நொ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

நொசிந்து (1)

நோதலே-கொல் நொசிந்து உள ஆம்களே – சூளாமணி:4 153/4
மேல்


நொடி (2)

நூல் ஆராய்ந்து நுண் பொறி கண்ணும் நொடி_வல்லான் – சூளாமணி:5 308/1
நொடி வரை அளவில் கீறி நுனித்தது வியத்தல் செய்யா – சூளாமணி:9 1143/2
மேல்


நொடி_வல்லான் (1)

நூல் ஆராய்ந்து நுண் பொறி கண்ணும் நொடி_வல்லான்
மேலார் ஆயும் மேதைமையாலும் மிக நல்லான் – சூளாமணி:5 308/1,2
மேல்


நொடிக்கும் (1)

பட்டு அடி நெடிய வீங்கு பரட்டின நொடிக்கும் கால – சூளாமணி:9 1429/1
மேல்


நொடிதி (1)

நூல் தான் இரும்பாய் நிகழாமை நொடிதி ஆங்கே – நீலகேசி:4 420/1
மேல்


நொடிய (1)

நொந்து தாம் பிறிது உரை நொடிய வல்லரோ – சூளாமணி:4 231/4
மேல்


நொதுமலர் (1)

நொதுமலர் வெருவுறா நுவற்சியாளர் பின் – சூளாமணி:2 58/3
மேல்


நொந்தவர்க்கு (1)

படுகளத்தின் நொந்தவர்க்கு பல கிழி நெய் பற்றுடன் – உதயணகுமார:3 185/1
மேல்


நொந்தார் (1)

மேவி இவை காந்தள் என வீழ மிக நொந்தார் – சூளாமணி:6 455/4
மேல்


நொந்து (9)

மன்னனை மிகவும் நொந்து மாநகர் இரங்கவும் – உதயணகுமார:1 64/1
திரு நுதல் மாது நொந்து சிறப்பு இன்றி இருந்த போழ்தின் – உதயணகுமார:4 228/2
நெஞ்சு நொந்து அழும் நெடும் கண் நீர் உகும் – உதயணகுமார:6 327/1
பாய நொந்து பதைத்து உடன் வீழ்ந்து அரோ – யசோதர:3 178/3
சென்று கண்டது சிந்தையின் நொந்து அரோ – யசோதர:3 219/4
தின்ன என நொந்து அவைகள் தின்னும் மிகை திறலோய் – யசோதர:5 293/4
சிந்தையில் நினைந்து நொந்து தேம்பினர் புலம்ப கண்டு – யசோதர:5 304/3
நொந்து தாம் பிறிது உரை நொடிய வல்லரோ – சூளாமணி:4 231/4
நொந்து இ தீ நிகர் நோன்பு கைவிடும் இவன் எனவே – நீலகேசி:1 58/4
மேல்


நொந்தோம் (1)

நொந்தோம் என சென்று நோக்கின் நுனிப்பொடு – சூளாமணி:11 1963/2
மேல்


நொய்து (1)

நொய்து இயல் விஞ்சை வேந்தர் நூற்றொருபதின்மர் தாழ – சூளாமணி:10 1559/3
மேல்


நொய்யன (1)

அம் பொன் அணி நொய்யன அணிந்து அலர் மிலைச்சி – சூளாமணி:8 865/2
மேல்


நொவ் (1)

நொவ் வகை வினை பகை அகற்றி நூல் நெறி – சூளாமணி:11 1888/1
மேல்


நொறுங்காய் (1)

மூடியிட்டன முகில் கணம் முரன்று இடை நொறுங்காய்
கூடியிட்டன கொடுமுடி துறுகற்கள் குளிர்ந்தாங்கு – சூளாமணி:7 717/1,2

மேல்