ந – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ந 1
நக்க 4
நக்கவே 1
நக்கனம் 1
நக்கனர் 1
நக்கனள் 2
நக்கனளாய் 1
நக்கனன் 6
நக்கனனே 2
நக்கார் 1
நக்காள் 4
நக்கான் 5
நக்கு 15
நக்குநக்கு 2
நக்கும் 1
நக்கே 1
நக 2
நகர் 143
நகர்-கண் 1
நகர்-தம்முள் 1
நகர்-தன் 1
நகர்-தன்னை 1
நகர்-தனில் 1
நகர்-தாமும் 1
நகர்-வாய் 1
நகர்-அதனை 1
நகர்க்கு 10
நகர்கள் 1
நகர்களும் 1
நகர்ப்புற 1
நகர்ப்புறத்தில் 1
நகர்ப்புறத்தினில் 2
நகர்ப்புறத்து 1
நகர 10
நகரங்களும் 1
நகரத்தாரும் 1
நகரத்து 2
நகரத்துள் 1
நகரத்துள்ளார் 1
நகரத்துளாரும் 1
நகரம் 18
நகரவர் 1
நகரார் 3
நகரி 1
நகரிடை 1
நகரியில் 2
நகரில் 2
நகரின் 5
நகரும் 5
நகருள் 2
நகரே 2
நகரை 4
நகாத 1
நகிலம் 1
நகு 12
நகு-தொறும் 1
நகுகின்ற 1
நகுப 1
நகுபொருள் 1
நகும் 4
நகுமே 1
நகுவது 3
நகுவன 4
நகுவார் 1
நகுவிக்கும் 1
நகை 77
நகை_விளையாடல் 1
நகை_இல் 1
நகைகொள் 1
நகைசெய் 1
நகைசெய்து 1
நகைசெயப்படுவது 1
நகைத்து 1
நகைய 1
நகையர் 1
நகையாட்டு 1
நகையாம் 1
நகையாள் 1
நகையினாலே 1
நகையுறும் 1
நங்கட்கு 2
நங்கள் 11
நங்கள்_போல்வார் 2
நங்களுக்கு 1
நங்களை 2
நங்காய் 1
நங்கை 42
நங்கை-தன் 8
நங்கை-தன்னை 1
நங்கைக்கு 1
நங்கைமார் 5
நங்கைமார்-தம் 1
நங்கைமார்க்கு 1
நங்கைமார்கள்-தன்னுடன் 1
நங்கையர் 2
நங்கையாய் 1
நங்கையால் 1
நங்கையாள் 1
நங்கையும் 1
நங்கையொடு 1
நச்சரவம் 1
நச்சரவம்_அனான் 1
நச்சி 1
நச்சு 5
நச்சுமரம் 1
நசை 2
நசையின் 1
நஞ்சாய் 1
நஞ்சில் 2
நஞ்சின் 1
நஞ்சினால் 1
நஞ்சினில் 2
நஞ்சினை 1
நஞ்சு 12
நஞ்சு-அது 1
நஞ்சு_அனார்களை 1
நஞ்சு_அனாற்கு 1
நஞ்சும் 2
நஞ்சே 1
நஞ்சொடு 3
நட்டணை 1
நட்டம் 2
நட்டமாகிய 1
நட்டமும் 1
நட்டாரை 1
நட்டால் 1
நட்டு 4
நட்டேன் 1
நட்பு 2
நடக்கும் 1
நடத்-தொறும் 2
நடத்தல் 1
நடத்தி 2
நடத்தினான் 1
நடந்த 1
நடந்தது 1
நடந்தவன் 1
நடந்தன 1
நடந்தனர் 1
நடந்தனன் 1
நடந்தாய் 1
நடந்தார் 1
நடந்தான் 3
நடந்திடும் 1
நடந்து 4
நடந்துள 1
நடப்ப 2
நடப்பது 2
நடப்பானாக 1
நடவா 1
நடவான் 1
நடற்கு 1
நடனமும் 2
நடு 5
நடுக்க-அது 1
நடுக்கங்கள் 1
நடுக்கடல் 1
நடுக்கடல்_உளான் 1
நடுக்கம் 3
நடுக்கமும் 2
நடுக்கியது 1
நடுக்கும் 3
நடுங்க 10
நடுங்கல் 1
நடுங்கி 6
நடுங்கிய 1
நடுங்கியிட்டார் 1
நடுங்கின 4
நடுங்கினர் 3
நடுங்கினர்-தமக்கு 1
நடுங்கினாரே 1
நடுங்கு 1
நடுங்குபு 2
நடுங்கும் 2
நடுதும் 1
நடுநடுங்கினார் 1
நடுவண் 7
நடுவாக 1
நடுவித்தானால் 1
நடுவில் 1
நடுவின் 1
நடுவினில் 1
நடுவு 3
நடுவும் 2
நடுவுள் 1
நடுவுற 1
நடை 15
நடையவட்கு 1
நடையவர் 1
நடையவள் 1
நடையவன் 1
நடையன 1
நடையாட்கு 1
நடையாய் 1
நடையாள் 1
நடையில் 1
நடையினன் 1
நடையினாளும் 2
நடையினாளை 1
நடையினில் 1
நடையும் 1
நண்டு 1
நண்டும் 1
நண்ணல் 3
நண்ணல 1
நண்ணலர் 2
நண்ணலார் 1
நண்ணாத 1
நண்ணார் 1
நண்ணி 6
நண்ணிய 7
நண்ணினாய் 1
நண்ணினார் 4
நண்ணினான் 3
நண்ணினானே 2
நண்ணு 1
நண்ணுநர் 1
நண்ணுபவோ 1
நண்ணும் 2
நண்ணுமால் 1
நண்ணுமே 1
நண்ணுறுதல் 1
நண்பகலே 1
நண்பரை 1
நண்பினால் 1
நண்பினான் 2
நண்பு 3
நண்பு_இலள் 1
நண்புறு 1
நண்பொடு 1
நணி 1
நணியவர் 1
நணுகலகள் 1
நணுகியவே 1
நத்தம் 1
நதி 1
நதிகளும் 1
நந்தனர் 1
நந்தனராசன் 1
நந்தனவனத்தனவொடு 1
நந்தனார்க்கு 1
நந்தாஅவனத்து 1
நந்தி 3
நந்தி-முகம் 1
நந்திய 6
நந்தினன் 1
நந்து 4
நம் 56
நம்-பால் 2
நம்_அலாதார்க்கு 1
நம்ப 2
நம்பலை 1
நம்பி 18
நம்பி-தன் 1
நம்பி-தானும் 1
நம்பி-பால் 1
நம்பிக்கு 1
நம்பிமார் 1
நம்பிமார்கள் 2
நம்பிமார்களை 2
நம்பிமாரின் 1
நம்பிமீர்கள் 1
நம்பிய 2
நம்பியாம் 1
நம்பியே 3
நம்பியை 2
நம்பியொடு 1
நம்பு 4
நம்பும் 1
நம்மதே 1
நம்மால் 1
நம்மிடை 1
நம்மை 7
நம்மையும் 2
நம்மொடு 4
நம 1
நமக்கு 16
நமக்கும் 1
நமதா 1
நமது 5
நமர் 2
நமர்கள்-தாமே 1
நமர்களது 1
நமர்களோடு 1
நமரது 1
நமனே 1
நமி 1
நமிக்-கண் 1
நமைப்பு 1
நய 1
நயங்கள் 1
நயத்தன் 1
நயத்தில் 1
நயத்து 1
நயந்த 3
நயந்தரன் 4
நயந்தனர் 1
நயந்தனன் 2
நயந்து 15
நயந்துகொண்டு 1
நயந்துடன் 1
நயந்தும் 1
நயம் 6
நயம்-அது 1
நயம்படு 1
நயமும் 1
நயமுறும் 1
நயவன் 1
நயன் 1
நயனத்தொடு 1
நயா 1
நர 17
நர_தேவ 1
நர_பதி 10
நர_பதியும் 3
நர_பதியை 1
நர_பலி 1
நரக 2
நரகங்கட்கு 1
நரகங்கள் 1
நரகத்து 2
நரகத்துள் 1
நரகத்துள்ளே 1
நரகம் 5
நரகம்-தம்முள் 1
நரகம்-தானும் 1
நரகமும் 1
நரகர் 5
நரகரை 1
நரகனும் 1
நரகில் 2
நரகிற்கு 1
நரகின் 3
நரகினுள் 1
நரகு 1
நரகுக்கே 1
நரப்பு 1
நரம்பின் 4
நரம்பினுக்கும் 1
நரம்பு 4
நரம்புகள் 1
நரம்பொடு 1
நரர் 2
நரர்_உலகத்துள் 1
நரர்கள் 1
நரல் 1
நரல்கின்றான் 1
நரல்வர் 1
நரல 1
நரலும் 3
நரவாகனன் 1
நரவாகனன்னே 1
நரவாகனனை 1
நரன்ற 1
நரன்றாற்கு 1
நரி 2
நரி-கொல் 1
நரி-தன்னையும் 1
நரி-தான் 1
நரியாய் 1
நரியும் 1
நரைத்து 1
நரையான் 1
நல் 455
நல்_நுதல் 2
நல்_நுதல்லை 1
நல்_நுதலவரும் 1
நல்_நுதலாய் 1
நல்_நுதலாள் 1
நல்_நுதலை 1
நல்_வினை 9
நல்_வினைப்படுதலும் 1
நல்_வினைப்பால் 1
நல்_வினையாம் 1
நல்_வினையின் 1
நல்_வினையே 1
நல்_வினையை 1
நல்க 1
நல்கி 3
நல்கிய 1
நல்கினார் 1
நல்கினான் 2
நல்கு 1
நல்கும் 1
நல்ல 26
நல்லதற்கு 1
நல்லது 4
நல்லவர் 2
நல்லவன்-தன் 1
நல்லவா 1
நல்லவே 1
நல்லவேனும் 1
நல்லன 3
நல்லனே 1
நல்லாய் 8
நல்லார் 14
நல்லார்-தம் 1
நல்லார்கள் 1
நல்லாள் 8
நல்லான் 2
நல்லை 2
நல்லையே 1
நல 8
நலங்கள் 3
நலங்கள்_இல் 1
நலத்தது 1
நலத்ததை 1
நலத்தால் 1
நலத்திற்கு 2
நலத்தின் 2
நலத்தினும் 1
நலம் 60
நலம்_இலவரும் 1
நலம்கொண்டு 1
நலம்கொள் 1
நலம்கொள 1
நலம்பெற 3
நலமும் 1
நலமுறு 1
நலன் 4
நலாளை 1
நலிதல் 1
நலிந்தது 1
நலிந்தனை 1
நலிந்தால் 1
நலிந்திட 2
நலிந்திடும் 1
நலிந்து 3
நலிய 1
நலியும் 5
நலிவது 2
நலிவன் 1
நலிவு 1
நலிவுசெய் 1
நவ்வி 2
நவநவமாம் 1
நவபதங்கள் 1
நவபதம் 1
நவிர் 1
நவில் 31
நவில்க 1
நவில்வ 1
நவில்வார் 1
நவில 1
நவிலும் 1
நவிற்றிய 1
நவிற்றினார் 1
நவிற்றும் 1
நவின்ற 8
நவின்றதே 1
நவின்றாய் 1
நவின்றார் 1
நவின்றான் 1
நவின்றிலன் 1
நவின்று 10
நவை 7
நவைகள் 2
நவைசெய் 1
நவைபடுநர்க்கு 1
நவையாரால் 1
நவையினர் 1
நவையினால் 1
நவையும் 1
நவையுறுவது 1
நவையைப்படு 1
நழு 1
நழு_இல் 1
நழுவ 1
நள் 2
நள்ளலர் 1
நள்ளாதவர் 2
நள்ளிருள் 1
நள்ளென் 1
நளி 6
நளிதாங்கன் 1
நளிர் 7
நளிர்ந்து 1
நளிரும் 1
நற்கு 2
நற்குணம் 2
நற்படி 1
நற்பயன் 1
நற்பு 1
நற்பொருள் 1
நற்றாய் 1
நற 3
நறவம் 6
நறவின் 1
நறவு 2
நறு 30
நறு_நுதலாய் 1
நறு_நுதலாளொடு 1
நறு_நுதலே 1
நறும் 21
நறை 4
நறையில் 1
நறையும் 1
நன் 6
நன்_பொருள் 1
நன்கு 39
நன்குடனே 1
நன்புற 2
நன்புறும் 1
நன்மை 15
நன்மையது 1
நன்மையன் 1
நன்மையால் 1
நன்மையில் 2
நன்மையே 1
நன்மையேல் 1
நன்மையை 1
நன்மையோ 1
நன்றவர் 1
நன்றா 1
நன்றாக 2
நன்றாம் 1
நன்றாய 1
நன்றி 3
நன்றி_இல் 2
நன்றியின் 1
நன்று 52
நன்று-கொல் 1
நன்று_அலாதன 1
நன்றுடன் 2
நன்றுநன்று 5
நன்றும் 2
நன்றே 3
நன்றேநன்றே 1
நன்றோ 1
நன்னர் 1
நன்னர்_இல் 1
நனவு 1
நனி 41
நனித்தும் 1
நனியது 1
நனை 5
நனைந்த 1
நனைந்து 2
நனைந்தும் 1

ந (1)

ந கணத்தை நயந்துடன் நோக்கிலன் – உதயணகுமார:1 48/1
மேல்


நக்க (4)

நக்க முல்லையும் நாகு இளம் கொன்றையும் – சூளாமணி:1 22/1
நக்க வான் இளம்பிறை வளர்ந்த நாள் கதிர் – சூளாமணி:5 418/3
நக்க உருவினர் நாணா ஒழுக்கினர் – சூளாமணி:11 1975/3
நக்க குழவி பருவம் நாற்பதினொடு ஒன்பான் – சூளாமணி:11 2026/1
மேல்


நக்கவே (1)

நறவு விண்ட நாகு முல்லை வாய் திறந்து நக்கவே – சூளாமணி:7 798/4
மேல்


நக்கனம் (1)

என்னதாய் விளையும் என்றே நக்கனம் எம்முள் என்றான் – யசோதர:1 63/4
மேல்


நக்கனர் (1)

நக்கனர் சாக எனும் நீ உரைக்கும் நயங்கள் என்றாள் – நீலகேசி:5 503/4
மேல்


நக்கனள் (2)

நக்கனள் அளியனோ நயவன் என்னவே – நீலகேசி:8 816/4
நக்கனள் ஆகி அ நாதன் சேதியம் – நீலகேசி:8 823/2
மேல்


நக்கனளாய் (1)

நக்கனளாய் இது கூறும் நாதனது இயல்பு அறியா – நீலகேசி:4 290/2
மேல்


நக்கனன் (6)

நன்று போர் நமர்களது என்று நக்கனன்
குன்று போல் பெருகிய குவவு தோளினான் – சூளாமணி:9 1255/3,4
கோல வால் வளை எயிறு இலங்க நக்கனன்
நீல மா மணிக்கண்டன் என்னும் காளையே – சூளாமணி:9 1262/3,4
கைத்தலம் கையொடு புடைத்து நக்கனன்
தொத்து இலங்கு அலங்கலான் சுகண்டன் என்பவே – சூளாமணி:9 1264/3,4
நன்றுநன்று என்று நக்கனன் நக்கே நாண்_இலர் நம் மலை வாழ்வார் – சூளாமணி:9 1321/2
அதிசயம் இது என அலர நக்கனன்
கதிர் விடு வளை எயிறு உடைய காளையே – சூளாமணி:9 1381/3,4
நக்கனன் ஆய்க்கு என்று நல்_நுதல் என்றான் – நீலகேசி:4 459/4
மேல்


நக்கனனே (2)

நல்லை பெரிதும் என மொக்கலன் நக்கனனே – நீலகேசி:4 406/4
தேரன் சிறிதே தெரி கோதையை நக்கனனே – நீலகேசி:4 412/4
மேல்


நக்கார் (1)

அரியது என் என நக்கார் அவனி மன்னரே – சூளாமணி:9 1253/4
மேல்


நக்காள் (4)

நம் கருமம் உலைப்பித்து நாம் போதும் என நக்காள் – நீலகேசி:2 189/4
பெருவழியார் பேர்_அருளார் பிறர் யாரே என நக்காள் – நீலகேசி:2 192/4
நந்தனார்க்கு அறம் உரைத்திர் நீரோ என நக்காள் – நீலகேசி:5 481/4
நாடியும் காண் என்று நல்_நுதல் நக்காள் – நீலகேசி:7 764/4
மேல்


நக்கான் (5)

நறையும் குஞ்சியான் நன்றுநன்று என சொல்லி நக்கான் – சூளாமணி:7 702/4
நாகம் அழன்று எறி நச்சு என நக்கான் – சூளாமணி:9 1225/4
இன்னும் உளவோ புதிய என்று மிக நக்கான் – சூளாமணி:9 1286/4
ஏற்றனை பொருதியோ என்று இலங்கு எயிறு இலங்க நக்கான் – சூளாமணி:9 1457/4
நாடிநாடி நனி நன்று என நக்கான்
நீடு நீடு முடியால் நெடியானே – சூளாமணி:10 1567/3,4
மேல்


நக்கு (15)

குழைந்து அவன் உரைப்ப யூகி கூர் எயிறு இலங்க நக்கு
விழைந்த வேந்தன் தேவியை விரகினால் பிரித்திடின் – உதயணகுமார:2 129/2,3
வண்டு பட குவளை பிணை நக்கு அலர் – சூளாமணி:7 657/1
மீட்டு இளம் குமரர் கண்டு விடு சுடர் இலங்க நக்கு
மோட்டு இளம் கண்ணி தீய முனிந்து அழல் முழங்க நோக்கி – சூளாமணி:7 693/1,2
தாது எலாம் அலர நக்கு தம்மையே மிகுத்த அன்றே – சூளாமணி:8 1029/4
எரி பொங்க எழுந்த வெள்ளை எயிற்றிடை இலங்க நக்கு
புருவங்கள் நெரிய ஏற்றி புகுந்து நாம் வெருட்டும் போழ்தில் – சூளாமணி:9 1191/1,2
நன்றுநன்று என நக்கு மேல் – சூளாமணி:9 1352/3
நஞ்சு_அனார்களை நக்கு வை – சூளாமணி:9 1354/3
வடி எயிறு இலங்க நக்கு வாழிய தோள்கள் இன்று – சூளாமணி:9 1427/2
துணங்கை கோத்து ஆடி நக்கு சுடர் இலை சூலம் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1428/2
இற்று இதன் நிலைமை என்ன இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு ஆங்கு – சூளாமணி:9 1435/3
என்றலும் அதனை கேட்டே இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு
நன்றுநன்று உரைத்தி மீட்டும் நல்லையே பெரிதும் ஏடா – சூளாமணி:9 1448/1,2
மீதியல் வடகம் பற்றி வெண் நகை நக்கு நின்றான் – சூளாமணி:10 1565/4
மாதவன் மொழிய மன்னவன் நக்கு ஆங்கு – சூளாமணி:10 1571/1
மின் நிழல் பூணவன் மெல்ல நக்கு அது – சூளாமணி:10 1599/1
அழல் நக்கு அலர்ந்த அரவிந்த அமளி சேர்ந்த இள அன்னம் – சூளாமணி:10 1748/2
மேல்


நக்குநக்கு (2)

அடுத்து எரிந்து அழல் நகை நக்குநக்கு இவை – சூளாமணி:7 683/3
பெரிய வாய் பிறை எயிறு இலங்க நக்குநக்கு
உரிய வாள் எரி எழ முறுக்கி நம்மொடு – சூளாமணி:9 1253/1,2
மேல்


நக்கும் (1)

தேனின் அழி துளி நக்கும் திறத்தது – சூளாமணி:11 1988/3
மேல்


நக்கே (1)

நன்றுநன்று என்று நக்கனன் நக்கே நாண்_இலர் நம் மலை வாழ்வார் – சூளாமணி:9 1321/2
மேல்


நக (2)

மதி நக உரிஞ்சு கோட்டு மாளிகை நிரைத்த வீதி – சூளாமணி:6 504/2
மது நக பருகி மான்ற மணி வண்டு மயங்கி வானோர் – சூளாமணி:8 858/2
மேல்


நகர் (143)

இந்து சூடிய விஞ்சி வள நகர்
உந்து மாளிகை உஞ்சை எனும் பதி – உதயணகுமார:1 31/3,4
தன் நகர் புலம்ப எங்கும் தன்னையும் கரத்தலின் – உதயணகுமார:1 70/1
நல் நகர் உஞ்சேனையின் நன்கு அமைச்சன் சென்றனன் – உதயணகுமார:1 71/4
நல் நகர் வீதி நடுவினில் வந்தான் – உதயணகுமார:1 73/4
சேனை மன் நகர் அழித்து சிறைவீடு உன் கடனே என்று – உதயணகுமார:1 85/2
தெருவிடை திகழ புக்கான் திரு நகர் மகிழ அன்றே – உதயணகுமார:1 96/4
நாகத்தின் நகர் அழிந்த நடுக்கங்கள் தீர எண்ணி – உதயணகுமார:1 109/3
உஞ்சை நகர் விட்டு அகன்று உதயணகுமாரனும் – உதயணகுமார:2 121/1
திரு நகர் மாது கண்டு திகைத்து உளம் கவன்று நின்றாள் – உதயணகுமார:3 157/4
மன்னவன் அனுப்ப யூகி மா நகர் உஞ்சை புக்கு – உதயணகுமார:4 213/1
நல் முது நகர் முன் நாடி போ என – உதயணகுமார:4 220/2
மாது தன் வயா_நோய் தீர்ந்து வள நகர் புக்க பின்பு – உதயணகுமார:5 252/1
சேனை முன் பின்னும் செல்ல சீர் நகர் வீதி சென்றான் – உதயணகுமார:5 255/4
மா தவன் விட வள்ளல் நகர் புக்கு – உதயணகுமார:5 273/1
குஞ்சரம் இனி கோ நகர் உன்னி – உதயணகுமார:6 327/3
நடு நகர் வீதி சென்று நர பதி மனையை சேர்ந்து – உதயணகுமார:6 328/2
நனை மது மலர்கள் ஏந்தி நல் நகர் புகுந்து இராசன் – நாககுமார:1 12/2
நாகம் மிக்க கதம் கொண்டு ஓடி நகர் மாடம் அழித்து செல்ல – நாககுமார:2 57/1
நல் நகர் சமைத்து இனிதின் நல் சுதன் இருக்க என்று – நாககுமார:2 73/2
பிரவிச்சோதனன் இச்சித்து பெரு நகர் வளைந்தது அன்றே – நாககுமார:4 113/4
நாக நல் எருத்தின் வந்து நகர் புகுந்து இருப்ப மிக்க – நாககுமார:4 114/3
பொங்கு நகர் புறத்தினில் பூவளவன் மேவியே – நாககுமார:4 127/3
அவந்தி என்னும் நாட்டினுள் ஆன உஞ்சை நீள் நகர்
உவந்த மன்னன் நாமமும் ஓங்கும் செயசேனன் ஆம் – நாககுமார:4 128/1,2
அ நகர் விட்டு ஏகினன் ஆன மாவியாளனும் – நாககுமார:4 130/1
பிரிதிவிதிலகம் எங்கள் பேர் உடைய நல் நகர்
வரதிரட்சகன் எமர் தந்தையை மருகனுக்கு – நாககுமார:4 137/2,3
வசை_இலா நகர் வானவர் போகம் அஃது – யசோதர:1 6/2
அரசன் மற்று அவன்-தன்னொடும் அ நகர்
மருவும் மானுயர் வானவர் போகமும் – யசோதர:1 9/1,2
நயந்த மன்னனும் நல் நகர் மாந்தரும் – யசோதர:1 13/3
வள்ளலும் மடந்தை-தானும் வள நகர் மருள புக்கார் – யசோதர:1 27/4
உளது ஒரு நகர் அது உஞ்சயினி என்பவே – யசோதர:2 74/4
இது என் மா நகர் உஞ்சயினி பதி – யசோதர:3 198/1
இஞ்சி சூழ் அணி நகர் இருக்கை நாடது – சூளாமணி:1 7/2
நல் நகர் நாகலோகம் நகுவது ஒத்து இனியது ஒன்றே – சூளாமணி:2 36/4
மூடி மாண் நகர் அது முரல்வது ஒக்குமே – சூளாமணி:2 43/4
அண்ணல் மா நகர் கவைக்கு அரிய அல்லவே – சூளாமணி:2 48/4
சுந்தர பொன் துகள் துதைந்த பொன் நகர்
இந்திர உலகம் வந்து இழிந்தது ஒக்குமே – சூளாமணி:2 50/3,4
மற்று அ மா நகர் உடை மன்னன் தன் உயர் – சூளாமணி:2 51/1
திசை எலாம் தெளிந்தன தேவர் பொன் நகர்
இசை எலாம் பெரும் சிறப்பு இயன்ற ஏற்பவர் – சூளாமணி:3 73/1,2
புரி வளை நல் நகர் செல்வம் புல்லென – சூளாமணி:3 79/2
மஞ்சு இவர் வள நகர் காக்கும் வார் கழல் – சூளாமணி:3 92/1
புரிசை நீள் மதில் போதன மா நகர்
அரசர் வார்த்தை அவ்வாறு அது நிற்கவே – சூளாமணி:4 119/1,2
உரைசெய் பொன் நகர் ஒன்று உளது என்பவே – சூளாமணி:4 130/4
பொன் நவில் திரு நகர் பூவொடு எய்தினான் – சூளாமணி:4 178/4
முன்னிய திரு நகர் முற்றம் முன்னினான் – சூளாமணி:4 185/4
ஏர் அணி வள நகர் வலம்கொண்டு இன்னணம் – சூளாமணி:4 186/3
வென்றவன் திரு நகர் விளங்கு வேதிகை – சூளாமணி:4 193/1
கனி வளர் பொழிலிடை கடவுள் நல் நகர்
இனிதினின் வலம் முறை எய்தி ஏகினான் – சூளாமணி:4 206/3,4
அக நகர் அரைசரோடு அரைசன் சென்ற பின் – சூளாமணி:4 208/1
கோன் உயர் வள நகர் கோயில் முன்னினாள் – சூளாமணி:4 218/4
ஆங்கு அதன் மேல அறுபது மா நகர்
தீம் கதிர் மண்டிலம் சேர்ந்து திளைப்பன – சூளாமணி:5 284/1,2
புரத்தினை வெல்வது பொன் நகர் பூம் தண் – சூளாமணி:5 285/3
திளைத்தலின் நல் நகர் தெய்வ உலகம் – சூளாமணி:5 286/3
இன்னான் இன்னான் இ நகர் ஆள்வான் இவன் என்றே – சூளாமணி:5 317/3
அன்னான் அன்னாற்கு அ நகர் எல்லாம் அறிவித்தான் – சூளாமணி:5 317/4
நங்கள் மால் வரையின் மேலோன் நல் நகர் கீதம் என்னும் – சூளாமணி:5 323/1
திங்கள் மால் புரிசை வேலி செழு நகர் அரசன் செம்மல் – சூளாமணி:5 323/2
அந்தர கடைகள் நீங்கி அகல் நகர் அருளி புக்கான் – சூளாமணி:5 362/4
பொன் நகர் புக்கனன் பொழுதும் சென்றது – சூளாமணி:5 412/2
பொன் நகர் புறத்தது ஓர் பொழிலின் எல்லையே – சூளாமணி:5 429/4
நல் நகர் இதற்கு இறைவன் முன்னம் நனி நண்ணி – சூளாமணி:6 444/2
புது நகர் இழைத்து முந்து பொலம் கல தொகையும் பூவும் – சூளாமணி:6 504/3
அற்றைநாள் அங்கு தாழ்ப்பித்து அகல் நகர் செல்வம் தன்னோடு – சூளாமணி:6 571/1
நலன் அமர் நளி சும்மை தொல் நகர் நண்ணினானே – சூளாமணி:6 572/4
மற்ற மா நகர் மருசி புக்க பின் – சூளாமணி:7 573/1
நாம நல் நகர் ஆளும் நகை மலர் – சூளாமணி:7 631/2
போதன மா நகர் புக்கனர் அன்றே – சூளாமணி:7 651/4
காளைகள் தாதை நகர் பல கண்டார் – சூளாமணி:7 654/4
பொன் நகர் அடைந்தனர் பொழுதும் சென்றது – சூளாமணி:7 814/2
நல் நகர் இரைத்தது நரன்ற இன்னியம் – சூளாமணி:7 814/3
பொன் இயல் வள நகர் பொலிய தோன்றினார் – சூளாமணி:7 816/4
தொல்லை அம் கடி நகர் துயில்வ போன்றவே – சூளாமணி:7 818/4
செம்பொன் மா மணி நகர் செல்வ வீதியுள் – சூளாமணி:7 819/1
திங்கள் மா வண்ணனோடும் திரு நகர் பெயர்ந்த பின்னை – சூளாமணி:8 827/2
துன்னும் நீர் வயல் சுரமியத்து அகணியுள் சுடர் அணி நகர் சார்ந்து – சூளாமணி:8 889/3
வள்ளல் நல் நகர் வாய் மலிவுற்றவே – சூளாமணி:8 896/4
கன்னி தாதை கண் ஆர் நகர் இஞ்சியுள் – சூளாமணி:8 899/2
தார் அணி வள நகர் அறைக கோடணை – சூளாமணி:8 902/2
திரு அலர் சினகரன் செல்வ பொன் நகர்
விரவு அலர் மழையொடு விழவு செய்கவே – சூளாமணி:8 903/3,4
பொன் நகர் மாளிகை புகுக என்று ஏயினான் – சூளாமணி:8 906/4
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் திரு நகர் முற்றம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:8 911/4
நீங்க அரும் திறலினான்-தன் நெடு நகர் நிறைக்க என்றான் – சூளாமணி:8 918/4
தீண்ட அம் விஞ்சை வேந்தன் திரு நகர் செறிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 920/4
தோம் கலந்திலாத சொல்லான் தொல் நகர் சொரிக என்றான் – சூளாமணி:8 921/4
எண்ணிய வண்ண மாலை எழில் நகர் எல்லை எல்லாம் – சூளாமணி:8 922/3
அம் கலுழ் விரையின் சேற்றோடு அக நகர் அளறு செய்து – சூளாமணி:8 923/2
மத்த மால் களிறு நுந்தி வள நகர் மருள சென்றான் – சூளாமணி:8 934/4
இயலிய வள நகர் இடம் இடம் இலவே – சூளாமணி:8 942/4
ஏந்திய காதல் கூர எழில் நகர் பெயர்ந்து புக்கார் – சூளாமணி:8 966/3
பொழிலகம் தழீஇய சோலை பொன் நகர் கோயில் புக்கு – சூளாமணி:8 967/2
பொன் அணி புரிசை வேலி புது நகர் புகுக என்று – சூளாமணி:8 973/2
வாயில்-கண் வருக நங்கை வள நகர் காண்க என்று – சூளாமணி:8 976/3
பூம் கமழ் சோலை வேலி பொன் நகர் புகுக என்ன – சூளாமணி:8 989/2
போது இவர் குழலி தாதை பொன் நகர் முன்னினாரே – சூளாமணி:8 995/4
சென்று தன் வள நகர் செம்பொன் மாளிகை – சூளாமணி:8 1041/2
வாமன்-தன் நகர் உழை வரம் கொள்வாம்-கொலோ – சூளாமணி:8 1054/4
பாடுவார் பாணியும் சுருங்கி நல் நகர்
ஆடு நீர் கடல் திரை அவிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:8 1058/3,4
மாளிகை நிரைத்த மணி மாட நகர் முன்னால் – சூளாமணி:8 1087/1
பொன் அணி புனைந்து புது வேள்வி நகர் புக்கான் – சூளாமணி:8 1089/4
செங்கயல் நெடும்_கணவள் வேள்வி நகர் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1093/4
நங்கை மண வேள்வி நகர் எய்துவதன் முன்னை – சூளாமணி:8 1094/1
அணி நகர் மேககூடம்-அதனை ஆண்டு அரிய செய்கை – சூளாமணி:9 1176/1
காய்ந்து வந்து இறுத்த பின்றை கடி நகர் நமது தன் மேல் – சூளாமணி:9 1187/2
மண்டுவ போல் மண மா நகர் முன்னி – சூளாமணி:9 1231/2
ஒருங்கு செய் வள நகர் அடைந்த ஒண் சிறை – சூளாமணி:9 1505/2
ஆம்பல் நாணும் பல் புகழான் அ நகர் புக்கான் – சூளாமணி:9 1525/4
பூ மரை வேலி போதனம் என்னும் நகர் புக்கார் – சூளாமணி:9 1526/4
தொல் நகர் ஆர்வம் என்னும் களி தொழில் தொடங்கிற்று அன்றே – சூளாமணி:9 1540/4
கன்னியர் எய்து தத்தம் கடி நகர் காவல் கொண்டார் – சூளாமணி:9 1542/4
ஊடு போக்கு அரியது ஆக ஒளி நகர் உழையர் சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:9 1543/4
மணி வரை அரசன் மற்றை வாழ் நகர் கோயில் புக்கான் – சூளாமணி:9 1545/1
மருவிய திரு அடி வாமன் பொன் நகர்
விரவிய விழவொடு வேள்விக்கு ஒத்து அரோ – சூளாமணி:9 1554/2,3
கருவிய வள நகர் கண் குளிர்ந்ததே – சூளாமணி:9 1554/4
மன்னவன் மதலை மாட வள நகர் அணுகுவான் போல் – சூளாமணி:10 1630/2
உருவ நகர் இழைப்பார் ஒண் நுதலார் ஆனார் – சூளாமணி:10 1651/4
கிளை படு வள நகர் கிலுகிலுத்ததே – சூளாமணி:10 1714/4
சிறை நகர் சீத்தன திலதம் முக்குடை – சூளாமணி:10 1716/1
இறை நகர் விழவு அணி இயன்ற நீண்டு நீர் – சூளாமணி:10 1716/2
துறை நகர் சுண்ணம் நெய் நாவி தூங்கின – சூளாமணி:10 1716/3
சுண்ணம் நெய் எழு பகல் ஆடி தொல் நகர்
நண்ணிய நான நீர் ஆடி நம்பியை – சூளாமணி:10 1717/1,2
மற தகை மன்னவர் குழுவும் மா நகர்
திற தகு முதியரும் ஈண்டி செல்வனை – சூளாமணி:10 1720/2,3
புரி மணி வள நகர் புகுந்து கொள்க என – சூளாமணி:10 1721/3
அணி நகர் அணுகினது அடிகள் என்றலும் – சூளாமணி:10 1724/2
இஞ்சி சூழ் நகர் அணி இருக்கை எய்தினார் – சூளாமணி:10 1725/4
புள் அணி வார் பொழில் பொன் செய் மா நகர்
உள் அணி பரப்பு-மின் உயர்-மின் தோரணம் – சூளாமணி:10 1765/1,2
கொடி படு நெடு நகர் கோயில் வீதி-வாய் – சூளாமணி:10 1767/1
பொன் நகர் புறத்தது ஓர் புரிசை வார் பொழில் – சூளாமணி:10 1771/1
தன் அகத்து இயற்றிய தயங்கு பொன் நகர்
மன்னர்கட்கு இறைவன் வந்து இருப்ப மண் மிசை – சூளாமணி:10 1771/2,3
புரி மணி ஆரம் தாழ பொன் நகர் பொலிய புக்கான் – சூளாமணி:10 1784/4
வண்டுகள் பரவ சென்று வள நகர் மருள புக்கான் – சூளாமணி:10 1786/4
ஏழையர் கவரி வீச எழில் நகர் இசைப்ப சென்றான் – சூளாமணி:10 1787/4
புரி மலர் குஞ்சி தாழ பொன் நகர் புகழ புக்கான் – சூளாமணி:10 1788/4
மின் மலர் ஆரம் தாங்கி வியல் நகர் விரும்ப புக்கான் – சூளாமணி:10 1789/4
உரையினால் என்னை அ ஒளி கொள் மா நகர்
புரையினால் பொன் உலகு இழிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:11 1871/3,4
மாடு உயர் வள நகர் வலம்கொண்டு எய்தினான் – சூளாமணி:11 1890/4
பொன் அணி வள நகர் அகத்து பொங்கு அரி – சூளாமணி:11 1891/2
மரு உடை வள நகர் மன்னர் துன்னினார் – சூளாமணி:12 2107/4
நாடும் அ நாடு ஆள் அரசும் நகரும் நகர் சூழ் – நீலகேசி:0 8/1
ஈய நீண்ட கை ஏந்தல் நகர் திசை – நீலகேசி:1 23/3
முகில் தலை கலவி வான் மூடி மா நகர்
பகற்கு இடை கொடாதது ஓர் பான்மை மிக்கதே – நீலகேசி:1 26/3,4
ஆங்கு அ மா நகர் அணைந்தது பலாலையம் என்னும் – நீலகேசி:1 27/1
பெட்டன பல செய்து பெரு நகர் வாயிலை புறப்படுத்தார் – நீலகேசி:2 228/4
உஞ்சை மா நகர் எய்தினளாய் அதன் – நீலகேசி:3 232/1
அணி ஆர் சுகதன் நகர் எய்தினளே – நீலகேசி:5 463/4
மேல்


நகர்-கண் (1)

நாடகங்கள் நல் நகர்-கண் நங்கைமார் நவிற்றினார் – சூளாமணி:6 485/4
மேல்


நகர்-தம்முள் (1)

நீங்க அரு மா நகர்-தம்முள் நிலா விரிந்து – சூளாமணி:5 284/3
மேல்


நகர்-தன் (1)

நாட ஓடினன் நல் நகர்-தன் உளே – யசோதர:1 22/4
மேல்


நகர்-தன்னை (1)

பொன் நகர்-தன்னை ஆள்வான் புரந்தரன் அனைய மாண்பின் – சூளாமணி:5 296/1
மேல்


நகர்-தனில் (1)

நாடி வந்து இருந்தனன் நன்கு உஞ்சை நகர்-தனில்
சேடி கண்டு மேனகிக்கு செப்ப வந்து கண்டவள் – நாககுமார:4 129/2,3
மேல்


நகர்-தாமும் (1)

நிலம் பொய் நீர் பொய் நெடு நகர்-தாமும் பொய் – நீலகேசி:5 534/1
மேல்


நகர்-வாய் (1)

வழுவு_இல் நெறி வாமன மா நகர்-வாய்
விழவு இன்னணமாக விதித்தனராய் – சூளாமணி:8 1074/1,2
மேல்


நகர்-அதனை (1)

வரை-தன் மேல் தழலின் பேர் ஆர் வள நகர்-அதனை ஆளும் – சூளாமணி:9 1177/1
மேல்


நகர்க்கு (10)

அ நகர்க்கு இறையான சயந்தரன் – நாககுமார:1 27/1
நல் நகர்க்கு இறைவன் நல்ல நாமம் சிரீவர்மன் ஆகும் – நாககுமார:3 79/1
அ நகர்க்கு அதிபன் ஆன வனராசன் தேவி-தானும் – நாககுமார:3 99/1
இலங்கு ரத்னபுரம் இ நகர்க்கு மன்னவன் – நாககுமார:4 140/2
கவ்வை ஆவது அ நகர்க்கு மாரனார் செய் கவ்வையே – சூளாமணி:4 136/4
மற்று அ மா நகர்க்கு வேந்தன் மான யானை மன்னர்_கோன் – சூளாமணி:4 137/1
போகம் ஆண்ட இ சேடியோர் பொன் நகர்க்கு
ஏக நாயகனாய் இனிது ஆள்பவன் – சூளாமணி:5 336/1,2
பதி நகர்க்கு இறைவன் பாவை சயம்பவை வருக என்றான் – சூளாமணி:8 858/4
இ நகர்க்கு இறைவனும் எதிர்கொண்டு எய்தினான் – சூளாமணி:10 1771/4
நெறி என்னை இந்திரன்-தன் நெடு நகர்க்கு அவன் தேவி – நீலகேசி:4 300/3
மேல்


நகர்கள் (1)

வீதி நல் நகர்கள் விட்டு வீறுடன் வீற்றிருந்தான் – உதயணகுமார:4 208/4
மேல்


நகர்களும் (1)

விழவு அணி நகர்களும் வேந்தர் கூட்டமும் – சூளாமணி:9 1508/3
மேல்


நகர்ப்புற (1)

நல் நகர்ப்புற தனையன் ஆடல் நீங்க என்றனன் – நாககுமார:2 65/4
மேல்


நகர்ப்புறத்தில் (1)

பொருந்தி செல் நகர்ப்புறத்தில் பொலிவுடன் இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:3 154/4
மேல்


நகர்ப்புறத்தினில் (2)

மன்னவன் தன் ஏவலால் மா நகர்ப்புறத்தினில்
நல் நகர் சமைத்து இனிதின் நல் சுதன் இருக்க என்று – நாககுமார:2 73/1,2
அ நகர்ப்புறத்தினில் ஆடல் மேவலின் – நாககுமார:3 87/2
மேல்


நகர்ப்புறத்து (1)

வந்து மா நகர்ப்புறத்து ஓர் வள மலர் பொழிலுள் விட்டு – யசோதர:1 24/1
மேல்


நகர (10)

நகையுறும் நலம் தவ மார்பனும் நகர வீதியில் வந்தனன் – உதயணகுமார:3 183/4
நடுநடுங்கினார் நகர மாந்தரே – உதயணகுமார:6 313/4
நகர மாந்தர்கள் நடுங்கி சென்று நல் – உதயணகுமார:6 315/1
வெள்ளை அம் கொடி நகர வேந்தனை வதைத்தனன் – நாககுமார:4 124/4
நன்று இது என்று தன் நல் நகர புற – யசோதர:1 17/3
வந்து மா நகர புற சேரி வாய் – யசோதர:3 164/2
கொடி ஆடும் நெடு நகர கோமான்-தன் குணம் பரவி – சூளாமணி:4 171/1
நகர மா சனம் இரைப்பது தவிர்த்த பின் நளி நீர் – சூளாமணி:7 710/1
நகர வாயிலின் புறம் பணை நடுங்கின நடுங்கின கொடி எல்லாம் – சூளாமணி:8 873/4
துன்னிய நகர மாந்தர் துறக்கம்_பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:11 1869/4
மேல்


நகரங்களும் (1)

நாடு நகரங்களும் நலம்கொள் மடவாரும் – யசோதர:5 276/1
மேல்


நகரத்தாரும் (1)

மத்துறு கடலின் மிக்கு மறுகிய நகரத்தாரும்
வெற்றி நல் வேந்தனோடு வினவினார் அமைச்சர் எண்ணி – உதயணகுமார:1 92/1,2
மேல்


நகரத்து (2)

மற்று அ மா நகரத்து மருங்கினில் – யசோதர:3 223/1
என அவர் இறைஞ்சி மெல்ல இ நகரத்து வந்தார் – யசோதர:5 319/3
மேல்


நகரத்துள் (1)

உற்ற இ நகரத்துள் சிறைவைத்தார் – உதயணகுமார:1 79/3
மேல்


நகரத்துள்ளார் (1)

நன்_பொருள் ஆவன இவை என அவனோடு நகரத்துள்ளார்
இன்புறும் வகையினில் எடுத்தனள் உரைத்த பின் விடுக்கலுற்றாட்கு – நீலகேசி:9 853/1,2
மேல்


நகரத்துளாரும் (1)

இனையன உழையர்-தாமும் எழில் நகரத்துளாரும்
நினைவன நினைந்து நெஞ்சின் நெகிழ்ந்தனர் புலம்பி வாட – யசோதர:2 157/1,2
மேல்


நகரம் (18)

இ தினம் நகரம் பட்ட விடர்-அது விலக்கல் நல்ல – உதயணகுமார:1 92/3
இசை உலாம் நகரம் மிக்க இராசமாகிரியம் ஆமே – நாககுமார:1 6/4
பன்னக நகரம் நேர் ஆம் பாடலிபுரம் அது ஆமே – நாககுமார:3 78/4
இனையன நினைவு-தம்மால் இசோதரன் நகரம் எய்தி – யசோதர:2 149/1
நங்கையர் படிவம் கொண்ட நலத்தது நகரம் அன்றே – சூளாமணி:2 37/4
நாம வேல் நர_பதி நகரம் நண்ணினான் – சூளாமணி:4 207/4
எதிர் நகைத்து உகைத்து மாதர் எதிர்கொள நகரம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:6 504/4
நலம் கிளர் பசும்பொன் கோயில் நகுகின்ற நகரம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 763/4
கண் நலம் கனியும் தோன்றல் கந்தருவ நகரம் காப்பான் – சூளாமணி:8 831/2
இன் இசை அமரர் பேர் கொண்டு இயன்ற மா நகரம் காக்கும் – சூளாமணி:8 843/1
புரிசை நகரம் நூற்றொருபது உடையாய் பூமி முழுது ஆண்டாய் – சூளாமணி:9 1473/2
வடமலை நகரம் ஆளும் மன்னவன் தேவி பெற்ற – சூளாமணி:10 1698/2
மல்லல் மா நகரம் கேட்டே வான் உலகு இழிந்ததே போல் – சூளாமணி:11 1868/2
நகரம் ஆங்கு எழுந்த பின் நரலும் சங்கொடு – சூளாமணி:11 1879/1
கண்டவர் கண் கவர் நகரம் காண்டலும் – சூளாமணி:11 1901/3
வருமாறு இலாத வள நகரம் புக்கானே – சூளாமணி:12 2123/4
வந்து பெயரா வள நகரம் புக்கானே – சூளாமணி:12 2124/4
மழை சேர் நகரம் மலை போன்றனவே – நீலகேசி:5 465/1
மேல்


நகரவர் (1)

நிறை நகரவர் தொழில் நினைப்பு இகந்தவே – சூளாமணி:10 1716/4
மேல்


நகரார் (3)

அரசன் நகரார் குழுவும் கெழுமி – சூளாமணி:8 1072/2
மன் வாய் இ வள நகரார் மணி மாலை தொடர்ந்து ஒலிப்ப வகுத்தார் அன்றே – சூளாமணி:9 1527/4
ஏழ்_உலகும் மணம் கொடுப்ப எழில் நகரார் எதிர்கொள்ள இறைவன் புக்கான் – சூளாமணி:9 1528/4
மேல்


நகரி (1)

நகரி கௌசாம்பி என்னும் நாமம் ஆர்ந்து இலங்கும் அன்றே – உதயணகுமார:1 9/4
மேல்


நகரிடை (1)

நட்டு இவண் நகரிடை நகைசெய்து புகுந்த இ நல்_நுதலை – நீலகேசி:2 228/2
மேல்


நகரியில் (2)

மற்றும் ஒன்று உரைத்தனன் மதுரை மா நகரியில்
உற்றிருந்த சிரீமதி ஓர்ந்து நாடகம்-தனில் – நாககுமார:4 132/1,2
செய்த மாண் நகரியில் சிறந்து சென்றுசென்று – சூளாமணி:3 74/1
மேல்


நகரில் (2)

ஆர் மிகு முரசம் அறைக என நகரில்
தார் மிகு வேந்தன் தரத்தினில் செப்பினன் – உதயணகுமார:4 214/3,4
அ நகரில் செல்லலும் அரிவையர் தரித்திட – நாககுமார:4 131/3
மேல்


நகரின் (5)

தேவ இ நகரின் இடுக்கண் தீர்க்கை நின் கடன்-அது ஆகும் – உதயணகுமார:1 95/2
அ நகரின் நாமமும் அலங்கரியபுரம் என – நாககுமார:2 73/3
தன் நகரின் மேவும் பொன் தார் அணிந்த காளையே – நாககுமார:2 73/4
நயந்தனன் நகரின் நீங்கி மனோவனம் நண்ணினானே – சூளாமணி:4 168/4
விழவு அயர் நகரின் வந்த வேந்தரை விட்ட அன்றே – சூளாமணி:10 1792/4
மேல்


நகரும் (5)

சயந்தி அம் பதியும் சால இலாவாண நகரும் ஈந்தே – உதயணகுமார:4 207/1
நந்து காம்பீர நாட்டின் நகரும் காம்பீரம் என்னும் – நாககுமார:3 89/1
அங்கு அவவர் வள நகரும் குல வரவும் அவயவமும் அறையும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1822/1
பல கிரியும் தீவகமும் படு கடலும் படி நகரும்
உலகு இரிய வெளிப்பட்டும் ஒளி கரந்தும் உறைந்து இயல்வர் – சூளாமணி:11 2044/2,3
நாடும் அ நாடு ஆள் அரசும் நகரும் நகர் சூழ் – நீலகேசி:0 8/1
மேல்


நகருள் (2)

திரு கிளர் மதில் உஞ்சை தென் திசை அகல் நகருள்
அருக்கசந்திரன் என்னும் அவாச்சியன் என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 227/3,4
காதம் பலவும் கடந்த பின் காகந்தி கடி நகருள்
வேதமும் அங்கமும் விச்சைகள் நிலைமையும் வேண்டுநர்கட்கு – நீலகேசி:9 824/1,2
மேல்


நகரே (2)

காண் நமது ஆர் ஒளி மா நகரே – சூளாமணி:7 812/4
புகலால் ஒளி போந்தது பொன் நகரே – சூளாமணி:8 1080/4
மேல்


நகரை (4)

வீறு தர அ நகரை வெம் கயத்து அழித்து பின் – உதயணகுமார:1 66/3
கிரிநகர்-தன்னை சேர கேட்டு நல் நகரை சென்றான் – நாககுமார:4 112/3
கோபுரமும் கழிந்து குளிர் நகரை வலம்கொடு வீதி குடையோன் செல்ல – சூளாமணி:9 1529/1
நிருமித்த வகையினதாம் நெடு நகரை வலம்செய்து – நீலகேசி:2 165/2
மேல்


நகாத (1)

புக்கு இளம் தாமரை நகாத பொய்கையும் – சூளாமணி:5 413/2
மேல்


நகிலம் (1)

நாவியும் குழம்பும் உண் நகிலம் நல் தவம் – சூளாமணி:1 11/3
மேல்


நகு (12)

நம்பும் நாள் ஒளி நகு கதிர் கலங்களின் நலம் பொலிந்து அழகு ஆர்ந்த – யசோதர:5 326/3
மஞ்சு உடை மணி நகு மாலை மண்டபத்து – சூளாமணி:3 86/1
பகல் நகு சுடர் ஒளி படர ஏகினார் – சூளாமணி:4 208/4
நாக மாலைகள் மேல் நகு வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 337/1
நகு கதிர் மண்டிலம் நடுவண் நின்றதே – சூளாமணி:5 363/4
நாகம் செம் சுடர் நகு மணி உமிழ்ந்து இருள் கடிவ – சூளாமணி:7 749/3
நகு மலரன நறவம் அவை சொரிவன நறவம் – சூளாமணி:7 750/1
விரி சீர் வட்ட மணி கேடகம் சுழலா நகு வருவான் – சூளாமணி:9 1296/2
மணி நகு விமானம் ஒன்று இழிந்து வந்து நம் – சூளாமணி:10 1724/1
துணி நகு சுடர் ஒளி துளும்பும் வேலினான் – சூளாமணி:10 1724/4
நனை சினையன நகு விரையன நலன் உடையன நாகம் – நீலகேசி:1 16/1
மணி நகு நெடு முடி மற வேல் மன்னவன் மகள் எனின் மடவாய் – நீலகேசி:1 68/1
மேல்


நகு-தொறும் (1)

நகு-தொறும் அழல் கொடி நடுங்கும் நுண் துளி – சூளாமணி:9 1207/1
மேல்


நகுகின்ற (1)

நலம் கிளர் பசும்பொன் கோயில் நகுகின்ற நகரம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 763/4
மேல்


நகுப (1)

நள் இராவின்-தலை நகுப வானத்திடை – சூளாமணி:7 733/3
மேல்


நகுபொருள் (1)

நடுக்கம் ஒன்று இன்றி நம்-பால் நகுபொருள் கூறுக என்ன – யசோதர:1 62/2
மேல்


நகும் (4)

விண்டு வாழுநர் மேல் நகும் வேலினாய் – சூளாமணி:5 335/4
குழல் கொள் தும்பி கணம் கூடி ஆட நகும்
எழில் கொள் தாரோய் விரைந்து இயங்கல் இங்கு உள்ள நின் – சூளாமணி:7 739/1,2
உவை ஒண் துறை விண்டு ஒளி விம்ம நகும்
நவை வென்றன தாமரை நாள்_மலரே – சூளாமணி:7 805/3,4
விதி நகும் விமானம் என்னும் கற்பகம் விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:8 858/3
மேல்


நகுமே (1)

நாகம் மற்று இது நாகர்-தம் உலகினை நகுமே – சூளாமணி:7 749/4
மேல்


நகுவது (3)

நல் நகர் நாகலோகம் நகுவது ஒத்து இனியது ஒன்றே – சூளாமணி:2 36/4
நான் முக மருங்கினும் நகுவது ஒக்குமே – சூளாமணி:10 1776/4
நாறு இணர் தாரோய் நகுவது உடைத்தே – சூளாமணி:11 1998/4
மேல்


நகுவன (4)

நிழல் நகுவன நிமிர் தழையன நிறை குளிர்வன சாந்தம் – சூளாமணி:6 432/1
எழில் நகுவன இள மலர் என எழு சண்பக நிகரம் – சூளாமணி:6 432/2
குழல் நகுவன மதுகரம் நிரை குடைவன பல குரவம் – சூளாமணி:6 432/3
அழல் நகுவன அலர் நெரிதர அசை நிலைய அசோகம் – சூளாமணி:6 432/4
மேல்


நகுவார் (1)

நறவு உண்டு ஒருபால் நகுவார் ஒருபால் – சூளாமணி:8 1083/1
மேல்


நகுவிக்கும் (1)

நலம் பாராட்டி நாகு இள முல்லை நகுவிக்கும்
வலம் பாராட்டி வந்தது ஒர் மாரி புயல் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1123/2,3
மேல்


நகை (77)

நாறு உடை தார் அணிந்த நகை மதி_முகத்தினாளே – நாககுமார:1 9/4
நல் அருள் புரிந்து உயிர்க்-கண் நகை முதலாய நாணி – யசோதர:1 28/2
நகை_விளையாடல் மேவி நர_பதி விரகில் நின்றே – யசோதர:2 130/1
நஞ்சு அனைய வினை நலிய நாம நகை வேலோய் – யசோதர:5 286/4
நாவலர் என்னும் வண்டு நகை முக பெயரின் ஆய – சூளாமணி:3 99/2
முருக்கு வாயவள் முள் எயிற்று ஏர் நகை
உருக்க வேந்தன் ஒருங்கு உறைகின்ற நாள் – சூளாமணி:4 149/1,2
ஏம நல் உலகின் இழிந்து அம் நகை
தாம மல்லிகை மாலை சயம்பவை – சூளாமணி:4 150/2,3
நங்கை தோன்றிய பின் நகை வேலினாற்கு – சூளாமணி:4 159/1
கலம் உறை கதிர் நகை கபாடம் போழ்ந்ததே – சூளாமணி:4 179/4
சேம மணி நகை செப்பினுள் ஏந்துபு – சூளாமணி:5 294/2
நம்பி தங்கை நகை மலர் கற்பக – சூளாமணி:5 343/1
முத்த வாள் முகிழ் நகை அடக்கி மொய் குழல் – சூளாமணி:5 420/3
துடித்த துவர் வாயொடு துளும்பும் நகை முத்தம் – சூளாமணி:6 454/1
சிறை கண் நோக்கமும் சிறு நகை தொழில்களும் சுருக்கி – சூளாமணி:6 470/3
பால் நிற கதிர் நகை பரந்த சோதியானையும் – சூளாமணி:6 497/1
கதிர் நகை கபாட வாயில் கதலிகை கனக நெற்றி – சூளாமணி:6 504/1
பொன் நகை குலம் பொலிந்து கண்கொள – சூளாமணி:7 590/3
இன் நகை சிறப்பு அருளி ஈந்ததும் – சூளாமணி:7 590/4
முத்த வாள் நகை மொய் பவள துணி – சூளாமணி:7 612/1
நன்று சொல்லுக என்று நகை மணி – சூளாமணி:7 630/2
நாம நல் நகர் ஆளும் நகை மலர் – சூளாமணி:7 631/2
நகை கொள் நீள் முடி நச்சரவம்_அனான் – சூளாமணி:7 634/4
நகை_இல் தீ_மனத்தாரை நண்பு எண்ணலும் – சூளாமணி:7 647/2
ஞாயில் முகத்த நகை திரள் முத்து அணி – சூளாமணி:7 658/3
வஞ்சி நல் மருங்குல் நோவ மணி நகை கலாவம் மின்ன – சூளாமணி:7 675/3
அடுத்து எரிந்து அழல் நகை நக்குநக்கு இவை – சூளாமணி:7 683/3
கார் இருள் குவளை கண்ணி கதிர் நகை கன பொன் தோட்டு – சூளாமணி:7 759/1
கார் இரும் குழல் அம் கொண்டை கதிர் நகை கனக பைம் பூண் – சூளாமணி:7 760/3
கழு மணி கபாட வாயில் கதிர் நகை கனக ஞாயில் – சூளாமணி:7 765/3
நம்ப நீ அழித்தது அல்லால் நகை எயிற்றதனை நண்ணல் – சூளாமணி:7 770/3
குளம் ஆர் குளிர் தாமரை கொண்ட நகை
தள-வாய் உகுகின்றன காண் தகவோய் – சூளாமணி:7 804/3,4
நான்றன மணி செய் தாமம் நகை முகம் நிறைந்த சோதி – சூளாமணி:8 850/2
புரி கதிர் முத்தம் என்னும் புது நகை அரும்பு பம்பி – சூளாமணி:8 857/3
கதிர் நகை கன பொன் சோதி கனக சாலங்கள் என்னும் – சூளாமணி:8 858/1
நாவி கமழ் கொம்பு அனைய நங்கை நகை வேலான் – சூளாமணி:8 862/3
இன் நகை விமான தலம் ஏறுக இனிது என்றான் – சூளாமணி:8 866/4
உடுத்த காஞ்சியின் ஒளி மணி கதிர் நகை பட்டங்கள் உடையாக – சூளாமணி:8 886/3
திளையொடு நகை நனி சில பல கனிவன – சூளாமணி:8 941/3
நலம்கொண்டு ஓர் ஆர்வம் கூர நகை முகம் முறுவல் தோன்றி – சூளாமணி:8 998/3
கோது_இலா குண கொம்பு_அன்னாள் குறு நகை முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 1003/4
ஒருங்கு இயன்று ஒளி நகை உமிழ நோக்கினாள் – சூளாமணி:8 1043/4
அங்கு ஒளி முகிழ் நகை அரும்பும் ஆதலால் – சூளாமணி:8 1044/2
இன்னன நகை மொழி இன்ப கோட்டியோடு – சூளாமணி:8 1055/1
துணி முத்த நகை துவர் வாய் இளையார் – சூளாமணி:8 1077/1
நாளொடு பொலிந்த நகை மா மதியம் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1087/4
இன் நகை மழலை கேட்பான் என்-கொல் இ மிகை நாண் என்றான் – சூளாமணி:8 1110/4
முடிக்கு அலர் அணிந்து காதல் முகிழ் நகை முகிழ்ப்ப புல்லி – சூளாமணி:8 1114/2
மின்னி ஓர் அணி நகை முகிழ்த்து மீள்வது – சூளாமணி:8 1129/3
நாவியே கமழும் தொங்கல் நகை மணி வயிர பூணான் – சூளாமணி:9 1131/1
நனை மலர் அலங்கல் கேது நகை கொண்ட மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1142/4
அருகினோர் நடுங்க நோக்கி அழல் நகை அடுத்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1147/4
நாண் தொழில் மகளிர் முன்னும் நகை கிளை ஆயத்துள்ளும் – சூளாமணி:9 1162/1
வாள் நிலா மணி நகை முறுவலாள் திறத்து – சூளாமணி:9 1213/1
நள்ளாதவர் தலை வவ்விய நகை வாள்-அது வீசி – சூளாமணி:9 1313/3
கழலவன் கனன்று விட்ட கதிர் நகை நேமி போழ – சூளாமணி:9 1462/1
நம் தாஅமரை நாடன் நகை இலங்கு மணி ஆரம் நவின்ற மார்பம் – சூளாமணி:9 1531/3
மீதியல் வடகம் பற்றி வெண் நகை நக்கு நின்றான் – சூளாமணி:10 1565/4
மூடிய புகழினாற்கு முகிழ் நகை பயந்து காட்டும் – சூளாமணி:10 1566/1
உள் விராவு நகை சேர் உரை கேட்டே – சூளாமணி:10 1585/2
திருந்திய மணி நகை தேவி இவ்வழி – சூளாமணி:10 1601/1
இன் நகை புதல்வர் செல்வம் யாவரே இனிது என்னாதார் – சூளாமணி:10 1628/4
இன் நகை மழலை தோற்றி இளையவர் இனையர் ஆனார் – சூளாமணி:10 1631/4
ஒலிதரு நகை ஒலி உவந்து எழுந்ததே – சூளாமணி:10 1726/4
வான் இவர் மணி நகை விமானம் ஏறவும் – சூளாமணி:10 1731/1
நகை மணி கோபுர வாயில் நான்கொடு – சூளாமணி:10 1774/2
வளம் பெறு மணி நகை மஞ்சம் மீமிசை – சூளாமணி:10 1778/2
ஞாலங்கள் உடன் பரவும் நாதவன்-தன் குலவிளக்கு நகை வேல் நம்பி – சூளாமணி:10 1811/3
இன் நகை மழலை கேட்டு ஆங்கு இனிதினின் இருந்து பின்னர் – சூளாமணி:11 1840/2
நகை பெரிது உடைத்து நாணாம் இதனை நாம் மகிழ்தல் நெஞ்சே – சூளாமணி:11 1849/4
முல்லை வான் கண்ணி சூடி முகிழ் நகை கலன்கள் தாங்கி – சூளாமணி:11 1868/3
கை மலர் மணி நகை கடகம் வில்லிட – சூளாமணி:11 1875/3
மென் மலர் அணி நகை மிளிரும் கோலமோடு – சூளாமணி:11 1877/3
அமையாத நல் உலகில் நகை மணி பூண் அமரரே – சூளாமணி:11 2055/4
முடிகளும் மடந்தைமாரும் முகிழ் நகை கலன்களும் செற்று – சூளாமணி:12 2121/2
அணி நகை ஆயமோடு ஆடி அரும் பெறல் சுற்றமோடு இருப்பாய் – நீலகேசி:1 68/2
நகை நாணி நீ நின்னை நல் பகலே மறைக்கின்றாய் – நீலகேசி:4 308/4
நகை குணம் அல்லது நம்பலை என்றாள் – நீலகேசி:7 753/4
மேல்


நகை_விளையாடல் (1)

நகை_விளையாடல் மேவி நர_பதி விரகில் நின்றே – யசோதர:2 130/1
மேல்


நகை_இல் (1)

நகை_இல் தீ_மனத்தாரை நண்பு எண்ணலும் – சூளாமணி:7 647/2
மேல்


நகைகொள் (1)

நல் மலர் நகைகொள் கண்ணி நம்பி-தன் நாமம் ஏத்தி – சூளாமணி:3 107/2
மேல்


நகைசெய் (1)

ஞான ஒளி நகைசெய் குணம் நாளும் அணிகின்றான் – யசோதர:5 278/4
மேல்


நகைசெய்து (1)

நட்டு இவண் நகரிடை நகைசெய்து புகுந்த இ நல்_நுதலை – நீலகேசி:2 228/2
மேல்


நகைசெயப்படுவது (1)

நாளினும் நங்கள்_போல்வார் நகைசெயப்படுவது அன்றே – சூளாமணி:9 1169/3
மேல்


நகைத்து (1)

எதிர் நகைத்து உகைத்து மாதர் எதிர்கொள நகரம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:6 504/4
மேல்


நகைய (1)

இன் நகைய பூம் தவிசின்-நின்று இனிது இழிந்தாள் – சூளாமணி:10 1794/4
மேல்


நகையர் (1)

நச்சு எரி உமிழ்தரும் நகையர் தோன்றினார் – சூளாமணி:9 1260/4
மேல்


நகையாட்டு (1)

நங்கை நல்லார் பாராட்ட நகையாட்டு ஆயம் புகலோடும் – சூளாமணி:10 1750/1
மேல்


நகையாம் (1)

நடையும் அதுவேல் நகையாம் பிறவோ – நீலகேசி:6 709/4
மேல்


நகையாள் (1)

முத்த வாள்_நகையாள் முனிவு உற்றனள் – யசோதர:3 173/1
மேல்


நகையினாலே (1)

நச்சு எரி நகையினாலே நடுங்கின திசைகள் என்பார் – சூளாமணி:9 1157/2
மேல்


நகையுறும் (1)

நகையுறும் நலம் தவ மார்பனும் நகர வீதியில் வந்தனன் – உதயணகுமார:3 183/4
மேல்


நங்கட்கு (2)

கண்_அனாய் நங்கட்கு இன்ன கட்டுரை என்னை என்றாள் – யசோதர:1 45/4
ஆயுமா கருத்தும் இலன் ஆவன் இவன் நங்கட்கு என்னில் – நீலகேசி:1 42/3
மேல்


நங்கள் (11)

நன்று என நயந்து நங்கள் நல் அற பெருமை நாடி – யசோதர:1 49/2
மற்று இங்கு ஒர் குற்றம் வருமாயினும் நங்கள்_போல்வார் – சூளாமணி:0 3/3
நங்கள் மறுவும் மறு அன்று நல்லார்கள் முன்னர் – சூளாமணி:0 5/2
நங்கள் மால் வரையின் மேலோன் நல் நகர் கீதம் என்னும் – சூளாமணி:5 323/1
அஞ்சும் நீர் அலங்கல் வேலான் அருஞ்சயன் அவனை நங்கள்
மஞ்சு சூழ் மலைக்கு ஓர் சூளாமணி என கருதும் மன்னா – சூளாமணி:5 329/3,4
நாள் வடுப்படாமை நம்மை புறந்தந்தாற்கு உதவி நங்கள்
தோள் வடுப்படாமை மன்னன் புகழ் வடுப்படுதல் உண்டோ – சூளாமணி:9 1163/1,2
நாளினும் நங்கள்_போல்வார் நகைசெயப்படுவது அன்றே – சூளாமணி:9 1169/3
நலன் உடைத்து அளிய நங்கள் நல்_வினை தெய்வம் அன்றே – சூளாமணி:11 1843/4
நாள் வினை புரிந்து நங்கள் உயிர் நிறை கொள்ளும் என்றார் – சூளாமணி:11 1855/4
மன்னிய நங்கள் வாழ் நாள் வாழ்க நம் இறைவன் என்னா – சூளாமணி:11 1869/2
தான் என்றும் ஆள்வது தன்னை எனின் நங்கள்
கோன் இவன் ஆம் என கூறினார் யாரோ – நீலகேசி:7 768/3,4
மேல்


நங்கள்_போல்வார் (2)

மற்று இங்கு ஒர் குற்றம் வருமாயினும் நங்கள்_போல்வார்
அற்றங்கள் காப்பார் அறிவில் பெரியார்கள் அன்றே – சூளாமணி:0 3/3,4
நாளினும் நங்கள்_போல்வார் நகைசெயப்படுவது அன்றே – சூளாமணி:9 1169/3
மேல்


நங்களுக்கு (1)

நங்களுக்கு அளிக்கும் நீரார் நம் வினை கழுவும் நீரார் – யசோதர:1 55/4
மேல்


நங்களை (2)

நன்று_அலாதன நங்களை வந்துறும் – யசோதர:1 15/4
நங்களை வந்து கூடி நடந்தன அனந்தம் அன்றோ – யசோதர:1 38/4
மேல்


நங்காய் (1)

நறு மாலை வந்து அலைப்ப நல் மேனி நோமால் நங்காய் இ பந்தாடல் நன்று அன்றாம் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/1
மேல்


நங்கை (42)

அன்ன மெல் நடை வேல்_கண்ணாள் அருந்ததி அனைய நங்கை
பொன் அணி சுணங்கு பூத்த புணர் முலை அமிர்தம்_அன்னாள் – உதயணகுமார:1 11/2,3
கற்பு உடை திருவில் நங்கை காரிகை-தன் வயிற்றில் – உதயணகுமார:1 12/1
நங்கை கண்டு நல் தாதைக்கு உரைத்தனள் – உதயணகுமார:1 62/3
நன்புற சிவிகை ஏற நங்கை நாற்படையும் சூழ – உதயணகுமார:1 120/3
நங்கை நறும் கொங்கையே நல்ல மை குழலி எம் – உதயணகுமார:2 144/1
நலம்பெற அசைந்திட நங்கை பந்து அடித்திட – உதயணகுமார:4 235/3
நிறை புகழ் வனப்பு நங்கை நிலவிய உதரம்-தன்னுள் – உதயணகுமார:5 243/1
நங்கை நல் பதுமையும் நாகதத்தை என்பரே – நாககுமார:4 123/4
நங்கை அஞ்சல் நெஞ்சில் நமக்கு இவண் அழிவு ஒன்று இல்லை – யசோதர:1 32/1
பாடுவது இனி என் நங்கை பரிவு ஒழிந்திடுக என்றான் – யசோதர:1 44/4
நங்கை நின் பெருமை நன்றே நனவு என கனவில் கண்ட – யசோதர:2 99/3
நங்கை நாகரிகம் பொறை நாள்_மது – சூளாமணி:4 155/3
நங்கை போற்றி என்று ஏத்தி நறும் குழல் – சூளாமணி:4 156/2
நங்கை தோன்றிய பின் நகை வேலினாற்கு – சூளாமணி:4 159/1
நங்கை நீ பிறந்ததன் பின்னை நம் குடி – சூளாமணி:4 222/3
நல் தவ நங்கை தோன்றா முன்னம் நாம் ஆண்டது எல்லாம் – சூளாமணி:5 304/4
மற்று அவற்கு உரியள் நங்கை என்பது என் மனத்தினோடும் – சூளாமணி:5 306/1
நான கோதை நங்கை பிறந்த நாளானே – சூளாமணி:5 310/2
நம் கோன் நங்கை நல் மகன் ஆகி நனி வந்தான் – சூளாமணி:5 312/1
நம் குல_கொடி நங்கை சேர்வதற்கு – சூளாமணி:7 603/3
நங்கை அங்கு அவன் நலத்திற்கு ஒப்பவள் – சூளாமணி:7 604/1
அம் கண் மாற்கு உரிய நங்கை அரும் பெறல் அவட்கு தாதை – சூளாமணி:8 827/3
நங்கை அடி போற்றி என நங்கை நடை கற்றாள் – சூளாமணி:8 861/4
நங்கை அடி போற்றி என நங்கை நடை கற்றாள் – சூளாமணி:8 861/4
நாவி கமழ் கொம்பு அனைய நங்கை நகை வேலான் – சூளாமணி:8 862/3
நங்கை காண் இது நம் மலைக்கு உம்பர் அ பொன் மலை புடை வீழும் – சூளாமணி:8 876/1
வாயில்-கண் வருக நங்கை வள நகர் காண்க என்று – சூளாமணி:8 976/3
நாண் நின்று விலக்க நங்கை நடுவு நின்று உருகுகின்றாள் – சூளாமணி:8 982/4
ஆயிரம் கண்_இலாதார்க்கு அழகு காண்பு அரிய நங்கை
வேய் இரும் பணை மென் தோளார் மெல் அடி பரவ சென்று – சூளாமணி:8 984/1,2
இன் இசை குழை வில் வீச இனிதின் அங்கு இருந்த நங்கை
துன்னிய மகளிர்-தம்மை தமர் தொழுது உணர்த்த கண்டாள் – சூளாமணி:8 997/3,4
அணி கலம் பரிந்து நங்கை அணி மருள் உருவம் தந்த – சூளாமணி:8 1008/1
வீறு உடை நங்கை என்றன் கவான் மிசை இருத்தி என்னும் – சூளாமணி:8 1023/2
நங்கை மண நீர் அணியை நாம் ஒழிவது என்னோ – சூளாமணி:8 1090/4
நங்கை மண வேள்வி நகர் எய்துவதன் முன்னை – சூளாமணி:8 1094/1
நமரது நிலையும் நங்கை போந்தது நடுங்க சொன்னான் – சூளாமணி:9 1145/4
நம்பு மணி மேனி நங்கை நலம் நுகர்ந்தான் – சூளாமணி:10 1662/3
நாண்-தனால் நிறைந்த நங்கை நடுங்குபு நுடங்கி நோக்கி – சூளாமணி:10 1666/1
மலை முக மத நல் யானை மற்று அது மறித்து நங்கை
முலை முகம் நெருங்க புல்லி முருகு வேய் கோதை சூட்டி – சூளாமணி:10 1667/1,2
நலம் புரி திருவினள் நங்கை ஆயினாள் – சூளாமணி:10 1710/4
நங்கை நல்லார் பாராட்ட நகையாட்டு ஆயம் புகலோடும் – சூளாமணி:10 1750/1
வார் ஆலி மென் கொங்கை மை அரி கண் மாதர் வருந்தினாள் நங்கை இனி வருக ஈங்கு என்றார் – சூளாமணி:10 1757/4
நண்ணிய நண்பு_இலள் நங்கை வண்ணமே – சூளாமணி:12 2083/4
மேல்


நங்கை-தன் (8)

நங்கை-தன் மனம் கலங்கா நலம் புகழ்ந்து ஊடல் நீக்கி – உதயணகுமார:4 203/1
நம் குடி விளங்க வந்த நங்கை-தன் நலத்திற்கு ஒத்தான் – சூளாமணி:5 255/2
நங்கை-தன் தாதை தோழர் நால்வருள் நால்வனாவான் – சூளாமணி:5 347/3
எரி மணி சுடர் அணி இலங்கு நங்கை-தன்
திரு மணி காவினுள் செல்லும் செய்கையால் – சூளாமணி:8 904/1,2
நாகத்தை நடுக்கும் அல்குல் நங்கை-தன் திறத்து காம – சூளாமணி:8 1021/3
விரை செறி புரி குழல் வேல் கண் நங்கை-தன்
புரை செறி கடிவினை நாளை போழ்து என – சூளாமணி:8 1052/1,2
நன்று அது பெரிது யாமும் நங்கை-தன் மகனை காண்டும் – சூளாமணி:10 1564/2
நங்கை-தன் நலம் கிளர் மேனி நோக்கினான் – சூளாமணி:10 1759/4
மேல்


நங்கை-தன்னை (1)

பெரும் தகை நங்கை-தன்னை பெற்றவன் தாதை என்னும் – சூளாமணி:8 988/2
மேல்


நங்கைக்கு (1)

நன்றாம் நங்கைக்கு ஒன்றிய காம பருவத்தால் – சூளாமணி:5 313/3
மேல்


நங்கைமார் (5)

நங்கைமார் குழல் நாள்_மலர் சூட்டும் கை – உதயணகுமார:1 58/1
நங்கைமார் ஐஞ்ஞூற்றுவர் நாள்-தொறும் ஒலிசெய்வார் – நாககுமார:4 134/3
நாடகங்கள் நல் நகர்-கண் நங்கைமார் நவிற்றினார் – சூளாமணி:6 485/4
நாளை நாண் உடை நங்கைமார்
தோளை நாண்_இலர் தோயவே – சூளாமணி:9 1355/3,4
நல் மலர் தாது மீது அப்பி நங்கைமார்
மென் முலை தடங்களும் விருந்து பட்டவே – சூளாமணி:10 1690/3,4
மேல்


நங்கைமார்-தம் (1)

நறும் குழல் இலக்கணையும் நங்கைமார்-தம் கூட – நாககுமார:5 164/1
மேல்


நங்கைமார்க்கு (1)

நாந்தக கிழவன் பொய்யே நங்கைமார்க்கு உடைந்து நின்றான் – சூளாமணி:10 1676/4
மேல்


நங்கைமார்கள்-தன்னுடன் (1)

நங்கைமார்கள்-தன்னுடன் நாக நல் குமரனும் – நாககுமார:4 127/1
மேல்


நங்கையர் (2)

நங்கையர் படிவம் கொண்ட நலத்தது நகரம் அன்றே – சூளாமணி:2 37/4
நாக மா மகளிர் என்னும் நங்கையர் குடைய பொங்கி – சூளாமணி:7 761/3
மேல்


நங்கையாய் (1)

நாம நல் ஒளி வேல் நம்பி நங்கையாய்
ஏம நல் உலகின் இழிந்து அம் நகை – சூளாமணி:4 150/1,2
மேல்


நங்கையால் (1)

நங்கையால் தொழப்பாடு நவின்றதே – சூளாமணி:4 151/4
மேல்


நங்கையாள் (1)

நங்கையாள் வளர்ந்து காம நறு முகை துணரவைத்து – சூளாமணி:4 160/1
மேல்


நங்கையும் (1)

நன்று இது செய்கை என்றே நங்கையும் நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:1 49/4
மேல்


நங்கையொடு (1)

நங்கையொடு நாள்_மலர்_உளாளையும் மடுத்தான் – சூளாமணி:8 1099/4
மேல்


நச்சரவம் (1)

நகை கொள் நீள் முடி நச்சரவம்_அனான் – சூளாமணி:7 634/4
மேல்


நச்சரவம்_அனான் (1)

நகை கொள் நீள் முடி நச்சரவம்_அனான் – சூளாமணி:7 634/4
மேல்


நச்சி (1)

நச்சி மேல் வருபவாயின் நன்று அது போல்வது உண்டோ – சூளாமணி:9 1189/4
மேல்


நச்சு (5)

உண் மிசை உக்கு ஓர் நச்சு துள்ளி வந்து உறைப்பதே போல் – சூளாமணி:9 1132/2
நச்சு எரி நகையினாலே நடுங்கின திசைகள் என்பார் – சூளாமணி:9 1157/2
நாகம் அழன்று எறி நச்சு என நக்கான் – சூளாமணி:9 1225/4
நச்சு எரி உமிழ்தரும் நகையர் தோன்றினார் – சூளாமணி:9 1260/4
நச்சு மெய் என நடுங்கும் என் உடம்பு என ஒடுங்கி – நீலகேசி:1 56/4
மேல்


நச்சுமரம் (1)

முள் கொள் நச்சுமரம் முளையாகவே – சூளாமணி:7 644/1
மேல்


நசை (2)

வரும் தசை நசை வானில் புள்ளுகள் – உதயணகுமார:6 324/1
நசை எலாம் அவிந்தன நலியும் தீ_வினை – சூளாமணி:3 73/3
மேல்


நசையின் (1)

நசையின் ஓடிய நவ்வி இரும் குழாம் – சூளாமணி:7 784/2
மேல்


நஞ்சாய் (1)

ஆதரம்பண்ணல் போகத்து அஞ்சினர் நெஞ்சில் நஞ்சாய்
மாதவன் சரணம் ஆக வனம்-அது துன்னினாரே – யசோதர:5 315/3,4
மேல்


நஞ்சில் (2)

நஞ்சில் அன்னையொடு என்னை நலிந்தனை – யசோதர:3 221/1
வஞ்சனையில் அன்னையுடன் மன்னவனை நஞ்சில்
துஞ்சும் வகை சூழ்ந்து தொழுநோய் முழுதும் ஆகி – யசோதர:5 286/1,2
மேல்


நஞ்சின் (1)

ஆ என்று அலறும் அவரை அரு நஞ்சின்
வாவிகள் காட்டலின் மண்டி மடுத்து உண்டு – சூளாமணி:11 1941/2,3
மேல்


நஞ்சினால் (1)

நல்லது இல்லை நஞ்சினால் என்று நாட்டுவாய் எனின் – நீலகேசி:4 361/2
மேல்


நஞ்சினில் (2)

பேதை மாதர் பெய் நஞ்சினில் எஞ்சி இ – யசோதர:3 203/1
சினம்கொளா உயிர் செற்றனள் நஞ்சினில்
கனம் கொள் காமம் கலக்க கலந்தனள் – யசோதர:3 214/2,3
மேல்


நஞ்சினை (1)

நஞ்சினை நஞ்சு சென்று எரிக்கலுற்ற போல் – சூளாமணி:9 1266/1
மேல்


நஞ்சு (12)

நஞ்சு அன வினைகள் நம்மை நாள்-தொறும் நலியும் என்றான் – யசோதர:1 33/4
என்னை நஞ்சு பெய்து இன்னணமாய் இழைத்த – யசோதர:3 201/1
நஞ்சு அனைய வினை நலிய நாம நகை வேலோய் – யசோதர:5 286/4
நா அழுகி வீழ் அமுது நஞ்சு உண மடுத்தார் – யசோதர:5 292/1
நஞ்சு இவர் வேல் நர_பதியை ஆயிடை – சூளாமணி:3 92/2
நஞ்சு இவர் வேலினான் பாதம் நண்ணினார் – சூளாமணி:5 239/4
ஊனோர் உட்கும் ஒண் சுடர் நஞ்சு ஊறு ஒளி வேலோய் – சூளாமணி:5 316/4
நஞ்சு_அனாற்கு உரைப்ப கேட்டு நன்று அது துணி-மின் என்றான் – சூளாமணி:9 1186/4
நஞ்சினை நஞ்சு சென்று எரிக்கலுற்ற போல் – சூளாமணி:9 1266/1
நஞ்சு_அனார்களை நக்கு வை – சூளாமணி:9 1354/3
நலங்கள்_இல் பிறவியுள் நஞ்சு உண் நாரகர்கள் பின் – நீலகேசி:1 103/1
நண்பரை நுதலியும் பகைவரை நுதலியும் அமிர்தொடு நஞ்சு
உண்பவர்க்கு அல்லது அங்கு அவர்களுக்கு ஆம் என உரைக்குநர் யார் – நீலகேசி:9 840/1,2
மேல்


நஞ்சு-அது (1)

நஞ்சு-அது பரந்த போழ்தின் நடுங்கினர் மயங்கி வீழ்ந்தார் – யசோதர:2 153/1
மேல்


நஞ்சு_அனார்களை (1)

நஞ்சு_அனார்களை நக்கு வை – சூளாமணி:9 1354/3
மேல்


நஞ்சு_அனாற்கு (1)

நஞ்சு_அனாற்கு உரைப்ப கேட்டு நன்று அது துணி-மின் என்றான் – சூளாமணி:9 1186/4
மேல்


நஞ்சும் (2)

பெய்யா அரு நஞ்சும் பேர்_அழல் குட்டமும் – சூளாமணி:11 1945/1
கரு மலையும் கல்லும் கடு நவையும் நஞ்சும்
செரு மலையும் பல் படையும் செம் தீயும் வந்து இங்கு – நீலகேசி:1 111/2,3
மேல்


நஞ்சே (1)

உடை அந்தலி இருப்பு உண்பது நஞ்சே
புடையவர் காணிய போர் நனி மூட்ட – சூளாமணி:11 1949/2,3
மேல்


நஞ்சொடு (3)

நஞ்சொடு கலந்த தேனின் நறும் சுவை பெரிய ஆக – யசோதர:2 152/1
நஞ்சொடு படாத தானும் பிறரொடு நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:2 152/4
மேன்மக்கள் நஞ்சொடு கள் வரைந்தார் அது – நீலகேசி:4 342/1
மேல்


நட்டணை (1)

நட்டணை நடனமும் நயந்து இனிதின் ஆடவும் – உதயணகுமார:4 232/2
மேல்


நட்டம் (2)

நட்டம் ஆகு என – சூளாமணி:9 1303/3
நட்டம் ஆயினும் நன்மையை நின்-வயின் தருவோய் – நீலகேசி:5 482/2
மேல்


நட்டமாகிய (1)

நட்டமாகிய நல் எழில் மேனியள் – யசோதர:3 215/3
மேல்


நட்டமும் (1)

நட்டமும் தோற்றமும் நாட்டேன் உருவிற்கு நானும் என்றாள் – நீலகேசி:4 389/4
மேல்


நட்டாரை (1)

நட்டாரை எல்லா நரகுக்கே உய்க்கும் நாய் – நீலகேசி:1 130/3
மேல்


நட்டால் (1)

குன்றினில் கூர்ங்கை நட்டால் கூடும் நோய் யாதிற்கு உண்டோ – நீலகேசி:4 429/3
மேல்


நட்டு (4)

தண் தழைய பொழில் நாவல் சாகை நட்டு உரைபெறா – நீலகேசி:2 164/3
பெரும் படையும் சாராது இ பெண் பாவி மரம் நட்டு இங்கு – நீலகேசி:2 167/3
நட்டு இவண் நகரிடை நகைசெய்து புகுந்த இ நல்_நுதலை – நீலகேசி:2 228/2
ஓங்க ஒரு கொடி நட்டு உரைக்கிற்பவன் – நீலகேசி:7 730/2
மேல்


நட்டேன் (1)

நன்கு உரைப்பார் தரல் வேண்டி நாவல் கொம்பு இது நட்டேன்
உன் கருமம் நீ செய்வாய் நுழைந்து அறிவும் உடையையேல் – நீலகேசி:2 169/2,3
மேல்


நட்பு (2)

நட்பு உடை கற்பு மாதர் நால்வரும் மன்னன் உள்ளத்து – உதயணகுமார:4 241/1
நட்பு உடை நாட்டை எல்லாம் நர_பதி ஆண்டு சென்றான் – உதயணகுமார:4 241/4
மேல்


நடக்கும் (1)

நடக்கும் எனினும் இருக்கும் எனினும் தன் நல் உறுப்பின் – நீலகேசி:6 686/2
மேல்


நடத்-தொறும் (2)

மன்னவன் நடத்-தொறும் மகர குண்டலம் – சூளாமணி:5 375/3
நலம் கனி மடந்தையர் நடத்-தொறும் இணர் போது – சூளாமணி:6 450/1
மேல்


நடத்தல் (1)

நண்பினான் அல்லது நடத்தல் இல்லையே – நீலகேசி:8 805/4
மேல்


நடத்தி (2)

அரசனுக்கு இனியர் ஆகி அமைச்சியல் நடத்தி செற்றே – உதயணகுமார:1 29/1
கோல் தொழில் நடத்தி மன்னன் குறைவு இன்றி செல்லுகின்றான் – உதயணகுமார:4 187/4
மேல்


நடத்தினான் (1)

வளமையில் செங்கோல்-தன்னை வண்மையின் நடத்தினான் ஆங்கு – உதயணகுமார:1 24/2
மேல்


நடந்த (1)

இன்று காமுகர் படையினை இடர்பட நடந்த
வென்றி காமனுக்கு உரைத்தும் என்று இரைத்து அளி விரைந்த – சூளாமணி:6 466/3,4
மேல்


நடந்தது (1)

நடை மாலை நடந்தது நந்தி-முகம் – சூளாமணி:8 1075/1
மேல்


நடந்தவன் (1)

நடந்தவன் நடுங்க அடும் நம்பி இவன் என்றான் – சூளாமணி:6 446/4
மேல்


நடந்தன (1)

நங்களை வந்து கூடி நடந்தன அனந்தம் அன்றோ – யசோதர:1 38/4
மேல்


நடந்தனர் (1)

நல் அற அமுதம் உண்டார் நடந்தனர் வீதியூடே – யசோதர:1 28/4
மேல்


நடந்தனன் (1)

செம்மலும் சிறந்து ஏறி நடந்தனன் – உதயணகுமார:1 46/4
மேல்


நடந்தாய் (1)

தண் தாஅமரை மலரின் மேல் நடந்தாய் என்றும் தமனீய பொன் அணையின் மேல் அமர்ந்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1910/3
மேல்


நடந்தார் (1)

அன்னம் என அல்ல என அன்னணம் நடந்தார் – சூளாமணி:6 449/4
மேல்


நடந்தான் (3)

ஒல்லையொல்லை ஒலி பாடி நடந்தான் – சூளாமணி:10 1577/4
பள்கி நோக்குபு பயிர்த்து நடந்தான் – சூளாமணி:10 1585/4
தண் தாமரை மேல் நடந்தான் தடம் தாள் வணங்கி – நீலகேசி:0 3/3
மேல்


நடந்திடும் (1)

நாள் அவம் ஆகி இன்னே நடந்திடும் நடு ஒன்று இல்லை – யசோதர:2 101/3
மேல்


நடந்து (4)

அலங்கலான் நடந்து அமர் அழுவம் தாங்கினான் – சூளாமணி:9 1386/4
திரை தவழ சீறடிகள் நோவ நடந்து
விரை தரு பூம் படை மேல் மெல்ல அசைந்தார் – சூளாமணி:10 1652/3,4
இருட்டு இருட்டு என நடந்து சென்று எழுந்து எழுந்து இருக்கும் – நீலகேசி:1 47/1
பஞ்சி மெல் அடி நோவ பகல் நடந்து
அம்_சில்_ஓதியும் அல்க அவள் என – நீலகேசி:5 550/1,2
மேல்


நடந்துள (1)

நரம்பொடு நடந்துள விரல் தலை எயிற்று ஏர் – சூளாமணி:6 456/3
மேல்


நடப்ப (2)

நள்ளிருள் இடையது நடப்ப வைகறை – சூளாமணி:8 1064/1
பறப்ப நடப்ப தவழ்வன ஊர்வன பற்பலவா – நீலகேசி:1 80/2
மேல்


நடப்பது (2)

நடையவன் உவப்பின் ஞாலம் பிறர்-உழை நடப்பது என்றான் – சூளாமணி:5 300/4
நடப்பது மக்களோடு மக்கள் போர் நல்லவேனும் – சூளாமணி:9 1185/3
மேல்


நடப்பானாக (1)

வள்ளலும் நடப்பானாக வயந்தகன் விலக்க போந்து – உதயணகுமார:1 47/2
மேல்


நடவா (1)

காட்டும் நம் தேவி என்று கால் விசை நடவா மன்னன் – உதயணகுமார:3 153/2
மேல்


நடவான் (1)

பிறன் சுமவான் தான் நடவான் பெரு வினையும் உய்க்கில்லா – நீலகேசி:4 307/1
மேல்


நடற்கு (1)

நீ இலை ஆர் புதல் நடற்கு நிமித்தம் இங்கு என் என்றாள் – நீலகேசி:2 168/4
மேல்


நடனமும் (2)

நட்டணை நடனமும் நயந்து இனிதின் ஆடவும் – உதயணகுமார:4 232/2
பார்த்து அரிய நடனமும் பல்லியங்கள் ஆர்ப்பவே – நாககுமார:2 67/3
மேல்


நடு (5)

நடு நகர் வீதி சென்று நர பதி மனையை சேர்ந்து – உதயணகுமார:6 328/2
நாள் அவம் ஆகி இன்னே நடந்திடும் நடு ஒன்று இல்லை – யசோதர:2 101/3
நாற்படை நடு கடல் நடு செய் நமனே போல் – யசோதர:5 262/3
நாற்படை நடு கடல் நடு செய் நமனே போல் – யசோதர:5 262/3
ஆழி தேர் ஒன்று ஏறி அலை கடலின் நடு ஓட்டி அமரர் தந்த – சூளாமணி:10 1804/1
மேல்


நடுக்க-அது (1)

நடுக்க-அது இன்றி நின்றாம் நல் அற தெளிவு சென்றாம் – யசோதர:1 62/4
மேல்


நடுக்கங்கள் (1)

நாகத்தின் நகர் அழிந்த நடுக்கங்கள் தீர எண்ணி – உதயணகுமார:1 109/3
மேல்


நடுக்கடல் (1)

ஆயிடை நடுக்கடல்_உளான் அமரர்_ஆசான் – சூளாமணி:8 1098/1
மேல்


நடுக்கடல்_உளான் (1)

ஆயிடை நடுக்கடல்_உளான் அமரர்_ஆசான் – சூளாமணி:8 1098/1
மேல்


நடுக்கம் (3)

நடுக்கம் ஒன்று இன்றி நம்-பால் நகுபொருள் கூறுக என்ன – யசோதர:1 62/2
நடுக்கம் உறும் நால் கதியுள் நரர்கள் படும் துன்பம் – நீலகேசி:1 106/1
நலங்கள் இல்லா உயிர்-தங்களுக்கு எல்லா நடுக்கம் நீக்கி உயர் நல் நிலை ஈயும் – நீலகேசி:1 147/3
மேல்


நடுக்கமும் (2)

நன்று என நயந்து கொண்டேன் நடுக்கமும் அடுத்தது இல்லை – யசோதர:1 48/2
நண்பு அது என்று நடுக்கமும் தீர்த்த பின் – நீலகேசி:10 890/4
மேல்


நடுக்கியது (1)

நல் இறை பறவை-தம்மை நடுக்கியது அடுத்து வீழ – யசோதர:4 257/2
மேல்


நடுக்கும் (3)

வாட்டமும் நடுக்கும் உற்றே மாண்பு_இல மொழிந்தாய் மன்னன் – யசோதர:2 112/2
நாகத்தை நடுக்கும் அல்குல் நங்கை-தன் திறத்து காம – சூளாமணி:8 1021/3
நனி காரணமாய் நடுக்கும் நின கோள் – நீலகேசி:6 710/2
மேல்


நடுங்க (10)

நடந்தவன் நடுங்க அடும் நம்பி இவன் என்றான் – சூளாமணி:6 446/4
வெம் கண் கூற்றமும் திசைகளும் விசும்பொடு நடுங்க
செம் கண் கார் ஒளி நெடியவன் விசையினால் சிறந்தான் – சூளாமணி:7 714/3,4
படித்தலை நடுங்க மற்று அ பரூஉ திரள் வயிர தம்பம் – சூளாமணி:9 1139/3
நமரது நிலையும் நங்கை போந்தது நடுங்க சொன்னான் – சூளாமணி:9 1145/4
அருகினோர் நடுங்க நோக்கி அழல் நகை அடுத்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1147/4
ஞாலம் மேல் திரிந்து நாளும் உயிர்களை நடுங்க பார்க்கும் – சூளாமணி:9 1153/1
மாகம் எல்லாம் உடன் நடுங்க தொடங்கினான் அ மழை_போல்வான் – சூளாமணி:9 1341/4
வையகம் நடுங்க நோக்கி மழ களிறு அணைக என்றான் – சூளாமணி:9 1441/4
மை வரு நெடும் கண் நல்லார் நடுங்க வந்து அணைந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1664/4
நமைப்பு உறு பிறவி நோய் நடுங்க நோற்கிய – சூளாமணி:12 2096/2
மேல்


நடுங்கல் (1)

நடுங்கல் இன்றி வாய் நான நீர்பூசியே – உதயணகுமார:5 276/2
மேல்


நடுங்கி (6)

நகர மாந்தர்கள் நடுங்கி சென்று நல் – உதயணகுமார:6 315/1
நாவினால் உளைந்து கூறி நடுங்குபு நடுங்கி நின்றாள் – யசோதர:2 109/4
நாள் தக விரி மதி நடுங்கி வீழ்வ போல் – சூளாமணி:9 1406/2
மாதவன் நடுங்கி வளர் பூம் பொழில் மறைந்தான் – சூளாமணி:10 1609/2
விண்டு அழி நிறையள் ஆகி மெல்லவே நடுங்கி நாணி – சூளாமணி:10 1825/1
புடைப்ப நடுங்கி புரள்வர் ஒரு சார் – சூளாமணி:11 1936/4
மேல்


நடுங்கிய (1)

நாயின் வாயில் நடுங்கிய மா மயில் – யசோதர:3 175/1
மேல்


நடுங்கியிட்டார் (1)

உற்றன பிறவும் நோக்கி உள்ளங்கள் நடுங்கியிட்டார் – சூளாமணி:9 1151/4
மேல்


நடுங்கின (4)

நம்பி ஆள்கின்ற நாளில் நடுங்கின
கம்ப மாட கதலிகை போலுமே – சூளாமணி:4 141/3,4
நகர வாயிலின் புறம் பணை நடுங்கின நடுங்கின கொடி எல்லாம் – சூளாமணி:8 873/4
நகர வாயிலின் புறம் பணை நடுங்கின நடுங்கின கொடி எல்லாம் – சூளாமணி:8 873/4
நச்சு எரி நகையினாலே நடுங்கின திசைகள் என்பார் – சூளாமணி:9 1157/2
மேல்


நடுங்கினர் (3)

நஞ்சு-அது பரந்த போழ்தின் நடுங்கினர் மயங்கி வீழ்ந்தார் – யசோதர:2 153/1
அஞ்சினர் நடுங்கினர் ஆகி ஆயிடை – சூளாமணி:5 239/3
நடுங்கினர் பனிக்கும் போழ்தின் நம்மையும் அறிவது என்றான் – சூளாமணி:9 1197/4
மேல்


நடுங்கினர்-தமக்கு (1)

நவையினர் உளர் என்று அஞ்சி நடுங்கினர்-தமக்கு நாளும் – சூளாமணி:9 1192/3
மேல்


நடுங்கினாரே (1)

மயில் கலந்து இரிந்த போல மடந்தையர் நடுங்கினாரே – சூளாமணி:10 1665/4
மேல்


நடுங்கு (1)

நண்ணிய விலங்கிடை நடுங்கு அஞர் தொடர்ந்த – யசோதர:5 297/3
மேல்


நடுங்குபு (2)

நாவினால் உளைந்து கூறி நடுங்குபு நடுங்கி நின்றாள் – யசோதர:2 109/4
நாண்-தனால் நிறைந்த நங்கை நடுங்குபு நுடங்கி நோக்கி – சூளாமணி:10 1666/1
மேல்


நடுங்கும் (2)

நகு-தொறும் அழல் கொடி நடுங்கும் நுண் துளி – சூளாமணி:9 1207/1
நச்சு மெய் என நடுங்கும் என் உடம்பு என ஒடுங்கி – நீலகேசி:1 56/4
மேல்


நடுதும் (1)

கழுகு போம் களத்து வென்று கதலிகை நடுதும் அன்றேல் – சூளாமணி:9 1160/3
மேல்


நடுநடுங்கினார் (1)

நடுநடுங்கினார் நகர மாந்தரே – உதயணகுமார:6 313/4
மேல்


நடுவண் (7)

பொன் எயில் நடுவண் ஓங்கும் பூ நிறை அசோக நீழல் – உதயணகுமார:1 2/1
நடுவண் தோன்றி நாடகமாடி – உதயணகுமார:1 77/2
நகு கதிர் மண்டிலம் நடுவண் நின்றதே – சூளாமணி:5 363/4
மூ வகை உலகினுள் நடுவண் மூரி நீர் – சூளாமணி:5 388/1
மலைகளை மறித்து மற்றோர் மறி கடல் நடுவண் இட்டு அ – சூளாமணி:9 1148/1
வாழ் உயிர் ஒருங்கு வாரி மறி கடல் நடுவண் பெய்வான் – சூளாமணி:9 1154/2
ஊரது நடுவண் ஒரு உறையுளில் மலம்பெய்திட்டு ஒளித்து ஒழியின் – நீலகேசி:9 829/2
மேல்


நடுவாக (1)

நடுவாக நோக்காய் நறு_நுதலாய் என்ன – நீலகேசி:5 644/4
மேல்


நடுவித்தானால் (1)

கார் அணி மின்னின் தோன்ற கதலிகை நடுவித்தானால் – சூளாமணி:8 932/4
மேல்


நடுவில் (1)

நாக நீள்புர நடுவில் தோன்றலும் – உதயணகுமார:5 289/2
மேல்


நடுவின் (1)

மந்தர நெடு மலை நடுவின் வாய்ந்தது – சூளாமணி:5 389/1
மேல்


நடுவினில் (1)

நல் நகர் வீதி நடுவினில் வந்தான் – உதயணகுமார:1 73/4
மேல்


நடுவு (3)

நாண் நின்று விலக்க நங்கை நடுவு நின்று உருகுகின்றாள் – சூளாமணி:8 982/4
தானையுள் நடுவு வீழ்ந்து அதிர தங்களுக்கு – சூளாமணி:9 1224/2
நலிவன் ஒன்றொன்றா நடுவு உணர்ந்து என்றாள் – நீலகேசி:5 598/4
மேல்


நடுவும் (2)

ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நம்மதே – சூளாமணி:5 404/1
வாலும் தலையும் நடுவும் அவை இன்றி – நீலகேசி:5 638/3
மேல்


நடுவுள் (1)

பெரும் தெரு நடுவுள் தோன்ற பீடு உடை குமரன் தானும் – உதயணகுமார:1 97/2
மேல்


நடுவுற (1)

நாற்பத்தெண்பேரை கொன்று நடுவுற பிளந்திட்டு ஓடி – உதயணகுமார:1 89/3
மேல்


நடை (15)

அன்ன மெல் நடை வேல்_கண்ணாள் அருந்ததி அனைய நங்கை – உதயணகுமார:1 11/2
அன்ன மெல் நடை அமிர்தம் அன்னவள் – உதயணகுமார:5 287/2
பேறு உடை நடை வேல்_கண்ணாள் பெறற்குஅரும் கற்பினாள் பேர் – நாககுமார:1 9/2
ஆங்கு அவர் அணி நடை அன்ன தோட்டன – சூளாமணி:1 9/1
மாதரார் நடை கற்கிய வான் இழிந்து – சூளாமணி:4 127/1
தாம நீள் குழல் தளர் நடை உருவு கொண்டு_அனையார் – சூளாமணி:6 459/2
மூரி நடை களி யானை மதத்தினொடு – சூளாமணி:7 656/1
ஏரின் நடை கலிமா-தம் விலாழியும் – சூளாமணி:7 656/2
கொண்டு நடை களி அன்னம் இரைப்பது ஒர் – சூளாமணி:7 657/3
நங்கை அடி போற்றி என நங்கை நடை கற்றாள் – சூளாமணி:8 861/4
மயில் இன மகளிர்-தம் அவிநய மட நடை
அயில் இயல் அரசர்-தம் அருகு அவை பெருகலின் – சூளாமணி:8 942/2,3
நிலம்_மிசையவரொடு நிலம் நடை படர்க என – சூளாமணி:8 948/3
நடை மாலை நடந்தது நந்தி-முகம் – சூளாமணி:8 1075/1
உண் துறை முன் விளையாடி இளையவர்கள் நடை பயிலும் உறந்தை கோமான் – சூளாமணி:10 1816/2
பஞ்சியின் மெல் அடி நோவ நடை பயிற்றி படை வேந்தர் பலரை காட்டி – சூளாமணி:10 1820/2
மேல்


நடையவட்கு (1)

அன்ன மெல் நடையவட்கு அறிய கூறினான் – சூளாமணி:5 412/4
மேல்


நடையவர் (1)

அன்ன மெல் நடையவர் பரவ ஆய் துகில் – சூளாமணி:3 91/2
மேல்


நடையவள் (1)

அன்ன மெல் நடையவள் அமர ஆயிடை – சூளாமணி:8 1055/2
மேல்


நடையவன் (1)

நடையவன் உவப்பின் ஞாலம் பிறர்-உழை நடப்பது என்றான் – சூளாமணி:5 300/4
மேல்


நடையன (1)

கரு வரியன கடு நடையன கனை குரலன கம்புள் – நீலகேசி:1 12/3
மேல்


நடையாட்கு (1)

அன்ன நடையாட்கு அடிமை ஆர்வமொடு அடைந்தார் – சூளாமணி:8 868/2
மேல்


நடையாய் (1)

நடையாய் முதலதுவும் நால் பூதம் ஆமே – நீலகேசி:1 110/4
மேல்


நடையாள் (1)

அன்ன மெல் நடையாள் அமிர்தம்மதி – யசோதர:3 201/2
மேல்


நடையில் (1)

நல்_நுதலவரும் நம்பி தாயரும் நடையில் தூய – சூளாமணி:8 996/1
மேல்


நடையினன் (1)

பீடு உடை நடையினன் பெரிய நம்பியே – சூளாமணி:3 76/4
மேல்


நடையினாளும் (2)

அன்ன மெல்_நடையினாளும் அருகு அணைந்து உருகும் வண்ணம் – யசோதர:1 68/3
அன்ன மெல் நடையினாளும் அபய முன் மதி என்பாளாம் – யசோதர:4 260/2
மேல்


நடையினாளை (1)

அன்ன மெல் நடையினாளை அகம் மகிழ் குளிர கூறி – உதயணகுமார:4 239/3
மேல்


நடையினில் (1)

நரம்புகள் விசித்த மெய்யன் நடையினில் கழுதை நைந்தே – யசோதர:2 105/1
மேல்


நடையும் (1)

நடையும் அதுவேல் நகையாம் பிறவோ – நீலகேசி:6 709/4
மேல்


நண்டு (1)

நண்டு பொன் கிளைக்கும் நாடன் நாதவன் குலத்துள் தோன்றி – சூளாமணி:10 1786/1
மேல்


நண்டும் (1)

நால் ஆவது ஆன முடிவின் நாயொடு நண்டும் ஒத்தாய் – நீலகேசி:4 409/4
மேல்


நண்ணல் (3)

நம்ப நீ அழித்தது அல்லால் நகை எயிற்றதனை நண்ணல்
வம்பு_அறா மகர பைம் பூண் வானவர்-தமக்கும் ஆமோ – சூளாமணி:7 770/3,4
நண்ணல் ஆவ வல்ல தேர் – நீலகேசி:1 98/3
நண்ணல் இலவேல் உணர்வின் ஆய புலன் இன்றே – நீலகேசி:5 524/4
மேல்


நண்ணல (1)

நாடிய குற்றங்கள் நண்ணல என்ன – நீலகேசி:7 766/4
மேல்


நண்ணலர் (2)

நான்றது நண்ணலர் நண்ணலர் ஆனார் – சூளாமணி:9 1243/4
நான்றது நண்ணலர் நண்ணலர் ஆனார் – சூளாமணி:9 1243/4
மேல்


நண்ணலார் (1)

நல் வதத்தொடு அற திறம் நண்ணலார்
கொல்வதற்கு உளம் முன் செய் கொடுமையால் – யசோதர:3 170/1,2
மேல்


நண்ணாத (1)

நண்ணாத மூன்றிற்கும் நல் பால் பிற ஆகி – நீலகேசி:6 688/2
மேல்


நண்ணார் (1)

நண்ணுபவோ எனின் நண்ணார் நல் விரதம் தலைநின்று – சூளாமணி:11 2046/3
மேல்


நண்ணி (6)

நண்ணி நாயக முனிவனின் அறிந்தனர் நவின்ற நற்குணம் எல்லாம் – யசோதர:5 325/2
நல் நகர் இதற்கு இறைவன் முன்னம் நனி நண்ணி
தன் நிகர் இகந்தவன் அங்கதன் எனும் பேர் – சூளாமணி:6 444/2,3
நண்ணி நாண் ஒழிந்து சென்று நம்பிமார்கள் முன்னரே – சூளாமணி:6 481/3
நம்பிமீர்கள் நுங்கள் பாதம் நண்ணி நின்று இறைஞ்சுவார் – சூளாமணி:6 500/3
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் மணி வாயில் நண்ணி
இற்றென இசைத்து புக்கு ஆங்கு இளையவன் கழல் கை கூப்ப – சூளாமணி:8 1014/2,3
நாய்-கொல் நரி-கொல் என தோன்றும் உணர்வு நண்ணி
ஆய் சொல் இரண்டின் உணர்ந்து அல்லது அன்மை என்றாய் – நீலகேசி:4 411/1,2
மேல்


நண்ணிய (7)

வகை அறவே படுகளம் கண்டு நண்ணிய மற்றது – உதயணகுமார:3 183/2
நண்ணிய நமது என் உள்ளத்தவர்களுக்கு உறுதி நாடி – யசோதர:1 45/2
நண்ணிய விலங்கிடை நடுங்கு அஞர் தொடர்ந்த – யசோதர:5 297/3
நண்ணிய தொடர்ச்சியும் நமிக்-கண் நண்ணுமால் – சூளாமணி:8 908/3
நண்ணிய நான நீர் ஆடி நம்பியை – சூளாமணி:10 1717/2
நண்ணிய நண்பு_இலள் நங்கை வண்ணமே – சூளாமணி:12 2083/4
நண்ணிய வண்டொடு தேனீ அனையவும் நால் அறிவே – நீலகேசி:1 79/4
மேல்


நண்ணினாய் (1)

நாண் தகும் அரிவையர் உருவம் நண்ணினாய் – நீலகேசி:1 118/4
மேல்


நண்ணினார் (4)

அன்னவர் அடி முதல் காவல் நண்ணினார் – சூளாமணி:3 87/4
நஞ்சு இவர் வேலினான் பாதம் நண்ணினார் – சூளாமணி:5 239/4
ஞாலம் ஆளும் நம்பிமாரின் மாலும் ஆகி நண்ணினார் – சூளாமணி:6 486/4
நீர வாளை பூவின் வைகும் நீள் பரப்பு நண்ணினார் – சூளாமணி:7 799/4
மேல்


நண்ணினான் (3)

சொரி படு மது மலர் சோலை நண்ணினான் – சூளாமணி:3 118/4
நாம வேல் நர_பதி நகரம் நண்ணினான் – சூளாமணி:4 207/4
பரி மிகு படை விடு பாடி நண்ணினான் – சூளாமணி:9 1490/4
மேல்


நண்ணினானே (2)

நயந்தனன் நகரின் நீங்கி மனோவனம் நண்ணினானே – சூளாமணி:4 168/4
நலன் அமர் நளி சும்மை தொல் நகர் நண்ணினானே – சூளாமணி:6 572/4
மேல்


நண்ணு (1)

நாவலந்தீபம் நூற்றை நண்ணு தொண்ணூறு கூறில் – நாககுமார:1 5/1
மேல்


நண்ணுநர் (1)

நண்ணுநர் பகைவர் என்று இவர்க்கு நாளினும் – சூளாமணி:2 52/3
மேல்


நண்ணுபவோ (1)

நண்ணுபவோ எனின் நண்ணார் நல் விரதம் தலைநின்று – சூளாமணி:11 2046/3
மேல்


நண்ணும் (2)

கன்றி நாம் கருதிற்று இன்றி மற்றொர்வாறாக நண்ணும்
என்றும் நாம் துணிந்த செய்கை இதன் திறத்து என்னமாட்டாம் – சூளாமணி:5 358/2,3
நண்ணும் குறி நாவின் குறி நாடின் மனத்தோடு – நீலகேசி:5 522/2
மேல்


நண்ணுமால் (1)

நண்ணிய தொடர்ச்சியும் நமிக்-கண் நண்ணுமால்
எண்ணுவ அவன் திறத்து இறைவ இல்லையே – சூளாமணி:8 908/3,4
மேல்


நண்ணுமே (1)

ஆர்த்து உளன் அவனே ஆயின் நண்ணுமே வினையும் என்றான் – நீலகேசி:4 426/4
மேல்


நண்ணுறுதல் (1)

நணியவர் போல் நினைத்துழியே நண்ணுறுதல் விழை தகைமை – சூளாமணி:11 2056/2
மேல்


நண்பகலே (1)

இருள் உடை மாலைக்கண் தோன்றாது எனக்கு என நண்பகலே
பொருள்_உடையார் பொருள் கொள்வான் அகழுநன் போன்று இலையோ – நீலகேசி:5 514/1,2
மேல்


நண்பரை (1)

நண்பரை நுதலியும் பகைவரை நுதலியும் அமிர்தொடு நஞ்சு – நீலகேசி:9 840/1
மேல்


நண்பினால் (1)

சொல்லி நண்பினால் உரைத்து தோன்றலை மிக புல்லி – உதயணகுமார:3 177/2
மேல்


நண்பினான் (2)

பெரியன் பெற்றியால் சிறியன் நண்பினான்
அரியன் வேந்தர்கட்கு எளியன் ஆண்டையார்க்கு – சூளாமணி:7 594/2,3
நண்பினான் அல்லது நடத்தல் இல்லையே – நீலகேசி:8 805/4
மேல்


நண்பு (3)

நகை_இல் தீ_மனத்தாரை நண்பு எண்ணலும் – சூளாமணி:7 647/2
நண்ணிய நண்பு_இலள் நங்கை வண்ணமே – சூளாமணி:12 2083/4
நண்பு அது என்று நடுக்கமும் தீர்த்த பின் – நீலகேசி:10 890/4
மேல்


நண்பு_இலள் (1)

நண்ணிய நண்பு_இலள் நங்கை வண்ணமே – சூளாமணி:12 2083/4
மேல்


நண்புறு (1)

நண்புறு நாகதத்தன் நாக நல் வசு என்பாளை – நாககுமார:5 147/1
மேல்


நண்பொடு (1)

நண்பொடு விசும்பின் வந்து நரவாகனனை கண்டாளே – உதயணகுமார:5 260/4
மேல்


நணி (1)

நணி மலர் நாற்றமும் என்ன அன்னதால் – சூளாமணி:12 2074/3
மேல்


நணியவர் (1)

நணியவர் போல் நினைத்துழியே நண்ணுறுதல் விழை தகைமை – சூளாமணி:11 2056/2
மேல்


நணுகலகள் (1)

நாடுவது என் ஞமலி இவை நணுகலகள் காணாய் – யசோதர:5 279/4
மேல்


நணுகியவே (1)

நாவி நாறும் இளம் கொங்கை தடங்கள் சென்று நணுகியவே – சூளாமணி:10 1751/4
மேல்


நத்தம் (1)

நத்தம் பெற்றது நல் தவம் மேற்கொண்டான் – நீலகேசி:3 247/2
மேல்


நதி (1)

கங்கையும் சிந்துவும் என்னும் மா நதி
தங்கு நீர் எனையவும் தந்து தாமரை – சூளாமணி:9 1495/1,2
மேல்


நதிகளும் (1)

செந்நெல்கள் விளை வயல் செழும் புனல் நதிகளும்
மன்னும் நாடும் தான் கடந்து மா கொடி நிறைந்து இலங்கும் – உதயணகுமார:1 71/2,3
மேல்


நந்தனர் (1)

சகத் அபி நந்தனர் என்னும் சாரணர் – சூளாமணி:4 208/2
மேல்


நந்தனராசன் (1)

நந்தனராசன் தேவி நாமம் தாரணி ஆம் புத்திரி – நாககுமார:3 89/2
மேல்


நந்தனவனத்தனவொடு (1)

நாறு மலர் நந்தனவனத்தனவொடு எல்லா – சூளாமணி:8 1091/3
மேல்


நந்தனார்க்கு (1)

நந்தனார்க்கு அறம் உரைத்திர் நீரோ என நக்காள் – நீலகேசி:5 481/4
மேல்


நந்தாஅவனத்து (1)

நந்தாஅவனத்து இளையார் எழுவு யாழ் நரம்பினுக்கும் நலம் சால் இன் சொல் – சூளாமணி:9 1539/2
மேல்


நந்தி (3)

நந்தி அருள் மழை பொழியும் நாதன்-அவன் மேலே – யசோதர:5 265/4
நந்தி மிசை சேறல் உடை நன்மையது அ நாடே – நீலகேசி:1 19/4
நந்தி நாளும் குடம் சுடர் நாட்டம் போல் – நீலகேசி:10 858/3
மேல்


நந்தி-முகம் (1)

நடை மாலை நடந்தது நந்தி-முகம்
புடை மாலை புகுந்தனர் புண்ணிய நீர் – சூளாமணி:8 1075/1,2
மேல்


நந்திய (6)

நந்திய சிலை வளைத்து நல் பிறை அம்பின் எய்தான் – உதயணகுமார:1 118/4
நந்திய வியாளன்-தன் ஊர் மதுரையில் புக்கு இருந்து – நாககுமார:3 86/3
நந்திய புகழ் அவன் நாமம் ஓதினான் – யசோதர:2 76/4
நந்திய நளி சினை நாவல் மா மரம் – சூளாமணி:5 389/3
நந்திய சுடர் மணி நாக மீமிசை – சூளாமணி:8 953/1
நந்திய சுடர் மணி நாக மீமிசை – சூளாமணி:8 953/3
மேல்


நந்தினன் (1)

நாவலந்தீவு நந்தினன் மணி போன்றது அன்றே – உதயணகுமார:1 6/4
மேல்


நந்து (4)

நாடி உன்றனக்கு அன்னாள்-தான் நந்து இணை அல்லள் என்றான் – உதயணகுமார:4 202/4
நந்து காம்பீர நாட்டின் நகரும் காம்பீரம் என்னும் – நாககுமார:3 89/1
நந்து பல் பொருள் நாடு கலிங்கத்து – யசோதர:3 205/3
நயம்படு நாவின மூக்கு_இல நந்து முரள் முதலா – நீலகேசி:1 78/3
மேல்


நம் (56)

முடி உடைய நம் அரசன் முயற்சி-அது என் என – உதயணகுமார:2 127/2
காட்டும் நம் தேவி என்று கால் விசை நடவா மன்னன் – உதயணகுமார:3 153/2
நாக நல் குமரன் சென்று நம் மந்திர வேள்வியால் – நாககுமார:4 141/1
நாதன் நம் முனி சுவ்வதன் நல்கிய – யசோதர:0 2/1
இங்கு நம் உடம்பிற்கு ஏதம் எய்துவது இவரின் எய்தின் – யசோதர:1 32/2
பிறந்த நம் பிறவி-தோறும் பெறும் உடம்பு அவைகள் பேணா – யசோதர:1 36/1
வென்றவர் சரணம் மூழ்கி விடுதும் நம் உடலம் என்றான் – யசோதர:1 49/3
ஈங்கு நம் இடர்கள் தீர்க்கும் இயல்பினார் மேல் இ – யசோதர:1 52/1
நங்களுக்கு அளிக்கும் நீரார் நம் வினை கழுவும் நீரார் – யசோதர:1 55/4
கிளைமையும் அனையதே கெழுமும் நம் உளம் அ – யசோதர:2 81/3
அரைச அன்னம் எனும் பெயர் ஆகும் நம்
அரைச வாகனம் ஆயது போயது என்று – யசோதர:3 208/2,3
நங்கை நீ பிறந்ததன் பின்னை நம் குடி – சூளாமணி:4 222/3
நானக குழலி நீ வளர நம் குடி – சூளாமணி:4 224/3
பெண் பகர் திரு_அனாய் பிறந்து நம் குடி – சூளாமணி:4 225/3
நம் குடி விளங்க வந்த நங்கை-தன் நலத்திற்கு ஒத்தான் – சூளாமணி:5 255/2
ஈங்கு நம் குல கொம்பு ஒப்பாள் பிறந்த பின் இனியன் ஆகி – சூளாமணி:5 305/1
நம் கோன் நங்கை நல் மகன் ஆகி நனி வந்தான் – சூளாமணி:5 312/1
வீழ் புரி விளங்கும் நூலோய் மேலும் நம் குலத்து_உளார்கட்கு – சூளாமணி:5 359/1
வணங்கு எழில் நுடங்கு இடை மாழை நோக்கி நம்
கணம் குழை கருமம் ஆம் கருதிற்று என்றனன் – சூளாமணி:5 382/2,3
நம் குல_கொடி நங்கை சேர்வதற்கு – சூளாமணி:7 603/3
அழகு இது பெரிது நம் அரச வாழ்க்கையே – சூளாமணி:7 684/4
வட்கி நம் இறைவற்கு வலிது தெவ் என – சூளாமணி:7 691/3
நவைகள் கண்டாய் இவை நம்_அலாதார்க்கு எலாம் – சூளாமணி:7 738/4
ஆலும் மா வல் தானை நம் அடிகள் ஆளும் நாட்டு அகம் – சூளாமணி:7 787/2
போற்றி நம் புறணி சூழ் காடு பாழ்செய்வான் – சூளாமணி:7 824/1
நங்கை காண் இது நம் மலைக்கு உம்பர் அ பொன் மலை புடை வீழும் – சூளாமணி:8 876/1
அங்கணார்க்கு நம் உலகினை அளப்ப ஒத்து உள அவை அறியுங்கால் – சூளாமணி:8 876/4
முந்து மற்று இதன் முதல் மலை பிறந்து நம் மலைஅது முழை பேரும் – சூளாமணி:8 878/1
தேன் நெய் பாலொடு கலந்தன சில் மொழி சிறு நுதல் திருவே நம்
சேனை மா முகில் படலங்கள் மிசை செல சினை முகில் முரல கேட்டு – சூளாமணி:8 880/1,2
மருவி நம் கட்கு மணி வட்டு சிதர்ப்ப ஒத்து உள சில மலை எல்லாம் – சூளாமணி:8 882/2
பரவை வெண் கொடி எடுத்து நம் படைக்கு எதிர் எழுவது ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 882/4
அலங்கல் வார் குழல் அமிர்து அன்ன சில் மொழி அரிவை நம் மருங்கு எல்லாம் – சூளாமணி:8 883/1
வளம் கொள் நம் படை கடலிடை மறித்தவை சுழல்கின்ற வகை நோக்காய் – சூளாமணி:8 885/4
பில்கும் நுண் துளி உறைத்தலின் பனித்த நம் பெரும் படை மடவார்கள் – சூளாமணி:8 887/2
கரை செல வருவ போல் நம் மேல் வர கருதுகின்றார் – சூளாமணி:9 1133/4
மலை படு கிருமியோ நம் மாறு நிற்பனகள் என்றான் – சூளாமணி:9 1198/4
தீதுரை கொணர்ந்து நம் செவிகள் சுட்ட இ – சூளாமணி:9 1210/2
கால் எதிர் கடல் உடைந்திட்டது ஒப்ப நம்
பாலது படை உடைந்திட்டது இன்று என – சூளாமணி:9 1251/1,2
வேல் பயம் கொண்டனர் தெவ்வர் நம் தமர் – சூளாமணி:9 1252/3
சிலையினுக்கு உடைந்து தம் சிறுமை நாணி நம்
மலையினுக்கு அடைந்திலர் மான மன்னரே – சூளாமணி:9 1254/3,4
இன்று நம் படை உடைந்திட்டதாய்விடின் – சூளாமணி:9 1255/2
நம் பெயர் முனிந்தவர் நயந்த மண் மிசை – சூளாமணி:9 1265/3
வாய் உரை இருக்க நம் வாளின் ஒளி வாயால் – சூளாமணி:9 1288/1
நன்றுநன்று என்று நக்கனன் நக்கே நாண்_இலர் நம் மலை வாழ்வார் – சூளாமணி:9 1321/2
காளை நம் கனை கழல் கனகசித்திரன் – சூளாமணி:9 1390/1
பேய் எரி உமிழ்ந்து நம் மேல் வரும் என பேசுகின்றாய் – சூளாமணி:9 1436/1
நம் தாஅமரை நாடன் நகை இலங்கு மணி ஆரம் நவின்ற மார்பம் – சூளாமணி:9 1531/3
மணி நகு விமானம் ஒன்று இழிந்து வந்து நம்
அணி நகர் அணுகினது அடிகள் என்றலும் – சூளாமணி:10 1724/1,2
வாழ்க நம் மன்னவன் வாழ்க வையகம் – சூளாமணி:10 1764/1
ஆழ்க நம் அரும் பகை அலர்க நல் அறம் – சூளாமணி:10 1764/2
மன்னிய நங்கள் வாழ் நாள் வாழ்க நம் இறைவன் என்னா – சூளாமணி:11 1869/2
நலங்கள் மிகு நம் உலகில் நன்மை மிகு நீரால் – சூளாமணி:11 2038/1
மீது வந்து ஏறியும் மேவல் செய்யும் நம்
கோதுகம் யாவர் கொண்டாடுவார் என – சூளாமணி:12 2104/2,3
ஏற்புடைத்து அன்று நம் அடிமை ஈண்டு என – சூளாமணி:12 2108/3
நம் கருமம் உலைப்பித்து நாம் போதும் என நக்காள் – நீலகேசி:2 189/4
நம் உறு துன்பங்கள் நாம் ஒழிக்கல்லலம் பிறர் உறுப – நீலகேசி:9 843/1
மேல்


நம்-பால் (2)

நடுக்கம் ஒன்று இன்றி நம்-பால் நகுபொருள் கூறுக என்ன – யசோதர:1 62/2
இன்று இனிது ஆகும் அன்றே இரும் தவ பயங்கள் நம்-பால்
ஒன்றின விளைந்த என்று ஆங்கு ஒளியினால் புதியள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 1012/3,4
மேல்


நம்_அலாதார்க்கு (1)

நவைகள் கண்டாய் இவை நம்_அலாதார்க்கு எலாம் – சூளாமணி:7 738/4
மேல்


நம்ப (2)

நம்ப தேன் பாட மஞ்ஞை நாடகம் நவில்வ காணாய் – சூளாமணி:7 766/4
நம்ப நீ அழித்தது அல்லால் நகை எயிற்றதனை நண்ணல் – சூளாமணி:7 770/3
மேல்


நம்பலை (1)

நகை குணம் அல்லது நம்பலை என்றாள் – நீலகேசி:7 753/4
மேல்


நம்பி (18)

ஆரியர் அறிந்து நம்பி அதன் வழி ஒழுக்கம் ஆகும் – உதயணகுமார:6 333/4
நயந்து அது தெரியின் நம்பி நளி கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:3 106/2
நல் தவம்_உடையனே நம்பி என்று பூண் – சூளாமணி:3 113/1
நம்பி ஆள்கின்ற நாளில் நடுங்கின – சூளாமணி:4 141/3
நாம நல் ஒளி வேல் நம்பி நங்கையாய் – சூளாமணி:4 150/1
நம்பி தங்கை நகை மலர் கற்பக – சூளாமணி:5 343/1
நம்பி ஞாயிறு சேர் பெயராற்கு அணி – சூளாமணி:5 345/2
நடந்தவன் நடுங்க அடும் நம்பி இவன் என்றான் – சூளாமணி:6 446/4
நம்பி நாம் இனி நளி வரை தாழ்வர் கண்டு அல்லால் – சூளாமணி:7 727/3
முன்னவன் நம்பி வெய்யோன்_பெயரவன் முழவு தோளான் – சூளாமணி:8 978/1
நல்_நுதலவரும் நம்பி தாயரும் நடையில் தூய – சூளாமணி:8 996/1
சோதி சூழ் வடிவு நம்பி சுடர் மணி_வண்ணன் காண – சூளாமணி:8 1013/2
அப்படித்தாயின் காண்பாம் என்றனன் அரச நம்பி
மைப்பு உடை நெடும்_கணாளும் மருங்கு நின்றவரை நீக்கி – சூளாமணி:8 1016/1,2
நாள் நலம் பொலிதர நம்பி தோன்றினான் – சூளாமணி:10 1712/4
தொழு தகை வடிவொடு நம்பி தோன்றலும் – சூளாமணி:10 1719/2
நாணிப்போம் உருவொடு நம்பி தோன்றினான் – சூளாமணி:10 1732/4
அரும் தகை அரச நம்பி அடு திறல் அமிததேசன் – சூளாமணி:10 1791/2
ஞாலங்கள் உடன் பரவும் நாதவன்-தன் குலவிளக்கு நகை வேல் நம்பி
போல் இங்கண் அரசு இல்லை பொன் ஆர வரை மார்பன் பொலிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1811/3,4
மேல்


நம்பி-தன் (1)

நல் மலர் நகைகொள் கண்ணி நம்பி-தன் நாமம் ஏத்தி – சூளாமணி:3 107/2
மேல்


நம்பி-தானும் (1)

நலம் புரி நல் ஒளி நம்பி-தானும் அ – சூளாமணி:8 960/2
மேல்


நம்பி-பால் (1)

நறை நின்று கமழும் குஞ்சி நம்பி-பால் பட்டது அன்றே – சூளாமணி:8 981/4
மேல்


நம்பிக்கு (1)

வல்லவன் இளைய நம்பிக்கு உரியளா வழங்கப்பட்டாள் – சூளாமணி:6 515/2
மேல்


நம்பிமார் (1)

நம்பிமார் வருக என நாறும் நீர் ஒளி – சூளாமணி:7 819/3
மேல்


நம்பிமார்கள் (2)

நண்ணி நாண் ஒழிந்து சென்று நம்பிமார்கள் முன்னரே – சூளாமணி:6 481/3
தங்கும் மார்பின் நம்பிமார்கள் தானை சோலை சார்ந்ததே – சூளாமணி:6 488/4
மேல்


நம்பிமார்களை (2)

கோதுகின்ற போது கொண்டு சிந்தி நம்பிமார்களை
மாது நின்ற மாதவி கொடிகள் தம் தளிர் கையால் – சூளாமணி:6 491/2,3
ஆர நோக்ககில்லன் அன்னன் அரச நம்பிமார்களை
சார ஆங்கு ஒர் கல் தலத்து இருந்து தான் விளம்பினான் – சூளாமணி:6 499/3,4
மேல்


நம்பிமாரின் (1)

ஞாலம் ஆளும் நம்பிமாரின் மாலும் ஆகி நண்ணினார் – சூளாமணி:6 486/4
மேல்


நம்பிமீர்கள் (1)

நம்பிமீர்கள் நுங்கள் பாதம் நண்ணி நின்று இறைஞ்சுவார் – சூளாமணி:6 500/3
மேல்


நம்பிய (2)

நம்பிய ஒளியவாக தெளித்து நன்கு எழுதப்பட்டு – சூளாமணி:8 855/3
நம்பிய இளையவர் பொருளின் இனையுமால் – சூளாமணி:12 2085/2
மேல்


நம்பியாம் (1)

பதுமை-தான் மிக பயந்த நம்பியாம்
கொதி நுனை வேலின் கோமுகன்-தனை – உதயணகுமார:5 300/1,2
மேல்


நம்பியே (3)

பீடு உடை நடையினன் பெரிய நம்பியே – சூளாமணி:3 76/4
இங்கு முன் மொழிந்தவற்கு இளைய நம்பியே – சூளாமணி:3 78/4
இருவருள் இளையவன் ஈண்டு அ நம்பியே – சூளாமணி:5 406/4
மேல்


நம்பியை (2)

பெருகிய மிகு திறல் பெரிய நம்பியை
மருவிய புகழ் பல தேவ நீள் முடி – சூளாமணி:9 1500/1,2
நண்ணிய நான நீர் ஆடி நம்பியை
புண்ணியாவாசனம் செய்து புங்கவன் – சூளாமணி:10 1717/2,3
மேல்


நம்பியொடு (1)

ஏம செல்வ நம்பியொடு இன்னும் இளையாக – சூளாமணி:10 1744/2
மேல்


நம்பு (4)

நம்பு நீரணி நாடு உளது ஊடுபோய் – யசோதர:1 5/2
நம்பு காமர் புளிஞி கை நல்கினான் – யசோதர:3 163/4
நம்பு மணி மேனி நங்கை நலம் நுகர்ந்தான் – சூளாமணி:10 1662/3
நம்பு ஒன்று இங்கு இவை போல நரர் தேவர் உயிர்களையும் – நீலகேசி:4 312/3
மேல்


நம்பும் (1)

நம்பும் நாள் ஒளி நகு கதிர் கலங்களின் நலம் பொலிந்து அழகு ஆர்ந்த – யசோதர:5 326/3
மேல்


நம்மதே (1)

ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நம்மதே
ஓத நீர் உலகு உடை உரிமை என்று அரோ – சூளாமணி:5 404/1,2
மேல்


நம்மால் (1)

நலம் மிக தரும் இன்று என்ன பண்ணுகை நம்மால் என்ன – உதயணகுமார:1 113/3
மேல்


நம்மிடை (1)

நம்மிடை வருக என்ன நல் தவன் தொழுது சென்றார் – யசோதர:1 26/4
மேல்


நம்மை (7)

நஞ்சு அன வினைகள் நம்மை நாள்-தொறும் நலியும் என்றான் – யசோதர:1 33/4
துறந்து அறம் புணரின் நம்மை தொடர்ந்தன அல்ல தோகாய் – யசோதர:1 36/2
வெருவிய மனத்து நம்மை வீடு_இல விளைந்தவாறும் – யசோதர:1 46/2
ஏவினான் யாவன் நம்மை யாவனது உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:6 551/4
நாள் வடுப்படாமை நம்மை புறந்தந்தாற்கு உதவி நங்கள் – சூளாமணி:9 1163/1
இரதநூபுரத்தை ஆள்வான் இகழ்ந்தனன் பெரிதும் நம்மை
பொருது அவன் கிளையை முந்நீர் புறங்கரை படுத்தும் என்றான் – சூளாமணி:9 1177/3,4
முடி கெழு மன்னர் முன் இறைஞ்ச நம்மை தம் – சூளாமணி:12 2103/1
மேல்


நம்மையும் (2)

இரிவனர் ஓடுவாருள் நம்மையும் எண்ணிற்று என்பார் – சூளாமணி:9 1190/4
நடுங்கினர் பனிக்கும் போழ்தின் நம்மையும் அறிவது என்றான் – சூளாமணி:9 1197/4
மேல்


நம்மொடு (4)

உழை_விழி நம்மொடு ஒன்றி ஒருவின உணரலாமோ – யசோதர:1 37/4
நனை கவுள் வேழம் ஏறி நம்மொடு வருக என்றான் – சூளாமணி:8 924/3
உரிய வாள் எரி எழ முறுக்கி நம்மொடு
பொரிய வந்தார்களும் புறந்தந்தார் இனி – சூளாமணி:9 1253/2,3
மாலும் ஆங்கு உடையர்-கொல் மனிதர் நம்மொடு
போலுமால் பொரலுறுகின்றது என்று தன் – சூளாமணி:9 1262/1,2
மேல்


நம (1)

துணிவு இது என நம துயர் கெடு முறைமையும் – நீலகேசி:4 452/2
மேல்


நமக்கு (16)

நல் நில_மடந்தை நமக்கு ஆகுவதும் இல்லையே – உதயணகுமார:2 138/3
நங்கை அஞ்சல் நெஞ்சில் நமக்கு இவண் அழிவு ஒன்று இல்லை – யசோதர:1 32/1
அஞ்சுதல் அதனின் என்னை பயன் நமக்கு அதுவும் அன்றி – யசோதர:1 33/2
சாதுவர் அன்றி யாரே சரண் நமக்கு உலகின் ஆவார் – யசோதர:1 56/4
ஆர் உழை அருளை செய்யும் அவன் நமக்கு அனையன் ஆக – யசோதர:2 108/3
நன்றி ஒன்று அன்று கண்டாய் நமக்கு நீ அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:2 141/4
இது நமக்கு இசைக்க என எண்ணும் எண்_இலார் – சூளாமணி:2 58/2
ஏந்து தோளவருள் இளையான் நமக்கு
ஆய்ந்த தொல் பகை ஆகும் என்றே உற – சூளாமணி:7 632/1,2
உறையும் கோளரி ஒழிக்கலான் நமக்கு உவந்து ஈயும் – சூளாமணி:7 704/3
சேய்மையான் நமக்கு ஒளிர் முத்தின் பரு வடம் தெளிப்ப ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 881/4
மங்கல மண்ணு நீர் நமக்கு மாண்பின – சூளாமணி:8 904/1
வீவதுசெய்தல் ஒன்றோ நமக்கு இனி விளைவது என்பார் – சூளாமணி:9 1161/4
எண் இனி நமக்கு எளிதாவது இல்லையே – சூளாமணி:9 1267/4
நள்ளாதவர் உடலம் பிற கறியாவது நமக்கு என்று – சூளாமணி:9 1309/2
உண்டு இனி நமக்கு ஓர் போர் என எதிரே உவந்து சென்றவற்கு இவை உரைத்தான் – சூளாமணி:9 1319/4
பல குடை பணிய செல்லும் பண்பு இது நமக்கு தந்த – சூளாமணி:11 1843/3
மேல்


நமக்கும் (1)

நாள் வீயல் அன்றி உரை வீய யாவர் நவில்வார் நமக்கும் அரிதே – சூளாமணி:9 1331/4
மேல்


நமதா (1)

மை தோய் மலையும் மண்ணகமும் நமதா செய்வென் செய்யேனேல் – சூளாமணி:9 1336/3
மேல்


நமது (5)

அங்கு அதற்கு அழுங்கல் என்னை அது நமது அன்று என்று அன்றோ – யசோதர:1 32/3
நாடின் எவ்வகையும் அஃதே நமது இறப்பொடு பிறப்பும் – யசோதர:1 44/3
நண்ணிய நமது என் உள்ளத்தவர்களுக்கு உறுதி நாடி – யசோதர:1 45/2
காண் நமது ஆர் ஒளி மா நகரே – சூளாமணி:7 812/4
காய்ந்து வந்து இறுத்த பின்றை கடி நகர் நமது தன் மேல் – சூளாமணி:9 1187/2
மேல்


நமர் (2)

தந்தம் வினை என்று நமர் பிறர் எனவும் நினையார் – யசோதர:5 271/3
கூவி யான் குறை உளது என குறுகு-மின் நமர் என்று – நீலகேசி:1 61/3
மேல்


நமர்கள்-தாமே (1)

நல் உயிர் நமர்கள்-தாமே நலிந்திட விளிந்தது எல்லாம் – யசோதர:1 34/3
மேல்


நமர்களது (1)

நன்று போர் நமர்களது என்று நக்கனன் – சூளாமணி:9 1255/3
மேல்


நமர்களோடு (1)

நாளை யான் நமர்களோடு சூழ்ந்து வந்து அறிவல் என்று – சூளாமணி:8 1025/2
மேல்


நமரது (1)

நமரது நிலையும் நங்கை போந்தது நடுங்க சொன்னான் – சூளாமணி:9 1145/4
மேல்


நமனே (1)

நாற்படை நடு கடல் நடு செய் நமனே போல் – யசோதர:5 262/3
மேல்


நமி (1)

நாந்தக கிழவர் கோவே நமி என்பான் நலத்தின் மிக்கான் – சூளாமணி:6 537/4
மேல்


நமிக்-கண் (1)

நண்ணிய தொடர்ச்சியும் நமிக்-கண் நண்ணுமால் – சூளாமணி:8 908/3
மேல்


நமைப்பு (1)

நமைப்பு உறு பிறவி நோய் நடுங்க நோற்கிய – சூளாமணி:12 2096/2
மேல்


நய (1)

நய பிரமாணங்கள் மேல் குற்றம் நாடுவன் யான் எனவே – நீலகேசி:4 375/4
மேல்


நயங்கள் (1)

நக்கனர் சாக எனும் நீ உரைக்கும் நயங்கள் என்றாள் – நீலகேசி:5 503/4
மேல்


நயத்தன் (1)

நூல் படை முனிவர் கண்ணா நோக்கிய நயத்தன் ஆகி – சூளாமணி:12 2109/2
மேல்


நயத்தில் (1)

நல்லது இ துணிவு என நயத்தில் எய்தினான் – நீலகேசி:8 820/4
மேல்


நயத்து (1)

துணை படை பிறர்க்கு செய்யும் துன் நயத்து அளவும் நீக்கி – சூளாமணி:12 2110/3
மேல்


நயந்த (3)

நயந்த நல் கேண்மையாளர் நன்கு அமைந்த அமைச்சர்-தம்முள் – உதயணகுமார:4 197/1
நயந்த மன்னனும் நல் நகர் மாந்தரும் – யசோதர:1 13/3
நம் பெயர் முனிந்தவர் நயந்த மண் மிசை – சூளாமணி:9 1265/3
மேல்


நயந்தரன் (4)

நன்கு அமைச்சன் நயந்தரன் என்பவே – நாககுமார:1 27/4
நாக நல் குமரன் கண்டு நயந்தரன் இனிய கூறும் – நாககுமார:3 84/1
நயந்தரன் சென்று உரைப்பான் நல் அறிவு இன்றி நீயே – நாககுமார:3 85/1
நன்றுடன் செல்லும் நாளுள் நயந்தரன் வந்து இறைஞ்சி – நாககுமார:5 153/3
மேல்


நயந்தனர் (1)

நன்று இது என்று நயந்தனர் அந்தணர் – யசோதர:3 195/4
மேல்


நயந்தனன் (2)

நயந்தனன் தேவி காதல் நல் மனத்து அழுங்கி பின்னும் – உதயணகுமார:3 151/3
நயந்தனன் நகரின் நீங்கி மனோவனம் நண்ணினானே – சூளாமணி:4 168/4
மேல்


நயந்து (15)

நயந்து கோன்_மகளை மிக்க நல் பிடி ஏற்ற தோழி – உதயணகுமார:1 111/3
நட்டணை நடனமும் நயந்து இனிதின் ஆடவும் – உதயணகுமார:4 232/2
நன்மை பட்டம் நயந்து கொடுத்த பின் – நாககுமார:1 32/2
நயந்து போந்தனர் நல் மலர் காவினுள் – நாககுமார:1 33/2
நயந்து அறியாத நீயே நல் மனை புகுக என்றான் – நாககுமார:3 85/3
நல்ல காவில் நயந்து இருந்தார்களே – நாககுமார:4 107/4
நன்று என நயந்து கொண்டேன் நடுக்கமும் அடுத்தது இல்லை – யசோதர:1 48/2
நன்று என நயந்து நங்கள் நல் அற பெருமை நாடி – யசோதர:1 49/2
நன்று இது செய்கை என்றே நங்கையும் நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:1 49/4
நாடகம் நயந்து கண்டும் நாள் சில செல்ல சென்றான் – யசோதர:2 88/4
நஞ்சொடு படாத தானும் பிறரொடு நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:2 152/4
நயந்து அது தெரியின் நம்பி நளி கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:3 106/2
நன்றவர் மொழிந்த எல்லாம் நல்லவா நயந்து கேட்டான் – சூளாமணி:5 360/4
நளிர் வார் கழலாய் புகழ் நாடி நயந்து
ஒளிர் வார் குழலாள் ஒரு மாது அவளுள் – சூளாமணி:7 811/1,2
உரு மலர் இழைத்த பாவை ஒளி மணம் நயந்து மாதோ – சூளாமணி:10 1635/3
மேல்


நயந்துகொண்டு (1)

வருமுறை நயந்துகொண்டு மகிழ்ந்து உடன் இருந்த போழ்து – உதயணகுமார:1 102/2
மேல்


நயந்துடன் (1)

ந கணத்தை நயந்துடன் நோக்கிலன் – உதயணகுமார:1 48/1
மேல்


நயந்தும் (1)

நாடக மகளிர் ஆடும் நாடகம் நயந்தும் நல்லார் – யசோதர:4 228/3
மேல்


நயம் (6)

நன்று இருள் கனவினாக நயம் அறிந்து இனிது உரைக்கும் – உதயணகுமார:1 20/1
வெல்லும் அண்ணலை மிக வேந்தன் நல் நயம் சில – உதயணகுமார:3 177/1
நவபதம் நல் நயம் ஆறு நவின்றாய் நீயே நல் முனிவர் மனத்து இசைந்த நாதன் நீயே – நாககுமார:1 20/1
நயம் அறிந்து சேர் நன் அடியை பணிந்து – நாககுமார:4 108/2
நாந்தக கிழவர் கோமான் நயம் தெரி மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:7 666/4
சொற்றி யாவதும் கேளாய் சுதம் நயம் துணிவும் அங்கு உரைத்தி – நீலகேசி:2 160/1
மேல்


நயம்-அது (1)

தீங்கு_அது குறுகின் தீய நயமும் நல் நயம்-அது ஆமே – யசோதர:2 151/4
மேல்


நயம்படு (1)

நயம்படு நாவின மூக்கு_இல நந்து முரள் முதலா – நீலகேசி:1 78/3
மேல்


நயமும் (1)

தீங்கு_அது குறுகின் தீய நயமும் நல் நயம்-அது ஆமே – யசோதர:2 151/4
மேல்


நயமுறும் (1)

நாத்தழும்ப மன்னனும் நயமுறும் இனிமையின் – உதயணகுமார:6 359/1
மேல்


நயவன் (1)

நக்கனள் அளியனோ நயவன் என்னவே – நீலகேசி:8 816/4
மேல்


நயன் (1)

வைப்பு நயன் அளவை புகுவாயில் என்றும் – நீலகேசி:1 120/1
மேல்


நயனத்தொடு (1)

தரளமாகிய நயனத்தொடு அம் சிறை சாபம் போல் சவி என்ன – யசோதர:3 225/1
மேல்


நயா (1)

நயா உயிர் தியானம்-தன்னால் நாலிரு வினைகள் வென்று – நாககுமார:5 165/2
மேல்


நர (17)

ஞாலம் காக்கும் நர_பதி செப்பலும் – உதயணகுமார:1 42/2
நலம் திகழ் மாதர் செப்ப நர_பதியும் போயினன் – உதயணகுமார:2 135/2
நன்புறும் அமைச்சர் சொல்ல நர_பதியும் கேட்டனன் – உதயணகுமார:2 146/3
நலம்பெற திறையுடன் நர_பதியும் மீண்டனன் – உதயணகுமார:3 172/4
நட்பு உடை நாட்டை எல்லாம் நர_பதி ஆண்டு சென்றான் – உதயணகுமார:4 241/4
நன்கு இனி அமரன் கேட்டு நர_பதி கேள் இது என்றான் – உதயணகுமார:5 248/4
நரவாகனன்னே என்று நர_பதி நாமம்செய்தான் – உதயணகுமார:5 253/1
நடு நகர் வீதி சென்று நர பதி மனையை சேர்ந்து – உதயணகுமார:6 328/2
நல் நிலத்து அதிசயங்கள் நர_பதி தேவியர்க்கு – நாககுமார:1 14/2
நாக நல் குமரன் என்று நர_பதி நாமம் செய்தான் – நாககுமார:2 53/2
நாக இந்திரனை போல நர_பதி இருக்கும் அ நாள் – நாககுமார:2 53/4
வினை_திறம் நன்று யாமே விழை நர_பலி ஈதற்கு இன்று – யசோதர:1 58/2
நகை_விளையாடல் மேவி நர_பதி விரகில் நின்றே – யசோதர:2 130/1
நாம வேல் நர_பதி உலகம் காத்த நாள் – சூளாமணி:2 53/1
நஞ்சு இவர் வேல் நர_பதியை ஆயிடை – சூளாமணி:3 92/2
நாம வேல் நர_பதி நகரம் நண்ணினான் – சூளாமணி:4 207/4
நன்றாக உரைத்தனை நீ நர_தேவ நின் அவையுள் – நீலகேசி:2 173/1
மேல்


நர_தேவ (1)

நன்றாக உரைத்தனை நீ நர_தேவ நின் அவையுள் – நீலகேசி:2 173/1
மேல்


நர_பதி (10)

ஞாலம் காக்கும் நர_பதி செப்பலும் – உதயணகுமார:1 42/2
நட்பு உடை நாட்டை எல்லாம் நர_பதி ஆண்டு சென்றான் – உதயணகுமார:4 241/4
நன்கு இனி அமரன் கேட்டு நர_பதி கேள் இது என்றான் – உதயணகுமார:5 248/4
நரவாகனன்னே என்று நர_பதி நாமம்செய்தான் – உதயணகுமார:5 253/1
நல் நிலத்து அதிசயங்கள் நர_பதி தேவியர்க்கு – நாககுமார:1 14/2
நாக நல் குமரன் என்று நர_பதி நாமம் செய்தான் – நாககுமார:2 53/2
நாக இந்திரனை போல நர_பதி இருக்கும் அ நாள் – நாககுமார:2 53/4
நகை_விளையாடல் மேவி நர_பதி விரகில் நின்றே – யசோதர:2 130/1
நாம வேல் நர_பதி உலகம் காத்த நாள் – சூளாமணி:2 53/1
நாம வேல் நர_பதி நகரம் நண்ணினான் – சூளாமணி:4 207/4
மேல்


நர_பதியும் (3)

நலம் திகழ் மாதர் செப்ப நர_பதியும் போயினன் – உதயணகுமார:2 135/2
நன்புறும் அமைச்சர் சொல்ல நர_பதியும் கேட்டனன் – உதயணகுமார:2 146/3
நலம்பெற திறையுடன் நர_பதியும் மீண்டனன் – உதயணகுமார:3 172/4
மேல்


நர_பதியை (1)

நஞ்சு இவர் வேல் நர_பதியை ஆயிடை – சூளாமணி:3 92/2
மேல்


நர_பலி (1)

வினை_திறம் நன்று யாமே விழை நர_பலி ஈதற்கு இன்று – யசோதர:1 58/2
மேல்


நரக (2)

தெருளின் எழு வகை நரக குழிகள் இவை தாரோய் – யசோதர:5 287/4
ஆறா நரக அழலினுள் ஆழ்பவர் – சூளாமணி:11 1955/1
மேல்


நரகங்கட்கு (1)

நன்னர்_இல் மன்னன் அன்றே நரகங்கட்கு அரசன் ஆவான் – சூளாமணி:11 1844/4
மேல்


நரகங்கள் (1)

பொருள்_இல் நரகங்கள் போதர கொள் நீ – சூளாமணி:11 1924/4
மேல்


நரகத்து (2)

என நினைந்து ஏது செய்தாள் எரி நரகத்து வீழ்வாள் – யசோதர:2 149/4
ஐய நின் அருளால் உயிர்_கொலையினில் அரு வினை நரகத்து ஆழ்ந்து – யசோதர:5 322/1
மேல்


நரகத்துள் (1)

தொல்லை வினை நின்று சுடுகின்ற நரகத்துள்
அல்லல் இவை அல்லனவும் அமிழ்தமதி உறுவள் – யசோதர:5 296/1,2
மேல்


நரகத்துள்ளே (1)

ஐயத்தை இன்றி அடுபவாலோ அழல் நரகத்துள்ளே படுபவாலோ – நீலகேசி:3 257/4
மேல்


நரகம் (5)

கீழாம் நரகம் கிளத்தும் படலங்கள் – சூளாமணி:11 1923/1
ஆங்கண் நரகம் அடைந்தார் படு துயர் – சூளாமணி:11 1925/1
நள்ளலர் சாய்த்தோய் நரகம் அடைவார் – சூளாமணி:11 1952/4
நன்று இது என்றான் வெம் நரகம் புகுதல் விலக்கும் நாவினான் – நீலகேசி:1 39/4
எரி தோய் நரகம் பாழ் ஏற்றுவானே ஆம் – நீலகேசி:5 473/3
மேல்


நரகம்-தம்முள் (1)

அழலினுள் மூழ்கி அன்ன அரு நவை நரகம்-தம்முள்
உழை_விழி நம்மொடு ஒன்றி ஒருவின உணரலாமோ – யசோதர:1 37/3,4
மேல்


நரகம்-தானும் (1)

சூட்டு அடு நரகம்-தானும் சுடர்ந்த நல் சுவர்க்கம்-தானும் – நீலகேசி:4 424/3
மேல்


நரகமும் (1)

விதி மாண்ட நரகமும் புன் விலங்குகளும் சேராமை – சூளாமணி:11 2067/2
மேல்


நரகர் (5)

அன்புறா நரகர் யாக்கை அவைகளும் அமரர் கற்பத்து – யசோதர:1 41/2
ஆழ்ந்த குழி வீழ்ந்த பொழுது அரு நரகர் ஓடி – யசோதர:5 289/1
நரகர் விலங்கு மனிதர் நல் தேவர் – சூளாமணி:11 1922/1
நையா நரகர் இடம் இவை நாறினும் – சூளாமணி:11 1945/3
ஆஆ அளிய நரகர் படு துயர் – சூளாமணி:11 1950/3
மேல்


நரகரை (1)

நால் கதி உள்ள நரகரை நாம் சொல்லின் மூன்று வகை – நீலகேசி:1 75/1
மேல்


நரகனும் (1)

வெம் தொழிலான் வழி வீறு_இல் நரகனும் – நீலகேசி:5 578/4
மேல்


நரகில் (2)

கடந்தவர்கள் தமது இகழ்வில் கடை_நரகில் வீழ்வர் – யசோதர:5 270/2
அம் சில் மொழி அமிர்தமதி அரு நரகில் வீழ்ந்தாள் – யசோதர:5 286/3
மேல்


நரகிற்கு (1)

எற்றே இருள் நரகிற்கு ஈர்க்குமாலோ – நீலகேசி:3 258/4
மேல்


நரகின் (3)

செயிர் தரு நரகின் அல்லால் செல்லிடம் இல்லை என்றான் – யசோதர:4 252/4
ஓரின் உறு புகை_நரகின் உருகி உடன் வீழ்ந்தாள் – யசோதர:5 288/3
வெம் துயர் நரகின் வீழ்க்கும் வினை செய்தேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 305/4
மேல்


நரகினுள் (1)

அரு நரகினுள் ஆழ்ந்து விட்டிடும் – உதயணகுமார:6 326/3
மேல்


நரகு (1)

விலங்கு வெம் நரகு ஆதிகள்-தம்முள் விளிந்து தோன்றி விழு நோயொடும் உற்று – நீலகேசி:1 147/1
மேல்


நரகுக்கே (1)

நட்டாரை எல்லா நரகுக்கே உய்க்கும் நாய் – நீலகேசி:1 130/3
மேல்


நரப்பு (1)

கிளைத்தலை இருவர் கற்ற கிளர் நரப்பு இசையும் கீதம் – உதயணகுமார:1 81/1
மேல்


நரம்பின் (4)

தீம் தொடை நரம்பின் தெய்வ செழும் குரல் சிலம்ப ஏத்த – சூளாமணி:6 545/2
பாடலால் நரம்பின் தெய்வம் படிவம் கொண்டு அனைய நீரார் – சூளாமணி:7 676/3
ஒருவனது இரண்டு யாக்கை ஊன் பயில் நரம்பின் யாத்த – சூளாமணி:7 776/1
மெல் நரம்பின் இசை கேட்டும் வெறி அயர்வு கண்டு உவந்தும் – சூளாமணி:11 2043/3
மேல்


நரம்பினுக்கும் (1)

நந்தாஅவனத்து இளையார் எழுவு யாழ் நரம்பினுக்கும் நலம் சால் இன் சொல் – சூளாமணி:9 1539/2
மேல்


நரம்பு (4)

மிக்க வீணையை மெய் நரம்பு ஆர்த்து உடன் – உதயணகுமார:1 48/3
மெல் நரம்பு அனுக்கும் தீம் சொல் மெல்லியலார்-தம் பாடல் – சூளாமணி:8 836/1
பண் இயல நரம்பு இசை மேல் பரமனையே பணி_மொழியாள் பரவாநின்றாள் – சூளாமணி:8 1036/4
மகர யாழ் நரம்பு இயக்கி வரம் கொண்டு வடமலை மேல் உலகம் ஆண்ட – சூளாமணி:10 1809/2
மேல்


நரம்புகள் (1)

நரம்புகள் விசித்த மெய்யன் நடையினில் கழுதை நைந்தே – யசோதர:2 105/1
மேல்


நரம்பொடு (1)

நரம்பொடு நடந்துள விரல் தலை எயிற்று ஏர் – சூளாமணி:6 456/3
மேல்


நரர் (2)

இன்ன நரர்_உலகத்துள் எவ்வழியும் உளர் ஆகி – சூளாமணி:11 2043/2
நம்பு ஒன்று இங்கு இவை போல நரர் தேவர் உயிர்களையும் – நீலகேசி:4 312/3
மேல்


நரர்_உலகத்துள் (1)

இன்ன நரர்_உலகத்துள் எவ்வழியும் உளர் ஆகி – சூளாமணி:11 2043/2
மேல்


நரர்கள் (1)

நடுக்கம் உறும் நால் கதியுள் நரர்கள் படும் துன்பம் – நீலகேசி:1 106/1
மேல்


நரல் (1)

கருவி கொள் வயவர்கள் கழல் நரல் அரவமும் – சூளாமணி:8 940/3
மேல்


நரல்கின்றான் (1)

பூதி மீது புரளா நரல்கின்றான் – சூளாமணி:10 1568/4
மேல்


நரல்வர் (1)

நாவும் அழுக நரல்வர் ஒரு சார் – சூளாமணி:11 1941/4
மேல்


நரல (1)

பட்டிகை பதைப்ப யாத்து பரட்டையம் நரல வீக்கி – சூளாமணி:8 842/2
மேல்


நரலும் (3)

நானிலம் கலந்து பொன் நரலும் நாடு அதே – சூளாமணி:1 12/4
அடி மிசை நரலும் செம்பொன் அதிர் கழல் அரசர்_ஏறே – சூளாமணி:5 269/4
நகரம் ஆங்கு எழுந்த பின் நரலும் சங்கொடு – சூளாமணி:11 1879/1
மேல்


நரவாகனன் (1)

நரவாகனன் மகன் நாமம் ஆனதும் – உதயணகுமார:6 306/1
மேல்


நரவாகனன்னே (1)

நரவாகனன்னே என்று நர_பதி நாமம்செய்தான் – உதயணகுமார:5 253/1
மேல்


நரவாகனனை (1)

நண்பொடு விசும்பின் வந்து நரவாகனனை கண்டாளே – உதயணகுமார:5 260/4
மேல்


நரன்ற (1)

நல் நகர் இரைத்தது நரன்ற இன்னியம் – சூளாமணி:7 814/3
மேல்


நரன்றாற்கு (1)

மாதவன் வயிறு பற்றி நரன்றாற்கு
ஏதம் என்னை என ஏந்தல் வினாவ – சூளாமணி:10 1569/1,2
மேல்


நரி (2)

பரிந்து பேய் கணம் ஆடவும் பல நரி பறைந்து உண்ணவும் – உதயணகுமார:3 181/2
முற்ற நரி முரலும் முதுகாட்டுள் – நீலகேசி:1 143/2
மேல்


நரி-கொல் (1)

நாய்-கொல் நரி-கொல் என தோன்றும் உணர்வு நண்ணி – நீலகேசி:4 411/1
மேல்


நரி-தன்னையும் (1)

இல் என்றவாறோ நரி-தன்னையும் என்றனனே – நீலகேசி:4 410/4
மேல்


நரி-தான் (1)

சொல் அன்று நாயை நரி-தான் என்ன சொல்லுகின்றான் – நீலகேசி:4 410/3
மேல்


நரியாய் (1)

நாயாய் கடிக்கும் நரியாய் பல கொல்லும் – நீலகேசி:7 774/1
மேல்


நரியும் (1)

கண்டு அவாம் காமுகரும் யாமும் கண நரியும்
விண்டு அவா கொண்டு உணரின் வேறுவேறாம் அன்றோ – நீலகேசி:1 128/3,4
மேல்


நரைத்து (1)

தெள்ளி நரைத்து தெருளாது உறு தீமை செய்யும் – நீலகேசி:0 7/1
மேல்


நரையான் (1)

திரையான் நரையான் தெரிவில் உருவம் – நீலகேசி:6 673/2
மேல்


நல் (455)

கூறு நல் விதி புணர்ந்து குறைவு இன்றி செல்வம் ஆம் முன் – உதயணகுமார:1 4/2
புஞ்சிய நிலத்தோர்க்கு எல்லாம் பொற்பு நல் அற நல் மாரி – உதயணகுமார:1 5/2
புஞ்சிய நிலத்தோர்க்கு எல்லாம் பொற்பு நல் அற நல் மாரி – உதயணகுமார:1 5/2
பூவும் நல் தளிரும் செற்றி பொழில் மிக சூழ்ந்து இலங்கும் – உதயணகுமார:1 6/1
தீவு நல் கடல் கடாமும் ஒன்றிற்கொன்று இரட்டி சூழ்ந்த – உதயணகுமார:1 6/3
குஞ்சி நல் கொடி கரத்தால் கூவியிட்டு அழைக்கும் அன்றே – உதயணகுமார:1 8/4
நல் தவன் அருகில் வைப்ப நல் துயில்விட்டு எழுந்தாள் – உதயணகுமார:1 14/3
நல் தவன் அருகில் வைப்ப நல் துயில்விட்டு எழுந்தாள் – உதயணகுமார:1 14/3
நிறை_மதி முக நல் மங்கை நிரம்பிய கெர்ப்பமாதல் – உதயணகுமார:1 15/1
முறையின் நல் வழியை நோக்க மொய்ம்பன் அ தினத்தில் தோன்ற – உதயணகுமார:1 15/3
மருவும் நல் தாதையான மா முனி கண்டு வந்தான் – உதயணகுமார:1 16/4
தெய்வ நல் யானை கண்டு சென்று தன் வீணை பாட – உதயணகுமார:1 19/2
இளமையை இகந்து மிக்க இனிய நல் குமரன் ஆகி – உதயணகுமார:1 24/1
தேவியும் வந்து கூடி சிறந்த நல் புதல்வர்-தம்மை – உதயணகுமார:1 25/3
கதம் உறு கவலை நீங்கும் காட்சி நல் தவத்தன் ஆகி – உதயணகுமார:1 27/3
அந்தம் ஆகும் அவந்தி நல் நாட்டினுள் – உதயணகுமார:1 31/2
மறு_இல் வீணையின் வாய்த்த நல் விஞ்சையும் – உதயணகுமார:1 35/4
இளமை இன்பம் எழில் நல நல் குலம் – உதயணகுமார:1 36/2
வேலும் கொண்டு நல் வேந்தர்கள் வெண்குடை – உதயணகுமார:1 42/3
ஒத்த நல் பொறி ஓங்கிய யானையும் – உதயணகுமார:1 44/3
கள் அவிழ் மலர் கானத்து கள்ள நல் யானை கண்டே – உதயணகுமார:1 47/3
குஞ்சரத்தின் நல் கோட்டின் வாள் ஒடிய அ – உதயணகுமார:1 57/2
சிலந்தி நூலில் செறித்த நல் சிங்கம் போல் – உதயணகுமார:1 60/1
நங்கை கண்டு நல் தாதைக்கு உரைத்தனள் – உதயணகுமார:1 62/3
இவள் முலைக்கு இயைந்த நல் எழில் மணம்மகன் வந்தே – உதயணகுமார:1 63/1
நீள் விழி நல் மாதரோடு நின்ற சுற்றத்தோர்களை – உதயணகுமார:1 67/3
துன்ன அரும் நல் கானமோடு தொல் மலையில் சார்தலும் – உதயணகுமார:1 71/1
நல் நகர் உஞ்சேனையின் நன்கு அமைச்சன் சென்றனன் – உதயணகுமார:1 71/4
நல் நகர் வீதி நடுவினில் வந்தான் – உதயணகுமார:1 73/4
அம் பொன் சாந்தம் அணிந்த நல் மார்பன் – உதயணகுமார:1 75/2
கொடி அணி மூதூர் கோல நல் வீதி – உதயணகுமார:1 77/1
பித்தன் நல் பேயன் என்று பெருமகற்கு உரைப்ப கேட்டு – உதயணகுமார:1 83/1
வெற்றி நல் சேனை மற்றும் வெம் சிறை காக்க என்றான் – உதயணகுமார:1 83/2
மான நல் யூகி யானை செவியின் மந்திரத்தை செப்ப – உதயணகுமார:1 85/3
வேழ நல் வேட்டம் காண வெம் முலை மாதரோடும் – உதயணகுமார:1 87/2
ஆழி நல் இறைவன் தானும் அணி மிகு மாடம் ஏறி – உதயணகுமார:1 87/3
சூழ நல் மாதர் நிற்ப துளக்கு இன்றி நோக்கினானே – உதயணகுமார:1 87/4
நாடி நல் கையால் தட்டி நால் திசை சூழ்ந்து நின்றார் – உதயணகுமார:1 88/4
அறுநூற்றின் மீதில் ஐம்பது ஆன நல் சேரி-தானும் – உதயணகுமார:1 90/1
பாடும் நல் மகளிர் எல்லாம் பாட்டு ஒழிந்து அரற்றி ஓட – உதயணகுமார:1 91/1
ஆடும் நல் மாதர்-தாமும் ஆடல் விட்டு உலந்து செல்ல – உதயணகுமார:1 91/2
கூடும் நல் மங்கை மைந்தர் குலைந்தவர் ஏகி செம்பொன் – உதயணகுமார:1 91/3
மாட நல் மேனிலைப்பால் மன்னினார் பலரோடு ஆங்கே – உதயணகுமார:1 91/4
வெற்றி நல் வேந்தனோடு வினவினார் அமைச்சர் எண்ணி – உதயணகுமார:1 92/2
மருவி நல் பட்டு உடுத்து மணி கலன் இனிது தாங்கி – உதயணகுமார:1 96/3
பிரிந்த நல் புதல்வர் வந்து பெற்ற தன் தந்தை பாதம் – உதயணகுமார:1 98/1
பரிந்த நல் காதாலே பணிந்திடுமாறு போல – உதயணகுமார:1 98/2
வைத்த நல் மணியும் யாழும் வரி கயிறு-அதுவும் நீட்ட – உதயணகுமார:1 99/1
வெற்றி நல் வேந்தன் வாங்கி வீக்கி மிக்கு ஆர்த்துக்கொண்டே – உதயணகுமார:1 99/2
உற்ற நல் வீதி-தோறும் ஊர்ந்து நல் சாரிவட்டம் – உதயணகுமார:1 99/3
உற்ற நல் வீதி-தோறும் ஊர்ந்து நல் சாரிவட்டம் – உதயணகுமார:1 99/3
வாசவதத்தை வந்து மன்னனை இறைஞ்ச நல் யாழ் – உதயணகுமார:1 105/1
வீரர்கள் இலக்கம் பேரும் வீறு நல் குமரற்கு ஈந்தான் – உதயணகுமார:1 108/4
போக நல் நீரில் ஆட புரத்தினில் இனிது உரைத்தான் – உதயணகுமார:1 109/4
நல் நெறி வத்தவன்-தான் நல் பிடி ஏறி நிற்ப – உதயணகுமார:1 110/3
நல் நெறி வத்தவன்-தான் நல் பிடி ஏறி நிற்ப – உதயணகுமார:1 110/3
நயந்து கோன்_மகளை மிக்க நல் பிடி ஏற்ற தோழி – உதயணகுமார:1 111/3
அசைந்த நல் பிடியை கண்டே அசலித மனத்தர் ஆகி – உதயணகுமார:1 114/1
நந்திய சிலை வளைத்து நல் பிறை அம்பின் எய்தான் – உதயணகுமார:1 118/4
இலங்கு இழை நல் மாதரை இனிமை வேள்வி தன்மையால் – உதயணகுமார:2 122/1
நலம்கொள புணர்ந்தனன் நாக நல் புணர்ச்சி போல் – உதயணகுமார:2 122/2
அழிந்தி அன்பில் புல்லியே அரிவையுடைய நல் நலம் – உதயணகுமார:2 124/3
குவி முலை நல் கோதை அன்பு கூர்ந்து உடன் புணர்ந்ததும் – உதயணகுமார:2 128/4
இடி குரல் நல் சீயமாம் இறைவனையே கண்டனள் – உதயணகுமார:2 131/4
என்னுடைய நல் தாயே நீ எனக்கு ஒரு வரம்கொடு – உதயணகுமார:2 138/1
நல் நில_மடந்தை நமக்கு ஆகுவதும் இல்லையே – உதயணகுமார:2 138/3
பூண்ட மார்பன் நல் நிலம் புரண்டு மிக்கு எழுந்துபோய் – உதயணகுமார:2 140/1
விருப்பு உடை நல் தேவிக்கு வேந்தன் மிக்கு அரற்றுவான் – உதயணகுமார:2 141/4
கொங்கு உலவ கோதை பொன் குழை இலங்கு நல் முகம் – உதயணகுமார:2 144/2
வீணை நல் கிழத்தி நீ வித்தக உருவி நீ – உதயணகுமார:2 145/1
கற்று வல்லவன் நல் காட்சி அறிவுடன் – உதயணகுமார:2 149/3
நயந்தனன் தேவி காதல் நல் மனத்து அழுங்கி பின்னும் – உதயணகுமார:3 151/3
வியந்து நல் அமைச்சர் தேற்ற வெம் கடும் கானம் புக்கான் – உதயணகுமார:3 151/4
செத்த நல் தேவி-தன்னை திருப்பவும் மீட்கலாம் என்று – உதயணகுமார:3 152/1
இருந்து இனிது உறையும் மிக்க இராச நல் கிரியம்-தன்னில் – உதயணகுமார:3 154/3
காமன் நல் கோட்டம் சூழ கன மதில் இலங்கும் வாயில் – உதயணகுமார:3 155/1
சோம நல் தாபதர்கள் சூழ்ந்து அமர் பள்ளி-தன்னில் – உதயணகுமார:3 155/2
நாம நல் வயந்தகன்னும் நன்கு அறி காகதுண்ட – உதயணகுமார:3 155/3
மாட்சி நல் சிவிகை ஏறி மடந்தை-தன்னோடும் புக்கு – உதயணகுமார:3 160/1
போக நல் தேவியோடும் போந்தது போல நாமும் – உதயணகுமார:3 161/3
கள்ள நல் உருவினோடும் கடியகத்து உள்ளே உற்ற – உதயணகுமார:3 166/1
மருவ நல் பதுமையாம் மங்கை தங்கை-தன்னையே – உதயணகுமார:3 173/3
திரு நிறை நல் வேள்வியால் செல்வற்கே அளித்தனன் – உதயணகுமார:3 173/4
நறு மலர் நல் கோதையர் நான்கிருநூற்றிருபதும் – உதயணகுமார:3 175/2
வெல்லும் அண்ணலை மிக வேந்தன் நல் நயம் சில – உதயணகுமார:3 177/1
பருமித நல் சேனை உள்ள பாஞ்சாலராயனிடம் – உதயணகுமார:3 179/2
அமைச்சனும் சென்று அவ்வண்ணம் அதிர் கழல் நல் வேந்தரை – உதயணகுமார:3 180/1
பாடலவர் படித்திட பல கொடி மிடைந்த நல்
ஆடக நல் மாளிகை அரசனும் புகுந்தனன் – உதயணகுமார:3 184/3,4
ஆடக நல் மாளிகை அரசனும் புகுந்தனன் – உதயணகுமார:3 184/4
தண் சொரி கிரண முத்த தவள நல் குடையின் நீழல் – உதயணகுமார:4 186/3
ஏற்ற நல் சனங்கட்கு எல்லாம் இனி பொருள் உவந்து வீசி – உதயணகுமார:4 187/3
கொங்கை நல் பாவை-தன்னை கொணர நீ பெறுவை இன்பம் – உதயணகுமார:4 192/3
நயந்த நல் கேண்மையாளர் நன்கு அமைந்த அமைச்சர்-தம்முள் – உதயணகுமார:4 197/1
சீர்மை நல் தேவியோடும் செல்வனும் மனை புகுந்தே – உதயணகுமார:4 199/2
சேனை நல் பதி நீ என்று திரு நிகர் பதுமை தோழி – உதயணகுமார:4 206/3
இயைந்த நல் இடபகற்கும் இனிய புட்பகத்தை சூழ்ந்த – உதயணகுமார:4 207/2
செயம் தரு வள நல் நாடு சிறந்த ஐம்பதும் அளித்து – உதயணகுமார:4 207/3
ஆதி நல் மாமன் வைத்த அரும் திறை அளக்கும் நல்ல – உதயணகுமார:4 208/1
சேதி நல் நாட்டை யூகிக்காக நல் திறத்தின் ஈந்து – உதயணகுமார:4 208/2
சேதி நல் நாட்டை யூகிக்காக நல் திறத்தின் ஈந்து – உதயணகுமார:4 208/2
சோதி நல் அரசன் மிக்க சூழ்ச்சியின் மற்றோர்க்கு எல்லாம் – உதயணகுமார:4 208/3
வீதி நல் நகர்கள் விட்டு வீறுடன் வீற்றிருந்தான் – உதயணகுமார:4 208/4
தரும நல் நூல் வகை சாலங்காயனோடு – உதயணகுமார:4 215/1
சாலங்காயன் சகோதரம் ஆன நல்
நீலம் காய்ந்த நெடு வேல் விழி நுதல் – உதயணகுமார:4 218/1,2
நல் முது நகர் முன் நாடி போ என – உதயணகுமார:4 220/2
இ தலம் முழுதும் ஆளும் இனிய நல் மாமன் சொன்ன – உதயணகுமார:4 221/2
ஒத்த நல் மொழியை கேட்டே உவந்து உடன் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:4 221/3
இளம் கிளி மொழி நல் கொங்கை ஈடு_இல் பொன் கலசம் அல்குல் – உதயணகுமார:4 229/2
மூன்று_பத்து_இரண்டு நல் மூரி பந்து எடுத்து உடன் – உதயணகுமார:4 231/1
காந்தள் நல் நறு முன்கை கன்னி அ விரலினின் – உதயணகுமார:4 234/1
போந்தன விசும்பினும் பொங்கு நல் நிலத்தினும் – உதயணகுமார:4 234/3
கடி மலர் கோதை மன்னன் காவி நல் விழி மானீகை – உதயணகுமார:4 238/2
பூவின் மஞ்சரியை போலும் பொற்பு நல் விரிசிகையை – உதயணகுமார:4 240/3
மற்று நல் தோழன்மாரும் வரிசையின் ஏறி வானம் – உதயணகுமார:5 250/2
பெற்றி நல் இமயம் கண்டு பேர்ந்து கீழ் திசையும் சென்றார் – உதயணகுமார:5 250/4
உதய நல் கிரியும் கண்டே உற்று உடன் தெற்கில் சென்று – உதயணகுமார:5 251/1
தீது இன்றி கோள்கள் எல்லாம் சிறந்து நல் வழியை நோக்க – உதயணகுமார:5 252/2
போதின் நல் குமரன் தோன்ற புரவலன் இனியன் ஆகி – உதயணகுமார:5 252/3
ஞான நல் குமரி-தன்னை நலம் முழுது உண்டு மாரன் – உதயணகுமார:5 255/1
மின் இடை தங்கையான வேக நல் வதியை ஏவி – உதயணகுமார:5 259/3
வதன நல் மதி வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – உதயணகுமார:5 262/2
இத நல் வேடத்தை இன்பில் தரித்து உடன் – உதயணகுமார:5 262/3
கேட்ட வள்ளலும் கேடு_இல் நல் மாதரை – உதயணகுமார:5 265/1
கதிர் வேல் வத்தவன் காதல் நல் தந்தையாம் – உதயணகுமார:5 268/2
முந்து நல் முறையாம் முனி தாம் சொல – உதயணகுமார:5 270/3
தஞ்சம் என்ற நல் தக்கோர் உரை உண்டு – உதயணகுமார:5 271/2
கரும்பு ஆர் நல் மொழி காதல் கனவிடை – உதயணகுமார:5 279/2
சொல்ல அரும் தவ சுமித்திர நல் முனி – உதயணகுமார:5 281/2
நல்ல அரும் தவன் நல் கனா கேட்டனன் – உதயணகுமார:5 281/4
விதனம் இன்றி நல் வேகவதியுடன் – உதயணகுமார:5 294/2
செல்வ நல் குமரன் சென்று தெய்வ இந்திரனை கண்டு – உதயணகுமார:5 302/1
செல்வ நல் வாமன் பூசை சீர் கண்டு வணக்கம்செய்து – உதயணகுமார:5 302/2
எண்ணம் வந்து நல் எழில் பெரும்மகன் – உதயணகுமார:6 309/1
நகர மாந்தர்கள் நடுங்கி சென்று நல்
சிகரம் போல் முடி சீர் அரசற்கு – உதயணகுமார:6 315/1,2
நீல நல் கிரி நெடிய யானையும் – உதயணகுமார:6 316/1
மாலை நல் போது மாய்ந்து பின் உற – உதயணகுமார:6 316/2
காலை நல் போதால் கனன்று தோன்றின – உதயணகுமார:6 316/3
சோலை நல் வயல் துகைத்து அழித்ததே – உதயணகுமார:6 316/4
தலத்தில் நல் முழம் தரத்தில் செல்வரும் – உதயணகுமார:6 320/3
காந்து நல் மணி பூண் மார்பன் கைம்மா விட்டு இழிந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:6 330/4
இரு என இருக்கை காட்ட இருந்து நல் அறத்தை கேட்டான் – உதயணகுமார:6 331/4
தலைமகார் சிறப்பு செய்து தன்மை நல் வாய்மையான – உதயணகுமார:6 334/1
கலையில் நல் கரையை கண்டு காதல் நூல் வழியை சென்று – உதயணகுமார:6 334/2
தாது பூம் பொழில் சாலி நல் நாட்டிடை – உதயணகுமார:6 336/3
தாம நல் குழலாள் துணை ஆகவும் – உதயணகுமார:6 339/2
மன்னன் கேட்டு உடன் வந்து நல் பாகர்க்கு – உதயணகுமார:6 340/2
சிதைவு_இல் காட்சி நல் சீர்_ஒழுக்கத்தவர் – உதயணகுமார:6 342/3
உள்ள நல் தவர் உற்று உரைசெய்கின்றார் – உதயணகுமார:6 343/1
ஒழிய நல் உயிர் ஓங்கி நீ ஆயினை – உதயணகுமார:6 346/4
மித்திரன் முன்பு வீறு நல் காதலால் – உதயணகுமார:6 348/1
வெற்றி நல் மணி முடியை வீறுடனே சூட்டியே – உதயணகுமார:6 356/2
மேவுவன் நல் தவம் என்ன மின் இடைய மாதரும் – உதயணகுமார:6 357/2
உருமண்ணு இடபகன் யூகி நல் வயந்தகன் – உதயணகுமார:6 358/1
மருவு நல் மலர் பொழில் வண்மை வலம்கொண்டு மிக்கு – உதயணகுமார:6 358/3
ஏத்த அரிய நல் தவமும் எங்களுக்கு அளிக்க என்றான் – உதயணகுமார:6 359/4
இதயம் இனிதாகவே எழில்பெற நல் யோகமாய் – உதயணகுமார:6 365/2
சமைத்த நோன்பு நோற்று உயர்ந்து சமாதி நல் மரணத்தின் – உதயணகுமார:6 366/2
பொற்பு உடை நல் மாதரை புணர்ந்து மேனி தீண்டலும் – உதயணகுமார:6 367/1
விற்பன நல் மா தவர் வேண்டு சுகம் துய்த்தனர் – உதயணகுமார:6 367/4
மணியும் நல் கந்த முத்தும் மலிந்த முக்குடை இலங்க – நாககுமார:0 1/1
கொந்து அலர் ராசன் நாககுமரன் நல் கதை விரிப்பாம் – நாககுமார:1 1/4
பொங்கு நல் கவி_கடல்-தான் புகுந்து நீர்த்து எழுந்தது அன்றே – நாககுமார:1 2/4
புகை கொடி உள் உண்டு என்றே பொற்பு நல் ஒளி விளக்கை – நாககுமார:1 3/1
இகழ்ச்சியின் நீப்பார் இல்லை ஈண்டு நல் பொருள் உணர்ந்தோர் – நாககுமார:1 3/2
ஆவதன் ஒரு கூறு ஆகும் அரிய நல் பரத கண்டம் – நாககுமார:1 5/2
இசையும் நல் பாரிசாத இன மலர் காவும் சூழ்ந்த – நாககுமார:1 6/2
நனை மது மலர்கள் ஏந்தி நல் நகர் புகுந்து இராசன் – நாககுமார:1 12/2
நல் நிலத்து அதிசயங்கள் நர_பதி தேவியர்க்கு – நாககுமார:1 14/2
துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
எரி மணி நல் பிறப்பு உடைய ஈசன் நீயே இருநான்கு குணம் உடைய இறைவன் நீயே – நாககுமார:1 18/3
நவபதம் நல் நயம் ஆறு நவின்றாய் நீயே நல் முனிவர் மனத்து இசைந்த நாதன் நீயே – நாககுமார:1 20/1
நவபதம் நல் நயம் ஆறு நவின்றாய் நீயே நல் முனிவர் மனத்து இசைந்த நாதன் நீயே – நாககுமார:1 20/1
துதிகள் செய்து பின் தூய் மணி நல் நிலத்து – நாககுமார:1 21/1
இறைவன் நல் மொழி இ பொருள் உட்கொண்டு – நாககுமார:1 22/2
துறவன் நல் சரண் தூய்தின் இறைஞ்சினான் – நாககுமார:1 22/4
நல் தவர்க்கு இறையான நல் கௌதமர் – நாககுமார:1 23/3
நல் தவர்க்கு இறையான நல் கௌதமர் – நாககுமார:1 23/3
வெற்றி நல் சரண் வேந்தன் இறைஞ்சினான் – நாககுமார:1 23/4
சிரி நல் பஞ்சமி செல்வ கதையினை – நாககுமார:1 25/1
நாவலந்தீவின் நல் பரதத்திடை – நாககுமார:1 26/1
மா வலர் மன்னர் மன்னும் மகதம் நல்
கூவும் கோகிலம் கொள் மது தார் அணி – நாககுமார:1 26/2,3
நல் மனைவி விசால நல் நேத்திரை – நாககுமார:1 27/2
நல் மனைவி விசால நல் நேத்திரை – நாககுமார:1 27/2
நல் சுதை அவள் நாமம் பிரிதிதேவி – நாககுமார:1 30/4
நயந்து போந்தனர் நல் மலர் காவினுள் – நாககுமார:1 33/2
கொல்லாத நல் விரத கோமான் நினை தொழுதார் – நாககுமார:1 36/1
அணிபெறவே நல் தவமும் ஆமோ எனக்கு என்றாள் – நாககுமார:1 37/2
நல் தவன் உரைத்த சொல்லை நறு மலர் கோதை கேட்டு – நாககுமார:1 39/1
அ முனி அவரை நோக்கி அருந்து நல் கனவு-தன்னை – நாககுமார:2 44/1
கம்பம்_இல் நிலங்கள் எல்லாம் காத்து நல் தவமும் தாங்கி – நாககுமார:2 44/3
நல் நாக வாவி-தனில் நழுவ பதமும் உண்டாம் – நாககுமார:2 46/3
பரு முகில் தவழும் மாட பஞ்ச நல் அமளி-தன்னில் – நாககுமார:2 47/3
திங்கள் ஒன்பான் நிறைந்து செல்வன் நல் தினத்தில் தோன்ற – நாககுமார:2 49/1
பொங்கு நீர் கடல் போல் மன்னன் புரிந்து நல் உவகை ஆகி – நாககுமார:2 49/2
அரிய நல் பரமன் கோயில் அன்புடன் போக எண்ணி – நாககுமார:2 50/2
நறை மலர் வாவி-தன்னுள் நல் சுதன் வீழ காணா – நாககுமார:2 51/3
நாக நல் குமரன் என்று நர_பதி நாமம் செய்தான் – நாககுமார:2 53/2
கின்னரி மனோகரீ என் கெணிகை நல் கன்னிமாரும் – நாககுமார:2 54/1
பல கலம் அணிந்த அல்குல் பஞ்ச நல் சுகந்தனீயும் – நாககுமார:2 56/1
நாக நல் குமரன் சென்று நாகத்தை அடக்கி கொண்டு – நாககுமார:2 57/2
வாகு நல் சுதனை நோக்கி யானை நீ கைக்கொள் என்றான் – நாககுமார:2 57/4
தேச நல் புரங்கள் எங்கும் திகழ் பணி குமரன் கீர்த்தி – நாககுமார:2 60/2
குமரனும் நல் மாதரும் குச்சம் என்னும் வாவியுள் – நாககுமார:2 62/1
வேந்தன் பக்கம் கூறும் நல் விசாலநேத்திரையவள் – நாககுமார:2 63/1
நையும் இடை மாதரும் நாக நல் குமரனும் – நாககுமார:2 64/2
நல் நகர்ப்புற தனையன் ஆடல் நீங்க என்றனன் – நாககுமார:2 65/4
விரகு நல் குமரனும் வியந்து வந்து கேட்டனன் – நாககுமார:2 66/3
நன் அடியார் சொல்லினர் நாக நல் குமரன் என் – நாககுமார:2 68/1
பொன் அணிகள் நல் பொருள் நாடி மிக்கு அவர் கொள – நாககுமார:2 68/3
சூதினில் துடங்கி நல் சுதனும் தந்தை அன்பினில் – நாககுமார:2 71/3
நல் நகர் சமைத்து இனிதின் நல் சுதன் இருக்க என்று – நாககுமார:2 73/2
நல் நகர் சமைத்து இனிதின் நல் சுதன் இருக்க என்று – நாககுமார:2 73/2
அரிவையர் போகம்-தன்னில் ஆன நல் குமரன்-தானும் – நாககுமார:3 74/1
காந்தி நல் தவத்தோர் வந்தார் கடவுள் நேர் தூமசேனர் – நாககுமார:3 76/3
நல் நகர்க்கு இறைவன் நல்ல நாமம் சிரீவர்மன் ஆகும் – நாககுமார:3 79/1
நறு மலர் கோதை வேலான் நாக நல் குமரன் கண்டு – நாககுமார:3 81/2
நாக நல் குமரன் கண்டு நயந்தரன் இனிய கூறும் – நாககுமார:3 84/1
நயந்தரன் சென்று உரைப்பான் நல் அறிவு இன்றி நீயே – நாககுமார:3 85/1
நயந்து அறியாத நீயே நல் மனை புகுக என்றான் – நாககுமார:3 85/3
இந்த நல் கிராதன் தேவி-தனை விடுவித்த பின்பு – நாககுமார:3 95/2
கந்த நல் காமம் என்னும் கரண்டகம் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:3 95/4
நினைவன் யான் அங்கு வா என் நீங்கி நல் குமரன் வந்து – நாககுமார:3 97/3
மன்னிய முலையினாள் பேர் வனமாலை மகள் நல் நாமம் – நாககுமார:3 99/2
நல் நுதல் கணை விழியை நாக நல் குமரனுக்கு – நாககுமார:3 99/3
நல் நுதல் கணை விழியை நாக நல் குமரனுக்கு – நாககுமார:3 99/3
சொல்ல அரும் நாடு இழந்து சோம நல் பிரபன் போகி – நாககுமார:3 101/1
நல் அருள் சுரந்து அளிக்கும் நல் தவ முனிவன் ஆகி – நாககுமார:3 101/3
நல் அருள் சுரந்து அளிக்கும் நல் தவ முனிவன் ஆகி – நாககுமார:3 101/3
செப்பு நேர் முலையாள் நல் செயவதி – நாககுமார:4 102/4
அண்டி நல் சேவையார் ஆவராம் என – நாககுமார:4 105/3
நல் அரும் தவ சோமப்பிரபரும் – நாககுமார:4 107/1
செயவர்மன் சுதர் சீர் நல் தவர்களை – நாககுமார:4 108/1
சென்று நல் குமரன்-தன்னை சீர்பெற வணங்கி சொன்னார் – நாககுமார:4 109/2
விட மர பழங்கள் எல்லாம் வியந்து நல் துய்த்து இருந்தார் – நாககுமார:4 110/3
அரிய நல் உரையை கேட்டு அவ்வணம் களி சிறந்து – நாககுமார:4 112/1
உரிய நல் அவர்களோடும் உவந்து உடன் எழுந்து சென்று – நாககுமார:4 112/2
கிரிநகர்-தன்னை சேர கேட்டு நல் நகரை சென்றான் – நாககுமார:4 112/3
மிருகலோசனை என்பாளாம் மிக்க நல் மகள்-தன் பேரும் – நாககுமார:4 113/2
நாக நல் குமரன் கேட்டு நாற்படையோடும் சென்று – நாககுமார:4 114/1
வேக நல் போர்க்களத்தில் வெற்றிகொண்டு அவனை ஓட்டி – நாககுமார:4 114/2
நாக நல் எருத்தின் வந்து நகர் புகுந்து இருப்ப மிக்க – நாககுமார:4 114/3
தாமம் ஆர் மார்பன் மிக்க தக்க நல் பூசைசெய்து – நாககுமார:4 117/2
நல் சுகாவதி எனும் நாமம் இனிது ஆயினாள் – நாககுமார:4 122/4
நல் சுயம்பிரபையும் நாக சுப்பிரபையும் – நாககுமார:4 123/2
இன்ப நல் பிரபையும் இலங்கு சொர்ணமாலையும் – நாககுமார:4 123/3
நங்கை நல் பதுமையும் நாகதத்தை என்பரே – நாககுமார:4 123/4
சுபமுகூர்த்த நல் தினம் சுபசந்திரன் சுதைகளும் – நாககுமார:4 126/2
நங்கைமார்கள்-தன்னுடன் நாக நல் குமரனும் – நாககுமார:4 127/1
அவன்-தன் நல் மனைவியரான நல் செயசிரீ ஆம் – நாககுமார:4 128/3
அவன்-தன் நல் மனைவியரான நல் செயசிரீ ஆம் – நாககுமார:4 128/3
நாடி அவள் போயினள் நல் நிதி புரிசையே – நாககுமார:4 129/4
நன்றுடன் வணங்கினன் நாக நல் குமரனை – நாககுமார:4 130/3
மன்னன் அம்பு வேள்வியால் மன்னி நல் புணர்ந்தனன் – நாககுமார:4 131/4
மனத்து இசைந்த தோழரோடு வள்ளல் தீபம் சென்று நல்
கனகமய ஆலையம் கண்டு வலம்கொண்டு உடன் – நாககுமார:4 135/2,3
பிரிதிவிதிலகம் எங்கள் பேர் உடைய நல் நகர் – நாககுமார:4 137/2
இந்த நல் வனத்து இருந்தான் என்று அவளும் கூறலும் – நாககுமார:4 138/3
பெலம்கொள் இவர் நல் மகள் பேர் மதனமஞ்சிகை – நாககுமார:4 140/4
நாக நல் குமரன் சென்று நம் மந்திர வேள்வியால் – நாககுமார:4 141/1
நாக நல் புணர்ச்சி போல் நன்கு உடன் இருந்தரோ – நாககுமார:4 141/4
கங்கை நீர் அணிந்து இலங்கும் கங்காள நல் நாட்டினுள் – நாககுமார:4 142/1
திங்கள் தவழ் மாடம் நல் திலகபுர மன்னவன் – நாககுமார:4 142/2
காவி நல் விழி மாதர்க்கு காமன் விக்கிரமராசன் – நாககுமார:5 145/3
மனையின் நல் மகள்-தன் நாமம் இயல் நாகவசு என்பாள் ஆம் – நாககுமார:5 146/4
நண்புறு நாகதத்தன் நாக நல் வசு என்பாளை – நாககுமார:5 147/1
பண்புறு நல் தவத்தின் பர முனி தத்த நாமர் – நாககுமார:5 147/3
நாகதத்தன் சென்று அந்த நல் முனி சரணடைந்து – நாககுமார:5 148/1
வாகு நல் தருமம் கேட்டு அனசன நோன்பு கொண்டான் – நாககுமார:5 148/2
ஏக நல் தினத்தின் நன்று இடர் பசி ஆயிற்று அன்றே – நாககுமார:5 148/4
தரும நல் தியானம்-தன்னால் தன்னுடை மேனி விட்டு – நாககுமார:5 149/1
இந்த நல் கிரமம்-தன்னில் இனிமையின் நோன்பு நோற்று – நாககுமார:5 152/1
இமையம் போல் களிற்றின் ஏறி இனிய நல் தோழன்மாரும் – நாககுமார:5 154/3
ஆதரவில் நல் மகனை அன்புற எடுத்தும் – நாககுமார:5 155/2
சித்திர நல் பாவையரை சேர்ந்து உடன் இருந்தான் – நாககுமார:5 156/3
நாககுமரன்-தனக்கு நல் மகுடம் சூட்டி – நாககுமார:5 157/1
பிரிதிவி நல் தேவியும் தன் பெருமகனை விட்டு – நாககுமார:5 158/2
இலக்கணையார்-தன் வயிற்றில் நல் சுதன் பிறந்தான் – நாககுமார:5 160/1
விமலன் உருக்கொண்டனன் நல் வேந்தர் பலர் கூட – நாககுமார:5 163/2
கமல_மலராள் நிகர் நல் காட்சி இலக்கணையும் – நாககுமார:5 163/3
மருவு நல் தவத்தினாலே மற்றும் உள்ளோர்கள் எல்லாம் – நாககுமார:5 166/3
நாக நல் குமரற்கு ஆயுள் நான்கு ஆண்டு ஐஞ்நூற்று இரட்டி – நாககுமார:5 167/1
ஆகும் நல் குமார காலம் ஐந்து முப்பத்து இரட்டி – நாககுமார:5 167/2
ஆகும் நல் தவத்தில் ஆண்டு அறுபத்து நான்கு அது ஆமே – நாககுமார:5 167/4
பெறும் இரு நிலங்கள் எங்கும் பெயர்ந்து நல் கேவலியாய் – நாககுமார:5 168/2
புதல்வர் நல் பொருளும் பெற்று புரந்தரன் போல வாழ்ந்து – நாககுமார:5 169/2
கதம் உறு கவலை நீங்கி காட்சி நல் அறிவு முன்பாய் – நாககுமார:5 169/3
நயந்த மன்னனும் நல் நகர் மாந்தரும் – யசோதர:1 13/3
சென்று நல் அறத்தில் தெளிவு இன்மையால் – யசோதர:1 17/2
நன்று இது என்று தன் நல் நகர புற – யசோதர:1 17/3
நாட ஓடினன் நல் நகர்-தன் உளே – யசோதர:1 22/4
நம்மிடை வருக என்ன நல் தவன் தொழுது சென்றார் – யசோதர:1 26/4
நல் அருள் புரிந்து உயிர்க்-கண் நகை முதலாய நாணி – யசோதர:1 28/2
நல் அற அமுதம் உண்டார் நடந்தனர் வீதியூடே – யசோதர:1 28/4
நல் உயிர் நமர்கள்-தாமே நலிந்திட விளிந்தது எல்லாம் – யசோதர:1 34/3
அண்ணல் நீ அருளி செய்தாய் அன்றி நல் அறத்தில் காட்சி – யசோதர:1 47/3
நன்று என நயந்து நங்கள் நல் அற பெருமை நாடி – யசோதர:1 49/2
மெய் வகை விளக்கம் சொல்லி நல் அறம் மிக அளிப்பார் – யசோதர:1 54/2
பவ்வியர்-தம்மை தம் போல் பஞ்ச நல் ஒழுக்கம் பாரித்து – யசோதர:1 54/3
பங்கு அவிழ் பங்கம் ஆடி பரம நல் நெறி பயின்றிட்டு – யசோதர:1 55/2
நடுக்க-அது இன்றி நின்றாம் நல் அற தெளிவு சென்றாம் – யசோதர:1 62/4
முந்து செய் நல்_வினை முளைப்ப இ தலை – யசோதர:2 82/1
கவளம் ஆர் அகத்து என் உள்ள கரும் களி மத நல் யானை – யசோதர:2 98/2
தீங்கு_அது குறுகின் தீய நயமும் நல் நயம்-அது ஆமே – யசோதர:2 151/4
நல் தவத்து இறை நல் அறம் புல்லலா – யசோதர:3 161/2
நல் தவத்து இறை நல் அறம் புல்லலா – யசோதர:3 161/2
நல் வதத்தொடு அற திறம் நண்ணலார் – யசோதர:3 170/1
தாயின் நல் நலம் தான் நுகர் போழ்தினில் – யசோதர:3 188/1
சென்று நல் அமிர்து உண்டு அது தின்றனர் – யசோதர:3 196/1
நட்டமாகிய நல் எழில் மேனியள் – யசோதர:3 215/3
நறு மலர் பிண்டி_நாதன் நல் அற பெருமை-தன் மேல் – யசோதர:4 241/3
நன்று இனி தெளிந்தாய்_அல்லை நவில் இசை அமுத நல் யாழ் – யசோதர:4 246/2
சிறந்த நல் அறத்தின் அன்றி தீரும் ஆறு உளதும் உண்டோ – யசோதர:4 248/4
மன்னவன் அன்னையோடு மாவின் நல் கோழி-தன்னை – யசோதர:4 250/2
நல் இறை பறவை-தம்மை நடுக்கியது அடுத்து வீழ – யசோதர:4 257/2
சிறிய நல் வதங்கள் செய்தே தீ_வினை அகல்வர் காணாய் – யசோதர:5 308/4
முன் சொல் மா மலர் பொழிலினுள் முனிவரன் தொழுது நல் முனி ஆனான் – யசோதர:5 323/4
நாவியும் குழம்பும் உண் நகிலம் நல் தவம் – சூளாமணி:1 11/3
நல் நகர் நாகலோகம் நகுவது ஒத்து இனியது ஒன்றே – சூளாமணி:2 36/4
புரி வளை நல் நகர் செல்வம் புல்லென – சூளாமணி:3 79/2
பண் அமை மகர நல் யாழ் பனுவல் நூல் புலவர் பாடி – சூளாமணி:3 100/1
நல் மலர் நகைகொள் கண்ணி நம்பி-தன் நாமம் ஏத்தி – சூளாமணி:3 107/2
நல் தவம்_உடையனே நம்பி என்று பூண் – சூளாமணி:3 113/1
நாம நல் ஒளி வேல் நம்பி நங்கையாய் – சூளாமணி:4 150/1
ஏம நல் உலகின் இழிந்து அம் நகை – சூளாமணி:4 150/2
விரிந்த நல் அறிவின் சோதி விளங்கலின் சனங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:4 203/3
கனி வளர் பொழிலிடை கடவுள் நல் நகர் – சூளாமணி:4 206/3
கரு வடி நெடு நல் வேல்_கண்ணி இன்னணம் – சூளாமணி:4 217/1
கை அணி நெடு நல் வேல் காளைமார்களுள் – சூளாமணி:4 229/2
விஞ்சையர் வாழும் விழா அணி நல் உலகு – சூளாமணி:5 278/2
திளைத்தலின் நல் நகர் தெய்வ உலகம் – சூளாமணி:5 286/3
நல் தவ நங்கை தோன்றா முன்னம் நாம் ஆண்டது எல்லாம் – சூளாமணி:5 304/4
சுடர் மணி மருங்குல் பைங்கண் சுளி முக களி நல் யானை – சூளாமணி:5 307/1
நம் கோன் நங்கை நல் மகன் ஆகி நனி வந்தான் – சூளாமணி:5 312/1
நங்கள் மால் வரையின் மேலோன் நல் நகர் கீதம் என்னும் – சூளாமணி:5 323/1
தீம் பல் மாலை நல் மார்பகம் சேருமேல் – சூளாமணி:5 342/2
அம்மையால் தவங்கள் தாங்கி அலர்ந்த நல் அறிவினாலும் – சூளாமணி:5 356/1
நல் நகர் இதற்கு இறைவன் முன்னம் நனி நண்ணி – சூளாமணி:6 444/2
நாம நூல் கலை விச்சையின் நல் நெறி இவை-தாம் – சூளாமணி:6 459/1
நாடகங்கள் நல் நகர்-கண் நங்கைமார் நவிற்றினார் – சூளாமணி:6 485/4
பண் நவில் களி நல் யானை பவனவேகற்கு தேவி – சூளாமணி:6 532/2
ஒப்பு உடை புராண நல் நூல் உரைப்பது யான் அறிவன் என்றான் – சூளாமணி:6 563/4
நல் புறத்தன நாற்பதாம் வயது – சூளாமணி:7 586/1
பின்னை மன்னவன் பேணி நல் மொழி – சூளாமணி:7 590/1
நாம நல் நகர் ஆளும் நகை மலர் – சூளாமணி:7 631/2
வஞ்சி நல் மருங்குல் நோவ மணி நகை கலாவம் மின்ன – சூளாமணி:7 675/3
உளது வாழி நின் ஒலி புனல் சிந்து நல் நாட்டில் – சூளாமணி:7 706/1
நல் நகர் இரைத்தது நரன்ற இன்னியம் – சூளாமணி:7 814/3
கரு வரை அனைய வெம் களி நல் யானையான் – சூளாமணி:7 821/2
நல் புடைய பேழை நறும் சாந்து நனி பெய்த – சூளாமணி:8 870/3
வள்ளல் நல் நகர் வாய் மலிவுற்றவே – சூளாமணி:8 896/4
நலம் புரி நல் ஒளி நம்பி-தானும் அ – சூளாமணி:8 960/2
சாமரை நல் நுதல் தட கை யானையான் – சூளாமணி:8 961/4
பாய்ந்தது பரவை நல் நீர் பாற்கடல் பரந்ததே போல் – சூளாமணி:8 966/2
நல்_நுதலவரும் நம்பி தாயரும் நடையில் தூய – சூளாமணி:8 996/1
நாமும் நல் நல்_வினை நுகரும் நாள் அவாய் – சூளாமணி:8 1054/2
நாமும் நல் நல்_வினை நுகரும் நாள் அவாய் – சூளாமணி:8 1054/2
நல்_வினை கழிதலும் நலியும் தீவினை – சூளாமணி:8 1057/1
பாடுவார் பாணியும் சுருங்கி நல் நகர் – சூளாமணி:8 1058/3
நிறைந்தார் கடி நல்_வினை நீதியினால் – சூளாமணி:8 1070/1
நான்முகன் வலத்து நல் இடத்தும் ஒரு காவல் – சூளாமணி:8 1097/1
கச்சை அம் களி நல் யானை காவலன் கனன்று சொன்னான் – சூளாமணி:9 1157/4
சினம் எனப்பட்ட தீயுள் பிறந்தது செருக்கு நல் நீர் – சூளாமணி:9 1165/1
விரி சிறை உவணம் சேர்ந்த வென்றி நல் கொடியினானே – சூளாமணி:9 1181/4
என்னா இரண்டு மருங்கினும் மற்று இள நல் யானை குழாம் சூழ – சூளாமணி:9 1337/1
கால் நல் புரவி கலிமாவோடு எதிர்ந்த கரும் கை மத வேழம் – சூளாமணி:9 1338/1
கரு வரை அனையன களி நல் யானையின் – சூளாமணி:9 1400/3
நலம் புரி செய்கை மேனாள் பெற்ற நல் தோழனே போல் – சூளாமணி:9 1437/1
வாய்ந்த நல் வயிர துண்டம் வளைந்து ஒளி துளும்ப வள் ஆல் – சூளாமணி:9 1443/1
பொரு நல் வய வேந்தர் போற்றி இசைப்ப வந்தான் – சூளாமணி:9 1465/2
செரு நல் மற நேமி சென்ற அதுவே போழ – சூளாமணி:9 1465/3
தாமரை தங்கும் தண் புனல் நல் நாட்டகம் எய்தி – சூளாமணி:9 1522/2
ஆகாயம் இயல்கின்ற அரு மணி நல் விமானத்தின் அகத்தாள் போலும் – சூளாமணி:9 1534/3
மலை முக மத நல் யானை மற்று அது மறித்து நங்கை – சூளாமணி:10 1667/1
நல் மலர் தாது மீது அப்பி நங்கைமார் – சூளாமணி:10 1690/3
தண் தார் மார்பன்-தன் மகன் நல் மா மணியே போல் – சூளாமணி:10 1738/2
நறு மாலை வந்து அலைப்ப நல் மேனி நோமால் நங்காய் இ பந்தாடல் நன்று அன்றாம் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/1
ஆழ்க நம் அரும் பகை அலர்க நல் அறம் – சூளாமணி:10 1764/2
கம்பு எறி களி நல் யானை கடல் படை புறத்தது ஆக – சூளாமணி:10 1790/2
பொன்னே நல் மணி கொம்பே பூமி மேல் ஆர் அணங்கே போற்றி போற்றி – சூளாமணி:10 1799/1
அக்கிர நல் பெருந்தேவி மட மகளே அரசு அணங்கும் அணங்கே இன்னும் – சூளாமணி:10 1810/3
கண் சுடர்கள் விட அனன்று கார் மேகம் என அதிரும் களி நல் யானை – சூளாமணி:10 1814/1
ஒண் சுடரும் விரவிய நல் வரை மார்பன் உலகிற்கு ஓர் திலதம் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1814/4
கடாம் மிகு களி நல் யானை கவுள் இழி கான வீதி – சூளாமணி:10 1823/1
சயமரம் அறைந்த நல் நாள் தமனிய மஞ்சம் பாவி – சூளாமணி:10 1833/1
நலன் உடைத்து அளிய நங்கள் நல்_வினை தெய்வம் அன்றே – சூளாமணி:11 1843/4
இன் உயிராக செல்லும் நல்_வினை என்னும் இன்ன – சூளாமணி:11 1844/2
நல்_வினை இனிதின் ஊட்டும் நல்_வினை முதல்-கண் மாறி – சூளாமணி:11 1851/3
நல்_வினை இனிதின் ஊட்டும் நல்_வினை முதல்-கண் மாறி – சூளாமணி:11 1851/3
மலை பயில் களி நல் யானை மன்னரால் வவ்வல் இன்றாய் – சூளாமணி:11 1853/1
கரும் களி மத நல் யானை வாய் புகு கவளமே போல் – சூளாமணி:11 1859/2
அரு மாலை நல் நெறியை முன் பயந்தாய் என்றும் அடியேம் உன் அடி பரவும் ஆறு அறிவது அல்லால் – சூளாமணி:11 1904/2
கரு ஆர்ந்த பொருள் நிகழ்வும் காலங்கள் மூன்றும் கடை_இலா நல் ஞான கதிர் அகத்த ஆகி – சூளாமணி:11 1911/1
நரகர் விலங்கு மனிதர் நல் தேவர் – சூளாமணி:11 1922/1
ஏன்ற நல் ஏழும் இருபத்திரண்டும் என்று – சூளாமணி:11 1948/2
நல் அறம் காய்ந்து நலிந்து பொருள் படைத்து – சூளாமணி:11 1953/1
தேறார் திரு அறம் தேறினும் நல் வதம் – சூளாமணி:11 1955/2
ஏனை ஒழிந்த இயங்கு நல் சாதிகள் – சூளாமணி:11 1960/1
கண் பற்றும் தாரோய் களிப்பது ஒர் நல்_வினை – சூளாமணி:11 1985/3
நல் தவம் என்று இங்கு நாங்கள் மொழிந்தது – சூளாமணி:11 2013/3
கண் இயல் தூ நல் காட்சி கதிர் விளக்கு தூண்டினார் – சூளாமணி:11 2046/2
நண்ணுபவோ எனின் நண்ணார் நல் விரதம் தலைநின்று – சூளாமணி:11 2046/3
சுந்தர நல் மணி படிவம் என சுடர்ந்து தோன்றுவரே – சூளாமணி:11 2048/4
அமையாத நல் உலகில் நகை மணி பூண் அமரரே – சூளாமணி:11 2055/4
தெளிதரு நல் காட்சியது திருந்திய மேல் நெடுந்தகையோர்க்கு – சூளாமணி:11 2057/3
மதி மாண்ட நல் காட்சி வழி நின்று தவம் தாங்கில் – சூளாமணி:11 2067/3
நாடாவது இஃதாம் அதன் நல் நலம் சொல் நலத்தால் – நீலகேசி:1 11/2
நிரை செலல் கொடுஞ்சி நல் நேமி ஊர்தியும் – நீலகேசி:1 25/2
மயங்கி இ மத்திம நல் உலகத்தின மற்று இவற்றுள் – நீலகேசி:1 78/2
போற்றல் செறிவே பொறை ஆதிய நல் அறமும் – நீலகேசி:1 125/1
ஏக நல் இன்பம் இயைந்தால் இழவு இல்லை நல்லாய் – நீலகேசி:1 126/4
தொண்டை வாய் நல் நலமும் தோளும் துடி இடையும் – நீலகேசி:1 128/2
நல்_வினையின் தொழுவேன் இனி நாளும் – நீலகேசி:1 141/4
நுனித்தகு நல் நெறி நோக்கினள் ஆகி – நீலகேசி:1 146/1
நலங்கள் இல்லா உயிர்-தங்களுக்கு எல்லா நடுக்கம் நீக்கி உயர் நல் நிலை ஈயும் – நீலகேசி:1 147/3
நைதல்_இல்லா தெளிவோடு நல் ஞானம் நானும் கொண்டேன் உன் நற்குணம் எல்லாம் – நீலகேசி:1 148/2
வித்தகம் பெரிது உடைய விசித்திர உருவ நல் மலரால் – நீலகேசி:2 152/3
சித்த நல் நெறி பயந்தான் திரு_அடிக்கு அருச்சனை செய்தாள் – நீலகேசி:2 152/4
நாம நல் இசை தொடுத்து நாத கீதங்களை நவிற்றும் – நீலகேசி:2 153/4
தீது_இல் நல் நெறி பயந்து திரை செய் நீள் கரை ஒருவி – நீலகேசி:2 155/3
நல் அவையை மனம்கொளீஇ நான்மையின் முதல் வைத்த – நீலகேசி:2 178/2
நாய்க்கு என்றால் இது நல் அறமாம்-கொலோ – நீலகேசி:2 223/4
நட்டு இவண் நகரிடை நகைசெய்து புகுந்த இ நல்_நுதலை – நீலகேசி:2 228/2
வந்ததும் இது பொருள் மன்னவ யான் என நல்_நுதலாள் – நீலகேசி:2 231/1
நத்தம் பெற்றது நல் தவம் மேற்கொண்டான் – நீலகேசி:3 247/2
நல் நெறி நல் ஞானம் காட்சியும் நன்கு கொண்டு என் – நீலகேசி:3 264/2
நல் நெறி நல் ஞானம் காட்சியும் நன்கு கொண்டு என் – நீலகேசி:3 264/2
காட்டு உழல் களி நல் யானை கால் கையின் ஓர்ப்பித்து ஏறி – நீலகேசி:3 265/1
மூங்கைமையான் மொழி கொண்டேல் மொக்கல நல் தேர யான் – நீலகேசி:4 271/3
நகை நாணி நீ நின்னை நல் பகலே மறைக்கின்றாய் – நீலகேசி:4 308/4
நல்_நுதல்லை துறந்து அவள் அட்டது – நீலகேசி:4 314/3
நல்_வினையே என நாட்டலுமாம் என்னை – நீலகேசி:4 327/2
நல்_வினையாம் என்று நாட்டுதியாய்விடின் – நீலகேசி:4 330/3
தூக்கள் தம்மை ஆக்கலே தொல்லை நல் அறம் எனின் – நீலகேசி:4 353/1
சேர்தல் இல்லை நல் அறம் சிந்தை என்று செப்பலும் – நீலகேசி:4 357/4
இருந்து நின்று நல் நெறிக்கு இடைப்படாத சிந்தையால் – நீலகேசி:4 358/3
நாட்டிய ஆதலின் நல் உயிரோ என – நீலகேசி:4 369/2
ஞாலம் அறிய தவம்செய்தவன் நல் உயிர்-தான் – நீலகேசி:4 418/2
சூட்டு அடு நரகம்-தானும் சுடர்ந்த நல் சுவர்க்கம்-தானும் – நீலகேசி:4 424/3
பண்டு செய் நல்_வினையை பகவனே என்றும் என்றான் – நீலகேசி:4 432/4
நாள் எல்லாம் ஆகி நின்ற நல் பொருள்-தம்மை எல்லாம் – நீலகேசி:4 436/1
நக்கனன் ஆய்க்கு என்று நல்_நுதல் என்றான் – நீலகேசி:4 459/4
நவையைப்படு நல் உயிராம் எனவும் – நீலகேசி:5 492/4
பைய சொல்லுதல் நல்_வினைப்பால் என்றால் – நீலகேசி:5 536/1
ஏம நல் நெறி கண்டிலரே பிற – நீலகேசி:5 557/4
நல் நெறி நின்னால் அறிவு அரிது என்றான் – நீலகேசி:5 602/4
இரவு இடை நல் மணி போலும் எண்ணாது உணர்ந்தான் – நீலகேசி:6 665/1
நடக்கும் எனினும் இருக்கும் எனினும் தன் நல் உறுப்பின் – நீலகேசி:6 686/2
நண்ணாத மூன்றிற்கும் நல் பால் பிற ஆகி – நீலகேசி:6 688/2
ஞாலத்து இயன்றன நல் உயிர் என்பது நாட்டுகின்றாய் – நீலகேசி:6 712/3
நன்று நீ சொல்லுதி நாம் தொக்கு இருந்துழி நல் உயிர்கள் – நீலகேசி:6 713/3
நல்_நுதலாய் இது என் நெறி என்றனன் – நீலகேசி:7 734/2
நாடியும் காண் என்று நல்_நுதல் நக்காள் – நீலகேசி:7 764/4
நல்_வினைப்படுதலும் தீ_வினைப்படுதலும் – நீலகேசி:8 807/1
ஒன்று நல் பொருள்கள்-தாம் குணங்கள்-தாம் பல – நீலகேசி:8 818/1
நாதன் நல் நெறி நல் வினை நற்பயன் – நீலகேசி:10 864/3
நாதன் நல் நெறி நல் வினை நற்பயன் – நீலகேசி:10 864/3
மேல்


நல்_நுதல் (2)

நக்கனன் ஆய்க்கு என்று நல்_நுதல் என்றான் – நீலகேசி:4 459/4
நாடியும் காண் என்று நல்_நுதல் நக்காள் – நீலகேசி:7 764/4
மேல்


நல்_நுதல்லை (1)

நல்_நுதல்லை துறந்து அவள் அட்டது – நீலகேசி:4 314/3
மேல்


நல்_நுதலவரும் (1)

நல்_நுதலவரும் நம்பி தாயரும் நடையில் தூய – சூளாமணி:8 996/1
மேல்


நல்_நுதலாய் (1)

நல்_நுதலாய் இது என் நெறி என்றனன் – நீலகேசி:7 734/2
மேல்


நல்_நுதலாள் (1)

வந்ததும் இது பொருள் மன்னவ யான் என நல்_நுதலாள்
இந்திரன் அனைய நின் இறைமையின் அற நெறி இகழல் என்று ஆங்கு – நீலகேசி:2 231/1,2
மேல்


நல்_நுதலை (1)

நட்டு இவண் நகரிடை நகைசெய்து புகுந்த இ நல்_நுதலை
வட்டிகொள் பறை கொட்டி வழுவுரை பல சொல்லி வாரல் என்று – நீலகேசி:2 228/2,3
மேல்


நல்_வினை (9)

முந்து செய் நல்_வினை முளைப்ப இ தலை – யசோதர:2 82/1
நாமும் நல் நல்_வினை நுகரும் நாள் அவாய் – சூளாமணி:8 1054/2
நல்_வினை கழிதலும் நலியும் தீவினை – சூளாமணி:8 1057/1
நிறைந்தார் கடி நல்_வினை நீதியினால் – சூளாமணி:8 1070/1
நலன் உடைத்து அளிய நங்கள் நல்_வினை தெய்வம் அன்றே – சூளாமணி:11 1843/4
இன் உயிராக செல்லும் நல்_வினை என்னும் இன்ன – சூளாமணி:11 1844/2
நல்_வினை இனிதின் ஊட்டும் நல்_வினை முதல்-கண் மாறி – சூளாமணி:11 1851/3
நல்_வினை இனிதின் ஊட்டும் நல்_வினை முதல்-கண் மாறி – சூளாமணி:11 1851/3
கண் பற்றும் தாரோய் களிப்பது ஒர் நல்_வினை
திண் பற்று உடையவர் இ உடல் சேர்வார் – சூளாமணி:11 1985/3,4
மேல்


நல்_வினைப்படுதலும் (1)

நல்_வினைப்படுதலும் தீ_வினைப்படுதலும் – நீலகேசி:8 807/1
மேல்


நல்_வினைப்பால் (1)

பைய சொல்லுதல் நல்_வினைப்பால் என்றால் – நீலகேசி:5 536/1
மேல்


நல்_வினையாம் (1)

நல்_வினையாம் என்று நாட்டுதியாய்விடின் – நீலகேசி:4 330/3
மேல்


நல்_வினையின் (1)

நல்_வினையின் தொழுவேன் இனி நாளும் – நீலகேசி:1 141/4
மேல்


நல்_வினையே (1)

நல்_வினையே என நாட்டலுமாம் என்னை – நீலகேசி:4 327/2
மேல்


நல்_வினையை (1)

பண்டு செய் நல்_வினையை பகவனே என்றும் என்றான் – நீலகேசி:4 432/4
மேல்


நல்க (1)

நீ மற்று இது உண் என்று அறம் நல்க விளங்க பெற்றேன் – நீலகேசி:6 722/3
மேல்


நல்கி (3)

உறுதியை பெரிதும் ஆக்கி உலகினுக்கு இறைமை நல்கி
பிறவி செற்று அரிய வீட்டின் பெருமையை தருதலானும் – யசோதர:1 51/1,2
அருள் புரி மனத்தர் ஆகி ஆர் உயிர்க்கு அபயம் நல்கி
பொருள் கொலை களவு காமம் பொய்யொடு புறக்கணித்திட்டு – யசோதர:5 309/1,2
சேடரொடு சேடியரும் செல்வம் மிக நல்கி – நீலகேசி:1 17/4
மேல்


நல்கிய (1)

நாதன் நம் முனி சுவ்வதன் நல்கிய
தீது தீர் திகழ் தீர்த்தம் செல்கின்ற நாள் – யசோதர:0 2/1,2
மேல்


நல்கினார் (1)

நன்று இது என்றனர் அந்தணர் நல்கினார்
நின்று பின் சில நீதிகள் ஓதினார் – யசோதர:3 192/3,4
மேல்


நல்கினான் (2)

நம்பு காமர் புளிஞி கை நல்கினான் – யசோதர:3 163/4
அரு நிதி வளம் கொள் நாடு ஆள நல்கினான் – சூளாமணி:5 411/4
மேல்


நல்கு (1)

நல்கு காதலர் அகலத்துள் ஒடுங்குதல் பலர் முன்னை நனி நாணி – சூளாமணி:8 887/3
மேல்


நல்கும் (1)

நன்றியின் மாற்றினை நல்கும் இரண்டு அல்லன – சூளாமணி:11 2015/3
மேல்


நல்ல (26)

இல்லை என்று எவ்வல் கூர்ந்தே இனிமையின் வந்து நல்ல
சொல் அருள் முனிவன் பாதம் தொழுது நன்கு இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 21/3,4
தேவியின் வரவும் நல்ல திருமகன் செலவும் கேட்டு – உதயணகுமார:1 25/1
இ தினம் நகரம் பட்ட விடர்-அது விலக்கல் நல்ல
வத்தவன் கையது என்ன வகுத்து உரை கேட்ட மன்னன் – உதயணகுமார:1 92/3,4
நங்கை நறும் கொங்கையே நல்ல மை குழலி எம் – உதயணகுமார:2 144/1
அ திசை முன்னி நல்ல வருவழிப்பட்டு செல்ல – உதயணகுமார:3 152/2
ஆர்வம் மிக்கு கூர்ந்து நல்ல அற்புத கிளவி செப்பி – உதயணகுமார:4 199/1
ஆதி நல் மாமன் வைத்த அரும் திறை அளக்கும் நல்ல
சேதி நல் நாட்டை யூகிக்காக நல் திறத்தின் ஈந்து – உதயணகுமார:4 208/1,2
கார் எழு குழலி நல்ல காஞ்சனமாலை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 223/4
நல்ல அரும் தவன் நல் கனா கேட்டனன் – உதயணகுமார:5 281/4
நல்ல வானில் தேவனாய் நாகம் முறைசெய்ய கேட்டு – உதயணகுமார:6 354/2
பற்றுடன் உணர்ந்து நல்ல பாசிழை பரவை அல்குல் – நாககுமார:1 39/2
திறவதின் எய்தி நல்ல சீர் கலை_கடலை நீந்தி – நாககுமார:2 59/2
நல் நகர்க்கு இறைவன் நல்ல நாமம் சிரீவர்மன் ஆகும் – நாககுமார:3 79/1
நல்ல காவில் நயந்து இருந்தார்களே – நாககுமார:4 107/4
சாதம் நல்ல தகர் முகத்து படின் – யசோதர:3 194/2
பட்டம் வேய்ந்த வட்டம் அல்லது இல்லை நல்ல பாங்கு எலாம் – சூளாமணி:6 483/4
இன்று நாம் அவலித்து என்னை இனி செய்வது எண்ணின் நல்ல
வென்றியான் விளங்கும் ஆழியவர்கட்கு மேலை வேந்தர் – சூளாமணி:7 670/2,3
நல்ல அல்ல கனி முன்னைய நாம் இ – சூளாமணி:10 1577/1
நல்ல நிலங்கள் நலம் கொள் வடிவுகள் – சூளாமணி:11 1983/1
நாற்படையோய் நல்ல ஞான நிகழ்வே – சூளாமணி:11 2014/4
நல்ல நிலம் காலம் உயர்வு என்று இவைகள் நாடி – சூளாமணி:11 2036/3
காத்தும் என்றார் கரு_வினையுள் நீங்கும் நல்ல கருத்தினார் – நீலகேசி:1 41/4
பாரணை நல்ல பதினறு கற்பத்தவர் அவர் மேல் – நீலகேசி:1 90/2
நல்ல மல்லிகை நறவம் ஞாழல் தாழை புன்னாகம் – நீலகேசி:2 150/2
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல
வாளினால் ஏறும் உண்டேல் வாய்க்கும் நின் உரையும் என்றான் – நீலகேசி:4 436/3,4
மேல் நின்ற எல்லாம் மிக நல்ல இ மெய்யுணர்ச்சி – நீலகேசி:6 725/2
மேல்


நல்லதற்கு (1)

நல்லதற்கு அல்லது நா பெயராதாள் – நீலகேசி:5 633/4
மேல்


நல்லது (4)

சித்தமே நல்லது என்றால் தேற்றலும் ஆவது உண்டோ – நீலகேசி:3 260/2
நல்லது இல்லை நஞ்சினால் என்று நாட்டுவாய் எனின் – நீலகேசி:4 361/2
நன்று இது என்றே சொல்ல நல்லது நாம் அறிந்து – நீலகேசி:5 626/3
நல்லது இ துணிவு என நயத்தில் எய்தினான் – நீலகேசி:8 820/4
மேல்


நல்லவர் (2)

நல்லவர் தீயவர் திப்பியர் ஒப்பு_இல் குமானுயரோடு – நீலகேசி:1 82/1
சீலம் நல்லவர் நீள்குவர் சேண் எனில் – நீலகேசி:2 222/1
மேல்


நல்லவன்-தன் (1)

சிந்தையின் நல்லவன்-தன் வழி தேவனும் – நீலகேசி:5 578/3
மேல்


நல்லவா (1)

நன்றவர் மொழிந்த எல்லாம் நல்லவா நயந்து கேட்டான் – சூளாமணி:5 360/4
மேல்


நல்லவே (1)

நல்லவே என நாட்டிய கந்தம் இ ஐந்தும் – நீலகேசி:5 483/1
மேல்


நல்லவேனும் (1)

நடப்பது மக்களோடு மக்கள் போர் நல்லவேனும்
புடைப்பு_இல புகுதுமாயில் புறனுரை புணர்க்கும் என்றான் – சூளாமணி:9 1185/3,4
மேல்


நல்லன (3)

நல்லன தீயன நாடில் இல என்றும் – சூளாமணி:11 1970/2
சீலம் நல்லன சினவரன் திரு மொழி தெளிந்தான் – நீலகேசி:1 48/1
காட்சி நல்லன காண்டல் அனைத்தினும் – நீலகேசி:5 530/1
மேல்


நல்லனே (1)

நல்லனே அவன் நாம வேலினாய் – சூளாமணி:7 595/4
மேல்


நல்லாய் (8)

நல்லாய் நார்_இன்றியே நாம் முன் விரிசெய்த – நீலகேசி:1 114/1
ஏக நல் இன்பம் இயைந்தால் இழவு இல்லை நல்லாய் – நீலகேசி:1 126/4
இனைந்தினைந்து ஏங்கி நல்லாய் என் செயற்பாலது என்றான் – நீலகேசி:3 262/4
துறக்கும் ஆறு இல்லை நல்லாய் சொல்லு நீ வல்லது என்றான் – நீலகேசி:4 428/4
கெடுமே அவை கேட்டினும் வாள் கண் நல்லாய்
சுடர் மேய சுடர் நுதி போன்ம் எனவும் – நீலகேசி:5 491/3,4
நல்லாய் சொன்ன நான்மையை நாட்டும் திறம் என்னோ – நீலகேசி:5 562/4
மான் நின்ற நோக்கின் மற வேல் நெடும் கண்ணின் நல்லாய்
மேல் நின்ற எல்லாம் மிக நல்ல இ மெய்யுணர்ச்சி – நீலகேசி:6 725/1,2
ஒத்தது அன்றோ என உரை நல்லாய் இனி – நீலகேசி:8 789/2
மேல்


நல்லார் (14)

நின்று செய்பயனும் நல்லார் நெஞ்சமும் பெறுதல் அன்றோ – யசோதர:2 107/4
நாடக மகளிர் ஆடும் நாடகம் நயந்தும் நல்லார்
பாடலின் அமிர்த ஊறல் பருகினன் மகிழ்ந்து இருந்தான் – யசோதர:4 228/3,4
முறுவல் கொள் முகத்து நல்லார் முகத்து ஒரு சிலை வளைத்தான் – யசோதர:4 256/4
கரு வடி நெடும் கண் நல்லார் கலந்த தோள் வல்லி புல்ல – சூளாமணி:6 556/2
தோடு உலாம் துளங்கி தோன்றும் சுடிகை வாள் முகத்து நல்லார்
பாடலால் நரம்பின் தெய்வம் படிவம் கொண்டு அனைய நீரார் – சூளாமணி:7 676/2,3
தழு மலர் கோதை நல்லார் பலாண்டு இசை ததும்ப வாழ்த்த – சூளாமணி:8 967/3
தாம் அரை தங்கும் தண் சுடர் ஒண் பொன் கலை நல்லார்
தாமரை தங்கும் தண் புகழ் பாட தகை பெற்றான் – சூளாமணி:9 1522/3,4
ஆம்பல் நாணும் தேம் மொழி நல்லார் அலர் தூவி – சூளாமணி:9 1525/2
மை வரு நெடும் கண் நல்லார் நடுங்க வந்து அணைந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1664/4
வார் புனை முலையின் நல்லார் மயங்கு அமர் தொடங்கினாரே – சூளாமணி:10 1674/4
பங்கய முகத்து நல்லார் பவழ வாய் கவளம் கொண்டு – சூளாமணி:10 1703/1
நங்கை நல்லார் பாராட்ட நகையாட்டு ஆயம் புகலோடும் – சூளாமணி:10 1750/1
நல்லார் வணங்கப்படுவான் பிறப்பு ஆதி நான்கும் – நீலகேசி:0 1/1
பூம் தடம் கண் நல்லார் புகுதுக என புகலும் – நீலகேசி:2 171/2
மேல்


நல்லார்-தம் (1)

பைம்பொன் கோவை பாடக மென் சீறடி நல்லார்-தம்
பொன் கோவை பூண் முலை முன்றில் தவழ்கின்றான் – சூளாமணி:10 1740/3,4
மேல்


நல்லார்கள் (1)

நங்கள் மறுவும் மறு அன்று நல்லார்கள் முன்னர் – சூளாமணி:0 5/2
மேல்


நல்லாள் (8)

புனை மலர் கோதை நல்லாள் பொற்பு உடை வசுமதிக்கு – நாககுமார:5 146/3
மடம் கனிந்து இனிய நல்லாள் வன முலை போகம் எல்லாம் – யசோதர:2 92/1
வாளை ஆம் நெடும் கண் நல்லாள் மணவினை தொடங்கும் காலம் – சூளாமணி:8 1025/1
வாள் தடம் கண்ணி நல்லாள் வாக்கு எனும் தூ கயிற்றால் – நீலகேசி:3 265/3
ஏதுக்கள் காட்டி முடித்தாள் இணை_இல்ல நல்லாள் – நீலகேசி:4 423/4
நீதியால் சொல்லி வென்ற நீலமாகேசி நல்லாள் – நீலகேசி:4 447/4
என்று அ விரலே இது என்றனள் வேல் கண் நல்லாள் – நீலகேசி:6 726/4
என்றாள் எழில் நெடும் கண் இணை நல்லாள் – நீலகேசி:7 759/4
மேல்


நல்லான் (2)

மேலார் ஆயும் மேதைமையாலும் மிக நல்லான்
தோலா நாவின் சச்சுதன் சொல்லும் பொருள் எல்லாம் – சூளாமணி:5 308/2,3
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல – நீலகேசி:4 436/3
மேல்


நல்லை (2)

நீயே எனின் நல்லை நின் போல்வர் அன்றோ – நீலகேசி:1 115/4
நல்லை பெரிதும் என மொக்கலன் நக்கனனே – நீலகேசி:4 406/4
மேல்


நல்லையே (1)

நன்றுநன்று உரைத்தி மீட்டும் நல்லையே பெரிதும் ஏடா – சூளாமணி:9 1448/2
மேல்


நல (8)

இளமை இன்பம் எழில் நல நல் குலம் – உதயணகுமார:1 36/2
பொருள் நல சுட்டி பொருந்துற சேர்த்தி – உதயணகுமார:1 74/4
சூடகத்து ஒலி நல சுரருடைய கீதமே – உதயணகுமார:4 236/2
நல தகை சிலம்பு அடி நவில ஊட்டிய – சூளாமணி:2 47/2
கருமை கொள் குவளை_கண்ணி கழி நல கதிர்ப்பு நோக்கி – சூளாமணி:8 986/2
பகரும் நல குணசேனனும் பருவம் முகில் இடி போல் – சூளாமணி:9 1297/3
அருள் திறம் நல அற நெறி பெறுதலும் அறிந்தான் – நீலகேசி:1 49/4
நனி தாம் நல தீ வினை அன்மையின் ஆம் – நீலகேசி:5 488/3
மேல்


நலங்கள் (3)

நலங்கள் மிகு நம் உலகில் நன்மை மிகு நீரால் – சூளாமணி:11 2038/1
நலங்கள்_இல் பிறவியுள் நஞ்சு உண் நாரகர்கள் பின் – நீலகேசி:1 103/1
நலங்கள் இல்லா உயிர்-தங்களுக்கு எல்லா நடுக்கம் நீக்கி உயர் நல் நிலை ஈயும் – நீலகேசி:1 147/3
மேல்


நலங்கள்_இல் (1)

நலங்கள்_இல் பிறவியுள் நஞ்சு உண் நாரகர்கள் பின் – நீலகேசி:1 103/1
மேல்


நலத்தது (1)

நங்கையர் படிவம் கொண்ட நலத்தது நகரம் அன்றே – சூளாமணி:2 37/4
மேல்


நலத்ததை (1)

ஞான ஒழுக்கம் பெருகும் நலத்ததை
ஈனம்_இல் இன்பம் நிலங்கட்கு வித்தே – சூளாமணி:11 1996/3,4
மேல்


நலத்தால் (1)

நாடாவது இஃதாம் அதன் நல் நலம் சொல் நலத்தால்
கூடாது எனினும் சில கூறலும் வேண்டும் அன்றே – நீலகேசி:1 11/2,3
மேல்


நலத்திற்கு (2)

நம் குடி விளங்க வந்த நங்கை-தன் நலத்திற்கு ஒத்தான் – சூளாமணி:5 255/2
நங்கை அங்கு அவன் நலத்திற்கு ஒப்பவள் – சூளாமணி:7 604/1
மேல்


நலத்தின் (2)

நாந்தக கிழவர் கோவே நமி என்பான் நலத்தின் மிக்கான் – சூளாமணி:6 537/4
நலத்தின் வீங்கிய நளிர் புகழ் இளையவன் விரையின் – சூளாமணி:7 718/2
மேல்


நலத்தினும் (1)

நலத்தினும் நின்னொடு நிகர்க்கும் நன்மையன் – சூளாமணி:8 909/2
மேல்


நலம் (60)

நலம் கொள் கையில் நவின்று கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 60/4
நலம் மிகு புகழ் ஆர் மன்ன நாலிருநூற்று வில்லும் – உதயணகுமார:1 113/1
நலம் மிக தரும் இன்று என்ன பண்ணுகை நம்மால் என்ன – உதயணகுமார:1 113/3
அழிந்தி அன்பில் புல்லியே அரிவையுடைய நல் நலம்
விழுந்த வண் மயக்கத்தில் வேந்தன் இனி செல்கின்றான் – உதயணகுமார:2 124/3,4
நலம் திகழ் மாதர் செப்ப நர_பதியும் போயினன் – உதயணகுமார:2 135/2
நாணின் பாவை-தானும் நீ நலம் திகழ் மணியும் நீ – உதயணகுமார:2 145/2
நா புகழ் மன்னன் கண்டு நலம் பிற உரைத்து கூட்ட – உதயணகுமார:3 158/2
சீப்பிட கண் சிவக்கும் சீர் மங்கை நலம் உண்டானே – உதயணகுமார:3 158/4
பால் நலம் கிளவி-தன்னால் பரிவுடன் இருக்கும் நாளில் – உதயணகுமார:3 163/4
நலம் பொருத நாற்படையும் நன்குடனே சூழ போய் – உதயணகுமார:3 172/2
நகையுறும் நலம் தவ மார்பனும் நகர வீதியில் வந்தனன் – உதயணகுமார:3 183/4
நங்கை-தன் மனம் கலங்கா நலம் புகழ்ந்து ஊடல் நீக்கி – உதயணகுமார:4 203/1
நலம் திகழ் தேரின் ஏற்றி நன்கு உஞ்சையினி-தன்னில் – உதயணகுமார:4 211/3
ஞான நல் குமரி-தன்னை நலம் முழுது உண்டு மாரன் – உதயணகுமார:5 255/1
நலம் உறு தோத்திரங்கள் நாதன்-தன் வதனம் நோக்கி – நாககுமார:1 15/3
இளையவள் எழில் நலம் ஏந்து கொங்கையின் – யசோதர:2 78/1
நலம் கவின்று இனிய காமர் நறு மலர் தொடையலே போல் – யசோதர:2 90/3
தொல் நலம் தொலைய உண்டார் துயில் கொண்ட விழிகள் அன்றே – யசோதர:2 93/4
பட்டது நலம் காண் என்பாள் பாகனை கண்டவாறும – யசோதர:2 115/1
தாயின் நல் நலம் தான் நுகர் போழ்தினில் – யசோதர:3 188/1
நம்பும் நாள் ஒளி நகு கதிர் கலங்களின் நலம் பொலிந்து அழகு ஆர்ந்த – யசோதர:5 326/3
கண் நலம் கவரும் வேலோர்க்கு ஈயினும் கருமம் அன்றால் – சூளாமணி:5 348/3
பெண் நலம் கனிந்த பேதை இருப்பதும் பெருமை அன்றே – சூளாமணி:5 348/4
நலம் கிளர் திரு_மொழி நாதன் என்பவே – சூளாமணி:5 396/4
நலம் மிகு மக்களா முதியர் தேன்களா – சூளாமணி:5 414/3
நலம் புரி பவித்திரம் ஆகும் நாம நீர் – சூளாமணி:5 417/2
நலம் கனி மடந்தையர் நடத்-தொறும் இணர் போது – சூளாமணி:6 450/1
குல நலம் மிகு செல்கை கோவொடு ஒப்பார்கள் வாழும் – சூளாமணி:6 572/3
நலம் கிளர் பசும்பொன் கோயில் நகுகின்ற நகரம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 763/4
மண் நலம் கனியும் சாதி மணி முழா அதிரும் மாட – சூளாமணி:8 831/1
கண் நலம் கனியும் தோன்றல் கந்தருவ நகரம் காப்பான் – சூளாமணி:8 831/2
விண் நலம் கனியும் சீர்த்தி விருக வெல் கடி கொள் பேரான் – சூளாமணி:8 831/3
பெண் நலம் கனியும் நீர்மை பெருகிய உருவ தோளான் – சூளாமணி:8 831/4
முன்னு முக ஓரையொடு மூர்த்த நலம் நோக்கி – சூளாமணி:8 866/2
இலை மிசை இயல்பவர் இயல்புகள் எழில் நலம்
நிலம்_மிசையவரொடு நிலம் நடை படர்க என – சூளாமணி:8 948/2,3
நலம் புரி நல் ஒளி நம்பி-தானும் அ – சூளாமணி:8 960/2
கணி நலம் கருதலாகா கண் கவர் சோதி என்றாள் – சூளாமணி:8 1009/4
நலம் பாராட்டி நாகு இள முல்லை நகுவிக்கும் – சூளாமணி:8 1123/2
நலம் புரி செய்கை மேனாள் பெற்ற நல் தோழனே போல் – சூளாமணி:9 1437/1
நந்தாஅவனத்து இளையார் எழுவு யாழ் நரம்பினுக்கும் நலம் சால் இன் சொல் – சூளாமணி:9 1539/2
பொருந்தின பொழில் நலம் காண்டும் என்று அரோ – சூளாமணி:10 1601/3
போது அலர் பருவ சோலை பொழில் நலம் நுகரும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1629/3
நம்பு மணி மேனி நங்கை நலம் நுகர்ந்தான் – சூளாமணி:10 1662/3
நலம் புரி திருவினள் நங்கை ஆயினாள் – சூளாமணி:10 1710/4
தொல் நலம் பெயர்ந்து பொன் சுடர்ந்து தோன்றலால் – சூளாமணி:10 1711/2
கோள் நலம் பொலிந்து விண் குளிர குங்கும – சூளாமணி:10 1712/1
தோள் நலம் பொலிந்தது ஓர் தோன்றலோடு தன் – சூளாமணி:10 1712/2
கேள் நலம் பொலிதர கிளரும் சோதி அம் – சூளாமணி:10 1712/3
நாள் நலம் பொலிதர நம்பி தோன்றினான் – சூளாமணி:10 1712/4
நங்கை-தன் நலம் கிளர் மேனி நோக்கினான் – சூளாமணி:10 1759/4
நலம் கொண்ட ஞாலத்தின் நாடி உணர் நீ – சூளாமணி:11 1956/4
நாடினர் கொள்ளா நலம்_இலவரும் – சூளாமணி:11 1978/4
நல்ல நிலங்கள் நலம் கொள் வடிவுகள் – சூளாமணி:11 1983/1
தன் உயர் மணலினும் பலர்கள் தன் நலம்
முன் நுகர்ந்து இகந்தவர் மூரி தானையீர் – சூளாமணி:12 2088/1,2
நலம் புரி விழவு இயற்றி நாளும்நாளும் மகிழ்கின்றார் – சூளாமணி:12 2130/4
நாடாவது இஃதாம் அதன் நல் நலம் சொல் நலத்தால் – நீலகேசி:1 11/2
தானமொடு சீலம் அவை தாங்கி நலம் ஓங்கி – நீலகேசி:1 18/1
கடி மகர கடல் கடந்து கலம் தந்த நலம் என்றாள் – நீலகேசி:4 268/4
நலம் ஆகிய நாற்றமொடு ஊறு இவை-தாம் – நீலகேசி:5 486/2
பண் நலம் கொண்ட சொல்லாள் அவை பேர்த்தும் பகர்ந்தனளாய் – நீலகேசி:6 679/4
மேல்


நலம்_இலவரும் (1)

நாடினர் கொள்ளா நலம்_இலவரும் – சூளாமணி:11 1978/4
மேல்


நலம்கொண்டு (1)

நலம்கொண்டு ஓர் ஆர்வம் கூர நகை முகம் முறுவல் தோன்றி – சூளாமணி:8 998/3
மேல்


நலம்கொள் (1)

நாடு நகரங்களும் நலம்கொள் மடவாரும் – யசோதர:5 276/1
மேல்


நலம்கொள (1)

நலம்கொள புணர்ந்தனன் நாக நல் புணர்ச்சி போல் – உதயணகுமார:2 122/2
மேல்


நலம்பெற (3)

நலம்பெற திறையுடன் நர_பதியும் மீண்டனன் – உதயணகுமார:3 172/4
நலம்பெற அசைந்திட நங்கை பந்து அடித்திட – உதயணகுமார:4 235/3
நாந்தகம் அயில் கணை நலம்பெற திரித்து உடன் – நாககுமார:4 125/3
மேல்


நலமும் (1)

தொண்டை வாய் நல் நலமும் தோளும் துடி இடையும் – நீலகேசி:1 128/2
மேல்


நலமுறு (1)

நலமுறு வடிவு நோக்க நாகத்தின் கோடு பாய்ந்த – உதயணகுமார:1 82/2
மேல்


நலன் (4)

உலன் நலன் அடு திண் தோள் ஊழி வேல் ஓடை யானை – சூளாமணி:6 572/1
நலன் அமர் நளி சும்மை தொல் நகர் நண்ணினானே – சூளாமணி:6 572/4
நலன் உடைத்து அளிய நங்கள் நல்_வினை தெய்வம் அன்றே – சூளாமணி:11 1843/4
நனை சினையன நகு விரையன நலன் உடையன நாகம் – நீலகேசி:1 16/1
மேல்


நலாளை (1)

மொழி அமிர்தம் நலாளை மோகத்தில் பிரியேன் என்ன – உதயணகுமார:3 159/3
மேல்


நலிதல் (1)

செற்று அவன் நலிதல் அஞ்சி திறைகொடுத்து அறிவித்து அன்றே – சூளாமணி:5 304/3
மேல்


நலிந்தது (1)

நாய் பின் ஓடி நலிந்தது கவ்விய – யசோதர:3 174/2
மேல்


நலிந்தனை (1)

நஞ்சில் அன்னையொடு என்னை நலிந்தனை
எஞ்சல்_இல் சினம் இன்னம் இறந்திலை – யசோதர:3 221/1,2
மேல்


நலிந்தால் (1)

நலிந்தால் பிற பொருட்கு நாட்டலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 692/5
மேல்


நலிந்திட (2)

நல் உயிர் நமர்கள்-தாமே நலிந்திட விளிந்தது எல்லாம் – யசோதர:1 34/3
மானுடர் பற்றி வலிந்து நலிந்திட
ஊன் நெய் உருகும் உழக்கும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1960/3,4
மேல்


நலிந்திடும் (1)

சாவ நலிந்திடும் தண்ணீர் பிணி பெரிது – சூளாமணி:11 1941/1
மேல்


நலிந்து (3)

நல் அறம் காய்ந்து நலிந்து பொருள் படைத்து – சூளாமணி:11 1953/1
அருள் ததை_இலன் நலிந்து உண்ண ஆழ்பவன் – சூளாமணி:12 2077/2
தேறின ஆறு அவற்று உண்மை எனக்கு தெருட்டல் நலிந்து
ஆறினவோ இல்ல தாழ்ச்சியினால் உளதாம் எனின் நீ – நீலகேசி:5 507/2,3
மேல்


நலிய (1)

நஞ்சு அனைய வினை நலிய நாம நகை வேலோய் – யசோதர:5 286/4
மேல்


நலியும் (5)

நஞ்சு அன வினைகள் நம்மை நாள்-தொறும் நலியும் என்றான் – யசோதர:1 33/4
நசை எலாம் அவிந்தன நலியும் தீ_வினை – சூளாமணி:3 73/3
நல்_வினை கழிதலும் நலியும் தீவினை – சூளாமணி:8 1057/1
நலியும் இவை என நையும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1965/2
ஈயாய் நலியும் எறும்பாய் தெறும் எங்கும் – நீலகேசி:7 774/3
மேல்


நலிவது (2)

நாம நீர் வரைப்பகம் நலிவது இல்லையே – சூளாமணி:2 53/4
நாம் கொன்று கொடுக்கும் அ விலங்கினை நலிவது ஓர் பசியினரேல் – நீலகேசி:9 844/1
மேல்


நலிவன் (1)

நலிவன் ஒன்றொன்றா நடுவு உணர்ந்து என்றாள் – நீலகேசி:5 598/4
மேல்


நலிவு (1)

கங்குல் அவண் இல்லை கலி இல்லை நலிவு இல்லை – சூளாமணி:11 2034/1
மேல்


நலிவுசெய் (1)

நலிவுசெய் சிறையில் பட்ட நாளிலும் சவரர் சுற்றி – உதயணகுமார:5 246/2
மேல்


நவ்வி (2)

நவ்வி நேர் விழியாய் நன்றோ நவில்க நின் கருமம் என்றாள் – யசோதர:2 114/4
நசையின் ஓடிய நவ்வி இரும் குழாம் – சூளாமணி:7 784/2
மேல்


நவநவமாம் (1)

நாசத்தவம் எனில் தோன்றுவ தாமும் நவநவமாம்
தோசத்தவாம் நின் பொருள் என கேட்டு இது சொல்லினளே – நீலகேசி:4 377/3,4
மேல்


நவபதங்கள் (1)

சீரிய நவபதங்கள் செப்பிய காயம் ஆறும் – உதயணகுமார:6 333/1
மேல்


நவபதம் (1)

நவபதம் நல் நயம் ஆறு நவின்றாய் நீயே நல் முனிவர் மனத்து இசைந்த நாதன் நீயே – நாககுமார:1 20/1
மேல்


நவிர் (1)

நால் நவிர் பற்றுபு நாலும் ஒருவன் ஓர் – சூளாமணி:11 1988/2
மேல்


நவில் (31)

நன்று இனி தெளிந்தாய்_அல்லை நவில் இசை அமுத நல் யாழ் – யசோதர:4 246/2
கொன் நவில் வாளில் கொன்ற கொடுமையில் கடியது உன் – யசோதர:4 250/3
சொல் நவில் சுதத்தமுனி தொன் மலர்_அடி-கண் – யசோதர:5 283/2
சொல் நவில் அருள் குரவன் துணை அடி பணிந்தார் – யசோதர:5 301/4
கல் நவில் தோளினாய் நீ வரவிடு காவல் என்றான் – சூளாமணி:3 102/4
கல் நவில் புரிசையுள் கடவுட்கு ஆக்கிய – சூளாமணி:4 178/3
பொன் நவில் திரு நகர் பூவொடு எய்தினான் – சூளாமணி:4 178/4
கல் நவில் திரு மணி கபாடம் தாழ் உறீஇ – சூளாமணி:4 185/3
கல் நவில் கடக கை கதழ கூப்பினான் – சூளாமணி:4 197/4
கல் நவில் கடக தோளான் காட்சி அம் கதிர்ப்பு சென்றான் – சூளாமணி:4 204/3
கொல் நவில் வேலவன் குலத்துள் தோன்றினான் – சூளாமணி:5 401/3
கல் நவில் இலங்கு தோள் காளையானவன் – சூளாமணி:5 405/2
மின் நவில் விசும்பின்-நின்று இழிந்து வீங்கு நீர் – சூளாமணி:5 405/3
வில் நவில் தட கை விறல் வேல் ஒருவன் வேண்டி – சூளாமணி:6 445/2
கல் நவில் தோளினான்-தன் கழல் அடி தொழுது நின்றான் – சூளாமணி:6 509/3
மண் நவில் முழவின் மா நீர் பவபுரம் உடைய மன்னன் – சூளாமணி:6 532/1
பண் நவில் களி நல் யானை பவனவேகற்கு தேவி – சூளாமணி:6 532/2
கண் நவில் வடிவின் காந்திமதி அவள் காதல் பாவை – சூளாமணி:6 532/3
சொல் நவில் ஓலை கை தொழுதனர் ஈந்தார் – சூளாமணி:7 661/4
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் வினவ யாரும் – சூளாமணி:7 679/2
கொல் நவில் பூதம் போலும் குறள்மகன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:7 679/4
கல் நவில் தோளினாற்கு கருமம் ஈது என்று காட்டி – சூளாமணி:7 696/3
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் உவப்ப காட்டி – சூளாமணி:7 767/2
பொன் நவில் கடக பைம் பூண் புரந்தரன் அனைய மாண்பின் – சூளாமணி:8 843/2
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று – சூளாமணி:8 846/3
கொல் நவில் வேலினான்-தன் கோயில் முன் குவிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 919/4
கல் நவில் வயிர தோளான் கரு முகில் உருவ காளை – சூளாமணி:8 978/3
கல் நவில் தோளவன் கண் கொண்டிட்டவே – சூளாமணி:8 1129/4
கல் நவில் தோளினான் கண்டங்கண்டமா – சூளாமணி:9 1385/3
கல் நவில் வயிர தோளாய் காய்ந்தவன் விடுக்க ஈண்டு – சூளாமணி:9 1434/3
கல் நவில் கடக தோளான் கண்டு கை தொழுதுகொண்டு – சூளாமணி:9 1461/1
மேல்


நவில்க (1)

நவ்வி நேர் விழியாய் நன்றோ நவில்க நின் கருமம் என்றாள் – யசோதர:2 114/4
மேல்


நவில்வ (1)

நம்ப தேன் பாட மஞ்ஞை நாடகம் நவில்வ காணாய் – சூளாமணி:7 766/4
மேல்


நவில்வார் (1)

நாள் வீயல் அன்றி உரை வீய யாவர் நவில்வார் நமக்கும் அரிதே – சூளாமணி:9 1331/4
மேல்


நவில (1)

நல தகை சிலம்பு அடி நவில ஊட்டிய – சூளாமணி:2 47/2
மேல்


நவிலும் (1)

கண் மிசை நவிலும் காதல் கன்னியது உருவம் ஆம் என்று – சூளாமணி:8 1018/3
மேல்


நவிற்றிய (1)

நாள் செய்து நவிற்றிய தியான வீதியான் – சூளாமணி:12 2072/3
மேல்


நவிற்றினார் (1)

நாடகங்கள் நல் நகர்-கண் நங்கைமார் நவிற்றினார் – சூளாமணி:6 485/4
மேல்


நவிற்றும் (1)

நாம நல் இசை தொடுத்து நாத கீதங்களை நவிற்றும் – நீலகேசி:2 153/4
மேல்


நவின்ற (8)

நண்ணி நாயக முனிவனின் அறிந்தனர் நவின்ற நற்குணம் எல்லாம் – யசோதர:5 325/2
பாழியா நவின்ற தோள் பரதன் ஆங்கு ஒர் நாள் – சூளாமணி:5 398/2
கைப்படை நவின்ற வெம் போர் காளையை கனற்ற விட்டான் – சூளாமணி:7 700/4
தழல் புகை நவின்ற கை தானை வீரர் தம் – சூளாமணி:8 905/3
நம் தாஅமரை நாடன் நகை இலங்கு மணி ஆரம் நவின்ற மார்பம் – சூளாமணி:9 1531/3
கணி தயங்கு வினை நவின்ற கண்டத்து திரை மகளிர் கையின் நீக்கி – சூளாமணி:10 1800/3
கொல் நவின்ற வேல் குமரன் குரு குலத்தார் கோன் இவனே கூற கேளாய் – சூளாமணி:10 1805/4
எண்கள் தாம் நவின்ற ஈர் எண் கொடி மதில் கோட்டை கட்டி – சூளாமணி:12 2116/3
மேல்


நவின்றதே (1)

நங்கையால் தொழப்பாடு நவின்றதே – சூளாமணி:4 151/4
மேல்


நவின்றாய் (1)

நவபதம் நல் நயம் ஆறு நவின்றாய் நீயே நல் முனிவர் மனத்து இசைந்த நாதன் நீயே – நாககுமார:1 20/1
மேல்


நவின்றார் (1)

செற்றம் நவின்றார் செறுப்பொடு சென்றவர் – சூளாமணி:11 1969/2
மேல்


நவின்றான் (1)

ஊழி நாள் எரியும் கூற்றமும் உருமும் ஒப்பவன் கை படை நவின்றான்
சூழி மால் யானை துளை மதம் செறிப்ப தோன்றினான் தூமகேதனனே – சூளாமணி:9 1317/3,4
மேல்


நவின்றிலன் (1)

நன்று தீது என்னும் தேர்ச்சி நவின்றிலன் ஆதலால் யான் – சூளாமணி:7 695/2
மேல்


நவின்று (10)

நலம் கொள் கையில் நவின்று கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 60/4
ஆல் நவின்று தன் தாய் துயர் தீர்த்தனன் – உதயணகுமார:5 274/2
மிக நவின்று இறைவனை வணங்கி விண்ணிடை – சூளாமணி:4 208/3
மின் நவின்று இலங்கும் வேலோய் நின்-உழை விளங்கிற்று அன்றே – சூளாமணி:6 518/4
சொல் நவின்று உரைக்கமாட்டார் துட்கென்று துளங்க ஆங்கு ஓர் – சூளாமணி:7 679/3
மன் நவின்று இறைஞ்சும் செய்கை வளை_வண்ணன் மலையின் மேலால் – சூளாமணி:7 767/3
கை நவின்று இலங்கும் செம் வேல் காவலன் கருடன் சேர்ந்த – சூளாமணி:8 836/3
மெய் நவின்று இலங்கும் செம்பொன் அங்கதம் விளைந்த பேரான் – சூளாமணி:8 836/4
உலகம் நவின்று உரைக்கும் ஓத்து எங்கு உளதோ – நீலகேசி:6 662/2
உலகம் நவின்று உரைக்கும் ஓத்தேயும் அன்றி – நீலகேசி:6 662/3
மேல்


நவை (7)

அழலினுள் மூழ்கி அன்ன அரு நவை நரகம்-தம்முள் – யசோதர:1 37/3
ஆவி செல்கின்ற வெந்நோய் அரு நவை ஞமலி ஆகும் – யசோதர:2 109/2
பிணி என எனது நெஞ்சில் பெரு நவை உறுக்கும் ஐய – யசோதர:2 133/3
பின்னிய பிறவி மாலை பெரு நவை தருதற்கு ஒத்த – யசோதர:2 147/3
நவை வென்றன தாமரை நாள்_மலரே – சூளாமணி:7 805/4
கனை இருள் கடிவன கடு நவை அடுவன – நீலகேசி:4 455/2
நவை ஆர் உயிர் நாட்டில் அங்கு ஆட்டம் இலை – நீலகேசி:5 493/2
மேல்


நவைகள் (2)

நவைகள் கண்டாய் இவை நம்_அலாதார்க்கு எலாம் – சூளாமணி:7 738/4
நள்ளென் யாமத்து யான் செய்த நவைகள் எல்லாம் நனி கண்டும் – நீலகேசி:1 136/3
மேல்


நவைசெய் (1)

நாலும் செவியர் நவைசெய் மருப்பினர் – சூளாமணி:11 1974/3
மேல்


நவைபடுநர்க்கு (1)

அறியலர் வினைகளாலே அரு நவைபடுநர்க்கு ஐய – யசோதர:5 308/3
மேல்


நவையாரால் (1)

படைப்பு எளிதால் கேடு அறிதால் பல கள்வர் நவையாரால்
உடைக்கு இயைந்த ஒலி அற்றால் ஊன் தருவார்க்கு உணர்த்துமால் – நீலகேசி:4 273/1,2
மேல்


நவையினர் (1)

நவையினர் உளர் என்று அஞ்சி நடுங்கினர்-தமக்கு நாளும் – சூளாமணி:9 1192/3
மேல்


நவையினால் (1)

நன்றி_இல் தொழில் தோற்ற நவையினால்
கொன்றதே கொலை என்று ஐந்தில் கூறினாய் – நீலகேசி:5 541/3,4
மேல்


நவையும் (1)

கரு மலையும் கல்லும் கடு நவையும் நஞ்சும் – நீலகேசி:1 111/2
மேல்


நவையுறுவது (1)

பிறந்து நீ பிறவி-தோறும் பெரு நவையுறுவது எல்லாம் – யசோதர:4 248/3
மேல்


நவையைப்படு (1)

நவையைப்படு நல் உயிராம் எனவும் – நீலகேசி:5 492/4
மேல்


நழு (1)

நழு_இல் காட்சியன் நாம வேல் கோமுகன் – உதயணகுமார:6 346/3
மேல்


நழு_இல் (1)

நழு_இல் காட்சியன் நாம வேல் கோமுகன் – உதயணகுமார:6 346/3
மேல்


நழுவ (1)

நல் நாக வாவி-தனில் நழுவ பதமும் உண்டாம் – நாககுமார:2 46/3
மேல்


நள் (2)

நாம நள் ஒளி முள் எயிறு உள் எழு – சூளாமணி:4 157/3
நள் இராவின்-தலை நகுப வானத்திடை – சூளாமணி:7 733/3
மேல்


நள்ளலர் (1)

நள்ளலர் சாய்த்தோய் நரகம் அடைவார் – சூளாமணி:11 1952/4
மேல்


நள்ளாதவர் (2)

நள்ளாதவர் உடலம் பிற கறியாவது நமக்கு என்று – சூளாமணி:9 1309/2
நள்ளாதவர் தலை வவ்விய நகை வாள்-அது வீசி – சூளாமணி:9 1313/3
மேல்


நள்ளிருள் (1)

நள்ளிருள் இடையது நடப்ப வைகறை – சூளாமணி:8 1064/1
மேல்


நள்ளென் (1)

நள்ளென் யாமத்து யான் செய்த நவைகள் எல்லாம் நனி கண்டும் – நீலகேசி:1 136/3
மேல்


நளி (6)

நயந்து அது தெரியின் நம்பி நளி கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:3 106/2
காவியும் செங்கழுநீரும் கமலமும் கண் விரிந்து நளி
வாவியும் மண்டபமும் எழில் மதனனையும் மருட்டுமே – சூளாமணி:4 177/1,2
நந்திய நளி சினை நாவல் மா மரம் – சூளாமணி:5 389/3
நலன் அமர் நளி சும்மை தொல் நகர் நண்ணினானே – சூளாமணி:6 572/4
நகர மா சனம் இரைப்பது தவிர்த்த பின் நளி நீர் – சூளாமணி:7 710/1
நம்பி நாம் இனி நளி வரை தாழ்வர் கண்டு அல்லால் – சூளாமணி:7 727/3
மேல்


நளிதாங்கன் (1)

ஏந்து தோள் அரசர் போர் ஏறு இவன் நளிதாங்கன் என்பான் – சூளாமணி:5 324/3
மேல்


நளிர் (7)

நளிர் கொடியன நறு விரை அக நறு மலரன நறவம் – சூளாமணி:6 434/2
நலத்தின் வீங்கிய நளிர் புகழ் இளையவன் விரையின் – சூளாமணி:7 718/2
நாகம் சந்தன தழை கொண்டு நளிர் வண்டு கடிவ – சூளாமணி:7 749/1
நாவி வீற்றிருந்த நாறும் நளிர் வரை சிலம்பின் மேயார் – சூளாமணி:7 762/2
நளிர் வார் கழலாய் புகழ் நாடி நயந்து – சூளாமணி:7 811/1
ஞாலம் அளி கொண்ட நளிர் தாமரை முகத்தான் – சூளாமணி:11 2028/2
குல கிரியும் மலை_அரசும் குளிர் பொழிலும் நளிர் கயமும் – சூளாமணி:11 2044/1
மேல்


நளிர்ந்து (1)

நாகம் சந்தன பொதும்பிடை நளிர்ந்து தாது உமிழ்வ – சூளாமணி:7 749/2
மேல்


நளிரும் (1)

நளிரும் தெய்வ நறும் குளிர் நாற்றமே – சூளாமணி:4 123/4
மேல்


நற்கு (2)

பரவி நற்கு இறைவி தேவி பணிந்தனை சிறப்புச்செய்தால் – யசோதர:2 135/3
தான் நற்கு உணர்தல் இதுவாம் அதன் தத்துவம்மே – நீலகேசி:1 117/4
மேல்


நற்குணம் (2)

நண்ணி நாயக முனிவனின் அறிந்தனர் நவின்ற நற்குணம் எல்லாம் – யசோதர:5 325/2
நைதல்_இல்லா தெளிவோடு நல் ஞானம் நானும் கொண்டேன் உன் நற்குணம் எல்லாம் – நீலகேசி:1 148/2
மேல்


நற்படி (1)

இன்ன நற்படி இருப்ப இயல் வயந்தகனும் தான் – உதயணகுமார:1 64/3
மேல்


நற்பயன் (1)

நாதன் நல் நெறி நல் வினை நற்பயன்
யாதும் இல்லை எனின் அஃது அவத்தமே – நீலகேசி:10 864/3,4
மேல்


நற்பு (1)

நற்பு உடை திங்கள் ஒன்பான் நன்கு அமைந்திருக்கும் ஓர் நாள் – உதயணகுமார:1 12/3
மேல்


நற்பொருள் (1)

துணிவினில் புன்சொலேனும் தூய நற்பொருள் பொதிந்தால் – உதயணகுமார:1 3/3
மேல்


நற்றாய் (1)

நீடு மாளிகை அடைய நீர்மை நற்றாய் கூறலும் – நாககுமார:2 69/2
மேல்


நற (3)

கணி மிடற்ற நற வேங்கை அவிர் சுணங்கின் மடவார்-தம் கை மேல் கொண்டு – சூளாமணி:8 1034/1
கணி கொண்டு அலர்ந்த நற வேங்கையோடு கமழ்கின்ற காந்தள் இதழால் – சூளாமணி:9 1327/1
குளம் ஐயால் நற விரி குவளை கண்ணியான் – சூளாமணி:10 1760/3
மேல்


நறவம் (6)

குரவகத்து குடைந்து ஆடி குளிர் நறவம் கொப்பளித்து ஆர்த்து – சூளாமணி:4 172/1
நளிர் கொடியன நறு விரை அக நறு மலரன நறவம்
குளிர் கொடியன குழை மாதவி குவி முகையன கொகுடி – சூளாமணி:6 434/2,3
நகு மலரன நறவம் அவை சொரிவன நறவம் – சூளாமணி:7 750/1
நகு மலரன நறவம் அவை சொரிவன நறவம்
தொகு மலரன துருக்கம் அவை தருவன துருக்கம் – சூளாமணி:7 750/1,2
அம் சுவை நறவம் ஈங்கு உமிழ ஆனதே – சூளாமணி:10 1588/4
நல்ல மல்லிகை நறவம் ஞாழல் தாழை புன்னாகம் – நீலகேசி:2 150/2
மேல்


நறவின் (1)

ஈண்டி நின்று இன வண்டு ஆர்க்கும் இன் சுவை நறவின் சாதி – சூளாமணி:8 920/2
மேல்


நறவு (2)

நறவு விண்ட நாகு முல்லை வாய் திறந்து நக்கவே – சூளாமணி:7 798/4
நறவு உண்டு ஒருபால் நகுவார் ஒருபால் – சூளாமணி:8 1083/1
மேல்


நறு (30)

நறு மலர் கந்தம் வீசும் நன்கு உள காவும் மற்றும் – உதயணகுமார:1 90/3
நறு மலர் நல் கோதையர் நான்கிருநூற்றிருபதும் – உதயணகுமார:3 175/2
காந்தள் நல் நறு முன்கை கன்னி அ விரலினின் – உதயணகுமார:4 234/1
நால்வரும் துணைவர் ஆகி நறு நெய் பாலுடன் அருந்தி – உதயணகுமார:5 254/1
நல் தவன் உரைத்த சொல்லை நறு மலர் கோதை கேட்டு – நாககுமார:1 39/1
நறு மலர் கோதை வேலான் நாக நல் குமரன் கண்டு – நாககுமார:3 81/2
நலம் கவின்று இனிய காமர் நறு மலர் தொடையலே போல் – யசோதர:2 90/3
நறு மலர் பிண்டி_நாதன் நல் அற பெருமை-தன் மேல் – யசோதர:4 241/3
செம் துணர் நறு மலர் தெளித்து தேவர்-மாட்டு – சூளாமணி:3 89/3
நங்கையாள் வளர்ந்து காம நறு முகை துணரவைத்து – சூளாமணி:4 160/1
மந்திர நறு நெய்யால் வளர்ந்து மாசு_இலா – சூளாமணி:4 211/3
நானங்கள் ஆவன நாவி நறு விரை – சூளாமணி:5 282/3
நளிர் கொடியன நறு விரை அக நறு மலரன நறவம் – சூளாமணி:6 434/2
நளிர் கொடியன நறு விரை அக நறு மலரன நறவம் – சூளாமணி:6 434/2
ஆட்டினார் வெறி கமழ்வன அணி கிளர் நறு நீர் – சூளாமணி:6 471/1
சூட்டினார் சிலர் நறு மலர் அறு_சுவை அடிசில் – சூளாமணி:6 471/3
நீங்கு_அரு நறு நெய் தீம் பால் சொரிந்தது ஓர் நீர்மைத்து என்றான் – சூளாமணி:6 549/4
தேன் ஆர் நறு மேனி தீண்டுதற்கு நோற்றேனே – சூளாமணி:8 1117/4
மலிதரு நறு நெய் அ மகளிர் பெய்தலும் – சூளாமணி:10 1726/2
நாவி கால் தழுவி மன் நறு நெய் ஆடிய – சூளாமணி:10 1727/1
நறு மாலை வந்து அலைப்ப நல் மேனி நோமால் நங்காய் இ பந்தாடல் நன்று அன்றாம் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/1
பணியொடு நறு விரை மெழுகி பல் மலர் – சூளாமணி:11 1902/1
தாது படு சண்பகம் இகந்த நறு மேனி – சூளாமணி:11 2029/1
பூ விரியும் நறு மேனி பொன் இலங்கு நிமிர் சோதி – சூளாமணி:11 2039/1
புனத்திடை நறு மலர் பூம் கொடி அன்னது ஓர் பொற்பினளாய் – நீலகேசி:2 229/1
நாய் ஒப்ப சீறி நறு_நுதலாளொடு – நீலகேசி:4 349/3
சொரிவன மலர் மழை துளிகளும் நறு விரை – நீலகேசி:4 453/1
நறையில் பொலி கோதை நறு_நுதலே – நீலகேசி:5 485/4
ஒட்டும் நறு மலர் வாசமோடு ஓட்டின்-கண் – நீலகேசி:5 618/2
நடுவாக நோக்காய் நறு_நுதலாய் என்ன – நீலகேசி:5 644/4
மேல்


நறு_நுதலாய் (1)

நடுவாக நோக்காய் நறு_நுதலாய் என்ன – நீலகேசி:5 644/4
மேல்


நறு_நுதலாளொடு (1)

நாய் ஒப்ப சீறி நறு_நுதலாளொடு
காயக்கிலேசத்தில் கட்டுரைக்கின்றான் – நீலகேசி:4 349/3,4
மேல்


நறு_நுதலே (1)

நறையில் பொலி கோதை நறு_நுதலே – நீலகேசி:5 485/4
மேல்


நறும் (21)

நங்கை நறும் கொங்கையே நல்ல மை குழலி எம் – உதயணகுமார:2 144/1
வளி நறும் பூம் சுகந்தம் மதனமஞ்சிகை-தன் மேனி – உதயணகுமார:5 256/2
நறும் குழல் இலக்கணையும் நங்கைமார்-தம் கூட – நாககுமார:5 164/1
நஞ்சொடு கலந்த தேனின் நறும் சுவை பெரிய ஆக – யசோதர:2 152/1
நளிரும் தெய்வ நறும் குளிர் நாற்றமே – சூளாமணி:4 123/4
அம் பொன் பட்ட நறும் குழலார்க்கு எலாம் – சூளாமணி:4 147/2
நங்கை போற்றி என்று ஏத்தி நறும் குழல் – சூளாமணி:4 156/2
கொடு வாய கிளி கோதி குளிர் நறும் போது உகுத்தனவே – சூளாமணி:4 171/4
தீட்டினார் நறும் சாந்தமும் சிறிது மெய் கமழ – சூளாமணி:6 471/2
நல் புடைய பேழை நறும் சாந்து நனி பெய்த – சூளாமணி:8 870/3
விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி – சூளாமணி:8 1036/2
கண்ணியுடன் வெறி மலரும் நறும் பொடியும் கமழ் சாந்தும் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:8 1036/3
மணங்கள் நாறும் பூம் பாவை வளரல் வாழி நறும் குரவே – சூளாமணி:8 1128/2
கணங்களோடு பறிப்புண்டி கண்டாய் வாழி நறும் குரவே – சூளாமணி:8 1128/4
காழ் அகிலும் நறும் சாந்தும் கடி வாச பூம் பொடியும் கமழ்ந்து கைபோய் – சூளாமணி:9 1528/3
கடி நறும் பூம் சோலையை காரிகையார் வென்றார் – சூளாமணி:10 1643/4
தண் நறும் தமனக கொழுந்தும் சார்த்திய – சூளாமணி:10 1689/3
தண் நறும் குவளை தாம் எறித்த தாமமும் – சூளாமணி:10 1691/2
தொகை மலர் அலங்கல் சூடி தூ நறும் சுண்ணம் அப்பி – சூளாமணி:11 1849/1
ஈர்ம் தண் கமழ் நறும் தாரோய் இடர் பல – சூளாமணி:11 1986/3
கொய் தார் நறும் பூம் குழலாய் குழமண்ணர்களா – நீலகேசி:4 408/3
மேல்


நறை (4)

நறை மலர் வாவி-தன்னுள் நல் சுதன் வீழ காணா – நாககுமார:2 51/3
கழை ஆடு கரும்பின் நறை கடிகை – சூளாமணி:7 806/1
தீம் கழை கரும்பின் கட்டி திரள் நறை கடிகை இன்ன – சூளாமணி:8 921/3
நறை நின்று கமழும் குஞ்சி நம்பி-பால் பட்டது அன்றே – சூளாமணி:8 981/4
மேல்


நறையில் (1)

நறையில் பொலி கோதை நறு_நுதலே – நீலகேசி:5 485/4
மேல்


நறையும் (1)

நறையும் குஞ்சியான் நன்றுநன்று என சொல்லி நக்கான் – சூளாமணி:7 702/4
மேல்


நன் (6)

இற்றவர் காட்டும் இயல்பின் நன் நூல் உரை – உதயணகுமார:2 149/2
இட்ட நன் மாரன் அம்பால் இருவரும் மயக்கமுற்று – உதயணகுமார:5 257/2
நன் அடியார் சொல்லினர் நாக நல் குமரன் என் – நாககுமார:2 68/1
நயம் அறிந்து சேர் நன் அடியை பணிந்து – நாககுமார:4 108/2
நாடக மகளிர் ஆடும் நாடக அரங்கும் நன் பொன் – சூளாமணி:8 856/2
நன்_பொருள் ஆவன இவை என அவனோடு நகரத்துள்ளார் – நீலகேசி:9 853/1
மேல்


நன்_பொருள் (1)

நன்_பொருள் ஆவன இவை என அவனோடு நகரத்துள்ளார் – நீலகேசி:9 853/1
மேல்


நன்கு (39)

மணி பொதி கிழி-அதன்னை மணியுடன் நன்கு வைப்பார் – உதயணகுமார:1 3/2
நற்பு உடை திங்கள் ஒன்பான் நன்கு அமைந்திருக்கும் ஓர் நாள் – உதயணகுமார:1 12/3
சொல் அருள் முனிவன் பாதம் தொழுது நன்கு இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 21/4
நாம் மறந்திட நன்கு மறைத்தது என்னாம் – உதயணகுமார:1 34/3
நல் நகர் உஞ்சேனையின் நன்கு அமைச்சன் சென்றனன் – உதயணகுமார:1 71/4
நறு மலர் கந்தம் வீசும் நன்கு உள காவும் மற்றும் – உதயணகுமார:1 90/3
பற்றி நன்கு ஓட்ட கண்டு பார்த்திபன் மகிழ்ச்சிகொண்டான் – உதயணகுமார:1 99/4
கால்களின் விரலின் நெற்றி கனக்க நன்கு ஊன்றி நின்று – உதயணகுமார:1 101/2
துன்னும் நன்கு இருவரை தொக்கு உடன் இருக்க என்று – உதயணகுமார:2 136/2
இயைந்து நன்கு எழுந்துசென்றே இரவியின் உதயம் உற்றான் – உதயணகுமார:3 151/2
நாம நல் வயந்தகன்னும் நன்கு அறி காகதுண்ட – உதயணகுமார:3 155/3
என்று அவர் உரைப்ப கேட்டே இறைஞ்சி நன்கு அடிபணிந்து – உதயணகுமார:4 194/1
நயந்த நல் கேண்மையாளர் நன்கு அமைந்த அமைச்சர்-தம்முள் – உதயணகுமார:4 197/1
நாகம் நேர் கால மன்னன் நன்கு உடன் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:4 200/2
நலம் திகழ் தேரின் ஏற்றி நன்கு உஞ்சையினி-தன்னில் – உதயணகுமார:4 211/3
நன்கு இனி அமரன் கேட்டு நர_பதி கேள் இது என்றான் – உதயணகுமார:5 248/4
அரசன் மிக்கு நன்கு அமைத்த வேள்வியின் – உதயணகுமார:5 288/1
நாம இந்திரன் நன்கு அருள்செய – உதயணகுமார:5 291/1
ஞாலம் நிகழ் ஞானமும் நன்கு மிகவே உணர்த்தி – உதயணகுமார:6 360/2
வெவ்_வினை வெகுண்டு வாரா விக்கி நன்கு அடைக்கும் வாய்கள் – நாககுமார:1 4/1
நன்கு அமைச்சன் நயந்தரன் என்பவே – நாககுமார:1 27/4
நூல் மொழி இறைவன் பாதம் நோக்கி நன்கு இறைஞ்சினாளே – நாககுமார:1 35/4
பணிபவட்கு நன்கு உரையில் பரம முனி வாழ்த்த – நாககுமார:1 37/1
வெம்பிய வினை அறுத்து வீடு நன்கு அடையும் என்றார் – நாககுமார:2 44/4
நாடி வந்து இருந்தனன் நன்கு உஞ்சை நகர்-தனில் – நாககுமார:4 129/2
நாக நல் புணர்ச்சி போல் நன்கு உடன் இருந்தரோ – நாககுமார:4 141/4
நாவலந்தீவு-தன்னுள் நன்கு அயிராவதத்தின் – நாககுமார:5 145/1
அமையும் நன்கு அமைச்சன் சொல்லை அரு மணி_மார்பன் கேட்டு – நாககுமார:5 154/1
திருந்த நன்கு உரைப்ப கேட்டே தீ_வினை இருள்கள் போழும் – சூளாமணி:4 203/2
நம்பிய ஒளியவாக தெளித்து நன்கு எழுதப்பட்டு – சூளாமணி:8 855/3
பெருமானே நின் பெருமை நன்கு உணரமாட்டார் பிணங்குவார்-தம்மை வினை பிணக்கு ஒழிக்கல் ஆமே – சூளாமணி:11 1904/4
என்று நன்கு ஏத்தி இறைஞ்சி இறைவனை – சூளாமணி:11 1913/1
உறுதிகள் நன்கு உரைக்குங்கால் உபசாரம் உரைப்பதோ – சூளாமணி:11 2068/1
உற்று நன்கு ஒருவர்-கண் நிற்குமாய்விடின் – சூளாமணி:12 2084/1
நன்கு உரைப்பார் தரல் வேண்டி நாவல் கொம்பு இது நட்டேன் – நீலகேசி:2 169/2
நல் நெறி நல் ஞானம் காட்சியும் நன்கு கொண்டு என் – நீலகேசி:3 264/2
நாதன் நீ பிற நன்கு அறிந்தாய் அவை – நீலகேசி:5 558/4
நாறா வகை எனக்கு நன்கு உரைக்கல் வேண்டும் – நீலகேசி:6 692/4
நாம் பின்னை செய்தது என் நன்கு அவன் இன்றியும் – நீலகேசி:7 744/3
மேல்


நன்குடனே (1)

நலம் பொருத நாற்படையும் நன்குடனே சூழ போய் – உதயணகுமார:3 172/2
மேல்


நன்புற (2)

நன்புற சிவிகை ஏற நங்கை நாற்படையும் சூழ – உதயணகுமார:1 120/3
நாற்ற மிக்க குமரனும் நன்புற பணிந்த பின் – நாககுமார:4 144/2
மேல்


நன்புறும் (1)

நன்புறும் அமைச்சர் சொல்ல நர_பதியும் கேட்டனன் – உதயணகுமார:2 146/3
மேல்


நன்மை (15)

மாநிதி காட்டி நன்மை மகதவனோடும் கூடி – உதயணகுமார:3 163/2
நாம வேல் மகன் நன்மை விசையனும் – உதயணகுமார:6 345/3
நன்மை பட்டம் நயந்து கொடுத்த பின் – நாககுமார:1 32/2
நலங்கள் மிகு நம் உலகில் நன்மை மிகு நீரால் – சூளாமணி:11 2038/1
ஞாலம் அறி நன்மை உடை நாடு அது எனலானும் – நீலகேசி:1 20/1
ஞானத்தின் நன்மை நனி கேட்குவையாயின் அக்கால் – நீலகேசி:1 117/2
குத்தவ தின்னும் போழ்தில் கூடுமோ நன்மை ஏடா – நீலகேசி:3 260/4
உள் நன்மை தவம் என்று அங்கு உறுப்பு எல்லாம் மறைக்கின்றாய் – நீலகேசி:4 275/1
காயம் வாட்டி உய்த்தலின் கண்ட நன்மை உண்டு எனின் – நீலகேசி:4 351/1
நாடாது சொன்னாய் அதன் நன்மை ஒழிக என்றான் – நீலகேசி:4 422/4
நன்மை வெஃகுதல் நன்று என சொல்லலும் – நீலகேசி:5 528/1
ஐய நன்மை என்றீர் அவற்று புடை – நீலகேசி:5 531/4
வேயின் நன்மை விலக்கிய தோளினாள் – நீலகேசி:5 559/4
நாத்-தனை ஆட்டி ஓர் நன்மை கண்டாலும் நினக்கு உரைத்தும் – நீலகேசி:6 683/3
பொய்த்து உரையாம் நன்மை போதுவதேல் இல்லை பூதிகனே – நீலகேசி:9 852/1
மேல்


நன்மையது (1)

நந்தி மிசை சேறல் உடை நன்மையது அ நாடே – நீலகேசி:1 19/4
மேல்


நன்மையன் (1)

நலத்தினும் நின்னொடு நிகர்க்கும் நன்மையன்
மலைத்தலில் வயத்தினும் பெரியன் மல்லினும் – சூளாமணி:8 909/2,3
மேல்


நன்மையால் (1)

விலைபெறும் நன்மையால் வெறுப்ப தீமையால் – நீலகேசி:8 806/1
மேல்


நன்மையில் (2)

நாரியை தோழி கூட நன்மையில் துயில்க என்று – உதயணகுமார:1 117/2
நாகத்தின் சிரசின் மீது நன்மையில் தரித்து என்று எண்ணி – நாககுமார:2 53/1
மேல்


நன்மையே (1)

துணிக்கலாம் துரு நெறி துன்னும் நன்மையே – நீலகேசி:8 819/4
மேல்


நன்மையேல் (1)

தடம் கொள் மா வரை மிசை தன்னை ஈதல் நன்மையேல்
படம் புனைந்தவர்கள்-தாம் பலரும் உண்ணும் நீரினுள் – நீலகேசி:4 360/2,3
மேல்


நன்மையை (1)

நட்டம் ஆயினும் நன்மையை நின்-வயின் தருவோய் – நீலகேசி:5 482/2
மேல்


நன்மையோ (1)

நான் இடர்ப்படுவது நன்மையோ நீ வீந்ததும் – உதயணகுமார:2 143/4
மேல்


நன்றவர் (1)

நன்றவர் மொழிந்த எல்லாம் நல்லவா நயந்து கேட்டான் – சூளாமணி:5 360/4
மேல்


நன்றா (1)

மெய் நின்ற பெற்றி அறிந்தாய் இதன் மேலும் நன்றா
கைந்நின்றும் உண்டும் கடை பள்ளி வழியும் ஆக்கி – நீலகேசி:6 728/2,3
மேல்


நன்றாக (2)

நன்றாக உரைத்தனை நீ நர_தேவ நின் அவையுள் – நீலகேசி:2 173/1
சிறப்பு அயர்வன் நன்றாக வென்றார்கட்கு இன்றே யான் – நீலகேசி:2 174/2
மேல்


நன்றாம் (1)

நன்றாம் நங்கைக்கு ஒன்றிய காம பருவத்தால் – சூளாமணி:5 313/3
மேல்


நன்றாய (1)

நன்றாய காட்சியுடன் ஆகிய ஞானம்-தன்னோடு – நீலகேசி:1 124/1
மேல்


நன்றி (3)

நன்றி ஒன்று அன்று கண்டாய் நமக்கு நீ அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:2 141/4
நன்றி_இல் காரணங்கள் நாட்டி நீ காட்டினவ்வும் – நீலகேசி:4 429/1
நன்றி_இல் தொழில் தோற்ற நவையினால் – நீலகேசி:5 541/3
மேல்


நன்றி_இல் (2)

நன்றி_இல் காரணங்கள் நாட்டி நீ காட்டினவ்வும் – நீலகேசி:4 429/1
நன்றி_இல் தொழில் தோற்ற நவையினால் – நீலகேசி:5 541/3
மேல்


நன்றியின் (1)

நன்றியின் மாற்றினை நல்கும் இரண்டு அல்லன – சூளாமணி:11 2015/3
மேல்


நன்று (52)

நன்று இருள் கனவினாக நயம் அறிந்து இனிது உரைக்கும் – உதயணகுமார:1 20/1
என்று அவள் சொல்ல நன்று என்று எழில் முடி மன்னன் போந்து – உதயணகுமார:4 201/1
என்று அவள் கூற நன்று என்று இனிதுடன் கேட்கின்றாரே – நாககுமார:2 54/4
இசை அறி குமரன் கேட்டே இளையவள் கீதம் நன்று என்று – நாககுமார:2 55/1
என அவள் சொல்ல நன்று என்று இனி ஒரு காரியத்தின் – நாககுமார:3 97/2
இன்று உமக்கு ஆளர் ஆனோம் என்று அவர் கூற நன்று என் – நாககுமார:4 109/3
ஏக நல் தினத்தின் நன்று இடர் பசி ஆயிற்று அன்றே – நாககுமார:5 148/4
நன்று_அலாதன நங்களை வந்துறும் – யசோதர:1 15/4
நன்று இது என்று தன் நல் நகர புற – யசோதர:1 17/3
நன்று என நயந்து கொண்டேன் நடுக்கமும் அடுத்தது இல்லை – யசோதர:1 48/2
நன்று என நயந்து நங்கள் நல் அற பெருமை நாடி – யசோதர:1 49/2
நன்று இது செய்கை என்றே நங்கையும் நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:1 49/4
வினை_திறம் நன்று யாமே விழை நர_பலி ஈதற்கு இன்று – யசோதர:1 58/2
நன்று இது என்றனர் அந்தணர் நல்கினார் – யசோதர:3 192/3
நாதனார் அ துராதிகள் நன்று அரோ – யசோதர:3 194/4
நன்று நாம் முன் வளர்க்க விடுத்தது – யசோதர:3 195/2
நன்று இது என்று நயந்தனர் அந்தணர் – யசோதர:3 195/4
நன்று சொல்லினர் நான்மறையாளரே – யசோதர:3 196/4
நன்று இனி தெளிந்தாய்_அல்லை நவில் இசை அமுத நல் யாழ் – யசோதர:4 246/2
நன்று அது பெரிதும் என்று அருளி நாள்-தொறும் – சூளாமணி:3 117/2
ஒன்று நன்று என உணர்ந்து ஒருவன் கொள்ளுமேல் – சூளாமணி:4 236/1
பஞ்சி நன்று ஊட்டப்பட்ட மாதுளம் பருவ வித்தும் – சூளாமணி:5 275/1
பொன்னின் மாரி பொழிந்திடும் நன்று அரோ – சூளாமணி:7 624/4
நன்று சொல்லுக என்று நகை மணி – சூளாமணி:7 630/2
என்றலும் இது நன்று என வேந்து ஒளி – சூளாமணி:7 649/1
நன்று என நாறு ஒளி நீள் முடியான் அடி – சூளாமணி:7 660/2
நன்று தீது என்னும் தேர்ச்சி நவின்றிலன் ஆதலால் யான் – சூளாமணி:7 695/2
நஞ்சு_அனாற்கு உரைப்ப கேட்டு நன்று அது துணி-மின் என்றான் – சூளாமணி:9 1186/4
நச்சி மேல் வருபவாயின் நன்று அது போல்வது உண்டோ – சூளாமணி:9 1189/4
நன்று போர் நமர்களது என்று நக்கனன் – சூளாமணி:9 1255/3
ஈங்கு இவர் மாற்றம் நன்று ஈண்டு இருந்து இனி என்னை என்னா – சூளாமணி:9 1425/2
நன்று அது பெரிது யாமும் நங்கை-தன் மகனை காண்டும் – சூளாமணி:10 1564/2
நாடிநாடி நனி நன்று என நக்கான் – சூளாமணி:10 1567/3
நன்று வாதம் இது காண்டும் என போய் – சூளாமணி:10 1574/1
நறு மாலை வந்து அலைப்ப நல் மேனி நோமால் நங்காய் இ பந்தாடல் நன்று அன்றாம் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/1
துறவி அடக்கை பிறர்க்கு நன்று ஆற்றல் – சூளாமணி:11 1994/1
ஒக்க நன்று உடன்படல் உலகம் ஏன்று என – சூளாமணி:12 2076/2
நன்று இது என்றான் வெம் நரகம் புகுதல் விலக்கும் நாவினான் – நீலகேசி:1 39/4
துனைந்து தான் உண்மை நன்று சூனியம் ஆதற்கு என்றாட்கு – நீலகேசி:3 262/3
தரண் என்றும் நன்று என்றாள் என் தன்மை உரு என்றாள் – நீலகேசி:4 284/1
நன்று துன்னினது ஆதன்மையால் சொன்னாய் – நீலகேசி:4 315/3
தானம் யாவர்க்கும் செய்வது நன்று என்பாய் – நீலகேசி:4 325/3
ஏத்துநர் செய்தவர் எய்துவ நன்று எனின் – நீலகேசி:4 331/3
நாட்டுவன் அதுவும் நாய் இற்கு என்று நன்று என்றியாயின் – நீலகேசி:4 424/2
நன்மை வெஃகுதல் நன்று என சொல்லலும் – நீலகேசி:5 528/1
வேட்கையால் இது நன்று என வேண்டினும் – நீலகேசி:5 530/3
ஏவல் நன்று என்றி ஒப்ப ஒன்று இல்லையேல் – நீலகேசி:5 538/4
குயலமும் அல்லதும் ஆயின் நன்று ஆகும் – நீலகேசி:5 580/3
அளைவது நன்று இது-தான் அறம் ஆமேல் – நீலகேசி:5 592/4
நன்று இது என்றே சொல்ல நல்லது நாம் அறிந்து – நீலகேசி:5 626/3
நன்று நீ சொல்லுதி நாம் தொக்கு இருந்துழி நல் உயிர்கள் – நீலகேசி:6 713/3
நன்று இனி குணம் உண்மை நாட்டம் ஆம் என – நீலகேசி:8 818/4
மேல்


நன்று-கொல் (1)

விடம் பெய்தாற்கு நன்று-கொல் வியாதியாளன் தீர்க என – நீலகேசி:4 360/4
மேல்


நன்று_அலாதன (1)

நன்று_அலாதன நங்களை வந்துறும் – யசோதர:1 15/4
மேல்


நன்றுடன் (2)

நன்றுடன் வணங்கினன் நாக நல் குமரனை – நாககுமார:4 130/3
நன்றுடன் செல்லும் நாளுள் நயந்தரன் வந்து இறைஞ்சி – நாககுமார:5 153/3
மேல்


நன்றுநன்று (5)

நன்றுநன்று என நைந்து இறந்திட்டதே – யசோதர:3 186/4
நறையும் குஞ்சியான் நன்றுநன்று என சொல்லி நக்கான் – சூளாமணி:7 702/4
நன்றுநன்று என்று நக்கனன் நக்கே நாண்_இலர் நம் மலை வாழ்வார் – சூளாமணி:9 1321/2
நன்றுநன்று என நக்கு மேல் – சூளாமணி:9 1352/3
நன்றுநன்று உரைத்தி மீட்டும் நல்லையே பெரிதும் ஏடா – சூளாமணி:9 1448/2
மேல்


நன்றும் (2)

வருந்தவானது உள்ளம் நீ மாட்சி நன்றும் என்றியால் – நீலகேசி:4 358/2
சுத பொருள் மேல் நன்றும் சொல்லுதல் வல்லாள் – நீலகேசி:7 751/4
மேல்


நன்றே (3)

நங்கை நின் பெருமை நன்றே நனவு என கனவில் கண்ட – யசோதர:2 99/3
அன்னான் ஆயின் ஆதலின் நன்றே அவன் அல்லால் – சூளாமணி:5 317/1
நின் சென்ற ஆற்றால் உரைத்தால் நெறி ஆற்ற நன்றே – நீலகேசி:6 720/4
மேல்


நன்றேநன்றே (1)

வெய்து ஆங்கு உற்று வீடினனால் நன்றேநன்றே மறுமாற்றம் – சூளாமணி:9 1336/2
மேல்


நன்றோ (1)

நவ்வி நேர் விழியாய் நன்றோ நவில்க நின் கருமம் என்றாள் – யசோதர:2 114/4
மேல்


நன்னர் (1)

நன்னர்_இல் மன்னன் அன்றே நரகங்கட்கு அரசன் ஆவான் – சூளாமணி:11 1844/4
மேல்


நன்னர்_இல் (1)

நன்னர்_இல் மன்னன் அன்றே நரகங்கட்கு அரசன் ஆவான் – சூளாமணி:11 1844/4
மேல்


நனவு (1)

நங்கை நின் பெருமை நன்றே நனவு என கனவில் கண்ட – யசோதர:2 99/3
மேல்


நனி (41)

தன் பரிவேடம்-தன்னுள் தான் நனி வருவதே போல் – யசோதர:1 31/2
மனம் நனி வலிதின் வாடி மைந்தனை வருக என்றாள் – யசோதர:2 157/4
மனம் நனி மகிழ்ந்து இருந்தாள் மறை பதிக்கு அமுதம் ஆவாள் – யசோதர:2 158/4
மற்று அவன் இனைய கூற மனம் நனி கலங்கி வாடி – யசோதர:4 253/1
போகமொடு பொருள் இளமை பொன்றும் நனி என்றே – யசோதர:5 275/2
நம் கோன் நங்கை நல் மகன் ஆகி நனி வந்தான் – சூளாமணி:5 312/1
துணர் கொண்டன கரை மா நனி துறு மலர் பல தூவா – சூளாமணி:6 438/2
நல் நகர் இதற்கு இறைவன் முன்னம் நனி நண்ணி – சூளாமணி:6 444/2
நல் புடைய பேழை நறும் சாந்து நனி பெய்த – சூளாமணி:8 870/3
நல்கு காதலர் அகலத்துள் ஒடுங்குதல் பலர் முன்னை நனி நாணி – சூளாமணி:8 887/3
மருவிய மனிதரும் மனம் நனி அயர்வுறு – சூளாமணி:8 939/3
திளையொடு நகை நனி சில பல கனிவன – சூளாமணி:8 941/3
உரம் மிகு படை எழு உரை நனி அரிதே – சூளாமணி:8 943/4
விதி நனி துரப்ப மீட்டும் நினைப்பதே விளைக்கும் உள்ளம் – சூளாமணி:8 990/2
இது நனி அறியுமோ இ உலகம் என்று இதயத்தோடும் – சூளாமணி:8 990/3
உள் நனி மகிழ்தல் செல்லா ஒளி உடை உருவ காளை – சூளாமணி:8 1020/2
தனியவர்க்கு இனல் நனி பயக்கும் தன் மனக்கு – சூளாமணி:8 1048/2
கான மயில்_அன்னவள்-தன் முன்னை நனி காட்ட – சூளாமணி:8 1106/2
மனம் நனி மயங்கி மற்ற விஞ்சையர் அஞ்ச நின்ற – சூளாமணி:9 1142/3
அமர் நனி தொடங்குமேனும் ஆர்த்து நீர் கொணர்-மின் என்று – சூளாமணி:9 1145/1
ஊடு அகம் மடுத்து ஒருவன் உந்தி நனி வந்தான் – சூளாமணி:9 1282/4
வாழி படை பொருது என் என வையா நனி வந்தான் – சூளாமணி:9 1312/4
திரை ஆர் கடல் அளவே செல விரியும் நனி சிறுகும் – சூளாமணி:9 1314/2
நாடிநாடி நனி நன்று என நக்கான் – சூளாமணி:10 1567/3
தேவி காவு நனி சேர்குவம் என்றான் – சூளாமணி:10 1584/4
ஆங்கு அவளொடு ஈங்கு விளையாடு நனி நீ யான் – சூளாமணி:10 1611/1
விண்ட மலர் அல்லி மிசை மெல்ல நனி சென்றாள் – சூளாமணி:10 1797/4
புகை நனி கமழ ஊட்டி புறம்செயப்பட்ட மேனி – சூளாமணி:11 1849/2
புடையவர் காணிய போர் நனி மூட்ட – சூளாமணி:11 1949/3
ஏறார் சிலர் நனி ஏறினும் நில்லலர் – சூளாமணி:11 1955/3
என்னவர் என்னின் இவை நனி கேள் இனி – சூளாமணி:11 1967/2
அருள்_இலவரும் அவை நனி ஆவார் – சூளாமணி:11 1968/4
சென்று பெருகி களி சிறந்து நனி காமம் – சூளாமணி:11 2033/2
பணியின் அமைத்திடல் குறிப்பில் பல உருவும் நனி கோடல் – சூளாமணி:11 2056/3
இடை நனி இலாதது இல் இயற்கை இல்லது – சூளாமணி:12 2073/2
மாற்றும் ஆறு என்-கொல் என நனி மனத்தினுள் நினையா – நீலகேசி:1 57/2
காண் தகு மடவரல் உருவம் காமுறுவது நனி தாங்கி – நீலகேசி:1 63/2
ஞானத்தின் நன்மை நனி கேட்குவையாயின் அக்கால் – நீலகேசி:1 117/2
நள்ளென் யாமத்து யான் செய்த நவைகள் எல்லாம் நனி கண்டும் – நீலகேசி:1 136/3
நனி தாம் நல தீ வினை அன்மையின் ஆம் – நீலகேசி:5 488/3
நனி காரணமாய் நடுக்கும் நின கோள் – நீலகேசி:6 710/2
மேல்


நனித்தும் (1)

நாளை நாள் என்பது நனித்தும் சேய்த்து என – சூளாமணி:8 1053/1
மேல்


நனியது (1)

நனியது ஒன்றினன் நாம வேலினான் – உதயணகுமார:5 295/4
மேல்


நனை (5)

நனை மது மலர்கள் ஏந்தி நல் நகர் புகுந்து இராசன் – நாககுமார:1 12/2
நனை கவுள் வேழம் ஏறி நம்மொடு வருக என்றான் – சூளாமணி:8 924/3
புது நனை விரிந்த கோதை பொன்_அனாள் புலம்பு கொண்டாள் – சூளாமணி:8 990/4
நனை மலர் அலங்கல் கேது நகை கொண்ட மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1142/4
நனை சினையன நகு விரையன நலன் உடையன நாகம் – நீலகேசி:1 16/1
மேல்


நனைந்த (1)

சொரிகின்ற மதுவின் மாரி துவலையில் நனைந்த தாரான் – சூளாமணி:11 1863/4
மேல்


நனைந்து (2)

மது நனைந்து அலர்ந்த தாரான் திறத்தை யான் மறப்பன் என்னின் – சூளாமணி:8 990/1
மண வாய மல்லிகையின் மது நனைந்து வண் கனிகள் மதர்ப்ப வீசி – சூளாமணி:8 1032/1
மேல்


நனைந்தும் (1)

வெயில் தெற உணங்கியும் வெள்ளிடை நனைந்தும் ஊன் – நீலகேசி:4 350/1

மேல்