து – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துக்கம் 9
துக்கமாய் 2
துக்கமும் 1
துக்கமே 2
துகள் 14
துகள்-தனில் 1
துகள்_இல் 1
துகள்_இலா 1
துகள்கள் 1
துகளாய் 1
துகளால் 1
துகளும் 7
துகளையும் 1
துகளொடு 1
துகில் 29
துகில்கள் 1
துகில்களும் 1
துகிலர் 1
துகிலால் 1
துகிலிகை 3
துகிலிடை 1
துகிலின் 4
துகிலினிடை 1
துகிலும் 4
துகிலை 1
துகைக்கும் 1
துகைத்திட்டானே 1
துகைத்து 1
துகையா 1
துஞ்சல் 2
துஞ்சா 3
துஞ்சிய 1
துஞ்சினர் 1
துஞ்சினார் 1
துஞ்சு 4
துஞ்சுதல் 1
துஞ்சுதல்_இலாத 1
துஞ்சும் 5
துட்கென்று 1
துட்கென 1
துட்கெனும் 1
துட்ட 2
துட்டமா 1
துட்டனை 1
துடக்கு 1
துடங்கி 1
துடி 8
துடிக்கின்றது 1
துடிக்கின்றவே 1
துடிக்கும் 1
துடித்த 3
துடித்தவே 1
துடித 1
துடிப்ப 1
துடியர் 1
துடியொடு 2
துடைத்தாயால் 1
துடைத்தான் 1
துடைத்து 4
துடைப்பவும் 1
துண்ட 1
துண்டங்கள் 1
துண்டத்தால் 1
துண்டம் 3
துண்டமா 1
துணங்கை 3
துணர் 32
துணர்களும் 1
துணர்கொள 1
துணர்த்த 1
துணர்ந்த 1
துணர்ந்து 1
துணரவைத்து 1
துணி 9
துணி-மின் 1
துணிக்கலாம் 1
துணிக்கும் 3
துணிக்குமே 1
துணிக 1
துணிகுவன் 1
துணித்தது 1
துணித்து 3
துணிதுமாயின் 1
துணிந்த 2
துணிந்தது 1
துணிந்தவர் 1
துணிந்தனள் 1
துணிந்தனன் 1
துணிந்து 6
துணிந்தே 1
துணிப்புண்ட 1
துணிப்புண்டு 1
துணிபட்ட 1
துணிபடு 1
துணிபவன் 2
துணிய 1
துணியலென் 1
துணியா 3
துணியும் 3
துணியுமோ 1
துணிவது 1
துணிவரும் 1
துணிவன 2
துணிவின் 1
துணிவினர் 1
துணிவினில் 1
துணிவினையும் 1
துணிவு 6
துணிவு_இலன் 1
துணிவும் 2
துணிவே 1
துணிவொடு 2
துணை 22
துணை_தோளியர் 1
துணை_இல்லார் 1
துணைத்து 1
துணைமையும் 1
துணைமையோடு 1
துணையவர்கள்-தம் 1
துணையன 1
துணையாக 1
துணையாய் 1
துணையும் 2
துணையோடு 1
துணைவர் 4
துணைவரால் 1
துணைவன் 1
துணைவனை 1
துணைவியோடு 1
துணைவு 1
துத்தல் 2
துத்தல்_உடையன் 1
துத்தலும் 1
துத்தலே 1
துத்தலை 1
துத்தற்கும் 1
துதாங்கனத்து 1
துதாங்கு 1
துதாங்கொடு 1
துதி 6
துதிக்கை 1
துதிகள் 3
துதிகளின் 1
துதிப்பன் 1
துதியர் 1
துதியொடு 2
துதை 1
துதைந்த 9
துதைந்து 6
துதைய 2
துதைவு 1
துதைவுற்றதே 1
துந்துபி 3
துப்பன 1
துப்பானும் 1
துப்பானே 1
துப்பின் 1
துப்பினால் 2
துப்பினில் 2
துப்பு 6
துப்பு_உடையான் 1
துப்பும் 4
துப்புரவும் 1
துப்போடு 1
தும்பி 10
தும்பியும் 1
தும்ம 1
தும்மலே 1
துமில 1
துய்க்கல் 1
துய்க்கும் 2
துய்க்குமோ 1
துய்த்த 1
துய்த்தலும் 1
துய்த்தனர் 1
துய்த்தார் 3
துய்த்திருப்பார் 1
துய்த்து 4
துய்த்தும் 1
துய்த்தே 1
துய்ப்பன் 1
துய்ப்பான் 2
துய்ப்பினும் 1
துயர் 34
துயர்-அது 1
துயர்கள் 2
துயரம் 4
துயரம்-தான் 1
துயராம் 1
துயரியில் 1
துயரின் 1
துயரினவை 1
துயரும் 2
துயருற்றேன் 1
துயரே 1
துயரொடு 2
துயில் 9
துயில்க 1
துயில்கொண்டிட்டதே 1
துயில்கொள்கின்ற 1
துயில்கொள்கின்றார் 1
துயில்கொள 1
துயில்கோடல் 1
துயில்வ 1
துயில்விட்டு 1
துயில்விடுத்து 1
துயிலல்செய்ய 1
துயிலிடை 2
துயிலினை 1
துயிலும் 2
துயிற்றும் 1
துரக்கும் 1
துரக 2
துரந்ததும் 1
துரந்தனன் 1
துரந்திட 1
துரப்ப 5
துரப்பவும் 1
துராதிகள் 1
துரு 3
துரு_தேவதை 1
துருக்கம் 2
துரும 1
துருமகாந்தனும் 1
துலங்கி 2
துலங்கு 2
துலா 1
துலாம் 1
துவ்வான் 1
துவண்டு 1
துவர் 19
துவர்_வாயார் 1
துவர்_வாயாள் 1
துவர்த்தலின் 1
துவர்ப்பினர் 1
துவர்ப்பினை 1
துவரை 1
துவலை 3
துவலையில் 1
துவள் 3
துவள்_இடை 1
துவள 2
துவளவும் 1
துவளுமாறு 1
துவன்றி 3
துவைக்கும் 2
துவைப்ப 1
துழாம் 1
துழாய் 1
துழாவி 1
துள் 1
துள்ளி 2
துளக்கம்செய்து 1
துளக்கினானே 1
துளக்கு 2
துளக்கும் 1
துளங்க 8
துளங்கல் 1
துளங்கல்_இல் 1
துளங்கலர் 1
துளங்கவும் 1
துளங்காது 1
துளங்கி 1
துளங்கிய 1
துளங்கு 4
துளங்கும் 5
துளங்குமோ 1
துளங்குவ 1
துளங்குவாய் 1
துளரும் 1
துளி 8
துளி-தானும் 1
துளிகளும் 1
துளித்தலால் 1
துளிதமா 1
துளிர் 1
துளும்ப 10
துளும்பவும் 2
துளும்பியுள 1
துளும்பினார் 1
துளும்பு 4
துளும்பும் 14
துளை 6
துளை_கை_மாவொடு 1
துளைக்கப்பட்ட 1
துளைகள் 2
துளைகளே 1
துளைத்து 1
துளைப்படு 1
துளைபடு 2
துளையிட்டான் 1
துளையும் 1
துளையொடு 1
துற்ற 1
துற்றி 1
துற-மின் 1
துறக்கத்தில் 2
துறக்கத்தினோடு 1
துறக்கத்து 1
துறக்கம் 6
துறக்கம்_பெற்றவர்கள் 1
துறக்கும் 1
துறத்தியாயின் 1
துறந்த 2
துறந்த-கொல் 1
துறந்தது 1
துறந்தவர் 1
துறந்தவர்க்கு 1
துறந்தனள் 1
துறந்தனன் 1
துறந்தாய் 1
துறந்தார்க்கு 1
துறந்தான் 2
துறந்திடும் 1
துறந்து 10
துறப்பதே 1
துறப்பித்தவாறு 1
துறவர் 1
துறவன் 2
துறவாள் 1
துறவி 2
துறவிக்-கண் 1
துறவில் 1
துறவினுக்கு 1
துறவு 4
துறவுடன் 1
துறு 3
துறுகல் 2
துறுகற்கள் 2
துறை 6
துறையினள் 1
துறையும் 1
துன் 4
துன்ப 3
துன்பங்கள் 2
துன்பம் 12
துன்பம்-தான் 1
துன்பம்-தானே 1
துன்பமும் 2
துன்பமே 1
துன்பமொடு 1
துன்பு 1
துன்புற்றான் 1
துன்புறவு 1
துன்புறவு_இல் 1
துன்பேயாம் 1
துன்றின 1
துன்று 2
துன்ன 3
துன்னம் 1
துன்னல் 1
துன்னலர்க்கு 1
துன்னலும் 2
துன்னார் 1
துன்னாரம் 1
துன்னி 8
துன்னிடும் 1
துன்னிய 24
துன்னினது 1
துன்னினர் 2
துன்னினள் 1
துன்னினன் 1
துன்னினார் 1
துன்னினாரே 2
துன்னினாள் 1
துன்னினாளே 1
துன்னினான் 1
துன்னு 6
துன்னுதற்கு 1
துன்னுபு 1
துன்னும் 14
துன்னுவது 1
துன்னுவரே 1
துன்னுவித்தலும் 1
துனி 2
துனிவன 1
துனிவே 1
துனைந்து 1

துக்கம் (9)

துக்கம் செய் பல் விலங்கின் தோன்றும் இடையூறும் – நீலகேசி:1 112/3
பேன் அறா கூறை பெரு முடுகு நாறுமேல் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/1
பேன் அறா கூறை பெரு முடுகு நாறுமேல் துக்கம் துக்கம்
மான் அறா நோக்கி மணல் சுமையும் தான் பெரிதால் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/1,2
மான் அறா நோக்கி மணல் சுமையும் தான் பெரிதால் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/2
மான் அறா நோக்கி மணல் சுமையும் தான் பெரிதால் துக்கம் துக்கம்
கூன் இறா கண்டாலும் கொள்ள முடியாதேல் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/2,3
கூன் இறா கண்டாலும் கொள்ள முடியாதேல் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/3
கூன் இறா கண்டாலும் கொள்ள முடியாதேல் துக்கம் துக்கம்
தான் அறா பல் தொழிலும் தான் துக்கம் ஆதலால் சருவ்வம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/3,4
தான் அறா பல் தொழிலும் தான் துக்கம் ஆதலால் சருவ்வம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/4
தான் அறா பல் தொழிலும் தான் துக்கம் ஆதலால் சருவ்வம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/4
மேல்


துக்கமாய் (2)

பொருந்த கேட்ட புரவலன் துக்கமாய்
வருந்தி சென்று அந்த வாரணம்-தன்னிடை – உதயணகுமார:6 349/2,3
சிரசு இறங்கி துக்கமாய் சீர் கரத்து இருந்தனள் – நாககுமார:2 66/2
மேல்


துக்கமும் (1)

வெருவு துக்கமும் விளங்கின் உய்த்திடும் – உதயணகுமார:6 326/2
மேல்


துக்கமே (2)

துக்கமே தொடர நோற்று துணை அறம் துறந்த பெற்றி – யசோதர:5 303/3
துக்கமே ஆயினால் தொழிலும் ஒன்றாய் பயம் – நீலகேசி:5 555/1
மேல்


துகள் (14)

சுதத்தமுனி தொத்து இரு வினை துகள் உடைக்கும் – யசோதர:5 263/2
வெறுத்து உடன் விடுத்து அரசினை துகள் என பேர் – யசோதர:5 268/1
கன்று துகள் துன்று கரு_மேனியினன் என்றான் – யசோதர:5 273/4
ஓத நீர் வட்டம்-தன்னை ஒரு துகள் போல உள்ளத்து – யசோதர:5 314/2
சுந்தர பொன் துகள் துதைந்த பொன் நகர் – சூளாமணி:2 50/3
வெம்மை செய் வினை துகள் விளிய வென்றவன் – சூளாமணி:4 181/3
பங்கய துகள் படு பழன நீர் திரை – சூளாமணி:5 367/1
துகள்_இலா சுடர் மணி துளும்பு பூணினாய் – சூளாமணி:5 416/3
துகள்_இல் விஞ்சையன் துணிந்தனன் துறக்கம் ஈது எனவே – சூளாமணி:6 469/4
கான மா மலர் துகள் கழுமி வீழ்ந்தன – சூளாமணி:7 822/3
துன்னிய வன துகள் துதைந்த ஆறு என – சூளாமணி:7 823/2
தொடி தலை சிதைந்து நுங்க துகள் எழுந்து ஒழிந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1139/4
விழு மலர் துகள் வந்து ஊன்ற மெல் அடி மெலிந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/2
பூம் துகள் அவிழ்ந்த பொன் தாமரை மலர் புதைந்த வாவி – சூளாமணி:10 1670/2
மேல்


துகள்-தனில் (1)

செய்த வெந்திய கொலை ஒரு துகள்-தனில் சென்று உறு பவம்-தோறும் – யசோதர:5 321/1
மேல்


துகள்_இல் (1)

துகள்_இல் விஞ்சையன் துணிந்தனன் துறக்கம் ஈது எனவே – சூளாமணி:6 469/4
மேல்


துகள்_இலா (1)

துகள்_இலா சுடர் மணி துளும்பு பூணினாய் – சூளாமணி:5 416/3
மேல்


துகள்கள் (1)

புண்ணிய துகள்கள் என்னும் பொன் சுண்ணம் புதைய ஆடி – சூளாமணி:11 1867/2
மேல்


துகளாய் (1)

பொன் இதழ் தாது துகளாய் பொலிவன – சூளாமணி:5 281/4
மேல்


துகளால் (1)

காள் ஐ வண்ணத்த களி வண்டு கதுவிய துகளால்
தாளை மூசிய தாமரை தடம் பல அவற்றுள் – சூளாமணி:7 730/1,2
மேல்


துகளும் (7)

பார் எழு துகளும் ஆட பல கலன் ஒலிப்ப ஆடி – உதயணகுமார:4 223/2
கடைப்படு துகளும் மண்ணும் கஞலிய கூடத்து ஆங்கு ஓர் – யசோதர:2 111/2
துணைவு ஆய சுரும்பு இரங்க அரவிந்த வனத்து உதிர்ந்த துகளும் சீத்து – சூளாமணி:8 1032/3
ஊனவர் மனித்தர் ஏக உவனுக்கு ஓர் துகளும் ஆகார் – சூளாமணி:9 1155/2
அங்கராக துகளும் பாய்ந்து அந்தி வானம் அடைந்ததுவே – சூளாமணி:10 1750/4
ஆடும் துகளும் என சுழன்று ஆர் உயிர் – சூளாமணி:11 1921/3
எண் துகளும் எரிப்போய் நின பாதம் – நீலகேசி:1 144/3
மேல்


துகளையும் (1)

சுரும்பொடு மலர்கள் வாய்ந்த துகளையும் அகல வாரி – சூளாமணி:8 929/3
மேல்


துகளொடு (1)

தா_இல் பூம் துகளொடு ததைந்து தோன்றுவ – சூளாமணி:7 756/2
மேல்


துகில் (29)

பூம்_துகில் செறி மருங்குல் பொரு கயல்_கண்ணி வேய் தோள் – உதயணகுமார:1 103/2
ஆற்றலர் வர அவர்க்கேயான பொன் துகில் அளித்தே – உதயணகுமார:4 187/2
ஆடை முன் உடீஇயது இட்டு ஓர் அம் துகில் அசைத்தல் ஒன்றோ – யசோதர:1 44/1
அன்ன மெல் நடையவர் பரவ ஆய் துகில்
கன்னியர் கவரி கால் எறிய காவலன் – சூளாமணி:3 91/2,3
தோ மறிந்த சூழ் துகில் நெகிழ்ந்து உடுத்து வீழ்ந்து அசைஇ – சூளாமணி:6 487/2
போந்து அகம் திகழ்ந்து மின்னு பூம் துகில் பொலிந்த அல்குல் – சூளாமணி:6 537/2
சுற்று வார் முலையார்-தம் துகில் தடம் – சூளாமணி:7 616/1
கோடி மென் துகில் குய்ய தடம் படிந்து – சூளாமணி:7 621/2
கண் திரள் முத்தொடு காழ் அகில் அம் துகில்
பண் தரு நீரனவும் பல் பண்டமும் – சூளாமணி:7 664/3,4
தழல் பொதிந்து என துகில் தரித்த காஞ்சியர் – சூளாமணி:7 755/3
பாவு செம் துகில் உடை பள்ளி போலுமே – சூளாமணி:7 756/4
தொடுத்த மாலைகள் துணர்கொள புனைவன துகில் இடை புடை சோர – சூளாமணி:8 886/2
மெல்கு பூம் துகில் விரித்தவா வருகின்ற விதலைகள் மிக நோக்காய் – சூளாமணி:8 887/4
பைம் துகில் கதலிகை பரந்து தோன்றுவ – சூளாமணி:8 953/2
பைம் துகில் கதலி கை பரந்த போலுமே – சூளாமணி:8 953/4
தெளிந்தவாறு எழுதி கொண்டு செம் துகில் உறையின் மூடி – சூளாமணி:8 1006/2
அம் துகில் அசைத்தது ஓர் கை அவிழ்ந்து அசைகின்றது என்னும் – சூளாமணி:8 1024/1
துகில் ஆர் கொடி பொங்கின தொங்கல் நிமிர்ந்து – சூளாமணி:8 1078/1
செழு வரை செறிய முன் உடுத்த செம் துகில்
அழிவன அருகு வந்து அசைந்தது ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1516/3,4
துன்னுபு தொடர்ந்து துகில் பற்றுபு கொணர்ந்தார் – சூளாமணி:10 1613/4
அரு மணி கலாப அல்குல் அவிழ் துகில் அசைத்து மீட்டும் – சூளாமணி:10 1680/1
ஆவி அம் புனை துகில் அல்குல் மேல் உடீஇ – சூளாமணி:10 1688/2
கொந்து ஆடும் பூம் குழலும் கோதைகளும் ஆட கொய் பொலம் துகில் அசைத்த கொய்சகம் தாழ்ந்து ஆட – சூளாமணி:10 1754/2
வெண் துகில் உடுத்து வெண் சாந்து மெய் வழித்து – சூளாமணி:11 1873/1
முற்று நீர் துகில் உடை முது பெண் நீர்மையே – சூளாமணி:12 2089/4
துகில் கொடி தொகுதியும் தூய சுண்ணமும் – நீலகேசி:1 26/2
துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும் – நீலகேசி:1 72/1
போது அன புணர் அரி நெடும் கண் புனல் வர பூம் துகில் புடையா – நீலகேசி:1 73/3
மாண்ட துகில் அல்குல் மாதர் இது சொல்லும் – நீலகேசி:6 667/2
மேல்


துகில்கள் (1)

கோல மென் துகில்கள் தாங்கி குழை முகம் சுடர கோட்டி – சூளாமணி:10 1679/3
மேல்


துகில்களும் (1)

பாங்கு அமை பஞ்சும் பட்டும் துகில்களும் பரப்பி மேலால் – சூளாமணி:8 918/2
மேல்


துகிலர் (1)

வாடாத கண்ணியினர் மழுங்காத பூம் துகிலர்
ஏடு ஆர்ந்த தொங்கலராய் இன்ப நீர் பெரு வெள்ளம் – சூளாமணி:11 2050/2,3
மேல்


துகிலால் (1)

போத வெண் துகிலால் புறத்து ஆர்த்தனர் – உதயணகுமார:1 59/4
மேல்


துகிலிகை (3)

துகிலிகை கொடி_அனார் மின்னின் தோன்றவும் – சூளாமணி:2 41/3
துணிய முன் கலந்து செய்த துகிலிகை தொழில்கள் நோக்கி – சூளாமணி:8 1009/2
திட்டமிட்டு உருவ நுண் நூல் துகிலிகை தெளிர்ப்ப வாங்கி – சூளாமணி:10 1637/3
மேல்


துகிலிடை (1)

துணங்கை ஆட தன் துகிலிடை மேகலை துளங்க – நீலகேசி:1 60/3
மேல்


துகிலின் (4)

கலன் அணி மார் வடுவ்வை கஞ்சுக துகிலின் மூட – உதயணகுமார:1 82/3
ஏகாயம் இட்ட வெண் துகிலின் மகளிர் உழை நின்று ஏத்த – சூளாமணி:9 1534/2
வம்ப துகிலின் வடம் சூழ்ந்த அல்குல் மணிமேகலை மருட்ட – சூளாமணி:10 1749/2
வம்ப துகிலின் வடம் சூழ்ந்து மணிமேகலையும் தான் ஏற்றி – சூளாமணி:10 1753/2
மேல்


துகிலினிடை (1)

அம் துகிலினிடை தோயும் அகல் அல்குல் தீண்டும் அணி மருங்கு சூழும் மணி ஆர் வடமும் தாக்கும் – சூளாமணி:10 1755/3
மேல்


துகிலும் (4)

பஞ்சும் துகிலும் பூம் பட்டும் பாய பள்ளிபடுத்து அதன் மேல் – சூளாமணி:9 1483/3
கலை புனை துகிலும் தோடும் ஒழிய போய் கரை கொள்வாரும் – சூளாமணி:10 1673/4
மாலையும் துகிலும் வாரி வார் புனல் ஒழுகும் போழ்தின் – சூளாமணி:10 1679/1
நுரையவா நுண் துகிலும் மேகலையும் சூழ்ந்த – நீலகேசி:1 129/3
மேல்


துகிலை (1)

மருவின பரவை அல்குல் மயங்கு இருள் துகிலை வாங்கி – சூளாமணி:10 1701/2
மேல்


துகைக்கும் (1)

துஞ்சு இடை பெறாது தும்பி துவன்றி மேல் துகைக்கும் தோற்றம் – சூளாமணி:4 164/2
மேல்


துகைத்திட்டானே (1)

துடி இடை துவள வீழ்த்து நிலத்திடை துகைத்திட்டானே – யசோதர:2 119/4
மேல்


துகைத்து (1)

சோலை நல் வயல் துகைத்து அழித்ததே – உதயணகுமார:6 316/4
மேல்


துகையா (1)

சூழ்ந்து துகையா எரியுள் இட்டனர்கள் சுட்டார் – யசோதர:5 289/2
மேல்


துஞ்சல் (2)

துஞ்சல் ஓவும் தொழிலினன் ஆயினான் – சூளாமணி:7 611/4
நிதியம் பாரித்து ஒளி நிழன்று துஞ்சல் நிலை – சூளாமணி:7 741/3
மேல்


துஞ்சா (3)

துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
துன்ப காரணம் இது என்றே துடக்கு அறுக எனவும் துஞ்சா
அன்புறா நரகர் யாக்கை அவைகளும் அமரர் கற்பத்து – யசோதர:1 41/1,2
துஞ்சினர் துயரம் துஞ்சா விலங்கிடை துன்னினாரே – யசோதர:2 153/4
மேல்


துஞ்சிய (1)

துஞ்சிய மன்னவன் தமரம் தோம்_இல் சீர் – சூளாமணி:9 1489/2
மேல்


துஞ்சினர் (1)

துஞ்சினர் துயரம் துஞ்சா விலங்கிடை துன்னினாரே – யசோதர:2 153/4
மேல்


துஞ்சினார் (1)

இடம்கழி தொழில் ஒழிந்து இளையர் துஞ்சினார் – சூளாமணி:8 1059/4
மேல்


துஞ்சு (4)

துஞ்சு பாறைகள் மேல் துதைவுற்றதே – சூளாமணி:4 126/4
துஞ்சு இடை பெறாது தும்பி துவன்றி மேல் துகைக்கும் தோற்றம் – சூளாமணி:4 164/2
துஞ்சு இயல் இல்லா துறக்கம் அனைத்தே – சூளாமணி:5 278/4
துஞ்சு மழை தவழும் சோலைகளும் சோதித்து – சூளாமணி:10 1647/3
மேல்


துஞ்சுதல் (1)

துஞ்சுதல்_இலாத கண்ணன் துணிவன துணிந்து நின்றான் – யசோதர:2 87/4
மேல்


துஞ்சுதல்_இலாத (1)

துஞ்சுதல்_இலாத கண்ணன் துணிவன துணிந்து நின்றான் – யசோதர:2 87/4
மேல்


துஞ்சும் (5)

துஞ்சும் மன்னவன் மா மயில் தோகையோடு – யசோதர:3 167/3
துஞ்சும் நின் வயிற்று என்னையும் சூழ்தியோ – யசோதர:3 221/4
துஞ்சும் வகை சூழ்ந்து தொழுநோய் முழுதும் ஆகி – யசோதர:5 286/2
துஞ்சும் நீள் நிதியது சுரமை என்பவே – சூளாமணி:1 7/4
துஞ்சும் இல் உடையாளை சுமந்து போய் – நீலகேசி:5 550/3
மேல்


துட்கென்று (1)

சொல் நவின்று உரைக்கமாட்டார் துட்கென்று துளங்க ஆங்கு ஓர் – சூளாமணி:7 679/3
மேல்


துட்கென (1)

துன்பம் தூய்மையும் துட்கென உட்கலும் – நீலகேசி:10 884/1
மேல்


துட்கெனும் (1)

துட்கெனும் மனத்தினர் தூதர் ஏகினார் – சூளாமணி:7 691/4
மேல்


துட்ட (2)

மற்று ஓர் நாள் குமரன் துட்ட மாவினை அடக்கி மேற்கொண்டு – நாககுமார:2 58/1
துட்ட போர் யானை தூமகேதனனும் தோற்குமோ ஒருவனுக்கு என்று – சூளாமணி:9 1325/3
மேல்


துட்டமா (1)

துட்டமா துரந்தனன் – சூளாமணி:9 1373/3
மேல்


துட்டனை (1)

துட்டனை தொழுதோன் துறந்தான் என – நீலகேசி:5 545/3
மேல்


துடக்கு (1)

துன்ப காரணம் இது என்றே துடக்கு அறுக எனவும் துஞ்சா – யசோதர:1 41/1
மேல்


துடங்கி (1)

சூதினில் துடங்கி நல் சுதனும் தந்தை அன்பினில் – நாககுமார:2 71/3
மேல்


துடி (8)

துடி இடை விரிசிகையை தோன்றல் மாலை சூட்டினான் – உதயணகுமார:2 134/4
துடி இடை தத்தை கேட்டு தோற்றிய சீற்றத்தானாள் – உதயணகுமார:4 238/4
சுரி குழல் கரும் கண் செ வாய் துடி இடை குணவதீயை – நாககுமார:4 113/3
துடி இடை துவள வீழ்த்து நிலத்திடை துகைத்திட்டானே – யசோதர:2 119/4
துளங்கு வார் குழை துவர் இதழ் துடி இடை சுடர் நுதல் சுரி கோதாய் – சூளாமணி:8 885/1
ஒப்பு அடு துடி இடை ஒசிக்கும் உவவு உறு மதி முகம் உழற்றும் – நீலகேசி:1 72/3
தொண்டை வாய் நல் நலமும் தோளும் துடி இடையும் – நீலகேசி:1 128/2
சொன்னாலும் அறிதி நீ துடி கடியும் இடை உடைய – நீலகேசி:4 285/2
மேல்


துடிக்கின்றது (1)

துணிவரும் பவழ துண்டம் துடிக்கின்றது அனைய வாயாள் – சூளாமணி:8 1008/4
மேல்


துடிக்கின்றவே (1)

தொக்க கல் தலம் மேல் துடிக்கின்றவே – சூளாமணி:7 780/4
மேல்


துடிக்கும் (1)

துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும் – நீலகேசி:1 72/1
மேல்


துடித்த (3)

துடித்த துவர் வாயொடு துளும்பும் நகை முத்தம் – சூளாமணி:6 454/1
தோளும் அங்கு இட வயின் துடித்த வீரர் கை – சூளாமணி:9 1218/3
எள்ளுநர்க்கு இட வயின் துடித்த ஏழையர் – சூளாமணி:9 1223/3
மேல்


துடித்தவே (1)

வள் இதழ் கரும் கணும் வலம் துடித்தவே – சூளாமணி:9 1223/4
மேல்


துடித (1)

தோற்றமும் என்னை துடித விமானத்துள் – நீலகேசி:5 604/2
மேல்


துடிப்ப (1)

செம் மெல் இதழ் வாயொடு அவர் சிந்தனை துடிப்ப
வெம் முலைகளோடு அவர்கள் காதல் மிக வீங்க – சூளாமணி:10 1798/2,3
மேல்


துடியர் (1)

துடியர் தொண்டக பாணியர் வாளியர் – சூளாமணி:7 785/1
மேல்


துடியொடு (2)

துளைபடு குழல் இசை துடியொடு சிறுபறை – சூளாமணி:8 936/1
துளைபடு குழல் இசை துடியொடு ஆர்ப்பவும் – சூளாமணி:10 1714/1
மேல்


துடைத்தாயால் (1)

தூவென வெவ்_வினையை துடைத்தாயால் – நீலகேசி:4 339/4
மேல்


துடைத்தான் (1)

தாங்கிய தாம நுதியால் துடைத்தான் – சூளாமணி:11 1914/4
மேல்


துடைத்து (4)

வாள்களை துடைத்து நோக்கி வகை செய்வது எளிது யார்க்கும் – சூளாமணி:9 1166/2
வாளை வாய் துடைத்து எதிர் மடுப்ப மற்று அவன் – சூளாமணி:9 1417/2
தேவியர் திரு மணி மேனி நீர் துடைத்து
ஆவி அம் புனை துகில் அல்குல் மேல் உடீஇ – சூளாமணி:10 1688/1,2
அங்கையால் அணி நுதல் அரும்பு நீர் துடைத்து
எங்கும் இல் உவகையோடு இனிது இருந்த பின் – சூளாமணி:10 1759/2,3
மேல்


துடைப்பவும் (1)

பட்டுடையின் வேர் நுதல் பாங்கினில் துடைப்பவும்
இட்டு இடை துவளவும் இனிய பந்து அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 232/3,4
மேல்


துண்ட (1)

துண்ட வேக புள்_உயர்த்தான் துளை கை யானை சுடர் முடியான் – சூளாமணி:9 1349/1
மேல்


துண்டங்கள் (1)

புரவி துண்டங்கள் போர்த்தவே – சூளாமணி:9 1360/4
மேல்


துண்டத்தால் (1)

துண்டமா நாகம்-தன்னை துண்டத்தால் துணித்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1452/4
மேல்


துண்டம் (3)

மா சினை கறித்த துண்டம் துவர்த்தலின் மருங்கு நீண்ட – சூளாமணி:4 166/1
துணிவரும் பவழ துண்டம் துடிக்கின்றது அனைய வாயாள் – சூளாமணி:8 1008/4
வாய்ந்த நல் வயிர துண்டம் வளைந்து ஒளி துளும்ப வள் ஆல் – சூளாமணி:9 1443/1
மேல்


துண்டமா (1)

துண்டமா நாகம்-தன்னை துண்டத்தால் துணித்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1452/4
மேல்


துணங்கை (3)

துணங்கை கோத்து ஆடி நக்கு சுடர் இலை சூலம் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1428/2
துணங்கை ஆட தன் துகிலிடை மேகலை துளங்க – நீலகேசி:1 60/3
அணங்கு துணங்கை செய்து ஆடிய காட்டுள் – நீலகேசி:1 145/2
மேல்


துணர் (32)

செம் துணர் அளைந்து தென்றல் திசைதிசை சென்று வீச – யசோதர:4 226/3
வில தகை பூம் துணர் விரிந்த கோதையர் – சூளாமணி:2 47/1
பொற்பு அகம் கமழ பூத்த தேம் துணர் பொறுக்கல் ஆற்றா – சூளாமணி:2 67/3
செம் துணர் நறு மலர் தெளித்து தேவர்-மாட்டு – சூளாமணி:3 89/3
ஆம் துணர் தமாலமும் அசோக பல்லவங்களும் – சூளாமணி:4 135/1
மா துணர் பொதும்பர் வந்து வைக மற்று அது ஊன்றலால் – சூளாமணி:4 135/3
தேம் துணர் சுமந்து ஒசிந்து அசைந்த தேவதாரமே – சூளாமணி:4 135/4
தேம் துணர் கொடுப்ப மூழ்கி தேறல் வாய் நெகிழ மாந்தி – சூளாமணி:4 162/2
தாம் துணர் துணையோடு ஆடி சாறு கொண்டு ஊறும் ஏர் ஆர் – சூளாமணி:4 162/3
மாம் துணர் ஒசிய ஏறி மதர்த்தன மணி வண்டு எல்லாம் – சூளாமணி:4 162/4
விரை மலர்ந்த துணர் வீசி விரை ஞாற வரு தென்றல் – சூளாமணி:4 172/3
தேம் துணர் பல உளவேனும் செம் குழை – சூளாமணி:4 221/1
மா துணர் வயந்தனை மலர தோன்றுமே – சூளாமணி:4 221/2
பூம் துணர் ஓதி நீ பிறந்து பொன் செய் தார் – சூளாமணி:4 221/3
தொங்கல் அம் துணர் கொள் மார்பின் சுமந்திரி சொல்லலுற்றான் – சூளாமணி:5 347/4
நிலைமை கொள் மனைவியா நிமிர்ந்த பூம் துணர்
நலம் மிகு மக்களா முதியர் தேன்களா – சூளாமணி:5 414/2,3
துணர் கொண்டன கரை மா நனி துறு மலர் பல தூவா – சூளாமணி:6 438/2
கூடு தும்பி ஊடு தோய் குழல் தொகை துணர் துதைந்து – சூளாமணி:6 478/1
தேம் துணர் இலங்கு கண்ணி தேவன் அ தேவர்_கோனை – சூளாமணி:6 545/1
பூம் துணர் கற்பலோகம் புடைபெயர்ந்திட்ட போற்றா – சூளாமணி:6 545/3
தூ இதழ் துணர் துதைந்து தோன்றுகின்ற தோன்றியின் – சூளாமணி:7 793/2
துன்னிய துணர் இளம் தோன்றி மென் கொடி – சூளாமணி:7 816/1
தொடுத்தன சுரும்பு பாயும் துணர் அணி தயங்கு மாலை – சூளாமணி:8 849/3
மல்லிகை இணர் துணர் மயக்கும் மாருதத்து – சூளாமணி:8 1051/2
துன்னிய சுரும்பொடு ஏங்க துணர் உடைகின்ற அன்றே – சூளாமணி:10 1560/4
சுரும்பு இவர் சோலை வேலி துணர் விரி பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1562/1
போது அலர் குஞ்சி ஆங்கு ஓர் பூம் துணர் வடத்தின் வீக்கி – சூளாமணி:10 1565/2
கண்டு கவின் விரிந்த காயாம் துணர் இவை – சூளாமணி:10 1656/2
மணம் கொள் பூம் துணர் கொள் சோலை மண்டு நீர் வாவி சார்ந்தான் – சூளாமணி:10 1669/4
தேம் துணர் அகன்ற தெள் நீர் திரு மணி உருவ வாவி – சூளாமணி:10 1670/3
சொரிந்தன சுரும்பு இவர் துணர் கொள் பூ_மழை – சூளாமணி:11 1886/2
திரு முடி மணி துணர் தேவர் கொண்டு போய் – சூளாமணி:12 2098/2
மேல்


துணர்களும் (1)

புது மலர் கொடியும் பூவும் துணர்களும் புணர்ந்த பேரார் – சூளாமணி:8 994/2
மேல்


துணர்கொள (1)

தொடுத்த மாலைகள் துணர்கொள புனைவன துகில் இடை புடை சோர – சூளாமணி:8 886/2
மேல்


துணர்த்த (1)

தாம் துணர்த்த சந்தன தழை தலை தடாயின – சூளாமணி:4 135/2
மேல்


துணர்ந்த (1)

தூ மருள் இருள் துணர்ந்த அனைய குஞ்சியன் – சூளாமணி:3 75/3
மேல்


துணர்ந்து (1)

தூ மரு நீலம் என்னும் மணி துணர்ந்து அனைய குஞ்சி – சூளாமணி:8 980/3
மேல்


துணரவைத்து (1)

நங்கையாள் வளர்ந்து காம நறு முகை துணரவைத்து
மங்கையாம் பிராயம் எய்தி வளரிய நின்ற நாளும் – சூளாமணி:4 160/1,2
மேல்


துணி (9)

முத்த வாள் நகை மொய் பவள துணி
ஒத்த வாய் அமுது ஒண் கடிகை திரள் – சூளாமணி:7 612/1,2
துணி முத்த நகை துவர் வாய் இளையார் – சூளாமணி:8 1077/1
துணி கொண்டு இலங்கு சுடர் வேலினோடு வருவான் இது என்-கொல் துணிவே – சூளாமணி:9 1327/4
துன்னிய துணி பல தொடர தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1385/4
துணி வினை கவனமா துரக்கும் பாகரா – சூளாமணி:9 1403/2
வண்டு ஆர் மணி_முடியான் மார்பு துணி கிடப்ப – சூளாமணி:9 1470/1
துணி நகு சுடர் ஒளி துளும்பும் வேலினான் – சூளாமணி:10 1724/4
துணி தயங்கு வேல் அரசர் மனம் துளங்க சுடர்ந்து இலங்கி தோன்றினாளே – சூளாமணி:10 1800/4
துணி மலர்ந்து உமிழ்தரும் தண்மை தோற்றமும் – சூளாமணி:12 2074/2
மேல்


துணி-மின் (1)

நஞ்சு_அனாற்கு உரைப்ப கேட்டு நன்று அது துணி-மின் என்றான் – சூளாமணி:9 1186/4
மேல்


துணிக்கலாம் (1)

துணிக்கலாம் துரு நெறி துன்னும் நன்மையே – நீலகேசி:8 819/4
மேல்


துணிக்கும் (3)

துன்னிய வினை பகை துணிக்கும் தொன்மை சால் – சூளாமணி:4 197/1
தொடர்ந்த பல் வினைகளை துணிக்கும் சுத நெறி முறைமையும் அறிவான் – நீலகேசி:1 64/2
பிறவியும் பிறவியுள் பிறக்கும் பிணியும் அ பிணியினை துணிக்கும்
மறவி_இல் மருந்தும் அ மருந்தின் மாட்சியும் கேட்குறின் மடவாய் – நீலகேசி:1 74/1,2
மேல்


துணிக்குமே (1)

தொலைவு_இல் வானவர் தோளும் துணிக்குமே – சூளாமணி:7 638/4
மேல்


துணிக (1)

மற்று ஒருவர் இல்லை தக்கது துணிக என்ன – யசோதர:2 102/2
மேல்


துணிகுவன் (1)

துறவிக்-கண் துணிகுவன் துணிந்து தூயனாய் – சூளாமணி:12 2071/2
மேல்


துணித்தது (1)

துண்டமா நாகம்-தன்னை துண்டத்தால் துணித்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1452/4
மேல்


துணித்து (3)

துணித்து இடை பதித்த தட்டின் சுடர் மணி துரக திண் தேர் – சூளாமணி:8 841/3
அடுத்து துணித்து அப்புறம் ஏகி அரசர் குழாங்கள் இரிய பாய்ந்து – சூளாமணி:9 1346/3
துன்னிய வினைவர் கூட்டம் துணித்து வீற்றிருந்த கோனை – சூளாமணி:12 2122/3
மேல்


துணிதுமாயின் (1)

இன்று நாம் துணிதுமாயின் இனி சிறிது உரைப்பன் என்றான் – சூளாமணி:5 358/4
மேல்


துணிந்த (2)

துன் உயிரின் முன் இது துணிந்த பிழை தூர – யசோதர:5 282/3
என்றும் நாம் துணிந்த செய்கை இதன் திறத்து என்னமாட்டாம் – சூளாமணி:5 358/3
மேல்


துணிந்தது (1)

இற்றை யான் துணிந்தது என்று இறைவன் செப்பினான் – சூளாமணி:12 2093/4
மேல்


துணிந்தவர் (1)

காரியம் துணிந்தவர் மொழிய காவலன் – சூளாமணி:5 428/1
மேல்


துணிந்தனள் (1)

தோடு அலர் குழலி தோழி துணிந்தனள் பெயர்த்து சென்றாள் – யசோதர:2 110/4
மேல்


துணிந்தனன் (1)

துகள்_இல் விஞ்சையன் துணிந்தனன் துறக்கம் ஈது எனவே – சூளாமணி:6 469/4
மேல்


துணிந்து (6)

துஞ்சுதல்_இலாத கண்ணன் துணிவன துணிந்து நின்றான் – யசோதர:2 87/4
எண்ணிய துணிந்து செய்யும் சூழ்ச்சியும் இல்லை அன்றே – சூளாமணி:5 242/4
துணிந்து தன் புலைமை தோன்ற சச்சுதன் சொல்லலுற்றான் – சூளாமணி:5 257/2
தொழு தகை அருளின் அன்றே துணிந்து யான் எழுதிற்று என்றாள் – சூளாமணி:8 1010/4
தோலாத வாளின் எறிய துணிந்து சுடர் கான்று வீழ்ந்தது அதுவே – சூளாமணி:9 1332/4
துறவிக்-கண் துணிகுவன் துணிந்து தூயனாய் – சூளாமணி:12 2071/2
மேல்


துணிந்தே (1)

நோயை துணிந்தே உறும் நோய் முதல் நாடி அ நோய்க்கு – நீலகேசி:6 723/1
மேல்


துணிப்புண்ட (1)

தாங்கி ஈர்_இருவர் தாக்கி தலை துணிப்புண்ட பின்னை – சூளாமணி:12 2119/2
மேல்


துணிப்புண்டு (1)

அம்பும் சிலையும் கைம்மறிய அகத்த விஞ்சை துணிப்புண்டு
வெம்புகின்ற மனத்தினனாய் வெய்யோன் மீட்டு விறலோன் மேல் – சூளாமணி:9 1347/1,2
மேல்


துணிபட்ட (1)

வம்ப மா இரு துணிபட்ட மாவொடு – சூளாமணி:9 1388/1
மேல்


துணிபடு (1)

துணிபடு வினையினன் துதி தொடங்கினான் – சூளாமணி:11 1902/4
மேல்


துணிபவன் (2)

துணிபவன் தூமகேது சூழ்ந்தனன் சொல்லலுற்றான் – சூளாமணி:9 1176/2
துணிபவன் தன்னொடு தொடர்ச்சி நோக்குமோ – சூளாமணி:12 2079/2
மேல்


துணிய (1)

துணிய முன் கலந்து செய்த துகிலிகை தொழில்கள் நோக்கி – சூளாமணி:8 1009/2
மேல்


துணியலென் (1)

துணியலென் உணர சொல்வாய் தோன்றல் நீ என்று சொன்னாள் – யசோதர:2 133/4
மேல்


துணியா (3)

துறக்கம் புக்கவர் பெறுவன இவை என துணியா
வெறி கள் விம்மிய விரை விரி தாரவன் இருப்ப – சூளாமணி:6 470/1,2
தொடர் மா மழை மத யானை கை துணியா அவை இடையே – சூளாமணி:9 1308/3
இடுவானை அ இடு சூலமொடு உடலும் இரு துணியா
பட வீசினன் அயில் வாள்-அது படலும் பல மாயன் – சூளாமணி:9 1316/1,2
மேல்


துணியும் (3)

துனிவன நினையும் காலன் துணிவன துணியும் சூட்சி – சூளாமணி:11 1861/3
துன்னும் முயற்சி துணியும் திறமே – சூளாமணி:11 1990/4
துன்னும் முயற்சி துணியும் திறம் அவை – சூளாமணி:11 1991/1
மேல்


துணியுமோ (1)

துன்னுவது என்று உக்கு ஆன்று துணியுமோ சொல்ல என்றான் – சூளாமணி:6 527/4
மேல்


துணிவது (1)

இருமையின் இயன்ற போரோ யாது நாம் துணிவது என்றான் – சூளாமணி:9 1181/3
மேல்


துணிவரும் (1)

துணிவரும் பவழ துண்டம் துடிக்கின்றது அனைய வாயாள் – சூளாமணி:8 1008/4
மேல்


துணிவன (2)

துஞ்சுதல்_இலாத கண்ணன் துணிவன துணிந்து நின்றான் – யசோதர:2 87/4
துனிவன நினையும் காலன் துணிவன துணியும் சூட்சி – சூளாமணி:11 1861/3
மேல்


துணிவின் (1)

பயிர்ப்பு உளம் உடையனேனும் பற்று அற துணிவின் மன்னன் – யசோதர:2 144/2
மேல்


துணிவினர் (1)

துணிவினர் துறந்து மூவார் தொழுது எழும் உருவம் கொண்டார் – யசோதர:5 313/4
மேல்


துணிவினில் (1)

துணிவினில் புன்சொலேனும் தூய நற்பொருள் பொதிந்தால் – உதயணகுமார:1 3/3
மேல்


துணிவினையும் (1)

சொல்லிய அ நான்மை மேல் துணிவினையும் தான் பெயர்த்து – நீலகேசி:2 178/1
மேல்


துணிவு (6)

சுற்றம் ஆயவர்கள் சூழ துணிவு_இலன் இருந்த எல்லை – யசோதர:2 129/2
துணிவு அமையும் நெடு வேலோய் சுரர் உடைய குணங்களே – சூளாமணி:11 2056/4
துணிவு இது என நம துயர் கெடு முறைமையும் – நீலகேசி:4 452/2
துணிவு தோற்றினை என சிலர் துதியொடு தொழுது – நீலகேசி:5 476/3
நல்லது இ துணிவு என நயத்தில் எய்தினான் – நீலகேசி:8 820/4
துணிவு ஐம்_பூதங்களே தொழில் சொல்லுவேன் – நீலகேசி:10 856/4
மேல்


துணிவு_இலன் (1)

சுற்றம் ஆயவர்கள் சூழ துணிவு_இலன் இருந்த எல்லை – யசோதர:2 129/2
மேல்


துணிவும் (2)

சொற்றி யாவதும் கேளாய் சுதம் நயம் துணிவும் அங்கு உரைத்தி – நீலகேசி:2 160/1
பல்லவர் துணிவும் எம் வேதத்தின் உள என பயின்று உரைப்ப – நீலகேசி:9 833/4
மேல்


துணிவே (1)

துணி கொண்டு இலங்கு சுடர் வேலினோடு வருவான் இது என்-கொல் துணிவே – சூளாமணி:9 1327/4
மேல்


துணிவொடு (2)

துணிவொடு சுரமைநாடு உடைய தோன்றலே – சூளாமணி:12 2097/4
துணிவொடு துறந்தவர்க்கு அல்லால் துன்னுதற்கு அரிது இது பிறர்க்கே – நீலகேசி:1 68/4
மேல்


துணை (22)

துணை வயந்தகனும் தொல் சீர் இடபகனும் என்ப ஆமே – உதயணகுமார:1 28/4
வெற்றி நாற்படை துணை வேந்து-அவன் பின் செல்க என்று – உதயணகுமார:3 176/2
தாம நல் குழலாள் துணை ஆகவும் – உதயணகுமார:6 339/2
துணை இனிய தோழன்மார் சூழ்ந்து உடன் இருந்த பின் – நாககுமார:4 121/2
துன்னிய இரவு நீங்க துணை முலை தமியள் ஆகி – யசோதர:2 97/1
திரு மணிய துணை முலைய தெய்வ மடவாரோடு – யசோதர:5 285/3
சொல் நவில் அருள் குரவன் துணை அடி பணிந்தார் – யசோதர:5 301/4
துக்கமே தொடர நோற்று துணை அறம் துறந்த பெற்றி – யசோதர:5 303/3
தூவி வான் பெடை துணை துறந்த-கொல் என – சூளாமணி:2 46/3
தூவி அரும் கிளி அன்ன சொல்லினீர் துணை_இல்லார் – சூளாமணி:4 177/3
நின்றான் அன்றே இன் துணை ஆகும் நிலை மேயான் – சூளாமணி:5 313/4
சுணங்கு எழு தட துணை முலை சுமை இடத்தாய் – சூளாமணி:6 452/2
தூம லேகைகள் பொடித்தன துணை முலை உறவே – சூளாமணி:6 463/4
உள் உலா உவகை கூர துணை புணர்ந்து ஒலித்து வைக – சூளாமணி:8 1028/3
மலை துணை பெருகி காட்டும் மற்று அது இங்கு எம்மனோர்க்கு ஓர் – சூளாமணி:9 1141/2
சுடு சொல் இஃது ஒழிக என்று துணை செவி புதைத்து வல்லே – சூளாமணி:9 1146/3
தோள்களை புடைத்து வீக்கி துணை கரம் கொட்டி ஆர்த்து – சூளாமணி:9 1166/1
தொழுதாற்கு வரம்கொடுக்கும் தடம் கண்ணி துணை முலையின் வளாகம் சூழ – சூளாமணி:9 1537/2
துணை படை பிறர்க்கு செய்யும் துன் நயத்து அளவும் நீக்கி – சூளாமணி:12 2110/3
தாமம் சாந்து தண் மலர் இன்ன பல கொண்டு துணை சால் – நீலகேசி:1 59/3
ஒற்றை_நின்றாள் துணை ஊறுபடுத்தவள் – நீலகேசி:4 332/3
சூழ்ச்சி அமைந்த துணை_தோளியர் சொற்கள் என்று – நீலகேசி:6 727/3
மேல்


துணை_தோளியர் (1)

சூழ்ச்சி அமைந்த துணை_தோளியர் சொற்கள் என்று – நீலகேசி:6 727/3
மேல்


துணை_இல்லார் (1)

தூவி அரும் கிளி அன்ன சொல்லினீர் துணை_இல்லார்
ஆவி உய்ந்துள்ளார் ஆதல் அரிதே இ இளவேனில் – சூளாமணி:4 177/3,4
மேல்


துணைத்து (1)

எரியும் தீ திரள் எள் துணைத்து ஆயினும் – சூளாமணி:7 643/1
மேல்


துணைமையும் (1)

அளந்து அதன் துணைமையும் அறிவது ஒத்தவே – நீலகேசி:1 24/4
மேல்


துணைமையோடு (1)

துன்னும் மாந்தர்கள் பனிப்புற துணைமையோடு அதிர்வ – சூளாமணி:7 731/2
மேல்


துணையவர்கள்-தம் (1)

இன் துணையவர்கள்-தம் கோயில் எய்தினான் – சூளாமணி:3 117/4
மேல்


துணையன (1)

புது மகிழ்வன பொழிலிடையன புணர் துணையன பூவை – சூளாமணி:6 436/3
மேல்


துணையாக (1)

சார் துணையாக கொள்க தகவும் அ தயவும் என்றான் – யசோதர:4 247/4
மேல்


துணையாய் (1)

இணங்கு துணையாய் ஞிமிறு இரங்கின எழுந்தே – சூளாமணி:6 452/4
மேல்


துணையும் (2)

விச்சையும் துணையும் வெள்ளி விலங்கலும் கொடுத்து வேந்தாய் – சூளாமணி:6 548/2
கணி வேண்டின நாள் கழியும் துணையும்
பணி வேண்டினர் வீதி பரந்தனவே – சூளாமணி:8 1082/3,4
மேல்


துணையோடு (1)

தாம் துணர் துணையோடு ஆடி சாறு கொண்டு ஊறும் ஏர் ஆர் – சூளாமணி:4 162/3
மேல்


துணைவர் (4)

நால்வரும் துணைவர் ஆகி நறு நெய் பாலுடன் அருந்தி – உதயணகுமார:5 254/1
துன்னினள் தோழி துன்னி துணைவர் இல் தமியரே போன்று – யசோதர:2 97/3
சொல் பகர்ந்து அருளு காளை துணைவர் ஆபவரும் உண்டோ – யசோதர:2 122/4
இனையன துணைவர் ஆகும் இளையரின் விளையும் இன்பம் – யசோதர:2 160/2
மேல்


துணைவரால் (1)

துணைவரால் தனியவர் திறத்து சொல்லின் ஓர் – சூளாமணி:8 1050/3
மேல்


துணைவன் (1)

அணி முடி அரசர்-தாமும் அவன் உயிர்_துணைவன் ஆய – யசோதர:5 313/2
மேல்


துணைவனை (1)

முடி முதல் அரசினோடு முனிவு_அற நின் துணைவனை
வடிவுடன் பெறுவை என்ன வன்மையினில் தேறி மீ – உதயணகுமார:2 134/1,2
மேல்


துணைவியோடு (1)

வணர் ததை குழலி புட்பாவலி எனும் துணைவியோடு
வணர் ததை வல்லி புல்லி வளர் இளம் பிண்டி வண்டு ஆர் – யசோதர:4 227/2,3
மேல்


துணைவு (1)

துணைவு ஆய சுரும்பு இரங்க அரவிந்த வனத்து உதிர்ந்த துகளும் சீத்து – சூளாமணி:8 1032/3
மேல்


துத்தல் (2)

துத்தல் குழவி கிழவன்-கண் சொல் என்பன் – நீலகேசி:5 582/2
துத்தல்_உடையன் என் தோன்றலும் என்றான் – நீலகேசி:7 736/4
மேல்


துத்தல்_உடையன் (1)

துத்தல்_உடையன் என் தோன்றலும் என்றான் – நீலகேசி:7 736/4
மேல்


துத்தலும் (1)

துத்தலும் காண்டலும் சொல்லினை அன்றோ – நீலகேசி:7 780/4
மேல்


துத்தலே (1)

துத்தலே வேண்டி நின்று தோம் தொடர்ப்பாடு நீக்காய் – நீலகேசி:3 260/1
மேல்


துத்தலை (1)

துத்தலை யாதின் வழித்து என சொல்லுதி – நீலகேசி:5 590/3
மேல்


துத்தற்கும் (1)

காண்டற்கும் துத்தற்கும் காரணம் என்னோ – நீலகேசி:7 745/4
மேல்


துதாங்கனத்து (1)

துன்பு அவர்க்கும் துதாங்கனத்து ஒன்றுமே – நீலகேசி:4 316/4
மேல்


துதாங்கு (1)

துற்றி உய்த்தல்-தன்னொடு துதாங்கு என்று ஆத்தர் சொன்னவே – நீலகேசி:4 356/4
மேல்


துதாங்கொடு (1)

பாரமீ துதாங்கொடு பற்பல கிலேசமும் – நீலகேசி:4 357/1
மேல்


துதி (6)

துதி மிகு புரவிகள் தொக்க இரண்டாயிரம் – உதயணகுமார:3 174/3
பல மனம் இன்றி ஒன்றி பல துதி செப்பலுற்றான் – நாககுமார:1 15/4
செய துதி தேவர் கூறி சிறந்த பூசனையும் செய்ய – நாககுமார:5 165/3
துணிபடு வினையினன் துதி தொடங்கினான் – சூளாமணி:11 1902/4
சேதியம் புக்கு அவர்-தம் திருந்து அடிகளை பெரும் துதி சேர் – நீலகேசி:2 162/2
விரிவன துதி ஒலி விளைவது சிவகதி – நீலகேசி:4 453/3
மேல்


துதிக்கை (1)

துதிக்கை மா வீழ்ந்த கானம் தோன்றலும் மாடம் பண்ணி – உதயணகுமார:4 188/3
மேல்


துதிகள் (3)

துதிகள் செய்து பின் தூய் மணி நல் நிலத்து – நாககுமார:1 21/1
வென்று அந்த விமலன் மீது விரவிய துதிகள் சொல்லி – நாககுமார:3 92/3
வாமனார் துதிகள் சொல்ல வாழ்த்துபு தொடங்கினானே – நாககுமார:4 117/4
மேல்


துதிகளின் (1)

பூத்-தனை தூவி பொருந்து துதிகளின்
ஏத்துநர் கண்டாய் இரு_வினையும் கெட – நீலகேசி:4 456/2,3
மேல்


துதிப்பன் (1)

தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/4
மேல்


துதியர் (1)

பன்னிய துதியர் ஆகி அமரர்கள் பரவுகின்றார் – சூளாமணி:12 2122/4
மேல்


துதியொடு (2)

தூமம் சாந்தொடு சுண்ணம் துதியொடு பரவுபு தொழுதே – நீலகேசி:2 153/1
துணிவு தோற்றினை என சிலர் துதியொடு தொழுது – நீலகேசி:5 476/3
மேல்


துதை (1)

தோடு அகம் அடுத்த துதை கண்ணியொடு துன்னார் – சூளாமணி:9 1282/3
மேல்


துதைந்த (9)

சுந்தர பொன் துகள் துதைந்த பொன் நகர் – சூளாமணி:2 50/3
துன்னிய உடையினர் துதைந்த கச்சையர் – சூளாமணி:3 87/2
கரு மணி துதைந்த பைந்தார் கனகசித்திரனை அன்றே – சூளாமணி:5 326/3
தூவி மஞ்ஞை துதைந்த செய்குன்றமும் – சூளாமணி:7 618/2
துன்னிய வன துகள் துதைந்த ஆறு என – சூளாமணி:7 823/2
தொத்து இளம் கடி மலர் துதைந்த கோதையார் – சூளாமணி:10 1715/1
சுரும்பு அணை முலையின் ஆரும் தொடையலும் துதைந்த மார்பன் – சூளாமணி:11 1864/2
தோரணம் எடுத்தன துதைந்த வெண் கொடி – சூளாமணி:11 1870/2
துன்னும் இரு நீலம் என வந்து எதிர் துதைந்த – சூளாமணி:11 2031/4
மேல்


துதைந்து (6)

சுரும்பொடு துதைந்து தோன்றும் சூழ் மதில் இருக்கை எல்லாம் – சூளாமணி:2 39/4
கூடு தும்பி ஊடு தோய் குழல் தொகை துணர் துதைந்து
ஓடும் மேல் எருத்திடை குலைந்த கோதையோடு உலாய் – சூளாமணி:6 478/1,2
தூ இதழ் துணர் துதைந்து தோன்றுகின்ற தோன்றியின் – சூளாமணி:7 793/2
சுந்தர பொடியும் பூவும் சுரும்பொடு துதைந்து வீசி – சூளாமணி:8 833/1
தோளொடு துதைந்து எறியும் வாள்-அதனை நோக்கி – சூளாமணி:9 1293/2
தோடு இலங்கு கற்பகமும் சுரபுன்னை வனங்களுமே துதைந்து வெள்ளி – சூளாமணி:10 1821/2
மேல்


துதைய (2)

சுருளுறு குஞ்சிகள் துதைய தாழ்ந்தனர் – சூளாமணி:7 820/3
சூழ் இணர் மென் மல்லிகையும் வளையமும் மின் சூட்டும் எழில் துதைய சூட்டி – சூளாமணி:9 1528/1
மேல்


துதைவு (1)

தொக்கு இள மலர் துதைவு இலாத சோலையும் – சூளாமணி:5 413/1
மேல்


துதைவுற்றதே (1)

துஞ்சு பாறைகள் மேல் துதைவுற்றதே – சூளாமணி:4 126/4
மேல்


துந்துபி (3)

மந்தமாருதம் துந்துபி வளர் இசை மலிந்தன மருங்கு எங்கும் – யசோதர:5 327/2
வரி வளை முரன்றன வான துந்துபி
திரிவன அறைந்தன செம் கண் தீ பட – சூளாமணி:9 1217/1,2
அரியவாயின செய்திட்டு அமரர் துந்துபி அறைந்து – நீலகேசி:2 156/1
மேல்


துப்பன (1)

துப்பன போர்த்தும் பொடித்தும் பொரித்தும் முன் தோன்றுவன – நீலகேசி:1 81/3
மேல்


துப்பானும் (1)

செய்தானும் செய்தானே துப்பானும் துப்பானே – நீலகேசி:5 652/1
மேல்


துப்பானே (1)

செய்தானும் செய்தானே துப்பானும் துப்பானே
இஃதால் என் மெய்ம்மை கிடந்த ஆறு என்றானுக்கு – நீலகேசி:5 652/1,2
மேல்


துப்பின் (1)

கதியும் கதியினுள் துப்பும் அ துப்பின்
விதி செய் வினையும் வினை வெல் வகையும் – சூளாமணி:11 1920/1,2
மேல்


துப்பினால் (2)

துப்பினால் வினை சொல்லலன் யான் என்று – நீலகேசி:5 548/1
இணர் பிரியா துப்பினால் வினை அன்றாய் – நீலகேசி:5 594/4
மேல்


துப்பினில் (2)

சேர்வித்த துப்பினில் செய்கையும் ஆதலை – நீலகேசி:5 593/3
செய்கையினால் துப்பும் ஆக்கி அ துப்பினில்
செய்கையும் ஆம் வகை செப்புவித்தேன் இனி – நீலகேசி:5 596/1,2
மேல்


துப்பு (6)

துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும் – நீலகேசி:1 72/1
துப்பு அரிய மா துயர் – நீலகேசி:1 91/3
துப்பு_உடையான் சுரன் ஆகி அவன் துய்க்கல் – நீலகேசி:5 584/3
எம்மை உவப்ப வினை வழி துப்பு எனின் – நீலகேசி:5 585/1
துப்பு ஆய தூ சோற்று தூய்து அல்லாது ஆழ்ந்து உளது என்று – நீலகேசி:6 696/3
துப்பு என பொருள்களும் தோற்றம் இல்லையே – நீலகேசி:8 799/4
மேல்


துப்பு_உடையான் (1)

துப்பு_உடையான் சுரன் ஆகி அவன் துய்க்கல் – நீலகேசி:5 584/3
மேல்


துப்பும் (4)

கதியும் கதியினுள் துப்பும் அ துப்பின் – சூளாமணி:11 1920/1
சித்தம் உடை துப்பும் செய் வினையாம் பிற – நீலகேசி:5 595/2
செய்கையினால் துப்பும் ஆக்கி அ துப்பினில் – நீலகேசி:5 596/1
துப்பும் உரைத்து என்னை தோன்றிய அ கணம் – நீலகேசி:5 614/2
மேல்


துப்புரவும் (1)

சோதியும் பேர் எண்_குணனும் துப்புரவும் துன்னுவரே – சூளாமணி:11 2047/4
மேல்


துப்போடு (1)

துப்போடு கனி தொண்டை துயில் கொண்ட துவர்_வாயாள் – நீலகேசி:2 170/4
மேல்


தும்பி (10)

படி மலர் தும்பி என்னும் பாண் படை தொடர்ந்து பாட – சூளாமணி:4 163/2
துஞ்சு இடை பெறாது தும்பி துவன்றி மேல் துகைக்கும் தோற்றம் – சூளாமணி:4 164/2
வெம் தழல் பிறங்கல் என்று வெருவிய மறு_இல் தும்பி
கொந்து அவிழ்ந்து உமிழப்பட்ட குளிர் மது திவலை தூவ – சூளாமணி:4 165/2,3
சண்பக தனி வனம் தும்பி சாரும் நீ – சூளாமணி:4 225/2
இணைந்து நின்று உலவும் தும்பி இடையிடை இருண்டு தோன்ற – சூளாமணி:5 257/3
மது மகிழ்வன மலர் குடைவன மணி வண்டொடு தும்பி
குதி மகிழ்வன குவி குடையன நுதி கோதுபு குயில்கள் – சூளாமணி:6 436/1,2
கூடு தும்பி ஊடு தோய் குழல் தொகை துணர் துதைந்து – சூளாமணி:6 478/1
அம் முகத்து தும்பி வண்டு தேனொடு ஆடி ஆர்த்தவே – சூளாமணி:6 490/4
குழல் கொள் தும்பி கணம் கூடி ஆட நகும் – சூளாமணி:7 739/1
தும்பி வாய் துளைக்கப்பட்ட கீசகம் வாயுத்-தன்னால் – சூளாமணி:7 766/1
மேல்


தும்பியும் (1)

தும்பியும் துவைக்கும் தொங்கல் சுகண்டன் என்று இவர்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:5 299/3
மேல்


தும்ம (1)

ஆதன் ஆற்கு உறந்தாங்கு எழுவான் தும்ம
ஏதம்_இல் சுமை ஏற்று எருதாம் என்றான் – நீலகேசி:2 212/1,2
மேல்


தும்மலே (1)

எருது பால் இன்மை எண்ணலன் தும்மலே
கருதும் ஆதனும் கண் முதலாயின – நீலகேசி:2 213/1,2
மேல்


துமில (1)

துமில மனை பதுமை எனும் துறவர் அடி பணிந்தாள் – நாககுமார:5 163/4
மேல்


துய்க்கல் (1)

துப்பு_உடையான் சுரன் ஆகி அவன் துய்க்கல்
இப்படி ஆயின் நீ என்று உரையாயோ – நீலகேசி:5 584/3,4
மேல்


துய்க்கும் (2)

விளிபவன் உள பொழுதே வினை துய்க்கும்
ஒளி கிளர் தேவன் உளன் என்னும் ஆறோ – நீலகேசி:5 606/3,4
அயலானே துய்க்கும் அவன் துவ்வான் என்பாய் – நீலகேசி:5 648/1
மேல்


துய்க்குமோ (1)

வினை செய்தான் துய்க்குமோ வேறு ஒருவனேயோ – நீலகேசி:5 641/1
மேல்


துய்த்த (1)

அக்கணத்து அவன் எய்தி அவள்-தன் போகம் துய்த்த பின் – நாககுமார:4 143/3
மேல்


துய்த்தலும் (1)

வழு_இல் போகம் வரம்பு_இன்றி துய்த்தலும்
நழு_இல் காட்சியன் நாம வேல் கோமுகன் – உதயணகுமார:6 346/2,3
மேல்


துய்த்தனர் (1)

விற்பன நல் மா தவர் வேண்டு சுகம் துய்த்தனர்
&2. நாககுமார காவியம் – நாககுமார:6 367/4,5
மேல்


துய்த்தார் (3)

நூல் நெறி வகையில் துய்த்தார் நுண் இடை துவள அன்றே – நாககுமார:4 115/4
நிலைபெற நெறியில் துய்த்தார் நிகர்_இன்றி செல்லும் நாளுள் – நாககுமார:4 116/3
திரு நிறை சோதம் ஆதி சேர்ந்து இன்பம் துய்த்தார் அன்றே – நாககுமார:5 166/4
மேல்


துய்த்திருப்பார் (1)

பகல்_இரவு இன்றி போகம் பண்பினால் துய்த்திருப்பார்
நகரி கௌசாம்பி என்னும் நாமம் ஆர்ந்து இலங்கும் அன்றே – உதயணகுமார:1 9/3,4
மேல்


துய்த்து (4)

உள் புடை இருப்ப நாளும் ஒரு குறைவு இன்றி துய்த்து
திட்பு உடை மன்னர் வந்து திறை அளந்து அடி வணங்க – உதயணகுமார:4 241/2,3
இருவரும் பிரிதல் இன்றி இன்புறு போகம் துய்த்து
மருவிய துயில்கொள்கின்றார் மனோகரம் என்னும் யாமம் – நாககுமார:2 42/1,2
விட மர பழங்கள் எல்லாம் வியந்து நல் துய்த்து இருந்தார் – நாககுமார:4 110/3
பெரும் பாவம் அற துய்த்து பெறுதும் யாம் வீடு என்னோம் – நீலகேசி:4 313/1
மேல்


துய்த்தும் (1)

பாவம் துய்த்தும் என்றோம் அல்ல துய்ப்பினும் – நீலகேசி:4 320/1
மேல்


துய்த்தே (1)

இருவரும் போகம் துய்த்தே இளை துயில் கொள்ளும் போழ்து – உதயணகுமார:5 258/1
மேல்


துய்ப்பன் (1)

தூவினின் நுண் புழு துய்ப்பன் என்னாமையின் – நீலகேசி:4 344/1
மேல்


துய்ப்பான் (2)

கன்றிய காமம் துய்ப்பான் முறை கன்னியை – நீலகேசி:4 340/1
எவனோ இது துய்ப்பான் இன்னணம் கேள் என்றான் – நீலகேசி:5 642/4
மேல்


துய்ப்பினும் (1)

பாவம் துய்த்தும் என்றோம் அல்ல துய்ப்பினும்
ஆவது இன்மைக்கு அரசு உரைத்தாய் அன்றோ – நீலகேசி:4 320/1,2
மேல்


துயர் (34)

பெருகிய காதலாலே பெரும் துயர் தீர்த்து இருப்ப – உதயணகுமார:1 16/3
துன்னிய சோகம் மேவி துயர் எய்தி தேடுக என்றான் – உதயணகுமார:1 30/3
ஆல் நவின்று தன் தாய் துயர் தீர்த்தனன் – உதயணகுமார:5 274/2
வெம் துயர் கொடு விடுப்ப செல்வனும் – உதயணகுமார:5 301/3
பெரும் துயர் என பேதுறுக்குமே – உதயணகுமார:6 326/4
விம்முறு துயர் சொல் கேட்டு வீரன் அ குகை காட்டு என்ன – நாககுமார:3 94/2
அரு_வினை விளையுள் ஆய அரும் துயர் பிறவி-தோறும் – யசோதர:1 46/1
எம் துயர் களைபவன் எசோதரன் என – யசோதர:2 76/3
ஒல்வதற்கு அரும் மா துயர் உற்றனர் – யசோதர:3 170/3
வினையின் ஆகிய வெம் துயர் தந்திட – யசோதர:3 204/2
வெம் துயர் விளைவு செய்த வினையினேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 305/2
வெம் துயர் நரகின் வீழ்க்கும் வினை செய்தேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 305/4
எய்தும் வெம் துயர் எப்படித்து என்று உளைந்து இரங்குகின்றனம் என்றான் – யசோதர:5 321/4
எய்தும் வெம் துயர் எனை பல கோடி கோடியின் உறு பழி தீர்ந்தேன் – யசோதர:5 322/2
கையறு வினைகள் கைபோய் கடும் துயர் விளைத்த போழ்தில் – சூளாமணி:4 198/2
ஆழ் துயர் உழக்கும் அந்தோ அளி அற்ற அறிவு_இல் சாதி – சூளாமணி:4 199/3
மா துயர் இடும்பை தீர்க்கும் சரண் எனப்படுவ மன்னா – சூளாமணி:4 200/4
அரும் துயர் அறுக்கும் மாண்பின் ஆர் அமிர்து அவைகள் மூன்றும் – சூளாமணி:4 203/1
ஆர் அருள் பயந்தனை ஆழ் துயர் அவித்தனை – சூளாமணி:4 216/1
பெரும் துயர் விளைக்கும் அன்றே பிறங்கு தார் நிறம் கொள் வேலோய் – சூளாமணி:5 271/4
சூழ் துயர் பல கெட சோதி மூர்த்தியாய் – சூளாமணி:5 394/2
தாழ்க மற்று அரும் துயர் சாற்ற கேள்-மினே – சூளாமணி:10 1764/4
ஆங்கண் நரகம் அடைந்தார் படு துயர்
ஈங்கண் உரைப்பின் எமக்கும் பனி வரும் – சூளாமணி:11 1925/1,2
வெந்தே விளிந்தும் ஒழியார் விழு துயர்
முந்தே இனைய முயன்றனர் புக்கார் – சூளாமணி:11 1930/3,4
ஆஆ அளிய நரகர் படு துயர்
ஏ ஆர் சிலையாய் இரங்கும் தகைத்தே – சூளாமணி:11 1950/3,4
ஆங்கு உண்டு எனப்படும் ஆழ் துயர் வீழ்பவர் – சூளாமணி:11 1951/1
துன்னிய துன்ப விலங்கின் சுடு துயர்
என்னும் இவற்றினை எம்_போல்பவர் அன்றி – சூளாமணி:11 1964/2,3
கரும் சிறை கயவர் கைப்பட்டு வெம் துயர்
தரும் சிறை களமது சென்று சாருமோ – சூளாமணி:12 2078/3,4
துப்பு அரிய மா துயர்
செப்புவாம் சிறிது இனி – நீலகேசி:1 91/3,4
எரிவ இன்ன மா துயர்
பரிபவரும் இல்லையே – நீலகேசி:1 99/3,4
யாஅது அடிகள் அது அருளால் அரும் துயர் அகல் வகை அதனால் – நீலகேசி:1 149/1
மா துயர் உழந்து உறும் நோய் மறுகும் மன் உயிர்க்கு எல்லாம் – நீலகேசி:2 155/2
துணிவு இது என நம துயர் கெடு முறைமையும் – நீலகேசி:4 452/2
இறுதி இல்லா துயர் இன்ன செய்யாய் இனி – நீலகேசி:5 556/4
மேல்


துயர்-அது (1)

தூர பாரம் சுமந்த துயர்-அது
தீர ஓடும் சிருப்பிரை ஆற்றினுள் – யசோதர:3 207/1,2
மேல்


துயர்கள் (2)

திரு_மொழி அருளும் தீர்த்தகரர்களே துயர்கள் தீர்ப்பார் – யசோதர:1 53/4
நிந்தையுடன் வெம் துயர்கள் நின் அனர்கள் செயினும் – யசோதர:5 271/2
மேல்


துயரம் (4)

துஞ்சினர் துயரம் துஞ்சா விலங்கிடை துன்னினாரே – யசோதர:2 153/4
வெருள்செய் வினை தரு துயரம் விளையும் நிலம் இசைய – யசோதர:5 287/3
மகனேயாய் பிறப்பினும் மா துயரம் கேடு இல்லை – நீலகேசி:4 308/1
சாதியே மிக்க தடுமாற்ற வெம் துயரம்
ஓதியே வைத்தார் அ ஓத்து எலாம் மீ கிடந்த – நீலகேசி:5 469/1,2
மேல்


துயரம்-தான் (1)

ஊடு புக்கு உயிர் அடும் துயரம்-தான் ஒழிக்கின்றான் – நீலகேசி:2 188/1
மேல்


துயராம் (1)

அவை-தாம் நிலையா துயராம் அசுவம் – நீலகேசி:5 493/1
மேல்


துயரியில் (1)

தோடு அலர் கோதை மாதர் துயரியில் தொடுத்து எடுத்த – யசோதர:2 88/1
மேல்


துயரின் (1)

வெய்ய தீ_வினைகளாலே வெருவுறு துயரின் மூழ்கி – யசோதர:4 238/2
மேல்


துயரினவை (1)

பொருவ அரிய துயரினவை பொங்கி உடன் வீழும் – யசோதர:5 295/3
மேல்


துயரும் (2)

உற்று அடு பிணியும் மூப்பும் ஊழ் உறு துயரும் நீக்கி – சூளாமணி:4 202/1
வென்றார்க்கு ஓர் விழு பொருளும் தோற்றார்க்கு ஓர் பெரும் துயரும்
ஒன்றாக உரையாக்கால் உரையேன் யான் என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 173/2,3
மேல்


துயருற்றேன் (1)

உழப்பு உழப்ப செய்கையான் உறு துயருற்றேன் என்றல் – நீலகேசி:4 304/1
மேல்


துயரே (1)

அரை அவாய் பட்டார்க்கும் ஆழ் துயரே கண்டீர் – நீலகேசி:1 129/4
மேல்


துயரொடு (2)

விளிவு_இல் துயரொடு மேல் பொங்கி வீழும் – சூளாமணி:11 1944/1
தொலையா துயரொடு தூய்து_அன்மை என்று இன்ன தொக்கு உளவா – நீலகேசி:4 382/2
மேல்


துயில் (9)

இருவரும் போகம் துய்த்தே இளை துயில் கொள்ளும் போழ்து – உதயணகுமார:5 258/1
சுற்று வார் திரையின் தூமம் கமழ் துயில் சேக்கை துன்னி – யசோதர:2 89/3
தொல் நலம் தொலைய உண்டார் துயில் கொண்ட விழிகள் அன்றே – யசோதர:2 93/4
விரை கமழ் குழலி மேவி மெய் துயில் என்று காம_துறையினள் – யசோதர:2 117/3
பிலத்தின் வாழ் அரி_அரசு தன் துயில் பெயர்ந்ததுவே – சூளாமணி:7 718/4
கொவ்வை துயில் கொண்ட துவர் வாய் கொடியொடு ஒப்பாள் – சூளாமணி:8 863/2
துயில் விடைசெய்யும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1456/2
துப்போடு கனி தொண்டை துயில் கொண்ட துவர்_வாயாள் – நீலகேசி:2 170/4
துயில் துறந்து இராப்பகல் துன்ப வெம் கடலினார்க்கு – நீலகேசி:4 350/3
மேல்


துயில்க (1)

நாரியை தோழி கூட நன்மையில் துயில்க என்று – உதயணகுமார:1 117/2
மேல்


துயில்கொண்டிட்டதே (1)

துன்னிய உலகு எலாம் துயில்கொண்டிட்டதே – சூளாமணி:8 1063/4
மேல்


துயில்கொள்கின்ற (1)

அந்தமாய் துயில்கொள்கின்ற ஆய்_இழை-தன்னை கண்டே – உதயணகுமார:1 13/2
மேல்


துயில்கொள்கின்றார் (1)

மருவிய துயில்கொள்கின்றார் மனோகரம் என்னும் யாமம் – நாககுமார:2 42/2
மேல்


துயில்கொள (1)

மண்களை மயக்கி மாக்கள் துயில்கொள மரங்கள் சாய – சூளாமணி:9 1455/3
மேல்


துயில்கோடல் (1)

என்னும் உரையாய் துயில்கோடல் இசையோ எங்கள் பெருமானே – சூளாமணி:9 1476/4
மேல்


துயில்வ (1)

தொல்லை அம் கடி நகர் துயில்வ போன்றவே – சூளாமணி:7 818/4
மேல்


துயில்விட்டு (1)

நல் தவன் அருகில் வைப்ப நல் துயில்விட்டு எழுந்தாள் – உதயணகுமார:1 14/3
மேல்


துயில்விடுத்து (1)

மன்னவன் துயில்விடுத்து அருள மைந்தர் பொன் – சூளாமணி:3 87/1
மேல்


துயிலல்செய்ய (1)

ஒள் இதழ் தத்தை-தன்னை உள்ளியே துயிலல்செய்ய
வெள்ளை ஏறு இருந்த வெண்தாமரையினை கொண்டு வந்து – உதயணகுமார:4 191/2,3
மேல்


துயிலிடை (2)

ஆங்கு ஒர் நாளில் அரிவை துயிலிடை
தேம் கொள் கண்ணியை செல்வனும் கண்டு உடன் – உதயணகுமார:5 264/1,2
சுரும்பு ஆர் மாலை அமளி துயிலிடை
கரும்பு ஆர் நல் மொழி காதல் கனவிடை – உதயணகுமார:5 279/1,2
மேல்


துயிலினை (1)

துயிலினை ஒருவி மன்னன் சுடர் கதிர் வாள் கை ஏந்தி – யசோதர:2 118/1
மேல்


துயிலும் (2)

தொங்கல் வாய் மடந்தை கண் துயிலும் ஆயிடை – சூளாமணி:10 1729/2
துன்னிய துயிலும் ஏனை துளக்கம்செய்து இருவர் பட்டார் – சூளாமணி:12 2118/4
மேல்


துயிற்றும் (1)

கண்களை துயிற்றும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1455/2
மேல்


துரக்கும் (1)

துணி வினை கவனமா துரக்கும் பாகரா – சூளாமணி:9 1403/2
மேல்


துரக (2)

தாமரை தயங்கு சோதி தார் அணி துரக தேரான் – சூளாமணி:8 832/4
துணித்து இடை பதித்த தட்டின் சுடர் மணி துரக திண் தேர் – சூளாமணி:8 841/3
மேல்


துரந்ததும் (1)

தொடுத்ததும் துரந்ததும் விடலை தோளிடை – சூளாமணி:9 1422/1
மேல்


துரந்தனன் (1)

துட்டமா துரந்தனன்
மட்டு வார்த்த மாலையான் – சூளாமணி:9 1373/3,4
மேல்


துரந்திட (1)

வெள்ளியின் மலையில் மேகவாகனன் துரந்திட
கள் அவிழ் மா சுகண்டன் அவன் வந்து உடன் – நாககுமார:4 124/1,2
மேல்


துரப்ப (5)

தொல்_வினை துரப்ப ஓடி விலங்கிடை சுழன்ற போழ்தின் – யசோதர:1 34/2
ஆங்கு அவர் தாங்கள் கண்டாய் அரு வினை துரப்ப வந்தார் – யசோதர:4 251/3
சூழ் வினை துரப்ப சென்று சூழ் வினை பயத்தினாலே – சூளாமணி:4 199/1
விதி நனி துரப்ப மீட்டும் நினைப்பதே விளைக்கும் உள்ளம் – சூளாமணி:8 990/2
ஆனை துரப்ப அரவு உறை ஆழ் குழி – சூளாமணி:11 1988/1
மேல்


துரப்பவும் (1)

துன்னி வெம் சிறை_மனையில் தொல்_வினை துரப்பவும்
இன்ன நற்படி இருப்ப இயல் வயந்தகனும் தான் – உதயணகுமார:1 64/2,3
மேல்


துராதிகள் (1)

நாதனார் அ துராதிகள் நன்று அரோ – யசோதர:3 194/4
மேல்


துரு (3)

தொண்டர் கொண்டு தொழும் துரு_தேவதை – யசோதர:1 18/3
துரு மதி மதனன் செய்கை துறப்பதே சிறப்பது என்றான் – யசோதர:2 127/4
துணிக்கலாம் துரு நெறி துன்னும் நன்மையே – நீலகேசி:8 819/4
மேல்


துரு_தேவதை (1)

தொண்டர் கொண்டு தொழும் துரு_தேவதை
சண்டமாரி-தனது இடம் எய்தினான் – யசோதர:1 18/3,4
மேல்


துருக்கம் (2)

தொகு மலரன துருக்கம் அவை தருவன துருக்கம் – சூளாமணி:7 750/2
தொகு மலரன துருக்கம் அவை தருவன துருக்கம்
அக மலரன அசோகம் அவை தருவ அசோகம் – சூளாமணி:7 750/2,3
மேல்


துரும (1)

தூ மரு மாலையாய் துரும காந்தனை – சூளாமணி:3 116/3
மேல்


துருமகாந்தனும் (1)

திரு அடி தொழுது செல் துருமகாந்தனும்
வரி படு மதுகரம் முரல வார் சினை – சூளாமணி:3 118/2,3
மேல்


துலங்கி (2)

நாவலர் மரத்தினாலே நாமமாய் துலங்கி நின்று – உதயணகுமார:1 6/2
துலங்கி வந்து அடி பரவி சொல் இனிது கூறுவான் – உதயணகுமார:2 137/4
மேல்


துலங்கு (2)

துலங்கு தன் சுதையர்-தம்மை தூய் மணி குமரற்கு ஈந்தாள் – நாககுமார:2 56/2
துலங்கு சந்திரகுப்தன் தோகை சந்திரம்மதி – நாககுமார:4 140/3
மேல்


துலா (1)

துலா தலை தூக்கமும் ஓக்கமும் காட்டின் – நீலகேசி:5 632/2
மேல்


துலாம் (1)

துலாம் இல்லை அட்டகமே அது-தானும் – நீலகேசி:5 634/1
மேல்


துவ்வான் (1)

அயலானே துய்க்கும் அவன் துவ்வான் என்பாய் – நீலகேசி:5 648/1
மேல்


துவண்டு (1)

காம்பு அழி பணை மென் தோள் மேல் கரும் குழல் துவண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1638/2
மேல்


துவர் (19)

துவர் இதழ் வாயவர் துளங்கும் மேனியர் – சூளாமணி:3 80/2
தூய ஆம் முறுவல் துவர் வாயவள் – சூளாமணி:4 146/3
தூம வார் குழலாள் துவர் வாயிடை – சூளாமணி:4 157/2
கொவ்வை அம் துவர் இதழ் கோல வாயவட்கு – சூளாமணி:4 226/1
துடித்த துவர் வாயொடு துளும்பும் நகை முத்தம் – சூளாமணி:6 454/1
அரும்பொடு பொலிந்த துவர் வாய் அமிர்தம் அன்றே – சூளாமணி:6 456/4
உண்டு மற்று அவர் ஒண் துவர் வாய் ஒளி – சூளாமணி:7 614/3
கொவ்வை துயில் கொண்ட துவர் வாய் கொடியொடு ஒப்பாள் – சூளாமணி:8 863/2
தொண்டை தொலைவித்த துவர் வாய் மகளிர் சூழ – சூளாமணி:8 867/1
துளங்கு வார் குழை துவர் இதழ் துடி இடை சுடர் நுதல் சுரி கோதாய் – சூளாமணி:8 885/1
துணி முத்த நகை துவர் வாய் இளையார் – சூளாமணி:8 1077/1
ஆம்பல் நாணும் செம் துவர்_வாயார் அமிர்து ஊறி – சூளாமணி:9 1525/1
சுற்றம் அழிக்கும் துவர் பகை துன்னினர் – சூளாமணி:11 1969/3
துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும் – நீலகேசி:1 72/1
துப்போடு கனி தொண்டை துயில் கொண்ட துவர்_வாயாள் – நீலகேசி:2 170/4
கொவ்வை அம் துவர் செவ்வாய் குண்டலமாகேசியே – நீலகேசி:2 186/4
துன்னம் செய்து ஆடையை துவர் தோய்த்து கொட்டியும் – நீலகேசி:4 270/1
துவர் அடுதி பூ அடுதி சோறு அடலே முனிந்தாயோ – நீலகேசி:4 279/4
சொல்லவே துவர் ஆடைகள் மூடிய சேடன் – நீலகேசி:5 483/3
மேல்


துவர்_வாயார் (1)

ஆம்பல் நாணும் செம் துவர்_வாயார் அமிர்து ஊறி – சூளாமணி:9 1525/1
மேல்


துவர்_வாயாள் (1)

துப்போடு கனி தொண்டை துயில் கொண்ட துவர்_வாயாள் – நீலகேசி:2 170/4
மேல்


துவர்த்தலின் (1)

மா சினை கறித்த துண்டம் துவர்த்தலின் மருங்கு நீண்ட – சூளாமணி:4 166/1
மேல்


துவர்ப்பினர் (1)

அற்ற துவர்ப்பினர் ஆகும் அரு நிலை – சூளாமணி:11 2013/1
மேல்


துவர்ப்பினை (1)

சுக்கொடு துவர்ப்பினை துன்னுவித்தலும் – நீலகேசி:8 816/2
மேல்


துவரை (1)

சூழ்த்த காய் துவரை வரகு என்று இவை – சூளாமணி:1 30/3
மேல்


துவலை (3)

விண்டவாம் பிணையல் உக்க விரி மது துவலை மாரி – சூளாமணி:6 557/2
வேரி தண் துவலை கால மாலைகள் விசித்த அன்றே – சூளாமணி:8 848/4
தேம் துவலை வீசி உளர்கின்றது ஒரு தென்றல் – சூளாமணி:8 1092/2
மேல்


துவலையில் (1)

சொரிகின்ற மதுவின் மாரி துவலையில் நனைந்த தாரான் – சூளாமணி:11 1863/4
மேல்


துவள் (3)

துவள் இடை இள முலை தோய்ந்து கொண்டு போம் என – உதயணகுமார:1 63/2
துவள்_இடை அருகில் மேவும் தோழி தோள் பற்றி செல்வாள் – உதயணகுமார:1 115/4
தோடு கொண்ட பைங்காய் துவள் செந்நெலின் – சூளாமணி:1 31/3
மேல்


துவள்_இடை (1)

துவள்_இடை அருகில் மேவும் தோழி தோள் பற்றி செல்வாள் – உதயணகுமார:1 115/4
மேல்


துவள (2)

நூல் நெறி வகையில் துய்த்தார் நுண் இடை துவள அன்றே – நாககுமார:4 115/4
துடி இடை துவள வீழ்த்து நிலத்திடை துகைத்திட்டானே – யசோதர:2 119/4
மேல்


துவளவும் (1)

இட்டு இடை துவளவும் இனிய பந்து அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 232/4
மேல்


துவளுமாறு (1)

துவளுமாறு ஒருவன் எல்லி தொடங்கினன் நோவ என்றாள் – யசோதர:2 98/4
மேல்


துவன்றி (3)

துஞ்சு இடை பெறாது தும்பி துவன்றி மேல் துகைக்கும் தோற்றம் – சூளாமணி:4 164/2
தூம் மழை வளர் கொடி துவன்றி பத்திகள் – சூளாமணி:11 1897/2
தூளி ஆர்த்து எழு சுடலையும் உடலமும் துவன்றி
மீளி யாக்கைய தாக்கி உண் பேய் கணம் மிகை சூழ் – நீலகேசி:1 32/2,3
மேல்


துவைக்கும் (2)

தும்பியும் துவைக்கும் தொங்கல் சுகண்டன் என்று இவர்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:5 299/3
தூம மென் புகை துழாவி வண்டு இடையிடை துவைக்கும்
தாம ஓதியர்-தம் முகத்தன பிறர் மனத்த – சூளாமணி:6 465/1,2
மேல்


துவைப்ப (1)

இயமரம் துவைப்ப ஏறி இகல் மன்னர் இருந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1833/2
மேல்


துழாம் (1)

மை துழாம் நெடும்_கணார் மனத்துள் காமனார் – சூளாமணி:3 74/3
மேல்


துழாய் (1)

மங்குல் வாடை மந்தார் வனம் மீ துழாய்
பொங்கு தாதொடு பூ மது கொப்பளித்து – சூளாமணி:4 124/1,2
மேல்


துழாவி (1)

தூம மென் புகை துழாவி வண்டு இடையிடை துவைக்கும் – சூளாமணி:6 465/1
மேல்


துள் (1)

துள் இறா கவுள்கொண்டு சுரும்பொடு – சூளாமணி:1 23/1
மேல்


துள்ளி (2)

துள்ளி வாரும் புனல் துளங்கும் பாறைக்கல் அத்துள் – சூளாமணி:7 733/1
உண் மிசை உக்கு ஓர் நச்சு துள்ளி வந்து உறைப்பதே போல் – சூளாமணி:9 1132/2
மேல்


துளக்கம்செய்து (1)

துன்னிய துயிலும் ஏனை துளக்கம்செய்து இருவர் பட்டார் – சூளாமணி:12 2118/4
மேல்


துளக்கினானே (1)

வள்ளலும் மகிழ்ந்து கேட்டு மா முடி துளக்கினானே – உதயணகுமார:4 193/4
மேல்


துளக்கு (2)

சூழ நல் மாதர் நிற்ப துளக்கு இன்றி நோக்கினானே – உதயணகுமார:1 87/4
துளக்கு இல்லா பல பொரூளும் தொக்கதன் தன்மை எல்லாம் – நீலகேசி:4 441/1
மேல்


துளக்கும் (1)

துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும்
செப்பு அடு வன முலை செறிக்கும் சிதர் அரி மழை கணும் சிறைக்கும் – நீலகேசி:1 72/1,2
மேல்


துளங்க (8)

சூடக மணி மென் தோளின் தொழுதனர் துளங்க தோன்றி – யசோதர:4 228/2
சொல் நவின்று உரைக்கமாட்டார் துட்கென்று துளங்க ஆங்கு ஓர் – சூளாமணி:7 679/3
முடி முதல் துளங்க தூக்கி முனிவினை முடிவு கொண்டான் – சூளாமணி:9 1146/4
சுருள் இரும் தோடு வாங்கி தோள் மிசை துளங்க வீழ்ப்பார் – சூளாமணி:10 1675/3
பைம்பொன் சுடிகை நிழல் துளங்க படர்ந்து ஆடு ஆயம் படிந்தாளே – சூளாமணி:10 1749/4
துணி தயங்கு வேல் அரசர் மனம் துளங்க சுடர்ந்து இலங்கி தோன்றினாளே – சூளாமணி:10 1800/4
சூழ் இரும் திண் கடல் தானை உடன் துளங்க சுரர் கொணர்ந்து சொரிந்த மாரி – சூளாமணி:10 1807/1
துணங்கை ஆட தன் துகிலிடை மேகலை துளங்க
அணங்கு மெய்யவள் அரும் தவன் உழை வர நினைந்தாள் – நீலகேசி:1 60/3,4
மேல்


துளங்கல் (1)

துளங்கல்_இல் திருமின் போர்மின் தூய சொல் மடந்தை-தாமும் – உதயணகுமார:6 303/4
மேல்


துளங்கல்_இல் (1)

துளங்கல்_இல் திருமின் போர்மின் தூய சொல் மடந்தை-தாமும் – உதயணகுமார:6 303/4
மேல்


துளங்கலர் (1)

துளங்கிய மெய்யர் உள்ளம் துளங்கலர் தொழுது நின்றார் – யசோதர:1 25/4
மேல்


துளங்கவும் (1)

பாடகம் துளங்கவும் பசும்பொன் ஓலை மின்னவும் – சூளாமணி:6 485/1
மேல்


துளங்காது (1)

துளங்காது உயர்ந்து உலகின் முடிக்கு ஓர் சூளாமணி ஆனான் – சூளாமணி:12 2127/4
மேல்


துளங்கி (1)

தோடு உலாம் துளங்கி தோன்றும் சுடிகை வாள் முகத்து நல்லார் – சூளாமணி:7 676/2
மேல்


துளங்கிய (1)

துளங்கிய மெய்யர் உள்ளம் துளங்கலர் தொழுது நின்றார் – யசோதர:1 25/4
மேல்


துளங்கு (4)

துளங்கு பூ_மாலையும் சுரும்பும் தோன்றலால் – சூளாமணி:2 45/3
துளங்கு ஒளி பவள திண் கால் சுடர் மணி தவழும் பூமி – சூளாமணி:3 94/3
துளங்கு ஒளி கலினமா தூளி எல்லைய – சூளாமணி:7 815/2
துளங்கு வார் குழை துவர் இதழ் துடி இடை சுடர் நுதல் சுரி கோதாய் – சூளாமணி:8 885/1
மேல்


துளங்கும் (5)

துவர் இதழ் வாயவர் துளங்கும் மேனியர் – சூளாமணி:3 80/2
துள்ளி வாரும் புனல் துளங்கும் பாறைக்கல் அத்துள் – சூளாமணி:7 733/1
சூரல் அப்பி தொடர்ந்து அடர் துளங்கும் அரில் – சூளாமணி:7 736/1
சுட்டினர் மொழிப ஆயில் கூற்றமும் துளங்கும் நீரார் – சூளாமணி:8 916/2
துன்னிய அணை மிசை துளங்கும் சோதியோடு – சூளாமணி:11 1891/3
மேல்


துளங்குமோ (1)

வீச விண் தொடு மேரு துளங்குமோ
பேசின் மானிட பேதைகள் ஆற்றலால் – சூளாமணி:7 635/2,3
மேல்


துளங்குவ (1)

தோடு கொண்டு ஒரு செவி விளங்க துளங்குவ மகரம் ஒன்று ஆட – நீலகேசி:1 67/1
மேல்


துளங்குவாய் (1)

தூண்டிய சுடரின் நின்ற தியானத்தை துளங்குவாய் போல் – சூளாமணி:6 546/2
மேல்


துளரும் (1)

துளரும் சந்தன சோலைகள் ஊடு எலாம் – சூளாமணி:4 123/3
மேல்


துளி (8)

சந்தன துளி தலை ததும்ப சாந்து அளைந்து – சூளாமணி:5 370/1
அடுத்து எழு சுடரகத்து உக்க நெய் துளி
கடுத்த செம் கண்ணும் நீர் திவலை கான்றவே – சூளாமணி:7 682/3,4
கள்ளின் நுண் துளி கலந்து கால் அசைத்-தொறும் கமழ – சூளாமணி:7 729/2
மன்னும் வார் துளி திவலைய மலை மருங்கு இருண்டு – சூளாமணி:7 731/1
பில்கும் நுண் துளி உறைத்தலின் பனித்த நம் பெரும் படை மடவார்கள் – சூளாமணி:8 887/2
நகு-தொறும் அழல் கொடி நடுங்கும் நுண் துளி
உகு-தொறும் மயிர் துளை உயிர்க்கும் வெம் புகை – சூளாமணி:9 1207/1,2
திங்கள் ஒளி கருதி தெள் நீர் துளி சிதற – சூளாமணி:10 1654/3
தேனின் அழி துளி நக்கும் திறத்தது – சூளாமணி:11 1988/3
மேல்


துளி-தானும் (1)

பின் சென்று பெய்யும் துளி-தானும் பெரும் தவத்தாய் – நீலகேசி:6 720/2
மேல்


துளிகளும் (1)

சொரிவன மலர் மழை துளிகளும் நறு விரை – நீலகேசி:4 453/1
மேல்


துளித்தலால் (1)

சாரல் மேகம் நீர் முதிர்ந்து தண் தளி துளித்தலால்
மூரல் வாய் அசும்பு அறாத முல்லை விள்ளும் எல்லை போய் – சூளாமணி:7 799/2,3
மேல்


துளிதமா (1)

துளிதமா உடற்றினான் – சூளாமணி:9 1371/3
மேல்


துளிர் (1)

புனல் விரவிய துளிர் பிதிர்வது புரி முத்து அணி மணல் மேல் – சூளாமணி:6 439/1
மேல்


துளும்ப (10)

உடங்கு அவன் உடன்று எரி துளும்ப வரும் வந்தால் – சூளாமணி:6 446/3
மின் அவிர் மணி குழை மிளிர்ந்து ஒளி துளும்ப
சின்ன மலர் துன்னு குழல் தேறலொடு சோர – சூளாமணி:6 449/2,3
வெற்றி வேலவன் ஒளி துளும்ப வீங்கினான் – சூளாமணி:8 901/4
விதி தரு நீல மேனி விரிந்து ஒளி துளும்ப நின்றான் – சூளாமணி:9 1438/2
வாய்ந்த நல் வயிர துண்டம் வளைந்து ஒளி துளும்ப வள் ஆல் – சூளாமணி:9 1443/1
சுருங்கல்_இல் சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றல்-பால் – சூளாமணி:9 1501/3
தொக்கு எரி சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1502/4
கொங்கைகள் துளும்ப நீர் குடைந்தும் கொய் தளிர் – சூளாமணி:10 1681/1
சுணங்கு சூழ் இள முலை துளும்ப தாக்கியும் – சூளாமணி:10 1684/2
எண் அகன் புகழினாரை எழில் ஒளி துளும்ப ஆட்டி – சூளாமணி:10 1829/3
மேல்


துளும்பவும் (2)

சூலகம் துளும்பவும் சுரும்பு சூழ்ந்து பாடவும் – சூளாமணி:6 485/2
வேரி மாலை விம்மவும் விளங்கு பூண் துளும்பவும்
தாரொடு ஆரம் மின்னவும் தயங்கு சோதி கண்கொள – சூளாமணி:6 499/1,2
மேல்


துளும்பியுள (1)

முலை-தலை முகிழ்த்து ஒளி துளும்பியுள முத்தம் – சூளாமணி:6 451/3
மேல்


துளும்பினார் (1)

செம்பொன் மாலை மார்பர் சேர்ந்து தேவரில் துளும்பினார் – சூளாமணி:6 503/4
மேல்


துளும்பு (4)

தூமத்து சுடர் ஒளி துளும்பு தோளினார் – சூளாமணி:2 61/3
துகள்_இலா சுடர் மணி துளும்பு பூணினாய் – சூளாமணி:5 416/3
ஆய் நிழல் துளும்பு அ வானோர் அசதியாடு இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 764/2
சுடர் விடு குழைகளும் துளும்பு பூண்களும் – சூளாமணி:12 2100/2
மேல்


துளும்பும் (14)

மெய் மயிர் எறிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:4 181/1
வெள் இழை பொலிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:5 374/1
மெய்ம்மையில் தெரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:5 386/3
நிலா வளர் நிழல் கதிர் நிமிர்ந்து ஒளி துளும்பும்
சிலாதலம் இதற்கு உரிய தெய்வம் எனல் வேண்டா – சூளாமணி:6 443/1,2
துடித்த துவர் வாயொடு துளும்பும் நகை முத்தம் – சூளாமணி:6 454/1
கிளர்ந்து ஒளி துளும்பும் மேனி கேசரரோடு மண் மேல் – சூளாமணி:6 530/1
தூசினால் துளும்பும் அல்குல் சுதஞ்சனை சுடரும் பூணாய் – சூளாமணி:6 536/4
போய் நிழல் துளும்பும் மேனி புணர் முலை அமிர்து_அனாரோடு – சூளாமணி:7 764/1
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் போலும் – சூளாமணி:8 1038/2
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1038/3
மிக்கு மேல் விரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1492/2
நீர் மேக முத்தின் நெடும் தண் குடை கீழ் நிழல் துளும்பும் நேமி தாங்கும் – சூளாமணி:9 1530/3
துணி நகு சுடர் ஒளி துளும்பும் வேலினான் – சூளாமணி:10 1724/4
இருள் ஆழி நிழல் துளும்பும் எரி பொன் மணி நெடு முடி சாய்த்து இறைஞ்சப்பட்டான் – சூளாமணி:10 1806/3
மேல்


துளை (6)

சூழி நீள் முகத்தன துளை_கை_மாவொடு – சூளாமணி:5 415/1
உருகினான் போன்று தோன்ற மயிர் துளை உகுத்த தெள் நீர் – சூளாமணி:9 1147/2
உகு-தொறும் மயிர் துளை உயிர்க்கும் வெம் புகை – சூளாமணி:9 1207/2
சூழி மால் யானை துளை மதம் செறிப்ப தோன்றினான் தூமகேதனனே – சூளாமணி:9 1317/4
துண்ட வேக புள்_உயர்த்தான் துளை கை யானை சுடர் முடியான் – சூளாமணி:9 1349/1
சோலை-வாய் மலர் அணிந்த சூழ் குழலார் யாழ் இசையால் துளை கை வேழம் – சூளாமணி:10 1813/3
மேல்


துளை_கை_மாவொடு (1)

சூழி நீள் முகத்தன துளை_கை_மாவொடு
மாழை நீள் மணி இவை எளிய மாண்பினால் – சூளாமணி:5 415/1,2
மேல்


துளைக்கப்பட்ட (1)

தும்பி வாய் துளைக்கப்பட்ட கீசகம் வாயுத்-தன்னால் – சூளாமணி:7 766/1
மேல்


துளைகள் (2)

சுரி உளை துளைகள் ஆவி விடுகின்ற சுழலும் செம் கண் – சூளாமணி:9 1152/1
துன்னிய சால வாயில் துளைகளே துளைகள் ஆக – சூளாமணி:9 1542/3
மேல்


துளைகளே (1)

துன்னிய சால வாயில் துளைகளே துளைகள் ஆக – சூளாமணி:9 1542/3
மேல்


துளைத்து (1)

தொக்கனர் மண்ணே துளைத்து உண்டு வாழ்வார் – சூளாமணி:11 1975/4
மேல்


துளைப்படு (1)

துளைப்படு புண் உமிழ் சோரி பாய்ந்து எழ – சூளாமணி:9 1407/1
மேல்


துளைபடு (2)

துளைபடு குழல் இசை துடியொடு சிறுபறை – சூளாமணி:8 936/1
துளைபடு குழல் இசை துடியொடு ஆர்ப்பவும் – சூளாமணி:10 1714/1
மேல்


துளையிட்டான் (1)

சூல தலை நுதியால் அவன் ஆகம் துளையிட்டான் – சூளாமணி:9 1315/4
மேல்


துளையும் (1)

புண் பெற்ற மெய்யன் பொல்லா புழுதியில் துளையும் கையன் – யசோதர:2 113/2
மேல்


துளையொடு (1)

தாமரை துளையொடு மறலி தா_இல் சீர் – சூளாமணி:7 748/2
மேல்


துற்ற (1)

சோரி முழா விழவில் தெரு துற்ற பின் – சூளாமணி:7 653/3
மேல்


துற்றி (1)

துற்றி உய்த்தல்-தன்னொடு துதாங்கு என்று ஆத்தர் சொன்னவே – நீலகேசி:4 356/4
மேல்


துற-மின் (1)

அணி முடி துற-மின் எம் அடிகள் என்றனர் – சூளாமணி:12 2079/3
மேல்


துறக்கத்தில் (2)

இறப்பு_அரும் துறக்கத்தில் இசோதரன் – யசோதர:3 185/3
துன்பம் ஒன்று இல்லாத துறக்கத்தில் பெரும் செல்வம் – சூளாமணி:11 2060/2
மேல்


துறக்கத்தினோடு (1)

சுருதி மேல் துறக்கத்தினோடு
அரிது வேற்றுமை ஆகவே – சூளாமணி:7 742/2,3
மேல்


துறக்கத்து (1)

தின்றுதின்று துறக்கத்து இருத்துதல் – யசோதர:3 186/3
மேல்


துறக்கம் (6)

தூ கடி கமழ்ந்து தான் துறக்கம் ஒக்குமே – சூளாமணி:1 35/4
துஞ்சு இயல் இல்லா துறக்கம் அனைத்தே – சூளாமணி:5 278/4
துகள்_இல் விஞ்சையன் துணிந்தனன் துறக்கம் ஈது எனவே – சூளாமணி:6 469/4
துறக்கம் புக்கவர் பெறுவன இவை என துணியா – சூளாமணி:6 470/1
சுற்றிய பசும்பொன் சோதி சொரிந்து போய் துறக்கம் காண – சூளாமணி:8 847/3
துன்னிய நகர மாந்தர் துறக்கம்_பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:11 1869/4
மேல்


துறக்கம்_பெற்றவர்கள் (1)

துன்னிய நகர மாந்தர் துறக்கம்_பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:11 1869/4
மேல்


துறக்கும் (1)

துறக்கும் ஆறு இல்லை நல்லாய் சொல்லு நீ வல்லது என்றான் – நீலகேசி:4 428/4
மேல்


துறத்தியாயின் (1)

அரசு நீ துறத்தியாயின் அமைக மற்று எனக்கும் அஃதே – யசோதர:2 150/1
மேல்


துறந்த (2)

துக்கமே தொடர நோற்று துணை அறம் துறந்த பெற்றி – யசோதர:5 303/3
துறந்த வான் பொருள் சொல்லவும் வல்லையோ – நீலகேசி:3 250/4
மேல்


துறந்த-கொல் (1)

தூவி வான் பெடை துணை துறந்த-கொல் என – சூளாமணி:2 46/3
மேல்


துறந்தது (1)

இயம்பும் இ முனி இப்ப துறந்தது என் – நாககுமார:4 108/3
மேல்


துறந்தவர் (1)

துறந்தவர் வீடுபெற்றார்களை நுதலிய தொடர் வினையும் – நீலகேசி:9 839/3
மேல்


துறந்தவர்க்கு (1)

துணிவொடு துறந்தவர்க்கு அல்லால் துன்னுதற்கு அரிது இது பிறர்க்கே – நீலகேசி:1 68/4
மேல்


துறந்தனள் (1)

துறந்தனள் யான் என்னும் சொல்லும் உடையாய் – நீலகேசி:4 348/2
மேல்


துறந்தனன் (1)

அரு முடி துறந்தனன் அரசன் ஆயிடை – சூளாமணி:12 2098/1
மேல்


துறந்தாய் (1)

தொன்று மூத்தலை துறந்தாய் தோற்ற மா கடல் இறந்தாய் – நீலகேசி:2 154/2
மேல்


துறந்தார்க்கு (1)

துறந்தார்க்கு கடன் ஆகில் சோறு அலால் பிற வேண்டா – நீலகேசி:4 281/2
மேல்


துறந்தான் (2)

அருத்திசெய்து அருத்த காமத்து அற திறம் அற துறந்தான் – யசோதர:2 86/4
துட்டனை தொழுதோன் துறந்தான் என – நீலகேசி:5 545/3
மேல்


துறந்திடும் (1)

கண்_இலர் துறந்திடும் கணிகைமார்கள் போல் – சூளாமணி:12 2083/2
மேல்


துறந்து (10)

தேவியீர் நீர் வேண்டியது என் திரு_மனை துறந்து பின் – உதயணகுமார:6 357/1
என்று அவர் உரையை கேட்டு இருவரும் துறந்து போந்து – நாககுமார:4 109/1
துறந்து அறம் புணரின் நம்மை தொடர்ந்தன அல்ல தோகாய் – யசோதர:1 36/2
கூடலர் துறந்து நோன்மை குணம் புரிந்து உயர்தற்காக – யசோதர:2 110/2
துணிவினர் துறந்து மூவார் தொழுது எழும் உருவம் கொண்டார் – யசோதர:5 313/4
தந்திரம் துறந்து நோற்று மறைந்த சாசாரம் என்னும் – சூளாமணி:5 354/2
சொன்ன சூனை துறந்து அவற்று அட்டன – நீலகேசி:4 314/1
நல்_நுதல்லை துறந்து அவள் அட்டது – நீலகேசி:4 314/3
துறந்து ஒழிந்தால் கொலை துன்னினர் யாரோ – நீலகேசி:4 347/4
துயில் துறந்து இராப்பகல் துன்ப வெம் கடலினார்க்கு – நீலகேசி:4 350/3
மேல்


துறப்பதே (1)

துரு மதி மதனன் செய்கை துறப்பதே சிறப்பது என்றான் – யசோதர:2 127/4
மேல்


துறப்பித்தவாறு (1)

துறப்பித்தவாறு இது தூ என கேட்டை – நீலகேசி:5 631/3
மேல்


துறவர் (1)

துமில மனை பதுமை எனும் துறவர் அடி பணிந்தாள் – நாககுமார:5 163/4
மேல்


துறவன் (2)

துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
துறவன் நல் சரண் தூய்தின் இறைஞ்சினான் – நாககுமார:1 22/4
மேல்


துறவாள் (1)

குழவி திறமும் துறவாள் அவளும் – நீலகேசி:6 706/1
மேல்


துறவி (2)

சிரிமதி எனும் துறவி சீர் அடி பணிந்து – நாககுமார:5 158/3
துறவி அடக்கை பிறர்க்கு நன்று ஆற்றல் – சூளாமணி:11 1994/1
மேல்


துறவிக்-கண் (1)

துறவிக்-கண் துணிகுவன் துணிந்து தூயனாய் – சூளாமணி:12 2071/2
மேல்


துறவில் (1)

பன்னும் மெய் துறவில் புக்கான் பயாபதி மன்னர்_மன்னன் – சூளாமணி:11 1840/3
மேல்


துறவினுக்கு (1)

சுருங்கல்_இல் சுதத்தன் என்னும் துறவினுக்கு அரசன் இ நாள் – யசோதர:5 318/3
மேல்


துறவு (4)

ஆக துறவு அருள் பெருகும் அறனொடு அதன் இயலே – யசோதர:5 275/3
தாதை-தன் துறவு முற்ற தான் உடன்பட்டது அல்லால் – யசோதர:5 314/1
தகரம் நாறு இரும் சோலை சயம்பூல் தான் துறவு அரசாய் நின்ற காலை – சூளாமணி:10 1809/1
சொல்லுவிர் ஆயின் சொல்லிய மெய்ம்மை துறவு ஆம்-மன் – நீலகேசி:5 566/3
மேல்


துறவுடன் (1)

ஒருவகை எழில் மனம் இரு வகை துறவுடன்
மருவுகுத்தி மூன்றுமே மாற்றி நான்கு சன்னையும் – உதயணகுமார:6 363/1,2
மேல்


துறு (3)

துணர் கொண்டன கரை மா நனி துறு மலர் பல தூவா – சூளாமணி:6 438/2
தொடுக்கிய தொடுத்த போலும் துறு மலர் கத்தி மாதர் – சூளாமணி:6 558/3
குழல் பொதி துறு மலர் கொண்டை போலுமே – சூளாமணி:7 755/4
மேல்


துறுகல் (2)

இடிந்து போயின இறுவரை துறுகல் அங்கு உடனே – சூளாமணி:7 712/3
போர்த்தது விசும்பு புலம்பின விலங்கல் புரண்டன பொரு வரை துறுகல்
சார்த்தினர் புடைக்கும் தண்டினர் எதிர தாங்கியும் வாங்கியும் தடுத்தும் – சூளாமணி:9 1323/2,3
மேல்


துறுகற்கள் (2)

புடைத்துழி பதடி போல துறுகற்கள் புரண்டு பொங்க – சூளாமணி:7 699/3
கூடியிட்டன கொடுமுடி துறுகற்கள் குளிர்ந்தாங்கு – சூளாமணி:7 717/2
மேல்


துறை (6)

முண்டக துறை சேர்ந்த முதலைமா – சூளாமணி:1 28/2
பொரி அணிந்த புன்கு உதிர்ந்து பூ நாறும் துறை எல்லாம் – சூளாமணி:4 174/2
உவை ஒண் துறை விண்டு ஒளி விம்ம நகும் – சூளாமணி:7 805/3
ஓங்கு நீர் புரிசை வேலி ஒண் துறை குவளை வேய்ந்த – சூளாமணி:8 837/1
துறை நகர் சுண்ணம் நெய் நாவி தூங்கின – சூளாமணி:10 1716/3
உண் துறை முன் விளையாடி இளையவர்கள் நடை பயிலும் உறந்தை கோமான் – சூளாமணி:10 1816/2
மேல்


துறையினள் (1)

விரை கமழ் குழலி மேவி மெய் துயில் என்று காம_துறையினள் – யசோதர:2 117/3
மேல்


துறையும் (1)

ஒண் துறையும் மும்மூன்றும் உடைய கோவே இவனது எழிலும் காணாய் – சூளாமணி:10 1816/4
மேல்


துன் (4)

துன் இருள் நீங்கி காலை தூ மலர் கொண்டு தத்தை – உதயணகுமார:4 239/1
துன் உயிரின் முன் இது துணிந்த பிழை தூர – யசோதர:5 282/3
துன் அலர் தொடையலில் சுரும்போடு ஆர்த்து எழ – சூளாமணி:5 375/2
துணை படை பிறர்க்கு செய்யும் துன் நயத்து அளவும் நீக்கி – சூளாமணி:12 2110/3
மேல்


துன்ப (3)

துன்ப காரணம் இது என்றே துடக்கு அறுக எனவும் துஞ்சா – யசோதர:1 41/1
துன்னிய துன்ப விலங்கின் சுடு துயர் – சூளாமணி:11 1964/2
துயில் துறந்து இராப்பகல் துன்ப வெம் கடலினார்க்கு – நீலகேசி:4 350/3
மேல்


துன்பங்கள் (2)

துன்பங்கள் தோன்றும் தொடர்ப்பாடு உள எனில் – சூளாமணி:11 1989/3
நம் உறு துன்பங்கள் நாம் ஒழிக்கல்லலம் பிறர் உறுப – நீலகேசி:9 843/1
மேல்


துன்பம் (12)

துன்பம் மிகவும் பெருக சொற்கு அரிய தேவிக்கா – உதயணகுமார:2 146/1
பெரு மலை வனத்தில் நீரின் வேட்கையால் பிறந்த துன்பம்
மருவுறு வருத்தம் கண்டு ஓர் வானவன் வந்து தோன்றி – உதயணகுமார:5 244/2,3
வெருவரும் துன்பம் விலங்கும் வாழ்க்கையை – உதயணகுமார:6 323/2
வீங்கிய வினைகள்-தம்மால் வெருவரத்தக்க துன்பம்
தாங்கினர் பிறந்து இறந்து தளர்ந்தனர் விலங்கின் செல்வார் – யசோதர:4 251/1,2
ஒருமையால் துன்பம் எய்தும் ஒருவனை உம்மையாலே – சூளாமணி:5 267/1
எல்லை_இல் துன்பம் இவற்றின் இரு மடி – சூளாமணி:11 1943/3
துன்பம் ஒன்று இல்லாத துறக்கத்தில் பெரும் செல்வம் – சூளாமணி:11 2060/2
நடுக்கம் உறும் நால் கதியுள் நரர்கள் படும் துன்பம்
எடுக்கில் அவை-தாம் இரண்டு பாகினவும் ஆகும் – நீலகேசி:1 106/1,2
அல்லால் அகல் துன்பம் ஆகா நுமர் அன்றி – நீலகேசி:1 114/3
இன்ப துன்பம் இரு_வினை காரியம் – நீலகேசி:4 316/1
முழுதும் துன்பம் என மொழியின் அஃது ஆகிய – நீலகேசி:5 553/1
துன்பம் தூய்மையும் துட்கென உட்கலும் – நீலகேசி:10 884/1
மேல்


துன்பம்-தான் (1)

துன்பம்-தான் தீ_வினையின் வழி தோன்றும் துன்பேயாம் – நீலகேசி:2 184/1
மேல்


துன்பம்-தானே (1)

அஞ்சுதல் துன்பம்-தானே அல்லதும் அதனில் சூழ்ந்த – யசோதர:1 33/3
மேல்


துன்பமும் (2)

துனிவே தரு துன்பமும் ஆம் இடையும் – நீலகேசி:5 488/2
தம் உறு துன்பமும் தாம் ஒழிக்கில்லலர் பிறர்களையேல் – நீலகேசி:9 843/3
மேல்


துன்பமே (1)

இறுதியில் துன்பமே இன்பம் இல் ஆயினால் – நீலகேசி:5 556/2
மேல்


துன்பமொடு (1)

இன்னன துன்பமொடு இ விலங்கு ஆகுநர் – சூளாமணி:11 1967/1
மேல்


துன்பு (1)

துன்பு அவர்க்கும் துதாங்கனத்து ஒன்றுமே – நீலகேசி:4 316/4
மேல்


துன்புற்றான் (1)

யாதனையும் தான் வேண்டான் அயலார்க்கே துன்புற்றான்
போதியான் எம் இறைவன் பொருந்தினார் உய கொள்வான் – நீலகேசி:2 176/3,4
மேல்


துன்புறவு (1)

துன்புறவு_இல் அ கதியுள் தோற்றுவிக்கும் அன்றே – நீலகேசி:6 664/4
மேல்


துன்புறவு_இல் (1)

துன்புறவு_இல் அ கதியுள் தோற்றுவிக்கும் அன்றே – நீலகேசி:6 664/4
மேல்


துன்பேயாம் (1)

துன்பம்-தான் தீ_வினையின் வழி தோன்றும் துன்பேயாம்
என்பதனை நுமர் ஏடி எப்பொழுதும் உரைப்பவால் – நீலகேசி:2 184/1,2
மேல்


துன்றின (1)

துன்றின என்பது சொல்லாது இனி என்ன சொல்லுதியோ – நீலகேசி:6 713/4
மேல்


துன்று (2)

கன்று துகள் துன்று கரு_மேனியினன் என்றான் – யசோதர:5 273/4
துன்று நீள் மணி தூண் அணிந்து எண் என – நீலகேசி:3 236/2
மேல்


துன்ன (3)

துன்ன அரும் நல் கானமோடு தொல் மலையில் சார்தலும் – உதயணகுமார:1 71/1
துன்ன அரும் சூழ்ச்சி தோழன் வயந்தகன் – உதயணகுமார:2 148/2
துன்ன அரும் கவை முள் கோலோர் சூழ்ந்து வந்து அணைக என்றான் – சூளாமணி:8 928/4
மேல்


துன்னம் (1)

துன்னம் செய்து ஆடையை துவர் தோய்த்து கொட்டியும் – நீலகேசி:4 270/1
மேல்


துன்னல் (1)

தோள் வினை களவு காவல் உள் வழி துன்னல் செல்லா – சூளாமணி:11 1854/2
மேல்


துன்னலர்க்கு (1)

துன்னலர்க்கு அரும் படர் தோன்ற தோன்றுபு – சூளாமணி:9 1392/3
மேல்


துன்னலும் (2)

வான் அளாய சோலை வாயில் மன்ன வீரர் துன்னலும்
கான் அளாய போது அணிந்து காவி விம்மு கள் அளைஇ – சூளாமணி:6 489/2,3
மஞ்சு இலங்கு அசோக நீழல் மன்ன வீரர் துன்னலும்
விஞ்சையன் மகிழ்ந்து எழுந்து வென்றி வீரர்-தங்களுக்கு – சூளாமணி:6 495/2,3
மேல்


துன்னார் (1)

தோடு அகம் அடுத்த துதை கண்ணியொடு துன்னார்
ஊடு அகம் மடுத்து ஒருவன் உந்தி நனி வந்தான் – சூளாமணி:9 1282/3,4
மேல்


துன்னாரம் (1)

வண்ணாரம் துன்னாரம் மச்சிகமே கச்சாரம் – நீலகேசி:4 280/1
மேல்


துன்னி (8)

துன்னி வெம் சிறை_மனையில் தொல்_வினை துரப்பவும் – உதயணகுமார:1 64/2
சுற்று வார் திரையின் தூமம் கமழ் துயில் சேக்கை துன்னி
கற்றை வார் கவரி வீச களி சிறந்து இனிது இருந்தான் – யசோதர:2 89/3,4
துன்னினள் தோழி துன்னி துணைவர் இல் தமியரே போன்று – யசோதர:2 97/3
துன்னி வாழ் தகர் ஒன்று உளது இன்று அது-தன்னினாய – யசோதர:3 213/2
இ கதி துன்னி கண்டேம் இனி கதிக்கு என் செய்வோமே – யசோதர:5 303/4
துன்னி வாசகம் தொழுது கொண்டதும் – சூளாமணி:7 587/4
துன்னி வந்து இவன் அடி தொழுவனேல் உயிர் – சூளாமணி:9 1215/1
துன்னி உளர் சிலர் தூர்த்த தொழிலவர் – சூளாமணி:11 1931/2
மேல்


துன்னிடும் (1)

துன்னிடும் மனத்தின் தூய்மை சூழ்ச்சியும் ஒழிய நிற்கும் – யசோதர:2 96/2
மேல்


துன்னிய (24)

துன்னிய சோகம் மேவி துயர் எய்தி தேடுக என்றான் – உதயணகுமார:1 30/3
துன்னிய நீர் கயத்தில் தொல்புர புறத்தில் ஆட – உதயணகுமார:1 110/2
துன்னிய புதல்வர்-தாமும் ஒருவனை சேவைபண்ணும் – நாககுமார:3 77/3
துன்னிய மகளி-தன்னை சுந்தரி வியாளனுக்கு – நாககுமார:3 80/3
துன்னிய இரவு நீங்க துணை முலை தமியள் ஆகி – யசோதர:2 97/1
துன்னிய அரும் பகை தொகையும் இன்மையால் – சூளாமணி:2 56/2
துன்னிய உடையினர் துதைந்த கச்சையர் – சூளாமணி:3 87/2
துன்னிய வினை பகை துணிக்கும் தொன்மை சால் – சூளாமணி:4 197/1
துன்னிய துணர் இளம் தோன்றி மென் கொடி – சூளாமணி:7 816/1
துன்னிய வன துகள் துதைந்த ஆறு என – சூளாமணி:7 823/2
துன்னிய சுரமை நாடன் தொடு கழல் தொழுதலோடும் – சூளாமணி:8 964/2
துன்னிய மகளிர்-தம்மை தமர் தொழுது உணர்த்த கண்டாள் – சூளாமணி:8 997/4
துன்னிய பொழுது நோக்கி சுடு சரம் தொடுக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 1019/4
துன்னிய உலகு எலாம் துயில்கொண்டிட்டதே – சூளாமணி:8 1063/4
துன்னிய துணி பல தொடர தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1385/4
துன்னிய சால வாயில் துளைகளே துளைகள் ஆக – சூளாமணி:9 1542/3
துன்னிய சுரும்பொடு ஏங்க துணர் உடைகின்ற அன்றே – சூளாமணி:10 1560/4
சோதி சூழ் சுடர் மணி குழையும் துன்னிய
காதொடு கண் பிறழ்ந்து உளது கை குறிது – சூளாமணி:10 1598/2,3
துன்னிய நகர மாந்தர் துறக்கம்_பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:11 1869/4
துன்னிய அணை மிசை துளங்கும் சோதியோடு – சூளாமணி:11 1891/3
துன்னிய துன்ப விலங்கின் சுடு துயர் – சூளாமணி:11 1964/2
துன்னிய போழ்தே சுருங்கி ஒழிபவர் – சூளாமணி:11 1980/3
துன்னிய துயிலும் ஏனை துளக்கம்செய்து இருவர் பட்டார் – சூளாமணி:12 2118/4
துன்னிய வினைவர் கூட்டம் துணித்து வீற்றிருந்த கோனை – சூளாமணி:12 2122/3
மேல்


துன்னினது (1)

நன்று துன்னினது ஆதன்மையால் சொன்னாய் – நீலகேசி:4 315/3
மேல்


துன்னினர் (2)

சுற்றம் அழிக்கும் துவர் பகை துன்னினர்
மற்று இ விலங்கு எய்தும் மன் உயிர் மன்னா – சூளாமணி:11 1969/3,4
துறந்து ஒழிந்தால் கொலை துன்னினர் யாரோ – நீலகேசி:4 347/4
மேல்


துன்னினள் (1)

துன்னினள் தோழி துன்னி துணைவர் இல் தமியரே போன்று – யசோதர:2 97/3
மேல்


துன்னினன் (1)

துன்னினன் சுரமைநாட்டு அகணி சூடிய – சூளாமணி:5 429/3
மேல்


துன்னினார் (1)

மரு உடை வள நகர் மன்னர் துன்னினார் – சூளாமணி:12 2107/4
மேல்


துன்னினாரே (2)

துஞ்சினர் துயரம் துஞ்சா விலங்கிடை துன்னினாரே – யசோதர:2 153/4
மாதவன் சரணம் ஆக வனம்-அது துன்னினாரே – யசோதர:5 315/4
மேல்


துன்னினாள் (1)

தொழு வல் பல் பிணி நோய்களும் துன்னினாள் – யசோதர:3 216/4
மேல்


துன்னினாளே (1)

பெயர்ந்து தோழி குறியிடம் துன்னினாளே – யசோதர:2 117/4
மேல்


துன்னினான் (1)

சுற்று வார் கழல் தொழுது துன்னினான் – சூளாமணி:7 573/4
மேல்


துன்னு (6)

துன்னு தங்கையாம் தோகையை காண்கிலன் – உதயணகுமார:5 266/2
துன்னு சூகரம் ஆடு எருமை தொகை – யசோதர:1 20/2
சென்னி முடி துன்னு மலர் சென்று உற வணங்கி – யசோதர:5 283/3
துன்னு தொல் முடியான் ஒளி சென்ற நாள் – சூளாமணி:4 142/2
துன்னு சேவடியாற்கு சுருங்கவே – சூளாமணி:5 331/2
சின்ன மலர் துன்னு குழல் தேறலொடு சோர – சூளாமணி:6 449/3
மேல்


துன்னுதற்கு (1)

துணிவொடு துறந்தவர்க்கு அல்லால் துன்னுதற்கு அரிது இது பிறர்க்கே – நீலகேசி:1 68/4
மேல்


துன்னுபு (1)

துன்னுபு தொடர்ந்து துகில் பற்றுபு கொணர்ந்தார் – சூளாமணி:10 1613/4
மேல்


துன்னும் (14)

துன்னும் நன்கு இருவரை தொக்கு உடன் இருக்க என்று – உதயணகுமார:2 136/2
துன்னும் நாற்படை வீடு தோன்று இரவிடை – உதயணகுமார:3 167/3
துன்னும் மால் கடல் தோன்றல் நீந்து நாள் – உதயணகுமார:6 310/2
துன்னும் வாய் அவளோடு எண்ணி தோழியும் உன்னினாளே – யசோதர:2 102/4
துன்னும் சூழலுள் சூழ் மயிர் முள் உடை – யசோதர:3 176/2
துன்னும் திங்கள் பனி சுடர் தண்ணிது – சூளாமணி:7 619/2
துன்னும் மாந்தர்கள் பனிப்புற துணைமையோடு அதிர்வ – சூளாமணி:7 731/2
துன்னும் நீர் வயல் சுரமியத்து அகணியுள் சுடர் அணி நகர் சார்ந்து – சூளாமணி:8 889/3
துன்னும் முயற்சி துணியும் திறமே – சூளாமணி:11 1990/4
துன்னும் முயற்சி துணியும் திறம் அவை – சூளாமணி:11 1991/1
துன்னும் இரு நீலம் என வந்து எதிர் துதைந்த – சூளாமணி:11 2031/4
சொல்லிய குற்றங்கள் துன்னும் என அது சொல்லினனே – நீலகேசி:4 384/4
துன்னும் சந்தான தொடர்ச்சி நிகழ்ச்சியில் – நீலகேசி:5 602/2
துணிக்கலாம் துரு நெறி துன்னும் நன்மையே – நீலகேசி:8 819/4
மேல்


துன்னுவது (1)

துன்னுவது என்று உக்கு ஆன்று துணியுமோ சொல்ல என்றான் – சூளாமணி:6 527/4
மேல்


துன்னுவரே (1)

சோதியும் பேர் எண்_குணனும் துப்புரவும் துன்னுவரே – சூளாமணி:11 2047/4
மேல்


துன்னுவித்தலும் (1)

சுக்கொடு துவர்ப்பினை துன்னுவித்தலும்
சிக்கென வேற்றுமை தீர்ப்பி நீ என – நீலகேசி:8 816/2,3
மேல்


துனி (2)

துனி வரவு_இல் என ஒருத்தி சொல்லினாள் – சூளாமணி:8 1048/4
துனி வளர் இலங்கு வேலான் கழல் அடி தொழுது சொன்னான் – சூளாமணி:10 1697/4
மேல்


துனிவன (1)

துனிவன நினையும் காலன் துணிவன துணியும் சூட்சி – சூளாமணி:11 1861/3
மேல்


துனிவே (1)

துனிவே தரு துன்பமும் ஆம் இடையும் – நீலகேசி:5 488/2
மேல்


துனைந்து (1)

துனைந்து தான் உண்மை நன்று சூனியம் ஆதற்கு என்றாட்கு – நீலகேசி:3 262/3

மேல்