சொ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சொர்ணமாலையும் 1
சொரி 16
சொரிக 1
சொரிகின்ற 5
சொரிந்த 6
சொரிந்தது 3
சொரிந்ததே 1
சொரிந்தன 1
சொரிந்தனவே 1
சொரிந்து 3
சொரிய 5
சொரியும் 1
சொரிவன 6
சொரிவார் 1
சொருக 1
சொல் 93
சொல்-அதனை 1
சொல்க 2
சொல்ல 34
சொல்லப்பட்ட 4
சொல்லல் 1
சொல்லலன் 3
சொல்லலனாய்விடின் 1
சொல்லலும் 7
சொல்லலுற்றான் 3
சொல்லலேல் 1
சொல்லலை 1
சொல்லவும் 1
சொல்லவே 1
சொல்லவேண்டா 1
சொல்லற்கு 1
சொல்லற்பாலை 1
சொல்லா 3
சொல்லாது 2
சொல்லாய் 4
சொல்லாயே 1
சொல்லாயேல் 1
சொல்லாயோ 2
சொல்லார் 1
சொல்லார்கள் 1
சொல்லால் 4
சொல்லாள் 1
சொல்லான் 3
சொல்லானும் 1
சொல்லி 42
சொல்லிக்கொள் 1
சொல்லிடில் 1
சொல்லிய 11
சொல்லியது 1
சொல்லியவாறு 1
சொல்லியிட்டார் 1
சொல்லியே 2
சொல்லில் 1
சொல்லின் 14
சொல்லின 3
சொல்லினது 2
சொல்லினர் 2
சொல்லினவும் 1
சொல்லினள் 1
சொல்லினளே 1
சொல்லினன் 1
சொல்லினனே 2
சொல்லினாய் 1
சொல்லினாயால் 1
சொல்லினார் 3
சொல்லினார்க்கு 1
சொல்லினால் 3
சொல்லினாள் 3
சொல்லினான் 6
சொல்லினீர் 2
சொல்லினும் 1
சொல்லினே 1
சொல்லினை 3
சொல்லு 4
சொல்லு-மின் 2
சொல்லுக 2
சொல்லுகவே 1
சொல்லுகிலாய் 1
சொல்லுகின்றான் 1
சொல்லுகேன் 1
சொல்லுதல் 3
சொல்லுதல்-தானும் 1
சொல்லுதலால் 3
சொல்லுதி 5
சொல்லுதியால் 2
சொல்லுதியோ 1
சொல்லுதும் 1
சொல்லுநர் 1
சொல்லுப 1
சொல்லுபவே 1
சொல்லும் 28
சொல்லுமே 1
சொல்லுவ 1
சொல்லுவது 2
சொல்லுவன் 9
சொல்லுவாய் 1
சொல்லுவாய்க்கே 1
சொல்லுவார் 1
சொல்லுவான் 4
சொல்லுவானோடு 1
சொல்லுவிர் 1
சொல்லுவேன் 1
சொல்லுவையாயினும் 1
சொல்லே 1
சொல்லேனும் 1
சொல்லேனும்_அல்லேன் 1
சொல்லை 7
சொல்லோ 1
சொல்வாய் 1
சொல்வார் 3
சொல்வாள் 2
சொல்வான் 3
சொல 11
சொலப்பட்டன 1
சொலவர் 1
சொலவாம் 1
சொலற்கு 2
சொலற்பாடு 1
சொலற்பால 1
சொலற்பாலது 1
சொலா 1
சொலார் 1
சொலால் 1
சொலி 1
சொலின் 2
சொலும் 3
சொற்கள் 4
சொற்கு 1
சொற்பொருள் 2
சொற்றதும் 2
சொற்றி 1
சொறியும் 1
சொன்மை 2
சொன்ன 36
சொன்னதன் 1
சொன்னதே 1
சொன்னவாறு 1
சொன்னவே 1
சொன்னாய் 7
சொன்னாயேல் 1
சொன்னார் 4
சொன்னார்க்கு 2
சொன்னால் 4
சொன்னாலும் 1
சொன்னாள் 17
சொன்னான் 21
சொன்னேற்கு 2
சொன்னேன் 1
சொன்னோமாக 1
சொனான் 1

சொர்ணமாலையும் (1)

இன்ப நல் பிரபையும் இலங்கு சொர்ணமாலையும்
நங்கை நல் பதுமையும் நாகதத்தை என்பரே – நாககுமார:4 123/3,4
மேல்


சொரி (16)

மின் சொரி கதிர் வேல் தானை வீறு அடிபணிய வெம்மை – உதயணகுமார:4 186/1
பொன் சொரி கவரி வீச பொங்கு அரியாசனத்தில் – உதயணகுமார:4 186/2
தண் சொரி கிரண முத்த தவள நல் குடையின் நீழல் – உதயணகுமார:4 186/3
மின் சொரி தரள வேந்தன் வீற்றிருந்த போழ்தின் – உதயணகுமார:4 186/4
சொரி படு மது மலர் சோலை நண்ணினான் – சூளாமணி:3 118/4
தூசினுள் நின்று சொரி மணி கோவையும் – சூளாமணி:5 293/2
சொரி நிதி புனல் உடை சோதிமாலை என்று – சூளாமணி:5 411/3
சொரி கதிர் வயிரம் கான்ற சுடர் எனும் கொழுந்து தோன்றி – சூளாமணி:8 857/2
சாந்து சொரி மாரி பொழிகின்ற தகையோடும் – சூளாமணி:8 1092/1
சொரி கதிர் வயிர பைம் பூண் அரசர்கள் பலரும் சூழ – சூளாமணி:9 1137/1
சொரி கதிர் கோடக முடிகள் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1397/3
மழை சொரி முகில் புகு மதியம் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1399/4
நெதி சொரி சங்கம் ஏந்தி நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டு – சூளாமணி:9 1438/1
சொரி கதிர் மணி சிலாவட்டம் சேர்ந்தனன் – சூளாமணி:10 1596/1
சொரி மது கலந்த சோலை சூரியபுரம்-அது ஆளும் – சூளாமணி:10 1788/1
சொரி மலர் தண் மலர் அணிந்த சோலை சூழ் சூரியத்தார் கோமான் தோலா – சூளாமணி:10 1812/1
மேல்


சொரிக (1)

தோம் கலந்திலாத சொல்லான் தொல் நகர் சொரிக என்றான் – சூளாமணி:8 921/4
மேல்


சொரிகின்ற (5)

அருவி வெண் திரை சொரிகின்ற அரு வரை குவடுகள் அவை முன்னால் – சூளாமணி:8 882/3
கலம்கொள் பேழைகள் கவிழ்ந்து என கதிர் மணி சொரிகின்ற அவை காணாய் – சூளாமணி:8 883/4
உலைவு_இல் வையகத்து ஒளிசெயும் பகலவன் உறு சுடர் சொரிகின்ற
வலையம் கை_அல வருவது மற்று இதன் சலத்தது வலி கண்டாய் – சூளாமணி:8 888/3,4
சொல்லால் மலிந்த புகழினான் சுவணகேது சொரிகின்ற
கல் ஆர் கொண்டல் பெயல் போலும் கணையின் மாரி கழல் வேந்தன் – சூளாமணி:9 1343/1,2
சொரிகின்ற மதுவின் மாரி துவலையில் நனைந்த தாரான் – சூளாமணி:11 1863/4
மேல்


சொரிந்த (6)

தாழ் கதிர் சொரிந்த போழ்தில் சந்திரகாந்தம் என்னும் – சூளாமணி:5 260/2
கண்டு கொன்றை பொன் சொரிந்த காந்தள் கை மறித்தவே – சூளாமணி:7 788/4
மன்னர்கள் சொரிந்த மணி நீர் அருவி ஆடி – சூளாமணி:8 1089/1
உதிர நீர் புது மழை சொரிந்த உச்சியின் – சூளாமணி:9 1220/3
கரி வளர் குஞ்சி மேல் சொரிந்த பூ_மழை – சூளாமணி:9 1486/3
சூழ் இரும் திண் கடல் தானை உடன் துளங்க சுரர் கொணர்ந்து சொரிந்த மாரி – சூளாமணி:10 1807/1
மேல்


சொரிந்தது (3)

நீங்கு_அரு நறு நெய் தீம் பால் சொரிந்தது ஓர் நீர்மைத்து என்றான் – சூளாமணி:6 549/4
ஊழி பேர் எரியுள் நெய் சொரிந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1257/4
சுரி மணி குஞ்சி மேல் சொரிந்தது என்பவே – சூளாமணி:9 1496/4
மேல்


சொரிந்ததே (1)

செம்பினை உருக்கி வெய்தாய் செவி முதல் சொரிந்ததே போல் – சூளாமணி:9 1424/3
மேல்


சொரிந்தன (1)

சொரிந்தன சுரும்பு இவர் துணர் கொள் பூ_மழை – சூளாமணி:11 1886/2
மேல்


சொரிந்தனவே (1)

வடி வாசப்பொடியாக வன வல்லி சொரிந்தனவே
புடை வாசம்கொள மாலம் பூம் கவரி எடுத்து எறிய – சூளாமணி:4 170/2,3
மேல்


சொரிந்து (3)

கரும்பு சூழ் கிளவியர் சொரிந்து கை தொழ – சூளாமணி:5 377/2
சுற்றிய பசும்பொன் சோதி சொரிந்து போய் துறக்கம் காண – சூளாமணி:8 847/3
நின்று இவை சொரிந்து ஒளி நிழற்றுகின்றவே – சூளாமணி:9 1503/4
மேல்


சொரிய (5)

உரு_இலி மதன் கணைகள் உற்று உடன் சொரிய பாய – உதயணகுமார:4 204/1
சென்று மின் சொரிய செவி தாழ்த்தினான் – சூளாமணி:7 630/4
மங்கல மணி கலச நீர் சொரிய ஆடி – சூளாமணி:8 1088/2
சுடர் விடு மணியின் மாரி பொன்னொடு சொரிய ஏவி – சூளாமணி:8 1108/2
தொடுத்த தாம மாலையும் முன் சொரிய வீழ்ந்தான் சுடர் வேலான் – சூளாமணி:9 1350/4
மேல்


சொரியும் (1)

விஞ்சவே சொரியும் காலம் வெண்மதி குடை கீழ் வாழும் – உதயணகுமார:1 5/3
மேல்


சொரிவன (6)

வெண்ணிலா சொரிவன வெள்ளி வேயுளும் – சூளாமணி:2 42/2
வடி வாய வேலவற்கு மலர் சின்னம் சொரிவன போல் – சூளாமணி:4 171/3
நகு மலரன நறவம் அவை சொரிவன நறவம் – சூளாமணி:7 750/1
சொரிவன மலர் மழை சுழல்வன எழு புகை – சூளாமணி:8 937/1
இனம் மலர் இடையிடை விரை மழை சொரிவன
கனம் மலி கழல் மணி வரையவன் உழையவர் – சூளாமணி:8 947/2,3
சொரிவன மலர் மழை துளிகளும் நறு விரை – நீலகேசி:4 453/1
மேல்


சொரிவார் (1)

அலர் மாரி மேல் சொரிவார் அமிர்த நீர் ஆட்டுவார் – சூளாமணி:11 2049/1
மேல்


சொருக (1)

சூரியன் குட-பால் சென்று குட வரை சொருக கண்டு – உதயணகுமார:1 117/1
மேல்


சொல் (93)

சொல் அருள் முனிவன் பாதம் தொழுது நன்கு இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 21/4
வெம் சொல் மாந்தர் வெகுண்டு உடன் பற்றினார் – உதயணகுமார:1 57/4
மந்திரித்தவர் சொல் கேட்டு மன்னன் அப்படி செய்கின்றான் – உதயணகுமார:1 94/4
துலங்கி வந்து அடி பரவி சொல் இனிது கூறுவான் – உதயணகுமார:2 137/4
சொல்ல அரும் சூட்சியும் சொல் பொருள் திண்மையும் – உதயணகுமார:4 216/2
அ முனிவன் சொல் அரசன் கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:5 283/1
துளங்கல்_இல் திருமின் போர்மின் தூய சொல் மடந்தை-தாமும் – உதயணகுமார:6 303/4
சுகந்தி ஊர்க்கு இறை சொல் புகழ் மா தவன் – உதயணகுமார:6 344/1
அற்புதமாய் காண்டலும் ஆன இன் சொல் கேட்டலும் – உதயணகுமார:6 367/2
செம் சொல் பாவையை நாவில் சேர்த்தாய் நீயே சிரீவர்த்தமானன் எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 17/4
சொல் அரிய சுராட்டிர தேசத்து – நாககுமார:1 30/1
விம்முறு துயர் சொல் கேட்டு வீரன் அ குகை காட்டு என்ன – நாககுமார:3 94/2
சொல் பகர்ந்து அருளு காளை துணைவர் ஆபவரும் உண்டோ – யசோதர:2 122/4
சொல் அறி கணையை வாங்கி தொடுத்து அவன் விடுத்தலோடும் – யசோதர:4 257/1
என்று இனிது கூறும் வணிகன் சொல் இகழாதே – யசோதர:5 273/1
சொல் நவில் சுதத்தமுனி தொன் மலர்_அடி-கண் – யசோதர:5 283/2
சொல் நவில் அருள் குரவன் துணை அடி பணிந்தார் – யசோதர:5 301/4
இன் சொல் மாதரும் இளம் கிளை சுற்றமும் எரி திரள் என அஞ்சி – யசோதர:5 323/1
முன் சொல் மா மலர் பொழிலினுள் முனிவரன் தொழுது நல் முனி ஆனான் – யசோதர:5 323/4
செம் சொல் புராணத்து உரையின்வழி சேறும் அன்றே – சூளாமணி:0 6/4
ஓங்கு இரும் கடல் அம் தானை வேந்து அணங்கு உறுக்கும் இன் சொல்
வீங்கு இரும் குவவு கொங்கை மிகாபதி மிக்க தேவி – சூளாமணி:2 63/2,3
சொல் பகர்ந்து உலகம் காக்கும் தொழில் புறத்து ஒழிய வாங்கி – சூளாமணி:2 67/1
நீ இடை அறி சொல் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சூளாமணி:3 103/4
முற்று முன் சடி பெயர் சொல் மூன்று உலஃகும் ஆன்று எழ – சூளாமணி:4 137/3
வெச்செனும் சொல் ஒன்றுமே விடுத்து மெய்ம்மை மேயினான் – சூளாமணி:4 139/4
வாம் மான் தேர் மன்னற்கு மங்கலம் சொல் மகளிரை போல் – சூளாமணி:4 169/3
ஏந்து இளம் தீம் குயில் இவை நும் சொல் கற்பான் இசைந்தனவே – சூளாமணி:4 176/2
தீம் கரும்பு அனைய சொல் சிறுமி தெய்வதக்கு – சூளாமணி:4 212/3
யாழ் பகர்ந்து இனிய தீம் சொல் அமிர்தனாரேனும் சூழ்ச்சி – சூளாமணி:5 249/3
வெம் சொல் ஒன்று உரைக்கமாட்டா விடு சுடர் விளங்கு பூணோய் – சூளாமணி:5 275/4
பால் மகிழ்ந்து அனைய தீம் சொல் பவழ வாய் பரவை அல்குல் – சூளாமணி:5 277/2
கோணை நூற்பவரை தன் சொல் குறிப்பின் மேல் நிறுத்த வல்லான் – சூளாமணி:5 301/2
புகர் முக பொறியதாய புகழ்ந்த சொல் அகத்து போகா – சூளாமணி:6 513/2
இறைவன் ஆங்கு உரைத்த சொல் கேட்டு என்னை பாவம் பொருந்தா – சூளாமணி:6 529/1
மீட்டு ஒர் சொல் கொடா விம்மிதத்தனாய் – சூளாமணி:7 588/3
புலவர் சொல் வழி போற்றிலன் என்பது ஓர் – சூளாமணி:7 640/1
சொல் நவில் ஓலை கை தொழுதனர் ஈந்தார் – சூளாமணி:7 661/4
சொல் நவின்று உரைக்கமாட்டார் துட்கென்று துளங்க ஆங்கு ஓர் – சூளாமணி:7 679/3
மெல் நரம்பு அனுக்கும் தீம் சொல் மெல்லியலார்-தம் பாடல் – சூளாமணி:8 836/1
பண் விளக்குறுக்கும் இன் சொல் பாவை அ பாவைமாரை – சூளாமணி:8 999/3
பண்களை மருட்டும் இன் சொல் பாவையை பருகலுற்ற – சூளாமணி:8 1002/1
விண் மிசை இழிந்து வந்த ஒற்றன் ஓர் வெம் சொல் மாற்றம் – சூளாமணி:9 1132/3
குமரனை குறித்த வெம் சொல் குறை சென்று முடியும் எல்லை – சூளாமணி:9 1145/2
சுடு சொல் இஃது ஒழிக என்று துணை செவி புதைத்து வல்லே – சூளாமணி:9 1146/3
தோளினால் ஆகுமேனும் சொல் எலாம் ஒழிக மற்று அ – சூளாமணி:9 1168/2
கலை மிசை இனிய சொல் கன்னி காளை-தன் – சூளாமணி:9 1214/1
கலையினை கடந்த சொல் கன்னி காதலன் – சூளாமணி:9 1254/1
தொலைவிடத்து அல்லால் சொல் இவை நுங்கட்கு ஒழியுமோ தூமகேதனனே – சூளாமணி:9 1320/4
வெம் சொல் ஆன விளம்பினான் – சூளாமணி:9 1354/4
நந்தாஅவனத்து இளையார் எழுவு யாழ் நரம்பினுக்கும் நலம் சால் இன் சொல்
மந்தார மலர் கமழும் மணி ஐம்பால் மை மதர்த்த மழை கண் மாதர் – சூளாமணி:9 1539/2,3
ஆலையின் கரும்பின் இன் சொல் அணங்கு_அனார் அவிழ தத்தம் – சூளாமணி:10 1679/2
சொல் மலர்ந்து உலகம் ஏத்தும் சுடரவன் மருகன் தோலா – சூளாமணி:10 1789/1
சொல் மாடு பிறிது இல்லை சுவர்க்கம் சேர்ந்தவர்கட்கே – சூளாமணி:11 2051/4
கொண்டு என் சொல் எல்லாம் குணனே என கூறுக என்னேன் – நீலகேசி:0 6/3
நாடாவது இஃதாம் அதன் நல் நலம் சொல் நலத்தால் – நீலகேசி:1 11/2
பின்னதன்-கண் பெரியனேல் பிறழ்வு எய்தும் கால சொல்
என்னென் தான் பெரியவாறு இருமையினும் திரிந்து என்றாள் – நீலகேசி:2 179/3,4
கிழியோடு மாறாக்காசு என்றான் சொல் கேட்பவோ – நீலகேசி:2 182/4
சுருக்கினை கடிதாக சொல் எனக்கு எனலோடும் – நீலகேசி:2 227/2
சொல் நெறி திரிவாயேல் சோர்வு_இல் பேர்_இன்பம் எய்தி – நீலகேசி:3 264/3
பொருக்க நீ சொல் என்ன புத்தனார் முதல் மாணி – நீலகேசி:3 266/3
நீ அனாய் இதற்கு இனி நேமி என்று சொல் என – நீலகேசி:4 351/4
கூரிய சிந்தையினாய் ஒன்று சொல் என்று கூறினளே – நீலகேசி:4 383/4
சொல்லலன் யான் என சொல்லுவையாயினும் சொல் மலைவாம் – நீலகேசி:4 384/1
சொல்லலன் என்ன வினவினும் என்னினும் சொல் இலையாம் – நீலகேசி:4 384/2
சொல் அன்று நாயை நரி-தான் என்ன சொல்லுகின்றான் – நீலகேசி:4 410/3
ஆய் சொல் இரண்டின் உணர்ந்து அல்லது அன்மை என்றாய் – நீலகேசி:4 411/2
நீ சொல் அறியாய் அறிவார் நெறி நேடுகில்லாய் – நீலகேசி:4 411/3
இறப்பவும் வேண்டுகின்றேற்கு எய்தல நின் சொல் என்றாள் – நீலகேசி:4 427/4
தோடு வார்ந்தால் ஒப்ப சொல் விரிப்பான் போல் பாவம் – நீலகேசி:5 475/2
அன்றியும் நின் சொல் அறி பொருள்-தான் இல ஆதலினால் – நீலகேசி:5 520/1
உள்ளம் சொல் உடம்பு என்று இவை மூன்றினால் – நீலகேசி:5 526/1
பொய் குறள்ளை கடும் சொல் பயன்_இல் சொல் – நீலகேசி:5 531/1
பொய் குறள்ளை கடும் சொல் பயன்_இல் சொல்
நைதல்_இல்லன நான்கு இவை நாவினாம் – நீலகேசி:5 531/1,2
கற்றலே கடும் சொல் இன்ன காத்தலும் – நீலகேசி:5 535/4
ஏதிலார் சொல் பரி கற்பனையினால் இன்மை சொல்லின் – நீலகேசி:5 567/3
தூய்மை சீவன் உடைத்தாகும் அன்றேல் நின் சொல் மாறுமாம் – நீலகேசி:5 570/2
துத்தல் குழவி கிழவன்-கண் சொல் என்பன் – நீலகேசி:5 582/2
தங்கின என்னும் சொல் தத்துவமா கொண்ட – நீலகேசி:5 583/3
விளைவதனால் வினை ஆக்கும் என்பார் சொல்
உளைவது இங்கு என் செயவோ உணர்வு_இல்லாய் – நீலகேசி:5 592/1,2
சொல் இதற்கு ஆவது உண்டேல் என சொல்லினள் – நீலகேசி:5 633/3
சொல் பிறிது சொன்னாய் சுவர்க்கத்தவர்க்கு உரைப்பின் – நீலகேசி:5 650/3
சொல்லு நீ சொல்லாயேல் சொல்லிய நின் சொல் எய்தா – நீலகேசி:5 651/2
பங்கங்கள் சாரா பரசமையர் சொல் உளவோ – நீலகேசி:6 660/2
உதப்பேனும் நின் சொல் உதவலவே கண்டாய் – நீலகேசி:6 702/4
தொழில் சொல் குண சொல் வடிவு சொல் மூன்றும் – நீலகேசி:6 703/1
தொழில் சொல் குண சொல் வடிவு சொல் மூன்றும் – நீலகேசி:6 703/1
தொழில் சொல் குண சொல் வடிவு சொல் மூன்றும் – நீலகேசி:6 703/1
இலக்கணம் நின் சொல் இயையலவே கண்டாய் – நீலகேசி:6 703/5
ஓர்ப்பவன் சொல் அவன் ஊன் அவன் தீன் அவன் – நீலகேசி:7 773/1
சொல் இல சுழற்சியும் வீடும் தோற்றமே – நீலகேசி:8 807/4
சொல வலார் அன சொல் தெளிந்தே நின்று – நீலகேசி:10 859/2
நீ இங்கு அறிந்தனை சொல் என – நீலகேசி:10 885/4
சுற்றம் ஆதலின் சொல் என சொல்லுவான் – நீலகேசி:10 892/4
மேல்


சொல்-அதனை (1)

பணித்த சொல்-அதனை கேட்டே பகை நிலை கந்தினோடும் – சூளாமணி:8 913/1
மேல்


சொல்க (2)

வாசகம் சொல்க என்று வரிசையில் கேட்கின்றானே – உதயணகுமார:4 209/4
உத்தரம் சொல்க என்ன ஒளி உமிழ் அமரன் கேட்க – உதயணகுமார:5 247/3
மேல்


சொல்ல (34)

தார் உடை வேந்தன் சொல்ல தரத்தினால் அமைச்சர் சொல்வார் – உதயணகுமார:1 93/4
இசைந்தவர் சொல்ல கேட்டே இன்புற தேவு ஆயிற்றே – உதயணகுமார:1 114/4
நன்புறும் அமைச்சர் சொல்ல நர_பதியும் கேட்டனன் – உதயணகுமார:2 146/3
என்று அவள் சொல்ல நன்று என்று எழில் முடி மன்னன் போந்து – உதயணகுமார:4 201/1
சொல்ல அரும் சூட்சியும் சொல் பொருள் திண்மையும் – உதயணகுமார:4 216/2
அன்புற அவளும் சொல்ல அசலித மனத்தள் ஆகி – உதயணகுமார:5 260/1
சொல்ல அரும் தவ சுமித்திர நல் முனி – உதயணகுமார:5 281/2
அற திறம் முனிவன் சொல்ல அரசனும் கேட்கலுற்றான் – உதயணகுமார:6 332/1
சொல்ல அரிய வேந்தனும் சூழ்ந்து அவனி போகமும் – உதயணகுமார:6 354/3
அரசன் உரை சொல்ல கேட்டு ஆனை மிசை ஏறினான் – நாககுமார:2 66/4
என்று அவர் குறியும் சொல்ல எழில் முடி புதல்வர்க்கு ஈந்தான் – நாககுமார:3 77/4
தந்தையால் அமைச்சன் சொல்ல தானும் தன் தாய்க்கு உரைத்து – நாககுமார:3 86/1
என அவள் சொல்ல நன்று என்று இனி ஒரு காரியத்தின் – நாககுமார:3 97/2
சொல்ல அரும் நாடு இழந்து சோம நல் பிரபன் போகி – நாககுமார:3 101/1
வாமனார் துதிகள் சொல்ல வாழ்த்துபு தொடங்கினானே – நாககுமார:4 117/4
சொல்ல உலவா ஒழிக சுடரும் நெடு முடியோய் – யசோதர:5 296/4
தொடர் மணி பூணினாற்கு சச்சுதன் சொல்ல கேட்டே – சூளாமணி:5 307/3
சுற்றமும் கருமமும் சொல்ல வல்லனே – சூளாமணி:5 427/4
துன்னுவது என்று உக்கு ஆன்று துணியுமோ சொல்ல என்றான் – சூளாமணி:6 527/4
தெருளுமாறு ஒருவன் சொல்ல கேட்டலும் சேணில் வாழ்வார் – சூளாமணி:9 1135/3
சொல்ல அரும் மாரி போல தொடுத்து அவன் விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1306/2
என்று அவன் பெயர்த்தும் சொல்ல இன்ப நீர் வெள்ளம் மூழ்கி – சூளாமணி:10 1699/1
வேறாய் இனி சொல்ல வேண்டுவது உண்டோ – சூளாமணி:11 1955/4
சொல்ல உலவா இவர்கள் செய்கை சுடர் வேலோய் – சூளாமணி:11 2036/4
ஏத்துதற்கு ஏற்றான் இரங்கி இன்னவை சொல்ல கேட்டு – நீலகேசி:1 41/1
விலங்கின் வகையும் விரிவன யான் சொல்ல வேண்டுதியேல் – நீலகேசி:1 77/1
சொல்ல ஆவ அல்லவே – நீலகேசி:1 94/4
ஆண்டகை அரசு இறை அது சொல்ல கேட்ட அ அறத்தகையாள் – நீலகேசி:2 230/1
அறம் சொல்ல கொள்ளும் அறம் என்று அறிந்து ஆங்கு – நீலகேசி:4 347/1
நீவிர் எவர் சொல்ல சொல்லினீர் என்று நின் – நீலகேசி:4 372/3
பால் பொருளே இன் தயிர் என சொல்ல பழுதது என்றான் – நீலகேசி:4 386/4
நன்று இது என்றே சொல்ல நல்லது நாம் அறிந்து – நீலகேசி:5 626/3
பாத்தன சொல்ல பயம் பெரிது ஆகலின் – நீலகேசி:6 670/2
ஆங்கு அவன் சொல்ல அ அத்தினபுரத்துள் – நீலகேசி:7 730/1
மேல்


சொல்லப்பட்ட (4)

நின் சொல்லப்பட்ட வலிப்பும் தரிப்பும் நிலத்தினவேல் – நீலகேசி:5 497/1
என் சொல்லப்பட்ட உணர்வொடு காட்சி உயிரன ஆம் – நீலகேசி:5 497/2
முன் சொல்லப்பட்ட நிலம்-தாம் முடியின் முடிவு உளது ஆம் – நீலகேசி:5 497/3
பின் சொல்லப்பட்ட உயிரும் பெரிய பிரச்சையினாய் – நீலகேசி:5 497/4
மேல்


சொல்லல் (1)

பூ மாண் புனை குழலாய்க்கு இனி சொல்லல் பொல்லாது-கொல் ஆம் – நீலகேசி:1 87/4
மேல்


சொல்லலன் (3)

சொல்லலன் யான் என சொல்லுவையாயினும் சொல் மலைவாம் – நீலகேசி:4 384/1
சொல்லலன் என்ன வினவினும் என்னினும் சொல் இலையாம் – நீலகேசி:4 384/2
துப்பினால் வினை சொல்லலன் யான் என்று – நீலகேசி:5 548/1
மேல்


சொல்லலனாய்விடின் (1)

ஆத்தன் அறிந்தன யாவையும் சொல்லலனாய்விடின் இ – நீலகேசி:6 683/1
மேல்


சொல்லலும் (7)

மன்மதனை இச்சியாள் மாவியாளன் சொல்லலும்
அ நகரில் செல்லலும் அரிவையர் தரித்திட – நாககுமார:4 131/2,3
பன்னு கேள்வி பவச்சுதன் சொல்லலும்
அன்னதே என்று எல்லார்களும் ஒட்டினார் – சூளாமணி:5 331/3,4
இமைகள் விட்ட நோக்கம் ஏற இன்ன போல்வ சொல்லலும்
அமைக மாற்றம் நும்மை எங்கள் அடிகள் காண ஏகுவாம் – சூளாமணி:6 502/1,2
தேன் உயர் அலங்கலான் சிறுவன் சொல்லலும்
தான் உயிர் தளிர்ப்பது ஓர் சவியன் ஆயினான் – சூளாமணி:7 825/3,4
ஈண்ட இன்னன சொல்லலும்
மீண்டு விஞ்சையர் ஏற்றனர் – சூளாமணி:9 1358/1,2
நன்மை வெஃகுதல் நன்று என சொல்லலும்
அன்மை வெஃகுதல் அன்று என கூறலும் – நீலகேசி:5 528/1,2
பூதிகன்-தான் அது சொல்லலும் யான் அது வல்லன் எல்லாம் – நீலகேசி:9 827/1
மேல்


சொல்லலுற்றான் (3)

துணிந்து தன் புலைமை தோன்ற சச்சுதன் சொல்லலுற்றான்
இணைந்து நின்று உலவும் தும்பி இடையிடை இருண்டு தோன்ற – சூளாமணி:5 257/2,3
தொங்கல் அம் துணர் கொள் மார்பின் சுமந்திரி சொல்லலுற்றான் – சூளாமணி:5 347/4
துணிபவன் தூமகேது சூழ்ந்தனன் சொல்லலுற்றான்
மணி வரை பிறந்து மாண்ட அரும் கலம் மன்னர் கோமான் – சூளாமணி:9 1176/2,3
மேல்


சொல்லலேல் (1)

பாவம் ஆம் பயன்_இல்லன சொல்லலேல்
பூவமே பொருள் கைக்கொண்டு புற்கலர் – நீலகேசி:5 538/1,2
மேல்


சொல்லலை (1)

நாத்திகம் அல்லது சொல்லலை ஆயின் முன் நான் பயந்த – நீலகேசி:9 826/1
மேல்


சொல்லவும் (1)

துறந்த வான் பொருள் சொல்லவும் வல்லையோ – நீலகேசி:3 250/4
மேல்


சொல்லவே (1)

சொல்லவே துவர் ஆடைகள் மூடிய சேடன் – நீலகேசி:5 483/3
மேல்


சொல்லவேண்டா (1)

இன்னவனது உயர் குலமும் இளமையும் இங்கு இவன் வடிவும் சொல்லவேண்டா
மன்னவன்-தன் மட மகளே மற்று இவனுக்கு இட மருங்கின் மஞ்சம் சேர்ந்து – சூளாமணி:10 1805/1,2
மேல்


சொல்லற்கு (1)

சொல்லற்கு அரிய பெரியோய் நின் தோம்_இல் பாதம் தொழுவல் யான் – நீலகேசி:1 138/4
மேல்


சொல்லற்பாலை (1)

சொல்லற்பாலை இங்கு என்னலும் சொல்லுவான் – நீலகேசி:10 855/2
மேல்


சொல்லா (3)

தூதனா சொல்லின் சொல்லா சூழ் பொருள் இல்லை போலாம் – சூளாமணி:6 566/2
சொல்லா விடும் திறம் என்னோ விரிவிற்கு சூனியமே – நீலகேசி:5 512/4
வென்றி உடையன அல்லது சொல்லா விரி_குழலே – நீலகேசி:5 520/4
மேல்


சொல்லாது (2)

மருத்து நூல் இல்லை யான் மயங்கியே சொல்லாது
திருத்திய நின் உணர்வு_இன்மை தெருட்டி காண் என்ன சொன்னாள் – நீலகேசி:4 299/3,4
துன்றின என்பது சொல்லாது இனி என்ன சொல்லுதியோ – நீலகேசி:6 713/4
மேல்


சொல்லாய் (4)

சிந்தனைக்கு இவை செய்வது எனோ சொல்லாய் – நீலகேசி:4 318/4
சொல்லாய் தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி என்றே நின்று – நீலகேசி:5 616/3
காலங்கள் சொல்லாய் அது-தான் உன் கணக்கும் என்றால் – நீலகேசி:6 721/2
என் செயவோ இதன் காரணம் சொல்லாய் – நீலகேசி:7 770/4
மேல்


சொல்லாயே (1)

சொல்லாயே நெய் சுடராய் சுட்டிடும் ஆறு என்றேனுக்கு – நீலகேசி:6 698/2
மேல்


சொல்லாயேல் (1)

சொல்லு நீ சொல்லாயேல் சொல்லிய நின் சொல் எய்தா – நீலகேசி:5 651/2
மேல்


சொல்லாயோ (2)

பிறந்தார்க்கும் இது அன்றி பிறிது ஒன்று சொல்லாயோ – நீலகேசி:4 281/4
அனைவருமோ இல்லையோ சொல்லாயோ என்ன – நீலகேசி:5 641/2
மேல்


சொல்லார் (1)

சொல்லார் சுகமும் சுகதன் அவன் என்று – நீலகேசி:3 252/3
மேல்


சொல்லார்கள் (1)

சொல்லார்கள் பேதம் சொல வேண்டுவை ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 405/2
மேல்


சொல்லால் (4)

ஆ தகாது அன்னை சொல்லால் அறிவு_இலேன் அருள்_இல் செய்கை – யசோதர:2 148/1
மாதவன் மலர்ந்த சொல்லால் மைந்தனும் மங்கை ஆய – யசோதர:5 315/1
சொல்லால் மலிந்த புகழினான் சுவணகேது சொரிகின்ற – சூளாமணி:9 1343/1
சொல்லால் புகழ்தற்கு அரியான்-பால் தூணி வறியவாதலும் திண் – சூளாமணி:9 1344/3
மேல்


சொல்லாள் (1)

பண் நலம் கொண்ட சொல்லாள் அவை பேர்த்தும் பகர்ந்தனளாய் – நீலகேசி:6 679/4
மேல்


சொல்லான் (3)

வாங்கு இரும் பரவை முந்நீர் மணி கொழித்து அனைய சொல்லான் – சூளாமணி:5 330/4
தோம் கலந்திலாத சொல்லான் தொல் நகர் சொரிக என்றான் – சூளாமணி:8 921/4
சொல்லான் தரும சுடரான் எனும் தொன்மையினான் – நீலகேசி:0 1/3
மேல்


சொல்லானும் (1)

சொல்லானும் அல்லன் அவன் சொல்லினது ஆகும் மும்மூன்று – நீலகேசி:6 729/2
மேல்


சொல்லி (42)

சொல்லி நண்பினால் உரைத்து தோன்றலை மிக புல்லி – உதயணகுமார:3 177/2
பல உபசாரம் சொல்லி பார் மன்னற்கு இதனை செப்பும் – உதயணகுமார:5 246/1
வென்று அந்த விமலன் மீது விரவிய துதிகள் சொல்லி
முன் அந்த மண்டபத்தின் முகம் மலர்ந்து இனிது இருந்தான் – நாககுமார:3 92/3,4
மெய் வகை விளக்கம் சொல்லி நல் அறம் மிக அளிப்பார் – யசோதர:1 54/2
தோகை அம் சாயலார்-தம் குழாங்களும் நெதியும் சொல்லி – சூளாமணி:7 692/4
இப்படி இவைகள் சொல்லி பெயர்-மின் நீர் என்று வென்றி – சூளாமணி:7 700/3
நறையும் குஞ்சியான் நன்றுநன்று என சொல்லி நக்கான் – சூளாமணி:7 702/4
என்று தன் மனத்தில் எண்ணி இயைந்தவா முகமன் சொல்லி
குன்று உடை அரசன் முன்னை கூப்பிய கையன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1144/3,4
வந்தோம் என சொல்லி வாங்குபவர் இல்லை – சூளாமணி:11 1930/2
இடை பல சொல்லி எளியவர்-தம்மை – சூளாமணி:11 1936/1
பல்லன சொல்லி படுத்து உண்ணும் பாவிகள் – சூளாமணி:11 1970/3
நின்று அ கோள்-மினம் என சொல்லி நெறி அறிவுறுவோன் – நீலகேசி:1 35/3
ஆயம் எல்லாம் அது சொல்லி போக அவணே வாழ்கின்ற – நீலகேசி:1 42/1
கணங்கள் தாம் பல கடன் சொல்லி கலந்து எடுத்து ஏத்தி – நீலகேசி:1 60/2
கட்டுரை பல சொல்லி காவல் நெடும் கடை நாவலை முன் – நீலகேசி:2 228/1
வட்டிகொள் பறை கொட்டி வழுவுரை பல சொல்லி வாரல் என்று – நீலகேசி:2 228/3
இனையவே சொல்லி இட்ட தலையராய் – நீலகேசி:3 239/1
நிலையா என சொல்லி நேர்ப்ப பொருள் தூய – நீலகேசி:3 253/1
கள்ளமே சொல்லி நின்று கன்றினால் காட்டலாமோ – நீலகேசி:3 261/4
பல சொல்லி குறை என்னை பஞ்சமா கந்தமே – நீலகேசி:4 296/1
புறம் புறம்பே சொல்லி எம் பொருள் நிகழ்ச்சி அறியாயால் – நீலகேசி:4 307/3
பொய்கள் சொல்லி புலை_மகனே எம்மை – நீலகேசி:4 317/3
உய்ய கொள்வன் என சொல்லி உள்ளத்தால் – நீலகேசி:4 326/1
பொய் சிதைத்தது என் சொல்லி பெயர்ந்து உரை – நீலகேசி:4 326/3
தூப்பு எனும் இல்லனவே சொல்லி நிற்கும் ஓர் – நீலகேசி:4 343/3
சடம் சொல்லி தின்பது இங்கு யார்-கண் தயாவோ – நீலகேசி:4 345/4
பெற்ற பிழை சொல்லி பித்து எழுந்தார் ஒப்ப – நீலகேசி:4 370/3
ஓர் இடம் ஆய முதற்பொருட்கு உள்ளும் புடையும் சொல்லி
பேர்_இடம் ஆக்கி பிளப்பன் எனவும் பிதற்றுகின்றாய் – நீலகேசி:4 397/1,2
பேய் சொல்லுபவே பல சொல்லி பிதற்றல் என்றாள் – நீலகேசி:4 411/4
வீதி ஈது என்று சொல்லி வீழ்ந்தனை நீயும் என்றாள் – நீலகேசி:4 447/3
நீதியால் சொல்லி வென்ற நீலமாகேசி நல்லாள் – நீலகேசி:4 447/4
பேதைகள் உரைப்பனவே சொல்லி பெரிது அலப்பாட்டினை நீ – நீலகேசி:4 448/1
தண்டாது அவனொடு தாக்கு என சொல்லி – நீலகேசி:4 460/4
மருவு_உடையார்களை மாயங்கள் சொல்லி மருட்டி உண்ணும் – நீலகேசி:5 504/3
நீதியினால் சொல்லி நின்று நின் பேரும் உணர்வு_இலையே – நீலகேசி:5 519/4
வழுக்கு இல்லா வாய்மையேல் வாய்மை சொல்லி இனி – நீலகேசி:5 554/2
சுடர் உடை தோற்ற தொடர்ச்சியை சொல்லி
இடர் உடைத்து ஆக இவையிவை காட்டி – நீலகேசி:5 617/1,2
சுலா பல சொல்லி சுழன்று விடாதே – நீலகேசி:5 632/1
எண்-தனை ஆக்கி இட வகையுள் பொருள் ஈறு சொல்லி
மண்டலம் ஆக்கி மறுத்தும் கொணரும் மனத்தினையேல் – நீலகேசி:6 716/1,2
கண்டாய் என சொல்லி காட்சி கொடுத்தாள் – நீலகேசி:7 781/4
ஓம்படுத்து உலோகனை ஒழிய சொல்லி யான் – நீலகேசி:8 822/1
பண்பு தக்கன சொல்லி பரியல் நின் – நீலகேசி:10 890/3
மேல்


சொல்லிக்கொள் (1)

சொல்லிய வாய் தேய்க்குறுவாய் சொல்லிக்கொள் வலி-அதனால் – நீலகேசி:4 294/3
மேல்


சொல்லிடில் (1)

ஒக்க அவற்றின் உறு பயம் சொல்லிடில்
தக்கவர்க்கு ஒத்து அதில் தன்னம் குறைவே – சூளாமணி:11 2001/3,4
மேல்


சொல்லிய (11)

பாந்தவ கிழவியும் பண்பு இனிய சொல்லிய பின் – உதயணகுமார:2 132/2
சொல்லிய தொடங்கினான் சுடரும் வேலினான் – சூளாமணி:4 220/4
குறிப்பு_அல சொல்லிய நாவை கொடிற்றால் – சூளாமணி:11 1937/2
சொல்லிய அ நான்மை மேல் துணிவினையும் தான் பெயர்த்து – நீலகேசி:2 178/1
சொல்லிய வாய் தேய்க்குறுவாய் சொல்லிக்கொள் வலி-அதனால் – நீலகேசி:4 294/3
சொல்லிய குற்றங்கள் துன்னும் என அது சொல்லினனே – நீலகேசி:4 384/4
சொல்லிய கேட்டவள் வேட்ட குரம்பை சுடுபவர் போல் – நீலகேசி:5 494/3
முழுதும் தூய்து_அன்மை சொல்லிய மூடர்கள் – நீலகேசி:5 561/4
சொல்லுவிர் ஆயின் சொல்லிய மெய்ம்மை துறவு ஆம்-மன் – நீலகேசி:5 566/3
சொல்லு நீ சொல்லாயேல் சொல்லிய நின் சொல் எய்தா – நீலகேசி:5 651/2
சொல்லும் எனினும் முன் சொல்லிய தாம் எய்தும் – நீலகேசி:7 748/2
மேல்


சொல்லியது (1)

சொல்லியது என சிலர் சுருங்க சொல்லினார் – சூளாமணி:9 1211/4
மேல்


சொல்லியவாறு (1)

அது என்னை சொல்லியவாறு உரை ஆத்தா – நீலகேசி:5 609/4
மேல்


சொல்லியிட்டார் (1)

தோட்டு இலங்கு உருவ தொங்கல் அமைச்சற்கு சொல்லியிட்டார் – சூளாமணி:7 693/4
மேல்


சொல்லியே (2)

தோணி முகம் காட்டு என சொல்லியே புலம்புவான் – உதயணகுமார:2 145/4
புனைவன் நின் உரை பொய் என சொல்லியே – நீலகேசி:10 862/4
மேல்


சொல்லில் (1)

சுட்டின திசை திறம் சொல்லில் சூரியன் – நீலகேசி:8 794/1
மேல்


சொல்லின் (14)

தூதனா சொல்லின் சொல்லா சூழ் பொருள் இல்லை போலாம் – சூளாமணி:6 566/2
துணைவரால் தனியவர் திறத்து சொல்லின் ஓர் – சூளாமணி:8 1050/3
சூழிய தொடங்குகின்றதாம்-கொலோ சொல்லின் ஈடு ஒன்று – சூளாமணி:9 1154/3
ஏறும் பயன் இஃது என்று இனி யான் சொல்லின்
நாறு இணர் தாரோய் நகுவது உடைத்தே – சூளாமணி:11 1998/3,4
பேயும் கூடி பெரிதும் மகி சூழ்ந்து தம் பெற்றி சொல்லின்
ஆயுமா கருத்தும் இலன் ஆவன் இவன் நங்கட்கு என்னில் – நீலகேசி:1 42/2,3
நால் கதி உள்ள நரகரை நாம் சொல்லின் மூன்று வகை – நீலகேசி:1 75/1
சொல்லின் அதற்கும் அதுவே எனும் சூழ்ச்சி மிக்காய் – நீலகேசி:4 406/2
ஏதிலார் சொல் பரி கற்பனையினால் இன்மை சொல்லின்
நீதியா நின் கருத்தினால் உண்மையும் நேர்ந்தாய் அன்றோ – நீலகேசி:5 567/3,4
ஆர்வத்தினால் வினை ஆக்கும் என சொல்லின்
ஆர்வத்தை சித்தம் என்று ஆர் உரைப்பார் இனி – நீலகேசி:5 593/1,2
உணர்வு அன்று அது ஆர்வம் உழப்பு என சொல்லின்
இணர் பிரியா துப்பினால் வினை அன்றாய் – நீலகேசி:5 594/3,4
தன்னையும் இல்லை என சொல்லின் வாசனை – நீலகேசி:5 619/3
அல்லனாய் சொல்லின் உலங்கருவாமே – நீலகேசி:5 651/4
அறிந்தான் அறிந்தன தான் சொல்லின் ஆர்வ சினத்தனனாய் – நீலகேசி:6 682/1
சொல்லின் அ குணி குணத்து ஒன்றும் ஆதலால் – நீலகேசி:8 820/2
மேல்


சொல்லின (3)

மீட்டு மீட்டு இவை சொல்லின மெய்யுரை – நீலகேசி:5 533/3
பொன்றினும் புத்தரே நீவிர் சொல்லின
சென்று சேர்தலை சித்தம் அது இன்மையால் – நீலகேசி:5 544/3,4
அற்றம்_உடையவர் சொல்லின ஆகமம் அன்மையினால் – நீலகேசி:6 680/3
மேல்


சொல்லினது (2)

சொல்லானும் அல்லன் அவன் சொல்லினது ஆகும் மும்மூன்று – நீலகேசி:6 729/2
சொல்லினது என் செய தோற்றப்படு பொருள் – நீலகேசி:7 765/3
மேல்


சொல்லினர் (2)

நன் அடியார் சொல்லினர் நாக நல் குமரன் என் – நாககுமார:2 68/1
நன்று சொல்லினர் நான்மறையாளரே – யசோதர:3 196/4
மேல்


சொல்லினவும் (1)

பொய் பொத்தி சொல்லினவும் போம் கூலி கொண்டனவும் – நீலகேசி:3 257/1
மேல்


சொல்லினள் (1)

சொல் இதற்கு ஆவது உண்டேல் என சொல்லினள்
நல்லதற்கு அல்லது நா பெயராதாள் – நீலகேசி:5 633/3,4
மேல்


சொல்லினளே (1)

தோசத்தவாம் நின் பொருள் என கேட்டு இது சொல்லினளே – நீலகேசி:4 377/4
மேல்


சொல்லினன் (1)

தேறார் தெருண்டார் என சொல்லினன் தேரனும்மே – நீலகேசி:4 420/4
மேல்


சொல்லினனே (2)

இது காண் என இன்னன சொல்லினனே
விது மாண் மிகு சோதி விளங்கு ஒளியான் – சூளாமணி:7 800/3,4
சொல்லிய குற்றங்கள் துன்னும் என அது சொல்லினனே – நீலகேசி:4 384/4
மேல்


சொல்லினாய் (1)

இ நெறி அமைதி_இன்று என்னும் சொல்லினாய்
பொய்ந்நெறி ஆதலை தேற்றி போகு என – நீலகேசி:8 790/2,3
மேல்


சொல்லினாயால் (1)

தன்னை வினைப்பட நீ சொல்லினாயால் – நீலகேசி:4 346/4
மேல்


சொல்லினார் (3)

தேங்கிய உவகையர் தெரிந்து சொல்லினார் – சூளாமணி:5 425/4
சொல்லியது என சிலர் சுருங்க சொல்லினார் – சூளாமணி:9 1211/4
தொக்க வான் புகழவற்கு அமைச்சர் சொல்லினார் – சூளாமணி:12 2076/4
மேல்


சொல்லினார்க்கு (1)

அறம் சொல்லினார்க்கு அறமாம் என்று அறியாய் – நீலகேசி:4 347/2
மேல்


சொல்லினால் (3)

சொல்லினால் வெல்லலாமேல் சொல்லு-மின் இன்னும் அன்றி – சூளாமணி:9 1178/2
சொல்லினால் தொழில் கொளீஇ – சூளாமணி:9 1368/2
சிந்தையும் சிதைப்பேன் சில சொல்லினால் – நீலகேசி:5 551/4
மேல்


சொல்லினாள் (3)

தொத்து வார் பிணையலாள் தொழுது சொல்லினாள் – சூளாமணி:5 420/4
துனி வரவு_இல் என ஒருத்தி சொல்லினாள் – சூளாமணி:8 1048/4
புயல் இரும் கூந்தலி பொருந்த சொல்லினாள்
வியலவர் உரையொடு விரோதம் இல்லையே – நீலகேசி:2 225/3,4
மேல்


சொல்லினான் (6)

சொல்லினான் சுதசாகரன் என்பவே – சூளாமணி:5 332/4
கற்ற நாவலனது கதையும் சொல்லினான் – சூளாமணி:5 424/4
சுருங்கு_இல் கேள்வியான் தொழுது சொல்லினான் – சூளாமணி:7 591/4
பக்க நின்று அரசர்கள் பணிய சொல்லினான் – சூளாமணி:9 1492/4
வீங்கிய கழலவன் விளங்க சொல்லினான் – சூளாமணி:10 1589/4
இ உரை இவண் என் என சொல்லினான்
தெவ்வரை திறல் வாட்டிய திண்மையான் – நீலகேசி:3 240/3,4
மேல்


சொல்லினீர் (2)

தூவி அரும் கிளி அன்ன சொல்லினீர் துணை_இல்லார் – சூளாமணி:4 177/3
நீவிர் எவர் சொல்ல சொல்லினீர் என்று நின் – நீலகேசி:4 372/3
மேல்


சொல்லினும் (1)

உணர்ந்தனதாம் இரு சொல்லினும் ஒன்று எனின் ஒன்று அவை ஆம் – நீலகேசி:4 381/3
மேல்


சொல்லினே (1)

நாள் இடைப்படும்-கொலோ நாங்கள் சொல்லினே – சூளாமணி:9 1273/4
மேல்


சொல்லினை (3)

சொல்லினை ஆதலின் சொல்லுவன் யானே – நீலகேசி:4 327/4
மருவாத சொல்லினை மாதிரம்-தானே – நீலகேசி:7 752/3
துத்தலும் காண்டலும் சொல்லினை அன்றோ – நீலகேசி:7 780/4
மேல்


சொல்லு (4)

தேர சொல்லு நின் திண் பொருள் என்றனள் – நீலகேசி:3 241/4
துறக்கும் ஆறு இல்லை நல்லாய் சொல்லு நீ வல்லது என்றான் – நீலகேசி:4 428/4
மறப்பித்து உரைத்தது உண்டோ சொல்லு வாம – நீலகேசி:5 631/4
சொல்லு நீ சொல்லாயேல் சொல்லிய நின் சொல் எய்தா – நீலகேசி:5 651/2
மேல்


சொல்லு-மின் (2)

சொல்லினால் வெல்லலாமேல் சொல்லு-மின் இன்னும் அன்றி – சூளாமணி:9 1178/2
சுவை பெறு தோளும் வாளும் சொல்லு-மின் சுருங்க என்பார் – சூளாமணி:9 1192/4
மேல்


சொல்லுக (2)

நன்று சொல்லுக என்று நகை மணி – சூளாமணி:7 630/2
சொல்லுக தன்மை என்பாய் எனில் சொல்லுவன் பல் வகையால் – நீலகேசி:1 82/3
மேல்


சொல்லுகவே (1)

மறந்தாம் அது வல்லவர் சொல்லுகவே – சூளாமணி:8 1070/4
மேல்


சொல்லுகிலாய் (1)

சூத்திரி நீ அது அல்லை அலாமையின் சொல்லுகிலாய்
போத்தந்தியோ அதன் தீமை என்றான் பொங்கி பூதிகனே – நீலகேசி:9 826/3,4
மேல்


சொல்லுகின்றான் (1)

சொல் அன்று நாயை நரி-தான் என்ன சொல்லுகின்றான்
இல் என்றவாறோ நரி-தன்னையும் என்றனனே – நீலகேசி:4 410/3,4
மேல்


சொல்லுகேன் (1)

தொங்கல் மார்பினாய் சொல்லுகேன் எனா – சூளாமணி:7 578/4
மேல்


சொல்லுதல் (3)

பைய சொல்லுதல் நல்_வினைப்பால் என்றால் – நீலகேசி:5 536/1
தக்கிலவே அறியாதன சொல்லுதல் தத்துவத்தை – நீலகேசி:6 681/3
சுத பொருள் மேல் நன்றும் சொல்லுதல் வல்லாள் – நீலகேசி:7 751/4
மேல்


சொல்லுதல்-தானும் (1)

பேர் இதுவே என சொல்லுதல்-தானும் பிழைக்கும்-கொலோ – நீலகேசி:5 502/4
மேல்


சொல்லுதலால் (3)

பிண்டம் பிரிவு இலவே என சொல்லுதலால் அவற்றுக்கு – நீலகேசி:5 495/1
தோற்றம் வழி என்று சொல்லுதலால் தடுமாற்றம் – நீலகேசி:5 628/1
சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலால் யானும் – நீலகேசி:6 687/3
மேல்


சொல்லுதி (5)

இளக்கி நீ இன்னும் அஃதே சொல்லுதி ஏழை என்றாள் – நீலகேசி:4 441/4
துத்தலை யாதின் வழித்து என சொல்லுதி
ஒத்திய அல்லது உரையலையாயால் – நீலகேசி:5 590/3,4
ஏரண தேவ இழுதைமை சொல்லுதி
ஊருணி நீர் நிறைவு உண்டோ உறு புனல் – நீலகேசி:5 615/2,3
தாதின நாற்றம் தண்ணீருக்கு சொல்லுதி
ஓதின கந்தம் உடன் கெடின் வாசனை – நீலகேசி:5 622/2,3
நன்று நீ சொல்லுதி நாம் தொக்கு இருந்துழி நல் உயிர்கள் – நீலகேசி:6 713/3
மேல்


சொல்லுதியால் (2)

யான் பட்டேன் என்பவன் போல் யாத்திருந்தே சொல்லுதியால்
தான் பட்டான் பட்டார்க்கு தன் பாட்டை உரைக்குமோ – நீலகேசி:2 197/3,4
அல்லாந்து அயிர்த்து ஓடி ஆழ் மிதப்பு சொல்லுதியால்
எல்லாம் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடா அன்றே – நீலகேசி:6 698/3,4
மேல்


சொல்லுதியோ (1)

துன்றின என்பது சொல்லாது இனி என்ன சொல்லுதியோ – நீலகேசி:6 713/4
மேல்


சொல்லுதும் (1)

புதியதுவே என சொல்லுதும் நாம் அது பொருந்தும் என்றாள் – நீலகேசி:9 832/4
மேல்


சொல்லுநர் (1)

செய்ய சொல்லுநர் செவ்வியர் ஆபவோ – நீலகேசி:5 536/4
மேல்


சொல்லுப (1)

யாவரும் சொல்லுப அஃதும் அறிந்திலை – நீலகேசி:4 372/2
மேல்


சொல்லுபவே (1)

பேய் சொல்லுபவே பல சொல்லி பிதற்றல் என்றாள் – நீலகேசி:4 411/4
மேல்


சொல்லும் (28)

தோலா நாவின் சச்சுதன் சொல்லும் பொருள் எல்லாம் – சூளாமணி:5 308/3
என்பவன் சொல்லும் மற்று ஆங்கு அவன் – சூளாமணி:7 646/2
இன்னன பகர்ந்து சொல்லும் எல்லையுள் நீங்கலுற்றார் – சூளாமணி:7 767/4
ஆதலால் அவர்க்கு சொல்லும் மாற்றம் ஒன்று அருளி செய்-மின் – சூளாமணி:8 1003/1
இளையருள் பெரியவன் சொல்லும் எம் இறைக்கு – சூளாமணி:9 1261/1
தோள் வீசும் ஆறும் அவை மீளும் ஆறும் இடை சொல்லும் வீர மொழியும் – சூளாமணி:9 1331/2
நீலகேசி நெடும்_கணாள் சொல்லும்
மாலும் பேயும் உடையவர் செய்கையே – நீலகேசி:2 207/2,3
புனைந்து நீ சொல்லும் வீடும் போக உண்டாக தந்தேம் – நீலகேசி:3 262/1
துறந்தனள் யான் என்னும் சொல்லும் உடையாய் – நீலகேசி:4 348/2
வினவின உணர்ந்து சொல்லும் வினையினுக்கு இன்னது உண்டோ – நீலகேசி:4 433/2
மொக்கலன் சொல்லும் இ மோக்கத்தை பாழ்செய்த – நீலகேசி:4 459/2
பொருத்தம் அலாதனவே சொல்லும் புத்த நின் புத்தி இதோ – நீலகேசி:5 500/4
அருள்_உடையார் சொல்லும் ஆர்_உயிர் ஆலயம் என்று இருக்கும் – நீலகேசி:5 514/3
வாய்த்துரை ஈது என வாமன் இது சொல்லும் வந்து உறுமேல் – நீலகேசி:5 517/1
ஈத்தனதாம் அலவாயினும் நீ சொல்லும் உற்று அறிவின் – நீலகேசி:5 517/3
பண்ணின் குறி ஏசும் மொழி பாவை என சொல்லும் – நீலகேசி:5 522/4
சிறிது நெறி காட்டின் அது செல்லும் என சொல்லும் – நீலகேசி:5 523/4
வாயும் நீ சொல்லும் வாய்மையது ஆயினால் – நீலகேசி:5 557/2
பலிசையின் நீ சொல்லும் பாடங்கள் எல்லாம் – நீலகேசி:5 598/3
அந்தம்_இலா குற்றம் ஆம் என சொல்லும்
சந்தங்கள்-தம்முள் சவலை சந்தானமும் – நீலகேசி:5 603/2,3
சுட்டுவது ஒப்ப என சொல்லும் நீ கண்ட – நீலகேசி:5 618/3
கேடது-தான் முழுது ஆதலின் நீ சொல்லும்
வீடு அது ஆகலும் வேண்டும் விழு தவம் – நீலகேசி:5 627/1,2
மாண்ட துகில் அல்குல் மாதர் இது சொல்லும்
காண்டற்கு இனிதே கடி மலர் பூம் பள்ளி – நீலகேசி:6 667/2,3
இன்னன கேள் என்று எடுத்தனன் சொல்லும் – நீலகேசி:7 734/4
தத்துவம் சொல்லும் தலைமகன் ஆகிய – நீலகேசி:7 741/2
சொல்லும் எனினும் முன் சொல்லிய தாம் எய்தும் – நீலகேசி:7 748/2
விதி அது ஆதலின் வேதத்தை யாம் சொல்லும் கீதத்தை போல் – நீலகேசி:9 832/3
யாதும் இல்லை உயிர் இவை யாம் சொல்லும்
பூதமே என போந்திருந்து என்னொடு – நீலகேசி:10 865/1,2
மேல்


சொல்லுமே (1)

இனைய கேள் என்று எடுத்தன சொல்லுமே – நீலகேசி:3 242/4
மேல்


சொல்லுவ (1)

சாவ சொல்லுவ தத்துவமாம் பிற – நீலகேசி:5 538/3
மேல்


சொல்லுவது (2)

சொன்ன வார்த்தை இஃது இருக்க சொல்லுவது
இன்னம் ஒன்று உள அடிகள் யான் பல – சூளாமணி:7 592/1,2
தூ வடிவினால் இலங்கு வெண் குடையின் நீழல் சுடரோய் உன் அடி போற்றி சொல்லுவது ஒன்று உண்டால் – சூளாமணி:11 1903/2
மேல்


சொல்லுவன் (9)

சொல்லுக தன்மை என்பாய் எனில் சொல்லுவன் பல் வகையால் – நீலகேசி:1 82/3
சொல்லினை ஆதலின் சொல்லுவன் யானே – நீலகேசி:4 327/4
தூய்மையது அன்று அது சொல்லுவன் சோர்வு_இல – நீலகேசி:4 341/3
சொல்லுவன் அல்லன் ஒரு வகையா சொலின் அ வகையால் – நீலகேசி:4 384/3
மற்று அது ஆமை மயிர் என சொல்லுவன் மன்னும் என்றான் – நீலகேசி:4 388/4
சொல்லேனும்_அல்லேன் அது சொல்லுவன் யானும் அன்னாய் – நீலகேசி:4 402/3
வற்பம் அல்லால் நிலம் இல் என சொல்லுவன் ஆங்கு அது போல் – நீலகேசி:5 498/1
மிக்கதனால் பெயர் சொல்லுவன் யான் என்று வேண்டுதியேல் – நீலகேசி:5 503/2
செது ஆகுதலும் சில சொல்லுவன் யான் – நீலகேசி:6 704/4
மேல்


சொல்லுவாய் (1)

யாதும் நீ அசுவாம் என சொல்லுவாய்
நாதன் நீ பிற நன்கு அறிந்தாய் அவை – நீலகேசி:5 558/3,4
மேல்


சொல்லுவாய்க்கே (1)

சிறப்பு உடை அண்ணல்-தன்னை கல் என சொல்லுவாய்க்கே – நீலகேசி:4 445/4
மேல்


சொல்லுவார் (1)

ஒல்லென ஒலித்து எழுந்து உடன்று சொல்லுவார்
கல் உயர் கரு வரை கருதியாம் இவை – சூளாமணி:9 1211/2,3
மேல்


சொல்லுவான் (4)

தண் என் வாய்மொழி தானவன் சொல்லுவான்
அண்ணல் கேட்க அரிய வரை மிசை – உதயணகுமார:5 277/2,3
சொல்லற்பாலை இங்கு என்னலும் சொல்லுவான்
மல்லல் தானை மதனசித்தன் எனும் – நீலகேசி:10 855/2,3
பிணி கொள் மூஞ்சி பிசாசகன் சொல்லுவான்
குணி குணம் எனும் கூற்று_இலனால் அது என் – நீலகேசி:10 856/2,3
சுற்றம் ஆதலின் சொல் என சொல்லுவான் – நீலகேசி:10 892/4
மேல்


சொல்லுவானோடு (1)

சொல்லுவானோடு உலகமும் சுற்றமே – நீலகேசி:5 547/4
மேல்


சொல்லுவிர் (1)

சொல்லுவிர் ஆயின் சொல்லிய மெய்ம்மை துறவு ஆம்-மன் – நீலகேசி:5 566/3
மேல்


சொல்லுவேன் (1)

துணிவு ஐம்_பூதங்களே தொழில் சொல்லுவேன் – நீலகேசி:10 856/4
மேல்


சொல்லுவையாயினும் (1)

சொல்லலன் யான் என சொல்லுவையாயினும் சொல் மலைவாம் – நீலகேசி:4 384/1
மேல்


சொல்லே (1)

பங்கங்கள் சாரா பரசமையர் சொல்லே போல் – நீலகேசி:6 660/3
மேல்


சொல்லேனும் (1)

சொல்லேனும்_அல்லேன் அது சொல்லுவன் யானும் அன்னாய் – நீலகேசி:4 402/3
மேல்


சொல்லேனும்_அல்லேன் (1)

சொல்லேனும்_அல்லேன் அது சொல்லுவன் யானும் அன்னாய் – நீலகேசி:4 402/3
மேல்


சொல்லை (7)

ஒள்ளிய தலத்தின் மிக்கோர் உறு தவர் உரைத்த சொல்லை
வள்ளலும் மகிழ்ந்து கேட்டு மா முடி துளக்கினானே – உதயணகுமார:4 193/3,4
அகத்து இனி மதியில் கொள்வார் அரியரோ எனது சொல்லை
செகத்தவர் உணர்ந்து கேட்க செப்புதற்பாலது ஆமே – நாககுமார:1 3/3,4
நல் தவன் உரைத்த சொல்லை நறு மலர் கோதை கேட்டு – நாககுமார:1 39/1
அமையும் நன்கு அமைச்சன் சொல்லை அரு மணி_மார்பன் கேட்டு – நாககுமார:5 154/1
பண்ணினுக்கு இனிய சொல்லை படியவர் முடிய கேட்டே – யசோதர:1 64/2
நின் மனத்து இலாத சொல்லை நீ புனைந்து அருளிற்று என்-கொல் – யசோதர:2 100/3
என்றலும் எனது சொல்லை இறந்தனை கொடியை என்றே – யசோதர:2 142/1
மேல்


சொல்லோ (1)

தொழில் அணங்கு மனம்_உடையார் சூழ் ஒளியும் வீழ் களிப்பும் சொல்லோ அன்றே – சூளாமணி:8 1039/4
மேல்


சொல்வாய் (1)

துணியலென் உணர சொல்வாய் தோன்றல் நீ என்று சொன்னாள் – யசோதர:2 133/4
மேல்


சொல்வார் (3)

தார் உடை வேந்தன் சொல்ல தரத்தினால் அமைச்சர் சொல்வார் – உதயணகுமார:1 93/4
கங்குலை நீங்கி மிக்கு ஓர் கடவுளை வினவ சொல்வார்
அங்கயற்கண்ணி-தானும் ஆர் அழல் வீந்தாள்_அல்லள் – உதயணகுமார:4 192/1,2
சித்திர பாவைமார்கள் செல்வனை வணங்கி சொல்வார் – உதயணகுமார:4 221/4
மேல்


சொல்வாள் (2)

பாக நேர் பிறையா நெற்றி பதுமையும் இதனை சொல்வாள்
ஏகுக செவ்வி தத்தை எழில் மனைக்கு எழுக என்றான் – உதயணகுமார:4 200/3,4
அங்கு உள இயக்கி வந்து அடி பணிந்து இனிது சொல்வாள் – நாககுமார:3 96/4
மேல்


சொல்வான் (3)

பெரு விறல் யூகி சொல்வான் பெரும் தவர்-பால் அறத்தை – உதயணகுமார:6 329/3
வனசரன்-தன்னை கண்டு அதிசயம் கேட்ப சொல்வான் – நாககுமார:3 97/4
அரசன் அங்காரவேகன் அதனை கேட்டு அழன்று சொல்வான்
இரதநூபுரத்தை ஆள்வான் இகழ்ந்தனன் பெரிதும் நம்மை – சூளாமணி:9 1177/2,3
மேல்


சொல (11)

அவள் அகத்து அழுங்கி வந்து உற்ற கருமம் சொல
கவற்சியுள் கதறியே கலங்கி மன்னன் வீழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:2 139/3,4
முந்து நல் முறையாம் முனி தாம் சொல
சிந்தை கூர்ந்து சிறந்து ஒன்றும் கேட்டனன் – உதயணகுமார:5 270/3,4
மனத்தினை மறுவு_இல் நூல் வாயினால் சொல
நினைத்து இவை விளம்பினான் நிமித்த நீதியான் – சூளாமணி:5 381/3,4
மன்னு புலவோர்கள் சொல மன்னன் மகள்-தன்னை – சூளாமணி:8 866/3
அரசு இறை இது சொல அவையினார்களும் – நீலகேசி:2 226/1
சொல்லார்கள் பேதம் சொல வேண்டுவை ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 405/2
சுரந்த பல் குற்றம் சொல கேட்டிருந்தான் – நீலகேசி:5 600/2
என்ப நிகழ்ச்சியும் காழ்ப்பாடு என சொல – நீலகேசி:6 671/4
அன்னன் அஃது ஆயின் அறிவி என சொல
இன்னன கேள் என்று எடுத்தனன் சொல்லும் – நீலகேசி:7 734/3,4
தக்கது என்று அவன் சொல தானும் நீங்கினாள் – நீலகேசி:8 823/4
சொல வலார் அன சொல் தெளிந்தே நின்று – நீலகேசி:10 859/2
மேல்


சொலப்பட்டன (1)

சூழி யானையினாய் சொலப்பட்டன
ஊழியார் உரையும் ஒத்து உள கண்டாய் – சூளாமணி:5 333/3,4
மேல்


சொலவர் (1)

செம்_சொலவர் போய் திசை காவல் கொண்டாரே – சூளாமணி:10 1647/4
மேல்


சொலவாம் (1)

சொலவாம் உடன் கேட்டொடு தோற்றமும் ஆம் – நீலகேசி:5 486/4
மேல்


சொலற்கு (2)

சுரி குழல் மானனீகை சொலற்கு அரும் கற்பினாளே – உதயணகுமார:4 228/4
தொடி மகர தூண் நிரையும் சொலற்கு அரிதாய் சுவர்க்கத்தின் – நீலகேசி:4 268/2
மேல்


சொலற்பாடு (1)

சொன்மை உணராதவர்கட்கு தான் சொலற்பாடு இன்மையான் – நீலகேசி:4 385/3
மேல்


சொலற்பால (1)

சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலால் யானும் – நீலகேசி:6 687/3
மேல்


சொலற்பாலது (1)

இதற்கு இனி நீ சொலற்பாலது என் என்றாள் – நீலகேசி:7 751/3
மேல்


சொலா (1)

அந்திலால் சொலா பாட்டினோடு யாதும் இல் எனவும் – நீலகேசி:5 478/4
மேல்


சொலார் (1)

அம் சொலார் அவர் பாடலொடு ஆடலால் – யசோதர:1 7/3
மேல்


சொலால் (1)

என் சொலால் இன்றி யான் இயம்பும் நீரதோ – சூளாமணி:5 384/3
மேல்


சொலி (1)

இன்_திறல் இனி செய்தல் இல் என சொலி
சென்று ஒரு மணி சிலாவட்டம் ஏறினான் – சூளாமணி:10 1595/3,4
மேல்


சொலின் (2)

சொல்லுவன் அல்லன் ஒரு வகையா சொலின் அ வகையால் – நீலகேசி:4 384/3
செறிய யான் சொலின் திரப்பியம் குணம் தொழில் – நீலகேசி:8 785/3
மேல்


சொலும் (3)

ஏது என் என எதிர் வரன் சொலும்
தாது பூம் பொழில் சாலி நல் நாட்டிடை – உதயணகுமார:6 336/2,3
அங்கு அவர் தம்முளே அறிந்து ஒருவன் சொலும்
தங்கள் ஊர் நாமமும் தந்தை_தாய் பேர் உரைத்து – நாககுமார:3 88/2,3
தொக்கன ஐந்தில் சொலும் மூன்றில் நான்கினில் – சூளாமணி:11 2001/2
மேல்


சொற்கள் (4)

தேறினார் மொழிகள் கொண்டு செவி சுடு சொற்கள் கேட்டும் – சூளாமணி:9 1447/3
ஓர் உணர்வே உடையீர் சொற்கள் ஒன்று ஒன்று அழிப்பனவே – நீலகேசி:5 508/4
புத்த நின் சொற்கள் பொருள் இலவேயால் – நீலகேசி:5 612/4
சூழ்ச்சி அமைந்த துணை_தோளியர் சொற்கள் என்று – நீலகேசி:6 727/3
மேல்


சொற்கு (1)

துன்பம் மிகவும் பெருக சொற்கு அரிய தேவிக்கா – உதயணகுமார:2 146/1
மேல்


சொற்பொருள் (2)

ஐந்தும் இருபதும் ஆகிய சொற்பொருள்
தந்து இவை அல்லது தத்துவம் இல் என்ற – நீலகேசி:7 782/1,2
அறிதலுக்கு அரியன ஆறு சொற்பொருள்
செறிய யான் சொலின் திரப்பியம் குணம் தொழில் – நீலகேசி:8 785/2,3
மேல்


சொற்றதும் (2)

கங்குல் வாய் கனவு அவன் கருதி சொற்றதும்
மங்கல பெரும் பயன் வகுத்த வண்ணமும் – சூளாமணி:3 111/1,2
அங்கு வந்ததும் அவர்கள் சொற்றதும் – சூளாமணி:7 585/4
மேல்


சொற்றி (1)

சொற்றி யாவதும் கேளாய் சுதம் நயம் துணிவும் அங்கு உரைத்தி – நீலகேசி:2 160/1
மேல்


சொறியும் (1)

தன்னமும் அளித்தாய தலை சொறியும் இடை இலையால் – நீலகேசி:4 270/3
மேல்


சொன்மை (2)

சொன்மை யார் இடை தெரிந்தார் தொடர் வினை முழுவதும் சுடும் நின் – நீலகேசி:2 161/3
சொன்மை உணராதவர்கட்கு தான் சொலற்பாடு இன்மையான் – நீலகேசி:4 385/3
மேல்


சொன்ன (36)

இ தலம் முழுதும் ஆளும் இனிய நல் மாமன் சொன்ன
ஒத்த நல் மொழியை கேட்டே உவந்து உடன் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:4 221/2,3
சொன்ன மா மந்திரத்தை சூழ்ச்சியின் நினைக்க என்றான் – உதயணகுமார:5 245/3
சொன்ன காளை மேல் சூட்டி நின்றனள் – உதயணகுமார:5 287/4
சொன்ன மும்மதம் தோன்ற வேழமும் – உதயணகுமார:6 310/3
சொன்ன யானையை தூய நீராட்டு எனும் – உதயணகுமார:6 340/3
தங்கிய கருணை ஆர்ந்த தவ முனி அவர்கள் சொன்ன
பொங்கு நல் கவி_கடல்-தான் புகுந்து நீர்த்து எழுந்தது அன்றே – நாககுமார:1 2/3,4
புங்கவன்-தன் ஆலையம் பொங்கு சொன்ன வண்ணம் முன் – நாககுமார:4 134/2
சொன்ன நீர் வளமைத்து ஆய சுரமை நாட்டு அகணி சார்ந்து – சூளாமணி:2 36/1
கோது_இலா முனிவன் சொன்ன உரை இவை கூற கேட்டாம் – சூளாமணி:5 355/4
சொன்ன வண்ணமும் சுற்றம் ஆயதும் – சூளாமணி:7 590/2
சொன்ன வார்த்தை இஃது இருக்க சொல்லுவது – சூளாமணி:7 592/1
மெய் புடை தெரிந்து சொன்ன தூதுவர் அவரை மீட்டே – சூளாமணி:7 700/2
அரியது அங்கு என்னை என்னை என அரிகேது சொன்ன
உரை எதிர் கபில வட்ட கண் எரி உமிழ்ந்த மாதோ – சூளாமணி:9 1138/3,4
கழலவன் காதல் தோழன் கனன்று அவன் கருதி சொன்ன
மொழி எதிர் உலகம் ஆள்வான் உவந்து அவன் முகத்தை நோக்கி – சூளாமணி:9 1180/2,3
சொன்ன நீர்மை சுரேந்திரன் போன்று இவண் – நீலகேசி:1 21/3
போலும் நீ சொன்ன புத்தர் சரிதையை – நீலகேசி:2 207/4
தொத்து உள ஆக என்னான் சூனிய வீடு சொன்ன
புத்தனை நோதும் அத்த புலம்பல் நீ போக என்றாள் – நீலகேசி:3 263/3,4
சொன்ன சூனை துறந்து அவற்று அட்டன – நீலகேசி:4 314/1
தேரன் நீ சொன்ன தன்னம் சேரல ஆக என்றாள் – நீலகேசி:4 437/4
ஓதினீர் சொன்ன கந்தம் ஐந்து உள எனின் உருவே – நீலகேசி:5 480/1
ஐந்தில் யான் சொன்ன பலகளும் அமைவு_இல எனினும் – நீலகேசி:5 481/1
பண்டு அங்கு நீ சொன்ன முட்டியில் பஞ்சாங்குலிகளும் போல் – நீலகேசி:5 495/4
நீ அத்தா சொன்ன நேரும் திறம் என்னோ – நீலகேசி:5 539/2
அந்தில் நீ சொன்ன ஆரியசத்தையும் – நீலகேசி:5 551/3
நீ இனே சொன்ன மெய்ம்மையை நோக்கலார் – நீலகேசி:5 559/1
நல்லாய் சொன்ன நான்மையை நாட்டும் திறம் என்னோ – நீலகேசி:5 562/4
அன்றி முன் சொன்ன அ திறம் எத்திறத்தானும் ஆகாமையால் – நீலகேசி:5 568/3
நீ சொன்ன ஆறு இது நேரும் திறம் என்னை – நீலகேசி:5 579/3
பொய் கைசெய்தே சொன்ன பூவொடு வித்து உரை – நீலகேசி:5 596/3
பரந்து இனி நீ சொன்ன பல் வழி எல்லாம் – நீலகேசி:5 600/3
நீ சொன்ன நீ சொன்ன நேர்வது இங்கு என் செய்ய – நீலகேசி:5 623/2
நீ சொன்ன நீ சொன்ன நேர்வது இங்கு என் செய்ய – நீலகேசி:5 623/2
முதல் சொன்ன குற்றம் முடிந்தனவாமே – நீலகேசி:5 625/4
பலவாக நீ சொன்ன பால் எல்லாம் தம்முள் – நீலகேசி:6 691/1
சொன்ன முறைமையன் ஆகும் அவன் எனின் – நீலகேசி:7 769/2
திறத்தின் நீ சொன்ன யாவையும் தேறி நின்று – நீலகேசி:10 893/2
மேல்


சொன்னதன் (1)

சொன்னதன் பொருள் எல்லாம் சுவடு இன்றி அற கெடுத்தற்கு – நீலகேசி:2 199/3
மேல்


சொன்னதே (1)

தங்கு கேள்வியான் தான் முன் சொன்னதே – சூளாமணி:7 607/4
மேல்


சொன்னவாறு (1)

சொன்னவாறு கொண்டீ சுடர் வேலினோய் – சூளாமணி:5 346/4
மேல்


சொன்னவே (1)

துற்றி உய்த்தல்-தன்னொடு துதாங்கு என்று ஆத்தர் சொன்னவே – நீலகேசி:4 356/4
மேல்


சொன்னாய் (7)

உய்தல் வாய் உரைத்தாய் அதன் மேலும் உயிர் உள்ளிட்ட பல உள்பொருள் சொன்னாய்
நைதல்_இல்லா தெளிவோடு நல் ஞானம் நானும் கொண்டேன் உன் நற்குணம் எல்லாம் – நீலகேசி:1 148/1,2
நன்று துன்னினது ஆதன்மையால் சொன்னாய்
சென்றும் வந்தும் தியானம் புகல் என்றாள் – நீலகேசி:4 315/3,4
விரிந்த இலையின் வேற்றுமை சொன்னாய்
பொருந்தும் இவையும் அல்லவும் அன்றோ – நீலகேசி:4 363/2,3
நாடாது சொன்னாய் அதன் நன்மை ஒழிக என்றான் – நீலகேசி:4 422/4
இழுதையால் நான்கு உள என்று சொன்னாய் என – நீலகேசி:5 553/4
சொல் பிறிது சொன்னாய் சுவர்க்கத்தவர்க்கு உரைப்பின் – நீலகேசி:5 650/3
நூல் மருவாது சொன்னாய் இது என்றனள் – நீலகேசி:7 760/3
மேல்


சொன்னாயேல் (1)

தருமம்-தான் கருதி நீ சொன்னாயேல் தலைவரே – நீலகேசி:2 180/3
மேல்


சொன்னார் (4)

தொழுது அவர் பெறுக போகம் தோன்றல் நீ என்று சொன்னார் – உதயணகுமார:3 159/4
சென்று நல் குமரன்-தன்னை சீர்பெற வணங்கி சொன்னார்
இன்று உமக்கு ஆளர் ஆனோம் என்று அவர் கூற நன்று என் – நாககுமார:4 109/2,3
வாயில் முகத்து மடுத்து இது சொன்னார் – சூளாமணி:7 658/4
மண்களை மருட்டும் சீர் நும் மாமியார் அடிகள் சொன்னார் – சூளாமணி:8 1002/4
மேல்


சொன்னார்க்கு (2)

நின்ற கேசரரை நோக்கி நில மன்னன் அனைய சொன்னார்க்கு
ஒன்றி யாம் இங்கண் உள்ளது ஒருப்படுத்து உய்ப்ப கொண்டு – சூளாமணி:7 671/2,3
உழப்பு அறிவு குறி செய்கை ஒருவனவே என சொன்னார்க்கு
இழிக்குவது இங்கு இல்லாமை இதனாலே அறியன் என்றாள் – நீலகேசி:4 304/3,4
மேல்


சொன்னால் (4)

செறிந்தவர் தெளிந்த நூலார் சிறந்தவை தெரிந்து சொன்னால்
அறிந்தவை அமர்ந்து செய்யும் அமைதியான் அரசன் ஆவான் – சூளாமணி:5 247/1,2
கது என்னை என்ன சொன்னால் ஆகமம் அல்லது ஆமோ – நீலகேசி:4 425/4
தின்றானும் தீ_வினையை சேரும் என சொன்னால்
பொன்றாவாய் பல் விலங்கும் பூமி மேல் வாழாவோ – நீலகேசி:5 472/3,4
அவை அவையே சொன்னால் அது யாப்பாதல் வேண்டும் – நீலகேசி:6 693/5
மேல்


சொன்னாலும் (1)

சொன்னாலும் அறிதி நீ துடி கடியும் இடை உடைய – நீலகேசி:4 285/2
மேல்


சொன்னாள் (17)

பாங்குறும் இலக்கணங்கள் பந்தடி பலவும் சொன்னாள் – உதயணகுமார:4 230/4
சில் மலர் குழலி என்றே செவி புதைத்து இனிது சொன்னாள் – யசோதர:2 100/4
விடைப்பு_அரும் தானை வேந்தன் தேவியின் விழைவு சொன்னாள் – யசோதர:2 111/4
ஒட்டிய குறியும் சொன்னாள் ஒள்_இழை உவப்புற்றாளே – யசோதர:2 115/4
துணியலென் உணர சொல்வாய் தோன்றல் நீ என்று சொன்னாள் – யசோதர:2 133/4
எண் அதிர் மனத்தினாட்கு தோழி மற்று இதனை சொன்னாள் – சூளாமணி:8 977/4
எற்று நீ வந்தது என்றாற்கு இது எனா எடுத்து சொன்னாள் – சூளாமணி:8 1014/4
எண் மிசை இவரும் போழ்தின் இது என அவளும் சொன்னாள் – சூளாமணி:8 1018/4
விஞ்சையர்-தம் உலகு ஆளும் விறல் வேந்தர் குழாம் காட்டி விரித்து சொன்னாள் – சூளாமணி:10 1820/4
வந்திருந்தது உரை விரைந்து வாயிலோய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 166/4
மன் பெரியான் திருந்து அவையுள் மாற்றம் தா என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 169/4
ஒன்றாக உரையாக்கால் உரையேன் யான் என சொன்னாள்
குன்றாத மதி முகத்து குண்டலமாகேசியே – நீலகேசி:2 173/3,4
அருக்கசந்திரன் என்னும் அவாச்சியன் என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 227/4
என் கண்டு வந்து இங்கண் இது கொண்டாய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:4 274/4
பண்டியால் போக்கு நின் பல் தொடர்ப்பாடு என சொன்னாள் – நீலகேசி:4 282/4
திருத்திய நின் உணர்வு_இன்மை தெருட்டி காண் என்ன சொன்னாள் – நீலகேசி:4 299/4
இன்று எலாம் கேட்டும் ஓராய் ஏட நீ என்று சொன்னாள் – நீலகேசி:4 439/4
மேல்


சொன்னான் (21)

போக நீ தேசத்து என்று புரவலன் சொன்னான் என்ன – நாககுமார:3 84/3
நீ இடை அறி சொல் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சூளாமணி:3 103/4
கற்ற நூல் புலமை-தன்னை காட்டுதல் கருதி சொன்னான் – சூளாமணி:3 105/4
இது என் என இது என் என வினையன் பல சொன்னான் – சூளாமணி:6 440/4
எடுத்து உரை கெடாத முன்னம் கேசரன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:6 562/4
கொல் நவில் பூதம் போலும் குறள்மகன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:7 679/4
ஏமரு கடல் அம் தானை இரு நில கிழவன் சொன்னான் – சூளாமணி:8 969/4
குடிக்கு அணி ஆய கொம்பு கேட்க மற்று இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:8 1114/4
மண் மிசை இருந்த விஞ்சை மன்னனை வணங்கி சொன்னான் – சூளாமணி:9 1132/4
நமரது நிலையும் நங்கை போந்தது நடுங்க சொன்னான் – சூளாமணி:9 1145/4
கச்சை அம் களி நல் யானை காவலன் கனன்று சொன்னான் – சூளாமணி:9 1157/4
கனல்வது ஓர் கால ஒள் வாள் கடைக்கணித்து ஒருவன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1165/4
பழி பெரிது ஒழிய சொன்னான் படைத்திறலாளன் என்றான் – சூளாமணி:9 1180/4
உற்றவாறு அறிய சொன்னான் ஒளி வரை அரசர்_கோவே – சூளாமணி:9 1188/4
செயிர்_இல் வில்-அதனை நோக்கி செம் கதிர் பெயரன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1196/4
துனி வளர் இலங்கு வேலான் கழல் அடி தொழுது சொன்னான் – சூளாமணி:10 1697/4
தன் அமர் அமைச்சரோடு தான் அமர்ந்திருந்து சொன்னான் – சூளாமணி:11 1852/4
அதிபதி கேள் என்று அரும் தவன் சொன்னான் – சூளாமணி:11 1920/4
திதலை மாண் அல்குலீர் தெருட்டு-மின் என சொன்னான்
அ தலை அம் பெரும் கதவம் அடைப்பு ஒழித்திட்டு அலை வேலான் – நீலகேசி:2 172/3,4
முருக்குவாய் சென்று அவன் நாமம் மொக்கலன் என சொன்னான் – நீலகேசி:3 266/4
கதியின வகைய ஆறும் கந்த பிண்டங்கள் சொன்னான்
பதி இன என்ன நின்றாய் பாக்கன் நாய் காட்டுதீயால் – நீலகேசி:4 425/1,2
மேல்


சொன்னேற்கு (2)

விளக்குமே ஞாயிறு ஒப்ப என்பது மேலும் சொன்னேற்கு
அளக்குமே அன்னம் அன்னாய் ஆத்தனது அறிவும் என்று என்று – நீலகேசி:4 441/2,3
புணரிய தாம் அவை பொய் என சொன்னேற்கு
உணர்வது அங்கு உண்மையும் ஒட்டுவை ஆயின் – நீலகேசி:5 639/1,2
மேல்


சொன்னேன் (1)

கறையவாம் மொழிகள் சொன்னேன் காவலன் கருதிற்று ஓரேன் – சூளாமணி:6 529/2
மேல்


சொன்னோமாக (1)

கண்டு யாம் இ கணம் ஓடி தன்-பால் சொன்னோமாக
உண்டதாயிற்று ஓர் குழவி என்ன உவப்பித்தற்கு – நீலகேசி:1 36/2,3
மேல்


சொனான் (1)

கோன் சொனான் இது குண்டலகேசிக்கே – நீலகேசி:2 224/4

மேல்