பெ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெட்டகமோடு 1
பெட்டன 1
பெட்டையது 1
பெடை 5
பெடைக்கு 1
பெண் 28
பெண்களில் 1
பெண்களை 1
பெண்ணின் 2
பெண்ணினுக்கு 1
பெண்ணும் 2
பெண்பாலார் 1
பெண்பாலால் 1
பெண்மை 1
பெம்மாற்கு 1
பெம்மான் 3
பெய் 19
பெய்_வளை 2
பெய்த 4
பெய்தல் 1
பெய்தலும் 1
பெய்தவே 1
பெய்தன 1
பெய்தார் 1
பெய்தால் 1
பெய்தாற்கு 1
பெய்து 10
பெய்துவைத்து 1
பெய்ம்-மினே 1
பெய்ய 1
பெய்யப்பட்டதே 1
பெய்யா 1
பெய்யும் 3
பெய்வார் 1
பெய்வான் 1
பெயர் 33
பெயர்-மின் 1
பெயர்க்கலுற்று 1
பெயர்க்கும் 1
பெயர்க 2
பெயர்கின்ற 1
பெயர்ச்சி 1
பெயர்த்த 1
பெயர்த்து 8
பெயர்த்தும் 3
பெயர்தி 1
பெயர்ந்த 2
பெயர்ந்தது 2
பெயர்ந்ததுவே 1
பெயர்ந்தன 1
பெயர்ந்தனர் 1
பெயர்ந்தனரே 1
பெயர்ந்தாலும் 1
பெயர்ந்தான் 1
பெயர்ந்து 17
பெயர்ந்தே 1
பெயர்ப்பன 1
பெயர்வ 1
பெயர்வு 1
பெயர்வு_இல் 1
பெயர 1
பெயரவன் 2
பெயரவனுக்கு 1
பெயரன் 4
பெயரனோடும் 1
பெயரா 2
பெயராதது 1
பெயராதாள் 1
பெயராளும் 2
பெயராற்கு 1
பெயரான் 1
பெயரின் 2
பெயரின 1
பெயரினாளும் 1
பெயரினானை 1
பெயரும் 3
பெயருமேனும் 1
பெயரை 1
பெயரோடு 1
பெயல் 1
பெயும் 1
பெரிதா 1
பெரிதாம் 1
பெரிதால் 2
பெரிது 38
பெரிது_உடையீர் 1
பெரிதும் 28
பெரிதே 2
பெரிய 15
பெரிய_கண்ணாள் 1
பெரியது 5
பெரியதும் 1
பெரியதோர் 1
பெரியமே 1
பெரியவர் 3
பெரியவன் 7
பெரியவன்-தன்னொடும் 1
பெரியவன்-தான் 1
பெரியவாறு 1
பெரியவாறும் 1
பெரியன் 5
பெரியன 2
பெரியனாய் 1
பெரியனே 1
பெரியனேல் 2
பெரியாய் 1
பெரியார் 1
பெரியார்கள் 1
பெரியான் 2
பெரியோய் 4
பெரியோன் 2
பெரு 52
பெரு_மகள் 2
பெருக்க 1
பெருக்கப்பட்ட 1
பெருக்கம் 1
பெருக்கமாக 1
பெருக்கல் 1
பெருக்கலுற்றான் 1
பெருக்கி 4
பெருக்கியிட்டான் 1
பெருக 5
பெருகல் 2
பெருகலின் 1
பெருகலோடும் 1
பெருகி 9
பெருகிய 13
பெருகின 1
பெருகினர் 1
பெருகினான் 1
பெருகினும் 1
பெருகு 5
பெருகும் 13
பெருகுவது 1
பெருங்காடு 1
பெருந்தகை 2
பெருந்தகையார்க்கு 1
பெருந்தேவி 5
பெருநகர் 1
பெருநிதி 1
பெரும் 94
பெரும்_பேதாய் 1
பெரும்பாலும் 2
பெரும்மகன் 1
பெரும 2
பெருமகற்கு 1
பெருமகன் 8
பெருமகன்-தன்னையே 1
பெருமகனை 1
பெருமாற்கு 1
பெருமான் 4
பெருமானே 3
பெருமானையே 1
பெருமிதமாய் 1
பெருமை 22
பெருமை-தன் 1
பெருமை-தன்னால் 1
பெருமை-தானும் 1
பெருமைய்யீர் 1
பெருமையாலும் 1
பெருமையாலே 1
பெருமையான் 1
பெருமையினால் 1
பெருமையினான் 1
பெருமையினில் 1
பெருமையும் 2
பெருமையை 2
பெருவலி 1
பெருவழியார் 1
பெலத்தின் 1
பெலம் 1
பெலம்கொள் 1
பெற்ற 29
பெற்றதன்னில் 1
பெற்றது 7
பெற்றது_இலன் 1
பெற்றதும் 1
பெற்றபெற்ற 1
பெற்றமுமாய் 1
பெற்றவர்க்கு 1
பெற்றவர்கள் 1
பெற்றவன் 1
பெற்றன 1
பெற்றனம் 1
பெற்றனர் 2
பெற்றனவாய் 1
பெற்றனவும் 1
பெற்றனள் 3
பெற்றனன் 2
பெற்றனனேல் 1
பெற்றாம் 2
பெற்றாமோ 1
பெற்றாய் 1
பெற்றார் 1
பெற்றால் 2
பெற்றான் 2
பெற்றி 15
பெற்றி-தாம் 1
பெற்றிசெய் 1
பெற்றிடும் 1
பெற்றியஃதால் 1
பெற்றியளாய் 1
பெற்றியால் 2
பெற்றியாலே 1
பெற்றியான் 2
பெற்றியின் 1
பெற்றியினால் 1
பெற்றியும் 5
பெற்றியே 1
பெற்றியை 1
பெற்றிலம் 1
பெற்றிலன் 1
பெற்றீரே 1
பெற்று 10
பெற்றும் 1
பெற்றெடுத்ததும் 1
பெற்றேன் 2
பெற 4
பெறப்படும் 1
பெறப்பாடு 2
பெறப்பாடும் 1
பெறல் 11
பெறலால் 1
பெறலும் 2
பெறற்கு 4
பெறற்கு_அரியை 1
பெறற்குஅரும் 1
பெறா 1
பெறாததும் 1
பெறாது 1
பெறாமல் 1
பெறாமையை 2
பெறார் 1
பெறு 12
பெறுக 2
பெறுகிலன் 1
பெறுகிற்பன் 1
பெறுகின்றது 2
பெறுகுவன 1
பெறுதல் 5
பெறுதலுக்கு 2
பெறுதலும் 1
பெறுதலை 1
பெறுதி 1
பெறுதும் 1
பெறுநரும் 1
பெறுபவர் 1
பெறும் 8
பெறுமாறு 1
பெறுமேல் 1
பெறுமோ 1
பெறுவது 4
பெறுவதும் 1
பெறுவள் 1
பெறுவன் 1
பெறுவன 1
பெறுவை 3

பெட்டகமோடு (1)

பெரும் கலம் நிறைந்த மிகு பெட்டகமோடு எல்லா – சூளாமணி:8 871/1
மேல்


பெட்டன (1)

பெட்டன பல செய்து பெரு நகர் வாயிலை புறப்படுத்தார் – நீலகேசி:2 228/4
மேல்


பெட்டையது (1)

போத்து ஆகாதேல் குதிரை பெட்டையது போல் என் – நீலகேசி:5 645/3
மேல்


பெடை (5)

எக்கர் ஈர் மணல் கிண்டி இளம் பெடை
பக்கம் நோக்கும் பறவை ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 22/3,4
தூவி வான் பெடை துணை துறந்த-கொல் என – சூளாமணி:2 46/3
மஞ்சு ஆர் பொழிலுள் வளர் பெடை கண்டு அதற்கு – சூளாமணி:5 292/3
புனைந்து அகம் புணர் பெடை புல்லி மெல்லவே – சூளாமணி:8 1062/3
பெடை ஊடு சாயல் பிணை அன்ன நோக்கி – நீலகேசி:1 110/1
மேல்


பெடைக்கு (1)

இடம் சிறை இளம் பெடைக்கு ஈந்து பார்ப்பின் மேல் – சூளாமணி:8 1061/1
மேல்


பெண் (28)

பெண் விளக்கம் ஆகி நீ பெறற்கு_அரியை என்று தன் – உதயணகுமார:2 142/2
பெண் உயிர் எளியது ஆமே பெரும் திறல் அறிவும் பேரா – யசோதர:1 47/1
பின்னுறு பழியிற்கு அஞ்சா பெண் உயிர் பெருமை பேணா – யசோதர:2 96/3
பெண் இயல்-அது அது அன்றோ பெயர்க மற்று இவர்கள் யாமும் – யசோதர:2 128/3
பெண் நிலாம் தகை பெருந்தேவி பேர் அமர் – சூளாமணி:3 71/1
பெண் அலால் பிறிது உயிர் பெரியது இல்லையே – சூளாமணி:3 83/4
பெண் அணங்கு இது தோன்றிய பின்-கொலோ – சூளாமணி:4 154/3
பெண் பகர் திரு_அனாய் பிறந்து நம் குடி – சூளாமணி:4 225/3
பெண் அரும் கலம் இது பெறுதல் மானுடர்க்கு – சூளாமணி:4 228/3
பெண் ஆர் சாயல் பெற்றனள் தேவி பெறு பட்டம் – சூளாமணி:5 315/4
பெண் நலம் கனிந்த பேதை இருப்பதும் பெருமை அன்றே – சூளாமணி:5 348/4
கேவல பெண் என்பாள் ஓர் கிளர் ஒளி மடந்தை-தன்னை – சூளாமணி:6 560/3
பெண் நலம் கனியும் நீர்மை பெருகிய உருவ தோளான் – சூளாமணி:8 831/4
பெண் விளக்குறுக்கும் மேனி பெருகிய ஒளியினாலும் – சூளாமணி:8 999/2
முற்று நீர் துகில் உடை முது பெண் நீர்மையே – சூளாமணி:12 2089/4
பெருமான் முடிவு என்னும் பெண் அரசி-தன்னை – சூளாமணி:12 2123/2
பெரு முத்த பெண் உருவம் கொண்டு இயைந்த பெற்றியளாய் – நீலகேசி:2 165/4
பெரும் படையும் சாராது இ பெண் பாவி மரம் நட்டு இங்கு – நீலகேசி:2 167/3
பெண் அழகிற்கு இவள் பிறரால் பேசவும் படுவாளோ – நீலகேசி:2 191/3
பெண் கொடுத்தான் உடம்பினையும் பிளந்திட்டு பிறர்க்கு ஈந்தான் – நீலகேசி:2 205/2
சீரிற்கு ஒத்தாள் கணிகை தெருண்டாள் பெண்
ஓரும்_இல்லாள் உயிரிலி ஊமையும் – நீலகேசி:3 249/2,3
பெண் என்றும் பிற என்றும் தான் நோக்கி பெரும் பேதாய் – நீலகேசி:4 275/3
பெண் மகள்ளிர் பிறகிட உண்பவர் – நீலகேசி:4 323/1
பிள்ளை பெண் அலி ஆயினும் ஆண் வயிற்று – நீலகேசி:4 324/1
பிள்ளை பெண் அலி அன்மையை யாதினால் – நீலகேசி:4 324/3
பெண் தானம் ஈயும் அறம் கொண்ட பெருமையினான் – நீலகேசி:4 398/4
ஒற்றை பெண் உரையாடுதல் போகங்கள் – நீலகேசி:5 535/3
உடையள் இவள் தன் உதரத்து ஒரு பெண்
அடையும் அவளுக்கு அவள் அ வகையால் – நீலகேசி:6 709/1,2
மேல்


பெண்களில் (1)

பெண்களில் கோது_அனாளே பெரிய பாவத்தள் என்றார் – யசோதர:2 154/4
மேல்


பெண்களை (1)

பெண்களை மருட்டும் சாயல் பேதையை காண்-மின் என்று – சூளாமணி:8 1002/3
மேல்


பெண்ணின் (2)

பேதை-தான் இவனும் பெண்ணின் அனையனே பிறிதும் ஒன்று உண்டு – யசோதர:2 124/2
பெண்ணின் பிறவியும் பீடு உடைத்து அன்றே – சூளாமணி:11 1984/4
மேல்


பெண்ணினுக்கு (1)

பெண்ணினுக்கு அரசி ஆண்மை பேசுதற்கு அரியது என்றார் – யசோதர:1 64/4
மேல்


பெண்ணும் (2)

பெண்ணும் அல்லவும் சாராய் பிரிதல்_இல் பேர்_இன்பம் உடையை – நீலகேசி:2 159/2
பெண்ணும் கொடுத்து பிறர்க்கே உழந்தாய் முன் – நீலகேசி:5 653/2
மேல்


பெண்பாலார் (1)

பெண்பாலார் கண்டக்கால் பேதுறுவர் என உரைப்பாய் – நீலகேசி:4 276/1
மேல்


பெண்பாலால் (1)

பெண்பாலால் பல்கியும் – நீலகேசி:5 647/3
மேல்


பெண்மை (1)

பெருமகன் உருகும் பெண்மை மாண்பினும் பேணி நாளும் – சூளாமணி:2 65/1
மேல்


பெம்மாற்கு (1)

எளியவன் எந்தை பெம்மாற்கு இயற்றிய விழவின் மிக்க – சூளாமணி:11 1865/3
மேல்


பெம்மான் (3)

தீது தீர்ந்திருந்த பெம்மான் திரு_அடி சார சென்று – சூளாமணி:6 535/3
இருள் புரி உலகம் சேரா இயல் நெறி பயந்த பெம்மான்
பொருள் புரி விழவு காண்பார் புண்ணிய உலகம் காண்பார் – சூளாமணி:11 1866/3,4
ஆனா இ மூ உலகும் ஆள் உடைய பெம்மான் அடி உறுவார் இன்மைதாம் அறிவுண்டது அன்றே – சூளாமணி:11 1908/4
மேல்


பெய் (19)

பெரும் கலன் இனிதின் ஆர்ப்ப பெய் வளை கலகலென்ன – உதயணகுமார:4 226/2
நாயை எற்றினன் நாய் பெய் பலகையால் – யசோதர:3 175/4
என்றலும் இணர் பெய் முடி மன்னவன் – யசோதர:3 195/1
பேதை மாதர் பெய் நஞ்சினில் எஞ்சி இ – யசோதர:3 203/1
சார நெய் பெய் சலாகை கடைந்த பின் – யசோதர:3 211/3
பெருக்கமாக பிறந்தனன் பெய் கழல் – சூளாமணி:4 149/3
பிடிகளை மகிழ் களிற்று அரசர் பெய் மலர் – சூளாமணி:5 422/1
மல்லிகை மணம் கமழ் மது பெய் மாலையும் – சூளாமணி:7 818/1
பிற்றை ஓர் பலகை-தன் மேல் பெய்_வளை எழுதலுற்றாள் – சூளாமணி:8 1001/4
தெளித்தது செறி பொழில் தேம் பெய் மாரியே – சூளாமணி:8 1067/4
தூதுவர் உருவ காளை செவி சுடு சரம் பெய் தூணி – சூளாமணி:9 1203/3
காரினும் பெரிது அவர் கணை பெய் மாரியே – சூளாமணி:9 1272/4
அம்பு பெய் தூணிய அரவ தேர் குழாம் – சூளாமணி:9 1277/2
வம்பு பெய் மழை முகில் பொருவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1277/4
பின்னிய தாது மல்க பில்கிய தேம் பெய் மாரி – சூளாமணி:10 1560/3
பெரும் பிணா ஒருத்தி-தன்னை பெய்_வளை விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:10 1562/3
காது பெய் குழையும் செம்பொன் சுருளையும் கலந்து மின்ன – சூளாமணி:10 1565/1
பெருகும் உரை என்று பெய் மலர் தாரோன் – சூளாமணி:11 1922/3
மங்குல் மழை பொழி மாரி பெய் நாளில் – நீலகேசி:1 142/1
மேல்


பெய்_வளை (2)

பிற்றை ஓர் பலகை-தன் மேல் பெய்_வளை எழுதலுற்றாள் – சூளாமணி:8 1001/4
பெரும் பிணா ஒருத்தி-தன்னை பெய்_வளை விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:10 1562/3
மேல்


பெய்த (4)

கோது_அறு குணங்கள் பெய்த கொள்கலம் அனையர் ஆகி – யசோதர:1 56/2
நல் புடைய பேழை நறும் சாந்து நனி பெய்த
செப்பொடு கடப்பகம் மடுத்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 870/3,4
தங்கு புனல் பெய்த தட மால் வரையொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1088/4
கோது_இலா மாரி பெய்த கோடை அம் குன்றம் ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1170/4
மேல்


பெய்தல் (1)

சென்றே புலந்தலை பெய்தல் அறிவு உடன் சீர்க்கும் அன்றே – நீலகேசி:5 509/4
மேல்


பெய்தலும் (1)

மலிதரு நறு நெய் அ மகளிர் பெய்தலும்
கலிதரு கனை கடல் அன்ன காதலோடு – சூளாமணி:10 1726/2,3
மேல்


பெய்தவே (1)

பிரசங்கள் புரைபுரை விலங்க பெய்தவே – சூளாமணி:9 1219/4
மேல்


பெய்தன (1)

படர் காதினுள் அவை பெய்தன பகு வாய் அது குருதி – சூளாமணி:9 1308/2
மேல்


பெய்தார் (1)

வஞ்சம் இல்லா புகழானை வயங்கு செம் தீ வாய் பெய்தார் – சூளாமணி:9 1483/4
மேல்


பெய்தால் (1)

கரியும் உடையன் பயறொடு நீரும் கலந்து பெய்தால்
எரியுறுகின்றது அன்றே இதுவோ ஒப்ப இற்றது என்றான் – நீலகேசி:4 390/3,4
மேல்


பெய்தாற்கு (1)

விடம் பெய்தாற்கு நன்று-கொல் வியாதியாளன் தீர்க என – நீலகேசி:4 360/4
மேல்


பெய்து (10)

என்னை நஞ்சு பெய்து இன்னணமாய் இழைத்த – யசோதர:3 201/1
எண்ணி ஆங்கு இகந்த பின்னை இறகு பெய்து எழுங்கள் போலாம் – சூளாமணி:9 1446/2
என்னும் சாடும் எரி வாய் பெய்து இரங்கி அழுது ஆங்கு ஏகினரால் – சூளாமணி:9 1484/3
அரு மா மழை பெய்து அமர் உலகம் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:9 1518/2
வம்ப மணி பெய்து வான் கேழ் மருப்பு ஓச்சி – சூளாமணி:10 1659/2
கள் நிற கரும் கடை இதழும் பெய்து இடை – சூளாமணி:10 1689/2
எரிகின்ற சுடரில் நெய் பெய்து இடு திரி தூண்டியாங்கு – சூளாமணி:11 1863/1
திரிப்பர் பலரையும் செக்கு உரலுள் பெய்து
உரிப்பர் உடலை அவரும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1938/3,4
வில்லின் வாய் பெய்து விளங்கு வெண் பகழிகள் விடுக்கும் – நீலகேசி:1 53/2
பெய்து தந்தாய் பிழைத்தேற்கு இனிதா ஓர் பிராயச்சித்தம் பெரியோய் அருள் என்ன – நீலகேசி:1 148/3
மேல்


பெய்துவைத்து (1)

தளை பெய்துவைத்து என்னை தம் பொறி எல்லாம் – நீலகேசி:5 592/3
மேல்


பெய்ம்-மினே (1)

கள் அணி மலரொடு கலங்கள் பெய்ம்-மினே – சூளாமணி:10 1765/4
மேல்


பெய்ய (1)

பின்னை மலர் மாரி அகல் வானினவர் பெய்ய
மின் அவிர் விளங்கு சுடர் வேல் விடலை மெய்யில் – சூளாமணி:8 1089/2,3
மேல்


பெய்யப்பட்டதே (1)

பெரு முடி அமைக என பெய்யப்பட்டதே – சூளாமணி:12 2098/4
மேல்


பெய்யா (1)

பெய்யா அரு நஞ்சும் பேர்_அழல் குட்டமும் – சூளாமணி:11 1945/1
மேல்


பெய்யும் (3)

அலம்-அது தீரவே அற மழை பெய்யும்
மலம் அறும் தர மா முனிவரும் – உதயணகுமார:6 321/3,4
வீங்கு நீர் கடலுள் பெய்யும் விஞ்சையை விடுக்க நேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1425/4
பின் சென்று பெய்யும் துளி-தானும் பெரும் தவத்தாய் – நீலகேசி:6 720/2
மேல்


பெய்வார் (1)

திரள் இரும் சிவிறி வீக்கி செழும் மழை தாரை பெய்வார்
மருள் இரும் பிணையல் மாலை படை பல வழங்கி சூழ்வார் – சூளாமணி:10 1675/1,2
மேல்


பெய்வான் (1)

வாழ் உயிர் ஒருங்கு வாரி மறி கடல் நடுவண் பெய்வான்
சூழிய தொடங்குகின்றதாம்-கொலோ சொல்லின் ஈடு ஒன்று – சூளாமணி:9 1154/2,3
மேல்


பெயர் (33)

காமன் என்னும் அ காளை கைத்தாய் பெயர்
சோமசுந்தரி என்னும் சுரி குழல் – உதயணகுமார:6 345/1,2
உன்னும் ஒப்பு_இல் உலோகித இ பெயர்
மன்னும் மீனின் வடிவினது ஆயிற்றே – யசோதர:3 179/3,4
அரைச அன்னம் எனும் பெயர் ஆகும் நம் – யசோதர:3 208/2
அற்றம் இன்றி நின்ற சீர் அழல் பெயர் புணர்ச்சியான் – சூளாமணி:4 137/2
முற்று முன் சடி பெயர் சொல் மூன்று உலஃகும் ஆன்று எழ – சூளாமணி:4 137/3
ஓங்கு இரும் பெயர் கொள் நோன்பு உயர நோற்ற பின் – சூளாமணி:4 212/2
மன்னவற்கு இளைய வேந்தன் வயங்கு எரி பெயர் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 843/3
பொங்கு அலர் அணிந்த பைம் தார் புலி பெயர் பொலம் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 844/2
இரைக்கும் அம் சிறை பறவைகள் என பெயர் இன வண்டு புடை சூழ – சூளாமணி:8 877/1
பெரு வரை அருவிகள் என உள பெயர் கொடி – சூளாமணி:8 944/2
கண் அதிர் முரசும் சங்கும் கடல் பெயர் முழக்கமாக – சூளாமணி:8 977/2
பெரும் தகை அரும் கல பெயர் கொள் குன்றின் மேல் – சூளாமணி:9 1259/2
நம் பெயர் முனிந்தவர் நயந்த மண் மிசை – சூளாமணி:9 1265/3
நும் பெயர் நிறுத்து-மின் என்று நோக்கினான் – சூளாமணி:9 1265/4
அறி-மின் பெயர் யான் அ அரிசேனன் என நின்றே – சூளாமணி:9 1283/2
வந்தவன் பெயர்
இந்திரன் எனும் – சூளாமணி:9 1300/1,2
எறி கடல் வளாகம்-தன்னுள் இவன் பெயர் ஒழிப்பன் என்று – சூளாமணி:9 1449/2
வரும் மா முரசம் பிறர் பெயர் கொண்டு அறைய ஆழி அயல் நீங்க – சூளாமணி:9 1480/2
அளப்பு அரும் திறல் பெயர் அமர கூறினார் – சூளாமணி:10 1735/4
பேரா வென்றிக்கு ஒன்றியவாறு பெயர் இட்டு – சூளாமணி:10 1745/2
ஊற்று செறித்த ஒரு பெயர் மா தவன் – சூளாமணி:11 1915/2
பெயர் தொகை பெற்ற பிறவிகள் தம்மை – சூளாமணி:11 1959/2
மேவி உறையும் மிலைச்சர் என பெயர்
ஆவர் அவருள் மிலைச்சர் அவரையும் – சூளாமணி:11 1973/2,3
காட்சி எனும் பெயர் கதிர் விளக்கு ஏற்றிய – சூளாமணி:11 2017/1
முத்தியான் முனிச்சந்திரன் எனும் பெயர் முனிவன் – நீலகேசி:1 34/4
பருவத்தின் ஆம் பரியாய பெயர் என்பன் பால் அழிந்து – நீலகேசி:4 387/2
கன்றும் முயலும் கழுதை பெயர் பெற்றனவும் – நீலகேசி:4 404/1
மிக்கதனால் பெயர் சொல்லுவன் யான் என்று வேண்டுதியேல் – நீலகேசி:5 503/2
பெற்ற எழுத்தேல் பிரிவின்-கண் ஆறாம் பெயர் நுனது – நீலகேசி:5 518/1
வண்டு ஆர் குழல் பெயர் மாண் இழை இற்று என – நீலகேசி:7 781/1
செயற்படல் உடையதன் இயற்கையின் செய்தவர் பெயர் பெறலால் – நீலகேசி:9 831/2
புயல் திறல் இகலிய கூந்தலின் பெயர் உடை புலமையினாள் – நீலகேசி:9 831/4
கதியவர் தம் பெயர் இன்னவை சுட்டின காட்டலினும் – நீலகேசி:9 832/1
மேல்


பெயர்-மின் (1)

இப்படி இவைகள் சொல்லி பெயர்-மின் நீர் என்று வென்றி – சூளாமணி:7 700/3
மேல்


பெயர்க்கலுற்று (1)

ஊழிகள் பெயர்க்கலுற்று இ உலகினை பிறிது ஒன்று ஆக்கி – சூளாமணி:9 1154/1
மேல்


பெயர்க்கும் (1)

பிணிபடு பிறவி நோய் பெயர்க்கும் மா தவம் – சூளாமணி:12 2079/1
மேல்


பெயர்க (2)

பெண் இயல்-அது அது அன்றோ பெயர்க மற்று இவர்கள் யாமும் – யசோதர:2 128/3
பிணி மொழி பிறவி நோய் பெயர்க என்னவே – சூளாமணி:8 1040/4
மேல்


பெயர்கின்ற (1)

ஆங்கு முன் எறிந்து பெயர்கின்ற அரிசேனன் – சூளாமணி:9 1294/1
மேல்


பெயர்ச்சி (1)

போதரும் பொருள் புடை பெயர்ச்சி ஆகுமே – நீலகேசி:8 786/4
மேல்


பெயர்த்த (1)

குணி முழா பெயர்த்த பணி குயிற்றுதல் இலயம் கொண்ட – சூளாமணி:7 674/3
மேல்


பெயர்த்து (8)

பெரு மலை அனைய காதி பெரும் பகை பெயர்த்து பெற்ற – யசோதர:1 53/1
பிறப்பு உணர்ந்ததனின் யாமே பெயர்த்து உணர்ந்திடவும்பட்டது – யசோதர:1 73/2
தோடு அலர் குழலி தோழி துணிந்தனள் பெயர்த்து சென்றாள் – யசோதர:2 110/4
நெய் வேல் பெயர்த்து நிருமித்து அஃது ஏந்தி உரும் ஒத்து நேர்ந்து பொருதான் – சூளாமணி:9 1333/2
சொல்லிய அ நான்மை மேல் துணிவினையும் தான் பெயர்த்து
நல் அவையை மனம்கொளீஇ நான்மையின் முதல் வைத்த – நீலகேசி:2 178/1,2
பின்னை தன் பிறிது அறிவும் பெயர்த்து உரைத்தல் பெரும்_பேதாய் – நீலகேசி:2 195/2
பெற்ற வகை என்னை பேதாய் அதனை பெயர்த்து எனவே – நீலகேசி:6 680/4
பின்னை வந்தனகளும் இவை என பையவே பெயர்த்து உரைத்தான் – நீலகேசி:9 825/3
மேல்


பெயர்த்தும் (3)

பொய்-பால் இன்றி எடுத்திட்டு புடைத்தும் பெயர்த்தும் பொருதனவே – சூளாமணி:9 1348/4
இனி இது பெயர்த்தும் நீயே உரை என எடுத்துக்கொண்டு – சூளாமணி:10 1697/3
என்று அவன் பெயர்த்தும் சொல்ல இன்ப நீர் வெள்ளம் மூழ்கி – சூளாமணி:10 1699/1
மேல்


பெயர்தி (1)

என்னொடும் பெயர்தி நும் பாடிக்கு என்று ஒரு – சூளாமணி:8 906/3
மேல்


பெயர்ந்த (2)

திங்கள் மா வண்ணனோடும் திரு நகர் பெயர்ந்த பின்னை – சூளாமணி:8 827/2
பிணித்த பொன் தொடர் கண் விட்டு பெயர்ந்த கால் நிகளம் நீக்கி – சூளாமணி:8 913/2
மேல்


பெயர்ந்தது (2)

பெரும் கல அல்குல்-தன்பால் புகுந்து-கொல் பெயர்ந்தது என்றான் – சூளாமணி:8 987/4
பெருகின திசைமுகம் பெயர்ந்தது ஒத்தவே – சூளாமணி:8 1069/4
மேல்


பெயர்ந்ததுவே (1)

பிலத்தின் வாழ் அரி_அரசு தன் துயில் பெயர்ந்ததுவே – சூளாமணி:7 718/4
மேல்


பெயர்ந்தன (1)

பிறவிகள் அனைத்தும் நெஞ்சில் பெயர்ந்தன நினைத்து முன்னர் – யசோதர:4 255/1
மேல்


பெயர்ந்தனர் (1)

பின் அவர் வேழம் ஏறி பெயர்ந்தனர் போதுகின்றார் – சூளாமணி:8 973/4
மேல்


பெயர்ந்தனரே (1)

பின்பு சென்று ஒழிதும் என்று அது செய்து வலம்கொண்டு பெயர்ந்தனரே – நீலகேசி:9 853/4
மேல்


பெயர்ந்தாலும் (1)

ஒருவாமை வேட்டு எய்தி ஊழி பெயர்ந்தாலும்
வருமாறு இலாத வள நகரம் புக்கானே – சூளாமணி:12 2123/3,4
மேல்


பெயர்ந்தான் (1)

பேயின் பேசிய பிள்ளையே ஆக என்று பெயர்ந்தான் – சூளாமணி:7 707/4
மேல்


பெயர்ந்து (17)

பெலத்தின் வானிடை பெயர்ந்து செல்வரும் – உதயணகுமார:6 320/4
பெயர்ந்து பல்லக்கின் ஏறி பிரிதிதேவி – நாககுமார:1 33/3
பெறும் இரு நிலங்கள் எங்கும் பெயர்ந்து நல் கேவலியாய் – நாககுமார:5 168/2
பெயர்ந்து தோழி குறியிடம் துன்னினாளே – யசோதர:2 117/4
மன்னவன் பெயர்ந்து போய் வாயுவேகை-தன் – சூளாமணி:5 412/1
பெரும் குலத்தவர் பெயர்ந்து கண்டதும் – சூளாமணி:7 591/2
ஏந்திய காதல் கூர எழில் நகர் பெயர்ந்து புக்கார் – சூளாமணி:8 966/3
வெருவி முன் உடைந்துபோய் பெயர்ந்து வேற்றவர் – சூளாமணி:9 1391/1
வேக விறல் ஆழி மீட்டே பெயர்ந்து தன் – சூளாமணி:9 1468/2
பெரியவன்-தன்னொடும் பெயர்ந்து தாதை-தன் – சூளாமணி:9 1491/2
பேர்_அருள் ஆழியானும் பெயர்ந்து பொன் மாடம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1549/4
என்று அவன் அருள கேட்டே இளையவள் பெயர்ந்து போக – சூளாமணி:10 1564/3
பெருகிய தலையினன் பெயர்ந்து பின்றினான் – சூளாமணி:10 1596/4
தொல் நலம் பெயர்ந்து பொன் சுடர்ந்து தோன்றலால் – சூளாமணி:10 1711/2
பில்கு பூம் தெரியலான் பெயர்ந்து போயினான் – சூளாமணி:10 1761/4
ஒப்பாரும் பிறிது இவண் இன்று ஊழி நாள் பெயர்ந்து இழிவு இன்று – சூளாமணி:11 2066/2
பொய் சிதைத்தது என் சொல்லி பெயர்ந்து உரை – நீலகேசி:4 326/3
மேல்


பெயர்ந்தே (1)

பெரும் கலி விமானமது சென்றது பெயர்ந்தே – சூளாமணி:8 871/4
மேல்


பெயர்ப்பன (1)

பிணி நிலை பெயர்ப்பன பிறவி தீர்ப்பன – சூளாமணி:4 180/1
மேல்


பெயர்வ (1)

சென்று பெயர்வ சில உள கண்டாய் – சூளாமணி:11 1957/4
மேல்


பெயர்வு (1)

பெரு வழியா செலும் பெயர்வு_இல் சூளிகைக்கு – சூளாமணி:12 2069/3
மேல்


பெயர்வு_இல் (1)

பெரு வழியா செலும் பெயர்வு_இல் சூளிகைக்கு – சூளாமணி:12 2069/3
மேல்


பெயர (1)

மருளின் மணியும் என இ பெயர
பொருள்_இல் நரகங்கள் போதர கொள் நீ – சூளாமணி:11 1924/3,4
மேல்


பெயரவன் (2)

முன்னவன் நம்பி வெய்யோன்_பெயரவன் முழவு தோளான் – சூளாமணி:8 978/1
அழலான் பெயரவன் மைத்துன அரிசேனனை எறிய – சூளாமணி:9 1295/1
மேல்


பெயரவனுக்கு (1)

வெம் கதிரோன் பெயரவனுக்கு இளவரசு இவ் வேந்தன் எனா முன்னம் தானே – சூளாமணி:10 1822/2
மேல்


பெயரன் (4)

செயிர்_இல் வில்-அதனை நோக்கி செம் கதிர் பெயரன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1196/4
பொங்கு புலி தேர் பெயரன் போந்து பொரலுற்றான் – சூளாமணி:9 1284/4
விடம் அலைத்து இலங்கு செவ்வேல் வெய்யவன் பெயரன் வேட்டான் – சூளாமணி:10 1698/4
எங்கள் கோன் எறி கதிர் பெயரன் நீர் மலர் – சூளாமணி:10 1728/1
மேல்


பெயரனோடும் (1)

ஒற்றன் ஆங்கு உரைப்ப கேட்டே ஒளியவன் பெயரனோடும்
சுற்றம் ஆயவரும் சூழ் நீர் சுரமைநாடு உடைய கோவும் – சூளாமணி:9 1188/1,2
மேல்


பெயரா (2)

அது மகிழ்வாய்_அல்லை எனினும் பெயரா
கதி மகிழ நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 188/3,4
வந்து பெயரா வள நகரம் புக்கானே – சூளாமணி:12 2124/4
மேல்


பெயராதது (1)

பின்றை ஒருநாள் பெயராதது ஓர் பெற்றியஃதால் – நீலகேசி:6 719/2
மேல்


பெயராதாள் (1)

நல்லதற்கு அல்லது நா பெயராதாள் – நீலகேசி:5 633/4
மேல்


பெயராளும் (2)

மெய்யின் சோதி சூழ் ஒளி மின்னின் பெயராளும் – சூளாமணி:10 1746/4
நின்று நீல ஐம்பால் பெயராளும் அங்கு – நீலகேசி:3 236/3
மேல்


பெயராற்கு (1)

நம்பி ஞாயிறு சேர் பெயராற்கு அணி – சூளாமணி:5 345/2
மேல்


பெயரான் (1)

ஆர் அழலான் பெயரான் அணி வெம் சிலை – சூளாமணி:9 1240/1
மேல்


பெயரின் (2)

நாவலர் என்னும் வண்டு நகை முக பெயரின் ஆய – சூளாமணி:3 99/2
ஓதிய பெயரின் மிக்கார் உலகு அறி கலையின் வல்லார் – சூளாமணி:8 995/2
மேல்


பெயரின (1)

என்று இயல் பெயரின இரண்டும் மா நிதி – சூளாமணி:9 1503/2
மேல்


பெயரினாளும் (1)

சோதி அம் பெயரினாளும் சுடரவன் புதல்வன்-தானும் – சூளாமணி:10 1837/3
மேல்


பெயரினானை (1)

பாழி தோள் உருவ செம் கண் பதுமத்தேர் பெயரினானை
ஊழி_தீ என்று வேந்தர் உட்குவது உருவ தாரோய் – சூளாமணி:5 321/3,4
மேல்


பெயரும் (3)

மருள்செய் உருவின பொருளின் வரு பெயரும் அவையே – யசோதர:5 287/2
பெயரும் தெள் திரை பிறங்கலுள் பிணங்கிய பெரு வரை அகில் தேக்கி – சூளாமணி:8 879/2
ஆயிடை அரச சீயம்_அனையவர் பெயரும் போழ்தின் – சூளாமணி:8 974/1
மேல்


பெயருமேனும் (1)

சென்ற நாள் பெயருமேனும் செல்வமும் செருக்கும் ஆக்கி – சூளாமணி:11 1845/1
மேல்


பெயரை (1)

குண்டலகேசி பெயரை குறியாகவே கொண்டாள் – நீலகேசி:2 164/4
மேல்


பெயரோடு (1)

ஓத்தின் வகையால் பெயரோடு உணர்வு இன்மைக்கு என்றாள் – நீலகேசி:4 413/4
மேல்


பெயல் (1)

கல் ஆர் கொண்டல் பெயல் போலும் கணையின் மாரி கழல் வேந்தன் – சூளாமணி:9 1343/2
மேல்


பெயும் (1)

அறைஅமர்ந்து உயிர்க்கு அற_மழையை பெயும்
துறவன் நல் சரண் தூய்தின் இறைஞ்சினான் – நாககுமார:1 22/3,4
மேல்


பெரிதா (1)

பிச்சை முதலா பெரிதா அறம் செய்தவன்-தான் – நீலகேசி:4 416/2
மேல்


பெரிதாம் (1)

பெரிதாம் அளியன் பெரும் தகையனே காண் – நீலகேசி:5 473/4
மேல்


பெரிதால் (2)

மான் அறா நோக்கி மணல் சுமையும் தான் பெரிதால் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/2
விழு கலமால் வினை பெரிதால் வினை கேடு ஆம் தொழில் தருமால் – நீலகேசி:4 277/2
மேல்


பெரிது (38)

அரைச நின் அகத்து மாட்சியது பெரிது அழகு இது ஆயிற்று – யசோதர:1 69/1
ஆகமத்து அடிகள் எங்கட்கு அது பெரிது அரிது கண்டீர் – யசோதர:4 239/1
ஆர் உயிர் வருத்தம் கண்டால் அருள் பெரிது ஒழுகி கண்ணால் – யசோதர:4 247/1
அழகு இது பெரிது நம் அரச வாழ்க்கையே – சூளாமணி:7 684/4
நிலை பெரிது அரிது இபம் நெடு வரை நிரையே – சூளாமணி:8 945/4
பழி பெரிது ஒழிய சொன்னான் படைத்திறலாளன் என்றான் – சூளாமணி:9 1180/4
காரினும் பெரிது அவர் கணை பெய் மாரியே – சூளாமணி:9 1272/4
நீ பெரிது இனியை என்னா நெடியவன் அதனை நோக்கி – சூளாமணி:9 1436/2
பெரிது இது சித்திரம் என்று பேர்_ஒலி – சூளாமணி:9 1487/3
அஞ்சினம் பெரிது என அடி வணங்கினார் – சூளாமணி:9 1488/4
நன்று அது பெரிது யாமும் நங்கை-தன் மகனை காண்டும் – சூளாமணி:10 1564/2
ஏதம் என்னை பெரிது எய்தினை என்றே – சூளாமணி:10 1571/2
கற்றனை தவ பெரிது கைதவமும் என்ன – சூளாமணி:10 1612/2
நகை பெரிது உடைத்து நாணாம் இதனை நாம் மகிழ்தல் நெஞ்சே – சூளாமணி:11 1849/4
இரும் களி யாணர் வாழ்விற்கு இமைப்பிடை பெரிது கண்டாய் – சூளாமணி:11 1859/4
இன் இசை முரசம் கேட்டே மெய் பெரிது இனிய கேட்டாம் – சூளாமணி:11 1869/1
சாவ நலிந்திடும் தண்ணீர் பிணி பெரிது
ஆ என்று அலறும் அவரை அரு நஞ்சின் – சூளாமணி:11 1941/1,2
இன்பமே பெரிது ஆகி இடையறவு இன்றி இமைப்பு அளவும் – சூளாமணி:11 2060/1
வேய் இடை மென் பணை பொன் தோள் விழைவு இன்றி பெரிது ஆகி – சூளாமணி:11 2064/2
கொடிது இது பெரிது என குழைந்து போயினார் – சூளாமணி:12 2103/4
வெம் சினம் பெரிது உடையன இவையினும் வெருளான் – நீலகேசி:1 55/3
ஆடு கொம்பு_அனையவள் உரைக்கும் அச்சமோ பெரிது உடைத்து அடிகள் – நீலகேசி:1 67/3
வேதனை பெரிது உடைத்து அடிகள் விளிக இ பிறப்பு என உரைத்தாள் – நீலகேசி:1 73/4
பேடி வேதனை பெரிது
ஓடி ஊரும் ஆதலால் – நீலகேசி:1 96/1,2
பெரு மழையும் நீரும் பெரிது எறியும் காற்றும் – நீலகேசி:1 111/1
பேர்த்து அ பிணியுள் பிறவார் பெரிது இன்பமுற்றே – நீலகேசி:1 116/4
அழுங்கல் என்ற அறவோன்-தன் அலர் கொள் பாதம் பெரிது ஏத்தி – நீலகேசி:1 135/3
வித்தகம் பெரிது உடைய விசித்திர உருவ நல் மலரால் – நீலகேசி:2 152/3
இறப்பவும் பெரிது உவந்தார் இலங்கு_இழையார் இருவருமே – நீலகேசி:2 174/4
தொடர்ப்பாடும் பெரிது அன்றால் தொட்டை நீ பூணியோ – நீலகேசி:4 273/4
பொத்தியும் காட்டுவாய் பொருள் இயைவோ பெரிது என்றாள் – நீலகேசி:4 292/4
என்னும் உரை பெரிது ஏற்கும் இகழ்ச்சி – நீலகேசி:4 346/3
பேதைகள் உரைப்பனவே சொல்லி பெரிது அலப்பாட்டினை நீ – நீலகேசி:4 448/1
பேதை மற்று இவன் பெரிது எனப்படும் கருத்து உடை மிகுதியினாய் – நீலகேசி:4 448/2
பரிவே பெரிது_உடையீர் முன் உரைத்த பல் செய்கைகளின் – நீலகேசி:5 505/3
பாத்தன சொல்ல பயம் பெரிது ஆகலின் – நீலகேசி:6 670/2
என்றும் இலன் பெரிது ஏழையும் ஆமே – நீலகேசி:7 772/4
அடக்கிலும் அது பெரிது அழகிது ஆகுமே – நீலகேசி:8 803/4
மேல்


பெரிது_உடையீர் (1)

பரிவே பெரிது_உடையீர் முன் உரைத்த பல் செய்கைகளின் – நீலகேசி:5 505/3
மேல்


பெரிதும் (28)

உறுதியை பெரிதும் ஆக்கி உலகினுக்கு இறைமை நல்கி – யசோதர:1 51/1
பெறுதலுக்கு அரிய செல்வம் பெற்றனம் பெரிதும் என்றார் – யசோதர:1 51/4
பின்னை நினைக்கின்ற இது பிழை பெரிதும் என்றான் – யசோதர:5 282/4
நன்று அது பெரிதும் என்று அருளி நாள்-தொறும் – சூளாமணி:3 117/2
அஞ்சினை பெரிதும் ஏடா என்றனன் அசனி ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1140/4
இரதநூபுரத்தை ஆள்வான் இகழ்ந்தனன் பெரிதும் நம்மை – சூளாமணி:9 1177/3
நின்னை அறிவன் பெரிதும் நின் முறையளாய – சூளாமணி:9 1286/1
நன்றுநன்று உரைத்தி மீட்டும் நல்லையே பெரிதும் ஏடா – சூளாமணி:9 1448/2
ஆழியால் வெருட்டலுற்றாய் அலந்தனை பெரிதும் என்றான் – சூளாமணி:9 1458/3
இன்ன அருள் பெற்றனன் இனி பெரிதும் என்னா – சூளாமணி:10 1615/3
அவம்செய்து வந்தார்க்கு அரிது பெரிதும்
பவம்செய்து மாக்கள் பரியும் அது-தான் – சூளாமணி:11 2004/2,3
பிறவி சக்கரம் இது பெரிதும் அஞ்சினான் – சூளாமணி:12 2071/1
யாக்கை கொண்டவர்க்கு அணைதலுக்கு அரிது அது பெரிதும் – நீலகேசி:1 31/4
பேயும் கூடி பெரிதும் மகி சூழ்ந்து தம் பெற்றி சொல்லின் – நீலகேசி:1 42/2
இடம்பக_மகள் இவள் பெரிதும் இராசபுத்திரி அலள் எனவே – நீலகேசி:1 64/4
பேணுதற்கு அரிது இது பெரிதும் பிணி தரு பேய் வனம் எனவே – நீலகேசி:1 69/2
பேரது அஃதேல் பெரிதும் அழகிதே – நீலகேசி:3 241/2
என்றாளை முகம் நோக்கி இது பெரிதும் பொய்த்தனை நீ – நீலகேசி:4 286/1
பல்லொடும் பட தேய்த்தால் பயம் பெரிதும் படும் அன்றோ – நீலகேசி:4 294/4
மடன் உடையை நீ பெரிதும் மன் உயிர்க்கும் புற்கலக்கும் – நீலகேசி:4 295/3
நல்லை பெரிதும் என மொக்கலன் நக்கனனே – நீலகேசி:4 406/4
நோற்றும் பெரிதும் நுணுகாநின்ற பொழுதினானும் – நீலகேசி:4 419/2
பெரிய நிலத்தை அறிவிக்கும் பெற்றி இல்லாய் பெரிதும்
அரிய உயிரை அறிவுற காட்டு என்றி எப்பொருளும் – நீலகேசி:5 499/2,3
பிறிது ஒன்று உண்டேல் உரை என உரைத்தாள் புத்தன்-தான் பெரிதும்
எறிபட்டு என் நெறியினாலே அடக்குவன் நினையும் என்றான் – நீலகேசி:5 571/3,4
பேர்_உணர்வு எய்தி பெரிதும் பெரியவன் – நீலகேசி:6 668/2
செறிந்தான் பெரிதும் செறியாது உரைப்பின் – நீலகேசி:6 672/2
செற்றம் பெரிதும் உடையன் அ சீவன்கள்-தம்மொடு எல்லாம் – நீலகேசி:6 680/2
மால் இத்துணை உளவோ நீ பெரிதும் மயங்கினையோ – நீலகேசி:6 712/4
மேல்


பெரிதே (2)

மை வாள் நெடும் கண் மலக்கம் பெரிதே – சூளாமணி:5 290/4
அல்லி அம் தாரோய் அரிது பெரிதே – சூளாமணி:11 1983/4
மேல்


பெரிய (15)

நஞ்சொடு கலந்த தேனின் நறும் சுவை பெரிய ஆக – யசோதர:2 152/1
பெண்களில் கோது_அனாளே பெரிய பாவத்தள் என்றார் – யசோதர:2 154/4
பீடு உடை நடையினன் பெரிய நம்பியே – சூளாமணி:3 76/4
பேணும் நூல் நிமித்தம் வல்லான் சதவிந்து பெரிய நீரான் – சூளாமணி:5 301/3
அறிவினால் பெரிய நீரான் அவிந்தன கதத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:6 529/4
பெரிய பாம்பும் உள பிலம் கொள் பேழ் வாயவே – சூளாமணி:7 737/4
செம் கனி கனிந்த செவ்வாய் சிறு நுதல் பெரிய_கண்ணாள் – சூளாமணி:8 1004/4
பெரிய வாய் பிறை எயிறு இலங்க நக்குநக்கு – சூளாமணி:9 1253/1
பெருகிய மிகு திறல் பெரிய நம்பியை – சூளாமணி:9 1500/1
பிலங்களுள் உறைவன பெரிய நாகத்தின் – சூளாமணி:9 1514/1
தட மலர் பெரிய வாள் கண் தையல் மற்று அவளை எம் கோன் – சூளாமணி:10 1698/3
பெரு மகிழ்வு எய்தி வேந்தன் பிரசாபதி பெரிய வாள் கண் – சூளாமணி:11 1841/2
தாம் ஆம் பெரிய தவம் தலைநிற்பினும் தன்மை பெறார் – நீலகேசி:1 83/3
பின் சொல்லப்பட்ட உயிரும் பெரிய பிரச்சையினாய் – நீலகேசி:5 497/4
பெரிய நிலத்தை அறிவிக்கும் பெற்றி இல்லாய் பெரிதும் – நீலகேசி:5 499/2
மேல்


பெரிய_கண்ணாள் (1)

செம் கனி கனிந்த செவ்வாய் சிறு நுதல் பெரிய_கண்ணாள் – சூளாமணி:8 1004/4
மேல்


பெரியது (5)

பெண் அலால் பிறிது உயிர் பெரியது இல்லையே – சூளாமணி:3 83/4
பெரியது ஓர் வியப்பு சென்று பட்டது பேசினானால் – சூளாமணி:9 1137/4
பெரியது ஒன்று இரண்டு கொம்மை பிறை கவ்வியிருந்தது_அன்னான் – சூளாமணி:9 1138/2
பெரியது ஓர் முனிவு கொண்டான் பிறை எயிற்று அரியோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1152/3
பெரியது ஓர் உருமும் நீர் பிண்டம் வந்தும் நீர் – நீலகேசி:8 792/3
மேல்


பெரியதும் (1)

பெரியதும் பின்னதும் ஆயது அ பொது – நீலகேசி:8 787/1
மேல்


பெரியதோர் (1)

பெரியதோர் சோரன்-தன்னை பின்னமாய் சேதித்திட்டும் – யசோதர:4 234/4
மேல்


பெரியமே (1)

அளியமோ அளியம் சால அறிவினால் பெரியமே காண் – சூளாமணி:7 669/4
மேல்


பெரியவர் (3)

நூலினால் பெரியவர் நுழைந்த சுற்றமா – சூளாமணி:2 57/2
பிரியும் பெற்றியை உரைத்தாய் பெரியவர் பெரியவர் பெரியாய் – நீலகேசி:2 156/4
பிரியும் பெற்றியை உரைத்தாய் பெரியவர் பெரியவர் பெரியாய் – நீலகேசி:2 156/4
மேல்


பெரியவன் (7)

முனிவருள் பெரியவன் முகத்து நோக்கி ஒன்று – சூளாமணி:4 196/1
பெரும் பகை அதனை கேட்டால் பெரியவன் சிறிதும் நோனான் – சூளாமணி:7 694/2
பெரியவன் தமரோடு எண்ணி கடிவினை பெருக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 829/4
இளையருள் பெரியவன் சொல்லும் எம் இறைக்கு – சூளாமணி:9 1261/1
பெரியவன் இவன் என பிறந்த செற்றமோடு – சூளாமணி:9 1410/2
குத்தி ஆதிய குணங்களில் பெரியவன் அரிய – நீலகேசி:1 34/2
பேர்_உணர்வு எய்தி பெரிதும் பெரியவன்
பூரணன் என்பான் பொருவு_அற கற்றவன் – நீலகேசி:6 668/2,3
மேல்


பெரியவன்-தன்னொடும் (1)

பெரியவன்-தன்னொடும் பெயர்ந்து தாதை-தன் – சூளாமணி:9 1491/2
மேல்


பெரியவன்-தான் (1)

பேய் மற்று இவள்-தான் என கண்டோர் பெரியவன்-தான்
நீ மற்று இது உண் என்று அறம் நல்க விளங்க பெற்றேன் – நீலகேசி:6 722/2,3
மேல்


பெரியவாறு (1)

என்னென் தான் பெரியவாறு இருமையினும் திரிந்து என்றாள் – நீலகேசி:2 179/4
மேல்


பெரியவாறும் (1)

உருவங்கள் பெரியவாறும் உள்ளங்கள் சிறியவாறும் – சூளாமணி:9 1191/3
மேல்


பெரியன் (5)

பொறையினால் பெரியன் பூபன் சிறியன் யான் என்று நாணி – சூளாமணி:6 529/3
பெரியன் பெற்றியால் சிறியன் நண்பினான் – சூளாமணி:7 594/2
ஒளியினால் பெரியன் ஆய ஒருவனுக்கு உவப்ப செய்து ஓர் – சூளாமணி:7 669/1
மலைத்தலில் வயத்தினும் பெரியன் மல்லினும் – சூளாமணி:8 909/3
கடி வரை அலங்கல் மார்பின் காளையே பெரியன் என்று – சூளாமணி:9 1143/3
மேல்


பெரியன (2)

பல் கலம் பெரியன அணியில் பாவை-தன் – சூளாமணி:4 227/1
பெரியன வளைந்த வெள்ளை எயிற்றினர் பிலம்கொள் வாயர் – சூளாமணி:9 1190/2
மேல்


பெரியனாய் (1)

ஆதி தான் பெரியனாய் அற கெடும் அளவு எல்லாம் – நீலகேசி:2 176/1
மேல்


பெரியனே (1)

பிறவி-தான் ஒன்றும் இல்லான் பெரியனே என்று நின்றான் – நீலகேசி:4 444/1
மேல்


பெரியனேல் (2)

அன்னதன்-கண் பெரியனேல் அறம் கொண்டது அவம் ஆகும் – நீலகேசி:2 179/2
பின்னதன்-கண் பெரியனேல் பிறழ்வு எய்தும் கால சொல் – நீலகேசி:2 179/3
மேல்


பெரியாய் (1)

பிரியும் பெற்றியை உரைத்தாய் பெரியவர் பெரியவர் பெரியாய் – நீலகேசி:2 156/4
மேல்


பெரியார் (1)

நீதியில் பெரியார் அன நீர்மையான் – நீலகேசி:3 234/2
மேல்


பெரியார்கள் (1)

அற்றங்கள் காப்பார் அறிவில் பெரியார்கள் அன்றே – சூளாமணி:0 3/4
மேல்


பெரியான் (2)

குன்றினும் பெரியான் கூற்றினும் வெய்யோன் கொண்டனன் தண்டு கை வலித்தே – சூளாமணி:9 1321/4
மன் பெரியான் திருந்து அவையுள் மாற்றம் தா என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 169/4
மேல்


பெரியோய் (4)

எள்ளல் இல்லா பெரியோய் நின் இணை_இல் பாதம் அணைவல் யான் – நீலகேசி:1 136/4
பாடற்கு அரிய பெரியோய் நின் பழிப்பு_இல் பாதம் பணிவல் யான் – நீலகேசி:1 137/4
சொல்லற்கு அரிய பெரியோய் நின் தோம்_இல் பாதம் தொழுவல் யான் – நீலகேசி:1 138/4
பெய்து தந்தாய் பிழைத்தேற்கு இனிதா ஓர் பிராயச்சித்தம் பெரியோய் அருள் என்ன – நீலகேசி:1 148/3
மேல்


பெரியோன் (2)

பேய் நீலகேசி பெரியோன் அறம் கொண்ட பின்னை – நீலகேசி:0 4/2
சலங்கள் இல்லா பெரியோன் சரண் கொள் நீ சனங்கட்கு எல்லாம் அவன் சரண் என்றான் – நீலகேசி:1 147/4
மேல்


பெரு (52)

பிடிப்பு பொன் விலை மட்டு_இல்லா பெரு வலி ஆரம்-தன்னை – உதயணகுமார:1 100/1
பிடி மிசை வருகையில் பெரு நிலம் கழிந்த பின் – உதயணகுமார:2 127/3
பெரு விறல் வேந்தனும் பெறுதல் அரிது என – உதயணகுமார:4 215/3
பெரு நிலம் அறிய மணம் மிக பெற்று உடன் – உதயணகுமார:4 219/3
பிடி மிசை மாதர் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கார் – உதயணகுமார:4 238/1
பெரு மலை வனத்தில் நீரின் வேட்கையால் பிறந்த துன்பம் – உதயணகுமார:5 244/2
பெரு வரை வெள்ளி மீதில் பீடுறு புரம் புக்கானே – உதயணகுமார:5 258/4
பெரு விறல் யூகி சொல்வான் பெரும் தவர்-பால் அறத்தை – உதயணகுமார:6 329/3
பிரிவு இன்றி விடாது புல்லி பெரு மலர் காவு சேர்ந்து – நாககுமார:3 74/2
பின்னவர் அமைச்சன்-தன் மேல் பெரு நில பாரம் வைத்து – நாககுமார:3 78/2
பிரவிச்சோதனன் இச்சித்து பெரு நகர் வளைந்தது அன்றே – நாககுமார:4 113/4
பெரு மலை அனைய காதி பெரும் பகை பெயர்த்து பெற்ற – யசோதர:1 53/1
பீடு உடை அயனார் தந்த பெரு_மகள் இவள் என்று உள்ளே – யசோதர:2 110/3
பிணி என எனது நெஞ்சில் பெரு நவை உறுக்கும் ஐய – யசோதர:2 133/3
பின்னிய பிறவி மாலை பெரு நவை தருதற்கு ஒத்த – யசோதர:2 147/3
பெற்றியால் பரவி பெரு வேட்டைபோய் – யசோதர:3 191/2
பிறந்து நீ பிறவி-தோறும் பெரு நவையுறுவது எல்லாம் – யசோதர:4 248/3
அற பெரு மலை பொறை எடுத்தவன் அடி-கண் – யசோதர:5 268/2
பின் அவன் உரிமை-தானும் பெரு வதம் மருவிற்று அன்றே – சூளாமணி:4 204/4
பிறவியை அறுக்கும் காட்சி பெரு நிலை எய்தல் ஆமோ – சூளாமணி:6 521/2
பெற்ற தாய் அருசிமாலை பெரு_மகள் அருளினால் யான் – சூளாமணி:6 533/3
பிதிர்வு சென்றது பெரு வரை பிளந்தது அ பிலமே – சூளாமணி:7 720/4
பூரித்திட்ட தன் பெரு வலியொடு புகழ் அரிமா – சூளாமணி:7 722/3
பிளந்து போழ்களாய் கிடந்தது அ பெரு வலி அரியே – சூளாமணி:7 723/4
அமிதமாகிய பெரு வரை நிமிர் சிகை-அதன் அயல் அமர்ந்து ஏக – சூளாமணி:8 875/2
பெயரும் தெள் திரை பிறங்கலுள் பிணங்கிய பெரு வரை அகில் தேக்கி – சூளாமணி:8 879/2
பேய் மையானம் கொண்டு இருந்து அன்ன பெரு வரை நெரிதர திரை சிந்தி – சூளாமணி:8 881/1
பின் அவன் ஏறி தூச பெரு வடம் பிடித்த பின்னை – சூளாமணி:8 928/1
பெரு வரை அருவிகள் என உள பெயர் கொடி – சூளாமணி:8 944/2
பின் அவள் ஒடுங்க வாங்கி பெரு வரை அகலம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 1110/3
பெரு வரை முகம் புகும் பிண்டிபாலமே – சூளாமணி:9 1400/4
அணங்குகள் குழுமி யாமும் பெரு வயிறு ஆர்தும் என்று – சூளாமணி:9 1428/1
பெரு மா மழை கண் மாதேவி பிணையின் மாழ்கி இவண் அழிய – சூளாமணி:9 1480/1
பெரு மணி நிலம் பிலமாக கீழ் நுழைத்து – சூளாமணி:9 1512/2
பெரு மணம் மன்னற்கு ஏற்ற சமிதையால் பெருக்கப்பட்ட – சூளாமணி:10 1830/3
பெரு மகிழ்வு எய்தி வேந்தன் பிரசாபதி பெரிய வாள் கண் – சூளாமணி:11 1841/2
வீழ உரைத்தேன் வியன் பெரு ஞாலத்துள் – சூளாமணி:11 2020/3
ஏடு ஆர்ந்த தொங்கலராய் இன்ப நீர் பெரு வெள்ளம் – சூளாமணி:11 2050/3
பெரு வழியா செலும் பெயர்வு_இல் சூளிகைக்கு – சூளாமணி:12 2069/3
இமைப்பதும் பெரு மிகை இனி இருந்து என – சூளாமணி:12 2096/1
பெரு முடி அமைக என பெய்யப்பட்டதே – சூளாமணி:12 2098/4
திருமால் பெரு நேமி திகழ்ந்த செந்தாமரை தட கை – சூளாமணி:12 2128/3
பிலம் கண்டு அன்ன தன் பெரு முழை வாய் திறந்து அழையா – நீலகேசி:1 51/3
வேணுவோடு இனையன பிறவும் வியப்புறு பெரு வனம் வினவின் – நீலகேசி:1 69/1
புல்லிய போக பெரு நிலம்-தன்னை பொருந்தினரே – நீலகேசி:1 82/4
பெரு மழையும் நீரும் பெரிது எறியும் காற்றும் – நீலகேசி:1 111/1
பெரு முத்த பெண் உருவம் கொண்டு இயைந்த பெற்றியளாய் – நீலகேசி:2 165/4
பெட்டன பல செய்து பெரு நகர் வாயிலை புறப்படுத்தார் – நீலகேசி:2 228/4
பேன் அறா கூறை பெரு முடுகு நாறுமேல் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/1
பெரு வாதம் அங்கு இல்லை பெற்றி ஒன்று அறியாத – நீலகேசி:4 302/2
பிழைப்பதுவா கருதாதே பெரு வழியுள் இடறுதியால் – நீலகேசி:4 304/2
பிறன் சுமவான் தான் நடவான் பெரு வினையும் உய்க்கில்லா – நீலகேசி:4 307/1
மேல்


பெரு_மகள் (2)

பீடு உடை அயனார் தந்த பெரு_மகள் இவள் என்று உள்ளே – யசோதர:2 110/3
பெற்ற தாய் அருசிமாலை பெரு_மகள் அருளினால் யான் – சூளாமணி:6 533/3
மேல்


பெருக்க (1)

ஏச வன் சிறைசெய் குற்றம் எண்ணுறேல் பெருக்க என்றான் – உதயணகுமார:1 105/4
மேல்


பெருக்கப்பட்ட (1)

பெரு மணம் மன்னற்கு ஏற்ற சமிதையால் பெருக்கப்பட்ட
திரு மணி உருவில் செம் தீ செல்வத்தில் சிறந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1830/3,4
மேல்


பெருக்கம் (1)

பெருக்கம் வாழ்த்தியே – சூளாமணி:9 1298/2
மேல்


பெருக்கமாக (1)

பெருக்கமாக பிறந்தனன் பெய் கழல் – சூளாமணி:4 149/3
மேல்


பெருக்கல் (1)

அறிவர் அடி முதல் ஆர்வம் பெருக்கல்
உறுவர் ஒழுக்கம் உவத்தல் முதலா – சூளாமணி:11 2011/1,2
மேல்


பெருக்கலுற்றான் (1)

பெரியவன் தமரோடு எண்ணி கடிவினை பெருக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 829/4
மேல்


பெருக்கி (4)

பேர்ந்தும் ஒரு கால் விரை பெருக்கி மெழுகிட்டான் – சூளாமணி:8 1095/3
விஞ்சையர் வெம் சினம் பெருக்கி மேல்வர – சூளாமணி:9 1266/2
பற்றே மிக பெருக்கி பல் தொடர்ப்பாடே ஆக்கி – நீலகேசி:3 258/1
பேர்ப்பாலே பற்றி பிறப்பிறவாம் நீ பெருக்கி
ஓர்ப்பு யாதும் செய்யாது உரைத்தாய் உரைத்தமையின் – நீலகேசி:6 689/2,3
மேல்


பெருக்கியிட்டான் (1)

வேகத்தை மெல்லமெல்ல வில்_வலான் பெருக்கியிட்டான் – சூளாமணி:8 1021/4
மேல்


பெருக (5)

துன்பம் மிகவும் பெருக சொற்கு அரிய தேவிக்கா – உதயணகுமார:2 146/1
கறந்து உயிர் உண்டு கன்றி கரு_வினை பெருக செய்தாய் – யசோதர:4 248/2
போழ்ந்தனர்கள் புண் பெருக வன் தறி புடைத்தார் – யசோதர:5 289/3
ஈங்கு இவை அனைய தோற்றி இன்பமே பெருக நின்ற – சூளாமணி:11 1842/3
வாயை பெருக பிளந்து மடுப்பார் – சூளாமணி:11 1934/4
மேல்


பெருகல் (2)

பெருகல் ஆம் சுடர் ஒளி பிறங்கி நின்றது அம் – சூளாமணி:11 1895/3
அணு அளவாய் சிறுகுதல் மற்று அதிநுட்பம் மிக பெருகல்
நணியவர் போல் நினைத்துழியே நண்ணுறுதல் விழை தகைமை – சூளாமணி:11 2056/1,2
மேல்


பெருகலின் (1)

அயில் இயல் அரசர்-தம் அருகு அவை பெருகலின்
இயலிய வள நகர் இடம் இடம் இலவே – சூளாமணி:8 942/3,4
மேல்


பெருகலோடும் (1)

அலை புனல் பெருகலோடும் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:10 1673/1
மேல்


பெருகி (9)

எழு முறை பெருகி மேன்மேல் எய்திய உருவம் எல்லாம் – யசோதர:1 37/2
அங்குலி அயங்கம் பாகம் அணு முறை பெருகி மேன்மேல் – யசோதர:1 38/1
அங்கு அவர் அமர்ந்தது எல்லாம் அமர்ந்து அருள் பெருகி நின்றான் – சூளாமணி:2 68/2
மலை துணை பெருகி காட்டும் மற்று அது இங்கு எம்மனோர்க்கு ஓர் – சூளாமணி:9 1141/2
பிறந்தனர் பிறந்து சால பெருகினர் பெருகி பின்னை – சூளாமணி:11 1847/1
குழி படு கும்பி கரு_வாய் பெருகி
அழுகல் உடம்பு இவை அங்கு நிறைந்தால் – சூளாமணி:11 1928/1,2
ஈண்டு இதன் கீழ்க்கீழ் பெருகி வரும் எங்கும் – சூளாமணி:11 1947/3
சென்று பெருகி களி சிறந்து நனி காமம் – சூளாமணி:11 2033/2
வந்து பெருகி வரிசையினால் மிகும் – நீலகேசி:7 758/3
மேல்


பெருகிய (13)

பெருகிய காதலாலே பெரும் துயர் தீர்த்து இருப்ப – உதயணகுமார:1 16/3
பெருகிய கொலையும் பொய்யும் களவோடு பிறன்_மனை-கண் – யசோதர:4 242/1
பெண் நலம் கனியும் நீர்மை பெருகிய உருவ தோளான் – சூளாமணி:8 831/4
பெற்ற தன் நிலையிற்று ஆகி பெருகிய வளமை தோன்றி – சூளாமணி:8 847/2
உலத்தினும் பெருகிய உருவ தோளினான் – சூளாமணி:8 909/4
பின்னிய காதல் வெள்ளம் பெருகிய விரிவிற்று ஆகி – சூளாமணி:8 964/3
பெண் விளக்குறுக்கும் மேனி பெருகிய ஒளியினாலும் – சூளாமணி:8 999/2
குன்று போல் பெருகிய குவவு தோளினான் – சூளாமணி:9 1255/4
பேரினும் பெருகிய சின்னம்-தன்னினும் – சூளாமணி:9 1272/1
பெருகிய குருதியுள் பிறங்கு செம் தடி – சூளாமணி:9 1397/1
பெருகிய மிகு திறல் பெரிய நம்பியை – சூளாமணி:9 1500/1
பெருகிய தலையினன் பெயர்ந்து பின்றினான் – சூளாமணி:10 1596/4
பின் அதனோடு சேர்த்தி பெருகிய களியர் ஆனார் – சூளாமணி:10 1628/3
மேல்


பெருகின (1)

பெருகின திசைமுகம் பெயர்ந்தது ஒத்தவே – சூளாமணி:8 1069/4
மேல்


பெருகினர் (1)

பிறந்தனர் பிறந்து சால பெருகினர் பெருகி பின்னை – சூளாமணி:11 1847/1
மேல்


பெருகினான் (1)

பெருகினான் வெகுளி கண்ணுள் பிறந்தது பிறங்கு செம் தீ – சூளாமணி:9 1147/1
மேல்


பெருகினும் (1)

பன்னி உரைப்பில் பலவாய் பெருகினும்
தன் இயல் தானம் தவமொடு பூசனை – சூளாமணி:11 1991/2,3
மேல்


பெருகு (5)

பெருகு எரியின் இட்டு உருகும் இதுவும் இனிதே என்று – யசோதர:5 291/2
உலை பெருகு அழல் தலை உருக்கவும் உருத்து – யசோதர:5 294/2
அருள் பெருகு உவகை-தன்னால் அமைவு_இலன் அளியன் உம்மை – யசோதர:5 311/3
கை பெருகு காம நோய்_உடையவர்க்கு ஓர் கனல் போல வருமே காணில் – சூளாமணி:8 1033/4
முன் பெருகு முந்நீர் அமுதாய் விளைத்து இனிய – சூளாமணி:8 1116/3
மேல்


பெருகும் (13)

எழில் பெருகும் சூழ்ச்சிக்கண் இனிய தன் வரவு-அதால் – உதயணகுமார:2 125/2
என் உயிர்க்கு ஏதம் எய்தின் இது பழி பெருகும் என்றே – யசோதர:2 102/3
சீர் அருள் பெருகும் பான்மை திறத்தனே போலும் என்றே – யசோதர:4 232/2
ஆக துறவு அருள் பெருகும் அறனொடு அதன் இயலே – யசோதர:5 275/3
நிறை என்பது இல்லை காமம் நேர் நின்று பெருகும் ஆயின் – சூளாமணி:8 981/2
இடை புகுந்து உரைப்பின் சால பெருகும் அஃது இருக்க என்று – சூளாமணி:9 1185/2
பெருகும் உரை என்று பெய் மலர் தாரோன் – சூளாமணி:11 1922/3
விலங்குடன் சாதி விரிப்பில் பெருகும்
உலம் கொண்ட தோள் மன்ன ஓர் அறிவு ஆதி – சூளாமணி:11 1956/1,2
ஞான ஒழுக்கம் பெருகும் நலத்ததை – சூளாமணி:11 1996/3
இரண்டும் பலவும் இயலாய் பெருகும்
மருண்டு இனி என் அவை வந்த பொழுதே – சூளாமணி:11 2005/2,3
சென்று பெருகும் தியான நிகழ்ச்சியும் – சூளாமணி:11 2015/1
முறையினால் பெருகும் உள்ள சமாதி நீர் முறுக உண்ட – சூளாமணி:12 2115/3
ஒத்து உடம்பின் அகத்து அடங்கி உடன் பெருகும் என உரைத்தாள் – நீலகேசி:4 310/4
மேல்


பெருகுவது (1)

பேணும் நூல் புலவர் மாண்பும் பெருகுவது உருவ தார் மேல் – சூளாமணி:5 259/3
மேல்


பெருங்காடு (1)

பேம் கொள் பேரது அ ஊரது பிணம் படு பெருங்காடு
ஏங்கு கம்பலை இரவினும் பகலினும் இகலி – நீலகேசி:1 27/2,3
மேல்


பெருந்தகை (2)

பெருந்தகை ஏவி கோட்டு பெரும் கையால் தோட்டி கொண்டான் – உதயணகுமார:1 98/4
அனங்கனான பெருந்தகை அண்ணலை – யசோதர:3 214/1
மேல்


பெருந்தகையார்க்கு (1)

பீடம் ஏறி பெருந்தகையார்க்கு எலாம் – நீலகேசி:3 235/3
மேல்


பெருந்தேவி (5)

பெண் நிலாம் தகை பெருந்தேவி பேர் அமர் – சூளாமணி:3 71/1
ஏர் அணங்கு இளம் பெருந்தேவி நாளுற – சூளாமணி:3 72/1
அடி மருங்கின் அரசு இறைஞ்ச ஆழி ஆள்வான் பெருந்தேவி
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழையல் வாழி குருக்கத்தி – சூளாமணி:8 1127/1,2
கண்டாள் பெருந்தேவி கண்டே தன் கை சோர்ந்து – சூளாமணி:9 1470/2
அக்கிர நல் பெருந்தேவி மட மகளே அரசு அணங்கும் அணங்கே இன்னும் – சூளாமணி:10 1810/3
மேல்


பெருநகர் (1)

பெறு மத யானை கோட்டால் பெருநகர் அழித்தது அம்மா – உதயணகுமார:1 90/4
மேல்


பெருநிதி (1)

பெருநிதி காண்கிலாமல் பேர்க்குநர் தேடுகின்றான் – உதயணகுமார:3 162/4
மேல்


பெரும் (94)

பெருகிய காதலாலே பெரும் துயர் தீர்த்து இருப்ப – உதயணகுமார:1 16/3
பெரும் தெரு எல்லாம் பிற்பட போந்தே – உதயணகுமார:1 80/3
பேர்_இடி கரி முன் விட்டால் பெரும் பழி ஆகும் என்று – உதயணகுமார:1 93/3
பெரும் தெரு நடுவுள் தோன்ற பீடு உடை குமரன் தானும் – உதயணகுமார:1 97/2
பெருந்தகை ஏவி கோட்டு பெரும் கையால் தோட்டி கொண்டான் – உதயணகுமார:1 98/4
பெரும் கலன் இனிதின் ஆர்ப்ப பெய் வளை கலகலென்ன – உதயணகுமார:4 226/2
பேர்_இசை தத்தை ஆயம் பெரும் குழாத்து இனிதின் நோக்காள் – உதயணகுமார:4 227/4
பெரும் துயர் என பேதுறுக்குமே – உதயணகுமார:6 326/4
பெரு விறல் யூகி சொல்வான் பெரும் தவர்-பால் அறத்தை – உதயணகுமார:6 329/3
பிரிதிவிதேவி ஓர் நாள் பெரும் குழு தேவிமாரும் – நாககுமார:2 50/1
பேசவொணா வகையில் கேட்டேன் பெரும் தவம் இல்லை நீயும் – நாககுமார:2 60/3
பெண் உயிர் எளியது ஆமே பெரும் திறல் அறிவும் பேரா – யசோதர:1 47/1
பெரு மலை அனைய காதி பெரும் பகை பெயர்த்து பெற்ற – யசோதர:1 53/1
பேதுறு பிறவி போக்கும் பெரும் திரு உருவுக்கு ஏற்ற – யசோதர:1 56/1
பெற்றனர் புரிந்து பேணி பெரும் குணத்து ஒழுகுவாருக்கு – யசோதர:4 240/2
பெற்றனன் அடிகள் நும்மால் பெரும் பயன் என்று போந்தான் – யசோதர:4 253/4
பெரும் குழு ஒருங்கு சூழ பெறற்கு அரும் குணங்கள்-தம்மால் – யசோதர:5 318/2
இசை எலாம் பெரும் சிறப்பு இயன்ற ஏற்பவர் – சூளாமணி:3 73/2
மங்கல பெரும் பயன் வகுத்த வண்ணமும் – சூளாமணி:3 111/2
ஆங்கு ஒரு பெரும் சிறப்பு அயர்தல் மேயினாள் – சூளாமணி:4 212/4
பெரும் துயர் விளைக்கும் அன்றே பிறங்கு தார் நிறம் கொள் வேலோய் – சூளாமணி:5 271/4
பார் அணி பெரும் புகழ் பரத என்றனன் – சூளாமணி:5 403/3
தாங்கு எழில் பெரும் கை யானை சங்க_வண்ணன் ஏறினான் – சூளாமணி:6 473/4
குளிர் முத்தம் நிழற்றும் கோயில் பெரும் கடை குறுக சென்றார் – சூளாமணி:6 507/4
சோதிய சுடர சேர்த்தி பெரும் சிறப்பு அருளி செய்தான் – சூளாமணி:6 570/4
பெரும் குலத்தவர் பெயர்ந்து கண்டதும் – சூளாமணி:7 591/2
ஓரி நுரைப்ப உகுத்த பெரும் கடை – சூளாமணி:7 656/3
பெரும் கலம் தாங்கினால் பெறலும் ஆகுமே – சூளாமணி:7 687/4
பெரும் பகை அதனை கேட்டால் பெரியவன் சிறிதும் நோனான் – சூளாமணி:7 694/2
பெரும் கலம் நிறைந்த மிகு பெட்டகமோடு எல்லா – சூளாமணி:8 871/1
பெரும் கலி விமானமது சென்றது பெயர்ந்தே – சூளாமணி:8 871/4
வெளிறு_இல் கேள்வியான் பெரும் படை விசும்பிடை நிரந்து ஒளி விரிந்தன்றே – சூளாமணி:8 874/4
அமிதம் ஆகிய பெரும் படை அகல் கடல் அகல் விசும்பு அழகு எய்த – சூளாமணி:8 875/1
போய் மையானம் கொண்டு இழிதரும் பெரும் திசை புடையன புனல் யாறு – சூளாமணி:8 881/3
பில்கும் நுண் துளி உறைத்தலின் பனித்த நம் பெரும் படை மடவார்கள் – சூளாமணி:8 887/2
மங்கல பெரும் பந்தியின் வந்தவே – சூளாமணி:8 893/4
சுற்றி விட்டது சுற்றும் பெரும் படை – சூளாமணி:8 898/2
கொங்கு அலர் பெரும் படை கோலம் செய்கவே – சூளாமணி:8 904/4
கண்ணிய பெரும் குல கடலுள் தோன்றினான் – சூளாமணி:8 908/2
பெரும் கல அல்குல்-தன்பால் புகுந்து-கொல் பெயர்ந்தது என்றான் – சூளாமணி:8 987/4
பெரும் தகை நங்கை-தன்னை பெற்றவன் தாதை என்னும் – சூளாமணி:8 988/2
பெரும் கலம் உடையரேனும் பிறர்க்கு அவை பேணல் ஆகா – சூளாமணி:8 1015/2
சென்று பெரும் திசை ஆர்த்தனர் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:9 1230/4
பெரும் தகை அரும் கல பெயர் கொள் குன்றின் மேல் – சூளாமணி:9 1259/2
வணங்குபு சூழ மற்று அ மா பெரும் தெய்வம் வந்து – சூளாமணி:9 1428/3
பெரும் கலி விழவின தெய்வம் பேணுவ – சூளாமணி:9 1501/2
அக்கிர பெரும் சிறப்பு எய்தி ஆயிடை – சூளாமணி:9 1504/3
சக்கர பெரும் செல்வ சாலை சார்ந்தவே – சூளாமணி:9 1504/4
அரும் கல பெரும் தெய்வம் அவையும் தத்தமக்கு – சூளாமணி:9 1505/1
பெரும் கலி மாளிகை பேணப்பட்டதே – சூளாமணி:9 1505/4
தேவி-தன் தாதைக்கு ஏற்ற பெரும் சிறப்பு இயற்றி செல்வன் – சூளாமணி:9 1551/1
பெரும் பிணா ஒருத்தி-தன்னை பெய்_வளை விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:10 1562/3
எண் அரும் பெரும் கவின் இளையர் எய்தினார் – சூளாமணி:10 1691/4
எழு பெரும் கிளைகளும் இனிதின் ஈண்டினார் – சூளாமணி:10 1718/4
இளம் பெரும் சுரி உளை அரி நின்று ஏந்திய – சூளாமணி:10 1778/3
ஐம் பெரும் குலத்தராய அரசரும் பிறரும் ஆங்கண் – சூளாமணி:10 1790/1
கொங்கு இவரும் கரும் குழலி பெரும் தடம் கண் இரும் குவளை பிணையல் போல – சூளாமணி:10 1822/3
பெரும் களியாளன் காலன் பிறை எயிறு அணிந்து நின்ற – சூளாமணி:11 1859/3
காய பெரும் தடி காண்-மின் இவை என – சூளாமணி:11 1934/2
விழு பெரும் பூணோய் வினையின் விளைவே – சூளாமணி:11 1939/4
ஓவு_அரிய பெரும் புகழாய் ஒரு வகையால் உரைப்ப கேள் – சூளாமணி:11 2039/4
துன்பம் ஒன்று இல்லாத துறக்கத்தில் பெரும் செல்வம் – சூளாமணி:11 2060/2
மன் பெரும் மா தவத்தினால் வரும் ஒரு நாள் ஈறு உடையது – சூளாமணி:11 2060/3
நிதி மாண்ட பெரும் செல்வ நீங்காத இயல்பு என்றான் – சூளாமணி:11 2067/4
பெரும் சிறை-தனை பிழைத்து உய்ந்து போய பின் – சூளாமணி:12 2078/2
சுமை பெரும் பாரத்தின் தொழுதி நீக்கினார் – சூளாமணி:12 2096/4
பால் படு விரதம் நோன்மை படை பெரும் தலைவர் ஐவர் – சூளாமணி:12 2109/3
ஓங்கிய உலகிற்கு எல்லாம் ஒரு பெரும் கிழவன் ஆனான் – சூளாமணி:12 2119/4
அலகு_இல் பெரும் குணத்தோன் ஆவரணம் நீக்கி – சூளாமணி:12 2125/1
தேடும் சிறு பேய் பெரும் பேய்த்தியை சென்று பற்றும் – நீலகேசி:0 8/3
அரசு உடை பெரும் கடை நெருங்கும் ஆர்கலி – நீலகேசி:1 25/3
குஞ்சரம் பெரும் கொடுவரி கடு விடை கொலை சூழ் – நீலகேசி:1 55/1
சேதியம் புக்கு அவர்-தம் திருந்து அடிகளை பெரும் துதி சேர் – நீலகேசி:2 162/2
பெரும் படையும் சாராது இ பெண் பாவி மரம் நட்டு இங்கு – நீலகேசி:2 167/3
அ தலை அம் பெரும் கதவம் அடைப்பு ஒழித்திட்டு அலை வேலான் – நீலகேசி:2 172/4
வென்றார்க்கு ஓர் விழு பொருளும் தோற்றார்க்கு ஓர் பெரும் துயரும் – நீலகேசி:2 173/2
பல் வகைய பெரும் குற்றம் பதம்பதமாய் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 178/4
அனைத்துணைய பெரும் பாவம் அவன் செய்தான் ஆகானோ – நீலகேசி:2 183/4
எனை பெரும் குப்பையும் எரு சுமப்பான் கண்டக்கால் – நீலகேசி:2 185/2
பின்னை தன் பிறிது அறிவும் பெயர்த்து உரைத்தல் பெரும்_பேதாய் – நீலகேசி:2 195/2
பேசினை நீ உளது எனினும் பெரும் தாமத்து உள் நூல் போல் – நீலகேசி:2 201/3
பேய்க்கு ஒன்று ஈதல் பெரும் கொடை என்பதை – நீலகேசி:2 223/2
இழுக்கு_இல்லா பெரும் தவத்து இலிங்கிகளை தான் கண்டு – நீலகேசி:4 269/2
பீடிற்கே எனின் நின்னில் பெரும் செல்வர் திருந்தினார் – நீலகேசி:4 272/2
பெண் என்றும் பிற என்றும் தான் நோக்கி பெரும் பேதாய் – நீலகேசி:4 275/3
அலகு_இல்லா பெரும் பரப்பின் ஆகாயம் நினக்கு இல்லை – நீலகேசி:4 296/2
பிறிது ஒன்று பேதுறும் அங்கு என்பதூஉம் பெரும் பேதாய் – நீலகேசி:4 306/2
பெரும் பாவம் அற துய்த்து பெறுதும் யாம் வீடு என்னோம் – நீலகேசி:4 313/1
பெரும் தவங்கள் செய்ந்நரை பேசுவாய் ஓர் பேதையே – நீலகேசி:4 358/4
பிணி நாடு இவை-தாம் பெரும் காடு இவை-தாம் – நீலகேசி:5 463/2
பெரிதாம் அளியன் பெரும் தகையனே காண் – நீலகேசி:5 473/4
பெற்றிலம் நாம் அதன் பின் கொளல்-தானும் பெரும் தவத்தாய் – நீலகேசி:5 516/3
மிக்க இடம் பெரும் வெள்ளிடையால் இது – நீலகேசி:5 605/2
பின் சென்று பெய்யும் துளி-தானும் பெரும் தவத்தாய் – நீலகேசி:6 720/2
மேல்


பெரும்_பேதாய் (1)

பின்னை தன் பிறிது அறிவும் பெயர்த்து உரைத்தல் பெரும்_பேதாய்
என் ஒக்கும் எனின் நெருநல் இல் புகுந்தான் இடை இரா – நீலகேசி:2 195/2,3
மேல்


பெரும்பாலும் (2)

எளி தகவும் பெரும்பாலும் பெறல் ஏனோர்க்கு அரியவே – சூளாமணி:11 2057/4
பெற்றீரே பேய் உடம்பு அன்றேல் பெரும்பாலும்
எற்றே இருள் நரகிற்கு ஈர்க்குமாலோ – நீலகேசி:3 258/3,4
மேல்


பெரும்மகன் (1)

எண்ணம் வந்து நல் எழில் பெரும்மகன்
புண்ணிய நோன்பு போந்த வேளை வேல் – உதயணகுமார:6 309/1,2
மேல்


பெரும (2)

பெரும நீர் உண்ண காட்டி பேர்_இடர் தீர்த்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 244/4
பேயேன் செய்த பிழை எல்லாம் பெரும பொறு என்று இறைஞ்சினான் – நீலகேசி:1 134/4
மேல்


பெருமகற்கு (1)

பித்தன் நல் பேயன் என்று பெருமகற்கு உரைப்ப கேட்டு – உதயணகுமார:1 83/1
மேல்


பெருமகன் (8)

பெருமகன் கணிகை மைந்தர் பிங்கல கடகரை – உதயணகுமார:1 68/3
பெருவலி உரைப்ப கேட்டு பெருமகன் உணர்த்தலானான் – உதயணகுமார:1 102/4
பேசு அவை தளர கேட்டு பெருமகன் இனியன் ஆகி – உதயணகுமார:1 105/2
பிரச்சோதனன் தான் என்னும் பெருமகன் ஓலை-தன்னை – உதயணகுமார:4 210/1
முடி மனற்கு உரைப்ப முன்னி பெருமகன் எழுந்து வந்தான் – உதயணகுமார:6 328/4
பெருமகன் உருகும் பெண்மை மாண்பினும் பேணி நாளும் – சூளாமணி:2 65/1
திரு மணி திகழும் பூணான் பெருமகன் சிறை வண்டு என்னும் – சூளாமணி:5 326/2
பின்னவன் சுரமை வேந்தன் பெருமகன் அவற்கு தம்பி – சூளாமணி:8 978/2
மேல்


பெருமகன்-தன்னையே (1)

பேராம் இனிய யாழ் பெருமகன்-தன்னையே
சேரா எதிர்போய் சிறந்து புல்லினன் – உதயணகுமார:3 171/2,3
மேல்


பெருமகனை (1)

பிரிதிவி நல் தேவியும் தன் பெருமகனை விட்டு – நாககுமார:5 158/2
மேல்


பெருமாற்கு (1)

உலகங்கள் மூன்றும் உடைய பெருமாற்கு
அலகை_இல் பூசனை ஆற்ற முயன்றால் – சூளாமணி:11 2006/1,2
மேல்


பெருமான் (4)

பெருமான் அடி பேணிய பூசனை நாள் – சூளாமணி:8 1071/2
எம் பெருமான் போலும் எழில இவை என்று – சூளாமணி:10 1653/3
பெருமான் முடிவு என்னும் பெண் அரசி-தன்னை – சூளாமணி:12 2123/2
பெருமான் பிரசாபதி பிரமலோகம் இனிது ஆள – சூளாமணி:12 2128/2
மேல்


பெருமானே (3)

விடுத்தாயும் நீத்தாயும் நீயே வென்ற பெருமானே – சூளாமணி:6 541/4
என்னும் உரையாய் துயில்கோடல் இசையோ எங்கள் பெருமானே – சூளாமணி:9 1476/4
பெருமானே நின் பெருமை நன்கு உணரமாட்டார் பிணங்குவார்-தம்மை வினை பிணக்கு ஒழிக்கல் ஆமே – சூளாமணி:11 1904/4
மேல்


பெருமானையே (1)

எளியானை எந்தை பெருமானையே அல்லால் இறையாக ஈங்கு ஒருவர் எண்ணும் ஆறு என்னே – சூளாமணி:11 1906/4
மேல்


பெருமிதமாய் (1)

பின்றை அறவுரைகள் பெருமிதமாய் கேட்டு விதி – நாககுமார:1 38/2
மேல்


பெருமை (22)

பேச அரும் பெருமை பிரச்சோதனன் – உதயணகுமார:1 61/2
பேச அரும் பெருமை சால் ப்ரச்சோதனன் தூதர் வந்து – உதயணகுமார:4 209/1
பெற்றிசெய் வேந்தன்-தன்னை பெருமை வேல் தானை மன்னை – உதயணகுமார:5 242/2
பெருமை மன்னனும் பேர்ந்து வணங்கினன் – உதயணகுமார:6 335/2
நன்று என நயந்து நங்கள் நல் அற பெருமை நாடி – யசோதர:1 49/2
பின்னுறு பழியிற்கு அஞ்சா பெண் உயிர் பெருமை பேணா – யசோதர:2 96/3
நங்கை நின் பெருமை நன்றே நனவு என கனவில் கண்ட – யசோதர:2 99/3
உலைதல்_இல் பெருமை திட்பம் உறு வலி ஒழிந்தது ஈயும் – யசோதர:4 243/4
அற பெருமை செய்து அருள் தவ பெருமை-தன்னால் – யசோதர:5 266/1
ஏக மனராம் முனிவர் பெருமை இது ஆகும் – யசோதர:5 269/3
பின் அது முடிப்பது ஓர் பெருமை எண்ணினாள் – சூளாமணி:4 205/4
பெண் நலம் கனிந்த பேதை இருப்பதும் பெருமை அன்றே – சூளாமணி:5 348/4
பின் அவர் பெறுவது ஓர் பெருமை இல்லையே – சூளாமணி:5 421/4
வென்றி அம் பெருமை விச்சாதரர் என்பார் எம்மின் மிக்கார் – சூளாமணி:6 516/2
வாட்ட அரும் பெருமை எம் கோன் ஓலையை மதியா ஆறு என்று – சூளாமணி:6 517/3
வரம் கிடந்து எய்தல் ஆமோ மற்று எமர் பெருமை மன்னா – சூளாமணி:6 522/4
இங்கு இவன் பெருமை நீயும் அறிதியால் ஏந்தல் என்றான் – சூளாமணி:6 561/4
பெருமானே நின் பெருமை நன்கு உணரமாட்டார் பிணங்குவார்-தம்மை வினை பிணக்கு ஒழிக்கல் ஆமே – சூளாமணி:11 1904/4
பேர்த்து பிறவா பெருமை பெறுநரும் – சூளாமணி:11 2022/2
ஒப்பு_இல் பெருமை உணர்விற்கு உயர் மாட்சி ஆமே – நீலகேசி:1 120/4
பெருமை முன் பெற்றனனேல் பின்னை தான் முடிப்பது ஓர் – நீலகேசி:2 180/1
பெருமை உயிர்க்கு உரையேன் செய்கை பின்னும் – நீலகேசி:7 742/1
மேல்


பெருமை-தன் (1)

நறு மலர் பிண்டி_நாதன் நல் அற பெருமை-தன் மேல் – யசோதர:4 241/3
மேல்


பெருமை-தன்னால் (1)

அற பெருமை செய்து அருள் தவ பெருமை-தன்னால்
உற புணர்தல் அஞ்சி ஒரு வில்-கண் அவை நிற்ப – யசோதர:5 266/1,2
மேல்


பெருமை-தானும் (1)

இனையது பெருமை-தானும் இறைவனது அறத்தது என்றான் – யசோதர:5 320/4
மேல்


பெருமைய்யீர் (1)

பிள்ளைகள் ஏங்க பிறர்களுக்கு ஈந்த பெருமைய்யீர் – நீலகேசி:5 565/4
மேல்


பெருமையாலும் (1)

கொற்றம் ஆங்கு உடைமையாலும் குலத்தது பெருமையாலும்
கற்ற மாண் விஞ்சையாலும் கருதிய முடித்தலாலும் – சூளாமணி:5 298/2,3
மேல்


பெருமையாலே (1)

சில்_அறிவினகளேனும் திரு அற பெருமையாலே
வல்லிதின் மறைந்து போகி மானுடம் பாய அன்றே – யசோதர:4 257/3,4
மேல்


பெருமையான் (1)

இருக்க போதக என்னும் பெருமையான்
தருக்க நீட்டமும் தன் நிகர் இல்லவன் – நீலகேசி:3 233/2,3
மேல்


பெருமையினால் (1)

பெருமையினால் ஒன்று பெற்று ஒன்று பேறு_இன்மை பேதைமையே – நீலகேசி:4 391/4
மேல்


பெருமையினான் (1)

பெண் தானம் ஈயும் அறம் கொண்ட பெருமையினான் – நீலகேசி:4 398/4
மேல்


பெருமையினில் (1)

ஈடு_இல் முனி யோகினது பெருமையினில் இறைவ – யசோதர:5 279/1
மேல்


பெருமையும் (2)

கன்னி-தன் பெருமையும் கரும சூழ்ச்சியும் – சூளாமணி:5 412/3
ஓங்கிய குலமும் செல்வ பெருமையும் உடைய நீயும் – சூளாமணி:6 549/2
மேல்


பெருமையை (2)

பிறவி செற்று அரிய வீட்டின் பெருமையை தருதலானும் – யசோதர:1 51/2
பெருமையை உடைய தெய்வம் பிறிது இனி இல்லை அன்றே – சூளாமணி:5 267/4
மேல்


பெருவலி (1)

பெருவலி உரைப்ப கேட்டு பெருமகன் உணர்த்தலானான் – உதயணகுமார:1 102/4
மேல்


பெருவழியார் (1)

பெருவழியார் பேர்_அருளார் பிறர் யாரே என நக்காள் – நீலகேசி:2 192/4
மேல்


பெலத்தின் (1)

பெலத்தின் வானிடை பெயர்ந்து செல்வரும் – உதயணகுமார:6 320/4
மேல்


பெலம் (1)

பெலம் திரி சிறையில் வைத்த பிழை-அது பொறுக்க என்றும் – உதயணகுமார:4 211/4
மேல்


பெலம்கொள் (1)

பெலம்கொள் இவர் நல் மகள் பேர் மதனமஞ்சிகை – நாககுமார:4 140/4
மேல்


பெற்ற (29)

பிரிந்த நல் புதல்வர் வந்து பெற்ற தன் தந்தை பாதம் – உதயணகுமார:1 98/1
இந்திர விபவம் பெற்ற இமையவர் இறைவரேனும் – யசோதர:1 42/3
பெரு மலை அனைய காதி பெரும் பகை பெயர்த்து பெற்ற
திரு மலி கடையில் நான்மை திருவொடு திளைப்பரேனும் – யசோதர:1 53/1,2
பண் பெற்ற மொழியாய் யானும் பண் பெற்ற பயனும் பெற்றேன் – யசோதர:2 113/1
பண் பெற்ற மொழியாய் யானும் பண் பெற்ற பயனும் பெற்றேன் – யசோதர:2 113/1
புண் பெற்ற மெய்யன் பொல்லா புழுதியில் துளையும் கையன் – யசோதர:2 113/2
மண் பெற்ற இறைவன் தேவி மனம் பெற்று மகிழ்வேன் என்னின் – யசோதர:2 113/3
எண் பெற்ற தவம் யார் பெற்றார் யான் பெற்ற பேறு இது என்றான் – யசோதர:2 113/4
எண் பெற்ற தவம் யார் பெற்றார் யான் பெற்ற பேறு இது என்றான் – யசோதர:2 113/4
பெற்ற தாய் அருசிமாலை பெரு_மகள் அருளினால் யான் – சூளாமணி:6 533/3
ஆய்ந்து அகம் கமழும் கோதை அவள் பெற்ற அரச சிங்க – சூளாமணி:6 537/3
பெற்ற நூல் அவன் பெற்றி வண்ணமே – சூளாமணி:7 593/4
பெற்ற தன் முதலா பின் பெறாததும் – சூளாமணி:7 626/1
விரிய பெற்ற பின் வென்றிடுகிற்குமே – சூளாமணி:7 643/4
பெற்ற இ உடம்பு-தன்னால் பெறும் பயன் இல்லை மன்னா – சூளாமணி:7 774/4
அன்னவன் ஆண்மையாவது அலி பெற்ற அழகு போலாம் – சூளாமணி:7 775/2
பெற்ற தன் நிலையிற்று ஆகி பெருகிய வளமை தோன்றி – சூளாமணி:8 847/2
நலம் புரி செய்கை மேனாள் பெற்ற நல் தோழனே போல் – சூளாமணி:9 1437/1
வடமலை நகரம் ஆளும் மன்னவன் தேவி பெற்ற
தட மலர் பெரிய வாள் கண் தையல் மற்று அவளை எம் கோன் – சூளாமணி:10 1698/2,3
பெயர் தொகை பெற்ற பிறவிகள் தம்மை – சூளாமணி:11 1959/2
வாலமும் கோடும் வளை பல்லும் பெற்ற வடிவினராய் – நீலகேசி:1 85/2
நீ உடம்பு பெற்ற ஆறு உரை என்பாய் நிழல் போலும் – நீலகேசி:4 309/3
பெற்ற பிழை சொல்லி பித்து எழுந்தார் ஒப்ப – நீலகேசி:4 370/3
பெற்ற எழுத்தேல் பிரிவின்-கண் ஆறாம் பெயர் நுனது – நீலகேசி:5 518/1
பின்னையது இல்லை அது பெற்ற போழ்து – நீலகேசி:5 619/2
பெற்ற வகை என்னை பேதாய் அதனை பெயர்த்து எனவே – நீலகேசி:6 680/4
பெற்ற வகை என பேச்சு_இன்மையால் எனின் பிள்ளைகளும் – நீலகேசி:6 685/3
பிணிக்கல் ஆம் பிரிக்கல் ஆம் பெற்ற நான்மையின் – நீலகேசி:8 819/3
பெற்ற பேரும் பிசாசிகன் என்பதே – நீலகேசி:10 892/1
மேல்


பெற்றதன்னில் (1)

பெற்றதன்னில் சேக்கையும் பேர்த்து உண்ணாது ஒழிதலும் – நீலகேசி:4 356/2
மேல்


பெற்றது (7)

திரு மலி தவத்தின் சென்று தேவர்-தம் உலகில் பெற்றது
ஒருவரால் உரைக்கல் ஆமோ உலந்தன அனந்தம் அன்றோ – யசோதர:1 40/3,4
ஏற்றபடி பெற்றது_இலன் இற்றை வினை முற்றும் – யசோதர:5 264/2
பெற்றது ஓர் வரம்பு_இல் இன்பம் பிறழ்வு_இலா நிலைமை கண்டாய் – சூளாமணி:4 202/3
பெற்றி யாம் பிறவி-தன்னால் பெறும் பயன் பெற்றது என்றான் – சூளாமணி:6 567/4
நத்தம் பெற்றது நல் தவம் மேற்கொண்டான் – நீலகேசி:3 247/2
பெற்றது தானும் கும்மாய திரிபு பயற்று இயல்பே – நீலகேசி:4 388/1
பிணம்-தனை சீவனாய் பெற்றது என்னையோ – நீலகேசி:8 798/2
மேல்


பெற்றது_இலன் (1)

ஏற்றபடி பெற்றது_இலன் இற்றை வினை முற்றும் – யசோதர:5 264/2
மேல்


பெற்றதும் (1)

பின் அவன்-தனால் இருக்கை பெற்றதும்
பொன் நிற பொறி புகழ்ந்த சாதகம் – சூளாமணி:7 587/2,3
மேல்


பெற்றபெற்ற (1)

பிறந்த நாம் பெற்றபெற்ற பிறவிகள் பேசல் ஆகா – யசோதர:1 35/2
மேல்


பெற்றமுமாய் (1)

பேயாய் புடைத்து உண்ணும் பெற்றமுமாய் குத்தும் – நீலகேசி:7 774/2
மேல்


பெற்றவர்க்கு (1)

இன்னவன் பெற்றவர்க்கு ஏற்ற அரசியல் – உதயணகுமார:4 217/1
மேல்


பெற்றவர்கள் (1)

துன்னிய நகர மாந்தர் துறக்கம்_பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:11 1869/4
மேல்


பெற்றவன் (1)

பெரும் தகை நங்கை-தன்னை பெற்றவன் தாதை என்னும் – சூளாமணி:8 988/2
மேல்


பெற்றன (1)

பின் அவர் பிறவி-தோறும் பெற்றன பேசலாமோ – யசோதர:4 250/4
மேல்


பெற்றனம் (1)

பெறுதலுக்கு அரிய செல்வம் பெற்றனம் பெரிதும் என்றார் – யசோதர:1 51/4
மேல்


பெற்றனர் (2)

பெற்றனர் புரிந்து பேணி பெரும் குணத்து ஒழுகுவாருக்கு – யசோதர:4 240/2
தெய்வம் பேணி பெற்றனர் பேணும் திருவே போல் – சூளாமணி:10 1746/3
மேல்


பெற்றனவாய் (1)

நின்றன தம்தம் அகலமும் நீளமும் பெற்றனவாய்
நன்று நீ சொல்லுதி நாம் தொக்கு இருந்துழி நல் உயிர்கள் – நீலகேசி:6 713/2,3
மேல்


பெற்றனவும் (1)

கன்றும் முயலும் கழுதை பெயர் பெற்றனவும்
குன்றும் தலையுள் பெறப்பாடு எய்தல் கோடு உறுப்பா – நீலகேசி:4 404/1,2
மேல்


பெற்றனள் (3)

உகந்து பெற்றனள் ஓர் புகழ் கோமுகன் – உதயணகுமார:6 344/4
பின்னும் ஓர் சிறுவன்-தன்னை பெற்றனள் பேதை-தானே – யசோதர:4 259/4
பெண் ஆர் சாயல் பெற்றனள் தேவி பெறு பட்டம் – சூளாமணி:5 315/4
மேல்


பெற்றனன் (2)

பெற்றனன் அடிகள் நும்மால் பெரும் பயன் என்று போந்தான் – யசோதர:4 253/4
இன்ன அருள் பெற்றனன் இனி பெரிதும் என்னா – சூளாமணி:10 1615/3
மேல்


பெற்றனனேல் (1)

பெருமை முன் பெற்றனனேல் பின்னை தான் முடிப்பது ஓர் – நீலகேசி:2 180/1
மேல்


பெற்றாம் (2)

அற இயல் அடிகள்-தம்மால் அற அமிர்து ஆர பெற்றாம்
பிறவியின் மறுகு வெம் நோய் பிழைத்தனம் என்ற அன்றே – யசோதர:4 255/3,4
பேரும் உணரப்படாமை பெற்றாம் என்னும் பேச்சும் உண்டால் – நீலகேசி:5 508/2
மேல்


பெற்றாமோ (1)

கருத்தினால் பெற்றாமோ கண்கூடா கண்டோமோ – நீலகேசி:4 299/1
மேல்


பெற்றாய் (1)

என் இடை கொண்டு இலை எங்கு பெற்றாய் இது – நீலகேசி:5 589/3
மேல்


பெற்றார் (1)

எண் பெற்ற தவம் யார் பெற்றார் யான் பெற்ற பேறு இது என்றான் – யசோதர:2 113/4
மேல்


பெற்றால் (2)

பிணிக்கப்படாதவர் யார் அவை பெற்றால் – சூளாமணி:5 283/4
கண் இயல் மூவறிவாம் அவை பெற்றால் கருணம் இலா – நீலகேசி:1 79/3
மேல்


பெற்றான் (2)

புரந்தரன் கொடுத்த யாழும் பொறை முனி அருளில் பெற்றான் – உதயணகுமார:1 18/4
தாமரை தங்கும் தண் புகழ் பாட தகை பெற்றான் – சூளாமணி:9 1522/4
மேல்


பெற்றி (15)

பெற்றி நல் இமயம் கண்டு பேர்ந்து கீழ் திசையும் சென்றார் – உதயணகுமார:5 250/4
தனை அரசு அருளும் பெற்றி சண்டன் அ சண்டமாரி – யசோதர:1 57/2
என்னை-கொல் மாவின் செய்கை இ உயிர்பெற்ற பெற்றி
சென்னி வாள் எறிய ஓடி சிலம்பிய குரல் இது என்-கொல் – யசோதர:2 147/1,2
துக்கமே தொடர நோற்று துணை அறம் துறந்த பெற்றி
இ கதி துன்னி கண்டேம் இனி கதிக்கு என் செய்வோமே – யசோதர:5 303/3,4
மைந்தனும் மடந்தை-தானும் மாற்றிடை சுழன்ற பெற்றி
சிந்தையில் நினைந்து நொந்து தேம்பினர் புலம்ப கண்டு – யசோதர:5 304/2,3
பெற்றி யாம் பிறவி-தன்னால் பெறும் பயன் பெற்றது என்றான் – சூளாமணி:6 567/4
பெற்ற நூல் அவன் பெற்றி வண்ணமே – சூளாமணி:7 593/4
புனை மலர் வானவர் போகம் புணர்க்கும் பெற்றி
வினை-அதனின் விளைவு இன்னது என்று நாளும் – சூளாமணி:10 1839/2,3
பேயும் கூடி பெரிதும் மகி சூழ்ந்து தம் பெற்றி சொல்லின் – நீலகேசி:1 42/2
வினையது ஆகிய பெற்றி விரித்து நீ – நீலகேசி:3 242/1
பெரு வாதம் அங்கு இல்லை பெற்றி ஒன்று அறியாத – நீலகேசி:4 302/2
பெரிய நிலத்தை அறிவிக்கும் பெற்றி இல்லாய் பெரிதும் – நீலகேசி:5 499/2
மெய் நின்ற பெற்றி அறிந்தாய் இதன் மேலும் நன்றா – நீலகேசி:6 728/2
பிறிது ஒன்றோ பொருள் பெற்றி மற்று இற்று என – நீலகேசி:10 870/3
பேய் கண்டாய் அதன் பெற்றி உரை என – நீலகேசி:10 891/1
மேல்


பெற்றி-தாம் (1)

பிளவு எலாம் ஆகும் அன்றே பெற்றி-தாம் ஒத்தல் இல்லேல் – நீலகேசி:4 438/3
மேல்


பெற்றிசெய் (1)

பெற்றிசெய் வேந்தன்-தன்னை பெருமை வேல் தானை மன்னை – உதயணகுமார:5 242/2
மேல்


பெற்றிடும் (1)

பிறை எயிற்று அரவின் மீது பெற்றிடும் தனையன் கண்டு – நாககுமார:2 52/2
மேல்


பெற்றியஃதால் (1)

பின்றை ஒருநாள் பெயராதது ஓர் பெற்றியஃதால்
முன் தை தழுவி முனிவு ஆக்கும் வடந்தை அஃதா – நீலகேசி:6 719/2,3
மேல்


பெற்றியளாய் (1)

பெரு முத்த பெண் உருவம் கொண்டு இயைந்த பெற்றியளாய் – நீலகேசி:2 165/4
மேல்


பெற்றியால் (2)

பெற்றியால் பரவி பெரு வேட்டைபோய் – யசோதர:3 191/2
பெரியன் பெற்றியால் சிறியன் நண்பினான் – சூளாமணி:7 594/2
மேல்


பெற்றியாலே (1)

ஒன்று அல்லா பல பொருளும் ஒத்து ஒவ்வா பெற்றியாலே
நின்று கோள் செய்யும் என்றால் நீடிய குற்றம் ஆகாது – நீலகேசி:4 439/1,2
மேல்


பெற்றியான் (2)

பெற்றியான் பயாபதி என்னும் பேர் உடை – சூளாமணி:2 51/3
பெற்று நின்ற பெற்றியான் பீடு யாவர் பேசுவார் – சூளாமணி:4 137/4
மேல்


பெற்றியின் (1)

பிறப்பு அறுத்து இன்பு எய்தும் பெற்றியின் மிக்க – நீலகேசி:4 461/2
மேல்


பெற்றியினால் (1)

பேதமும் ஆம் என்ற பெற்றியினால் பொருள் இற்று என்றலால் – நீலகேசி:5 496/3
மேல்


பெற்றியும் (5)

தறுகண் வேழம் தகைக்கு உறு பெற்றியும்
மறு_இல் வீணையின் வாய்த்த நல் விஞ்சையும் – உதயணகுமார:1 35/3,4
ஓங்கிய முகிலவன் உரிய பெற்றியும்
தாங்கிய புகழவன் மொழிய தாரவர் – சூளாமணி:5 425/2,3
முற்ற ஊண் தொழில் முடிந்த பெற்றியும் – சூளாமணி:7 584/4
ஈட்டு மோனியாய் இருந்த பெற்றியும் – சூளாமணி:7 588/4
புரிந்து தொல் குலம் புகன்ற பெற்றியும்
அரும் தகை தொடர்பு அமைந்த ஆக்கமும் – சூளாமணி:7 589/3,4
மேல்


பெற்றியே (1)

ஏ இ பெற்றியே விளைத்திலன் ஆயின் நும் வேந்தன் – சூளாமணி:7 707/3
மேல்


பெற்றியை (1)

பிரியும் பெற்றியை உரைத்தாய் பெரியவர் பெரியவர் பெரியாய் – நீலகேசி:2 156/4
மேல்


பெற்றிலம் (1)

பெற்றிலம் நாம் அதன் பின் கொளல்-தானும் பெரும் தவத்தாய் – நீலகேசி:5 516/3
மேல்


பெற்றிலன் (1)

கருமம் இங்கு எவன் ஆகும் காட்டுதியேல் பெற்றிலன் முன் – நீலகேசி:2 180/2
மேல்


பெற்றீரே (1)

பெற்றீரே பேய் உடம்பு அன்றேல் பெரும்பாலும் – நீலகேசி:3 258/3
மேல்


பெற்று (10)

பெரு நிலம் அறிய மணம் மிக பெற்று உடன் – உதயணகுமார:4 219/3
இந்திர பதமும் பெற்று இங்கு வந்து அரசர் ஆகி – நாககுமார:5 152/3
புதல்வர் நல் பொருளும் பெற்று புரந்தரன் போல வாழ்ந்து – நாககுமார:5 169/2
மண் பெற்ற இறைவன் தேவி மனம் பெற்று மகிழ்வேன் என்னின் – யசோதர:2 113/3
பெற்று நின்ற பெற்றியான் பீடு யாவர் பேசுவார் – சூளாமணி:4 137/4
தீது தீர் காப்பு பெற்று செல்க என விடுத்தது அன்றே – சூளாமணி:6 514/4
பொருள் தகு வாயில் பெற்று உய்ந்து போம் வழி – சூளாமணி:12 2077/3
பின் அணி யோகு நான்மை அபரகாத்திரம் பெற்று ஏனை – சூளாமணி:12 2113/1
பெருமையினால் ஒன்று பெற்று ஒன்று பேறு_இன்மை பேதைமையே – நீலகேசி:4 391/4
வழி ஒன்று தோற்றி கெடுமேல் மக பெற்று
அழிகின்றவள் போல் அணைவு உளது ஆகும் – நீலகேசி:5 630/1,2
மேல்


பெற்றும் (1)

என் பெற்றும் ஏத்தல்_இலராய் எண் மயத்து நீங்கல் – நீலகேசி:1 122/3
மேல்


பெற்றெடுத்ததும் (1)

பேச அரும் மக பெற்றெடுத்ததும் – உதயணகுமார:6 305/4
மேல்


பெற்றேன் (2)

பண் பெற்ற மொழியாய் யானும் பண் பெற்ற பயனும் பெற்றேன்
புண் பெற்ற மெய்யன் பொல்லா புழுதியில் துளையும் கையன் – யசோதர:2 113/1,2
நீ மற்று இது உண் என்று அறம் நல்க விளங்க பெற்றேன்
வாமத்து உண் நீயும் அது போலும் மருந்து இல்லையே – நீலகேசி:6 722/3,4
மேல்


பெற (4)

மனை இருள் நெறி பெற மதி கெட அடைவன – நீலகேசி:4 455/3
பிறனே ஆகி பெற பிறனே ஆகானோ – நீலகேசி:5 650/4
நீறு ஆக நின்ற நில பால் பெற ஏலா – நீலகேசி:6 692/3
அறம் பெற நின்ற அ குணமது ஆதலின் – நீலகேசி:8 814/2
மேல்


பெறப்படும் (1)

மற்று அவை நிறைந்த மாந்தர் பெறப்படும் நிலைமை மன்னா – சூளாமணி:4 202/4
மேல்


பெறப்பாடு (2)

குன்றும் தலையுள் பெறப்பாடு எய்தல் கோடு உறுப்பா – நீலகேசி:4 404/2
கை கால் வகையால் பெறப்பாடு இலை காலும் அற்றாய் – நீலகேசி:4 408/1
மேல்


பெறப்பாடும் (1)

எனைத்தும் பெறப்பாடும் இல்லாத வேண்டும் – நீலகேசி:6 688/5
மேல்


பெறல் (11)

அரும் பெறல் அறிவின் செல்வன் அரிமஞ்சு அதனை கேட்டே – சூளாமணி:7 694/1
அறியுமாயில் தன் அரும் பெறல் நாட்டினை அரிய – சூளாமணி:7 704/1
அம் கண் மாற்கு உரிய நங்கை அரும் பெறல் அவட்கு தாதை – சூளாமணி:8 827/3
நிறை நின்றது உளது என்பார் சென்று அரும் பெறல் இவளது உள்ளம் – சூளாமணி:8 981/3
எளி தகவும் பெரும்பாலும் பெறல் ஏனோர்க்கு அரியவே – சூளாமணி:11 2057/4
ஆவியாய் அரும் பெறல் அமிர்தம் ஆகிய – சூளாமணி:12 2095/1
அணி நகை ஆயமோடு ஆடி அரும் பெறல் சுற்றமோடு இருப்பாய் – நீலகேசி:1 68/2
இணர்ச்சி இழந்து பிறபிற ஆகி பெறல் இலவே – நீலகேசி:5 506/4
தண் மதி கெட்டு அதன் சாயை உடன் பெறல்
உண்மை உண்டாயின் நின் ஒத்துரை ஒட்டுவன் – நீலகேசி:5 608/1,2
ஆத்தா அது அன்றேல் பிறிது ஆம் அரும் பெறல்
நாத்தான் வருத்த நீ நாட்டியது யாம் காணேன் – நீலகேசி:5 645/1,2
பேரினும் உருவினும் பெறல் இலன் ஆதல் இன்றா குறித்து – நீலகேசி:9 829/3
மேல்


பெறலால் (1)

செயற்படல் உடையதன் இயற்கையின் செய்தவர் பெயர் பெறலால்
இயற்கையது அன்று நின் வேதம் என்று ஏதுவின் எடுத்துரைத்தாள் – நீலகேசி:9 831/2,3
மேல்


பெறலும் (2)

பெரும் கலம் தாங்கினால் பெறலும் ஆகுமே – சூளாமணி:7 687/4
செம்பொன்னா நிலையுதலும் சிதைவு ஆக்கம் அவை பெறலும்
நம்பு ஒன்று இங்கு இவை போல நரர் தேவர் உயிர்களையும் – நீலகேசி:4 312/2,3
மேல்


பெறற்கு (4)

பெண் விளக்கம் ஆகி நீ பெறற்கு_அரியை என்று தன் – உதயணகுமார:2 142/2
பெறற்கு அரும் அரும் கலங்கள் பேணுதற்கு அரிய ஆகும் – உதயணகுமார:6 332/2
பெரும் குழு ஒருங்கு சூழ பெறற்கு அரும் குணங்கள்-தம்மால் – யசோதர:5 318/2
அரும் கலம் இவை பெறற்கு அரியது ஆவது ஓர் – சூளாமணி:7 687/2
மேல்


பெறற்கு_அரியை (1)

பெண் விளக்கம் ஆகி நீ பெறற்கு_அரியை என்று தன் – உதயணகுமார:2 142/2
மேல்


பெறற்குஅரும் (1)

பேறு உடை நடை வேல்_கண்ணாள் பெறற்குஅரும் கற்பினாள் பேர் – நாககுமார:1 9/2
மேல்


பெறா (1)

உரிய தானம் பெறா உறங்கி ஊறும் கொளா – சூளாமணி:7 737/3
மேல்


பெறாததும் (1)

பெற்ற தன் முதலா பின் பெறாததும்
சுற்றி வந்து அடையும்படி சூழ்ந்து சென்று – சூளாமணி:7 626/1,2
மேல்


பெறாது (1)

துஞ்சு இடை பெறாது தும்பி துவன்றி மேல் துகைக்கும் தோற்றம் – சூளாமணி:4 164/2
மேல்


பெறாமல் (1)

மிகுதி செய் பூதத்து மெய்ம்மை பெறாமல்
தகுதி இன்று அத்த நின் தத்துவம் என்ன – நீலகேசி:7 761/3,4
மேல்


பெறாமையை (2)

பண்டு இ நின்ற பணை_தோளி பாலன் பெறாமையை
கண்டு யாம் இ கணம் ஓடி தன்-பால் சொன்னோமாக – நீலகேசி:1 36/1,2
பேடிகள் சாரினும் பிள்ளை பெறாமையை
நாடியும் காண் என்று நல்_நுதல் நக்காள் – நீலகேசி:7 764/3,4
மேல்


பெறார் (1)

தாம் ஆம் பெரிய தவம் தலைநிற்பினும் தன்மை பெறார்
ஆமான் மட பிணை அன்ன மெல் நோக்கி அவர் திறமே – நீலகேசி:1 83/3,4
மேல்


பெறு (12)

பெறு பொருள் செறி பீடு உடை கல்வியும் – உதயணகுமார:1 35/2
பெறு மத யானை கோட்டால் பெருநகர் அழித்தது அம்மா – உதயணகுமார:1 90/4
பிறை நுதல் பேதை தன்னால் பெறு சுவை_கடலுள் ஆழ்ந்தார் – நாககுமார:2 41/4
பிறந்தவர் முயற்சியாலே பெறு பயன் அடைவர் அல்லால் – யசோதர:1 72/1
பெண் ஆர் சாயல் பெற்றனள் தேவி பெறு பட்டம் – சூளாமணி:5 315/4
செதுக்கமும் பலி பெறு தெருவும் தேர்ந்து போய் – சூளாமணி:8 1060/3
வீறு பெறு மெல்_இயலை ஆட்டிய பின் மீட்டும் – சூளாமணி:8 1091/2
சுவை பெறு தோளும் வாளும் சொல்லு-மின் சுருங்க என்பார் – சூளாமணி:9 1192/4
பால் இயல் பலி பெறு முரசம் பண்மையில் – சூளாமணி:10 1763/3
வளம் பெறு மணி நகை மஞ்சம் மீமிசை – சூளாமணி:10 1778/2
பலி பெறு தெய்வங்கள் மேலிட்டு பாற்றும் – சூளாமணி:11 1965/3
மன் பெறு நுண் பொருள் ஐந்து இயல்பாய் அவை – நீலகேசி:6 671/3
மேல்


பெறுக (2)

தொழுது அவர் பெறுக போகம் தோன்றல் நீ என்று சொன்னார் – உதயணகுமார:3 159/4
பெறுக என்று அமைத்து உடன் பேர் வருடகாரியும் – உதயணகுமார:3 175/3
மேல்


பெறுகிலன் (1)

கிள்ளை அம் மொழியினாரை கேட்டு உடன் பெறுகிலன்
வெள்ளை அம் கொடி நகர வேந்தனை வதைத்தனன் – நாககுமார:4 124/3,4
மேல்


பெறுகிற்பன் (1)

வாதம் வல்லன் அதனால் பெறுகிற்பன்
வாதம் வெல்லும் வகையும் என் மாண்பும் – சூளாமணி:10 1572/2,3
மேல்


பெறுகின்றது (2)

எரி தாங்கு வேலொடு இனி ஈங்கு நின்று பெறுகின்றது என்னை எழுக என்று – சூளாமணி:9 1326/2
பேர்ப்பவன் ஆயும் பெறுகின்றது என்னோ – நீலகேசி:7 773/4
மேல்


பெறுகுவன (1)

பாங்கின் உற பெறுகுவன பதினைந்திற்கு இருமடி மேல் – சூளாமணி:11 2063/3
மேல்


பெறுதல் (5)

பெரு விறல் வேந்தனும் பெறுதல் அரிது என – உதயணகுமார:4 215/3
நின்று செய்பயனும் நல்லார் நெஞ்சமும் பெறுதல் அன்றோ – யசோதர:2 107/4
ஒன்றிய செவிடும் ஊமும் ஒருவனால் பெறுதல் உண்டோ – யசோதர:4 246/3
பெண் அரும் கலம் இது பெறுதல் மானுடர்க்கு – சூளாமணி:4 228/3
வாழும் நீர் மக்களை பெறுதல் மாதரார்க்கு – சூளாமணி:5 415/3
மேல்


பெறுதலுக்கு (2)

பெறுதலுக்கு அரிய செல்வம் பெற்றனம் பெரிதும் என்றார் – யசோதர:1 51/4
பின்னவன் பிறந்து தன்னால் பெறுதலுக்கு உரிய ஆய – சூளாமணி:6 527/3
மேல்


பெறுதலும் (1)

அருள் திறம் நல அற நெறி பெறுதலும் அறிந்தான் – நீலகேசி:1 49/4
மேல்


பெறுதலை (1)

பெறுதலை என்னை-கொல் தத்துவம்-தனை அன்று பேறும் உண்டே – நீலகேசி:9 835/2
மேல்


பெறுதி (1)

பெறுதி முன்னொடு பின் இயையாதவே – நீலகேசி:2 211/4
மேல்


பெறுதும் (1)

பெரும் பாவம் அற துய்த்து பெறுதும் யாம் வீடு என்னோம் – நீலகேசி:4 313/1
மேல்


பெறுநரும் (1)

பேர்த்து பிறவா பெருமை பெறுநரும்
ஓர்த்து இ உலகினுள் உத்தமர் மற்று அவர் – சூளாமணி:11 2022/2,3
மேல்


பெறுபவர் (1)

பணி வரை அன்றி யாரே பெறுபவர் பகர்-மின் என்றான் – சூளாமணி:9 1176/4
மேல்


பெறும் (8)

ஏர் பெறும் வாச வெண்ணெய் எழிலுடன் பூசி வாச – உதயணகுமார:4 199/3
பெறும் இரு நிலங்கள் எங்கும் பெயர்ந்து நல் கேவலியாய் – நாககுமார:5 168/2
பிறந்த நம் பிறவி-தோறும் பெறும் உடம்பு அவைகள் பேணா – யசோதர:1 36/1
பொங்கிய ஈரைஞ்ஞூறு புகை பெறும் முடை உடம்பு – யசோதர:1 38/2
பின் அவன் பணித்த தானம் பெறும் முறை வகையின் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:3 97/3
பெற்றி யாம் பிறவி-தன்னால் பெறும் பயன் பெற்றது என்றான் – சூளாமணி:6 567/4
பெற்ற இ உடம்பு-தன்னால் பெறும் பயன் இல்லை மன்னா – சூளாமணி:7 774/4
பின்னை அது பெறும் ஆதலின் யான் கண்ட – நீலகேசி:5 602/3
மேல்


பெறுமாறு (1)

பெறுமாறு தாயரும் தோழியரும் நின்று பிணை_அனாள்-தன் மேல் பல் மொழி மிழற்றுகின்றார் – சூளாமணி:10 1756/4
மேல்


பெறுமேல் (1)

பொருள் திறங்களை புலமையில் புனைந்துரை பெறுமேல்
அருள் திறம் நல அற நெறி பெறுதலும் அறிந்தான் – நீலகேசி:1 49/3,4
மேல்


பெறுமோ (1)

பின் வழி தோற்றம் பெறுமோ இரண்டனுள் – நீலகேசி:5 629/2
மேல்


பெறுவது (4)

பின் அவர் பெறுவது ஓர் பெருமை இல்லையே – சூளாமணி:5 421/4
குன்றின் மேல் பெறுவது என் வந்து கொள்க யான் – சூளாமணி:7 689/2
மன்னும் ஒன்று உண்டு வதத்தால் பெறுவது
பொன் இயல் சேர் கற்ப போக நிலங்களில் – சூளாமணி:11 1990/2,3
பயம் பெறுவது இல்லையேல் பாழ் பயன் இது என்னோ – நீலகேசி:5 649/4
மேல்


பெறுவதும் (1)

பின்றை தூய்மை பெறுவதும் இல்லையேல் – நீலகேசி:5 560/2
மேல்


பெறுவள் (1)

இங்கு உலகு எங்கும் ஆளும் எழில் சுதன் பெறுவள் என்றார் – உதயணகுமார:4 192/4
மேல்


பெறுவன் (1)

மண் மிசை பெறுவன் ஆக மற்று இது என் மனத்தது என்றான் – சூளாமணி:6 547/4
மேல்


பெறுவன (1)

துறக்கம் புக்கவர் பெறுவன இவை என துணியா – சூளாமணி:6 470/1
மேல்


பெறுவை (3)

வடிவுடன் பெறுவை என்ன வன்மையினில் தேறி மீ – உதயணகுமார:2 134/2
கொங்கை நல் பாவை-தன்னை கொணர நீ பெறுவை இன்பம் – உதயணகுமார:4 192/3
கணிதம்_இலா குண சுதனை கீர்த்தியுடனே பெறுவை
மணி விளக்கமே போன்ற மாதவனும் தான் உரைத்தான் – நாககுமார:1 37/3,4

மேல்