசி:4 292/4
புறம் புறம்பே சொல்லி எம் பொருள் நிகழ்ச்சி அறியாயால் – நீலகேசி:4 307/3
கம்பலையாம் வினை_இல் கறிக்கு ஈ பொருள்
செம்பகலே கொலையாளரில் சேரும் – நீலகேசி:4 338/3,4
ஆணம் இலா பொருள் ஆட்சியர் போன்றே – நீலகேசி:4 374/4
தோசத்தவாம் நின் பொருள் என கேட்டு இது சொல்லினளே – நீலகேசி:4 377/4
ஒன்று அங்கு நின்ற பொருள் உள்ளது ஏலாது என உரைத்தான் – நீலகேசி:4 379/4
நீடு அல என்பதும் நேர்ந்து இனி அ பொருள் நேர்தல்_இல்லாய் – நீலகேசி:4 380/2
கூடலது ஆய குணி பொருள் கூறினர் யாவர் என்றாள் – நீலகேசி:4 380/4
குணங்கள் அல்லால் பொருள் வேறு இல்லை ஆயின் குறி பொருள் ஆம் – நீலகேசி:4 381/1
குணங்கள் அல்லால் பொருள் வேறு இல்லை ஆயின் குறி பொருள் ஆம் – நீலகேசி:4 381/1
கலையா விழு பொருள் கந்தங்கள் ஐந்திற்கும் காட்டுதலான் – நீலகேசி:4 382/3
சேல் பொருள் போல் அரி சிந்திய கண்ணாய் சிதர்ந்து உரைக்கும் – நீலகேசி:4 386/1
நூல் பொருள் தாம் பரிணாம திரிவு என நோக்குதியேல் – நீலகேசி:4 386/2
பால் பொருள் தான் தயிர் ஆய பொழுதின்-கண் பாழ்த்திலதேல் – நீலகேசி:4 386/3
உருவ பிழம்பு அ பொருள் என்று உரைப்பன் இ பால் தயிர் மோர் – நீலகேசி:4 387/1
திருவத்தது என் பொருள் ஆதலை தேர தெளி இது என்றாள் – நீலகேசி:4 387/4
தெற்றென தீர்ந்து ஓர் பொருள் என்னை தேற்று இனி தேற்றலையேல் – நீலகேசி:4 388/3
கெட்ட திரட்சியும் தோன்றிய சாந்தும் பொருள் எனவும் – நீலகேசி:4 389/1
பட்டன அ பொருள் பையைகளே என்னும் பான்மையினால் – நீலகேசி:4 389/2
கெடுவது தோற்றம் நிலையுதல்-தான் அ பொருள் எனவும் – நீலகேசி:4 392/3
பேரும் உணர்வும் பொருள் இல்லதற்கு இல்லை என்றி – நீலகேசி:4 412/1
காலம் பிறிதில் பொருள் இல் என காட்டுகின்றாய் – நீலகேசி:4 418/1
ஏதமாம் இல் பொருள் மேல் நிகழ்ச்சி-தான் இறைவற்கு என்றான் – நீலகேசி:4 442/4
அன்றை அ குணங்கள்-தாமும் அ பொருள் தன்மையாலே – நீலகேசி:4 443/2
முறை பொருள் நிகழினும் முறைபடும் அறிவு_இலன் – நீலகேசி:4 451/2
மறை பொருள் உள அவன் அறிவினை மறையல – நீலகேசி:4 451/3
இறை பொருள் முழுவதும் அறி திறம் இதுவே – நீலகேசி:4 451/4
உரை பல வகையினும் உள பொருள் உணர ஒர் – நீலகேசி:4 454/3
பாத்து உரைக்கும் தன் பத பொருள் பல வகைப்படவே – நீலகேசி:5 477/4
திருவே இவை எம் பொருள் தேர் எனவும் – நீலகேசி:5 484/4
பேதமும் ஆம் என்ற பெற்றியினால் பொருள் இற்று என்றலால் – நீலகேசி:5 496/3
உணர்ச்சியின் ஆங்கு ஓர் பொருள் சுவடு உள்ளது போல்கின்றதால் – நீலகேசி:5 506/2
இச்சை எல்லாத்திற்கும் ஒன்றேல் குணி பொருள் இச்சை என்றாய் – நீலகேசி:5 510/3
பொருள்_உடையார் பொருள் கொள்வான் அகழுநன் போன்று இலையோ – நீலகேசி:5 514/2
பொருள்_உடையார் பொருள் கொள்வான் அகழுநன் போன்று இலையோ – நீலகேசி:5 514/2
பூட்டல் அங்கு ஓர் பொருள்_இன்மை வேண்டியும் – நீலகேசி:5 533/2
பூவமே பொருள் கைக்கொண்டு புற்கலர் – நீலகேசி:5 538/2
வழுவார்க்கு ஈய வான் பொருள் வேறாய் மறியும்மேல் – நீலகேசி:5 563/2
ஒள்_இழையாரே உறு பொருள் பிச்சைக்கு உரியார்கள் – நீலகேசி:5 565/1
குணம் பொருள் என்றி கொடை பொருள் என்றி – நீலகேசி:5 575/1
குணம் பொருள் என்றி கொடை பொருள் என்றி – நீலகேசி:5 575/1
புத்த நின் சொற்கள் பொருள் இலவேயால் – நீலகேசி:5 612/4
பூசினது எ பொருள் போத்தந்து காட்டாய் – நீலகேசி:5 623/4
பொய் சேதம் அல்லா பொருள் முடிபு ஒன்று உண்டு ஆக – நீலகேசி:5 657/3
மன் பெறு நுண் பொருள் ஐந்து இயல்பாய் அவை – நீலகேசி:6 671/3
வட்டம் முதலா உடைய பொருள் எல்லாம் – நீலகேசி:6 701/1
எண்-தனை ஆக்கி இட வகையுள் பொருள் ஈறு சொல்லி – நீலகேசி:6 716/1
நூல் நின்றவாறே பொருள் நோக்குவன் யானும் என்றான் – நீலகேசி:6 725/4
நூலில் கிடந்த அ நுண் பொருள் அன்றே – நீலகேசி:7 732/4
பன்னிய ஐ ஐம்பத பொருள் என்றான் – நீலகேசி:7 735/4
போம் பொழுதேல் அவனால் பொருள் என்னோ – நீலகேசி:7 744/4
சுத பொருள் மேல் நன்றும் சொல்லுதல் வல்லாள் – நீலகேசி:7 751/4
சொல்லினது என் செய தோற்றப்படு பொருள்
பல்லன-தாம் அவை பண்டும் உளவே – நீலகேசி:7 765/3,4
நித்தியம் ஆய பொருள் நின ஆதலின் – நீலகேசி:7 776/1
போதரும் பொருள் புடை பெயர்ச்சி ஆகுமே – நீலகேசி:8 786/4
இ தவம் இ பொருள் தேறி யான் செயின் – நீலகேசி:8 789/3
கண்டிலம் நின் பொருள் காட்ட வல்லையோ – நீலகேசி:8 795/4
அ பொருள் அ குணத்து அயலது ஆதலால் – நீலகேசி:8 799/2
கெட கெடும் பொருள் எனில் கேடும் உண்டு எனப்படப்பெறும் – நீலகேசி:8 803/1
கூட்டிய அ பொருள் கொடைய ஆதலான் – நீலகேசி:8 808/3
அன்றியும் பொதுவது அந்தம்_இல் பொருள்
சென்றதே என்றலால் சிதர்ந்து பன்மையாய் – நீலகேசி:8 812/1,2
சிறப்பு எனப்படுவது தெரியின் அ பொருள்
அறம் பெற நின்ற அ குணமது ஆதலின் – நீலகேசி:8 814/1,2
என்னை இங்கு நும் பொருள் என வினவலும் இ இருந்த – நீலகேசி:9 825/1
கொல்வது தீது என பொருள் வழி வேள்வியில் கொலப்படுவ – நீலகேசி:9 833/1
நன்_பொருள் ஆவன இவை என அவனோடு நகரத்துள்ளார் – நீலகேசி:9 853/1
பிறிது ஒன்றோ பொருள் பெற்றி மற்று இற்று என – நீலகேசி:10 870/3
மேல்


பொருள்-கண் (1)

இ பொருள்-கண் நிகழ்ச்சியும் இவை இவையாம் என விரித்து – நீலகேசி:4 289/1
மேல்


பொருள்-தங்களுக்கு (1)

புல்லாது நில்லா பொருள்-தங்களுக்கு உண்மைக்கு இன்மை – நீலகேசி:4 405/3
மேல்


பொருள்-தம்மை (2)

நாள் எல்லாம் ஆகி நின்ற நல் பொருள்-தம்மை எல்லாம் – நீலகேசி:4 436/1
பத பொருள்-தம்மை பழுது என்று உரைப்ப – நீலகேசி:7 739/2
மேல்


பொருள்-தமது (1)

பொருள்-தமது ஆக்கமும் போத்தந்து உரைப்பின் – நீலகேசி:7 762/2
மேல்


பொருள்-தன்னை (1)

ஆத்தன் உரைத்த பொருள்-தன்னை அ வாசகத்தால் – நீலகேசி:4 413/1
மேல்


பொருள்-தாம் (2)

ஒன்று அல பல் பொருள்-தாம் ஒளி ஆதிய – நீலகேசி:5 607/3
பொருள்-தாம் இ ஐந்து ஒழிய போத்தந்து உரைப்பாய் – நீலகேசி:6 690/1
மேல்


பொருள்-தான் (2)

அன்றியும் நின் சொல் அறி பொருள்-தான் இல ஆதலினால் – நீலகேசி:5 520/1
பத பொருள்-தான் நான்கின் பன்மை முடித்தாய் ஆம் – நீலகேசி:6 702/2
மேல்


பொருள்-தானும் (1)

முடி பொருள்-தானும் என்-கொல் மொழிந்து அருள்செய்க என்றான் – யசோதர:4 231/4
மேல்


பொருள்-வயின் (4)

தெரிவு_இலா செலவும் சிந்தை பொருள்-வயின் திருகு பற்றும் – யசோதர:4 242/2
பொருள்-வயின் இறுக்கம் இன்மை புணர்த்திடும் புலைசு தேன் கள் – யசோதர:4 244/2
பிணங்கலாய் பொருள்-வயின் பேறும் உள்ளதே – நீலகேசி:8 804/2
புணர்ந்து உடன் பொருள்-வயின் போந்தவாறும் நீ – நீலகேசி:8 810/3
மேல்


பொருள்-அதனில் (1)

அறி பொருள்-அதனில் தூய்மை அகத்து எழு தெளிவு காட்சி – யசோதர:4 241/2
மேல்


பொருள்-அதனை (1)

ஆங்கு முனி அவதியின் அறிந்த பொருள்-அதனை
வாங்கி அவன் உணரும் வகை வைத்து அருள்செய்கின்றான் – யசோதர:5 284/1,2
மேல்


பொருள்_முடிவு (1)

முகத்தினால் பொருள்_முடிவு கண்ணினான் – சூளாமணி:7 575/4
மேல்


பொருள்_அன்மை (1)

பொருள்_அன்மை கண்டானோ புற்கலர்-தாம் உலர்ந்தாரோ – நீலகேசி:2 187/3
மேல்


பொருள்_இல் (1)

பொருள்_இல் நரகங்கள் போதர கொள் நீ – சூளாமணி:11 1924/4
மேல்


பொருள்_இலார்க்கு (1)

பொருள்_இலார்க்கு இவ்வழி பொறியின் போகமும் – சூளாமணி:12 2081/1
மேல்


பொருள்_இலார்களை (1)

புண்ணியம் உலர்ந்த பின் பொருள்_இலார்களை
கண்_இலர் துறந்திடும் கணிகைமார்கள் போல் – சூளாமணி:12 2083/1,2
மேல்


பொருள்_இன்மை (1)

பூட்டல் அங்கு ஓர் பொருள்_இன்மை வேண்டியும் – நீலகேசி:5 533/2
மேல்


பொருள்_உடைமை (1)

பொருள்_உடைமை தருக்கினும் புல் ஞான களிப்பினும் – நீலகேசி:4 283/2
மேல்


பொருள்_உடையார் (1)

பொருள்_உடையார் பொருள் கொள்வான் அகழுநன் போன்று இலையோ – நீலகேசி:5 514/2
மேல்


பொருள்கட்கு (1)

அளவு_இலா பல் பொருள்கட்கு ஆகு பண்பு ஆகிநின்ற – நீலகேசி:4 438/1
மேல்


பொருள்கள் (7)

திறத்து அறி பொருள்கள் ஆறும் தேர்ந்து பஞ்சத்திகாயம் – உதயணகுமார:6 332/3
ஊனத்தை இன்றி உயிர் ஆதிய உள் பொருள்கள்
தான் நற்கு உணர்தல் இதுவாம் அதன் தத்துவம்மே – நீலகேசி:1 117/3,4
திரியும் பொருள்கள் திரிந்து ஆம் பயறு கும்மாயமுமாய் – நீலகேசி:4 390/1
ஒத்த பொருள்கள் நிகழ்வு ஆக்கம் உரைத்து நின்றேன் – நீலகேசி:4 421/2
கூடா பொருள்கள் பிறிதின் குணத்து உண்மை என்பாய் – நீலகேசி:4 422/1
இவையே பொருள்கள் இவற்றின் இயல்பும் – நீலகேசி:6 678/1
இன்றே அது ஆயின் இவை பால் இவை பொருள்கள்
என்றே பலவா எடுத்து உரைப்பது என் செய்ய – நீலகேசி:6 693/1,2
மேல்


பொருள்கள்-தம்மை (2)

எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை_இல் அறிவினாலே – நீலகேசி:4 440/1
எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை இன்று அறியின் நின்ற – நீலகேசி:4 440/3
மேல்


பொருள்கள்-தாம் (2)

ஓதின் அ பொருள்கள்-தாம் ஒன்பது ஆம் அவை – நீலகேசி:8 786/2
ஒன்று நல் பொருள்கள்-தாம் குணங்கள்-தாம் பல – நீலகேசி:8 818/1
மேல்


பொருள்களின் (1)

தன்மையின் அன்மையும் தன் அல் பொருள்களின் உண்மையும் தம் – நீலகேசி:4 385/1
மேல்


பொருள்களுக்கு (2)

பொன்றின எதிர்வ என்றல் பொருள்களுக்கு இல்லை என்றாள் – நீலகேசி:4 443/4
பண்பினால் பொருள்களுக்கு ஆய பல் பயம் – நீலகேசி:8 805/1
மேல்


பொருள்களும் (3)

கூறின பொருள்களும் குணனும் செய்கையும் – நீலகேசி:8 788/3
துப்பு என பொருள்களும் தோற்றம் இல்லையே – நீலகேசி:8 799/4
என்றும் அ பொருள்களும் இயல்பும் தங்களோடு – நீலகேசி:8 817/1
மேல்


பொருள்களே (1)

தலைவன் ஈ பொருள்களே தான் நாட்டல் உறவினால் – நீலகேசி:2 204/4
மேல்


பொருள்களை (5)

இனியதாய பொருள்களை இயல்பினால் கொடுத்து உடன் – நாககுமார:2 72/2
சிறை செய் சிந்தையன் அந்தம்_இல் பொருள்களை தெரிந்தான் – நீலகேசி:1 33/4
வழுவல்_இல் பொருள்களை மலர் கையின் மணி என – நீலகேசி:4 450/3
உரிதினில் பொருள்களை செலுத்தும் ஒற்றுமை – நீலகேசி:8 787/2
அது எலா பொருள்களை ஆக்கும் ஒற்றுமை – நீலகேசி:8 811/2
மேல்


பொருளது (1)

பொன்றும் நாள் வருவது ஆயின் வாழ்க்கை ஓர் பொருளது அன்றே – சூளாமணி:11 1845/4
மேல்


பொருளதுவாம் (1)

தான் அருவு ஆய பொருளதுவாம் ஒலி – நீலகேசி:7 760/1
மேல்


பொருளா (1)

பொருளா உடையாள் புலனே நிறைந்தாள் – நீலகேசி:4 462/3
மேல்


பொருளாம் (2)

புள்ளின் உரையும் பொருளாம் என கோடலினால் – நீலகேசி:0 7/2
பிணங்கலவாகி பிறபிற ஆயின் பிற பொருளாம்
உணர்ந்தனதாம் இரு சொல்லினும் ஒன்று எனின் ஒன்று அவை ஆம் – நீலகேசி:4 381/2,3
மேல்


பொருளால் (1)

நும் பள்ளிக்கு ஈ பொருளால் உணர்வு_இல்லவர் – நீலகேசி:4 338/1
மேல்


பொருளிடை (1)

பொருளிடை மாயம் புணர்த்தும் பிறரை – சூளாமணி:11 1968/1
மேல்


பொருளின் (4)

பொருளின் அவன் போந்த பின்பு போர்_வினை தொடங்கினர் – உதயணகுமார:3 179/4
மருள்செய் உருவின பொருளின் வரு பெயரும் அவையே – யசோதர:5 287/2
நம்பிய இளையவர் பொருளின் இனையுமால் – சூளாமணி:12 2085/2
குறித்த பொருளின் குணமால் இவையே – நீலகேசி:6 676/4
மேல்


பொருளினால் (1)

நிலைபெறும் பொருளினால் நின்ற ஒற்றுமை – நீலகேசி:8 806/3
மேல்


பொருளினை (1)

புணர்ப்பது ஓர் பொருளினை வேண்டின் பொய் எனின் – நீலகேசி:8 800/2
மேல்


பொருளும் (14)

புதல்வர் நல் பொருளும் பெற்று புரந்தரன் போல வாழ்ந்து – நாககுமார:5 169/2
புஞ்சிய பொருளும் நாடும் புணர் திறம் புணர்ந்து நெஞ்சில் – யசோதர:2 87/3
முதலவனோடு அவன் நூலும் அ நூலின் முடி பொருளும்
நுதலிய பொருள் நிகழ்வும் நும் கோளும் எமக்கு அறிய – நீலகேசி:2 172/1,2
வென்றார்க்கு ஓர் விழு பொருளும் தோற்றார்க்கு ஓர் பெரும் துயரும் – நீலகேசி:2 173/2
அ பொருளும் அ நிகழ்வும் அவை அவையா அறியாதே – நீலகேசி:4 289/3
அத்தி ஐந்து எனின் அல்ல அறு பொருளும் அவை ஆகா – நீலகேசி:4 292/1
நிலை செலவிற்கு இவை வேண்டா நின் பொருளும் இவை அல்லா – நீலகேசி:4 296/3
ஒன்று அல்லா பல பொருளும் ஒத்து ஒவ்வா பெற்றியாலே – நீலகேசி:4 439/1
போந்த வகையால் பொருளும் பிழைப்பு_இல – நீலகேசி:4 457/2
ஆத்தனும் நூலும் பொருளும் நிகழ்ச்சியும் – நீலகேசி:6 670/1
கிடந்த கதிருள் கிளந்த பொருளும்
தொடங்கி உரையாம் தொகை ஆகுவதே – நீலகேசி:6 674/2,3
அண்ணலும் நூலும் பொருளும் நிகழ்வும் இவை எனலும் – நீலகேசி:6 679/1
எல்லா பொருளும் தம் பான்மை இயல்பும் ஏன்று – நீலகேசி:6 729/3
ஐ_ஐம் பொருளும் இவை இவை அல்லது – நீலகேசி:7 738/1
மேல்


பொருளுள் (1)

புறப்படுத்திடுவன் உன் பொருளுள் எண்ணலே – நீலகேசி:8 814/4
மேல்


பொருளே (5)

பால் பொருளே இன் தயிர் என சொல்ல பழுதது என்றான் – நீலகேசி:4 386/4
கூறியது எ குணம் அ குணம்-தான் அ குணி பொருளே
தேறியது எ குணி அ குணி தீர்ந்து இல பல் குணமும் – நீலகேசி:4 393/1,2
கலவாவாய் அ பொருளே ஆதலையும் கண்டாய் – நீலகேசி:6 691/2
பால்-தாம் பல ஆகி பால் ஆகும் அ பொருளே
வேறு ஆதும் இல்லை எனவே விளம்புவாய் – நீலகேசி:6 692/1,2
ஒட்டி நீ அ பொருளே ஒன்றும் வேறு இல் என்பாய் – நீலகேசி:6 701/2
மேல்


பொருளேல் (1)

எண்ணும் கால் அ பொருளேல் ஈந்தின் இளங்காய்க்-கண் – நீலகேசி:6 700/2
மேல்


பொருளை (3)

வீறு_இல் பொருளை வினையவர்க்கு ஈந்தவன் – சூளாமணி:11 1998/2
கருவி-தான் ஒன்றும் இன்றி கடை_இலா பொருளை எல்லாம் – நீலகேசி:4 430/1
இடை செட்டினால் பொருளை எய்துவான் போல – நீலகேசி:5 474/2
மேல்


பொருளொடு (2)

சிந்தைசெய் பொருளொடு செல்வம் எய்தினாம் – யசோதர:2 82/2
பொருளொடு அ குணம் தொழிற்கு உண்மை ஒன்று என – நீலகேசி:8 821/1
மேல்


பொருளொடும் (2)

பொது எலா பொருளொடும் பொருந்தி நின்றதேல் – நீலகேசி:8 811/1
பொய்யொடும் பொருளொடும் குவகொடும் சாலவும் பொருந்துதலின் – நீலகேசி:9 828/2
மேல்


பொருளோ (2)

வரை செய்து அனைய திரள் தோளாய் மறிதல் பொருளோ வய வேந்தே – சூளாமணி:9 1473/4
தான்-தான் பிறிது ஓர் பொருளோ இரண்டொடு – நீலகேசி:7 750/2
மேல்


பொருளோடு (3)

பொருளோடு போகம் மேவி பொறி_இலேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 306/2
பொத்தி நீ உரைக்கின்ற பொருளோடு ஆறு ஆகாவோ – நீலகேசி:2 203/2
இழுக்கு_இல் பொருளோடு இயைத்தக்கால் சந்தி – நீலகேசி:6 703/3
மேல்


பொரூள்-தாம் (1)

ஓதல்_இல் உணர் பொரூள்-தாம் உள்ளவும் இல்லவும் மேல் – நீலகேசி:4 442/3
மேல்


பொரூளும் (1)

துளக்கு இல்லா பல பொரூளும் தொக்கதன் தன்மை எல்லாம் – நீலகேசி:4 441/1
மேல்


பொல்லா (2)

பொல்லா கதி அறுத்து பொற்பு உடைய முத்தி-தனை – நாககுமார:1 36/2
புண் பெற்ற மெய்யன் பொல்லா புழுதியில் துளையும் கையன் – யசோதர:2 113/2
மேல்


பொல்லாங்கு (1)

புறப்படுப்பன் தோற்றாரை பொல்லாங்கு செய்து என்றாற்கு – நீலகேசி:2 174/3
மேல்


பொல்லாத (2)

புழுகு உருகு மெய் காட்டி பொல்லாத போக்கி – நீலகேசி:1 133/3
பொல்லாத போக்கி இனி பூரண சென்-மின் என்றாள் – நீலகேசி:6 729/4
மேல்


பொல்லாதவர்கள் (1)

பொல்லாதவர்கள் உறும் அல்லை புகலுறுங்கால் – நீலகேசி:1 114/4
மேல்


பொல்லாது-கொல் (1)

பூ மாண் புனை குழலாய்க்கு இனி சொல்லல் பொல்லாது-கொல் ஆம் – நீலகேசி:1 87/4
மேல்


பொல்லாதே (1)

பொங்கு ஆடை போர்த்தார்க்கு பொல்லாதே என்னீரோ – நீலகேசி:5 470/4
மேல்


பொலம் (26)

பூ மரு பொலம் குழை புரளும் காதினன் – சூளாமணி:3 75/4
பொலம் கலக்கு உரியவாம் பொரு_இல் மா மணி – சூளாமணி:4 230/1
போதுவார் புரி குழல் பொலம் கொம்பு அன்ன இ – சூளாமணி:5 385/3
பொலம் புரி மயில்_அனாய் பயந்த பூம் கொடி – சூளாமணி:5 417/3
பூம் கழல் பொலம் குழை திவிட்டனோடு போர் கதம் – சூளாமணி:6 473/3
பூம் கழல் பொலம் குழை பொலிந்து இலங்கு தாரினான் – சூளாமணி:6 496/2
புது நகர் இழைத்து முந்து பொலம் கல தொகையும் பூவும் – சூளாமணி:6 504/3
பூ விரி உருவ கண்ணி பொலம் குழை இலங்கு சோதி – சூளாமணி:6 519/1
புண்ணிய கிழவன் போகி பொலம் கலம் புலம்ப நீக்கி – சூளாமணி:6 554/3
புல்லிய பொலம் கொம்பு ஒப்பார் புலவியுள் கலவி சென்று – சூளாமணி:6 559/1
போது சேர் அலங்கலானும் பொலம் கலம் பொறுக்கலாகா – சூளாமணி:6 570/3
போகிய தூதர் தம் கோன் பொலம் கழல் தொழுதல் அஞ்சி – சூளாமணி:7 692/1
பொன் அவிர் மகர பைம் பூண் பொலம் குழை இலங்கு சோதி – சூளாமணி:7 767/1
பூ மரு பொலம் கொள் சோலை பொன் அணி புரிசை வேலி – சூளாமணி:8 832/1
பொங்கு அலர் அணிந்த பைம் தார் புலி பெயர் பொலம் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 844/2
பொழிந்த தண் சுடர ஆகி பொலம் தொடர் புலம்ப தூங்கி – சூளாமணி:8 853/3
பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/4
புரி மணி பொலம் குழை பொம்மல் வெம் முலை – சூளாமணி:8 904/3
பொன் நுதல் வேழம் ஒன்று பொலம் கலம் புலம்ப ஏற்றி – சூளாமணி:8 917/3
பொலம் கலம் புலம்ப ஆயம் புடை நின்று போற்று கூவ – சூளாமணி:8 975/1
பொலம் கலம் கழலொடு புலம்ப பூமி மேல் – சூளாமணி:9 1386/3
பொலம் புரி தாமரையாள் பொன் ஆகம் தோய்ந்தான் – சூளாமணி:10 1661/3
கொந்து ஆடும் பூம் குழலும் கோதைகளும் ஆட கொய் பொலம் துகில் அசைத்த கொய்சகம் தாழ்ந்து ஆட – சூளாமணி:10 1754/2
அழல் அவாம் செம் தோகை அலங்கு பொலம் கதிர் செந்நெல் அலைத்த வாடை – சூளாமணி:10 1817/2
பொன்_அனாள் புடைபெயர்த்திட்ட பொலம் கலம் மனம் கலக்குவ போல் – நீலகேசி:1 65/2
புயல் இரும் கூந்தல் பொலம் கொடி அன்னாய் – நீலகேசி:6 669/1
மேல்


பொலம்_கொடி (1)

பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/4
மேல்


பொலம்கொள் (1)

பொதி அவிழ் பொலம்கொள் பைந்தார் புரவலன் திகிரி எய்தி – சூளாமணி:5 297/2
மேல்


பொலி (7)

முழுகு சீயின் முடை பொலி மேனியள் – யசோதர:3 216/3
புனல் கொடி மலர் தொகை புதைத்த பொலி தாரோய் – சூளாமணி:6 441/2
பொரு மாலை வாள் கை பொலி கேடகத்தன் அணி போது இலங்கு முடியன் – சூளாமணி:9 1328/3
உளம் பொலி ஆசனம் உயர விட்டவே – சூளாமணி:10 1778/4
சீர் பொலி சினகரம் சென்று சேர்ந்தனன் – சூளாமணி:11 1889/3
முடை பொலி மேனியை முள் மத்திகையால் – சூளாமணி:11 1936/3
நறையில் பொலி கோதை நறு_நுதலே – நீலகேசி:5 485/4
மேல்


பொலிக (3)

பொதியின் அவிழ் மலர் சிதறுபு பொலிக என்று உரை புகலா – சூளாமணி:6 440/2
பொலிக எனும் ஒலிகளும் பொன் செய் மா மணி – சூளாமணி:10 1713/1
பொலிக என புரவலன் பொன் செய் நீள் முடி – சூளாமணி:10 1726/1
மேல்


பொலிகின்ற (1)

பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/4
மேல்


பொலிதர (2)

கேள் நலம் பொலிதர கிளரும் சோதி அம் – சூளாமணி:10 1712/3
நாள் நலம் பொலிதர நம்பி தோன்றினான் – சூளாமணி:10 1712/4
மேல்


பொலிதரும் (1)

வளமையால் பொலிதரும் வனப்பின் மாட்சியால் – சூளாமணி:10 1760/2
மேல்


பொலிந்த (7)

வேழத்தால் பொலிந்த சோலை மேகமாபுரம் அது ஆளும் – சூளாமணி:5 321/1
பொடித்த வியர் நீரொடு பொலிந்த சுடர் ஓலை – சூளாமணி:6 454/2
அரும்பொடு பொலிந்த துவர் வாய் அமிர்தம் அன்றே – சூளாமணி:6 456/4
போந்து அகம் திகழ்ந்து மின்னு பூம் துகில் பொலிந்த அல்குல் – சூளாமணி:6 537/2
சே இதழ் பொலிந்த காடு செக்கர் வானம் ஒக்குமே – சூளாமணி:7 793/4
ஆடு இணர் கொடி படர் அகில் பொதும்பு அயல் பொலிந்த
கூடு இணர் குழாம் நிலை கொழும் மலர் குமிழ் மிசை – சூளாமணி:7 794/1,2
நாளொடு பொலிந்த நகை மா மதியம் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1087/4
மேல்


பொலிந்தது (1)

தோள் நலம் பொலிந்தது ஓர் தோன்றலோடு தன் – சூளாமணி:10 1712/2
மேல்


பொலிந்ததே (1)

புரி அணிந்த குழலீர் நும் செல்வம் போல் பொலிந்ததே – சூளாமணி:4 174/4
மேல்


பொலிந்தவன் (1)

ஆங்கு எழில் பொலிந்தவன் இருந்த பின் அலங்கு தார் – சூளாமணி:6 473/1
மேல்


பொலிந்தவே (1)

போதுக என்று இடங்கள் காட்டுகின்ற போல் பொலிந்தவே – சூளாமணி:6 491/4
மேல்


பொலிந்தானை (1)

வீங்கு எழில் பொலிந்தானை வேந்தன் ஏவ வீவு_இல் சீர் – சூளாமணி:6 473/2
மேல்


பொலிந்து (15)

நம்பும் நாள் ஒளி நகு கதிர் கலங்களின் நலம் பொலிந்து அழகு ஆர்ந்த – யசோதர:5 326/3
போய் நிழல் பொலிந்து வீழ்வ போன்ற பூக ராசியே – சூளாமணி:4 132/4
போந்து எரிந்த போல் மரம் புறம் பொலிந்து இலங்குமே – சூளாமணி:4 133/4
பூணும் நூல் பொலிந்து தோன்றும் பொன் வரை மார்ப என்றான் – சூளாமணி:5 259/4
வெள் இழை பொலிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:5 374/1
பொய்ம்மை_இல் புகழவன் பொலிந்து தோன்றினான் – சூளாமணி:5 386/4
பூம் கழல் பொலம் குழை பொலிந்து இலங்கு தாரினான் – சூளாமணி:6 496/2
பொன் நகை குலம் பொலிந்து கண்கொள – சூளாமணி:7 590/3
பூ மரு பொறி வண்டு ஆர்ப்ப பொலிந்து அவர் இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:8 969/3
புட மேரு பொலிந்து அலரும் மலரும் – சூளாமணி:8 1081/2
பைம் தாஅமரை மடந்தை பாராட்ட பொலிந்து இலங்கும் படியும் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1531/4
போது ஆவியே கமழ்ந்து புரை வட்டம் பொன் இழையால் பொலிந்து தோன்றி – சூளாமணி:9 1538/1
கோள் நலம் பொலிந்து விண் குளிர குங்கும – சூளாமணி:10 1712/1
பொன் அவிரும் மணி அணை மேல் பொழி கதிர் ஈண்டு எழுந்தது போல் பொலிந்து தோன்றும் – சூளாமணி:10 1805/3
புனை கதிர் ஒண் மணி படிவம் பொழிந்தது போல் பொலிந்து அதன் மேல் – சூளாமணி:11 2058/2
மேல்


பொலிய (5)

பூம் கமழ் மண்டபம் பொலிய புக்க பின் – சூளாமணி:5 241/2
பொன் இயல் வள நகர் பொலிய தோன்றினார் – சூளாமணி:7 816/4
பூரண பொன் குடம் பொலிய வைக்கவே – சூளாமணி:8 902/4
பொங்கு திரை ஒன்று இரு புயல் பொலிய ஏந்தி – சூளாமணி:8 1088/3
புரி மணி ஆரம் தாழ பொன் நகர் பொலிய புக்கான் – சூளாமணி:10 1784/4
மேல்


பொலிவது (1)

பொழிந்து கல் அறை பொலிவது குலிக சேறு அலம்பி – சூளாமணி:7 725/3
மேல்


பொலிவன (2)

பொன் இதழ் தாது துகளாய் பொலிவன – சூளாமணி:5 281/4
இழுது உருவின கொழு மலரிடை எழில் பொலிவன மதுகம் – சூளாமணி:6 433/2
மேல்


பொலிவாரே (1)

புண்ணியங்கள் படைத்தார் அ குழுவினிடை பொலிவாரே – சூளாமணி:11 2046/4
மேல்


பொலிவிற்றாய் (1)

போதுகளும் பொன் மணலும் புனைந்து இனிய பொலிவிற்றாய் – நீலகேசி:4 267/4
மேல்


பொலிவினால் (1)

தூதனின் முக பொலிவினால் சுடர் – சூளாமணி:7 576/1
மேல்


பொலிவினை (1)

அடைந்தது ஓர் பொலிவினை அறிவித்திட்டவே – சூளாமணி:10 1685/4
மேல்


பொலிவு (6)

பூ அலர் பொலிவு நோக்கி புல மயம் களிப்ப ஆகி – சூளாமணி:3 99/3
சீர் இமிழால் பொலிவு எய்தினர் சென்றே – சூளாமணி:7 653/4
போது எலாம் குவிந்த பொய்கை தாமரை பொலிவு நீங்க – சூளாமணி:8 1029/2
புரி மணி ஒண் குழல் திகழ பொன் அணை மேல் இனிது இருந்த பொலிவு காண்-மின் – சூளாமணி:9 1535/4
பாங்கு அமை பாரிசாதம் பருவம்செய் பொலிவு நோக்கி – சூளாமணி:10 1626/2
போது ஆர் சாயல் பூம் கொடி போல பொலிவு எய்தி – சூளாமணி:10 1747/2
மேல்


பொலிவுடன் (2)

பொற்பு உடை மஞ்சம் மீதில் பொலிவுடன் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:1 12/4
பொருந்தி செல் நகர்ப்புறத்தில் பொலிவுடன் இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:3 154/4
மேல்


பொலிவும் (3)

பொலிவும் கடைபோகா பூமி மேல் வாழ்வீர் – சூளாமணி:9 1467/2
பொன் நிலம் புரைவது ஓர் பொலிவும் எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1711/4
போல் இங்கண் அரசு இல்லை பொன் ஆர வரை மார்பன் பொலிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1811/4
மேல்


பொலிவுரை (1)

பொறுத்தனர் பொலிவுரை புடை பொழிந்ததே – சூளாமணி:10 1720/4
மேல்


பொலிவுற்றான் (2)

புரைசை யானையின் எருத்திடை அரசனும் புகழொடு பொலிவுற்றான் – சூளாமணி:8 872/4
போலும் மணி மேனியொடு காளை பொலிவுற்றான் – சூளாமணி:11 2028/4
மேல்


பொலிவே (2)

பொரி போல் எழ உதையா இவன் வருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1311/4
புரையார் இடம் மறையும் இது பொருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1314/4
மேல்


பொலிவேல் (1)

பொலிவேல் பொறை அயர்த்தல் புலர்த்து உளர்த்தல் – நீலகேசி:5 487/3
மேல்


பொலிவேன் (1)

போது உலாம் வாள் முகமே நோக்கி பொலிவேன் என் – சூளாமணி:8 1122/3
மேல்


பொழி (11)

பூம் குலாய் விரிந்த சோலை பொழி மது திவலை தூவ – சூளாமணி:4 161/2
பொழுது உருவின அணி பொழிலின பொழி தளிர் என புன்னை – சூளாமணி:6 433/4
பொழி சாறு அடு வெம் புகை பொங்கி அயல் – சூளாமணி:7 806/2
புகர் எரி அவிக்கலுற்றான் பொழி மழை பொழிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1172/4
மின் அவிர் சிவிறி-தம்மால் விரை பொழி தாரை வீக்கி – சூளாமணி:9 1540/3
தேம் பொழி செய்யுள் இன்பம் செவி முதல் சேர்த்துவாரும் – சூளாமணி:10 1638/4
புரி_வணன் மதியம் என்பான் பொழி கதிர் தட கை நீட்டி – சூளாமணி:10 1701/3
பூரித்த பொழி கதிர் பொன் செய் தாமமும் – சூளாமணி:10 1780/3
பொன் அவிரும் மணி அணை மேல் பொழி கதிர் ஈண்டு எழுந்தது போல் பொலிந்து தோன்றும் – சூளாமணி:10 1805/3
பொன் அரிமாலை பூவின் பொழி மது பிணையல் முத்தின் – சூளாமணி:12 2122/1
மங்குல் மழை பொழி மாரி பெய் நாளில் – நீலகேசி:1 142/1
மேல்


பொழி-தொறும் (1)

அருவி கொள் மத மழை பொழி-தொறும் அளறு எழும் – சூளாமணி:8 939/2
மேல்


பொழிகின்ற (1)

சாந்து சொரி மாரி பொழிகின்ற தகையோடும் – சூளாமணி:8 1092/1
மேல்


பொழிகின்றது (1)

பொழிகின்றது பொன் மழையும் மழையுள் – சூளாமணி:8 1084/2
மேல்


பொழிகின்றார் (1)

பொன்னொடும் மணி குவியல் போந்து பொழிகின்றார்
கன்னி தமர் காளை தமர் என்று இவர் கலந்தே – சூளாமணி:8 1104/3,4
மேல்


பொழிதர (1)

மது மலர் பொழிதர மழலை வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 430/3
மேல்


பொழிந்த (5)

அற மழை பொழிந்த காலம் அறுபத்தாறு ஆண்டு சென்றார் – நாககுமார:5 168/3
புறவின் மா மரை முலை பொழிந்த பால் நெகிழ்ந்து எழ – சூளாமணி:7 798/2
பொழிந்த தண் சுடர ஆகி பொலம் தொடர் புலம்ப தூங்கி – சூளாமணி:8 853/3
பொடித்தன புகை திரள் பொழிந்த தீ பொறி – சூளாமணி:9 1205/2
போர்த்தன கொடி மிடை பொழிந்த பூ_மழை – சூளாமணி:11 1882/3
மேல்


பொழிந்தது (2)

போர் அழல் வார் கணை மாரி பொழிந்தது
சீர் கெழு விஞ்சையர் செம் தடி நுந்துபு – சூளாமணி:9 1240/2,3
புனை கதிர் ஒண் மணி படிவம் பொழிந்தது போல் பொலிந்து அதன் மேல் – சூளாமணி:11 2058/2
மேல்


பொழிந்ததே (1)

பொறுத்தனர் பொலிவுரை புடை பொழிந்ததே – சூளாமணி:10 1720/4
மேல்


பொழிந்திடுகின்ற (1)

பொன் எலாம் நெதியம் ஆர பொழிந்திடுகின்ற பூமி – சூளாமணி:5 302/3
மேல்


பொழிந்திடும் (1)

பொன்னின் மாரி பொழிந்திடும் நன்று அரோ – சூளாமணி:7 624/4
மேல்


பொழிந்திடுவதே (1)

பொன்_வரை முன்னர் நின்று புயல் பொழிந்திடுவதே போல் – யசோதர:1 68/2
மேல்


பொழிந்து (4)

போழ் கதிர் பொழிந்து பொங்கி புலால் நிணம் பொழியும் வேலோய் – சூளாமணி:5 260/4
போது உலாய வேரி மாரி சாரலாய் பொழிந்து தேன் – சூளாமணி:6 492/1
பொழிந்து கல் அறை பொலிவது குலிக சேறு அலம்பி – சூளாமணி:7 725/3
புது நாள்_மலர் விண்டு பொழிந்து இழியும் – சூளாமணி:7 800/1
மேல்


பொழிந்தோய் (1)

அடங்கல்_இல்லேற்கு அருளினால் அறம் கூர் மாரி பொழிந்தோய் நின் – நீலகேசி:1 139/3
மேல்


பொழிய (2)

கடும் கணை என்னும் தாரை கலந்து மேல் பொழிய வேந்தர் – சூளாமணி:9 1197/3
புரிய பூ_மழை பொழிய பொன் எயில் மண்டிலம் புதைந்த – நீலகேசி:2 156/2
மேல்


பொழியலுற்றான் (1)

மன்னவ_குமரன் மன்னற்கு அற_மழை பொழியலுற்றான் – யசோதர:1 68/4
மேல்


பொழியும் (3)

நந்தி அருள் மழை பொழியும் நாதன்-அவன் மேலே – யசோதர:5 265/4
போழ் கதிர் பொழிந்து பொங்கி புலால் நிணம் பொழியும் வேலோய் – சூளாமணி:5 260/4
தந்து தாது பொழியும் பொழில் தானே – சூளாமணி:10 1578/4
மேல்


பொழில் (56)

பூவும் நல் தளிரும் செற்றி பொழில் மிக சூழ்ந்து இலங்கும் – உதயணகுமார:1 6/1
சீர் பொழில் உஞ்சையும் சீர் கெளசாம்பியும் – உதயணகுமார:4 214/1
போது அவிழ் பொழில் புகுந்து இருந்தனர் – உதயணகுமார:6 318/4
பூம் தளிர் நிறைந்து இலங்கும் பொழில் வலம் சுற்ற வந்து – உதயணகுமார:6 330/3
தாது பூம் பொழில் சாலி நல் நாட்டிடை – உதயணகுமார:6 336/3
கள் அவிழ் பொழில் கார் முகில் சூடியே – உதயணகுமார:6 343/2
மருவு நல் மலர் பொழில் வண்மை வலம்கொண்டு மிக்கு – உதயணகுமார:6 358/3
வம்பு வார் பொழில் மா முகில் சூடுவது – யசோதர:1 5/3
பொழில் அகம் பூவையும் கிளியும் பாடுமே – சூளாமணி:1 10/2
விரை செய் வார் பொழில் விஞ்சையர் சேடி மேல் – சூளாமணி:4 119/3
பூக்கள் ஆவன பொன் மரை பூம் பொழில்
காக்கள் ஆவன கற்பக சோலைகள் – சூளாமணி:4 129/1,2
தெய்வ யாறு காந்தள் அம் சிலம்பு தேம் கொள் பூம் பொழில்
பெளவ முத்த வார் மணல் பறம்பு மெளவல் மண்டபம் – சூளாமணி:4 136/1,2
தன் அவாம் மடவாரை தான் உவந்து பொழில் காட்டி – சூளாமணி:4 173/3
வாம மேகலையவர் மனத்தில் வார் பொழில்
காமவேள் இடம்கொள அருளி கண் ஒளிர் – சூளாமணி:4 207/1,2
பொழில் கதிர் பரப்பி வந்து பொங்கு இருள் புதைய நூறும் – சூளாமணி:5 258/1
தானங்கள் ஆவன சந்தன தாழ் பொழில்
நானங்கள் ஆவன நாவி நறு விரை – சூளாமணி:5 282/2,3
மூசின வண்டின் மொய் பொழில் எல்லாம் – சூளாமணி:5 293/4
பொன் திரள் அணி பொழில் போக பூமியாய் – சூளாமணி:5 392/2
பொது மலர் பூம் பொழில் புகலும் பொம்மென – சூளாமணி:5 430/2
பொழில் கடவுள் பொன் இடம் இது என்னை புகுமாறு என்று – சூளாமணி:6 442/3
தேம் கமழ் பொழில் திகழ் சிலாதலம் இது ஆக்கி – சூளாமணி:6 447/2
சென்று கற்பக வனம் அன செறி பொழில் அடைந்தார் – சூளாமணி:6 466/2
பொழில் அணிந்து எழுந்த வல்லி புதைந்தன பூமிநாதன் – சூளாமணி:6 555/3
வள் இலை பொழில் மகிழ்ந்து புக்கதும் – சூளாமணி:7 579/4
புள்ளும் கொல்லென ஒலிசெயும் பொழில் புடை உடைய – சூளாமணி:7 729/1
பொழில் பொதி அவிழ்ந்த பூ புதைந்து தோன்றுவ – சூளாமணி:7 755/2
நிற வேதிகை மீது நிமிர்ந்த பொழில்
புற வேதிகை ஏறுவ காண் புகழோய் – சூளாமணி:7 813/3,4
உயரும் சந்தன பொழில் அலைத்து ஒளிர் மணி கலங்களை உமிழ்ந்திட்டு – சூளாமணி:8 879/1
பொழில் அணி போதனத்து இறைவன் பொன் அணி – சூளாமணி:8 962/3
மஞ்சு இவர் பொழில் அணி மண் என்று ஓதினாள் – சூளாமணி:8 1047/2
தெளித்தது செறி பொழில் தேம் பெய் மாரியே – சூளாமணி:8 1067/4
விரை செறி பொழில் கொள் சோலை விஞ்சையர் உலகில் பட்டது – சூளாமணி:9 1134/3
பொன்று_இலாத புகழான் பொழில் புக்கான் – சூளாமணி:10 1574/4
தந்து தாது பொழியும் பொழில் தானே – சூளாமணி:10 1578/4
பொருந்தின பொழில் நலம் காண்டும் என்று அரோ – சூளாமணி:10 1601/3
அன்னம் என வந்து அரசி ஆர் பொழில் அடைந்தாள் – சூளாமணி:10 1602/4
மாலை அமர் சிந்தையொடு வார் பொழில் மருங்கின் – சூளாமணி:10 1603/1
மாதவன் நடுங்கி வளர் பூம் பொழில் மறைந்தான் – சூளாமணி:10 1609/2
போது விரி தேம் குழலி பூம் பொழில் அணைந்தாள் – சூளாமணி:10 1614/4
போது அலர் பருவ சோலை பொழில் நலம் நுகரும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1629/3
பொன் அவிர் குழையினாரை பொழில் விளையாடல் ஏவி – சூளாமணி:10 1630/1
பொன் அவிர் கொடி_அன்னாரை பொழில் விளையாடல் ஏவ – சூளாமணி:10 1631/2
மாம் பொழில் மருங்கு சூழ்ந்த மணி சிலாதலத்து மேலால் – சூளாமணி:10 1638/1
பூம் பொழில் விளங்க தோன்றும் பொன் இதழ் மறிந்து நோக்கி – சூளாமணி:10 1638/3
பூம் தளிர் தாழ்ந்த பொழில் தயங்கு பொன் வரை-வாய் – சூளாமணி:10 1658/1
எழுதிய கொடி_அனார் சூழ ஈர்ம் பொழில்
பழுது உழை இலா பகல் கோயில் எய்தினான் – சூளாமணி:10 1687/3,4
புள் அணி வார் பொழில் பொன் செய் மா நகர் – சூளாமணி:10 1765/1
பொன் நகர் புறத்தது ஓர் புரிசை வார் பொழில்
தன் அகத்து இயற்றிய தயங்கு பொன் நகர் – சூளாமணி:10 1771/1,2
கொங்கு வார் பொழில் அணிந்த கோசலத்தார் கோமான் இ குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1819/2
ஏடு உயர் இன மலர் ஏந்தி ஈர்ம் பொழில்
மாடு உயர் வள நகர் வலம்கொண்டு எய்தினான் – சூளாமணி:11 1890/3,4
பொழில் வளர் வளையமும் பொதுளி வண்டு இனம் – சூளாமணி:11 1896/3
நிழல் இவையாம் என நீள் பொழில் புக்கால் – சூளாமணி:11 1942/2
பூவும் பழனும் நுகர்ந்து பொழில் மரம் – சூளாமணி:11 1976/1
போது புனை கோதையவள் பூம் பொழில் அணைந்தாள் – சூளாமணி:11 2029/4
தண் தழைய பொழில் நாவல் சாகை நட்டு உரைபெறா – நீலகேசி:2 164/3
பாடு பூம் பொழில் பாங்கர் ஓர் பள்ளியுள் – நீலகேசி:3 235/2
மேல்


பொழில்-வாய் (2)

பொன் இதழ் தாமம் பொழில்-வாய் அவிழ்ப்பன – சூளாமணி:5 281/2
ஆகம் மணி சூழ் சாரல் ஐய இரும் பொழில்-வாய்
போக மணி புரள கலை புலம்ப புக்கார் – சூளாமணி:10 1648/3,4
மேல்


பொழில்-அதனுள் (1)

செறி பொழில்-அதனுள் சென்று செவியினுள் இசைப்ப மன்னன் – யசோதர:4 256/3
மேல்


பொழில்கள் (2)

பூவையும் கிளியும் கொண்டு புலம்பின பொழில்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:4 167/4
பொழில்கள் வெள்ளத்திடை புரள நூறுங்களே – சூளாமணி:7 739/4
மேல்


பொழிலகத்து (1)

புட்பமாகரண்டம் என்னும் பொழிலகத்து இழியும் என்றான் – சூளாமணி:3 108/4
மேல்


பொழிலகம் (1)

பொழிலகம் தழீஇய சோலை பொன் நகர் கோயில் புக்கு – சூளாமணி:8 967/2
மேல்


பொழில்அது (1)

தென்னென் தேன் நிமிர் திருநிலையகம் எனும் செறி பொழில்அது சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 889/4
மேல்


பொழிலிடை (3)

காமரு பொழிலிடை காவல் வைத்துமே – சூளாமணி:3 116/4
கனி வளர் பொழிலிடை கடவுள் நல் நகர் – சூளாமணி:4 206/3
புடம் கொள் பூம் பொழிலிடை புள்ளின் சேவலே – சூளாமணி:8 1061/4
மேல்


பொழிலிடையன (1)

புது மகிழ்வன பொழிலிடையன புணர் துணையன பூவை – சூளாமணி:6 436/3
மேல்


பொழிலின் (5)

இணர் ததை பொழிலின் உள்ளால் இசோமதி என்னும் மன்னன் – யசோதர:4 227/1
விரை செறி பொழிலின் உள்ளால் வேனிலின் விளைந்த எல்லாம் – யசோதர:4 258/1
பொன் நகர் புறத்தது ஓர் பொழிலின் எல்லையே – சூளாமணி:5 429/4
தளையார் தளை ஆர் பொழிலின் தடமே – சூளாமணி:7 746/4
முன் அவன் மறைந்த முருகு ஆர் பொழிலின் உள்ளே – சூளாமணி:10 1613/3
மேல்


பொழிலின்-வாய் (1)

மங்குல் மழை அயிர்த்து வார் பொழிலின்-வாய் மறைவார் – சூளாமணி:10 1654/4
மேல்


பொழிலின (1)

பொழுது உருவின அணி பொழிலின பொழி தளிர் என புன்னை – சூளாமணி:6 433/4
மேல்


பொழிலினது (2)

எல்லா இருதுவும் ஈனும் பொழிலினது
எல்லா நிதியும் இயன்ற இடத்தினது – சூளாமணி:5 280/1,2
இடை அவிழ்வன மலர் அளவு_இல இது பொழிலினது இயல்பே – சூளாமணி:6 435/4
மேல்


பொழிலினுள் (1)

முன் சொல் மா மலர் பொழிலினுள் முனிவரன் தொழுது நல் முனி ஆனான் – யசோதர:5 323/4
மேல்


பொழிலுக்கு (1)

பைம் தழை பொழிலுக்கு எல்லாம் அரசு என பட்டம் சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1627/3
மேல்


பொழிலும் (2)

குல கிரியும் மலை_அரசும் குளிர் பொழிலும் நளிர் கயமும் – சூளாமணி:11 2044/1
படு வண்டு அறையும் பொழிலும் எழில் ஆர் – நீலகேசி:5 466/3
மேல்


பொழிலுள் (4)

பொழிலுள் மா தவர் பொருந்தினார்களே – உதயணகுமார:6 317/4
வந்து மா நகர்ப்புறத்து ஓர் வள மலர் பொழிலுள் விட்டு – யசோதர:1 24/1
மஞ்சு ஆர் பொழிலுள் வளர் பெடை கண்டு அதற்கு – சூளாமணி:5 292/3
அவிழும் மலர் ஈர்ம் பொழிலுள் ஐயனும் அணைந்தான் – சூளாமணி:11 2030/4
மேல்


பொழிவது (2)

அற மழை பொழிவது ஓர் ஆர்வம் எய்தினார் – சூளாமணி:4 191/4
புகர் எரி அவிக்கலுற்றான் பொழி மழை பொழிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1172/4
மேல்


பொழிவன (2)

வன மலர் பொழிவன மழை முகில் மழை முகில் – சூளாமணி:8 947/1
மத மழை பொழிவன வயிர கோட்டன – சூளாமணி:11 1881/2
மேல்


பொழிவிக்கின்றான் (1)

பொறி நுதல் யானை மேலான் சர_மழை பொழிவிக்கின்றான் – சூளாமணி:9 1449/4
மேல்


பொழிவித்தானே (1)

புண் அகம் கமழும் வேலான் பொன் மழை பொழிவித்தானே – சூளாமணி:10 1829/4
மேல்


பொழிற்கு (1)

ஆங்கு அவரோடு மற்று அ அணி பொழிற்கு அரசன் ஆய – சூளாமணி:10 1626/1
மேல்


பொழுதத்து (1)

முன்னையது உள்ள பொழுதத்து மற்று அதன் – நீலகேசி:5 619/1
மேல்


பொழுதத்தே (1)

சாம_வண்ணன் தழல்வேகன் சாய்ந்தான் சாய்ந்த பொழுதத்தே
தூமம் ஆரம் கமழ் குஞ்சி சுவணகேது தோன்றினனால் – சூளாமணி:9 1335/3,4
மேல்


பொழுதில் (4)

செம் சுடரோன் மறை பொழுதில் சினவரன்-தன் திரு_கோயில் சென்று சார்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1035/4
இப்பால் இவர்கள் பொரும் பொழுதில் யானை இரண்டும் எதிர் தாக்கி – சூளாமணி:9 1348/1
தங்கிய பொழுதில் தாழ்ந்து தண் கதிர் மதியம் தானே – சூளாமணி:10 1706/3
வணங்கி வந்து இடம் வலம்கொண்டு வழிபடு பொழுதில்
கணங்கள் தாம் பல கடன் சொல்லி கலந்து எடுத்து ஏத்தி – நீலகேசி:1 60/1,2
மேல்


பொழுதின் (6)

அனையவள் அரச கன்னி ஆகிய பொழுதின் இப்பால் – சூளாமணி:8 993/1
சென்று அ தெய்வதைக்கு என சிலர் சிறப்பு அயர் பொழுதின்
நின்று அ கோள்-மினம் என சொல்லி நெறி அறிவுறுவோன் – நீலகேசி:1 35/2,3
செத்த பொழுதின் அ செம் தடி மென்றிடும் – நீலகேசி:3 255/3
ஆறினின் ஒன்றே நிகழும் பொழுதின் அல்லா உணர்வு – நீலகேசி:5 507/1
ஓர் உணர்வு உள்ள பொழுதின் ஒழிந்த உணர்வுகள்-தம் – நீலகேசி:5 508/1
போத்தரல் வேண்டின் அ பொழுதின் ஆகுமே – நீலகேசி:8 809/4
மேல்


பொழுதின்-கண் (2)

புரளல் நீ பிறப்பு ஒழியும் பொழுதின்-கண் அ அருளை – நீலகேசி:2 187/2
பால் பொருள் தான் தயிர் ஆய பொழுதின்-கண் பாழ்த்திலதேல் – நீலகேசி:4 386/3
மேல்


பொழுதினால் (1)

கணி வரை பொழுதினால் கண்ணுற்றார் அரோ – சூளாமணி:8 958/3
மேல்


பொழுதினான் (1)

பொழுதினான் அல்லவும் புல்லுமாம் ஆதலால் – நீலகேசி:5 553/2
மேல்


பொழுதினானும் (1)

நோற்றும் பெரிதும் நுணுகாநின்ற பொழுதினானும்
ஏற்றம் உடைய இமையான் எனப்பட்ட போழ்தும் – நீலகேசி:4 419/2,3
மேல்


பொழுது (14)

ஆழ்ந்த குழி வீழ்ந்த பொழுது அரு நரகர் ஓடி – யசோதர:5 289/1
ஏற்ற அ நிலைமை-தன்னை இது பொழுது உய்-மின் என்றான் – யசோதர:5 317/3
அன்னணம் பொழுது கண்ணகற்ற ஆயிடை – சூளாமணி:5 372/1
பொழுது உருவின அணி பொழிலின பொழி தளிர் என புன்னை – சூளாமணி:6 433/4
உற்று மூழ்கும் பொழுது முனிவு அவர் – சூளாமணி:7 616/2
துன்னிய பொழுது நோக்கி சுடு சரம் தொடுக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 1019/4
எல்லை இன்று பொழுது எலாம் – சூளாமணி:9 1368/3
பொழுது செல் நாழிகை எல்லை பூம் கழல் – சூளாமணி:10 1687/1
வினை உடையன பொழுது இவை என விரிவன கணி வேங்கை – நீலகேசி:1 16/2
பொழுது போக்குதல் புரிந்தனன் பொருத்தம் அஃது உடைத்தே – நீலகேசி:1 46/2
இன்ன என்று இரண்டு உரைத்து எத்துணையோ பொழுது ஓதி – நீலகேசி:2 199/2
வந்து இங்கண் நின்ற பொழுது உண்மை மறுக்கலாமோ – நீலகேசி:4 400/2
பூதம் ஐந்தொடு திசை மனம் பொழுது உயிர் – நீலகேசி:8 786/1
நின்னுடை பொழுது அவண் நிற்றல் இல்லையே – நீலகேசி:8 797/4
மேல்


பொழுது-அகத்து (1)

புண்டரீக கொலையானை குடைந்து போகும் பொழுது-அகத்து
கொண்ட வாளன் கேடகத்தன் குதி கொள் வான் போல் எழுந்து எதிரே – சூளாமணி:9 1349/2,3
மேல்


பொழுதும் (11)

இமைத்திலன் எத்துணை பொழுதும் ஈர் மலர் – சூளாமணி:5 410/3
பொன் நகர் புக்கனன் பொழுதும் சென்றது – சூளாமணி:5 412/2
உற்ற போழ்து உணர்த்தும் பொழுதும் அலால் – சூளாமணி:7 616/3
பொன் நகர் அடைந்தனர் பொழுதும் சென்றது – சூளாமணி:7 814/2
வரும்துணை பொழுதும் இ மணி சிலாதலம் – சூளாமணி:10 1601/2
தேர்த்து அங்கண் ஒளி பரப்ப செல் பொழுதும் தம் உலகில் – சூளாமணி:11 2054/2
வானத்தது ஆய பொழுதும் மன் உயிர் அது என்றாள் – நீலகேசி:4 417/3
படும் பொழுதும் எழுச்சியினும் தம் பயனே செய்யும் – நீலகேசி:6 695/2
அது ஆம்துணையும் அது ஆம் பொழுதும்
சதுவாம் நியதத்தனவா உரைத்தல் – நீலகேசி:6 704/2,3
அரிய முழம் மூன்று அளவாம் பொழுதும்
வரிசை உரைத்த வருடம் அதன் பின் – நீலகேசி:6 705/3,4
முன் இலாம் ஒரு வன் பொழுதும் முடிவு ஆம் – நீலகேசி:6 710/4
மேல்


பொழுதே (6)

சார்ந்த பொழுதே தலை_நாள் கருவினுள் – சூளாமணி:11 1986/1
மருண்டு இனி என் அவை வந்த பொழுதே
முரண் தரு தோள் மன்ன முற்ற உணர் நீ – சூளாமணி:11 2005/3,4
சிலர் மாண சேர்த்துவார் தேவர் ஆயது பொழுதே – சூளாமணி:11 2049/4
கொல் ஏறு அது ஆகா பொழுதே உடன் கூறுக என்றான் – நீலகேசி:4 402/4
சாற்றின் உயிர் தன் பொழுதே உண்மை தங்கும் என்றாள் – நீலகேசி:4 419/4
விளிபவன் உள பொழுதே வினை துய்க்கும் – நீலகேசி:5 606/3
மேல்


பொழுதேல் (1)

போம் பொழுதேல் அவனால் பொருள் என்னோ – நீலகேசி:7 744/4
மேல்


பொழுதொடு (1)

ஊட்டும் பொழுதொடு தான் புல் உண்ணும் போழ்தின் கால் – நீலகேசி:6 699/2
மேல்


பொழுதோடு (1)

தேறி நின்ற பொழுதோடு இ ஏழு ஆம் திறத்தினாலும் – நீலகேசி:5 569/3
மேல்


பொள்ளல் (2)

புரைபுரை-தோறும் நீர் சோர் பொள்ளல் இ உருவிற்றாய – யசோதர:2 131/1
நுரை மலி பொள்ளல் யாக்கை மனித்தர்க்கு நுகரல் ஆமோ – சூளாமணி:6 520/4
மேல்


பொள்ளென (1)

பொள்ளென வெகுண்டு நோக்கி பொரு மனத்து உருகி மன்னன் – உதயணகுமார:4 191/1
மேல்


பொற்பம் (1)

பொற்பம் இலா உயிர்-தானும் இல் புத்தி அலால் எனலும் – நீலகேசி:5 498/2
மேல்


பொற்பின் (2)

புல்ல அரும் பதம் பொற்பின் இறைஞ்சினன் – உதயணகுமார:5 281/3
போதகம் மிக பொற்பின் இறைஞ்சலின் – உதயணகுமார:6 351/3
மேல்


பொற்பினளாய் (1)

புனத்திடை நறு மலர் பூம் கொடி அன்னது ஓர் பொற்பினளாய்
எனை பல நூல்களும் இயல்பினின் அறிபவள் ஏதம்_இல்லாள் – நீலகேசி:2 229/1,2
மேல்


பொற்பு (17)

புஞ்சிய நிலத்தோர்க்கு எல்லாம் பொற்பு நல் அற நல் மாரி – உதயணகுமார:1 5/2
போதவும் வீக்கினால் போல் பொற்பு உடை பரதம்-தன்னில் – உதயணகுமார:1 7/2
பொற்பு உடை மஞ்சம் மீதில் பொலிவுடன் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:1 12/4
போர் மிக்க ஆனையை பொற்பு உடை மன்னன் முன் – உதயணகுமார:1 41/2
புண்ணில் வேல் எறிந்து என பொற்பு அழிந்து வீழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:1 65/4
புண் விளக்கு இலங்கு வேல் பொற்பு உடைய மன்னவன் – உதயணகுமார:2 142/4
பூவின் மஞ்சரியை போலும் பொற்பு நல் விரிசிகையை – உதயணகுமார:4 240/3
பொரு_இல் நால் அமைச்சரும் பொற்பு அரசன் மாதரும் – உதயணகுமார:6 358/2
பொற்பு உடை நல் மாதரை புணர்ந்து மேனி தீண்டலும் – உதயணகுமார:6 367/1
புகை கொடி உள் உண்டு என்றே பொற்பு நல் ஒளி விளக்கை – நாககுமார:1 3/1
பொல்லா கதி அறுத்து பொற்பு உடைய முத்தி-தனை – நாககுமார:1 36/2
பூம் தடத்தை சுற்றிய பொற்பு உடை கரை மிசை – நாககுமார:2 63/3
பொங்கு மகுடம் முடி பொற்பு விசையந்தரன் – நாககுமார:4 142/3
புனை மலர் கோதை நல்லாள் பொற்பு உடை வசுமதிக்கு – நாககுமார:5 146/3
பொற்பு அகம் கழுமி யாவும் புரந்து இனிது அரந்தை தீர்க்கும் – யசோதர:2 122/1
பொற்பு அகம் கமழ பூத்த தேம் துணர் பொறுக்கல் ஆற்றா – சூளாமணி:2 67/3
பொற்பு அமை செம் கோடிகமொடு ஆடை புதைவுற்ற – சூளாமணி:8 870/2
மேல்


பொற்புடன் (1)

புலங்களின் மிகுந்த போகம் பொற்புடன் நுகர்ந்தனன் – உதயணகுமார:2 122/3
மேல்


பொற்புற (1)

புரிசை எழ நிலத்தின் மிசை பொற்புற விளங்கும் – நாககுமார:5 161/1
மேல்


பொறாத (1)

வழங்க வாட்டம் ஒழிவர் நீ மன்னும் பொறாத வகை உண்டோ – நீலகேசி:1 135/2
மேல்


பொறாது (1)

மீளிமை பொறாது வெம்பி வெகுண்டு எழுகின்றது என்றால் – சூளாமணி:9 1169/2
மேல்


பொறாமை (1)

அடியிட விடம் பொறாமை யானை மண்ணில் சாய்ந்ததே – உதயணகுமார:2 127/4
மேல்


பொறான் (1)

மாறு உண்டு என்பது ஓர் மாற்றம் பொறான் மனம் – சூளாமணி:7 620/2
மேல்


பொறி (36)

பொறி அமை கரி பொங்கும் உதரத்தில் – உதயணகுமார:1 40/1
ஒத்த நல் பொறி ஓங்கிய யானையும் – உதயணகுமார:1 44/3
பொறி கழன்றது போர் படை ஆனதே – உதயணகுமார:1 49/4
புற்றினில் உறையும் பொறி வரி ஐம் தலை – உதயணகுமார:1 79/1
வரை வன சாரல்-தன்னில் வன் பொறி யானை விட்டேன் – உதயணகுமார:4 210/4
போக சித்தத்தோடு ஒன்றி பொறி வழி படரும் நீரார்க்கு – யசோதர:4 239/3
நூல் படு வலை பொறி முதல் கருவி நூற்றோடு – யசோதர:5 262/1
பொருளோடு போகம் மேவி பொறி_இலேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 306/2
பூ மரு புரிந்த நுண் நூல் புரோகிதன் பொறி வண்டு ஆர்க்கும் – சூளாமணி:3 96/1
தன் உணர் பொறி பிறர்-தங்கள் கூட்டு என – சூளாமணி:4 233/1
தன் உணர் பொறி புலம் தன்னின் ஆம் பிறிது – சூளாமணி:4 233/3
நூல் ஆராய்ந்து நுண் பொறி கண்ணும் நொடி_வல்லான் – சூளாமணி:5 308/1
புலம் கிளர் பொறி நுகர்வு இலாத புண்ணியன் – சூளாமணி:5 396/3
பூவினாள் பொறி ஒன்று ஆனாள் புண்ணிய உலகம் காண – சூளாமணி:6 551/3
பொன் நிற பொறி புகழ்ந்த சாதகம் – சூளாமணி:7 587/3
மங்கல பொறி மன்ன காண்டியால் – சூளாமணி:7 602/4
ஓட்டு அரும் பொறி ஒற்றிய ஓலையர் – சூளாமணி:7 650/2
செம் களி விதிர்த்த போலும் செம் பொறி சிறு கண் வேழம் – சூளாமணி:8 925/3
பூ மரு பொறி வண்டு ஆர்ப்ப பொலிந்து அவர் இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:8 969/3
பொடித்தன புகை திரள் பொழிந்த தீ பொறி
அடுத்து எழுகின்றது ஓர் ஆவி ஆர் அழல் – சூளாமணி:9 1205/2,3
சிந்தின தழல் பொறி சிதர்ந்த திசை எல்லாம் – சூளாமணி:9 1292/4
பொறி நுதல் யானை மேலான் சர_மழை பொழிவிக்கின்றான் – சூளாமணி:9 1449/4
பிறந்தவன் பொறி புலக்கு இவரும் அ புலம் – சூளாமணி:12 2070/1
காட்சியும் ஞானமும் கதிர்த்து தன் பொறி
மாட்சியை வெலீஇ மனம் தூயன் ஆய பின் – சூளாமணி:12 2072/1,2
பொறி எனும் வாயில் ஐந்து பொன் கதவு அடைத்து மாற்றி – சூளாமணி:12 2111/2
இயங்குவனவும் இரு பொறி ஐ_அறிவு எல்லையவாய் – நீலகேசி:1 78/1
பொன் பிதிர்ந்து அன்ன பொறி சுணங்கு ஆகத்து பூண் முலையாய் – நீலகேசி:1 88/2
பூண்ட ஐம்_பொறி மனம் அவதி புண்ணியம் – நீலகேசி:1 118/2
பொறி உணர்வின் புலம் ஆய புற்கலமே உயிர் அறியும் – நீலகேசி:4 300/1
பொறி கொண்டு காற்றினையும் போகாமல் சிமிழாயோ – நீலகேசி:4 306/4
நிறை பொறி உள அவை அறிதல்_இல் நெறிமைய – நீலகேசி:4 451/1
மற்று இது தான் தன் பொறி உறுகாறும் வரலின் அன்றே – நீலகேசி:5 516/4
தளை பெய்துவைத்து என்னை தம் பொறி எல்லாம் – நீலகேசி:5 592/3
புளி பொறி ஆடி நிழல் தண் மதி இன்ன – நீலகேசி:5 606/1
நின்று பரந்து அருவாய் பொறி ஏதும் மிக்கு – நீலகேசி:7 737/1
பொறி ஐந்தால் ஐந்து பூதத்தின் ஆகிய – நீலகேசி:10 870/1
மேல்


பொறி-தலை (1)

பொறி-தலை மணந்த காளை மேல் வர புணர்த்த நேமி – சூளாமணி:9 1463/3
மேல்


பொறி_இலேன் (1)

பொருளோடு போகம் மேவி பொறி_இலேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 306/2
மேல்


பொறிகள் (2)

வீரிய பொறிகள் ஆறும் வேண்டிய அடக்கம் ஆகும் – உதயணகுமார:6 333/2
புஞ்சிய வினைகள் தீய புகுந்தன பொறிகள் பொன்றி – யசோதர:2 153/3
மேல்


பொறிகளை (1)

பொறிகளை மனத்து அடக்கி புண்ணிய மா நோன்புகள் – உதயணகுமார:6 361/2
மேல்


பொறித்த (3)

பூ_மாலை மார்ப என்றும் பொறித்த வாசகத்தை கேட்டான் – உதயணகுமார:4 212/4
மந்திர எழுத்து வள்ளல் உள்ளத்து பொறித்த போழ்தே – சூளாமணி:9 1202/1
பொங்கு அழல் வலம்செய் போழ்தில் குழை முகம் பொறித்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1831/2
மேல்


பொறியதாய (1)

புகர் முக பொறியதாய புகழ்ந்த சொல் அகத்து போகா – சூளாமணி:6 513/2
மேல்


பொறியவன் (1)

மெய் அணி பொறியவன் எவன்-கொல் வீரனே – சூளாமணி:4 229/4
மேல்


பொறியால் (1)

புக்கனதாம் பொறியால் நின் புலம் அன்றி பொய் என தான் – நீலகேசி:5 503/3
மேல்


பொறியின் (4)

பொறியின் வேழத்தின் பொங்கு செவியுற – உதயணகுமார:1 49/1
தில_பொறியின் இட்டனர் திரிப்புவும் நெருப்பின் – யசோதர:5 294/1
தா_இல் நிறையின் தாழ்-அதனால் பொறியின் வாயில் தாழ்ப்பெய்தார் – சூளாமணி:9 1485/4
பொருள்_இலார்க்கு இவ்வழி பொறியின் போகமும் – சூளாமணி:12 2081/1
மேல்


பொறியினன் (1)

தான் உடம்போடு பொறியினன் ஆதலின் சாதகன் ஆம் – நீலகேசி:6 684/2
மேல்


பொறியினாய் (1)

பொறியினாய் பொது சிறப்பு உடன் புணர்ப்பு அதே – நீலகேசி:8 785/4
மேல்


பொறியும் (1)

கொண்டு அறையும் இடி முரசும் கொடி மதிலும் குளிர் புனலும் பொறியும் பூவும் – சூளாமணி:10 1816/3
மேல்


பொறியொடு (1)

பொறியொடு வல்_வினை வென்ற புனிதன் நீயே பூ நான்கு மலர் பிண்டி போதன் நீயே – நாககுமார:1 16/1
மேல்


பொறியோடு (1)

அறிவு ஆவன-தாம் இனி யா எனின் ஐம்_பொறியோடு – நீலகேசி:5 489/1
மேல்


பொறு (1)

பேயேன் செய்த பிழை எல்லாம் பெரும பொறு என்று இறைஞ்சினான் – நீலகேசி:1 134/4
மேல்


பொறுக்க (3)

அருளுடன் பொறுக்க என்றான் அரசனும் மகிழ்வுற்றானே – உதயணகுமார:4 198/4
பெலம் திரி சிறையில் வைத்த பிழை-அது பொறுக்க என்றும் – உதயணகுமார:4 211/4
தெருளலன் முன்பு செய்த சிறுமைகள் பொறுக்க என்றான் – யசோதர:5 311/4
மேல்


பொறுக்கல் (3)

பொற்பு அகம் கமழ பூத்த தேம் துணர் பொறுக்கல் ஆற்றா – சூளாமணி:2 67/3
பேதையர் பிழைத்தது பொறுக்கல் வேண்டுமால் – சூளாமணி:9 1210/3
சிறியவன் உரைகள் வந்து என் செவி சுடும் பொறுக்கல் ஆற்றேன் – சூளாமணி:9 1449/1
மேல்


பொறுக்கலாகா (1)

போது சேர் அலங்கலானும் பொலம் கலம் பொறுக்கலாகா
சோதிய சுடர சேர்த்தி பெரும் சிறப்பு அருளி செய்தான் – சூளாமணி:6 570/3,4
மேல்


பொறுக்கும் (1)

பூம் குலாம் அலங்கல் மாலை புரவலன் பொறுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:5 245/4
மேல்


பொறுத்த (1)

பொன் சுலாம் சுடர் இழை பொறுத்த பூண் முலை – சூளாமணி:5 384/1
மேல்


பொறுத்தல் (1)

நிறை_இலார் பொறுத்தல் ஆற்றா நிலை இது நிறைந்த நோன்மை – சூளாமணி:12 2115/1
மேல்


பொறுத்தனர் (1)

பொறுத்தனர் பொலிவுரை புடை பொழிந்ததே – சூளாமணி:10 1720/4
மேல்


பொறுப்ப (1)

புண்ணிய கிழவர் கீழோர் பிழைத்தன பொறுப்ப ஆயின் – சூளாமணி:5 262/3
மேல்


பொறுப்பு (1)

பூம்_கொடி தோல்வி கண்டு பொறுப்பு_இலா மனத்தள் ஆகி – உதயணகுமார:4 230/2
மேல்


பொறுப்பு_இலா (1)

பூம்_கொடி தோல்வி கண்டு பொறுப்பு_இலா மனத்தள் ஆகி – உதயணகுமார:4 230/2
மேல்


பொறை (9)

புரந்தரன் கொடுத்த யாழும் பொறை முனி அருளில் பெற்றான் – உதயணகுமார:1 18/4
அற பெரு மலை பொறை எடுத்தவன் அடி-கண் – யசோதர:5 268/2
பொன் செய் மா முடி புதல்வருள் புட்பதந்தற்கு இது பொறை என்றே – யசோதர:5 323/2
நங்கை நாகரிகம் பொறை நாள்_மது – சூளாமணி:4 155/3
அரும் தவம் அரைச_பாரம் அவை பொறை அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:5 273/3
பொன் ஆர் தேரும் புரவிகளும் மிடைந்து பூமி பொறை கூர – சூளாமணி:9 1337/2
போற்றல் செறிவே பொறை ஆதிய நல் அறமும் – நீலகேசி:1 125/1
தானம் சீலமும் பொறை தக்கது ஆய வீரியம் – நீலகேசி:4 354/1
பொலிவேல் பொறை அயர்த்தல் புலர்த்து உளர்த்தல் – நீலகேசி:5 487/3
மேல்


பொறை-வயின் (1)

பொறை-வயின் நோய் மீக்கூர பொருவு_இல் வான் கோள்கள் எல்லாம் – உதயணகுமார:1 15/2
மேல்


பொறைகொள்ளுதி (1)

குஞ்சரம் பொறைகொள்ளுதி என்னவே – உதயணகுமார:6 350/4
மேல்


பொறையினால் (1)

பொறையினால் பெரியன் பூபன் சிறியன் யான் என்று நாணி – சூளாமணி:6 529/3
மேல்


பொறையும் (1)

பொறையும் ஆற்றலும் பூமியும் மேருவும் அனையான் தான் – நீலகேசி:1 33/3
மேல்


பொறையை (1)

பார் இயல் பொறையை நெஞ்சில் பரிந்தனன் மன்னன் ஆனான் – யசோதர:5 312/4
மேல்


பொன் (299)

பொன் எயில் நடுவண் ஓங்கும் பூ நிறை அசோக நீழல் – உதயணகுமார:1 2/1
பொன் அணி சுணங்கு பூத்த புணர் முலை அமிர்தம்_அன்னாள் – உதயணகுமார:1 11/3
பொரு_இல் மன்னவன் பொன் திறை கேட்புழி – உதயணகுமார:1 33/1
புலிமுக வாயில் பொன் புடைத்து இலங்கும் – உதயணகுமார:1 72/2
அம் பொன் சாந்தம் அணிந்த நல் மார்பன் – உதயணகுமார:1 75/2
பிடிப்பு பொன் விலை மட்டு_இல்லா பெரு வலி ஆரம்-தன்னை – உதயணகுமார:1 100/1
பைம் மிகும் பொன் அல்குலாள் படா முலை புணை என – உதயணகுமார:2 123/3
இடபகற்கு தன் உரை இனிது வைத்து உரைத்து பொன்
முடி உடைய நம் அரசன் முயற்சி-அது என் என – உதயணகுமார:2 127/1,2
எரி பொன் அணி காட்டு என எடுத்து முன்பு வைத்தனர் – உதயணகுமார:2 141/2
கொங்கு உலவ கோதை பொன் குழை இலங்கு நல் முகம் – உதயணகுமார:2 144/2
பொன் அடி வணங்கி புரவலன் கேட்ப – உதயணகுமார:2 148/4
பொன் சொரி கவரி வீச பொங்கு அரியாசனத்தில் – உதயணகுமார:4 186/2
ஆற்றலர் வர அவர்க்கேயான பொன் துகில் அளித்தே – உதயணகுமார:4 187/2
இளம் கிளி மொழி நல் கொங்கை ஈடு_இல் பொன் கலசம் அல்குல் – உதயணகுமார:4 229/2
இளம் மணி படம் பொன் வாழை இரு குறங்கு ஆலம் பண்டி – உதயணகுமார:4 229/3
பொன் திரு மார்ப இ நாள் புதுமையின் நினைத்தது என்னை – உதயணகுமார:5 247/2
சோதி பொன் அறை திறந்து தூவினன் சனங்கட்கு எல்லாம் – உதயணகுமார:5 252/4
பூரித்த தார்கள் வேய்ந்த பொன் குடை எழுந்த மேகம் – நாககுமார:1 8/2
வாரித்து இசைந்து அளிக்கும் வண் கை அம் பொன் திண்_தோளான் – நாககுமார:1 8/3
கொடி நிரை பொன் எயிற்கு குழுவுடன் சென்ற அன்றே – நாககுமார:1 13/4
பொன் எயில் குறுகி கைம்மா புரவலன் இழிந்து உள் புக்கு – நாககுமார:1 14/1
புற இதழ் சேர் மரை மலர் மேல் விரல் நால் விட்டு பொன் எயிலுள் மன்னிய புங்கவனும் நீயே – நாககுமார:1 16/2
பற்ற வாணிகன் பல் பொருள் பொன் கலத்து – நாககுமார:1 28/3
பொன் எயிலுள் வீற்றிருக்கும் புனிதன் திரு_கோயில் – நாககுமார:2 46/1
தங்கு பொன் அறை திறந்து தரணி உள்ளவர்க்கு சிந்தி – நாககுமார:2 49/3
பொன் அணிகள் நல் பொருள் நாடி மிக்கு அவர் கொள – நாககுமார:2 68/3
கரம்-அதில் கடகமும் காய் பொன் கேயூரமும் – நாககுமார:2 70/3
தன் நகரின் மேவும் பொன் தார் அணிந்த காளையே – நாககுமார:2 73/4
தன்னவன் தேவி பேரும் தக்க சிரீமதி ஆம் அம் பொன்
கிண்ணம் போல் முலையாள் புத்ரி கேணிகாசுந்தரி என்பாள் ஆம் – நாககுமார:3 79/2,3
அமல மலர் பொன் சரணை அன்பாய் தொழுபவர்கள் – நாககுமார:4 119/2
எரி பொன் உயிர் விளங்கி இனிய முத்தி சேர்பவரே – நாககுமார:4 120/4
சிவந்த பொன் நிற மகள் சீர் உடைய மேனகி – நாககுமார:4 128/4
எரி பொன் முடி மன்னர்கள் எண்ணாயிரவர் சூழ – நாககுமார:5 161/3
பூரிதத்து ஒளிர் மாலை வெண் பொன் குடை – யசோதர:1 8/2
கோங்கு பொன் குடை கொண்டு கவித்தன – யசோதர:1 11/1
பொன்_வரை முன்னர் நின்று புயல் பொழிந்திடுவதே போல் – யசோதர:1 68/2
அடங்கலன் அயர்ந்து தேன் வாய் அமிர்தமும் பருகி அம் பொன்
படம் கடந்து அகன்ற அல்குல் பாவையே புணை-அது ஆக – யசோதர:2 92/2,3
பொன் அவிர் தாரோடு ஆரம் புணர் முலை பொருது பொங்க – யசோதர:2 93/2
சுரைய பால் அடிசில் சுவை பொன் கலத்து – யசோதர:3 168/1
ஒளிரு பொன் உகிர் சரணங்கள் வயிர முள் ஒப்பு_இல போரின்-கண் – யசோதர:3 225/3
பொன் இயல் அணி கொள் புட்பாவலி எனும் பொங்கு கொங்கை – யசோதர:4 259/2
போகம் மிகு பொன்_உலகு புகுவன் என நினைவான் – யசோதர:5 275/4
பொன் செய் மா முடி புதல்வருள் புட்பதந்தற்கு இது பொறை என்றே – யசோதர:5 323/2
அம் பொன் மா முடி அலர் கதிர் குண்டலம் அரு மணி திகழ் ஆரம் – யசோதர:5 326/1
நானிலம் கலந்து பொன் நரலும் நாடு அதே – சூளாமணி:1 12/4
பொன் அவிர் புரிசை வேலி போதனம் என்பது உண்டு ஓர் – சூளாமணி:2 36/3
சுந்தர பொன் துகள் துதைந்த பொன் நகர் – சூளாமணி:2 50/3
சுந்தர பொன் துகள் துதைந்த பொன் நகர் – சூளாமணி:2 50/3
பூம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பொன் மலர் மணி கொம்பு அன்ன – சூளாமணி:2 64/1
திசை எலாம் தெளிந்தன தேவர் பொன் நகர் – சூளாமணி:3 73/1
மன்னவன் துயில்விடுத்து அருள மைந்தர் பொன்
துன்னிய உடையினர் துதைந்த கச்சையர் – சூளாமணி:3 87/1,2
பொன் அவிர் திரு_அடி போற்றி போற்றி என்று – சூளாமணி:3 91/1
செம் சுடர் அணி பொன் சிங்காசனம் மிசை சேர்ந்த செல்வன் – சூளாமணி:3 95/3
பொன் அணி வாயில் காக்கும் பூம் கழலவனை நோக்கி – சூளாமணி:3 102/2
பொன் திகழ் அலங்கல் மார்ப போற்றி பொய் அன்று இது என்றார் – சூளாமணி:3 109/4
ஆகு பொன் அறை மேல் அருவி திரள் – சூளாமணி:4 128/1
பூக்கள் ஆவன பொன் மரை பூம் பொழில் – சூளாமணி:4 129/1
உரைசெய் பொன் நகர் ஒன்று உளது என்பவே – சூளாமணி:4 130/4
அம் பொன் மாலையார் களி தலத்து எழுந்து அரத்த வாய் – சூளாமணி:4 131/1
பொன்_அனார் புருவ சிலை போலுமே – சூளாமணி:4 142/4
அம் பொன் பட்ட நறும் குழலார்க்கு எலாம் – சூளாமணி:4 147/2
அம் பொன் பட்டு_உடையாள் அணி ஆயினாள் – சூளாமணி:4 147/4
பொன் நவில் திரு நகர் பூவொடு எய்தினான் – சூளாமணி:4 178/4
கைப்பொருளாக கொண்டு கடைப்பிடி கன பொன் தாரோய் – சூளாமணி:4 201/4
பூம் துணர் ஓதி நீ பிறந்து பொன் செய் தார் – சூளாமணி:4 221/3
பூணும் நூல் பொலிந்து தோன்றும் பொன் வரை மார்ப என்றான் – சூளாமணி:5 259/4
பொன் இதழ் தாமரை பொய்கையுள் பூப்பன – சூளாமணி:5 281/1
பொன் இதழ் தாமம் பொழில்-வாய் அவிழ்ப்பன – சூளாமணி:5 281/2
பொன் இதழ் தாது மணி நிலம் போர்ப்பன – சூளாமணி:5 281/3
பொன் இதழ் தாது துகளாய் பொலிவன – சூளாமணி:5 281/4
புரத்தினை வெல்வது பொன் நகர் பூம் தண் – சூளாமணி:5 285/3
பொன் நகர்-தன்னை ஆள்வான் புரந்தரன் அனைய மாண்பின் – சூளாமணி:5 296/1
பொன் எலாம் நெதியம் ஆர பொழிந்திடுகின்ற பூமி – சூளாமணி:5 302/3
கார் அணி தட கை வேந்தன் கான்முளை கன பொன் ஆர்ந்த – சூளாமணி:5 327/2
இஞ்சி சூழ் எரி பொன் மாடத்து இந்திரன் மிசைந்த நாம – சூளாமணி:5 329/1
போகம் ஆண்ட இ சேடியோர் பொன் நகர்க்கு – சூளாமணி:5 336/1
பொன் அவிர் மணி கழல் புலம்ப தேன் இனம் – சூளாமணி:5 375/1
பொன் சுலாம் சுடர் இழை பொறுத்த பூண் முலை – சூளாமணி:5 384/1
பொன் திரள் அணி பொழில் போக பூமியாய் – சூளாமணி:5 392/2
பொன் அவிர் போதனம் உடைய பூம் கழல் – சூளாமணி:5 401/2
பொன் நகர் புக்கனன் பொழுதும் சென்றது – சூளாமணி:5 412/2
பூவினுள் மடந்தை பொன் பூவை நாள் ஒளி – சூளாமணி:5 419/2
அடிகளது அருளினால் அம் பொன் சாயல் இ – சூளாமணி:5 422/3
பொன் நகர் புறத்தது ஓர் பொழிலின் எல்லையே – சூளாமணி:5 429/4
மினல் விரவிய சுடர் பொன் ஒளிர் மிளிர் வேதிகை மிகை ஒண் – சூளாமணி:6 439/2
பொழில் கடவுள் பொன் இடம் இது என்னை புகுமாறு என்று – சூளாமணி:6 442/3
பொன் அருவி நூல் கெழு புரோகிதன் உரைத்தான் – சூளாமணி:6 444/4
பொன் தவழ் பொருந்து இழை அணங்கின்_அனையாரை – சூளாமணி:6 448/3
பொன் அவிர் மணி கலை சிலம்பொடு புலம்ப – சூளாமணி:6 449/1
தம்பியோடு சங்க_வண்ணன் அம் பொன் மாலை தாழ் முக – சூளாமணி:6 474/1
கொண்டல் ஆர்ந்த பொன் என் இ குழல் கொடி குழாம் அனார் – சூளாமணி:6 477/1
குண்டலம் கொழும் பொன் ஓலை என்று இரண்டு கொண்டு அணீஇ – சூளாமணி:6 477/3
மாலையால் விளங்கியும் பொன் வாச சுண்ணம் வீசியும் – சூளாமணி:6 486/1
அம் பொன் மாலை மார்பினீர் அரும் தவம் செய்தார்களே – சூளாமணி:6 500/4
அம் பொன் மாலை கண் கவர்ந்து அலர்ந்த செல்வ வெள்ளம் ஏய் – சூளாமணி:6 503/1
கணம் நிரைத்து இலங்கும் காய் பொன் முடி மிசை ஈர்_ஐஞ்ஞாறு – சூளாமணி:6 543/3
மின் அவிர் வயிர சூட்டு விடு சுடர் மணி பொன் பூணான் – சூளாமணி:6 544/2
பொன் நிற பொறி புகழ்ந்த சாதகம் – சூளாமணி:7 587/3
பொன் நகை குலம் பொலிந்து கண்கொள – சூளாமணி:7 590/3
திகழ்ச்சி செல் பொன் மணி முடி மன்னனே – சூளாமணி:7 628/4
பொன் அவிர் நீள் கடை காவலன் போதக – சூளாமணி:7 661/1
மாடு எலாம் எரிந்து மின்னும் வயிர குண்டலத்தோடு அம் பொன்
தோடு உலாம் துளங்கி தோன்றும் சுடிகை வாள் முகத்து நல்லார் – சூளாமணி:7 676/1,2
உட்க ஆங்கு உரைத்தலும் ஒளிர் பொன் மாழையும் – சூளாமணி:7 691/1
இழையின் அம் பொன் ஒளி எரிப்ப தோன்றுங்களே – சூளாமணி:7 734/4
இணங்கு இணர்வன இஞ்சி எரி பொன் புடை இஞ்சி – சூளாமணி:7 751/3
பொன் விரிந்து அனைய பூம் கோங்கும் வேங்கையும் – சூளாமணி:7 754/1
கார் இருள் குவளை கண்ணி கதிர் நகை கன பொன் தோட்டு – சூளாமணி:7 759/1
பொன் அவிர் மகர பைம் பூண் பொலம் குழை இலங்கு சோதி – சூளாமணி:7 767/1
சிங்கம் வென்ற செங்கண்மாலொடு அம் பொன் மாலை வெண் கடாம் – சூளாமணி:7 786/2
கண்டு கொன்றை பொன் சொரிந்த காந்தள் கை மறித்தவே – சூளாமணி:7 788/4
ஓடு இணர் சுடர் பொன் உக்க தானம் ஒக்கும் ஊங்கு எலாம் – சூளாமணி:7 794/4
பொன் நகர் அடைந்தனர் பொழுதும் சென்றது – சூளாமணி:7 814/2
பொன் இயல் வள நகர் பொலிய தோன்றினார் – சூளாமணி:7 816/4
அம் பொன் மா மணி முடி அரசன் ஏயினான் – சூளாமணி:7 819/4
அடர் ஒளி முடி மன்னன் ஏவலான் ஆய் பொன் நாகம் – சூளாமணி:7 826/2
பூ மரு பொலம் கொள் சோலை பொன் அணி புரிசை வேலி – சூளாமணி:8 832/1
அணி தொழில் ஆர கோவை ஆடக கொடிஞ்சி அம் பொன்
துணித்து இடை பதித்த தட்டின் சுடர் மணி துரக திண் தேர் – சூளாமணி:8 841/2,3
பொன் நவில் கடக பைம் பூண் புரந்தரன் அனைய மாண்பின் – சூளாமணி:8 843/2
நாடக மகளிர் ஆடும் நாடக அரங்கும் நன் பொன்
மாடு அகம் தெளிப்ப வேய்ந்த மண்டப தலமும் வண்ண – சூளாமணி:8 856/2,3
கதிர் நகை கன பொன் சோதி கனக சாலங்கள் என்னும் – சூளாமணி:8 858/1
அம் பொன் அணி நொய்யன அணிந்து அலர் மிலைச்சி – சூளாமணி:8 865/2
அரும் கலமும் ஆர்ந்த அறையாயின பின் ஆய் பொன்
நெருங்கு ஒளி நிறைந்த மிகு சோதி நிழல் சூழ – சூளாமணி:8 871/2,3
நங்கை காண் இது நம் மலைக்கு உம்பர் அ பொன் மலை புடை வீழும் – சூளாமணி:8 876/1
நுந்து பொன் ஒளி திரை எனும் கரதல புடங்களின் நுரை என்னும் – சூளாமணி:8 878/3
அம் பொன் ஆடரங்கும் அகில் சேக்கையும் – சூளாமணி:8 895/3
பொன்_அனார் பலர் போற்ற இழிந்து தன் – சூளாமணி:8 900/2
பூரண பொன் குடம் பொலிய வைக்கவே – சூளாமணி:8 902/4
திரு அலர் சினகரன் செல்வ பொன் நகர் – சூளாமணி:8 903/3
செங்கொளி பொன் பொடி எறிந்த செய்கைய – சூளாமணி:8 904/3
பொன் நகர் மாளிகை புகுக என்று ஏயினான் – சூளாமணி:8 906/4
பூம் குழை மகளிர் காக்கும் பொன் அணி வாயில் போகி – சூளாமணி:8 911/3
பிணித்த பொன் தொடர் கண் விட்டு பெயர்ந்த கால் நிகளம் நீக்கி – சூளாமணி:8 913/2
அம் பொன் செய் கொடுஞ்சி நெற்றி கொடி எடுத்து அணைந்த அன்றே – சூளாமணி:8 914/4
பொன் தத்து ஆர் கவரி வேய்ந்து பொருகின்ற புரவி எல்லாம் – சூளாமணி:8 915/4
பொன் நுதல் வேழம் ஒன்று பொலம் கலம் புலம்ப ஏற்றி – சூளாமணி:8 917/3
பொன் அணிகலத்தின் குப்பை புரி மணி கோவை போர்வை – சூளாமணி:8 919/1
பொங்கு பொன் சுண்ணம் வீசி மணவினை புனைவி என்றான் – சூளாமணி:8 923/4
புனை மலர் கண்ணி சூடி பொன் எழில் ஆரம் தாங்கி – சூளாமணி:8 924/2
பொன் அவிர் தொடர் கண்விட்டு புறத்து கால் புரோசை கோத்து – சூளாமணி:8 928/2
பொன் திரள் கடிகை பூட்டி புரி மணி ஓடை சேர்த்தி – சூளாமணி:8 931/1
பூ மரு பொன் வரை அகலம் புல்லினான் – சூளாமணி:8 961/3
பொழில் அணி போதனத்து இறைவன் பொன் அணி – சூளாமணி:8 962/3
பொன் இயல் கழலினாற்கு ஓர் பொங்கு ஒளி புணர்ந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 964/4
பொழிலகம் தழீஇய சோலை பொன் நகர் கோயில் புக்கு – சூளாமணி:8 967/2
பொன் அணி புரிசை வேலி புது நகர் புகுக என்று – சூளாமணி:8 973/2
பூம் கமழ் சோலை வேலி பொன் நகர் புகுக என்ன – சூளாமணி:8 989/2
புது நனை விரிந்த கோதை பொன்_அனாள் புலம்பு கொண்டாள் – சூளாமணி:8 990/4
போது இவர் குழலி தாதை பொன் நகர் முன்னினாரே – சூளாமணி:8 995/4
பொன் நுதல் பிடியும் தேரும் வையமும் இழிந்து புக்கு – சூளாமணி:8 996/2
பொன் இயல் அமளி மேலாள் பூ_அணை மருங்கு தீண்ட – சூளாமணி:8 997/1
கன்னியர் கவரி கற்றை கை வலன் அசைப்ப காய் பொன்
இன் இசை குழை வில் வீச இனிதின் அங்கு இருந்த நங்கை – சூளாமணி:8 997/2,3
பொன் இயல் கழலன் தாரன் பூட்டிய சிலையன் ஆகி – சூளாமணி:8 1019/2
காளை-பால் பட்டு வெய்யோன் குட திசை கன பொன் குன்றில் – சூளாமணி:8 1025/3
பொன் தவழ் பசலை மெய் புகலலுற்றதே – சூளாமணி:8 1045/4
புணைவர் ஆம் படியவர் இல்லை பொன்_அனீர் – சூளாமணி:8 1050/4
கரு மால் களி யானைகள் மேல் கன பொன்
அரு மா முரசு ஆர்ப்ப அறைந்தனரே – சூளாமணி:8 1071/3,4
புகலால் ஒளி போந்தது பொன் நகரே – சூளாமணி:8 1080/4
தட மேல் உள பொன் அவிழ் தாமரையும் – சூளாமணி:8 1081/3
பொழிகின்றது பொன் மழையும் மழையுள் – சூளாமணி:8 1084/2
பொன் அணி புனைந்து புது வேள்வி நகர் புக்கான் – சூளாமணி:8 1089/4
சேர்ந்து திகழ் பொன் இயல் சலாகை நுதி தீட்டி – சூளாமணி:8 1095/2
பொன் இயல் கொடியின் ஒல்கி பூ_அணை பொருந்தும் பாவை – சூளாமணி:8 1110/1
பொன் அவிர் திகிரி ஆளும் புரவலர் உரைப்ப வந்த – சூளாமணி:9 1204/1
ஆளி ஏறு_அனையவன் அணி பொன் மேனி மேல் – சூளாமணி:9 1218/1
போகிய தூதுவர் பொன் அவிர் ஆழியொடு – சூளாமணி:9 1225/1
பொன் தவழ் தேர் கலிமாவொடு போதகம் – சூளாமணி:9 1230/1
பொன் மலை ஒன்றொடு போர்செய மேவிய – சூளாமணி:9 1241/3
பொன் அம் குன்றவன் – சூளாமணி:9 1299/1
பொன் ஆர் தேரும் புரவிகளும் மிடைந்து பூமி பொறை கூர – சூளாமணி:9 1337/2
நீர் முகம் நிலம் உற்ற பொன்
தேர் முகம் சிதைவுற்றதே – சூளாமணி:9 1362/3,4
அம் பொன் செய் ஆழியானுக்கு உரைத்தனர் அரக்கு உண் கோலார் – சூளாமணி:9 1424/4
கலம் புரி கன பொன் பூணான் கைவந்து புகுந்த அன்றே – சூளாமணி:9 1437/4
கலம் புரி கன பொன் ஆழி கை விரல் கதிர்ப்ப சூட்டி – சூளாமணி:9 1439/2
பொன் அவிர் ஓடை யானை புகர் நுதல் புக்கது அன்றே – சூளாமணி:9 1461/4
எரி பொன் மணி முடியான் இன்று இவனோ சாய்ந்தான் – சூளாமணி:9 1465/4
மலி பொன் மணி_முடியான் மற்று இவனோ மாய்ந்தான் – சூளாமணி:9 1467/4
பொன் அவிர் பூம்_குழையார் பொங்கு ஏந்து இளம்_முலையார் – சூளாமணி:9 1469/3
மகர பைம் பூண் மடவார்கள் வயிர குழையும் பொன் தோடும் – சூளாமணி:9 1477/1
பொன் அம் புனை தார் வேந்தரையும் பொருது பட்ட போர்க்களம் மீது – சூளாமணி:9 1484/2
கரு வரை அனைய தோள் கன பொன் தாரினான் – சூளாமணி:9 1491/4
பொங்கிய முகத்த பொன் குடங்களால் பல – சூளாமணி:9 1495/3
ஒன்று அல மணிகளும் ஒளி பொன் மாழையும் – சூளாமணி:9 1503/3
அடி மேல் பூம் கழல்கள் அம் பொன் இலங்கு – சூளாமணி:9 1519/1
புரை எடுத்த மா மகர பொன் முடிகள் சாய்த்தார் – சூளாமணி:9 1520/4
தாம் அரை தங்கும் தண் சுடர் ஒண் பொன் கலை நல்லார் – சூளாமணி:9 1522/3
மின் வாய மணி கலசம் பொன் செந்நெல் கதிர் சூட்டி விளங்க வைத்து – சூளாமணி:9 1527/2
பொன் வாழை மரகத பைம் கமுகொடு தோரணம் வாயில் புணர நாட்டி – சூளாமணி:9 1527/3
புரி மணி ஒண் குழல் திகழ பொன் அணை மேல் இனிது இருந்த பொலிவு காண்-மின் – சூளாமணி:9 1535/4
போது ஆவியே கமழ்ந்து புரை வட்டம் பொன் இழையால் பொலிந்து தோன்றி – சூளாமணி:9 1538/1
அம் பொன் செய் மலரினாலும் அகில் புகை ஆவியாலும் – சூளாமணி:9 1541/2
பேர்_அருள் ஆழியானும் பெயர்ந்து பொன் மாடம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1549/4
மருவிய திரு அடி வாமன் பொன் நகர் – சூளாமணி:9 1554/2
பொன் அணி உலகின் வந்த பூ விரி பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1561/2
காது கொண்டன கன பொன் குழை சோர – சூளாமணி:10 1568/1
யாது அதன் உரு என அலர் பொன் ஓலையும் – சூளாமணி:10 1598/1
பொன் அவிர் சிலம்பு ஒலி போந்து புடை சாற்ற – சூளாமணி:10 1602/2
பூண்ட பொன் அணி மார்பினாய் – சூளாமணி:10 1620/2
கரு வளர் கன பொன் சோலை கறங்கு இசை பரந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1623/2
பொன் அவிர் குழையினாரை பொழில் விளையாடல் ஏவி – சூளாமணி:10 1630/1
பொன் அவிர் கொடி_அன்னாரை பொழில் விளையாடல் ஏவ – சூளாமணி:10 1631/2
அம் பொன் செய் கலாப அல்குல் அம் தழை புனைந்த வஞ்சி – சூளாமணி:10 1632/1
பூம் பொழில் விளங்க தோன்றும் பொன் இதழ் மறிந்து நோக்கி – சூளாமணி:10 1638/3
போது அலர் பொதும்பில் தாழ்ந்த பொன் எழில் ஊசல்-தன் மேல் – சூளாமணி:10 1639/3
அள்ளுறு தேம் கனி அதாய் பொன் திரள் அசைந்து – சூளாமணி:10 1646/2
புள் உறு பொன் வாழை கானம் புடை அணிந்த – சூளாமணி:10 1646/3
புரை இலங்கு பொன் சிலம்பு தான் சிலம்பும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1649/3
நிரை இலங்கு பொன் சிலம்பு நேரே சிலம்பும் – சூளாமணி:10 1649/4
அம் பொன் சிலம்பின் அசோகம் தளிர் என்று – சூளாமணி:10 1655/2
தம் பொன் சுடர் ஆழி மெல் விரலால் தைவந்து – சூளாமணி:10 1655/3
பூம் தளிர் தாழ்ந்த பொழில் தயங்கு பொன் வரை-வாய் – சூளாமணி:10 1658/1
காந்தள் அம் குன்றின் கன பொன் மணி அறை மேல் – சூளாமணி:10 1658/3
அம் பொன் மலை சிலம்ப அம்மனை வள்ளையுடன் – சூளாமணி:10 1659/3
பொலம் புரி தாமரையாள் பொன் ஆகம் தோய்ந்தான் – சூளாமணி:10 1661/3
அம் பொன் நிதியும் அரும் கலமும் கைப்படுத்தான் – சூளாமணி:10 1662/2
கலை முகம் திருத்தி காதில் கன பொன் செய் சுருளை நீவி – சூளாமணி:10 1667/3
பூம் துகள் அவிழ்ந்த பொன் தாமரை மலர் புதைந்த வாவி – சூளாமணி:10 1670/2
பொன் அவாம் சுணங்கு போர்த்த புணர் முலை மகளிரோடு – சூளாமணி:10 1671/3
ஆர் புனல் சுழித்து வாங்க அனையராய் அணி பொன் வாவி – சூளாமணி:10 1674/1
புரி மணி பொன் செய் வாவி புணை புறம் தழுவி புக்கார் – சூளாமணி:10 1680/3
பூ மரு தடத்துள் தாழ்ந்து பொன் பொடி புதைய ஆடி – சூளாமணி:10 1704/2
தொல் நலம் பெயர்ந்து பொன் சுடர்ந்து தோன்றலால் – சூளாமணி:10 1711/2
பொன் நிலம் புரைவது ஓர் பொலிவும் எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1711/4
பொலிக எனும் ஒலிகளும் பொன் செய் மா மணி – சூளாமணி:10 1713/1
வழுவல்_இல் நாஞ்சிலான் வண் பொன் ஆழியான் – சூளாமணி:10 1718/1
குரு மணி கோவையும் குளிர் பொன் குன்றமும் – சூளாமணி:10 1721/1
பொலிக என புரவலன் பொன் செய் நீள் முடி – சூளாமணி:10 1726/1
மாணிக்கம் அரும்பிய வண் பொன் மா நிலத்து – சூளாமணி:10 1732/1
ஆணி பொன்_அனையவள் அனையள் ஆய பின் – சூளாமணி:10 1732/2
விண்டார் இல்லா வெம் திறலோன் பொன் சுடர் ஆழி – சூளாமணி:10 1738/1
அம் பொன் கோவை பல் மணி மின் இட்டு அரை சூழ – சூளாமணி:10 1740/2
பொன் கோவை பூண் முலை முன்றில் தவழ்கின்றான் – சூளாமணி:10 1740/4
போது ஆர் பொய்கை போது அவிழ் பொன் தாமரை காட்டி – சூளாமணி:10 1741/1
தண் என் செல்கை பொன் உருள் வாங்கி தளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1742/4
அம் பொன் சுருளை இரு பாலும் அளக வல்லி அருகு இலங்க – சூளாமணி:10 1749/3
பூவின் ஆர்ந்த மணி நிலத்து பொங்கி எழுந்து பொன் ஏந்தி – சூளாமணி:10 1751/3
கரிய குழலும் பொன் தோடும் செய்ய வாயும் கதிர் முறுவல் – சூளாமணி:10 1752/1
மரிய திசையும் மதி மயங்கும் அம் பொன் முகத்து மடவார்கள் – சூளாமணி:10 1752/2
அம் பொன் குரும்பை மென் முலை மேல் அணிந்த பொன் ஞாண் அருகு ஒடுக்கி – சூளாமணி:10 1753/3
அம் பொன் குரும்பை மென் முலை மேல் அணிந்த பொன் ஞாண் அருகு ஒடுக்கி – சூளாமணி:10 1753/3
வந்து ஆடும் தேனும் முரல் வரி வண்டும் ஆட மணி வடமும் பொன் ஞாணும் வார் முலை மேல் ஆட – சூளாமணி:10 1754/3
நீர் ஆலிக்கட்டி நிரந்து எழுந்து பொங்கி நிழல் தயங்கும் பொன் அறை மேல் நின்று ஆடுகின்ற – சூளாமணி:10 1757/1
புள் அணி வார் பொழில் பொன் செய் மா நகர் – சூளாமணி:10 1765/1
பொன் நகர் புறத்தது ஓர் புரிசை வார் பொழில் – சூளாமணி:10 1771/1
தன் அகத்து இயற்றிய தயங்கு பொன் நகர் – சூளாமணி:10 1771/2
விளங்கு பொன் கலங்களும் வெள்ளி வேயுளும் – சூளாமணி:10 1775/2
கண்டங்கள் புரைவன கன பொன் கொட்டைய – சூளாமணி:10 1779/2
பூரித்த பொழி கதிர் பொன் செய் தாமமும் – சூளாமணி:10 1780/3
புரி மணி ஆரம் தாழ பொன் நகர் பொலிய புக்கான் – சூளாமணி:10 1784/4
நண்டு பொன் கிளைக்கும் நாடன் நாதவன் குலத்துள் தோன்றி – சூளாமணி:10 1786/1
புரி மலர் குஞ்சி தாழ பொன் நகர் புகழ புக்கான் – சூளாமணி:10 1788/4
பொன் அமளி மேல் அடுத்த பொங்கு அணையின் மேலாட்கு – சூளாமணி:10 1794/2
காதியான் அருளிய பொன் கதிர் கொள் முடி கவித்து ஆண்டார் மருகன் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1803/3
பொன் அவிரும் மணி அணை மேல் பொழி கதிர் ஈண்டு எழுந்தது போல் பொலிந்து தோன்றும் – சூளாமணி:10 1805/3
இருள் ஆழி நிழல் துளும்பும் எரி பொன் மணி நெடு முடி சாய்த்து இறைஞ்சப்பட்டான் – சூளாமணி:10 1806/3
வீழ் இரும் பொன் சுடர் ஆர வரை மார்பன் இவன் சீர் யான் விளம்பவேண்டா – சூளாமணி:10 1807/4
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி – சூளாமணி:10 1811/1
போல் இங்கண் அரசு இல்லை பொன் ஆர வரை மார்பன் பொலிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1811/4
பூம் தளவம் கமழ் சாரல் பொன் அறை சூழ் தண் சிலம்பன் அன்றே பொன்னே – சூளாமணி:10 1818/2
மாடு இலங்கும் மழை தவழ்ந்து மணி அருவி பொன் அறை மேல் வரன்றி வண் பூம் – சூளாமணி:10 1821/1
புனைவு-தான் இகந்த கோதை பொன்_அனாள் பூமி பாலர் – சூளாமணி:10 1827/1
புண் அகம் கமழும் வேலான் பொன் மழை பொழிவித்தானே – சூளாமணி:10 1829/4
போது உலாம் பிணையல் வீரன் பொன் வரை அகலம் சூழ – சூளாமணி:10 1835/2
அலகுடன் விளங்கும் அம் பொன் குடை நிழல் அரசர் சூழ – சூளாமணி:11 1843/1
பொன் அவிர் பவழ திண் கால் புரி மணி கூடம் எய்தி – சூளாமணி:11 1852/3
அரும்பு அணி அசோக நீழல் அடிகளது அணி பொன் கோயில் – சூளாமணி:11 1864/3
புண்ணிய துகள்கள் என்னும் பொன் சுண்ணம் புதைய ஆடி – சூளாமணி:11 1867/2
பொன் இயல் மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் புகையும் பொங்க – சூளாமணி:11 1869/3
பூரண மணி குடம் நிரைத்த பொன் அணி – சூளாமணி:11 1870/1
புரையினால் பொன் உலகு இழிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:11 1871/4
பொன் மலர் கண்ணியர் பொன் செய் சுண்ணம் மொய் – சூளாமணி:11 1877/1
பொன் மலர் கண்ணியர் பொன் செய் சுண்ணம் மொய் – சூளாமணி:11 1877/1
பொன் அணி வள நகர் அகத்து பொங்கு அரி – சூளாமணி:11 1891/2
அருகு எலாம் அணிந்து அகடு அம் பொன் ஆர்ந்து மேல் – சூளாமணி:11 1895/2
பூ_மழை பொன் நிலம் புதைய வீழ்ந்தவே – சூளாமணி:11 1897/4
புரி மணி_வண்ணனும் பொன் செய் ஆழி அ – சூளாமணி:11 1900/2
ஒண் தமர் மணிகளும் ஒளிர் பொன் சாதியும் – சூளாமணி:11 1901/1
தண் தாஅமரை மலரின் மேல் நடந்தாய் என்றும் தமனீய பொன் அணையின் மேல் அமர்ந்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1910/3
பொன் தவழ் வேதிகை மண்டபம் புக்கான் – சூளாமணி:11 1913/4
பூம் கமழ் சேவடி போது தன் பொன் முடி – சூளாமணி:11 1914/3
பொன் இயல் சேர் கற்ப போக நிலங்களில் – சூளாமணி:11 1990/3
போற்றிய புண்ணிய பொன் சுண்ணம் முன் புகழ்வு – சூளாமணி:11 2016/1
காது புனை காமர் குழை பொன் சுருளை மின்ன – சூளாமணி:11 2029/2
பூ விரியும் நறு மேனி பொன் இலங்கு நிமிர் சோதி – சூளாமணி:11 2039/1
பொன் மாட நெடு நிலத்தார் புகல் அமளி அணை மேலார் – சூளாமணி:11 2051/1
கல் மாடு பொன் வளரும் கதிர் மணி குன்றதன் மேலார் – சூளாமணி:11 2051/2
வேய் இடை மென் பணை பொன் தோள் விழைவு இன்றி பெரிது ஆகி – சூளாமணி:11 2064/2
பொறி எனும் வாயில் ஐந்து பொன் கதவு அடைத்து மாற்றி – சூளாமணி:12 2111/2
பொன் அரிமாலை பூவின் பொழி மது பிணையல் முத்தின் – சூளாமணி:12 2122/1
புரை தழுவிய பொதி அவிழ்வன பொன் மலர்வன புன்னை – நீலகேசி:1 14/2
பொன்_அனாள் புடைபெயர்த்திட்ட பொலம் கலம் மனம் கலக்குவ போல் – நீலகேசி:1 65/2
போழாம் அவற்று அ புரையின் விகற்பமும் பொன்_தொடியாய் – நீலகேசி:1 76/2
பொன் பிதிர்ந்து அன்ன பொறி சுணங்கு ஆகத்து பூண் முலையாய் – நீலகேசி:1 88/2
புரிய பூ_மழை பொழிய பொன் எயில் மண்டிலம் புதைந்த – நீலகேசி:2 156/2
போதுகளும் பொன் மணலும் புனைந்து இனிய பொலிவிற்றாய் – நீலகேசி:4 267/4
பொன் அம் செய் பத்து அங்க புகை ஊட்டி கைசெய்து – நீலகேசி:4 270/2
பொன் கொண்டார் ஆயினும் போர்வை பூச்சு எனில் புலையன் – நீலகேசி:4 274/1
வேண்டியனவே முடிப்பாய் விரி பொன் எயிலுள் – நீலகேசி:4 401/3
புடை எலாம் போற்றி ஏத்த பொன் எயில் பிண்டி மூன்று – நீலகேசி:4 446/3
புணரும் பிறர்கள்-தம் பொன்_தொடியார் மேல் – நீலகேசி:5 594/2
மேல்


பொன்_தொடியாய் (1)

போழாம் அவற்று அ புரையின் விகற்பமும் பொன்_தொடியாய்
கீழார் அலி கண் முழு செவி கிண்ணர்கள் எண்_இகந்த – நீலகேசி:1 76/2,3
மேல்


பொன்_தொடியார் (1)

புணரும் பிறர்கள்-தம் பொன்_தொடியார் மேல் – நீலகேசி:5 594/2
மேல்


பொன்_வரை (1)

பொன்_வரை முன்னர் நின்று புயல் பொழிந்திடுவதே போல் – யசோதர:1 68/2
மேல்


பொன்_அனார் (2)

பொன்_அனார் புருவ சிலை போலுமே – சூளாமணி:4 142/4
பொன்_அனார் பலர் போற்ற இழிந்து தன் – சூளாமணி:8 900/2
மேல்


பொன்_அனாள் (3)

புது நனை விரிந்த கோதை பொன்_அனாள் புலம்பு கொண்டாள் – சூளாமணி:8 990/4
புனைவு-தான் இகந்த கோதை பொன்_அனாள் பூமி பாலர் – சூளாமணி:10 1827/1
பொன்_அனாள் புடைபெயர்த்திட்ட பொலம் கலம் மனம் கலக்குவ போல் – நீலகேசி:1 65/2
மேல்


பொன்_அனீர் (1)

புணைவர் ஆம் படியவர் இல்லை பொன்_அனீர் – சூளாமணி:8 1050/4
மேல்


பொன்_அனையவள் (1)

ஆணி பொன்_அனையவள் அனையள் ஆய பின் – சூளாமணி:10 1732/2
மேல்


பொன்_உலகு (1)

போகம் மிகு பொன்_உலகு புகுவன் என நினைவான் – யசோதர:5 275/4
மேல்


பொன்மலை (1)

பொன்மலை காவியில் திமிர்ந்து பூம் கமழ் – சூளாமணி:10 1690/1
மேல்


பொன்ற (2)

தம் திரு_உருவம் பொன்ற தளர்ந்தனர் அனந்தம் அன்றோ – யசோதர:1 42/4
அது பொன்ற அல்லது அதன் வழியின் மற்றொன்று – நீலகேசி:5 643/3
மேல்


பொன்றல் (1)

பொன்றல்_இல் புராணநூல் புலவர் என்பவே – சூளாமணி:9 1509/4
மேல்


பொன்றல்_இல் (1)

பொன்றல்_இல் புராணநூல் புலவர் என்பவே – சூளாமணி:9 1509/4
மேல்


பொன்றல (1)

பொய்ம்மை_அன்று இவள் பொன்றினும் பொன்றல – யசோதர:3 217/4
மேல்


பொன்றலும் (1)

நாக்களை பறித்தலும் நான்று வீழ்ந்து பொன்றலும்
தீக்கள் பாய்ந்து சாதலும் தீய செம் கழுவ்வின் மேல் – நீலகேசி:4 353/2,3
மேல்


பொன்றாவாய் (1)

பொன்றாவாய் பல் விலங்கும் பூமி மேல் வாழாவோ – நீலகேசி:5 472/4
மேல்


பொன்றி (1)

புஞ்சிய வினைகள் தீய புகுந்தன பொறிகள் பொன்றி
துஞ்சினர் துயரம் துஞ்சா விலங்கிடை துன்னினாரே – யசோதர:2 153/3,4
மேல்


பொன்றிடினும் (1)

போது உரைத்த ஓடு நீர் போல் உடம்பு பொன்றிடினும்
மூது உரைத்த வாசம் போல் முடிவு உயிர்க்கே ஆகாதோ – நீலகேசி:2 202/3,4
மேல்


பொன்றிய (1)

புதியதும் பாழ் அது பொன்றிய போழ்தே – நீலகேசி:5 609/2
மேல்


பொன்றின (2)

போயது இன் உயிர் பொன்றின மன்னவன் – யசோதர:3 175/2
பொன்றின எதிர்வ என்றல் பொருள்களுக்கு இல்லை என்றாள் – நீலகேசி:4 443/4
மேல்


பொன்றினான் (1)

போக வரை மார்பம் போழ்படுப்ப பொன்றினான்
ஆகுவது ஆம் அதனை யாவர் அறிகிற்பார் – சூளாமணி:9 1468/3,4
மேல்


பொன்றினும் (2)

பொய்ம்மை_அன்று இவள் பொன்றினும் பொன்றல – யசோதர:3 217/4
பொன்றினும் புத்தரே நீவிர் சொல்லின – நீலகேசி:5 544/3
மேல்


பொன்று (2)

பொன்று_இலாத புகழான் பொழில் புக்கான் – சூளாமணி:10 1574/4
போது இசைவு ஆற்றல் பொன்று தறுகட்பம் – சூளாமணி:11 1995/1
மேல்


பொன்று_இலாத (1)

பொன்று_இலாத புகழான் பொழில் புக்கான் – சூளாமணி:10 1574/4
மேல்


பொன்றுங்களே (1)

தூக்கந்தூங்கும் தொளி தொடர்ந்து பொன்றுங்களே – சூளாமணி:7 740/4
மேல்


பொன்றுந்துணையும் (1)

பொன்றுந்துணையும் பல் போழ் எய்தும் பூசணிக்காயினை போல் – நீலகேசி:6 715/2
மேல்


பொன்றுபு (1)

போயது இன் உயிர் பொன்றுபு பன்றியே – யசோதர:3 178/4
மேல்


பொன்றும் (6)

போகமொடு பொருள் இளமை பொன்றும் நனி என்றே – யசோதர:5 275/2
அச்சமோடு உலகம் இன்றே அவிந்தன பொன்றும் என்பார் – சூளாமணி:9 1157/1
பொன்றும் இ உடலின் பொருட்டு – சூளாமணி:9 1356/1
பொன்றும் நாள் வருவது ஆயின் வாழ்க்கை ஓர் பொருளது அன்றே – சூளாமணி:11 1845/4
பொன்றும் மற்று ஆதலின் அஃதும் பொருத்தம்_இன்று – நீலகேசி:7 772/2
பொன்றும் அ குணம் எனின் பொருட்கும் ஆம் என – நீலகேசி:8 818/3
மேல்


பொன்றுவிக்கும் (1)

புலம் மலி போகத்தின்-கண் ஆசையை பொன்றுவிக்கும்
கொலை மலி கொடுமை-தன்னை குறைத்திடும் மனத்தில் கோல – யசோதர:1 71/2,3
மேல்


பொன்றுவிப்பன் (1)

குலம் வேர் களைந்து குடி பொன்றுவிப்பன் இது யான் மகிழ்ந்த குணனே – சூளாமணி:9 1329/4
மேல்


பொன்ன (1)

பூ கொடி பொதும்பரும் பொன்ன ஞாழலும் – சூளாமணி:1 35/3
மேல்


பொன்னின் (5)

ஈரிரண்டாயிரங்கள் எழில் மணி பொன்னின் தேரும் – உதயணகுமார:1 108/2
காப்பு உடை பதுமையோடும் காவலன் கலந்து பொன்னின்
சீப்பிட கண் சிவக்கும் சீர் மங்கை நலம் உண்டானே – உதயணகுமார:3 158/3,4
பொன்னின் மாரி பொழிந்திடும் நன்று அரோ – சூளாமணி:7 624/4
பொன்னின் ஆய அமளி மேல் பூவின் ஆய அணை பொருந்தி – சூளாமணி:9 1476/1
பொன்னின் ஆய புரிசை தளம் மேலும் – சூளாமணி:10 1582/1
மேல்


பொன்னும் (2)

செம் சுடர் மணியும் பொன்னும் மாலையும் விரையும் சேர்த்தி – சூளாமணி:9 1550/2
நீறும் ஓடும் நிழல் மணியும் பொன்னும் நிகரா நோக்குவான் – நீலகேசி:1 40/4
மேல்


பொன்னே (3)

யாண்டையார் அடிகள் என்னும் ஆயிடை அஞ்சல் பொன்னே
ஈண்டையேன் என்னை பட்டது என்று சென்று அணுகினானால் – சூளாமணி:10 1666/2,3
பொன்னே நல் மணி கொம்பே பூமி மேல் ஆர் அணங்கே போற்றி போற்றி – சூளாமணி:10 1799/1
பூம் தளவம் கமழ் சாரல் பொன் அறை சூழ் தண் சிலம்பன் அன்றே பொன்னே
ஏந்து இளம் சிங்காதனத்தின் இனிது இருந்த இளவரசன் இப்பால் ஆனோன் – சூளாமணி:10 1818/2,3
மேல்


பொன்னை (1)

பொன்னை அணி கொண்ட புனை கேடகம் எடுத்து – சூளாமணி:9 1285/1
மேல்


பொன்னொடு (1)

சுடர் விடு மணியின் மாரி பொன்னொடு சொரிய ஏவி – சூளாமணி:8 1108/2
மேல்


பொன்னொடும் (1)

பொன்னொடும் மணி குவியல் போந்து பொழிகின்றார் – சூளாமணி:8 1104/3
மேல்


பொனால் (2)

சேய் நிழல் செழும் பொனால் திரண்ட செம் பழத்தவாய் – சூளாமணி:4 132/3
மண் பொனால் குண நிலைக்கு ஆய மாட்சியாம் – நீலகேசி:8 805/3
மேல்


பொனின் (1)

காய் பொனின் கலன்கள் ஆர்ப்ப கார் மயில் ஆட்டம் போல – உதயணகுமார:4 224/2

மேல்