சே – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சே 10
சே_இழை 1
சே_இழையாள் 1
சே_இழையாளும் 1
சே_இழையோடு 1
சேக்கை 3
சேக்கையும் 3
சேகர் 2
சேட்டு 1
சேட 2
சேடகமும் 1
சேடம் 3
சேடமும் 1
சேடரொடு 1
சேடன் 1
சேடனார் 1
சேடி 7
சேடிய 1
சேடியர் 1
சேடியரும் 1
சேடியில் 2
சேடியும் 1
சேடியோர் 1
சேடு 1
சேண் 4
சேணி 2
சேணில் 1
சேத்தி 1
சேதம் 2
சேதன 1
சேதனை 2
சேதனை-தானினை 1
சேதனை_இல்லாய் 1
சேதாம்பல் 1
சேதி 2
சேதித்திட்டும் 1
சேதியம் 2
சேதியின் 1
சேது 1
சேது_ஆம்பல் 1
சேந்த 1
சேந்தவர் 1
சேந்தன 1
சேந்தனன் 1
சேந்து 4
சேப்ப 1
சேம் 1
சேம்பு 1
சேம 3
சேமம் 3
சேமமா 1
சேமமாம் 1
சேய் 7
சேய்த்து 2
சேய்மையான் 1
சேயவர்க்கு 1
சேயிடை 5
சேயும் 1
சேர் 41
சேர்-மினம் 1
சேர்குவம் 1
சேர்த்தலும் 1
சேர்த்தனள் 1
சேர்த்தாய் 1
சேர்த்தார் 1
சேர்த்தி 21
சேர்த்திய 1
சேர்த்தினன் 2
சேர்த்தினார் 2
சேர்த்தினான் 1
சேர்த்தினானே 1
சேர்த்தினும் 1
சேர்த்து 1
சேர்த்துவார் 1
சேர்த்துவாரும் 2
சேர்தல் 1
சேர்தலும் 2
சேர்தலை 1
சேர்தலையும் 1
சேர்தி 1
சேர்ந்த 16
சேர்ந்தது 3
சேர்ந்ததே 1
சேர்ந்தவர் 1
சேர்ந்தவர்கட்கே 1
சேர்ந்தவன் 1
சேர்ந்தவை 1
சேர்ந்தன 4
சேர்ந்தனர் 1
சேர்ந்தனன் 5
சேர்ந்தார் 12
சேர்ந்தார்க்கு 1
சேர்ந்தாள் 5
சேர்ந்தான் 16
சேர்ந்திருக்க 1
சேர்ந்திருந்ததும் 1
சேர்ந்திலன் 1
சேர்ந்து 33
சேர்ந்தே 1
சேர்பவரே 1
சேர்பவள் 1
சேர்பவன் 1
சேர்பவும் 1
சேர்பு 1
சேர்வதற்கு 2
சேர்வது 1
சேர்வதே 1
சேர்வரால் 1
சேர்வார் 2
சேர்வாள் 1
சேர்வித்த 1
சேர்வு 1
சேர்வுடையாரவர் 1
சேர 8
சேரல 2
சேரவே 1
சேரா 4
சேராத 1
சேராது 1
சேராமை 1
சேரி 2
சேரி-தானும் 1
சேரி-வாய் 1
சேரின் 1
சேரினும் 1
சேருபு 1
சேரும் 11
சேருமே 1
சேருமேல் 1
சேல் 1
சேவகங்களே 1
சேவடி 16
சேவடிக்கு 1
சேவடிகள் 1
சேவடியாய் 1
சேவடியாற்கு 1
சேவடியின் 3
சேவடியை 1
சேவலே 2
சேவித்து 1
சேவை 1
சேவைபண்ணும் 1
சேவையார் 1
சேவையோ 1
சேற்றினும் 1
சேற்றினுள் 1
சேற்றுள் 1
சேற்றோடு 1
சேறல் 3
சேறு 8
சேறும் 1
சேனை 19
சேனை-தன் 2
சேனை-தன்னுள் 1
சேனையும் 1
சேனையுள் 1
சேனையோடும் 1

சே (10)

சென்று தன் கோயில் புக்கு சே இழை பதுமை-தன்னோடு – உதயணகுமார:4 194/2
செல்லற்கு எளிது என்றே சே_இழையாள் தான் பரவி – நாககுமார:1 36/3
சென்று தன் பவனம் புக்கான் சே_இழையோடு மன்னன் – நாககுமார:5 153/2
சே இரும் தாமரை தெய்வம் அன்னர் என்று – சூளாமணி:2 62/3
சே அரி நெடு மலர் கண்கள் சேந்து என – சூளாமணி:5 369/2
சே இதழ் பொலிந்த காடு செக்கர் வானம் ஒக்குமே – சூளாமணி:7 793/4
செம் தளிர் புரையும் மேனி சே_இழை திறத்தில் காம – சூளாமணி:8 1024/3
தேம் மரையாளும் சே_இழையாளும் திருமாலும் – சூளாமணி:9 1526/3
சேவடிகள் தாமரையின் சே இதழ்கள் தீண்ட சிவந்தனவோ சேவடியின் செம் கதிர்கள் பாய – சூளாமணி:11 1903/3
செப்பினள் தத்துவம் சே அரி கண்ணாள் – நீலகேசி:7 777/4
மேல்


சே_இழை (1)

செம் தளிர் புரையும் மேனி சே_இழை திறத்தில் காம – சூளாமணி:8 1024/3
மேல்


சே_இழையாள் (1)

செல்லற்கு எளிது என்றே சே_இழையாள் தான் பரவி – நாககுமார:1 36/3
மேல்


சே_இழையாளும் (1)

தேம் மரையாளும் சே_இழையாளும் திருமாலும் – சூளாமணி:9 1526/3
மேல்


சே_இழையோடு (1)

சென்று தன் பவனம் புக்கான் சே_இழையோடு மன்னன் – நாககுமார:5 153/2
மேல்


சேக்கை (3)

சுற்று வார் திரையின் தூமம் கமழ் துயில் சேக்கை துன்னி – யசோதர:2 89/3
கானக தழையின் கமழ் சேக்கை மேல் – சூளாமணி:4 125/2
சேக்கை கொள்வன செம் செவி எருவையும் மருவி – நீலகேசி:1 31/3
மேல்


சேக்கையும் (3)

அம் பொன் ஆடரங்கும் அகில் சேக்கையும்
வம்பு நீர்மையவாய் வளம் கொண்டவே – சூளாமணி:8 895/3,4
மருக்கை_இல் மயானத்துள் சேக்கையும் மனைகளை – நீலகேசி:4 355/3
பெற்றதன்னில் சேக்கையும் பேர்த்து உண்ணாது ஒழிதலும் – நீலகேசி:4 356/2
மேல்


சேகர் (2)

சேகர் மிலைச்சர் மனிதர்கள் திப்பியர் – சூளாமணி:11 1971/3
செத்த அறிவினர் சேகர் அவரே – சூளாமணி:11 1972/4
மேல்


சேட்டு (1)

சேட்டு இளம் சிங்கம் அன்னான் திரு நிறை மகதம் சேர்ந்தான் – உதயணகுமார:3 153/4
மேல்


சேட (2)

சென்னியுள் சேர்த்திய சேட பூவினன் – சூளாமணி:4 185/2
செம் சுடர் அம் கையில் சேட நீட்டினாள் – சூளாமணி:4 219/4
மேல்


சேடகமும் (1)

செம் களி மயிர் புளக சேடகமும் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1289/2
மேல்


சேடம் (3)

தேன் உயர் திரு மலர் சேடம் கொண்ட பின் – சூளாமணி:4 218/2
திண்ணிய அடி மலர் சேடம் சேர்த்தினார் – சூளாமணி:10 1717/4
சென்று உயர் சேவடி சேடம் தலை வைத்து – சூளாமணி:11 1913/2
மேல்


சேடமும் (1)

திரு_அடி சேடமும் திகழ சூடினாள் – சூளாமணி:4 217/4
மேல்


சேடரொடு (1)

சேடரொடு சேடியரும் செல்வம் மிக நல்கி – நீலகேசி:1 17/4
மேல்


சேடன் (1)

சொல்லவே துவர் ஆடைகள் மூடிய சேடன்
மெல்லவே இவை கேள் என விரித்தவன் உரைக்கும் – நீலகேசி:5 483/3,4
மேல்


சேடனார் (1)

சேடனார் காண்டும் நாம் என்று தான் சென்றாளே – நீலகேசி:5 475/4
மேல்


சேடி (7)

சேடி கண்டு மேனகிக்கு செப்ப வந்து கண்டவள் – நாககுமார:4 129/3
விரை செய் வார் பொழில் விஞ்சையர் சேடி மேல் – சூளாமணி:4 119/3
வீக்கு வார் கழல் விஞ்சையர் சேடி மேல் – சூளாமணி:4 129/3
திருவ நீள் ஒளி தென் திசை சேடி மேல் – சூளாமணி:4 130/2
சேடி கைத்தலத்தன செறி மணி திகழ்வ செம் – சூளாமணி:6 467/3
திரு கிளர் குணம் மேல் சேடி செழும் மலை குவட்டின் ஓட்டி – சூளாமணி:12 2114/2
சேடி ஆடு அன்மையின் – நீலகேசி:1 96/3
மேல்


சேடிய (1)

காசி நாட்டினும் சேடிய நாட்டினும் காணா – நீலகேசி:1 44/2
மேல்


சேடியர் (1)

சென்று சேடியர் பற்றிய அ தகர் – யசோதர:3 219/2
மேல்


சேடியரும் (1)

சேடரொடு சேடியரும் செல்வம் மிக நல்கி – நீலகேசி:1 17/4
மேல்


சேடியில் (2)

தென்-பால் சேடியில் சீதரலோகத்தில் – உதயணகுமார:5 275/2
வெள்ளி அம் மலை மேல் வட சேடியில்
வள்ளல் ஆர் பொய்கை மத்திம நாட்டினுள் – உதயணகுமார:6 343/3,4
மேல்


சேடியும் (1)

ஈங்கு அவன் கொன்று உனக்கு இரண்டு சேடியும்
தாங்கிய திருவினால் தரும் மற்று என்றலும் – சூளாமணி:5 408/2,3
மேல்


சேடியோர் (1)

போகம் ஆண்ட இ சேடியோர் பொன் நகர்க்கு – சூளாமணி:5 336/1
மேல்


சேடு (1)

சேடு கொண்ட கனி சிந்தின கண்டு – சூளாமணி:10 1580/3
மேல்


சேண் (4)

நாட்டியம் உணர்வார் ஒரு நால்வர் சேண்
மோட்டு எழில் முகில் சூழ் நெறி முன்னினார் – சூளாமணி:7 650/3,4
சேண் உயர் திகிரியான் கதிர் சென்று ஊன்றலும் – சூளாமணி:8 1066/3
சீலம் நல்லவர் நீள்குவர் சேண் எனில் – நீலகேசி:2 222/1
தீங்கு ஒன்றும் உரையன்-மின் தேவர் தம் ஊணினை சேண் நின்று தாம் – நீலகேசி:9 844/3
மேல்


சேணி (2)

தேவிமார்கள் கலன் அழித்து சேணி உலகம் சென்று எய்தி – சூளாமணி:9 1485/2
சீர் ஆர் ஓகை விஞ்சையர் சேணி செல விட்டு – சூளாமணி:10 1745/3
மேல்


சேணில் (1)

தெருளுமாறு ஒருவன் சொல்ல கேட்டலும் சேணில் வாழ்வார் – சூளாமணி:9 1135/3
மேல்


சேத்தி (1)

மக்கள் சேத்தி அபேத்தியர் என்று இவர் – நாககுமார:4 103/1
மேல்


சேதம் (2)

அ சேதம் இன்மையும் அ இரண்டுமாய் நிகழ்ந்து – நீலகேசி:5 657/2
பொய் சேதம் அல்லா பொருள் முடிபு ஒன்று உண்டு ஆக – நீலகேசி:5 657/3
மேல்


சேதன (1)

சேதன வடிவு தேவிக்கு எறிந்தனர் தெரிவு ஒன்று இல்லார் – யசோதர:2 155/3
மேல்


சேதனை (2)

சேதனை_இல்லாய் திரிவு என்னை வண்ணம் – நீலகேசி:4 365/4
சென்று எலாம் அவை சேதனை ஆகுமே – நீலகேசி:10 871/2
மேல்


சேதனை-தானினை (1)

மான் எனப்பட்டது மன்னும் ஓர் சேதனை-தானினை
ஆக்குதல் தக்கின்று அசேதனை – நீலகேசி:7 749/2,3
மேல்


சேதனை_இல்லாய் (1)

சேதனை_இல்லாய் திரிவு என்னை வண்ணம் – நீலகேசி:4 365/4
மேல்


சேதாம்பல் (1)

செம்பொன் செய் ஆழியான் சேதாம்பல் நீள் முடியான் – சூளாமணி:10 1662/1
மேல்


சேதி (2)

சேதி நல் நாட்டை யூகிக்காக நல் திறத்தின் ஈந்து – உதயணகுமார:4 208/2
சேதி அம் செல்வ நின் திரு_அடி வணங்கினம் – சூளாமணி:4 214/4
மேல்


சேதித்திட்டும் (1)

பெரியதோர் சோரன்-தன்னை பின்னமாய் சேதித்திட்டும் – யசோதர:4 234/4
மேல்


சேதியம் (2)

சேதியம் புக்கு அவர்-தம் திருந்து அடிகளை பெரும் துதி சேர் – நீலகேசி:2 162/2
நக்கனள் ஆகி அ நாதன் சேதியம்
சிக்கென ஏத்துதல் சிறந்தது என்னவே – நீலகேசி:8 823/2,3
மேல்


சேதியின் (1)

சேதியின் நெறியின் வேறு சிறந்தது சிந்தைசெய்யா – யசோதர:1 56/3
மேல்


சேது (1)

சேது_ஆம்பல் வீழ்ந்து அனைய செவ்வாயும் செங்குவளை திளைத்த கண்ணும் – சூளாமணி:9 1533/1
மேல்


சேது_ஆம்பல் (1)

சேது_ஆம்பல் வீழ்ந்து அனைய செவ்வாயும் செங்குவளை திளைத்த கண்ணும் – சூளாமணி:9 1533/1
மேல்


சேந்த (1)

சேந்த நின் சிறைவிடுத்த செல்வ யூகி நின்னுடன் – உதயணகுமார:2 132/3
மேல்


சேந்தவர் (1)

சேந்தவர் உரைத்த மாற்றம் சிந்தையுள் அடக்கி வைத்து – சூளாமணி:7 666/3
மேல்


சேந்தன (1)

சேந்தன சிறு கணோடு திசைமுகம் சிறகு-தம்மால் – சூளாமணி:9 1443/2
மேல்


சேந்தனன் (1)

சேந்தனன் எருத்தின் மீதில் திரும்பிக்கொண்டு ஏகி வேழம் – உதயணகுமார:6 330/2
மேல்


சேந்து (4)

சேந்து எரி செம்பொன் வீதி திரிபுரம் அதனை ஆளும் – சூளாமணி:5 324/1
சே அரி நெடு மலர் கண்கள் சேந்து என – சூளாமணி:5 369/2
சேந்து எரித்திடுதும் என்று தென் மலை அரசர் சென்றார் – சூளாமணி:9 1187/3
சென்று கடை சேந்து சிறு வாள் நுதல் வியர்த்தாள் – சூளாமணி:10 1608/2
மேல்


சேப்ப (1)

நீர் புனை தடத்தின் உள்ளால் நிலை கொண்டு நெடும் கண் சேப்ப
தார் புனை மார்பன்-தன் மேல் தரங்க நீர் ஒருங்கு தூவி – சூளாமணி:10 1674/2,3
மேல்


சேம் (1)

சேம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செல்வனை வணங்கி வாழ்த்தி – நாககுமார:2 43/2
மேல்


சேம்பு (1)

தோட்டம் செய் சேம்பு உயிர் தொல் முடிவு அன்றோ – நீலகேசி:4 369/4
மேல்


சேம (3)

சேம மித்திரராக சிறந்தனர் – உதயணகுமார:6 345/4
சேம மணி நகை செப்பினுள் ஏந்துபு – சூளாமணி:5 294/2
சேம செல்வன் தேவி பயந்தாள் திசை எல்லாம் – சூளாமணி:10 1744/3
மேல்


சேமம் (3)

சேமம் ஆர்ந்த தனி செங்கோல் தேவசேனன் கை வாளால் – சூளாமணி:9 1335/2
சேமம் காவல சேவடி போற்று என சென்றாள் – நீலகேசி:1 59/4
செக்கின் கணை போன்று இனி சென்று உருள் சேமம் என்றாள் – நீலகேசி:4 407/4
மேல்


சேமமா (1)

சேமமா வகை செல்க மற்று என்பதும் – நீலகேசி:3 244/3
மேல்


சேமமாம் (1)

சேமமாம் முக்குடை கீழ் இருந்து அரியாசனத்தின் – நாககுமார:4 117/3
மேல்


சேய் (7)

சேய் இடை நிகழ்வது எல்லாம் சிந்தையில் தெளிந்த நீரான் – சூளாமணி:3 103/2
சேய் நிழல் செழும் பொனால் திரண்ட செம் பழத்தவாய் – சூளாமணி:4 132/3
சேய் நிழல் திகழும் செம்பொன் திலத வேதிகைய ஆய – சூளாமணி:7 764/3
சேய் இரும் குன்றம் ஈன்ற செழும் மணி சலாகை போல்வாள் – சூளாமணி:8 984/4
சேய் இரும் சுடர்கள் சிந்தி தீ உமிழ்ந்து ஓடிற்று அன்றே – சூளாமணி:9 1451/4
சேய் இடை ஒள் ஒளி நிழற்ற செம்மாந்தார் இருந்தாரே – சூளாமணி:11 2064/4
புலை சேய் அமர்ந்தவர் புத்தியின் வண்ணமே – நீலகேசி:3 253/4
மேல்


சேய்த்து (2)

நாளை நாள் என்பது நனித்தும் சேய்த்து என – சூளாமணி:8 1053/1
சேய்த்து என கோடலும் சேராது ஒலி செவிக்கண்ணது எனின் – நீலகேசி:5 517/2
மேல்


சேய்மையான் (1)

சேய்மையான் நமக்கு ஒளிர் முத்தின் பரு வடம் தெளிப்ப ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 881/4
மேல்


சேயவர்க்கு (1)

சேயவர்க்கு உருவம் காட்டி தேம் நிரை கொண்ட அன்றே – சூளாமணி:8 854/4
மேல்


சேயிடை (5)

சேயிடை சென்று ஓர் தீர்த்த வந்தனைசெய்ய செல்வோன் – யசோதர:1 23/3
சேயிடை சென்று ஓர் கீதம் செவி புக விடுத்தலோடும – யசோதர:2 94/2
சேயிடை இறைஞ்ச மற்று இ திரை செய் நீர் உலகம் எல்லாம் – யசோதர:2 132/3
சேயிடை புகுந்தனன் நின்று செப்பினான் – சூளாமணி:9 1379/4
சேயிடை எரிந்து சிந்தி செல்வன் மேல் சென்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1453/4
மேல்


சேயும் (1)

இ வணம் அ தாயும் சேயும் இருடி-பால் இருந்தார் அன்றே – உதயணகுமார:1 17/4
மேல்


சேர் (41)

உரவு சேர் கழல் கால் மிக்க உதயணகுமரன் காண்க – உதயணகுமார:4 210/2
புற இதழ் சேர் மரை மலர் மேல் விரல் நால் விட்டு பொன் எயிலுள் மன்னிய புங்கவனும் நீயே – நாககுமார:1 16/2
செறி புகழ் சேர் சித்திநகர்-தன்னை ஆளும் சிரீவர்த்தமானன் எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 16/4
நயம் அறிந்து சேர் நன் அடியை பணிந்து – நாககுமார:4 108/2
திங்கள் சேர் செய்குன்றினும் சேர்ந்து இனிது ஆடும் நாள் – நாககுமார:4 127/4
சிற்றில் பல் சனம் சேர் புறச்சேரியின் – யசோதர:3 223/2
நிழல் அகம் தவழ்ந்து தேன் நிரந்து தாது சேர்
பொழில் அகம் பூவையும் கிளியும் பாடுமே – சூளாமணி:1 10/1,2
தேன் இலங்கு அருவிய திணையும் தேறல் சேர்
பானல் அம் கழனியும் கடலும் பாங்கு அணி – சூளாமணி:1 12/2,3
நம்பி ஞாயிறு சேர் பெயராற்கு அணி – சூளாமணி:5 345/2
வம்பு சேர் முலை வாரி வளாகமே – சூளாமணி:5 345/4
போது சேர் அலங்கலாய் புராண நீர்மையே – சூளாமணி:5 404/4
போது சேர் அலங்கலானும் பொலம் கலம் பொறுக்கலாகா – சூளாமணி:6 570/3
எவரும் என்னொடு வரப்பெறார் தவிர்க என எழில் சேர்
உவரிநீர்_வண்ணன் உழையவர் ஒழியுமாறு உரைத்தான் – சூளாமணி:7 709/3,4
உள்ளும் தாது கொண்டு ஊது வண்டு அறாதன ஒளி சேர்
வெள்ளென் தோன்றுவ கயம் அல்ல பளிக்கு அறை விறலோய் – சூளாமணி:7 729/3,4
வேம்-கொல் என்று ஒளித்திட்டு இபம் வீழ்ந்து சேர்
பாங்கு_அலார் மனை போல பறைந்து அரோ – சூளாமணி:7 781/2,3
தண் நிலா விரிந்த முல்லை தாது சேர் தளிர் மிடைந்து – சூளாமணி:7 791/1
மங்குல் சேர் மணி வரை மன்னன் தானையே – சூளாமணி:8 949/4
முரசும் முழவின் குழுவும் முடி சேர்
அரசன் நகரார் குழுவும் கெழுமி – சூளாமணி:8 1072/1,2
அம் பவழ வாயும் அளகம் சேர் வாள் நுதலும் – சூளாமணி:8 1119/3
பரி சேர் அணி உயர் தேர் மிகு பல யானையும் எறியா – சூளாமணி:9 1296/3
வேய் உடை வெள்ளி சேர் விலங்கல் வேந்தர்கள் – சூளாமணி:9 1379/1
உள் விராவு நகை சேர் உரை கேட்டே – சூளாமணி:10 1585/2
காடு சேர் கனி காண்-தொறும் – சூளாமணி:10 1618/3
வீறு சேர் விரி கோதையாய் – சூளாமணி:10 1619/2
சேறு சேர் கனி காண்-தொறும் – சூளாமணி:10 1619/3
கொங்கு சேர் அலங்கலான் குளிர தங்கினாள் – சூளாமணி:10 1728/2
செம்பொன் கோவை கிண்கிணி ஏங்க திலதம் சேர்
அம் பொன் கோவை பல் மணி மின் இட்டு அரை சூழ – சூளாமணி:10 1740/1,2
குங்குமம் சேர் கொழும் பொடியில் புரண்டு தன் நிறம் சிவந்த குளிர் முத்தாரம் – சூளாமணி:10 1808/3
கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1811/2
பொன் இயல் சேர் கற்ப போக நிலங்களில் – சூளாமணி:11 1990/3
திரு மணி சேர் முடியவரும் தீ ஒழுகு சிகையருமா – சூளாமணி:11 2042/2
பரு மணிய படலம் சேர் பவணத்து பதின்மர்கள் ஒண் – சூளாமணி:11 2042/3
சுந்தரம் சேர் மணி முடியாய் சுடர்பவரும் சோதிடரே – சூளாமணி:11 2045/4
கார் தங்கும் மயில்_அனையார் காமம் சேர் கனி கோட்டி – சூளாமணி:11 2054/3
வலிசெய்து எம்மிடம் புகுந்து அடு மடையொடு முடை சேர்
பலியும் ஊட்டுதல் பாவம் ஈது என பலர்க்கு உரைத்து – நீலகேசி:1 45/1,2
புனைவு சேர் அணுமை பொய்_இன்மை மெய் உரை – நீலகேசி:1 119/2
திண் திறல் சேர் சிறு பேய் அறை கீறி – நீலகேசி:1 144/1
சேதியம் புக்கு அவர்-தம் திருந்து அடிகளை பெரும் துதி சேர்
போதியில் பணிந்திருந்தாள் புல் நெறி-தாம் பல அவற்றுள் – நீலகேசி:2 162/2,3
பைம்பொன் செய் குடம் அழித்து பல் மணி சேர் முடி செய்தால் – நீலகேசி:4 312/1
மழை சேர் நகரம் மலை போன்றனவே – நீலகேசி:5 465/1
கழை சேர் கொடியும் கதலி வனமே – நீலகேசி:5 465/2
மேல்


சேர்-மினம் (1)

சித்தனே என்னை சேர்-மினம் என்றலின் – நீலகேசி:2 217/2
மேல்


சேர்குவம் (1)

தேவி காவு நனி சேர்குவம் என்றான் – சூளாமணி:10 1584/4
மேல்


சேர்த்தலும் (1)

தேவியார் சீறடி சென்னி சேர்த்தலும்
மேவி ஆங்கு அலர்ந்திடும் நின்னை வென்றதால் – சூளாமணி:10 1593/2,3
மேல்


சேர்த்தனள் (1)

அலங்கல் அணி வேலினான் அமைச்சன் மனை சேர்த்தனள்
துலங்கி வந்து அடி பரவி சொல் இனிது கூறுவான் – உதயணகுமார:2 137/3,4
மேல்


சேர்த்தாய் (1)

செம் சொல் பாவையை நாவில் சேர்த்தாய் நீயே சிரீவர்த்தமானன் எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 17/4
மேல்


சேர்த்தார் (1)

பால் மொழி வாணி-தன்னை பாங்கினில் சேர்த்தார் அன்றே – உதயணகுமார:5 254/4
மேல்


சேர்த்தி (21)

தவ முனி கொண்டு சென்று தாபதப்பள்ளி சேர்த்தி
அவண் இனிது ஓம்ப அப்பால் அருக்கனன் உதய காலத்து – உதயணகுமார:1 17/1,2
பொருள் நல சுட்டி பொருந்துற சேர்த்தி – உதயணகுமார:1 74/4
நாகம் நேர் அகலத்தானை நா_மகள் சேர்த்தி இன்ப – நாககுமார:2 53/3
தேங்கலன் அரசன் செம் கை செவி முதல் செறிய சேர்த்தி
ஈங்கு அருள்செய்தது என்-கொல் இது புதிது என்று நெஞ்சில் – யசோதர:2 138/2,3
பளிங்கு ஒளி கதுவ போழ்ந்த பலகை கண் குலவ சேர்த்தி
விளங்கு ஒளி விளிம்பில் செம்பொன் வேதிகை வெள்ளி வேயுள் – சூளாமணி:3 94/1,2
சோதிய சுடர சேர்த்தி பெரும் சிறப்பு அருளி செய்தான் – சூளாமணி:6 570/4
செம் சுடர் திலக செவ்வாய் மகளிரை விமானம் சேர்த்தி
கஞ்சிகை மறைக்கும் போழ்தில் காளைகள் அதனை கண்டார் – சூளாமணி:7 678/3,4
கண் நிலாம் பதாகை சேர்த்தி காழ் அகில் கழுமவிட்டார் – சூளாமணி:8 839/4
செம்பொன் செய் கிடுகு கோத்து திகிரி-வாய் புளகம் சேர்த்தி
பைம்பொன் செய் பரவை தட்டில் பரு மணி பதித்த திண் தேர் – சூளாமணி:8 914/1,2
முற்றத்தான் எரியும் செம்பொன் முகன் அணி கருவி சேர்த்தி
சுற்றும் தாது அணிந்து காமர் சூழ் மணி கோவை சூழ்ந்து – சூளாமணி:8 915/1,2
பொன் திரள் கடிகை பூட்டி புரி மணி ஓடை சேர்த்தி
முற்றிய புளக சூழி முகம் புதைத்து இலங்க வீழ்த்து – சூளாமணி:8 931/1,2
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் நிலை பட்டம் சேர்த்தி
கற்றை அம் கவரி கண்ணி கருண மூலத்து வைத்தான் – சூளாமணி:8 931/3,4
அங்கு ஒலி விசும்பினவர் தந்த அணி சேர்த்தி
பங்கய முகத்தவர் பலாண்டு இசை பராவ – சூளாமணி:8 1093/2,3
பின் அவள் ஒடுங்க வாங்கி பெரு வரை அகலம் சேர்த்தி
இன் நகை மழலை கேட்பான் என்-கொல் இ மிகை நாண் என்றான் – சூளாமணி:8 1110/3,4
ஊது ஆவியால் நுடங்கும் ஒள் அரத்த நுண் கலிங்கம் ஒன்று சேர்த்தி
மீது ஆடி வில் உமிழும் மிடை மணி ஒண் கலாபங்கள் மிளிர வீக்கி – சூளாமணி:9 1538/2,3
செம் சுடர் மணியும் பொன்னும் மாலையும் விரையும் சேர்த்தி
அம் சுடர் வயிர பைம் பூண் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னால் – சூளாமணி:9 1550/2,3
மன் இயல் அரும்பு வைப்ப மற்று அதனோடு சேர்த்தி
கன்னிய காமவல்லி கடிவினை காணல் உற்றாள் – சூளாமணி:10 1561/3,4
பைம் தழை பொழிலுக்கு எல்லாம் அரசு என பட்டம் சேர்த்தி
அம் தளிர் கொம்பர்-தோறும் அணி பல அணிந்தார் அன்றே – சூளாமணி:10 1627/3,4
பின் அதனோடு சேர்த்தி பெருகிய களியர் ஆனார் – சூளாமணி:10 1628/3
செம்பொன் செய் சுருளை மின்ன செவி மிசை தளிர்கள் சேர்த்தி
கம்பம்செய் களிற்றினான்-தன் கண்களை களிப்பித்திட்டார் – சூளாமணி:10 1632/3,4
மரவம் பூம் கவரி ஏந்தி மணி வண்டு மருங்கு சேர்த்தி
குரவம் பூம் பாவை கொண்டு குழவி ஓலுறுத்துவாரும் – சூளாமணி:10 1633/3,4
மேல்


சேர்த்திய (1)

சென்னியுள் சேர்த்திய சேட பூவினன் – சூளாமணி:4 185/2
மேல்


சேர்த்தினன் (2)

செம்பொன் பட்டம் சேர்த்தினன் நுதலில் – உதயணகுமார:1 75/1
செம்பொன் கச்சை சேர்த்தினன் அரையில் – உதயணகுமார:1 75/3
மேல்


சேர்த்தினார் (2)

திண்ணிய அடி மலர் சேடம் சேர்த்தினார் – சூளாமணி:10 1717/4
திரு உடை மார்பனை நாமம் சேர்த்தினார் – சூளாமணி:10 1722/4
மேல்


சேர்த்தினான் (1)

கை முகிழ் முடி தடம் கதழ சேர்த்தினான்
வெம்மை செய் வினை துகள் விளிய வென்றவன் – சூளாமணி:4 181/2,3
மேல்


சேர்த்தினானே (1)

பற்றியே கொண்டு போகி பவனத்தில் சேர்த்தினானே – நாககுமார:2 58/4
மேல்


சேர்த்தினும் (1)

இலங்கலம் என்னல ஈயம் சேர்த்தினும்
குலம் கலந்து இல்வழி குரவர் கூட்டினும் – சூளாமணி:4 230/2,3
மேல்


சேர்த்து (1)

திவளும் மா முடி சேர்த்து வணங்கியே – உதயணகுமார:6 341/3
மேல்


சேர்த்துவார் (1)

சிலர் மாண சேர்த்துவார் தேவர் ஆயது பொழுதே – சூளாமணி:11 2049/4
மேல்


சேர்த்துவாரும் (2)

தேவியர் மருள செய்து சிகழிகை சேர்த்துவாரும் – சூளாமணி:10 1634/4
தேம் பொழி செய்யுள் இன்பம் செவி முதல் சேர்த்துவாரும் – சூளாமணி:10 1638/4
மேல்


சேர்தல் (1)

சேர்தல் இல்லை நல் அறம் சிந்தை என்று செப்பலும் – நீலகேசி:4 357/4
மேல்


சேர்தலும் (2)

மட்டு அவிழ் அலங்கல் வீரர் சேர்தலும் வலத்து முன்னால் – சூளாமணி:8 840/3
சிறந்த அ தேவு எய்தி சேர்தலும் சீராது – நீலகேசி:5 599/3
மேல்


சேர்தலை (1)

சென்று சேர்தலை சித்தம் அது இன்மையால் – நீலகேசி:5 544/4
மேல்


சேர்தலையும் (1)

தீயினும் வெய்ய நோய் சேர்தலையும் காண்டும் நீ – நீலகேசி:6 694/3
மேல்


சேர்தி (1)

மண்ணுள் வாழ் சிதலை சேர்தி மற்று அவை வாழும் நாள்கள் – சூளாமணி:9 1446/1
மேல்


சேர்ந்த (16)

திங்கள் கார்த்திகையில் ஆதல் சேர்ந்த பங்குனியில் ஆதல் – நாககுமார:5 151/1
சேர்ந்த தன் மனைவியருள் செய லக்கணை-தன்னை – நாககுமார:5 159/3
முண்டக துறை சேர்ந்த முதலைமா – சூளாமணி:1 28/2
செம் சுடர் அணி பொன் சிங்காசனம் மிசை சேர்ந்த செல்வன் – சூளாமணி:3 95/3
விசும்பகத்து இழிந்து வந்து ஓர் வேழம் வெண் போது சேர்ந்த
தயங்கு ஒளி மாலை சூட்டி தன் இடம் அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:3 106/3,4
ஆங்கு அ வெம் கடம் சேர்ந்த பின் ஐய காண் – சூளாமணி:7 778/1
திங்கள்_வண்ணன் வெம் கண் யானை வேந்து சேர்ந்த நாடு சார்ந்து – சூளாமணி:7 786/3
கை நவின்று இலங்கும் செம் வேல் காவலன் கருடன் சேர்ந்த
மெய் நவின்று இலங்கும் செம்பொன் அங்கதம் விளைந்த பேரான் – சூளாமணி:8 836/3,4
செழும் திரள் புடகம் சேர்ந்த திரு வளர் கபாட வாயில் – சூளாமணி:8 853/2
விரி சிறை உவணம் சேர்ந்த வென்றி நல் கொடியினானே – சூளாமணி:9 1181/4
கணை சேர்ந்த தூணி தோளான் கை சிலை பிடித்து கொண்டு – சூளாமணி:9 1304/3
செங்கயல் உருவ வாள் கண் தேவி-தன் குறிப்பில் சேர்ந்த
மங்கையர் வனப்பு நோக்கி மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்து மற்று அ – சூளாமணி:10 1624/1,2
தெண் கதிர் திரு மணி கனவில் சேர்ந்த பின் – சூளாமணி:10 1730/1
அழல் நக்கு அலர்ந்த அரவிந்த அமளி சேர்ந்த இள அன்னம் – சூளாமணி:10 1748/2
கொங்கை சேர்ந்த குங்குமத்தின் குழம்பும் கோதை கொய் தாதும் – சூளாமணி:10 1750/3
வழை வளர் சோலை சேர்ந்த மணி வண்டு மறிவவே போல் – சூளாமணி:10 1792/2
மேல்


சேர்ந்தது (3)

இறுகு வெவ்_வினைகள் வென்று இனி சித்தி சேர்ந்தது அன்றே – நாககுமார:5 164/4
சீற்றம் மிக்கு உடையது ஓர் சீயம் சேர்ந்தது
வேற்றுவன் தமர்கள் வந்து உரைப்ப எம்பி இ – சூளாமணி:7 824/2,3
சென்றும் மறுகி தெறு தீ குணம் சேர்ந்தது அற்றேல் – நீலகேசி:4 414/3
மேல்


சேர்ந்ததே (1)

சீர் அருள் சரண் என உலகம் சேர்ந்ததே – சூளாமணி:5 395/4
மேல்


சேர்ந்தவர் (1)

கற்றவர் கடவுள் தானம் சேர்ந்தவர் களைகண்_இல்லார் – சூளாமணி:7 774/1
மேல்


சேர்ந்தவர்கட்கே (1)

சொல் மாடு பிறிது இல்லை சுவர்க்கம் சேர்ந்தவர்கட்கே – சூளாமணி:11 2051/4
மேல்


சேர்ந்தவன் (1)

சேர்ந்தவன் அளித்த ஓலை வாசகம் தெளிந்த பின் – நாககுமார:4 125/2
மேல்


சேர்ந்தவை (1)

வாட்டங்கள் உண்மையின் வாழ் மரம் சேர்ந்தவை
நாட்டிய ஆதலின் நல் உயிரோ என – நீலகேசி:4 369/1,2
மேல்


சேர்ந்தன (4)

மங்கல உழைக்கலம் மருங்கு சேர்ந்தன
அங்கு அவன் கண் கழூஉ அருளி செய்தனன் – சூளாமணி:3 88/2,3
செம் சுடர் விமானமது சேர்ந்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 869/4
கொட்டில் சேர்ந்தன கோன் உறை கோயிலும் – சூளாமணி:8 894/2
செம் தார் திலகம் திலகமாய் சேர்ந்தன
வந்தார்க்கும் ஆ ஆதும் என்பன போல் மா தழைந்த – சூளாமணி:10 1645/2,3
மேல்


சேர்ந்தனர் (1)

சென்று ஒர் வெம் கடம் சேர்ந்தனர் உச்சி மேல் – சூளாமணி:7 777/3
மேல்


சேர்ந்தனன் (5)

சேனை சூழ திரு_மனை சேர்ந்தனன் – உதயணகுமார:6 352/4
சேர்ந்தனன் சிறீபாலனே – சூளாமணி:9 1365/4
செருவினுள் அமர் வெல கேட்டு சேர்ந்தனன்
கரு வரை அனைய தோள் கனக காமனே – சூளாமணி:9 1416/3,4
சொரி கதிர் மணி சிலாவட்டம் சேர்ந்தனன்
அருகு நின்று அந்தணன் அமர்ந்து நோக்கியே – சூளாமணி:10 1596/1,2
சீர் பொலி சினகரம் சென்று சேர்ந்தனன்
ஆர்ப்பு ஒலி தழுவிய அரவ தானையான் – சூளாமணி:11 1889/3,4
மேல்


சேர்ந்தார் (12)

இரு_வினை-தம்மை வென்று இன்புறும் சித்தி சேர்ந்தார்
மருவு நல் தவத்தினாலே மற்றும் உள்ளோர்கள் எல்லாம் – நாககுமார:5 166/2,3
பின் அவன் பணித்த தானம் பெறும் முறை வகையின் சேர்ந்தார்
மின் இவர் கடக பைம்பூண் வென்றி வேல் வேந்தர் எல்லாம் – சூளாமணி:3 97/3,4
எதிர் நகைத்து உகைத்து மாதர் எதிர்கொள நகரம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:6 504/4
அன்று மெய்மறந்து சேர்ந்தார் கின்னரர் அமரர் தாழ்ந்தார் – சூளாமணி:6 542/3
செம் சுடர் சிலம்பு பாட தேன் திசை பரவ சேர்ந்தார் – சூளாமணி:7 675/4
படர் ஒளி நெடு வாயில் பள்ளியம்பலங்கள் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:7 826/4
தென்னென் தேன் நிமிர் திருநிலையகம் எனும் செறி பொழில்அது சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 889/4
அணி தகை பாகர் பண்ணி கொடி எடுத்து அருகு சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 913/4
செழு மலர் திரள்கள் தாழும் சித்திரகூடம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 967/4
சென்று பெரும் திசை ஆர்த்தனர் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:9 1230/4
அணி வரை அனைய திண் தோள் அருக்கனோடு அரசர் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:9 1545/4
தெள்ளும் மணி அருவி செய்குன்றம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:10 1646/4
மேல்


சேர்ந்தார்க்கு (1)

மண் கொடுத்தான் மக கொடுத்தான் மன்னும் தன் சேர்ந்தார்க்கு
விண் கொடுத்தான் அவன் கொடுத்த விரித்து உரைப்பன் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 205/3,4
மேல்


சேர்ந்தாள் (5)

அவ்வையரொடு எய்தி முதல் அவ்வை அடி சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 863/4
வீ உடை அலங்கல் ஞான்ற மிடை மணி விமானம் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 974/4
வீங்கு ஒளி விமானத்து உச்சி வெண் நிலா முற்றம் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 989/4
அளந்து அறிவு அரிய கற்பின் அமிர்து_அனாள் அருகு சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1006/4
செங்கயல் நெடும்_கணவள் வேள்வி நகர் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1093/4
மேல்


சேர்ந்தான் (16)

கை-அது கொடுப்ப ஏறி காளையும் பள்ளி சேர்ந்தான் – உதயணகுமார:1 19/4
அரும் சிறை_பள்ளி அருகினில் சேர்ந்தான் – உதயணகுமார:1 80/4
சேட்டு இளம் சிங்கம் அன்னான் திரு நிறை மகதம் சேர்ந்தான் – உதயணகுமார:3 153/4
சிங்க ஏறு அனைய காளை செல்வியை சேர்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 203/4
தோள் அன தோழன் கூட தொல் கிரிபுரத்தை சேர்ந்தான் – நாககுமார:3 98/4
ஈங்கு இனி புகு-மின் என்றான் இறைவனை அவனும் சேர்ந்தான்
வீங்கு இரும் தானையானும் வெண் மலர் பிடித்த கையால் – சூளாமணி:3 104/2,3
வரை உயர் மாட கோயில் மந்திரசாலை சேர்ந்தான் – சூளாமணி:3 110/4
அச்சம்_இல் உலகம் சேர்ந்தான் ஆயிரம் பணத்தினானே – சூளாமணி:6 548/4
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் திரு நகர் முற்றம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:8 911/4
சூளி வாய் அருவி மாலை சுடர் முடி சென்னி சேர்ந்தான் – சூளாமணி:8 1025/4
வரை செறிந்து அனைய தோளான் மந்திரசாலை சேர்ந்தான்
உரை செறிந்து அங்கு பட்ட சூழ்ச்சியும் உணர்ந்து போந்தேன் – சூளாமணி:9 1174/3,4
கொங்கு உலாம் குளிர் கொள் சோலை குட வரை குவடு சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1544/4
விஞ்சை அம் பாவை மேய விடை மணி விமானம் சேர்ந்தான்
எஞ்சல்_இல் செல்வம்-தன்னால் இந்திரன் இரட்டியுள்ளான் – சூளாமணி:9 1546/3,4
ஓர் உருள் ஆழி வெய்யோன் அருளிய உதயம் சேர்ந்தான்
ஆர்_இருள் அனைய கூந்தற்கு அருளிய மனத்தன் ஆகி – சூளாமணி:9 1549/2,3
பேர்_அருள் ஆழியானும் பெயர்ந்து பொன் மாடம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1549/4
சென்று தன் கோயில் சேர்ந்தான் செம் கதிர் திகிரியானும் – சூளாமணி:10 1699/3
மேல்


சேர்ந்திருக்க (1)

சிகர மாடம் நீர் சேர்ந்திருக்க என்றான் – உதயணகுமார:6 315/4
மேல்


சேர்ந்திருந்ததும் (1)

சேர்ந்திருந்ததும் செய் தவத்து எனா – உதயணகுமார:6 308/2
மேல்


சேர்ந்திலன் (1)

தீ_வினை சேர்ந்திலன் தின்பவன் என்னினும் – நீலகேசி:4 344/2
மேல்


சேர்ந்து (33)

சிந்து கங்கை நீர் சேர்ந்து வளம்படும் – உதயணகுமார:1 31/1
சேர்ந்து அமைச்சர்கள் செய்பொருள் என் என்று – உதயணகுமார:1 37/3
திரளுடை கரி சேர்ந்து வளைத்தலும் – உதயணகுமார:1 56/1
திரு நிறைந்த புட்பகமும் சேர்ந்து இனிது இருக்க என் – உதயணகுமார:1 68/2
சேர்ந்து அவண் நிகர்_இல் இன்பில் செல்வனும் மகிழ்வுற்றானே – உதயணகுமார:1 103/4
தேவியர் மூவர் கூட தேர் மன்னன் சேர்ந்து செல் நாள் – உதயணகுமார:4 240/1
நடு நகர் வீதி சென்று நர பதி மனையை சேர்ந்து
நெடு வரை போல நின்ற நீர்மையை வாயிலாளர் – உதயணகுமார:6 328/2,3
தெய்வ வேள்வியில் சேர்ந்து புணர்ந்தனன் – நாககுமார:1 31/4
திரு நிகர் மாது மன்னன் சேர்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாள் – நாககுமார:2 47/4
பிரிவு இன்றி விடாது புல்லி பெரு மலர் காவு சேர்ந்து
பரிவுடன் இனிதின் ஆடி பாங்கினால் செல்லும் நாளில் – நாககுமார:3 74/2,3
சேர்ந்து இரு புதல்வர் தோன்றி செவ்வியால் செல்லும் நாளில் – நாககுமார:3 76/2
திங்கள் சேர் செய்குன்றினும் சேர்ந்து இனிது ஆடும் நாள் – நாககுமார:4 127/4
சித்திர நல் பாவையரை சேர்ந்து உடன் இருந்தான் – நாககுமார:5 156/3
திரு நிறை சோதம் ஆதி சேர்ந்து இன்பம் துய்த்தார் அன்றே – நாககுமார:5 166/4
முன்றில் சேர்ந்து இருந்தனர் முனிவர் ஆதலும் – சூளாமணி:4 193/2
தீம் கதிர் மண்டிலம் சேர்ந்து திளைப்பன – சூளாமணி:5 284/2
சுண்ண_மாரி தூவுவார் தொடர்ந்து சேர்ந்து தோழிமார் – சூளாமணி:6 481/1
செம்பொன் மாலை மார்பர் சேர்ந்து தேவரில் துளும்பினார் – சூளாமணி:6 503/4
ஏவனால் வணக்கப்பட்டது யாவனது அகலம் சேர்ந்து
பூவினாள் பொறி ஒன்று ஆனாள் புண்ணிய உலகம் காண – சூளாமணி:6 551/2,3
சிலை தடம் தோளினார்-தம் சிந்துநாடு-அதனை சேர்ந்து
மலை தடம் பிளந்து சிந்த மண் புடைபெயர முந்நீர் – சூளாமணி:7 698/2,3
செம் சுடர் எறிப்ப சேர்ந்து செம் கதிர் பரவை சிந்தி – சூளாமணி:8 851/3
கற்பக மலர் பிணையல் சேர்ந்து கமழ்கின்ற – சூளாமணி:8 870/1
புள் எலாம் குடம்பை சேர்ந்து பார்ப்பு இனம் புறந்தந்து ஓம்பி – சூளாமணி:8 1028/2
அழல் அணங்கு தாமரை ஆர் அருள் ஆழி உடைய கோன் அடி கீழ் சேர்ந்து
நிழல் அணங்கி முருகு உயிர்த்து நிரந்து அலர்ந்து தோடு ஏந்தி நிழற்றும் போலும் – சூளாமணி:8 1039/1,2
திங்கள் அம் கொழுநனை சேர்ந்து தாரகை – சூளாமணி:8 1044/1
சேர்ந்து திகழ் பொன் இயல் சலாகை நுதி தீட்டி – சூளாமணி:8 1095/2
புரவி சேர்ந்து பொங்கின – சூளாமணி:9 1367/2
சீர் அணி விசும்பும் மண்ணும் திசைகளும் இருள சேர்ந்து
நீர் அணி புயலின் தாரை நிரந்து வீழ்ந்து அவித்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1454/3,4
திரிய தம்மை புடைத்தாலும் சென்று சேர்ந்து திளைக்குமால் – சூளாமணி:10 1752/3
சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி – சூளாமணி:10 1757/3
மன்னவன்-தன் மட மகளே மற்று இவனுக்கு இட மருங்கின் மஞ்சம் சேர்ந்து
பொன் அவிரும் மணி அணை மேல் பொழி கதிர் ஈண்டு எழுந்தது போல் பொலிந்து தோன்றும் – சூளாமணி:10 1805/2,3
கோடு உயர் கோபுர வாய்தல் சேர்ந்து தன் – சூளாமணி:11 1890/1
சித்தியும் முடிவு என சேர்ந்து வாழ்தியே – நீலகேசி:8 796/4
மேல்


சேர்ந்தே (1)

மற்று இனி யூகி போந்து மலி குடி பாக்கம் சேர்ந்தே
அற்றை நாள் இரவில் யானை அனல் கதம்படுக்கலுற்றான் – உதயணகுமார:1 83/3,4
மேல்


சேர்பவரே (1)

எரி பொன் உயிர் விளங்கி இனிய முத்தி சேர்பவரே – நாககுமார:4 120/4
மேல்


சேர்பவள் (1)

தேவி பட்டம் சேர்பவள் அன்றே திரு_அன்னாள் – சூளாமணி:5 311/4
மேல்


சேர்பவன் (1)

செங்கோல் இன்பம் சேர்பவன் அன்றே செரு வேலோன் – சூளாமணி:5 312/4
மேல்


சேர்பவும் (1)

செருவோடு உரிமையில் சேர்பவும் அன்றே – நீலகேசி:7 778/4
மேல்


சேர்பு (1)

திரண்டு இரண்டாய் மூவுலகத்து ஒழிந்தவர் சேர்பு இரண்டு இரண்டாய் – சூளாமணி:11 2062/2
மேல்


சேர்வதற்கு (2)

நம் குல_கொடி நங்கை சேர்வதற்கு
இங்கன் மா தவம் எவன்-கொல் செய்ததே – சூளாமணி:7 603/3,4
சென்று பூதங்கள் சேர்வதற்கு ஏது என் – நீலகேசி:10 878/2
மேல்


சேர்வது (1)

சிறிதும் நீ தீ புகாய் சேர்வது என்னை நிழல் – நீலகேசி:5 556/3
மேல்


சேர்வதே (1)

செம்மையால் கடவுள் தானம் சேர்வதே சிந்தையாற்கு – சூளாமணி:5 356/3
மேல்


சேர்வரால் (1)

சினத்தொடு மன்னர் சேர்வரால் என – உதயணகுமார:5 286/2
மேல்


சேர்வார் (2)

குழுமியது அனைய மாட குவட்டிடை அமளி சேர்வார்
விழு மலர் பிணை_அன்னாளும் விடலையும் மேரு நெற்றி – சூளாமணி:8 1109/2,3
திண் பற்று உடையவர் இ உடல் சேர்வார் – சூளாமணி:11 1985/4
மேல்


சேர்வாள் (1)

விண்டு வளர் சோதி கொள் விமானமது சேர்வாள்
வண்டு வளர் கற்ப முறை வான் மகளொடு ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 867/3,4
மேல்


சேர்வித்த (1)

சேர்வித்த துப்பினில் செய்கையும் ஆதலை – நீலகேசி:5 593/3
மேல்


சேர்வு (1)

தீர்த்து இவண் வாரல்_இன்மை சேர்வு இடக்கு உண்மை ஆமோ – நீலகேசி:4 426/2
மேல்


சேர்வுடையாரவர் (1)

தேச மிலைச்சரில் சேர்வுடையாரவர்
மாசு_இல் மனிதர் வடிவினர் ஆயினும் – சூளாமணி:11 1977/1,2
மேல்


சேர (8)

தெருளினர் கூடி சேர வந்து அ தினம் – உதயணகுமார:3 168/3
வயந்தகன் உரைப்ப கேட்டு வத்தவன் காவு சேர
பயந்து அவர் அடியில் வீழ பண்புடன் தழுவிக்கொண்டு – உதயணகுமார:4 197/2,3
சேர மின் சிலம்பும் ஆர்ப்ப சிறு நுதல் முத்து அரும்ப – உதயணகுமார:4 227/2
கிரிநகர்-தன்னை சேர கேட்டு நல் நகரை சென்றான் – நாககுமார:4 112/3
திரு அலங்கல் மார்பினான் சேர அழைத்து அவர்களை – நாககுமார:4 136/2
மண்ணிடை மழுங்க சென்று ஓர் மறை இருள் பகுதி சேர
கண்ணிடை இறைவி கங்குல் கனவினில் கண்டதுண்டு அஃது – யசோதர:2 134/2,3
திணை சேர வருக என்று வரசேனன் திகழ்ந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1304/4
நினைவு-தான் இகந்து காளை வடிவு எனும் நிகளம் சேர
வினைகள் தாம் விளையுமாறு யாம் வேண்டியவாறு வாரா – சூளாமணி:10 1827/2,3
மேல்


சேரல (2)

தேரன் நீ சொன்ன தன்னம் சேரல ஆக என்றாள் – நீலகேசி:4 437/4
தின்றவர்க்கு யாவையும் தீ_வினை சேரல தேவர்க்கு போல் – நீலகேசி:9 841/2
மேல்


சேரவே (1)

சிறு மலர் நெற்றி கண்ணும் சேரவே மறைய கண்டு – நாககுமார:3 81/3
மேல்


சேரா (4)

சேரா எதிர்போய் சிறந்து புல்லினன் – உதயணகுமார:3 171/3
இருள்புரி வினைகள் சேரா இறைவனது அறத்தை எய்தின் – யசோதர:5 309/3
மகர மால் கடலை அல்லால் சிறு கயம் மதலை சேரா
சிகர மால் யானை வேந்தே தானவர் செரு அன்று ஆயின் – சூளாமணி:9 1172/1,2
இருள் புரி உலகம் சேரா இயல் நெறி பயந்த பெம்மான் – சூளாமணி:11 1866/3
மேல்


சேராத (1)

புங்கவன்-தன் சேவடியை சேராத பூ உளவோ – நீலகேசி:6 660/4
மேல்


சேராது (1)

சேய்த்து என கோடலும் சேராது ஒலி செவிக்கண்ணது எனின் – நீலகேசி:5 517/2
மேல்


சேராமை (1)

விதி மாண்ட நரகமும் புன் விலங்குகளும் சேராமை
மதி மாண்ட நல் காட்சி வழி நின்று தவம் தாங்கில் – சூளாமணி:11 2067/2,3
மேல்


சேரி (2)

வந்து மா நகர புற சேரி வாய் – யசோதர:3 164/2
ஒப்பு உடைத்து உங்கள் சேரி உயர் நிலை செல்வம் எல்லாம் – சூளாமணி:6 528/2
மேல்


சேரி-தானும் (1)

அறுநூற்றின் மீதில் ஐம்பது ஆன நல் சேரி-தானும்
உறு நூற்றில் ஏழை மாற உள்ள நால் பாடியோடும் – உதயணகுமார:1 90/1,2
மேல்


சேரி-வாய் (1)

அந்தில் வாழ் புலையாளர்-தம் சேரி-வாய்
வந்து ஒர் ஆட்டின் மட பிணை ஆயதே – யசோதர:3 183/3,4
மேல்


சேரின் (1)

செம்பொன் அணி சீரியன சேரின் இடை நோம் என்று – சூளாமணி:8 865/1
மேல்


சேரினும் (1)

செல்வன் என்று அயலார் மனை சேரினும்
கல்லுவானொடு எல்லார்க்கும் கரு_வினை – நீலகேசி:5 547/2,3
மேல்


சேருபு (1)

சென்று சோலை மதில் சேருபு வாயில் – சூளாமணி:10 1574/2
மேல்


சேரும் (11)

பண்ணுக கிளவி வாயில் பரவிய தீரும் சேரும்
கண்ணிய மிச்சம் மின்னை கழித்திடும் உறுப்பு இது ஆமே – நாககுமார:2 48/3,4
சேரும் மாவினை சென்று எறிந்திட்டதே – யசோதர:3 207/4
தீது எலாம் அகல நோற்று சிவகதி சேரும் என்று அ – சூளாமணி:5 355/3
விலங்கலின் குவடு சேரும் மெல் இயல் தோகை_போல்வாள் – சூளாமணி:8 975/4
திரு_மகள் இவளை சேரும் செய் தவம் உடைய காளை – சூளாமணி:8 986/3
திருவொடு வென்றியில் சேரும் ஆதலால் – சூளாமணி:10 1722/2
நாம் இகந்து சேரும் சரண் பிறிது உரை-மின் என்றான் – சூளாமணி:11 1860/4
பொருள் ஒன்று சேரும் புகழ்ச்சி நிகழ்வும் – சூளாமணி:11 2008/2
கதி நான்கும் கதி சேரும் வாயிலும் இவ்விவை இதனால் – சூளாமணி:11 2067/1
செம்பகலே கொலையாளரில் சேரும் – நீலகேசி:4 338/4
தின்றானும் தீ_வினையை சேரும் என சொன்னால் – நீலகேசி:5 472/3
மேல்


சேருமே (1)

சிந்தினால் அவை சென்று இனம் சேருமே – நீலகேசி:10 858/4
மேல்


சேருமேல் (1)

தீம் பல் மாலை நல் மார்பகம் சேருமேல்
ஆம்பல் மாலையும் ஆய் கதிர் திங்களும் – சூளாமணி:5 342/2,3
மேல்


சேல் (1)

சேல் பொருள் போல் அரி சிந்திய கண்ணாய் சிதர்ந்து உரைக்கும் – நீலகேசி:4 386/1
மேல்


சேவகங்களே (1)

சிலை மிசை தோளினான் சேவகங்களே – சூளாமணி:9 1214/4
மேல்


சேவடி (16)

சென்று தன் தமையனை சேவடி பணிந்த பின் – நாககுமார:4 130/2
இலகு மா மலர் சேவடி ஏத்துவாம் – யசோதர:0 1/4
தீது_அறு முனிவர்-தம் செல்வன் சேவடி
காதலின் எழுவிய காமர் இன் இசை – சூளாமணி:4 190/1,2
வான் உயர் கடவுளை வயங்கு சேவடி
தேன் உயர் திரு மலர் சேடம் கொண்ட பின் – சூளாமணி:4 218/1,2
பஞ்சு உடை சேவடி பரவ சென்று தன் – சூளாமணி:4 219/2
பேர் அருள் மருவிய பிரான்-தன் சேவடி
கார் இருள் கழிதர கண் கவின்று அரோ – சூளாமணி:5 395/2,3
ஊழியான் ஒளி மலர் உருவ சேவடி
சூழி மால் யானையான் தொழுது வாழ்த்தினான் – சூளாமணி:5 398/3,4
கழல் கொள் சேவடி கரு வரை இடை நெறி கலந்த – சூளாமணி:7 711/2
மணி மருள் திரு_மொழி வாமன் சேவடி
அணி மருள் உருவு உடை அமிர்து இன் சாயலாள் – சூளாமணி:8 1040/1,2
திரு அமர் சேவடி சென்று தாழ்ந்தனன் – சூளாமணி:9 1491/3
திரு அமர் சேவடி சிலம்ப வாழ்த்தினார் – சூளாமணி:9 1500/4
சென்று உயர் சேவடி சேடம் தலை வைத்து – சூளாமணி:11 1913/2
பூம் கமழ் சேவடி போது தன் பொன் முடி – சூளாமணி:11 1914/3
சேமம் காவல சேவடி போற்று என சென்றாள் – நீலகேசி:1 59/4
சிந்தை ஒழித்து சினவரன் சேவடி
வந்தனையேசெய்து வாழி நீ என்றாள் – நீலகேசி:7 782/3,4
அருள் உடை அற நெறி அண்ணல் சேவடி
இருள் கெட நினைத்தலும் இனையை ஆகு என – நீலகேசி:8 821/3,4
மேல்


சேவடிக்கு (1)

செவ் வகை மொழிந்தவன் செல்வ சேவடிக்கு
இவ்வகை எழு வகை விழவு செல்வுழி – சூளாமணி:11 1888/2,3
மேல்


சேவடிகள் (1)

சேவடிகள் தாமரையின் சே இதழ்கள் தீண்ட சிவந்தனவோ சேவடியின் செம் கதிர்கள் பாய – சூளாமணி:11 1903/3
மேல்


சேவடியாய் (1)

திருமாலே தேன் ஆரும் அரவிந்தம் ஏந்தும் திரு வணங்கு சேவடியாய் தேவாதி_தேவ – சூளாமணி:11 1904/3
மேல்


சேவடியாற்கு (1)

துன்னு சேவடியாற்கு சுருங்கவே – சூளாமணி:5 331/2
மேல்


சேவடியின் (3)

அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் போலும் – சூளாமணி:8 1037/2
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1037/3
சேவடிகள் தாமரையின் சே இதழ்கள் தீண்ட சிவந்தனவோ சேவடியின் செம் கதிர்கள் பாய – சூளாமணி:11 1903/3
மேல்


சேவடியை (1)

புங்கவன்-தன் சேவடியை சேராத பூ உளவோ – நீலகேசி:6 660/4
மேல்


சேவலே (2)

புடம் கொள் பூம் பொழிலிடை புள்ளின் சேவலே – சூளாமணி:8 1061/4
அனந்தருள் முரன்றன அன்றில் சேவலே – சூளாமணி:8 1062/4
மேல்


சேவித்து (1)

காமனுக்கு ஈந்து கண்டு சேவித்து
தாம அந்தரர் தாம் பணிந்திட – உதயணகுமார:5 291/2,3
மேல்


சேவை (1)

அன்னியன் சேவை ஒன்றோ அடிகள் நீர் அருளிச்செய்-மின் – நாககுமார:3 77/2
மேல்


சேவைபண்ணும் (1)

துன்னிய புதல்வர்-தாமும் ஒருவனை சேவைபண்ணும்
என்று அவர் குறியும் சொல்ல எழில் முடி புதல்வர்க்கு ஈந்தான் – நாககுமார:3 77/3,4
மேல்


சேவையார் (1)

அண்டி நல் சேவையார் ஆவராம் என – நாககுமார:4 105/3
மேல்


சேவையோ (1)

மருவி ஆளுமோ மற்று ஒரு சேவையோ
திருவுளம் பற்றி தேர்ந்து அறிவிக்க என – நாககுமார:4 104/2,3
மேல்


சேற்றினும் (1)

அங்கு அவர் அரிசனம் அழித்த சேற்றினும்
குங்கும குழம்பினும் குழம்பு கொண்டவே – சூளாமணி:5 367/3,4
மேல்


சேற்றினுள் (1)

சீர் முகந்த செம் சேற்றினுள்
ஆர் முகம் புக ஆழ்ந்து அரோ – சூளாமணி:9 1362/1,2
மேல்


சேற்றுள் (1)

மை இருள் என்னும் சேற்றுள் வளர் திங்கள் கதிர்கள் என்னும் – சூளாமணி:8 1030/3
மேல்


சேற்றோடு (1)

அம் கலுழ் விரையின் சேற்றோடு அக நகர் அளறு செய்து – சூளாமணி:8 923/2
மேல்


சேறல் (3)

நந்தி மிசை சேறல் உடை நன்மையது அ நாடே – நீலகேசி:1 19/4
சேறல் இன்றி செழும் பொருள் மேல் சென்ற சிந்தை வேட்கையினை – நீலகேசி:1 40/2
சேறல் உள்ளமும் இல்லையாய் திரு மலர் மிசை அடி இடுதி – நீலகேசி:2 158/3
மேல்


சேறு (8)

சேறு விண்ட செந்தாமரை கானமும் – சூளாமணி:1 19/2
பொழிந்து கல் அறை பொலிவது குலிக சேறு அலம்பி – சூளாமணி:7 725/3
குலிக சேறு அலம்பி குன்றம் கொப்புளித்திட்டது ஒப்ப – சூளாமணி:7 769/3
சேறு உடை கோதை மேலால் சிறந்து வார் கூந்தல் கையால் – சூளாமணி:8 1023/3
ஒழுகு குருதி சேறு ஆடி ஓடை யானை நுதல் மீது – சூளாமணி:9 1475/3
செய்ய குருதி சேறு ஆடி சிறு மானிடர்க்கே தோற்றாயே – சூளாமணி:9 1478/4
சேறு சேர் கனி காண்-தொறும் – சூளாமணி:10 1619/3
வாலிய சந்த மென் சேறு மட்டித்து – சூளாமணி:10 1763/1
மேல்


சேறும் (1)

செம் சொல் புராணத்து உரையின்வழி சேறும் அன்றே – சூளாமணி:0 6/4
மேல்


சேனை (19)

பன்ன அரும் சேனை சென்று பார் எங்கும் தேடித்து அன்றே – உதயணகுமார:1 30/4
முரிந்து சேனை முனையின் மடிந்ததே – உதயணகுமார:1 51/4
வலிய தன் சேனை வைத்தனன் அன்றே – உதயணகுமார:1 72/4
பல கொடி வாயில் செல்ல பார் மன்னன் சேனை வந்து – உதயணகுமார:1 82/1
வெற்றி நல் சேனை மற்றும் வெம் சிறை காக்க என்றான் – உதயணகுமார:1 83/2
சேனை மன் நகர் அழித்து சிறைவீடு உன் கடனே என்று – உதயணகுமார:1 85/2
பயந்து தீ கண்டு சேனை பார்த்திபன்-தன்னோடு ஏக – உதயணகுமார:1 111/1
முரியும் சேனை முயன்றவர் ஓடலின் – உதயணகுமார:3 168/2
பருமித நல் சேனை உள்ள பாஞ்சாலராயனிடம் – உதயணகுமார:3 179/2
சேனை நல் பதி நீ என்று திரு நிகர் பதுமை தோழி – உதயணகுமார:4 206/3
சேனை முன் பின்னும் செல்ல சீர் நகர் வீதி சென்றான் – உதயணகுமார:5 255/4
ஒளிர் குழல் கலிங்க சேனை உதரத்தின் உற்பவித்த – உதயணகுமார:5 256/1
சேனை சூழ திரு_மனை சேர்ந்தனன் – உதயணகுமார:6 352/4
செல்வனை கொல்வது என்று சிரீதரன் சேனை வந்து – நாககுமார:3 82/1
சென்று அவன் மனையுள் நீயே வினவு என சேனை வேந்தன் – சூளாமணி:5 360/3
சென்று உயர் கடலோடு ஒக்கும் சேனை பண்அமைக்க என்றான் – சூளாமணி:8 838/4
கொட்டிய குரத்த ஆலித்து எழுந்தன குதிரை சேனை – சூளாமணி:8 840/4
சேனை பண்அமைத்து சென்று திரு கடை செறிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:8 846/1
சேனை மா முகில் படலங்கள் மிசை செல சினை முகில் முரல கேட்டு – சூளாமணி:8 880/2
மேல்


சேனை-தன் (2)

சேனை-தன் மரணம் கேட்டு சிரீதரன் வெகுண்டு வந்தான் – நாககுமார:3 83/1
செயம்-தனில் ஒருவன் கையில் சேனை-தன் மரணம் கண்டும் – நாககுமார:3 85/2
மேல்


சேனை-தன்னுள் (1)

இணை சேனை-தன்னுள் உள்ளோன் இயம்பிய களிப்பின் மிக்கான் – சூளாமணி:9 1304/2
மேல்


சேனையும் (1)

கரந்திருந்த களிற்றினுள் சேனையும்
பரந்து முன்வந்து பாங்கில் வளைத்த பின் – உதயணகுமார:1 51/1,2
மேல்


சேனையுள் (1)

செரு வரை அனைய தோள் மன்னர் சேனையுள்
அரு வரை புகு மயில் அனைய ஆயின – சூளாமணி:9 1400/1,2
மேல்


சேனையோடும் (1)

பயந்து தன் சேனையோடும் பவனத்தில் சென்ற அன்றே – நாககுமார:3 85/4

மேல்