சு – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுக்கில 1
சுக்கிலமும் 1
சுக்கொடு 1
சுக 1
சுகண்டன் 4
சுகத்து 1
சுகதன் 2
சுகதன 1
சுகந்தம் 2
சுகந்தனீயும் 1
சுகந்தி 1
சுகம் 1
சுகமும் 1
சுகாவதி 1
சுகித்துவிட்டு 1
சுட்ட 1
சுட்டனவும் 1
சுட்டார் 1
சுட்டி 4
சுட்டிடும் 2
சுட்டின 2
சுட்டினர் 1
சுட்டினாள் 1
சுட்டு 1
சுட்டுவது 1
சுட 2
சுடர் 205
சுடர்கள் 2
சுடர்களும் 1
சுடர்தரும் 1
சுடர்ந்த 1
சுடர்ந்தது 1
சுடர்ந்தன 1
சுடர்ந்து 8
சுடர்ப 1
சுடர்பவரும் 1
சுடர்வது 1
சுடர்வன 1
சுடர 14
சுடரகத்து 1
சுடரது 1
சுடரவர்க்கும் 1
சுடரவன் 2
சுடரவன்-தன்னை 1
சுடரவாய 1
சுடரன் 1
சுடரன 1
சுடராகி 1
சுடராய் 1
சுடரான் 2
சுடரில் 1
சுடரின் 3
சுடரினால் 1
சுடரினாலும் 1
சுடரும் 17
சுடரோய் 1
சுடரோன் 3
சுடல் 1
சுடலையும் 1
சுடிகை 3
சுடு 8
சுடுகாட்டு 1
சுடுகின்ற 1
சுடுதலும் 1
சுடுதிர் 1
சுடுபவர் 1
சுடும் 3
சுடுவது 2
சுடுவன 1
சுண்ண 4
சுண்ண_மாரி 1
சுண்ணம் 11
சுண்ணமும் 6
சுணங்கம்-அது 1
சுணங்கின் 1
சுணங்கு 8
சுத்தாத்துமனை 1
சுத்தி 1
சுத 4
சுதசாகரன் 1
சுதஞ்சனை 1
சுதத்தமுனி 2
சுதத்தன் 2
சுதத்தினால் 1
சுதம் 1
சுதர் 2
சுதன் 10
சுதனும் 1
சுதனை 3
சுதாரை 1
சுதை 1
சுதைகளும் 1
சுதையர் 1
சுதையர்-தம்மை 1
சுதையுடன் 1
சுதையுள் 1
சுந்தமாக 1
சுந்தர 8
சுந்தரம் 1
சுந்தரி 1
சுப்பிரதிட்டத்தின் 1
சுப்பிரதிட்டம் 1
சுப்பிரபையும் 1
சுபசந்திரன் 2
சுபமுகூர்த்த 1
சும்மை 1
சுமக்கும் 1
சுமந்த 1
சுமந்தவர் 1
சுமந்திரி 1
சுமந்து 5
சுமப்பான் 1
சுமர 1
சுமவான் 1
சுமித்திர 1
சுமை 6
சுமையும் 1
சுயம்பிரபையும் 1
சுயம்வர 1
சுயவரம் 1
சுர 1
சுர_கதி 1
சுரந்த 1
சுரந்து 2
சுரபுன்னை 1
சுரம் 1
சுரமங்கையர்க்கு 1
சுரமியத்து 1
சுரமை 5
சுரமைநாட்டு 3
சுரமைநாடன் 1
சுரமைநாடு 6
சுரமையர் 3
சுரர் 3
சுரருடைய 1
சுரவரர் 1
சுரன் 1
சுராட்டிர 1
சுரி 14
சுரிந்த 3
சுரிபட்டு 1
சுருக்க 1
சுருக்கி 1
சுருக்கினை 1
சுருங்க 3
சுருங்கல் 3
சுருங்கல்_இல் 3
சுருங்கவே 1
சுருங்கி 4
சுருங்கிய 1
சுருங்கு 1
சுருங்கு_இல் 1
சுருங்குமே 1
சுருங்கை 2
சுருங்கையில் 1
சுருட்டி 1
சுருதி 1
சுரும்பு 17
சுரும்பும் 2
சுரும்பொடு 6
சுரும்போடு 1
சுருள் 3
சுருளுறு 1
சுருளை 8
சுருளையும் 1
சுரேந்திரகாந்தம் 2
சுரேந்திரன் 1
சுரை 1
சுரைய 1
சுலா 2
சுலாம் 2
சுவ்வதன் 1
சுவடித்தவாறே 1
சுவடு 4
சுவண 1
சுவணகேது 3
சுவர் 1
சுவர்க்கத்தவர்க்கு 1
சுவர்க்கத்தின் 1
சுவர்க்கம் 1
சுவர்க்கம்-தானும் 1
சுவாகதம் 1
சுவை 14
சுவை_கடலுள் 1
சுவைத்திட்டால் 1
சுவையினொடு 1
சுவையுடன் 1
சுவையே 1
சுழல்கின்ற 1
சுழல்கின்றார் 1
சுழல்வன 1
சுழல 3
சுழலா 1
சுழலும் 2
சுழற்சியும் 1
சுழற்றி 1
சுழற்றுவது 1
சுழன்ற 2
சுழன்று 4
சுழன்றுள 1
சுழி 1
சுழிகின்றது 1
சுழித்து 1
சுழிந்த 1
சுழிந்து 1
சுளி 1
சுளை 2
சுளையும் 2
சுற்ற 2
சுற்றத்தோர்களை 1
சுற்றம் 9
சுற்றமா 2
சுற்றமும் 2
சுற்றமே 1
சுற்றமோடு 2
சுற்றி 8
சுற்றிய 4
சுற்றினார் 2
சுற்று 6
சுற்றுபு 1
சுற்றும் 2
சுனை 4

சுக்கில (1)

தூய்மை_இலா முடை சுக்கில சோணிதம் – நீலகேசி:4 341/1
மேல்


சுக்கிலமும் (1)

சுக்கிலமும் சோணிதமும் தழீஇ சுதையுள் நெய் அனைத்தாய் – நீலகேசி:4 310/3
மேல்


சுக்கொடு (1)

சுக்கொடு துவர்ப்பினை துன்னுவித்தலும் – நீலகேசி:8 816/2
மேல்


சுக (1)

தொலைவு_இலா பிறவி நீங்கி தொல் சுக கடலுள் ஆழ்வார் – உதயணகுமார:6 334/4
மேல்


சுகண்டன் (4)

கள் அவிழ் மா சுகண்டன் அவன் வந்து உடன் – நாககுமார:4 124/2
அபிசந்திரன்-தன் மகளாம் சுகண்டன் சுதையுடன் – நாககுமார:4 126/3
தும்பியும் துவைக்கும் தொங்கல் சுகண்டன் என்று இவர்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:5 299/3
தொத்து இலங்கு அலங்கலான் சுகண்டன் என்பவே – சூளாமணி:9 1264/4
மேல்


சுகத்து (1)

இனிமை ஆனந்த சுகத்து இருந்தாய் நீயே இயல் ஆறு பொருள் உரைத்த ஈசன் நீயே – நாககுமார:1 19/2
மேல்


சுகதன் (2)

சொல்லார் சுகமும் சுகதன் அவன் என்று – நீலகேசி:3 252/3
அணி ஆர் சுகதன் நகர் எய்தினளே – நீலகேசி:5 463/4
மேல்


சுகதன (1)

திசை-தொறும் இவை பிற சுகதன செலவே – நீலகேசி:4 449/4
மேல்


சுகந்தம் (2)

வாதத்தால் சுகந்தம் வீசும் வத்தவ நாடு அதாமே – உதயணகுமார:1 7/4
வளி நறும் பூம் சுகந்தம் மதனமஞ்சிகை-தன் மேனி – உதயணகுமார:5 256/2
மேல்


சுகந்தனீயும் (1)

பல கலம் அணிந்த அல்குல் பஞ்ச நல் சுகந்தனீயும்
துலங்கு தன் சுதையர்-தம்மை தூய் மணி குமரற்கு ஈந்தாள் – நாககுமார:2 56/1,2
மேல்


சுகந்தி (1)

சுகந்தி ஊர்க்கு இறை சொல் புகழ் மா தவன் – உதயணகுமார:6 344/1
மேல்


சுகம் (1)

விற்பன நல் மா தவர் வேண்டு சுகம் துய்த்தனர் – உதயணகுமார:6 367/4
மேல்


சுகமும் (1)

சொல்லார் சுகமும் சுகதன் அவன் என்று – நீலகேசி:3 252/3
மேல்


சுகாவதி (1)

நல் சுகாவதி எனும் நாமம் இனிது ஆயினாள் – நாககுமார:4 122/4
மேல்


சுகித்துவிட்டு (1)

அங்கு ஐந்து பல்லம் ஆயுள் அமரனாய் சுகித்துவிட்டு
இங்கு வந்து அரசன் ஆனாய் இனி அந்த தேவி வந்து – நாககுமார:5 150/1,2
மேல்


சுட்ட (1)

தீதுரை கொணர்ந்து நம் செவிகள் சுட்ட இ – சூளாமணி:9 1210/2
மேல்


சுட்டனவும் (1)

வை அத்தம் சுட்டனவும் வாழ் மருது கொன்றனவும் – நீலகேசி:3 257/2
மேல்


சுட்டார் (1)

சூழ்ந்து துகையா எரியுள் இட்டனர்கள் சுட்டார்
போழ்ந்தனர்கள் புண் பெருக வன் தறி புடைத்தார் – யசோதர:5 289/2,3
மேல்


சுட்டி (4)

பொருள் நல சுட்டி பொருந்துற சேர்த்தி – உதயணகுமார:1 74/4
சுட்டி சூட்டு அணிந்து சூளி மை மணி சுடர்ந்து நீள் – சூளாமணி:6 483/3
வெவ் வேல் தெருட்டி ஒரு தோள் நிமிர்த்தி விரல் ஒன்று சுட்டி வரவே – சூளாமணி:9 1333/3
கண் இடை சிவந்து கை சுட்டி காய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1393/1
மேல்


சுட்டிடும் (2)

கரிய சுட்டிடும் காந்தி கனலுமேல் – சூளாமணி:7 643/2
சொல்லாயே நெய் சுடராய் சுட்டிடும் ஆறு என்றேனுக்கு – நீலகேசி:6 698/2
மேல்


சுட்டின (2)

சுட்டின திசை திறம் சொல்லில் சூரியன் – நீலகேசி:8 794/1
கதியவர் தம் பெயர் இன்னவை சுட்டின காட்டலினும் – நீலகேசி:9 832/1
மேல்


சுட்டினர் (1)

சுட்டினர் மொழிப ஆயில் கூற்றமும் துளங்கும் நீரார் – சூளாமணி:8 916/2
மேல்


சுட்டினாள் (1)

சுட்டினாள் அங்கு தோற்றமும் நோக்கு என – நீலகேசி:10 888/3
மேல்


சுட்டு (1)

வேய் உடை விலங்கல் சுட்டு விசும்பு இடை வெம்ப வெம்பி – சூளாமணி:9 1453/3
மேல்


சுட்டுவது (1)

சுட்டுவது ஒப்ப என சொல்லும் நீ கண்ட – நீலகேசி:5 618/3
மேல்


சுட (2)

நின்று நெஞ்சம்-அது உள் சுட நின்றது – யசோதர:3 222/2
எண்_இலா சுடர் சுட விரிந்தும் நாண் விடா – சூளாமணி:3 83/3
மேல்


சுடர் (205)

இடுக்கண் வந்து உறவும் எண்ணாது எரி சுடர் விளக்கின் என்-கொல் – யசோதர:1 62/1
துயிலினை ஒருவி மன்னன் சுடர் கதிர் வாள் கை ஏந்தி – யசோதர:2 118/1
மருளும் மா சனம் வளர் விழி சுடர் சிகை மணி முடி-தனை ஒத்த – யசோதர:3 225/2
சென்றான் திகழும் சுடர் சூழ் ஒளி மூர்த்தியாகி – சூளாமணி:0 1/3
தூ மாண் தமிழின் கிழவன் சுடர் ஆர மார்பின் – சூளாமணி:0 4/3
செம் சுடர் கடவுள் திண் தேர் இவுளி கால் திவள ஊன்றும் – சூளாமணி:2 38/1
அம் சுடர் இஞ்சி ஆங்கு ஓர் அகழ் அணிந்து அலர்ந்த தோற்றம் – சூளாமணி:2 38/3
வெம் சுடர் விரியும் முந்நீர் வேதிகை மீது இட்டன்றே – சூளாமணி:2 38/4
அம் சுடர் இணர்க்கு ஒசிந்த அனைய ஐம்மையார் – சூளாமணி:2 60/4
தூமத்து சுடர் ஒளி துளும்பு தோளினார் – சூளாமணி:2 61/3
வெண் நிலா சுடர் ஒளி விசயன் தோன்றினான் – சூளாமணி:3 71/4
எண்_இலா சுடர் சுட விரிந்தும் நாண் விடா – சூளாமணி:3 83/3
சுற்று வான் சுடர் ஒளி தழுவி சூழ் மலர் – சூளாமணி:3 85/2
அம் சுடர் அகில் புகை அளைந்து தேன் அளாய் – சூளாமணி:3 86/2
செம் சுடர் இரிவது ஓர் திறத்தன் ஆயினான் – சூளாமணி:3 86/4
வெம் சுடர் வாளினர் விசித்த கச்சையர் – சூளாமணி:3 92/3
துளங்கு ஒளி பவள திண் கால் சுடர் மணி தவழும் பூமி – சூளாமணி:3 94/3
அம் சுடர் எயிற்ற ஆளி அணி முகம் மலர ஊன்றி – சூளாமணி:3 95/2
செம் சுடர் அணி பொன் சிங்காசனம் மிசை சேர்ந்த செல்வன் – சூளாமணி:3 95/3
வெம் சுடர் உதயத்து உச்சி விரிந்த வெய்யவனோடு ஒத்தான் – சூளாமணி:3 95/4
அம் சுடர் கடவுள் காத்த அரும் குலம் மலர தோன்றி – சூளாமணி:3 101/2
வெம் சுடர் எஃகம் ஒன்றின் வேந்து கண் அகற்றி நின்ற – சூளாமணி:3 101/3
செம் சுடர் முடியினாய் நின் கோல் இது செல்க என்றார் – சூளாமணி:3 101/4
வில் தவழ் சுடர் ஒளி விளங்கும் மேனி அ – சூளாமணி:3 113/2
எரி படு விரி சுடர் இலங்கு பூணினான் – சூளாமணி:3 118/1
நிலவு வெண் சுடர் பாய் நிலம் ஒப்ப நீண்டு – சூளாமணி:4 120/1
அம் சுடர் முருக்கின் அம் கேழ் அணி மலர் அணிந்து கொம்பர் – சூளாமணி:4 164/1
செம் சுடர் இலங்கும் செம் தீ கரும் சுடர் கந்துள் சிந்தி – சூளாமணி:4 164/3
செம் சுடர் இலங்கும் செம் தீ கரும் சுடர் கந்துள் சிந்தி – சூளாமணி:4 164/3
மணி நிலை சுடர் ஒளி மலர்ந்து தோன்றவே – சூளாமணி:4 180/4
சுற்றி நின்று உலகம் ஏத்தும் சுடர் ஒளி உருவம் தாங்கி – சூளாமணி:4 202/2
பகல் நகு சுடர் ஒளி படர ஏகினார் – சூளாமணி:4 208/4
தாங்க அரும் சுடர் ஒளி சக்கரவாளம் என்று – சூளாமணி:4 212/1
தண் அவிர் நிலா சுடர் தவழும் அ வரைக்-கண் – சூளாமணி:4 213/1
வெம் சுடர் வேலவர்க்கு உணர்த்தி மெல்லவே – சூளாமணி:4 219/1
அம் சுடர் மெல் விரல் சிவப்ப ஆழியின் – சூளாமணி:4 219/3
செம் சுடர் அம் கையில் சேட நீட்டினாள் – சூளாமணி:4 219/4
கொங்கு உடை வயிர குன்றின் கொழும் சுடர் விளக்கிட்டு ஆங்கு – சூளாமணி:5 255/1
சூழ் கதிர் தொழுதி மாலை சுடர் பிறை_கடவுள் தோன்றி – சூளாமணி:5 260/1
தண் சுடர் கடவுள் போல தாரகை குழாங்கள் தாமே – சூளாமணி:5 270/1
விண் சுடர் விளக்கம் ஆக விளங்கல வேந்தர் போல – சூளாமணி:5 270/2
மண் சுடர் வரைப்பின் மிக்க மக்களும் இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 270/3
கண் சுடர் கனல சீறும் கமழ் கடா களிற்று வேந்தே – சூளாமணி:5 270/4
வெம் சொல் ஒன்று உரைக்கமாட்டா விடு சுடர் விளங்கு பூணோய் – சூளாமணி:5 275/4
விடயம் ஒன்று இன்றி வென்ற விடு சுடர் ஆழி ஆளும் – சூளாமணி:5 300/3
சுடர் மணி மருங்குல் பைங்கண் சுளி முக களி நல் யானை – சூளாமணி:5 307/1
சூழி கோல சூழ் களி யானை சுடர் வேலோய் – சூளாமணி:5 314/4
ஊனோர் உட்கும் ஒண் சுடர் நஞ்சு ஊறு ஒளி வேலோய் – சூளாமணி:5 316/4
தோடு இலங்கு உருவ தொங்கல் சுடர் முடி அரசன் செம்மல் – சூளாமணி:5 319/2
தோயினும் பகையாம் சுடர் வேலினாய் – சூளாமணி:5 334/4
சோதிமாலை என்பாள் சுடர் பூணினாள் – சூளாமணி:5 344/4
சொன்னவாறு கொண்டீ சுடர் வேலினோய் – சூளாமணி:5 346/4
உழையவர் குறிப்பு அறிந்து அகல ஒண் சுடர்
குழையவன் குமரி-தன் கருமம் எண்ணினான் – சூளாமணி:5 380/3,4
பொன் சுலாம் சுடர் இழை பொறுத்த பூண் முலை – சூளாமணி:5 384/1
தகளி-வாய் கொழும் சுடர் தனித்தும் கோழ் இருள் – சூளாமணி:5 416/1
துகள்_இலா சுடர் மணி துளும்பு பூணினாய் – சூளாமணி:5 416/3
மினல் விரவிய சுடர் பொன் ஒளிர் மிளிர் வேதிகை மிகை ஒண் – சூளாமணி:6 439/2
மின் அவிர் விளங்கு சுடர் விஞ்சை உலகு ஆளும் – சூளாமணி:6 445/1
பொடித்த வியர் நீரொடு பொலிந்த சுடர் ஓலை – சூளாமணி:6 454/2
சுண்ண சந்தங்கள் நிறைந்தன சுடர் மணி பிரப்போடு – சூளாமணி:6 468/3
தகளி வெம் சுடர் என திகழ் மணி குழை தயங்க – சூளாமணி:6 469/1
திங்கள் வெண் கதிர் சுடர் திலத வட்டம் என்று இரண்டு – சூளாமணி:6 501/1
ஈங்கு யான் இருந்தது என்றான் எரி சுடர் வயிர பூணான் – சூளாமணி:6 524/4
வெம் சுடர் தெறு தீ விச்சாதரர் என்பார் மிக்க நீரார் – சூளாமணி:6 525/1
செம் சுடர் திலத கண்ணி தேவரே தெரியும் காலை – சூளாமணி:6 525/2
வெம் சுடர் விளங்கு வேலோய் வேற்றுமை இன்மை கேள்மோ – சூளாமணி:6 531/4
விலகிய கதிர ஆகி விடு சுடர் வயிர கோல – சூளாமணி:6 534/3
மின் அவிர் வயிர சூட்டு விடு சுடர் மணி பொன் பூணான் – சூளாமணி:6 544/2
விண் உயர் விளங்கு கோட்டு விடு சுடர் விளங்கமாட்டா – சூளாமணி:6 554/1
திண்ணிய தியான செம் தீ செம் சுடர் திகழ நின்றான் – சூளாமணி:6 554/4
தூதனின் முக பொலிவினால் சுடர்
காது வேலினான் கருமம் முற்றுற – சூளாமணி:7 576/1,2
தண் நிழல் சுடர் தமனியத்தினால் – சூளாமணி:7 582/1
வெண் நிழல் சுடர் விளங்கு கல்தலம் – சூளாமணி:7 582/3
இன்று மின் சுடர் நிதியின் நீத்தமே – சூளாமணி:7 605/4
துன்னும் திங்கள் பனி சுடர் தண்ணிது – சூளாமணி:7 619/2
நிலைய வெம் சுடர் ஆழி நினைப்பனேல் – சூளாமணி:7 638/3
தூதுவர் சூழ் சுடர் சூடிய சூளிகை – சூளாமணி:7 651/2
செம் சுடர் மின் ஒளி சென்று பரந்திட – சூளாமணி:7 652/1
வெம் சுடர் வீதி விலக்குவ கண்டு தம் – சூளாமணி:7 652/3
ஊடினர் சிந்திய ஒண் சுடர் மாலையும் – சூளாமணி:7 655/2
ஓய்தல்_இல் ஒண் சுடர் ஆழியினான் தமர் – சூளாமணி:7 659/2
ஒண் சுடர் ஆழியினான் உரை என்றார் – சூளாமணி:7 665/4
வெம் சுடர் விளங்கும் மாடத்து இடைநிலை விரவி தோன்றி – சூளாமணி:7 675/2
செம் சுடர் சிலம்பு பாட தேன் திசை பரவ சேர்ந்தார் – சூளாமணி:7 675/4
பாய்ந்து எழு சுடர் சங்கு ஈன்ற பரு மணி தரள கோவை – சூளாமணி:7 677/2
அம் சுடர் வயிர பூணான் அருளினன் விடுப்ப ஆங்கண் – சூளாமணி:7 678/1
செம் சுடர் திலக செவ்வாய் மகளிரை விமானம் சேர்த்தி – சூளாமணி:7 678/3
படத்திடை சுடர் மணி தீண்டப்பட்டு எரி – சூளாமணி:7 683/1
மீட்டு இளம் குமரர் கண்டு விடு சுடர் இலங்க நக்கு – சூளாமணி:7 693/1
வீங்கு பைம் கழல் விடு சுடர் மிடை மணி பூணோர் – சூளாமணி:7 701/3
தோளின் மேல் செல சுடர் விடு கடகங்கள் செறியா – சூளாமணி:7 713/2
அழலும் செம் சுடர் கடக கை அவை புடைபெயரா – சூளாமணி:7 715/2
உலத்தின் வீங்கிய ஒளி மணி சுடர் அணி திணி தோள் – சூளாமணி:7 718/1
சுரிந்த கேசரம் சுடர் அணி வளை எயிற்று ஒளியால் – சூளாமணி:7 721/3
தொல்லுறு சுடர் போலும் சூழ் ஒளி மணி பாறை – சூளாமணி:7 743/1
எல் உறு சுடர் வானத்து எழிலவாய் இனியவ்வே – சூளாமணி:7 743/4
நாகம் செம் சுடர் நகு மணி உமிழ்ந்து இருள் கடிவ – சூளாமணி:7 749/3
மேவு வெம் சுடர் ஒளி விளங்கு கல் தலம் – சூளாமணி:7 756/1
எழில் மணி சுடர் கொள் மேனி இமையவர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 765/1
ஓடு இணர் சுடர் பொன் உக்க தானம் ஒக்கும் ஊங்கு எலாம் – சூளாமணி:7 794/4
அருளுவது என்-கொல் என்று அஞ்சி வெம் சுடர்
இருள் உக எழுந்தது ஒத்து இருந்த கோன் அடி – சூளாமணி:7 820/1,2
சுடர் ஒளி மிகு சோதி சூழ் கழல் காளைமார் தம் – சூளாமணி:7 826/1
தொடர் ஒளி சுடர் ஞாயில் சூளிகை சூழும் நெற்றி – சூளாமணி:7 826/3
சீர் அணங்குறுக்கும் செய்கை செம் சுடர் திலக பூணான் – சூளாமணி:8 834/4
துணித்து இடை பதித்த தட்டின் சுடர் மணி துரக திண் தேர் – சூளாமணி:8 841/3
மூரி தண் சுடர் வெண் முத்தின் பரூஉ திரள் முயங்கி ஞால – சூளாமணி:8 848/3
செம் சுடர் எறிப்ப சேர்ந்து செம் கதிர் பரவை சிந்தி – சூளாமணி:8 851/3
வெம் சுடர் விலங்க நீண்டு விண்ணிடை விரிந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 851/4
தோரண தூண்கள்-தோறும் சுடர் மணி சிலம்ப நான்று – சூளாமணி:8 852/2
சொரி கதிர் வயிரம் கான்ற சுடர் எனும் கொழுந்து தோன்றி – சூளாமணி:8 857/2
அம் சுடர் மணி குழவி ஆடு கழல் மாடம் – சூளாமணி:8 869/1
செம் சுடர் விமானமது சேர்ந்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 869/4
துளங்கு வார் குழை துவர் இதழ் துடி இடை சுடர் நுதல் சுரி கோதாய் – சூளாமணி:8 885/1
உலைவு_இல் வையகத்து ஒளிசெயும் பகலவன் உறு சுடர் சொரிகின்ற – சூளாமணி:8 888/3
துன்னும் நீர் வயல் சுரமியத்து அகணியுள் சுடர் அணி நகர் சார்ந்து – சூளாமணி:8 889/3
எரி மணி சுடர் அணி இலங்கு நங்கை-தன் – சூளாமணி:8 904/1
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் நிலை பட்டம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 931/3
சூழ் ஒளி ஆரம் மின்ன சுடர் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:8 933/2
எரிவன சுடர் மணி எழுவன கதலிகை – சூளாமணி:8 937/3
முடியொடு சுடர் குழை முளை வெயில் ஒளிசெய – சூளாமணி:8 938/2
நந்திய சுடர் மணி நாக மீமிசை – சூளாமணி:8 953/1
நந்திய சுடர் மணி நாக மீமிசை – சூளாமணி:8 953/3
அழல் விரி சுடர் ஒளி அருக்ககீர்த்தியும் – சூளாமணி:8 962/2
வெம் சுடர் ஆழி ஆளும் விறலவற்கு இளைய_தாதை – சூளாமணி:8 965/1
செம் சுடர் இலங்கு பூணான் திறல் சிறீபாலன் என்பான் – சூளாமணி:8 965/4
விண் விளக்குறுக்கும் திங்கள் சுடர் நுதல் விளக்கினாலும் – சூளாமணி:8 999/1
சோதி சூழ் வடிவு நம்பி சுடர் மணி_வண்ணன் காண – சூளாமணி:8 1013/2
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் மணி வாயில் நண்ணி – சூளாமணி:8 1014/2
சூளி வாய் அருவி மாலை சுடர் முடி சென்னி சேர்ந்தான் – சூளாமணி:8 1025/4
வெம் சுடர் வேல் இளையவன் ஆங்கு இனையனவின் மெலிவு எய்த விசும்பு செல்லும் – சூளாமணி:8 1035/1
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் போலும் – சூளாமணி:8 1038/2
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1038/3
மாட வாய் சுடர் ஒளி மழுங்கி மங்கையர் – சூளாமணி:8 1058/1
தூண்டிய சுடர் விளக்கு அன்ன கன்னியோடு – சூளாமணி:8 1068/1
மின் அவிர் விளங்கு சுடர் வேல் விடலை மெய்யில் – சூளாமணி:8 1089/3
வந்து சுடர் ஏந்தி வலனே சுழல மாட்டி – சூளாமணி:8 1101/2
சுடர் விடு மணியின் மாரி பொன்னொடு சொரிய ஏவி – சூளாமணி:8 1108/2
உழையவர் அடி முதல் பரவ ஒண் சுடர்
குழையவள் ஒளி மனம் கவர கோடு உயர் – சூளாமணி:8 1130/1,2
தோற்றமும் சுடர் ஒளி வடிவும் முன் இலா – சூளாமணி:9 1208/1
நிரை சுடர் நெடும் குடை அகடு நெய் கனி – சூளாமணி:9 1219/3
சுடர் தரு குழைகள்-தாம் அழிந்து சோர்ந்தவே – சூளாமணி:9 1221/4
வேள்_அனையான் மிசை விஞ்சையர் வெம் சுடர்
வாளினர் வில்லினர் மால் வரை போல்வன – சூளாமணி:9 1242/2,3
மின்னை உமிழ்கின்ற சுடர் வாள் மிளிர வீசி – சூளாமணி:9 1285/2
சுடர் மாலைகள் விடு சூலமொடு ஒருவன் திரிகின்றான் – சூளாமணி:9 1308/4
துணி கொண்டு இலங்கு சுடர் வேலினோடு வருவான் இது என்-கொல் துணிவே – சூளாமணி:9 1327/4
தோலாத வாளின் எறிய துணிந்து சுடர் கான்று வீழ்ந்தது அதுவே – சூளாமணி:9 1332/4
துண்ட வேக புள்_உயர்த்தான் துளை கை யானை சுடர் முடியான் – சூளாமணி:9 1349/1
தொடுத்த தாம மாலையும் முன் சொரிய வீழ்ந்தான் சுடர் வேலான் – சூளாமணி:9 1350/4
ஆண் தகை சுடர் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1358/3
தூண்டினான் சுடர் வேலினான் – சூளாமணி:9 1358/4
சோதி கூடு சுடர் முடிக்கு – சூளாமணி:9 1374/3
இழை சுடர் தோள்களால் எறிய யானையின் – சூளாமணி:9 1399/2
தோளையும் சுடர் கெழு நாஞ்சில் வாயினால் – சூளாமணி:9 1417/3
துணங்கை கோத்து ஆடி நக்கு சுடர் இலை சூலம் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1428/2
தோளொடு தோள்கள் தேய்ப்ப சுடர் அணி சுடர்ந்து சிந்த – சூளாமணி:9 1433/3
காய் எரி சுடர் விட்டாங்கு கனன்றனன் கனலலோடும் – சூளாமணி:9 1436/3
மாறு_அலா மனிதர்-தம் மேல் வண் சுடர் ஆழியானும் – சூளாமணி:9 1447/1
கனை கதிர் திகிரி கான்ற கன சுடர் வளைக்கப்பட்டு – சூளாமணி:9 1459/2
பணம் கொள் நாகம் பல சூழ்ந்து பகல் செய் மணியின் சுடர் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1479/1
சுருங்கல்_இல் சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றல்-பால் – சூளாமணி:9 1501/3
தொக்கு எரி சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1502/4
மிக்கு எரி சுடர் முடி சூடி வேந்தர்கள் – சூளாமணி:9 1504/1
தாம் அரை தங்கும் தண் சுடர் ஒண் பொன் கலை நல்லார் – சூளாமணி:9 1522/3
சாமரை வீச தாழ் குழை செம்பொன் சுடர் வீச – சூளாமணி:9 1526/2
மீது ஆர்ந்த வெண் நிலா சுடர் ஒளியும் வெள்ளி குன்று அனைய தோளும் – சூளாமணி:9 1533/2
செம் சுடர் மகர பூணான் திரு எதிர்கொள்ள சென்று – சூளாமணி:9 1546/2
செம் சுடர் மணியும் பொன்னும் மாலையும் விரையும் சேர்த்தி – சூளாமணி:9 1550/2
அம் சுடர் வயிர பைம் பூண் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னால் – சூளாமணி:9 1550/3
மின்னு வார்ந்து மிளிரும் சுடர் வேலோன் – சூளாமணி:10 1582/4
அலத்தக சுடர் என அறிய காட்டினான் – சூளாமணி:10 1592/4
சோதி சூழ் சுடர் மணி குழையும் துன்னிய – சூளாமணி:10 1598/2
சோதி விடு சூழ் சுடர் வளாவ அதன் மேலால் – சூளாமணி:10 1604/2
தம் பொன் சுடர் ஆழி மெல் விரலால் தைவந்து – சூளாமணி:10 1655/3
விண்டு சுடர் தயங்கு மேதகு மா மாணிக்கம் – சூளாமணி:10 1656/1
சுடர் மலைத்து இருண்ட சோலை சுரேந்திரகாந்தம் என்னும் – சூளாமணி:10 1698/1
செம் சுடர் உமிழ்வது ஓர் செம்பொன் மானமே – சூளாமணி:10 1723/4
துணி நகு சுடர் ஒளி துளும்பும் வேலினான் – சூளாமணி:10 1724/4
விண்டார் இல்லா வெம் திறலோன் பொன் சுடர் ஆழி – சூளாமணி:10 1738/1
கண் சுடர் இலங்கு வேல் காள_வண்ணனும் – சூளாமணி:10 1772/1
வெண் சுடர் ஒளியவன்-தானும் விஞ்சையர் – சூளாமணி:10 1772/2
தண் சுடர் தமனிய_வண்ணன்-தன்னொடும் – சூளாமணி:10 1772/3
மண் சுடர் உறுப்பது ஓர் வகையர் ஆயினார் – சூளாமணி:10 1772/4
அம் சுடர் இடு புகை அடர்ந்து எழுந்து அரோ – சூளாமணி:10 1781/3
வெம் சுடர் கடவுளை விருந்து செய்தவே – சூளாமணி:10 1781/4
சூழி மால் யானை உந்தி சுடர் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1787/3
வஞ்சி_அனையார் மணி தொடர்ந்த சுடர் ஞாணால் – சூளாமணி:10 1795/1
வீழ் இரும் பொன் சுடர் ஆர வரை மார்பன் இவன் சீர் யான் விளம்பவேண்டா – சூளாமணி:10 1807/4
செம் சுடர் மணி நிரை அழுத்தி செம்பொனால் – சூளாமணி:11 1892/3
அம் சுடர் உமிழ்வது அ அணையின் வண்ணமே – சூளாமணி:11 1892/4
பெருகல் ஆம் சுடர் ஒளி பிறங்கி நின்றது அம் – சூளாமணி:11 1895/3
விண்டு ஆங்கு வெவ்_வினை வெரூஉ உதிர நூறி விரிகின்ற மெய்ஞ்ஞான சுடர் விளக்கும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1910/1
விலகும் சுடர் ஒளி வீங்கு எழில் தோளாய் – சூளாமணி:11 2006/4
சொல்ல உலவா இவர்கள் செய்கை சுடர் வேலோய் – சூளாமணி:11 2036/4
செழும் திரள் பூம் பாவைகளும் திகழ் மணியின் சுடர் கொழுந்தும் – சூளாமணி:11 2059/1
சுடர் விடு குழைகளும் துளும்பு பூண்களும் – சூளாமணி:12 2100/2
விடு சுடர் கலங்களும் விட்டெறிந்தவை – சூளாமணி:12 2100/3
படு சுடர் தாம் என பரந்து இமைத்தவே – சூளாமணி:12 2100/4
எரி விடு சுடர் முடி இலங்க தாழ்ந்து போய் – சூளாமணி:12 2107/3
புனை அவிர் சுடர் ஒளியார் புகழ்ந்து தத்தம் இடம் புக்கார் – சூளாமணி:12 2126/4
கனை சுடர் விடு கதிர் மணி அறை களன் அயர்வன காந்தள் – நீலகேசி:1 16/3
இருள் தீர் சுடர் போல் எழுந்தாள் அவன் மேல் – நீலகேசி:4 462/4
சுடர் மேய சுடர் நுதி போன்ம் எனவும் – நீலகேசி:5 491/4
சுடர் மேய சுடர் நுதி போன்ம் எனவும் – நீலகேசி:5 491/4
சுடர் உடை தோற்ற தொடர்ச்சியை சொல்லி – நீலகேசி:5 617/1
நந்தி நாளும் குடம் சுடர் நாட்டம் போல் – நீலகேசி:10 858/3
மேல்


சுடர்கள் (2)

சேய் இரும் சுடர்கள் சிந்தி தீ உமிழ்ந்து ஓடிற்று அன்றே – சூளாமணி:9 1451/4
கண் சுடர்கள் விட அனன்று கார் மேகம் என அதிரும் களி நல் யானை – சூளாமணி:10 1814/1
மேல்


சுடர்களும் (1)

கதிரும் கண்களில் கனல் என சுடர்களும் கனல – சூளாமணி:7 720/2
மேல்


சுடர்தரும் (1)

நின்று அகம் சுடர்தரும் நிதியின் நீத்தம் அங்கு – சூளாமணி:10 1737/2
மேல்


சுடர்ந்த (1)

சூட்டு அடு நரகம்-தானும் சுடர்ந்த நல் சுவர்க்கம்-தானும் – நீலகேசி:4 424/3
மேல்


சுடர்ந்தது (1)

ஓங்கு இரும் தூணியில் சுடர்ந்தது ஒல்லென – சூளாமணி:9 1421/3
மேல்


சுடர்ந்தன (1)

தோன்றின பதாகை சூழ்ந்து சுடர்ந்தன சூல நாயில் – சூளாமணி:8 850/4
மேல்


சுடர்ந்து (8)

சுட்டி சூட்டு அணிந்து சூளி மை மணி சுடர்ந்து நீள் – சூளாமணி:6 483/3
குழை சுடர்ந்து இலங்கு தார் அரசர் கோல மாண் – சூளாமணி:9 1399/1
தோளொடு தோள்கள் தேய்ப்ப சுடர் அணி சுடர்ந்து சிந்த – சூளாமணி:9 1433/3
தொல் நலம் பெயர்ந்து பொன் சுடர்ந்து தோன்றலால் – சூளாமணி:10 1711/2
துணி தயங்கு வேல் அரசர் மனம் துளங்க சுடர்ந்து இலங்கி தோன்றினாளே – சூளாமணி:10 1800/4
சுந்தர நல் மணி படிவம் என சுடர்ந்து தோன்றுவரே – சூளாமணி:11 2048/4
சுமை ஆகி மணி மாலை சுடர்ந்து இலங்கு நெடு முடியார் – சூளாமணி:11 2055/3
இன முதலா சுடர்ந்து இனிதின் இயல்பாய் நின்று எரியுமே – சூளாமணி:11 2058/4
மேல்


சுடர்ப (1)

சூர்_அர_மகளிர் வாழும் இடம் இவை சுடர்ப எல்லாம் – சூளாமணி:7 759/4
மேல்


சுடர்பவரும் (1)

சுந்தரம் சேர் மணி முடியாய் சுடர்பவரும் சோதிடரே – சூளாமணி:11 2045/4
மேல்


சுடர்வது (1)

எழில் கொடி சுடர்வது ஓர் இயற்கை எய்தினாள் – சூளாமணி:4 209/4
மேல்


சுடர்வன (1)

வணம் கிளர்வன தோன்றி வகை சுடர்வன தோன்றி – சூளாமணி:7 751/2
மேல்


சுடர (14)

தொங்கல் ஆர் நெடு முடி சுடர தூக்கினான் – சூளாமணி:3 111/4
சுற்று நின்று எரியும் செம்பொன் மணி முடி சுடர சூட்டி – சூளாமணி:5 244/1
சுமை தகை நெடு முடி சுடர தூக்கினான் – சூளாமணி:5 410/4
நிகளவாய் பிளந்து அகம் சுடர நிற்குமே – சூளாமணி:5 416/2
அலங்கல் அளக கொடி அயல் சுடர ஓடி – சூளாமணி:6 450/2
சோதிய சுடர சேர்த்தி பெரும் சிறப்பு அருளி செய்தான் – சூளாமணி:6 570/4
பொழிந்த தண் சுடர ஆகி பொலம் தொடர் புலம்ப தூங்கி – சூளாமணி:8 853/3
தோரணம் திசை-தொறும் சுடர நாட்டுக – சூளாமணி:8 902/3
கோள் நின்ற மதியம் போல குழை முகம் சுடர கோட்டி – சூளாமணி:8 982/1
முளைப்பு உடை முடை திடை சுடர மூட்டிய – சூளாமணி:9 1407/3
குயிலொடு மாறுகொள்வார் குழை முகம் சுடர கோட்டி – சூளாமணி:10 1641/2
கோல மென் துகில்கள் தாங்கி குழை முகம் சுடர கோட்டி – சூளாமணி:10 1679/3
விரிந்து ஒளி சுடர வேந்தர் விளங்கு ஒளி மழுங்க சென்றான் – சூளாமணி:10 1791/4
சூழ் ஒளி மண்டிலம் சுடர தோன்றுமே – சூளாமணி:11 1893/4
மேல்


சுடரகத்து (1)

அடுத்து எழு சுடரகத்து உக்க நெய் துளி – சூளாமணி:7 682/3
மேல்


சுடரது (1)

நிரை கிளர் சுடரது ஆகி நிமிர்ந்தது ஓர் உருவ செம் தீ – சூளாமணி:9 1430/2
மேல்


சுடரவர்க்கும் (1)

இவண் ஒத்த அமரருக்கும் இரு விசும்பில் சுடரவர்க்கும்
சிவண் ஒத்த உயர் வாழ்நாள் சென்ற பினர் செல் கதியும் – சூளாமணி:11 2061/2,3
மேல்


சுடரவன் (2)

சொல் மலர்ந்து உலகம் ஏத்தும் சுடரவன் மருகன் தோலா – சூளாமணி:10 1789/1
சோதி அம் பெயரினாளும் சுடரவன் புதல்வன்-தானும் – சூளாமணி:10 1837/3
மேல்


சுடரவன்-தன்னை (1)

தாழ் ஒளி சுடரவன்-தன்னை காண ஓர் – சூளாமணி:11 1893/3
மேல்


சுடரவாய (1)

வீங்கிய சுடரவாய மிடை மணி கலன்கள் விஞ்சை – சூளாமணி:8 918/3
மேல்


சுடரன் (1)

மங்குலாய் விசும்பு மூட மழுங்கிய சுடரன் ஆகி – சூளாமணி:9 1544/2
மேல்


சுடரன (1)

தரு சுடரன தளவு அயலின தகை மலரன தோன்றி – நீலகேசி:1 15/2
மேல்


சுடராகி (1)

அம் கண் உலகிற்கு அணிவான் சுடராகி நின்றான் – சூளாமணி:0 2/1
மேல்


சுடராய் (1)

சொல்லாயே நெய் சுடராய் சுட்டிடும் ஆறு என்றேனுக்கு – நீலகேசி:6 698/2
மேல்


சுடரான் (2)

சொல்லான் தரும சுடரான் எனும் தொன்மையினான் – நீலகேசி:0 1/3
மீன் அடைந்து ஓடும் விடு சுடரான் கதிர் வீழ் புயல் மேல் – நீலகேசி:6 684/3
மேல்


சுடரில் (1)

எரிகின்ற சுடரில் நெய் பெய்து இடு திரி தூண்டியாங்கு – சூளாமணி:11 1863/1
மேல்


சுடரின் (3)

தூண்டிய சுடரின் நின்ற தியானத்தை துளங்குவாய் போல் – சூளாமணி:6 546/2
பூரித்த சுடரின் செம்பொன் போதிகை புடங்கள்-தோறும் – சூளாமணி:8 848/2
நெய் பருகு கொழும் சுடரின் அகில் ஆவியிடை நுழைந்து நிழல் கால் சீப்ப – சூளாமணி:8 1033/2
மேல்


சுடரினால் (1)

வெய்யவன் என்னும் செம் தீ சுடரினால் வெதும்பப்பட்டு – சூளாமணி:8 1027/1
மேல்


சுடரினாலும் (1)

அங்கு ஒளி விளக்கினாலும் அணிகல சுடரினாலும்
திங்களை அனைய செல்வி திரு நுதல் ஒளியினாலும் – சூளாமணி:9 1548/1,2
மேல்


சுடரும் (17)

சொல்ல உலவா ஒழிக சுடரும் நெடு முடியோய் – யசோதர:5 296/4
வெண் நிலா சுடரும் தனி வெண்குடை – சூளாமணி:4 143/1
அழல் கொடி எறித்-தொறும் சுடரும் ஆடகம் – சூளாமணி:4 209/1
சொல்லிய தொடங்கினான் சுடரும் வேலினான் – சூளாமணி:4 220/4
தூசினால் துளும்பும் அல்குல் சுதஞ்சனை சுடரும் பூணாய் – சூளாமணி:6 536/4
சுரிந்த குஞ்சியன் சுடரும் மேனியன் – சூளாமணி:7 583/1
சுற்ற மாண்பினர் சுடரும் வேலினாய் – சூளாமணி:7 596/4
முடியின் சுடரும் மிசை மூடினவே – சூளாமணி:8 1073/4
தொத்து எரி சுடரும் ஒள் வாள் என இரண்டு ஆகும் முன்னாம் – சூளாமணி:9 1184/2
தூ ஒளி மணி முடி சுடரும் கிம்புரி – சூளாமணி:9 1222/1
சுருங்கல்_இல் கருடற்கு சுடரும் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1505/3
அங்கு ஆர அலர் கதிர மணி சுடரும் அரியணை மேல் அமர்ந்து தோன்றி – சூளாமணி:10 1802/1
சங்கு இவர் வெண் சாமரையும் தாழ் குழையும் நீள் சுடரும் தயங்கி வீச – சூளாமணி:10 1808/2
விண் சுடரும் நெடும் குடை கீழ் விறல் வேந்தன் திறம் இதனை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1814/2
ஒண் சுடரும் விரவிய நல் வரை மார்பன் உலகிற்கு ஓர் திலதம் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1814/4
மூ வடிவினால் இரண்டு சூழ் சுடரும் நாண முழுது உலகம் மூடி எழில் முளை வயிரம் நாற்றி – சூளாமணி:11 1903/1
காற்றும் சுடரும் கரகத்துள் தாரையும் – நீலகேசி:5 611/3
மேல்


சுடரோய் (1)

தூ வடிவினால் இலங்கு வெண் குடையின் நீழல் சுடரோய் உன் அடி போற்றி சொல்லுவது ஒன்று உண்டால் – சூளாமணி:11 1903/2
மேல்


சுடரோன் (3)

செம் சுடரோன் மறை பொழுதில் சினவரன்-தன் திரு_கோயில் சென்று சார்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1035/4
வெய்ய சுடரோன் தண் கதிரோன் என ஈங்கு இவர்கள் மதில் இயங்கார் – சூளாமணி:9 1478/1
தண் சுடரோன் வழி மருகன் தென்மலை மேல் சந்தனமும் செம்பொன் ஆரத்து – சூளாமணி:10 1814/3
மேல்


சுடல் (1)

வழி முள் ஊன்றல் மனை சுடல் மாந்தரை – நீலகேசி:5 540/1
மேல்


சுடலையும் (1)

தூளி ஆர்த்து எழு சுடலையும் உடலமும் துவன்றி – நீலகேசி:1 32/2
மேல்


சுடிகை (3)

தொண்டை வாய் மடந்தைமார்கள் சுடிகை வட்ட வாள் முகம் – சூளாமணி:6 479/1
தோடு உலாம் துளங்கி தோன்றும் சுடிகை வாள் முகத்து நல்லார் – சூளாமணி:7 676/2
பைம்பொன் சுடிகை நிழல் துளங்க படர்ந்து ஆடு ஆயம் படிந்தாளே – சூளாமணி:10 1749/4
மேல்


சுடு (8)

துன்னிய பொழுது நோக்கி சுடு சரம் தொடுக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 1019/4
சுடு சொல் இஃது ஒழிக என்று துணை செவி புதைத்து வல்லே – சூளாமணி:9 1146/3
தூதுவர் உருவ காளை செவி சுடு சரம் பெய் தூணி – சூளாமணி:9 1203/3
புகு-தொறும் செவி சுடு புன்சொல் ஆர் அழல் – சூளாமணி:9 1207/3
தொடங்குகின்ற சுடு சரங்கள் சுருங்கி ஒரு கை செவி-காறும் – சூளாமணி:9 1342/1
தேறினார் மொழிகள் கொண்டு செவி சுடு சொற்கள் கேட்டும் – சூளாமணி:9 1447/3
சோதியான் சுரர் வணங்கு திரு_அடியான் சுடு நீறா நினையப்பட்ட – சூளாமணி:10 1803/2
துன்னிய துன்ப விலங்கின் சுடு துயர் – சூளாமணி:11 1964/2
மேல்


சுடுகாட்டு (1)

அல் இருள் கூர் சுடுகாட்டு இடமாக – நீலகேசி:1 141/2
மேல்


சுடுகின்ற (1)

தொல்லை வினை நின்று சுடுகின்ற நரகத்துள் – யசோதர:5 296/1
மேல்


சுடுதலும் (1)

தீயினால் சுடுதலும் தெற்றி ஏறி வீழ்தலும் – நீலகேசி:4 351/2
மேல்


சுடுதிர் (1)

தொய்யில் இள மென் முலையில் நீர் சுடுதிர் ஆயின் – சூளாமணி:6 458/3
மேல்


சுடுபவர் (1)

சொல்லிய கேட்டவள் வேட்ட குரம்பை சுடுபவர் போல் – நீலகேசி:5 494/3
மேல்


சுடும் (3)

சிறியவன் உரைகள் வந்து என் செவி சுடும் பொறுக்கல் ஆற்றேன் – சூளாமணி:9 1449/1
தஞ்சம் அன்று இவன் தவ நிறை சுடும் என தவிர்ந்தாள் – நீலகேசி:1 55/4
சொன்மை யார் இடை தெரிந்தார் தொடர் வினை முழுவதும் சுடும் நின் – நீலகேசி:2 161/3
மேல்


சுடுவது (2)

நிறம் தலைமயங்க வெம்பி நெடும் கடல் சுடுவது ஆயின் – சூளாமணி:5 263/1
சுடுவது ஓர் கொள்ளி சுவடித்தவாறே – நீலகேசி:5 621/4
மேல்


சுடுவன (1)

தொகு கதிர் சுடுவன பரப்பி சூழ் ஒளி – சூளாமணி:5 363/3
மேல்


சுண்ண (4)

கோதையும் சுண்ண தாதும் குலைந்து உடன் வீழ மிக்க – உதயணகுமார:4 205/1
சுரும்பு சூழ் பிணையலும் சுண்ண மாரியும் – சூளாமணி:5 377/1
சுண்ண சந்தங்கள் நிறைந்தன சுடர் மணி பிரப்போடு – சூளாமணி:6 468/3
சுண்ண_மாரி தூவுவார் தொடர்ந்து சேர்ந்து தோழிமார் – சூளாமணி:6 481/1
மேல்


சுண்ண_மாரி (1)

சுண்ண_மாரி தூவுவார் தொடர்ந்து சேர்ந்து தோழிமார் – சூளாமணி:6 481/1
மேல்


சுண்ணம் (11)

உரு நிற சுண்ணம் உடலினில் பூசி – உதயணகுமார:1 74/3
மாலையால் விளங்கியும் பொன் வாச சுண்ணம் வீசியும் – சூளாமணி:6 486/1
பொங்கு பொன் சுண்ணம் வீசி மணவினை புனைவி என்றான் – சூளாமணி:8 923/4
சீர் அணி மணிகள் வீழ்த்து செம்பொன் செய் சுண்ணம் சிந்தி – சூளாமணி:8 932/3
துறை நகர் சுண்ணம் நெய் நாவி தூங்கின – சூளாமணி:10 1716/3
சுண்ணம் நெய் எழு பகல் ஆடி தொல் நகர் – சூளாமணி:10 1717/1
தொகை மலர் அலங்கல் சூடி தூ நறும் சுண்ணம் அப்பி – சூளாமணி:11 1849/1
புண்ணிய துகள்கள் என்னும் பொன் சுண்ணம் புதைய ஆடி – சூளாமணி:11 1867/2
பொன் மலர் கண்ணியர் பொன் செய் சுண்ணம் மொய் – சூளாமணி:11 1877/1
போற்றிய புண்ணிய பொன் சுண்ணம் முன் புகழ்வு – சூளாமணி:11 2016/1
தூமம் சாந்தொடு சுண்ணம் துதியொடு பரவுபு தொழுதே – நீலகேசி:2 153/1
மேல்


சுண்ணமும் (6)

தெளிர் முத்த மணலும் செம்பொன் சுண்ணமும் சிதர்ந்து தீம் தேன் – சூளாமணி:6 507/1
மங்கைமார் சிதர்ந்தன வாச சுண்ணமும்
செம் கண் மால் அகலத்து விரையும் தேர்த்து அரோ – சூளாமணி:10 1683/2,3
தேர்த்தன மலரும் செம்பொன் சுண்ணமும் திசைகள் எல்லாம் – சூளாமணி:10 1826/2
பொன் இயல் மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் புகையும் பொங்க – சூளாமணி:11 1869/3
கடி கமழ் மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் கலந்த அன்றே – சூளாமணி:12 2121/4
துகில் கொடி தொகுதியும் தூய சுண்ணமும்
முகில் தலை கலவி வான் மூடி மா நகர் – நீலகேசி:1 26/2,3
மேல்


சுணங்கம்-அது (1)

அந்தம் மிக்க சுணங்கம்-அது ஆயினாள் – யசோதர:3 164/4
மேல்


சுணங்கின் (1)

கணி மிடற்ற நற வேங்கை அவிர் சுணங்கின் மடவார்-தம் கை மேல் கொண்டு – சூளாமணி:8 1034/1
மேல்


சுணங்கு (8)

பொன் அணி சுணங்கு பூத்த புணர் முலை அமிர்தம்_அன்னாள் – உதயணகுமார:1 11/3
செம் சுணங்கு இள முலை மருங்கு சிந்தினார் – சூளாமணி:2 60/2
சுணங்கு எழு தட துணை முலை சுமை இடத்தாய் – சூளாமணி:6 452/2
ஏர் இரும் சுணங்கு சிந்தி எழுகின்ற இளம் மென் கொங்கை – சூளாமணி:7 760/2
பொன் அவாம் சுணங்கு போர்த்த புணர் முலை மகளிரோடு – சூளாமணி:10 1671/3
சுணங்கு சூழ் இள முலை துளும்ப தாக்கியும் – சூளாமணி:10 1684/2
பொன் பிதிர்ந்து அன்ன பொறி சுணங்கு ஆகத்து பூண் முலையாய் – நீலகேசி:1 88/2
சூடினாயேனும் சுணங்கு ஆர் வன முலையாய் – நீலகேசி:1 131/2
மேல்


சுத்தாத்துமனை (1)

சுத்தாத்துமனை சுழற்றுவது என்றாள் – நீலகேசி:7 746/4
மேல்


சுத்தி (1)

சுத்தி மிக எட்டினோடும் சூழ்ந்த யோகு ஒன்பதாம் – உதயணகுமார:6 364/1
மேல்


சுத (4)

தொடர்ந்த பல் வினைகளை துணிக்கும் சுத நெறி முறைமையும் அறிவான் – நீலகேசி:1 64/2
அங்கம் பயந்தான் அறைந்த சுத கடலுள் – நீலகேசி:6 660/1
பூர்ப்பம் பயந்தான் புகன்ற சுத கடலுள் – நீலகேசி:6 661/1
சுத பொருள் மேல் நன்றும் சொல்லுதல் வல்லாள் – நீலகேசி:7 751/4
மேல்


சுதசாகரன் (1)

சொல்லினான் சுதசாகரன் என்பவே – சூளாமணி:5 332/4
மேல்


சுதஞ்சனை (1)

தூசினால் துளும்பும் அல்குல் சுதஞ்சனை சுடரும் பூணாய் – சூளாமணி:6 536/4
மேல்


சுதத்தமுனி (2)

சுதத்தமுனி தொத்து இரு வினை துகள் உடைக்கும் – யசோதர:5 263/2
சொல் நவில் சுதத்தமுனி தொன் மலர்_அடி-கண் – யசோதர:5 283/2
மேல்


சுதத்தன் (2)

ஆயிடை சுதத்தன் ஐஞ்ஞூற்றுவர் அரும் தவர்களோடும் – யசோதர:1 23/1
சுருங்கல்_இல் சுதத்தன் என்னும் துறவினுக்கு அரசன் இ நாள் – யசோதர:5 318/3
மேல்


சுதத்தினால் (1)

சுதத்தினால் உய்த்தல் சூது அது ஆகுமே – நீலகேசி:10 863/4
மேல்


சுதம் (1)

சொற்றி யாவதும் கேளாய் சுதம் நயம் துணிவும் அங்கு உரைத்தி – நீலகேசி:2 160/1
மேல்


சுதர் (2)

இருவர் என் சுதர் என்னுடை ராச்சியம் – நாககுமார:4 104/1
செயவர்மன் சுதர் சீர் நல் தவர்களை – நாககுமார:4 108/1
மேல்


சுதன் (10)

இங்கு உலகு எங்கும் ஆளும் எழில் சுதன் பெறுவள் என்றார் – உதயணகுமார:4 192/4
தன் சுதன் மது தார் அணி சீதரன் – நாககுமார:1 27/3
நறை மலர் வாவி-தன்னுள் நல் சுதன் வீழ காணா – நாககுமார:2 51/3
ஏந்து_இழையாள் நிற்ப கண்டு இனி சுதன் பணிந்ததே – நாககுமார:2 63/4
சூதினால் செயித்து நின் சுதன் அணிகள் கொண்டனன் – நாககுமார:2 71/1
சூதில் ஆட என்னுடன் சுதன் அழைப்ப வந்த பின் – நாககுமார:2 71/2
சூது இரண்டு ஆட்டினும் சுதன் மிக செயித்தனன் – நாககுமார:2 71/4
நல் நகர் சமைத்து இனிதின் நல் சுதன் இருக்க என்று – நாககுமார:2 73/2
செயந்தரன் சுதன் சீற்றத்தின் ஆனதே – நாககுமார:4 108/4
இலக்கணையார்-தன் வயிற்றில் நல் சுதன் பிறந்தான் – நாககுமார:5 160/1
மேல்


சுதனும் (1)

சூதினில் துடங்கி நல் சுதனும் தந்தை அன்பினில் – நாககுமார:2 71/3
மேல்


சுதனை (3)

கணிதம்_இலா குண சுதனை கீர்த்தியுடனே பெறுவை – நாககுமார:1 37/3
வாகு நல் சுதனை நோக்கி யானை நீ கைக்கொள் என்றான் – நாககுமார:2 57/4
தூசு நீர் விசால_கண்ணி சுதனை கண்டு இனிது உரைப்பாள் – நாககுமார:2 60/1
மேல்


சுதாரை (1)

மாதராள் சுதாரை வாள் கண் மலரொடும் மணி வண்டு ஆர்க்கும் – சூளாமணி:10 1835/1
மேல்


சுதை (1)

நல் சுதை அவள் நாமம் பிரிதிதேவி – நாககுமார:1 30/4
மேல்


சுதைகளும் (1)

சுபமுகூர்த்த நல் தினம் சுபசந்திரன் சுதைகளும்
அபிசந்திரன்-தன் மகளாம் சுகண்டன் சுதையுடன் – நாககுமார:4 126/2,3
மேல்


சுதையர் (1)

என்னுடை சுதையர் கீதம் இறைவ நின் சிறுவன் காண்க – நாககுமார:2 54/3
மேல்


சுதையர்-தம்மை (1)

துலங்கு தன் சுதையர்-தம்மை தூய் மணி குமரற்கு ஈந்தாள் – நாககுமார:2 56/2
மேல்


சுதையுடன் (1)

அபிசந்திரன்-தன் மகளாம் சுகண்டன் சுதையுடன்
செப மந்திர வேள்வியால் செல்வன் எய்தி இன்புற்றான் – நாககுமார:4 126/3,4
மேல்


சுதையுள் (1)

சுக்கிலமும் சோணிதமும் தழீஇ சுதையுள் நெய் அனைத்தாய் – நீலகேசி:4 310/3
மேல்


சுந்தமாக (1)

சுந்தமாக சுவடு அறுவீர் என – நீலகேசி:4 322/3
மேல்


சுந்தர (8)

சுந்தர பொன் துகள் துதைந்த பொன் நகர் – சூளாமணி:2 50/3
சுந்தர சுரும்பு உண் கண்ணி சூழ் கழல் அரசர் வாழ்க்கை – சூளாமணி:5 252/1
சுந்தர சுரும்பும் தேனும் சூழ் கழல் நிரையும் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:5 362/2
சுந்தர வேதிகை மருங்கு சூழ்ந்தது – சூளாமணி:5 389/2
சுந்தர வயிர திண் தோள் தோழரா செவிகள் ஒற்றா – சூளாமணி:6 565/2
சுந்தர பொடியும் பூவும் சுரும்பொடு துதைந்து வீசி – சூளாமணி:8 833/1
சுந்தர நல் மணி படிவம் என சுடர்ந்து தோன்றுவரே – சூளாமணி:11 2048/4
சுந்தர மா மணி மாட சூளிகையர் எனின் அல்லால் – சூளாமணி:11 2052/3
மேல்


சுந்தரம் (1)

சுந்தரம் சேர் மணி முடியாய் சுடர்பவரும் சோதிடரே – சூளாமணி:11 2045/4
மேல்


சுந்தரி (1)

துன்னிய மகளி-தன்னை சுந்தரி வியாளனுக்கு – நாககுமார:3 80/3
மேல்


சுப்பிரதிட்டத்தின் (1)

தொல் புகழ் புரம் சுப்பிரதிட்டத்தின்
நல்ல காவில் நயந்து இருந்தார்களே – நாககுமார:4 107/3,4
மேல்


சுப்பிரதிட்டம் (1)

சுப்பிரதிட்டம் எனும் புரம் ஆள்பவன் – நாககுமார:4 102/1
மேல்


சுப்பிரபையும் (1)

நல் சுயம்பிரபையும் நாக சுப்பிரபையும்
இன்ப நல் பிரபையும் இலங்கு சொர்ணமாலையும் – நாககுமார:4 123/2,3
மேல்


சுபசந்திரன் (2)

செற்றவரினும் மிகு சூரன் சுபசந்திரன்
வெற்பு நிகர் கற்பினாள் வேந்தன் மகாதேவியும் – நாககுமார:4 122/2,3
சுபமுகூர்த்த நல் தினம் சுபசந்திரன் சுதைகளும் – நாககுமார:4 126/2
மேல்


சுபமுகூர்த்த (1)

சுபமுகூர்த்த நல் தினம் சுபசந்திரன் சுதைகளும் – நாககுமார:4 126/2
மேல்


சும்மை (1)

நலன் அமர் நளி சும்மை தொல் நகர் நண்ணினானே – சூளாமணி:6 572/4
மேல்


சுமக்கும் (1)

எண்ணியும் உணர்தலால் இலை சுமக்கும் ஒருவன் போல் – நீலகேசி:2 193/3
மேல்


சுமந்த (1)

தூர பாரம் சுமந்த துயர்-அது – யசோதர:3 207/1
மேல்


சுமந்தவர் (1)

மகளிர் மங்கல உழைக்கலம் சுமந்தவர் பிறரோடு – சூளாமணி:6 469/2
மேல்


சுமந்திரி (1)

தொங்கல் அம் துணர் கொள் மார்பின் சுமந்திரி சொல்லலுற்றான் – சூளாமணி:5 347/4
மேல்


சுமந்து (5)

தேம் துணர் சுமந்து ஒசிந்து அசைந்த தேவதாரமே – சூளாமணி:4 135/4
எண்ண சந்தங்கள் பட சுமந்து இளையவர் இசைந்தார் – சூளாமணி:6 468/4
வார் இரு புடையும் வீக்கி வடம் சுமந்து எழுந்து வேங்கை – சூளாமணி:7 760/1
எழு மலர்ந்து அனைய திண் தோள் இவை சுமந்து இருப்பது என்னே – சூளாமணி:9 1160/2
துஞ்சும் இல் உடையாளை சுமந்து போய் – நீலகேசி:5 550/3
மேல்


சுமப்பான் (1)

எனை பெரும் குப்பையும் எரு சுமப்பான் கண்டக்கால் – நீலகேசி:2 185/2
மேல்


சுமர (1)

சுமர ஏந்தி பட்டுடன் தோழி கொண்டுபோகையில் – நாககுமார:2 62/3
மேல்


சுமவான் (1)

பிறன் சுமவான் தான் நடவான் பெரு வினையும் உய்க்கில்லா – நீலகேசி:4 307/1
மேல்


சுமித்திர (1)

சொல்ல அரும் தவ சுமித்திர நல் முனி – உதயணகுமார:5 281/2
மேல்


சுமை (6)

சுமை தகை நெடு முடி சுடர தூக்கினான் – சூளாமணி:5 410/4
சுணங்கு எழு தட துணை முலை சுமை இடத்தாய் – சூளாமணி:6 452/2
சுமை கொள் மாலை தொடு களிற்று எருத்தம் ஏறுக என்றனர் – சூளாமணி:6 502/3
சுமை ஆகி மணி மாலை சுடர்ந்து இலங்கு நெடு முடியார் – சூளாமணி:11 2055/3
சுமை பெரும் பாரத்தின் தொழுதி நீக்கினார் – சூளாமணி:12 2096/4
ஏதம்_இல் சுமை ஏற்று எருதாம் என்றான் – நீலகேசி:2 212/2
மேல்


சுமையும் (1)

மான் அறா நோக்கி மணல் சுமையும் தான் பெரிதால் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/2
மேல்


சுயம்பிரபையும் (1)

நல் சுயம்பிரபையும் நாக சுப்பிரபையும் – நாககுமார:4 123/2
மேல்


சுயம்வர (1)

திரு தகு சுயம்வர முரசம் திண் களிற்று – சூளாமணி:10 1762/3
மேல்


சுயவரம் (1)

மன்றல் அம் சுயவரம் வரைந்தது ஆதலால் – சூளாமணி:10 1766/2
மேல்


சுர (1)

தருவது சுர_கதி தந்து பின்னரும் – யசோதர:5 329/2
மேல்


சுர_கதி (1)

தருவது சுர_கதி தந்து பின்னரும் – யசோதர:5 329/2
மேல்


சுரந்த (1)

சுரந்த பல் குற்றம் சொல கேட்டிருந்தான் – நீலகேசி:5 600/2
மேல்


சுரந்து (2)

நல் அருள் சுரந்து அளிக்கும் நல் தவ முனிவன் ஆகி – நாககுமார:3 101/3
அவ்வியம் அகன்று அருள் சுரந்து உயிர் வளர்க்கும் – யசோதர:5 272/2
மேல்


சுரபுன்னை (1)

தோடு இலங்கு கற்பகமும் சுரபுன்னை வனங்களுமே துதைந்து வெள்ளி – சூளாமணி:10 1821/2
மேல்


சுரம் (1)

குழவி அரும் சுரம் சென்று குமர – சூளாமணி:11 1987/1
மேல்


சுரமங்கையர்க்கு (1)

சாந்தும் தண் தழையும் சுரமங்கையர்க்கு
ஏந்தி நின்றன இ மலை ஆரமே – சூளாமணி:7 752/1,2
மேல்


சுரமியத்து (1)

துன்னும் நீர் வயல் சுரமியத்து அகணியுள் சுடர் அணி நகர் சார்ந்து – சூளாமணி:8 889/3
மேல்


சுரமை (5)

துஞ்சும் நீள் நிதியது சுரமை என்பவே – சூளாமணி:1 7/4
சொன்ன நீர் வளமைத்து ஆய சுரமை நாட்டு அகணி சார்ந்து – சூளாமணி:2 36/1
செம் கண் மால் சுரமை என்னும் தேம் பொகுட்டு அகத்து வைகும் – சூளாமணி:2 37/3
துன்னிய சுரமை நாடன் தொடு கழல் தொழுதலோடும் – சூளாமணி:8 964/2
பின்னவன் சுரமை வேந்தன் பெருமகன் அவற்கு தம்பி – சூளாமணி:8 978/2
மேல்


சுரமைநாட்டு (3)

துன்னினன் சுரமைநாட்டு அகணி சூடிய – சூளாமணி:5 429/3
தடம் கமழ் சுரமைநாட்டு அரசன் தானையே – சூளாமணி:9 1412/4
சூழி மால் யானை வல்ல சுரமைநாட்டு இளைய கோவே – சூளாமணி:9 1458/4
மேல்


சுரமைநாடன் (1)

மணம் கமழ் சுரமைநாடன் தானை மேல் மடுத்தது அம்மா – சூளாமணி:9 1428/4
மேல்


சுரமைநாடு (6)

திரு அமர் சுரமைநாடு அணிந்து செம்பொனால் – சூளாமணி:5 406/1
சுற்று நீர் வள வயல் சுரமைநாடு உடை – சூளாமணி:8 901/2
தூங்கு நீர் மருத வேலி சுரமைநாடு உடைய தோன்றால் – சூளாமணி:8 971/2
சுற்றம் ஆயவரும் சூழ் நீர் சுரமைநாடு உடைய கோவும் – சூளாமணி:9 1188/2
தொக்க நீர் சுரமைநாடு உடைய கோன் இவை – சூளாமணி:9 1492/3
துணிவொடு சுரமைநாடு உடைய தோன்றலே – சூளாமணி:12 2097/4
மேல்


சுரமையர் (3)

சுரமையர் அதிபதி வரும் என மருசி சென்று – சூளாமணி:8 943/1
சுரமையர் அதிபதி தோம்_இல் மாக்களுள் – சூளாமணி:9 1410/1
இரிந்தது சுரமையர் இறைவன் தானையே – சூளாமணி:9 1420/4
மேல்


சுரர் (3)

சோதியான் சுரர் வணங்கு திரு_அடியான் சுடு நீறா நினையப்பட்ட – சூளாமணி:10 1803/2
சூழ் இரும் திண் கடல் தானை உடன் துளங்க சுரர் கொணர்ந்து சொரிந்த மாரி – சூளாமணி:10 1807/1
துணிவு அமையும் நெடு வேலோய் சுரர் உடைய குணங்களே – சூளாமணி:11 2056/4
மேல்


சுரருடைய (1)

சூடகத்து ஒலி நல சுரருடைய கீதமே – உதயணகுமார:4 236/2
மேல்


சுரவரர் (1)

தொய்யில் மா முலை சுரவரர் மகளிர்-தம் தொகுதியில் மகிழ்வுற்றான் – யசோதர:5 324/4
மேல்


சுரன் (1)

துப்பு_உடையான் சுரன் ஆகி அவன் துய்க்கல் – நீலகேசி:5 584/3
மேல்


சுராட்டிர (1)

சொல் அரிய சுராட்டிர தேசத்து – நாககுமார:1 30/1
மேல்


சுரி (14)

சுரி குழல் மானனீகை சொலற்கு அரும் கற்பினாளே – உதயணகுமார:4 228/4
சோமசுந்தரி என்னும் சுரி குழல் – உதயணகுமார:6 345/2
சுரி குழல் கரும் கண் செ வாய் துடி இடை குணவதீயை – நாககுமார:4 113/3
தோகை மா மயில் போல் சுரி கூந்தலாள் – சூளாமணி:5 337/3
ஒள் எரி நெறிப்பட்டு அன்ன சுரி உளை மலை கண் போழும் – சூளாமணி:7 697/1
சூளி மா மணி தொடர் கொண்டு சுரி குஞ்சி பிணியா – சூளாமணி:7 713/3
துளங்கு வார் குழை துவர் இதழ் துடி இடை சுடர் நுதல் சுரி கோதாய் – சூளாமணி:8 885/1
சுரி உளை துளைகள் ஆவி விடுகின்ற சுழலும் செம் கண் – சூளாமணி:9 1152/1
எரி போல்வன சுரி பங்கியொடு இருள் போல் இருள் மெய்யோடு – சூளாமணி:9 1311/1
சுரி மணி குஞ்சி மேல் சொரிந்தது என்பவே – சூளாமணி:9 1496/4
தேம் கமழ் தெய்வ செம்பொன் தாமரை சுரி வெண் சங்கம் – சூளாமணி:10 1558/1
தொங்கல் சூழ் சுரி குழல் சோதிமாலையே – சூளாமணி:10 1728/4
இளம் பெரும் சுரி உளை அரி நின்று ஏந்திய – சூளாமணி:10 1778/3
சுரி குழல் மடந்தை என்னும் தோகை அம் மஞ்ஞை நோக்கி – சூளாமணி:10 1834/2
மேல்


சுரிந்த (3)

சுரிந்த குஞ்சியன் சுடரும் மேனியன் – சூளாமணி:7 583/1
சுரிந்த கேசரம் சுடர் அணி வளை எயிற்று ஒளியால் – சூளாமணி:7 721/3
எரி என சுரிந்த கேசத்து இருள் என திரண்ட மேனி – சூளாமணி:9 1190/1
மேல்


சுரிபட்டு (1)

கூர் இருள் சுரிபட்டு அன்ன குழல் அணி கொடிறு உண் கூந்தல் – சூளாமணி:7 759/2
மேல்


சுருக்க (1)

செய்யவன் செம் கதிர் சுருக்க செக்கர் வான் – சூளாமணி:8 1042/1
மேல்


சுருக்கி (1)

சிறை கண் நோக்கமும் சிறு நகை தொழில்களும் சுருக்கி
அறை-கண் மாந்தனுக்கு அதிதி அம் தொழிலினில் அமைந்தார் – சூளாமணி:6 470/3,4
மேல்


சுருக்கினை (1)

சுருக்கினை கடிதாக சொல் எனக்கு எனலோடும் – நீலகேசி:2 227/2
மேல்


சுருங்க (3)

சுவை பெறு தோளும் வாளும் சொல்லு-மின் சுருங்க என்பார் – சூளாமணி:9 1192/4
சொல்லியது என சிலர் சுருங்க சொல்லினார் – சூளாமணி:9 1211/4
மன்று அழல் சுருங்க முந்நீர் அலை கடல் அழுவம் பாய்ந்தான் – சூளாமணி:10 1699/4
மேல்


சுருங்கல் (3)

சுருங்கல்_இல் சுதத்தன் என்னும் துறவினுக்கு அரசன் இ நாள் – யசோதர:5 318/3
சுருங்கல்_இல் சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றல்-பால் – சூளாமணி:9 1501/3
சுருங்கல்_இல் கருடற்கு சுடரும் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1505/3
மேல்


சுருங்கல்_இல் (3)

சுருங்கல்_இல் சுதத்தன் என்னும் துறவினுக்கு அரசன் இ நாள் – யசோதர:5 318/3
சுருங்கல்_இல் சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றல்-பால் – சூளாமணி:9 1501/3
சுருங்கல்_இல் கருடற்கு சுடரும் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1505/3
மேல்


சுருங்கவே (1)

துன்னு சேவடியாற்கு சுருங்கவே
பன்னு கேள்வி பவச்சுதன் சொல்லலும் – சூளாமணி:5 331/2,3
மேல்


சுருங்கி (4)

மெல்லவே மெல்லவே சுருங்கி வீங்கு நீர் – சூளாமணி:8 1056/3
பாடுவார் பாணியும் சுருங்கி நல் நகர் – சூளாமணி:8 1058/3
தொடங்குகின்ற சுடு சரங்கள் சுருங்கி ஒரு கை செவி-காறும் – சூளாமணி:9 1342/1
துன்னிய போழ்தே சுருங்கி ஒழிபவர் – சூளாமணி:11 1980/3
மேல்


சுருங்கிய (1)

செய்யலுற்ற மாயம்-அதும் சிலையும் நிலையும் சுருங்கிய வைத்து – சூளாமணி:9 1345/1
மேல்


சுருங்கு (1)

சுருங்கு_இல் கேள்வியான் தொழுது சொல்லினான் – சூளாமணி:7 591/4
மேல்


சுருங்கு_இல் (1)

சுருங்கு_இல் கேள்வியான் தொழுது சொல்லினான் – சூளாமணி:7 591/4
மேல்


சுருங்குமே (1)

நீதியில் சுருங்குமே – நீலகேசி:1 102/4
மேல்


சுருங்கை (2)

மன்னன் மனை-தன் மனைக்கு மா நில சுருங்கை செய்து – உதயணகுமார:2 136/3
சுருங்கை அங்கு அவிழ்ந்து என தோன்றும் மீன் குழாம் – சூளாமணி:8 1043/2
மேல்


சுருங்கையில் (1)

நிலம் திகழ் சுருங்கையில் நீதி_மன்னன் தேவியை – உதயணகுமார:2 137/1
மேல்


சுருட்டி (1)

கரு மணியின் கதிர் குழற்றி கடை சுருட்டி கைசெய்து வளர்த்த போலும் – சூளாமணி:9 1535/3
மேல்


சுருதி (1)

சுருதி மேல் துறக்கத்தினோடு – சூளாமணி:7 742/2
மேல்


சுரும்பு (17)

சுரும்பு ஆர் மாலை அமளி துயிலிடை – உதயணகுமார:5 279/1
ஏழை வாய் சுரும்பு இனம் இளைக்கும் என்பவே – சூளாமணி:2 44/4
சுந்தர சுரும்பு உண் கண்ணி சூழ் கழல் அரசர் வாழ்க்கை – சூளாமணி:5 252/1
சுரும்பு சூழ் பிணையலும் சுண்ண மாரியும் – சூளாமணி:5 377/1
சூலகம் துளும்பவும் சுரும்பு சூழ்ந்து பாடவும் – சூளாமணி:6 485/2
மூசி நாள் சுரும்பு பாய முருகு உடைந்து உருக்கும் சோலை – சூளாமணி:6 536/1
தோடு மல்கு சுரும்பு அணி கோதையர் – சூளாமணி:7 621/1
சுரும்பு இவர் தொடையல் மார்பன் சூழ்ச்சி கொள் மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:7 694/4
தொடுத்தன சுரும்பு பாயும் துணர் அணி தயங்கு மாலை – சூளாமணி:8 849/3
துணைவு ஆய சுரும்பு இரங்க அரவிந்த வனத்து உதிர்ந்த துகளும் சீத்து – சூளாமணி:8 1032/3
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் போலும் – சூளாமணி:8 1038/2
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1038/3
தொழுதும் சூழ்ந்தும் அடி பற்றி தொடர்ந்தும் சுரும்பு உண் கோதை நிலை – சூளாமணி:9 1482/1
சுரும்பு இவர் சோலை வேலி துணர் விரி பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1562/1
சுரும்பு அணை முலையின் ஆரும் தொடையலும் துதைந்த மார்பன் – சூளாமணி:11 1864/2
சொரிந்தன சுரும்பு இவர் துணர் கொள் பூ_மழை – சூளாமணி:11 1886/2
பாடு வண்டோடு சுரும்பு அரற்ற பல் கலம் வயிரம் வில் வீச – நீலகேசி:1 67/2
மேல்


சுரும்பும் (2)

துளங்கு பூ_மாலையும் சுரும்பும் தோன்றலால் – சூளாமணி:2 45/3
சுந்தர சுரும்பும் தேனும் சூழ் கழல் நிரையும் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:5 362/2
மேல்


சுரும்பொடு (6)

துள் இறா கவுள்கொண்டு சுரும்பொடு
கள் அறாத செந்தாமரை கானகத்துள் – சூளாமணி:1 23/1,2
சுரும்பொடு துதைந்து தோன்றும் சூழ் மதில் இருக்கை எல்லாம் – சூளாமணி:2 39/4
சுரும்பொடு சுழன்றுள குழல் தொகை எழில் கை – சூளாமணி:6 456/1
சுந்தர பொடியும் பூவும் சுரும்பொடு துதைந்து வீசி – சூளாமணி:8 833/1
சுரும்பொடு மலர்கள் வாய்ந்த துகளையும் அகல வாரி – சூளாமணி:8 929/3
துன்னிய சுரும்பொடு ஏங்க துணர் உடைகின்ற அன்றே – சூளாமணி:10 1560/4
மேல்


சுரும்போடு (1)

துன் அலர் தொடையலில் சுரும்போடு ஆர்த்து எழ – சூளாமணி:5 375/2
மேல்


சுருள் (3)

வெண் முளை பசும் தாமரை மென் சுருள்
முள் முளை திரளோடு முனிந்துகொண்டு – சூளாமணி:1 24/1,2
பார் மகிழ்ந்த பைம் சுருள் பயிர் மிசை பயின்று எழுந்து – சூளாமணி:7 795/1
சுருள் இரும் தோடு வாங்கி தோள் மிசை துளங்க வீழ்ப்பார் – சூளாமணி:10 1675/3
மேல்


சுருளுறு (1)

சுருளுறு குஞ்சிகள் துதைய தாழ்ந்தனர் – சூளாமணி:7 820/3
மேல்


சுருளை (8)

அடி கலம் திருத்தி அம் மென் புரி குழல் சுருளை நீவி – சூளாமணி:8 1114/1
செம்பொன் செய் சுருளை மின்ன செவி மிசை தளிர்கள் சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1632/3
உள் எழு சுருளை வாங்கி ஒளி உகிர் நுதியின் ஊன்றி – சூளாமணி:10 1640/2
கலை முகம் திருத்தி காதில் கன பொன் செய் சுருளை நீவி – சூளாமணி:10 1667/3
அம் பொன் சுருளை இரு பாலும் அளக வல்லி அருகு இலங்க – சூளாமணி:10 1749/3
செம்பொன் சுருளை மெல் விரலால் திருத்தி செறிந்த தேர் அல்குல் – சூளாமணி:10 1753/1
மா இரும் சுருளை மேயும் மான் மறி போலும் என்றான் – சூளாமணி:11 1858/4
காது புனை காமர் குழை பொன் சுருளை மின்ன – சூளாமணி:11 2029/2
மேல்


சுருளையும் (1)

காது பெய் குழையும் செம்பொன் சுருளையும் கலந்து மின்ன – சூளாமணி:10 1565/1
மேல்


சுரேந்திரகாந்தம் (2)

சூழ் கதிர் புரிசை வேலி சுரேந்திரகாந்தம் ஆளும் – சூளாமணி:5 349/1
சுடர் மலைத்து இருண்ட சோலை சுரேந்திரகாந்தம் என்னும் – சூளாமணி:10 1698/1
மேல்


சுரேந்திரன் (1)

சொன்ன நீர்மை சுரேந்திரன் போன்று இவண் – நீலகேசி:1 21/3
மேல்


சுரை (1)

சுரை மலி அமிர்த தீம் பால் சுவை தெரிந்து உண்ணல் ஆமோ – சூளாமணி:6 520/2
மேல்


சுரைய (1)

சுரைய பால் அடிசில் சுவை பொன் கலத்து – யசோதர:3 168/1
மேல்


சுலா (2)

மன் சுலா அகல நின்று அலரும் வாளினாய் – சூளாமணி:5 384/4
சுலா பல சொல்லி சுழன்று விடாதே – நீலகேசி:5 632/1
மேல்


சுலாம் (2)

பொன் சுலாம் சுடர் இழை பொறுத்த பூண் முலை – சூளாமணி:5 384/1
மின் சுலாம் நுடங்கு இடை மெல்லியாள் திறம் – சூளாமணி:5 384/2
மேல்


சுவ்வதன் (1)

நாதன் நம் முனி சுவ்வதன் நல்கிய – யசோதர:0 2/1
மேல்


சுவடித்தவாறே (1)

சுடுவது ஓர் கொள்ளி சுவடித்தவாறே – நீலகேசி:5 621/4
மேல்


சுவடு (4)

உரைசெய் கால் சுவடு நுங்க செறித்து ஒன்று புறத்தது ஆக்கி – சூளாமணி:8 927/3
சொன்னதன் பொருள் எல்லாம் சுவடு இன்றி அற கெடுத்தற்கு – நீலகேசி:2 199/3
சுந்தமாக சுவடு அறுவீர் என – நீலகேசி:4 322/3
உணர்ச்சியின் ஆங்கு ஓர் பொருள் சுவடு உள்ளது போல்கின்றதால் – நீலகேசி:5 506/2
மேல்


சுவண (1)

தூவி ஆர் சுவண கொடி – சூளாமணி:9 1351/1
மேல்


சுவணகேது (3)

தூமம் ஆரம் கமழ் குஞ்சி சுவணகேது தோன்றினனால் – சூளாமணி:9 1335/4
சொல்லால் மலிந்த புகழினான் சுவணகேது சொரிகின்ற – சூளாமணி:9 1343/1
தொடுத்தான் தொழுத வாளி-அது சுவணகேது கையகத்து – சூளாமணி:9 1346/1
மேல்


சுவர் (1)

சுற்றிய பளிங்கில் சோதி சுவர் மிசை எரித்து தோன்ற – சூளாமணி:8 1001/2
மேல்


சுவர்க்கத்தவர்க்கு (1)

சொல் பிறிது சொன்னாய் சுவர்க்கத்தவர்க்கு உரைப்பின் – நீலகேசி:5 650/3
மேல்


சுவர்க்கத்தின் (1)

தொடி மகர தூண் நிரையும் சொலற்கு அரிதாய் சுவர்க்கத்தின்
படி மகர படிமையது அ பள்ளி கண்டு அளியள் போய் – நீலகேசி:4 268/2,3
மேல்


சுவர்க்கம் (1)

சொல் மாடு பிறிது இல்லை சுவர்க்கம் சேர்ந்தவர்கட்கே – சூளாமணி:11 2051/4
மேல்


சுவர்க்கம்-தானும் (1)

சூட்டு அடு நரகம்-தானும் சுடர்ந்த நல் சுவர்க்கம்-தானும்
பூட்டினம் உரைத்த அக்கால் போந்தது அங்கு என்னை என்றான் – நீலகேசி:4 424/3,4
மேல்


சுவாகதம் (1)

சோபனமாக சுவாகதம் போந்தது என் – நீலகேசி:5 624/3
மேல்


சுவை (14)

பிறை நுதல் பேதை தன்னால் பெறு சுவை_கடலுள் ஆழ்ந்தார் – நாககுமார:2 41/4
பாடலொடு இயைந்த பண்ணின் இசை சுவை பருகி பல் கால் – யசோதர:2 88/2
நஞ்சொடு கலந்த தேனின் நறும் சுவை பெரிய ஆக – யசோதர:2 152/1
சுரைய பால் அடிசில் சுவை பொன் கலத்து – யசோதர:3 168/1
தீம் சுவை மிழற்றுகின்ற சிறு குயில் செல்வரேனும் – சூளாமணி:4 166/3
தாம் சுவை திரிந்த பின்றை சார்பவர் இல்லை அன்றே – சூளாமணி:4 166/4
சூட்டினார் சிலர் நறு மலர் அறு_சுவை அடிசில் – சூளாமணி:6 471/3
சுரை மலி அமிர்த தீம் பால் சுவை தெரிந்து உண்ணல் ஆமோ – சூளாமணி:6 520/2
தொண்டை அம் கனி இன் சுவை எய்தினான் – சூளாமணி:7 614/4
ஈண்டி நின்று இன வண்டு ஆர்க்கும் இன் சுவை நறவின் சாதி – சூளாமணி:8 920/2
சுவை பெறு தோளும் வாளும் சொல்லு-மின் சுருங்க என்பார் – சூளாமணி:9 1192/4
அம் சுவை நறவம் ஈங்கு உமிழ ஆனதே – சூளாமணி:10 1588/4
தேவர்கள் திசைமுகம் காப்ப தீம் சுவை
ஆவி ஆர் அமிர்து அயின்று இருந்த ஆயிடை – சூளாமணி:10 1693/1,2
செம்மை வழியது தீம் சுவை என்று இல்லை – நீலகேசி:5 585/2
மேல்


சுவை_கடலுள் (1)

பிறை நுதல் பேதை தன்னால் பெறு சுவை_கடலுள் ஆழ்ந்தார் – நாககுமார:2 41/4
மேல்


சுவைத்திட்டால் (1)

கறந்த கறந்த கலம் சுவைத்திட்டால் கறை கலங்கள் – நீலகேசி:5 511/3
மேல்


சுவையினொடு (1)

வண்ணம் நாற்றம் சுவையினொடு ஊறு ஒலி – நீலகேசி:10 857/3
மேல்


சுவையுடன் (1)

தோற்றமும் நாற்றமும் சுவையுடன் ஊறு இவற்றால் தொடங்கி – நீலகேசி:9 830/1
மேல்


சுவையே (1)

சுவையே உடையம் என நீ இகழல் – நீலகேசி:6 678/3
மேல்


சுழல்கின்ற (1)

வளம் கொள் நம் படை கடலிடை மறித்தவை சுழல்கின்ற வகை நோக்காய் – சூளாமணி:8 885/4
மேல்


சுழல்கின்றார் (1)

சாரிகை கறங்கு என மலைந்து சுழல்கின்றார்
நீர் அக வளாகம் அடு சக்கரம் நிகர்த்தார் – சூளாமணி:9 1290/3,4
மேல்


சுழல்வன (1)

சொரிவன மலர் மழை சுழல்வன எழு புகை – சூளாமணி:8 937/1
மேல்


சுழல (3)

விண்ணினை சுழல ஓடும் வெய்யவன் என்னும் பேரார் – சூளாமணி:5 268/2
வந்து சுடர் ஏந்தி வலனே சுழல மாட்டி – சூளாமணி:8 1101/2
பொருபாலவர் கண் சுழல பொரு தேர் – சூளாமணி:9 1236/3
மேல்


சுழலா (1)

விரி சீர் வட்ட மணி கேடகம் சுழலா நகு வருவான் – சூளாமணி:9 1296/2
மேல்


சுழலும் (2)

சுரி உளை துளைகள் ஆவி விடுகின்ற சுழலும் செம் கண் – சூளாமணி:9 1152/1
அழகு உள சுழலும் மன்னோ ஆயிர சாதி மாதோ – சூளாமணி:11 1850/4
மேல்


சுழற்சியும் (1)

சொல் இல சுழற்சியும் வீடும் தோற்றமே – நீலகேசி:8 807/4
மேல்


சுழற்றி (1)

வாள் கரம் சுழற்றி நிற்பான் வியந்தரன் ஒருவன் என்ன – நாககுமார:3 98/1
மேல்


சுழற்றுவது (1)

சுத்தாத்துமனை சுழற்றுவது என்றாள் – நீலகேசி:7 746/4
மேல்


சுழன்ற (2)

தொல்_வினை துரப்ப ஓடி விலங்கிடை சுழன்ற போழ்தின் – யசோதர:1 34/2
மைந்தனும் மடந்தை-தானும் மாற்றிடை சுழன்ற பெற்றி – யசோதர:5 304/2
மேல்


சுழன்று (4)

தூங்கு இருள்-தன்னில் ஆனை சுழன்று அலைந்து ஓட பாகர் – உதயணகுமார:1 86/2
விடா மிகை சுழன்று வீழும் விரை கவர் மணி வண்டே போல் – சூளாமணி:10 1823/2
ஆடும் துகளும் என சுழன்று ஆர் உயிர் – சூளாமணி:11 1921/3
சுலா பல சொல்லி சுழன்று விடாதே – நீலகேசி:5 632/1
மேல்


சுழன்றுள (1)

சுரும்பொடு சுழன்றுள குழல் தொகை எழில் கை – சூளாமணி:6 456/1
மேல்


சுழி (1)

பிணி தரு பிறவிய மறு சுழி அறுவது ஒர் – நீலகேசி:4 452/1
மேல்


சுழிகின்றது (1)

சுழிகின்றது தொல் சன வெள்ளம் அதற்கு – சூளாமணி:8 1084/3
மேல்


சுழித்து (1)

ஆர் புனல் சுழித்து வாங்க அனையராய் அணி பொன் வாவி – சூளாமணி:10 1674/1
மேல்


சுழிந்த (1)

நின்று அகம் சுழிந்த தெள் நீர் நெரேலென இழிந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1678/4
மேல்


சுழிந்து (1)

வலம் குலாய் சுழிந்து வாய்த்த வாவி-வாய் மடுத்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1672/4
மேல்


சுளி (1)

சுடர் மணி மருங்குல் பைங்கண் சுளி முக களி நல் யானை – சூளாமணி:5 307/1
மேல்


சுளை (2)

அள் இலை செழும் பலவின் ஆர் சுளை
முள் உடை கனி முறுகி விண்டென – சூளாமணி:7 579/1,2
இணை நிலையன சுளை கனி இவை இனியன பல வாழை – நீலகேசி:1 13/2
மேல்


சுளையும் (2)

மேம் பழுத்து அளிந்தன சுளையும் வேரியும் – சூளாமணி:2 49/2
வள வாசம் நில பல இன் சுளையும்
இள வாழையின் இன் எழில் அம் கனியும் – சூளாமணி:7 802/1,2
மேல்


சுற்ற (2)

பூம் தளிர் நிறைந்து இலங்கும் பொழில் வலம் சுற்ற வந்து – உதயணகுமார:6 330/3
சுற்ற மாண்பினர் சுடரும் வேலினாய் – சூளாமணி:7 596/4
மேல்


சுற்றத்தோர்களை (1)

நீள் விழி நல் மாதரோடு நின்ற சுற்றத்தோர்களை
கோள் களைந்து புட்பகத்தில் கொண்டுவந்து வைத்தனன் – உதயணகுமார:1 67/3,4
மேல்


சுற்றம் (9)

முந்து நாம் உரைத்த சுற்றம் முழுவதினோடும் மாதோ – யசோதர:1 24/4
சுற்றம் ஆயவர்கள் சூழ துணிவு_இலன் இருந்த எல்லை – யசோதர:2 129/2
சுற்றம் மாண்பு_உடைமையாலும் சூழ் கதிர் திகிரி ஆளும் – சூளாமணி:5 298/1
மெய்ம்மையால் கரும சுற்றம் வேண்டுவது இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 356/4
இப்படித்து ஆயின் பண்டை இசைந்தது சுற்றம் என்னை – சூளாமணி:6 563/1
சொன்ன வண்ணமும் சுற்றம் ஆயதும் – சூளாமணி:7 590/2
சுற்றம் ஆயவரும் சூழ் நீர் சுரமைநாடு உடைய கோவும் – சூளாமணி:9 1188/2
சுற்றம் அழிக்கும் துவர் பகை துன்னினர் – சூளாமணி:11 1969/3
சுற்றம் ஆதலின் சொல் என சொல்லுவான் – நீலகேசி:10 892/4
மேல்


சுற்றமா (2)

நூலினால் பெரியவர் நுழைந்த சுற்றமா
ஆலும் நீர் அன்னமோடு அரச அன்னமே – சூளாமணி:2 57/2,3
சுற்றமா நினைந்து நின்னை தூதனா விடுத்து செல்ல – சூளாமணி:6 567/3
மேல்


சுற்றமும் (2)

இன் சொல் மாதரும் இளம் கிளை சுற்றமும் எரி திரள் என அஞ்சி – யசோதர:5 323/1
சுற்றமும் கருமமும் சொல்ல வல்லனே – சூளாமணி:5 427/4
மேல்


சுற்றமே (1)

சொல்லுவானோடு உலகமும் சுற்றமே – நீலகேசி:5 547/4
மேல்


சுற்றமோடு (2)

ஒத்த சுற்றமோடு உவகை எய்தினான் – சூளாமணி:7 609/4
அணி நகை ஆயமோடு ஆடி அரும் பெறல் சுற்றமோடு இருப்பாய் – நீலகேசி:1 68/2
மேல்


சுற்றி (8)

மருள்செய மாலை வகுத்து உடன் சுற்றி
உரு நிற சுண்ணம் உடலினில் பூசி – உதயணகுமார:1 74/2,3
நலிவுசெய் சிறையில் பட்ட நாளிலும் சவரர் சுற்றி
வலிய வந்து அலைத்த போதும் வாசவதத்தை நின்னை – உதயணகுமார:5 246/2,3
சுற்றி நின்று உலகம் ஏத்தும் சுடர் ஒளி உருவம் தாங்கி – சூளாமணி:4 202/2
சுற்றி நின்று இலங்கும் சோதி தோள் வலி எனும் பேரான் அ – சூளாமணி:6 552/2
சுற்றி வந்து அடையும்படி சூழ்ந்து சென்று – சூளாமணி:7 626/2
சுற்றி விட்டது சுற்றும் பெரும் படை – சூளாமணி:8 898/2
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் நிலை பட்டம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 931/3
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் மணி வாயில் நண்ணி – சூளாமணி:8 1014/2
மேல்


சுற்றிய (4)

பூம் தடத்தை சுற்றிய பொற்பு உடை கரை மிசை – நாககுமார:2 63/3
மண் நிழல் கொள மருங்கு சுற்றிய
வெண் நிழல் சுடர் விளங்கு கல்தலம் – சூளாமணி:7 582/2,3
சுற்றிய பசும்பொன் சோதி சொரிந்து போய் துறக்கம் காண – சூளாமணி:8 847/3
சுற்றிய பளிங்கில் சோதி சுவர் மிசை எரித்து தோன்ற – சூளாமணி:8 1001/2
மேல்


சுற்றினார் (2)

வையகம் காவலன் மருங்கு சுற்றினார் – சூளாமணி:5 376/4
மா அரசு அழித்தவன் மருங்கு சுற்றினார் – சூளாமணி:10 1693/4
மேல்


சுற்று (6)

சுற்று வார் திரையின் தூமம் கமழ் துயில் சேக்கை துன்னி – யசோதர:2 89/3
சுற்று வான் சுடர் ஒளி தழுவி சூழ் மலர் – சூளாமணி:3 85/2
சுற்று நின்று எரியும் செம்பொன் மணி முடி சுடர சூட்டி – சூளாமணி:5 244/1
சுற்று வார் கழல் தொழுது துன்னினான் – சூளாமணி:7 573/4
சுற்று வார் முலையார்-தம் துகில் தடம் – சூளாமணி:7 616/1
சுற்று நீர் வள வயல் சுரமைநாடு உடை – சூளாமணி:8 901/2
மேல்


சுற்றுபு (1)

சுற்றுபு யான் விதியில் தொழுவேனே – நீலகேசி:1 143/4
மேல்


சுற்றும் (2)

சுற்றி விட்டது சுற்றும் பெரும் படை – சூளாமணி:8 898/2
சுற்றும் தாது அணிந்து காமர் சூழ் மணி கோவை சூழ்ந்து – சூளாமணி:8 915/2
மேல்


சுனை (4)

கை விரிந்தன காந்தளும் பூம் சுனை
மை விரிந்தன நீலமும் வான் செய் நாள் – சூளாமணி:1 17/1,2
ஏக மா மலையின் நெற்றி இரும் சுனை தடங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:7 761/2
குழுவிய குவளை அம் குண்டு மா சுனை
ஒழுகிய அருவி நீர் உக்கு வீழ்வன – சூளாமணி:9 1515/1,2
இனியன பல சுனை அயலன இறுவரையன குறிஞ்சி – நீலகேசி:1 16/4

மேல்