தொ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 11
தொக்கதன் 1
தொக்கவர் 1
தொக்கவையாய் 1
தொக்கன 1
தொக்கனர் 1
தொக்கு 7
தொகு 3
தொகுத்த 1
தொகுத்தல் 1
தொகுத்து 1
தொகுதி 1
தொகுதியில் 1
தொகுதியும் 1
தொகுப்பன 1
தொகை 16
தொகைக்-கண் 1
தொகையாய 1
தொகையிற்று 1
தொகையும் 3
தொகையுறும் 1
தொகையை 1
தொங்கல் 12
தொங்கலராய் 1
தொட்டன 1
தொட்டில் 1
தொட்டு 3
தொட்டை 1
தொடங்கலுற்றார் 1
தொடங்கா 1
தொடங்கி 2
தொடங்கிய 1
தொடங்கிற்று 1
தொடங்கினர் 1
தொடங்கினன் 1
தொடங்கினார் 2
தொடங்கினாரே 1
தொடங்கினாள் 2
தொடங்கினான் 3
தொடங்கினானே 1
தொடங்குகின்ற 1
தொடங்குகின்றதாம்-கொலோ 1
தொடங்கும் 1
தொடங்குமவரும் 1
தொடங்குமேனும் 1
தொடங்குமோ 1
தொடர் 15
தொடர்கள் 1
தொடர்ச்சி 7
தொடர்ச்சியும் 1
தொடர்ச்சியை 2
தொடர்ந்த 5
தொடர்ந்தன 1
தொடர்ந்தால் 1
தொடர்ந்து 10
தொடர்ந்தும் 1
தொடர்ப்பாடு 5
தொடர்ப்பாடும் 1
தொடர்ப்பாடே 1
தொடர்பால் 1
தொடர்பு 3
தொடர்பும் 1
தொடர்வு 1
தொடர 4
தொடரின் 1
தொடரும் 1
தொடி 5
தொடியாய் 1
தொடியார் 1
தொடியே 1
தொடின் 1
தொடு 9
தொடுக்கலுற்றான் 1
தொடுக்கிய 1
தொடுத்த 7
தொடுத்தது 1
தொடுத்ததும் 1
தொடுத்தலோடும் 4
தொடுத்தன 2
தொடுத்தனன் 2
தொடுத்தான் 1
தொடுத்து 9
தொடுதலை 1
தொடை 1
தொடைப்பாடு 1
தொடையல் 2
தொடையலானே 1
தொடையலில் 1
தொடையலும் 1
தொடையலே 1
தொடையன் 1
தொண்டக 1
தொண்டர் 1
தொண்டை 10
தொண்ணூற்றறுவரை 1
தொண்ணூறு 1
தொத்து 10
தொய்யில் 2
தொல் 34
தொல்_வினை 3
தொல்_ஆசிரியர் 1
தொல்புர 1
தொல்லுறு 1
தொல்லை 4
தொல்லை_நூல் 1
தொலைத்த 2
தொலைத்து 1
தொலைந்ததும் 1
தொலைய 1
தொலையா 1
தொலைவிடத்து 1
தொலைவித்த 1
தொலைவு 2
தொலைவு_இல் 1
தொலைவு_இலா 1
தொழ 10
தொழப்பட்டது 1
தொழப்படும் 1
தொழப்படுவான் 1
தொழப்பாடு 1
தொழலும் 1
தொழவே 1
தொழான் 1
தொழில் 53
தொழில்-தான் 1
தொழில்_கணாளரும் 1
தொழில்கள் 3
தொழில்களும் 3
தொழில்களோடு 1
தொழில 1
தொழிலது 1
தொழிலர் 1
தொழிலவர் 2
தொழிலவை 1
தொழிலன் 1
தொழிலார்க்கு 1
தொழிலான் 1
தொழிலின் 1
தொழிலினன் 1
தொழிலினில் 1
தொழிலும் 4
தொழிலே 2
தொழிற்கு 1
தொழு 8
தொழுத 1
தொழுதக்கால் 1
தொழுதல் 1
தொழுதலோடும் 1
தொழுதனம் 1
தொழுதனர் 2
தொழுதனவே 1
தொழுதனன் 1
தொழுதார் 1
தொழுதாலும் 1
தொழுதாள் 1
தொழுதாற்கு 1
தொழுதான் 1
தொழுதி 5
தொழுதிகள் 1
தொழுதிட்டு 1
தொழுதியர் 1
தொழுதியும் 1
தொழுது 40
தொழுதுகொண்டான் 1
தொழுதுகொண்டு 1
தொழுதும் 3
தொழுதே 1
தொழுதோன் 1
தொழுநோய் 1
தொழுபவர்கள் 1
தொழும் 5
தொழுமாறு 1
தொழுவல் 1
தொழுவனேல் 1
தொழுவான் 1
தொழுவிப்பான் 1
தொழுவேன் 1
தொழுவேனே 1
தொளி 2
தொன் 2
தொன்மை 1
தொன்மையால் 1
தொன்மையினான் 1
தொன்று 1
தொனி 1
தொனிசெய்திட்டது 1

தொக்க (11)

துதி மிகு புரவிகள் தொக்க இரண்டாயிரம் – உதயணகுமார:3 174/3
தொக்க வானவர் தொல் சிறப்புடன் – உதயணகுமார:6 307/3
தொக்க ராசன் தொழுதிட்டு இறைஞ்சினான் – நாககுமார:4 103/4
தொக்க காவு-தன் உளே தொல் முனிவர் வந்தரோ – நாககுமார:4 143/4
தொக்க கலை சிலை அயில் பயின்று மிகு தொல் தேர் – நாககுமார:5 160/3
தொக்க வானவர் சூழ் குழலாரொடும் – சூளாமணி:4 121/1
தொக்க கல் தலம் மேல் துடிக்கின்றவே – சூளாமணி:7 780/4
தொக்க நீர் சுரமைநாடு உடைய கோன் இவை – சூளாமணி:9 1492/3
தொக்க வான் புகழவற்கு அமைச்சர் சொல்லினார் – சூளாமணி:12 2076/4
தொக்க இரண்டும் உடன் ஆதலின் தூய்து ஒரு பால் – நீலகேசி:4 407/2
தொக்க விளைவு உரைப்பாய் பின் வழிவழி – நீலகேசி:5 614/3
மேல்


தொக்கதன் (1)

துளக்கு இல்லா பல பொரூளும் தொக்கதன் தன்மை எல்லாம் – நீலகேசி:4 441/1
மேல்


தொக்கவர் (1)

தொக்கவர் அடி தொழ தோன்றும் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1504/2
மேல்


தொக்கவையாய் (1)

தொக்கவையாய் உடனே அவை நிற்பினும் ஆங்கு அவற்றுள் – நீலகேசி:5 503/1
மேல்


தொக்கன (1)

தொக்கன ஐந்தில் சொலும் மூன்றில் நான்கினில் – சூளாமணி:11 2001/2
மேல்


தொக்கனர் (1)

தொக்கனர் மண்ணே துளைத்து உண்டு வாழ்வார் – சூளாமணி:11 1975/4
மேல்


தொக்கு (7)

சூரியன் உதயம்செய்ய தொக்கு உடன் புளிஞர் சூழ்ந்தார் – உதயணகுமார:1 117/4
துன்னும் நன்கு இருவரை தொக்கு உடன் இருக்க என்று – உதயணகுமார:2 136/2
தொக்கு இள மலர் துதைவு இலாத சோலையும் – சூளாமணி:5 413/1
தொக்கு எரி சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1502/4
தொலையா துயரொடு தூய்து_அன்மை என்று இன்ன தொக்கு உளவா – நீலகேசி:4 382/2
தொக்கு உடன் ஆய என் தொல் வினை தீர்க என – நீலகேசி:6 666/1
நன்று நீ சொல்லுதி நாம் தொக்கு இருந்துழி நல் உயிர்கள் – நீலகேசி:6 713/3
மேல்


தொகு (3)

தொகு கதிர் சுடுவன பரப்பி சூழ் ஒளி – சூளாமணி:5 363/3
தொகு மலரன துருக்கம் அவை தருவன துருக்கம் – சூளாமணி:7 750/2
தோற்றமும் கேடும் தொகு பிண்டம் ஒன்றிற்கு – நீலகேசி:5 636/3
மேல்


தொகுத்த (1)

தொகுத்த மாண்பு உடை தூதன் மன்னவன் – சூளாமணி:7 575/1
மேல்


தொகுத்தல் (1)

தோடு உடைந்து ஒருவழி தொகுத்தல் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1398/4
மேல்


தொகுத்து (1)

அரும் கல மகளிர்க்கு ஏற்ற அழகு எலாம் தொகுத்து மற்றோர் – சூளாமணி:8 987/1
மேல்


தொகுதி (1)

தொகுதி செய் பல் குணம் தோற்றமும் இல் ஆம் – நீலகேசி:7 761/2
மேல்


தொகுதியில் (1)

தொய்யில் மா முலை சுரவரர் மகளிர்-தம் தொகுதியில் மகிழ்வுற்றான் – யசோதர:5 324/4
மேல்


தொகுதியும் (1)

துகில் கொடி தொகுதியும் தூய சுண்ணமும் – நீலகேசி:1 26/2
மேல்


தொகுப்பன (1)

பால் முகம் தொகுப்பன பனிக்கும் வேதிகை – சூளாமணி:10 1776/2
மேல்


தொகை (16)

துன்னு சூகரம் ஆடு எருமை தொகை
இன்ன சாதி விலங்கில் இரட்டைகள் – யசோதர:1 20/2,3
ஐந்தினொடு பொருத தொகை ஐயம்பதின்_இரட்டி – யசோதர:5 265/2
தொன் முதல் அவர் தொகை ஒன்பது ஒன்பதே – சூளாமணி:5 400/4
புனல் கொடி மலர் தொகை புதைத்த பொலி தாரோய் – சூளாமணி:6 441/2
சுரும்பொடு சுழன்றுள குழல் தொகை எழில் கை – சூளாமணி:6 456/1
நெய் அலர் குழல் தொகை நெருப்பின் அடும் என்பார் – சூளாமணி:6 458/1
கூடு தும்பி ஊடு தோய் குழல் தொகை துணர் துதைந்து – சூளாமணி:6 478/1
வயல் ஆம் பல் மலர் தொகை மாலையினாள் – சூளாமணி:7 809/4
பொரு படை தொகை ஓர் மூன்று போர் தொழில் தானும் மூன்றே – சூளாமணி:9 1183/1
தொகை மணி தொழில் பல தொடர தோற்றினார் – சூளாமணி:10 1774/4
தொகை மலர் அலங்கல் சூடி தூ நறும் சுண்ணம் அப்பி – சூளாமணி:11 1849/1
உயிர் தொகை ஆறனுள் ஒன்று ஒழித்து ஏனை – சூளாமணி:11 1959/1
பெயர் தொகை பெற்ற பிறவிகள் தம்மை – சூளாமணி:11 1959/2
தொடங்கி உரையாம் தொகை ஆகுவதே – நீலகேசி:6 674/3
தொகை கணம் யாவையும் சூனியம் ஆமால் – நீலகேசி:7 753/3
தோற்றினால் உயிர்-தான் தொகை என் செயும் – நீலகேசி:10 881/2
மேல்


தொகைக்-கண் (1)

புணருமே எனின் பொய் தொகைக்-கண் எனல் – நீலகேசி:10 880/2
மேல்


தொகையாய (1)

வென்றான் வினையின் தொகையாய விரிந்து தன்-கண் – சூளாமணி:0 1/1
மேல்


தொகையிற்று (1)

தோள் வலி சூழ்ச்சி என்று ஆங்கு இரு வகை தொகையிற்று ஆகும் – சூளாமணி:5 248/2
மேல்


தொகையும் (3)

தூய மா தவத்தின் மிக்க உபாசகர் தொகையும் சூழ – யசோதர:1 23/2
துன்னிய அரும் பகை தொகையும் இன்மையால் – சூளாமணி:2 56/2
புது நகர் இழைத்து முந்து பொலம் கல தொகையும் பூவும் – சூளாமணி:6 504/3
மேல்


தொகையுறும் (1)

தொகையுறும் தன தொல் படை சூழ ஊர்முகம் நோக்கினன் – உதயணகுமார:3 183/3
மேல்


தொகையை (1)

தொகையை வென்ற என் தோள் உளவா பிற – சூளாமணி:7 634/2
மேல்


தொங்கல் (12)

தொங்கல் ஆர் நெடு முடி சுடர தூக்கினான் – சூளாமணி:3 111/4
தோடு அலர் தொங்கல் அம் குஞ்சியுள் தோயவைத்து – சூளாமணி:5 287/3
தும்பியும் துவைக்கும் தொங்கல் சுகண்டன் என்று இவர்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:5 299/3
தோடு இலங்கு உருவ தொங்கல் சுடர் முடி அரசன் செம்மல் – சூளாமணி:5 319/2
தொங்கல் அம் துணர் கொள் மார்பின் சுமந்திரி சொல்லலுற்றான் – சூளாமணி:5 347/4
தொங்கல் மார்பினாய் சொல்லுகேன் எனா – சூளாமணி:7 578/4
செறியும் தொங்கல் செம்பொன் முடி மன்னனே – சூளாமணி:7 645/4
தோட்டு இலங்கு உருவ தொங்கல் அமைச்சற்கு சொல்லியிட்டார் – சூளாமணி:7 693/4
துகில் ஆர் கொடி பொங்கின தொங்கல் நிமிர்ந்து – சூளாமணி:8 1078/1
நாவியே கமழும் தொங்கல் நகை மணி வயிர பூணான் – சூளாமணி:9 1131/1
தொங்கல் சூழ் சுரி குழல் சோதிமாலையே – சூளாமணி:10 1728/4
தொங்கல் வாய் மடந்தை கண் துயிலும் ஆயிடை – சூளாமணி:10 1729/2
மேல்


தொங்கலராய் (1)

ஏடு ஆர்ந்த தொங்கலராய் இன்ப நீர் பெரு வெள்ளம் – சூளாமணி:11 2050/3
மேல்


தொட்டன (1)

கருவி வானத்தின் அகடு தொட்டன என நிலத்திடை கவின்செய்ய – சூளாமணி:8 882/1
மேல்


தொட்டில் (1)

பால் மர தொட்டில் இட்டு பரவியும் தவழ்ந்தும் மூன்றாம் – உதயணகுமார:5 254/2
மேல்


தொட்டு (3)

முழம் ஒரு மூன்றில் தொட்டு மூரி வெம் சிலைகள் ஐஞ்ஞூறு – யசோதர:1 37/1
அ குலத்து உடம்பு தோன்றி அன்று தொட்டு இன்று காறும் – யசோதர:1 43/3
தொட்டு யான் எனினும் தூயனோ அதும் ஆமோ – நீலகேசி:5 482/4
மேல்


தொட்டை (1)

தொடர்ப்பாடும் பெரிது அன்றால் தொட்டை நீ பூணியோ – நீலகேசி:4 273/4
மேல்


தொடங்கலுற்றார் (1)

கன்னி அம் காமவல்லி கடிவினை தொடங்கலுற்றார் – சூளாமணி:10 1621/4
மேல்


தொடங்கா (1)

தொடங்கா வினைகள் தொடங்குமவரும் – சூளாமணி:11 1979/4
மேல்


தொடங்கி (2)

தொடங்கி உரையாம் தொகை ஆகுவதே – நீலகேசி:6 674/3
தோற்றமும் நாற்றமும் சுவையுடன் ஊறு இவற்றால் தொடங்கி
ஆற்றவும் ஆயிரு வேதம் வல்லார்கள் அஃது அறிந்து உரைப்ப – நீலகேசி:9 830/1,2
மேல்


தொடங்கிய (1)

மிடைந்தவர் தொடங்கிய வீர கோட்டியுள் – சூளாமணி:9 1382/3
மேல்


தொடங்கிற்று (1)

தொல் நகர் ஆர்வம் என்னும் களி தொழில் தொடங்கிற்று அன்றே – சூளாமணி:9 1540/4
மேல்


தொடங்கினர் (1)

பொருளின் அவன் போந்த பின்பு போர்_வினை தொடங்கினர் – உதயணகுமார:3 179/4
மேல்


தொடங்கினன் (1)

துவளுமாறு ஒருவன் எல்லி தொடங்கினன் நோவ என்றாள் – யசோதர:2 98/4
மேல்


தொடங்கினார் (2)

மற்று அவர் தொடங்கினார் மந்திரத்து_உளார் – சூளாமணி:3 113/4
தொல் அமர் தொடங்கினார் – சூளாமணி:9 1368/4
மேல்


தொடங்கினாரே (1)

வார் புனை முலையின் நல்லார் மயங்கு அமர் தொடங்கினாரே – சூளாமணி:10 1674/4
மேல்


தொடங்கினாள் (2)

தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/4
எண்ணாது உணர்ந்தானை ஏத்த தொடங்கினாள் – நீலகேசி:6 659/4
மேல்


தொடங்கினான் (3)

சொல்லிய தொடங்கினான் சுடரும் வேலினான் – சூளாமணி:4 220/4
மாகம் எல்லாம் உடன் நடுங்க தொடங்கினான் அ மழை_போல்வான் – சூளாமணி:9 1341/4
துணிபடு வினையினன் துதி தொடங்கினான் – சூளாமணி:11 1902/4
மேல்


தொடங்கினானே (1)

வாமனார் துதிகள் சொல்ல வாழ்த்துபு தொடங்கினானே – நாககுமார:4 117/4
மேல்


தொடங்குகின்ற (1)

தொடங்குகின்ற சுடு சரங்கள் சுருங்கி ஒரு கை செவி-காறும் – சூளாமணி:9 1342/1
மேல்


தொடங்குகின்றதாம்-கொலோ (1)

சூழிய தொடங்குகின்றதாம்-கொலோ சொல்லின் ஈடு ஒன்று – சூளாமணி:9 1154/3
மேல்


தொடங்கும் (1)

வாளை ஆம் நெடும் கண் நல்லாள் மணவினை தொடங்கும் காலம் – சூளாமணி:8 1025/1
மேல்


தொடங்குமவரும் (1)

தொடங்கா வினைகள் தொடங்குமவரும் – சூளாமணி:11 1979/4
மேல்


தொடங்குமேனும் (1)

அமர் நனி தொடங்குமேனும் ஆர்த்து நீர் கொணர்-மின் என்று – சூளாமணி:9 1145/1
மேல்


தொடங்குமோ (1)

சோலையும் அமர் தொழில் தொடங்குமோ என – சூளாமணி:10 1587/3
மேல்


தொடர் (15)

தொடர் மணி பூணினாற்கு சச்சுதன் சொல்ல கேட்டே – சூளாமணி:5 307/3
குடி தொடர் இரண்டும் கேட்டே குறுமயிரெறிந்து கண்ணுள் – சூளாமணி:6 562/1
சூளி மா மணி தொடர் கொண்டு சுரி குஞ்சி பிணியா – சூளாமணி:7 713/3
தொடர் ஒளி சுடர் ஞாயில் சூளிகை சூழும் நெற்றி – சூளாமணி:7 826/3
பொழிந்த தண் சுடர ஆகி பொலம் தொடர் புலம்ப தூங்கி – சூளாமணி:8 853/3
சோர்ந்து வீங்கு எருத்தில் தொடர் கண்ணிடை – சூளாமணி:8 891/3
பிணித்த பொன் தொடர் கண் விட்டு பெயர்ந்த கால் நிகளம் நீக்கி – சூளாமணி:8 913/2
மணி தொடர் மருங்கின் வீழ்த்து வரி புரி கச்சை வீக்கி – சூளாமணி:8 913/3
பொன் அவிர் தொடர் கண்விட்டு புறத்து கால் புரோசை கோத்து – சூளாமணி:8 928/2
தொடர் மா மழை மத யானை கை துணியா அவை இடையே – சூளாமணி:9 1308/3
சித்திர மணி தொடர் திளைக்கும் தானையன் – சூளாமணி:9 1387/2
பத்தின் மேல் இரு தவத்தினில் பவ தொடர் அறுக்கும் – நீலகேசி:1 34/3
சொன்மை யார் இடை தெரிந்தார் தொடர் வினை முழுவதும் சுடும் நின் – நீலகேசி:2 161/3
ஐந்து தன் மாத்திரை-தாம் அணுவால் தொடர்
கந்தம் கண் ஆதியிற்கு ஆம் புலனே அவை – நீலகேசி:7 758/1,2
துறந்தவர் வீடுபெற்றார்களை நுதலிய தொடர் வினையும் – நீலகேசி:9 839/3
மேல்


தொடர்கள் (1)

தொடு கடா வயிர தோட்டி உடையன தொடர்கள் ஊன்ற – சூளாமணி:8 912/2
மேல்


தொடர்ச்சி (7)

எஞ்சிய தொடர்ச்சி இன்பம் எய்துதற்கு அரிது மாதோ – சூளாமணி:6 525/4
அலகை சால் ஆதி காலத்து அரசர்கள் தொடர்ச்சி எல்லாம் – சூளாமணி:6 534/1
தம் குல தொடர்ச்சி கூறி தானவன் இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 550/1
துணிபவன் தன்னொடு தொடர்ச்சி நோக்குமோ – சூளாமணி:12 2079/2
துன்னும் சந்தான தொடர்ச்சி நிகழ்ச்சியில் – நீலகேசி:5 602/2
சொல்லாய் தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி என்றே நின்று – நீலகேசி:5 616/3
சொல்லாய் தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி என்றே நின்று – நீலகேசி:5 616/3
மேல்


தொடர்ச்சியும் (1)

நண்ணிய தொடர்ச்சியும் நமிக்-கண் நண்ணுமால் – சூளாமணி:8 908/3
மேல்


தொடர்ச்சியை (2)

தோற்றம் இடையறவு இல்லா தொடர்ச்சியை
சாற்றுதும் யாமும் சந்தானம் என என்னின் – நீலகேசி:5 611/1,2
சுடர் உடை தோற்ற தொடர்ச்சியை சொல்லி – நீலகேசி:5 617/1
மேல்


தொடர்ந்த (5)

நண்ணிய விலங்கிடை நடுங்கு அஞர் தொடர்ந்த
வண்ணம் இது வடிவம் இவை வளர் ஒளிய பூணோய் – யசோதர:5 297/3,4
தொடுத்த தேன் தொடர்ந்த ஈ பிறங்கலோடு உடன் – சூளாமணி:9 1402/3
வஞ்சி_அனையார் மணி தொடர்ந்த சுடர் ஞாணால் – சூளாமணி:10 1795/1
தூக்கள் ஈர்ப்பன தொடர்ந்த பல் பிணங்களும் தூங்க – நீலகேசி:1 31/2
தொடர்ந்த பல் வினைகளை துணிக்கும் சுத நெறி முறைமையும் அறிவான் – நீலகேசி:1 64/2
மேல்


தொடர்ந்தன (1)

துறந்து அறம் புணரின் நம்மை தொடர்ந்தன அல்ல தோகாய் – யசோதர:1 36/2
மேல்


தொடர்ந்தால் (1)

போது ஆர்ந்த கரும் குஞ்சி மணி தொடர்ந்தால் போல் புறம் தாழ்ந்து இருண்டவாறும் – சூளாமணி:9 1533/3
மேல்


தொடர்ந்து (10)

இன்ன பல் பிறவி-தோறும் இடும்பைகள் தொடர்ந்து வந்தோம் – யசோதர:1 63/2
மின்னொடு தொடர்ந்து மேகம் மேதினிக்கு ஏதம் நீங்க – யசோதர:1 68/1
படி மலர் தும்பி என்னும் பாண் படை தொடர்ந்து பாட – சூளாமணி:4 163/2
சுண்ண_மாரி தூவுவார் தொடர்ந்து சேர்ந்து தோழிமார் – சூளாமணி:6 481/1
மின் தொடர்ந்து இலங்கு பூணான் விளைவுறா இளைமை-தன்னால் – சூளாமணி:7 695/1
மரங்கள் வேரொடும் கீழ்ந்து என வழி தொடர்ந்து எழுந்த – சூளாமணி:7 716/1
சூரல் அப்பி தொடர்ந்து அடர் துளங்கும் அரில் – சூளாமணி:7 736/1
தூக்கந்தூங்கும் தொளி தொடர்ந்து பொன்றுங்களே – சூளாமணி:7 740/4
மன் வாய் இ வள நகரார் மணி மாலை தொடர்ந்து ஒலிப்ப வகுத்தார் அன்றே – சூளாமணி:9 1527/4
துன்னுபு தொடர்ந்து துகில் பற்றுபு கொணர்ந்தார் – சூளாமணி:10 1613/4
மேல்


தொடர்ந்தும் (1)

தொழுதும் சூழ்ந்தும் அடி பற்றி தொடர்ந்தும் சுரும்பு உண் கோதை நிலை – சூளாமணி:9 1482/1
மேல்


தொடர்ப்பாடு (5)

புறத்தினும் அகத்தினும் போக தொடர்ப்பாடு விட்டு – உதயணகுமார:6 362/1
துன்பங்கள் தோன்றும் தொடர்ப்பாடு உள எனில் – சூளாமணி:11 1989/3
துத்தலே வேண்டி நின்று தோம் தொடர்ப்பாடு நீக்காய் – நீலகேசி:3 260/1
பண்டியால் போக்கு நின் பல் தொடர்ப்பாடு என சொன்னாள் – நீலகேசி:4 282/4
அழிவு காலத்து அற தொடர்ப்பாடு எலாம் – நீலகேசி:4 321/1
மேல்


தொடர்ப்பாடும் (1)

தொடர்ப்பாடும் பெரிது அன்றால் தொட்டை நீ பூணியோ – நீலகேசி:4 273/4
மேல்


தொடர்ப்பாடே (1)

பற்றே மிக பெருக்கி பல் தொடர்ப்பாடே ஆக்கி – நீலகேசி:3 258/1
மேல்


தொடர்பால் (1)

உறவுண்டு அமர தொடர்பால் உறைவார் – சூளாமணி:8 1083/3
மேல்


தொடர்பு (3)

உள் மிசை தொடர்பு நோக்கி உறு_வலி அதனை கேளா – சூளாமணி:6 547/2
அரும் தகை தொடர்பு அமைந்த ஆக்கமும் – சூளாமணி:7 589/4
இடு தவிசொடு தொடர்பு இரிய வெந்து அகத்து – சூளாமணி:9 1249/1
மேல்


தொடர்பும் (1)

பொருந்திய தொடர்பும் எய்த புணருமோ புவியின் என்றான் – சூளாமணி:8 988/4
மேல்


தொடர்வு (1)

புக்க தொடர்வு இல்லை ஆதலின் நீ கொண்ட – நீலகேசி:5 605/3
மேல்


தொடர (4)

துக்கமே தொடர நோற்று துணை அறம் துறந்த பெற்றி – யசோதர:5 303/3
மஞ்சு உடை மலையின் வல்லி தொடர வான் வணங்க நின்ற – சூளாமணி:3 101/1
துன்னிய துணி பல தொடர தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1385/4
தொகை மணி தொழில் பல தொடர தோற்றினார் – சூளாமணி:10 1774/4
மேல்


தொடரின் (1)

இரும்பு இடு தொடரின் மாவின் எழு முதல் பிணித்த யானை – சூளாமணி:2 39/1
மேல்


தொடரும் (1)

குழலும் குஞ்சியும் மாலையும் கொளுவிய தொடரும்
எழிலும் தோளிலும் எருத்திலும் கிடந்தில எழுந்தே – சூளாமணி:7 715/3,4
மேல்


தொடி (5)

தொடி தலை சிதைந்து நுங்க துகள் எழுந்து ஒழிந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1139/4
ஒண்_தொடி தாதையொடு ஊழ் உயிர் வௌவி – சூளாமணி:9 1226/2
ஒண்_தொடி மாலை வீழ்த்தாள் உலகு ஒலி படைத்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1825/4
தொடி மகர தூண் நிரையும் சொலற்கு அரிதாய் சுவர்க்கத்தின் – நீலகேசி:4 268/2
பரக்கும் என்றேன் பயம் பைம்_தொடி என்றான் – நீலகேசி:5 601/4
மேல்


தொடியாய் (1)

போழாம் அவற்று அ புரையின் விகற்பமும் பொன்_தொடியாய் – நீலகேசி:1 76/2
மேல்


தொடியார் (1)

புணரும் பிறர்கள்-தம் பொன்_தொடியார் மேல் – நீலகேசி:5 594/2
மேல்


தொடியே (1)

பப்பியரே அவர் பான்மை வினவினும் பைம்_தொடியே – நீலகேசி:1 84/4
மேல்


தொடின் (1)

படம் தொடின் உடன்று எழு பணிகள் போல் பகை – சூளாமணி:9 1248/3
மேல்


தொடு (9)

தொடு கழல் அரசர்கள் சூழ்ந்து அடிபணிந்திட – உதயணகுமார:3 185/3
சூடும் மாலை சோரவும் தொடு ஆர மாலை வீழவும் – சூளாமணி:6 476/3
சுமை கொள் மாலை தொடு களிற்று எருத்தம் ஏறுக என்றனர் – சூளாமணி:6 502/3
வீச விண் தொடு மேரு துளங்குமோ – சூளாமணி:7 635/2
தோளினும் தொடு கழல் வலியினானும் இ – சூளாமணி:7 685/3
தொடு கடா வயிர தோட்டி உடையன தொடர்கள் ஊன்ற – சூளாமணி:8 912/2
துன்னிய சுரமை நாடன் தொடு கழல் தொழுதலோடும் – சூளாமணி:8 964/2
தோன்றிய விஞ்சையர் மேல் தொடு வெம் கணை – சூளாமணி:9 1243/1
மதி தொடு நெடு வரை மான விஞ்சையர் – சூளாமணி:9 1381/1
மேல்


தொடுக்கலுற்றான் (1)

துன்னிய பொழுது நோக்கி சுடு சரம் தொடுக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 1019/4
மேல்


தொடுக்கிய (1)

தொடுக்கிய தொடுத்த போலும் துறு மலர் கத்தி மாதர் – சூளாமணி:6 558/3
மேல்


தொடுத்த (7)

சூடுவான் தொடுத்த கோதை சூழ் குழல் மறந்து கண் – சூளாமணி:6 482/3
கலைத்-தலை தொடுத்த கோவை கண் நெகிழ்ந்து சிந்தலான் – சூளாமணி:6 484/3
தொடுக்கிய தொடுத்த போலும் துறு மலர் கத்தி மாதர் – சூளாமணி:6 558/3
தொடுத்த மாலைகள் துணர்கொள புனைவன துகில் இடை புடை சோர – சூளாமணி:8 886/2
தொடுத்த தாம மாலையும் முன் சொரிய வீழ்ந்தான் சுடர் வேலான் – சூளாமணி:9 1350/4
தொடுத்த தேன் தொடர்ந்த ஈ பிறங்கலோடு உடன் – சூளாமணி:9 1402/3
சிந்தை மடவாள் தொடுத்த தியான வாள் – சூளாமணி:12 2124/1
மேல்


தொடுத்தது (1)

ஒன்று தொடுத்தது ஒர் ஆயிரமாம் பல – சூளாமணி:9 1245/1
மேல்


தொடுத்ததும் (1)

தொடுத்ததும் துரந்ததும் விடலை தோளிடை – சூளாமணி:9 1422/1
மேல்


தொடுத்தலோடும் (4)

கொண்டனன் தொடுத்தலோடும் கொடும் சிறை நுடங்க வீசி – சூளாமணி:9 1452/3
வாருணம் என்னும் அம்பு வாங்கினன் தொடுத்தலோடும்
சீர் அணி விசும்பும் மண்ணும் திசைகளும் இருள சேர்ந்து – சூளாமணி:9 1454/2,3
கண்களை துயிற்றும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும்
மண்களை மயக்கி மாக்கள் துயில்கொள மரங்கள் சாய – சூளாமணி:9 1455/2,3
துயில் விடைசெய்யும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும்
வெயில் இடை விரிந்து விண் பால் விளங்கி வீழ் இருளை நீக்க – சூளாமணி:9 1456/2,3
மேல்


தொடுத்தன (2)

தொடுத்தன சுரும்பு பாயும் துணர் அணி தயங்கு மாலை – சூளாமணி:8 849/3
என்று தொடுத்தன எண்_இலவாம் சரம் – சூளாமணி:9 1245/2
மேல்


தொடுத்தனன் (2)

கண்களை துயிற்றும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1455/2
துயில் விடைசெய்யும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1456/2
மேல்


தொடுத்தான் (1)

தொடுத்தான் தொழுத வாளி-அது சுவணகேது கையகத்து – சூளாமணி:9 1346/1
மேல்


தொடுத்து (9)

தோன்று இரண்டு கையினும் தொடுத்து இனிது அடித்தலும் – உதயணகுமார:4 231/2
தோத்திரங்கள் கொண்டு மீ தொடுத்து ஒலியின் வாழ்த்தியே – உதயணகுமார:6 359/2
தோடு அலர் கோதை மாதர் துயரியில் தொடுத்து எடுத்த – யசோதர:2 88/1
சொல் அறி கணையை வாங்கி தொடுத்து அவன் விடுத்தலோடும் – யசோதர:4 257/1
தொடுத்து அலர் பிணையலார் குழலுள் தோன்றுமே – சூளாமணி:1 33/4
அன்று தொடுத்து அவன் எய்தன வையகம் – சூளாமணி:9 1245/3
நின்று தொடுத்து நிரந்தன அன்றே – சூளாமணி:9 1245/4
சொல்ல அரும் மாரி போல தொடுத்து அவன் விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1306/2
நாம நல் இசை தொடுத்து நாத கீதங்களை நவிற்றும் – நீலகேசி:2 153/4
மேல்


தொடுதலை (1)

அழல் கண் நாறுப அடு படை தொடுதலை மடியா – சூளாமணி:7 708/3
மேல்


தொடை (1)

தீம் தொடை நரம்பின் தெய்வ செழும் குரல் சிலம்ப ஏத்த – சூளாமணி:6 545/2
மேல்


தொடைப்பாடு (1)

ஈண்டி நின்ற நின் இ தொடைப்பாடு எலாம் – நீலகேசி:5 527/2
மேல்


தொடையல் (2)

தாம தொடையல் பரிந்து தமனிய – சூளாமணி:5 295/1
சுரும்பு இவர் தொடையல் மார்பன் சூழ்ச்சி கொள் மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:7 694/4
மேல்


தொடையலானே (1)

சங்கு உடைந்து அனைய தாழை தட மலர் தொடையலானே – சூளாமணி:5 255/4
மேல்


தொடையலில் (1)

துன் அலர் தொடையலில் சுரும்போடு ஆர்த்து எழ – சூளாமணி:5 375/2
மேல்


தொடையலும் (1)

சுரும்பு அணை முலையின் ஆரும் தொடையலும் துதைந்த மார்பன் – சூளாமணி:11 1864/2
மேல்


தொடையலே (1)

நலம் கவின்று இனிய காமர் நறு மலர் தொடையலே போல் – யசோதர:2 90/3
மேல்


தொடையன் (1)

தளை அவிழ் தொடையன் மார்பன் சண்ட முன் கருமன் போகி – யசோதர:4 229/2
மேல்


தொண்டக (1)

துடியர் தொண்டக பாணியர் வாளியர் – சூளாமணி:7 785/1
மேல்


தொண்டர் (1)

தொண்டர் கொண்டு தொழும் துரு_தேவதை – யசோதர:1 18/3
மேல்


தொண்டை (10)

தொண்டை வாய் உடைய வேகவதியும் சூதினிலே வந்தாள் – உதயணகுமார:5 261/4
தொண்டை வாய் மடந்தைமார்கள் சுடிகை வட்ட வாள் முகம் – சூளாமணி:6 479/1
விட்டு இலங்கு தொண்டை அம் கனி பிழம்பொடு உள் விராய் – சூளாமணி:6 483/2
தொண்டை அம் கனி இன் சுவை எய்தினான் – சூளாமணி:7 614/4
தொண்டை வாய் நிறம் கொள கனிந்து தூங்குகின்றவும் – சூளாமணி:7 790/1
வாய் இதழ் திறம் கொள கனிந்த தொண்டை வந்து ஒசிந்து – சூளாமணி:7 793/1
தொண்டை தொலைவித்த துவர் வாய் மகளிர் சூழ – சூளாமணி:8 867/1
தொழுது வந்து இளையவர் உணர்த்த தொண்டை வாய் – சூளாமணி:10 1687/2
தொண்டை வாய் நல் நலமும் தோளும் துடி இடையும் – நீலகேசி:1 128/2
துப்போடு கனி தொண்டை துயில் கொண்ட துவர்_வாயாள் – நீலகேசி:2 170/4
மேல்


தொண்ணூற்றறுவரை (1)

உறையும் மாந்தர் ஓர் தொண்ணூற்றறுவரை
மறையும் ஆயுதம் வைத்து அதன் ஓர் உடல் – உதயணகுமார:1 40/2,3
மேல்


தொண்ணூறு (1)

நாவலந்தீபம் நூற்றை நண்ணு தொண்ணூறு கூறில் – நாககுமார:1 5/1
மேல்


தொத்து (10)

சுதத்தமுனி தொத்து இரு வினை துகள் உடைக்கும் – யசோதர:5 263/2
காம தொத்து அலர்ந்தவர் கதிர்த்த கற்பினார் – சூளாமணி:2 61/1
காதின் மீது அணி கற்பக தொத்து இணர் – சூளாமணி:4 153/1
மன்னர் நீள் முடி மெல் மணி தொத்து ஒளி – சூளாமணி:5 331/1
தொத்து வார் பிணையலாள் தொழுது சொல்லினாள் – சூளாமணி:5 420/4
தொத்து எரி சுடரும் ஒள் வாள் என இரண்டு ஆகும் முன்னாம் – சூளாமணி:9 1184/2
தொத்து இலங்கு அலங்கலான் சுகண்டன் என்பவே – சூளாமணி:9 1264/4
தொத்து இணர் குஞ்சியான் காளை தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1387/4
தொத்து இளம் கடி மலர் துதைந்த கோதையார் – சூளாமணி:10 1715/1
தொத்து உள ஆக என்னான் சூனிய வீடு சொன்ன – நீலகேசி:3 263/3
மேல்


தொய்யில் (2)

தொய்யில் மா முலை சுரவரர் மகளிர்-தம் தொகுதியில் மகிழ்வுற்றான் – யசோதர:5 324/4
தொய்யில் இள மென் முலையில் நீர் சுடுதிர் ஆயின் – சூளாமணி:6 458/3
மேல்


தொல் (34)

துணை வயந்தகனும் தொல் சீர் இடபகனும் என்ப ஆமே – உதயணகுமார:1 28/4
துன்னி வெம் சிறை_மனையில் தொல்_வினை துரப்பவும் – உதயணகுமார:1 64/2
துன்ன அரும் நல் கானமோடு தொல் மலையில் சார்தலும் – உதயணகுமார:1 71/1
தொகையுறும் தன தொல் படை சூழ ஊர்முகம் நோக்கினன் – உதயணகுமார:3 183/3
தொக்க வானவர் தொல் சிறப்புடன் – உதயணகுமார:6 307/3
தொலைவு_இலா பிறவி நீங்கி தொல் சுக கடலுள் ஆழ்வார் – உதயணகுமார:6 334/4
துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
தோள் அன தோழன் கூட தொல் கிரிபுரத்தை சேர்ந்தான் – நாககுமார:3 98/4
தொல் புகழ் புரம் சுப்பிரதிட்டத்தின் – நாககுமார:4 107/3
தொக்க காவு-தன் உளே தொல் முனிவர் வந்தரோ – நாககுமார:4 143/4
தொக்க கலை சிலை அயில் பயின்று மிகு தொல் தேர் – நாககுமார:5 160/3
தொல்_வினை துரப்ப ஓடி விலங்கிடை சுழன்ற போழ்தின் – யசோதர:1 34/2
அவ்வியம் அகற்றும் தொல்_ஆசிரியர் எம் அல்லல் தீர்ப்பார் – யசோதர:1 54/4
தொல் நலம் தொலைய உண்டார் துயில் கொண்ட விழிகள் அன்றே – யசோதர:2 93/4
துன்னு தொல் முடியான் ஒளி சென்ற நாள் – சூளாமணி:4 142/2
மங்குல் தோய் வரை மன்னவன் தொல் குடி – சூளாமணி:4 156/1
மை அணி வரையின் வாழ் மன்னர் தொல் குடி – சூளாமணி:4 229/1
ஓவு_இல் தொல் புகழான் உளன் கூற்றமும் – சூளாமணி:5 338/3
வயங்கு தொல் புகழ் அம்பரசரன் மகிழ்ந்து இருந்தான் – சூளாமணி:6 472/4
நலன் அமர் நளி சும்மை தொல் நகர் நண்ணினானே – சூளாமணி:6 572/4
புரிந்து தொல் குலம் புகன்ற பெற்றியும் – சூளாமணி:7 589/3
ஆய்ந்த தொல் பகை ஆகும் என்றே உற – சூளாமணி:7 632/2
தெரியின் தொல் பகை தான் சிறிது ஆயினும் – சூளாமணி:7 643/3
எஞ்சு_இல் தொல் புகழாய் பின்னை எண்ணுவாம் – சூளாமணி:7 646/4
தோம் கலந்திலாத சொல்லான் தொல் நகர் சொரிக என்றான் – சூளாமணி:8 921/4
சுழிகின்றது தொல் சன வெள்ளம் அதற்கு – சூளாமணி:8 1084/3
தொல் அமர் தொடங்கினார் – சூளாமணி:9 1368/4
தொல் நகர் ஆர்வம் என்னும் களி தொழில் தொடங்கிற்று அன்றே – சூளாமணி:9 1540/4
தொல் நலம் பெயர்ந்து பொன் சுடர்ந்து தோன்றலால் – சூளாமணி:10 1711/2
சுண்ணம் நெய் எழு பகல் ஆடி தொல் நகர் – சூளாமணி:10 1717/1
அளப்பு அரும் திறல் உடை அரசர் தொல் குடை – சூளாமணி:10 1735/1
தொல் உரை கேட்டு உறுப்பே தொழுதாலும் பின் – நீலகேசி:4 330/2
தோட்டம் செய் சேம்பு உயிர் தொல் முடிவு அன்றோ – நீலகேசி:4 369/4
தொக்கு உடன் ஆய என் தொல் வினை தீர்க என – நீலகேசி:6 666/1
மேல்


தொல்_வினை (3)

துன்னி வெம் சிறை_மனையில் தொல்_வினை துரப்பவும் – உதயணகுமார:1 64/2
துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
தொல்_வினை துரப்ப ஓடி விலங்கிடை சுழன்ற போழ்தின் – யசோதர:1 34/2
மேல்


தொல்_ஆசிரியர் (1)

அவ்வியம் அகற்றும் தொல்_ஆசிரியர் எம் அல்லல் தீர்ப்பார் – யசோதர:1 54/4
மேல்


தொல்புர (1)

துன்னிய நீர் கயத்தில் தொல்புர புறத்தில் ஆட – உதயணகுமார:1 110/2
மேல்


தொல்லுறு (1)

தொல்லுறு சுடர் போலும் சூழ் ஒளி மணி பாறை – சூளாமணி:7 743/1
மேல்


தொல்லை (4)

தொல்லை வினை நின்று சுடுகின்ற நரகத்துள் – யசோதர:5 296/1
இற்று யான் கருதியது என்று தொல்லை_நூல் – சூளாமணி:5 424/3
தொல்லை அம் கடி நகர் துயில்வ போன்றவே – சூளாமணி:7 818/4
தூக்கள் தம்மை ஆக்கலே தொல்லை நல் அறம் எனின் – நீலகேசி:4 353/1
மேல்


தொல்லை_நூல் (1)

இற்று யான் கருதியது என்று தொல்லை_நூல்
கற்ற நாவலனது கதையும் சொல்லினான் – சூளாமணி:5 424/3,4
மேல்


தொலைத்த (2)

மண்டு அமர் தொலைத்த வேலோய் மனத்து இது மதித்து நீயே – யசோதர:2 137/1
தூ விரி தாமரை தொலைத்த கண்ணினன் – சூளாமணி:3 77/2
மேல்


தொலைத்து (1)

புலம் பொருத போர்ப்படையுள் பொருது தவ தொலைத்து உடன் – உதயணகுமார:3 172/3
மேல்


தொலைந்ததும் (1)

அனைவரும் அலாயுதற்கு அமர் தொலைந்ததும்
கனகசித்திரனது பாடும் கண்டு அரோ – சூளாமணி:9 1418/2,3
மேல்


தொலைய (1)

தொல் நலம் தொலைய உண்டார் துயில் கொண்ட விழிகள் அன்றே – யசோதர:2 93/4
மேல்


தொலையா (1)

தொலையா துயரொடு தூய்து_அன்மை என்று இன்ன தொக்கு உளவா – நீலகேசி:4 382/2
மேல்


தொலைவிடத்து (1)

தொலைவிடத்து அல்லால் சொல் இவை நுங்கட்கு ஒழியுமோ தூமகேதனனே – சூளாமணி:9 1320/4
மேல்


தொலைவித்த (1)

தொண்டை தொலைவித்த துவர் வாய் மகளிர் சூழ – சூளாமணி:8 867/1
மேல்


தொலைவு (2)

தொலைவு_இலா பிறவி நீங்கி தொல் சுக கடலுள் ஆழ்வார் – உதயணகுமார:6 334/4
தொலைவு_இல் வானவர் தோளும் துணிக்குமே – சூளாமணி:7 638/4
மேல்


தொலைவு_இல் (1)

தொலைவு_இல் வானவர் தோளும் துணிக்குமே – சூளாமணி:7 638/4
மேல்


தொலைவு_இலா (1)

தொலைவு_இலா பிறவி நீங்கி தொல் சுக கடலுள் ஆழ்வார் – உதயணகுமார:6 334/4
மேல்


தொழ (10)

விஞ்சையர் தொழ வீறும் தேவியர் – உதயணகுமார:5 296/1
அரசர்கள் அனைவரும் அதிகராசனை தொழ
அரவ மணி ஆரமும் ஆன முத்து மாலையும் – நாககுமார:2 70/1,2
இமையவர்கள் வந்து தொழ இன்புற்று இருப்பாரே – நாககுமார:4 119/4
பற்றுவான் அடி தொழ படிவம் நோக்குவான் – யசோதர:2 79/2
திங்கள் மறுவும் சிலர் கை தொழ செல்லும் அன்றே – சூளாமணி:0 5/4
கரும்பு சூழ் கிளவியர் சொரிந்து கை தொழ
நிரம்பு நூல் நிமித்திகன் மாட நீள் கடை – சூளாமணி:5 377/2,3
கொம்பு_அனார் அடி தொழ கோயில் எய்தலும் – சூளாமணி:7 819/2
வணங்கி வையம் தொழ நின்ற மன்னன் காதல் மட மகள் போல் – சூளாமணி:8 1128/1
தூண் தொழ வளர்த்த தத்தம் தோள்களை நோக்குகிற்பார் – சூளாமணி:9 1162/4
தொக்கவர் அடி தொழ தோன்றும் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1504/2
மேல்


தொழப்பட்டது (1)

திங்களால் தொழப்பட்டது செக்கர் வான் – சூளாமணி:4 151/2
மேல்


தொழப்படும் (1)

வையமே தொழப்படும் வளர் வெண் திங்களே – சூளாமணி:8 1042/4
மேல்


தொழப்படுவான் (1)

என கேட்டு ஆங்கு எடுத்துரைப்பான் இந்திரர்கள் தொழப்படுவான்
தனக்கு ஆய தர்மமும் அதர்மமும் காலமும் – நீலகேசி:4 288/1,2
மேல்


தொழப்பாடு (1)

நங்கையால் தொழப்பாடு நவின்றதே – சூளாமணி:4 151/4
மேல்


தொழலும் (1)

அறுதி_இல் பேர்_அருளீர் என்று அரசன் ஆங்கு அடி தொழலும்
இறுதி_இலா பேர்_இன்பம் எய்தும் ஆறு எடுத்து உரைத்தான் – சூளாமணி:11 2068/2,3
மேல்


தொழவே (1)

திரிலோகமும் தொழவே தேவாதி_தேவருமாய் – நாககுமார:4 120/3
மேல்


தொழான் (1)

தூவென மும்மையே தோற்றி தொழான் அங்கு ஓர் – நீலகேசி:5 542/3
மேல்


தொழில் (53)

கோல் தொழில் நடத்தி மன்னன் குறைவு இன்றி செல்லுகின்றான் – உதயணகுமார:4 187/4
இழிவுறும் தொழில் ஈண்டி செய்யும் நாள் – உதயணகுமார:6 317/3
கோன் அவர் குமரன் கண்டு கொலை தொழில் ஒழித்தது அன்றே – நாககுமார:3 83/4
வரிசையில் கரி மேல் கொண்டும் வாள் தொழில் பயின்றும் மன்னர்க்கு – யசோதர:4 261/2
சொல் பகர்ந்து உலகம் காக்கும் தொழில் புறத்து ஒழிய வாங்கி – சூளாமணி:2 67/1
அம் கண் ஞாலம் அமர்ந்து அடிமை தொழில்
தங்க நீள் முடியால் தலை நின்றனர் – சூளாமணி:4 159/2,3
இறைவனை இன்னணம் ஏத்தி தம் தொழில்
குறைவு_இலா முடிந்த பின் குண_குன்று_ஆயினார் – சூளாமணி:4 191/1,2
அற்றம் இன்று உலகம் காக்கும் அரும் தொழில் புரிந்து நின்றான் – சூளாமணி:5 246/1
தொழில் கதிர்_கடவுள் தோன்ற சூரியகாந்தம் என்னும் – சூளாமணி:5 258/2
முலை தொழில் சிலை தொழிலின் ஆர் உயிர் முருக்கும் – சூளாமணி:6 453/1
கொலை தொழில் கொள் வாள் கணின் அகத்த குறி கண்டீர் – சூளாமணி:6 453/4
வடித்த சிறு நோக்கொடு முக தொழில் வகுத்தார் – சூளாமணி:6 454/4
இடி முரசு அதிரும் தானை இறை தொழில் மகனுக்கு ஈந்து – சூளாமணி:6 553/2
முற்ற ஊண் தொழில் முடிந்த பெற்றியும் – சூளாமணி:7 584/4
கலங்கு நூல் கரும தொழில் மாக்கள்-தாம் – சூளாமணி:7 642/2
அடல் உடை கடு தொழில் அரவின் ஆர் அழல் – சூளாமணி:7 686/2
தொழில்_கணாளரும் தவிர்க என சூளுற்று மொழிந்தான் – சூளாமணி:7 708/4
தொழில் கொண்டு ஆர் உயிர் செகுக்கின்ற சூழல் சென்று அடைந்தார் – சூளாமணி:7 711/4
மணி தொழில் வளைந்த சூட்டின் மறுப்பு அறுத்து இயற்றப்பட்ட – சூளாமணி:8 841/1
அணி தொழில் ஆர கோவை ஆடக கொடிஞ்சி அம் பொன் – சூளாமணி:8 841/2
விஞ்சை அம் தொழில் இயல் விடுத்த மெல் இயல் – சூளாமணி:8 957/2
பணி வரை இலா தொழில் பரவை தானையார் – சூளாமணி:8 958/4
தொழில் அணங்கு மனம்_உடையார் சூழ் ஒளியும் வீழ் களிப்பும் சொல்லோ அன்றே – சூளாமணி:8 1039/4
இடம்கழி தொழில் ஒழிந்து இளையர் துஞ்சினார் – சூளாமணி:8 1059/4
நாண் தொழில் மகளிர் முன்னும் நகை கிளை ஆயத்துள்ளும் – சூளாமணி:9 1162/1
வீண் தொழில் விளம்பி என்னை வீரங்கள் வெறிய ஆக – சூளாமணி:9 1162/2
ஆண் தொழில் புகுந்தது அம்மா அதோ இனிது ஆயிற்று என்று – சூளாமணி:9 1162/3
கொற்றவற்கு இளைய காளை கோ தொழில் பாகம் பூண்டான் – சூளாமணி:9 1171/2
பொரு படை தொகை ஓர் மூன்று போர் தொழில் தானும் மூன்றே – சூளாமணி:9 1183/1
நும் தொழில் புகுந்த போழ்தின் நோக்கு-மின் எம்மை என்றான் – சூளாமணி:9 1202/4
மன்னவர் செரு தொழில் மயங்கியிட்டவே – சூளாமணி:9 1278/4
சொல்லினால் தொழில் கொளீஇ – சூளாமணி:9 1368/2
முடியும் இ உலகம் நீயும் முறை தொழில் முடித்தி என்ன – சூளாமணி:9 1427/4
படை திறலாளன் தெய்வ படை தொழில் பறைக்கலுற்றான் – சூளாமணி:9 1450/4
தொல் நகர் ஆர்வம் என்னும் களி தொழில் தொடங்கிற்று அன்றே – சூளாமணி:9 1540/4
ஆடியாடி அசதி தொழில் செய்ய – சூளாமணி:10 1567/2
சோலையும் அமர் தொழில் தொடங்குமோ என – சூளாமணி:10 1587/3
அஞ்சல் இங்கு அமர் தொழில் இல்லை யாவதும் – சூளாமணி:10 1588/1
நின் நிழல் ஆவது தெளிய நின் தொழில்
இ நிழல் காண் என இறைஞ்சி நோக்குபு – சூளாமணி:10 1600/1,2
மங்கையர் புனல் தொழில் மயங்கிற்று என்பவே – சூளாமணி:10 1681/4
நிறை நகரவர் தொழில் நினைப்பு இகந்தவே – சூளாமணி:10 1716/4
தொகை மணி தொழில் பல தொடர தோற்றினார் – சூளாமணி:10 1774/4
அழல் வலம் புரிந்து சூழ்ந்து ஆங்கு அ தொழில் முடித்த பின்னை – சூளாமணி:10 1836/3
கூசு_இல் மனத்தர் கொடும் தொழில் வாழ்க்கையர் – சூளாமணி:11 1977/3
செம் தாரோய் தேவர்கள் செய் திறல் தொழில் மற்று உடையரே – சூளாமணி:11 2053/4
அறவிய மனத்தினை ஆகி அலம் கழி தொழில் ஒழிந்து அடங்கி – நீலகேசி:1 74/3
விழு கலமால் வினை பெரிதால் வினை கேடு ஆம் தொழில் தருமால் – நீலகேசி:4 277/2
புத்தர்-கண் பத்தியின் போதி மரம் தொழில்
புத்தர்-கண் பத்தரையே தொழு புத்தர்-கண் – நீலகேசி:4 328/1,2
நன்றி_இல் தொழில் தோற்ற நவையினால் – நீலகேசி:5 541/3
தொழில் சொல் குண சொல் வடிவு சொல் மூன்றும் – நீலகேசி:6 703/1
ஆண்டு அருவாய் தொழில் யாதும் இல் ஆயின் – நீலகேசி:7 745/1
செறிய யான் சொலின் திரப்பியம் குணம் தொழில்
பொறியினாய் பொது சிறப்பு உடன் புணர்ப்பு அதே – நீலகேசி:8 785/3,4
துணிவு ஐம்_பூதங்களே தொழில் சொல்லுவேன் – நீலகேசி:10 856/4
மேல்


தொழில்-தான் (1)

விளையா விளையாட்டு அயரும் தொழில்-தான்
தளையார் தளை ஆர் பொழிலின் தடமே – சூளாமணி:7 746/3,4
மேல்


தொழில்_கணாளரும் (1)

தொழில்_கணாளரும் தவிர்க என சூளுற்று மொழிந்தான் – சூளாமணி:7 708/4
மேல்


தொழில்கள் (3)

கலை தொழில்கள் காமன் எய் கணை தொழில்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:6 453/3
கலை தொழில்கள் காமன் எய் கணை தொழில்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:6 453/3
துணிய முன் கலந்து செய்த துகிலிகை தொழில்கள் நோக்கி – சூளாமணி:8 1009/2
மேல்


தொழில்களும் (3)

சிறை கண் நோக்கமும் சிறு நகை தொழில்களும் சுருக்கி – சூளாமணி:6 470/3
குணங்களும் தொழில்களும் கூறி வேறு எனின் – நீலகேசி:8 798/1
குணங்களும் தொழில்களும் குழுமி கெட்டன – நீலகேசி:8 810/2
மேல்


தொழில்களோடு (1)

உரிய அ தொழில்களோடு கலைகளின் செலவை ஓர்ந்தும் – யசோதர:4 261/3
மேல்


தொழில (1)

நிலை தொழில வென்று உளம் நினைத்து ஒழுக இன்ப – சூளாமணி:6 453/2
மேல்


தொழிலது (1)

ஊடல் உணர்த்தும் தொழிலது ஒன்று உண்டே – சூளாமணி:5 287/4
மேல்


தொழிலர் (1)

கொன்று உயிர் கன்றும் உள்ள கொடுமை செய் தொழிலர் அல்லர் – யசோதர:2 141/2
மேல்


தொழிலவர் (2)

விய மர தொழிலவர் வினை முடிந்தது என்று – சூளாமணி:10 1782/3
துன்னி உளர் சிலர் தூர்த்த தொழிலவர்
முன்னதின் செய்த வினையின் முறை பல – சூளாமணி:11 1931/2,3
மேல்


தொழிலவை (1)

தீமை தொழிலவை தேர்ந்துள அன்றே – சூளாமணி:5 295/4
மேல்


தொழிலன் (1)

வெருவரு மொழியில் தேறி மேல்முறை தொழிலன் ஆனான் – சூளாமணி:8 926/4
மேல்


தொழிலார்க்கு (1)

இன்னணம் இயன்ற எரி ஓம்பு தொழிலார்க்கு
பொன்னொடும் மணி குவியல் போந்து பொழிகின்றார் – சூளாமணி:8 1104/2,3
மேல்


தொழிலான் (1)

வெம் தொழிலான் வழி வீறு_இல் நரகனும் – நீலகேசி:5 578/4
மேல்


தொழிலின் (1)

முலை தொழில் சிலை தொழிலின் ஆர் உயிர் முருக்கும் – சூளாமணி:6 453/1
மேல்


தொழிலினன் (1)

துஞ்சல் ஓவும் தொழிலினன் ஆயினான் – சூளாமணி:7 611/4
மேல்


தொழிலினில் (1)

அறை-கண் மாந்தனுக்கு அதிதி அம் தொழிலினில் அமைந்தார் – சூளாமணி:6 470/4
மேல்


தொழிலும் (4)

ஓத நீர் உலகின் மிக்க ஒழுக்கமும் தொழிலும் தோற்றி – சூளாமணி:6 535/2
கரு மணி_வண்ணன் தானே கதிரவன் தொழிலும் பூண்டான் – சூளாமணி:10 1557/4
தான் அறா பல் தொழிலும் தான் துக்கம் ஆதலால் சருவ்வம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/4
துக்கமே ஆயினால் தொழிலும் ஒன்றாய் பயம் – நீலகேசி:5 555/1
மேல்


தொழிலே (2)

புடை இன்றி நிரந்தன போர் தொழிலே – சூளாமணி:9 1232/4
முன்பு அவை இல் எனின் முற்றும் தொழிலே – சூளாமணி:11 1989/4
மேல்


தொழிற்கு (1)

பொருளொடு அ குணம் தொழிற்கு உண்மை ஒன்று என – நீலகேசி:8 821/1
மேல்


தொழு (8)

தொழு வல் பல் பிணி நோய்களும் துன்னினாள் – யசோதர:3 216/4
தானவரும் வந்து தொழு தவ உருவு கொண்டான் – யசோதர:5 277/2
தொழு தகை அருளின் அன்றே துணிந்து யான் எழுதிற்று என்றாள் – சூளாமணி:8 1010/4
தொழு தகை வடிவொடு நம்பி தோன்றலும் – சூளாமணி:10 1719/2
தொழு தகை உருவின கவரி தோன்றுமே – சூளாமணி:11 1894/4
புத்தர்-கண் பத்தரையே தொழு புத்தர்-கண் – நீலகேசி:4 328/2
பத்தம் குடை செருப்பும் தொழு பாவீ – நீலகேசி:4 328/4
புறப்படும் போர்வையாலேல் புண் தொழு நோயர் ஆக – நீலகேசி:4 445/3
மேல்


தொழுத (1)

தொடுத்தான் தொழுத வாளி-அது சுவணகேது கையகத்து – சூளாமணி:9 1346/1
மேல்


தொழுதக்கால் (1)

தக்கதா தொழுதக்கால் அவர் தலைவர் எனலாமோ – நீலகேசி:4 290/4
மேல்


தொழுதல் (1)

போகிய தூதர் தம் கோன் பொலம் கழல் தொழுதல் அஞ்சி – சூளாமணி:7 692/1
மேல்


தொழுதலோடும் (1)

துன்னிய சுரமை நாடன் தொடு கழல் தொழுதலோடும்
பின்னிய காதல் வெள்ளம் பெருகிய விரிவிற்று ஆகி – சூளாமணி:8 964/2,3
மேல்


தொழுதனம் (1)

சீர் அருள் மொழிய நின் திரு_அடி தொழுதனம் – சூளாமணி:4 216/4
மேல்


தொழுதனர் (2)

சூடக மணி மென் தோளின் தொழுதனர் துளங்க தோன்றி – யசோதர:4 228/2
சொல் நவில் ஓலை கை தொழுதனர் ஈந்தார் – சூளாமணி:7 661/4
மேல்


தொழுதனவே (1)

தூ மாண்ட இளம் கொடி தம் தளிர் கையால் தொழுதனவே – சூளாமணி:4 169/4
மேல்


தொழுதனன் (1)

அடி கண்டு ஓர் மகன் அன்பில் தொழுதனன் – உதயணகுமார:5 276/4
மேல்


தொழுதார் (1)

கொல்லாத நல் விரத கோமான் நினை தொழுதார்
பொல்லா கதி அறுத்து பொற்பு உடைய முத்தி-தனை – நாககுமார:1 36/1,2
மேல்


தொழுதாலும் (1)

தொல் உரை கேட்டு உறுப்பே தொழுதாலும் பின் – நீலகேசி:4 330/2
மேல்


தொழுதாள் (1)

ஆட்சி மூவுலகு உடைய அடிகள்-தம் அடி இணை தொழுதாள் – நீலகேசி:2 151/4
மேல்


தொழுதாற்கு (1)

தொழுதாற்கு வரம்கொடுக்கும் தடம் கண்ணி துணை முலையின் வளாகம் சூழ – சூளாமணி:9 1537/2
மேல்


தொழுதான் (1)

தாவனை தொழுதான் தவறு எய்துமோ – நீலகேசி:5 542/4
மேல்


தொழுதி (5)

சூழ் கதிர் தொழுதி மாலை சுடர் பிறை_கடவுள் தோன்றி – சூளாமணி:5 260/1
களித்தன கய மலர் தொழுதி அ மலர் – சூளாமணி:8 1067/2
தான் முறையின் ஓது சமிதை தொழுதி சார்ந்தான் – சூளாமணி:8 1097/4
சிலையே என உண்டு சிலை தொழுதி
மலையே மலையோடு மலைந்தன போல் – சூளாமணி:9 1234/2,3
சுமை பெரும் பாரத்தின் தொழுதி நீக்கினார் – சூளாமணி:12 2096/4
மேல்


தொழுதிகள் (1)

இயமர தொழுதிகள் எழுந்து இசைத்தவே – சூளாமணி:10 1782/4
மேல்


தொழுதிட்டு (1)

தொக்க ராசன் தொழுதிட்டு இறைஞ்சினான் – நாககுமார:4 103/4
மேல்


தொழுதியர் (1)

முக்குலத்தாரொடும் மூட தொழுதியர்
தக்க தகா என்பது ஓரா தகையவர் – சூளாமணி:11 1982/1,2
மேல்


தொழுதியும் (1)

புள் எழு தடமும் போர் மான் தொழுதியும் மிதுனம் ஆய – சூளாமணி:10 1640/3
மேல்


தொழுது (40)

சொல் அருள் முனிவன் பாதம் தொழுது நன்கு இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 21/4
தொழுது அவர் பெறுக போகம் தோன்றல் நீ என்று சொன்னார் – உதயணகுமார:3 159/4
ஆனவர் பதம் அன்பில் தொழுது போய் – உதயணகுமார:6 352/3
திரிபுவனம் தொழுது இறைஞ்சும் செல்வன் நீயே சிரீவர்த்தமானன் எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 18/4
தஞ்சமாய் அவர் தொழுது அகம் மகிழ்ந்து செல்லும் நாள் – நாககுமார:4 139/4
துளங்கிய மெய்யர் உள்ளம் துளங்கலர் தொழுது நின்றார் – யசோதர:1 25/4
நம்மிடை வருக என்ன நல் தவன் தொழுது சென்றார் – யசோதர:1 26/4
களைபவன் கடவுள் கண்ணில் கண்டு கை தொழுது நின்றான் – யசோதர:4 229/4
துணிவினர் துறந்து மூவார் தொழுது எழும் உருவம் கொண்டார் – யசோதர:5 313/4
முன் சொல் மா மலர் பொழிலினுள் முனிவரன் தொழுது நல் முனி ஆனான் – யசோதர:5 323/4
சூழும் நீர் உலகு எலாம் தொழுது தன் அடி – சூளாமணி:3 112/1
திரு அடி தொழுது செல் துருமகாந்தனும் – சூளாமணி:3 118/2
சூழி மால் யானையான் தொழுது வாழ்த்தினான் – சூளாமணி:5 398/4
தொத்து வார் பிணையலாள் தொழுது சொல்லினாள் – சூளாமணி:5 420/4
உய்யலம் என தொழுது மைந்தர்கள் உடைந்தார் – சூளாமணி:6 458/4
கல் நவில் தோளினான்-தன் கழல் அடி தொழுது நின்றான் – சூளாமணி:6 509/3
தூதன் மற்று அதனை கேட்டே தொழுது அடி வணங்கி செங்கோல் – சூளாமணி:6 570/1
மற்று அவர்க்கு அருளி செய்தான் மருசியும் தொழுது சென்றான் – சூளாமணி:6 571/4
சுற்று வார் கழல் தொழுது துன்னினான் – சூளாமணி:7 573/4
கோது_இல் கேள்வியான் தொழுது கூறினான் – சூளாமணி:7 576/4
துன்னி வாசகம் தொழுது கொண்டதும் – சூளாமணி:7 587/4
சுருங்கு_இல் கேள்வியான் தொழுது சொல்லினான் – சூளாமணி:7 591/4
தானையுள்படுநர் மாண்பின் தாரவர் தொழுது கூற – சூளாமணி:8 846/2
அமிதமாபவை சயம்பவைக்கு அடி தொழுது அவையவை அறிவித்தாள் – சூளாமணி:8 875/4
கொற்றவன் கழலடி தொழுது கூறலும் – சூளாமணி:8 901/3
துன்னிய மகளிர்-தம்மை தமர் தொழுது உணர்த்த கண்டாள் – சூளாமணி:8 997/4
வலம்கொண்டு தொழுது வாழ்த்தி மற்றவர் அடைந்த போதின் – சூளாமணி:8 998/1
மற்று அவள் தொழுது போகி மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்த கோயில் – சூளாமணி:8 1014/1
விரும்பினராய் தொழுது எழுவார் மெய் மறப்பும் உள் மகிழ்வும் வியப்போ அன்றே – சூளாமணி:8 1038/4
கோல் எதிர் கையவன் தொழுது கூறினான் – சூளாமணி:9 1251/4
ஈனவர் இரங்கி வீழ்ந்தார் ஏனையர் தொழுது வாழ்ந்தார் – சூளாமணி:9 1445/2
சோலை அமர் தோகை எனவே தொழுது நின்றாள் – சூளாமணி:10 1603/4
தொழுது வந்து இளையவர் உணர்த்த தொண்டை வாய் – சூளாமணி:10 1687/2
திருமுகம் தொழுது காட்ட தேவி-தன் மருங்கு நின்ற – சூளாமணி:10 1696/2
துனி வளர் இலங்கு வேலான் கழல் அடி தொழுது சொன்னான் – சூளாமணி:10 1697/4
தேவி_கோன் தமன் தொழுது ஒருவன் செப்பினான் – சூளாமணி:10 1727/4
இந்திரவில் என வெளிப்பட்டு இமையவர்கள் தொழுது ஏத்த – சூளாமணி:11 2048/3
என்றலும் இளையவர் இறைஞ்சி கை தொழுது
இன்று யாம் அடிகளை பிழைத்தது என் என – சூளாமணி:12 2094/1,2
வேல் படை வீரனை தொழுது மீண்டதே – சூளாமணி:12 2108/4
துணிவு தோற்றினை என சிலர் துதியொடு தொழுது
பணிய யாதும் ஓர் பரிவு_இலன் படம் புதைத்து இருந்தான் – நீலகேசி:5 476/3,4
மேல்


தொழுதுகொண்டான் (1)

ஈங்கு இவை என்னலோடும் இறைவனை தொழுதுகொண்டான் – சூளாமணி:9 1201/4
மேல்


தொழுதுகொண்டு (1)

கல் நவில் கடக தோளான் கண்டு கை தொழுதுகொண்டு
மின் அவிர் விளங்கும் நேமி விடுத்தனன் விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1461/1,2
மேல்


தொழுதும் (3)

இணை கரம் சிரத்தில் கூப்பி இயல்புற தொழுதும் அன்றே – உதயணகுமார:1 1/4
இணை கரம் சிரசில் கூப்பி இயல்புற தொழுதும் அன்றே – நாககுமார:0 1/4
தொழுதும் சூழ்ந்தும் அடி பற்றி தொடர்ந்தும் சுரும்பு உண் கோதை நிலை – சூளாமணி:9 1482/1
மேல்


தொழுதே (1)

தூமம் சாந்தொடு சுண்ணம் துதியொடு பரவுபு தொழுதே
தாமம் தாழ்தர நாற்றி தத்துவதரிசியது உருவே – நீலகேசி:2 153/1,2
மேல்


தொழுதோன் (1)

துட்டனை தொழுதோன் துறந்தான் என – நீலகேசி:5 545/3
மேல்


தொழுநோய் (1)

துஞ்சும் வகை சூழ்ந்து தொழுநோய் முழுதும் ஆகி – யசோதர:5 286/2
மேல்


தொழுபவர்கள் (1)

அமல மலர் பொன் சரணை அன்பாய் தொழுபவர்கள்
இமையவர்கள்_உலகத்து இந்திரராய் போய் உதித்து – நாககுமார:4 119/2,3
மேல்


தொழும் (5)

காந்தி வாமனை கண்டு அடி தொழும் – உதயணகுமார:6 308/4
துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
தொண்டர் கொண்டு தொழும் துரு_தேவதை – யசோதர:1 18/3
இங்கு உலகு தொழும் முனியை யாவன் எனின் இது கேள் – யசோதர:5 274/1
தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/4
மேல்


தொழுமாறு (1)

இன்று இவனை என்னை தொழுமாறு அளியன் யாவன் – யசோதர:5 273/3
மேல்


தொழுவல் (1)

சொல்லற்கு அரிய பெரியோய் நின் தோம்_இல் பாதம் தொழுவல் யான் – நீலகேசி:1 138/4
மேல்


தொழுவனேல் (1)

துன்னி வந்து இவன் அடி தொழுவனேல் உயிர் – சூளாமணி:9 1215/1
மேல்


தொழுவான் (1)

ஈண்டி இமையோர் தொழுவான் எம் இறையும் என்னாய் – நீலகேசி:4 401/4
மேல்


தொழுவிப்பான் (1)

தொழுவிப்பான் அங்கு ஓர் தோன்றலும் தோன்றுமே – நீலகேசி:10 883/4
மேல்


தொழுவேன் (1)

நல்_வினையின் தொழுவேன் இனி நாளும் – நீலகேசி:1 141/4
மேல்


தொழுவேனே (1)

சுற்றுபு யான் விதியில் தொழுவேனே – நீலகேசி:1 143/4
மேல்


தொளி (2)

தூக்கந்தூங்கும் தொளி தொடர்ந்து பொன்றுங்களே – சூளாமணி:7 740/4
குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன தொளி கண்கூட்டி – சூளாமணி:8 923/1
மேல்


தொன் (2)

சொல் நவில் சுதத்தமுனி தொன் மலர்_அடி-கண் – யசோதர:5 283/2
தொன் முதல் அவர் தொகை ஒன்பது ஒன்பதே – சூளாமணி:5 400/4
மேல்


தொன்மை (1)

துன்னிய வினை பகை துணிக்கும் தொன்மை சால் – சூளாமணி:4 197/1
மேல்


தொன்மையால் (1)

தூதுவர் முறைப்படும் தொன்மையால் இவண் – சூளாமணி:9 1210/1
மேல்


தொன்மையினான் (1)

சொல்லான் தரும சுடரான் எனும் தொன்மையினான்
எல்லாம் உணர்ந்தான் அவனே இறை ஆக ஏத்தி – நீலகேசி:0 1/3,4
மேல்


தொன்று (1)

தொன்று மூத்தலை துறந்தாய் தோற்ற மா கடல் இறந்தாய் – நீலகேசி:2 154/2
மேல்


தொனி (1)

ஆடக மணி தொனி அரசு உளம் கவர்ந்து உடன் – உதயணகுமார:4 236/3
மேல்


தொனிசெய்திட்டது (1)

திக்கென தொனிசெய்திட்டது எவ்வழி வந்தது ஆகும் – யசோதர:4 237/4

மேல்