ஞி – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞிமிறு 3

ஞிமிறு (3)

இணங்கு துணையாய் ஞிமிறு இரங்கின எழுந்தே – சூளாமணி:6 452/4
அலங்கலும் குழலும் தாழ அணி ஞிமிறு அரவம்செய்ய – சூளாமணி:8 975/2
யாழ் அகவி மணி வண்டும் அணி ஞிமிறு மதுகரமும் இசைப்ப செய்ய – சூளாமணி:9 1528/2

மேல்