தா – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

<div style=”float: left; border: thin #333 solid; padding: 5px; margin: 8px; font-size: 14px; font-weight: bold; background-color: #f9e2e2; z-index: 999;”><a style=”color: #c91b1e;” name=”மேல்”></a>

<h3 style=”text-align: center; font-size: 16px; font-weight: bold;”>கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்</h3>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தா”>தா 11</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தா_அரும்”>தா_அரும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தா_இல்”>தா_இல் 6</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தா_இலாத”>தா_இலாத 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாஅமரை”>தாஅமரை 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாக்கலுற”>தாக்கலுற 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாக்கி”>தாக்கி 6</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாக்கிய”>தாக்கிய 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாக்கியும்”>தாக்கியும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாக்கு”>தாக்கு 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாக்கும்”>தாக்கும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாகம்”>தாகம் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்க”>தாங்க 6</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கலர்கள்”>தாங்கலர்கள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கலன்”>தாங்கலன் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கலாம்”>தாங்கலாம் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கள்”>தாங்கள் 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்களும்”>தாங்களும் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்களே”>தாங்களே 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கார்”>தாங்கார் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கி”>தாங்கி 25</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கிய”>தாங்கிய 6</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கியும்”>தாங்கியும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கியே”>தாங்கியே 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கில்”>தாங்கில் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கின்”>தாங்கின் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கினர்”>தாங்கினர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கினார்”>தாங்கினார் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கினால்”>தாங்கினால் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கினான்”>தாங்கினான் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கு”>தாங்கு 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்குதற்கு”>தாங்குதற்கு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்குதும்”>தாங்குதும் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்கும்”>தாங்கும் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாங்குவது”>தாங்குவது 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாடி”>தாடி 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாடியன்”>தாடியன் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாண்ட”>தாண்ட 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாண்டி”>தாண்டி 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதாகதர்”>தாதாகதர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதி”>தாதி 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதி-தானும்”>தாதி-தானும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதின”>தாதின 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாது”>தாது 37</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதும்”>தாதும் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதுவில்”>தாதுவில் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதை”>தாதை 16</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதை-தன்”>தாதை-தன் 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதை-தான்”>தாதை-தான் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதைக்கு”>தாதைக்கு 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதையாம்”>தாதையாம் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதையான”>தாதையான 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதையை”>தாதையை 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதையையே”>தாதையையே 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதையொடு”>தாதையொடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதொடு”>தாதொடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாதோடு”>தாதோடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாபதப்பள்ளி”>தாபதப்பள்ளி 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாபதம்”>தாபதம் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாபதர்கள்”>தாபதர்கள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாம்”>தாம் 77</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாம்தாம்”>தாம்தாம் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாம”>தாம 17</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமத்து”>தாமத்து 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமம்”>தாமம் 11</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமமும்”>தாமமும் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமரை”>தாமரை 63</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமரையாள்”>தாமரையாள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமரையின்”>தாமரையின் 6</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமரையும்”>தாமரையும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமரையுள்”>தாமரையுள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமாய்”>தாமாய் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமும்”>தாமும் 9</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாமே”>தாமே 7</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாய்”>தாய் 21</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாய்-வயின்”>தாய்-வயின் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாய்-அவள்”>தாய்-அவள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாய்_அனையான்”>தாய்_அனையான் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாய்_இலாதவர்”>தாய்_இலாதவர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாய்க்கு”>தாய்க்கு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயத்தான்”>தாயத்தான் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயர்”>தாயர் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயரால்”>தாயரால் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயரும்”>தாயரும் 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயரை”>தாயரை 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயரொடு”>தாயரொடு 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயின்”>தாயின் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயுடன்”>தாயுடன் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயும்”>தாயும் 5</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயே”>தாயே 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாயை”>தாயை 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தார்”>தார் 61</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தார்கள்”>தார்கள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரகை”>தாரகை 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரகையும்”>தாரகையும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரகையொடு”>தாரகையொடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரங்கள்”>தாரங்கள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரணி”>தாரணி 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரம்”>தாரம் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரமா”>தாரமா 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரர்”>தாரர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரவர்”>தாரவர் 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரவரும்”>தாரவரும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரவற்கு”>தாரவற்கு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரவன்”>தாரவன் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரன்”>தாரன் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரான்”>தாரான் 11</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரித்திட்ட”>தாரித்திட்ட 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரித்து”>தாரித்து 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரினர்”>தாரினர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரினன்”>தாரினன் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரினாய்”>தாரினாய் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரினான்”>தாரினான் 5</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரினீர்”>தாரினீர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரினும்”>தாரினும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரினோடு”>தாரினோடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரீர்”>தாரீர் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரும்”>தாரும் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரை”>தாரை 11</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரையாலும்”>தாரையாலும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரையும்”>தாரையும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரொடு”>தாரொடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரோடு”>தாரோடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரோய்”>தாரோய் 22</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாரோன்”>தாரோன் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாவரம்”>தாவரம் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாவனை”>தாவனை 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்”>தாழ் 23</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்-அதனால்”>தாழ்-அதனால் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்க”>தாழ்க 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ச்சி”>தாழ்ச்சி 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ச்சியின்”>தாழ்ச்சியின் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ச்சியினால்”>தாழ்ச்சியினால் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ச்சியும்”>தாழ்ச்சியும் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்த்த”>தாழ்த்த 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்த்தினான்”>தாழ்த்தினான் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்தர”>தாழ்தர 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ந்த”>தாழ்ந்த 8</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ந்ததே”>தாழ்ந்ததே 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ந்தனர்”>தாழ்ந்தனர் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ந்தனன்”>தாழ்ந்தனன் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ந்தார்”>தாழ்ந்தார் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ந்து”>தாழ்ந்து 15</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ப்பித்து”>தாழ்ப்பித்து 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்ப்பெய்தார்”>தாழ்ப்பெய்தார் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்வர்”>தாழ்வர் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்வரும்”>தாழ்வரும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்வன”>தாழ்வன 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ்வார்”>தாழ்வார் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழ”>தாழ 11</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழம்”>தாழம் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழலர்”>தாழலர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழி”>தாழி 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழியாது”>தாழியாது 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழும்”>தாழும் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழை”>தாழை 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாழையும்”>தாழையும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாள்”>தாள் 20</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாள்-கண்”>தாள்-கண் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாள்-தனக்கு”>தாள்-தனக்கு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாள்கள்”>தாள்கள் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாள்களுக்கு”>தாள்களுக்கு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாள்களை”>தாள்களை 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாள்முளை”>தாள்முளை 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாளதாய்”>தாளதாய் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாளமும்”>தாளமும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாளர்”>தாளர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாளிடை”>தாளிடை 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாளிலே”>தாளிலே 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாளினர்”>தாளினர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாளை”>தாளை 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தாளொடு”>தாளொடு 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தான்”>தான் 143</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தான்-தான்”>தான்-தான் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தான”>தான 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானகம்”>தானகம் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானங்கள்”>தானங்கள் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானத்தர்”>தானத்தர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானத்தின்”>தானத்தின் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானம்”>தானம் 18</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானம்செய்தார்”>தானம்செய்தார் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானமும்”>தானமும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானமே”>தானமே 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானமொடு”>தானமொடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானவர்”>தானவர் 6</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானவர்கள்-தம்முள்”>தானவர்கள்-தம்முள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானவரும்”>தானவரும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானவன்”>தானவன் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானும்”>தானும் 22</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானே”>தானே 12</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானை”>தானை 50</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானைய”>தானைய 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையர்”>தானையர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையன்”>தானையன் 3</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையாய்”>தானையாய் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையார்”>தானையார் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையார்கட்கு”>தானையார்கட்கு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையான்”>தானையான் 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையானும்”>தானையானும் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையீர்”>தானையீர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையும்”>தானையும் 2</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையுள்”>தானையுள் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையுள்படுநர்”>தானையுள்படுநர் 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையே”>தானையே 4</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையை”>தானையை 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையொடு”>தானையொடு 1</a>
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#தானையோடு”>தானையோடு 3</a></div>
<a name=”தா”></a>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தா (11)</h2>
தா_இல் சீர் வேள்வி-தன்னால் தரணீசன் மணந்தான் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-240″>உதயணகுமார:4 240</a>/4
தா_இல் சீர் விழு தவமும் தாங்குதும் என்றிட்டனர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-357″>உதயணகுமார:6 357</a>/4
தா_இல் சீர் வணிகன் நாமம் தனதத்தன் என்பது ஆமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-5-145″>நாககுமார:5 145</a>/4
தாமரை துளையொடு மறலி தா_இல் சீர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-748″>சூளாமணி:7 748</a>/2
தா_இல் பூம் துகளொடு ததைந்து தோன்றுவ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-756″>சூளாமணி:7 756</a>/2
தா_இல் நிறையின் தாழ்-அதனால் பொறியின் வாயில் தாழ்ப்பெய்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1485″>சூளாமணி:9 1485</a>/4
தா_அரும் செல்வம் ஒன்று தலைவந்தது உரைக்கலுற்றேன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1555″>சூளாமணி:10 1555</a>/4
தா_இலாத தழை சார்வன நோக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1579″>சூளாமணி:10 1579</a>/2
தே தா என்றே தேனொடு வண்டு திசை பாடும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1747″>சூளாமணி:10 1747</a>/1
மன் பெரியான் திருந்து அவையுள் மாற்றம் தா என சொன்னாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-169″>நீலகேசி:2 169</a>/4
மருவியார்க்கு அமிர்தம் ஒப்பாய் மாற்றம் தா இதனுக்கு என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-430″>நீலகேசி:4 430</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தா_அரும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தா_அரும் (1)</h2>
தா_அரும் செல்வம் ஒன்று தலைவந்தது உரைக்கலுற்றேன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1555″>சூளாமணி:10 1555</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தா_இல்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தா_இல் (6)</h2>
தா_இல் சீர் வேள்வி-தன்னால் தரணீசன் மணந்தான் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-240″>உதயணகுமார:4 240</a>/4
தா_இல் சீர் விழு தவமும் தாங்குதும் என்றிட்டனர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-357″>உதயணகுமார:6 357</a>/4
தா_இல் சீர் வணிகன் நாமம் தனதத்தன் என்பது ஆமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-5-145″>நாககுமார:5 145</a>/4
தாமரை துளையொடு மறலி தா_இல் சீர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-748″>சூளாமணி:7 748</a>/2
தா_இல் பூம் துகளொடு ததைந்து தோன்றுவ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-756″>சூளாமணி:7 756</a>/2
தா_இல் நிறையின் தாழ்-அதனால் பொறியின் வாயில் தாழ்ப்பெய்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1485″>சூளாமணி:9 1485</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தா_இலாத”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தா_இலாத (1)</h2>
தா_இலாத தழை சார்வன நோக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1579″>சூளாமணி:10 1579</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாஅமரை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாஅமரை (4)</h2>
அம் தாஅமரை நாறும் அடி இணையும் அவை அவையே காண்-மின் காண்-மின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1531″>சூளாமணி:9 1531</a>/2
நம் தாஅமரை நாடன் நகை இலங்கு மணி ஆரம் நவின்ற மார்பம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1531″>சூளாமணி:9 1531</a>/3
பைம் தாஅமரை மடந்தை பாராட்ட பொலிந்து இலங்கும் படியும் காண்-மின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1531″>சூளாமணி:9 1531</a>/4
தண் தாஅமரை மலரின் மேல் நடந்தாய் என்றும் தமனீய பொன் அணையின் மேல் அமர்ந்தாய் என்றும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1910″>சூளாமணி:11 1910</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாக்கலுற”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாக்கலுற (1)</h2>
தானை தம்முள் தாக்கலுற தாமும் தம்முள் தலைப்பெய்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1338″>சூளாமணி:9 1338</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாக்கி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாக்கி (6)</h2>
நுந்தியவர் வீசும் ஒளி வாள் நுதிகள் தாக்கி
சிந்தின தழல் பொறி சிதர்ந்த திசை எல்லாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1292″>சூளாமணி:9 1292</a>/3,4
இப்பால் இவர்கள் பொரும் பொழுதில் யானை இரண்டும் எதிர் தாக்கி
கை-பால் எடுத்து கறை மருப்பு மிடைந்து கண்கள் எரி சிந்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1348″>சூளாமணி:9 1348</a>/1,2
தாளொடு தாள்கள் தாக்கி தலையொடு தலைகள் முட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1433″>சூளாமணி:9 1433</a>/2
தாங்கி ஈர்_இருவர் தாக்கி தலை துணிப்புண்ட பின்னை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2119″>சூளாமணி:12 2119</a>/2
மீளி யாக்கைய தாக்கி உண் பேய் கணம் மிகை சூழ் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-32″>நீலகேசி:1 32</a>/3
செத்துவங்கள் தாக்கி செயிரின் அணங்குதலும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-112″>நீலகேசி:1 112</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாக்கிய”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாக்கிய (1)</h2>
தாக்கிய போழ்தே அறிதலும் தத்துவம் ஆம் என்றியால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-515″>நீலகேசி:5 515</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாக்கியும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாக்கியும் (1)</h2>
சுணங்கு சூழ் இள முலை துளும்ப தாக்கியும்
வணங்கு பூம் கொடி இடை வளைத்தும் வாவி-வாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1684″>சூளாமணி:10 1684</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாக்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாக்கு (2)</h2>
தாக்கு அணங்கு_அனையார் தம தாயரால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-144″>சூளாமணி:4 144</a>/3
தண்டாது அவனொடு தாக்கு என சொல்லி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-460″>நீலகேசி:4 460</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாக்கும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாக்கும் (1)</h2>
அம் துகிலினிடை தோயும் அகல் அல்குல் தீண்டும் அணி மருங்கு சூழும் மணி ஆர் வடமும் தாக்கும்
கொந்து அவிழும் பூம் குழலும் கோதைகளும் மூழ்கும் குவளை வாள் கண்ணி வரு குறிப்பு அறியமாட்டாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1755″>சூளாமணி:10 1755</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாகம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாகம் (1)</h2>
தாகம் மிக்கு உடையனாய் தான் லய பருகினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-4-141″>நாககுமார:4 141</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்க”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்க (6)</h2>
அரிய தவம் தாங்க அவன் அன்புடன் எழுந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-5-162″>நாககுமார:5 162</a>/4
தாங்க அரும் கற்பின் தங்கை சசி என்பாள் சசியோடு ஒப்பாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-63″>சூளாமணி:2 63</a>/4
தாங்க அரும் சுடர் ஒளி சக்கரவாளம் என்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-212″>சூளாமணி:4 212</a>/1
தந்திர கிழவர்கள் தாங்க செல்லுமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-237″>சூளாமணி:4 237</a>/4
தடுத்து வில் உமிழும் செம்பொன் தண்டிகை திரள்கள் தாங்க
மடுத்தன வயிர தம்பம் மாட நீள் மதலை-தோறும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-849″>சூளாமணி:8 849</a>/1,2
தாங்க அரும் திறலவன் தாரித்து ஏவினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1421″>சூளாமணி:9 1421</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கலர்கள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கலர்கள் (1)</h2>
தாங்கலர்கள் சென்று தவ அரசன் அருளாலே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-302″>யசோதர:5 302</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கலன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கலன் (3)</h2>
தாங்கலன் உருகி தாய் முன் தகுவன செப்புகின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-138″>யசோதர:2 138</a>/4
தாங்கலன் அவ்வை-தன்னோடு அவள் மனை தான் அமர்ந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-151″>யசோதர:2 151</a>/3
தாங்கலன் எழுந்து தகை நீல மணி_வண்ணன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1611″>சூளாமணி:10 1611</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கலாம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கலாம் (1)</h2>
தாங்கலாம் தன்மைத்து அன்று தளை அவிழ் தயங்கு தாரீர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-245″>சூளாமணி:5 245</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கள் (4)</h2>
தருசகற்கு இனிதின் தாங்கள் தரு திறை இடுவது_இல் என்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-3-165″>உதயணகுமார:3 165</a>/1
ஆங்கு அவர் தாங்கள் கண்டாய் அரு வினை துரப்ப வந்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-4-251″>யசோதர:4 251</a>/3
கரி தாங்கள் ஆன கழல் மன்னர் ஏறு வரும் அங்கு ஒர் காளை கடிதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1326″>சூளாமணி:9 1326</a>/4
தாள் வீசு போழ்து கழல் ஓங்கு மாறும் எதிர் தாங்கள் ஆர்க்கும் ஒலியும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1331″>சூளாமணி:9 1331</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்களும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்களும் (2)</h2>
தாங்களும் உரைக்கில்லார் தலை சாய்த்து அங்கு இருந்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-271″>நீலகேசி:4 271</a>/2
ஏனைய தாங்களும் எல்லாம் அவன் எனின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-768″>நீலகேசி:7 768</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்களே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்களே (1)</h2>
பொது எனப்படுவன போன்ற தாங்களே
அது என மீட்டு இருந்து ஆறு என்று எண்ணுவாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-8-813″>நீலகேசி:8 813</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கார்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கார் (1)</h2>
தாங்கார் புரண்டு தலை தடுமாறாய் கிடந்து அங்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1472″>சூளாமணி:9 1472</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கி (25)</h2>
மருவி நல் பட்டு உடுத்து மணி கலன் இனிது தாங்கி
தெருவிடை திகழ புக்கான் திரு நகர் மகிழ அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-96″>உதயணகுமார:1 96</a>/3,4
கம்பம்_இல் நிலங்கள் எல்லாம் காத்து நல் தவமும் தாங்கி
வெம்பிய வினை அறுத்து வீடு நன்கு அடையும் என்றார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-2-44″>நாககுமார:2 44</a>/3,4
அ பொருள் வழாத நூலின் அரும் தகை ஒழுக்கம் தாங்கி
இ பொருள் இவைகள் கண்டாய் இறைவனால் விரிக்கப்பட்ட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-201″>சூளாமணி:4 201</a>/2,3
சுற்றி நின்று உலகம் ஏத்தும் சுடர் ஒளி உருவம் தாங்கி
பெற்றது ஓர் வரம்பு_இல் இன்பம் பிறழ்வு_இலா நிலைமை கண்டாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-202″>சூளாமணி:4 202</a>/2,3
அம்மையால் தவங்கள் தாங்கி அலர்ந்த நல் அறிவினாலும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-356″>சூளாமணி:5 356</a>/1
ஓவல்_இல் குணங்கள் என்னும் ஒளிர் மணி கலங்கள் தாங்கி
தேவர்கள் உலகம் எல்லாம் செழு மணம் அயர்ந்து கூட்ட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-560″>சூளாமணி:6 560</a>/1,2
நிறை புகழ் ஆழி தாங்கி நிலம் எலாம் பணிய நின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-680″>சூளாமணி:7 680</a>/2
தார் அணி மறவர் சூழ தமனிய கலங்கள் தாங்கி
ஆர் அணி உருவ திண் தேர் ஆனை மேல் அருக்ககீர்த்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-845″>சூளாமணி:8 845</a>/2,3
புனை மலர் கண்ணி சூடி பொன் எழில் ஆரம் தாங்கி
நனை கவுள் வேழம் ஏறி நம்மொடு வருக என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-924″>சூளாமணி:8 924</a>/2,3
கதிர் அன கலங்கள் தாங்கி காப்பு மங்கலங்கள் ஏந்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-994″>சூளாமணி:8 994</a>/3
கோதையும் குழையும் தோடும் குளிர் முத்த வடமும் தாங்கி
போது இவர் குழலி தாதை பொன் நகர் முன்னினாரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-995″>சூளாமணி:8 995</a>/3,4
மங்கல வனப்பினது ஒர் கோடி மடி தாங்கி
அங்கு ஒலி விசும்பினவர் தந்த அணி சேர்த்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1093″>சூளாமணி:8 1093</a>/1,2
வேய் காயும் மென் பணை தோள் வெண் சந்தனம் மெழுகி முத்தம் தாங்கி
ஏகாயம் இட்ட வெண் துகிலின் மகளிர் உழை நின்று ஏத்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1534″>சூளாமணி:9 1534</a>/1,2
கன்னி அம் கோலம்செய்து கதிர் மணி கலங்கள் தாங்கி
இன் நகை மழலை தோற்றி இளையவர் இனையர் ஆனார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1631″>சூளாமணி:10 1631</a>/3,4
பகரும் மா மணி வண்டு ஓவா பணை முலை பாரம் தாங்கி
தகர வார் குழல் பின் தாழ தாழ் குழை திரு வில் வீச – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1636″>சூளாமணி:10 1636</a>/2,3
கொழு மலர் பிணையல் தாங்கி கொடி இடை ஒசிந்த என்பார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1642″>சூளாமணி:10 1642</a>/3
கோல மென் துகில்கள் தாங்கி குழை முகம் சுடர கோட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1679″>சூளாமணி:10 1679</a>/3
அரி குலத்து அரசர்_கோமான் அவிர் மணி ஆரம் தாங்கி
பொரும் மலை பகடு நுந்தி புயல் அலைத்து இருண்டு வீழ்ந்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1788″>சூளாமணி:10 1788</a>/2,3
மின் மலர் ஆரம் தாங்கி வியல் நகர் விரும்ப புக்கான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1789″>சூளாமணி:10 1789</a>/4
தாழ் இரும் பல் புயல் தாங்கி சரகூடம் சந்தித்த தகையோன்_அன்னோன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1807″>சூளாமணி:10 1807</a>/2
முல்லை வான் கண்ணி சூடி முகிழ் நகை கலன்கள் தாங்கி
செல்லும் வாய்-தோறும் செல்வ விழவு அணி தேர்த்தது அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1868″>சூளாமணி:11 1868</a>/3,4
எழுந்து இலங்கும் மேனியராய் எரியும் மணி கலம் தாங்கி
மொழிந்து உலவா காரிகையார் முலை முற்றா இளமையார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2059″>சூளாமணி:11 2059</a>/2,3
தாங்கி ஈர்_இருவர் தாக்கி தலை துணிப்புண்ட பின்னை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2119″>சூளாமணி:12 2119</a>/2
தானமொடு சீலம் அவை தாங்கி நலம் ஓங்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-18″>நீலகேசி:1 18</a>/1
காண் தகு மடவரல் உருவம் காமுறுவது நனி தாங்கி
ஈண்டிய மிகு குணத்து இறைவன் இயல்பினை எனையதும் நினையா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-63″>நீலகேசி:1 63</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கிய”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கிய (6)</h2>
ஆதி நாள் அற கதிர் ஆழி தாங்கிய
சோதியான் திரு_மொழி விளக்கி தோன்றுமால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-385″>சூளாமணி:5 385</a>/1,2
ஆங்கு அவற்கு ஈந்த பின் ஆழி தாங்கிய
ஈங்கு அவன் கொன்று உனக்கு இரண்டு சேடியும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-408″>சூளாமணி:5 408</a>/1,2
தாங்கிய திருவினால் தரும் மற்று என்றலும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-408″>சூளாமணி:5 408</a>/3
தாங்கிய புகழவன் மொழிய தாரவர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-425″>சூளாமணி:5 425</a>/3
தாங்கிய மா மலை அன்ன தகையவன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1914″>சூளாமணி:11 1914</a>/2
தாங்கிய தாம நுதியால் துடைத்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1914″>சூளாமணி:11 1914</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கியும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கியும் (1)</h2>
சார்த்தினர் புடைக்கும் தண்டினர் எதிர தாங்கியும் வாங்கியும் தடுத்தும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1323″>சூளாமணி:9 1323</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கியே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கியே (1)</h2>
செய்ய மாலை சாந்து பட்டு செம்மையுடன் தாங்கியே
வெய்ய வேல் கண் தாயுடன் வியன் மனை அடைந்தனன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-2-64″>நாககுமார:2 64</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கில்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கில் (1)</h2>
மதி மாண்ட நல் காட்சி வழி நின்று தவம் தாங்கில்
நிதி மாண்ட பெரும் செல்வ நீங்காத இயல்பு என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2067″>சூளாமணி:11 2067</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கின்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கின் (1)</h2>
தவத்திற்கு ஒத்தன தாங்கின் இ தாபதம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-10-863″>நீலகேசி:10 863</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கினர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கினர் (1)</h2>
தாங்கினர் பிறந்து இறந்து தளர்ந்தனர் விலங்கின் செல்வார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-4-251″>யசோதர:4 251</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கினார்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கினார் (1)</h2>
கொண்டு இயல் அணியொடு கோலம் தாங்கினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1873″>சூளாமணி:11 1873</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கினால்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கினால் (2)</h2>
பெரும் கலம் தாங்கினால் பெறலும் ஆகுமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-687″>சூளாமணி:7 687</a>/4
மன் உயிர் காவல் நும் மக்கள் தாங்கினால்
பின்னை நும் கருமமே பேணற்பாலிரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2091″>சூளாமணி:12 2091</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கினான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கினான் (3)</h2>
தாங்கினான் சதவிந்து என்பான் உளன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-622″>சூளாமணி:7 622</a>/2
அலங்கலான் நடந்து அமர் அழுவம் தாங்கினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1386″>சூளாமணி:9 1386</a>/4
ஆதியான் அருள் ஆழி தாங்கினான் ஆயிர செம் கதிரோன் நாணும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1803″>சூளாமணி:10 1803</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கு (3)</h2>
தாங்கு எழில் பெரும் கை யானை சங்க_வண்ணன் ஏறினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-473″>சூளாமணி:6 473</a>/4
தாங்கு நீர் ஒளியோடு ஒன்றி தண் அளி தயங்க நின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-837″>சூளாமணி:8 837</a>/4
எரி தாங்கு வேலொடு இனி ஈங்கு நின்று பெறுகின்றது என்னை எழுக என்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1326″>சூளாமணி:9 1326</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்குதற்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்குதற்கு (1)</h2>
தவ_வனிதை ஆள நான் தாங்குதற்கு போவனே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-355″>உதயணகுமார:6 355</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்குதும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்குதும் (2)</h2>
தா_இல் சீர் விழு தவமும் தாங்குதும் என்றிட்டனர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-357″>உதயணகுமார:6 357</a>/4
சனங்கள் தாம் சில தவங்களை தாங்குதும் என போய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-464″>சூளாமணி:6 464</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்கும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்கும் (3)</h2>
தங்கிய உருவம் தாங்கும் சக்கரன் தகைமை ஆனான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-68″>சூளாமணி:2 68</a>/4
நீர் மேக முத்தின் நெடும் தண் குடை கீழ் நிழல் துளும்பும் நேமி தாங்கும்
கார்_மேக_வண்ணன் இவன் வருவானை காண்-மினோ கண்கள் ஆர – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1530″>சூளாமணி:9 1530</a>/3,4
தம்மை உடையவர் தாங்கும் தவத்து இயல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2003″>சூளாமணி:11 2003</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாங்குவது”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாங்குவது (1)</h2>
தாள்களை வெதுப்பும் வெம் போர் தாங்குவது அரியது என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1166″>சூளாமணி:9 1166</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாடி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாடி (1)</h2>
தாடி தவம்செய தன் கால் அழித்திட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-775″>நீலகேசி:7 775</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாடியன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாடியன் (1)</h2>
வரிந்து வீழ் கச்சையன் வனைந்த தாடியன்
முரிந்து எழு புருவத்தன் முழங்கு தீ என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1420″>சூளாமணி:9 1420</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாண்ட”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாண்ட (1)</h2>
வியந்து பஞ்சவனம் தாண்ட வேயொடு பற்ற வீணை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-112″>உதயணகுமார:1 112</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாண்டி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாண்டி (1)</h2>
படி மிசை கரணம் பாங்கில் தாண்டி
இடி என முழக்கி இனிதினின் வந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-77″>உதயணகுமார:1 77</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதாகதர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதாகதர் (1)</h2>
தான் அது ஆதல் தாதாகதர் தன்மையோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-220″>நீலகேசி:2 220</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதி (3)</h2>
ஆய் புகழ் பதுமை தாதி அயிராபதி பந்து கொண்டாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-224″>உதயணகுமார:4 224</a>/4
தார் அணி குழல் தாதி உரைத்தனள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-34″>நாககுமார:1 34</a>/4
தன்னுடை புதல்வி-தன்னை தான் அவன் கொடுத்து தாதி
துன்னிய மகளி-தன்னை சுந்தரி வியாளனுக்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-80″>நாககுமார:3 80</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதி-தானும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதி-தானும் (1)</h2>
பிறை நுதல் தாதி-தானும் பிள்ளை விட்டு உள் புகுந்தாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-2-51″>நாககுமார:2 51</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதின”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதின (2)</h2>
தாதின இன மலர் பலவும் தலையன நிலம் மிசை உதிர – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-73″>நீலகேசி:1 73</a>/2
தாதின நாற்றம் தண்ணீருக்கு சொல்லுதி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-622″>நீலகேசி:5 622</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாது”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாது (37)</h2>
தாது உதிர்ந்து தரணியில் பம்பிட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-263″>உதயணகுமார:5 263</a>/1
தாது பூம் பொழில் சாலி நல் நாட்டிடை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-336″>உதயணகுமார:6 336</a>/3
நிழல் அகம் தவழ்ந்து தேன் நிரந்து தாது சேர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-1-10″>சூளாமணி:1 10</a>/1
உக்க தாது அடர்கொண்டு ஒலி வண்டு அறா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-1-22″>சூளாமணி:1 22</a>/2
கடி வாச மலர் விண்ட கமழ் தாது கழலவற்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-170″>சூளாமணி:4 170</a>/1
பொன் இதழ் தாது மணி நிலம் போர்ப்பன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-281″>சூளாமணி:5 281</a>/3
பொன் இதழ் தாது துகளாய் பொலிவன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-281″>சூளாமணி:5 281</a>/4
தாயரை மறைக்கிய குவளை தாது தேன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-369″>சூளாமணி:5 369</a>/3
தாம் மறிந்த முல்லை வாய தாது உகுத்து உடங்கினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-487″>சூளாமணி:6 487</a>/4
தாது நின்ற தேறல் நீர் தளித்து இவற்றின் மேல் அளி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-491″>சூளாமணி:6 491</a>/1
கோதலால் நெரிந்த தாது கால் குடைந்து கொண்டு உறீஇ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-492″>சூளாமணி:6 492</a>/2
தாது உலாய போது அணிந்து தாழ்ந்து தாம வார் குழல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-493″>சூளாமணி:6 493</a>/2
உள்ளும் தாது கொண்டு ஊது வண்டு அறாதன ஒளி சேர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-729″>சூளாமணி:7 729</a>/3
நாகம் சந்தன பொதும்பிடை நளிர்ந்து தாது உமிழ்வ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-749″>சூளாமணி:7 749</a>/2
அழல் அணி அசோகம் செம் தாது அணிந்து தேன் அரற்ற நின்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-757″>சூளாமணி:7 757</a>/1
மணந்து தாது அணிந்து தோன்றும் மரகத மணி கல் பாறை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-758″>சூளாமணி:7 758</a>/2
தண் நிலா விரிந்த முல்லை தாது சேர் தளிர் மிடைந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-791″>சூளாமணி:7 791</a>/1
கோடு இணர் குலைக்கு ஒசிந்த கொன்றை விண்ட தாது சோர்ந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-794″>சூளாமணி:7 794</a>/3
வார் மணல் பிறங்கல் மாலை வல்லி விண்ட தாது அணிந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-797″>சூளாமணி:7 797</a>/3
சுற்றும் தாது அணிந்து காமர் சூழ் மணி கோவை சூழ்ந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-915″>சூளாமணி:8 915</a>/2
சாமரை பயந்த தென்றல் தகை முடி தாது சிந்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-969″>சூளாமணி:8 969</a>/2
தாள் நின்ற குவளை போதில் தாது அகம் குழைய மோந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-982″>சூளாமணி:8 982</a>/2
தாது எலாம் அலர நக்கு தம்மையே மிகுத்த அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1029″>சூளாமணி:8 1029</a>/4
பின்னிய தாது மல்க பில்கிய தேம் பெய் மாரி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1560″>சூளாமணி:10 1560</a>/3
தந்து தாது பொழியும் பொழில் தானே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1578″>சூளாமணி:10 1578</a>/4
தாது படு போது தவிசாம் என அடுத்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1604″>சூளாமணி:10 1604</a>/3
தாது இவர் கரும் குழலி-தன்னை முகம் நோக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1609″>சூளாமணி:10 1609</a>/1
செழும் மலர் தாது கொய்து மெல் விரல் சிவந்த என்பார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1642″>சூளாமணி:10 1642</a>/1
நல் மலர் தாது மீது அப்பி நங்கைமார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1690″>சூளாமணி:10 1690</a>/3
தாது எலாம் ததர்ந்து சிந்த திளைத்த அ தட கை வேழம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1705″>சூளாமணி:10 1705</a>/2
தளைபடு தகை மலர் மாலை தாது உக – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1714″>சூளாமணி:10 1714</a>/3
தாது ஆர் பூவின் தண் தவிசு ஏறி தவழ்கின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1741″>சூளாமணி:10 1741</a>/4
தாது ஆர் கோதை தாயரொடு ஆயம் புடை சூழ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1747″>சூளாமணி:10 1747</a>/3
தாது படு சண்பகம் இகந்த நறு மேனி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2029″>சூளாமணி:11 2029</a>/1
தாது உக அகலத்து தாமம் வாங்கியும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2104″>சூளாமணி:12 2104</a>/1
தாது உரித்தாம் கேடு_இன்மை என்பது நுன் தத்துவமோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-202″>நீலகேசி:2 202</a>/2
தாது உக்க நின்றும் அவை போக்கும் ததாகதற்கு என்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-423″>நீலகேசி:4 423</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதும் (3)</h2>
கோதையும் சுண்ண தாதும் குலைந்து உடன் வீழ மிக்க – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-205″>உதயணகுமார:4 205</a>/1
கொங்கை சேர்ந்த குங்குமத்தின் குழம்பும் கோதை கொய் தாதும்
அங்கராக துகளும் பாய்ந்து அந்தி வானம் அடைந்ததுவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1750″>சூளாமணி:10 1750</a>/3,4
தழல் அவாம் தாமரையின் ஈர் இதழும் செங்குவளை தாதும் வாரி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1817″>சூளாமணி:10 1817</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதுவில்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதுவில் (1)</h2>
தாய் வயிற்றினில் தாதுவில் சார்ந்ததே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-188″>யசோதர:3 188</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதை (16)</h2>
மருவினர் மறைந்து சென்றார் மன்னவன் தாதை வைத்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-3-162″>உதயணகுமார:3 162</a>/3
தாதை தாய் முதல் தான் கண்டு இருந்த பின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-273″>உதயணகுமார:5 273</a>/2
தாதை எதிர்கொள்ள அவன் தாழ்ந்து அடி பணிந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-5-155″>நாககுமார:5 155</a>/1
நங்கை-தன் தாதை தோழர் நால்வருள் நால்வனாவான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-347″>சூளாமணி:5 347</a>/3
செறி கழலவற்கு தாதை சித்திரகூடம் என்னும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-352″>சூளாமணி:5 352</a>/1
காளைகள் தாதை நகர் பல கண்டார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-654″>சூளாமணி:7 654</a>/4
அம் கண் மாற்கு உரிய நங்கை அரும் பெறல் அவட்கு தாதை
வெம் கண் மால் களிறு_அன்னான்-தன் திறம் இனி விளம்பலுற்றேன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-827″>சூளாமணி:8 827</a>/3,4
கன்னி தாதை கண் ஆர் நகர் இஞ்சியுள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-899″>சூளாமணி:8 899</a>/2
வெம் சுடர் ஆழி ஆளும் விறலவற்கு இளைய_தாதை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-965″>சூளாமணி:8 965</a>/1
மா இரும் செல்வ தாதை மலர் அடி வணங்கி நின்றாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-984″>சூளாமணி:8 984</a>/3
செங்கயல்_கண்ணி தாதை செவ் விரல் குவிய பற்றி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-985″>சூளாமணி:8 985</a>/3
பெரும் தகை நங்கை-தன்னை பெற்றவன் தாதை என்னும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-988″>சூளாமணி:8 988</a>/2
போது இவர் குழலி தாதை பொன் நகர் முன்னினாரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-995″>சூளாமணி:8 995</a>/4
தாமம் ஆர்ந்த மணி ஐம்பால் தையல் தாதை மைத்துனனாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1335″>சூளாமணி:9 1335</a>/1
தாதை என்று இயல் உரை தவத்தின் எய்தினேன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1493″>சூளாமணி:9 1493</a>/2
அன்னவன் தாதை செங்கோல் ஆணை வேல் அருக்ககீர்த்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1832″>சூளாமணி:10 1832</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதை-தன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதை-தன் (4)</h2>
தாதை-தன் துறவு முற்ற தான் உடன்பட்டது அல்லால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-314″>யசோதர:5 314</a>/1
சாரணர் விசும்பின்-நின்று இழிந்து தாதை-தன்
ஏர் அணி வள நகர் வலம்கொண்டு இன்னணம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-186″>சூளாமணி:4 186</a>/2,3
சங்கு போல் ஒளியவன் தாதை-தன் படை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-949″>சூளாமணி:8 949</a>/1
பெரியவன்-தன்னொடும் பெயர்ந்து தாதை-தன்
திரு அமர் சேவடி சென்று தாழ்ந்தனன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1491″>சூளாமணி:9 1491</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதை-தான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதை-தான் (1)</h2>
தழு மலர் அலங்கலான் தாதை-தான் என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1718″>சூளாமணி:10 1718</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதைக்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதைக்கு (2)</h2>
நங்கை கண்டு நல் தாதைக்கு உரைத்தனள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-62″>உதயணகுமார:1 62</a>/3
தேவி-தன் தாதைக்கு ஏற்ற பெரும் சிறப்பு இயற்றி செல்வன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1551″>சூளாமணி:9 1551</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதையாம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதையாம் (1)</h2>
செய்யது ஓர் தூது இனி திவிட்டன் தாதையாம்
வெய்ய வேலவன் உழை விடுத்தும் வேந்தனே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-426″>சூளாமணி:5 426</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதையான”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதையான (1)</h2>
மருவும் நல் தாதையான மா முனி கண்டு வந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-16″>உதயணகுமார:1 16</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதையை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதையை (1)</h2>
தாதையை தலைவனை தத்துவதரிசியை தவ நெறியின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-448″>நீலகேசி:4 448</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதையையே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதையையே (1)</h2>
ஓடுகிற்றிலன் ஒன்றும் தாதையையே உழப்பித்தோன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-188″>நீலகேசி:2 188</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதையொடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதையொடு (1)</h2>
ஒண்_தொடி தாதையொடு ஊழ் உயிர் வௌவி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1226″>சூளாமணி:9 1226</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதொடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதொடு (1)</h2>
பொங்கு தாதொடு பூ மது கொப்பளித்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-124″>சூளாமணி:4 124</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாதோடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாதோடு (1)</h2>
தாம் தளிர் மென் முருக்கு இனிய தாதோடு ததைந்தனவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-176″>சூளாமணி:4 176</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாபதப்பள்ளி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாபதப்பள்ளி (1)</h2>
தவ முனி கொண்டு சென்று தாபதப்பள்ளி சேர்த்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-17″>உதயணகுமார:1 17</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாபதம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாபதம் (1)</h2>
தவத்திற்கு ஒத்தன தாங்கின் இ தாபதம்
அவத்தமே பிற ஆர்_உயிர் இல்லையேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-10-863″>நீலகேசி:10 863</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாபதர்கள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாபதர்கள் (1)</h2>
சோம நல் தாபதர்கள் சூழ்ந்து அமர் பள்ளி-தன்னில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-3-155″>உதயணகுமார:3 155</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாம் (77)</h2>
தரித்த யானையை தாம் மிக்கு இயற்றினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-39″>உதயணகுமார:1 39</a>/4
சவரர் தாம் வளைத்ததும் தாம் அவரை வென்றதும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-2-128″>உதயணகுமார:2 128</a>/1
சவரர் தாம் வளைத்ததும் தாம் அவரை வென்றதும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-2-128″>உதயணகுமார:2 128</a>/1
தந்தை என் முதல் தாம் அறிந்து இங்கு உரை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-270″>உதயணகுமார:5 270</a>/1
முந்து நல் முறையாம் முனி தாம் சொல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-270″>உதயணகுமார:5 270</a>/3
தாம அந்தரர் தாம் பணிந்திட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-291″>உதயணகுமார:5 291</a>/3
வீறு உடை சாலினீ தாம் இடை தவழ் கொங்கை கொண்டை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-9″>நாககுமார:1 9</a>/3
அம்_சில்_ஓதியர் தாம் அடி தைவர – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-167″>யசோதர:3 167</a>/1
தாம் பழுத்து உள சில தவள மாடமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-49″>சூளாமணி:2 49</a>/4
தாம் துணர்த்த சந்தன தழை தலை தடாயின – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-135″>சூளாமணி:4 135</a>/2
தாம் துணர் துணையோடு ஆடி சாறு கொண்டு ஊறும் ஏர் ஆர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-162″>சூளாமணி:4 162</a>/3
தாம் சுவை திரிந்த பின்றை சார்பவர் இல்லை அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-166″>சூளாமணி:4 166</a>/4
தாம் தளிர் மென் முருக்கு இனிய தாதோடு ததைந்தனவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-176″>சூளாமணி:4 176</a>/4
அந்தை தாம் உறுவது கருதி ஆர் உயிர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-231″>சூளாமணி:4 231</a>/1
நொந்து தாம் பிறிது உரை நொடிய வல்லரோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-231″>சூளாமணி:4 231</a>/4
தண் குளிர்கொள்ளுமேனும் தாம் மிக வெதும்பும் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-264″>சூளாமணி:5 264</a>/4
தாம தெருவிடை தாம் பலர் கண்டாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-294″>சூளாமணி:5 294</a>/4
தண்டம் ஆற்றுநர் தாம் இலையால் சிறிது – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-335″>சூளாமணி:5 335</a>/2
தாம் பல் மாலையும் சார்ந்தது அனைத்து அரோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-342″>சூளாமணி:5 342</a>/4
சனங்கள் தாம் சில தவங்களை தாங்குதும் என போய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-464″>சூளாமணி:6 464</a>/1
தாம் மறிந்த முல்லை வாய தாது உகுத்து உடங்கினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-487″>சூளாமணி:6 487</a>/4
தாரும் கொங்கைகளும் பொர தாம் சில – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-613″>சூளாமணி:7 613</a>/3
குடாரமும் தாம் களைகிற்பவோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-644″>சூளாமணி:7 644</a>/4
மதியினை மலர சூழ்ந்து வருந்தி தாம் படைக்கப்பட்ட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-668″>சூளாமணி:7 668</a>/1
பதியினை கலக்கி சென்று பறித்து தாம் பிறர்க்கு நீட்டும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-668″>சூளாமணி:7 668</a>/3
தாம் மரை தடத்திடை மலர்ந்த சாரல்-வாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-748″>சூளாமணி:7 748</a>/1
தாம் அரை தடித்து அலர் ததைந்து தோன்றுமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-748″>சூளாமணி:7 748</a>/4
தேன் அவாவி மூசுகின்ற தேம் பிறழ் பூ தாம் கலந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-792″>சூளாமணி:7 792</a>/1
தழையோடு உயர் சோலைகள் தாம் விரவி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-806″>சூளாமணி:7 806</a>/3
மற்று தாம் வகுக்கற்பால மங்கல மரபில் பண்ணி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-915″>சூளாமணி:8 915</a>/3
தாம் அரி_அனையவர் தயங்கி உண்மையால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-955″>சூளாமணி:8 955</a>/2
தாம் உடை மனமும் கண்ணும் நிறைவும் தம் பால ஆகா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-992″>சூளாமணி:8 992</a>/3
தடம் சிறை வலத்தது கோலி தாம் தமது – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1061″>சூளாமணி:8 1061</a>/2
பொருது தாம் அழிந்து அமர் புறக்கிட்டு ஓடினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1256″>சூளாமணி:9 1256</a>/2
தாளர் தாம் உடைந்து ஓடினால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1355″>சூளாமணி:9 1355</a>/2
தாம் மரை தங்கும் தண் புன வேலி தடம் நீந்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1522″>சூளாமணி:9 1522</a>/1
தாம் அரை தங்கும் தண் சுடர் ஒண் பொன் கலை நல்லார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1522″>சூளாமணி:9 1522</a>/3
கள்வர் தாம் பலர் என கடல்_வண்ணன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1585″>சூளாமணி:10 1585</a>/1
தண் நறும் குவளை தாம் எறித்த தாமமும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1691″>சூளாமணி:10 1691</a>/2
அம் மெல் அடி தாம் அரைசர் ஆவியொடு நோவ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1798″>சூளாமணி:10 1798</a>/1
சக்கரர் தாம் பிறந்து உவரி தரங்க நீர் வளாகம் எல்லாம் தம் கீழ் கொண்ட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1810″>சூளாமணி:10 1810</a>/1
வினைகள் தாம் விளையுமாறு யாம் வேண்டியவாறு வாரா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1827″>சூளாமணி:10 1827</a>/3
தாம் கொண்ட தாரம் மறுத்து பிறன் வரை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1951″>சூளாமணி:11 1951</a>/3
படு சுடர் தாம் என பரந்து இமைத்தவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2100″>சூளாமணி:12 2100</a>/4
விண்கள் தாம் செய்யும் வெய்ய வினைவர்கட்கு அரணம் ஆகி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2116″>சூளாமணி:12 2116</a>/1
எண்கள் தாம் நவின்ற ஈர் எண் கொடி மதில் கோட்டை கட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2116″>சூளாமணி:12 2116</a>/3
எண்கள் தாம் உடைய எண்மர் குறும்பரை எறிந்து வீழ்த்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2116″>சூளாமணி:12 2116</a>/4
தாம் சால வாழ்நாள் தளிர் ஈனும் தகையது உண்டு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-10″>நீலகேசி:1 10</a>/3
ஆடலொடு பாடல் அவை தாம் அறுதல் இன்றி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-17″>நீலகேசி:1 17</a>/1
காலம் அவை தாம் கடுமை காண்பு அருமையாலும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-20″>நீலகேசி:1 20</a>/3
பாத்தியோய் எம் பழ_வினையும் பாறுக என்று பணிந்து தாம்
யாத்து நின்ற அ மறியும் அறமும் உடனே கொண்டுபோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-41″>நீலகேசி:1 41</a>/2,3
தேசம் தாம் பல திரிய அ தென்திசை நீலகேசி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-44″>நீலகேசி:1 44</a>/3
கணங்கள் தாம் பல கடன் சொல்லி கலந்து எடுத்து ஏத்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-60″>நீலகேசி:1 60</a>/2
தாம் ஆம் பெரிய தவம் தலைநிற்பினும் தன்மை பெறார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-83″>நீலகேசி:1 83</a>/3
பண்டை வேரியர்கள் தாம்
கண்டு கண் கனல்களாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-95″>நீலகேசி:1 95</a>/1,2
தண்ணென் மா மழையினால் தாம் அழிந்து உழல்பவும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-104″>நீலகேசி:1 104</a>/1
முந்து உரைத்தான் முந்நூலும் அ நூலின் முடிபொருள் தாம்
ஐந்து உரைப்பில் உரு உழப்பு அறிவோடு குறி செய்கை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-177″>நீலகேசி:2 177</a>/1,2
தந்து உரைப்பின் எரி நுதி போல் தாம் கேடு நிகழ்வு என்றாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-177″>நீலகேசி:2 177</a>/4
மறைபொருள்கள் வெளிப்பட்டாம் மன்னும் தாம் கருதுபவால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-198″>நீலகேசி:2 198</a>/2
மேவினர் தாம் விலையே வினை வேண்டார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-344″>நீலகேசி:4 344</a>/4
மயக்கு உடை ஆட்சியினார்க்கும் மரங்கட்கும் மன் உயிர் தாம்
பயப்பட ஒக்கும் எனவே என மன்னும் பற்று_இலனாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-375″>நீலகேசி:4 375</a>/1,2
நூல் பொருள் தாம் பரிணாம திரிவு என நோக்குதியேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-386″>நீலகேசி:4 386</a>/2
உருண்டன தாம் ஒன்றின் உள்ளும் புடையும் உடைமையினால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-396″>நீலகேசி:4 396</a>/3
நனி தாம் நல தீ வினை அன்மையின் ஆம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-488″>நீலகேசி:5 488</a>/3
வெளிப்பட்டு நின்றது ஒன்று அன்றி ஒழிந்த விஞ்ஞானங்கள் தாம்
குளித்தன-தாம் கொள்ளப்பாடு_இன்மையால் இன்மை கூறி நின்றேற்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-513″>நீலகேசி:5 513</a>/1,2
உண்டு தாம் ஆகுலம் உணர்வு-தான் கூறுவேம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-552″>நீலகேசி:5 552</a>/4
தாம் அசீவன் முழுவதும் என்று தருக்குகின்றாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-570″>நீலகேசி:5 570</a>/3
புணரிய தாம் அவை பொய் என சொன்னேற்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-639″>நீலகேசி:5 639</a>/1
முறையினால் எய்துவர் தாம் முன்னிய வீடு என்றாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-658″>நீலகேசி:5 658</a>/2
அருகு இருந்தார் தாம் அறிய ஆ சீவகனை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-687″>நீலகேசி:6 687</a>/5
தடுமாற்ற காழ்ப்பாடும் தாம் உளவே அன்றோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-694″>நீலகேசி:6 694</a>/5
சொல்லும் எனினும் முன் சொல்லிய தாம் எய்தும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-748″>நீலகேசி:7 748</a>/2
தந்திரம் ஆவன தாம் இடை தோன்றுவ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-755″>நீலகேசி:7 755</a>/1
காட்டுகில்லார் அவர் தாம் அவை அறிவது ஓர் கணக்கிலரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-9-838″>நீலகேசி:9 838</a>/4
தம் உறு துன்பமும் தாம் ஒழிக்கில்லலர் பிறர்களையேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-9-843″>நீலகேசி:9 843</a>/3
தாம் கொன்று தின்குவராய்விடின் அவர்களை தவிர்க்குநர் யார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-9-844″>நீலகேசி:9 844</a>/2
தீங்கு ஒன்றும் உரையன்-மின் தேவர் தம் ஊணினை சேண் நின்று தாம்
வாங்குதல் அல்லது முடையொடு சோறு உண்ணும் வயிற்றினரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-9-844″>நீலகேசி:9 844</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாம்தாம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாம்தாம் (1)</h2>
அன்மையாரவர் தாம்தாம் அறிந்தன உரைத்த பொய் ஆக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-161″>நீலகேசி:2 161</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாம”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாம (17)</h2>
தாம மார்பனை தரத்தில் கண்டவர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-290″>உதயணகுமார:5 290</a>/3
தாம அந்தரர் தாம் பணிந்திட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-291″>உதயணகுமார:5 291</a>/3
தாம நல் குழலாள் துணை ஆகவும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-339″>உதயணகுமார:6 339</a>/2
தாம வேல் வயவர்-தம் தழல் அம் கொல் படை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-53″>சூளாமணி:2 53</a>/3
தாம மல்லிகை மாலை சயம்பவை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-150″>சூளாமணி:4 150</a>/3
தாம வேல் இளையவர் காப்ப தாழ் கதிர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-207″>சூளாமணி:4 207</a>/3
தளர்வன போல்பவர் தாம குழல் மேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-291″>சூளாமணி:5 291</a>/2
தாம தெருவிடை தாம் பலர் கண்டாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-294″>சூளாமணி:5 294</a>/4
தாம தொடையல் பரிந்து தமனிய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-295″>சூளாமணி:5 295</a>/1
தாம நீள் குழல் தளர் நடை உருவு கொண்டு_அனையார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-459″>சூளாமணி:6 459</a>/2
தாம ஓதியர்-தம் முகத்தன பிறர் மனத்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-465″>சூளாமணி:6 465</a>/2
தாது உலாய போது அணிந்து தாழ்ந்து தாம வார் குழல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-493″>சூளாமணி:6 493</a>/2
தாம மென் குழலார் தடம் கண் எனும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-615″>சூளாமணி:7 615</a>/1
தாம நீள் முடியான்-தன் புதல்வர்கள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-631″>சூளாமணி:7 631</a>/3
தண்ணிய மலரும் தாம மாலையும் சதங்கை-தம்மோடு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-922″>சூளாமணி:8 922</a>/2
தொடுத்த தாம மாலையும் முன் சொரிய வீழ்ந்தான் சுடர் வேலான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1350″>சூளாமணி:9 1350</a>/4
தாங்கிய தாம நுதியால் துடைத்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1914″>சூளாமணி:11 1914</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமத்து”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமத்து (2)</h2>
தாமத்து ஒத்து அலர்ந்து தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தலார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-61″>சூளாமணி:2 61</a>/2
பேசினை நீ உளது எனினும் பெரும் தாமத்து உள் நூல் போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-201″>நீலகேசி:2 201</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமம் (11)</h2>
தாமம் ஆர் மார்பன் மிக்க தக்க நல் பூசைசெய்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-4-117″>நாககுமார:4 117</a>/2
பொன் இதழ் தாமம் பொழில்-வாய் அவிழ்ப்பன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-281″>சூளாமணி:5 281</a>/2
நான்றன மணி செய் தாமம் நகை முகம் நிறைந்த சோதி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-850″>சூளாமணி:8 850</a>/2
தாமம் ஆர்ந்த மணி ஐம்பால் தையல் தாதை மைத்துனனாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1335″>சூளாமணி:9 1335</a>/1
சிகர மால் யானையான் வழி மருகன் செம் தாமம் தவழ்ந்து தீம் தேன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1809″>சூளாமணி:10 1809</a>/3
தேன் அருளி மந்தார செம் தாமம் தாழ்ந்து திரள் அரைய செம்பவளம் வம்பாக ஊன்றி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1909″>சூளாமணி:11 1909</a>/1
தாது உக அகலத்து தாமம் வாங்கியும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2104″>சூளாமணி:12 2104</a>/1
மின் இவர் விளங்கும் தாமம் என இவை விரவி வீசி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2122″>சூளாமணி:12 2122</a>/2
தாமம் சாந்து தண் மலர் இன்ன பல கொண்டு துணை சால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-59″>நீலகேசி:1 59</a>/3
தாமம் தாழ்தர நாற்றி தத்துவதரிசியது உருவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-153″>நீலகேசி:2 153</a>/2
தாமம் சாந்தம் புனைபவர்-தாம் எலாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-557″>நீலகேசி:5 557</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமமும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமமும் (2)</h2>
தண் நறும் குவளை தாம் எறித்த தாமமும்
ஒண் நிற தாமரை ஒலியலும் தழீஇ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1691″>சூளாமணி:10 1691</a>/2,3
பூரித்த பொழி கதிர் பொன் செய் தாமமும்
வேரி தண் பிணையலும் மிடையப்பட்டவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1780″>சூளாமணி:10 1780</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமரை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமரை (63)</h2>
தாமரை கண் தழல் எழ நோக்கி அ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-34″>உதயணகுமார:1 34</a>/1
தாமரை கணால் தான் பருகும் நாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-289″>உதயணகுமார:5 289</a>/4
வெண் முளை பசும் தாமரை மென் சுருள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-1-24″>சூளாமணி:1 24</a>/1
அம் கண் மா ஞாலம் என்னும் தாமரை அலரின் அம் கேழ் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-37″>சூளாமணி:2 37</a>/2
புலத்திடை தாமரை பூத்த போலுமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-47″>சூளாமணி:2 47</a>/4
சே இரும் தாமரை தெய்வம் அன்னர் என்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-62″>சூளாமணி:2 62</a>/3
தாமரை அக இதழ் தடுத்த கண்ணினன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-75″>சூளாமணி:3 75</a>/2
தூ விரி தாமரை தொலைத்த கண்ணினன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-77″>சூளாமணி:3 77</a>/2
தாமரை செம் கண்-தம்மால் பணித்த தானத்தர் ஆனார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-96″>சூளாமணி:3 96</a>/4
விரை மணந்த தாமரை மேல் விண் வணங்க சென்றாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-187″>சூளாமணி:4 187</a>/1
மணம் மயங்கு தாமரை மேல் வான் வணங்க சென்றாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-189″>சூளாமணி:4 189</a>/1
தாள் உயர் தாமரை திருவும் தண் கதிர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-195″>சூளாமணி:4 195</a>/1
பனி மலர் தாமரை பழன நாடனை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-196″>சூளாமணி:4 196</a>/3
போது உலாம் தாமரை பூத்த பொய்கையை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-223″>சூளாமணி:4 223</a>/1
தண்ணிய தடத்தவே எனினும் தாமரை
விண் இயல் கதிரினால் விரியும் வேந்தரும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-234″>சூளாமணி:4 234</a>/1,2
பொன் இதழ் தாமரை பொய்கையுள் பூப்பன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-281″>சூளாமணி:5 281</a>/1
குரு மணி தாமரை கொட்டை சூடிய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-371″>சூளாமணி:5 371</a>/1
புக்கு இளம் தாமரை நகாத பொய்கையும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-413″>சூளாமணி:5 413</a>/2
சால வாயில்-தாம் எலாம் ஒர் தாமரை தடத்திடை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-480″>சூளாமணி:6 480</a>/3
சலநலசடி என் பேர் தாமரை செம்_கணான்-தன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-572″>சூளாமணி:6 572</a>/2
திரு கவின்ற செல்வ செழும் தாமரை
செருக்கு எனப்படும் திண் பனி வீழுமேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-627″>சூளாமணி:7 627</a>/2,3
தாளை மூசிய தாமரை தடம் பல அவற்றுள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-730″>சூளாமணி:7 730</a>/2
தாமரை துளையொடு மறலி தா_இல் சீர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-748″>சூளாமணி:7 748</a>/2
தாமரை தகு குண செல்வன் சண்பகம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-748″>சூளாமணி:7 748</a>/3
தணந்து ஒளி விடாத வெண் தாமரை ததைந்து அனையது ஒன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-758″>சூளாமணி:7 758</a>/4
குளம் ஆர் குளிர் தாமரை கொண்ட நகை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-804″>சூளாமணி:7 804</a>/3
நவை வென்றன தாமரை நாள்_மலரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-805″>சூளாமணி:7 805</a>/4
வளர் தாமரை அல்லி மலர்த்திய கை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-810″>சூளாமணி:7 810</a>/1
வளர் தாமரை அல்லி மயக்கும் ஒளி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-810″>சூளாமணி:7 810</a>/2
வளர் தாமரை அல்லி மகிழ்ந்தனள் போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-810″>சூளாமணி:7 810</a>/3
வளர் தாமரை அல்லி வனத்திடையாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-810″>சூளாமணி:7 810</a>/4
தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-830″>சூளாமணி:8 830</a>/4
தாமரை தயங்கு சோதி தார் அணி துரக தேரான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-832″>சூளாமணி:8 832</a>/4
மொய் மலர் தாமரை முகிழ்க்கும் எல்லையுள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-959″>சூளாமணி:8 959</a>/2
தாமரை செம் கணால் தழுவி பின் அவர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-961″>சூளாமணி:8 961</a>/2
தாமரை அனைய கண்ணும் தட கையும் பவழ வாயும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-980″>சூளாமணி:8 980</a>/1
போது எலாம் குவிந்த பொய்கை தாமரை பொலிவு நீங்க – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1029″>சூளாமணி:8 1029</a>/2
தங்கு ஒளி விரிந்த ஆம்பல் தாமரை குவிந்த ஆங்கே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1031″>சூளாமணி:8 1031</a>/3
மணம் கமழும் தாமரை இன் மது திவலை கொப்பளித்து மதர்த்து வாமன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1037″>சூளாமணி:8 1037</a>/1
அழல் அணங்கு தாமரை ஆர் அருள் ஆழி உடைய கோன் அடி கீழ் சேர்ந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1039″>சூளாமணி:8 1039</a>/1
தாமரை முக தமனிய குடம் அவற்றால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1085″>சூளாமணி:8 1085</a>/1
பொங்கு புரி நூல் அனலர் தாமரை புனைந்து ஆர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1094″>சூளாமணி:8 1094</a>/2
கதலிகை காம்பொடு கடுகி தாமரை
மதலை அம் தாள் அணை வாளை போன்றவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1404″>சூளாமணி:9 1404</a>/3,4
தங்கு நீர் எனையவும் தந்து தாமரை
பொங்கிய முகத்த பொன் குடங்களால் பல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1495″>சூளாமணி:9 1495</a>/2,3
சென்று உயர் வலம்புரி செம்பொன் தாமரை
என்று இயல் பெயரின இரண்டும் மா நிதி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1503″>சூளாமணி:9 1503</a>/1,2
தாமரை தங்கும் தண் புனல் நல் நாட்டகம் எய்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1522″>சூளாமணி:9 1522</a>/2
தாமரை தங்கும் தண் புகழ் பாட தகை பெற்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1522″>சூளாமணி:9 1522</a>/4
தாமரை நாறும் தண் பணை எல்லாம் மகிழ் நாற – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1526″>சூளாமணி:9 1526</a>/1
முன் வாயில் முகம் எல்லாம் முத்து அடுத்து தாமரை வெண் முளைகள் பாய்த்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1527″>சூளாமணி:9 1527</a>/1
திரு அமர் தாமரை செம்பொன் ஆய் இதழ் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1554″>சூளாமணி:9 1554</a>/1
தேம் கமழ் தெய்வ செம்பொன் தாமரை சுரி வெண் சங்கம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1558″>சூளாமணி:10 1558</a>/1
பூம் துகள் அவிழ்ந்த பொன் தாமரை மலர் புதைந்த வாவி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1670″>சூளாமணி:10 1670</a>/2
குடைந்திட எழுந்த நீர் குளித்த தாமரை
மடந்தையர் குளித்து எழும் போழ்தின் வாள் முகம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1685″>சூளாமணி:10 1685</a>/2,3
தென்மலை சந்தனம் செறிந்து தாமரை
நல் மலர் தாது மீது அப்பி நங்கைமார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1690″>சூளாமணி:10 1690</a>/2,3
ஒண் நிற தாமரை ஒலியலும் தழீஇ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1691″>சூளாமணி:10 1691</a>/3
சாமரை என தமர் அசைப்ப தாமரை
தேம் மரு குடை இலை கவிப்ப தேவியர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1692″>சூளாமணி:10 1692</a>/2,3
தாமரை அக இதழ் புரையும் தானும் ஓர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1733″>சூளாமணி:10 1733</a>/3
தண் கமழ் போதில் தாமரை ஆளும் தகை வாழ்த்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1739″>சூளாமணி:10 1739</a>/2
போது ஆர் பொய்கை போது அவிழ் பொன் தாமரை காட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1741″>சூளாமணி:10 1741</a>/1
தழல் வளர்த்து அனையன மலரும் தாமரை
பொழில் வளர் வளையமும் பொதுளி வண்டு இனம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1896″>சூளாமணி:11 1896</a>/2,3
ஞாலம் அளி கொண்ட நளிர் தாமரை முகத்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2028″>சூளாமணி:11 2028</a>/2
வம்பு இன மணி வண்டு வருடும் தாமரை
கொம்பினை மகிழ்ந்தவர் குணங்கள் என்பவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2085″>சூளாமணி:12 2085</a>/3,4
தண் தாமரை மேல் நடந்தான் தடம் தாள் வணங்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-0-3″>நீலகேசி:0 3</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமரையாள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமரையாள் (1)</h2>
பொலம் புரி தாமரையாள் பொன் ஆகம் தோய்ந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1661″>சூளாமணி:10 1661</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமரையின்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமரையின் (6)</h2>
முருகு அணங்கு தாமரையின் மொய் மலர் மேல் சென்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-188″>சூளாமணி:4 188</a>/1
பைய வந்து தாமரையின் பரவை தடத்தும் மாளிகை மேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1478″>சூளாமணி:9 1478</a>/2
தழல் அவாம் தாமரையின் ஈர் இதழும் செங்குவளை தாதும் வாரி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1817″>சூளாமணி:10 1817</a>/1
சேவடிகள் தாமரையின் சே இதழ்கள் தீண்ட சிவந்தனவோ சேவடியின் செம் கதிர்கள் பாய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1903″>சூளாமணி:11 1903</a>/3
செம் கண் நெடு மாலே செறிந்து இலங்கு சோதி திரு முயங்கு மூர்த்தியாய் செய்ய தாமரையின்
அம் கண் அடி வைத்து அருளும் ஆதியாய் ஆழி அற அரசே என்று நின் அடி பணிவது அல்லால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1912″>சூளாமணி:11 1912</a>/1,2
மன்னு கமழ் தாமரையின் வாய் இதழ் அலங்கல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2031″>சூளாமணி:11 2031</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமரையும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமரையும் (1)</h2>
தட மேல் உள பொன் அவிழ் தாமரையும்
திடம் மேவிய விஞ்சையர் சிந்தினரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1081″>சூளாமணி:8 1081</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமரையுள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமரையுள் (1)</h2>
பால் நீர வேல் வடிவுபட திருத்தி தாமரையுள் பாரித்து அன்ன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1536″>சூளாமணி:9 1536</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமாய்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமாய் (1)</h2>
தம் குரவரோடு இருவர் மாறு இருவர் தாமாய்
இங்கு இருவர் தேவர்கள் வளர்ப்ப இயல்கின்றார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2025″>சூளாமணி:11 2025</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமும் (9)</h2>
இகலுறும் அமளியின் மேல் எழில் மங்கை மைந்தர் தாமும்
பகல்_இரவு இன்றி போகம் பண்பினால் துய்த்திருப்பார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-9″>உதயணகுமார:1 9</a>/2,3
தீது தாமும் சிராத்தம் செயற்கு என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-193″>யசோதர:3 193</a>/3
பொங்கு காதலால் புதல்வர் தாமும் மற்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-600″>சூளாமணி:7 600</a>/2
தாழலர் பண்ணினர் தாமும் எழுந்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1227″>சூளாமணி:9 1227</a>/4
தானை தம்முள் தாக்கலுற தாமும் தம்முள் தலைப்பெய்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1338″>சூளாமணி:9 1338</a>/4
ஆவி தாமும் உடையன போல் அடிக்கும்-தோறும் அடங்காது – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1751″>சூளாமணி:10 1751</a>/2
கந்துகங்கள் கைத்தலத்தால் ஏறுண்டு பொங்கி கரும் கண்ணும் தாமும் உற கலந்து எழுந்த போழ்தின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1755″>சூளாமணி:10 1755</a>/1
நாசத்தவம் எனில் தோன்றுவ தாமும் நவநவமாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-377″>நீலகேசி:4 377</a>/3
இல் ஆம் இரு பால் தலையே தலை தாமும்
நிலாம் வகையில் உயர்வோடு இழிவு எங்கும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-634″>நீலகேசி:5 634</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாமே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாமே (7)</h2>
சிறந்ததை இது என்று எண்ணி செம்மையே செய்ய தாமே
இறந்தன இறந்த_காலத்து எண்_இறந்தனகள் எல்லாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-1-36″>யசோதர:1 36</a>/3,4
தண் சுடர் கடவுள் போல தாரகை குழாங்கள் தாமே
விண் சுடர் விளக்கம் ஆக விளங்கல வேந்தர் போல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-270″>சூளாமணி:5 270</a>/1,2
கொடி மருங்குல் தாமே கொடியாய் நுடங்க – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1643″>சூளாமணி:10 1643</a>/1
வேர்த்தன வேர்த்து தாமே வெய்துயிர்த்து ஒழிந்த அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1826″>சூளாமணி:10 1826</a>/4
பந்தியா முன்னம் தாமே பகைத்து இருந்து உய்யல் ஆமோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1856″>சூளாமணி:11 1856</a>/2
தழல் வளி தாமே தலை வழி சிந்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1942″>சூளாமணி:11 1942</a>/3
தக்க இளமை பருவம் எய்தினர்கள் தாமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2026″>சூளாமணி:11 2026</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாய்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாய் (21)</h2>
தாதை தாய் முதல் தான் கண்டு இருந்த பின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-273″>உதயணகுமார:5 273</a>/2
ஆல் நவின்று தன் தாய் துயர் தீர்த்தனன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-274″>உதயணகுமார:5 274</a>/2
தந்தை_தாய் பதம் தான் பணிந்த பின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-298″>உதயணகுமார:5 298</a>/1
தனையனும் மனை புகுந்து தாய் பொருள் கொடுத்த பின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-2-72″>நாககுமார:2 72</a>/3
தங்கள் ஊர் நாமமும் தந்தை_தாய் பேர் உரைத்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-88″>நாககுமார:3 88</a>/3
தாய் அமர் கோயில் எய்தி சந்திரமதி-தன் முன்னர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-132″>யசோதர:2 132</a>/2
தாங்கலன் உருகி தாய் முன் தகுவன செப்புகின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-138″>யசோதர:2 138</a>/4
தாய் முன் ஆகி இறந்து பிறந்தவள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-174″>யசோதர:3 174</a>/1
தாய் கொல் பன்றி தளர்ந்து அயர் போழ்தினில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-178″>யசோதர:3 178</a>/1
தன்னை ஈன்ற அ தாய் மிசை தாழ்ந்ததே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-187″>யசோதர:3 187</a>/4
தாய் வயிற்றினில் தாதுவில் சார்ந்ததே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-188″>யசோதர:3 188</a>/4
தந்தை தாய் என்று இவர் கொடுப்பின் தையலார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-231″>சூளாமணி:4 231</a>/2
சிந்தை தாய்_இலாதவர் திறத்தும் செவ்வனே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-231″>சூளாமணி:4 231</a>/3
பெற்ற தாய் அருசிமாலை பெரு_மகள் அருளினால் யான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-533″>சூளாமணி:6 533</a>/3
போற்றல் தாய்_அனையான் பொருந்தார்கள் மேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-22″>நீலகேசி:1 22</a>/3
தாய் தன் முலையில் அமுது ஊட்டும் தகையன் அறவோன்-தான் என்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-134″>நீலகேசி:1 134</a>/2
தாய் கொன்றான் தங்கு செம் குருதி புனல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-223″>நீலகேசி:2 223</a>/1
தாய் உடம்பின் அகத்து உடம்பு தான் வைத்தது இன்றியே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-309″>நீலகேசி:4 309</a>/2
புக்கு இடம் கொண்டு அடங்குதலே போலவும் தந்தை தாய்
சுக்கிலமும் சோணிதமும் தழீஇ சுதையுள் நெய் அனைத்தாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-310″>நீலகேசி:4 310</a>/2,3
அறிந்து தாய் முலையோடு அல்ல உண்டிகள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-10-874″>நீலகேசி:10 874</a>/2
தாய் கண்டாய் என்றும் சாதல் இல்லை என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-10-891″>நீலகேசி:10 891</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாய்-வயின்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாய்-வயின் (1)</h2>
தாய்-வயின் கருவுள் தகர் ஆயது – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-189″>யசோதர:3 189</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாய்-அவள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாய்-அவள் (1)</h2>
சந்திரம்மதி ஆகிய தாய்-அவள்
வந்து மா நகர புற சேரி வாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-164″>யசோதர:3 164</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாய்_அனையான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாய்_அனையான் (1)</h2>
போற்றல் தாய்_அனையான் பொருந்தார்கள் மேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-22″>நீலகேசி:1 22</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாய்_இலாதவர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாய்_இலாதவர் (1)</h2>
சிந்தை தாய்_இலாதவர் திறத்தும் செவ்வனே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-231″>சூளாமணி:4 231</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாய்க்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாய்க்கு (1)</h2>
தந்தையால் அமைச்சன் சொல்ல தானும் தன் தாய்க்கு உரைத்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-86″>நாககுமார:3 86</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயத்தான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயத்தான் (1)</h2>
தாரணி வனராசற்கு தாயத்தான் ஒருவன்-தன்னை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-100″>நாககுமார:3 100</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயர் (2)</h2>
ஆயமொடு தாயர் இடையாள் அரசர்-தங்கள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1796″>சூளாமணி:10 1796</a>/1
தண் கமழ் தார் மன்ன தாயர் வளர்ப்புழி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1966″>சூளாமணி:11 1966</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயரால்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயரால் (1)</h2>
தாக்கு அணங்கு_அனையார் தம தாயரால்
வீக்கப்பட்டன மென் முலை விம்முமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-144″>சூளாமணி:4 144</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயரும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயரும் (4)</h2>
தேம் கமழ் குழலினாரும் தாயரும் செவ்வி காப்ப – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-989″>சூளாமணி:8 989</a>/3
நல்_நுதலவரும் நம்பி தாயரும் நடையில் தூய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-996″>சூளாமணி:8 996</a>/1
பெறுமாறு தாயரும் தோழியரும் நின்று பிணை_அனாள்-தன் மேல் பல் மொழி மிழற்றுகின்றார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1756″>சூளாமணி:10 1756</a>/4
மக்களும் தாயரும் தம்முள் மருள்வதும் வெருள்வதும் உளதோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-70″>நீலகேசி:1 70</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயரை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயரை (1)</h2>
தாயரை மறைக்கிய குவளை தாது தேன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-369″>சூளாமணி:5 369</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயரொடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயரொடு (2)</h2>
கண்டு வளர் தாயரொடு கஞ்சுகியர் காப்ப – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-867″>சூளாமணி:8 867</a>/2
தாது ஆர் கோதை தாயரொடு ஆயம் புடை சூழ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1747″>சூளாமணி:10 1747</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயின்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயின் (1)</h2>
தாயின் நல் நலம் தான் நுகர் போழ்தினில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-188″>யசோதர:3 188</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயுடன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயுடன் (1)</h2>
வெய்ய வேல் கண் தாயுடன் வியன் மனை அடைந்தனன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-2-64″>நாககுமார:2 64</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயும் (5)</h2>
இ வணம் அ தாயும் சேயும் இருடி-பால் இருந்தார் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-17″>உதயணகுமார:1 17</a>/4
சிறை அழி காதல் தாயும் சென்று உடன் வீழ்ந்தாள் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-2-51″>நாககுமார:2 51</a>/4
அன்னவர் தாயும் வந்தே அரசனை கண்டு உரைப்பார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-2-54″>நாககுமார:2 54</a>/2
தந்தையும் தந்த தாயும் ஆகிய தழுவு காதல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-304″>யசோதர:5 304</a>/1
எந்தையும் எந்தை தாயும் எய்திய பிறவி-தோறும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-305″>யசோதர:5 305</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயே (1)</h2>
என்னுடைய நல் தாயே நீ எனக்கு ஒரு வரம்கொடு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-2-138″>உதயணகுமார:2 138</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாயை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாயை (3)</h2>
தாயை வாளியில் தான் உயிர்போக்கினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-189″>யசோதர:3 189</a>/4
முன் கொன்றான் தன் தாயை முழு மெய்யும் போர்த்திருந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-190″>நீலகேசி:2 190</a>/1
பருவரல் ஒன்று இலன் தாயை பழுப்பறித்தான் தலைவன் இவள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-192″>நீலகேசி:2 192</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தார்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தார் (61)</h2>
தஞ்சம் இன்றிய தார் உடை வேந்தனை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-57″>உதயணகுமார:1 57</a>/3
தார் உடை வேந்தன் சொல்ல தரத்தினால் அமைச்சர் சொல்வார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-93″>உதயணகுமார:1 93</a>/4
தார் அணி மன்னன் தன்னுள் மகிழ்ந்தனன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-3-170″>உதயணகுமார:3 170</a>/4
தார் அணி கொடி இலங்கும் சயந்தியின்-நின்றும் போந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-196″>உதயணகுமார:4 196</a>/3
தார் மிகு வேந்தன் தரத்தினில் செப்பினன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-214″>உதயணகுமார:4 214</a>/4
நாறு உடை தார் அணிந்த நகை மதி_முகத்தினாளே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-9″>நாககுமார:1 9</a>/4
கூவும் கோகிலம் கொள் மது தார் அணி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-26″>நாககுமார:1 26</a>/3
தன் சுதன் மது தார் அணி சீதரன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-27″>நாககுமார:1 27</a>/3
தார் அணி குழல் தாதி உரைத்தனள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-34″>நாககுமார:1 34</a>/4
தன் நகரின் மேவும் பொன் தார் அணிந்த காளையே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-2-73″>நாககுமார:2 73</a>/4
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-1-69″>யசோதர:1 69</a>/3
தவழும் மா மதி செய் தண் தார் மன்னவன் தகைமை என்னும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-98″>யசோதர:2 98</a>/1
விரைசெய் தார் இறைவ இன்று என் வியன் மனை மைந்தனோடும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-150″>யசோதர:2 150</a>/2
பின் அவர் வளரும் நாளுள் பிறந்தவன் நிறம் கொள் பைம் தார்
இன் இளங்குமரன் நாமம் இசோதரன் என்பது ஆகும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-4-260″>யசோதர:4 260</a>/3,4
தார் செய் கொன்றை தளித்த தண் தேறல் உண்டு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-1-26″>சூளாமணி:1 26</a>/1
தவழும் மென் முலை புல்ல ததைந்த தார்
கமழ நின்றன கற்பக சோலையே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-122″>சூளாமணி:4 122</a>/3,4
பூம் துணர் ஓதி நீ பிறந்து பொன் செய் தார்
வேந்து வந்து இறைஞ்ச யான் விளங்குகின்றதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-221″>சூளாமணி:4 221</a>/3,4
பேணும் நூல் புலவர் மாண்பும் பெருகுவது உருவ தார் மேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-259″>சூளாமணி:5 259</a>/3
பெரும் துயர் விளைக்கும் அன்றே பிறங்கு தார் நிறம் கொள் வேலோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-271″>சூளாமணி:5 271</a>/4
தம்பியர் நீலத்தேரோன் தயங்கு தார் நீலகண்டன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-299″>சூளாமணி:5 299</a>/1
வளம் தரு வயிர பைம்பூண் மன்னவன் சிறுவன் வண் தார்
விளங்கு ஒளி உருவ திண் தோள் வேகமாரதனை அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-320″>சூளாமணி:5 320</a>/2,3
ஆழி தேர் அரவ தானை அரசர்_கோன் புதல்வன் அம் தார்
பாழி தோள் உருவ செம் கண் பதுமத்தேர் பெயரினானை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-321″>சூளாமணி:5 321</a>/2,3
அம் தளிர் அலங்கல் மாலை அரசர்_கோன் சிறுவன் அம் தார்
இந்திரன் புதல்வன் அன்னான் ஏந்தல் ஏமாங்கதற்கு இ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-325″>சூளாமணி:5 325</a>/2,3
தார் அணி மார்பன் அன்றே தரணிக்கு ஒர் திலதம் ஆவான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-327″>சூளாமணி:5 327</a>/4
உகளும் மான் பிணை அனையவர் உழை செல ஒளிர் தார்
துகள்_இல் விஞ்சையன் துணிந்தனன் துறக்கம் ஈது எனவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-469″>சூளாமணி:6 469</a>/3,4
ஆங்கு எழில் பொலிந்தவன் இருந்த பின் அலங்கு தார்
வீங்கு எழில் பொலிந்தானை வேந்தன் ஏவ வீவு_இல் சீர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-473″>சூளாமணி:6 473</a>/1,2
அல்லதூஉம் கருமம் ஆவது அலங்கு தார் இவுளி திண் தேர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-515″>சூளாமணி:6 515</a>/1
விரை மலி விளங்கு பைம் தார் விஞ்சையர் செல்வம்-தானும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-520″>சூளாமணி:6 520</a>/3
தன்னை வென்ற தண் தார் வய வேந்தனை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-624″>சூளாமணி:7 624</a>/1
தளையின் விண்டு தேன் தயங்கிய தடம் கொள் தார் மார்ப – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-703″>சூளாமணி:7 703</a>/1
அங்கு அ வெம் கடம் கடந்து அலங்கு தார் இலங்கு பூண் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-786″>சூளாமணி:7 786</a>/1
தார் மணந்த வார மார்ப யாகசாலை போலுமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-797″>சூளாமணி:7 797</a>/4
தாமரை தயங்கு சோதி தார் அணி துரக தேரான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-832″>சூளாமணி:8 832</a>/4
ஏர் அணங்குறுக்கும் பைம் தார் இரமியதரன் என்று எங்கும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-834″>சூளாமணி:8 834</a>/3
பொங்கு அலர் அணிந்த பைம் தார் புலி பெயர் பொலம் கொள் தேரான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-844″>சூளாமணி:8 844</a>/2
தார் அணி மறவர் சூழ தமனிய கலங்கள் தாங்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-845″>சூளாமணி:8 845</a>/2
தார் அணி வள நகர் அறைக கோடணை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-902″>சூளாமணி:8 902</a>/2
தார் அணி தயங்க சாத்தி தவிசின் மேல் விரித்து மஞ்சில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-932″>சூளாமணி:8 932</a>/1
தண் தார் ஈன்று செம் தளிர் ஏந்தி தழல் பூத்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1125″>சூளாமணி:8 1125</a>/1
தார் அணி தானை சிலம்பின தாழ்ந்தனர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1228″>சூளாமணி:9 1228</a>/3
விளைந்த தார் வெறி கொள வைகும் வேற்றவர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1263″>சூளாமணி:9 1263</a>/2
தார் உடைய மார்பினிடை சார் கணை குளிப்ப – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1281″>சூளாமணி:9 1281</a>/1
தார் செய் தானவர்கள்-தம்முள் தானவன் ஒருவன் வந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1307″>சூளாமணி:9 1307</a>/4
தண்டினது ஒலியும் தங்கள் ஆர்ப்பு இசையும் தயங்கு தார் ஆரமும் விரவி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1324″>சூளாமணி:9 1324</a>/2
செய் தார் அமரர் உலகு ஆள்வன் இரண்டிலொன்று திண்ணம் இதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1336″>சூளாமணி:9 1336</a>/4
குழை சுடர்ந்து இலங்கு தார் அரசர் கோல மாண் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1399″>சூளாமணி:9 1399</a>/1
பொன் அம் புனை தார் வேந்தரையும் பொருது பட்ட போர்க்களம் மீது – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1484″>சூளாமணி:9 1484</a>/2
விரை எடுத்த பூம் தார் விறல் வேந்தர் அஞ்சி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1520″>சூளாமணி:9 1520</a>/3
ஓங்கிய உருவ தார் மேல் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1626″>சூளாமணி:10 1626</a>/4
அம் தார் அசோகம் அசோகம் அவர்க்கு ஈந்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1645″>சூளாமணி:10 1645</a>/1
செம் தார் திலகம் திலகமாய் சேர்ந்தன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1645″>சூளாமணி:10 1645</a>/2
தார் புனை மார்பன்-தன் மேல் தரங்க நீர் ஒருங்கு தூவி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1674″>சூளாமணி:10 1674</a>/3
தண் தார் மார்பன்-தன் மகன் நல் மா மணியே போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1738″>சூளாமணி:10 1738</a>/2
தழை கரும்பின் முருகு உயிர்க்கும் தார் அகலம் சார்ந்தவர்கள் தவஞ்செய்தாரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1815″>சூளாமணி:10 1815</a>/4
தேம் கொண்ட பைம் தார் திறல் மன்ன யார் எனில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1951″>சூளாமணி:11 1951</a>/2
தண் கமழ் தார் மன்ன தாயர் வளர்ப்புழி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1966″>சூளாமணி:11 1966</a>/3
தார் தங்கும் மார்ப தவத்தின் வருவார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2022″>சூளாமணி:11 2022</a>/4
தவழும் மணி ஆரமொடு தார் மணி தயங்க – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2030″>சூளாமணி:11 2030</a>/2
சீர் ஐயம் இல்லாத திரு மலர் தார் தேவரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2040″>சூளாமணி:11 2040</a>/4
தார் தங்கு வரை மார்ப தம் உருவின் அகலாரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2054″>சூளாமணி:11 2054</a>/4
கொய் தார் நறும் பூம் குழலாய் குழமண்ணர்களா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-408″>நீலகேசி:4 408</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தார்கள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தார்கள் (1)</h2>
பூரித்த தார்கள் வேய்ந்த பொன் குடை எழுந்த மேகம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-8″>நாககுமார:1 8</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரகை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரகை (4)</h2>
தண் சுடர் கடவுள் போல தாரகை குழாங்கள் தாமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-270″>சூளாமணி:5 270</a>/1
தாரகை அணிந்து தோன்றும் சந்திர சவியன் ஆனான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-510″>சூளாமணி:6 510</a>/4
அரும்பிய பசலை வான் அகட்டு தாரகை
ஒருங்கு இயன்று ஒளி நகை உமிழ நோக்கினாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1043″>சூளாமணி:8 1043</a>/3,4
திங்கள் அம் கொழுநனை சேர்ந்து தாரகை
அங்கு ஒளி முகிழ் நகை அரும்பும் ஆதலால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1044″>சூளாமணி:8 1044</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரகையும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரகையும் (1)</h2>
சந்திரரும் சூரியரும் தாரகையும் நாள்_மீனும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2045″>சூளாமணி:11 2045</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரகையொடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரகையொடு (1)</h2>
பாய மதி தாரகையொடு ஓரை பட ஏகி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1796″>சூளாமணி:10 1796</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரங்கள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரங்கள் (1)</h2>
தன்னை ஈந்ததும் தாரங்கள் ஈந்ததும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-3-243″>நீலகேசி:3 243</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரணி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரணி (3)</h2>
நந்தனராசன் தேவி நாமம் தாரணி ஆம் புத்திரி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-89″>நாககுமார:3 89</a>/2
தாரணி வனராசற்கு தாயத்தான் ஒருவன்-தன்னை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-100″>நாககுமார:3 100</a>/1
தக்க புத்திரர் தாரணி ஆளும் நாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-4-106″>நாககுமார:4 106</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரம் (3)</h2>
தாம் கொண்ட தாரம் மறுத்து பிறன் வரை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1951″>சூளாமணி:11 1951</a>/3
தன் தாரம் பிறர்க்கு ஈந்தான் தருமம் கொண்டு என்றானாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-286″>நீலகேசி:4 286</a>/4
தன் தாரம் ஈந்தான் தனக்கு உறுதியாவதனை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-472″>நீலகேசி:5 472</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரமா”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரமா (1)</h2>
தாரமா கொஃடிர் என்றல் சலமதோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-3-249″>நீலகேசி:3 249</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரர் (1)</h2>
கட்டிய கழலர் தாரர் கதிரொடு கனலும் வாளர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-842″>சூளாமணி:8 842</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரவர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரவர் (4)</h2>
தண் அளி தயங்கு செங்கோல் தாரவர் தவத்தினாலே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-261″>சூளாமணி:5 261</a>/2
தாரவர் குழாங்கள் ஈண்ட சயமரம் அறைதுமேனும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-357″>சூளாமணி:5 357</a>/2
தாங்கிய புகழவன் மொழிய தாரவர்
தேங்கிய உவகையர் தெரிந்து சொல்லினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-425″>சூளாமணி:5 425</a>/3,4
தானையுள்படுநர் மாண்பின் தாரவர் தொழுது கூற – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-846″>சூளாமணி:8 846</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரவரும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரவரும் (1)</h2>
விழை தாரவரும் விரி கோதையரும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-465″>நீலகேசி:5 465</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரவற்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரவற்கு (1)</h2>
கொங்கு விரி தாரவற்கு நீரொடு கொடுத்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1099″>சூளாமணி:8 1099</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரவன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரவன் (3)</h2>
மின் செய் தாரவன் வெறுத்தனன் அரசியல் விடுத்து அவருடன் போகி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-323″>யசோதர:5 323</a>/3
அது அழகு தன் அகம் மகிழ்வுற அலர் தாரவன் அடைய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-437″>சூளாமணி:6 437</a>/1
வெறி கள் விம்மிய விரை விரி தாரவன் இருப்ப – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-470″>சூளாமணி:6 470</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரன் (1)</h2>
பொன் இயல் கழலன் தாரன் பூட்டிய சிலையன் ஆகி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1019″>சூளாமணி:8 1019</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரான் (11)</h2>
கொங்கு வண்டு அலைந்த தாரான் குறிப்பு அறிந்து இவைகள் எல்லாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-347″>சூளாமணி:5 347</a>/1
ஊழி நீர் உலகம் காக்கும் முழவு தோள் உருவ தாரான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-933″>சூளாமணி:8 933</a>/4
மது நனைந்து அலர்ந்த தாரான் திறத்தை யான் மறப்பன் என்னின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-990″>சூளாமணி:8 990</a>/1
கான் ஆர் சோலை காவகம் புக்கான் கமழ் தாரான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1124″>சூளாமணி:8 1124</a>/4
விரை ஒலி விளங்கு தாரான் விளம்பிய வெகுளி மாற்றம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1159″>சூளாமணி:9 1159</a>/2
ஆடகம் அடுத்த அணி பூணன் அலர் தாரான்
தோடு அகம் அடுத்த துதை கண்ணியொடு துன்னார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1282″>சூளாமணி:9 1282</a>/2,3
தண்டினன் கழலன் தமனிய தாரான் சார்ந்தனன் சார்தலும் அவனை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1319″>சூளாமணி:9 1319</a>/2
தேன் எறிந்த தாரான் சிறு வரைக்-கண் வீடினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1466″>சூளாமணி:9 1466</a>/2
அரக்கு_ஆம்பல் வாயினிர் இ வருநன் அலர் தாரான் மற்று அவன் சீர் காண்-மின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1532″>சூளாமணி:9 1532</a>/4
பூ விரி உருவ தாரான் பின் சென்று விடுத்து போந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1551″>சூளாமணி:9 1551</a>/4
சொரிகின்ற மதுவின் மாரி துவலையில் நனைந்த தாரான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1863″>சூளாமணி:11 1863</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரித்திட்ட”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரித்திட்ட (1)</h2>
தாரித்திட்ட தன் தறுகண்மை குணங்களின் உலகை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-722″>சூளாமணி:7 722</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரித்து”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரித்து (1)</h2>
தாங்க அரும் திறலவன் தாரித்து ஏவினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1421″>சூளாமணி:9 1421</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரினர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரினர் (1)</h2>
செம் மலர் கண்ணியர் செம்பொன் தாரினர்
கொய் மலர் குங்குமம் குழைந்த சாந்தினர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1875″>சூளாமணி:11 1875</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரினன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரினன் (2)</h2>
எரிந்த பூணினன் இலங்கு தாரினன்
வரிந்த கச்சையன் ஒருவன் வந்து வண்டு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-583″>சூளாமணி:7 583</a>/2,3
பத்திர கடிப்பினன் பைம்பொன் தாரினன்
சித்திர மணி தொடர் திளைக்கும் தானையன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1387″>சூளாமணி:9 1387</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரினாய்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரினாய் (3)</h2>
முனை_திறம் முருக்கும் ஆற்றல் மூரி தேன் தாரினாய் நின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-1-58″>யசோதர:1 58</a>/1
முருக்கும் மற்று அதனை முக தாரினாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-627″>சூளாமணி:7 627</a>/4
சாலிகை புக்கது தயங்கு தாரினாய்
சோலையும் அமர் தொழில் தொடங்குமோ என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1587″>சூளாமணி:10 1587</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரினான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரினான் (5)</h2>
கச்சை யானை மான வேல் கண் இலங்கு தாரினான்
வெச்செனும் சொல் ஒன்றுமே விடுத்து மெய்ம்மை மேயினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-139″>சூளாமணி:4 139</a>/3,4
அருக்ககீர்த்தி என்பான் அலர் தாரினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-149″>சூளாமணி:4 149</a>/4
பூம் கழல் பொலம் குழை பொலிந்து இலங்கு தாரினான்
நீங்க அரும் குணத்தின் நீவிர் நீடு குரவர் ஆதலில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-496″>சூளாமணி:6 496</a>/2,3
ஐய தாரினான் அருளின் வண்ணமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-598″>சூளாமணி:7 598</a>/4
கரு வரை அனைய தோள் கன பொன் தாரினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1491″>சூளாமணி:9 1491</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரினீர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரினீர் (1)</h2>
உலம் மிகு வயிர தோள் உருவ தாரினீர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2087″>சூளாமணி:12 2087</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரினும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரினும் (1)</h2>
தாரினும் மாறுமாறு எறிந்து தம்முளே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1272″>சூளாமணி:9 1272</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரினோடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரினோடு (1)</h2>
தட்டு போர்-அதனுள் தமனிய கடிப்பும் தாரினோடு ஆரமும் சரிய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1325″>சூளாமணி:9 1325</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரீர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரீர் (2)</h2>
நூல் விளை புலவர் அன்றே நுணங்கு போது அணங்கு தாரீர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-243″>சூளாமணி:5 243</a>/4
தாங்கலாம் தன்மைத்து அன்று தளை அவிழ் தயங்கு தாரீர்
பாங்கு_அலார் பணிய சூழும் நூலவர் பாகம் ஆக – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-245″>சூளாமணி:5 245</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரும் (2)</h2>
அல்லி நாள்_மலர் தாரும் முத்தாரமும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-332″>சூளாமணி:5 332</a>/1
தாரும் கொங்கைகளும் பொர தாம் சில – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-613″>சூளாமணி:7 613</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரை (11)</h2>
அரும் கடி கமழும் தாரை அழி மத களிற்றின் ஆற்றல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-522″>சூளாமணி:6 522</a>/1
மருளி வண்டு உழலும் தாரை மழ களிறு-அதனை மேய்ப்பான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-926″>சூளாமணி:8 926</a>/2
பகலானொடு தாரை பரந்தன போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1080″>சூளாமணி:8 1080</a>/3
கடும் கணை என்னும் தாரை கலந்து மேல் பொழிய வேந்தர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1197″>சூளாமணி:9 1197</a>/3
நீர் அணி புயலின் தாரை நிரந்து வீழ்ந்து அவித்தது அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1454″>சூளாமணி:9 1454</a>/4
வெண் தாரை வேல் நெடும் கண் நீர் மூழ்கி மேல் பிறழ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1470″>சூளாமணி:9 1470</a>/3
மின் அவிர் சிவிறி-தம்மால் விரை பொழி தாரை வீக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1540″>சூளாமணி:9 1540</a>/3
எந்திரம் இழிந்த தாரை அருவி நீர் இனிதின் ஆட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1627″>சூளாமணி:10 1627</a>/1
திரள் இரும் சிவிறி வீக்கி செழும் மழை தாரை பெய்வார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1675″>சூளாமணி:10 1675</a>/1
சாந்து எழு சிவிறி தாரை சதுர் முகமாக வீக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1676″>சூளாமணி:10 1676</a>/1
வென்றனம் வீரன்-தன்னை வீக்கு-மின் சிவிறி தாரை
சென்று என சிறந்த காதல் தேவியர் திளைக்கும் போழ்தில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1678″>சூளாமணி:10 1678</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரையாலும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரையாலும் (1)</h2>
செம்பொன் செய் பொடியினாலும் சிவிறியின் தாரையாலும்
அம் பொன் செய் மலரினாலும் அகில் புகை ஆவியாலும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1541″>சூளாமணி:9 1541</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரையும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரையும் (1)</h2>
காற்றும் சுடரும் கரகத்துள் தாரையும்
ஏற்றன அல்ல இரண்டு உண்மையாலே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-611″>நீலகேசி:5 611</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரொடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரொடு (1)</h2>
தாரொடு ஆரம் மின்னவும் தயங்கு சோதி கண்கொள – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-499″>சூளாமணி:6 499</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரோடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரோடு (1)</h2>
பொன் அவிர் தாரோடு ஆரம் புணர் முலை பொருது பொங்க – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-93″>யசோதர:2 93</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரோய்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரோய் (22)</h2>
அந்தரம் இகந்து அருள் தவத்து அரசர் தாரோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-271″>யசோதர:5 271</a>/4
தெருளின் எழு வகை நரக குழிகள் இவை தாரோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-287″>யசோதர:5 287</a>/4
ஒரு பதினொடு எழு கடல்கள் அளவும் ஒளி தாரோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-295″>யசோதர:5 295</a>/4
கைப்பொருளாக கொண்டு கடைப்பிடி கன பொன் தாரோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-201″>சூளாமணி:4 201</a>/4
தேனும் வண்டும் தீது_இல பாடும் செறி தாரோய்
யானும் கண்டேன் அச்சுவகண்டன் திறம் அஃதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-309″>சூளாமணி:5 309</a>/1,2
கொய்யா விம்மும் கொங்கு அலர் தாரோய் கொடு என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-318″>சூளாமணி:5 318</a>/4
ஊழி_தீ என்று வேந்தர் உட்குவது உருவ தாரோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-321″>சூளாமணி:5 321</a>/4
புனல் கொடி மலர் தொகை புதைத்த பொலி தாரோய்
நினக்கு என இயற்றிய நிலா நிழல் மணி கல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-441″>சூளாமணி:6 441</a>/2,3
மணம் நிரைத்து இலங்கும் தாரோய் மற்று அவன் உலோகநாதன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-543″>சூளாமணி:6 543</a>/1
பின் அவன்-தன்னை நோக்கி பேசினன் பிறங்கு தாரோய்
முன்னிய உலக நூலும் குலங்களும் முறையும் உள்ளிட்டு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-564″>சூளாமணி:6 564</a>/2,3
எழில் கொள் தாரோய் விரைந்து இயங்கல் இங்கு உள்ள நின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-739″>சூளாமணி:7 739</a>/2
பாங்கின் மொழிவன் பனி மலர் தாரோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1925″>சூளாமணி:11 1925</a>/4
முல்லை முகை மலர் தாரோய் முதல் புரை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1943″>சூளாமணி:11 1943</a>/1
வீவு_அரும் தாரோய் விலங்கினுள் வைப்பாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1973″>சூளாமணி:11 1973</a>/4
ஏடு அவிழ் தாரோய் எவர் ஆபவர் எனில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1978″>சூளாமணி:11 1978</a>/2
அல்லி அம் தாரோய் அரிது பெரிதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1983″>சூளாமணி:11 1983</a>/4
கண் பற்றும் தாரோய் களிப்பது ஒர் நல்_வினை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1985″>சூளாமணி:11 1985</a>/3
ஈர்ம் தண் கமழ் நறும் தாரோய் இடர் பல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1986″>சூளாமணி:11 1986</a>/3
நாறு இணர் தாரோய் நகுவது உடைத்தே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1998″>சூளாமணி:11 1998</a>/4
எவன் செய்தும் என்னை ஈர் மலர் தாரோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2004″>சூளாமணி:11 2004</a>/4
ஏற்றும் இரு விசும்பு ஈர் மலர் தாரோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2012″>சூளாமணி:11 2012</a>/4
செம் தாரோய் தேவர்கள் செய் திறல் தொழில் மற்று உடையரே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2053″>சூளாமணி:11 2053</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாரோன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாரோன் (2)</h2>
கடி மேல் விரி தாரோன் கைத்தலத்தது அன்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1519″>சூளாமணி:9 1519</a>/3
பெருகும் உரை என்று பெய் மலர் தாரோன்
உருக ஒருவாறு உறுவன் உரைத்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1922″>சூளாமணி:11 1922</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாவரம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாவரம் (1)</h2>
தாவரம் ஆய மரம் இவை-தாம் என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-372″>நீலகேசி:4 372</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாவனை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாவனை (1)</h2>
தாவனை தொழுதான் தவறு எய்துமோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-542″>நீலகேசி:5 542</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ் (23)</h2>
ஓரிரண்டாயிரங்கள் ஓடை தாழ் மத்த யானை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-108″>உதயணகுமார:1 108</a>/1
கல் நவில் திரு மணி கபாடம் தாழ் உறீஇ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-185″>சூளாமணி:4 185</a>/3
தாழ் வினை விலக்கும் சார்வு தலைப்படா அளவும் என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-199″>சூளாமணி:4 199</a>/4
தாம வேல் இளையவர் காப்ப தாழ் கதிர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-207″>சூளாமணி:4 207</a>/3
தாழ் கதிர் சொரிந்த போழ்தில் சந்திரகாந்தம் என்னும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-260″>சூளாமணி:5 260</a>/2
தானங்கள் ஆவன சந்தன தாழ் பொழில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-282″>சூளாமணி:5 282</a>/2
தாழ் கதிர் ஆரம் மார்பில் தமனிய குழையினான்-தன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-349″>சூளாமணி:5 349</a>/2
தாழ் புரி தயங்கும் நுண் நூல் சதவிந்து மொழிந்தவாற்றால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-359″>சூளாமணி:5 359</a>/3
மணம் கமழ் அலங்கல் உடை மைந்தர்-தம் மனம் தாழ்
வணங்கு இடை வணங்கு-தொறு அணங்கு என வணங்கும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-457″>சூளாமணி:6 457</a>/3,4
தம்பியோடு சங்க_வண்ணன் அம் பொன் மாலை தாழ் முக – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-474″>சூளாமணி:6 474</a>/1
நீல வாள் நெடும்_கணார் நிரந்து நெஞ்சு தாழ் ஒரீஇ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-486″>சூளாமணி:6 486</a>/3
திண் நிலைய மணி கதவம் தாழ் திறந்து திரு_விளக்கு திகழ மாட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1036″>சூளாமணி:8 1036</a>/1
தகர குழலும் அளகமும் திருத்தி பயின்ற தாழ் தட கை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1477″>சூளாமணி:9 1477</a>/2
சாமரை வீச தாழ் குழை செம்பொன் சுடர் வீச – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1526″>சூளாமணி:9 1526</a>/2
மா புரத்து மாளிகை-தம் மணி கதவம் தாழ் திறந்து மனத்தின் தாழும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1529″>சூளாமணி:9 1529</a>/3
தாழ் தளிர் பொதுளிய தமால வீதியை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1586″>சூளாமணி:10 1586</a>/1
தன்னை மெய் மறைத்து ஓர் விஞ்சை தாழ் இருள் எழினியாக – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1630″>சூளாமணி:10 1630</a>/3
தகர வார் குழல் பின் தாழ தாழ் குழை திரு வில் வீச – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1636″>சூளாமணி:10 1636</a>/3
காது ஆர் செம்பொன் தாழ் குழை மின்னின் கதிர் வீச – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1741″>சூளாமணி:10 1741</a>/3
வாழை தாழ் சோலை வேலி வாரணவாசி மன்னன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1787″>சூளாமணி:10 1787</a>/2
தாழ் இரும் பல் புயல் தாங்கி சரகூடம் சந்தித்த தகையோன்_அன்னோன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1807″>சூளாமணி:10 1807</a>/2
சங்கு இவர் வெண் சாமரையும் தாழ் குழையும் நீள் சுடரும் தயங்கி வீச – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1808″>சூளாமணி:10 1808</a>/2
தாழ் ஒளி சுடரவன்-தன்னை காண ஓர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1893″>சூளாமணி:11 1893</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்-அதனால்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்-அதனால் (1)</h2>
தா_இல் நிறையின் தாழ்-அதனால் பொறியின் வாயில் தாழ்ப்பெய்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1485″>சூளாமணி:9 1485</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்க”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்க (1)</h2>
தாழ்க மற்று அரும் துயர் சாற்ற கேள்-மினே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1764″>சூளாமணி:10 1764</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ச்சி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ச்சி (1)</h2>
தாழ்ச்சி மனத்தால் இது தத்துவம் என்றனனா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-727″>நீலகேசி:6 727</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ச்சியின்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ச்சியின் (1)</h2>
தாழ்ச்சியின் மாளிகைக்குள் தக்கவள் மனம் குளிர்ப்ப – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-3-160″>உதயணகுமார:3 160</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ச்சியினால்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ச்சியினால் (1)</h2>
ஆறினவோ இல்ல தாழ்ச்சியினால் உளதாம் எனின் நீ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-507″>நீலகேசி:5 507</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ச்சியும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ச்சியும் (2)</h2>
சாத்திரத்தால் அ தவிரன்-கண் தாழ்ச்சியும்
போத்தந்து காட்டும் திறம் என்னை புத்தா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-613″>நீலகேசி:5 613</a>/3,4
தலையன தாழ்ச்சியும் எழுச்சியும் அன்றி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-637″>நீலகேசி:5 637</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்த்த”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்த்த (2)</h2>
புடை பல புடைத்து தாழ்த்த பொருள் இது புகல்க என்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-119″>யசோதர:2 119</a>/3
தாழ்த்த காயின தண் அவரை கொடி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-1-30″>சூளாமணி:1 30</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்த்தினான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்த்தினான் (1)</h2>
சென்று மின் சொரிய செவி தாழ்த்தினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-630″>சூளாமணி:7 630</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்தர”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்தர (1)</h2>
தாமம் தாழ்தர நாற்றி தத்துவதரிசியது உருவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-153″>நீலகேசி:2 153</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ந்த”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ந்த (8)</h2>
அரு முடி அரசர் தாழ்ந்த அடி மிசை அரவம் ஊர – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-556″>சூளாமணி:6 556</a>/1
கட்டிய கழலர் தாழ்ந்த கச்சையர் கனலும் வாளர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-916″>சூளாமணி:8 916</a>/3
நீள் வரை மருங்கில் தாழ்ந்த திரு எனும் அருவி நீத்தம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1194″>சூளாமணி:9 1194</a>/2
அரு மணி அரும்பி தாழ்ந்த அம் தளிர் பொதும்பர் சார்ந்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1622″>சூளாமணி:10 1622</a>/4
போது அலர் பொதும்பில் தாழ்ந்த பொன் எழில் ஊசல்-தன் மேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1639″>சூளாமணி:10 1639</a>/3
இணங்கு இணரும் போதும் எதிர் ஏந்தி தாழ்ந்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1644″>சூளாமணி:10 1644</a>/4
பூம் தளிர் தாழ்ந்த பொழில் தயங்கு பொன் வரை-வாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1658″>சூளாமணி:10 1658</a>/1
கயில் கலந்து இருண்டு தாழ்ந்த கரும் குழல் மருங்கு சோர – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1665″>சூளாமணி:10 1665</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ந்ததே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ந்ததே (1)</h2>
தன்னை ஈன்ற அ தாய் மிசை தாழ்ந்ததே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-187″>யசோதர:3 187</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ந்தனர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ந்தனர் (3)</h2>
தலம்தலம்-தொறும் ஆடினர் தாழ்ந்தனர்
கலந்த காதன்மை காட்டுநர் போலவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-1-12″>யசோதர:1 12</a>/2,3
சுருளுறு குஞ்சிகள் துதைய தாழ்ந்தனர்
மருளுறு மனத்தினன் மன்னன் ஆயினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-820″>சூளாமணி:7 820</a>/3,4
தார் அணி தானை சிலம்பின தாழ்ந்தனர்
போர் அணி விஞ்சையர் பூமியின் மேலே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1228″>சூளாமணி:9 1228</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ந்தனன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ந்தனன் (1)</h2>
திரு அமர் சேவடி சென்று தாழ்ந்தனன்
கரு வரை அனைய தோள் கன பொன் தாரினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1491″>சூளாமணி:9 1491</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ந்தார்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ந்தார் (1)</h2>
அன்று மெய்மறந்து சேர்ந்தார் கின்னரர் அமரர் தாழ்ந்தார்
வென்றவன் தியானத்து உள்ளான் வியந்திலன் சிறிதும் வேந்தே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-542″>சூளாமணி:6 542</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ந்து”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ந்து (15)</h2>
தாதை எதிர்கொள்ள அவன் தாழ்ந்து அடி பணிந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-5-155″>நாககுமார:5 155</a>/1
தனசரண் அணையுளார்க்கு தவ அரசு அருள தாழ்ந்து
வினையின விளைவு-தம்மை வெருவினம் அடிகள் மெய்யே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-316″>யசோதர:5 316</a>/2,3
தாமத்து ஒத்து அலர்ந்து தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தலார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-61″>சூளாமணி:2 61</a>/2
வண்டு அலர்ந்து மாலை தாழ்ந்து மாட வாய் மறைந்தவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-477″>சூளாமணி:6 477</a>/4
தாது உலாய போது அணிந்து தாழ்ந்து தாம வார் குழல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-493″>சூளாமணி:6 493</a>/2
தங்கிய தியான போழ்தில் தாழ்ந்து தன் தட கை கூப்பி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-538″>சூளாமணி:6 538</a>/3
தாளை யாம் வணங்குபு தாழ்ந்து கேட்டுமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1053″>சூளாமணி:8 1053</a>/4
போது ஆர்ந்த கரும் குஞ்சி மணி தொடர்ந்தால் போல் புறம் தாழ்ந்து இருண்டவாறும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1533″>சூளாமணி:9 1533</a>/3
வந்து தாழ்ந்து மது மாரி தயங்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1578″>சூளாமணி:10 1578</a>/3
பூ மரு தடத்துள் தாழ்ந்து பொன் பொடி புதைய ஆடி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1704″>சூளாமணி:10 1704</a>/2
தங்கிய பொழுதில் தாழ்ந்து தண் கதிர் மதியம் தானே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1706″>சூளாமணி:10 1706</a>/3
கொந்து ஆடும் பூம் குழலும் கோதைகளும் ஆட கொய் பொலம் துகில் அசைத்த கொய்சகம் தாழ்ந்து ஆட – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1754″>சூளாமணி:10 1754</a>/2
தேன் அருளி மந்தார செம் தாமம் தாழ்ந்து திரள் அரைய செம்பவளம் வம்பாக ஊன்றி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1909″>சூளாமணி:11 1909</a>/1
எரி விடு சுடர் முடி இலங்க தாழ்ந்து போய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2107″>சூளாமணி:12 2107</a>/3
அருள் தாழ்ந்து நீ இருப்பது யாதின்-பால் ஆமோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-690″>நீலகேசி:6 690</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ப்பித்து”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ப்பித்து (1)</h2>
அற்றைநாள் அங்கு தாழ்ப்பித்து அகல் நகர் செல்வம் தன்னோடு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-571″>சூளாமணி:6 571</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்ப்பெய்தார்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்ப்பெய்தார் (1)</h2>
தா_இல் நிறையின் தாழ்-அதனால் பொறியின் வாயில் தாழ்ப்பெய்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1485″>சூளாமணி:9 1485</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்வர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்வர் (3)</h2>
நம்பி நாம் இனி நளி வரை தாழ்வர் கண்டு அல்லால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-727″>சூளாமணி:7 727</a>/3
மேகம் மேல் தவழ்ந்து வேய்கள் மிடைந்து கீழ் இருண்ட தாழ்வர்
ஏக மா மலையின் நெற்றி இரும் சுனை தடங்கள் எல்லாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-761″>சூளாமணி:7 761</a>/1,2
தழுவிய தட வரை தாழ்வர் வாய் எலாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1516″>சூளாமணி:9 1516</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்வரும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்வரும் (1)</h2>
மௌவல் மண்டபமும் மணல் தாழ்வரும்
எவ்வ பாலும் இசைந்து உள என்பவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-897″>சூளாமணி:8 897</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்வன”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்வன (1)</h2>
புலம் கெழு திரட்சிய புச்சம் தாழ்வன
அலங்கலான் எடுத்திட அகழ்ந்து எழுந்த அ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1514″>சூளாமணி:9 1514</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ்வார்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ்வார் (3)</h2>
வரையின் தாழ்வார் நிலம் வழங்கலாகார்களே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-735″>சூளாமணி:7 735</a>/4
இது இ தாழ்வார் நிலத்து இயற்கை மேலால் பல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-741″>சூளாமணி:7 741</a>/1
ஓங்கு நீள் மலையின் தாழ்வார் ஒலி புனல் உதிர_யாறு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-771″>சூளாமணி:7 771</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழ”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழ (11)</h2>
அலங்கல் அம் குழல் பின் தாழ அமிழ்த முன் மதி அணைந்தாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-90″>யசோதர:2 90</a>/4
அலங்கலும் குழலும் தாழ அணி ஞிமிறு அரவம்செய்ய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-975″>சூளாமணி:8 975</a>/2
காது ஆர்ந்த குழை தாழ கதிர் உமிழ்ந்த திரு முகத்தின் கதிர்ப்பும் காண்-மின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1533″>சூளாமணி:9 1533</a>/4
நொய்து இயல் விஞ்சை வேந்தர் நூற்றொருபதின்மர் தாழ
கையமை திகிரியானை காமனே கலவிக்கின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1559″>சூளாமணி:10 1559</a>/3,4
தகர வார் குழல் பின் தாழ தாழ் குழை திரு வில் வீச – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1636″>சூளாமணி:10 1636</a>/3
கோதையும் குழைவு இன் பட்டின் கொய்சக தலையும் தாழ
மாதர் வண்டு ஒருங்கு பேர மழையிடை நுடங்கும் மின் போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1639″>சூளாமணி:10 1639</a>/1,2
கயிலொடு குழல் பின் தாழ கண்டு நீர் கொள்-மின் என்று ஆங்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1641″>சூளாமணி:10 1641</a>/3
மை வரை ஒன்று கோல மணி தயங்கு அருவி தாழ
ஐவனம் கலந்த சாரல் அருகு வந்து அணைவதே போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1664″>சூளாமணி:10 1664</a>/1,2
புரி மணி குழல் புறம் தாழ போந்து அரோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1758″>சூளாமணி:10 1758</a>/3
புரி மணி ஆரம் தாழ பொன் நகர் பொலிய புக்கான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1784″>சூளாமணி:10 1784</a>/4
புரி மலர் குஞ்சி தாழ பொன் நகர் புகழ புக்கான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1788″>சூளாமணி:10 1788</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழம் (2)</h2>
தருதற்கு மகிழ்ந்து வந்தேன் தாழம் ஈங்கு ஒழிக என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-972″>சூளாமணி:8 972</a>/4
தாழம் இன்றி இவை தம்-மினோ என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-208″>நீலகேசி:2 208</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழலர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழலர் (1)</h2>
தாழலர் பண்ணினர் தாமும் எழுந்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1227″>சூளாமணி:9 1227</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழி”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழி (4)</h2>
தாழி வாய் குவளையும் தண் என் ஓதியர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-44″>சூளாமணி:2 44</a>/1
தாழி கோல போது அன கண்ணாள் தகுவாளோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-314″>சூளாமணி:5 314</a>/3
தாழி பேர் விலன் தமன் ஒருவன் கூறினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1257″>சூளாமணி:9 1257</a>/3
தாழி பதலையும் போலும் தகையன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1927″>சூளாமணி:11 1927</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழியாது”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழியாது (1)</h2>
தாழியாது எய்யும் தெய்வ படை முதல் அழிந்தும் சால – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1458″>சூளாமணி:9 1458</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழும் (3)</h2>
மாலை தாழும் மாட-வாய் நிலத்தகத்து மங்கைமார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-480″>சூளாமணி:6 480</a>/1
செழு மலர் திரள்கள் தாழும் சித்திரகூடம் சேர்ந்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-967″>சூளாமணி:8 967</a>/4
மா புரத்து மாளிகை-தம் மணி கதவம் தாழ் திறந்து மனத்தின் தாழும்
வேய் புரையும் மென் பணை தோள் மெல்_இயலார் மெல்லவே திறந்தார் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1529″>சூளாமணி:9 1529</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழை (2)</h2>
சங்கு உடைந்து அனைய தாழை தட மலர் தொடையலானே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-255″>சூளாமணி:5 255</a>/4
நல்ல மல்லிகை நறவம் ஞாழல் தாழை புன்னாகம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-150″>நீலகேசி:2 150</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாழையும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாழையும் (1)</h2>
கோடு உடைந்து_அன தாழையும் கோழ் இருள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-1-20″>சூளாமணி:1 20</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாள் (20)</h2>
தாள் ஒத்த கொம்மை மீதில் தரத்தினால் இழிந்தான் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-84″>உதயணகுமார:1 84</a>/4
தாள் வருத்தம் தவிர்த்து வளர்க்க என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-190″>யசோதர:3 190</a>/3
தாள் தவழ் தட_கையன் தயங்கு சோதியன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-76″>சூளாமணி:3 76</a>/2
மா கண் வையம் மகிழ்ந்து தன் தாள் நிழல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-144″>சூளாமணி:4 144</a>/1
தாள் உயர் தாமரை திருவும் தண் கதிர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-195″>சூளாமணி:4 195</a>/1
விரிந்த வாயொடு பணைத்தன வெளி உகிர் பரூஉ தாள்
சுரிந்த கேசரம் சுடர் அணி வளை எயிற்று ஒளியால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-721″>சூளாமணி:7 721</a>/2,3
ஒட்டிய கலிங்க தாள் மேல் திரைத்து உடுத்து உருவ கோடி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-842″>சூளாமணி:8 842</a>/1
தாள் நின்ற குவளை போதில் தாது அகம் குழைய மோந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-982″>சூளாமணி:8 982</a>/2
ஒடுங்கு தாள் முடங்க வைத்து உறங்குகின்றன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1061″>சூளாமணி:8 1061</a>/3
அடு குரல் அரச சீயம் அதனை ஓர் ஆம்பல் தாள் போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1143″>சூளாமணி:9 1143</a>/1
தாள் வரை இழிந்து வந்து தகை மணி நீல_வண்ணன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1194″>சூளாமணி:9 1194</a>/3
தாள் வீசு போழ்து கழல் ஓங்கு மாறும் எதிர் தாங்கள் ஆர்க்கும் ஒலியும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1331″>சூளாமணி:9 1331</a>/3
மதலை அம் தாள் அணை வாளை போன்றவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1404″>சூளாமணி:9 1404</a>/4
வால் இதழ் வீழ்தரு மகிழ் தன் தாள் முதல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1587″>சூளாமணி:10 1587</a>/1
ஈங்கு இதன் தாள் முதல் இருள மொய்த்தன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1589″>சூளாமணி:10 1589</a>/2
கழல் வலம் புரிந்த நோன் தாள் கடல்_வண்ணன் புதல்வன் காமர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1836″>சூளாமணி:10 1836</a>/1
தான் அருளும் ஆறு என்று தாள் பணியும் போழ்தும் தகை ஒன்றதேல் இறைமை தக்கதே அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1909″>சூளாமணி:11 1909</a>/4
சாய்ந்த விலங்குகள் தாள் உடைந்து ஆழ்தர – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1961″>சூளாமணி:11 1961</a>/2
தண் தாமரை மேல் நடந்தான் தடம் தாள் வணங்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-0-3″>நீலகேசி:0 3</a>/3
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-436″>நீலகேசி:4 436</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாள்-கண்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாள்-கண் (1)</h2>
தாள்-கண் நிமிரும் தலை நிமிரா எழல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-362″>நீலகேசி:4 362</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாள்-தனக்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாள்-தனக்கு (1)</h2>
தலைமகன் தாள்-தனக்கு ஆக சாகைய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-414″>சூளாமணி:5 414</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாள்கள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாள்கள் (3)</h2>
மந்திர கிழவர் கண்ணா மக்கள் தன் தாள்கள் ஆக – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-565″>சூளாமணி:6 565</a>/1
தாளிடை மிடைந்தன தாள்கள் தம்முளே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1273″>சூளாமணி:9 1273</a>/1
தாளொடு தாள்கள் தாக்கி தலையொடு தலைகள் முட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1433″>சூளாமணி:9 1433</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாள்களுக்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாள்களுக்கு (1)</h2>
பணிபு பின் வாணி பாதம் பண்ணவர் தாள்களுக்கு எம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-1″>உதயணகுமார:1 1</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாள்களை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாள்களை (1)</h2>
தாள்களை வெதுப்பும் வெம் போர் தாங்குவது அரியது என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1166″>சூளாமணி:9 1166</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாள்முளை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாள்முளை (1)</h2>
சஞ்சயம் உடைய கோமான் தாள்முளை தரணி எல்லாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-329″>சூளாமணி:5 329</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாளதாய்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாளதாய் (1)</h2>
முழு தாளதாய் பள்ளி முற்றத்து ஓர் அரை மரத்தின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-269″>நீலகேசி:4 269</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாளமும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாளமும் (1)</h2>
கைத்தல தாளமும் கலந்து இசைத்தவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1715″>சூளாமணி:10 1715</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாளர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாளர் (1)</h2>
தாளர் தாம் உடைந்து ஓடினால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1355″>சூளாமணி:9 1355</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாளிடை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாளிடை (1)</h2>
தாளிடை மிடைந்தன தாள்கள் தம்முளே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1273″>சூளாமணி:9 1273</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாளிலே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாளிலே (1)</h2>
தாளிலே இட்ட பின்றை தவிர்க நின் சீற்றம் என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1168″>சூளாமணி:9 1168</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாளினர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாளினர் (1)</h2>
தோளினர் தாளினர் தோன்றினர் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1242″>சூளாமணி:9 1242</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாளை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாளை (2)</h2>
தாளை மூசிய தாமரை தடம் பல அவற்றுள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-730″>சூளாமணி:7 730</a>/2
தாளை யாம் வணங்குபு தாழ்ந்து கேட்டுமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1053″>சூளாமணி:8 1053</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தாளொடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தாளொடு (2)</h2>
சந்தன தடம் தாளொடு சார்ந்தன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-892″>சூளாமணி:8 892</a>/3
தாளொடு தாள்கள் தாக்கி தலையொடு தலைகள் முட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1433″>சூளாமணி:9 1433</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தான் (143)</h2>
தான் உமிழ் கிரண மார்பன் சதானிகன் அரசன் ஆமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-10″>உதயணகுமார:1 10</a>/4
பொரு கயல்_கண்ணினாள் தான் போந்ததை அறிந்து அழுங்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-16″>உதயணகுமார:1 16</a>/1
இள மயில் அனைய தேவிக்கு இரங்கிய சாதானிகன் தான்
உளம் மலி கொள்கை ஆன்ற ஒரு தவன் கண்டு உரைத்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-24″>உதயணகுமார:1 24</a>/3,4
தக்க ராகத்தில் தான் மிக வாசித்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-48″>உதயணகுமார:1 48</a>/4
இன்ன நற்படி இருப்ப இயல் வயந்தகனும் தான்
சென்று யூகி-தன்னிடை திருமுகத்தை காட்டினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-64″>உதயணகுமார:1 64</a>/3,4
மன்னும் நாடும் தான் கடந்து மா கொடி நிறைந்து இலங்கும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-71″>உதயணகுமார:1 71</a>/3
தந்திரக்கு உமக்கு தான் இறையாம் என – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-78″>உதயணகுமார:1 78</a>/4
தளை சிறை மன்னன் கேட்ப தான் மகிழ் குழலின் ஊத – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-81″>உதயணகுமார:1 81</a>/2
தவம் மலி முனிவனை தான் வணங்கி கேட்டனன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-2-133″>உதயணகுமார:2 133</a>/4
வேண்டி தான் உடன் இருந்த வெந்த உடல் காட்டு என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-2-140″>உதயணகுமார:2 140</a>/4
பிரச்சோதனன் தான் என்னும் பெருமகன் ஓலை-தன்னை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-210″>உதயணகுமார:4 210</a>/1
தரிவு விச்சை மங்கையோ தான் பவண நாரியோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-233″>உதயணகுமார:4 233</a>/3
தான் அகம் விஞ்சை தான் உடன் விட்டனள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-267″>உதயணகுமார:5 267</a>/3
தான் அகம் விஞ்சை தான் உடன் விட்டனள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-267″>உதயணகுமார:5 267</a>/3
தாதை தாய் முதல் தான் கண்டு இருந்த பின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-273″>உதயணகுமார:5 273</a>/2
தாமரை கணால் தான் பருகும் நாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-289″>உதயணகுமார:5 289</a>/4
நேமி தான் முதல் நிதிகள் ஒன்பதும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-290″>உதயணகுமார:5 290</a>/4
தனி அரசினை தான் இயற்றியே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-295″>உதயணகுமார:5 295</a>/3
தந்தை_தாய் பதம் தான் பணிந்த பின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-298″>உதயணகுமார:5 298</a>/1
தந்த தான் பிரிதலை கருத்து எணி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-301″>உதயணகுமார:5 301</a>/2
சரிந்த காதலில் தான் உரைசெய்கின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-349″>உதயணகுமார:6 349</a>/4
பஞ்சாத்தி தான் உரைத்த பரமன் நீயே பரம நிலை ஒன்று எனவே பணித்தாய் நீயே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-17″>நாககுமார:1 17</a>/2
செல்லற்கு எளிது என்றே சே_இழையாள் தான் பரவி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-36″>நாககுமார:1 36</a>/3
எல்லா வினை செறிக்கும் இயல் முனியை தான் பணிந்தாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-36″>நாககுமார:1 36</a>/4
மணி விளக்கமே போன்ற மாதவனும் தான் உரைத்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-37″>நாககுமார:1 37</a>/4
வென்ற பரமன் அடி விமலமாய் தான் பணிந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-1-38″>நாககுமார:1 38</a>/3
தன்னுடை புதல்வி-தன்னை தான் அவன் கொடுத்து தாதி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-80″>நாககுமார:3 80</a>/2
தனது வித்தை-தன்னையே தான் நினைக்க வந்த பின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-4-135″>நாககுமார:4 135</a>/1
தாகம் மிக்கு உடையனாய் தான் லய பருகினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-4-141″>நாககுமார:4 141</a>/3
தங்கும் ஆண்டு ஐந்து நோற்றால் தான் ஐந்து திங்கள் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-5-151″>நாககுமார:5 151</a>/4
தன் பரிவேடம்-தன்னுள் தான் நனி வருவதே போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-1-31″>யசோதர:1 31</a>/2
தன் கையால் முன்கை பற்றி தான் அவள்கொண்டு செல்வான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-1-31″>யசோதர:1 31</a>/4
தன் மனத்தினை அவட்கு தான் உரைத்திடுதலோடும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-100″>யசோதர:2 100</a>/2
தனி முனி களிறு போல தான் நினைவு எய்துகின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-125″>யசோதர:2 125</a>/4
மன் உயிர்க்கு அரணம் மண் மேல் மன்னவர் அல்லரோ தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-139″>யசோதர:2 139</a>/4
தாங்கலன் அவ்வை-தன்னோடு அவள் மனை தான் அமர்ந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-151″>யசோதர:2 151</a>/3
தன்னின் முன் எழுவார்க்கு முன் தான் எழா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-166″>யசோதர:3 166</a>/2
தன்னை அஞ்சினர்-தங்களை தான் வெருண்டு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-166″>யசோதர:3 166</a>/3
தாயின் நல் நலம் தான் நுகர் போழ்தினில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-188″>யசோதர:3 188</a>/1
தாயை வாளியில் தான் உயிர்போக்கினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-3-189″>யசோதர:3 189</a>/4
தாதை-தன் துறவு முற்ற தான் உடன்பட்டது அல்லால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-314″>யசோதர:5 314</a>/1
தூ கடி கமழ்ந்து தான் துறக்கம் ஒக்குமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-1-35″>சூளாமணி:1 35</a>/4
தன் அவாம் மடவாரை தான் உவந்து பொழில் காட்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-173″>சூளாமணி:4 173</a>/3
தான் அகத்து இருள் கெட தயங்குகின்றதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-224″>சூளாமணி:4 224</a>/4
தம் கோன் ஏவ தான் இளவேந்தாய் தலை நின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-312″>சூளாமணி:5 312</a>/2
தான் அடைந்து அமர்வதற்கு உரியள் தையலே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-407″>சூளாமணி:5 407</a>/4
சார ஆங்கு ஒர் கல் தலத்து இருந்து தான் விளம்பினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-499″>சூளாமணி:6 499</a>/4
முடி பொர முனிவின் தான் போய் முனிவன முன்னினானால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-553″>சூளாமணி:6 553</a>/4
தங்கு கேள்வியான் தான் முன் சொன்னதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-607″>சூளாமணி:7 607</a>/4
தெரியின் தொல் பகை தான் சிறிது ஆயினும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-643″>சூளாமணி:7 643</a>/3
தான் உயிர் தளிர்ப்பது ஓர் சவியன் ஆயினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-825″>சூளாமணி:7 825</a>/4
புரைசை தான் நெகிழ்த்து மற்றோர் புது வடம் புரள வீக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-927″>சூளாமணி:8 927</a>/2
பளிங்கு இயல் பலகை-தன் மேல் பாவையது உருவம் தான் முன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1006″>சூளாமணி:8 1006</a>/1
தான் முறையின் ஓது சமிதை தொழுதி சார்ந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1097″>சூளாமணி:8 1097</a>/4
பண் தான் கொண்ட பாவையார் பாடல் இசை கேட்டான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1125″>சூளாமணி:8 1125</a>/4
தான் உடம்பு இறந்ததன் பின்னும் தன் திறல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1383″>சூளாமணி:9 1383</a>/1
தான் எறிந்த நேமி தனக்கே பகை ஆகி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1466″>சூளாமணி:9 1466</a>/1
தன் நிழல் தான் செய்வ செய்ய தான் தெளிந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1600″>சூளாமணி:10 1600</a>/3
தன் நிழல் தான் செய்வ செய்ய தான் தெளிந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1600″>சூளாமணி:10 1600</a>/3
புரை இலங்கு பொன் சிலம்பு தான் சிலம்பும் போழ்தில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1649″>சூளாமணி:10 1649</a>/3
தான் உடை ஒளி திசை தவழ்ந்து எழுந்ததே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1734″>சூளாமணி:10 1734</a>/4
வம்ப துகிலின் வடம் சூழ்ந்து மணிமேகலையும் தான் ஏற்றி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1753″>சூளாமணி:10 1753</a>/2
தகரம் நாறு இரும் சோலை சயம்பூல் தான் துறவு அரசாய் நின்ற காலை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1809″>சூளாமணி:10 1809</a>/1
கங்கை தான் இரு கரையும் கதிர் மணியும் பசும்பொன்னும் கலந்து சிந்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1819″>சூளாமணி:10 1819</a>/3
தன் அமர் அமைச்சரோடு தான் அமர்ந்திருந்து சொன்னான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1852″>சூளாமணி:11 1852</a>/4
நீடு உயர் மழ களிறு இருவி தான் இழிந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1890″>சூளாமணி:11 1890</a>/2
அளி ஆர உலகம் நீ ஆள்கின்றாய் என்கோ அமர் உலகு தான் நின்னது அடி அடைந்தது என்கோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1905″>சூளாமணி:11 1905</a>/2
தான் அருளும் ஆறு என்று தாள் பணியும் போழ்தும் தகை ஒன்றதேல் இறைமை தக்கதே அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1909″>சூளாமணி:11 1909</a>/4
அறிவர் அறைந்தாங்கு அறைந்தனன் தான் அங்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1994″>சூளாமணி:11 1994</a>/3
என்று தான் இளையரை முனிவர் தேற்றினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2105″>சூளாமணி:12 2105</a>/4
தான் கண்டவன் செய் தவம்-தன்னை கலக்ககில்லா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-0-9″>நீலகேசி:0 9</a>/1
பொறையும் ஆற்றலும் பூமியும் மேருவும் அனையான் தான்
சிறை செய் சிந்தையன் அந்தம்_இல் பொருள்களை தெரிந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-33″>நீலகேசி:1 33</a>/3,4
எங்கும் தான் என எரி கொள்ளி வளை என திரியும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-52″>நீலகேசி:1 52</a>/4
தான் உயர் இன்பம் தவத்தால் தலைப்படும் தன்மையினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-86″>நீலகேசி:1 86</a>/3
தான் நற்கு உணர்தல் இதுவாம் அதன் தத்துவம்மே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-117″>நீலகேசி:1 117</a>/4
காட்சி வகை தான் கடவுள் முதலாய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-121″>நீலகேசி:1 121</a>/1
யாது-கொல் தான் முன் என்னால் அடர்க்கற்பாலது என்றாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-162″>நீலகேசி:2 162</a>/4
கண்டனள் தான் காம்பிலி காவலன் கடை முகத்து ஓர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-164″>நீலகேசி:2 164</a>/2
தான் உரைத்தாள் தான் வேண்டும் தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-175″>நீலகேசி:2 175</a>/3
தான் உரைத்தாள் தான் வேண்டும் தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-175″>நீலகேசி:2 175</a>/3
ஆதி தான் பெரியனாய் அற கெடும் அளவு எல்லாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-176″>நீலகேசி:2 176</a>/1
யாதனையும் தான் வேண்டான் அயலார்க்கே துன்புற்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-176″>நீலகேசி:2 176</a>/3
சொல்லிய அ நான்மை மேல் துணிவினையும் தான் பெயர்த்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-178″>நீலகேசி:2 178</a>/1
என்னென் தான் பெரியவாறு இருமையினும் திரிந்து என்றாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-179″>நீலகேசி:2 179</a>/4
பெருமை முன் பெற்றனனேல் பின்னை தான் முடிப்பது ஓர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-180″>நீலகேசி:2 180</a>/1
தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க என்பதனை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-181″>நீலகேசி:2 181</a>/1
தான் கெடும் அளவு எல்லாம் நினைந்து உரைத்த தத்துவம்-தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-181″>நீலகேசி:2 181</a>/3
பின்பும் தான் பிறர்பிறர்க்கு பிறந்து உழப்பே ஆக்கினால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-184″>நீலகேசி:2 184</a>/3
தன்னை தந்து எனை கொண்டு தான் சென்றான் எனல் அன்றோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-195″>நீலகேசி:2 195</a>/4
தான் பட்டான் தள வீரன் தப்பி ஓடு அவன் அருகே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-197″>நீலகேசி:2 197</a>/2
தான் பட்டான் பட்டார்க்கு தன் பாட்டை உரைக்குமோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-197″>நீலகேசி:2 197</a>/4
பாதிரி பூ புத்தோடு பாழ்ப்பினும் தான் பல் வழியும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-202″>நீலகேசி:2 202</a>/1
தலைவன் ஈ பொருள்களே தான் நாட்டல் உறவினால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-204″>நீலகேசி:2 204</a>/4
அளத்தற்கேல் அவன் தான் அறியும் பிறன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-209″>நீலகேசி:2 209</a>/2
உள்ளம் தான் இரு பாகினும் உண்மையால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-215″>நீலகேசி:2 215</a>/1
தான் அது ஆதல் தாதாகதர் தன்மையோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-220″>நீலகேசி:2 220</a>/4
தான் செய்திட்டனன் சாதக கற்பங்கள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-224″>நீலகேசி:2 224</a>/2
இருந்த அ திசை முன்னி தளிர்_இயல் தான் எழுந்தாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-231″>நீலகேசி:2 231</a>/4
சென்று தான் எய்தி சிற்பிடத்தால் புக்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-3-236″>நீலகேசி:3 236</a>/1
மான் அறா நோக்கி மணல் சுமையும் தான் பெரிதால் துக்கம் துக்கம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-3-256″>நீலகேசி:3 256</a>/2
தான் அறா பல் தொழிலும் தான் துக்கம் ஆதலால் சருவ்வம் துக்கம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-3-256″>நீலகேசி:3 256</a>/4
தான் அறா பல் தொழிலும் தான் துக்கம் ஆதலால் சருவ்வம் துக்கம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-3-256″>நீலகேசி:3 256</a>/4
துனைந்து தான் உண்மை நன்று சூனியம் ஆதற்கு என்றாட்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-3-262″>நீலகேசி:3 262</a>/3
இழுக்கு_இல்லா பெரும் தவத்து இலிங்கிகளை தான் கண்டு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-269″>நீலகேசி:4 269</a>/2
தன் தன்மை ஆகிய தான் பழிப்பார்-தாம் உளரோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-274″>நீலகேசி:4 274</a>/3
பெண் என்றும் பிற என்றும் தான் நோக்கி பெரும் பேதாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-275″>நீலகேசி:4 275</a>/3
பிறன் சுமவான் தான் நடவான் பெரு வினையும் உய்க்கில்லா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-307″>நீலகேசி:4 307</a>/1
தாய் உடம்பின் அகத்து உடம்பு தான் வைத்தது இன்றியே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-309″>நீலகேசி:4 309</a>/2
தேவன் ஆகி திரிந்து தான் காட்டிக்காண் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-320″>நீலகேசி:4 320</a>/4
தான் அடையா வினை ஆம் என்றல் தத்துவம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-335″>நீலகேசி:4 335</a>/3
தான் மெய்க்-கண் நின்ற தவசி மற்று எங்கு உளன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-342″>நீலகேசி:4 342</a>/3
குற்றம் என்ன பிச்சையும் குறித்துழி புகாது தான்
துற்றி உய்த்தல்-தன்னொடு துதாங்கு என்று ஆத்தர் சொன்னவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-356″>நீலகேசி:4 356</a>/3,4
சொன்மை உணராதவர்கட்கு தான் சொலற்பாடு இன்மையான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-385″>நீலகேசி:4 385</a>/3
பால் பொருள் தான் தயிர் ஆய பொழுதின்-கண் பாழ்த்திலதேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-386″>நீலகேசி:4 386</a>/3
கொண்ட உடம்போடு உயிர் தான் உடன் கூடி நின்றால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-415″>நீலகேசி:4 415</a>/1
நூல் தான் இரும்பாய் நிகழாமை நொடிதி ஆங்கே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-420″>நீலகேசி:4 420</a>/1
கோள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே கொள்ளுமேல் ஈர்ம் குவள்ளை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-436″>நீலகேசி:4 436</a>/2
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-436″>நீலகேசி:4 436</a>/3
ஆடுவார் காண்பார் அவர் அருகே தான் சென்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-475″>நீலகேசி:5 475</a>/1
சேடனார் காண்டும் நாம் என்று தான் சென்றாளே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-475″>நீலகேசி:5 475</a>/4
இல்லவே என தெருட்டுவன் எடுத்து உரை என தான்
சொல்லவே துவர் ஆடைகள் மூடிய சேடன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-483″>நீலகேசி:5 483</a>/2,3
புக்கனதாம் பொறியால் நின் புலம் அன்றி பொய் என தான்
நக்கனர் சாக எனும் நீ உரைக்கும் நயங்கள் என்றாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-503″>நீலகேசி:5 503</a>/3,4
மற்று இது தான் தன் பொறி உறுகாறும் வரலின் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-516″>நீலகேசி:5 516</a>/4
பண்டு தான் வைத்து அ பண்டத்தை ஒப்பது ஒன்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-549″>நீலகேசி:5 549</a>/1
தக்கதின் தான் போய் சமதண்டம் புக்காள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-666″>நீலகேசி:6 666</a>/4
அறிந்தான் அறிந்தன தான் சொல்லின் ஆர்வ சினத்தனனாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-682″>நீலகேசி:6 682</a>/1
தான் உடம்போடு பொறியினன் ஆதலின் சாதகன் ஆம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-684″>நீலகேசி:6 684</a>/2
தான் அடைந்தால் தனு ஆம் இது வாமதன் தத்துவமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-684″>நீலகேசி:6 684</a>/4
எப்பாலும் தான் கெடா இல்லனவும் தோன்றா என்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-696″>நீலகேசி:6 696</a>/1
ஒப்பு யாதும் இல்லது உரைத்து அளியின் தான் உண்ணும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-696″>நீலகேசி:6 696</a>/2
தன் தீகை உண்ணாதான் தான் கண்டது என்னோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-697″>நீலகேசி:6 697</a>/4
தவத்தினும் இல் வாழ்க்கை தான் கண்டது என்னோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-697″>நீலகேசி:6 697</a>/5
ஊட்டும் பொழுதொடு தான் புல் உண்ணும் போழ்தின் கால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-699″>நீலகேசி:6 699</a>/2
தான் உளது ஆய வழி அதன்-தன் பால் இயல்பு எனல் ஆம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-714″>நீலகேசி:6 714</a>/1
தான் நின்ற தன்மை தவிராது உரைக்கிற்றியேல் நின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-725″>நீலகேசி:6 725</a>/3
சென்று அ விரலும் என தான் நின் கூற்றது ஆயிற்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-6-726″>நீலகேசி:6 726</a>/2
பின் தான் பிரளையத்து ஆக்கமும் பேர்ச்சியும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-731″>நீலகேசி:7 731</a>/3
தான் அருவு ஆய பொருளதுவாம் ஒலி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-760″>நீலகேசி:7 760</a>/1
தான் என்றும் ஆள்வது தன்னை எனின் நங்கள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-768″>நீலகேசி:7 768</a>/3
தன் கையில் தன் கண்ணை தான் பொத குத்துவது – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-770″>நீலகேசி:7 770</a>/3
தன்னை படைப்பின் முன் தான் இன்மையால் இல்லை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-771″>நீலகேசி:7 771</a>/1
சாதி கண்டாய் என தான் தளராது சாற்றுக என்றாட்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-9-827″>நீலகேசி:9 827</a>/2
விட்டு தான் தன் விகுர்வணை காட்டுவாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-10-888″>நீலகேசி:10 888</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தான்-தான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தான்-தான் (1)</h2>
தான்-தான் பிறிது ஓர் பொருளோ இரண்டொடு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-750″>நீலகேசி:7 750</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தான”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தான (3)</h2>
தான கோளில் சாதக ஓலை தலைவைத்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-310″>சூளாமணி:5 310</a>/4
தயங்குகின்றன தான மந்தாரமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-753″>சூளாமணி:7 753</a>/2
கையது வீய காமுறு தான கலப்பு என்றும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-564″>நீலகேசி:5 564</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானகம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானகம் (1)</h2>
கணி நிலை இலா திறல் கடவுள் தானகம்
மணி நிலை சுடர் ஒளி மலர்ந்து தோன்றவே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-180″>சூளாமணி:4 180</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானங்கள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானங்கள் (2)</h2>
தானங்கள் ஆவன சந்தன தாழ் பொழில் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-282″>சூளாமணி:5 282</a>/2
தத்துவம் தேறியவன் செய்த தானங்கள்
முத்திறத்துள்ளும் படாது முடி மன்ன – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2000″>சூளாமணி:11 2000</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானத்தர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானத்தர் (1)</h2>
தாமரை செம் கண்-தம்மால் பணித்த தானத்தர் ஆனார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-96″>சூளாமணி:3 96</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானத்தின்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானத்தின் (1)</h2>
தானத்தின் உண்மை இது தத்துவமா கொள் என்றாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-417″>நீலகேசி:4 417</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானம்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானம் (18)</h2>
அந்தம்_இல் அருகர் பூசை அருள் முனி தானம் செய்தால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-5-152″>நாககுமார:5 152</a>/2
பின் அவன் பணித்த தானம் பெறும் முறை வகையின் சேர்ந்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-97″>சூளாமணி:3 97</a>/3
ஓங்கு இரும் தானம் காட்டி உவந்து இனிது இருக்க என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-104″>சூளாமணி:3 104</a>/4
அவிர் சென்னி மேல் கடவுள் தானம் அஃது – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-4-213″>சூளாமணி:4 213</a>/2
செம்மையால் கடவுள் தானம் சேர்வதே சிந்தையாற்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-356″>சூளாமணி:5 356</a>/3
அன்னவர்க்கு இருக்கை தானம் அரசனும் அருளி செய்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-509″>சூளாமணி:6 509</a>/4
வெறி மயங்கு உருவ கண்ணி விஞ்சையர் விளங்கு தானம்
மறவியின் மயங்கி வாழும் மனித்தர்க்கு நிகழ்த்தல் ஆமோ – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-521″>சூளாமணி:6 521</a>/3,4
உரிய தானம் பெறா உறங்கி ஊறும் கொளா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-737″>சூளாமணி:7 737</a>/3
தயங்குகின்றன தானம் மந்தாரமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-753″>சூளாமணி:7 753</a>/4
கற்றவர் கடவுள் தானம் சேர்ந்தவர் களைகண்_இல்லார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-774″>சூளாமணி:7 774</a>/1
ஓடு இணர் சுடர் பொன் உக்க தானம் ஒக்கும் ஊங்கு எலாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-794″>சூளாமணி:7 794</a>/4
தன் இயல் தானம் தவமொடு பூசனை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1991″>சூளாமணி:11 1991</a>/3
நிலைமைய தானம் நிழல் மணி பூணோய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1992″>சூளாமணி:11 1992</a>/2
தக்க மிகு தானம் முதலாய தலை நிற்கும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2023″>சூளாமணி:11 2023</a>/1
தானம் யாவர்க்கும் செய்வது நன்று என்பாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-325″>நீலகேசி:4 325</a>/3
தானம் சீலமும் பொறை தக்கது ஆய வீரியம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-354″>நீலகேசி:4 354</a>/1
பெண் தானம் ஈயும் அறம் கொண்ட பெருமையினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-398″>நீலகேசி:4 398</a>/4
பேர்த்து இவண் வாரல் இல்லா பிறவி ஆம் தானம் என்னின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-426″>நீலகேசி:4 426</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானம்செய்தார்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானம்செய்தார் (1)</h2>
மலைவு_இல் சீர் மா தவர்க்கு வண்மையில் தானம்செய்தார்
தொலைவு_இலா பிறவி நீங்கி தொல் சுக கடலுள் ஆழ்வார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-334″>உதயணகுமார:6 334</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானமும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானமும் (1)</h2>
சாதலும் பிறத்தலும் இலாத தானமும்
கோது என கொள்-மின் என்று ஒருத்தி கூறினாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-1049″>சூளாமணி:8 1049</a>/3,4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானமே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானமே (1)</h2>
கலி விழா கழுமின கடவுள் தானமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-365″>சூளாமணி:5 365</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானமொடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானமொடு (1)</h2>
தானமொடு சீலம் அவை தாங்கி நலம் ஓங்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-1-18″>நீலகேசி:1 18</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானவர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானவர் (6)</h2>
வரை மிசை தானவர் வாழும் நாட்டை அம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-6-306″>உதயணகுமார:6 306</a>/2
தானவர் அரக்கர் பண்டே தஞ்சமாம் இவற்கு மண் மேல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1155″>சூளாமணி:9 1155</a>/1
தானவர் எனினும் இ போர் இழந்து போய் தரணி வாழும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1167″>சூளாமணி:9 1167</a>/1
சிகர மால் யானை வேந்தே தானவர் செரு அன்று ஆயின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1172″>சூளாமணி:9 1172</a>/2
தானவர் குருதி மாந்தி தம் பசி தணியும் என்பார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1193″>சூளாமணி:9 1193</a>/4
தானவர் நின்னை போல தம் திறல் அறிவு_இலாதார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1445″>சூளாமணி:9 1445</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானவர்கள்-தம்முள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானவர்கள்-தம்முள் (1)</h2>
தார் செய் தானவர்கள்-தம்முள் தானவன் ஒருவன் வந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1307″>சூளாமணி:9 1307</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானவரும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானவரும் (1)</h2>
தானவரும் வந்து தொழு தவ உருவு கொண்டான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-5-277″>யசோதர:5 277</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானவன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானவன் (3)</h2>
தண் என் வாய்மொழி தானவன் சொல்லுவான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-277″>உதயணகுமார:5 277</a>/2
தம் குல தொடர்ச்சி கூறி தானவன் இருந்த போழ்தின் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-550″>சூளாமணி:6 550</a>/1
தார் செய் தானவர்கள்-தம்முள் தானவன் ஒருவன் வந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1307″>சூளாமணி:9 1307</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானும் (22)</h2>
ஆழி நல் இறைவன் தானும் அணி மிகு மாடம் ஏறி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-87″>உதயணகுமார:1 87</a>/3
பெரும் தெரு நடுவுள் தோன்ற பீடு உடை குமரன் தானும்
திரு வலி தட கை வீணை சீருடன் பாடலோடும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-97″>உதயணகுமார:1 97</a>/2,3
வந்தவர் அம்பு_மாரி வள்ளல் மேல் தூவ தானும்
தன் தனு மேவி சாரா தரத்தினால் விலக்கி பின்னும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-1-118″>உதயணகுமார:1 118</a>/1,2
தந்தையால் அமைச்சன் சொல்ல தானும் தன் தாய்க்கு உரைத்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-86″>நாககுமார:3 86</a>/1
தந்தி மேல் மாதர் கூட தோழனும் தானும் ஏறி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-86″>நாககுமார:3 86</a>/2
வெற்றி வேல் குமரன் கேட்டு வியாளனும் தானும் சென்று – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-3-90″>நாககுமார:3 90</a>/1
மறு_இல் சீர் முனிவனாய நாககுமாரன் தானும்
இறுகு வெவ்_வினைகள் வென்று இனி சித்தி சேர்ந்தது அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/nagaumaara-kaviyam/#2-5-164″>நாககுமார:5 164</a>/3,4
நஞ்சொடு படாத தானும் பிறரொடு நயந்து கொண்டாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-152″>யசோதர:2 152</a>/4
தன் அலால் தெய்வம் பேணார் சார்ந்தவர் தானும் சார்ந்தார்க்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-302″>சூளாமணி:5 302</a>/1
வெய்யது ஒன்று உறில் தானும் வெய்து உறும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-598″>சூளாமணி:7 598</a>/2
பொரு படை தொகை ஓர் மூன்று போர் தொழில் தானும் மூன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1183″>சூளாமணி:9 1183</a>/1
பின்னை மாதவனும் தானும் பிணை_அனார் உழையன் ஆனான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1630″>சூளாமணி:10 1630</a>/4
தங்கின் அவை கொண்டு தானும் எதிர் மிழற்றும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1650″>சூளாமணி:10 1650</a>/2
தாமரை அக இதழ் புரையும் தானும் ஓர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1733″>சூளாமணி:10 1733</a>/3
ஐயன் தானும் அவ்வகையாலே வளர்வு எய்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1746″>சூளாமணி:10 1746</a>/1
சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1757″>சூளாமணி:10 1757</a>/3
தானும் அடங்கி அடங்கினர்க்கு ஏந்திய – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1996″>சூளாமணி:11 1996</a>/1
புலவன் முடிவு என்னும் பூம் கொடியும் தானும்
நிலவு சிவகதியுள் நீங்காது நின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2125″>சூளாமணி:12 2125</a>/3,4
பெற்றது தானும் கும்மாய திரிபு பயற்று இயல்பே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-388″>நீலகேசி:4 388</a>/1
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-4-436″>நீலகேசி:4 436</a>/3
தக்கது என்று அவன் சொல தானும் நீங்கினாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-8-823″>நீலகேசி:8 823</a>/4
சத்தியமே உரை நீ என தானும் அஃதே உரைத்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-9-852″>நீலகேசி:9 852</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானே (12)</h2>
ஒன்று நாம் கருதி சூழின் ஊழ் அது விளைவு தானே
கன்றி நாம் கருதிற்று இன்றி மற்றொர்வாறாக நண்ணும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-358″>சூளாமணி:5 358</a>/1,2
உற்றது ஓர் சிறு குற்றேவற்கு உரியராய் கருதி தானே
அற்றம்_இல் அலங்கல் வேலோன் அறிந்து அருள்செய்வது அல்லால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-569″>சூளாமணி:6 569</a>/2,3
இரும் பகை இதனை என்-கொல் விலக்குமாறு என்று தானே
சுரும்பு இவர் தொடையல் மார்பன் சூழ்ச்சி கொள் மனத்தன் ஆனான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-694″>சூளாமணி:7 694</a>/3,4
சென்று அவன் ஆற்றல் தானே கண்ட பின் தேறும் அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1144″>சூளாமணி:9 1144</a>/2
கரு மணி_வண்ணன் தானே கதிரவன் தொழிலும் பூண்டான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1557″>சூளாமணி:10 1557</a>/4
தந்து தாது பொழியும் பொழில் தானே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1578″>சூளாமணி:10 1578</a>/4
தங்கிய பொழுதில் தாழ்ந்து தண் கதிர் மதியம் தானே
மங்கை-தன் பவழ செவ்வாய் மடுத்து அகம் அடைந்தது அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1706″>சூளாமணி:10 1706</a>/3,4
வெம் கதிரோன் பெயரவனுக்கு இளவரசு இவ் வேந்தன் எனா முன்னம் தானே
கொங்கு இவரும் கரும் குழலி பெரும் தடம் கண் இரும் குவளை பிணையல் போல – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1822″>சூளாமணி:10 1822</a>/2,3
தங்கிய தவத்து அரசர்க்கு ஈந்த பயன் தானே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-2034″>சூளாமணி:11 2034</a>/4
கள்ளனும் தானே ஆய் கை யாப்புண்டவனே போல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-196″>நீலகேசி:2 196</a>/1
எல்லாம் தானே என்றலின் ஏன இழவு எய்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-5-562″>நீலகேசி:5 562</a>/3
தன் கையின் தன் கண்ணை தானே பொத குத்தி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-7-770″>நீலகேசி:7 770</a>/1
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானை (50)</h2>
தருசகன் என்னும் மன்னன் தானை வேல் தலைவன் மாரன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-3-154″>உதயணகுமார:3 154</a>/2
அடவியாம் அரசன் மிக்க அயோத்தியர்க்கு இறைவன் தானை
படை உறு சாலி என்பான் பலம் உறு சத்தி என்பான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-3-164″>உதயணகுமார:3 164</a>/1,2
தங்கு பன்னீராயிரம் தானை வல்ல வீரரும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-3-178″>உதயணகுமார:3 178</a>/2
மின் சொரி கதிர் வேல் தானை வீறு அடிபணிய வெம்மை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-4-186″>உதயணகுமார:4 186</a>/1
பெற்றிசெய் வேந்தன்-தன்னை பெருமை வேல் தானை மன்னை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/udayanakumara-kaviyam/#1-5-242″>உதயணகுமார:5 242</a>/2
விடைப்பு_அரும் தானை வேந்தன் தேவியின் விழைவு சொன்னாள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/ysoda-kaviyam/#3-2-111″>யசோதர:2 111</a>/4
தண்ணியன் வெய்யன் அம் தானை மன்னனே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-52″>சூளாமணி:2 52</a>/4
ஓங்கு இரும் கடல் அம் தானை வேந்து அணங்கு உறுக்கும் இன் சொல் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-2-63″>சூளாமணி:2 63</a>/2
ஏம் மரு கடல் அம் தானை இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-96″>சூளாமணி:3 96</a>/3
அறை கழல் அரவ தானை அணி முடி அரசர்_ஏறே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-256″>சூளாமணி:5 256</a>/2
ஆழி தேர் அரவ தானை அரசர்_கோன் புதல்வன் அம் தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-321″>சூளாமணி:5 321</a>/2
அலங்கல் அம் புரவி தானை அரும் கல தேரின் பேரன் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-322″>சூளாமணி:5 322</a>/3
தேர் அணி அரவ தானை சித்திர தேரின் பேரான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-327″>சூளாமணி:5 327</a>/3
தங்கும் மார்பின் நம்பிமார்கள் தானை சோலை சார்ந்ததே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-488″>சூளாமணி:6 488</a>/4
வேல் கொள் தானை வீரர்-தம்மை விஞ்சையன் வியந்து நீள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-498″>சூளாமணி:6 498</a>/1
அலகை_இல் தானை வேந்தன் அம்பரசரனை நோக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-511″>சூளாமணி:6 511</a>/1
மா விரி தானை மன்னா மனிதரது இயற்கை என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-519″>சூளாமணி:6 519</a>/4
அஞ்சல்_இல் தானை வேந்தே மனிதரே அவரும் யாதும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-531″>சூளாமணி:6 531</a>/3
மாசு_இல் நால் கடல் அம் தானை மன்ன மற்று அவற்கு தேவி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-536″>சூளாமணி:6 536</a>/3
இடி முரசு அதிரும் தானை இறை தொழில் மகனுக்கு ஈந்து – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-553″>சூளாமணி:6 553</a>/2
வென்றியால் விளங்கு தானை விஞ்சை அம் கிழவன் கண்ணா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-6-568″>சூளாமணி:6 568</a>/3
மா வல் தானை அ மன்னர்_மன்னனே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-599″>சூளாமணி:7 599</a>/4
அறை கழல் அரவ தானை அச்சுவக்கிரீவன் என்பான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-680″>சூளாமணி:7 680</a>/1
திறை தரவேண்டும் என்று விடுதர செரு அம் தானை
இறைவனும் அருளி செய்தான் இது இங்கு விளைந்தது என்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-680″>சூளாமணி:7 680</a>/3,4
ஆலும் மா வல் தானை நம் அடிகள் ஆளும் நாட்டு அகம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-787″>சூளாமணி:7 787</a>/2
தேங்கு நீர் கடல் அம் தானை சித்திரதரன் இ வையம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-837″>சூளாமணி:8 837</a>/3
நீர் அணி கடல் அம் தானை நிலம் நெளி பரப்பி நின்றான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-845″>சூளாமணி:8 845</a>/4
தழல் புகை நவின்ற கை தானை வீரர் தம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-905″>சூளாமணி:8 905</a>/3
வாங்கு இரும் கடல் அம் தானை மன்னவன் மகிழ்ந்து மற்றை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-911″>சூளாமணி:8 911</a>/2
அன்னணம் தானை பண்ணி அணைந்த பின் அமைச்சரோடு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-917″>சூளாமணி:8 917</a>/1
தம் அரி அனையது அ தானை வண்ணமே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-955″>சூளாமணி:8 955</a>/4
ஏமரு கடல் அம் தானை இரு நில கிழவன் சொன்னான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-969″>சூளாமணி:8 969</a>/4
வில்லினால் விரவு தானை செருவினுள் வீரம்-தன்னால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1178″>சூளாமணி:9 1178</a>/3
ஆள் வரை அனைய தானை அச்சுவக்கிரீவன் என்னும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1194″>சூளாமணி:9 1194</a>/1
தார் அணி தானை சிலம்பின தாழ்ந்தனர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1228″>சூளாமணி:9 1228</a>/3
அன்று போர் மலைந்தது தானை ஆயிடை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1271″>சூளாமணி:9 1271</a>/1
தானை தம்முள் தாக்கலுற தாமும் தம்முள் தலைப்பெய்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1338″>சூளாமணி:9 1338</a>/4
வையம் ஆள் இளையவன் தானை மாற்றலர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1414″>சூளாமணி:9 1414</a>/3
மணம் கமழ் சுரமைநாடன் தானை மேல் மடுத்தது அம்மா – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1428″>சூளாமணி:9 1428</a>/4
பொரும் கலி அரசர் தானை போக்கிடம் அற்றது அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1432″>சூளாமணி:9 1432</a>/4
ஆள் உடை அரசன் தானை அரவமோடு உடைந்தது அன்றே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1433″>சூளாமணி:9 1433</a>/4
ஆலும் மால் புரவி திண் தேர் அரசனது அரவ தானை
வேலினான் உடங்கு நில்லாது உடைந்திட வெகுண்டு நோக்கி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1442″>சூளாமணி:9 1442</a>/2,3
வெம் பரி விளங்கும் தானை வேலவர் விளங்குகின்றார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1790″>சூளாமணி:10 1790</a>/4
சூழ் இரும் திண் கடல் தானை உடன் துளங்க சுரர் கொணர்ந்து சொரிந்த மாரி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1807″>சூளாமணி:10 1807</a>/1
விக்கிரம கடல் தானை விறல் வேந்தர் இவர் சிலரை விளம்ப கேளாய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1810″>சூளாமணி:10 1810</a>/4
ஆர்த்தது அங்கு அரவ தானை ஆலித்த முரசும் சங்கும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1826″>சூளாமணி:10 1826</a>/1
மிடை கெழு வினைவர் தானை மெலிய மேற்சென்றுவிட்டான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2112″>சூளாமணி:12 2112</a>/4
இடி முரசு அதிரும் தானை அரசரோடு இங்கண் ஈண்டி – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2120″>சூளாமணி:12 2120</a>/3
வேல் நிரைத்த விரி தானை வேத்து அவையார் வியப்பு எய்த – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-2-175″>நீலகேசி:2 175</a>/1
மல்லல் தானை மதனசித்தன் எனும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/neelakesi/#5-10-855″>நீலகேசி:10 855</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானைய”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானைய (1)</h2>
படை கெழு தானைய பல் களி யானை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1997″>சூளாமணி:11 1997</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையர் (1)</h2>
கண் மலைத்து இழிதரும் கடல் அம் தானையர்
விண் மலைத்து இழிதரும் விளங்கு சோதியர் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1769″>சூளாமணி:10 1769</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையன்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையன் (3)</h2>
முரசு அமர் முழங்கு ஒலி மூரி தானையன்
அரசவை மண்டபம் அடைவது எண்ணினார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-90″>சூளாமணி:3 90</a>/3,4
சித்திர மணி தொடர் திளைக்கும் தானையன்
கத்திகை கண்ணியன் காணும் பால் எலாம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1387″>சூளாமணி:9 1387</a>/2,3
முரசு வீற்றிருந்து அதிர் மூரி தானையன்
அரசு வீற்றிருந்தனன் பின்னை ஆயிடை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1506″>சூளாமணி:9 1506</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையாய்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையாய் (1)</h2>
தீது_இல் தானையாய் செல்ல வைப்பதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-608″>சூளாமணி:7 608</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையார்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையார் (1)</h2>
பணி வரை இலா தொழில் பரவை தானையார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-958″>சூளாமணி:8 958</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையார்கட்கு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையார்கட்கு (1)</h2>
ஆள் வலி தானையார்கட்கு ஆதியது அழகிதேனும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-5-248″>சூளாமணி:5 248</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையான்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையான் (4)</h2>
பொங்கு தானையான் புகன்ற மாற்றமும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-578″>சூளாமணி:7 578</a>/3
ஓட்டு_இல் தானையான் ஓலை வாசகம் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-588″>சூளாமணி:7 588</a>/1
மகர மால் கரும் கடல் மருளும் தானையான்
சிகர மால் யானை மேல் செல்வன் தோன்றினான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1879″>சூளாமணி:11 1879</a>/3,4
ஆர்ப்பு ஒலி தழுவிய அரவ தானையான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-11-1889″>சூளாமணி:11 1889</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையானும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையானும் (1)</h2>
வீங்கு இரும் தானையானும் வெண் மலர் பிடித்த கையால் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-3-104″>சூளாமணி:3 104</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையீர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையீர் (1)</h2>
முன் நுகர்ந்து இகந்தவர் மூரி தானையீர்
பின்னும் வந்தவரொடும் சென்று பேர்ந்திலள் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2088″>சூளாமணி:12 2088</a>/2,3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையும்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையும் (2)</h2>
வஞ்சம்_இல் மணி_ஒளி_வண்ணன் தானையும்
எஞ்சல்_இன்று எழுந்து எதிரூன்றி ஏற்றதே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1266″>சூளாமணி:9 1266</a>/3,4
முரைசு அதிர் முழங்கு ஒலி மூரி தானையும்
திரை செறி வளாகமும் சிறுவர்க்கு ஈந்து போய் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-12-2099″>சூளாமணி:12 2099</a>/1,2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையுள்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையுள் (1)</h2>
தானையுள் நடுவு வீழ்ந்து அதிர தங்களுக்கு – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1224″>சூளாமணி:9 1224</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையுள்படுநர்”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையுள்படுநர் (1)</h2>
தானையுள்படுநர் மாண்பின் தாரவர் தொழுது கூற – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-846″>சூளாமணி:8 846</a>/2
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையே”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையே (4)</h2>
மங்குல் சேர் மணி வரை மன்னன் தானையே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-949″>சூளாமணி:8 949</a>/4
பரு நிலை மலையவர் பரவை தானையே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1378″>சூளாமணி:9 1378</a>/4
தடம் கமழ் சுரமைநாட்டு அரசன் தானையே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1412″>சூளாமணி:9 1412</a>/4
இரிந்தது சுரமையர் இறைவன் தானையே – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-9-1420″>சூளாமணி:9 1420</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையை”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையை (1)</h2>
ஆழித்தானவர் தானையை அட்ட என் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-636″>சூளாமணி:7 636</a>/3
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையொடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையொடு (1)</h2>
தங்கு ஒலி மிகுத்த தானையொடு கதிர் எறிப்ப சார்ந்தான் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-8-844″>சூளாமணி:8 844</a>/4
<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>
<a name=”தானையோடு”></a>
<hr style=”width: 30%; text-align: left; margin-left: 0; background-color: #ef9d87; height: 1px;”>
<h2 style=”color: #ef9d87; font-weight: bold;”>
தானையோடு (3)</h2>
மொய் புறத்து மேல் முழங்கு தானையோடு
அப்புறத்து அரசவை அடைந்ததும் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-586″>சூளாமணி:7 586</a>/3,4
ஓங்கு தானையோடு உலாப்போந்த இடம் சென்று ஈது உரைத்தார் – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-7-701″>சூளாமணி:7 701</a>/4
முரசொடு வரி வளை மூரி தானையோடு
அரசரும் அரசர்_அல்லாரும் ஆயிடை – <a style=”color: #c91b1e;” href=”https://sangathamizh.tamilheritage.org/ayinjirukaapiaym-thodaradaivu/soolamani/#4-10-1768″>சூளாமணி:10 1768</a>/1,2

<a style=”color: #c91b1e;” href=”#மேல்”>மேல்</a>