செ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செ 1
செக்கர் 6
செக்கின் 1
செக்கு 1
செகத்தவர் 1
செகம் 1
செகுக்கின்ற 1
செகுத்த 1
செகுத்தது 1
செகுத்திடு 1
செகுத்திடும் 3
செகுத்து 4
செகுப்பது 1
செகுப்பவும் 1
செங்கண்மாலொடு 1
செங்கயல் 9
செங்கயல்_கண்ணி 1
செங்கயல்_கண்ணினாளும் 1
செங்கழுநீர் 1
செங்கழுநீரின் 1
செங்கழுநீரும் 1
செங்கிடை 1
செங்கிடையின் 3
செங்குவளை 4
செங்கெந்தம் 1
செங்கொளி 1
செங்கோல் 14
செங்கோல்-தன்னை 1
செஞ்செவே 1
செட்டினால் 1
செண்பினான் 1
செத்த 3
செத்தவர் 1
செத்தவாறு 1
செத்துவங்கள் 1
செத்துவம் 1
செது 1
செதுக்கம் 1
செதுக்கமும் 1
செதுவல் 1
செந்தாமரை 6
செந்தாஅமரை 2
செந்தி 1
செந்துகில் 1
செந்நடுவாக 1
செந்நெல் 4
செந்நெல்கள் 1
செந்நெலிடை 1
செந்நெலின் 1
செப்ப 7
செப்பத்தின் 1
செப்பலாவது 1
செப்பலும் 4
செப்பலுற்றான் 1
செப்பலுற்றேன் 1
செப்பி 3
செப்பிய 5
செப்பில் 1
செப்பின் 3
செப்பினர்க்கே 1
செப்பினள் 1
செப்பினளே 1
செப்பினன் 2
செப்பினார் 2
செப்பினாலும் 1
செப்பினாள் 1
செப்பினான் 9
செப்பினானே 1
செப்பினீர் 1
செப்பினுள் 1
செப்பு 7
செப்பு_இல 1
செப்புக 1
செப்புகின்றாய் 2
செப்புகின்றாள் 1
செப்புகின்றான் 2
செப்புதல் 1
செப்புதலால் 1
செப்புதற்பாலது 1
செப்புதியேல் 1
செப்பும் 7
செப்புவ 1
செப்புவது 1
செப்புவவே 1
செப்புவன் 2
செப்புவாம் 1
செப்புவித்தேன் 1
செப்புவேன் 1
செப்பொடு 1
செப 1
செம் 162
செம்_கணான் 5
செம்_கணான்-தன் 1
செம்_கணானே 1
செம்_சொலவர் 1
செம்பகலே 1
செம்படர்கள் 1
செம்பவழ 1
செம்பவழம் 2
செம்பவளம் 1
செம்பினில் 1
செம்பினை 1
செம்பு 1
செம்புகள் 1
செம்பொன் 82
செம்பொன்_மார்பன் 1
செம்பொன்னா 1
செம்பொன்னால் 2
செம்பொனால் 5
செம்பொனே 1
செம்மல் 4
செம்மலர் 1
செம்மலும் 3
செம்மலை 1
செம்மற்றே 1
செம்மாந்தார் 1
செம்மாந்து 3
செம்மி 1
செம்மை 2
செம்மையால் 1
செம்மையில் 2
செம்மையின் 1
செம்மையுடன் 1
செம்மையும் 1
செம்மையே 1
செய் 105
செய்-மின் 2
செய்_வினையை 1
செய்க 1
செய்கலன் 1
செய்கவே 3
செய்கின்றார் 1
செய்கின்றான் 2
செய்குப 1
செய்குவனோ 1
செய்குற்றான் 1
செய்குன்றம் 1
செய்குன்றமும் 2
செய்குன்றினும் 1
செய்குன்றே 1
செய்கேனோ 4
செய்கை 46
செய்கை-தமை 1
செய்கைக்கு 1
செய்கைகளால் 1
செய்கைகளின் 1
செய்கைய 2
செய்கையதாக 1
செய்கையால் 2
செய்கையான் 2
செய்கையில் 1
செய்கையின் 1
செய்கையினால் 2
செய்கையும் 11
செய்கையே 1
செய்கையை 1
செய்ஞ்ஞனும் 1
செய்த 34
செய்தக்கால் 1
செய்தது 5
செய்ததே 1
செய்தமையால் 1
செய்தல் 2
செய்தலால் 1
செய்தவர் 6
செய்தவர்க்கு 1
செய்தவன் 1
செய்தவன்-தான் 1
செய்தவும் 1
செய்தவே 1
செய்தன 1
செய்தனள் 2
செய்தனளோ 1
செய்தனன் 2
செய்தனனோ 1
செய்தாய் 7
செய்தார் 4
செய்தார்கள்-தாம் 1
செய்தார்களே 1
செய்தாரை 1
செய்தால் 5
செய்தாலும் 1
செய்தாள் 4
செய்தான் 13
செய்தானும் 1
செய்தானே 1
செய்தி 4
செய்திட்ட 1
செய்திட்டனன் 1
செய்திட்டு 1
செய்திடும் 3
செய்திருந்தான் 1
செய்திலை 1
செய்திறம் 1
செய்து 42
செய்துகொண்டான் 1
செய்தும் 4
செய்துவிட்டேன் 1
செய்தே 2
செய்தேன் 3
செய்தோர்கள்-தம்மை 1
செய்ந்நரை 1
செய்ப்படும் 1
செய்ப 3
செய்பயனும் 1
செய்பவர் 1
செய்பவால் 1
செய்பொருள் 3
செய்ய 23
செய்யது 2
செய்யலுற்ற 1
செய்யவன் 1
செய்யன்-மின் 1
செய்யன 2
செய்யா 4
செய்யாது 4
செய்யாய் 1
செய்யார் 1
செய்யாள் 1
செய்யான் 2
செய்யின் 1
செய்யினும் 1
செய்யும் 33
செய்யுமே 1
செய்யுமேல் 1
செய்யுள் 1
செய்யுற்ற 1
செய்யேனேல் 1
செய்வ 4
செய்வகை 1
செய்வதற்கு 1
செய்வது 11
செய்வர் 1
செய்வன் 2
செய்வன 2
செய்வாய் 1
செய்வார் 1
செய்வார்க்கு 1
செய்வான் 3
செய்விக்கும் 1
செய்வினை 2
செய்வினையால் 1
செய்வென் 1
செய்வேன் 2
செய்வோம் 1
செய்வோமே 1
செய 9
செயசிரீ 1
செயசேனன் 1
செயந்தரன் 1
செயந்தரனும் 1
செயப்படும் 1
செயப்பெறின் 1
செயம் 2
செயம்-தனில் 1
செயல் 7
செயல்பொருட்டால் 1
செயலின் 1
செயலினை 1
செயலும் 1
செயலே 1
செயவதி 2
செயவர்மராசன்-தன் 1
செயவர்மன் 1
செயவர்மாவின் 1
செயவோ 2
செயற்கு 2
செயற்படல் 1
செயற்பாலது 1
செயற்பாலது-தான் 1
செயித்தனன் 1
செயித்து 1
செயிர் 4
செயிர்_இல் 1
செயிர்த்தவர் 1
செயிர்த்தவள் 1
செயிரின் 1
செயின் 1
செயினும் 2
செயும் 10
செரு 17
செரு_வல்லான் 1
செருக்கி 1
செருக்கிய 2
செருக்கினால் 1
செருக்கினாலும் 1
செருக்கினை 1
செருக்கு 6
செருக்கு_இலன் 1
செருக்கும் 4
செருக்கொடு 3
செருநில 1
செருப்பும் 1
செருவின் 2
செருவினுள் 2
செருவை 1
செருவோடு 1
செல் 17
செல்-மதி 1
செல்_நாள் 1
செல்க 10
செல்கதி 1
செல்கின்ற 3
செல்கின்றான் 1
செல்கை 3
செல்கையன் 1
செல்ப 2
செல்பவள் 1
செல்பவும் 1
செல்பவேனும் 1
செல்பவோ 1
செல்ல 26
செல்லல் 3
செல்லல 1
செல்லலவே 1
செல்லலும் 1
செல்லவும் 2
செல்லற்கு 1
செல்லா 3
செல்லாது 1
செல்லாதே 1
செல்லாம் 1
செல்லாய் 1
செல்லாள் 1
செல்லான் 3
செல்லிடம் 1
செல்லுகின்றான் 1
செல்லுதும் 1
செல்லும் 36
செல்லுமே 3
செல்லுமேல் 1
செல்லுமோ 1
செல்லேன் 1
செல்வ 38
செல்வக்கு 1
செல்வக 1
செல்வத்தில் 2
செல்வத்தின் 1
செல்வத்து 1
செல்வத்தை 1
செல்வது 4
செல்வதும் 1
செல்வதே 1
செல்வம் 32
செல்வம்-தன்னால் 2
செல்வம்-தானும் 1
செல்வமும் 9
செல்வமே 1
செல்வமோடு 1
செல்வர் 9
செல்வர்கள்-தம்மால் 1
செல்வரும் 5
செல்வரேனும் 2
செல்வற்கு 1
செல்வற்கே 1
செல்வன் 27
செல்வன்-தன்னொடும் 1
செல்வன 1
செல்வனும் 11
செல்வனை 4
செல்வனோடும் 1
செல்வார் 2
செல்வாள் 3
செல்வான் 1
செல்வி 4
செல்விக்கு 1
செல்வியே 1
செல்வியை 2
செல்வியோடும் 1
செல்வுழி 2
செல்வோன் 1
செல 21
செலல் 6
செலவிய 1
செலவிற்கு 1
செலவின் 2
செலவினை 1
செலவு 2
செலவும் 2
செலவே 2
செலவை 1
செலவோடு 1
செலற்கு 2
செலற்பாலது 1
செலா 1
செலுத்தவும் 1
செலுத்திடுவான் 1
செலுத்தும் 2
செலுத்துவது 1
செலும் 3
செவ் 7
செவ்வரத்த 2
செவ்வரி 1
செவ்வரை 1
செவ்வலர் 1
செவ்வழி 2
செவ்வன் 1
செவ்வன 1
செவ்வனம் 1
செவ்வனே 4
செவ்வாய் 16
செவ்வாயின் 1
செவ்வாயும் 2
செவ்வி 5
செவ்விதில் 3
செவ்விமையின் 1
செவ்வியர் 1
செவ்வியராக 1
செவ்வியால் 1
செவ்வியில் 1
செவ்வியும் 2
செவ்வியோ 2
செவ்வினை 1
செவ்வே 1
செவ்வேல் 4
செவி 27
செவி-காறும் 1
செவிக்கண்ணது 1
செவிக்கு 1
செவிகள் 3
செவிகளாய் 1
செவிடும் 1
செவிய 1
செவியர் 1
செவியின் 2
செவியினுள் 1
செவியுற 1
செவிலியும் 1
செழு 12
செழும் 25
செற்ற 1
செற்றது 1
செற்றம் 4
செற்றமும் 2
செற்றமோடு 1
செற்றலர் 1
செற்றலன் 2
செற்றவர் 3
செற்றவரினும் 1
செற்றவன் 1
செற்றனள் 1
செற்றி 1
செற்று 4
செற்றே 1
செற்றோரை 1
செறி 38
செறிக்க 1
செறிக்கப்பட்ட 1
செறிக்கப்படும் 1
செறிக்கும் 2
செறித்த 3
செறித்தல் 1
செறித்தனர் 1
செறித்திடும் 1
செறித்து 3
செறிதல் 1
செறிதல்_இல் 1
செறிதலை 1
செறிந்த 9
செறிந்ததாக 1
செறிந்தவர் 2
செறிந்தவன் 1
செறிந்தன 2
செறிந்தனர் 1
செறிந்தனவாம் 1
செறிந்தனன் 1
செறிந்தான் 1
செறிந்து 9
செறிந்தே 2
செறிப்ப 1
செறிப்பர் 2
செறிய 6
செறியப்பண்ணும் 1
செறியா 3
செறியாது 1
செறியும் 2
செறிவினான் 1
செறிவு 2
செறிவே 1
செறு 1
செறுதலையே 1
செறுதியேனும் 1
செறுநர் 1
செறுப்பான் 1
செறுப்பொடு 1
செறுமால் 1
செறுவதே 1
செறுவு 1
சென்-மின் 1
சென்ற 24
சென்றது 11
சென்றதும் 1
சென்றதே 3
சென்றவர் 4
சென்றவள் 1
சென்றவற்கு 1
சென்றனர் 3
சென்றனவும் 1
சென்றனவே 1
சென்றனள் 1
சென்றனன் 7
சென்றனை 1
சென்றாம் 1
சென்றாய் 3
சென்றாயும் 1
சென்றார் 10
சென்றால் 1
சென்றாள் 8
சென்றாளே 1
சென்றான் 21
சென்றிருந்தார்க்கு 1
சென்றிலதேல் 1
சென்று 213
சென்றுசென்று 2
சென்றும் 3
சென்றே 4
சென்றேன் 1
சென்றோம் 1
சென்னி 19
சென்னிய 3
சென்னியில் 1
சென்னியுள் 1
சென்னிவைத்தான் 1
செனங்கள் 1
செனித்து 1

செ (1)

சுரி குழல் கரும் கண் செ வாய் துடி இடை குணவதீயை – நாககுமார:4 113/3
மேல்


செக்கர் (6)

செக்கர் வானகமும் சிறிது ஒக்குமே – சூளாமணி:4 121/4
திங்களால் தொழப்பட்டது செக்கர் வான் – சூளாமணி:4 151/2
செக்கர் வான் அனையது ஓர் திருவும் எய்தினாய் – சூளாமணி:5 418/4
சே இதழ் பொலிந்த காடு செக்கர் வானம் ஒக்குமே – சூளாமணி:7 793/4
செய் ஒளி செக்கர் என்னும் செம் புனல் பரந்து தேறி – சூளாமணி:8 1030/1
செய்யவன் செம் கதிர் சுருக்க செக்கர் வான் – சூளாமணி:8 1042/1
மேல்


செக்கின் (1)

செக்கின் கணை போன்று இனி சென்று உருள் சேமம் என்றாள் – நீலகேசி:4 407/4
மேல்


செக்கு (1)

திரிப்பர் பலரையும் செக்கு உரலுள் பெய்து – சூளாமணி:11 1938/3
மேல்


செகத்தவர் (1)

செகத்தவர் உணர்ந்து கேட்க செப்புதற்பாலது ஆமே – நாககுமார:1 3/4
மேல்


செகம் (1)

செகம் தனி புகழ் சீர் ஆர் குலாங்கனை – உதயணகுமார:6 344/3
மேல்


செகுக்கின்ற (1)

தொழில் கொண்டு ஆர் உயிர் செகுக்கின்ற சூழல் சென்று அடைந்தார் – சூளாமணி:7 711/4
மேல்


செகுத்த (1)

சில தினம் பிரிந்த போதும் செற்றோரை செகுத்த போதும் – உதயணகுமார:5 246/4
மேல்


செகுத்தது (1)

செறிதலை இலாத மன்னன்-தன்னையே செகுத்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1463/4
மேல்


செகுத்திடு (1)

தேர்ந்துகொண்டு ஒருவர் இன்றி தெய்வமே செகுத்திடு என்றான் – சூளாமணி:9 1426/4
மேல்


செகுத்திடும் (3)

சீறில் தேர்ந்து உணர்வு இன்றி செகுத்திடும்
மாறு உண்டு என்பது ஓர் மாற்றம் பொறான் மனம் – சூளாமணி:7 620/1,2
சீயம் ஆயிரம் செகுத்திடும் திறலது வயமா – சூளாமணி:7 724/1
செயிர்த்தவர் போல செகுத்திடும் கண்டாய் – சூளாமணி:11 1959/4
மேல்


செகுத்து (4)

செற்றவர் செகுத்து செங்கோல் செலவிய காலத்து அன்றே – நாககுமார:1 10/4
தீ_உரை செகுத்து மலைக என்று செயிர் கொண்டு – சூளாமணி:9 1288/2
செற்றலன் விடுத்த பின்றை செகுத்து உயிர் பருகின் அல்லால் – சூளாமணி:9 1435/1
சென்றவர் செற்றலர் செகுத்து பின்னரே – சூளாமணி:9 1509/2
மேல்


செகுப்பது (1)

சீறிநின்று எவரையும் செகுப்பது இல்லையே – சூளாமணி:2 54/4
மேல்


செகுப்பவும் (1)

தேர்ந்து செகுப்பவும் தேயும் சிலவே – சூளாமணி:11 1961/4
மேல்


செங்கண்மாலொடு (1)

சிங்கம் வென்ற செங்கண்மாலொடு அம் பொன் மாலை வெண் கடாம் – சூளாமணி:7 786/2
மேல்


செங்கயல் (9)

செங்கயல் இனம் நிரை திளைக்கும் செல்வமும் – சூளாமணி:1 8/2
செங்கயல் மதர்த்த வாள் கண் தெய்வ மா மகளிர்-தோறும் – சூளாமணி:2 68/3
செங்கயல் நெடும் கண் செவ்வாய் பிரீதிமதி பயந்த காளை – சூளாமணி:5 353/3
செங்கயல்_கண்ணி தாதை செவ் விரல் குவிய பற்றி – சூளாமணி:8 985/3
செங்கயல் நெடும்_கணவள் வேள்வி நகர் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1093/4
தேன் ஆர் கோதை செங்கயல் வாள் கண் சிறைகொள்ள – சூளாமணி:8 1124/1
செங்கயல் உருவ வாள் கண் தேவி-தன் குறிப்பில் சேர்ந்த – சூளாமணி:10 1624/1
செங்கயல் கண் மலர் சிவப்ப மூழ்கியும் – சூளாமணி:10 1681/3
செங்கயல்_கண்ணினாளும் செல்வனும் திளைத்து தீம் தேன் – சூளாமணி:10 1706/1
மேல்


செங்கயல்_கண்ணி (1)

செங்கயல்_கண்ணி தாதை செவ் விரல் குவிய பற்றி – சூளாமணி:8 985/3
மேல்


செங்கயல்_கண்ணினாளும் (1)

செங்கயல்_கண்ணினாளும் செல்வனும் திளைத்து தீம் தேன் – சூளாமணி:10 1706/1
மேல்


செங்கழுநீர் (1)

தேம் மயங்கிய செங்கழுநீர் அணி – சூளாமணி:7 615/2
மேல்


செங்கழுநீரின் (1)

தேம் மரு செங்கழுநீரின் செவ் இதழ் – சூளாமணி:10 1733/1
மேல்


செங்கழுநீரும் (1)

காவியும் செங்கழுநீரும் கமலமும் கண் விரிந்து நளி – சூளாமணி:4 177/1
மேல்


செங்கிடை (1)

வளர் செங்கிடை மா மலர் மல்கு சிகை – சூளாமணி:7 808/4
மேல்


செங்கிடையின் (3)

வளர் செங்கிடையின் எழில் வைத்த நுதல் – சூளாமணி:7 808/1
வளர் செங்கிடையின் ஒளி வவ்விய வாய் – சூளாமணி:7 808/2
வளர் செங்கிடையின் வளை ஆடும் வயல் – சூளாமணி:7 808/3
மேல்


செங்குவளை (4)

செங்குவளை நாறும் திரு_மேனி செவ்வாயும் – சூளாமணி:8 1115/1
சேது_ஆம்பல் வீழ்ந்து அனைய செவ்வாயும் செங்குவளை திளைத்த கண்ணும் – சூளாமணி:9 1533/1
சாந்து நீர் நிறைந்த வாவி தயங்கு செங்குவளை வாவி – சூளாமணி:10 1670/1
தழல் அவாம் தாமரையின் ஈர் இதழும் செங்குவளை தாதும் வாரி – சூளாமணி:10 1817/1
மேல்


செங்கெந்தம் (1)

கீத வீணை செங்கெந்தம் அளையும் கை – உதயணகுமார:1 59/1
மேல்


செங்கொளி (1)

செங்கொளி பொன் பொடி எறிந்த செய்கைய – சூளாமணி:8 904/3
மேல்


செங்கோல் (14)

வரு பகை பலவும் தேய வர செங்கோல் உய்க்கும் காலை – உதயணகுமார:1 29/2
ஏதம் ஒன்று இன்றி செங்கோல் இனிதுடன் செலுத்தும் நாளில் – உதயணகுமார:4 205/4
எத்திக்கும் அடிப்படுத்தி எழில்பெற செங்கோல் செல்லும் – உதயணகுமார:5 242/1
செற்றவர் செகுத்து செங்கோல் செலவிய காலத்து அன்றே – நாககுமார:1 10/4
மன் அவாம் தனி செங்கோல் மற வேல் வையக வேந்தன் – சூளாமணி:4 173/2
தண் அளி தயங்கு செங்கோல் தாரவர் தவத்தினாலே – சூளாமணி:5 261/2
தந்திரம் தழுவி செங்கோல் தளர்வு_இலன் தரித்தல் என்றான் – சூளாமணி:5 272/4
செங்கோல் இன்பம் சேர்பவன் அன்றே செரு வேலோன் – சூளாமணி:5 312/4
காசிநாட்டு அரசன் செங்கோல் கதிர் முடி கச்சன் என்பான் – சூளாமணி:6 536/2
தூதன் மற்று அதனை கேட்டே தொழுது அடி வணங்கி செங்கோல்
ஏதம்_இல் புகழினாய் யான் அடி வலங்கொள்வன் என்ன – சூளாமணி:6 570/1,2
சேமம் ஆர்ந்த தனி செங்கோல் தேவசேனன் கை வாளால் – சூளாமணி:9 1335/2
அன்னவன் தாதை செங்கோல் ஆணை வேல் அருக்ககீர்த்தி – சூளாமணி:10 1832/3
அளி தரும் செங்கோல் உடையோய் அமரருக்கும் அந்தரம் உண்டு – சூளாமணி:11 2057/1
செங்கோல் இனிது ஓச்சி தேவர் காப்ப திருமாலும் – சூளாமணி:12 2129/3
மேல்


செங்கோல்-தன்னை (1)

வளமையில் செங்கோல்-தன்னை வண்மையின் நடத்தினான் ஆங்கு – உதயணகுமார:1 24/2
மேல்


செஞ்செவே (1)

செஞ்செவே பகையாம் எனில் தேர்ந்து கண்டு – சூளாமணி:7 646/3
மேல்


செட்டினால் (1)

இடை செட்டினால் பொருளை எய்துவான் போல – நீலகேசி:5 474/2
மேல்


செண்பினான் (1)

செண்பினான் அறிவினான் செறிவினான் என – நீலகேசி:8 805/2
மேல்


செத்த (3)

செத்த நல் தேவி-தன்னை திருப்பவும் மீட்கலாம் என்று – உதயணகுமார:3 152/1
செத்த அறிவினர் சேகர் அவரே – சூளாமணி:11 1972/4
செத்த பொழுதின் அ செம் தடி மென்றிடும் – நீலகேசி:3 255/3
மேல்


செத்தவர் (1)

செத்தவர் அப்பொழுதே தேவருள் செல்பவேனும் – நீலகேசி:3 263/1
மேல்


செத்தவாறு (1)

செத்தவாறு அது சிந்திக்கற்பாலதே – நீலகேசி:5 543/4
மேல்


செத்துவங்கள் (1)

செத்துவங்கள் தாக்கி செயிரின் அணங்குதலும் – நீலகேசி:1 112/1
மேல்


செத்துவம் (1)

செத்துவம் எய்தின் சில்லைமை செய்பவால் – நீலகேசி:10 886/4
மேல்


செது (1)

செது ஆகுதலும் சில சொல்லுவன் யான் – நீலகேசி:6 704/4
மேல்


செதுக்கம் (1)

திரு மணி பீடமும் செதுக்கம் ஆயவும் – சூளாமணி:5 371/2
மேல்


செதுக்கமும் (1)

செதுக்கமும் பலி பெறு தெருவும் தேர்ந்து போய் – சூளாமணி:8 1060/3
மேல்


செதுவல் (1)

செதுவல் ஆம் பிற அது சென்றது என்றலே – நீலகேசி:8 811/4
மேல்


செந்தாமரை (6)

சேறு விண்ட செந்தாமரை கானமும் – சூளாமணி:1 19/2
கள் அறாத செந்தாமரை கானகத்துள் – சூளாமணி:1 23/2
அஞ்சன_வண்ணன் செந்தாமரை அடி வணங்கினானே – சூளாமணி:10 1694/4
திருமால் பெரு நேமி திகழ்ந்த செந்தாமரை தட கை – சூளாமணி:12 2128/3
சலம் புரி வினை வென்ற தம் கோன் செந்தாமரை அடி கீழ் – சூளாமணி:12 2130/3
தடம் கொள் செந்தாமரை அடி என்று தலையவே என் தலையவே – நீலகேசி:1 139/4
மேல்


செந்தாஅமரை (2)

செந்தாஅமரை புரையும் செழும் கண்ணும் தட கையும் பவள வாயும் – சூளாமணி:9 1531/1
செந்தாஅமரை அடியின் செவ்வியும் மற்று இதுவாயின் தெய்வமே ஆம் – சூளாமணி:9 1539/4
மேல்


செந்தி (1)

செந்தி வாளை அழுத்திலன் செல்வனும் – உதயணகுமார:1 55/3
மேல்


செந்துகில் (1)

செந்துகில் மூடிக்கொண்டு திரு நிலாமுற்றம்-தன்னில் – உதயணகுமார:1 13/1
மேல்


செந்நடுவாக (1)

செம் கதிர் கூடம்குத்தி செந்நடுவாக நின்றான் – சூளாமணி:10 1668/4
மேல்


செந்நெல் (4)

மின் வாய மணி கலசம் பொன் செந்நெல் கதிர் சூட்டி விளங்க வைத்து – சூளாமணி:9 1527/2
கழனி செந்நெல் கதிர் என்னும் கவரி வீச கண்படுக்கும் – சூளாமணி:10 1748/3
அழல் அவாம் செம் தோகை அலங்கு பொலம் கதிர் செந்நெல் அலைத்த வாடை – சூளாமணி:10 1817/2
திரு உருவின தெரி கதிரின திசைதிசை-தொறு செந்நெல் – நீலகேசி:1 12/4
மேல்


செந்நெல்கள் (1)

செந்நெல்கள் விளை வயல் செழும் புனல் நதிகளும் – உதயணகுமார:1 71/2
மேல்


செந்நெலிடை (1)

இவை செந்நெலிடை கருநீல வனம் – சூளாமணி:7 805/1
மேல்


செந்நெலின் (1)

தோடு கொண்ட பைங்காய் துவள் செந்நெலின்
காடு கொண்டு உள கண் அகல் நாடு எலாம் – சூளாமணி:1 31/3,4
மேல்


செப்ப (7)

மான நல் யூகி யானை செவியின் மந்திரத்தை செப்ப
யானை தன் மத கம்பத்தில் அரும் தளை உதறிற்று அன்றே – உதயணகுமார:1 85/3,4
சால்க என்று இறைவன் செப்ப தன்னுடை கையின் ஓச்சி – உதயணகுமார:1 101/1
செயம் தர கரிணி காதில் செல்வன் மந்திரத்தை செப்ப
வியந்து பஞ்சவனம் தாண்ட வேயொடு பற்ற வீணை – உதயணகுமார:1 112/2,3
நலம் திகழ் மாதர் செப்ப நர_பதியும் போயினன் – உதயணகுமார:2 135/2
மனை-அது மதில் கடந்து மன்னனை வணங்கி செப்ப
மனம் மிக மகிழ்ந்து இறைஞ்சி மா முரசு அறைக என்றான் – நாககுமார:1 12/3,4
செவ்விதில் செப்ப சீர் உடை மன்னனும் – நாககுமார:1 31/2
சேடி கண்டு மேனகிக்கு செப்ப வந்து கண்டவள் – நாககுமார:4 129/3
மேல்


செப்பத்தின் (1)

தெற்ற உயிர் உண்மை செப்பத்தின் ஆம் என – நீலகேசி:4 370/2
மேல்


செப்பலாவது (1)

செய்ய கோலினாய் செப்பலாவது அன்று – சூளாமணி:7 598/3
மேல்


செப்பலும் (4)

ஞாலம் காக்கும் நர_பதி செப்பலும்
வேலும் கொண்டு நல் வேந்தர்கள் வெண்குடை – உதயணகுமார:1 42/2,3
போத செப்பலும் போந்து பணிந்தனன் – உதயணகுமார:5 269/4
சேர்தல் இல்லை நல் அறம் சிந்தை என்று செப்பலும் – நீலகேசி:4 357/4
சிறப்பு இனது என்பதை செப்பலும் தெற்றென – நீலகேசி:4 461/1
மேல்


செப்பலுற்றான் (1)

பல மனம் இன்றி ஒன்றி பல துதி செப்பலுற்றான் – நாககுமார:1 15/4
மேல்


செப்பலுற்றேன் (1)

செம் கண் நெடியான் சரிதம் இது செப்பலுற்றேன் – சூளாமணி:0 2/4
மேல்


செப்பி (3)

ஆர்வம் மிக்கு கூர்ந்து நல்ல அற்புத கிளவி செப்பி
சீர்மை நல் தேவியோடும் செல்வனும் மனை புகுந்தே – உதயணகுமார:4 199/1,2
செம்மை எண்ணியே செப்பி விட்டனன் – உதயணகுமார:5 283/3
செவ்வியும் குறியும் செப்பி சென்றவள் எய்தலோடும் – யசோதர:2 114/2
மேல்


செப்பிய (5)

சீரிய நவபதங்கள் செப்பிய காயம் ஆறும் – உதயணகுமார:6 333/1
சிலை பயில் வயிர தோளாய் செப்பிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:4 245/1
செப்பிய மாற்றம் கேட்டே திறல் சிறீசேனன் என்பான் – சூளாமணி:9 1182/1
செப்பிய ஏது திரிவு என காட்டிய – நீலகேசி:4 367/3
முறை செப்பிய ஐந்தினுள் முன்னை உரு – நீலகேசி:5 485/1
மேல்


செப்பில் (1)

செப்பில் அ குளிரினால் தீயது உண்மை போல் – நீலகேசி:8 799/3
மேல்


செப்பின் (3)

மகர வாய் மணி கண் செப்பின் மசி கலந்து எழுதப்பட்ட – சூளாமணி:6 513/3
தெய்வங்கள் செப்பின் ஈர்_எண்ணாயிரம் திசை நின்று ஓம்ப – சூளாமணி:10 1559/1
செப்பின் இவற்றின் திரியாது உள் புகுபவாயின் – நீலகேசி:1 120/3
மேல்


செப்பினர்க்கே (1)

சென்றனவே என்றும் செல்லலவே என்றும் செப்பினர்க்கே
அன்று எனலாமோ அறைந்த பல் குற்றம் அவையவையே – நீலகேசி:4 378/3,4
மேல்


செப்பினள் (1)

செப்பினள் தத்துவம் சே அரி கண்ணாள் – நீலகேசி:7 777/4
மேல்


செப்பினளே (1)

செய் நின்று நீ செய் தவம்-தான் என செப்பினளே – நீலகேசி:6 728/4
மேல்


செப்பினன் (2)

தார் மிகு வேந்தன் தரத்தினில் செப்பினன் – உதயணகுமார:4 214/4
அவனி உனதாக ஆள் என்ன மன்னன் செப்பினன்
தவ_வனிதை ஆள நான் தாங்குதற்கு போவனே – உதயணகுமார:6 355/2,3
மேல்


செப்பினார் (2)

சென்று அவர்க்கு அருள் இது என்று செப்பினார் – சூளாமணி:4 238/4
ஆண்டகைக்கு அவர்களும் அறிய செப்பினார் – சூளாமணி:8 907/4
மேல்


செப்பினாலும் (1)

செப்பினாலும் சிதைகின்றது இல்லையால் – நீலகேசி:5 548/4
மேல்


செப்பினாள் (1)

சிந்தனை ஒழி நீ என செப்பினாள்
உய்ந்து வாழும் உயிர் உண்மை ஒட்டினாள் – நீலகேசி:10 879/3,4
மேல்


செப்பினான் (9)

எதிரது வினவினான் இறைவன் செப்பினான்
அதிர் தரு விசும்பிடை அமிர்த மாரி சோர் – சூளாமணி:5 399/2,3
மின் இவர் மணி கழல் விசயன் செப்பினான் – சூளாமணி:7 823/4
சேயிடை புகுந்தனன் நின்று செப்பினான் – சூளாமணி:9 1379/4
தெள்ளிதின் அவற்றையும் தெளிய செப்பினான் – சூளாமணி:10 1590/4
தேவி_கோன் தமன் தொழுது ஒருவன் செப்பினான் – சூளாமணி:10 1727/4
இனல்_இலான் இ உரை எடுத்து செப்பினான் – சூளாமணி:12 2080/4
இற்றை யான் துணிந்தது என்று இறைவன் செப்பினான் – சூளாமணி:12 2093/4
அன்று அவர்க்கு அயலவன் ஆகி செப்பினான் – சூளாமணி:12 2094/4
செப்பினான் ஆதன் தன் சிந்தைக்கு எழுந்தவாறு – நீலகேசி:4 289/2
மேல்


செப்பினானே (1)

மாமறையாளன் கண்டு வஞ்சகம் செப்பினானே – உதயணகுமார:3 155/4
மேல்


செப்பினீர் (1)

செய்கை தீயனவாம் என செப்பினீர்
ஐய நன்மை என்றீர் அவற்று புடை – நீலகேசி:5 531/3,4
மேல்


செப்பினுள் (1)

சேம மணி நகை செப்பினுள் ஏந்துபு – சூளாமணி:5 294/2
மேல்


செப்பு (7)

செப்பு வன்மை செயவர்மராசன்-தன் – நாககுமார:4 102/2
செப்பு நேர் முலையாள் நல் செயவதி – நாககுமார:4 102/4
வண்ண சந்தங்கள் நிறைந்தன மணி செப்பு வளர் பூம் – சூளாமணி:6 468/1
அன்னவர் அமிர்த செப்பு ஏர் அணி முலை குவடு பாய – சூளாமணி:10 1560/2
தீயை பருகிய செப்பு திரளவை – சூளாமணி:11 1934/3
செப்பு அடு வன முலை செறிக்கும் சிதர் அரி மழை கணும் சிறைக்கும் – நீலகேசி:1 72/2
செப்புவ செப்பு_இல செய்கைகளால் தம செய்_வினையை – நீலகேசி:1 81/2
மேல்


செப்பு_இல (1)

செப்புவ செப்பு_இல செய்கைகளால் தம செய்_வினையை – நீலகேசி:1 81/2
மேல்


செப்புக (1)

செறி கழல் மன்னன் செப்புக என்றலும் – நாககுமார:1 25/2
மேல்


செப்புகின்றாய் (2)

சீலங்கள் காத்து குணன்_இன்மையை செப்புகின்றாய்
மால் இங்கு உடையை அது தீர்க்கும் மருந்தும் உண்டோ – நீலகேசி:6 721/3,4
செய்யாது உயிர் என செப்புகின்றாய் நின்னை – நீலகேசி:7 740/1
மேல்


செப்புகின்றாள் (1)

வென்றி வேல்_கண்ணினாளும் வெகுண்டு உரை செப்புகின்றாள்
கன்றிய காமம் வேண்டா காவல போக என்றாள் – உதயணகுமார:4 201/3,4
மேல்


செப்புகின்றான் (2)

சீவகன் வத்தவற்கு செவ்விதில் செப்புகின்றான்
தேவ இ நகரின் இடுக்கண் தீர்க்கை நின் கடன்-அது ஆகும் – உதயணகுமார:1 95/1,2
தாங்கலன் உருகி தாய் முன் தகுவன செப்புகின்றான் – யசோதர:2 138/4
மேல்


செப்புதல் (1)

தெரிவுறுப்பதும் செப்புதல் உற்றதே – யசோதர:0 4/4
மேல்


செப்புதலால் (1)

சித்தம் வினை என செப்புதலால் எங்கு – நீலகேசி:5 595/3
மேல்


செப்புதற்பாலது (1)

செகத்தவர் உணர்ந்து கேட்க செப்புதற்பாலது ஆமே – நாககுமார:1 3/4
மேல்


செப்புதியேல் (1)

செப்புதியேல் செய்கை சென்று சென்று உண்டே – நீலகேசி:5 614/4
மேல்


செப்பும் (7)

உருமண்ணு இதனை செப்பும் முன் ஒரு தினத்தின் வேட்டை – உதயணகுமார:5 244/1
பல உபசாரம் சொல்லி பார் மன்னற்கு இதனை செப்பும்
நலிவுசெய் சிறையில் பட்ட நாளிலும் சவரர் சுற்றி – உதயணகுமார:5 246/1,2
சிலை மலி நுதலினார்-தம் காதலில் தீமை செப்பும் – யசோதர:1 71/4
சிறந்தன முயலப்பண்ணும் செப்பும் இ பொருண்மை என்றான் – யசோதர:1 72/4
சிங்க ஏறு என செப்பும் நீரரே – சூளாமணி:7 600/4
சந்தனம் செறிந்தன செப்பும் தண் புகை – சூளாமணி:11 1885/1
சிறப்பு உடை வீடு இது என்று செப்பும் நீ தீ_வினையை – நீலகேசி:4 428/3
மேல்


செப்புவ (1)

செப்புவ செப்பு_இல செய்கைகளால் தம செய்_வினையை – நீலகேசி:1 81/2
மேல்


செப்புவது (1)

சீவரம் போல் கட்டில் செப்புவது என்னோ – நீலகேசி:4 372/4
மேல்


செப்புவவே (1)

தேரினும் இனி அது செய்தவர் இல் என செப்புவவே – நீலகேசி:9 829/4
மேல்


செப்புவன் (2)

திரு_முடி மன்ன செப்புவன் கேள் என்றார் – நாககுமார:4 104/4
சினவினும் தேர ஒன்று செப்புவன் செல் கதீயுள் – நீலகேசி:4 433/3
மேல்


செப்புவாம் (1)

செப்புவாம் சிறிது இனி – நீலகேசி:1 91/4
மேல்


செப்புவித்தேன் (1)

செய்கையும் ஆம் வகை செப்புவித்தேன் இனி – நீலகேசி:5 596/2
மேல்


செப்புவேன் (1)

தீது எலாம் தேவிக்கு தெரிய செப்புவேன் – சூளாமணி:10 1594/4
மேல்


செப்பொடு (1)

செப்பொடு கடப்பகம் மடுத்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 870/4
மேல்


செப (1)

செப மந்திர வேள்வியால் செல்வன் எய்தி இன்புற்றான் – நாககுமார:4 126/4
மேல்


செம் (162)

வெம் செம் முள்ளினை வீறிட ஊன்றியும் – உதயணகுமார:6 350/2
செம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செழு மணி மண்டபத்துள் – நாககுமார:1 1/1
செம் சொல் பாவையை நாவில் சேர்த்தாய் நீயே சிரீவர்த்தமானன் எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 17/4
தேங்கலன் அரசன் செம் கை செவி முதல் செறிய சேர்த்தி – யசோதர:2 138/2
செம் தளிர் புதைந்த சோலை திரு மணி வண்டும் தேனும் – யசோதர:4 226/1
செம் துணர் அளைந்து தென்றல் திசைதிசை சென்று வீச – யசோதர:4 226/3
பாடகம் இலங்கு செம் கேழ் சீறடி பாவை பைம்பொன் – யசோதர:4 228/1
செம் தசைகள் சென்று கவர்க என்று உடன் விடுத்தான் – யசோதர:5 265/3
செம் தழலின் வெம் தசைகள் தின்றனை முன் என்றே – யசோதர:5 290/1
செம் தழலின் நிந்திதர்கள் செம்புகள் திணிப்ப – யசோதர:5 290/3
செம் கண் நெடியான் சரிதம் இது செப்பலுற்றேன் – சூளாமணி:0 2/4
செம் கண் நெடியான் திறம் பேசிய சிந்தைசெய்த – சூளாமணி:0 5/1
செம் சொல் புராணத்து உரையின்வழி சேறும் அன்றே – சூளாமணி:0 6/4
செம் கண் மால் சுரமை என்னும் தேம் பொகுட்டு அகத்து வைகும் – சூளாமணி:2 37/3
செம் சுடர் கடவுள் திண் தேர் இவுளி கால் திவள ஊன்றும் – சூளாமணி:2 38/1
செம் சுணங்கு இள முலை மருங்கு சிந்தினார் – சூளாமணி:2 60/2
செம் சுடர் இரிவது ஓர் திறத்தன் ஆயினான் – சூளாமணி:3 86/4
செம் துணர் நறு மலர் தெளித்து தேவர்-மாட்டு – சூளாமணி:3 89/3
செம் சுடர் அணி பொன் சிங்காசனம் மிசை சேர்ந்த செல்வன் – சூளாமணி:3 95/3
தாமரை செம் கண்-தம்மால் பணித்த தானத்தர் ஆனார் – சூளாமணி:3 96/4
செம் சுடர் முடியினாய் நின் கோல் இது செல்க என்றார் – சூளாமணி:3 101/4
சேய் நிழல் செழும் பொனால் திரண்ட செம் பழத்தவாய் – சூளாமணி:4 132/3
செம் சுடர் இலங்கும் செம் தீ கரும் சுடர் கந்துள் சிந்தி – சூளாமணி:4 164/3
செம் சுடர் இலங்கும் செம் தீ கரும் சுடர் கந்துள் சிந்தி – சூளாமணி:4 164/3
செம் தழல் பிறங்கல் அன்மை தெளிந்து சென்று அடைந்த அன்றே – சூளாமணி:4 165/4
செம் சுடர் அம் கையில் சேட நீட்டினாள் – சூளாமணி:4 219/4
தேம் துணர் பல உளவேனும் செம் குழை – சூளாமணி:4 221/1
செம் சினை தெரியலான் அருளி செய்தது – சூளாமணி:5 239/1
சிலை தடம் தோளவர் செம் சாந்து அணிந்த – சூளாமணி:5 288/1
செம் சாந்து அணிந்து திகழ்ந்த மணி வண்டு – சூளாமணி:5 292/2
பாழி தோள் உருவ செம் கண் பதுமத்தேர் பெயரினானை – சூளாமணி:5 321/3
செம் கண் மால் முனியுமேனும் செய்வது ஒன்று இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 323/4
செம் தளிர் புதைந்த சோலை சித்திரகூடம் ஆளும் – சூளாமணி:5 325/1
பங்கய செம்_கணான் மேல் படைத்தொழில் பயின்ற போழ்தும் – சூளாமணி:5 350/3
திரு மருவிய செழு நிழலன செம் குழையன தேமா – சூளாமணி:6 431/2
சேடி கைத்தலத்தன செறி மணி திகழ்வ செம்
கோடி கைத்தலத்தன குளிர் மணி பிணையலே – சூளாமணி:6 467/3,4
செம் முக பசும்பொன் ஓடை வெண் மருப்பு இணை கரு – சூளாமணி:6 490/1
விரை கதிர் அலங்கல் செம் கேழ் விண் இயங்கு ஒருவனோடும் – சூளாமணி:6 505/1
செம் சுடர் திலத கண்ணி தேவரே தெரியும் காலை – சூளாமணி:6 525/2
திண்ணிய தியான செம் தீ செம் சுடர் திகழ நின்றான் – சூளாமணி:6 554/4
திண்ணிய தியான செம் தீ செம் சுடர் திகழ நின்றான் – சூளாமணி:6 554/4
சலநலசடி என் பேர் தாமரை செம்_கணான்-தன் – சூளாமணி:6 572/2
பங்கயத்து அலர் செம் கண் மா முடி – சூளாமணி:7 585/1
செம் கண் மாலவன் தெய்வ மார்பகம் – சூளாமணி:7 603/1
செம் கண் நீள் முடி செல்வ சென்று ஒரு – சூளாமணி:7 607/1
மின்னும் செம் கதிர் மண்டிலம் வெய்து ஒளி – சூளாமணி:7 619/1
செம் சுடர் மின் ஒளி சென்று பரந்திட – சூளாமணி:7 652/1
தெண் திரை சிந்திய சங்கொடு செம் கதிர் – சூளாமணி:7 664/1
செம் சுடர் சிலம்பு பாட தேன் திசை பரவ சேர்ந்தார் – சூளாமணி:7 675/4
செம் சுடர் திலக செவ்வாய் மகளிரை விமானம் சேர்த்தி – சூளாமணி:7 678/3
கடுத்த செம் கண்ணும் நீர் திவலை கான்றவே – சூளாமணி:7 682/4
செம் கண் கார் ஒளி நெடியவன் விசையினால் சிறந்தான் – சூளாமணி:7 714/4
அழலும் செம் சுடர் கடக கை அவை புடைபெயரா – சூளாமணி:7 715/2
இம்பர் போம்படித்து அன்று செம் குருதியது இழிவே – சூளாமணி:7 727/4
நாகம் செம் சுடர் நகு மணி உமிழ்ந்து இருள் கடிவ – சூளாமணி:7 749/3
பாவு செம் துகில் உடை பள்ளி போலுமே – சூளாமணி:7 756/4
அழல் அணி அசோகம் செம் தாது அணிந்து தேன் அரற்ற நின்று – சூளாமணி:7 757/1
பாய் நிழல் பவழ செம் கால் பளிக்கு மண்டபங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:7 764/4
செம் கண் மால் சிங்கம் வென்று செழு மலர் திலத கண்ணி – சூளாமணி:8 827/1
தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே – சூளாமணி:8 830/4
சீர் அணங்குறுக்கும் செய்கை செம் சுடர் திலக பூணான் – சூளாமணி:8 834/4
கை நவின்று இலங்கும் செம் வேல் காவலன் கருடன் சேர்ந்த – சூளாமணி:8 836/3
செம் சுடர் எறிப்ப சேர்ந்து செம் கதிர் பரவை சிந்தி – சூளாமணி:8 851/3
செம் சுடர் எறிப்ப சேர்ந்து செம் கதிர் பரவை சிந்தி – சூளாமணி:8 851/3
பாடகம் இலங்க செம் கேழ் சீறடி பரவை அல்குல் – சூளாமணி:8 856/1
செம் சுடர் விமானமது சேர்ந்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 869/4
பொற்பு அமை செம் கோடிகமொடு ஆடை புதைவுற்ற – சூளாமணி:8 870/2
பைம் கண் செம் முக பரூஉ கை அம் பகடு தம் பால் பிடி கணம் புடை சூழ – சூளாமணி:8 884/2
செம் கல் தூளி தம் செவி புறத்து எறிதலின் சிகரங்கள் இடை எல்லாம் – சூளாமணி:8 884/3
தேங்கனி குழவி தீ நீர் செம் பழ திரள் இன் கண்ணி – சூளாமணி:8 921/1
செம் களி விதிர்த்த போலும் செம் பொறி சிறு கண் வேழம் – சூளாமணி:8 925/3
செம் களி விதிர்த்த போலும் செம் பொறி சிறு கண் வேழம் – சூளாமணி:8 925/3
செம் மலர் அங்கையில் செறிய புல்லினான் – சூளாமணி:8 959/4
தாமரை செம் கணால் தழுவி பின் அவர் – சூளாமணி:8 961/2
செம் சுடர் இலங்கு பூணான் திறல் சிறீபாலன் என்பான் – சூளாமணி:8 965/4
கண்ணிடை உமிழும் செம் தீ கடா களிற்று உழவ என்றான் – சூளாமணி:8 970/4
சிறை என்பது இல்லை செவ்வே செம் புனல் சிறக்கும் ஆயின் – சூளாமணி:8 981/1
செம் சிலம்பு ஒலிக்கும் செல்வ சீறடி தெய்வ பாவை – சூளாமணி:8 1000/1
செம் கனி கனிந்த செவ்வாய் சிறு நுதல் பெரிய_கண்ணாள் – சூளாமணி:8 1004/4
தெளிந்தவாறு எழுதி கொண்டு செம் துகில் உறையின் மூடி – சூளாமணி:8 1006/2
செம் தளிர் புரையும் மேனி சே_இழை திறத்தில் காம – சூளாமணி:8 1024/3
வெய்யவன் என்னும் செம் தீ சுடரினால் வெதும்பப்பட்டு – சூளாமணி:8 1027/1
செய் ஒளி செக்கர் என்னும் செம் புனல் பரந்து தேறி – சூளாமணி:8 1030/1
மணி மிடற்ற செம் கண்ண பவழ கால் கபோதங்கள் மதலை-தோறும் – சூளாமணி:8 1034/3
செம் சுடரோன் மறை பொழுதில் சினவரன்-தன் திரு_கோயில் சென்று சார்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1035/4
செய்யவன் செம் கதிர் சுருக்க செக்கர் வான் – சூளாமணி:8 1042/1
தண் தார் ஈன்று செம் தளிர் ஏந்தி தழல் பூத்த – சூளாமணி:8 1125/1
பெருகினான் வெகுளி கண்ணுள் பிறந்தது பிறங்கு செம் தீ – சூளாமணி:9 1147/1
செற்றவன் இருந்த ஆறும் செம் கண் தீ உமிழ்ந்த ஆறும் – சூளாமணி:9 1151/2
சுரி உளை துளைகள் ஆவி விடுகின்ற சுழலும் செம் கண் – சூளாமணி:9 1152/1
செழு மலர் அலங்கல் மார்பன் செம் கண் தீ உமிழ கண்டும் – சூளாமணி:9 1160/1
செயிர்_இல் வில்-அதனை நோக்கி செம் கதிர் பெயரன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1196/4
சிலை படு வயிர தோளான் செம் கதிர் முறுவல் தோன்றி – சூளாமணி:9 1198/2
தேன் அமர் அகலம் என்னும் செறுவு செம் சால்கள் போக்கி – சூளாமணி:9 1199/2
திரிவன அறைந்தன செம் கண் தீ பட – சூளாமணி:9 1217/2
சீர் கெழு விஞ்சையர் செம் தடி நுந்துபு – சூளாமணி:9 1240/3
செவ் அலர் கண்ணியர் செம் கண் ஆடவர் – சூளாமணி:9 1270/2
செம் களி மயிர் புளக சேடகமும் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1289/2
சீர் முகந்த செம் சேற்றினுள் – சூளாமணி:9 1362/1
திரு நிலை அகம் உடை செல்வன் செம் கதிர் – சூளாமணி:9 1378/1
பெருகிய குருதியுள் பிறங்கு செம் தடி – சூளாமணி:9 1397/1
வெளியவன் மிளிர் மரை புரையும் செம்_கணான் – சூளாமணி:9 1409/1
தெய்வ வாய் நாஞ்சிலும் செம் கண் சீயமும் – சூளாமணி:9 1414/1
நிரை கிளர் சுடரது ஆகி நிமிர்ந்தது ஓர் உருவ செம் தீ – சூளாமணி:9 1430/2
வரைகளும் மரனும் மண்ணும் மறித்திடும் வாயு செம் தீ – சூளாமணி:9 1431/1
முனை கதிர் கான செம் தீ முழங்கி மேல் மூடப்பட்ட – சூளாமணி:9 1459/3
சிகரம் அனைய மத யானை செவி மேல் சரிந்து செம் குருதி – சூளாமணி:9 1477/3
வஞ்சம் இல்லா புகழானை வயங்கு செம் தீ வாய் பெய்தார் – சூளாமணி:9 1483/4
திரு வளர் படர் ஒளி செம் கண் மாலவன் – சூளாமணி:9 1486/2
செம் நில முழை முகம் சிலம்பும் சீரினால் – சூளாமணி:9 1513/3
செழு வரை செறிய முன் உடுத்த செம் துகில் – சூளாமணி:9 1516/3
ஆம்பல் நாணும் செம் துவர்_வாயார் அமிர்து ஊறி – சூளாமணி:9 1525/1
எழுதாது மை ஒளிரும் இரு மருங்கும் எறித்து இடையே செம் கேழ் ஓடி – சூளாமணி:9 1537/1
செம் சுடர் மகர பூணான் திரு எதிர்கொள்ள சென்று – சூளாமணி:9 1546/2
செம் சுடர் மணியும் பொன்னும் மாலையும் விரையும் சேர்த்தி – சூளாமணி:9 1550/2
மா அரசு அழித்த செம் கண் மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்த காலை – சூளாமணி:10 1555/3
திரு வளர் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் தேவிமார்கள் – சூளாமணி:10 1623/3
மடம் களி மதர்வை செம் கண் மான் பிணை மருட்டி மையால் – சூளாமணி:10 1625/2
செம் தார் திலகம் திலகமாய் சேர்ந்தன – சூளாமணி:10 1645/2
செம்_சொலவர் போய் திசை காவல் கொண்டாரே – சூளாமணி:10 1647/4
செம் கண் நெடியான் கடி காவில் செய்குன்றே – சூளாமணி:10 1650/4
செம் களி தோய்ந்து உள் சிவந்த சீறடியார் வாள் முகத்தின் – சூளாமணி:10 1654/1
வம்ப திரள் உருவின் மாணிக்க செம் கதிரை – சூளாமணி:10 1655/1
செம் கதிர் கூடம்குத்தி செந்நடுவாக நின்றான் – சூளாமணி:10 1668/4
பாய்ந்தன பவழ செம் கேழ் அங்கையால் படுத்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1676/2
செம் கண் மால் அகலத்து விரையும் தேர்த்து அரோ – சூளாமணி:10 1683/3
சென்று தன் கோயில் சேர்ந்தான் செம் கதிர் திகிரியானும் – சூளாமணி:10 1699/3
செம் சுடர் உமிழ்வது ஓர் செம்பொன் மானமே – சூளாமணி:10 1723/4
விண்ணின் செல்வ செம் கதிரோன் போல் விளையாடி – சூளாமணி:10 1742/3
செம்பொன் சிலம்பும் கிண்கிணியும் செல்வ செம் சீறடி போற்ற – சூளாமணி:10 1749/1
செறுமால் இங்கு இவை காணில் தேவிதான் என்பார் செம் கண் மால் காணுமேல் சீறானோ என்பார் – சூளாமணி:10 1756/3
செம் கதிர் பவழ கால் நிரைத்த செம்பொனால் – சூளாமணி:10 1777/3
செம் மெல் இதழ் வாயொடு அவர் சிந்தனை துடிப்ப – சூளாமணி:10 1798/2
ஆதியான் அருள் ஆழி தாங்கினான் ஆயிர செம் கதிரோன் நாணும் – சூளாமணி:10 1803/1
செம் கதிரோன் ஒளி பருகும் செவ்வரை நேர் அகலத்தான் திறமும் கேளாய் – சூளாமணி:10 1808/4
சிகர மால் யானையான் வழி மருகன் செம் தாமம் தவழ்ந்து தீம் தேன் – சூளாமணி:10 1809/3
அழல் அவாம் செம் தோகை அலங்கு பொலம் கதிர் செந்நெல் அலைத்த வாடை – சூளாமணி:10 1817/2
செம் கதிரோன் என இருந்த திருந்து வேல் இளையவன் மேல் திளைத்த அன்றே – சூளாமணி:10 1822/4
திரு மணி உருவில் செம் தீ செல்வத்தில் சிறந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1830/4
திரு மகிழ் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் வணங்க செல்வ – சூளாமணி:11 1841/1
செம் மலர் கண்ணியர் செம்பொன் தாரினர் – சூளாமணி:11 1875/1
செம் நிற குவளை கைசெய்த சூட்டினர் – சூளாமணி:11 1876/1
செம் சுடர் மணி நிரை அழுத்தி செம்பொனால் – சூளாமணி:11 1892/3
எரி மணி நெடு முடி இமைப்பின் செம் கண் அ – சூளாமணி:11 1900/1
சேவடிகள் தாமரையின் சே இதழ்கள் தீண்ட சிவந்தனவோ சேவடியின் செம் கதிர்கள் பாய – சூளாமணி:11 1903/3
இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/2
தேன் ஆரும் அரவிந்தம் சென்று ஏந்தும் போழ்து திரு_அடிகள் செம் தோடு தீண்டாவே ஆகில் – சூளாமணி:11 1908/3
தேன் அருளி மந்தார செம் தாமம் தாழ்ந்து திரள் அரைய செம்பவளம் வம்பாக ஊன்றி – சூளாமணி:11 1909/1
வான் அருளி மாணிக்க செம் கதிர்கள் வீசி மதி மருட்டும் வெண் குடை ஓர் மூன்று உடைய வாமன் – சூளாமணி:11 1909/2
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ – சூளாமணி:11 1911/3
செம் கண் நெடு மாலே செறிந்து இலங்கு சோதி திரு முயங்கு மூர்த்தியாய் செய்ய தாமரையின் – சூளாமணி:11 1912/1
செம் கனலே என வெம்பிய செம்பினில் – சூளாமணி:11 1932/3
செம் தாரோய் தேவர்கள் செய் திறல் தொழில் மற்று உடையரே – சூளாமணி:11 2053/4
இமையாத செம் கண்ணர் இரவு அறியார் பகல் அறியார் – சூளாமணி:11 2055/1
சேக்கை கொள்வன செம் செவி எருவையும் மருவி – நீலகேசி:1 31/3
செரு மலையும் பல் படையும் செம் தீயும் வந்து இங்கு – நீலகேசி:1 111/3
தாய் கொன்றான் தங்கு செம் குருதி புனல் – நீலகேசி:2 223/1
செத்த பொழுதின் அ செம் தடி மென்றிடும் – நீலகேசி:3 255/3
தீக்கள் பாய்ந்து சாதலும் தீய செம் கழுவ்வின் மேல் – நீலகேசி:4 353/3
குலம் பொய்யே என கூறும் செம் கூறையாய் – நீலகேசி:5 534/3
சென்று சென்று உன செம் நெறி கண்டவர் – நீலகேசி:5 560/1
மேல்


செம்_கணான் (5)

பங்கய செம்_கணான் மேல் படைத்தொழில் பயின்ற போழ்தும் – சூளாமணி:5 350/3
வெளியவன் மிளிர் மரை புரையும் செம்_கணான்
அளியினன் அமர் களம் கடாக்கொள்கின்ற அ – சூளாமணி:9 1409/1,2
திரு வளர் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் தேவிமார்கள் – சூளாமணி:10 1623/3
திரு மகிழ் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் வணங்க செல்வ – சூளாமணி:11 1841/1
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
மேல்


செம்_கணான்-தன் (1)

சலநலசடி என் பேர் தாமரை செம்_கணான்-தன்
குல நலம் மிகு செல்கை கோவொடு ஒப்பார்கள் வாழும் – சூளாமணி:6 572/2,3
மேல்


செம்_கணானே (1)

தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே – சூளாமணி:8 830/4
மேல்


செம்_சொலவர் (1)

செம்_சொலவர் போய் திசை காவல் கொண்டாரே – சூளாமணி:10 1647/4
மேல்


செம்பகலே (1)

செம்பகலே கொலையாளரில் சேரும் – நீலகேசி:4 338/4
மேல்


செம்படர்கள் (1)

சிறையின் மிகுமால் இது செம்படர்கள்
இறைவன் உறையும் இடமாம் எனலும் – நீலகேசி:5 464/3,4
மேல்


செம்பவழ (1)

செம்பவழ மேனியவள் கன்னிமை சிறந்தாள் – சூளாமணி:11 2027/4
மேல்


செம்பவழம் (2)

செம்பவழம் ஏய்ப்ப திகழ்ந்து இலங்கு சீறடியின் – சூளாமணி:8 1119/1
செம்பவழம் வெண் பளிங்கு பைம் தளிர் சிறக்கும் – சூளாமணி:11 2037/1
மேல்


செம்பவளம் (1)

தேன் அருளி மந்தார செம் தாமம் தாழ்ந்து திரள் அரைய செம்பவளம் வம்பாக ஊன்றி – சூளாமணி:11 1909/1
மேல்


செம்பினில் (1)

செம் கனலே என வெம்பிய செம்பினில்
பொங்கு அனல் பாவைகள் புல்ல புணர்ப்பார் – சூளாமணி:11 1932/3,4
மேல்


செம்பினை (1)

செம்பினை உருக்கி வெய்தாய் செவி முதல் சொரிந்ததே போல் – சூளாமணி:9 1424/3
மேல்


செம்பு (1)

செம்பு இயல் கிடுகின செம்பொன் தட்டின – சூளாமணி:9 1277/1
மேல்


செம்புகள் (1)

செம் தழலின் நிந்திதர்கள் செம்புகள் திணிப்ப – யசோதர:5 290/3
மேல்


செம்பொன் (82)

செம்பொன் பட்டம் சேர்த்தினன் நுதலில் – உதயணகுமார:1 75/1
செம்பொன் கச்சை சேர்த்தினன் அரையில் – உதயணகுமார:1 75/3
கூட மாளிகைகள் எல்லாம் கோட்டினால் குத்தி செம்பொன்
மாடமும் மதிலும் மற்று மறித்து அஃது இடித்து செல்ல – உதயணகுமார:1 88/1,2
கூடும் நல் மங்கை மைந்தர் குலைந்தவர் ஏகி செம்பொன்
மாட நல் மேனிலைப்பால் மன்னினார் பலரோடு ஆங்கே – உதயணகுமார:1 91/3,4
கிடங்கு அருகு இஞ்சி ஓங்கி கிளர் முகில் சூடி செம்பொன்
கடங்கள் வைத்து இலங்கு மாடம் கதிர் மதி சூட்டினால் போல் – நாககுமார:1 7/1,2
கலன் அணி செம்பொன்_மார்பன் கால் பொரு கடலில் பொங்கி – நாககுமார:1 15/2
ஒப்பு_இல் பாவையும் ஓவியம் போல் செம்பொன்
செப்பு நேர் முலையாள் நல் செயவதி – நாககுமார:4 102/3,4
செம்பொன் மா மணி தோள்_வளை கடகங்கள் செறி கழல் முதலா – யசோதர:5 326/2
விளங்கு ஒளி விளிம்பில் செம்பொன் வேதிகை வெள்ளி வேயுள் – சூளாமணி:3 94/2
காவலன் என்னும் செம்பொன் கற்பகம் கவின்ற போழ்தில் – சூளாமணி:3 99/1
வாய்ந்து எரிந்த செம்பொன் மாட வாயில் ஆறு கண்கொள – சூளாமணி:4 133/3
இச்சை ஆய எய்தினான் ஏந்து செம்பொன் நீள் முடி – சூளாமணி:4 139/2
செம்பொன் நீள் முடியான் செருவின் தலை – சூளாமணி:4 141/1
செம்பொன் பட்டம் செறிந்த திரு நுதல் – சூளாமணி:4 147/3
பாங்கு எலாம் செம்பொன் பூப்ப விரிந்தது பருவம் என்றாள் – சூளாமணி:4 161/4
சுற்று நின்று எரியும் செம்பொன் மணி முடி சுடர சூட்டி – சூளாமணி:5 244/1
அடி மிசை நரலும் செம்பொன் அதிர் கழல் அரசர்_ஏறே – சூளாமணி:5 269/4
மணி கல் படாதன மண்டபம் செம்பொன்
குணிக்கப்படாதன குளிர் புனல் நீத்தம் – சூளாமணி:5 283/1,2
திருத்தின_இல்லது செம்பொன் உலகில் – சூளாமணி:5 285/2
சேந்து எரி செம்பொன் வீதி திரிபுரம் அதனை ஆளும் – சூளாமணி:5 324/1
திரு நிதி செல்வன் அ செம்பொன் மாரியா – சூளாமணி:5 411/2
செம்பொன் மா மலை சிகை கரும் கொண்மூவினோடு எழூஉம் – சூளாமணி:6 474/3
செம்பொன் வான் அகட்டு இழிந்து தெய்வ யானை உள் மறைஇ – சூளாமணி:6 500/1
செம்பொன் மாலை மார்பர் சேர்ந்து தேவரில் துளும்பினார் – சூளாமணி:6 503/4
தெளிர் முத்த மணலும் செம்பொன் சுண்ணமும் சிதர்ந்து தீம் தேன் – சூளாமணி:6 507/1
முற்றி நின்று இலங்கும் செம்பொன் முடி மிசை முத்த மாலை – சூளாமணி:6 508/3
அடுத்து எரி அலர்ந்த செம்பொன் அணி மணி முடியினான் அங்கு – சூளாமணி:6 562/3
திங்கள் வண்ணனும் செம்பொன் நீள் குழை – சூளாமணி:7 585/2
செறுதியேனும் செம்பொன் முடி மன்ன ஓர் – சூளாமணி:7 629/3
செறியும் தொங்கல் செம்பொன் முடி மன்னனே – சூளாமணி:7 645/4
சேய் நிழல் திகழும் செம்பொன் திலத வேதிகைய ஆய – சூளாமணி:7 764/3
செம்பொன் மா மணி நகர் செல்வ வீதியுள் – சூளாமணி:7 819/1
மெய் நவின்று இலங்கும் செம்பொன் அங்கதம் விளைந்த பேரான் – சூளாமணி:8 836/4
பூரித்த சுடரின் செம்பொன் போதிகை புடங்கள்-தோறும் – சூளாமணி:8 848/2
தடுத்து வில் உமிழும் செம்பொன் தண்டிகை திரள்கள் தாங்க – சூளாமணி:8 849/1
பூரண குடங்கள் செம்பொன் கொழும் கதிர் புதைந்த கீழால் – சூளாமணி:8 852/4
கொழும் திரள் வயிர கோடி கூர் முளை செறித்து செம்பொன்
செழும் திரள் புடகம் சேர்ந்த திரு வளர் கபாட வாயில் – சூளாமணி:8 853/1,2
செம்பொன் அம் களியில் செய்து சித்திரம் தெளிப்ப தீட்டி – சூளாமணி:8 855/1
விரி கதிர் செம்பொன் பூத்து விண் அணங்குறுப்ப வீங்கி – சூளாமணி:8 857/4
செம்பொன் அணி சீரியன சேரின் இடை நோம் என்று – சூளாமணி:8 865/1
செம்பொன் மாளிகையும் வயிர திரள் – சூளாமணி:8 895/1
செம்பொன் செய் கிடுகு கோத்து திகிரி-வாய் புளகம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 914/1
முற்றத்தான் எரியும் செம்பொன் முகன் அணி கருவி சேர்த்தி – சூளாமணி:8 915/1
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் நிலை பட்டம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 931/3
சீர் அணி மணிகள் வீழ்த்து செம்பொன் செய் சுண்ணம் சிந்தி – சூளாமணி:8 932/3
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் மணி வாயில் நண்ணி – சூளாமணி:8 1014/2
சென்று தன் வள நகர் செம்பொன் மாளிகை – சூளாமணி:8 1041/2
சென்று தேன் பகர்ந்து செம்பொன் கலம் சிந்தி திளைத்து விம்மி – சூளாமணி:8 1111/3
செம்பு இயல் கிடுகின செம்பொன் தட்டின – சூளாமணி:9 1277/1
செம்பொன் ஆழி இவை எல்லாம் சென்று பாய சிந்தித்தான் – சூளாமணி:9 1347/4
தேனும் வண்டும் பல சென்று திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலாய் – சூளாமணி:9 1474/2
சென்று உயர் வலம்புரி செம்பொன் தாமரை – சூளாமணி:9 1503/1
சாமரை வீச தாழ் குழை செம்பொன் சுடர் வீச – சூளாமணி:9 1526/2
செம்பொன் செய் பொடியினாலும் சிவிறியின் தாரையாலும் – சூளாமணி:9 1541/1
திரு அமர் தாமரை செம்பொன் ஆய் இதழ் – சூளாமணி:9 1554/1
திரு மணி நிழற்றும் செம்பொன் நெடு முடி முகட்டு ஓர் தெய்வ – சூளாமணி:10 1557/1
தேம் கமழ் தெய்வ செம்பொன் தாமரை சுரி வெண் சங்கம் – சூளாமணி:10 1558/1
காது பெய் குழையும் செம்பொன் சுருளையும் கலந்து மின்ன – சூளாமணி:10 1565/1
நீடு செம்பொன் முடியாற்கு எதிர் நிந்தா – சூளாமணி:10 1575/1
திரு மணி நிழற்றும் செம்பொன் திலதம் மா முடியினானும் – சூளாமணி:10 1622/1
செம்பொன் செய் சுருளை மின்ன செவி மிசை தளிர்கள் சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1632/3
செம்பொன் செய் ஆழியான் சேதாம்பல் நீள் முடியான் – சூளாமணி:10 1662/1
வெயில் கலந்து இலங்கும் செம்பொன் மிடை மணி குழை வில் வீச – சூளாமணி:10 1665/2
இலை முகம் கலந்த செம்பொன் கலங்களை இலங்க வைத்தான் – சூளாமணி:10 1667/4
மலங்கு பாய் தயங்கு பொய்கை மணி கல் வாய் அடுத்த செம்பொன்
கலிங்கின் ஆறு இழிந்து கீழே கலந்து வந்து எழுந்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1672/1,2
செம் சுடர் உமிழ்வது ஓர் செம்பொன் மானமே – சூளாமணி:10 1723/4
செம்பொன் கோவை கிண்கிணி ஏங்க திலதம் சேர் – சூளாமணி:10 1740/1
காது ஆர் செம்பொன் தாழ் குழை மின்னின் கதிர் வீச – சூளாமணி:10 1741/3
செம்பொன் சிலம்பும் கிண்கிணியும் செல்வ செம் சீறடி போற்ற – சூளாமணி:10 1749/1
செம்பொன் சுருளை மெல் விரலால் திருத்தி செறிந்த தேர் அல்குல் – சூளாமணி:10 1753/1
சிகை மணி அழுத்திய செம்பொன் சென்னிய – சூளாமணி:10 1774/1
திரு மணி நிழற்றும் செம்பொன் நெடு முடி திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1784/3
முழவங்கள் இரண்டு செம்பொன் முளை கதிர் கனகவல்லி – சூளாமணி:10 1785/3
வம்பு எறி வளாகம் செம்பொன் மஞ்சங்கள் மலிர ஏறி – சூளாமணி:10 1790/3
வரை செறிந்து அனைய செம்பொன் மஞ்சங்கள் மலிர தோன்றி – சூளாமணி:10 1793/1
தண் சுடரோன் வழி மருகன் தென்மலை மேல் சந்தனமும் செம்பொன் ஆரத்து – சூளாமணி:10 1814/3
பழன-வாய் பைம் கரும்பின் வெண் போது பவழ கால் செம்பொன் மாடத்து – சூளாமணி:10 1817/3
தேர்த்தன மலரும் செம்பொன் சுண்ணமும் திசைகள் எல்லாம் – சூளாமணி:10 1826/2
எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் திருமகன் என்னும் செம்பொன்
விரி கதிர் விலங்கல் திண் தோள் குவட்டினை விரும்பிற்று அன்றே – சூளாமணி:10 1834/3,4
களியவர் என்ப செம்பொன் கதிர் முடி சூடுவாரே – சூளாமணி:11 1865/4
செம் மலர் கண்ணியர் செம்பொன் தாரினர் – சூளாமணி:11 1875/1
தெருளாமையால் வினவற்பாலது ஒன்று உண்டு திரு_அடிகள் செம்பொன் ஆர் அரவிந்தம் ஏந்த – சூளாமணி:11 1907/1
மேல்


செம்பொன்_மார்பன் (1)

கலன் அணி செம்பொன்_மார்பன் கால் பொரு கடலில் பொங்கி – நாககுமார:1 15/2
மேல்


செம்பொன்னா (1)

செம்பொன்னா நிலையுதலும் சிதைவு ஆக்கம் அவை பெறலும் – நீலகேசி:4 312/2
மேல்


செம்பொன்னால் (2)

வடி அரத்தம் இடை வழித்து கரும் கண்ணும் செம்பொன்னால் வளைத்த சூரல் – சூளாமணி:10 1801/1
ஒழுகு உருகு செம்பொன்னால் உள் நிறைந்ததே போல் – நீலகேசி:1 133/2
மேல்


செம்பொனால் (5)

செல்க என் திரு_மகள் என்று செம்பொனால்
மல்கிய முடியினான் மகிழ்ந்து நோக்கினான் – சூளாமணி:4 227/3,4
திரு அமர் சுரமைநாடு அணிந்து செம்பொனால்
பொருவு_அரு போதனம் உடைய பூம் கழல் – சூளாமணி:5 406/1,2
செம்பொனால் இயன்ற தேர் சிந்தி வீழ்ந்தன – சூளாமணி:9 1388/2
செம் கதிர் பவழ கால் நிரைத்த செம்பொனால்
மங்கல செய்கைய மஞ்சு சூழ்ந்தவே – சூளாமணி:10 1777/3,4
செம் சுடர் மணி நிரை அழுத்தி செம்பொனால்
அம் சுடர் உமிழ்வது அ அணையின் வண்ணமே – சூளாமணி:11 1892/3,4
மேல்


செம்பொனே (1)

பைம்பொன் வாழை செம்பொனே பழுத்து வீழ்ந்த சோதியால் – சூளாமணி:4 131/3
மேல்


செம்மல் (4)

திவளும் மாலை தேர் மிசை செம்மல் வந்தடைந்தனன் – உதயணகுமார:1 63/4
தோடு இலங்கு உருவ தொங்கல் சுடர் முடி அரசன் செம்மல்
பாடல் வண்டு இமிரும் பைந்தார் பவனஞ்சன் என்ப பாரித்து – சூளாமணி:5 319/2,3
உலம் கெழு வயிர திண் தோள் ஒளி முடி அரசன் செம்மல்
அலங்கல் அம் புரவி தானை அரும் கல தேரின் பேரன் – சூளாமணி:5 322/2,3
திங்கள் மால் புரிசை வேலி செழு நகர் அரசன் செம்மல்
அம் கண் மா ஞாலம் ஆளும் அரிகண்டன் அவனை விண் மேல் – சூளாமணி:5 323/2,3
மேல்


செம்மலர் (1)

செம்மலர் திருந்து அடி சீரின் ஏத்தினான் – சூளாமணி:4 181/4
மேல்


செம்மலும் (3)

செம்மலும் சிறந்து ஏறி நடந்தனன் – உதயணகுமார:1 46/4
சிலை உயர்ந்து இனிய திண் தோள் செம்மலும் பிரிதல் இன்றி – நாககுமார:4 116/2
இஞ்சி மாட்சியும் எல்லை_இல் செம்மலும்
மஞ்சு தோய் நெடு மாடமும் வீதியும் – நீலகேசி:3 232/2,3
மேல்


செம்மலை (1)

தீமைக்கே இடம் ஆயது ஓர் செம்மலை உடைத்தே – நீலகேசி:1 29/4
மேல்


செம்மற்றே (1)

திரை பொரு கடல் ஒலி அன்ன செம்மற்றே – நீலகேசி:1 25/4
மேல்


செம்மாந்தார் (1)

சேய் இடை ஒள் ஒளி நிழற்ற செம்மாந்தார் இருந்தாரே – சூளாமணி:11 2064/4
மேல்


செம்மாந்து (3)

சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் போலும் – சூளாமணி:8 1038/2
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1038/3
திரு மா மணி_வண்ணன் செம்மாந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1518/4
மேல்


செம்மி (1)

சிக்கென வாயு ஏற்றி தித்தி வாய் செம்மி தூக்கி – யசோதர:4 237/1
மேல்


செம்மை (2)

செம்மை எண்ணியே செப்பி விட்டனன் – உதயணகுமார:5 283/3
செம்மை வழியது தீம் சுவை என்று இல்லை – நீலகேசி:5 585/2
மேல்


செம்மையால் (1)

செம்மையால் கடவுள் தானம் சேர்வதே சிந்தையாற்கு – சூளாமணி:5 356/3
மேல்


செம்மையில் (2)

செம்மையில் சென்று காட்ட செல்வனும் சிறந்து போந்து – நாககுமார:3 94/3
செம்மையில் விளம்பிய செல்வம் கேட்டலும் – சூளாமணி:5 386/2
மேல்


செம்மையின் (1)

செம்மையின் இருவர்கட்கும் சிறுவன் வந்து உதிக்கும் என்றும் – நாககுமார:2 44/2
மேல்


செம்மையுடன் (1)

செய்ய மாலை சாந்து பட்டு செம்மையுடன் தாங்கியே – நாககுமார:2 64/3
மேல்


செம்மையும் (1)

மட்டு ஆர் மலர்க்-கண்ணும் செம்மையும் மற்றும் ஆ – நீலகேசி:5 577/3
மேல்


செம்மையே (1)

சிறந்ததை இது என்று எண்ணி செம்மையே செய்ய தாமே – யசோதர:1 36/3
மேல்


செய் (105)

வித்தை செய் சனங்கள் மாந்தர் வியந்து அடி வணங்க மின்னும் – உதயணகுமார:5 242/3
சேர்ந்திருந்ததும் செய் தவத்து எனா – உதயணகுமார:6 308/2
முன் உயிர் உருவிற்கு ஏதம் முயன்று செய் பாவம்-தன்னால் – யசோதர:1 63/1
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 69/3
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 69/3
முந்து செய் நல்_வினை முளைப்ப இ தலை – யசோதர:2 82/1
தவழும் மா மதி செய் தண் தார் மன்னவன் தகைமை என்னும் – யசோதர:2 98/1
தீது செய் சிறு புன் சாதி சிதைத்தலும் திறம் அன்று என்றான் – யசோதர:2 124/4
சேயிடை இறைஞ்ச மற்று இ திரை செய் நீர் உலகம் எல்லாம் – யசோதர:2 132/3
கொன்று உயிர் கன்றும் உள்ள கொடுமை செய் தொழிலர் அல்லர் – யசோதர:2 141/2
கொல்வதற்கு உளம் முன் செய் கொடுமையால் – யசோதர:3 170/2
தீமை செய் வினை செய்திறம் இன்னதே – யசோதர:3 174/4
வரை செய் தோள் மன்ன வணிகர் மயிடத்தால் – யசோதர:3 208/1
நாற்படை நடு கடல் நடு செய் நமனே போல் – யசோதர:5 262/3
பொன் செய் மா முடி புதல்வருள் புட்பதந்தற்கு இது பொறை என்றே – யசோதர:5 323/2
மின் செய் தாரவன் வெறுத்தனன் அரசியல் விடுத்து அவருடன் போகி – யசோதர:5 323/3
மை விரிந்தன நீலமும் வான் செய் நாள் – சூளாமணி:1 17/2
தார் செய் கொன்றை தளித்த தண் தேறல் உண்டு – சூளாமணி:1 26/1
விரை செய் வார் பொழில் விஞ்சையர் சேடி மேல் – சூளாமணி:4 119/3
கவ்வை ஆவது அ நகர்க்கு மாரனார் செய் கவ்வையே – சூளாமணி:4 136/4
வெம்மை செய் வினை துகள் விளிய வென்றவன் – சூளாமணி:4 181/3
பூம் துணர் ஓதி நீ பிறந்து பொன் செய் தார் – சூளாமணி:4 221/3
வெற்றி வேல் விஞ்சையாரும் அஞ்சுவர் மின் செய் பைம்பூண் – சூளாமணி:5 306/3
ஈட்டிய ஊன் செய் யாக்கை எம்-உழை இன்னவாறு – சூளாமணி:6 526/1
உரை செய் நீள் உலகின் வாழும் உயிர்களுக்கு உறுகண் கண்டால் – சூளாமணி:7 773/1
வரை செய் தோள் மைந்தர் வாழ்க்கை மதிக்கிலார் வனப்பின் மிக்கார் – சூளாமணி:7 773/2
திரை செய் நீர் உலகம் காக்கும் செய்கை மேல் படைக்கப்பட்ட – சூளாமணி:7 773/3
நான்றன மணி செய் தாமம் நகை முகம் நிறைந்த சோதி – சூளாமணி:8 850/2
செம்பொன் செய் கிடுகு கோத்து திகிரி-வாய் புளகம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 914/1
பைம்பொன் செய் பரவை தட்டில் பரு மணி பதித்த திண் தேர் – சூளாமணி:8 914/2
அம் பொன் செய் கொடுஞ்சி நெற்றி கொடி எடுத்து அணைந்த அன்றே – சூளாமணி:8 914/4
நிரை செய் கால் நிகளம் விட்டு நிலத்தவர் ஏறுக என்றான் – சூளாமணி:8 927/4
சீர் அணி மணிகள் வீழ்த்து செம்பொன் செய் சுண்ணம் சிந்தி – சூளாமணி:8 932/3
திரு_மகள் இவளை சேரும் செய் தவம் உடைய காளை – சூளாமணி:8 986/3
செய் ஒளி செக்கர் என்னும் செம் புனல் பரந்து தேறி – சூளாமணி:8 1030/1
கோணை செய் குறும்பு கூர் மடங்கும் ஆறு போல் – சூளாமணி:8 1066/2
பொங்கு அழல் செய் வேள்வி முறை போற்றலும் எழுந்தான் – சூளாமணி:8 1102/1
பூ ஒளி மழுங்கின போர் செய் ஆடவர் – சூளாமணி:9 1222/3
கொந்து எரி இரும்பு எறிஞர் கொல் செய் களன் ஒத்தும் – சூளாமணி:9 1292/1
தார் செய் தானவர்கள்-தம்முள் தானவன் ஒருவன் வந்தான் – சூளாமணி:9 1307/4
செய் தார் அமரர் உலகு ஆள்வன் இரண்டிலொன்று திண்ணம் இதே – சூளாமணி:9 1336/4
அம் பொன் செய் ஆழியானுக்கு உரைத்தனர் அரக்கு உண் கோலார் – சூளாமணி:9 1424/4
அயில் உடை அனல் செய் வேலோன் அதனையும் அறிந்து மற்று – சூளாமணி:9 1456/1
பணம் கொள் நாகம் பல சூழ்ந்து பகல் செய் மணியின் சுடர் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1479/1
ஒருங்கு செய் வள நகர் அடைந்த ஒண் சிறை – சூளாமணி:9 1505/2
கரை செய் நீர் கரும் கடல் வேலி காவலற்கு – சூளாமணி:9 1506/3
செம்பொன் செய் பொடியினாலும் சிவிறியின் தாரையாலும் – சூளாமணி:9 1541/1
அம் பொன் செய் மலரினாலும் அகில் புகை ஆவியாலும் – சூளாமணி:9 1541/2
பைம்பொன் செய் பதாகையாலும் பரந்து இருள்பட்ட வீதி – சூளாமணி:9 1541/3
கம்பம் செய் யானையானை கண் விளக்குறுத்த அன்றே – சூளாமணி:9 1541/4
அம் பொன் செய் கலாப அல்குல் அம் தழை புனைந்த வஞ்சி – சூளாமணி:10 1632/1
செம்பொன் செய் சுருளை மின்ன செவி மிசை தளிர்கள் சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1632/3
கம்பம் செய் யானை கரியவனை பாடினார் – சூளாமணி:10 1659/4
செம்பொன் செய் ஆழியான் சேதாம்பல் நீள் முடியான் – சூளாமணி:10 1662/1
கம்பம் செய் யானை கரு மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1662/4
தெய்வம் ஓர் வேழம் ஆகி செய் கடாம் திரண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1664/3
கலை முகம் திருத்தி காதில் கன பொன் செய் சுருளை நீவி – சூளாமணி:10 1667/3
புரி மணி பொன் செய் வாவி புணை புறம் தழுவி புக்கார் – சூளாமணி:10 1680/3
பொலிக எனும் ஒலிகளும் பொன் செய் மா மணி – சூளாமணி:10 1713/1
பொலிக என புரவலன் பொன் செய் நீள் முடி – சூளாமணி:10 1726/1
புள் அணி வார் பொழில் பொன் செய் மா நகர் – சூளாமணி:10 1765/1
பூரித்த பொழி கதிர் பொன் செய் தாமமும் – சூளாமணி:10 1780/3
மன் ஏர் செய் அயில் நெடும் கண் மங்கைமார் போற்று இசைப்ப மாடம் புக்காள் – சூளாமணி:10 1799/4
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி – சூளாமணி:10 1811/1
பொன் மலர் கண்ணியர் பொன் செய் சுண்ணம் மொய் – சூளாமணி:11 1877/1
ஆர் ஒளி தழுவிய அலர் செய் பூ பலி – சூளாமணி:11 1878/2
புரி மணி_வண்ணனும் பொன் செய் ஆழி அ – சூளாமணி:11 1900/2
விதி செய் வினையும் வினை வெல் வகையும் – சூளாமணி:11 1920/2
தெருண்டவர் மேற்கொளும் செய் தவ செல்வம் – சூளாமணி:11 2005/1
செம் தாரோய் தேவர்கள் செய் திறல் தொழில் மற்று உடையரே – சூளாமணி:11 2053/4
ஏய் இடை ஓர் அறவு இன்றா இன்பம் செய் திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2064/3
தான் கண்டவன் செய் தவம்-தன்னை கலக்ககில்லா – நீலகேசி:0 9/1
ஞானமொடு செய் வினைகள் நைய முயல்வாரும் – நீலகேசி:1 18/4
சிறை செய் சிந்தையன் அந்தம்_இல் பொருள்களை தெரிந்தான் – நீலகேசி:1 33/4
சீற்றம் தீர்ந்து என் செய் கரு_வினை தணிக என பணிந்தாள் – நீலகேசி:1 57/3
காண் தக்காய் என் செய் கரு_வினை தணிக்க என பணிந்தாள் – நீலகேசி:1 62/3
வேண்டிய உரு அதனாலும் வேட்கை செய் உரு அதனாலும் – நீலகேசி:1 63/1
செப்புவ செப்பு_இல செய்கைகளால் தம செய்_வினையை – நீலகேசி:1 81/2
தீ_வினை செய் வாயிலொடு செற்ற மன குற்றம் – நீலகேசி:1 107/1
துக்கம் செய் பல் விலங்கின் தோன்றும் இடையூறும் – நீலகேசி:1 112/3
தீர்வனவும் தீரா திறத்தனவும் செய் மருந்தின் – நீலகேசி:1 113/1
செய் குற்றம் நீக்கல் திரிந்தாரை நிறுத்தல் இன்றி – நீலகேசி:1 123/2
மூடம் மூன்றும் உரைத்தோய் நீ முரண் செய் தோற்றம் முனிந்தோய் நீ – நீலகேசி:1 137/1
கங்குல் எண் இல்லம் கவலை செய் காட்டுள் – நீலகேசி:1 142/2
சாதல் நோய் சரை பிறவி-தாம் செய் தீ_வினை கடலுள் – நீலகேசி:2 155/1
தீது_இல் நல் நெறி பயந்து திரை செய் நீள் கரை ஒருவி – நீலகேசி:2 155/3
நினைப்பது ஒன்று உடைத்து அவன் செய் நெடும் பாவம் நிச்சலும் – நீலகேசி:2 185/3
மான் செய் நோக்கி மதிப்பு ஒழி நீ என – நீலகேசி:2 224/3
பொன் அம் செய் பத்து அங்க புகை ஊட்டி கைசெய்து – நீலகேசி:4 270/2
செய் வினை-தான் நிற்பவே பயன் எய்தும் என்பதூஉம் – நீலகேசி:4 311/1
பைம்பொன் செய் குடம் அழித்து பல் மணி சேர் முடி செய்தால் – நீலகேசி:4 312/1
அரும் தடிகள் ஈரவும் மறம் செய் வாளின் போழவும் – நீலகேசி:4 358/1
தோட்டம் செய் சேம்பு உயிர் தொல் முடிவு அன்றோ – நீலகேசி:4 369/4
பண்டு செய் நல்_வினையை பகவனே என்றும் என்றான் – நீலகேசி:4 432/4
அணி செய் கோழ் அரை அரை நிழல் அழகனை பொருந்தி – நீலகேசி:5 476/1
மருவாதன மாண் குறி அத்துணை செய்
இரு வேறு அவை செய்கை இருபதுமாம் – நீலகேசி:5 484/2,3
மாவின்-கண் ஆக மகன் செய் வினை பயன் – நீலகேசி:5 581/2
சித்தம் உடை செய்கை செய் வினை ஆதலின் – நீலகேசி:5 595/1
சித்தம் உடை துப்பும் செய் வினையாம் பிற – நீலகேசி:5 595/2
மருவுகையாய் நின் மதுரம் செய் மாவும் – நீலகேசி:5 597/3
செய் நின்று நீ செய் தவம்-தான் என செப்பினளே – நீலகேசி:6 728/4
செய் நின்று நீ செய் தவம்-தான் என செப்பினளே – நீலகேசி:6 728/4
சென்று செய் மானில் செருக்கு அத்தின் ஈர்_எட்டும் – நீலகேசி:7 737/3
தொகுதி செய் பல் குணம் தோற்றமும் இல் ஆம் – நீலகேசி:7 761/2
மிகுதி செய் பூதத்து மெய்ம்மை பெறாமல் – நீலகேசி:7 761/3
மேல்


செய்-மின் (2)

ஆற்றல்-அது அமையப்பெற்றால் அரும் தவம் அமர்ந்து செய்-மின்
சாற்றிய வகையில் மேன்மேல் சய்யம் மா சய்யமத்தின் – யசோதர:5 317/1,2
ஆதலால் அவர்க்கு சொல்லும் மாற்றம் ஒன்று அருளி செய்-மின்
மாது உலாம் சாயல் என்ன மாதவசேனை என்பாள் – சூளாமணி:8 1003/1,2
மேல்


செய்_வினையை (1)

செப்புவ செப்பு_இல செய்கைகளால் தம செய்_வினையை
துப்பன போர்த்தும் பொடித்தும் பொரித்தும் முன் தோன்றுவன – நீலகேசி:1 81/2,3
மேல்


செய்க (1)

எண்ணும் காரியம் ஈண்டும் செய்க என்றான் – உதயணகுமார:2 147/4
மேல்


செய்கலன் (1)

அ தகன் அருள் செய்கலன் ஆய்விடின் – நீலகேசி:2 217/3
மேல்


செய்கவே (3)

விரவு அலர் மழையொடு விழவு செய்கவே – சூளாமணி:8 903/4
குரு மணி கொம்பு_அனார் கோலம் செய்கவே – சூளாமணி:8 904/4
கொங்கு அலர் பெரும் படை கோலம் செய்கவே – சூளாமணி:8 904/4
மேல்


செய்கின்றார் (1)

மாந்தி மற்று அவர் மற்றொன்று செய்கின்றார் – உதயணகுமார:1 37/4
மேல்


செய்கின்றான் (2)

மந்திரித்தவர் சொல் கேட்டு மன்னன் அப்படி செய்கின்றான் – உதயணகுமார:1 94/4
மன்னும் வாசவன் வாக்குரை செய்கின்றான் – நாககுமார:1 29/4
மேல்


செய்குப (1)

எம்முறை நோய்களும் செய்குப அவர் என இகழ்ந்தனளே – நீலகேசி:9 843/4
மேல்


செய்குவனோ (1)

யாது செய்குவனோ உணரேன் இனி – யசோதர:3 203/4
மேல்


செய்குற்றான் (1)

மல்லால் செய்த தோளான் மேல் மாய வெம் போர் செய்குற்றான் – சூளாமணி:9 1344/4
மேல்


செய்குன்றம் (1)

தெள்ளும் மணி அருவி செய்குன்றம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:10 1646/4
மேல்


செய்குன்றமும் (2)

தூவி மஞ்ஞை துதைந்த செய்குன்றமும்
பாவும் வெண் மணலும் புனல் பட்டமும் – சூளாமணி:7 618/2,3
தெய்வம் நாறுவ தேம் கொள் செய்குன்றமும்
மௌவல் மண்டபமும் மணல் தாழ்வரும் – சூளாமணி:8 897/2,3
மேல்


செய்குன்றினும் (1)

திங்கள் சேர் செய்குன்றினும் சேர்ந்து இனிது ஆடும் நாள் – நாககுமார:4 127/4
மேல்


செய்குன்றே (1)

செம் கண் நெடியான் கடி காவில் செய்குன்றே – சூளாமணி:10 1650/4
மேல்


செய்கேனோ (4)

வெம் துயர் விளைவு செய்த வினையினேன் என் செய்கேனோ
அந்தம்_இல் உயிர்கள் மாய அலை பல செய்து நாளும் – யசோதர:5 305/2,3
வெம் துயர் நரகின் வீழ்க்கும் வினை செய்தேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 305/4
பொருளோடு போகம் மேவி பொறி_இலேன் என் செய்கேனோ
அருளினது உருவம் ஆய அடிகள் நும் அடிகட்கேயும் – யசோதர:5 306/2,3
தெருள்_அலன் நினைந்த தீமை சிறியனேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 306/4
மேல்


செய்கை (46)

திண்ணிதின் இயல் செய்கை என்று உருமண்ணுவாவினை – உதயணகுமார:2 147/2
நன்று இது செய்கை என்றே நங்கையும் நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:1 49/4
அங்கு அவள் அகத்து செய்கை அறிந்தனள்_அல்லளே போல் – யசோதர:2 99/1
துரு மதி மதனன் செய்கை துறப்பதே சிறப்பது என்றான் – யசோதர:2 127/4
செயிர்த்தவள் உரைத்த செய்கை செய்வதற்கு இசைந்தது என்றான் – யசோதர:2 144/3
என்னை-கொல் மாவின் செய்கை இ உயிர்பெற்ற பெற்றி – யசோதர:2 147/1
ஆ தகாது அன்னை சொல்லால் அறிவு_இலேன் அருள்_இல் செய்கை
ஆ தகாது அழிந்த புள் வாய் அரி குரல் அரியும் நெஞ்சை – யசோதர:2 148/1,2
எண்களுக்கு இசைவு_இலாத இறைவியாம் இவள்-தன் செய்கை
கண்களுக்கு இசைவு இலாத கடையனை கருதி நெஞ்சின் – யசோதர:2 154/1,2
இனையது தெளிவு_இலாதார் இரு நில அரசு செய்கை
வனை மலர் மகுட மாரிதத்தனே மதி இது என்றான் – யசோதர:2 160/3,4
ஒப்பு_இல் செய்கை உணர்ந்தது உணர்ந்த பின் – யசோதர:3 172/2
அந்தரம் திரியும் செய்கை அமரர்-தம் அரசு வேண்டி – சூளாமணி:5 272/1
அளந்து அறிவு அரிய செய்கை அமிழ்தமாபதியை ஆளும் – சூளாமணி:5 320/1
செற்றவர் செருக்கும் செய்கை செரு_வல்லான் சிங்ககேது – சூளாமணி:5 328/3
என்றும் நாம் துணிந்த செய்கை இதன் திறத்து என்னமாட்டாம் – சூளாமணி:5 358/3
மன் நவின்று இறைஞ்சும் செய்கை வளை_வண்ணன் மலையின் மேலால் – சூளாமணி:7 767/3
திரை செய் நீர் உலகம் காக்கும் செய்கை மேல் படைக்கப்பட்ட – சூளாமணி:7 773/3
சீர் அணங்குறுக்கும் செய்கை செம் சுடர் திலக பூணான் – சூளாமணி:8 834/4
கின்னரம் பிணிக்கும் செய்கை கிருதமாதனத்தை காப்பான் – சூளாமணி:8 836/2
கட்டிய கம்ம செய்கை கதிர் மணி கனக சூலம் – சூளாமணி:8 840/1
அணி நகர் மேககூடம்-அதனை ஆண்டு அரிய செய்கை
துணிபவன் தூமகேது சூழ்ந்தனன் சொல்லலுற்றான் – சூளாமணி:9 1176/1,2
அரிது ஆங்கண் ஆவது எளிதாகுமாறு ஒர் அமர் செய்கை கொண்டு பிறர் முன் – சூளாமணி:9 1326/3
நலம் புரி செய்கை மேனாள் பெற்ற நல் தோழனே போல் – சூளாமணி:9 1437/1
தீது_இலார் திகிரி அம் செல்வர் செய்கை மேல் – சூளாமணி:9 1507/3
தணி வரை இலாத செய்கை தத்தமக்கு இயன்ற கோயில் – சூளாமணி:9 1545/3
மன் மலர்ந்து இலங்கு செய்கை வளம் கெழு மதுரை ஆள்வான் – சூளாமணி:10 1789/2
சொல்ல உலவா இவர்கள் செய்கை சுடர் வேலோய் – சூளாமணி:11 2036/4
ஐந்து உரைப்பில் உரு உழப்பு அறிவோடு குறி செய்கை
சிந்தனைக்-கண் செலவோடு வரவுமே நிலை இல்ல – நீலகேசி:2 177/2,3
சிங்கும் தன் குறி உழப்பு செய்கை என்று இவை மூன்றும் – நீலகேசி:2 194/2
உழப்பு அறிவு குறி செய்கை ஒருவனவே என சொன்னார்க்கு – நீலகேசி:4 304/3
தீங்கே நுமர் செய்கை தேர மற்று என்றாள் – நீலகேசி:4 329/4
தீனிடை நீ பட்ட தீ செய்கை என்னோ – நீலகேசி:4 335/4
இ செய்கை எல்லாம் இகழ்வாம் பிற என்றனனே – நீலகேசி:4 416/4
வேதனையொடு குறி செய்கை இல என விரிப்பும் – நீலகேசி:5 480/2
இரு வேறு அவை செய்கை இருபதுமாம் – நீலகேசி:5 484/3
உணர்ச்சியினால் செய்கை ஆக்கி அ செய்கையினால் உழப்பு ஆம் – நீலகேசி:5 506/1
செய்கை தீயனவாம் என செப்பினீர் – நீலகேசி:5 531/3
நோய் உழப்பு ஆகிய நும் செய்கை யாவையும் – நீலகேசி:5 587/3
உள்ளம் வினை என ஓதினையேல் செய்கை
எள்ளின்துணையும் அஃது இன்மையின் ஐந்து என – நீலகேசி:5 588/1,2
கண்டு உணர்ந்து ஆர்வத்தில் செய்கை ஆதலை – நீலகேசி:5 591/1
சித்தம் உடை செய்கை செய் வினை ஆதலின் – நீலகேசி:5 595/1
செப்புதியேல் செய்கை சென்று சென்று உண்டே – நீலகேசி:5 614/4
மெய் ஆம் பிற செய்கை ஆதலினால் இவை – நீலகேசி:7 740/3
பெருமை உயிர்க்கு உரையேன் செய்கை பின்னும் – நீலகேசி:7 742/1
அருமை உடை செய்கை ஆக்கமும் என்றான் – நீலகேசி:7 742/4
தெருடல் இலை அவர் செய்கை இல் செய்கை – நீலகேசி:7 762/3
தெருடல் இலை அவர் செய்கை இல் செய்கை
இருள்-தன்னை இன்றி இவை எய்தும் என்றாள் – நீலகேசி:7 762/3,4
மேல்


செய்கை-தமை (1)

இங்கு இருவர் செய்கை-தமை எண்ணி அறிவாய் நீ – சூளாமணி:11 2025/2
மேல்


செய்கைக்கு (1)

உற்ற செய்கைக்கு உரித்து என ஓதினார் – யசோதர:3 184/4
மேல்


செய்கைகளால் (1)

செப்புவ செப்பு_இல செய்கைகளால் தம செய்_வினையை – நீலகேசி:1 81/2
மேல்


செய்கைகளின் (1)

பரிவே பெரிது_உடையீர் முன் உரைத்த பல் செய்கைகளின்
விரிவே அவை ஓரின் வேதனை வேறு இல்லையாம் பிறவே – நீலகேசி:5 505/3,4
மேல்


செய்கைய (2)

செங்கொளி பொன் பொடி எறிந்த செய்கைய
கொங்கு அலர் பெரும் படை கோலம் செய்கவே – சூளாமணி:8 904/3,4
மங்கல செய்கைய மஞ்சு சூழ்ந்தவே – சூளாமணி:10 1777/4
மேல்


செய்கையதாக (1)

எங்களின் செய்கையதாக இணை அடி பணி-மின் என்றாள் – சூளாமணி:8 1004/3
மேல்


செய்கையால் (2)

திரு மணி காவினுள் செல்லும் செய்கையால்
புரி மணி பொலம் குழை பொம்மல் வெம் முலை – சூளாமணி:8 904/2,3
கொண்டனர் இயற்றிய கோல செய்கையால்
கண்டவர் கண் கவர் நகரம் காண்டலும் – சூளாமணி:11 1901/2,3
மேல்


செய்கையான் (2)

எண்ணினர் எண் அகப்படாத செய்கையான்
அண்ணியர் அகன்றவர் திறத்தும் ஆணையான் – சூளாமணி:2 52/1,2
உழப்பு உழப்ப செய்கையான் உறு துயருற்றேன் என்றல் – நீலகேசி:4 304/1
மேல்


செய்கையில் (1)

திருந்திய இரண்டும் தத்தம் செய்கையில் திரியும் ஆயின் – சூளாமணி:5 271/3
மேல்


செய்கையின் (1)

திரு உண்ட செய்கையின் செய்தவன் ஆக – நீலகேசி:5 640/4
மேல்


செய்கையினால் (2)

உணர்ச்சியினால் செய்கை ஆக்கி அ செய்கையினால் உழப்பு ஆம் – நீலகேசி:5 506/1
செய்கையினால் துப்பும் ஆக்கி அ துப்பினில் – நீலகேசி:5 596/1
மேல்


செய்கையும் (11)

அத்தகைய செய்கையும் அவர்க்கு அனைய கண்டாய் – சூளாமணி:11 2024/4
அண்ணலார்-தம் செய்கையும் ஆவது இல்லை அல்லதும் – நீலகேசி:4 352/4
சாவின்-கண் செய்கையும் சாம் களைந்தாயோ – நீலகேசி:5 581/4
நின் உடை உள்ளமும் செய்கையும் ஒன்று எனில் – நீலகேசி:5 589/1
சித்தமும் செய்கையும் வேறு என்றியே எனில் – நீலகேசி:5 590/1
சேர்வித்த துப்பினில் செய்கையும் ஆதலை – நீலகேசி:5 593/3
சித்தம் உண்டு அ வழி செய்கையும் உண்டே – நீலகேசி:5 595/4
செய்கையும் ஆம் வகை செப்புவித்தேன் இனி – நீலகேசி:5 596/2
நீதியில் குணம் அவற்று இயல்பு செய்கையும்
போதரும் பொருள் புடை பெயர்ச்சி ஆகுமே – நீலகேசி:8 786/3,4
கூறின பொருள்களும் குணனும் செய்கையும்
வேறு என விரித்தனன் விசேடவாதியே – நீலகேசி:8 788/3,4
செய்கையும் புதுமையும் உடைமையின் திருட்டத்தின் மறுதலையின் – நீலகேசி:9 828/1
மேல்


செய்கையே (1)

மாலும் பேயும் உடையவர் செய்கையே
போலும் நீ சொன்ன புத்தர் சரிதையை – நீலகேசி:2 207/3,4
மேல்


செய்கையை (1)

அங்கு இருவர் தம்பதிகள் செய்கையை அறைந்தால் – சூளாமணி:11 2025/1
மேல்


செய்ஞ்ஞனும் (1)

தினையனைத்தாயினும் செய்ஞ்ஞனும் இல்லை – நீலகேசி:5 574/2
மேல்


செய்த (34)

தீமை செய்த திறை கடன் மன்னனை – உதயணகுமார:1 34/2
புண்ணியம் முன்_நாள் செய்த போதந்தே உதவிசெய்ய – உதயணகுமார:6 304/2
அறவுரை அருளி செய்த அ முனி குறித்த நான்கும் – நாககுமார:2 59/1
இம்மை செய்த வினை பயனே இவை – யசோதர:3 217/2
முன்னம் உரை செய்த பொருள் முடிந்திலது முடிய – யசோதர:5 282/1
வெம் துயர் விளைவு செய்த வினையினேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 305/2
அறிவு_இலராய காலத்து அமைவு_இல செய்த எல்லாம் – யசோதர:5 308/1
தெருளலன் முன்பு செய்த சிறுமைகள் பொறுக்க என்றான் – யசோதர:5 311/4
செய்த வெந்திய கொலை ஒரு துகள்-தனில் சென்று உறு பவம்-தோறும் – யசோதர:5 321/1
செய்த மாண் நகரியில் சிறந்து சென்றுசென்று – சூளாமணி:3 74/1
உரிதினின் ஒருவன் செய்த ஊழ்_வினை உதயம் செய்து – சூளாமணி:5 274/1
முன்னவன் செய்த மொய்ம்பின் வினைகளே முயல்வது அல்லால் – சூளாமணி:6 527/2
அப்படி அரிய செய்த அடிகள் எம் அரசன் ஆய – சூளாமணி:6 563/2
வாசகன் மற்று அது வாசினை செய்த பின் – சூளாமணி:7 662/1
துணிய முன் கலந்து செய்த துகிலிகை தொழில்கள் நோக்கி – சூளாமணி:8 1009/2
தெள்ளிய மதியவன் செய்த தீமை போல் – சூளாமணி:8 1064/3
நோவது செய்த வேந்தர் நுனித்து உயிர் வாழ்பவாயில் – சூளாமணி:9 1161/2
முனிவன செய்த வேந்தன் முடி தலை கொணர்தும் என்பார் – சூளாமணி:9 1164/2
வில்லால் செய்த விசாலவட்டம் மேலும் நாலு மருங்கினுமாய் – சூளாமணி:9 1343/3
கொல்லால் செய்த வேலாற்கு குடையாய் நின்று கவித்ததே – சூளாமணி:9 1343/4
வில்லால் செய்த விசாலவட்டம்-தன்னால் அந்தில் விலக்கப்பட்டு – சூளாமணி:9 1344/1
மல்லால் செய்த தோளான் மேல் மாய வெம் போர் செய்குற்றான் – சூளாமணி:9 1344/4
ஏதிலாள் ஒருத்திக்கா என்னை செய்த இ – சூளாமணி:10 1594/3
அணி உடை அனையன பலவும் செய்த பின் – சூளாமணி:11 1902/2
முன்னதின் செய்த வினையின் முறை பல – சூளாமணி:11 1931/3
தத்துவம் தேறியவன் செய்த தானங்கள் – சூளாமணி:11 2000/2
பேயேன் செய்த பிழை எல்லாம் பெரும பொறு என்று இறைஞ்சினான் – நீலகேசி:1 134/4
நள்ளென் யாமத்து யான் செய்த நவைகள் எல்லாம் நனி கண்டும் – நீலகேசி:1 136/3
செய்த தீமை கெட கடல் நாட்டில் சினவரன் நெறியே தெருட்டு என்றான் – நீலகேசி:1 148/4
வன்கண்மையால் செய்த வஞ்சமே என வளைப்பர் – நீலகேசி:4 274/2
செய்த தீ_வினை சென்று இன்பம் ஆக்கும் என்று – நீலகேசி:4 317/1
கொல் சின வேழம் குறி நிலை செய்த குணத்தின்னீர் – நீலகேசி:5 566/4
மடி_இலார் செய்த மானுயர் தெய்வ – நீலகேசி:5 610/3
வல்லனாய் செய்த மகன் வழியினால் மகன்-தான் – நீலகேசி:5 651/3
மேல்


செய்தக்கால் (1)

புறம் தூய்மை செய்தக்கால் புரி உள்ளம் தூய்து ஆமேல் – நீலகேசி:4 278/3
மேல்


செய்தது (5)

செறுநர் செய்தது சித்திரமாம் என – உதயணகுமார:1 50/1
தீது அகல் கடவுளாக செய்தது ஓர் படிமையின்-கண் – யசோதர:2 155/1
செம் சினை தெரியலான் அருளி செய்தது
தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தணப்பு_இல் கேள்வியார் – சூளாமணி:5 239/1,2
அன்பினான் முன் செய்தது அரு_வினையே ஆகாதோ – நீலகேசி:2 184/4
நாம் பின்னை செய்தது என் நன்கு அவன் இன்றியும் – நீலகேசி:7 744/3
மேல்


செய்ததே (1)

இங்கன் மா தவம் எவன்-கொல் செய்ததே – சூளாமணி:7 603/4
மேல்


செய்தமையால் (1)

மறுதலை தத்தம் உள் ஆக்கி மயக்கமும் செய்தமையால்
பெறுதலை என்னை-கொல் தத்துவம்-தனை அன்று பேறும் உண்டே – நீலகேசி:9 835/1,2
மேல்


செய்தல் (2)

இன்_திறல் இனி செய்தல் இல் என சொலி – சூளாமணி:10 1595/3
அவன் ஆகான் ஆயினும் அறம் செய்தல் அவம் ஆகும் – நீலகேசி:4 308/2
மேல்


செய்தலால் (1)

திண் என்ற மனம் இலை நீ சிறை பலவும் செய்தலால்
பெண் என்றும் பிற என்றும் தான் நோக்கி பெரும் பேதாய் – நீலகேசி:4 275/2,3
மேல்


செய்தவர் (6)

உளைவன செய்தவர் உயிரை மற்று அவர் – சூளாமணி:9 1261/2
ஏத்துநர் செய்தவர் எய்துவ நன்று எனின் – நீலகேசி:4 331/3
யார் அது செய்தவர் அறியில் இங்கு உரை எனில் அங்கு ஒருவன் – நீலகேசி:9 829/1
தேரினும் இனி அது செய்தவர் இல் என செப்புவவே – நீலகேசி:9 829/4
நூல் திறம் செய்தவர் அறிகுவர் நுழைந்தறிவு_உடையவரே – நீலகேசி:9 830/4
செயற்படல் உடையதன் இயற்கையின் செய்தவர் பெயர் பெறலால் – நீலகேசி:9 831/2
மேல்


செய்தவர்க்கு (1)

அறம் பல செய்தவர்க்கு அல்லது அங்கு அவர்களுக்கு ஆகும் என்றால் – நீலகேசி:9 839/2
மேல்


செய்தவன் (1)

திரு உண்ட செய்கையின் செய்தவன் ஆக – நீலகேசி:5 640/4
மேல்


செய்தவன்-தான் (1)

பிச்சை முதலா பெரிதா அறம் செய்தவன்-தான்
அ செல் கதியுள் அமரன் எனப்பாடும் இன்றே – நீலகேசி:4 416/2,3
மேல்


செய்தவும் (1)

உண்டும் கண்டும் உணர்ந்தவும் செய்தவும்
கொண்டு மீட்டு அவை கூறுதல் கூறுங்கால் – நீலகேசி:10 873/2,3
மேல்


செய்தவே (1)

வெம் சுடர் கடவுளை விருந்து செய்தவே – சூளாமணி:10 1781/4
மேல்


செய்தன (1)

யாவரையும் நுதலியும் அவரவர் செய்தன அவரவர்க்கேயாய் – நீலகேசி:9 837/3
மேல்


செய்தனள் (2)

பாங்கில் வந்து பல உரை செய்தனள் – உதயணகுமார:5 264/4
மாயை செய்தனள் என்றனர் மற்றையார் – யசோதர:3 212/4
மேல்


செய்தனளோ (1)

என்னை செய்தனளோ இவண் இல்லையால் – யசோதர:3 201/4
மேல்


செய்தனன் (2)

என் செய்தனன் என்றிடின் இயம்புதும் அறியவே – உதயணகுமார:2 121/3
அங்கு அவன் கண் கழூஉ அருளி செய்தனன்
பங்கய_முகத்தர் பல்லாண்டு கூறினார் – சூளாமணி:3 88/3,4
மேல்


செய்தனனோ (1)

யாது செய்தனனோ வினையேன் இடை – யசோதர:3 203/3
மேல்


செய்தாய் (7)

அண்ணல் நீ அருளி செய்தாய் அன்றி நல் அறத்தில் காட்சி – யசோதர:1 47/3
கறந்து உயிர் உண்டு கன்றி கரு_வினை பெருக செய்தாய்
பிறந்து நீ பிறவி-தோறும் பெரு நவையுறுவது எல்லாம் – யசோதர:4 248/2,3
ஈண்டு வந்து இசை குற்றேவல் எம் இறை அடி-கண் செய்தாய்
வேண்டுவது எவன்-கொல் என்றான் மிடை மணி பூணினானே – சூளாமணி:6 546/3,4
செய்தாய் முழு கூழ் அது போல சிதைக்க என்றாள் – நீலகேசி:4 399/4
செய்தாய் உலகில் சிறு மானுயர்-தம்மை என்றான் – நீலகேசி:4 408/4
பாக்கியம் செய்தாய் பரிசங்கள் கொள்ளும் பரிசு என்னையோ – நீலகேசி:5 515/4
பிண பிணக்கு எய்தும் அ பேர்_இடர் செய்தாய் – நீலகேசி:5 639/4
மேல்


செய்தார் (4)

மலக்கு_இலா மனத்தர்-தம் வாய் வறியதோர் முறுவல் செய்தார் – யசோதர:1 59/4
அலை செய்தார் பலர் யார் அவை கூறுவார் – யசோதர:3 182/4
யாதானும் இவர் அடக்கம் இவள் அல்குல் அகலாமை அறிந்து செய்தார் – சூளாமணி:9 1538/4
உடங்கு_செய்தார் வினை ஒட்டலர் என்பாய் – நீலகேசி:4 345/2
மேல்


செய்தார்கள்-தாம் (1)

செய்தார்கள்-தாம் எனலும் சிந்தித்து இருந்தானால் – நீலகேசி:5 652/4
மேல்


செய்தார்களே (1)

அம் பொன் மாலை மார்பினீர் அரும் தவம் செய்தார்களே – சூளாமணி:6 500/4
மேல்


செய்தாரை (1)

எண்ணுங்கால் இன்னும் நீ எ வினையும் செய்தாரை
உண்ணும் திறம் ஒன்றும் ஓதாது ஒழிந்தாயோ – நீலகேசி:5 653/3,4
மேல்


செய்தால் (5)

அந்தம்_இல் அருகர் பூசை அருள் முனி தானம் செய்தால்
இந்திர பதமும் பெற்று இங்கு வந்து அரசர் ஆகி – நாககுமார:5 152/2,3
கூறுகூறு செய்தால் உடம்புள் உயிர் – நீலகேசி:2 216/1
பைம்பொன் செய் குடம் அழித்து பல் மணி சேர் முடி செய்தால்
செம்பொன்னா நிலையுதலும் சிதைவு ஆக்கம் அவை பெறலும் – நீலகேசி:4 312/1,2
பாத்து_இல பைம்பொன் படிமை செய்தால் அவை – நீலகேசி:4 331/2
தட்டம் அழித்து ஓடம் செய்தால் அதன்-கண்ணும் – நீலகேசி:6 701/3
மேல்


செய்தாலும் (1)

ஊறு அங்கி உரு உரு செய்தாலும் உவந்து ஒழிபவால் – நீலகேசி:1 38/2
மேல்


செய்தாள் (4)

என நினைந்து ஏது செய்தாள் எரி நரகத்து வீழ்வாள் – யசோதர:2 149/4
மண்களுக்கு இறைவன் ஆய வரனுக்கு மரணம் செய்தாள்
பெண்களில் கோது_அனாளே பெரிய பாவத்தள் என்றார் – யசோதர:2 154/3,4
சித்த நல் நெறி பயந்தான் திரு_அடிக்கு அருச்சனை செய்தாள் – நீலகேசி:2 152/4
வேத வாதம் வெளிறு செய்தாள் அங்கு ஓர் – நீலகேசி:10 854/1
மேல்


செய்தான் (13)

நாக நல் குமரன் என்று நர_பதி நாமம் செய்தான்
நாகம் நேர் அகலத்தானை நா_மகள் சேர்த்தி இன்ப – நாககுமார:2 53/2,3
அன்னவர்க்கு இருக்கை தானம் அரசனும் அருளி செய்தான் – சூளாமணி:6 509/4
மன்னர்கட்கு அரசன் முன்னை வலம்கொடு வணக்கம் செய்தான் – சூளாமணி:6 544/4
சோதிய சுடர சேர்த்தி பெரும் சிறப்பு அருளி செய்தான் – சூளாமணி:6 570/4
மற்று அவர்க்கு அருளி செய்தான் மருசியும் தொழுது சென்றான் – சூளாமணி:6 571/4
இறைவனும் அருளி செய்தான் இது இங்கு விளைந்தது என்றான் – சூளாமணி:7 680/4
முன்னுற நின்று காதல் முறுவலோடு அருளி செய்தான் – சூளாமணி:8 917/4
பட்ட பல பாடலினொடு ஆடல் பல செய்தான் – சூளாமணி:10 1617/4
அனைத்துணைய பெரும் பாவம் அவன் செய்தான் ஆகானோ – நீலகேசி:2 183/4
அறம் செய்தான் அமர்_உலகில் செல்லும் வாய் அரிது என்று – நீலகேசி:4 307/2
அன்னணம் செய்தான் அறம் கெட்டவன் வழி – நீலகேசி:5 602/1
வினை செய்தான் துய்க்குமோ வேறு ஒருவனேயோ – நீலகேசி:5 641/1
முயல் பிறவி மேயினீர் முன் செய்தான் அங்கு ஓர் – நீலகேசி:5 649/3
மேல்


செய்தானும் (1)

செய்தானும் செய்தானே துப்பானும் துப்பானே – நீலகேசி:5 652/1
மேல்


செய்தானே (1)

செய்தானும் செய்தானே துப்பானும் துப்பானே – நீலகேசி:5 652/1
மேல்


செய்தி (4)

அண்ணல் ஓலை வந்த செய்தி மான யூகி கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:1 65/3
ஈதல் இல்லை இனி என் செய்தி என்றான் – சூளாமணி:10 1571/4
கல்லாது நீயும் கழுதைக்கு அருள் செய்தி என்றாள் – நீலகேசி:4 405/4
எய்தும் இதற்கு இனி என் செய்தி என்றாள் – நீலகேசி:7 743/4
மேல்


செய்திட்ட (1)

பையவே காட்டம்-தன்னை பல பின்னம் செய்திட்ட அன்று – யசோதர:4 236/1
மேல்


செய்திட்டனன் (1)

தான் செய்திட்டனன் சாதக கற்பங்கள் – நீலகேசி:2 224/2
மேல்


செய்திட்டு (1)

அரியவாயின செய்திட்டு அமரர் துந்துபி அறைந்து – நீலகேசி:2 156/1
மேல்


செய்திடும் (3)

நோவு செய்திடும் நோய் பல ஆக்கிடும் – யசோதர:1 16/1
சிறந்த பின் விழைவொடு செற்றம் செய்திடும்
மறைந்து அவை வாயிலா வினைகள் ஈட்டினால் – சூளாமணி:12 2070/2,3
செற்றமும் சினங்களும் செருக்கும் செய்திடும்
கற்றவர்-தம்மையும் கழற நோக்குமே – சூளாமணி:12 2084/3,4
மேல்


செய்திருந்தான் (1)

ஈந்து உலகத்து இயற்கையும் இனிதினில் செய்திருந்தான் – நீலகேசி:2 171/4
மேல்


செய்திலை (1)

காய்வு செய்திலை கண்டு நின் கள்ளமே – நீலகேசி:5 529/3
மேல்


செய்திறம் (1)

தீமை செய் வினை செய்திறம் இன்னதே – யசோதர:3 174/4
மேல்


செய்து (42)

மன்னிய வாமன் பாதம் வந்தனை செய்து வாழ்த்தி – உதயணகுமார:1 2/3
மன்னன் மனை-தன் மனைக்கு மா நில சுருங்கை செய்து
அன்னவன் மனை முழுதும் மறைந்து அவர் தீயிட்டனர் – உதயணகுமார:2 136/3,4
தலைமகார் சிறப்பு செய்து தன்மை நல் வாய்மையான – உதயணகுமார:6 334/1
பன்னுரை செய்து காட்டி பரமன்-தன் கோயில்-தன்னை – நாககுமார:1 14/3
துதிகள் செய்து பின் தூய் மணி நல் நிலத்து – நாககுமார:1 21/1
அருள் இயல் செய்து செல்க ஆகுவது ஆக என்றான் – யசோதர:1 66/4
செவ்வியராக செய்து சிறப்பினை நிறுத்தும் வேந்தே – யசோதர:1 70/4
கொன்று உயிர் களைதல் அஞ்சில் கோழியை மாவில் செய்து
சென்றனை பலிகொடுத்து தேவியை மகிழ்வி என்றாள் – யசோதர:2 142/3,4
அற பெருமை செய்து அருள் தவ பெருமை-தன்னால் – யசோதர:5 266/1
அந்தம்_இல் உயிர்கள் மாய அலை பல செய்து நாளும் – யசோதர:5 305/3
உரிதினின் ஒருவன் செய்த ஊழ்_வினை உதயம் செய்து
விரிதலின் அதனது உண்மை விளங்கினால் போல வேந்தர் – சூளாமணி:5 274/1,2
ஒருத்தனுக்கொருத்தன் கூற கேட்டு உற்று செய்து வாழ – சூளாமணி:7 667/3
ஒளியினால் பெரியன் ஆய ஒருவனுக்கு உவப்ப செய்து ஓர் – சூளாமணி:7 669/1
கொடிய செய்து முனை புலம் கூட்டுணும் – சூளாமணி:7 785/2
செம்பொன் அம் களியில் செய்து சித்திரம் தெளிப்ப தீட்டி – சூளாமணி:8 855/1
கம்பம் செய்து உலகம் எல்லாம் கை வளை கொள்வ போல – சூளாமணி:8 914/3
அம் கலுழ் விரையின் சேற்றோடு அக நகர் அளறு செய்து
மங்குல் ஆய் விசும்பு மூட அகில் புகை மயங்க மாட்டி – சூளாமணி:8 923/2,3
திங்களை இரண்டு கூறா செய்து முன் செறித்த போல – சூளாமணி:8 925/1
ஏவது செய்து வாழும் யாம் உளமாக எம் கோ – சூளாமணி:9 1161/1
உரை செய்து உலகம் பாராட்டும் ஒளியாய் ஓடை யானை மேல் – சூளாமணி:9 1473/3
வரை செய்து அனைய திரள் தோளாய் மறிதல் பொருளோ வய வேந்தே – சூளாமணி:9 1473/4
தேவியர் மருள செய்து சிகழிகை சேர்த்துவாரும் – சூளாமணி:10 1634/4
அம் கணவர் செய்வ செய்து அசதியாடின்றே – சூளாமணி:10 1650/3
புண்ணியாவாசனம் செய்து புங்கவன் – சூளாமணி:10 1717/3
பீழைமை பலவும் செய்து பிணி படை பரப்பி வந்து – சூளாமணி:11 1857/1
வெறுப்பனவே செய்து மேல் ஆயவரை – சூளாமணி:11 1937/1
ஊறு பல செய்து உயிர்கட்கு இடர்செய்யும் – சூளாமணி:11 1998/1
நாள் செய்து நவிற்றிய தியான வீதியான் – சூளாமணி:12 2072/3
செறிவு எனப்படுவ மூன்று செழும் மதில் செறிய செய்து
பொறி எனும் வாயில் ஐந்து பொன் கதவு அடைத்து மாற்றி – சூளாமணி:12 2111/1,2
கனை எரி மிகு வேள்வி கலந்து செய்து களிப்பு எய்தி – சூளாமணி:12 2126/2
மானிடமாம் வினை மேலை செய்து அன்றோ வந்தது என்றான் – நீலகேசி:1 37/4
மாறுகோள் இலை மண்ணால் மறி உரு செய்து ஈர்ந்தக்கால் – நீலகேசி:1 38/3
பங்கமே செய்து படபட வயிறு அடித்து இறுகி – நீலகேசி:1 52/2
ஊடு போவன் என்று உரைத்துரைத்து உள்ளம் செய்து ஒழியும் – நீலகேசி:1 54/4
அணங்கு துணங்கை செய்து ஆடிய காட்டுள் – நீலகேசி:1 145/2
புறப்படுப்பன் தோற்றாரை பொல்லாங்கு செய்து என்றாற்கு – நீலகேசி:2 174/3
பெட்டன பல செய்து பெரு நகர் வாயிலை புறப்படுத்தார் – நீலகேசி:2 228/4
கத்தி கொண்டு இல்லில் வாழ் பேய் கால் தலை வேறு செய்து
குத்தவ தின்னும் போழ்தில் கூடுமோ நன்மை ஏடா – நீலகேசி:3 260/3,4
துன்னம் செய்து ஆடையை துவர் தோய்த்து கொட்டியும் – நீலகேசி:4 270/1
உணர்ந்து செய்து உண்பான் ஒருவன் இல் என்றி – நீலகேசி:5 575/2
முற்றவே செய்து முடிவிக்கும் அன்றே – நீலகேசி:6 663/4
பின்பு சென்று ஒழிதும் என்று அது செய்து வலம்கொண்டு பெயர்ந்தனரே – நீலகேசி:9 853/4
மேல்


செய்துகொண்டான் (1)

மன்னன் மானீகை-தன்னை மணம் மிக செய்துகொண்டான் – உதயணகுமார:4 239/4
மேல்


செய்தும் (4)

சென்று தேவி சிறப்பு-அது செய்தும் அஃது – யசோதர:1 15/2
எவன் செய்தும் என்னை ஈர் மலர் தாரோய் – சூளாமணி:11 2004/4
மல்லவர் மறம் செய்தும்
கொல்ல ஆவ வல்ல மெய் – நீலகேசி:1 94/1,2
எவையே செய்தும் எய்துப வீடும் என்றான் – நீலகேசி:5 493/4
மேல்


செய்துவிட்டேன் (1)

அலி செய்துவிட்டேன் அமையும் அதன் மேல் – நீலகேசி:5 598/2
மேல்


செய்தே (2)

அருளொடு படர்தல் செய்யாது ஆர் உயிர்க்கு அழிவு செய்தே
பொருளோடு போகம் மேவி பொறி_இலேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 306/1,2
சிறிய நல் வதங்கள் செய்தே தீ_வினை அகல்வர் காணாய் – யசோதர:5 308/4
மேல்


செய்தேன் (3)

வெய்ய பாவங்கள் செய்தேன் விளம்பலன் விளைந்தது என்றாள் – யசோதர:2 121/4
வெம் துயர் நரகின் வீழ்க்கும் வினை செய்தேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 305/4
பனி கடல் அன்னது ஒர் பாவமும் செய்தேன்
இனி செய்வது என் உரையாய் எனக்கு என்றாள் – நீலகேசி:1 146/3,4
மேல்


செய்தோர்கள்-தம்மை (1)

கருமனும் இறைவ கேளாய் களவு_செய்தோர்கள்-தம்மை – யசோதர:4 234/1
மேல்


செய்ந்நரை (1)

பெரும் தவங்கள் செய்ந்நரை பேசுவாய் ஓர் பேதையே – நீலகேசி:4 358/4
மேல்


செய்ப்படும் (1)

செய்ப்படும் ஆயின் வினை எனும் தீ இருள் – சூளாமணி:11 2018/2
மேல்


செய்ப (3)

அரியன செய்ப அன்றே அசுரர் என்று உருவு கண்டே – சூளாமணி:9 1190/3
இன்னவர் இன்னுழி இன்ன செய்ப என்று – சூளாமணி:9 1278/1
மண்டி மா மறம் செய்ப
எண் தவ பலவுமே – நீலகேசி:1 95/3,4
மேல்


செய்பயனும் (1)

நின்று செய்பயனும் நல்லார் நெஞ்சமும் பெறுதல் அன்றோ – யசோதர:2 107/4
மேல்


செய்பவர் (1)

தேயத்து யார் உளர் செய்பவர் என்பவே – நீலகேசி:5 539/4
மேல்


செய்பவால் (1)

செத்துவம் எய்தின் சில்லைமை செய்பவால் – நீலகேசி:10 886/4
மேல்


செய்பொருள் (3)

சேர்ந்து அமைச்சர்கள் செய்பொருள் என் என்று – உதயணகுமார:1 37/3
திரு நில மன்னர் அன்றி செய்பொருள் இல்லை என்று – உதயணகுமார:4 198/2
சிரிதரன் கேட்டு நெஞ்சில் செய்பொருள் என் என்று ஏகி – நாககுமார:2 61/1
மேல்


செய்ய (23)

புள் இடை தடுப்ப தீய பொய்க்குறி செய்ய கண்டும் – உதயணகுமார:1 47/1
செய்ய மாலை சாந்து பட்டு செம்மையுடன் தாங்கியே – நாககுமார:2 64/3
கால் சிலம்பு ஓசை செய்ய காமனும் ரதியும் போல – நாககுமார:4 115/2
செய துதி தேவர் கூறி சிறந்த பூசனையும் செய்ய
மயா இறப்பு பிறப்பும் இன்றி மருவினார் முத்தி அன்றே – நாககுமார:5 165/3,4
சிறந்ததை இது என்று எண்ணி செம்மையே செய்ய தாமே – யசோதர:1 36/3
போழ் கதிர் கடவுள் போலும் புதல்வனுக்கு உரிமை செய்ய
ஆழ் கதிர் விலங்கல் ஆளும் அரச அஃது அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:5 349/3,4
செய்ய கோலினாய் செப்பலாவது அன்று – சூளாமணி:7 598/3
செய்ய வாய் பசும்பொன் ஓலை சீறடி பரவை அல்குல் – சூளாமணி:7 673/1
வேறிடத்து உருவல் செய்ய விரும்பிய மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:8 1023/4
செய்ய தன சீறடிகள் செவ்வன் இடமாட்டா – சூளாமணி:8 1103/3
செய்ய குருதி சேறு ஆடி சிறு மானிடர்க்கே தோற்றாயே – சூளாமணி:9 1478/4
யாழ் அகவி மணி வண்டும் அணி ஞிமிறு மதுகரமும் இசைப்ப செய்ய
காழ் அகிலும் நறும் சாந்தும் கடி வாச பூம் பொடியும் கமழ்ந்து கைபோய் – சூளாமணி:9 1528/2,3
புரி மணி ஓத வேலி புதை இருள் இரியல் செய்ய
கரு மணி_வண்ணன் தானே கதிரவன் தொழிலும் பூண்டான் – சூளாமணி:10 1557/3,4
ஆடியாடி அசதி தொழில் செய்ய
நாடிநாடி நனி நன்று என நக்கான் – சூளாமணி:10 1567/2,3
தன் நிழல் தான் செய்வ செய்ய தான் தெளிந்து – சூளாமணி:10 1600/3
அரவம் பூம் சிலம்பு செய்ய அம் தளிர் முறி கொய்வாரும் – சூளாமணி:10 1633/2
கரிய குழலும் பொன் தோடும் செய்ய வாயும் கதிர் முறுவல் – சூளாமணி:10 1752/1
செம் கண் நெடு மாலே செறிந்து இலங்கு சோதி திரு முயங்கு மூர்த்தியாய் செய்ய தாமரையின் – சூளாமணி:11 1912/1
செய்ய மனத்தோர் தெருளின் திறமே – சூளாமணி:11 2010/4
மேல் படை செய்ய செல்லும் வினைவரை விலக்க வைத்தான் – சூளாமணி:12 2109/4
செய்ய சொல்லுநர் செவ்வியர் ஆபவோ – நீலகேசி:5 536/4
நீ சொன்ன நீ சொன்ன நேர்வது இங்கு என் செய்ய
பாசனம் ஆகிய பாதிரி பூவினை – நீலகேசி:5 623/2,3
என்றே பலவா எடுத்து உரைப்பது என் செய்ய
குன்றோ மலையோ குவடோ அடுக்கலோ – நீலகேசி:6 693/2,3
மேல்


செய்யது (2)

செய்யது ஓர் தூது இனி திவிட்டன் தாதையாம் – சூளாமணி:5 426/3
செய்யது ஓர் உருவம் மேல்-பால் திசைமுகம் சிறந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 1027/4
மேல்


செய்யலுற்ற (1)

செய்யலுற்ற மாயம்-அதும் சிலையும் நிலையும் சுருங்கிய வைத்து – சூளாமணி:9 1345/1
மேல்


செய்யவன் (1)

செய்யவன் செம் கதிர் சுருக்க செக்கர் வான் – சூளாமணி:8 1042/1
மேல்


செய்யன்-மின் (1)

அன்னவள் பொருள் என ஆர்வம் செய்யன்-மின்
மன் உயிர் காவல் நும் மக்கள் தாங்கினால் – சூளாமணி:12 2091/2,3
மேல்


செய்யன (2)

செய்யன செறிந்தன திரண்ட விரல் சால – சூளாமணி:10 1607/1
மெய் நிறம் செய்யன வேழம் மீமிசை – சூளாமணி:11 1876/3
மேல்


செய்யா (4)

நொடி வரை அளவில் கீறி நுனித்தது வியத்தல் செய்யா
கடி வரை அலங்கல் மார்பின் காளையே பெரியன் என்று – சூளாமணி:9 1143/2,3
ஒளியானை ஊழி முதல்_ஆனானை ஓங்கி உலகு அளவும் ஆகி உயிர்-தமக்கு உறுகண் செய்யா
அளியானை ஆர் அழல் அம் சோதி வாய் சூழ்ந்த அருள் ஆழி யானை இணை அடி பரவுவார்கட்கு – சூளாமணி:11 1906/2,3
செய்யா குழிகளும் சீ நீர் தடங்களும் – சூளாமணி:11 1945/2
செய்யும் உயிர்களும் செய்யா உயிரும் – நீலகேசி:7 743/1
மேல்


செய்யாது (4)

அருளொடு படர்தல் செய்யாது ஆர் உயிர்க்கு அழிவு செய்தே – யசோதர:5 306/1
இல் அறம் செய்யாது இறுகுபவர்களும் – சூளாமணி:11 1953/2
ஓர்ப்பு யாதும் செய்யாது உரைத்தாய் உரைத்தமையின் – நீலகேசி:6 689/3
செய்யாது உயிர் என செப்புகின்றாய் நின்னை – நீலகேசி:7 740/1
மேல்


செய்யாய் (1)

இறுதி இல்லா துயர் இன்ன செய்யாய் இனி – நீலகேசி:5 556/4
மேல்


செய்யார் (1)

ஏற்றவர் இமைப்பினும் இகழ்ந்து எறிதல் செய்யார்
தோற்றவர் புறக்கொடையும் நாணி மிக நோக்கார் – சூளாமணி:9 1280/1,2
மேல்


செய்யாள் (1)

திசைகள் எங்கெங்கும் செய்யாள் செறிந்து இனிது உறையும் நாட்டுள் – நாககுமார:1 6/1
மேல்


செய்யான் (2)

எத்திறத்தின்னும் செய்யான் குணம் ஒன்று_இலன் – நீலகேசி:7 736/1
எத்திறத்தின்னும் செய்யான் அவன் என்றலின் – நீலகேசி:7 741/1
மேல்


செய்யின் (1)

வழுக்கு இன்றி தவம் செய்யின் மண்டையால் பயன் என்னோ – நீலகேசி:4 277/4
மேல்


செய்யினும் (1)

ஆதலால் அவன் திறத்து யாது செய்யினும்
ஏதம் ஆங்கு இல்லை கோல் இறைவ என்றனர் – சூளாமணி:8 910/1,2
மேல்


செய்யும் (33)

ஓட்டிய சினத்தனாய உருமண்ணு இதனை செய்யும் – உதயணகுமார:3 160/4
ஆகியது அறிந்து செய்யும் அருள் உடை மனத்தனான – உதயணகுமார:3 161/1
இழிவுறும் தொழில் ஈண்டி செய்யும் நாள் – உதயணகுமார:6 317/3
ஆர் உழை அருளை செய்யும் அவன் நமக்கு அனையன் ஆக – யசோதர:2 108/3
இன்னல் செய்யும் ஓர் ஏனம்-அது ஆகியது – யசோதர:3 176/3
இன்னல் செய்யும் சிருப்பிரை ஆற்றினுள் – யசோதர:3 179/2
கொலையினது இன்மை கூறின் குவலயத்து இறைமை செய்யும்
மலைதல்_இல் வாய்மை யார்க்கும் வாய்மொழி மதிப்பை ஆக்கும் – யசோதர:4 243/1,2
எண்ணிய துணிந்து செய்யும் சூழ்ச்சியும் இல்லை அன்றே – சூளாமணி:5 242/4
அறிந்தவை அமர்ந்து செய்யும் அமைதியான் அரசன் ஆவான் – சூளாமணி:5 247/2
விடு கொடா வியாளம் நிற்ப மெல்ல வன் பணிகள் செய்யும்
படு கடா களிறும் தேரும் புரவியும் பண்ணுக என்றான் – சூளாமணி:8 912/3,4
போது உலாம் சிலையினான்-தன் பொரு கணைக்கு இலக்கம் செய்யும்
ஆதலால் காம நோய்க்கு ஓர் அரு மருந்து இல்லை அன்றே – சூளாமணி:8 991/3,4
ஆறினான் என்னை செய்யும் ஆய பண்பு அது அது ஆனால் – சூளாமணி:9 1173/4
அரிய செய்யும் காமுகர் போல் அளிய அந்தோ அடங்காவே – சூளாமணி:10 1752/4
அல் அறம் செய்யும் அறிவு_இல்லவரும் – சூளாமணி:11 1953/4
மீது வந்து ஏறியும் மேவல் செய்யும் நம் – சூளாமணி:12 2104/2
துணை படை பிறர்க்கு செய்யும் துன் நயத்து அளவும் நீக்கி – சூளாமணி:12 2110/3
விண்கள் தாம் செய்யும் வெய்ய வினைவர்கட்கு அரணம் ஆகி – சூளாமணி:12 2116/1
ஆய் நீல உண்கண்ணவளாய் அடங்காமை செய்யும்
பேய் நீலகேசி பெரியோன் அறம் கொண்ட பின்னை – நீலகேசி:0 4/1,2
கண்டு இங்கு நாளும் கடல் வையகம் காதல் செய்யும்
வெண் திங்கள்-தானும் விமலம் தனக்கு இல்லது அன்றே – நீலகேசி:0 6/1,2
தெள்ளி நரைத்து தெருளாது உறு தீமை செய்யும்
புள்ளின் உரையும் பொருளாம் என கோடலினால் – நீலகேசி:0 7/1,2
கொட்டு ஆர்த்தார் செய்யும் கோலங்கள் வண்ணம் – நீலகேசி:1 130/4
இவ்வகையால் அருள் செய்யும் என்பதனை எடுத்துரைத்தாள் – நீலகேசி:2 186/3
நின்று கோள் செய்யும் என்றால் நீடிய குற்றம் ஆகாது – நீலகேசி:4 439/2
தெய்வதம் என்று தேறினர் செய்யும் சிறப்பு என்றும் – நீலகேசி:5 564/1
தீது உள்ளமேல் அது தீ_உழப்பே செய்யும்
யாது உள்ளம் மாண்பு உளமேல் இன்பம் ஆம் என்னை – நீலகேசி:5 576/1,2
வந்தது அஃது எவன் செய்யும் வாம மற்று என்றாள் – நீலகேசி:5 603/4
படும் பொழுதும் எழுச்சியினும் தம் பயனே செய்யும்
நெடும் காலம் பல் பிறவி நின்றன எல்லாம் – நீலகேசி:6 695/2,3
இ பாவி செய்யும் இழிதகவு இது என்னோ – நீலகேசி:6 696/4
இழுதை-தான் செய்யும் இழிதகவு இது என்னோ – நீலகேசி:6 696/5
செய்யும் உயிர்களும் செய்யா உயிரும் – நீலகேசி:7 743/1
செய்யும் புலனும் அறியும் அறிவும் மற்று – நீலகேசி:7 756/3
தீயவையே செய்யும் தேவர் அ தீ_வினை தீர்க்கிற்பவோ – நீலகேசி:9 842/2
செய்யும் என்பது சிந்திக்கற்பாலதோ – நீலகேசி:10 868/4
மேல்


செய்யுமே (1)

அஞ்சி மேல் இவர்வதற்கு ஆர்வம் செய்யுமே – சூளாமணி:8 957/4
மேல்


செய்யுமேல் (1)

பத்தின் மேலும் பழி செய்யுமேல் பள்ளி – நீலகேசி:3 247/3
மேல்


செய்யுள் (1)

தேம் பொழி செய்யுள் இன்பம் செவி முதல் சேர்த்துவாரும் – சூளாமணி:10 1638/4
மேல்


செய்யுற்ற (1)

செய்யுற்ற போழ்தின் எதிரே விலங்கி இது தேவசேனன் மொழியும் – சூளாமணி:9 1334/2
மேல்


செய்யேனேல் (1)

மை தோய் மலையும் மண்ணகமும் நமதா செய்வென் செய்யேனேல்
செய் தார் அமரர் உலகு ஆள்வன் இரண்டிலொன்று திண்ணம் இதே – சூளாமணி:9 1336/3,4
மேல்


செய்வ (4)

தன் நிழல் தான் செய்வ செய்ய தான் தெளிந்து – சூளாமணி:10 1600/3
அம் கணவர் செய்வ செய்து அசதியாடின்றே – சூளாமணி:10 1650/3
திரைப்ப மெல் அணை செய்வ விழு தவம் – நீலகேசி:3 251/2
பல கலாங்களும் செய்வ பயன் இலார் – நீலகேசி:10 859/3
மேல்


செய்வகை (1)

செய்வகை இன்றி வேடர் தீவனம் கொளுத்த மன்னன் – உதயணகுமார:1 119/1
மேல்


செய்வதற்கு (1)

செயிர்த்தவள் உரைத்த செய்கை செய்வதற்கு இசைந்தது என்றான் – யசோதர:2 144/3
மேல்


செய்வது (11)

இன்று யான் யாது செய்வது அருளுக தெருள என்றாள் – யசோதர:1 48/4
செம் கண் மால் முனியுமேனும் செய்வது ஒன்று இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 323/4
எற்று நாம் இனி செய்வது என்றனன் – சூளாமணி:7 606/3
இன்று நாம் அவலித்து என்னை இனி செய்வது எண்ணின் நல்ல – சூளாமணி:7 670/2
திறையினை மறுத்தவர் திறத்து செய்வது ஓர் – சூளாமணி:7 690/3
வாள்களை துடைத்து நோக்கி வகை செய்வது எளிது யார்க்கும் – சூளாமணி:9 1166/2
சிலை இடத்து_உடையார் கணை வலத்து_உடையார் சிலர் நின்று செய்வது ஈங்கு என்னோ – சூளாமணி:9 1318/3
இனி செய்வது என் உரையாய் எனக்கு என்றாள் – நீலகேசி:1 146/4
சிந்தனைக்கு இவை செய்வது எனோ சொல்லாய் – நீலகேசி:4 318/4
தானம் யாவர்க்கும் செய்வது நன்று என்பாய் – நீலகேசி:4 325/3
எனக்கு நீ செய்வது இத்துணையே இனி – நீலகேசி:10 872/4
மேல்


செய்வர் (1)

பேயே எனப்பட்டு பேணாதன செய்வர்
நீயே எனின் நல்லை நின் போல்வர் அன்றோ – நீலகேசி:1 115/3,4
மேல்


செய்வன் (2)

ஆகவே அவன் முன் போகில் அவ்வண்ணம் செய்வன் என்றான் – நாககுமார:3 84/4
இரு பிளவாக செய்வன் எம் அரசு அருளினாலே – யசோதர:4 234/2
மேல்


செய்வன (2)

பின்னை செய்வன பேசலும் ஆகுமோ – நீலகேசி:3 243/4
செறிந்த நாள்களுள் செய்வன அல்லவால் – நீலகேசி:10 874/4
மேல்


செய்வாய் (1)

உன் கருமம் நீ செய்வாய் நுழைந்து அறிவும் உடையையேல் – நீலகேசி:2 169/3
மேல்


செய்வார் (1)

ஏனவர் முனிவு செய்வார் யார் பிறர் உரை-மின் என்பார் – சூளாமணி:9 1155/4
மேல்


செய்வார்க்கு (1)

அளியவன் அருள்செய் ஆழி_உடையவன் அடிமை செய்வார்க்கு
எளியவன் எந்தை பெம்மாற்கு இயற்றிய விழவின் மிக்க – சூளாமணி:11 1865/2,3
மேல்


செய்வான் (3)

பொய்த்து அளைத்-தலை போதர கார் செய்வான்
கைத்தலம் முகிழ்க்கின்றன காந்தள் என்று – சூளாமணி:7 783/2,3
மன்னவன் அருளுமாறு மங்கல கோலம் செய்வான்
துன்ன அரும் கவை முள் கோலோர் சூழ்ந்து வந்து அணைக என்றான் – சூளாமணி:8 928/3,4
பழி பாவம் ஓராதான் பற்றினார் பாழ் செய்வான்
ஒழி பாவி தலைவன் என்று உரைப்பதனை உலகத்தார் – நீலகேசி:2 182/2,3
மேல்


செய்விக்கும் (1)

செறுதலையே இல்ல சீர்த்தன செய்விக்கும் சிட்டி இதுவே – நீலகேசி:9 835/4
மேல்


செய்வினை (2)

திருத்தினான் இறைவனே காண் செய்வினை கிழவன் என்பான் – சூளாமணி:7 667/4
தெளிய நாம் இதனை கண்டும் செய்வினை திறங்கள் ஓராம் – சூளாமணி:7 669/3
மேல்


செய்வினையால் (1)

முந்து செய்வினையால் முளை வாள் எயிற்று – யசோதர:3 164/3
மேல்


செய்வென் (1)

மை தோய் மலையும் மண்ணகமும் நமதா செய்வென் செய்யேனேல் – சூளாமணி:9 1336/3
மேல்


செய்வேன் (2)

அடங்கிய நின் அடி அஞ்சலி செய்வேன் – நீலகேசி:1 140/4
வண்டு அறை பூவொடு வந்தனை செய்வேன் – நீலகேசி:1 144/4
மேல்


செய்வோம் (1)

வாள் முனை கடந்தவர்க்கு வஞ்சனை செய்வோம் என – உதயணகுமார:1 67/2
மேல்


செய்வோமே (1)

இ கதி துன்னி கண்டேம் இனி கதிக்கு என் செய்வோமே – யசோதர:5 303/4
மேல்


செய (9)

சேர்ந்த தன் மனைவியருள் செய லக்கணை-தன்னை – நாககுமார:5 159/3
செய துதி தேவர் கூறி சிறந்த பூசனையும் செய்ய – நாககுமார:5 165/3
உரை செய அரும் தவத்து உருவு கொண்டு போய் – யசோதர:2 84/3
மருள் செய வருவது உண்டோ வானவர் இன்பம் அல்லால் – யசோதர:5 309/4
அழுவது என் செய அரும் தவம் வலித்தவன் இருந்து – நீலகேசி:1 46/1
இனையவும் மலம் ஏறினும் என் செய
அனையது ஆன்மாக்கள் யாக்கையின் வண்ணமே – நீலகேசி:4 319/3,4
ஒத்த உணர்வு உண்மை ஒட்டலது என் செய
தத்துவம் ஆய சந்தானம் உளது எனின் – நீலகேசி:5 612/2,3
சொல்லினது என் செய தோற்றப்படு பொருள் – நீலகேசி:7 765/3
என் செய குத்தினை என்பார் பிறர் இல்லை – நீலகேசி:7 770/2
மேல்


செயசிரீ (1)

அவன்-தன் நல் மனைவியரான நல் செயசிரீ ஆம் – நாககுமார:4 128/3
மேல்


செயசேனன் (1)

உவந்த மன்னன் நாமமும் ஓங்கும் செயசேனன் ஆம் – நாககுமார:4 128/2
மேல்


செயந்தரன் (1)

செயந்தரன் சுதன் சீற்றத்தின் ஆனதே – நாககுமார:4 108/4
மேல்


செயந்தரனும் (1)

பற்று_அற செயந்தரனும் பார் மகன் மேல் வைத்தான் – நாககுமார:5 156/4
மேல்


செயப்படும் (1)

கண்டிடு காதனை நின்னால் செயப்படும்
தண்டிகள்-தம்மொடும் சார்த்தினை கொள் நீ – சூளாமணி:11 1954/3,4
மேல்


செயப்பெறின் (1)

தின்றுதின்று சிராத்தம் செயப்பெறின்
நன்று இது என்றனர் அந்தணர் நல்கினார் – யசோதர:3 192/2,3
மேல்


செயம் (2)

செயம் தர கரிணி காதில் செல்வன் மந்திரத்தை செப்ப – உதயணகுமார:1 112/2
செயம் தரு வள நல் நாடு சிறந்த ஐம்பதும் அளித்து – உதயணகுமார:4 207/3
மேல்


செயம்-தனில் (1)

செயம்-தனில் ஒருவன் கையில் சேனை-தன் மரணம் கண்டும் – நாககுமார:3 85/2
மேல்


செயல் (7)

அரசன் கேட்டு மிக்கு ஆர் செயல் என்றனன் – உதயணகுமார:3 169/4
வார் அணி கழல் வத்தவன்-தன் செயல்
ஓர் அணி மார்பன் உருமண்ணுவாவும் மிக்கு – உதயணகுமார:3 170/1,2
கார் செயல் முழங்கி ஆர்ப்ப காளையும் கனன்று மிக்க – சூளாமணி:9 1307/1
திரிவு_இல் சாரிகை செயல்
புரவி சேர்ந்து பொங்கின – சூளாமணி:9 1367/1,2
போய் பிண்டத்து உழப்பு உழப்ப புலம்புவது என் செயல் என்பாய் – நீலகேசி:4 303/2
தேவன்-கண் வைத்த சிரத்தை செயல் அன்று – நீலகேசி:4 339/3
கலி செயல் ஒழிக நின் காயம் என்றனள் – நீலகேசி:8 793/4
மேல்


செயல்பொருட்டால் (1)

மருள்_உடையார் மதிப்பினும் மாற்றம்-தான் செயல்பொருட்டால்
இருள் உடைந்த கூந்தலாள் இட்டத்தை எண்ணுவான் – நீலகேசி:4 283/3,4
மேல்


செயலின் (1)

சவரர் வந்து தீயிட்டு தம் செயலின் ஆக்கி மிக்கு – உதயணகுமார:2 139/1
மேல்


செயலினை (1)

செயலினை அறிதும் என்று செறிந்தனன் மறைந்து நின்றான் – யசோதர:2 118/4
மேல்


செயலும் (1)

இப்படி அவள் இவை செயலும் இவை எனை எமக்கு என உரைத்தான் – நீலகேசி:1 72/4
மேல்


செயலே (1)

கடந்தது இவண் உலக இயல்பு கடவுளவர் செயலே – யசோதர:5 270/4
மேல்


செயவதி (2)

சீர் அணி தேவி நாமம் செயவதி என்பது ஆகும் – நாககுமார:3 75/4
செப்பு நேர் முலையாள் நல் செயவதி – நாககுமார:4 102/4
மேல்


செயவர்மராசன்-தன் (1)

செப்பு வன்மை செயவர்மராசன்-தன்
ஒப்பு_இல் பாவையும் ஓவியம் போல் செம்பொன் – நாககுமார:4 102/2,3
மேல்


செயவர்மன் (1)

செயவர்மன் சுதர் சீர் நல் தவர்களை – நாககுமார:4 108/1
மேல்


செயவர்மாவின் (1)

வார் அணி கொங்கைமார்க்கு மாரன் நேர் செயவர்மாவின்
சீர் அணி தேவி நாமம் செயவதி என்பது ஆகும் – நாககுமார:3 75/3,4
மேல்


செயவோ (2)

உளைவது இங்கு என் செயவோ உணர்வு_இல்லாய் – நீலகேசி:5 592/2
என் செயவோ இதன் காரணம் சொல்லாய் – நீலகேசி:7 770/4
மேல்


செயற்கு (2)

தீது தாமும் சிராத்தம் செயற்கு என – யசோதர:3 193/3
யாதும் தன்-கண் அல்லார் செயற்கு ஏன்றது ஓர் – சூளாமணி:7 641/3
மேல்


செயற்படல் (1)

செயற்படல் உடையதன் இயற்கையின் செய்தவர் பெயர் பெறலால் – நீலகேசி:9 831/2
மேல்


செயற்பாலது (1)

இனைந்தினைந்து ஏங்கி நல்லாய் என் செயற்பாலது என்றான் – நீலகேசி:3 262/4
மேல்


செயற்பாலது-தான் (1)

தனக்கு இனி யான் செயற்பாலது-தான் என்னை என உரைத்தான் – நீலகேசி:2 229/3
மேல்


செயித்தனன் (1)

சூது இரண்டு ஆட்டினும் சுதன் மிக செயித்தனன் – நாககுமார:2 71/4
மேல்


செயித்து (1)

சூதினால் செயித்து நின் சுதன் அணிகள் கொண்டனன் – நாககுமார:2 71/1
மேல்


செயிர் (4)

செயிர் தரு நரகின் அல்லால் செல்லிடம் இல்லை என்றான் – யசோதர:4 252/4
செயிர்_இல் வில்-அதனை நோக்கி செம் கதிர் பெயரன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1196/4
தீ_உரை செகுத்து மலைக என்று செயிர் கொண்டு – சூளாமணி:9 1288/2
செற்றம் நோய் செயிர் பகை என்று இவை முதல செல உணர் நீ – சூளாமணி:11 2041/4
மேல்


செயிர்_இல் (1)

செயிர்_இல் வில்-அதனை நோக்கி செம் கதிர் பெயரன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1196/4
மேல்


செயிர்த்தவர் (1)

செயிர்த்தவர் போல செகுத்திடும் கண்டாய் – சூளாமணி:11 1959/4
மேல்


செயிர்த்தவள் (1)

செயிர்த்தவள் உரைத்த செய்கை செய்வதற்கு இசைந்தது என்றான் – யசோதர:2 144/3
மேல்


செயிரின் (1)

செத்துவங்கள் தாக்கி செயிரின் அணங்குதலும் – நீலகேசி:1 112/1
மேல்


செயின் (1)

இ தவம் இ பொருள் தேறி யான் செயின்
பொய் தவம் ஆதலின் போவன் என்னவே – நீலகேசி:8 789/3,4
மேல்


செயினும் (2)

நிந்தையுடன் வெம் துயர்கள் நின் அனர்கள் செயினும்
தந்தம் வினை என்று நமர் பிறர் எனவும் நினையார் – யசோதர:5 271/2,3
காய்வ செயினும் குழவிக்-கண் கவன்று கழி கண்ணோட்டத்தால் – நீலகேசி:1 134/1
மேல்


செயும் (10)

ஆவி கொள்ளும் அலாதனவும் செயும்
தேவி சிந்தை சிதைந்தனள் சீறுமேல் – யசோதர:1 16/2,3
என்று கண்டு மொறுமொறுத்து என் செயும்
நின்று நெஞ்சம்-அது உள் சுட நின்றது – யசோதர:3 222/1,2
வெருள் செயும் வினைகள்-தம்மை வெருவிய மனத்தன் ஆகி – யசோதர:5 311/1
மருள் செயும் உருவ மாட்சி மகனொடு மங்கை-தன்னை – யசோதர:5 311/2
ஒத்தவாறு உணர்ந்தீ என என் செயும்
மை தகை மனத்தான் மனித்தன் என – சூளாமணி:7 633/2,3
பகை இனி படர்ந்து என் செயும் என்றனன் – சூளாமணி:7 634/3
யான் செயும் பொருள் என்று அங்கு ஒர் ஏகாந்தன் – நீலகேசி:2 224/1
தீ_உழப்பே செயும் தீ_வினை என்பது – நீலகேசி:5 587/1
இ வகை-தம்மை எடுத்து உரை என் செயும்
மெய் வகையால் ஒப்பு_இல் மேற்கோள் முதலிய – நீலகேசி:7 763/2,3
தோற்றினால் உயிர்-தான் தொகை என் செயும்
மாற்று இ ஐந்தினும் ஆர்_உயிர் ஆம் எனும் – நீலகேசி:10 881/2,3
மேல்


செரு (17)

செங்கோல் இன்பம் சேர்பவன் அன்றே செரு வேலோன் – சூளாமணி:5 312/4
செற்றவர் செருக்கும் செய்கை செரு_வல்லான் சிங்ககேது – சூளாமணி:5 328/3
செரு அமர் தோளினான் சிறுவர் ஆகிய – சூளாமணி:5 406/3
திறை தரவேண்டும் என்று விடுதர செரு அம் தானை – சூளாமணி:7 680/3
செரு இயல் களிறுகள் செவி புடை அரவமும் – சூளாமணி:8 940/1
வாளினால் செரு உண்டேனும் மாயம் மற்று ஆகுமேனும் – சூளாமணி:9 1168/1
சிகர மால் யானை வேந்தே தானவர் செரு அன்று ஆயின் – சூளாமணி:9 1172/2
செரு அங்கண் விளைந்த போழ்தில் காட்டுதும் தெருட்டி என்பார் – சூளாமணி:9 1191/4
தெருள்வார் திரிவார் செரு ஆர் கணையால் – சூளாமணி:9 1247/3
மன்னவர் செரு தொழில் மயங்கியிட்டவே – சூளாமணி:9 1278/4
செரு மாலை மன்னர் இறை தேவசேனன் எதிரே சிவந்து செலவே – சூளாமணி:9 1328/4
மண்ணின் மேல் செரு வல்லனே – சூளாமணி:9 1364/2
விண்ணின் மேல் செரு வல்லனே – சூளாமணி:9 1364/4
செரு வரை அனைய தோள் மன்னர் சேனையுள் – சூளாமணி:9 1400/1
செரு உடையவர் அகன் செல்வ மார்பகம் – சூளாமணி:9 1415/2
செரு நல் மற நேமி சென்ற அதுவே போழ – சூளாமணி:9 1465/3
செரு மலையும் பல் படையும் செம் தீயும் வந்து இங்கு – நீலகேசி:1 111/3
மேல்


செரு_வல்லான் (1)

செற்றவர் செருக்கும் செய்கை செரு_வல்லான் சிங்ககேது – சூளாமணி:5 328/3
மேல்


செருக்கி (1)

வேறுவேறு ஆகி நின்று வெம் சினம் செருக்கி விஞ்சைக்கு – சூளாமணி:9 1173/1
மேல்


செருக்கிய (2)

செவ்வலர் திருவினாலும் செருக்கிய களியன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1552/4
செருக்கிய வினைவர் வாழும் திண் குறும்பு அழிக்கலுற்றான் – சூளாமணி:12 2114/4
மேல்


செருக்கினால் (1)

திரு தகு குமரன் செல்வ செருக்கினால் நெருக்குப்பட்டு – யசோதர:2 86/1
மேல்


செருக்கினாலும் (1)

விச்சையின் செருக்கினாலும் வீங்கு தோள் தருக்கினாலும் – சூளாமணி:9 1189/1
மேல்


செருக்கினை (1)

யான் எனது என்னும் செருக்கினை ஈன்பது – நீலகேசி:7 749/1
மேல்


செருக்கு (6)

செருக்கு எனப்படும் திண் பனி வீழுமேல் – சூளாமணி:7 627/3
திறையும் மீட்கிய வலித்த அ செருக்கு உடை சிறியோன் – சூளாமணி:7 704/4
சினம் எனப்பட்ட தீயுள் பிறந்தது செருக்கு நல் நீர் – சூளாமணி:9 1165/1
வீங்கிய செருக்கு_இலன் வீரன் ஆயினான் – சூளாமணி:9 1510/4
மன் உயிர் தெற்றென இல்லது மான் செருக்கு
என்னவும் இந்தியம் ஐந்து ஐந்து ஒரு மனம் – நீலகேசி:7 735/1,2
சென்று செய் மானில் செருக்கு அத்தின் ஈர்_எட்டும் – நீலகேசி:7 737/3
மேல்


செருக்கு_இலன் (1)

வீங்கிய செருக்கு_இலன் வீரன் ஆயினான் – சூளாமணி:9 1510/4
மேல்


செருக்கும் (4)

செற்றவர் செருக்கும் சூழ்ச்சி தெருண்டவர் கடவ அன்றே – சூளாமணி:5 246/4
செற்றவர் செருக்கும் செய்கை செரு_வல்லான் சிங்ககேது – சூளாமணி:5 328/3
சென்ற நாள் பெயருமேனும் செல்வமும் செருக்கும் ஆக்கி – சூளாமணி:11 1845/1
செற்றமும் சினங்களும் செருக்கும் செய்திடும் – சூளாமணி:12 2084/3
மேல்


செருக்கொடு (3)

திருமையால் முயங்கும் செல்வ செருக்கொடு திளைப்ப நோக்கி – சூளாமணி:5 267/2
தேறின் யாரையும் தேறும் செருக்கொடு இவ்வாறு – சூளாமணி:7 620/3
வெம் சினம் செருக்கொடு வீய மானமும் – சூளாமணி:9 1488/1
மேல்


செருநில (1)

நுதலிய செருநில குருதி நீரினுள் – சூளாமணி:9 1404/1
மேல்


செருப்பும் (1)

பத்தம் குடை செருப்பும் தொழு பாவீ – நீலகேசி:4 328/4
மேல்


செருவின் (2)

செம்பொன் நீள் முடியான் செருவின் தலை – சூளாமணி:4 141/1
கள்ளால் களி_இலனால் இகல் களம் மண்டிய செருவின்
உள்ளால் களியுற்றான் இவன் உயிர் உண்க என உருவி – சூளாமணி:9 1313/1,2
மேல்


செருவினுள் (2)

வில்லினால் விரவு தானை செருவினுள் வீரம்-தன்னால் – சூளாமணி:9 1178/3
செருவினுள் அமர் வெல கேட்டு சேர்ந்தனன் – சூளாமணி:9 1416/3
மேல்


செருவை (1)

நெய்யுற்ற வேலும் ஒரு தோளும் வீழ ஒரு தோளின் நீடு செருவை
செய்யுற்ற போழ்தின் எதிரே விலங்கி இது தேவசேனன் மொழியும் – சூளாமணி:9 1334/1,2
மேல்


செருவோடு (1)

செருவோடு உரிமையில் சேர்பவும் அன்றே – நீலகேசி:7 778/4
மேல்


செல் (17)

பொருந்தி செல் நகர்ப்புறத்தில் பொலிவுடன் இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:3 154/4
ஒன்றினன் மகிழ்ந்து செல் நாள் உருமண்ணுவாவும் முன்பு – உதயணகுமார:4 194/3
தேவியர் மூவர் கூட தேர் மன்னன் சேர்ந்து செல் நாள் – உதயணகுமார:4 240/1
கனி புரை கிளவி காமம் கலந்தனள் கனிந்து செல் நாள் – யசோதர:2 116/2
சிறப்பு உடை மரணம் இல்லை செல் கதி என்-கொல் என்றார் – யசோதர:2 156/4
சென்றது அ மயிடத்தொடு செல் கதி – யசோதர:3 222/4
அரசிளங்குமரன் செல்_நாள் அடுத்தது கூறலுற்றேன் – யசோதர:4 261/4
திரு அடி தொழுது செல் துருமகாந்தனும் – சூளாமணி:3 118/2
திகழ்ச்சி செல் பொன் மணி முடி மன்னனே – சூளாமணி:7 628/4
விரை செல் மாவொடு விரவின களிறுகள் மிடைந்தன கடுமான் தேர் – சூளாமணி:8 872/3
பொழுது செல் நாழிகை எல்லை பூம் கழல் – சூளாமணி:10 1687/1
தேர்த்து அங்கண் ஒளி பரப்ப செல் பொழுதும் தம் உலகில் – சூளாமணி:11 2054/2
சிவண் ஒத்த உயர் வாழ்நாள் சென்ற பினர் செல் கதியும் – சூளாமணி:11 2061/3
வெப்பிய வான் செல் அ விஞ்சையர் எஞ்சல்_இல் வெள்ளியரும் – நீலகேசி:1 84/3
அ செல் கதியுள் அமரன் எனப்பாடும் இன்றே – நீலகேசி:4 416/3
சினவினும் தேர ஒன்று செப்புவன் செல் கதீயுள் – நீலகேசி:4 433/3
நிறையினால் செல் என்று நேர்_இழையும் சென்றாள் – நீலகேசி:5 658/4
மேல்


செல்-மதி (1)

செல்-மதி நீ என செல்ல விடுத்தனன் – உதயணகுமார:4 220/1
மேல்


செல்_நாள் (1)

அரசிளங்குமரன் செல்_நாள் அடுத்தது கூறலுற்றேன் – யசோதர:4 261/4
மேல்


செல்க (10)

வெற்றி நாற்படை துணை வேந்து-அவன் பின் செல்க என்று – உதயணகுமார:3 176/2
செல்க என விடுத்தர செல்வன் அங்கு போந்தனன் – உதயணகுமார:3 177/3
உம்மை கண்டனன் செல்க என்றனன் – உதயணகுமார:5 283/4
அருள் இயல் செய்து செல்க ஆகுவது ஆக என்றான் – யசோதர:1 66/4
வீட்டிடும் செல்க என்று ஏவ வேய் புரை தோளி தோழி – யசோதர:2 112/3
செம் சுடர் முடியினாய் நின் கோல் இது செல்க என்றார் – சூளாமணி:3 101/4
செல்க என் திரு_மகள் என்று செம்பொனால் – சூளாமணி:4 227/3
தீது தீர் காப்பு பெற்று செல்க என விடுத்தது அன்றே – சூளாமணி:6 514/4
செல்க தீயன சிறக்க நின் புகழ் – சூளாமணி:7 577/2
சேமமா வகை செல்க மற்று என்பதும் – நீலகேசி:3 244/3
மேல்


செல்கதி (1)

செல்கதி உளது என்ப தீர்த்திக நெறி என்றும் தீய என்று – நீலகேசி:9 833/3
மேல்


செல்கின்ற (3)

தீது தீர் திகழ் தீர்த்தம் செல்கின்ற நாள் – யசோதர:0 2/2
ஆவி செல்கின்ற வெந்நோய் அரு நவை ஞமலி ஆகும் – யசோதர:2 109/2
சென்ற காலத்தும் செல்கின்ற காலத்தும் – நீலகேசி:10 860/1
மேல்


செல்கின்றான் (1)

விழுந்த வண் மயக்கத்தில் வேந்தன் இனி செல்கின்றான் – உதயணகுமார:2 124/4
மேல்


செல்கை (3)

குல நலம் மிகு செல்கை கோவொடு ஒப்பார்கள் வாழும் – சூளாமணி:6 572/3
தண் என் செல்கை பொன் உருள் வாங்கி தளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1742/4
பார் ஆர் செல்கை பல் கிளை எல்லாம் உடன் ஈண்டி – சூளாமணி:10 1745/1
மேல்


செல்கையன் (1)

மங்கல மழ களிறு அனைய செல்கையன்
இங்கு முன் மொழிந்தவற்கு இளைய நம்பியே – சூளாமணி:3 78/3,4
மேல்


செல்ப (2)

தேவரே எனினும் தோன்ற சில் பகல் செல்ப ஆயில் – சூளாமணி:6 519/2
கன்னியர் தம் பான்மை வழி செல்ப அது கண்டாய் – சூளாமணி:9 1287/1
மேல்


செல்பவள் (1)

ஆட்டினாள் அவனையும் ஆக்கி செல்பவள்
வீட்டின் ஆர் நெறி என விரித்த மேலையோர் – நீலகேசி:8 783/1,2
மேல்


செல்பவும் (1)

நிலங்களில் நிற்பவும் செல்பவும் ஆம் என நிற்பன-தாம் – நீலகேசி:1 77/3
மேல்


செல்பவேனும் (1)

செத்தவர் அப்பொழுதே தேவருள் செல்பவேனும்
அத்தலை இன்பம் நோக்கார் அஞ்சுவ மாக்கள் அந்தோ – நீலகேசி:3 263/1,2
மேல்


செல்பவோ (1)

கூழன்-தன் உழையே கொள செல்பவோ – நீலகேசி:2 208/4
மேல்


செல்ல (26)

தங்கிய காதலாலே தரணி ஆண்டு இனிது செல்ல
குங்குமம் அணிந்த மார்ப குமரனும் யூகியும் போய் – உதயணகுமார:1 26/2,3
பல கொடி வாயில் செல்ல பார் மன்னன் சேனை வந்து – உதயணகுமார:1 82/1
மாடமும் மதிலும் மற்று மறித்து அஃது இடித்து செல்ல
ஆடவர் கூடி ஓடி அயில் குந்தம் தண்டம் ஏந்தி – உதயணகுமார:1 88/2,3
ஆடும் நல் மாதர்-தாமும் ஆடல் விட்டு உலந்து செல்ல
கூடும் நல் மங்கை மைந்தர் குலைந்தவர் ஏகி செம்பொன் – உதயணகுமார:1 91/2,3
குலம் மிகு குமரன் செல்ல குஞ்சரம் அசைந்தது அன்றே – உதயணகுமார:1 113/4
உவளகத்து இறங்கி சென்றே ஊர் நிலத்து அருகு செல்ல
பவள கொப்புளங்கள் பாவை பஞ்சி மெல் அடியில் தோன்ற – உதயணகுமார:1 115/1,2
அ திசை முன்னி நல்ல வருவழிப்பட்டு செல்ல
அத்தியும் பிணையும் ஏக ஆண்_மயில் ஆட கண்டு – உதயணகுமார:3 152/2,3
பதுமை-தன் பணை முலை மேல் பார்த்திபன் புணர்ந்து செல்ல
துதிக்கை மா வீழ்ந்த கானம் தோன்றலும் மாடம் பண்ணி – உதயணகுமார:4 188/2,3
செல்-மதி நீ என செல்ல விடுத்தனன் – உதயணகுமார:4 220/1
ஓர் எழு பந்து கொண்டே ஒன்று ஒன்றின் எற்றி செல்ல
பார் எழு துகளும் ஆட பல கலன் ஒலிப்ப ஆடி – உதயணகுமார:4 223/1,2
சேனை முன் பின்னும் செல்ல சீர் நகர் வீதி சென்றான் – உதயணகுமார:5 255/4
நாகம் மிக்க கதம் கொண்டு ஓடி நகர் மாடம் அழித்து செல்ல
நாக நல் குமரன் சென்று நாகத்தை அடக்கி கொண்டு – நாககுமார:2 57/1,2
நாடகம் நயந்து கண்டும் நாள் சில செல்ல சென்றான் – யசோதர:2 88/4
இடை நிலம் செல்ல ஈர்த்திட்டு இரு கையினாலும் ஓச்சி – யசோதர:2 119/2
சுற்றமா நினைந்து நின்னை தூதனா விடுத்து செல்ல
பெற்றி யாம் பிறவி-தன்னால் பெறும் பயன் பெற்றது என்றான் – சூளாமணி:6 567/3,4
தீது_இல் தானையாய் செல்ல வைப்பதே – சூளாமணி:7 608/3
என மணவினைகள் செல்ல இன்னணம் எய்துக என்று – சூளாமணி:8 1107/1
முன்னால் செல்ல வருவானை முந்நீர்_வண்ணன்-தன் மாமன் – சூளாமணி:9 1337/3
நெருநல் நெடும் குடை கீழ் நேமி முன் செல்ல
பொரு நல் வய வேந்தர் போற்றி இசைப்ப வந்தான் – சூளாமணி:9 1465/1,2
கோபுரமும் கழிந்து குளிர் நகரை வலம்கொடு வீதி குடையோன் செல்ல
நூபுரமும் மேகலையும் கலந்து ஒலிப்ப நுண் மருங்குல் நுடங்க ஓடி – சூளாமணி:9 1529/1,2
எல்லை செல்ல உறும் என்னலும் ஆயின் – சூளாமணி:10 1577/2
வண்டு வழி செல்ல வய மன்னர் மதி செல்ல – சூளாமணி:10 1797/1
வண்டு வழி செல்ல வய மன்னர் மதி செல்ல
கண்டவர்கள் கண்கள் களி கொண்டு அருகு செல்ல – சூளாமணி:10 1797/1,2
கண்டவர்கள் கண்கள் களி கொண்டு அருகு செல்ல
எண் திசையும் ஏத்து ஒலியொடு இன் ஒலிகள் செல்ல – சூளாமணி:10 1797/2,3
எண் திசையும் ஏத்து ஒலியொடு இன் ஒலிகள் செல்ல
விண்ட மலர் அல்லி மிசை மெல்ல நனி சென்றாள் – சூளாமணி:10 1797/3,4
அருள் ஆழி முன் செல்ல பின் செல்வது என்னோ அடி படாதாய் நின்ற அகல் ஞாலம் உண்டோ – சூளாமணி:11 1907/4
மேல்


செல்லல் (3)

தீங்கு எலாம் அகற்றி நின்ற சித்தரே செல்லல் தீர்ப்பார் – யசோதர:1 52/4
வெய்ய நீ முனிவு செல்லல் மேதினிக்கு இறைவன்-தன்னோடு – யசோதர:2 121/2
தீயே என எவர்க்கும் செல்லல் பல ஆக்கி – நீலகேசி:1 115/1
மேல்


செல்லல (1)

தீது உலாம் கீழ்_உயிர் தீண்ட செல்லல
மாது உலாம் மடந்தை நீ பிறந்து இ மண்டிலம் – சூளாமணி:4 223/2,3
மேல்


செல்லலவே (1)

சென்றனவே என்றும் செல்லலவே என்றும் செப்பினர்க்கே – நீலகேசி:4 378/3
மேல்


செல்லலும் (1)

அ நகரில் செல்லலும் அரிவையர் தரித்திட – நாககுமார:4 131/3
மேல்


செல்லவும் (2)

பருந்து முன்னும்பின் பரந்து செல்லவும்
விருந்து அவை உண விட்டது யானையே – உதயணகுமார:6 324/3,4
செல்லவும் செலுத்தவும் நில்லவும் நிறுத்தவும் – நீலகேசி:4 294/2
மேல்


செல்லற்கு (1)

செல்லற்கு எளிது என்றே சே_இழையாள் தான் பரவி – நாககுமார:1 36/3
மேல்


செல்லா (3)

ஆதரம்பண்ணல் செல்லா அபயனும் அரசு-தன்னை – யசோதர:5 314/3
உள் நனி மகிழ்தல் செல்லா ஒளி உடை உருவ காளை – சூளாமணி:8 1020/2
தோள் வினை களவு காவல் உள் வழி துன்னல் செல்லா
வாள் வினை தட கை வேந்தே வருவது மற்றும் உண்டோ – சூளாமணி:11 1854/2,3
மேல்


செல்லாது (1)

அங்குரம்-தன்-கண்ணும் செல்லாது அரக்கொடு – நீலகேசி:5 583/1
மேல்


செல்லாதே (1)

சிந்துபு நின்று செல்லாதே விளங்கும் திறலவரும் – நீலகேசி:1 89/4
மேல்


செல்லாம் (1)

அணி என கொள்வார் நாமும் அகத்தினுள் இரங்கல் செல்லாம் – உதயணகுமார:1 3/4
மேல்


செல்லாய் (1)

போலும் என்று ஓர்தல் செல்லாய் போர்த்தனை அகமும் என்றாள் – நீலகேசி:4 435/4
மேல்


செல்லாள் (1)

விண்ணினுக்கு உளது என்று எண்ணி வெய்து உயிர்த்து உய்தல் செல்லாள்
மண்ணினுக்கு அரசன் தேவி மதி மயக்குற்றிருந்தாள் – யசோதர:2 95/3,4
மேல்


செல்லான் (3)

அற பொருள் நுகர்தல் செல்லான் அரும் தவர்க்கு எளியன்_அல்லன் – யசோதர:2 156/1
சீர் அணி அடிகள் செல்வ திரு அறம் மருவல் செல்லான்
ஓர் அணி ஆர மார்பர் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – யசோதர:2 159/3,4
செல்லும் எனினும் சிதையும் செல்லான் என்று – நீலகேசி:7 748/1
மேல்


செல்லிடம் (1)

செயிர் தரு நரகின் அல்லால் செல்லிடம் இல்லை என்றான் – யசோதர:4 252/4
மேல்


செல்லுகின்றான் (1)

கோல் தொழில் நடத்தி மன்னன் குறைவு இன்றி செல்லுகின்றான் – உதயணகுமார:4 187/4
மேல்


செல்லுதும் (1)

சலம்படவே உரைத்தனை நீ தருமத்தில் செல்லுதும் என்று – நீலகேசி:4 293/1
மேல்


செல்லும் (36)

செல்லும் அ காலம்-தன்னில் செறிந்தவன் புதல்வனான – உதயணகுமார:1 21/1
இந்திரன் வேழமும் கேட்டு ஏழு அடி செல்லும் மற்று இ – உதயணகுமார:1 94/2
முடி தரித்து அரசியல் முகம் மலர்ந்து செல்லும் நாள் – உதயணகுமார:3 185/4
எத்திக்கும் அடிப்படுத்தி எழில்பெற செங்கோல் செல்லும்
பெற்றிசெய் வேந்தன்-தன்னை பெருமை வேல் தானை மன்னை – உதயணகுமார:5 242/1,2
பிறை என வளர செல்வன் பேதையும் விசும்பில் செல்லும்
குறைபெறு வேட்கை கேட்ட கொற்றவன் மனத்தின் எண்ணி – உதயணகுமார:5 243/2,3
வான் உழை செல்லும் மன்னிய தேர் மிசை – உதயணகுமார:5 274/3
கடை_இல் காமம் கலந்து உடன் செல்லும் நாள் – உதயணகுமார:6 337/4
இன்ன ஆற்றின் இயைந்து உடன் செல்லும் நாள் – நாககுமார:1 32/4
பரிவுடன் இனிதின் ஆடி பாங்கினால் செல்லும் நாளில் – நாககுமார:3 74/3
சேர்ந்து இரு புதல்வர் தோன்றி செவ்வியால் செல்லும் நாளில் – நாககுமார:3 76/2
மிக்க செல்வத்தின் மேன்மையில் செல்லும் நாள் – நாககுமார:4 103/2
நிலைபெற நெறியில் துய்த்தார் நிகர்_இன்றி செல்லும் நாளுள் – நாககுமார:4 116/3
தஞ்சமாய் அவர் தொழுது அகம் மகிழ்ந்து செல்லும் நாள் – நாககுமார:4 139/4
நன்றுடன் செல்லும் நாளுள் நயந்தரன் வந்து இறைஞ்சி – நாககுமார:5 153/3
உறு தவம் தரித்துக்கொண்டு உவந்து அவர் செல்லும் நாளுள் – நாககுமார:5 164/2
விளை பயன் எசோதரன் விழைந்து செல்லும் நாள் – யசோதர:2 78/2
இன்னணம் அரச செல்வத்து இசோமதி செல்லும் நாளுள் – யசோதர:4 259/1
திங்கள் மறுவும் சிலர் கை தொழ செல்லும் அன்றே – சூளாமணி:0 5/4
ஆற்றலார் அமைச்சர் ஆக அமைச்சரோடு அமர்ந்து செல்லும்
ஆற்றலான் அரசன் ஆகின் அரியது ஒன்று இல்லை அன்றே – சூளாமணி:5 250/3,4
தேம் கமழ் அலங்கல் வேலோன் திறைகொளல் ஒழிந்து செல்லும்
ஆங்கு அவன் திறங்கள் எல்லாம் அறிதியால் ஆணை வேந்தே – சூளாமணி:5 305/2,3
இ திசைக்-கண் இவ்வாறு இது செல்லும் நாள் – சூளாமணி:7 610/1
திரு மணி காவினுள் செல்லும் செய்கையால் – சூளாமணி:8 904/2
கோயில்-கண் அருகு செல்லும் குமரரை காட்டினாளே – சூளாமணி:8 976/4
மண் அதிர்கொள்ள செல்லும் மைந்தர்கள் யார்-கொல் என்னும் – சூளாமணி:8 977/3
வெம் சுடர் வேல் இளையவன் ஆங்கு இனையனவின் மெலிவு எய்த விசும்பு செல்லும்
விஞ்சை அரையன் மட மா மகள் நிலை யாது என வினவில் விளம்ப கேள்-மின் – சூளாமணி:8 1035/1,2
ஐய தலத்தும் மெல விரிந்து அது அயலார் செல்லும் ஆணையாய் – சூளாமணி:9 1478/3
பல குடை பணிய செல்லும் பண்பு இது நமக்கு தந்த – சூளாமணி:11 1843/3
இன் உயிராக செல்லும் நல்_வினை என்னும் இன்ன – சூளாமணி:11 1844/2
செல்லும் வாய்-தோறும் செல்வ விழவு அணி தேர்த்தது அன்றே – சூளாமணி:11 1868/4
புன்கண் கதி செல்லும் வாயில் புணர்ப்பவன் – சூளாமணி:11 1999/2
மேல் படை செய்ய செல்லும் வினைவரை விலக்க வைத்தான் – சூளாமணி:12 2109/4
கலம் செல்லும் கடல் அதனை காற்றே போல் உந்தாதாம் – நீலகேசி:4 293/3
அறம் செய்தான் அமர்_உலகில் செல்லும் வாய் அரிது என்று – நீலகேசி:4 307/2
சென்ற அ குணங்கள்-தாமும் செல்லும் அ குணங்கள்-தாமும் – நீலகேசி:4 443/1
சிறிது நெறி காட்டின் அது செல்லும் என சொல்லும் – நீலகேசி:5 523/4
செல்லும் எனினும் சிதையும் செல்லான் என்று – நீலகேசி:7 748/1
மேல்


செல்லுமே (3)

அஞ்சி நின்று அ உலகு ஆட்சி செல்லுமே – சூளாமணி:3 115/4
மண் பகர் உலகு எலாம் மகிழ செல்லுமே – சூளாமணி:4 225/4
தந்திர கிழவர்கள் தாங்க செல்லுமே – சூளாமணி:4 237/4
மேல்


செல்லுமேல் (1)

நூலவர் நுழைவொடு நுழைந்து செல்லுமேல்
வேலவர் ஒழுக்கமும் வேலை காணுமே – சூளாமணி:4 235/3,4
மேல்


செல்லுமோ (1)

மேக சாலம் விரிந்து எதிர் செல்லுமோ
ஏகம் ஆய என் சீற்றம் அஞ்சாது எதிராக – சூளாமணி:7 637/2,3
மேல்


செல்லேன் (1)

ஒன்றும் நான் ஒட்டல் செல்லேன் யோகொடு பாவம் நின்றால் – நீலகேசி:4 429/2
மேல்


செல்வ (38)

திரு_மகள் கனவு கூறி செல்வ நீ கற்பி என்ன – உதயணகுமார:1 102/3
சேந்த நின் சிறைவிடுத்த செல்வ யூகி நின்னுடன் – உதயணகுமார:2 132/3
செல்வ நல் குமரன் சென்று தெய்வ இந்திரனை கண்டு – உதயணகுமார:5 302/1
செல்வ நல் வாமன் பூசை சீர் கண்டு வணக்கம்செய்து – உதயணகுமார:5 302/2
செல்வ இந்திரன் அனுப்ப திரு மணி தேரின் ஏறி – உதயணகுமார:5 302/3
சிரி நல் பஞ்சமி செல்வ கதையினை – நாககுமார:1 25/1
தெரிவது ஒன்று இலர் செல்வ மயக்கினால் – யசோதர:1 9/4
திரு தகு குமரன் செல்வ செருக்கினால் நெருக்குப்பட்டு – யசோதர:2 86/1
சீர் அணி அடிகள் செல்வ திரு அறம் மருவல் செல்லான் – யசோதர:2 159/3
சேதி அம் செல்வ நின் திரு_அடி வணங்கினம் – சூளாமணி:4 214/4
திருமையால் முயங்கும் செல்வ செருக்கொடு திளைப்ப நோக்கி – சூளாமணி:5 267/2
அம் பொன் மாலை கண் கவர்ந்து அலர்ந்த செல்வ வெள்ளம் ஏய் – சூளாமணி:6 503/1
திலகம் வீற்றிருந்த கண்ணி திரு முடி செல்வ என்றான் – சூளாமணி:6 534/4
விண்மிசையவர்கள் போல வேண்டிய விளைக்கும் செல்வ
மண் மிசை பெறுவன் ஆக மற்று இது என் மனத்தது என்றான் – சூளாமணி:6 547/3,4
ஓங்கிய குலமும் செல்வ பெருமையும் உடைய நீயும் – சூளாமணி:6 549/2
செம் கண் நீள் முடி செல்வ சென்று ஒரு – சூளாமணி:7 607/1
திரு கவின்ற செல்வ செழும் தாமரை – சூளாமணி:7 627/2
செம்பொன் மா மணி நகர் செல்வ வீதியுள் – சூளாமணி:7 819/1
திரு அலர் சினகரன் செல்வ பொன் நகர் – சூளாமணி:8 903/3
மா இரும் செல்வ தாதை மலர் அடி வணங்கி நின்றாள் – சூளாமணி:8 984/3
செம் சிலம்பு ஒலிக்கும் செல்வ சீறடி தெய்வ பாவை – சூளாமணி:8 1000/1
திப்பியர் புகழும் செல்வ திருநிலை அகம்-அது ஆள்வான் – சூளாமணி:9 1182/2
செரு உடையவர் அகன் செல்வ மார்பகம் – சூளாமணி:9 1415/2
சீற்றமொடு இரியும் செல்வ தெய்வ அம்பு எய்த எல்லாம் – சூளாமணி:9 1457/1
தீது_அறு மணி முடி செல்வ காளையர் – சூளாமணி:9 1493/1
சக்கர பெரும் செல்வ சாலை சார்ந்தவே – சூளாமணி:9 1504/4
காவலன் செல்வ நீர் கடலுள் மூழ்கினான் – சூளாமணி:9 1553/4
கண்டார் கண் களிகூரும் செல்வ கவின் எய்தி – சூளாமணி:10 1738/3
விண்ணின் செல்வ செம் கதிரோன் போல் விளையாடி – சூளாமணி:10 1742/3
ஏம செல்வ நம்பியொடு இன்னும் இளையாக – சூளாமணி:10 1744/2
செம்பொன் சிலம்பும் கிண்கிணியும் செல்வ செம் சீறடி போற்ற – சூளாமணி:10 1749/1
காதலால் களித்து செல்வ கடிவினை முடிவித்தாரே – சூளாமணி:10 1835/4
திரு மகிழ் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் வணங்க செல்வ
பெரு மகிழ்வு எய்தி வேந்தன் பிரசாபதி பெரிய வாள் கண் – சூளாமணி:11 1841/1,2
கண்ணிய அறிவன் செல்வ விழவினுள் களித்த மாந்தர் – சூளாமணி:11 1867/1
செல்லும் வாய்-தோறும் செல்வ விழவு அணி தேர்த்தது அன்றே – சூளாமணி:11 1868/4
செவ் வகை மொழிந்தவன் செல்வ சேவடிக்கு – சூளாமணி:11 1888/2
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ
வருவாரும் வையகமும் நீயும் வேறு ஆகி மணி மேனி மாலே மயக்குவது இங்கு என்னோ – சூளாமணி:11 1911/3,4
நிதி மாண்ட பெரும் செல்வ நீங்காத இயல்பு என்றான் – சூளாமணி:11 2067/4
மேல்


செல்வக்கு (1)

நிலையின செல்வக்கு ஊனம் நிகழ்வன உரை-மின் என்றான் – சூளாமணி:11 1853/3
மேல்


செல்வக (1)

சிறந்து கோட்டத்து செல்வக கணதரர் – நாககுமார:1 22/1
மேல்


செல்வத்தில் (2)

தேன் உமிழ் அலங்கல் தோளான் செல்வத்தில் குபேரன் அன்னான் – உதயணகுமார:1 10/3
திரு மணி உருவில் செம் தீ செல்வத்தில் சிறந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1830/4
மேல்


செல்வத்தின் (1)

மிக்க செல்வத்தின் மேன்மையில் செல்லும் நாள் – நாககுமார:4 103/2
மேல்


செல்வத்து (1)

இன்னணம் அரச செல்வத்து இசோமதி செல்லும் நாளுள் – யசோதர:4 259/1
மேல்


செல்வத்தை (1)

செவ்விதில் புணர்ந்து மிக்க செல்வத்தை ஆக்கும் முன்னம் – நாககுமார:1 4/2
மேல்


செல்வது (4)

அருள் ஆழி முன் செல்ல பின் செல்வது என்னோ அடி படாதாய் நின்ற அகல் ஞாலம் உண்டோ – சூளாமணி:11 1907/4
வழுவினர் செல்வது மற்று ஓர் கதியே – சூளாமணி:11 1987/4
பிளத்தல் உள்ளிட்டவாய் செல்வது இந்திரன் – நீலகேசி:2 209/1
வடு அற செல்வது வாசனை என்னப்படுவது – நீலகேசி:5 621/2
மேல்


செல்வதும் (1)

கூட்டுவான் செல்வதும் கூட்டம் இல்லையே – நீலகேசி:8 815/2
மேல்


செல்வதே (1)

செல்வதே போல் இருள் செறிந்து சூழ்ந்தது – சூளாமணி:8 1057/2
மேல்


செல்வம் (32)

கூறு நல் விதி புணர்ந்து குறைவு இன்றி செல்வம் ஆம் முன் – உதயணகுமார:1 4/2
செல்வம் ஆர் புரம் புகுந்து சிறப்பினோடு இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 302/4
பெறுதலுக்கு அரிய செல்வம் பெற்றனம் பெரிதும் என்றார் – யசோதர:1 51/4
சிந்தைசெய் பொருளொடு செல்வம் எய்தினாம் – யசோதர:2 82/2
தெருள் உடை மனத்தில் சென்ற தெளிந்த உணர்வு ஆய செல்வம்
பொருள்-வயின் இறுக்கம் இன்மை புணர்த்திடும் புலைசு தேன் கள் – யசோதர:4 244/1,2
மற்று அவற்கு அரச செல்வம் இன்னணம் அமர்ந்தது அன்றே – சூளாமணி:2 69/4
புரி வளை நல் நகர் செல்வம் புல்லென – சூளாமணி:3 79/2
புரி அணிந்த குழலீர் நும் செல்வம் போல் பொலிந்ததே – சூளாமணி:4 174/4
ஆதலால் அமர போகம் நுகர்ந்தவன் அரைசர் செல்வம்
போது உலாம் அலங்கல் மார்ப பொருள் என மருளல்செல்லான் – சூளாமணி:5 355/1,2
செம்மையில் விளம்பிய செல்வம் கேட்டலும் – சூளாமணி:5 386/2
ஒப்பு உடைத்து உங்கள் சேரி உயர் நிலை செல்வம் எல்லாம் – சூளாமணி:6 528/2
அற்றைநாள் அங்கு தாழ்ப்பித்து அகல் நகர் செல்வம் தன்னோடு – சூளாமணி:6 571/1
விஞ்சையர் செல்வம் வெறுத்தனர் அன்றே – சூளாமணி:7 652/4
இனம் மலி செல்வம் மற்றும் இப்படி வருவது உண்டோ – சூளாமணி:8 1107/3
கண் மிசை கனிந்த ஒற்றன் கூற்று காதல் கனி படு செல்வம் முந்நீர் – சூளாமணி:9 1132/1
திருமாநகரம் செல்வம் முற்றும் சிதைய கண்டும் சீறாயால் – சூளாமணி:9 1480/3
பாலை யாழ் மழலையாளை காப்பு அணி பயின்ற செல்வம்
வேலை சூழ் உலகம் எல்லாம் விம்முற விளைந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1547/3,4
மேவரும் தகைய செல்வம் விருந்துபட்டனகள் தோற்ற – சூளாமணி:10 1555/2
தா_அரும் செல்வம் ஒன்று தலைவந்தது உரைக்கலுற்றேன் – சூளாமணி:10 1555/4
அரும்பிய பருவ செல்வம் அடிகளுக்கு அறிவி என்று – சூளாமணி:10 1562/2
இன் நகை புதல்வர் செல்வம் யாவரே இனிது என்னாதார் – சூளாமணி:10 1628/4
இரவு எனும் மடந்தை செல்வம் நுகரிய எழுந்து போந்தான் – சூளாமணி:10 1701/4
கண்ணின் செல்வம் கண்டவர் கண்டே மனம் விம்ம – சூளாமணி:10 1742/1
மண்ணின் செல்வம் வைகலும் வைகல் மகிழ்வு எய்தி – சூளாமணி:10 1742/2
ஓம செல்வம் கொண்டு இனிது ஏத்தும் ஒளியாளே – சூளாமணி:10 1744/4
இனையனவாம் மிகு செல்வம் இங்கும் ஆக்கி – சூளாமணி:10 1839/1
ஆயின் அ காலன் பாணியாம் பிற அரச செல்வம்
மேயினம் களித்து யாங்கள் விழைந்து உயிர் வாழும் வாழ்க்கை – சூளாமணி:11 1858/1,2
இன் இயல் செல்வம் எனை பல எய்திய – சூளாமணி:11 1917/2
தெருண்டவர் மேற்கொளும் செய் தவ செல்வம்
இரண்டும் பலவும் இயலாய் பெருகும் – சூளாமணி:11 2005/1,2
செறிதல்_இல் ஆர்வங்கள் செல்வம் தருமே – சூளாமணி:11 2011/4
துன்பம் ஒன்று இல்லாத துறக்கத்தில் பெரும் செல்வம்
மன் பெரும் மா தவத்தினால் வரும் ஒரு நாள் ஈறு உடையது – சூளாமணி:11 2060/2,3
சேடரொடு சேடியரும் செல்வம் மிக நல்கி – நீலகேசி:1 17/4
மேல்


செல்வம்-தன்னால் (2)

எஞ்சல்_இல் செல்வம்-தன்னால் இந்திரன் இரட்டியுள்ளான் – சூளாமணி:9 1546/4
ஆங்கு அமர் செல்வம்-தன்னால் அற்றைக்கன்று அமர்ந்த மாதோ – சூளாமணி:10 1558/3
மேல்


செல்வம்-தானும் (1)

விரை மலி விளங்கு பைம் தார் விஞ்சையர் செல்வம்-தானும்
நுரை மலி பொள்ளல் யாக்கை மனித்தர்க்கு நுகரல் ஆமோ – சூளாமணி:6 520/3,4
மேல்


செல்வமும் (9)

வளமையின் வந்த மன்னிய செல்வமும்
இளமை இன்பம் எழில் நல நல் குலம் – உதயணகுமார:1 36/1,2
எள்_இல் செல்வமும் ஈண்டு உனக்கு ஆம் என்றான் – உதயணகுமார:5 272/3
செங்கயல் இனம் நிரை திளைக்கும் செல்வமும்
மங்கையர் முகத்தன மதர்த்த வாள் அரி – சூளாமணி:1 8/2,3
கணம்கொள் வாரண கம்பலை செல்வமும்
மணம்கொள் வார் முரசும் வயல் ஓதையும் – சூளாமணி:1 15/2,3
திருந்திய மொழியும் தெய்வ செல்வமும் தெய்வம் அன்னீர் – சூளாமணி:8 988/3
சீரின் மன்னும் வள நாடும் தெய்வ படையும் செல்வமும் நீ – சூளாமணி:9 1481/3
சென்ற நாள் பெயருமேனும் செல்வமும் செருக்கும் ஆக்கி – சூளாமணி:11 1845/1
பால் படு செல்வமும் பரவை ஞாலமும் – சூளாமணி:12 2108/1
பற்று யாவதும் இலையாய் பரந்த எண் செல்வமும் உடையை – நீலகேசி:2 160/3
மேல்


செல்வமே (1)

கோங்கு எலாம் கமழமாட்டா குணம்_இலார் செல்வமே போல் – சூளாமணி:4 161/3
மேல்


செல்வமோடு (1)

அன்று அவற்கு அருளினன் அரச செல்வமோடு
ஒன்றினன் உவந்து தன் உலகம் எய்தினான் – சூளாமணி:10 1737/3,4
மேல்


செல்வர் (9)

பதம் மிகும் அமர யோகம் பாங்குடன் செல்வர் அன்றே – நாககுமார:5 169/4
மையலுற்று அழுந்தி நான்கு கதிகளுள் கெழுமி செல்வர்
ஐயம்_இல் சாட்சி ஞானத்து ஒழுக்கத்தோர் அறிவது ஆகும் – யசோதர:4 238/3,4
தேன் அளாம் உருவம் கண்ணி செல்வர் தோள் திளைக்கும் மாடம் – சூளாமணி:2 40/2
திரு வளர் செல்வர் மேல் சென்ற சிந்தை_நோய் – சூளாமணி:3 84/1
வரைக்கு எதிர்ந்து இலங்கும் மார்பின் மன்னவ குமர செல்வர்
எரி கதிர் ஏற்றை காலம் எழு நிலா பருவம் ஏக – சூளாமணி:6 505/2,3
தீது_இலார் திகிரி அம் செல்வர் செய்கை மேல் – சூளாமணி:9 1507/3
நில்லாது செல்வர் நிகோத கதியே – சூளாமணி:11 1970/4
திரு_மகள் நிலைமையும் செல்வர் கேட்டிரேல் – சூளாமணி:12 2082/1
பீடிற்கே எனின் நின்னில் பெரும் செல்வர் திருந்தினார் – நீலகேசி:4 272/2
மேல்


செல்வர்கள்-தம்மால் (1)

பொய்யா கல்வி செல்வர்கள்-தம்மால் புணர்வித்தான் – சூளாமணி:10 1743/3
மேல்


செல்வரும் (5)

இனிய நூல் மிசை இசைந்து செல்வரும் – உதயணகுமார:6 319/4
மலை தலை மிசை வானில் செல்வரும்
நிலத்தில் நால் விரல் நீங்கி செல்வரும் – உதயணகுமார:6 320/1,2
நிலத்தில் நால் விரல் நீங்கி செல்வரும்
தலத்தில் நல் முழம் தரத்தில் செல்வரும் – உதயணகுமார:6 320/2,3
தலத்தில் நல் முழம் தரத்தில் செல்வரும்
பெலத்தின் வானிடை பெயர்ந்து செல்வரும் – உதயணகுமார:6 320/3,4
பெலத்தின் வானிடை பெயர்ந்து செல்வரும் – உதயணகுமார:6 320/4
மேல்


செல்வரேனும் (2)

திக்கு எலாம் அடிப்படுத்தும் திகிரி அம் செல்வரேனும்
அ குலத்து உடம்பு தோன்றி அன்று தொட்டு இன்று காறும் – யசோதர:1 43/2,3
தீம் சுவை மிழற்றுகின்ற சிறு குயில் செல்வரேனும்
தாம் சுவை திரிந்த பின்றை சார்பவர் இல்லை அன்றே – சூளாமணி:4 166/3,4
மேல்


செல்வற்கு (1)

சிரசு அணி முடியும் சூட்டி செல்வற்கு கொடுத்து போக்கி – உதயணகுமார:1 22/3
மேல்


செல்வற்கே (1)

திரு நிறை நல் வேள்வியால் செல்வற்கே அளித்தனன் – உதயணகுமார:3 173/4
மேல்


செல்வன் (27)

செயம் தர கரிணி காதில் செல்வன் மந்திரத்தை செப்ப – உதயணகுமார:1 112/2
செல்க என விடுத்தர செல்வன் அங்கு போந்தனன் – உதயணகுமார:3 177/3
திரு நிறை யூகியை செல்வன் மகிழ்ந்தான் – உதயணகுமார:4 215/4
பிறை என வளர செல்வன் பேதையும் விசும்பில் செல்லும் – உதயணகுமார:5 243/2
திருமணம்செய்து செல்வன் இன்புற – உதயணகுமார:5 288/2
சித்திர நேர் மாதரை செல்வன் நோக்கி கூறுவான் – உதயணகுமார:6 356/4
திரிபுவனம் தொழுது இறைஞ்சும் செல்வன் நீயே சிரீவர்த்தமானன் எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 18/4
செல்வன் சிரீவர்மன் தேவியும் சிரீமதி – நாககுமார:1 30/3
திங்கள் ஒன்பான் நிறைந்து செல்வன் நல் தினத்தில் தோன்ற – நாககுமார:2 49/1
செப மந்திர வேள்வியால் செல்வன் எய்தி இன்புற்றான் – நாககுமார:4 126/4
செம் சுடர் அணி பொன் சிங்காசனம் மிசை சேர்ந்த செல்வன்
வெம் சுடர் உதயத்து உச்சி விரிந்த வெய்யவனோடு ஒத்தான் – சூளாமணி:3 95/3,4
தீது_அறு முனிவர்-தம் செல்வன் சேவடி – சூளாமணி:4 190/1
திரு நிதி செல்வன் அ செம்பொன் மாரியா – சூளாமணி:5 411/2
அரும் பெறல் அறிவின் செல்வன் அரிமஞ்சு அதனை கேட்டே – சூளாமணி:7 694/1
தாமரை தகு குண செல்வன் சண்பகம் – சூளாமணி:7 748/3
தேர் அணங்குறுக்கும் மாட தேவரவணத்து செல்வன்
ஏர் அணங்குறுக்கும் பைம் தார் இரமியதரன் என்று எங்கும் – சூளாமணி:8 834/2,3
திரு நிலை அகம் உடை செல்வன் செம் கதிர் – சூளாமணி:9 1378/1
சேயிடை எரிந்து சிந்தி செல்வன் மேல் சென்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1453/4
திரு மணி நெடு முடி செல்வன் என்பவே – சூளாமணி:9 1512/4
தேவி-தன் தாதைக்கு ஏற்ற பெரும் சிறப்பு இயற்றி செல்வன்
வேய் விரி வெள்ளி குன்றின் விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1551/1,2
காம_செல்வன் என்று உலகு எல்லாம் களி தூங்கும் – சூளாமணி:10 1744/1
சேம செல்வன் தேவி பயந்தாள் திசை எல்லாம் – சூளாமணி:10 1744/3
சிகர மால் யானை மேல் செல்வன் தோன்றினான் – சூளாமணி:11 1879/4
களி யானை நால் கோட்டது ஒன்று உடைய செல்வன் கண் ஒர் ஆயிரம் உடையான் கண் விளக்கம் எய்தும் – சூளாமணி:11 1906/1
வடிவு அமர் செல்வன் வகையும் அதுவே – சூளாமணி:11 1918/4
திரு வளர் மார்பனும் செல்வன் சென்னி மேல் – சூளாமணி:12 2101/2
செல்வன் என்று அயலார் மனை சேரினும் – நீலகேசி:5 547/2
மேல்


செல்வன்-தன்னொடும் (1)

செவ் வரை அனைய தோள் செல்வன்-தன்னொடும்
மை வரை நெடும் கண் அம் மடந்தை-தன்னொடும் – சூளாமணி:10 1770/2,3
மேல்


செல்வன (1)

உழை கல மகளிரொடு உவந்து செல்வன
புழை_கைய இளம் பிடி புகுந்து பண்ணுக – சூளாமணி:8 905/1,2
மேல்


செல்வனும் (11)

செந்தி வாளை அழுத்திலன் செல்வனும்
அந்த அமைச்சனை அன்பின் விடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 55/3,4
சேர்ந்து அவண் நிகர்_இல் இன்பில் செல்வனும் மகிழ்வுற்றானே – உதயணகுமார:1 103/4
சீர்மை நல் தேவியோடும் செல்வனும் மனை புகுந்தே – உதயணகுமார:4 199/2
சென்று அவள் மனை புகுந்து செல்வனும் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:4 201/2
தேம் கொள் கண்ணியை செல்வனும் கண்டு உடன் – உதயணகுமார:5 264/2
தேவனே என செல்வனும் செலும் – உதயணகுமார:5 284/2
நெகிழ்ந்த காதலால் நேமி செல்வனும்
மிகுந்த சீருடன் வீற்றிருந்தனன் – உதயணகுமார:5 299/2,3
வெம் துயர் கொடு விடுப்ப செல்வனும்
இந்திரன்-தன் ஊர் இயல்பின் ஏகினான் – உதயணகுமார:5 301/3,4
சிறியன் யான் இன்னான் என்றான் செல்வனும் மகிழுற்றானே – நாககுமார:3 81/4
செம்மையில் சென்று காட்ட செல்வனும் சிறந்து போந்து – நாககுமார:3 94/3
செங்கயல்_கண்ணினாளும் செல்வனும் திளைத்து தீம் தேன் – சூளாமணி:10 1706/1
மேல்


செல்வனை (4)

சித்திர பாவைமார்கள் செல்வனை வணங்கி சொல்வார் – உதயணகுமார:4 221/4
சேம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செல்வனை வணங்கி வாழ்த்தி – நாககுமார:2 43/2
செல்வனை கொல்வது என்று சிரீதரன் சேனை வந்து – நாககுமார:3 82/1
திற தகு முதியரும் ஈண்டி செல்வனை
பொறுத்தனர் பொலிவுரை புடை பொழிந்ததே – சூளாமணி:10 1720/3,4
மேல்


செல்வனோடும் (1)

வீரிய குமரரோடும் விஞ்சை அம் செல்வனோடும்
காரிய கிழவர் சூழ கவின்று கண் குளிர தோன்றி – சூளாமணி:6 510/1,2
மேல்


செல்வார் (2)

தாங்கினர் பிறந்து இறந்து தளர்ந்தனர் விலங்கின் செல்வார்
ஆங்கு அவர் தாங்கள் கண்டாய் அரு வினை துரப்ப வந்தார் – யசோதர:4 251/2,3
வானவர் என்னை அஞ்சி வானிடை மறைந்து செல்வார்
ஊனவர் தம்முள் நீயே உயிர் எனக்கு இழக்கலுற்றாய் – சூளாமணி:9 1445/3,4
மேல்


செல்வாள் (3)

துவள்_இடை அருகில் மேவும் தோழி தோள் பற்றி செல்வாள் – உதயணகுமார:1 115/4
வாகை வன மாலை புனை மன்னன் மகள் செல்வாள்
மேக படலத்திடை மினல்கொடியொடு ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 860/3,4
விண் ஆறு செல்வாள் வியன் மலை போல் தோற்றத்தாள் – நீலகேசி:6 659/2
மேல்


செல்வான் (1)

தன் கையால் முன்கை பற்றி தான் அவள்கொண்டு செல்வான் – யசோதர:1 31/4
மேல்


செல்வி (4)

சிங்காரம் உனது உரையும் செல்வி சீதளம் மதி – உதயணகுமார:2 144/3
தீது தீர்ந்ததும் செல்வி பிரிந்ததும் – உதயணகுமார:5 273/3
திரு_மகள் புலமை ஆக்கும் செல்வி என்று இவர்கள் போல – சூளாமணி:2 65/3
திங்களை அனைய செல்வி திரு நுதல் ஒளியினாலும் – சூளாமணி:9 1548/2
மேல்


செல்விக்கு (1)

கார் இருள் அகன்ற போழ்தில் கமலினி என்னும் செல்விக்கு
ஓர் உருள் ஆழி வெய்யோன் அருளிய உதயம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1549/1,2
மேல்


செல்வியே (1)

தெருள்_இலார்க்கு இசைவு_இலள் திருவின் செல்வியே – சூளாமணி:12 2081/4
மேல்


செல்வியை (2)

சிங்க ஏறு அனைய காளை செல்வியை சேர்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 203/4
செல்வியை திரு குழல் திருத்தி தேவி-தன் – சூளாமணி:10 1761/1
மேல்


செல்வியோடும் (1)

திரு விசயன் திரு அன்ன செல்வியோடும்
மருவி சயம் கெழு கோயில் மலர்ந்து புக்கான் – சூளாமணி:10 1838/3,4
மேல்


செல்வுழி (2)

இவ்வகை எழு வகை விழவு செல்வுழி
நெய் வகை வேலவன் நிலைமை கேட்கவே – சூளாமணி:11 1888/3,4
குரங்குமாய் அவை கொல்லிய செல்வுழி
இரங்கியே உயக்கொண்டதும் என்றியால் – நீலகேசி:2 221/1,2
மேல்


செல்வோன் (1)

சேயிடை சென்று ஓர் தீர்த்த வந்தனைசெய்ய செல்வோன்
மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் – யசோதர:1 23/3,4
மேல்


செல (21)

காசு_இல் தேர் மிசை காவலுடன் செல
பேச அரும் பெருமை பிரச்சோதனன் – உதயணகுமார:1 61/1,2
கொங்கையை தழீஇக்கொண்டு உடன் செல
நங்கை கண்டு நல் தாதைக்கு உரைத்தனள் – உதயணகுமார:1 62/2,3
ஈனகம் செல ஏல குழலியும் – உதயணகுமார:5 267/2
அன்பால் வான் வழியாய் மணி தேர் செல
தென்-பால் சேடியில் சீதரலோகத்தில் – உதயணகுமார:5 275/1,2
அடிஅடி என ஆயுதர் செல
படுபடு என பறைகள் கொட்டிட – உதயணகுமார:6 313/1,2
உகளும் மான் பிணை அனையவர் உழை செல ஒளிர் தார் – சூளாமணி:6 469/3
மான் அளாய நோக்கினார் மனம் கலந்து பின் செல
வான் அளாய சோலை வாயில் மன்ன வீரர் துன்னலும் – சூளாமணி:6 489/1,2
மகர மா கடல் வளை_வண்ணனுடன் செல வலித்தான் – சூளாமணி:7 710/4
தோளின் மேல் செல சுடர் விடு கடகங்கள் செறியா – சூளாமணி:7 713/2
விசையினோடு வெண்தேர் செல கண்டு நீர் – சூளாமணி:7 784/1
சேனை மா முகில் படலங்கள் மிசை செல சினை முகில் முரல கேட்டு – சூளாமணி:8 880/2
திரை செல உரறி ஞாலம் தின்னிய கடல்கள் ஏழும் – சூளாமணி:9 1133/3
கரை செல வருவ போல் நம் மேல் வர கருதுகின்றார் – சூளாமணி:9 1133/4
இரு பாலும் எழுந்து எறி பாறு செல
பொருபாலவர் கண் சுழல பொரு தேர் – சூளாமணி:9 1236/2,3
நிரை செல இழிந்தது குருதி நீத்தமே – சூளாமணி:9 1250/4
விள்ளாதவர் சிலர் பின் செல விரல் வீளைகள் விளியா – சூளாமணி:9 1309/4
திரை ஆர் கடல் அளவே செல விரியும் நனி சிறுகும் – சூளாமணி:9 1314/2
வேக யானை செல உந்தி சிறு நாண் எறிந்து வெம் சரங்கள் – சூளாமணி:9 1341/3
சீர் ஆர் ஓகை விஞ்சையர் சேணி செல விட்டு – சூளாமணி:10 1745/3
செற்றம் நோய் செயிர் பகை என்று இவை முதல செல உணர் நீ – சூளாமணி:11 2041/4
பூதவாதியும் பொங்கினன் மேல் செல
ஆதவாதி இவனை அடக்கினால் – நீலகேசி:10 854/2,3
மேல்


செலல் (6)

விரை செலல் இவுளி தேரோய் விஞ்சையர் உலகம் ஆளும் – சூளாமணி:9 1133/1
விரை செலல் இவுளிகள் இடறி வெம் தடி – சூளாமணி:9 1250/3
விளங்கி வெண் மதி செலல் விலக்கி நீள் விசும்பு – நீலகேசி:1 24/3
விரை செலல் இவுளியும் வேழ ஈட்டமும் – நீலகேசி:1 25/1
நிரை செலல் கொடுஞ்சி நல் நேமி ஊர்தியும் – நீலகேசி:1 25/2
வேறுவேறு செலல் வெளிறா கொளாய் – நீலகேசி:2 216/2
மேல்


செலவிய (1)

செற்றவர் செகுத்து செங்கோல் செலவிய காலத்து அன்றே – நாககுமார:1 10/4
மேல்


செலவிற்கு (1)

நிலை செலவிற்கு இவை வேண்டா நின் பொருளும் இவை அல்லா – நீலகேசி:4 296/3
மேல்


செலவின் (2)

கடு வெம் செலவின் உலவும் கலனும் – நீலகேசி:5 466/2
தெளிவு உளது ஆம் செலவின் முடிவு என்னில் – நீலகேசி:5 606/2
மேல்


செலவினை (1)

சித்திரப்பாவை வானில் செலவினை வேட்டாள் என்றான் – உதயணகுமார:5 247/4
மேல்


செலவு (2)

திங்களின் முகத்தில் பாவை செலவு நின்னாலே அன்றி – உதயணகுமார:5 248/2
சென்றது என்றால் அதன் கேடு_இன்மை ஆம் செலவு
இன்று அது என்றால் அதன் நாற்றமும் இல்லற்க – நீலகேசி:5 626/1,2
மேல்


செலவும் (2)

தேவியின் வரவும் நல்ல திருமகன் செலவும் கேட்டு – உதயணகுமார:1 25/1
தெரிவு_இலா செலவும் சிந்தை பொருள்-வயின் திருகு பற்றும் – யசோதர:4 242/2
மேல்


செலவே (2)

செரு மாலை மன்னர் இறை தேவசேனன் எதிரே சிவந்து செலவே – சூளாமணி:9 1328/4
திசை-தொறும் இவை பிற சுகதன செலவே – நீலகேசி:4 449/4
மேல்


செலவை (1)

உரிய அ தொழில்களோடு கலைகளின் செலவை ஓர்ந்தும் – யசோதர:4 261/3
மேல்


செலவோடு (1)

சிந்தனைக்-கண் செலவோடு வரவுமே நிலை இல்ல – நீலகேசி:2 177/3
மேல்


செலற்கு (2)

ஊடு செலற்கு அரிதாய் இடருற்றார் – சூளாமணி:7 655/4
அந்தர நெறி செலற்கு ஆய்_இழை அரசனை விடுத்து அருக்கசந்திரன் – நீலகேசி:2 231/3
மேல்


செலற்பாலது (1)

நிகர்_அலா நீசர்-தம் மேல் நீ செலற்பாலது என்று – சூளாமணி:9 1172/3
மேல்


செலா (1)

விட்ட மாவின் மேல் செலா
துட்டமா துரந்தனன் – சூளாமணி:9 1373/2,3
மேல்


செலுத்தவும் (1)

செல்லவும் செலுத்தவும் நில்லவும் நிறுத்தவும் – நீலகேசி:4 294/2
மேல்


செலுத்திடுவான் (1)

மன் நாகம் மாவினொடு மதம் அடக்கி செலுத்திடுவான் – நாககுமார:2 46/4
மேல்


செலுத்தும் (2)

ஏதம் ஒன்று இன்றி செங்கோல் இனிதுடன் செலுத்தும் நாளில் – உதயணகுமார:4 205/4
உரிதினில் பொருள்களை செலுத்தும் ஒற்றுமை – நீலகேசி:8 787/2
மேல்


செலுத்துவது (1)

ஐயம்_இல் தீ_கதி செலுத்துவது அது என்னை ஆவது என்றாள் – நீலகேசி:9 828/4
மேல்


செலும் (3)

தேவனே என செல்வனும் செலும்
காவலன் எதிர்கண்டு கண் மகிழ் – உதயணகுமார:5 284/2,3
பால் அடிசில் நெய் அருந்தி பார் அரசன் செலும் நாள் – உதயணகுமார:6 353/4
பெரு வழியா செலும் பெயர்வு_இல் சூளிகைக்கு – சூளாமணி:12 2069/3
மேல்


செவ் (7)

செங்கயல்_கண்ணி தாதை செவ் விரல் குவிய பற்றி – சூளாமணி:8 985/3
செவ் அலர் கண்ணியர் செம் கண் ஆடவர் – சூளாமணி:9 1270/2
தேம் மரு செங்கழுநீரின் செவ் இதழ் – சூளாமணி:10 1733/1
நெய் ஆர் செவ் வேல் நீள் ஒளி நேமி படையானே – சூளாமணி:10 1743/4
செவ் வரை அனைய தோள் செல்வன்-தன்னொடும் – சூளாமணி:10 1770/2
செவ் வகை மொழிந்தவன் செல்வ சேவடிக்கு – சூளாமணி:11 1888/2
செவ் வரை மிசை தீ திரள் போல்பவன் – நீலகேசி:3 240/2
மேல்


செவ்வரத்த (2)

மா நீலம் இடை பதித்து வெண்_பளிங்கில் செவ்வரத்த இரேகை வாங்கி – சூளாமணி:9 1536/1
சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி – சூளாமணி:10 1757/3
மேல்


செவ்வரி (1)

புடம் கலந்து இருள்பட்டு உள்ளால் செவ்வரி பரந்த வாள் கண் – சூளாமணி:10 1625/3
மேல்


செவ்வரை (1)

செம் கதிரோன் ஒளி பருகும் செவ்வரை நேர் அகலத்தான் திறமும் கேளாய் – சூளாமணி:10 1808/4
மேல்


செவ்வலர் (1)

செவ்வலர் திருவினாலும் செருக்கிய களியன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1552/4
மேல்


செவ்வழி (2)

செவ்வழி மழலை நாணே எழினியா மறைத்து சென்றாள் – சூளாமணி:8 983/4
பணி மிடற்று மொழி பயிற்றும் பைங்கிளியின் செவ்வழி இன் இசை மேல் பாட – சூளாமணி:8 1034/2
மேல்


செவ்வன் (1)

செய்ய தன சீறடிகள் செவ்வன் இடமாட்டா – சூளாமணி:8 1103/3
மேல்


செவ்வன (1)

தேசு_அறு திகரியும் செவ்வன வெளவுமே – சூளாமணி:5 402/4
மேல்


செவ்வனம் (1)

தேவி அமர் கோயிலது செவ்வனம் அடைந்தாள் – சூளாமணி:8 862/4
மேல்


செவ்வனே (4)

சிந்தை தாய்_இலாதவர் திறத்தும் செவ்வனே
நொந்து தாம் பிறிது உரை நொடிய வல்லரோ – சூளாமணி:4 231/3,4
ஏழைகாள் இனி ஒழிந்திட்டு செவ்வனே
வாழுமாறு அறிந்து உயிர் காத்து வாழ்-மினே – சூளாமணி:7 688/3,4
தெளியாமல் இல்லை நின் திரு_அடிகள் மெய்ம்மை தெளிந்தாலும் செவ்வனே தெரிந்து உரைக்கல் ஆமே – சூளாமணி:11 1905/4
தேவிமார்-தங்களை கூவி செவ்வனே
காவி ஆய் நெடும் கணீர் கருதிற்று என் என – சூளாமணி:12 2095/2,3
மேல்


செவ்வாய் (16)

இருவரும் பவள செவ்வாய் இன் அமிர்து உண்டு வேல் போல் – உதயணகுமார:4 204/2
பண்ணினுக்கு ஒழுகும் நெஞ்சின் பாவை இ பண் கொள் செவ்வாய்
அண்ணலுக்கு அமிர்தம் ஆய அரிவையர்க்கு உரிய போகம் – யசோதர:2 95/1,2
வங்க-வாய் பவழ செவ்வாய் வயந்த மா திலகை என்பாள் – சூளாமணி:4 160/4
செவ்வாய் பவழ கடிகை திரள் எனும் – சூளாமணி:5 290/1
ஈங்கு இவர்-தம்முள் யாவர் இலங்கு இரும் பவழ செவ்வாய்
கோங்கு இவர் குவி மென் கொங்கை கொம்பினுக்கு உரிய காளை – சூளாமணி:5 330/1,2
செங்கயல் நெடும் கண் செவ்வாய் பிரீதிமதி பயந்த காளை – சூளாமணி:5 353/3
அடுக்கிய அனிச்சப்பூவின் அமளி மேல் அரத்த செவ்வாய்
வடி கயல் நெடும்_கணார்-தம் வளை கையால் வளைத்த மார்பில் – சூளாமணி:6 558/1,2
செம் சுடர் திலக செவ்வாய் மகளிரை விமானம் சேர்த்தி – சூளாமணி:7 678/3
செம் கனி கனிந்த செவ்வாய் சிறு நுதல் பெரிய_கண்ணாள் – சூளாமணி:8 1004/4
மணி மருள் முறுவல் செவ்வாய் மாதவசேனைக்கு ஈந்து – சூளாமணி:8 1008/2
சில் அணி மழலை செவ்வாய் திரு மொழி பிறந்தது உண்டு – சூளாமணி:8 1011/2
திருகினான் எயிறு செவ்வாய் கறித்தனன் திசைகளோடும் – சூளாமணி:9 1147/3
மழலை அம் கிளவி செவ்வாய் மடந்தையும் அடைந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1700/2
மங்கை-தன் பவழ செவ்வாய் மடுத்து அகம் அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1706/4
தேம் கமழ் பவழ செவ்வாய் முறுவல் நீர் பருகி தேங்கி – சூளாமணி:11 1842/2
கொவ்வை அம் துவர் செவ்வாய் குண்டலமாகேசியே – நீலகேசி:2 186/4
மேல்


செவ்வாயின் (1)

தேன் தளங்கு குழலீர் நும் செவ்வாயின் எழில் நோக்கி – சூளாமணி:4 176/3
மேல்


செவ்வாயும் (2)

செங்குவளை நாறும் திரு_மேனி செவ்வாயும்
அம் குவளை ஈர் இதழும் ஆம்பலுமே நாறுமால் – சூளாமணி:8 1115/1,2
சேது_ஆம்பல் வீழ்ந்து அனைய செவ்வாயும் செங்குவளை திளைத்த கண்ணும் – சூளாமணி:9 1533/1
மேல்


செவ்வி (5)

ஏகுக செவ்வி தத்தை எழில் மனைக்கு எழுக என்றான் – உதயணகுமார:4 200/4
திருவற நெறியது செவ்வி காண்-மினே – யசோதர:5 329/4
தேம் கமழ் குழலினாரும் தாயரும் செவ்வி காப்ப – சூளாமணி:8 989/3
திரு மலர் பாவை அன்ன தேவியை செவ்வி காண்பார் – சூளாமணி:10 1635/2
தேன் இவர் அலங்கலீர் செவ்வி காண்-மினே – சூளாமணி:12 2092/4
மேல்


செவ்விதில் (3)

சீவகன் வத்தவற்கு செவ்விதில் செப்புகின்றான் – உதயணகுமார:1 95/1
செவ்விதில் புணர்ந்து மிக்க செல்வத்தை ஆக்கும் முன்னம் – நாககுமார:1 4/2
செவ்விதில் செப்ப சீர் உடை மன்னனும் – நாககுமார:1 31/2
மேல்


செவ்விமையின் (1)

செவ்விமையின் நின்றவர் திருந்து அடி பணிந்து உன் – யசோதர:5 272/3
மேல்


செவ்வியர் (1)

செய்ய சொல்லுநர் செவ்வியர் ஆபவோ – நீலகேசி:5 536/4
மேல்


செவ்வியராக (1)

செவ்வியராக செய்து சிறப்பினை நிறுத்தும் வேந்தே – யசோதர:1 70/4
மேல்


செவ்வியால் (1)

சேர்ந்து இரு புதல்வர் தோன்றி செவ்வியால் செல்லும் நாளில் – நாககுமார:3 76/2
மேல்


செவ்வியில் (1)

தேவிளங்குமரர் போல செவ்வியில் பயந்தாள் அன்றே – உதயணகுமார:1 25/4
மேல்


செவ்வியும் (2)

செவ்வியும் குறியும் செப்பி சென்றவள் எய்தலோடும் – யசோதர:2 114/2
செந்தாஅமரை அடியின் செவ்வியும் மற்று இதுவாயின் தெய்வமே ஆம் – சூளாமணி:9 1539/4
மேல்


செவ்வியோ (2)

தோள் இணை செவ்வியோ என்ன சூழ் ஒளி – சூளாமணி:4 195/3
கந்து அணை யானை வேந்தன் கழல் அடி செவ்வியோ என்று – சூளாமணி:10 1695/2
மேல்


செவ்வினை (1)

நிற்கும் செவ்வினை நீங்க நின்றனர் – நாககுமார:4 106/3
மேல்


செவ்வே (1)

சிறை என்பது இல்லை செவ்வே செம் புனல் சிறக்கும் ஆயின் – சூளாமணி:8 981/1
மேல்


செவ்வேல் (4)

அழல் கதிர் இலங்கும் செவ்வேல் அதிர் கழல் அரசர்_கோவே – சூளாமணி:5 258/4
மறம் தலைமயங்கு செவ்வேல் மன்னவன் வெய்யன் ஆயின் – சூளாமணி:5 263/3
கை புடை இலங்கு செவ்வேல் கச்சற்கு மருகனார் என்று – சூளாமணி:6 563/3
விடம் அலைத்து இலங்கு செவ்வேல் வெய்யவன் பெயரன் வேட்டான் – சூளாமணி:10 1698/4
மேல்


செவி (27)

ஏற்று அரும் செவி இறைஞ்சி தன்னுடை – உதயணகுமார:6 325/3
சேயிடை சென்று ஓர் கீதம் செவி புக விடுத்தலோடும – யசோதர:2 94/2
சில் மலர் குழலி என்றே செவி புதைத்து இனிது சொன்னாள் – யசோதர:2 100/4
தேங்கலன் அரசன் செம் கை செவி முதல் செறிய சேர்த்தி – யசோதர:2 138/2
சென்று மின் சொரிய செவி தாழ்த்தினான் – சூளாமணி:7 630/4
தீமை யானைகள் செவி உகு செறி கடாம் திளைத்தலில் திசை நாறி – சூளாமணி:8 881/2
செம் கல் தூளி தம் செவி புறத்து எறிதலின் சிகரங்கள் இடை எல்லாம் – சூளாமணி:8 884/3
செரு இயல் களிறுகள் செவி புடை அரவமும் – சூளாமணி:8 940/1
விரவிய செவி பிற விளிகொளல் இலவே – சூளாமணி:8 940/4
சுடு சொல் இஃது ஒழிக என்று துணை செவி புதைத்து வல்லே – சூளாமணி:9 1146/3
தூதுவர் உருவ காளை செவி சுடு சரம் பெய் தூணி – சூளாமணி:9 1203/3
புகு-தொறும் செவி சுடு புன்சொல் ஆர் அழல் – சூளாமணி:9 1207/3
நெடிது என நிறுத்தி நீர் உகுத்து நீள் செவி
மடிதர முடுகின மான யானையே – சூளாமணி:9 1249/3,4
தழை செவி மத முகத்து ஒளிக்கும் சக்கரம் – சூளாமணி:9 1399/3
செம்பினை உருக்கி வெய்தாய் செவி முதல் சொரிந்ததே போல் – சூளாமணி:9 1424/3
தேறினார் மொழிகள் கொண்டு செவி சுடு சொற்கள் கேட்டும் – சூளாமணி:9 1447/3
சிறியவன் உரைகள் வந்து என் செவி சுடும் பொறுக்கல் ஆற்றேன் – சூளாமணி:9 1449/1
சிகரம் அனைய மத யானை செவி மேல் சரிந்து செம் குருதி – சூளாமணி:9 1477/3
செம்பொன் செய் சுருளை மின்ன செவி மிசை தளிர்கள் சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1632/3
தேம் பொழி செய்யுள் இன்பம் செவி முதல் சேர்த்துவாரும் – சூளாமணி:10 1638/4
முடை கொள் முழு செவி ஒண் பல் பதகர் – சூளாமணி:11 1949/1
சேக்கை கொள்வன செம் செவி எருவையும் மருவி – நீலகேசி:1 31/3
தோடு கொண்டு ஒரு செவி விளங்க துளங்குவ மகரம் ஒன்று ஆட – நீலகேசி:1 67/1
கீழார் அலி கண் முழு செவி கிண்ணர்கள் எண்_இகந்த – நீலகேசி:1 76/3
சிறப்பு உடை இந்தியம் ஐந்து என வந்த செவி உடைய – நீலகேசி:1 80/3
உற்றிலவாய் ஒலி கொள்ளும் செவி என ஓதுகின்றாய் – நீலகேசி:5 516/1
காரியம் செவி காணலம் காயக்கு என் – நீலகேசி:10 877/4
மேல்


செவி-காறும் (1)

தொடங்குகின்ற சுடு சரங்கள் சுருங்கி ஒரு கை செவி-காறும்
முடங்கும் ஒரு கை சிலை வளையா நிமிரும் கண்டது இத்துணையே – சூளாமணி:9 1342/1,2
மேல்


செவிக்கண்ணது (1)

சேய்த்து என கோடலும் சேராது ஒலி செவிக்கண்ணது எனின் – நீலகேசி:5 517/2
மேல்


செவிக்கு (1)

தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தணப்பு_இல் கேள்வியார் – சூளாமணி:5 239/2
மேல்


செவிகள் (3)

சுந்தர வயிர திண் தோள் தோழரா செவிகள் ஒற்றா – சூளாமணி:6 565/2
ஏனவர் செவிகள் ஆர இரும் புகழ் விளைப்பன் என்றான் – சூளாமணி:9 1199/4
தீதுரை கொணர்ந்து நம் செவிகள் சுட்ட இ – சூளாமணி:9 1210/2
மேல்


செவிகளாய் (1)

கண்ணும் மூக்கொடு நா மெய் செவிகளாய்
வண்ணம் நாற்றம் சுவையினொடு ஊறு ஒலி – நீலகேசி:10 857/2,3
மேல்


செவிடும் (1)

ஒன்றிய செவிடும் ஊமும் ஒருவனால் பெறுதல் உண்டோ – யசோதர:4 246/3
மேல்


செவிய (1)

உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை – சூளாமணி:9 1532/1
மேல்


செவியர் (1)

நாலும் செவியர் நவைசெய் மருப்பினர் – சூளாமணி:11 1974/3
மேல்


செவியின் (2)

மான நல் யூகி யானை செவியின் மந்திரத்தை செப்ப – உதயணகுமார:1 85/3
கண்ணின் குறி மூக்கின் குறி மெய்யின் குறி செவியின்
நண்ணும் குறி நாவின் குறி நாடின் மனத்தோடு – நீலகேசி:5 522/1,2
மேல்


செவியினுள் (1)

செறி பொழில்-அதனுள் சென்று செவியினுள் இசைப்ப மன்னன் – யசோதர:4 256/3
மேல்


செவியுற (1)

பொறியின் வேழத்தின் பொங்கு செவியுற
உறு மனத்துடன் ஊர்ந்து முன்னே வர – உதயணகுமார:1 49/1,2
மேல்


செவிலியும் (1)

வகை செவிலியும் எழுவரையும் வைத்தனர் – உதயணகுமார:6 363/4
மேல்


செழு (12)

திரு மணி கிடந்தது என்ன செழு மகன் கிடப்ப கண்டு – உதயணகுமார:1 16/2
செம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செழு மணி மண்டபத்துள் – நாககுமார:1 1/1
திங்கள் மால் புரிசை வேலி செழு நகர் அரசன் செம்மல் – சூளாமணி:5 323/2
திரு மருவிய செழு நிழலன செம் குழையன தேமா – சூளாமணி:6 431/2
தேவர்கள் உலகம் எல்லாம் செழு மணம் அயர்ந்து கூட்ட – சூளாமணி:6 560/2
தேன் அவாம் செழு மலர் செறிந்த குஞ்சியுள் – சூளாமணி:7 822/2
செம் கண் மால் சிங்கம் வென்று செழு மலர் திலத கண்ணி – சூளாமணி:8 827/1
குளிறும் இன்னியம் குழுமலில் செழு மலை கொடுமுடி உடன் ஆர்த்த – சூளாமணி:8 874/3
செழு மலர் திரள்கள் தாழும் சித்திரகூடம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 967/4
தேம் மிடை கானல் வேலி செழு மணல் குவாலும் குன்றும் – சூளாமணி:8 992/1
செழு மலர் அலங்கல் மார்பன் செம் கண் தீ உமிழ கண்டும் – சூளாமணி:9 1160/1
செழு வரை செறிய முன் உடுத்த செம் துகில் – சூளாமணி:9 1516/3
மேல்


செழும் (25)

செந்நெல்கள் விளை வயல் செழும் புனல் நதிகளும் – உதயணகுமார:1 71/2
தேன் அகத்து உறையும் செழும் சந்தன – சூளாமணி:4 125/1
சேய் நிழல் செழும் பொனால் திரண்ட செம் பழத்தவாய் – சூளாமணி:4 132/3
சீர் அணிந்த செழும் பிண்டி தளிர் ஈன்று திகழ்ந்தனவே – சூளாமணி:4 175/2
தென்றலும் செழும் மது திவலை மாரியும் – சூளாமணி:4 192/1
தீம் தொடை நரம்பின் தெய்வ செழும் குரல் சிலம்ப ஏத்த – சூளாமணி:6 545/2
அள் இலை செழும் பலவின் ஆர் சுளை – சூளாமணி:7 579/1
திரு கவின்ற செல்வ செழும் தாமரை – சூளாமணி:7 627/2
செழும் மணி சிகர கோடி சித்திரகூடம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 765/4
செழும் திரள் புடகம் சேர்ந்த திரு வளர் கபாட வாயில் – சூளாமணி:8 853/2
திரை கரங்களில் செழும் மலை சந்தன திரள்களை கரை மேல் வைத்து – சூளாமணி:8 877/3
சிந்து என்பது வலத்தது செழும் கலம் சிதர்கின்ற நிகழ் யாறு – சூளாமணி:8 878/2
சேய் இரும் குன்றம் ஈன்ற செழும் மணி சலாகை போல்வாள் – சூளாமணி:8 984/4
செழும் மணி சிலை சென்று ஏறும் தெய்வ மா மிதுனம் ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1109/4
செந்தாஅமரை புரையும் செழும் கண்ணும் தட கையும் பவள வாயும் – சூளாமணி:9 1531/1
செழும் மலர் தாது கொய்து மெல் விரல் சிவந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/1
திரள் இரும் சிவிறி வீக்கி செழும் மழை தாரை பெய்வார் – சூளாமணி:10 1675/1
செழும் மலர் அணி குழல் தேவிமார் என – சூளாமணி:10 1718/3
திரையின் ஆர் செழும் மணி முத்தம் சிந்தினார் – சூளாமணி:11 1871/2
செழும் மணி மாளிகை சென்னி சூழ்வது – சூளாமணி:11 1872/2
செழும் மணி திரள் மிசை செறிந்த போல்வன – சூளாமணி:11 1894/2
செழும் திரள் பூம் பாவைகளும் திகழ் மணியின் சுடர் கொழுந்தும் – சூளாமணி:11 2059/1
செறிவு எனப்படுவ மூன்று செழும் மதில் செறிய செய்து – சூளாமணி:12 2111/1
திரு கிளர் குணம் மேல் சேடி செழும் மலை குவட்டின் ஓட்டி – சூளாமணி:12 2114/2
சேறல் இன்றி செழும் பொருள் மேல் சென்ற சிந்தை வேட்கையினை – நீலகேசி:1 40/2
மேல்


செற்ற (1)

தீ_வினை செய் வாயிலொடு செற்ற மன குற்றம் – நீலகேசி:1 107/1
மேல்


செற்றது (1)

செற்றது ஓர் படை உண்டாயிற்று என்று கண் சிவந்திட்டானே – சூளாமணி:9 1171/4
மேல்


செற்றம் (4)

செற்றம் நவின்றார் செறுப்பொடு சென்றவர் – சூளாமணி:11 1969/2
செற்றம் நோய் செயிர் பகை என்று இவை முதல செல உணர் நீ – சூளாமணி:11 2041/4
சிறந்த பின் விழைவொடு செற்றம் செய்திடும் – சூளாமணி:12 2070/2
செற்றம் பெரிதும் உடையன் அ சீவன்கள்-தம்மொடு எல்லாம் – நீலகேசி:6 680/2
மேல்


செற்றமும் (2)

செற்றமும் சினமும் நீக்கி திரு அற தெளிவு காதல் – யசோதர:4 253/2
செற்றமும் சினங்களும் செருக்கும் செய்திடும் – சூளாமணி:12 2084/3
மேல்


செற்றமோடு (1)

பெரியவன் இவன் என பிறந்த செற்றமோடு
எரி அவிர் வெகுளியார் இளைய காளை இங்கு – சூளாமணி:9 1410/2,3
மேல்


செற்றலர் (1)

சென்றவர் செற்றலர் செகுத்து பின்னரே – சூளாமணி:9 1509/2
மேல்


செற்றலன் (2)

செற்றலன் தெழித்து மேல் – சூளாமணி:9 1370/2
செற்றலன் விடுத்த பின்றை செகுத்து உயிர் பருகின் அல்லால் – சூளாமணி:9 1435/1
மேல்


செற்றவர் (3)

செற்றவர் செகுத்து செங்கோல் செலவிய காலத்து அன்றே – நாககுமார:1 10/4
செற்றவர் செருக்கும் சூழ்ச்சி தெருண்டவர் கடவ அன்றே – சூளாமணி:5 246/4
செற்றவர் செருக்கும் செய்கை செரு_வல்லான் சிங்ககேது – சூளாமணி:5 328/3
மேல்


செற்றவரினும் (1)

செற்றவரினும் மிகு சூரன் சுபசந்திரன் – நாககுமார:4 122/2
மேல்


செற்றவன் (1)

செற்றவன் இருந்த ஆறும் செம் கண் தீ உமிழ்ந்த ஆறும் – சூளாமணி:9 1151/2
மேல்


செற்றனள் (1)

சினம்கொளா உயிர் செற்றனள் நஞ்சினில் – யசோதர:3 214/2
மேல்


செற்றி (1)

பூவும் நல் தளிரும் செற்றி பொழில் மிக சூழ்ந்து இலங்கும் – உதயணகுமார:1 6/1
மேல்


செற்று (4)

பிறவி செற்று அரிய வீட்டின் பெருமையை தருதலானும் – யசோதர:1 51/2
செற்று அவன் நலிதல் அஞ்சி திறைகொடுத்து அறிவித்து அன்றே – சூளாமணி:5 304/3
குடங்கையின் அகன்று நீண்டு குவளையின் பிணையல் செற்று
மடம் களி மதர்வை செம் கண் மான் பிணை மருட்டி மையால் – சூளாமணி:10 1625/1,2
முடிகளும் மடந்தைமாரும் முகிழ் நகை கலன்களும் செற்று
அடியிடும் இடம் இன்று ஆகி மூடி ஆகாயம் எல்லாம் – சூளாமணி:12 2121/2,3
மேல்


செற்றே (1)

அரசனுக்கு இனியர் ஆகி அமைச்சியல் நடத்தி செற்றே
வரு பகை பலவும் தேய வர செங்கோல் உய்க்கும் காலை – உதயணகுமார:1 29/1,2
மேல்


செற்றோரை (1)

சில தினம் பிரிந்த போதும் செற்றோரை செகுத்த போதும் – உதயணகுமார:5 246/4
மேல்


செறி (38)

பெறு பொருள் செறி பீடு உடை கல்வியும் – உதயணகுமார:1 35/2
பூம்_துகில் செறி மருங்குல் பொரு கயல்_கண்ணி வேய் தோள் – உதயணகுமார:1 103/2
செறி புகழ் சேர் சித்திநகர்-தன்னை ஆளும் சிரீவர்த்தமானன் எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 16/4
செறி கழல் மன்னன் செப்புக என்றலும் – நாககுமார:1 25/2
தேவி மாடம் அடைந்து செறி கழல் – யசோதர:1 19/2
செறி பொழில்-அதனுள் சென்று செவியினுள் இசைப்ப மன்னன் – யசோதர:4 256/3
விரை செறி பொழிலின் உள்ளால் வேனிலின் விளைந்த எல்லாம் – யசோதர:4 258/1
சினவரன் சரணம் மூழ்கி செறி தவம் படர்தும் என்றார் – யசோதர:5 316/4
செம்பொன் மா மணி தோள்_வளை கடகங்கள் செறி கழல் முதலா – யசோதர:5 326/2
தேம் குலாம் அலங்கல் மாலை செறி கழல் மன்னர் மன்ன – சூளாமணி:4 161/1
தேனும் வண்டும் தீது_இல பாடும் செறி தாரோய் – சூளாமணி:5 309/1
செறி கழலவற்கு தாதை சித்திரகூடம் என்னும் – சூளாமணி:5 352/1
சென்று கற்பக வனம் அன செறி பொழில் அடைந்தார் – சூளாமணி:6 466/2
சேடி கைத்தலத்தன செறி மணி திகழ்வ செம் – சூளாமணி:6 467/3
தீட்ட அரும் திலத கண்ணி செறி கழல் அரசர்_கோமான் – சூளாமணி:6 517/1
தீமை யானைகள் செவி உகு செறி கடாம் திளைத்தலில் திசை நாறி – சூளாமணி:8 881/2
தென்னென் தேன் நிமிர் திருநிலையகம் எனும் செறி பொழில்அது சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 889/4
திரை செறி நெடு வரை கடை-தொறு திசைதிசை – சூளாமணி:8 935/3
கரை செறி கடல் ஒலி கடுகியது எனவே – சூளாமணி:8 935/4
விரை செறி புரி குழல் வேல் கண் நங்கை-தன் – சூளாமணி:8 1052/1
புரை செறி கடிவினை நாளை போழ்து என – சூளாமணி:8 1052/2
உரை செறி மறுகில் என்று ஒருத்தி கூறினாள் – சூளாமணி:8 1052/4
தெளித்தது செறி பொழில் தேம் பெய் மாரியே – சூளாமணி:8 1067/4
வரை செறி சிங்க ஏறு மணி_வண்ணன் அழித்த ஞான்றே – சூளாமணி:9 1134/2
விரை செறி பொழில் கொள் சோலை விஞ்சையர் உலகில் பட்டது – சூளாமணி:9 1134/3
சிகரி முடி திரு மா மணி செறி குண்டலம் இலங்க – சூளாமணி:9 1297/1
செறி மணி கடக கையால் திண் சிலை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1449/3
தேனும் வண்டும் பல சென்று திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலாய் – சூளாமணி:9 1474/2
ஒன்று தன் செறி குறங்கு ஊன்றி கைத்தலம் – சூளாமணி:9 1517/1
சீர் மேகம் என செறி கண் இடி முரசம் கடிது அதிர்ந்து திசை மேல் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:9 1530/2
தேவரும் மனிதர்-தாமும் செறி கழல் விஞ்சையாரும் – சூளாமணி:10 1555/1
திரை செறி கனை கடல் சென்று தேர்த்து என – சூளாமணி:10 1768/3
புரை செறி புரிசையின் புறணி முற்றினார் – சூளாமணி:10 1768/4
விரை செறி குழல் அம் கூந்தல் மெல்_இயல் வருக என்றான் – சூளாமணி:10 1793/3
திரு அயாவுயிர்க்கும் மார்பன் செறி தவர் சரண மூலத்து – சூளாமணி:11 1862/3
திரை செறி வளாகமும் சிறுவர்க்கு ஈந்து போய் – சூளாமணி:12 2099/2
விரை செறி மணி முடி விலங்க நீக்கினார் – சூளாமணி:12 2099/4
சிந்தித்தாள் இது செறி எயிற்று அரிவையது உருவாய் – நீலகேசி:1 58/1
மேல்


செறிக்க (1)

தீண்ட அம் விஞ்சை வேந்தன் திரு நகர் செறிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 920/4
மேல்


செறிக்கப்பட்ட (1)

குன்றினால் செறிக்கப்பட்ட குமரி நீர் அமிர்த யாறு – சூளாமணி:8 1111/2
மேல்


செறிக்கப்படும் (1)

செறிக்கப்படும் உயிர் தீ_வினை பின்னும் – நீலகேசி:4 336/3
மேல்


செறிக்கும் (2)

எல்லா வினை செறிக்கும் இயல் முனியை தான் பணிந்தாள் – நாககுமார:1 36/4
செப்பு அடு வன முலை செறிக்கும் சிதர் அரி மழை கணும் சிறைக்கும் – நீலகேசி:1 72/2
மேல்


செறித்த (3)

சிலந்தி நூலில் செறித்த நல் சிங்கம் போல் – உதயணகுமார:1 60/1
திங்களை இரண்டு கூறா செய்து முன் செறித்த போல – சூளாமணி:8 925/1
ஊற்று செறித்த ஒரு பெயர் மா தவன் – சூளாமணி:11 1915/2
மேல்


செறித்தல் (1)

செறித்தல் இரையோடு இவை காற்றின ஆம் – நீலகேசி:6 676/2
மேல்


செறித்தனர் (1)

சிலர் சலாகை வெதுப்பி செறித்தனர்
கொலை_வலாளர் குறைத்தனர் ஈர்ந்தனர் – யசோதர:3 182/2,3
மேல்


செறித்திடும் (1)

ஊற்றினை செறித்திடும் உறு தவனுடை சாரணை – நாககுமார:4 144/1
மேல்


செறித்து (3)

அவ்வளவு அவருக்கு ஊற்று செறித்து உடன் உதிர்ப்பை ஆக்கும் – யசோதர:1 70/2
கொழும் திரள் வயிர கோடி கூர் முளை செறித்து செம்பொன் – சூளாமணி:8 853/1
உரைசெய் கால் சுவடு நுங்க செறித்து ஒன்று புறத்தது ஆக்கி – சூளாமணி:8 927/3
மேல்


செறிதல் (1)

செறிதல்_இல் ஆர்வங்கள் செல்வம் தருமே – சூளாமணி:11 2011/4
மேல்


செறிதல்_இல் (1)

செறிதல்_இல் ஆர்வங்கள் செல்வம் தருமே – சூளாமணி:11 2011/4
மேல்


செறிதலை (1)

செறிதலை இலாத மன்னன்-தன்னையே செகுத்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1463/4
மேல்


செறிந்த (9)

செறிந்த பூமி வாழ் திரு மருகன் வரும் – உதயணகுமார:5 282/2
சீலமும் வளங்களும் செறிந்த வேழ தன்மையை – உதயணகுமார:6 353/1
செம்பொன் பட்டம் செறிந்த திரு நுதல் – சூளாமணி:4 147/3
தேன் அவாம் செழு மலர் செறிந்த குஞ்சியுள் – சூளாமணி:7 822/2
சேனை பண்அமைத்து சென்று திரு கடை செறிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:8 846/1
திண் திறல் தேர்களே செறிந்த என்னவும் – சூளாமணி:9 1269/1
செம்பொன் சுருளை மெல் விரலால் திருத்தி செறிந்த தேர் அல்குல் – சூளாமணி:10 1753/1
செழும் மணி திரள் மிசை செறிந்த போல்வன – சூளாமணி:11 1894/2
செறிந்த நாள்களுள் செய்வன அல்லவால் – நீலகேசி:10 874/4
மேல்


செறிந்ததாக (1)

காதலும் செறிந்ததாக காமனும் உழையனாக – சூளாமணி:10 1629/2
மேல்


செறிந்தவர் (2)

செறிந்தவர் தெளிந்த நூலார் சிறந்தவை தெரிந்து சொன்னால் – சூளாமணி:5 247/1
செறிந்தவர் தெளிந்த நூலார் சிறந்தவை தெரிந்து கூறி – சூளாமணி:5 247/3
மேல்


செறிந்தவன் (1)

செல்லும் அ காலம்-தன்னில் செறிந்தவன் புதல்வனான – உதயணகுமார:1 21/1
மேல்


செறிந்தன (2)

செய்யன செறிந்தன திரண்ட விரல் சால – சூளாமணி:10 1607/1
சந்தனம் செறிந்தன செப்பும் தண் புகை – சூளாமணி:11 1885/1
மேல்


செறிந்தனர் (1)

தேம் கமழ் அமளி தேம்ப செறிந்தனர் திளைத்து விள்ளார் – யசோதர:2 91/4
மேல்


செறிந்தனவாம் (1)

மற்கலியார் போல் அறிந்தன ஆயின் செறிந்தனவாம்
தக்கிலவே அறியாதன சொல்லுதல் தத்துவத்தை – நீலகேசி:6 681/2,3
மேல்


செறிந்தனன் (1)

செயலினை அறிதும் என்று செறிந்தனன் மறைந்து நின்றான் – யசோதர:2 118/4
மேல்


செறிந்தான் (1)

செறிந்தான் பெரிதும் செறியாது உரைப்பின் – நீலகேசி:6 672/2
மேல்


செறிந்து (9)

திசைகள் எங்கெங்கும் செய்யாள் செறிந்து இனிது உறையும் நாட்டுள் – நாககுமார:1 6/1
சித்திரங்களில் செறிந்து காமனார் – சூளாமணி:7 581/3
செல்வதே போல் இருள் செறிந்து சூழ்ந்தது – சூளாமணி:8 1057/2
வரை செறிந்து அனைய தோளான் மந்திரசாலை சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1174/3
உரை செறிந்து அங்கு பட்ட சூழ்ச்சியும் உணர்ந்து போந்தேன் – சூளாமணி:9 1174/4
தென்மலை சந்தனம் செறிந்து தாமரை – சூளாமணி:10 1690/2
வரை செறிந்து அனைய செம்பொன் மஞ்சங்கள் மலிர தோன்றி – சூளாமணி:10 1793/1
செம் கண் நெடு மாலே செறிந்து இலங்கு சோதி திரு முயங்கு மூர்த்தியாய் செய்ய தாமரையின் – சூளாமணி:11 1912/1
செறிந்து ஆங்கு இருக்கிற்பின் நீயும் சிற்றாத்தனை ஆகிற்றியே – நீலகேசி:6 682/4
மேல்


செறிந்தே (2)

செம் சுடர் விமானமது சேர்ந்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 869/4
செப்பொடு கடப்பகம் மடுத்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 870/4
மேல்


செறிப்ப (1)

சூழி மால் யானை துளை மதம் செறிப்ப தோன்றினான் தூமகேதனனே – சூளாமணி:9 1317/4
மேல்


செறிப்பர் (2)

செறிப்பர் உகிர் வழி ஏற சிலரே – சூளாமணி:11 1937/4
செறிப்பர் விரல்களை சீவுவர் மேனி – சூளாமணி:11 1940/2
மேல்


செறிய (6)

தேங்கலன் அரசன் செம் கை செவி முதல் செறிய சேர்த்தி – யசோதர:2 138/2
செம் மலர் அங்கையில் செறிய புல்லினான் – சூளாமணி:8 959/4
செழு வரை செறிய முன் உடுத்த செம் துகில் – சூளாமணி:9 1516/3
மணப்பு உடை சிந்தை என்னும் மடந்தையை செறிய வைத்தான் – சூளாமணி:12 2110/4
செறிவு எனப்படுவ மூன்று செழும் மதில் செறிய செய்து – சூளாமணி:12 2111/1
செறிய யான் சொலின் திரப்பியம் குணம் தொழில் – நீலகேசி:8 785/3
மேல்


செறியப்பண்ணும் (1)

ஊறும் தீவினை வாய்-தன்னை உற்று உடன் செறியப்பண்ணும்
கூறு நல் விதி புணர்ந்து குறைவு இன்றி செல்வம் ஆம் முன் – உதயணகுமார:1 4/1,2
மேல்


செறியா (3)

தோளின் மேல் செல சுடர் விடு கடகங்கள் செறியா
சூளி மா மணி தொடர் கொண்டு சுரி குஞ்சி பிணியா – சூளாமணி:7 713/2,3
செறியா மத யானை திரிந்தனவே – சூளாமணி:9 1237/4
தெளியாது எதிர் வருவார் அயில் உருவா வகை செறியா – சூளாமணி:9 1310/4
மேல்


செறியாது (1)

செறிந்தான் பெரிதும் செறியாது உரைப்பின் – நீலகேசி:6 672/2
மேல்


செறியும் (2)

செறியும் ஐஞ்ஞூறு பேரும் சீர்மையில் கரத்தினாரை – நாககுமார:2 61/3
செறியும் தொங்கல் செம்பொன் முடி மன்னனே – சூளாமணி:7 645/4
மேல்


செறிவினான் (1)

செண்பினான் அறிவினான் செறிவினான் என – நீலகேசி:8 805/2
மேல்


செறிவு (2)

செறிவு எனப்படுவ மூன்று செழும் மதில் செறிய செய்து – சூளாமணி:12 2111/1
உரை செறிவு உடையன உரைத்த நீர்மையள் – நீலகேசி:2 226/2
மேல்


செறிவே (1)

போற்றல் செறிவே பொறை ஆதிய நல் அறமும் – நீலகேசி:1 125/1
மேல்


செறு (1)

சினம் செறு ஆதி இன்றி திரிவித உலகத்து உச்சி – யசோதர:4 233/3
மேல்


செறுதலையே (1)

செறுதலையே இல்ல சீர்த்தன செய்விக்கும் சிட்டி இதுவே – நீலகேசி:9 835/4
மேல்


செறுதியேனும் (1)

செறுதியேனும் செம்பொன் முடி மன்ன ஓர் – சூளாமணி:7 629/3
மேல்


செறுநர் (1)

செறுநர் செய்தது சித்திரமாம் என – உதயணகுமார:1 50/1
மேல்


செறுப்பான் (1)

எய்யலுற்ற பகழியையும் எண்ணி வேந்தன் எதிர் செறுப்பான்
மையலுற்ற மத யானை மலைப்ப உந்தி மாற்றானை – சூளாமணி:9 1345/2,3
மேல்


செறுப்பொடு (1)

செற்றம் நவின்றார் செறுப்பொடு சென்றவர் – சூளாமணி:11 1969/2
மேல்


செறுமால் (1)

செறுமால் இங்கு இவை காணில் தேவிதான் என்பார் செம் கண் மால் காணுமேல் சீறானோ என்பார் – சூளாமணி:10 1756/3
மேல்


செறுவதே (1)

தீ_இனம் படர்ந்து வேந்தன் செறுவதே புரியும் ஆயின் – சூளாமணி:5 265/1
மேல்


செறுவு (1)

தேன் அமர் அகலம் என்னும் செறுவு செம் சால்கள் போக்கி – சூளாமணி:9 1199/2
மேல்


சென்-மின் (1)

பொல்லாத போக்கி இனி பூரண சென்-மின் என்றாள் – நீலகேசி:6 729/4
மேல்


சென்ற (24)

கொடி நிரை பொன் எயிற்கு குழுவுடன் சென்ற அன்றே – நாககுமார:1 13/4
கயந்தம் நீரணி காண்டற்கு சென்ற நாள் – நாககுமார:1 33/4
பரிவு உள தனையன் கொண்டு பாங்கினால் சென்ற அன்றே – நாககுமார:2 50/4
சிறு தினம் சென்ற பின்பு சீருடன் வியாளன் போந்து – நாககுமார:3 81/1
பயந்து தன் சேனையோடும் பவனத்தில் சென்ற அன்றே – நாககுமார:3 85/4
உருத்து எழு சினத்தின் சென்ற உள்ளம் மெய் மொழியோடு ஒன்றி – யசோதர:2 86/3
சென்ற தன் பிறப்பு ஓர்ந்து தெளிந்தது – யசோதர:3 186/2
தெருள் உடை மனத்தில் சென்ற தெளிந்த உணர்வு ஆய செல்வம் – யசோதர:4 244/1
வெங்கண் வினை போழ்ம் திருவ சரண் சென்ற மேல் நாள் – சூளாமணி:0 2/2
திரு வளர் செல்வர் மேல் சென்ற சிந்தை_நோய் – சூளாமணி:3 84/1
துன்னு தொல் முடியான் ஒளி சென்ற நாள் – சூளாமணி:4 142/2
அக நகர் அரைசரோடு அரைசன் சென்ற பின் – சூளாமணி:4 208/1
சென்ற நாட்டகம் சிலம்ப நின்று இடித்து உயிர் அலற – சூளாமணி:7 705/3
மற்று அ மால் அழித்தது எல்லாம் வானம் ஆறாக சென்ற
ஒற்றனால் உணர்ந்து வேந்தன் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:8 828/3,4
அறைந்தாங்கு அது சென்றது சென்ற வகை – சூளாமணி:8 1070/2
பின்னும் உள வேள்வி முறை சென்ற பல பேசி – சூளாமணி:8 1104/1
செரு நல் மற நேமி சென்ற அதுவே போழ – சூளாமணி:9 1465/3
சென்ற நாள் பெயருமேனும் செல்வமும் செருக்கும் ஆக்கி – சூளாமணி:11 1845/1
சிவண் ஒத்த உயர் வாழ்நாள் சென்ற பினர் செல் கதியும் – சூளாமணி:11 2061/3
சேறல் இன்றி செழும் பொருள் மேல் சென்ற சிந்தை வேட்கையினை – நீலகேசி:1 40/2
சென்ற குணங்கள் இருமையும் அல்லது அவற்றினில் தீர்ந்து – நீலகேசி:4 379/3
சென்ற அ குணங்கள்-தாமும் செல்லும் அ குணங்கள்-தாமும் – நீலகேசி:4 443/1
நின் சென்ற ஆற்றால் உரைத்தால் நெறி ஆற்ற நன்றே – நீலகேசி:6 720/4
சென்ற காலத்தும் செல்கின்ற காலத்தும் – நீலகேசி:10 860/1
மேல்


சென்றது (11)

சென்றது சிறந்து முன்னே திருவொடு திறலும் தேசும் – யசோதர:2 107/2
சென்றது அ மயிடத்தொடு செல் கதி – யசோதர:3 222/4
பொன் நகர் புக்கனன் பொழுதும் சென்றது
கன்னி-தன் பெருமையும் கரும சூழ்ச்சியும் – சூளாமணி:5 412/2,3
சென்றது அவற்கு அரசு என்பவே – சூளாமணி:7 620/4
பிதிர்வு சென்றது பெரு வரை பிளந்தது அ பிலமே – சூளாமணி:7 720/4
பொன் நகர் அடைந்தனர் பொழுதும் சென்றது
நல் நகர் இரைத்தது நரன்ற இன்னியம் – சூளாமணி:7 814/2,3
பெரும் கலி விமானமது சென்றது பெயர்ந்தே – சூளாமணி:8 871/4
அறைந்தாங்கு அது சென்றது சென்ற வகை – சூளாமணி:8 1070/2
சேயிடை எரிந்து சிந்தி செல்வன் மேல் சென்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1453/4
சென்றது என்றால் அதன் கேடு_இன்மை ஆம் செலவு – நீலகேசி:5 626/1
செதுவல் ஆம் பிற அது சென்றது என்றலே – நீலகேசி:8 811/4
மேல்


சென்றதும் (1)

தக்க புத்திரன் தரத்தில் சென்றதும்
தொக்க வானவர் தொல் சிறப்புடன் – உதயணகுமார:6 307/2,3
மேல்


சென்றதே (3)

மெள்ளவே கனை இருள் மெலிவு சென்றதே – சூளாமணி:8 1064/4
சத்தி-தான் சென்றதே என்றியேல் ஐந்து அன்றி – நீலகேசி:2 203/1
சென்றதே என்றலால் சிதர்ந்து பன்மையாய் – நீலகேசி:8 812/2
மேல்


சென்றவர் (4)

விண் மிசை சென்றவர் மெலிவும் வேற்றவர் – சூளாமணி:9 1258/1
மண் மிசை சென்றவர் மறிந்த மாற்றமும் – சூளாமணி:9 1258/2
சென்றவர் செற்றலர் செகுத்து பின்னரே – சூளாமணி:9 1509/2
செற்றம் நவின்றார் செறுப்பொடு சென்றவர்
சுற்றம் அழிக்கும் துவர் பகை துன்னினர் – சூளாமணி:11 1969/2,3
மேல்


சென்றவள் (1)

செவ்வியும் குறியும் செப்பி சென்றவள் எய்தலோடும் – யசோதர:2 114/2
மேல்


சென்றவற்கு (1)

உண்டு இனி நமக்கு ஓர் போர் என எதிரே உவந்து சென்றவற்கு இவை உரைத்தான் – சூளாமணி:9 1319/4
மேல்


சென்றனர் (3)

சென்று தம் என சென்றனர் ஒற்றர் பின் – யசோதர:3 195/3
ஏங்கு நீர் அமிர்தின் தீர்த்தம் சென்றனர் தெளித்தல் அன்றே – சூளாமணி:8 971/3
சென்றனர் ஆயிடை தெய்வ வாய் மொழி – சூளாமணி:9 1216/2
மேல்


சென்றனவும் (1)

வந்தனவும் சென்றனவும் வானத்தின் மேலும் மணி நிலத்து மீதும் நெறி மறிகுவன ஆகி – சூளாமணி:10 1755/2
மேல்


சென்றனவே (1)

சென்றனவே என்றும் செல்லலவே என்றும் செப்பினர்க்கே – நீலகேசி:4 378/3
மேல்


சென்றனள் (1)

சென்றனள் முனிவு சிந்தை திரு_இலி பிறிது கூறும் – யசோதர:2 142/2
மேல்


சென்றனன் (7)

சென்று அவனை காண்டும் என்று தேசம் முன்னி சென்றனன் – உதயணகுமார:1 70/4
நல் நகர் உஞ்சேனையின் நன்கு அமைச்சன் சென்றனன் – உதயணகுமார:1 71/4
வாமநாகர்-தம் மலையில் சென்றனன்
தாம மார்பனை தரத்தில் கண்டவர் – உதயணகுமார:5 290/2,3
மிஞ்சு மாளிகை வீரன் சென்றனன் – உதயணகுமார:5 293/4
தென் திசைக்-கண் சிறப்பொடு சென்றனன் – யசோதர:1 17/4
சென்றனன் அறிவு காட்சி திருவறத்து ஒருவன் ஆனான் – யசோதர:5 310/3
சென்றனன் சிறீசேனனே – சூளாமணி:9 1352/4
மேல்


சென்றனை (1)

சென்றனை பலிகொடுத்து தேவியை மகிழ்வி என்றாள் – யசோதர:2 142/4
மேல்


சென்றாம் (1)

நடுக்க-அது இன்றி நின்றாம் நல் அற தெளிவு சென்றாம் – யசோதர:1 62/4
மேல்


சென்றாய் (3)

விரை மணந்த தாமரை மேல் விண் வணங்க சென்றாய்
உரை மணந்து யாம் பரவ உள் மகிழ்வாய்_அல்லை – சூளாமணி:4 187/1,2
மணம் மயங்கு தாமரை மேல் வான் வணங்க சென்றாய்
குணம் மயங்கி யாம் பரவ கொண்டு உவப்பாய்_அல்லை – சூளாமணி:4 189/1,2
சென்றாய் கிடந்தது அசேதனை-தான் என்றும் – நீலகேசி:7 759/2
மேல்


சென்றாயும் (1)

சென்றாயும் வென்றாயும் நீயே வாழி திருமாலே – சூளாமணி:6 540/4
மேல்


சென்றார் (10)

மருவினர் மறைந்து சென்றார் மன்னவன் தாதை வைத்த – உதயணகுமார:3 162/3
பெற்றி நல் இமயம் கண்டு பேர்ந்து கீழ் திசையும் சென்றார் – உதயணகுமார:5 250/4
அற மழை பொழிந்த காலம் அறுபத்தாறு ஆண்டு சென்றார்
உறு தவர் தேவர் நான்கும் முற்று எழு குழாத்தினோடே – நாககுமார:5 168/3,4
நம்மிடை வருக என்ன நல் தவன் தொழுது சென்றார் – யசோதர:1 26/4
உயிரினில் அருள் ஒன்று இன்றி உவந்தனர் கொன்று சென்றார்
செயிர் தரு நரகின் அல்லால் செல்லிடம் இல்லை என்றான் – யசோதர:4 252/3,4
கார் கலந்து இருண்ட போலும் கண் அகல் தெருவுள் சென்றார் – சூளாமணி:6 506/4
குளிர் முத்தம் நிழற்றும் கோயில் பெரும் கடை குறுக சென்றார் – சூளாமணி:6 507/4
கணி முழா மருங்குல் பாடல் கலிப்பு இவை தவிர்த்து சென்றார் – சூளாமணி:7 674/4
சேந்து எரித்திடுதும் என்று தென் மலை அரசர் சென்றார்
வாய்ந்து மற்று ஒழிந்த மன்னர் மேல் வர வலித்திருந்தார் என்றான் – சூளாமணி:9 1187/3,4
வேலை_நீர்_வண்ணன் முன்னர் நாணினால் மெலிவு சென்றார் – சூளாமணி:10 1679/4
மேல்


சென்றால் (1)

திட்பமாம் சிலையினாய் நீ தெளிக நாள் ஏழு சென்றால்
ஒட்பமாய் உரைக்க_வல்லான் ஒருவன் ஓர் ஓலை கொண்டு – சூளாமணி:3 108/2,3
மேல்


சென்றாள் (8)

தோடு அலர் குழலி தோழி துணிந்தனள் பெயர்த்து சென்றாள் – யசோதர:2 110/4
செவ்வழி மழலை நாணே எழினியா மறைத்து சென்றாள் – சூளாமணி:8 983/4
விண்ட மலர் அல்லி மிசை மெல்ல நனி சென்றாள் – சூளாமணி:10 1797/4
சேமம் காவல சேவடி போற்று என சென்றாள் – நீலகேசி:1 59/4
தீஇது அடுதலை விலங்கும் சினகரம் உவகையில் சென்றாள் – நீலகேசி:1 149/4
நிறையினால் செல் என்று நேர்_இழையும் சென்றாள் – நீலகேசி:5 658/4
சாங்கியன்-தன்னை தலைப்பெய சென்றாள் – நீலகேசி:7 730/4
சென்றாள் அவன்-தன் சிரத்தையை கண்டு ஓத – நீலகேசி:7 731/1
மேல்


சென்றாளே (1)

சேடனார் காண்டும் நாம் என்று தான் சென்றாளே – நீலகேசி:5 475/4
மேல்


சென்றான் (21)

உஞ்சை எல்லை விட்டு வந்து யூகி புட்பகம் சென்றான் – உதயணகுமார:2 126/4
ஒத்து உடன் இசைந்து சென்றான் உதயணகுமரன்-தானே – உதயணகுமார:2 150/4
நட்பு உடை நாட்டை எல்லாம் நர_பதி ஆண்டு சென்றான் – உதயணகுமார:4 241/4
சேனை முன் பின்னும் செல்ல சீர் நகர் வீதி சென்றான் – உதயணகுமார:5 255/4
தஞ்சமான தன் தந்தை-பால் சென்றான் – உதயணகுமார:5 296/4
குங்குமம் அணிந்த மார்பன் குமரன் கேட்டு அங்கு சென்றான்
அங்கு உள இயக்கி வந்து அடி பணிந்து இனிது சொல்வாள் – நாககுமார:3 96/3,4
கிரிநகர்-தன்னை சேர கேட்டு நல் நகரை சென்றான்
அரிவரன் எதிர்க்கொண்டு ஏக அவன் மனை புகுந்து இருந்தான் – நாககுமார:4 112/3,4
அன்புறு வேள்வி-தன்னால் அவளுடன் புணர்ந்து சென்றான்
பண்புறு நல் தவத்தின் பர முனி தத்த நாமர் – நாககுமார:5 147/2,3
ஒக்க மிக்க களிறுடனே ஊர்ந்து தினம் சென்றான் – நாககுமார:5 160/4
சினம் மலி தேவி கோயில் திசைமுகம் அடுத்து சென்றான்
இனையது பட்டது இன்று என்று இளையரும் எண்ணினாரே – யசோதர:1 30/3,4
நாடகம் நயந்து கண்டும் நாள் சில செல்ல சென்றான் – யசோதர:2 88/4
மற பொருள் மயங்கி வையத்து அரசு இயல் மகிழ்ந்து சென்றான்
இறப்பவும் இளையர் போகத்து இவறினன் இறுதியின்-கண் – யசோதர:2 156/2,3
சென்றான் திகழும் சுடர் சூழ் ஒளி மூர்த்தியாகி – சூளாமணி:0 1/3
கல் நவில் கடக தோளான் காட்சி அம் கதிர்ப்பு சென்றான்
பின் அவன் உரிமை-தானும் பெரு வதம் மருவிற்று அன்றே – சூளாமணி:4 204/3,4
மற்று அவர்க்கு அருளி செய்தான் மருசியும் தொழுது சென்றான் – சூளாமணி:6 571/4
கன்னியை காக்கும் நீர்மை கடல் படை பரப்பி சென்றான் – சூளாமணி:8 843/4
மத்த மால் களிறு நுந்தி வள நகர் மருள சென்றான் – சூளாமணி:8 934/4
மின் ஆர் விளங்கு விறல் வேலான் கண்டே வெகுண்டு மேல் சென்றான் – சூளாமணி:9 1337/4
ஏழையர் கவரி வீச எழில் நகர் இசைப்ப சென்றான் – சூளாமணி:10 1787/4
விரிந்து ஒளி சுடர வேந்தர் விளங்கு ஒளி மழுங்க சென்றான் – சூளாமணி:10 1791/4
தன்னை தந்து எனை கொண்டு தான் சென்றான் எனல் அன்றோ – நீலகேசி:2 195/4
மேல்


சென்றிருந்தார்க்கு (1)

சிட்டர் அன்றியும் சென்றிருந்தார்க்கு எலாம் – நீலகேசி:10 861/2
மேல்


சென்றிலதேல் (1)

சென்றிலதேல் இடை அற்றுழி தோன்றுக – நீலகேசி:5 607/1
மேல்


சென்று (213)

சற்கிரி விபுலம் மன்னும் சாரல் அம் வனத்தில் சென்று
நல் தவன் அருகில் வைப்ப நல் துயில்விட்டு எழுந்தாள் – உதயணகுமார:1 14/2,3
தவ முனி கொண்டு சென்று தாபதப்பள்ளி சேர்த்தி – உதயணகுமார:1 17/1
தெய்வ நல் யானை கண்டு சென்று தன் வீணை பாட – உதயணகுமார:1 19/2
பன்ன அரும் சேனை சென்று பார் எங்கும் தேடித்து அன்றே – உதயணகுமார:1 30/4
சென்று யூகி-தன்னிடை திருமுகத்தை காட்டினான் – உதயணகுமார:1 64/4
சென்று அவனை காண்டும் என்று தேசம் முன்னி சென்றனன் – உதயணகுமார:1 70/4
மன்னவன்-தன்னோடு எண்ணி மாநகர் திரண்டு சென்று
துன்னிய நீர் கயத்தில் தொல்புர புறத்தில் ஆட – உதயணகுமார:1 110/1,2
சூரியன் குட-பால் சென்று குட வரை சொருக கண்டு – உதயணகுமார:1 117/1
யாப்பியாயினியாள் என்னும் அவளுடை தோழி சென்று
நா புகழ் மன்னன் கண்டு நலம் பிற உரைத்து கூட்ட – உதயணகுமார:3 158/1,2
அமைச்சனும் சென்று அவ்வண்ணம் அதிர் கழல் நல் வேந்தரை – உதயணகுமார:3 180/1
சென்று தன் கோயில் புக்கு சே இழை பதுமை-தன்னோடு – உதயணகுமார:4 194/2
சென்று அவள் மனை புகுந்து செல்வனும் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:4 201/2
உதய நல் கிரியும் கண்டே உற்று உடன் தெற்கில் சென்று
பொதிய மா மலையும் காணா பொரு_இல் சீர் குட-பால் நின்ற – உதயணகுமார:5 251/1,2
வானகம் சென்று வள்ளலை விட்ட பின் – உதயணகுமார:5 267/1
காதலில் சென்று காளை-தன் நாமமும் – உதயணகுமார:5 269/2
அரும்பு மாலை வேல் அரசன் சென்று எதிர் – உதயணகுமார:5 297/3
செல்வ நல் குமரன் சென்று தெய்வ இந்திரனை கண்டு – உதயணகுமார:5 302/1
நகர மாந்தர்கள் நடுங்கி சென்று நல் – உதயணகுமார:6 315/1
நடு நகர் வீதி சென்று நர பதி மனையை சேர்ந்து – உதயணகுமார:6 328/2
பரிசனம் சூழ சென்று பார்த்திபன் இனியன் ஆகி – உதயணகுமார:6 331/2
கலையில் நல் கரையை கண்டு காதல் நூல் வழியை சென்று
மலைவு_இல் சீர் மா தவர்க்கு வண்மையில் தானம்செய்தார் – உதயணகுமார:6 334/2,3
வருந்தி சென்று அந்த வாரணம்-தன்னிடை – உதயணகுமார:6 349/3
இறைவன் ஆலயத்துள் சென்று இறைவனை வணங்கி தீய – நாககுமார:2 41/1
வேந்தன் கேட்டு இனியன் ஆகி விமலன் ஆலயத்துள் சென்று
சேம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செல்வனை வணங்கி வாழ்த்தி – நாககுமார:2 43/1,2
சிறை அழி காதல் தாயும் சென்று உடன் வீழ்ந்தாள் அன்றே – நாககுமார:2 51/4
நாக நல் குமரன் சென்று நாகத்தை அடக்கி கொண்டு – நாககுமார:2 57/2
நயந்தரன் சென்று உரைப்பான் நல் அறிவு இன்றி நீயே – நாககுமார:3 85/1
வெற்றி வேல் குமரன் கேட்டு வியாளனும் தானும் சென்று
வில் புருவ தனத்தாளை வீணையின் வென்றுகொண்டு – நாககுமார:3 90/1,2
சென்று அந்த ஆலயத்தில் சினவரன் பணிந்து நின்று – நாககுமார:3 92/2
செம்மையில் சென்று காட்ட செல்வனும் சிறந்து போந்து – நாககுமார:3 94/3
ஆள் என தெய்வம் வைத்து அருகன் ஆலையத்துள் சென்று
தோள் அன தோழன் கூட தொல் கிரிபுரத்தை சேர்ந்தான் – நாககுமார:3 98/3,4
சென்று நல் குமரன்-தன்னை சீர்பெற வணங்கி சொன்னார் – நாககுமார:4 109/2
குன்று சூழ் வன சாலத்து குமரன் சென்று இருந்த அன்றே – நாககுமார:4 109/4
உரிய நல் அவர்களோடும் உவந்து உடன் எழுந்து சென்று
கிரிநகர்-தன்னை சேர கேட்டு நல் நகரை சென்றான் – நாககுமார:4 112/2,3
நாக நல் குமரன் கேட்டு நாற்படையோடும் சென்று
வேக நல் போர்க்களத்தில் வெற்றிகொண்டு அவனை ஓட்டி – நாககுமார:4 114/1,2
சென்று தன் தமையனை சேவடி பணிந்த பின் – நாககுமார:4 130/2
அங்கு சென்று அ அண்ணலும் அவளை வென்று கொண்டனன் – நாககுமார:4 133/1
மனத்து இசைந்த தோழரோடு வள்ளல் தீபம் சென்று நல் – நாககுமார:4 135/2
நாக நல் குமரன் சென்று நம் மந்திர வேள்வியால் – நாககுமார:4 141/1
மிக்க அண்ணலும் சென்று மெய்ம்மை வேள்வி தன்மையால் – நாககுமார:4 143/2
நாகதத்தன் சென்று அந்த நல் முனி சரணடைந்து – நாககுமார:5 148/1
சென்று தன் பவனம் புக்கான் சே_இழையோடு மன்னன் – நாககுமார:5 153/2
சென்று தேவி சிறப்பு-அது செய்தும் அஃது – யசோதர:1 15/2
சென்று நல் அறத்தில் தெளிவு இன்மையால் – யசோதர:1 17/2
சேயிடை சென்று ஓர் தீர்த்த வந்தனைசெய்ய செல்வோன் – யசோதர:1 23/3
திரு மலி தவத்தின் சென்று தேவர்-தம் உலகில் பெற்றது – யசோதர:1 40/3
சிறையன பிறவி போக்கும் திரு_அறம் மருவி சென்று
நிறை புகழ் உலகம் காத்து நீடு வாழ்க என்று நின்றார் – யசோதர:1 60/3,4
மருள் உடை மறவருக்கு எம் வாய்மொழி மனத்தில் சென்று
பொருள் இயல்பு ஆகி நில்லா புரவல கருதிற்றுண்டேல் – யசோதர:1 66/2,3
அஞ்சுதல்_இலாத தெவ்வர் அவிய மேல் அடர்த்து சென்று
வஞ்சனை பலவும் நாடி வகுப்பன வகுத்து மன்னன் – யசோதர:2 87/1,2
சேயிடை சென்று ஓர் கீதம் செவி புக விடுத்தலோடும – யசோதர:2 94/2
சென்று இடை விலக்கி நின்று ஓர் தெளிந்த உணர்வு எழுந்தது அன்றே – யசோதர:2 123/4
மண்ணிடை மழுங்க சென்று ஓர் மறை இருள் பகுதி சேர – யசோதர:2 134/2
தேவி-தன் இடை சென்று எய்தி சிறப்பொடு வணக்கம்செய்தே – யசோதர:2 145/3
சிந்தும் எச்சில்கள் சென்று கவர்ந்து தின்று – யசோதர:3 169/2
முந்து சென்று முதலை-அது ஆயது – யசோதர:3 180/2
சென்று தம் என சென்றனர் ஒற்றர் பின் – யசோதர:3 195/3
சென்று நல் அமிர்து உண்டு அது தின்றனர் – யசோதர:3 196/1
சினைகொண்ட ஆடு உயிர் சென்று பிறந்ததே – யசோதர:3 204/4
சேரும் மாவினை சென்று எறிந்திட்டதே – யசோதர:3 207/4
கணிதம்_இல் பொருள் சென்று கவர்ந்தனர் – யசோதர:3 209/4
சென்று சேடியர் பற்றிய அ தகர் – யசோதர:3 219/2
சென்று கண்டது சிந்தையின் நொந்து அரோ – யசோதர:3 219/4
தேவி என்னை முனிந்தனை சென்று ஒரு – யசோதர:3 220/1
செம் துணர் அளைந்து தென்றல் திசைதிசை சென்று வீச – யசோதர:4 226/3
செறி பொழில்-அதனுள் சென்று செவியினுள் இசைப்ப மன்னன் – யசோதர:4 256/3
செம் தசைகள் சென்று கவர்க என்று உடன் விடுத்தான் – யசோதர:5 265/3
சென்று திரு அடி_மலர்கள் சென்னி மிசை அணியா – யசோதர:5 280/2
சென்னி முடி துன்னு மலர் சென்று உற வணங்கி – யசோதர:5 283/3
தாங்கலர்கள் சென்று தவ அரசன் அருளாலே – யசோதர:5 302/2
செய்த வெந்திய கொலை ஒரு துகள்-தனில் சென்று உறு பவம்-தோறும் – யசோதர:5 321/1
சென்று வீழ் அருவி திரள் ஓசையும் – சூளாமணி:1 13/2
மாழை வாள் நெடும் கணும் மயங்கி வந்து சென்று
யாழ் அவாம் இன் குரல் ஆலித்து ஆர்த்து அரோ – சூளாமணி:2 44/2,3
ஆயிடை அலகு_இல் மெய்ந்நூல் அளவு சென்று அடங்கி நின்றான் – சூளாமணி:3 103/1
சென்று உயர் திலக கண்ணி திவிட்டன் இ திறத்தனேயாம் – சூளாமணி:3 109/2
சென்று அவன் காக்க என மொழிந்து தேம் குழல் – சூளாமணி:3 117/3
இங்கண் ஞாலம் எல்லை சென்று இலங்கு வெண்குடை நிழல் – சூளாமணி:4 138/1
செம் தழல் பிறங்கல் அன்மை தெளிந்து சென்று அடைந்த அன்றே – சூளாமணி:4 165/4
கோமான் சென்று அணைதலுமே கொங்கு அணிந்த மலர் தூவி – சூளாமணி:4 169/1
முருகு அணங்கு தாமரையின் மொய் மலர் மேல் சென்று
அருகு அணங்கி ஏத்தியது மகிழ்வாய்_அல்லை – சூளாமணி:4 188/1,2
சென்று அவர் அமர்ந்துழி திகழ்ந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:4 192/4
சென்று அவர் திருந்து அடி முடியில் தீட்டினான் – சூளாமணி:4 193/4
சூழ் வினை துரப்ப சென்று சூழ் வினை பயத்தினாலே – சூளாமணி:4 199/1
பஞ்சு உடை சேவடி பரவ சென்று தன் – சூளாமணி:4 219/2
சென்று அவர்க்கு அருள் இது என்று செப்பினார் – சூளாமணி:4 238/4
சென்று அவன் மனையுள் நீயே வினவு என சேனை வேந்தன் – சூளாமணி:5 360/3
தேர் அணி கடல் படை திவிட்டன் சென்று பின் – சூளாமணி:5 403/1
சென்று அவன் வழிச்சிரமை தீர்-மின் என நால்வர் – சூளாமணி:6 448/2
சென்று கற்பக வனம் அன செறி பொழில் அடைந்தார் – சூளாமணி:6 466/2
நண்ணி நாண் ஒழிந்து சென்று நம்பிமார்கள் முன்னரே – சூளாமணி:6 481/3
ஊடகம் கசிந்து ஒசிந்து நின்று சென்று வந்து உலாய் – சூளாமணி:6 485/3
தேன் அளாவு வண்டு கொண்டு தென்றல் சென்று எழுந்ததே – சூளாமணி:6 489/4
கைம்-முகத்து வேல் இலங்கு காமர்தாம்-கொல் என்று சென்று
அம் முகத்து தும்பி வண்டு தேனொடு ஆடி ஆர்த்தவே – சூளாமணி:6 490/3,4
வல்லி மண்டபங்கள் சென்று மாதவி கொழுந்து அணி – சூளாமணி:6 494/3
கற்றைகள் தவழ சென்று ஓர் கனக கூடத்து இருந்தான் – சூளாமணி:6 508/4
தீது தீர்ந்திருந்த பெம்மான் திரு_அடி சார சென்று
நீதி நூற்று உலகம் காத்து நிலம் திரு மலர நின்றான் – சூளாமணி:6 535/3,4
புல்லிய பொலம் கொம்பு ஒப்பார் புலவியுள் கலவி சென்று
மெல்லிய மாலை-தம்மால் விசித்தலை விடுத்து மீட்டு – சூளாமணி:6 559/1,2
பிற்றைநாள் குரவர்-தம்மை பின் சென்று விடு-மின் என்று – சூளாமணி:6 571/3
முற்று வான் கடை மூன்றும் சென்று கோன் – சூளாமணி:7 573/3
செம் கண் நீள் முடி செல்வ சென்று ஒரு – சூளாமணி:7 607/1
சித்த வாரிகளுள் சென்று தங்கினான் – சூளாமணி:7 612/4
சுற்றி வந்து அடையும்படி சூழ்ந்து சென்று
உற்ற வான் பொருள் காத்து உயர் ஈகையும் – சூளாமணி:7 626/2,3
சென்று மின் சொரிய செவி தாழ்த்தினான் – சூளாமணி:7 630/4
சென்று தூதுவர்-தாம் திறை கொள்க என – சூளாமணி:7 649/3
செம் சுடர் மின் ஒளி சென்று பரந்திட – சூளாமணி:7 652/1
நீ தலை சென்று உரை நீள் கடை காப்போய் – சூளாமணி:7 659/4
பதியினை கலக்கி சென்று பறித்து தாம் பிறர்க்கு நீட்டும் – சூளாமணி:7 668/3
சென்று நும் இறைவர்க்கு எம் வாய் இன் உரை தெரி-மின் என்றான் – சூளாமணி:7 671/4
குறை இது கூறு-மின் சென்று தூதிர்காள் – சூளாமணி:7 690/2
ஆங்கு தூதுவர் அதிர் முகில் ஆறு சென்று இழிந்து – சூளாமணி:7 701/1
ஓங்கு தானையோடு உலாப்போந்த இடம் சென்று ஈது உரைத்தார் – சூளாமணி:7 701/4
தொழில் கொண்டு ஆர் உயிர் செகுக்கின்ற சூழல் சென்று அடைந்தார் – சூளாமணி:7 711/4
சென்று ஒர் வெம் கடம் சேர்ந்தனர் உச்சி மேல் – சூளாமணி:7 777/3
ஆற்றல் சால் அடியன் சென்று அதனை நீக்கினான் – சூளாமணி:7 824/4
உரிய மாலவற்கு சென்று கொடுப்பன் என்று உலகம் காக்கும் – சூளாமணி:8 829/3
சென்று உயர் கடலோடு ஒக்கும் சேனை பண்அமைக்க என்றான் – சூளாமணி:8 838/4
சேனை பண்அமைத்து சென்று திரு கடை செறிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:8 846/1
மற்று அவர் இருத்தலும் மருசி சென்று பின் – சூளாமணி:8 901/1
சுரமையர் அதிபதி வரும் என மருசி சென்று
அருமை கொள் புகழற்கு அறைதலின் எதிர்கொள – சூளாமணி:8 943/1,2
நிறை நின்றது உளது என்பார் சென்று அரும் பெறல் இவளது உள்ளம் – சூளாமணி:8 981/3
வேய் இரும் பணை மென் தோளார் மெல் அடி பரவ சென்று
மா இரும் செல்வ தாதை மலர் அடி வணங்கி நின்றாள் – சூளாமணி:8 984/2,3
இன் இசை மகளிர் முன் சென்று எதிர்கொள எய்தினாரே – சூளாமணி:8 996/4
மை அகத்து அலர்ந்த வாள் கண் மாதவசேனை சென்று
வையகத்து அரசன் தேவி மலர் அடி வணங்கலோடும் – சூளாமணி:8 1007/1,2
செம் சுடரோன் மறை பொழுதில் சினவரன்-தன் திரு_கோயில் சென்று சார்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1035/4
சென்று தன் வள நகர் செம்பொன் மாளிகை – சூளாமணி:8 1041/2
முன்றில் சென்று எய்தினாள் முகிழ்த்த வேட்கையாள் – சூளாமணி:8 1041/4
எல்லை சென்று ஒளித்தது அ இள வெண் திங்களே – சூளாமணி:8 1056/4
சேண் உயர் திகிரியான் கதிர் சென்று ஊன்றலும் – சூளாமணி:8 1066/3
தூ மரை முகத்து அரசர் சென்று பலர் சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:8 1085/4
செழும் மணி சிலை சென்று ஏறும் தெய்வ மா மிதுனம் ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1109/4
சென்று தேன் பகர்ந்து செம்பொன் கலம் சிந்தி திளைத்து விம்மி – சூளாமணி:8 1111/3
பெரியது ஓர் வியப்பு சென்று பட்டது பேசினானால் – சூளாமணி:9 1137/4
சென்று அவன் ஆற்றல் தானே கண்ட பின் தேறும் அன்றே – சூளாமணி:9 1144/2
குமரனை குறித்த வெம் சொல் குறை சென்று முடியும் எல்லை – சூளாமணி:9 1145/2
சென்று பெரும் திசை ஆர்த்தனர் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:9 1230/4
சீரொடு சென்று எதிர்நேர்வன போல்வன – சூளாமணி:9 1233/2
நஞ்சினை நஞ்சு சென்று எரிக்கலுற்ற போல் – சூளாமணி:9 1266/1
சென்று போர் படும் இடம் திசைகள் இன்மையால் – சூளாமணி:9 1271/2
தேற்றுவனர் போல் அவுணர் சென்று திரிகின்றார் – சூளாமணி:9 1280/4
நிலையிடத்தவருள் நிகர் எனக்கு உளரேல் நேடு-மின் சென்று என நின்றான் – சூளாமணி:9 1318/4
செம்பொன் ஆழி இவை எல்லாம் சென்று பாய சிந்தித்தான் – சூளாமணி:9 1347/4
தேனும் வண்டும் பல சென்று திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலாய் – சூளாமணி:9 1474/2
தேவிமார்கள் கலன் அழித்து சேணி உலகம் சென்று எய்தி – சூளாமணி:9 1485/2
திரு அமர் சேவடி சென்று தாழ்ந்தனன் – சூளாமணி:9 1491/3
திரு_மகள் பரிவொடு சென்று சார்தரும் – சூளாமணி:9 1498/1
சென்று உயர் வலம்புரி செம்பொன் தாமரை – சூளாமணி:9 1503/1
எறி கடல் படையினோடு எழுந்து சென்று அரோ – சூளாமணி:9 1511/3
செம் சுடர் மகர பூணான் திரு எதிர்கொள்ள சென்று
விஞ்சை அம் பாவை மேய விடை மணி விமானம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1546/2,3
பூ விரி உருவ தாரான் பின் சென்று விடுத்து போந்தான் – சூளாமணி:9 1551/4
விரும்பினள் சென்று வேந்தற்கு இறைஞ்சி விண்ணப்பம்செய்தாள் – சூளாமணி:10 1562/4
கொடி மணம் புணர்க்கலுற்ற குறிப்பு அறி நீ சென்று என்றார் – சூளாமணி:10 1563/4
சென்று தேவி கடி காவின் விழாவில் – சூளாமணி:10 1570/3
சென்று சோலை மதில் சேருபு வாயில் – சூளாமணி:10 1574/2
சென்று ஒரு மணி சிலாவட்டம் ஏறினான் – சூளாமணி:10 1595/4
சென்று கடை சேந்து சிறு வாள் நுதல் வியர்த்தாள் – சூளாமணி:10 1608/2
ஈண்டையேன் என்னை பட்டது என்று சென்று அணுகினானால் – சூளாமணி:10 1666/3
சென்று என சிறந்த காதல் தேவியர் திளைக்கும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1678/2
திளைத்து முன் சிறிதிடம் சென்று மீண்டதே – சூளாமணி:10 1686/4
சென்று தன் கோயில் சேர்ந்தான் செம் கதிர் திகிரியானும் – சூளாமணி:10 1699/3
காமரு காமம் என்னும் கரும் கயம் படிந்து சென்று
தேம் மரு குழல் அம் சாயல் தேவி கை பட்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1704/3,4
மங்குல் வான் அகட்டு சென்று மதியவன் மறைந்த பின்னை – சூளாமணி:10 1709/2
நாவி நாறும் இளம் கொங்கை தடங்கள் சென்று நணுகியவே – சூளாமணி:10 1751/4
திரிய தம்மை புடைத்தாலும் சென்று சேர்ந்து திளைக்குமால் – சூளாமணி:10 1752/3
கரு மணி ஒளியவன் கழல் சென்று எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1758/4
திரை செறி கனை கடல் சென்று தேர்த்து என – சூளாமணி:10 1768/3
வண்டுகள் பரவ சென்று வள நகர் மருள புக்கான் – சூளாமணி:10 1786/4
அருமை கொள் திகிரி_ஆள்வான் சிறுவர் சென்று அணுகினாரே – சூளாமணி:11 1841/4
சீர் பொலி சினகரம் சென்று சேர்ந்தனன் – சூளாமணி:11 1889/3
தேன் ஆரும் அரவிந்தம் சென்று ஏந்தும் போழ்து திரு_அடிகள் செம் தோடு தீண்டாவே ஆகில் – சூளாமணி:11 1908/3
சென்று உயர் சேவடி சேடம் தலை வைத்து – சூளாமணி:11 1913/2
சென்று பெயர்வ சில உள கண்டாய் – சூளாமணி:11 1957/4
நொந்தோம் என சென்று நோக்கின் நுனிப்பொடு – சூளாமணி:11 1963/2
குழவி அரும் சுரம் சென்று குமர – சூளாமணி:11 1987/1
சென்று பெருகும் தியான நிகழ்ச்சியும் – சூளாமணி:11 2015/1
சென்று பெருகி களி சிறந்து நனி காமம் – சூளாமணி:11 2033/2
தரும் சிறை களமது சென்று சாருமோ – சூளாமணி:12 2078/4
பின்னும் வந்தவரொடும் சென்று பேர்ந்திலள் – சூளாமணி:12 2088/3
தேடும் சிறு பேய் பெரும் பேய்த்தியை சென்று பற்றும் – நீலகேசி:0 8/3
சென்று அ தெய்வதைக்கு என சிலர் சிறப்பு அயர் பொழுதின் – நீலகேசி:1 35/2
எழுக என்று சென்று இடு பிண பறந்தலை இருந்தாள் – நீலகேசி:1 46/4
இருட்டு இருட்டு என நடந்து சென்று எழுந்து எழுந்து இருக்கும் – நீலகேசி:1 47/1
மல்லினால் சென்று மறித்திடுவேன் என நெறிக்கும் – நீலகேசி:1 53/3
சென்று வேவ வாயினுள் – நீலகேசி:1 97/3
யான் சென்று அஃது அடிப்படுப்பன் அற கருமம் இது என்றாள் – நீலகேசி:2 163/4
அந்தரமே ஆறா சென்று அழல் நுதி வேல் அரசர்கட்கு – நீலகேசி:2 166/1
சென்று தான் எய்தி சிற்பிடத்தால் புக்கு – நீலகேசி:3 236/1
முருக்குவாய் சென்று அவன் நாமம் மொக்கலன் என சொன்னான் – நீலகேசி:3 266/4
மாதிரம்-தான் நெறியாக மனம் போல சென்று எய்தி – நீலகேசி:4 267/2
வீ உடம்பு இட்டு உயிர் சென்று வினை உடம்பும் உளதாக – நீலகேசி:4 309/1
செய்த தீ_வினை சென்று இன்பம் ஆக்கும் என்று – நீலகேசி:4 317/1
குற்றம் அன்றோ சென்று கூடுவது ஏடா – நீலகேசி:4 332/4
நெறிக்-கண் சென்று ஆறலைப்பார் ஒப்பன் நேர் நீ – நீலகேசி:4 336/4
எம் பள்ளி-தாம் சென்று எடுப்ப எனின் அது – நீலகேசி:4 338/2
திரண்டனவாய் தம்முள் சென்று உடன் தீண்டும் இடத்து அவை-தாம் – நீலகேசி:4 396/2
செக்கின் கணை போன்று இனி சென்று உருள் சேமம் என்றாள் – நீலகேசி:4 407/4
ஆடுவார் காண்பார் அவர் அருகே தான் சென்று
தோடு வார்ந்தால் ஒப்ப சொல் விரிப்பான் போல் பாவம் – நீலகேசி:5 475/1,2
சென்று சேர்தலை சித்தம் அது இன்மையால் – நீலகேசி:5 544/4
சென்று சென்று உன செம் நெறி கண்டவர் – நீலகேசி:5 560/1
சென்று சென்று உன செம் நெறி கண்டவர் – நீலகேசி:5 560/1
மரத்து இடை சென்று மலரின்-கண் தோன்றி – நீலகேசி:5 601/3
செப்புதியேல் செய்கை சென்று சென்று உண்டே – நீலகேசி:5 614/4
செப்புதியேல் செய்கை சென்று சென்று உண்டே – நீலகேசி:5 614/4
காரணம் என்னினும் சென்று இன்மையால் இல்லை – நீலகேசி:5 615/1
முன் சென்று வீழும் நில நீரை முகிலுள் நின்று – நீலகேசி:6 720/1
பின் சென்று பெய்யும் துளி-தானும் பெரும் தவத்தாய் – நீலகேசி:6 720/2
என் சென்று அது எய்தும் திறம்-தன்னை எனக்கு உணர – நீலகேசி:6 720/3
சென்று அ விரலும் என தான் நின் கூற்றது ஆயிற்று – நீலகேசி:6 726/2
சென்று செய் மானில் செருக்கு அத்தின் ஈர்_எட்டும் – நீலகேசி:7 737/3
சென்று அவன் உண்மை பகுதி இது மன்னும் – நீலகேசி:7 779/2
சிறந்தவர்-தங்களுக்கு எய்துக சென்று என்னும் சிந்தையராய் – நீலகேசி:9 839/1
பின்பு சென்று ஒழிதும் என்று அது செய்து வலம்கொண்டு பெயர்ந்தனரே – நீலகேசி:9 853/4
சிந்தினால் அவை சென்று இனம் சேருமே – நீலகேசி:10 858/4
சென்று எலாம் அவை சேதனை ஆகுமே – நீலகேசி:10 871/2
சென்று பூதங்கள் சேர்வதற்கு ஏது என் – நீலகேசி:10 878/2
மேல்


சென்றுசென்று (2)

செய்த மாண் நகரியில் சிறந்து சென்றுசென்று
எய்தினார் குமரர் ஆம் பிராயம் எய்தலும் – சூளாமணி:3 74/1,2
சிறிய என்று இகழார் பகை சென்றுசென்று
அறியலாவ அன்றால் அணி மா மலர் – சூளாமணி:7 645/1,2
மேல்


சென்றும் (3)

சென்றும் வந்தும் தியானம் புகல் என்றாள் – நீலகேசி:4 315/4
சென்றும் சிலவின் சில இன்மையும் ஆகும் என்றான் – நீலகேசி:4 404/4
சென்றும் மறுகி தெறு தீ குணம் சேர்ந்தது அற்றேல் – நீலகேசி:4 414/3
மேல்


சென்றே (4)

உவளகத்து இறங்கி சென்றே ஊர் நிலத்து அருகு செல்ல – உதயணகுமார:1 115/1
மறவியின் மயங்கி மாற்றில் மறுகினம் மறுகு சென்றே
அற இயல் அடிகள்-தம்மால் அற அமிர்து ஆர பெற்றாம் – யசோதர:4 255/2,3
சீர் இமிழால் பொலிவு எய்தினர் சென்றே – சூளாமணி:7 653/4
சென்றே புலந்தலை பெய்தல் அறிவு உடன் சீர்க்கும் அன்றே – நீலகேசி:5 509/4
மேல்


சென்றேன் (1)

வீங்கி வந்து இழிந்த போழ்து மெய்யென வியப்பு சென்றேன் – சூளாமணி:7 771/4
மேல்


சென்றோம் (1)

என் தமரோடும் கூட எங்கள் ஊர்க்கு ஏற சென்றோம் – நாககுமார:3 89/4
மேல்


சென்னி (19)

அரு மணி முடி கொள் சென்னி அரசு அடிப்படுத்து உயர்ந்த – யசோதர:2 85/3
ஏதிலார் மன்னர் சென்னி இடுதலுக்கு உரிய வாளில் – யசோதர:2 124/3
சென்னி வாள் எறிய ஓடி சிலம்பிய குரல் இது என்-கொல் – யசோதர:2 147/2
சென்று திரு அடி_மலர்கள் சென்னி மிசை அணியா – யசோதர:5 280/2
சென்னி முடி துன்னு மலர் சென்று உற வணங்கி – யசோதர:5 283/3
முற்றி வண்டு இனம் விடா முடி கொள் சென்னி அ – சூளாமணி:3 85/3
அவிர் சென்னி மேல் கடவுள் தானம் அஃது – சூளாமணி:4 213/2
மஞ்சு இவர் மால் வரை சென்னி வடமலை – சூளாமணி:5 278/1
அடர் மணி கதிரும் பைம்பொன் மாலையும் அணிந்த சென்னி
தொடர் மணி பூணினாற்கு சச்சுதன் சொல்ல கேட்டே – சூளாமணி:5 307/2,3
மை ஆர் சென்னி மால் வரை ஆளும் வய மொய்ம்பில் – சூளாமணி:5 318/1
மஞ்சு இவர் மணம் கொள் சோலை மணி வரை சென்னி வாழும் – சூளாமணி:6 531/1
சூளி வாய் அருவி மாலை சுடர் முடி சென்னி சேர்ந்தான் – சூளாமணி:8 1025/4
திண்ணிய நெடு வரை சென்னி மீமிசை – சூளாமணி:9 1401/3
மை ஆர் சென்னி மாளிகை முன்றில் மலர் மேயும் – சூளாமணி:9 1524/1
தேவியார் சீறடி சென்னி சேர்த்தலும் – சூளாமணி:10 1593/2
சிகரமாய் இலங்கு சென்னி தென்மலை சாந்து மூழ்கி – சூளாமணி:10 1636/1
வெண்மலை சென்னி மேல் விஞ்சை வேந்தரும் – சூளாமணி:10 1769/1
செழும் மணி மாளிகை சென்னி சூழ்வது – சூளாமணி:11 1872/2
திரு வளர் மார்பனும் செல்வன் சென்னி மேல் – சூளாமணி:12 2101/2
மேல்


சென்னிய (3)

ஏசு நீள் இருக்கைய இலங்கு சென்னிய
மூசு தேன் நெடும் கடை மூன்றும் போய் புறத்து – சூளாமணி:3 93/2,3
சிகை மணி அழுத்திய செம்பொன் சென்னிய
நகை மணி கோபுர வாயில் நான்கொடு – சூளாமணி:10 1774/1,2
குஞ்சர தட கைய குழவி சென்னிய
மஞ்சு இவர் தோற்றத்து மகர வாயொடு – சூளாமணி:11 1892/1,2
மேல்


சென்னியில் (1)

மன் தன் வாள் அவன் சென்னியில் வைத்தனன் – உதயணகுமார:1 54/4
மேல்


சென்னியுள் (1)

சென்னியுள் சேர்த்திய சேட பூவினன் – சூளாமணி:4 185/2
மேல்


சென்னிவைத்தான் (1)

மருளி-தான் மயங்கி மாதர் மலர்_அடி சென்னிவைத்தான் – யசோதர:2 120/4
மேல்


செனங்கள் (1)

திரளுறு செனங்கள் திறவதில் சூழ – உதயணகுமார:1 80/2
மேல்


செனித்து (1)

செனித்து இறக்கும் மூப்பு இறப்பும் தீர்த்தாய் நீயே சிரீவர்த்தமானன்எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 19/4

மேல்