க – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கங்கணீகம் 1
கங்காள 1
கங்குல் 5
கங்குல்-வாய் 3
கங்குலும் 3
கங்குலே 1
கங்குலை 1
கங்கை 9
கங்கையின் 1
கங்கையும் 1
கங்கையொடு 1
கச்சற்கு 1
கச்சன் 1
கச்சாரம் 1
கச்சினன் 2
கச்சு 1
கச்சை 6
கச்சையர் 6
கச்சையன் 2
கசிந்து 1
கஞ்ச 1
கஞ்சி 1
கஞ்சிகை 1
கஞ்சியோடு 1
கஞ்சுக 2
கஞ்சுகி 1
கஞ்சுகியர் 1
கஞ்சுகியவர்கள் 1
கஞ்சுகியவரொடும் 1
கஞல் 1
கஞலிய 1
கட்கு 1
கட்டப்பட்ட 1
கட்டமாய் 1
கட்டி 4
கட்டிய 5
கட்டில் 3
கட்டினர் 1
கட்டு 1
கட்டும் 1
கட்டுரை 8
கட்டுரைக்கின்றான் 1
கட்டுரைக்கு 1
கட்டுரைத்திட்டது 1
கட்டுரைத்து 1
கட்டுரையாயால் 1
கட்புலம்-தன்னோடு 1
கட 1
கடக 18
கடக_கையான் 1
கடகங்கள் 2
கடகம் 4
கடகமும் 3
கடகர் 2
கடகரை 1
கடங்கள் 1
கடத்திடை 1
கடந்த 2
கடந்தது 2
கடந்தவர்க்கு 1
கடந்தவர்கள் 1
கடந்தாய் 1
கடந்து 7
கடப்பகம் 1
கடப்பதே 1
கடப்பன் 1
கடப்பு 1
கடம் 5
கடல் 120
கடல்-தான் 1
கடல்_வண்ண 1
கடல்_வண்ணற்கு 1
கடல்_வண்ணன் 9
கடல்_வண்ணன்-தன்னால் 1
கடல்_வண்ணன்-தன்னை 2
கடல்_வண்ணனுக்கு 1
கடல்கள் 3
கடல 1
கடலாம் 1
கடலிடை 3
கடலில் 3
கடலின் 5
கடலினார்க்கு 1
கடலினுள் 1
கடலும் 5
கடலுள் 15
கடலை 3
கடலொடு 2
கடலோடு 3
கடவ 1
கடவாது 1
கடவுட்கு 1
கடவுள் 30
கடவுளர் 1
கடவுளவர் 1
கடவுளாக 2
கடவுளை 4
கடன் 8
கடன்-அது 2
கடனது 1
கடனே 1
கடா 6
கடாக்கொள்கின்ற 1
கடாத்த 2
கடாத்து 2
கடாம் 6
கடாமும் 1
கடாயும் 1
கடாவ 1
கடி 54
கடிக்கும் 1
கடிகை 6
கடிகைகள் 1
கடிஞை 1
கடித்து 1
கடிதாக 1
கடிது 3
கடிதும் 1
கடிதே 4
கடிந்தது-தான் 1
கடிந்தனன் 1
கடிந்தனை 1
கடிந்தாய் 1
கடிந்து 2
கடிப்பது 1
கடிப்பினன் 1
கடிப்பும் 1
கடிய 4
கடியகத்து 1
கடியது 1
கடியும் 2
கடிவ 2
கடிவன 1
கடிவினை 9
கடு 7
கடுக்கத்தாம் 1
கடுக்கும் 1
கடுகி 1
கடுகியது 1
கடுகென 1
கடுத்த 1
கடுத்ததும் 1
கடுத்தவர் 1
கடுத்திடும் 1
கடுத்து 2
கடுநீரவர் 1
கடுப்பாள் 1
கடும் 10
கடுமான் 1
கடுமை 1
கடுவன் 1
கடை 40
கடை-தொறு 1
கடை_நரகில் 1
கடை_இல் 5
கடை_இலா 5
கடைக்கணி 1
கடைக்கணித்து 2
கடைக்கு 1
கடைகள் 1
கடைச்சியர் 1
கடைந்த 2
கடைந்திடும் 1
கடைப்படு 2
கடைப்பிடி 1
கடைபோகா 1
கடைமகற்கு 1
கடையது 1
கடையன் 1
கடையனை 1
கடையாம் 1
கடையில் 1
கடையின் 1
கடையுடை 1
கடையுமா 1
கடையோராம் 1
கண் 270
கண்-தம்மால் 1
கண்_அனாய் 1
கண்_அனார் 1
கண்_அனாரொடு 1
கண்_அனையாய் 1
கண்_இமையானுக்கு 1
கண்_இலர் 1
கண்_இலாதார்க்கு 1
கண்_உளார் 1
கண்கவர் 1
கண்கள் 11
கண்களாக 1
கண்களால் 1
கண்களில் 2
கண்களுக்கு 1
கண்களும் 3
கண்களுள் 2
கண்களை 5
கண்கூட்டி 1
கண்கூடா 1
கண்கொள 4
கண்ட 23
கண்டக்கால் 2
கண்டகண்டம் 1
கண்டகன் 1
கண்டங்கண்டமா 1
கண்டங்கள் 1
கண்டத்து 3
கண்டது 12
கண்டதுண்டு 1
கண்டதும் 3
கண்டதே 2
கண்டம் 2
கண்டமாம் 1
கண்டமும் 1
கண்டமே 1
கண்டவர் 5
கண்டவர்க்கு 1
கண்டவர்கள் 1
கண்டவள் 1
கண்டவன் 2
கண்டவாறு 1
கண்டவாறும 1
கண்டவாறே 2
கண்டனர் 3
கண்டனள் 3
கண்டனன் 10
கண்டனை 1
கண்டாய் 64
கண்டார் 7
கண்டார்க்கு 1
கண்டார்கள் 1
கண்டால் 6
கண்டாலும் 3
கண்டாள் 2
கண்டாளே 1
கண்டான் 7
கண்டானோ 1
கண்டிகை 1
கண்டிகையும் 1
கண்டிடு 1
கண்டிடும் 1
கண்டிருந்தான் 1
கண்டிருந்து 1
கண்டிருப்ப 1
கண்டிலம் 1
கண்டிலரே 1
கண்டிலேனே 1
கண்டிலை 1
கண்டீர் 7
கண்டு 133
கண்டுகண்டு 1
கண்டும் 14
கண்டுழி 1
கண்டே 19
கண்டேம் 1
கண்டேன் 5
கண்டோமோ 1
கண்டோர் 2
கண்ண 3
கண்ணகற்ற 1
கண்ணடி 1
கண்ணர் 1
கண்ணவள் 1
கண்ணளித்து 1
கண்ணறை 1
கண்ணன் 2
கண்ணா 5
கண்ணாக 1
கண்ணாய் 4
கண்ணார் 4
கண்ணால் 4
கண்ணாள் 8
கண்ணி 51
கண்ணி-காறும் 1
கண்ணிடை 3
கண்ணிய 12
கண்ணியர் 7
கண்ணியன் 2
கண்ணியாய் 2
கண்ணியால் 1
கண்ணியான் 5
கண்ணியினர் 1
கண்ணியுடன் 1
கண்ணியும் 3
கண்ணியை 2
கண்ணியொடு 1
கண்ணில் 3
கண்ணிற்கு 1
கண்ணின் 7
கண்ணின 1
கண்ணினன் 3
கண்ணினாய் 1
கண்ணினார் 2
கண்ணினால் 4
கண்ணினாள் 4
கண்ணினாளும் 2
கண்ணினான் 1
கண்ணினுக்கு 1
கண்ணினும் 1
கண்ணினை 1
கண்ணினையும் 1
கண்ணினொடு 1
கண்ணீர் 1
கண்ணும் 23
கண்ணுவார் 1
கண்ணுள் 3
கண்ணுற்றார் 1
கண்ணுறாது 1
கண்ணே 1
கண்ணை 2
கண்ணொடு 2
கண்ணோட்டத்தால் 1
கண்திறந்து 1
கண்பட 1
கண்படான் 1
கண்படுக்கும் 3
கண்படுப்ப 1
கண்மலர்ந்து 1
கண்மலர 1
கண்விட்டு 1
கண 2
கணக்கிலரே 1
கணக்கும் 2
கணங்கள் 3
கணங்களோடு 1
கணத்தினில் 1
கணத்துள் 1
கணத்தை 1
கணதரர் 1
கணம் 22
கணம்-தனிலே 1
கணம்-தோறு 1
கணம்கொள் 1
கணமும் 2
கணமே 1
கணவர் 1
கணவள் 1
கணவன் 1
கணவன்-தன்னை 1
கணவனோடு 1
கணாதனே 1
கணாய் 2
கணார் 5
கணார்-தம் 4
கணால் 3
கணாள் 2
கணாளரும் 1
கணாளும் 3
கணான் 5
கணான்-தன் 1
கணானே 1
கணி 16
கணிக்கப்படாத 1
கணிகத்த 1
கணிகமும் 1
கணிகை 2
கணிகைமார்கள் 1
கணிகையர்க்கே 1
கணிகையரே 1
கணிகையரோடு 1
கணிகையார்-தமை 1
கணிதம் 2
கணிதம்_இல் 1
கணிதம்_இலா 1
கணியாது 2
கணின் 1
கணீர் 2
கணுக்கு 1
கணும் 3
கணை 26
கணைக்கு 2
கணைகள் 2
கணையம் 3
கணையன் 1
கணையால் 1
கணையின் 1
கணையினாற்கு 1
கணையினான்-தன் 1
கணையினானே 1
கணையும் 1
கணையை 1
கணையொடு 1
கணோடு 1
கத்தி 2
கத்திகை 1
கத்துண்டான் 1
கத 1
கதத்தன் 2
கதத்து 1
கதத்துடன் 1
கதம் 6
கதம்பட்டான்-கொல் 1
கதம்படுக்கலுற்றான் 1
கதலி 3
கதலிகை 8
கதவம் 4
கதவமும் 1
கதவினை 1
கதவு 2
கதழ 3
கதறி 1
கதறியே 1
கதி 17
கதி-பால் 1
கதிக்கு 1
கதிக்கும் 1
கதிகளும் 1
கதிகளுள் 1
கதியவர் 1
கதியில் 1
கதியின் 1
கதியின 1
கதியினர் 1
கதியினால் 1
கதியினுள் 1
கதியினை 1
கதியும் 2
கதியுள் 3
கதியே 2
கதிர் 172
கதிர்_கடவுள் 1
கதிர்_வண்ணன் 1
கதிர்கள் 4
கதிர்த்த 1
கதிர்த்து 2
கதிர்ப்ப 1
கதிர்ப்பு 2
கதிர்ப்பும் 1
கதிர 3
கதிரவன் 2
கதிரா 1
கதிரின் 2
கதிரின 1
கதிரினால் 1
கதிரினானும் 1
கதிரும் 3
கதிருள் 1
கதிரை 2
கதிரொடு 1
கதிரோன் 12
கதிரோனும் 1
கதீயுள் 1
கது 3
கதுப்பின் 1
கதுப்பு 1
கதுவ 2
கதுவா 1
கதுவிய 1
கதை 4
கதையினை 1
கதையும் 1
கதையோடு 1
கந்த 3
கந்தங்கள் 4
கந்தங்கள்-தாம் 2
கந்தத்தின் 1
கந்ததாக 1
கந்தம் 16
கந்தமாதனத்தை 1
கந்தமும் 3
கந்தமே 2
கந்தர்வ 1
கந்தருவ 2
கந்தருவப்புரம் 1
கந்தாரம் 2
கந்தியை 1
கந்திருவ 1
கந்திருவ_மகளேன் 1
கந்தில் 1
கந்தின்-கண் 1
கந்தினை 1
கந்தினோடும் 1
கந்து 8
கந்துக 1
கந்துகங்கள் 2
கந்துள் 2
கந்தோடு 1
கப்பம் 1
கபாட 5
கபாடம் 3
கபில 1
கபிலபுரம் 2
கபோதங்கள் 1
கம்ப 2
கம்பத்தில் 1
கம்பம் 6
கம்பம்_இல் 1
கம்பம்செய் 1
கம்பமா 1
கம்பமும் 1
கம்பலை 4
கம்பலையாம் 1
கம்பு 1
கம்புள் 1
கம்ம 1
கம்மேந்திரியமும் 1
கமல 6
கமல_பாவை 1
கமல_மலராள் 1
கமல_வாயின் 1
கமலமாலதை 1
கமலமும் 1
கமலினி 1
கமலை 1
கமழ் 62
கமழ்-தொறும் 1
கமழ்கின்ற 2
கமழ்ந்து 3
கமழ்வன 4
கமழ 9
கமழமாட்டா 1
கமழும் 18
கமுகொடு 3
கய 5
கய_மகன் 1
கயங்கிய 1
கயத்தில் 2
கயத்து 2
கயந்தம் 1
கயந்தலை 1
கயம் 7
கயம்-தனை 1
கயமும் 1
கயல் 18
கயல்_கண்ணி 2
கயல்_கண்ணினாள் 2
கயல்_கணி 1
கயலும் 1
கயவர் 1
கயவரே 1
கயில் 1
கயிலாய 1
கயிலொடு 1
கயிற்றால் 1
கயிற்றினால் 1
கயிறு 1
கயிறு-அதுவும் 1
கரகத்துள் 1
கரங்களில் 1
கரண்டகங்களும் 1
கரண்டகம் 2
கரண 1
கரணம் 1
கரணம்-தானும் 2
கரணமானவை 1
கரத்தலின் 1
கரத்தலும் 1
கரத்தால் 1
கரத்தில் 1
கரத்தின் 1
கரத்தினாரை 1
கரத்து 3
கரதல 2
கரந்த 2
கரந்தவன் 1
கரந்தன 3
கரந்தனள் 1
கரந்தனன் 1
கரந்திருந்த 1
கரந்து 5
கரந்தும் 1
கரப்பது 1
கரபுரத்தார் 1
கரம் 6
கரம்-அதில் 1
கரமும் 1
கரவினில் 1
கரவு 1
கரன் 1
கரா 2
கரி 11
கரிணத்தை 1
கரிணமும் 1
கரிணி 1
கரிந்த 2
கரிந்தனன் 1
கரிந்தார் 1
கரிந்து 1
கரிப்பர் 1
கரிய 5
கரியது 2
கரியவன் 1
கரியவனை 1
கரியவாய் 1
கரியும் 1
கரிவ 1
கரிவர் 1
கரு 52
கரு_மேனியினன் 1
கரு_வாய் 1
கரு_வினை 6
கரு_வினையுள் 1
கருகரு 1
கருகலும் 1
கருகின 2
கருங்குவளை 1
கருடப்புள்-அதனை 1
கருடற்கு 1
கருடன் 3
கருடனும் 1
கருடனை 1
கருண 1
கருணம் 1
கருணை 1
கருணையால் 1
கருணையின் 1
கருணையினாய் 1
கருத்தின் 1
கருத்தினள் 1
கருத்தினார் 1
கருத்தினால் 2
கருத்தினும் 1
கருத்து 5
கருத்தும் 2
கருத்தையும் 1
கருத்தொடு 1
கருதப்பட்டனள் 1
கருதல் 1
கருதல்-கண் 1
கருதலாகா 1
கருதாதே 1
கருதான் 1
கருதி 15
கருதிடு 1
கருதிய 4
கருதியது 1
கருதியது-அது 1
கருதியாம் 1
கருதிற்று 6
கருதிற்றுண்டேல் 1
கருதின் 2
கருதினும் 1
கருது 2
கருதுகின்றது 1
கருதுகின்றார் 1
கருதுதலும் 1
கருதுபவால் 1
கருதும் 5
கருதுவது 1
கருநாகமாய் 3
கருநீல 2
கருநீலம் 3
கருப்பு 1
கரும் 53
கரும்_கணார் 2
கரும்பின் 5
கரும்பினால் 1
கரும்பு 10
கரும்பும் 2
கரும்பொடு 2
கரும 10
கருமத்தின் 1
கருமம் 23
கருமம்-தன்னை 1
கருமமாக்கும் 1
கருமமும் 2
கருமமே 1
கருமன் 1
கருமனும் 2
கருமை 1
கருமையால் 1
கருமையை 1
கருவரை 1
கருவி 11
கருவி-தன்னால் 1
கருவி-தான் 2
கருவிய 2
கருவியில் 1
கருவியோர் 1
கருவிளை 1
கருவினுள் 1
கருவுகொண்டு 1
கருவுள் 1
கருனையின் 1
கரை 21
கரைகண்ட 1
கரைந்தும் 1
கரைப்ப 1
கரையவா 1
கரையன 1
கரையும் 2
கரையை 1
கல் 45
கல்-தன் 1
கல்தலம் 1
கல்யாணமித்திரன் 1
கல்லாது 2
கல்லார 2
கல்லியாணிகை 1
கல்லினால் 1
கல்லும் 3
கல்லுவானொடு 1
கல்லென 3
கல்லை 1
கல்வட்டமும் 1
கல்வி 5
கல்வி_இல்லாய் 1
கல்விகளும் 1
கல்வியது 1
கல்வியால் 1
கல்வியும் 2
கல 15
கலக்க 2
கலக்ககில்லா 1
கலக்கி 1
கலக்கு 1
கலக்கும் 3
கலக்குவ 1
கலக்குவன 1
கலகல 1
கலகலென்ன 1
கலகன்-தான் 1
கலகனை 1
கலங்கள் 13
கலங்களின் 1
கலங்களும் 4
கலங்களே 1
கலங்களை 2
கலங்களோடு 1
கலங்கா 2
கலங்காத 1
கலங்கி 12
கலங்கியே 1
கலங்கின 1
கலங்கினன் 1
கலங்கு 1
கலங்கும் 1
கலச 1
கலசம் 2
கலசன் 1
கலத்து 2
கலந்த 15
கலந்தது 5
கலந்தவே 1
கலந்தன 3
கலந்தனள் 2
கலந்தனன் 2
கலந்திலாத 1
கலந்து 58
கலந்துழி 1
கலந்துள 1
கலந்தே 1
கலப்பு 3
கலப்பு_இலவாம் 1
கலம் 46
கலம்கொள் 1
கலம்செய்தல் 1
கலமலக்குறுக்கும் 1
கலமால் 1
கலமும் 2
கலவர் 1
கலவர்-தம் 1
கலவாவாய் 1
கலவி 6
கலவி-தானும் 1
கலவிக்கின்றான் 1
கலவியும் 1
கலவியை 1
கலன் 10
கலன்கள் 5
கலன்களும் 1
கலனும் 2
கலாங்களும் 1
கலாப 3
கலாபங்கள் 1
கலாபம் 2
கலாம் 1
கலாய்த்தனவும் 1
கலாவம் 2
கலி 19
கலிங்க 3
கலிங்க_பதி 1
கலிங்கத்து 1
கலிங்கநாடன் 1
கலிங்கம் 2
கலிங்கின் 1
கலிங்கினான் 1
கலிதரு 1
கலிப்பு 1
கலிமா-தம் 1
கலிமாக்கள் 1
கலிமாவொடு 2
கலிமாவோடு 1
கலியவர் 1
கலியன்-மின் 1
கலியாளர் 1
கலியே 1
கலினமா 3
கலுழ் 1
கலுழ்ந்து 1
கலை 20
கலை_கடலை 1
கலை_இலர் 1
கலைக்கு 1
கலைகள் 2
கலைகளின் 1
கலைத்-தலை 2
கலைத்திட்டாளே 1
கலையா 1
கலையில் 1
கலையின் 2
கலையினை 1
கலையோடு 1
கவ்வி 3
கவ்விய 5
கவ்வியிருந்தது 1
கவ்வியிருந்தது_அன்னான் 1
கவ்வியே 1
கவ்வு 1
கவ்வு-மின் 1
கவ்வை 2
கவ்வையே 1
கவச 1
கவந்தங்கள் 1
கவந்தம் 1
கவர் 11
கவர்க 2
கவர்கின்றவே 1
கவர்ந்தனர் 2
கவர்ந்தனவாம் 1
கவர்ந்து 3
கவர்வன 1
கவர 3
கவரி 25
கவரிகள் 1
கவரிமா 1
கவரியும் 1
கவரும் 2
கவலேல் 1
கவலை 6
கவழ 1
கவள 1
கவளம் 5
கவளமே 1
கவற்சி 1
கவற்சியுள் 1
கவற்றும் 1
கவற்றுவது 1
கவன்று 2
கவனமா 2
கவான் 3
கவானின் 2
கவி 2
கவி_கடல்-தான் 1
கவி_மண்டைகள் 1
கவித்த 1
கவித்தது 1
கவித்ததே 1
கவித்தலோடும் 1
கவித்தன 1
கவித்து 4
கவிப்ப 2
கவிழ் 1
கவிழ்த்திட்டாள் 1
கவிழ்ந்தனன் 1
கவிழ்ந்து 1
கவின் 7
கவின்செய்ய 1
கவின்பெற 1
கவின்ற 3
கவின்று 5
கவின 1
கவினும் 1
கவுள் 5
கவுள்கொண்டு 1
கவுளினான் 1
கவுளும் 1
கவுளுள் 1
கவை 2
கவைக்கு 1
கவைத்த 1
கழல் 74
கழல்கள் 3
கழல்களை 1
கழல்காய் 1
கழல்வனர் 1
கழல 1
கழலடி 1
கழலர் 4
கழலவர் 2
கழலவற்கு 2
கழலவன் 4
கழலவன்-தனக்கு 1
கழலவனை 2
கழலன் 2
கழலாய் 2
கழலாற்கு 1
கழலான் 1
கழலினாற்கு 1
கழலை 1
கழலொடு 1
கழலோய் 1
கழற 1
கழறி 1
கழன்றது 1
கழனி 2
கழனியும் 1
கழி 11
கழிகள்ளால் 1
கழிகின்ற 1
கழித்த 1
கழித்திடும் 1
கழித்து 4
கழிதர 1
கழிதலும் 1
கழிதலுமே 1
கழிந்த 3
கழிந்தது 1
கழிந்தன 2
கழிந்தீர்களால் 1
கழிந்து 2
கழிப்பது 1
கழிய 1
கழியாது 1
கழியிடை 1
கழியும் 2
கழு 2
கழுகின் 1
கழுகு 3
கழுகு-தாம் 1
கழுகொடு 1
கழுதின் 1
கழுது 3
கழுதும் 2
கழுதை 2
கழுதைக்கு 1
கழுநீர் 2
கழுநீரின் 1
கழும 2
கழுமத்து 1
கழுமவிட்டார் 1
கழுமி 5
கழுமிய 6
கழுமின 2
கழுவ்வின் 1
கழுவின் 1
கழுவும் 4
கழூஉ 1
கழை 8
கழையின் 1
கழையும் 1
கள் 38
கள்வர் 4
கள்வன் 1
கள்வன்-தன்னை 1
கள்ள 4
கள்ளம் 1
கள்ளமே 2
கள்ளர்கள் 1
கள்ளனும் 1
கள்ளால் 1
கள்ளி 1
கள்ளின் 1
கள 2
களத்தினில் 1
களத்து 3
கள்அது 1
களபக்கு 1
களம் 5
களமது 1
களவின் 1
களவினால் 1
களவு 7
களவு_செய்தோர்கள்-தம்மை 1
களவே 1
களவோடு 1
களன் 2
களனும் 1
களி 67
களி_இலனால் 1
களிகூர 1
களிகூரும் 1
களிகைய 1
களிகொள் 2
களிகொள்ள 1
களித்த 3
களித்தது 1
களித்தல் 1
களித்தற்கு 1
களித்தன 1
களித்தனர் 1
களித்து 7
களிப்ப 1
களிப்படு 1
களிப்பது 1
களிப்பித்திட்டார் 1
களிப்பின் 1
களிப்பினால் 1
களிப்பினும் 1
களிப்பு 1
களிப்பும் 2
களிப்புற்றான் 1
களியது 1
களியர் 1
களியவர் 1
களியன் 1
களியன 1
களியாளன் 1
களியில் 1
களியின் 2
களியுற்றான் 1
களிரும் 1
களிற்றி 1
களிற்றின் 6
களிற்றினாய் 1
களிற்றினான்-தன் 3
களிற்றினானே 1
களிற்றினுள் 1
களிற்று 21
களிற்று_அரசன் 2
களிற்றுடன் 1
களிற்றோடு 2
களிறாம் 1
களிறு 29
களிறு-தம் 1
களிறு-அதனை 1
களிறு_அன்னான்-தன் 1
களிறுகள் 5
களிறுடனே 1
களிறும் 7
களை 1
களைகண் 2
களைகண்_இல்லார் 1
களைகிற்பவோ 1
களைகு 1
களைதல் 2
களைந்தனர் 1
களைந்தனன் 1
களைந்தாயோ 1
களைந்து 2
களைபவன் 2
களையா 1
களையின் 1
கற்க 1
கற்களும் 1
கற்கிய 1
கற்ப 3
கற்பக 15
கற்பகம் 7
கற்பகமும் 1
கற்பகரும் 1
கற்பங்கள் 1
கற்பத்தவர் 1
கற்பத்து 1
கற்பது 1
கற்பம் 5
கற்பமும் 1
கற்பர் 1
கற்பலோகம் 1
கற்பவர்களே 1
கற்பனையினால் 1
கற்பான் 1
கற்பி 1
கற்பின் 4
கற்பினார் 1
கற்பினார்கள் 1
கற்பினாள் 2
கற்பினாளுக்கு 1
கற்பினாளே 1
கற்பு 5
கற்புடையவள்-தன் 1
கற்ற 13
கற்றலே 1
கற்றவர் 5
கற்றவர்-தம்மையும் 1
கற்றவன் 5
கற்றனவால் 1
கற்றனை 1
கற்றாள் 1
கற்றிலை 1
கற்று 3
கற்றை 7
கற்றைகள் 3
கற்றையா 1
கற்றையும் 3
கறங்கின 1
கறங்கு 5
கறங்குகளும் 1
கறந்த 2
கறந்து 1
கறப்பான் 1
கறவை 1
கறி 1
கறிக்கு 1
கறித்-தொறும் 1
கறித்த 1
கறித்தவர்-தம்மை 1
கறித்தனன் 1
கறித்து 1
கறியா 1
கறியாது 1
கறியாவது 1
கறுப்பது 1
கறுப்பு 1
கறை 6
கறை_இல் 2
கறை_இலா 1
கறைப்படு 1
கறையவாம் 1
கன்றி 5
கன்றிய 3
கன்றினால் 1
கன்று 5
கன்றும் 2
கன்னல் 2
கன்னி 20
கன்னி-தன் 2
கன்னிக்கு 2
கன்னிநகர் 1
கன்னிமாநகர் 2
கன்னிமார் 1
கன்னிமாரும் 1
கன்னிமை 1
கன்னிய 1
கன்னியது 4
கன்னியர் 10
கன்னியர்கள் 1
கன்னியவள் 1
கன்னியும் 2
கன்னியே 1
கன்னியை 6
கன்னியொடு 1
கன்னியோடு 2
கன 27
கனக்க 1
கனக 16
கனகசித்திரன் 3
கனகசித்திரனது 1
கனகசித்திரனும் 1
கனகசித்திரனை 1
கனகபல்லவத்தை 1
கனகபுரம் 1
கனகம் 1
கனகமய 2
கனகவல்லி 1
கனம் 5
கனம்_குழையை 1
கனல் 6
கனல்களாய் 1
கனல்பவால் 1
கனல்வது 1
கனல்வன 1
கனல 5
கனலலோடும் 1
கனலின் 1
கனலினும் 1
கனலினுள் 1
கனலும் 4
கனலுமேல் 1
கனலே 1
கனவி 1
கனவிடை 3
கனவில் 5
கனவின் 1
கனவினாக 1
கனவினில் 1
கனவினும் 2
கனவு 9
கனவு-தன்னை 1
கனற்ற 1
கனற்றி 1
கனன்ற 1
கனன்றனன் 1
கனன்று 9
கனா 3
கனி 32
கனி-தம் 1
கனிக்-கண்ணும் 1
கனிகள் 3
கனிந்த 6
கனிந்தார் 1
கனிந்திடவே 1
கனிந்திடும் 1
கனிந்து 6
கனிபவேல் 1
கனிய 2
கனியும் 6
கனிவன 1
கனிவார் 1
கனிவிப்பாரும் 1
கனை 21
கனைத்து 1
கனைந்த 1

கங்கணீகம் (1)

கான்றன கனக சாலம் கலந்தன கங்கணீகம்
தோன்றின பதாகை சூழ்ந்து சுடர்ந்தன சூல நாயில் – சூளாமணி:8 850/3,4
மேல்


கங்காள (1)

கங்கை நீர் அணிந்து இலங்கும் கங்காள நல் நாட்டினுள் – நாககுமார:4 142/1
மேல்


கங்குல் (5)

கண்ணிடை இறைவி கங்குல் கனவினில் கண்டதுண்டு அஃது – யசோதர:2 134/3
கயம் தலை களிற்றினாய் ஓர் கனா கண்டது உளது கங்குல்
நயந்து அது தெரியின் நம்பி நளி கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:3 106/1,2
கங்குல் வாய் கனவு அவன் கருதி சொற்றதும் – சூளாமணி:3 111/1
கங்குல் அவண் இல்லை கலி இல்லை நலிவு இல்லை – சூளாமணி:11 2034/1
கங்குல் எண் இல்லம் கவலை செய் காட்டுள் – நீலகேசி:1 142/2
மேல்


கங்குல்-வாய் (3)

இன் இயல் மாருதம் இயங்கும் கங்குல்-வாய்
கன்னியும் காளையும் ஒழிய கார் இருள் – சூளாமணி:8 1063/2,3
கங்குல்-வாய் மடந்தை கண்ட கனவு மெய் ஆகல் வேண்டி – சூளாமணி:10 1709/1
கங்குல்-வாய் கதிர் மதி கவானின் மேலிருந்து – சூளாமணி:10 1729/3
மேல்


கங்குலும் (3)

கழிந்த அறமும் மெய்ம்மறந்து கங்குலும் பகல் விடான் – உதயணகுமார:2 124/2
கலை அணி அல்குல் பாவை கங்குலும் பகலும் எல்லாம் – நாககுமார:4 116/1
கங்குலும் மெல்லமெல்ல கையகன்றிட்டது அன்றே – சூளாமணி:9 1548/4
மேல்


கங்குலே (1)

வல்_வினை கயவரே வழங்கும் கங்குலே – சூளாமணி:8 1057/4
மேல்


கங்குலை (1)

கங்குலை நீங்கி மிக்கு ஓர் கடவுளை வினவ சொல்வார் – உதயணகுமார:4 192/1
மேல்


கங்கை (9)

சிந்து கங்கை நீர் சேர்ந்து வளம்படும் – உதயணகுமார:1 31/1
கங்கை நீர் அணிந்து இலங்கும் கங்காள நல் நாட்டினுள் – நாககுமார:4 142/1
கங்கை குல திலகன் இவன் கலிங்க_பதி அதனை – யசோதர:5 274/2
கங்கை நீர் அன ஞான்ற கதிர் இளம் – சூளாமணி:4 151/1
கங்கை நீர் பாய்ந்துழி கடலும் தீர்த்தம் ஆம் – சூளாமணி:4 222/1
கங்கை யாறு இதன் கரையன கற்பக காவுகள் இவை கண்டாய் – சூளாமணி:8 876/2
கங்கை போல் படர்ந்தது கலக்கும் காதலால் – சூளாமணி:8 949/2
கங்கை முதல் நீர் அருவி கொண்டு கலி வானம் – சூளாமணி:8 1090/2
கங்கை தான் இரு கரையும் கதிர் மணியும் பசும்பொன்னும் கலந்து சிந்தி – சூளாமணி:10 1819/3
மேல்


கங்கையின் (1)

இழிந்த கங்கையின் அருவி ஒத்து இழிந்த அவ்விடத்தே – சூளாமணி:7 725/4
மேல்


கங்கையும் (1)

கங்கையும் சிந்துவும் என்னும் மா நதி – சூளாமணி:9 1495/1
மேல்


கங்கையொடு (1)

கங்கையொடு இயைந்து வரு கார் கடலொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1102/4
மேல்


கச்சற்கு (1)

கை புடை இலங்கு செவ்வேல் கச்சற்கு மருகனார் என்று – சூளாமணி:6 563/3
மேல்


கச்சன் (1)

காசிநாட்டு அரசன் செங்கோல் கதிர் முடி கச்சன் என்பான் – சூளாமணி:6 536/2
மேல்


கச்சாரம் (1)

வண்ணாரம் துன்னாரம் மச்சிகமே கச்சாரம்
சண்ணாரம் என பிறவும் தவத்துள் நீ கற்றனவால் – நீலகேசி:4 280/1,2
மேல்


கச்சினன் (2)

வண்டு இனம் பாடும் மாலையன் வரித்த கச்சினன் வயிர பூண் நிரைத்த – சூளாமணி:9 1319/1
உருவிய வாளினன் உடுத்த கச்சினன்
வெருவர விழித்தனன் வீரம் வேட்டு மாடு – சூளாமணி:9 1380/1,2
மேல்


கச்சு (1)

கஞ்சுக முகத்த முலை கச்சு மிக வீக்கி – சூளாமணி:10 1795/3
மேல்


கச்சை (6)

செம்பொன் கச்சை சேர்த்தினன் அரையில் – உதயணகுமார:1 75/3
கச்சை யானை மான வேல் கண் இலங்கு தாரினான் – சூளாமணி:4 139/3
மணி தொடர் மருங்கின் வீழ்த்து வரி புரி கச்சை வீக்கி – சூளாமணி:8 913/3
கச்சை அம் களி நல் யானை காவலன் கனன்று சொன்னான் – சூளாமணி:9 1157/4
கச்சை அம் களிற்றோடு ஏனை கவனமா வலத்தினாலும் – சூளாமணி:9 1189/2
கச்சை அம் கரும் களி யானை வல்லவர் – சூளாமணி:9 1260/2
மேல்


கச்சையர் (6)

துன்னிய உடையினர் துதைந்த கச்சையர்
பின்னிய ஞாணினர் பிடித்த வில்லினர் – சூளாமணி:3 87/2,3
வெம் சுடர் வாளினர் விசித்த கச்சையர்
கஞ்சுகியவர்கள் மெய் காவல் ஓம்பினார் – சூளாமணி:3 92/3,4
மெய் இலங்கு உறையினர் விசித்த கச்சையர்
வையகம் காவலன் மருங்கு சுற்றினார் – சூளாமணி:5 376/3,4
கட்டிய கழலர் தாழ்ந்த கச்சையர் கனலும் வாளர் – சூளாமணி:8 916/3
கை வல படையினர் கழலர் கச்சையர்
செவ் அலர் கண்ணியர் செம் கண் ஆடவர் – சூளாமணி:9 1270/1,2
கச்சையர் கரும் கழலர் காலனையும் நோனார் – சூளாமணி:9 1279/3
மேல்


கச்சையன் (2)

வரிந்த கச்சையன் ஒருவன் வந்து வண்டு – சூளாமணி:7 583/3
வரிந்து வீழ் கச்சையன் வனைந்த தாடியன் – சூளாமணி:9 1420/1
மேல்


கசிந்து (1)

ஊடகம் கசிந்து ஒசிந்து நின்று சென்று வந்து உலாய் – சூளாமணி:6 485/3
மேல்


கஞ்ச (1)

கஞ்ச மலர் திரு மார்பில் தரித்தாய் நீயே காலம் ஒரு மூன்று உணர்ந்த கடவுள் நீயே – நாககுமார:1 17/1
மேல்


கஞ்சி (1)

கொள்ளும் ஆறும் தன் கோரகையுள் கஞ்சி
மொள்ளும் ஆறும் முதுகு நெளித்து உண்டு ஊன் – நீலகேசி:3 237/1,2
மேல்


கஞ்சிகை (1)

கஞ்சிகை மறைக்கும் போழ்தில் காளைகள் அதனை கண்டார் – சூளாமணி:7 678/4
மேல்


கஞ்சியோடு (1)

காணவும் பட்டது கஞ்சியோடு அல்லதை – நீலகேசி:4 374/3
மேல்


கஞ்சுக (2)

கலன் அணி மார் வடுவ்வை கஞ்சுக துகிலின் மூட – உதயணகுமார:1 82/3
கஞ்சுக முகத்த முலை கச்சு மிக வீக்கி – சூளாமணி:10 1795/3
மேல்


கஞ்சுகி (1)

கஞ்சுகி மாந்தரும் காவல் முதியாரும் – சூளாமணி:10 1647/1
மேல்


கஞ்சுகியர் (1)

கண்டு வளர் தாயரொடு கஞ்சுகியர் காப்ப – சூளாமணி:8 867/2
மேல்


கஞ்சுகியவர்கள் (1)

கஞ்சுகியவர்கள் மெய் காவல் ஓம்பினார் – சூளாமணி:3 92/4
மேல்


கஞ்சுகியவரொடும் (1)

கஞ்சுகியவரொடும் இழிந்து காவலன் – சூளாமணி:10 1725/3
மேல்


கஞல் (1)

கழுது உருவின கஞல் இலையன கழி மடலின் கைதை – சூளாமணி:6 433/3
மேல்


கஞலிய (1)

கடைப்படு துகளும் மண்ணும் கஞலிய கூடத்து ஆங்கு ஓர் – யசோதர:2 111/2
மேல்


கட்கு (1)

மருவி நம் கட்கு மணி வட்டு சிதர்ப்ப ஒத்து உள சில மலை எல்லாம் – சூளாமணி:8 882/2
மேல்


கட்டப்பட்ட (1)

கண்ணியும் கமழும் சூட்டும் கற்றையா கட்டப்பட்ட
தண்ணிய மலரும் தாம மாலையும் சதங்கை-தம்மோடு – சூளாமணி:8 922/1,2
மேல்


கட்டமாய் (1)

பயிறல்_இல் பட்டினிகள் விட்டும் இன்ன கட்டமாய்
துயில் துறந்து இராப்பகல் துன்ப வெம் கடலினார்க்கு – நீலகேசி:4 350/2,3
மேல்


கட்டி (4)

கருநீல மணி கதிர் கட்டி என – சூளாமணி:7 807/3
தீம் கழை கரும்பின் கட்டி திரள் நறை கடிகை இன்ன – சூளாமணி:8 921/3
கட்டி விடு பூம் பிணையல் கைவிடலும் மெய்யுள் – சூளாமணி:10 1617/2
எண்கள் தாம் நவின்ற ஈர் எண் கொடி மதில் கோட்டை கட்டி
எண்கள் தாம் உடைய எண்மர் குறும்பரை எறிந்து வீழ்த்தார் – சூளாமணி:12 2116/3,4
மேல்


கட்டிய (5)

கட்டிய கம்ம செய்கை கதிர் மணி கனக சூலம் – சூளாமணி:8 840/1
கட்டிய கழலர் தாரர் கதிரொடு கனலும் வாளர் – சூளாமணி:8 842/3
கட்டிய கழலர் தாழ்ந்த கச்சையர் கனலும் வாளர் – சூளாமணி:8 916/3
கட்டிய கண்ணி பீலி தலையின கழல்காய் போல – சூளாமணி:9 1429/3
விளிம்பிடை மரகத வேதி கட்டிய
வளம் பெறு மணி நகை மஞ்சம் மீமிசை – சூளாமணி:10 1778/1,2
மேல்


கட்டில் (3)

சீவரம் போல் கட்டில் செப்புவது என்னோ – நீலகேசி:4 372/4
உண்டி கட்டில் உடம்பு உயிர் ஆதிய – நீலகேசி:5 532/3
கவைத்த கோலொடு கட்டில் கடிஞை கா – நீலகேசி:10 863/1
மேல்


கட்டினர் (1)

கட்டினர் வழங்கினும் காயம் எய்துமே – நீலகேசி:8 794/4
மேல்


கட்டு (1)

நினைக்கும்கால் பாவமே கட்டு வீடு என நிறுத்தி – நீலகேசி:4 288/4
மேல்


கட்டும் (1)

வீடும் கட்டும் விரித்தோய் நீ வினையின் இன்பம் வெறுத்தோய் நீ – நீலகேசி:1 137/2
மேல்


கட்டுரை (8)

கண்_அனாய் நங்கட்கு இன்ன கட்டுரை என்னை என்றாள் – யசோதர:1 45/4
கனவு உரை பிறிது தேவி கட்டுரை பிறிது ஒன்று ஆயிற்று – யசோதர:2 143/2
காதலால் கனகசித்திரன் கட்டுரை அதனை கேட்டே – சூளாமணி:9 1170/3
காணலாம் எல்லையுள் புகுந்து கட்டுரை
பேணலாம் பிறபிற பீடு காண்பதே – சூளாமணி:9 1213/3,4
காய்ந்த கட்டுரை கேட்டலும் – சூளாமணி:9 1365/3
காதலனும் அங்கு உரிய கட்டுரை மறந்திட்டு – சூளாமணி:10 1609/3
கட்டுரை பல சொல்லி காவல் நெடும் கடை நாவலை முன் – நீலகேசி:2 228/1
கட்டுரை எடுத்தாள் கயல்_கண்ணினாள் – நீலகேசி:10 861/4
மேல்


கட்டுரைக்கின்றான் (1)

காயக்கிலேசத்தில் கட்டுரைக்கின்றான் – நீலகேசி:4 349/4
மேல்


கட்டுரைக்கு (1)

கற்றவன் கற்றவன் கருதும் கட்டுரைக்கு
உற்றன உற்ற உய்த்து உரைக்கும் ஆற்றலான் – சூளாமணி:5 427/1,2
மேல்


கட்டுரைத்திட்டது (1)

கரவினில் தேவி தீமை கட்டுரைத்திட்டது என்னா – யசோதர:2 135/1
மேல்


கட்டுரைத்து (1)

மன்னவன் மருசியை மருள கட்டுரைத்து
என்னொடும் பெயர்தி நும் பாடிக்கு என்று ஒரு – சூளாமணி:8 906/2,3
மேல்


கட்டுரையாயால் (1)

கள்ளம் அல்லால் என்றும் கட்டுரையாயால் – நீலகேசி:5 588/4
மேல்


கட்புலம்-தன்னோடு (1)

கற்றிலை மெய்ம்மை நீ கட்புலம்-தன்னோடு ஓர் காலத்தினால் – நீலகேசி:5 516/2
மேல்


கட (1)

காம்பு உடை கட நெறி கடப்பன் என்னவே – நீலகேசி:8 822/2
மேல்


கடக (18)

ஏது என்று அறியேன் என்றான் எரி மணி கடக_கையான் – நாககுமார:3 91/4
மின் இவர் கடக பைம்பூண் வென்றி வேல் வேந்தர் எல்லாம் – சூளாமணி:3 97/4
கல் நவில் கடக கை கதழ கூப்பினான் – சூளாமணி:4 197/4
கல் நவில் கடக தோளான் காட்சி அம் கதிர்ப்பு சென்றான் – சூளாமணி:4 204/3
களிறு நூறு எடுக்கலாகா கல் திரள் கடக கையால் – சூளாமணி:5 303/2
விலகிய கதிர ஆகி விளங்கு ஒளி கடக கையான் – சூளாமணி:6 511/3
கற்ற நூல் பல்ல ஆகும் கரு மணி கடக கையாய் – சூளாமணி:6 533/4
அழலும் செம் சுடர் கடக கை அவை புடைபெயரா – சூளாமணி:7 715/2
பொன் நவில் கடக பைம் பூண் புரந்தரன் அனைய மாண்பின் – சூளாமணி:8 843/2
கனை கதிர் கடக கையால் கல் திரள் உதிர எற்றி – சூளாமணி:9 1142/1
ஆடக மணி அவிர் கடக கையொடு – சூளாமணி:9 1406/3
செறி மணி கடக கையால் திண் சிலை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1449/3
கார்_அணி_வண்ணன் கண்டே கதிர் மணி கடக கையால் – சூளாமணி:9 1454/1
கல் நவில் கடக தோளான் கண்டு கை தொழுதுகொண்டு – சூளாமணி:9 1461/1
எரி மணி கடக கை இரண்டும் ஊன்றி அ – சூளாமணி:9 1512/1
வரை எடுத்த மாணிக்க நீள் கடக கையால் – சூளாமணி:9 1520/1
என்றலும் எரி மணி கடக கையினால் – சூளாமணி:10 1595/1
இலை பயில் மகர பைம் பூண் எரி மணி கடக கையான் – சூளாமணி:11 1853/4
மேல்


கடக_கையான் (1)

ஏது என்று அறியேன் என்றான் எரி மணி கடக_கையான் – நாககுமார:3 91/4
மேல்


கடகங்கள் (2)

செம்பொன் மா மணி தோள்_வளை கடகங்கள் செறி கழல் முதலா – யசோதர:5 326/2
தோளின் மேல் செல சுடர் விடு கடகங்கள் செறியா – சூளாமணி:7 713/2
மேல்


கடகம் (4)

கடகம் என்பது ஊர் காதல் பிராமணன் – உதயணகுமார:6 337/1
கனைத்து எதிர் கதிர் மணி கடகம் சூடிய – சூளாமணி:5 381/1
கலந்து மா மணி கடகம் மின்செய – சூளாமணி:7 574/2
கை மலர் மணி நகை கடகம் வில்லிட – சூளாமணி:11 1875/3
மேல்


கடகமும் (3)

கரம்-அதில் கடகமும் காய் பொன் கேயூரமும் – நாககுமார:2 70/3
வனை கதிரின் மணி முடியும் மாணிக்க கடகமும் என்று – சூளாமணி:11 2058/3
முடிகளும் கடகமும் முத்தின் ஆரமும் – சூளாமணி:12 2100/1
மேல்


கடகர் (2)

பிங்கல கடகர் என்று பேர் இனிது இட்டு மன்னன் – உதயணகுமார:1 26/1
பிங்கல கடகர் என பீடு உடை குமரரும் – உதயணகுமார:3 178/1
மேல்


கடகரை (1)

பெருமகன் கணிகை மைந்தர் பிங்கல கடகரை
அரசு நாட்டி ஆள்க என்றே அன்புடன் கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 68/3,4
மேல்


கடங்கள் (1)

கடங்கள் வைத்து இலங்கு மாடம் கதிர் மதி சூட்டினால் போல் – நாககுமார:1 7/2
மேல்


கடத்திடை (1)

கதத்துடன் இழித்து அடு கடத்திடை மடுத்தான் – யசோதர:5 263/4
மேல்


கடந்த (2)

கலையினை கடந்த சொல் கன்னி காதலன் – சூளாமணி:9 1254/1
காதம் பலவும் கடந்த பின் காகந்தி கடி நகருள் – நீலகேசி:9 824/1
மேல்


கடந்தது (2)

நிலம் மிக கடந்தது என்ன நீர்மையில் தந்த தெய்வம் – உதயணகுமார:1 113/2
கடந்தது இவண் உலக இயல்பு கடவுளவர் செயலே – யசோதர:5 270/4
மேல்


கடந்தவர்க்கு (1)

வாள் முனை கடந்தவர்க்கு வஞ்சனை செய்வோம் என – உதயணகுமார:1 67/2
மேல்


கடந்தவர்கள் (1)

கடந்தவர்கள் தமது இகழ்வில் கடை_நரகில் வீழ்வர் – யசோதர:5 270/2
மேல்


கடந்தாய் (1)

கன்று காலனை கடந்தாய் காதல் காமனை கடிந்தாய் – நீலகேசி:2 154/1
மேல்


கடந்து (7)

மன்னும் நாடும் தான் கடந்து மா கொடி நிறைந்து இலங்கும் – உதயணகுமார:1 71/3
மனை-அது மதில் கடந்து மன்னனை வணங்கி செப்ப – நாககுமார:1 12/3
படம் கடந்து அகன்ற அல்குல் பாவையே புணை-அது ஆக – யசோதர:2 92/3
வெம்_வினை கடந்து உயிர் விளங்கு விறல் வேலோய் – யசோதர:5 272/4
அங்கு அ வெம் கடம் கடந்து அலங்கு தார் இலங்கு பூண் – சூளாமணி:7 786/1
கடி மகர கடல் கடந்து கலம் தந்த நலம் என்றாள் – நீலகேசி:4 268/4
கண் ஆர் சிறப்பில் கபிலபுரம் கடந்து
விண் ஆறு செல்வாள் வியன் மலை போல் தோற்றத்தாள் – நீலகேசி:6 659/1,2
மேல்


கடப்பகம் (1)

செப்பொடு கடப்பகம் மடுத்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 870/4
மேல்


கடப்பதே (1)

கண்ணிய இவர்கள்-தம்மை கடப்பதே கருமம் என்றான் – யசோதர:2 128/4
மேல்


கடப்பன் (1)

காம்பு உடை கட நெறி கடப்பன் என்னவே – நீலகேசி:8 822/2
மேல்


கடப்பு (1)

ஏதிலா மன்னர் என்னும் இரு மர கடப்பு வாரி – சூளாமணி:9 1195/2
மேல்


கடம் (5)

கடம் தவழ் கடாத்த வேழம் களித்த பின் கல்வி மாணா – சூளாமணி:5 251/3
அழிந்த கோளரி குருதி அது அடும் கடம் களிற்றோடு – சூளாமணி:7 725/1
சென்று ஒர் வெம் கடம் சேர்ந்தனர் உச்சி மேல் – சூளாமணி:7 777/3
ஆங்கு அ வெம் கடம் சேர்ந்த பின் ஐய காண் – சூளாமணி:7 778/1
அங்கு அ வெம் கடம் கடந்து அலங்கு தார் இலங்கு பூண் – சூளாமணி:7 786/1
மேல்


கடல் (120)

தீவு நல் கடல் கடாமும் ஒன்றிற்கொன்று இரட்டி சூழ்ந்த – உதயணகுமார:1 6/3
இருவரும் வளர்ந்தே இன்ப கலை கடல் நீந்தி காண – உதயணகுமார:1 18/2
ஒலி கடல் அன்ன ஓசை உஞ்சேனை-தன் – உதயணகுமார:1 72/1
மைம் மிகும் களிற்று_அரசன் மாரன் கடல் நீந்துவான் – உதயணகுமார:2 123/4
துன்னும் மால் கடல் தோன்றல் நீந்து நாள் – உதயணகுமார:6 310/2
பொங்கு நீர் கடல் போல் மன்னன் புரிந்து நல் உவகை ஆகி – நாககுமார:2 49/2
அலகு_இலாத அனந்த குண_கடல் – யசோதர:0 1/2
நாற்படை நடு கடல் நடு செய் நமனே போல் – யசோதர:5 262/3
மை_இல் மா தவத்து ஒரு கடல் ஆடுதல் வலித்தனன் இது என்றான் – யசோதர:5 322/4
ஆசு_இல் எண்_குணன் அவதியொடு அமைந்தனர் அலை கடல் அளவு எல்லாம் – யசோதர:5 328/3
தங்கு வாரிய தண் கடல் நாடு எலாம் – சூளாமணி:1 32/4
சங்கம் மேய் தரங்க வேலி தடம் கடல் பொய்கை பூத்த – சூளாமணி:2 37/1
ஓங்கு இரும் கடல் அம் தானை வேந்து அணங்கு உறுக்கும் இன் சொல் – சூளாமணி:2 63/2
வாங்கு நீர் திரை வளர் வளையும் அ கடல்
ஓங்கும் நீர் நிழலும் ஒத்து ஒளிரும் மூர்த்தியார் – சூளாமணி:3 70/3,4
உவர் விளை கடல் கொடி பவளம் ஓட்டிய – சூளாமணி:3 80/1
கடல் ஒளி மணி_வணன் கனவில் வந்து எமது – சூளாமணி:3 81/1
ஏம் மரு கடல் அம் தானை இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – சூளாமணி:3 96/3
நயந்து அது தெரியின் நம்பி நளி கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:3 106/2
உலவு நீள் கடல் தீண்டி உயர்ந்து போய் – சூளாமணி:4 120/2
மால் அமர் நெடும் கடல் மதலை மாசு_இலா – சூளாமணி:4 235/1
நிறம் தலைமயங்க வெம்பி நெடும் கடல் சுடுவது ஆயின் – சூளாமணி:5 263/1
காவி பட்டம் கள் விரி கானல் கடல் நாடன் – சூளாமணி:5 311/1
வலை திரை நெடும் கடல் அவனிவட்டமே – சூளாமணி:5 390/4
தேர் அணி கடல் படை திவிட்டன் சென்று பின் – சூளாமணி:5 403/1
இரு நில தலைமகன் இயன்ற நூல்_கடல் – சூளாமணி:5 411/1
கனிபவேல் இவர் கடல் விளை அமிர்து என கனிவார் – சூளாமணி:6 460/3
நீல் நிற கரும் கடல் நிகர்க்கும் மேனியானையும் – சூளாமணி:6 497/2
மாசு_இல் நால் கடல் அம் தானை மன்ன மற்று அவற்கு தேவி – சூளாமணி:6 536/3
அங்கு அவன் அரசு வேண்டான் அற கடல் படைத்த நாதன் – சூளாமணி:6 538/1
ஆங்கு ஒர் நாள் இறைபெற்று அறிவின் கடல்
தாங்கினான் சதவிந்து என்பான் உளன் – சூளாமணி:7 622/1,2
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் வினவ யாரும் – சூளாமணி:7 679/2
நிறை கடல் நிரம்பிய நெஞ்ச தீக்கலுள் – சூளாமணி:7 681/2
பகரும் மா கடல் படிவம்கொண்ட_அனையவன் படர – சூளாமணி:7 710/2
மகர மா கடல் வளை_வண்ணனுடன் செல வலித்தான் – சூளாமணி:7 710/4
உவரி மா கடல் நுரை என ஒளிர்தரு மயிர – சூளாமணி:7 732/1
கவரிமா புடைபெயர்வன கடல்_வண்ண காணாய் – சூளாமணி:7 732/4
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் உவப்ப காட்டி – சூளாமணி:7 767/2
ஏங்கும் நீர் கடல்_வண்ணனுக்கு இன்னணம் – சூளாமணி:7 778/3
நீர் மகிழ்ந்த நீர் கடல் நிரந்தது ஒக்கும் நீரதே – சூளாமணி:7 795/4
தேங்கு நீர் கடல் அம் தானை சித்திரதரன் இ வையம் – சூளாமணி:8 837/3
கன்னியை காக்கும் நீர்மை கடல் படை பரப்பி சென்றான் – சூளாமணி:8 843/4
நீர் அணி கடல் அம் தானை நிலம் நெளி பரப்பி நின்றான் – சூளாமணி:8 845/4
மகர மால் கடல் வரை மிசை எழுந்து என எழுந்தது படை மாற்றம் – சூளாமணி:8 873/3
அமிதம் ஆகிய பெரும் படை அகல் கடல் அகல் விசும்பு அழகு எய்த – சூளாமணி:8 875/1
அரைக்கும் மற்று இது குண_கடல் திரையொடும் பொருது அலது அவியாதே – சூளாமணி:8 877/4
வாங்கு இரும் கடல் அம் தானை மன்னவன் மகிழ்ந்து மற்றை – சூளாமணி:8 911/2
கரை செறி கடல் ஒலி கடுகியது எனவே – சூளாமணி:8 935/4
அலை திரை ஒலி கடல் அவை புடைபெயர்தரும் – சூளாமணி:8 945/3
மா இயல் கடல் படை மயங்கி வானிடை – சூளாமணி:8 950/1
இணங்கிய கடல் படை பரவை இ வழி – சூளாமணி:8 954/3
மணி வரை அரசனும் மகர மால் கடல்
அணி வரை நிலம் உடை ஆணை வேந்தனும் – சூளாமணி:8 958/1,2
வலம்புரி_வண்ணனும் மகர மால் கடல்
நலம் புரி நல் ஒளி நம்பி-தானும் அ – சூளாமணி:8 960/1,2
ஏமரு கடல் அம் தானை இரு நில கிழவன் சொன்னான் – சூளாமணி:8 969/4
கருதல்-கண் அரிய கண்ணி கடல்_வண்ணற்கு உரியள் என்ன – சூளாமணி:8 972/3
கண் அதிர் முரசும் சங்கும் கடல் பெயர் முழக்கமாக – சூளாமணி:8 977/2
ஆடு நீர் கடல் திரை அவிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:8 1058/4
தளர்த்தன கரும் கடல் தரங்க தன்னமே – சூளாமணி:8 1065/3
மலைகளை மறித்து மற்றோர் மறி கடல் நடுவண் இட்டு அ – சூளாமணி:9 1148/1
பறந்தனர் விசும்பு போர்ப்ப கடல் படை பரப்பி வந்தார் – சூளாமணி:9 1150/4
வாழ் உயிர் ஒருங்கு வாரி மறி கடல் நடுவண் பெய்வான் – சூளாமணி:9 1154/2
வாள் வரை அகலம் என்னும் கரும் கடல் மடுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:9 1194/4
அலை கடல்_வண்ணன் தம்முன் அலர் குழை புரளும் காதில் – சூளாமணி:9 1198/1
இடையின்றி எழுந்தது இரண்டு கடல்
விடை இன்றி வெகுண்டு எழுகின்றன போல் – சூளாமணி:9 1232/2,3
காரொடு கார் கடலோடு கரும் கடல்
சீரொடு சென்று எதிர்நேர்வன போல்வன – சூளாமணி:9 1233/1,2
கால் எதிர் கடல் உடைந்திட்டது ஒப்ப நம் – சூளாமணி:9 1251/1
மால் எதிர் கடல் படை மான வேந்தனை – சூளாமணி:9 1251/3
விச்சையர் கடல் படை பரப்பி விண் மிசை – சூளாமணி:9 1260/3
கண்ணிய கடல் படை இரண்டு-தம்மையும் – சூளாமணி:9 1267/3
கடல் இரண்டு உள எனில் கடுக்கும் அ கடல் – சூளாமணி:9 1268/1
கடல் இரண்டு உள எனில் கடுக்கும் அ கடல்
இடை நிலம் உடைமையின் என்றும் ஒப்பு_இல – சூளாமணி:9 1268/1,2
கழலான் கடல் ஒளியான் தமர் கலந்து ஆர்த்தனர் கரிய – சூளாமணி:9 1295/2
திரை ஆர் கடல் அளவே செல விரியும் நனி சிறுகும் – சூளாமணி:9 1314/2
மலை எடுத்திடுகோ மா நிலம் பிளக்கோ மறி கடல் அற இறைத்திடுகோ – சூளாமணி:9 1318/1
கண்டனன் அன்றே கடல் ஒளி மேனி காளை-தன் மாமனுக்கு இளையான் – சூளாமணி:9 1319/3
மலை எடுத்திடுவாய் மா நிலம் பிளப்பாய் மறி கடல் அற இறைத்திடுவாய் – சூளாமணி:9 1320/1
ஆர்த்தன திசைகள் அதிர்ந்தது இ உலகம் அலை கடல் கலங்கின இருளால் – சூளாமணி:9 1323/1
கடைந்த கார் கடல் போல் கலந்து – சூளாமணி:9 1353/1
மன்னிய கடல் படை மண்டி வாளினால் – சூளாமணி:9 1385/2
ஆள் இவர் கடல் படை அனன்று எழுந்ததே – சூளாமணி:9 1390/4
உரவு நீர் இரும் கடல் ஓதம் போந்த பின் – சூளாமணி:9 1391/3
மடங்கல்_இல் கரும் கடல் மலங்கிற்று ஒத்தது – சூளாமணி:9 1412/3
திரையொடு கனை கடல் கலங்கி சிந்தின – சூளாமணி:9 1423/3
என் இது விளைந்தவாறு என்று இரும் கடல்_வண்ணன் கேட்ப – சூளாமணி:9 1434/2
இற்று இதன் நிலைமை என்ன இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு ஆங்கு – சூளாமணி:9 1435/3
என்றலும் அதனை கேட்டே இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு – சூளாமணி:9 1448/1
எறி கடல் வளாகம்-தன்னுள் இவன் பெயர் ஒழிப்பன் என்று – சூளாமணி:9 1449/2
கண்டனன் அதனை மற்று அ கரும் கடல்_வண்ணன் கண்டே – சூளாமணி:9 1452/1
கரை செய் நீர் கரும் கடல் வேலி காவலற்கு – சூளாமணி:9 1506/3
எறி கடல் படையினோடு எழுந்து சென்று அரோ – சூளாமணி:9 1511/3
மால் ஐ தண் கேழ் மால் கடல் வட்டம் வளாயிற்றே – சூளாமணி:9 1523/4
அம் சுடர் வயிர பைம் பூண் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னால் – சூளாமணி:9 1550/3
கள்வர் தாம் பலர் என கடல்_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1585/1
அலை புனல் பெருகலோடும் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:10 1673/1
மன்று அழல் சுருங்க முந்நீர் அலை கடல் அழுவம் பாய்ந்தான் – சூளாமணி:10 1699/4
கலி கெழு கனை கடல் கலங்கி அன்னது ஓர் – சூளாமணி:10 1713/3
கலிதரு கனை கடல் அன்ன காதலோடு – சூளாமணி:10 1726/3
கார்_ஆர்_வண்ணன் காதலொடு இன்ப கடல் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:10 1745/4
திரை செறி கனை கடல் சென்று தேர்த்து என – சூளாமணி:10 1768/3
கண் மலைத்து இழிதரும் கடல் அம் தானையர் – சூளாமணி:10 1769/2
கம்பு எறி களி நல் யானை கடல் படை புறத்தது ஆக – சூளாமணி:10 1790/2
சூழ் இரும் திண் கடல் தானை உடன் துளங்க சுரர் கொணர்ந்து சொரிந்த மாரி – சூளாமணி:10 1807/1
விக்கிரம கடல் தானை விறல் வேந்தர் இவர் சிலரை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1810/4
கழல் வலம் புரிந்த நோன் தாள் கடல்_வண்ணன் புதல்வன் காமர் – சூளாமணி:10 1836/1
ஓது அம் நீர் இன்பம் என்னும் ஒலி கடல் தரங்கம் மூழ்க – சூளாமணி:10 1837/2
கார் அணி கடல் ஒலி கைதவிர்த்ததே – சூளாமணி:11 1870/4
மகர மால் கரும் கடல் மருளும் தானையான் – சூளாமணி:11 1879/3
மால் புரை கரும் கடல் வளாகம் காவலன் – சூளாமணி:11 1880/3
நீண்டவர் வாழ்நாள் நிறைவு கடல் எல்லை – சூளாமணி:11 1947/2
ஆன்ற அலை கடல் முப்பத்துமூன்றும் என்று – சூளாமணி:11 1948/3
புரி வளை கடல் என புலம்பு கொண்டனர் – சூளாமணி:12 2101/4
கரு மால் கடல் வரைத்த கண் ஆர் ஞாலம் காக்கின்றான் – சூளாமணி:12 2128/4
கண்டு இங்கு நாளும் கடல் வையகம் காதல் செய்யும் – நீலகேசி:0 6/1
திரை பொரு கடல் ஒலி அன்ன செம்மற்றே – நீலகேசி:1 25/4
பனி கடல் அன்னது ஒர் பாவமும் செய்தேன் – நீலகேசி:1 146/3
செய்த தீமை கெட கடல் நாட்டில் சினவரன் நெறியே தெருட்டு என்றான் – நீலகேசி:1 148/4
தொன்று மூத்தலை துறந்தாய் தோற்ற மா கடல் இறந்தாய் – நீலகேசி:2 154/2
கடி மகர கடல் கடந்து கலம் தந்த நலம் என்றாள் – நீலகேசி:4 268/4
கலம் செல்லும் கடல் அதனை காற்றே போல் உந்தாதாம் – நீலகேசி:4 293/3
கடல் நிலம் ஆகாயமே அமையாவோ இவை இரண்டும் – நீலகேசி:4 295/1
கனை கடல் எல்லை காணும் காக்கை ஒத்தாய்-கொல் என்றாள் – நீலகேசி:4 431/4
மேல்


கடல்-தான் (1)

பொங்கு நல் கவி_கடல்-தான் புகுந்து நீர்த்து எழுந்தது அன்றே – நாககுமார:1 2/4
மேல்


கடல்_வண்ண (1)

கவரிமா புடைபெயர்வன கடல்_வண்ண காணாய் – சூளாமணி:7 732/4
மேல்


கடல்_வண்ணற்கு (1)

கருதல்-கண் அரிய கண்ணி கடல்_வண்ணற்கு உரியள் என்ன – சூளாமணி:8 972/3
மேல்


கடல்_வண்ணன் (9)

கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் வினவ யாரும் – சூளாமணி:7 679/2
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் உவப்ப காட்டி – சூளாமணி:7 767/2
அலை கடல்_வண்ணன் தம்முன் அலர் குழை புரளும் காதில் – சூளாமணி:9 1198/1
என் இது விளைந்தவாறு என்று இரும் கடல்_வண்ணன் கேட்ப – சூளாமணி:9 1434/2
இற்று இதன் நிலைமை என்ன இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு ஆங்கு – சூளாமணி:9 1435/3
என்றலும் அதனை கேட்டே இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு – சூளாமணி:9 1448/1
கண்டனன் அதனை மற்று அ கரும் கடல்_வண்ணன் கண்டே – சூளாமணி:9 1452/1
கள்வர் தாம் பலர் என கடல்_வண்ணன்
உள் விராவு நகை சேர் உரை கேட்டே – சூளாமணி:10 1585/1,2
கழல் வலம் புரிந்த நோன் தாள் கடல்_வண்ணன் புதல்வன் காமர் – சூளாமணி:10 1836/1
மேல்


கடல்_வண்ணன்-தன்னால் (1)

அம் சுடர் வயிர பைம் பூண் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னால்
பஞ்சு உடை அல்குல் பாக அரசொடு பட்டம் கொண்டாள் – சூளாமணி:9 1550/3,4
மேல்


கடல்_வண்ணன்-தன்னை (2)

நயந்து அது தெரியின் நம்பி நளி கடல்_வண்ணன்-தன்னை
விசும்பகத்து இழிந்து வந்து ஓர் வேழம் வெண் போது சேர்ந்த – சூளாமணி:3 106/2,3
அலை புனல் பெருகலோடும் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னை
மலை புனை கொடியின் புல்லி மடந்தையர் மயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1673/1,2
மேல்


கடல்_வண்ணனுக்கு (1)

ஏங்கும் நீர் கடல்_வண்ணனுக்கு இன்னணம் – சூளாமணி:7 778/3
மேல்


கடல்கள் (3)

பிரமன் உலகு-அதனுள் மிகைபெறு கடல்கள் பத்தும் – யசோதர:5 285/2
ஒரு பதினொடு எழு கடல்கள் அளவும் ஒளி தாரோய் – யசோதர:5 295/4
திரை செல உரறி ஞாலம் தின்னிய கடல்கள் ஏழும் – சூளாமணி:9 1133/3
மேல்


கடல (1)

கலவர் இன்னியமும் கடல சிறார் – சூளாமணி:1 16/1
மேல்


கடலாம் (1)

பவணத்தார்க்கு ஒரு கடலாம் மிகை அமரும் பல்லம் ஒன்றாம் – சூளாமணி:11 2061/1
மேல்


கடலிடை (3)

கற்புடையவள்-தன் காம_கடலிடை நீந்தும் நாளில் – நாககுமார:3 90/3
வளம் கொள் நம் படை கடலிடை மறித்தவை சுழல்கின்ற வகை நோக்காய் – சூளாமணி:8 885/4
அன்று அவன் ஆர்வ வெள்ள கடலிடை அழுந்திற்று அன்றே – சூளாமணி:8 1111/4
மேல்


கடலில் (3)

அறை அலை கடலில் சங்கம் மாணி முத்து ஈன்றது ஒத்தாள் – உதயணகுமார:1 15/4
கலன் அணி செம்பொன்_மார்பன் கால் பொரு கடலில் பொங்கி – நாககுமார:1 15/2
கலங்கி எங்கும் கண் இல ஆகி கவலை வெள்ள கடலில் குளித்து ஆழும் – நீலகேசி:1 147/2
மேல்


கடலின் (5)

மத்துறு கடலின் மிக்கு மறுகிய நகரத்தாரும் – உதயணகுமார:1 92/1
மருத்து எறி கடலின் பொங்கி மறுகிய மனத்தன் ஆகி – யசோதர:2 86/2
நீதிநூல் கடலின் நின்று அனைய நீர்மையார் – சூளாமணி:8 910/4
ஆழி தேர் ஒன்று ஏறி அலை கடலின் நடு ஓட்டி அமரர் தந்த – சூளாமணி:10 1804/1
கனை கடலின் நுண் மணலின் கண்ணினையும் ஈந்தான் – நீலகேசி:5 641/3
மேல்


கடலினார்க்கு (1)

துயில் துறந்து இராப்பகல் துன்ப வெம் கடலினார்க்கு
அயில் தெறும் நெடும்_கணாய் ஆவது இல்லை அல்லதும் – நீலகேசி:4 350/3,4
மேல்


கடலினுள் (1)

இடம் கழித்து ஒழிவு_இல் இன்ப_கடலினுள் மூழ்கினானே – யசோதர:2 92/4
மேல்


கடலும் (5)

பானல் அம் கழனியும் கடலும் பாங்கு அணி – சூளாமணி:1 12/3
கங்கை நீர் பாய்ந்துழி கடலும் தீர்த்தம் ஆம் – சூளாமணி:4 222/1
பல கிரியும் தீவகமும் படு கடலும் படி நகரும் – சூளாமணி:11 2044/2
அனைத்துணைய தடம் கடலும் அற கிடந்த பிறந்து உழப்பும் – நீலகேசி:2 183/2
அறையும் கடலும் அரவ குரலும் – நீலகேசி:5 464/1
மேல்


கடலுள் (15)

தொலைவு_இலா பிறவி நீங்கி தொல் சுக கடலுள் ஆழ்வார் – உதயணகுமார:6 334/4
பிறை நுதல் பேதை தன்னால் பெறு சுவை_கடலுள் ஆழ்ந்தார் – நாககுமார:2 41/4
புலங்களின் மிகுத்த போகம் புணர்ந்து இன்ப_கடலுள் ஆழ்ந்தார் – நாககுமார:2 56/4
ஓர் அணி ஆர மார்பர் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – யசோதர:2 159/4
ஒற்றனால் உணர்ந்து வேந்தன் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:8 828/4
அணங்கின்_அனையாள் உவகை ஆழ் கடலுள் ஆழ்ந்தாள் – சூளாமணி:8 864/4
கண்ணிய பெரும் குல கடலுள் தோன்றினான் – சூளாமணி:8 908/2
வீங்கு நீர் கடலுள் பெய்யும் விஞ்சையை விடுக்க நேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1425/4
காவலன் செல்வ நீர் கடலுள் மூழ்கினான் – சூளாமணி:9 1553/4
ஒழிவு_இலா உவகை நீர் கடலுள் மூழ்கினார் – சூளாமணி:10 1719/4
வேலை-வாய் கரும் கடலுள் வெண் சங்கும் மணி முத்தும் விரவி எங்கும் – சூளாமணி:10 1813/1
கால் புரை புரவி அம் கடலுள் தோன்றினான் – சூளாமணி:11 1880/4
சாதல் நோய் சரை பிறவி-தாம் செய் தீ_வினை கடலுள்
மா துயர் உழந்து உறும் நோய் மறுகும் மன் உயிர்க்கு எல்லாம் – நீலகேசி:2 155/1,2
அங்கம் பயந்தான் அறைந்த சுத கடலுள்
பங்கங்கள் சாரா பரசமையர் சொல் உளவோ – நீலகேசி:6 660/1,2
பூர்ப்பம் பயந்தான் புகன்ற சுத கடலுள்
சார்த்தி பிறவா தவ நெறிகள்-தாம் உளவோ – நீலகேசி:6 661/1,2
மேல்


கடலை (3)

திறவதின் எய்தி நல்ல சீர் கலை_கடலை நீந்தி – நாககுமார:2 59/2
காம கடலை கலக்கும் கழலவர் – சூளாமணி:5 295/3
மகர மால் கடலை அல்லால் சிறு கயம் மதலை சேரா – சூளாமணி:9 1172/1
மேல்


கடலொடு (2)

கங்கையொடு இயைந்து வரு கார் கடலொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1102/4
மறப்பு_இல் கடலொடு தீவினும் மல்கிய பல் விலங்கே – நீலகேசி:1 80/4
மேல்


கடலோடு (3)

காய்ந்து எரி கனலின் வெய்யோன் கல்வியால் கடலோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 324/4
சென்று உயர் கடலோடு ஒக்கும் சேனை பண்அமைக்க என்றான் – சூளாமணி:8 838/4
காரொடு கார் கடலோடு கரும் கடல் – சூளாமணி:9 1233/1
மேல்


கடவ (1)

செற்றவர் செருக்கும் சூழ்ச்சி தெருண்டவர் கடவ அன்றே – சூளாமணி:5 246/4
மேல்


கடவாது (1)

கந்து இறு கைம்மா இ கோன் கை வீணை கடவாது என்ன – உதயணகுமார:1 94/3
மேல்


கடவுட்கு (1)

கல் நவில் புரிசையுள் கடவுட்கு ஆக்கிய – சூளாமணி:4 178/3
மேல்


கடவுள் (30)

கடவுள் யானையை காலில் தேய்த்திட – உதயணகுமார:6 314/3
கஞ்ச மலர் திரு மார்பில் தரித்தாய் நீயே காலம் ஒரு மூன்று உணர்ந்த கடவுள் நீயே – நாககுமார:1 17/1
காந்தி நல் தவத்தோர் வந்தார் கடவுள் நேர் தூமசேனர் – நாககுமார:3 76/3
காரியம் அன்று இது என்றே கருதிடு கடவுள் காமன் – யசோதர:2 108/2
இருளினால் அடர்க்கப்பட்ட எழில் மதி கடவுள் போல – யசோதர:2 120/1
களைபவன் கடவுள் கண்ணில் கண்டு கை தொழுது நின்றான் – யசோதர:4 229/4
என்று அடி பணிந்து சண்டன் இசைத்தது கடவுள் கேட்டு – யசோதர:4 246/1
செம் சுடர் கடவுள் திண் தேர் இவுளி கால் திவள ஊன்றும் – சூளாமணி:2 38/1
அம் சுடர் கடவுள் காத்த அரும் குலம் மலர தோன்றி – சூளாமணி:3 101/2
கணி நிலை இலா திறல் கடவுள் தானகம் – சூளாமணி:4 180/3
கணியாது முழுது உணர்ந்த கடவுள் என்று அறையுமே – சூளாமணி:4 182/2
கணியாது முழுது உணர்ந்த கடவுள் என்று அறைந்தாலும் – சூளாமணி:4 182/3
கனிய மற்று இன்னணம் கடவுள் கூறினான் – சூளாமணி:4 196/4
கனி வளர் பொழிலிடை கடவுள் நல் நகர் – சூளாமணி:4 206/3
அவிர் சென்னி மேல் கடவுள் தானம் அஃது – சூளாமணி:4 213/2
தொழில் கதிர்_கடவுள் தோன்ற சூரியகாந்தம் என்னும் – சூளாமணி:5 258/2
சூழ் கதிர் தொழுதி மாலை சுடர் பிறை_கடவுள் தோன்றி – சூளாமணி:5 260/1
தண் சுடர் கடவுள் போல தாரகை குழாங்கள் தாமே – சூளாமணி:5 270/1
போழ் கதிர் கடவுள் போலும் புதல்வனுக்கு உரிமை செய்ய – சூளாமணி:5 349/3
செம்மையால் கடவுள் தானம் சேர்வதே சிந்தையாற்கு – சூளாமணி:5 356/3
கலி விழா கழுமின கடவுள் தானமே – சூளாமணி:5 365/4
பொழில் கடவுள் பொன் இடம் இது என்னை புகுமாறு என்று – சூளாமணி:6 442/3
கற்றவர் கடவுள் தானம் சேர்ந்தவர் களைகண்_இல்லார் – சூளாமணி:7 774/1
கன்னியர் வேட்கை கடவுள் அரும் பிணி – சூளாமணி:11 1964/1
காடும் கடவுள் புகல் நீக்குதல் காரணம்மா – நீலகேசி:0 8/2
காட்சி வகை தான் கடவுள் முதலாய – நீலகேசி:1 121/1
காரணம் வேண்டா கடவுள் குழாம்-தன்னில் – நீலகேசி:6 668/1
நோய் இல்லை வாழி கடவுள் என உரைத்தான் – நீலகேசி:6 694/1
கடவுள் குழாத்தார்-தம் காழ்ப்பு எலாம் கோடும் – நீலகேசி:6 699/5
கல்லாது அறிந்த கடவுள் இறை ஆகும் மெய்ந்நூல் – நீலகேசி:6 729/1
மேல்


கடவுளர் (1)

கண் கனி உருவ காளை கடவுளர் தகையன் கண்டாய் – சூளாமணி:5 351/4
மேல்


கடவுளவர் (1)

கடந்தது இவண் உலக இயல்பு கடவுளவர் செயலே – யசோதர:5 270/4
மேல்


கடவுளாக (2)

தீது அகல் கடவுளாக செய்தது ஓர் படிமையின்-கண் – யசோதர:2 155/1
அங்கு முன் வளர்த்த அழலே கடவுளாக
மங்கையை மண குழுவின் முன்னை வரை வேந்தன் – சூளாமணி:8 1099/1,2
மேல்


கடவுளை (4)

கங்குலை நீங்கி மிக்கு ஓர் கடவுளை வினவ சொல்வார் – உதயணகுமார:4 192/1
ஆதி அம் கடவுளை அரு மறை பயந்தனை – சூளாமணி:4 214/1
வான் உயர் கடவுளை வயங்கு சேவடி – சூளாமணி:4 218/1
வெம் சுடர் கடவுளை விருந்து செய்தவே – சூளாமணி:10 1781/4
மேல்


கடன் (8)

தீமை செய்த திறை கடன் மன்னனை – உதயணகுமார:1 34/2
உளவன் ஆதலின் உற்ற கடன் என – உதயணகுமார:1 36/3
திறை கடன் என்னும் அ தீச்சொல் கேட்டலும் – சூளாமணி:7 681/1
உழுது தம் கடன் கழித்து உண்டு வேந்தரை – சூளாமணி:7 684/1
அமையும் அஃது அஞ்சலாமோ ஆண் கடன் அதுவது ஆனால் – சூளாமணி:9 1192/2
கணங்கள் தாம் பல கடன் சொல்லி கலந்து எடுத்து ஏத்தி – நீலகேசி:1 60/2
துறந்தார்க்கு கடன் ஆகில் சோறு அலால் பிற வேண்டா – நீலகேசி:4 281/2
கடன் ஆகிய கந்தம் இ ஐந்துகளும் – நீலகேசி:5 491/1
மேல்


கடன்-அது (2)

தேவ இ நகரின் இடுக்கண் தீர்க்கை நின் கடன்-அது ஆகும் – உதயணகுமார:1 95/2
போவது உன் தேசத்து என்றல் புரவலன் கடன்-அது ஆகும் – உதயணகுமார:1 95/3
மேல்


கடனது (1)

கற்றவர் மொழிந்தவாறு கழிப்பது கடனது ஆகும் – சூளாமணி:5 246/2
மேல்


கடனே (1)

சேனை மன் நகர் அழித்து சிறைவீடு உன் கடனே என்று – உதயணகுமார:1 85/2
மேல்


கடா (6)

கண் சுடர் கனல சீறும் கமழ் கடா களிற்று வேந்தே – சூளாமணி:5 270/4
தொடு கடா வயிர தோட்டி உடையன தொடர்கள் ஊன்ற – சூளாமணி:8 912/2
படு கடா களிறும் தேரும் புரவியும் பண்ணுக என்றான் – சூளாமணி:8 912/4
கண்ணிடை உமிழும் செம் தீ கடா களிற்று உழவ என்றான் – சூளாமணி:8 970/4
உறங்கல்_இல் கடா களிற்று உச்சி மேலுமாய் – சூளாமணி:9 1276/3
கடுத்து வீழ் கடா களிற்று உழவர்-தம் தலை – சூளாமணி:9 1402/1
மேல்


கடாக்கொள்கின்ற (1)

அளியினன் அமர் களம் கடாக்கொள்கின்ற அ – சூளாமணி:9 1409/2
மேல்


கடாத்த (2)

கடம் தவழ் கடாத்த வேழம் களித்த பின் கல்வி மாணா – சூளாமணி:5 251/3
கண்ணிய கடாத்த வேழம் கவுளினான் உரிஞப்பட்டும் – சூளாமணி:5 262/1
மேல்


கடாத்து (2)

அசும்பு அறா கடாத்து வேழத்து அரசனும் மகிழ்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 106/4
வெம் முகத்து வீழ் கடாத்து வேழம் நின்று இழிந்த பின் – சூளாமணி:6 490/2
மேல்


கடாம் (6)

சிங்கம் வென்ற செங்கண்மாலொடு அம் பொன் மாலை வெண் கடாம்
திங்கள்_வண்ணன் வெம் கண் யானை வேந்து சேர்ந்த நாடு சார்ந்து – சூளாமணி:7 786/2,3
தீமை யானைகள் செவி உகு செறி கடாம் திளைத்தலில் திசை நாறி – சூளாமணி:8 881/2
அடு கடாம் ஆவி நாறும் அழி மதம் கருவி வீழ – சூளாமணி:8 912/1
தெய்வம் ஓர் வேழம் ஆகி செய் கடாம் திரண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1664/3
கடாம் மிகு களி நல் யானை கவுள் இழி கான வீதி – சூளாமணி:10 1823/1
கண் கடாம் மறைக்கும் ஓர் ஏழ் கடிவினை பொடிசெய்திட்டே – சூளாமணி:12 2116/2
மேல்


கடாமும் (1)

தீவு நல் கடல் கடாமும் ஒன்றிற்கொன்று இரட்டி சூழ்ந்த – உதயணகுமார:1 6/3
மேல்


கடாயும் (1)

பரி மிசை படை பயின்றும் பார் மிசை தேர் கடாயும்
வரிசையில் கரி மேல் கொண்டும் வாள் தொழில் பயின்றும் மன்னர்க்கு – யசோதர:4 261/1,2
மேல்


கடாவ (1)

நூல் கொள் சிந்தை கண் கடாவ நோக்கிநோக்கி ஆர்கலன் – சூளாமணி:6 498/2
மேல்


கடி (54)

கடி கமழ் சாரலில் கண்ட மா தவன் மகள் – உதயணகுமார:2 134/3
கடி மலர் கோதை மன்னன் காவி நல் விழி மானீகை – உதயணகுமார:4 238/2
கடி கமழ் கண்ணி காளை இருந்தனன் – உதயணகுமார:5 276/3
கடி மலர் சாந்தும் ஏந்தி காவலன் தேவியோடும் – நாககுமார:1 13/3
கடி கமழ் மார்பன்-தன்னை காத்து உடன் இருப்ப பின்னும் – நாககுமார:4 110/2
கன வரை அனைய மார்பன் கடி கமழ் அமளி ஏறி – யசோதர:2 125/3
அரும் கடி கமழும் சோலை-அதனுள் வந்து இனிது இருந்தான் – யசோதர:5 318/4
தூ கடி கமழ்ந்து தான் துறக்கம் ஒக்குமே – சூளாமணி:1 35/4
கள் நிலாம் கடி மலர் குவளை கற்றையும் – சூளாமணி:2 48/1
கள் பகர் திவலை சிந்தும் கடி கமழ் குவளை கண்ணி – சூளாமணி:3 108/1
காமன் ஆள் அரும்பில் கடி கொண்டவே – சூளாமணி:4 157/4
கடி மலர்_கணையினான்-தன் கழல் அடி பரவி காமர் – சூளாமணி:4 163/1
கடி வாச மலர் விண்ட கமழ் தாது கழலவற்கு – சூளாமணி:4 170/1
கண் குளிர்கொள்ள பூக்கும் கடி கய தடமும் காவும் – சூளாமணி:5 264/3
கடி கமழ் குழலினாள் கவினும் எய்தினாள் – சூளாமணி:5 422/4
கடி அவிழ்வன கமழ் பாதிரி கலி களிகைய சாகம் – சூளாமணி:6 435/3
கலைத்-தலை மலைத்து விரிகின்ற கடி அல்குல் – சூளாமணி:6 451/2
அரும் கடி கமழும் தாரை அழி மத களிற்றின் ஆற்றல் – சூளாமணி:6 522/1
கடி மணம் அனுக்கும் தெய்வ கழல் அடி அரசர்-தங்கள் – சூளாமணி:6 553/3
கல் அறை அவை கோங்கின் கடி மலர் கலந்து உராய் – சூளாமணி:7 743/2
தொல்லை அம் கடி நகர் துயில்வ போன்றவே – சூளாமணி:7 818/4
விண் நலம் கனியும் சீர்த்தி விருக வெல் கடி கொள் பேரான் – சூளாமணி:8 831/3
கன்னி மூது எயில் சூழ் கடி காவினுள் – சூளாமணி:8 899/1
கனை குரல் முரசம் ஆர்க்கும் கடி படை கால வேலான் – சூளாமணி:8 924/4
கன்னியும் கடி கமழ் அமளி ஏறினாள் – சூளாமணி:8 1055/4
நிறைந்தார் கடி நல்_வினை நீதியினால் – சூளாமணி:8 1070/1
கழுவும் மணி போல்பவள்-தன் கடி நாள் – சூளாமணி:8 1074/3
கடி படு நெடிய மாடம் கன்னியோடு ஏறினானால் – சூளாமணி:8 1108/3
கடி மருங்கில் புக்கு அலரே காண்டி வாழி குருக்கத்தி – சூளாமணி:8 1127/4
கடி வரை அலங்கல் மார்பின் காளையே பெரியன் என்று – சூளாமணி:9 1143/3
காய்ந்து வந்து இறுத்த பின்றை கடி நகர் நமது தன் மேல் – சூளாமணி:9 1187/2
எஞ்சல்_இல் கடி முரசு அறைய ஏயினான் – சூளாமணி:9 1489/4
கடி மேல் விரி தாரோன் கைத்தலத்தது அன்று – சூளாமணி:9 1519/3
காழ் அகிலும் நறும் சாந்தும் கடி வாச பூம் பொடியும் கமழ்ந்து கைபோய் – சூளாமணி:9 1528/3
கந்தாரம் கொள வீக்கி கடி விரிந்து பூம் பாளை கமழும் காலை – சூளாமணி:9 1539/1
கன்னியர் எய்து தத்தம் கடி நகர் காவல் கொண்டார் – சூளாமணி:9 1542/4
கடி கமழ் பாரிசாதம் அதனோடு ஒர் காமவல்லி – சூளாமணி:10 1563/3
சென்று தேவி கடி காவின் விழாவில் – சூளாமணி:10 1570/3
காவல் இன்று கடி கா இது என்றான் – சூளாமணி:10 1581/4
கடி மிசை விரிதரும் காமர் கொம்பரின் – சூளாமணி:10 1591/1
கடி நறும் பூம் சோலையை காரிகையார் வென்றார் – சூளாமணி:10 1643/4
செம் கண் நெடியான் கடி காவில் செய்குன்றே – சூளாமணி:10 1650/4
கணம் குழை மடந்தைமாரை கடி புனல் ஆடல் காண்பான் – சூளாமணி:10 1669/3
காதலால் உரிமை பாங்கில் கடி கமழ் காமவல்லி – சூளாமணி:10 1705/1
தொத்து இளம் கடி மலர் துதைந்த கோதையார் – சூளாமணி:10 1715/1
கடி படு முரசு கண் அதிர்ந்த கார் என – சூளாமணி:10 1767/3
கடி புகும் அவளது கற்பின் வண்ணமே – சூளாமணி:12 2090/4
கடி கமழ் அகலத்து கொண்ட காதல் எம் – சூளாமணி:12 2103/2
கடி கமழ் அமரர் வீரன் கடிவினை முடிவித்தாரே – சூளாமணி:12 2120/4
கடி கமழ் மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் கலந்த அன்றே – சூளாமணி:12 2121/4
கரை தழுவிய கழி மடலின கடி கமழ்வன கைதை – நீலகேசி:1 14/1
கடி மகர கடல் கடந்து கலம் தந்த நலம் என்றாள் – நீலகேசி:4 268/4
காண்டற்கு இனிதே கடி மலர் பூம் பள்ளி – நீலகேசி:6 667/3
காதம் பலவும் கடந்த பின் காகந்தி கடி நகருள் – நீலகேசி:9 824/1
மேல்


கடிக்கும் (1)

நாயாய் கடிக்கும் நரியாய் பல கொல்லும் – நீலகேசி:7 774/1
மேல்


கடிகை (6)

செவ்வாய் பவழ கடிகை திரள் எனும் – சூளாமணி:5 290/1
ஒத்த வாய் அமுது ஒண் கடிகை திரள் – சூளாமணி:7 612/2
கழை ஆடு கரும்பின் நறை கடிகை
பொழி சாறு அடு வெம் புகை பொங்கி அயல் – சூளாமணி:7 806/1,2
தீம் கழை கரும்பின் கட்டி திரள் நறை கடிகை இன்ன – சூளாமணி:8 921/3
பொன் திரள் கடிகை பூட்டி புரி மணி ஓடை சேர்த்தி – சூளாமணி:8 931/1
பால் முறை பயின்ற பருதி கடிகை பாய்த்தி – சூளாமணி:8 1097/3
மேல்


கடிகைகள் (1)

காய்ந்து ஒளிர் பவழ சாதி கடிகைகள் காண மின்னு – சூளாமணி:7 677/1
மேல்


கடிஞை (1)

கவைத்த கோலொடு கட்டில் கடிஞை கா – நீலகேசி:10 863/1
மேல்


கடித்து (1)

குறங்கு கடித்து அது – யசோதர:3 213/3
மேல்


கடிதாக (1)

சுருக்கினை கடிதாக சொல் எனக்கு எனலோடும் – நீலகேசி:2 227/2
மேல்


கடிது (3)

காவல் மன்ன கடிது எழுக என்றனர் – யசோதர:1 16/4
கொண்டனிர் கூடுதிரோ கடிது என்றான் – சூளாமணி:9 1226/4
சீர் மேகம் என செறி கண் இடி முரசம் கடிது அதிர்ந்து திசை மேல் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:9 1530/2
மேல்


கடிதும் (1)

இரந்து ஓர் வல் தெய்வம் கொணர்ந்து இவன் கடிதும் என்று எண்ணி – நீலகேசி:1 43/4
மேல்


கடிதே (4)

கண் மிசை ஏறலுமே கடிதே திசை – சூளாமணி:9 1246/2
கரி தாங்கள் ஆன கழல் மன்னர் ஏறு வரும் அங்கு ஒர் காளை கடிதே – சூளாமணி:9 1326/4
கழு பல ஏற்றி அகைப்பர் கடிதே
விழு பெரும் பூணோய் வினையின் விளைவே – சூளாமணி:11 1939/3,4
கள்ளி ஆர் இடை கலந்தது ஓர் தோற்றமும் கடிதே – நீலகேசி:1 30/4
மேல்


கடிந்தது-தான் (1)

கரி வேதனையவர் காமுறு காமம் கடிந்தது-தான்
பரிவே பெரிது_உடையீர் முன் உரைத்த பல் செய்கைகளின் – நீலகேசி:5 505/2,3
மேல்


கடிந்தனன் (1)

ஏதம் மற்று இது கடிந்தனன் இன்னினி அடிகள் – சூளாமணி:7 726/3
மேல்


கடிந்தனை (1)

காமனை கடிந்தனை காலனை காய்ந்தனை – சூளாமணி:4 215/1
மேல்


கடிந்தாய் (1)

கன்று காலனை கடந்தாய் காதல் காமனை கடிந்தாய்
தொன்று மூத்தலை துறந்தாய் தோற்ற மா கடல் இறந்தாய் – நீலகேசி:2 154/1,2
மேல்


கடிந்து (2)

புனை முடி கவித்து பூமி பொது கடிந்து ஆள்க என்றே – யசோதர:2 158/3
காதலரில் பிழையாராய் கள் ஊன் தேன் கடிந்து அகற்றி – சூளாமணி:11 2047/1
மேல்


கடிப்பது (1)

கடிப்பது எலும்பு அதன் காரணம் மேனி – நீலகேசி:4 333/3
மேல்


கடிப்பினன் (1)

பத்திர கடிப்பினன் பைம்பொன் தாரினன் – சூளாமணி:9 1387/1
மேல்


கடிப்பும் (1)

தட்டு போர்-அதனுள் தமனிய கடிப்பும் தாரினோடு ஆரமும் சரிய – சூளாமணி:9 1325/1
மேல்


கடிய (4)

காடு படு கொலையினொடு கடிய வினை நின்னை – யசோதர:5 279/2
கடிய ஆயின கள் அவிழ் தே மலர் – சூளாமணி:4 145/2
கொள் அரி உருவு கொண்டான் கொடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் – சூளாமணி:7 697/4
கடிய நீர்மையர் கானகம் காக்கும் நின் – சூளாமணி:7 785/3
மேல்


கடியகத்து (1)

கள்ள நல் உருவினோடும் கடியகத்து உள்ளே உற்ற – உதயணகுமார:3 166/1
மேல்


கடியது (1)

கொன் நவில் வாளில் கொன்ற கொடுமையில் கடியது உன் – யசோதர:4 250/3
மேல்


கடியும் (2)

மான் கடியும் நோக்கினாய் வழி அற கெட்டு ஒழிவதோ – நீலகேசி:2 181/4
சொன்னாலும் அறிதி நீ துடி கடியும் இடை உடைய – நீலகேசி:4 285/2
மேல்


கடிவ (2)

நாகம் சந்தன தழை கொண்டு நளிர் வண்டு கடிவ
நாகம் சந்தன பொதும்பிடை நளிர்ந்து தாது உமிழ்வ – சூளாமணி:7 749/1,2
நாகம் செம் சுடர் நகு மணி உமிழ்ந்து இருள் கடிவ
நாகம் மற்று இது நாகர்-தம் உலகினை நகுமே – சூளாமணி:7 749/3,4
மேல்


கடிவன (1)

கனை இருள் கடிவன கடு நவை அடுவன – நீலகேசி:4 455/2
மேல்


கடிவினை (9)

பெரியவன் தமரோடு எண்ணி கடிவினை பெருக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 829/4
புரை செறி கடிவினை நாளை போழ்து என – சூளாமணி:8 1052/2
கடிவினை நிலையும் அன்றே கண்டு வந்து ஒருவன் கூற – சூளாமணி:9 1146/2
கன்னிய காமவல்லி கடிவினை காணல் உற்றாள் – சூளாமணி:10 1561/4
கன்னி அம் காமவல்லி கடிவினை தொடங்கலுற்றார் – சூளாமணி:10 1621/4
கைத்தலை வேலினாற்கு கடிவினை முடிவித்தானே – சூளாமணி:10 1828/4
காதலால் களித்து செல்வ கடிவினை முடிவித்தாரே – சூளாமணி:10 1835/4
கண் கடாம் மறைக்கும் ஓர் ஏழ் கடிவினை பொடிசெய்திட்டே – சூளாமணி:12 2116/2
கடி கமழ் அமரர் வீரன் கடிவினை முடிவித்தாரே – சூளாமணி:12 2120/4
மேல்


கடு (7)

அடல் உடை கடு தொழில் அரவின் ஆர் அழல் – சூளாமணி:7 686/2
கரு வரியன கடு நடையன கனை குரலன கம்புள் – நீலகேசி:1 12/3
குஞ்சரம் பெரும் கொடுவரி கடு விடை கொலை சூழ் – நீலகேசி:1 55/1
காய் சின கடு விடம் – நீலகேசி:1 101/3
கரு மலையும் கல்லும் கடு நவையும் நஞ்சும் – நீலகேசி:1 111/2
கனை இருள் கடிவன கடு நவை அடுவன – நீலகேசி:4 455/2
கடு வெம் செலவின் உலவும் கலனும் – நீலகேசி:5 466/2
மேல்


கடுக்கத்தாம் (1)

கடுக்கத்தாம் அடிகள் என காய்ஞர் யார் – நீலகேசி:5 537/1
மேல்


கடுக்கும் (1)

கடல் இரண்டு உள எனில் கடுக்கும் அ கடல் – சூளாமணி:9 1268/1
மேல்


கடுகி (1)

கதலிகை காம்பொடு கடுகி தாமரை – சூளாமணி:9 1404/3
மேல்


கடுகியது (1)

கரை செறி கடல் ஒலி கடுகியது எனவே – சூளாமணி:8 935/4
மேல்


கடுகென (1)

கல்லினால் கடும் கனலினும் கடுகென வெடிக்கும் – நீலகேசி:1 53/1
மேல்


கடுத்த (1)

கடுத்த செம் கண்ணும் நீர் திவலை கான்றவே – சூளாமணி:7 682/4
மேல்


கடுத்ததும் (1)

கடுத்ததும் கண்டு நின்றவர்கள்-தம்மையும் – சூளாமணி:9 1422/3
மேல்


கடுத்தவர் (1)

கடுத்தவர் கன்னி பேர் உரைக்க கண்களுள் – சூளாமணி:9 1205/1
மேல்


கடுத்திடும் (1)

கடுத்திடும் அரவு என கனன்ற நோக்கமோடு – சூளாமணி:7 683/2
மேல்


கடுத்து (2)

கடுத்து வீழ் கடா களிற்று உழவர்-தம் தலை – சூளாமணி:9 1402/1
கடுத்து அவன் எய்த போழ்தில் கருடன் தன் சிறகு-தன்னால் – சூளாமணி:9 1450/1
மேல்


கடுநீரவர் (1)

கடுநீரவர் கண் எரிகொண்டு கனன்று – சூளாமணி:9 1238/1
மேல்


கடுப்பாள் (1)

கன்னியர் உணர்த்தலின் இணர் கொடி கடுப்பாள்
பன்னிய பளிக்கறை ஒர் பஞ்சணையின் மேலாள் – சூளாமணி:8 859/2,3
மேல்


கடும் (10)

வியந்து நல் அமைச்சர் தேற்ற வெம் கடும் கானம் புக்கான் – உதயணகுமார:3 151/4
கையறு வினைகள் கைபோய் கடும் துயர் விளைத்த போழ்தில் – சூளாமணி:4 198/2
ஈங்கு இ வெம் கடும் கானகத்து ஈடு என – சூளாமணி:7 778/2
கடும் கணை என்னும் தாரை கலந்து மேல் பொழிய வேந்தர் – சூளாமணி:9 1197/3
கடைந்திடும் கடும் திறல் கால வீரரே – சூளாமணி:9 1248/4
கல்லினால் கடும் கனலினும் கடுகென வெடிக்கும் – நீலகேசி:1 53/1
கல் உருக கடும் காற்று எறி போதினில் – நீலகேசி:1 141/1
பொய் குறள்ளை கடும் சொல் பயன்_இல் சொல் – நீலகேசி:5 531/1
கற்றலே கடும் சொல் இன்ன காத்தலும் – நீலகேசி:5 535/4
கடும் கதிரோன் மீதூர காணா கோள் எல்லாம் – நீலகேசி:6 695/1
மேல்


கடுமான் (1)

விரை செல் மாவொடு விரவின களிறுகள் மிடைந்தன கடுமான் தேர் – சூளாமணி:8 872/3
மேல்


கடுமை (1)

காலம் அவை தாம் கடுமை காண்பு அருமையாலும் – நீலகேசி:1 20/3
மேல்


கடுவன் (1)

கன வாழை மடல் கடுவன் மறைய – சூளாமணி:7 803/3
மேல்


கடை (40)

கடை_இல் காமம் கலந்து உடன் செல்லும் நாள் – உதயணகுமார:6 337/4
இவர்கள் என் கடை காவலர் ஆயவர் – யசோதர:3 200/1
கடந்தவர்கள் தமது இகழ்வில் கடை_நரகில் வீழ்வர் – யசோதர:5 270/2
விளிம்பு தோய் நெடும் கடை வீதி வாய் எலாம் – சூளாமணி:2 45/2
முன்னிய நெடும் கடை முற்றம் முன்னினான் – சூளாமணி:3 91/4
மூசு தேன் நெடும் கடை மூன்றும் போய் புறத்து – சூளாமணி:3 93/3
மங்கையர் முகத்தில் நீண்டு மை கடை மதர்ப்ப மாந்தி – சூளாமணி:5 350/1
நிரம்பு நூல் நிமித்திகன் மாட நீள் கடை
அரும்பு சூழ் தெரியலான் அருளின் எய்தினான் – சூளாமணி:5 377/3,4
குளிர் முத்தம் நிழற்றும் கோயில் பெரும் கடை குறுக சென்றார் – சூளாமணி:6 507/4
முற்று வான் கடை மூன்றும் சென்று கோன் – சூளாமணி:7 573/3
ஓரி நுரைப்ப உகுத்த பெரும் கடை
வேரி வெறிக்களம் ஒப்பது கண்டார் – சூளாமணி:7 656/3,4
நீ தலை சென்று உரை நீள் கடை காப்போய் – சூளாமணி:7 659/4
என்று அவர் கூற இரும் கடை காவலன் – சூளாமணி:7 660/1
பொன் அவிர் நீள் கடை காவலன் போதக – சூளாமணி:7 661/1
முல்லை அம் பிணையலும் மொய்த்த பூண் கடை
எல் இயங்கு இளம்பிறை கதிர்கள் வீழ்ந்தன – சூளாமணி:7 818/2,3
சேனை பண்அமைத்து சென்று திரு கடை செறிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:8 846/1
இன்னது அருள் மன்னவனது என்று கடை காக்கும் – சூளாமணி:8 859/1
மது கடை வழி பிழி திவலை நா வளைத்து – சூளாமணி:8 1060/1
கடை மாலை நிகழ்ந்தது காப்பு அணியே – சூளாமணி:8 1075/4
கரு மணியின் கதிர் குழற்றி கடை சுருட்டி கைசெய்து வளர்த்த போலும் – சூளாமணி:9 1535/3
சென்று கடை சேந்து சிறு வாள் நுதல் வியர்த்தாள் – சூளாமணி:10 1608/2
கள் நிற கரும் கடை இதழும் பெய்து இடை – சூளாமணி:10 1689/2
உருள் ஆழி_உடையர் இவன் அடைவின் மிக்க கடை பணி கொண்டு உழையோர் போல – சூளாமணி:10 1806/2
கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1904/1
கரு ஆர்ந்த பொருள் நிகழ்வும் காலங்கள் மூன்றும் கடை_இலா நல் ஞான கதிர் அகத்த ஆகி – சூளாமணி:11 1911/1
கடை நின்றவர் உறுகண் கண்டு இரங்கி – சூளாமணி:11 1997/1
கடை_இல் எண்_குணத்தது காம ராகர்கள் – சூளாமணி:12 2073/1
அரசு உடை பெரும் கடை நெருங்கும் ஆர்கலி – நீலகேசி:1 25/3
காலம் மூன்றினும் கடை_இல் பல் பொருள் உணர்வு உடையான் – நீலகேசி:1 48/2
காவலாளரும் கடை இறந்து இவண் வரவு ஒழிக – நீலகேசி:1 61/1
கற்று யாவதும் இலையாய் கடை_இல் பல் பொருள் உணர்வு உடையை – நீலகேசி:2 160/2
கண்டனள் தான் காம்பிலி காவலன் கடை முகத்து ஓர் – நீலகேசி:2 164/2
கட்டுரை பல சொல்லி காவல் நெடும் கடை நாவலை முன் – நீலகேசி:2 228/1
கருவி-தான் ஒன்றும் இன்றி கடை_இலா பொருளை எல்லாம் – நீலகேசி:4 430/1
கருவி-தான் அகத்தின் ஆய கடை_இலா ஞானம் அன்றோ – நீலகேசி:4 430/3
கடை_இலா ஞானம் எய்தி கணங்கள் நான் மூன்றும் சூழ்ந்து – நீலகேசி:4 446/2
கந்தங்கள் எல்லாம் கடை அற கெட்டக்-கண் – நீலகேசி:5 603/1
கலாம் அவை ஆய் கடை கண்டது பாழே – நீலகேசி:5 634/4
கடை_இல் குழவி அவை தன் இயல்பாய் – நீலகேசி:6 709/3
கைந்நின்றும் உண்டும் கடை பள்ளி வழியும் ஆக்கி – நீலகேசி:6 728/3
மேல்


கடை-தொறு (1)

திரை செறி நெடு வரை கடை-தொறு திசைதிசை – சூளாமணி:8 935/3
மேல்


கடை_நரகில் (1)

கடந்தவர்கள் தமது இகழ்வில் கடை_நரகில் வீழ்வர் – யசோதர:5 270/2
மேல்


கடை_இல் (5)

கடை_இல் காமம் கலந்து உடன் செல்லும் நாள் – உதயணகுமார:6 337/4
கடை_இல் எண்_குணத்தது காம ராகர்கள் – சூளாமணி:12 2073/1
காலம் மூன்றினும் கடை_இல் பல் பொருள் உணர்வு உடையான் – நீலகேசி:1 48/2
கற்று யாவதும் இலையாய் கடை_இல் பல் பொருள் உணர்வு உடையை – நீலகேசி:2 160/2
கடை_இல் குழவி அவை தன் இயல்பாய் – நீலகேசி:6 709/3
மேல்


கடை_இலா (5)

கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1904/1
கரு ஆர்ந்த பொருள் நிகழ்வும் காலங்கள் மூன்றும் கடை_இலா நல் ஞான கதிர் அகத்த ஆகி – சூளாமணி:11 1911/1
கருவி-தான் ஒன்றும் இன்றி கடை_இலா பொருளை எல்லாம் – நீலகேசி:4 430/1
கருவி-தான் அகத்தின் ஆய கடை_இலா ஞானம் அன்றோ – நீலகேசி:4 430/3
கடை_இலா ஞானம் எய்தி கணங்கள் நான் மூன்றும் சூழ்ந்து – நீலகேசி:4 446/2
மேல்


கடைக்கணி (1)

கடைக்கணி ஆய காளை கவான் மிசை இருத்தி காமர் – சூளாமணி:8 1114/3
மேல்


கடைக்கணித்து (2)

கவர் கணை கடைக்கணித்து உருவு காட்டினார் – சூளாமணி:3 80/4
கனல்வது ஓர் கால ஒள் வாள் கடைக்கணித்து ஒருவன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1165/4
மேல்


கடைக்கு (1)

நெருங்குபு போய் நீர் உண்ணா தேர் பண்ணா நெடும் கடைக்கு
பெரும் படையும் சாராது இ பெண் பாவி மரம் நட்டு இங்கு – நீலகேசி:2 167/2,3
மேல்


கடைகள் (1)

அந்தர கடைகள் நீங்கி அகல் நகர் அருளி புக்கான் – சூளாமணி:5 362/4
மேல்


கடைச்சியர் (1)

கடைச்சியர் களை எறி குவளை கானல் வாய் – சூளாமணி:1 33/3
மேல்


கடைந்த (2)

சார நெய் பெய் சலாகை கடைந்த பின் – யசோதர:3 211/3
கடைந்த கார் கடல் போல் கலந்து – சூளாமணி:9 1353/1
மேல்


கடைந்திடும் (1)

கடைந்திடும் கடும் திறல் கால வீரரே – சூளாமணி:9 1248/4
மேல்


கடைப்படு (2)

கடைப்படு துகளும் மண்ணும் கஞலிய கூடத்து ஆங்கு ஓர் – யசோதர:2 111/2
கண்ணொடு கலக்கும் மற்று இ கடைப்படு காமம் என்றான் – யசோதர:2 126/4
மேல்


கடைப்பிடி (1)

கைப்பொருளாக கொண்டு கடைப்பிடி கன பொன் தாரோய் – சூளாமணி:4 201/4
மேல்


கடைபோகா (1)

பொலிவும் கடைபோகா பூமி மேல் வாழ்வீர் – சூளாமணி:9 1467/2
மேல்


கடைமகற்கு (1)

கரு மலி கிருமி அன்ன கடைமகற்கு அடிமைசெய்த – யசோதர:2 127/3
மேல்


கடையது (1)

கன்னிமார் பலர் காக்கும் கடையது ஓர் – சூளாமணி:8 899/3
மேல்


கடையன் (1)

கடையன் அ கமல_பாவை கரும் குழல் பற்றி கையால் – யசோதர:2 119/1
மேல்


கடையனை (1)

கண்களுக்கு இசைவு இலாத கடையனை கருதி நெஞ்சின் – யசோதர:2 154/2
மேல்


கடையாம் (1)

களவே எனலாம் கடையாம் என நீ – நீலகேசி:6 708/2
மேல்


கடையில் (1)

திரு மலி கடையில் நான்மை திருவொடு திளைப்பரேனும் – யசோதர:1 53/2
மேல்


கடையின் (1)

உரை அமர் காவல் பூண் கடையின் ஊடு போய் – சூளாமணி:3 90/2
மேல்


கடையுடை (1)

கடையுடை காவலாளர் கதவினை திறக்க போந்தே – உதயணகுமார:6 328/1
மேல்


கடையுமா (1)

தலையும் இடையும் கடையுமா சாற்றும் – சூளாமணி:11 1992/1
மேல்


கடையோராம் (1)

உத்தமர்கள் ஏனை இடையோர்கள் கடையோராம்
முத்தகையர் ஆவர் அவர் மூரி நெடு வேலோய் – சூளாமணி:11 2024/1,2
மேல்


கண் (270)

தாமரை கண் தழல் எழ நோக்கி அ – உதயணகுமார:1 34/1
இட கண் நீக்கி இட்டு மிக்கு இயல்புடன் கொடுத்து உடன் – உதயணகுமார:2 131/2
கண் விளக்கு காரிகையை காதலித்து இரங்குவான் – உதயணகுமார:2 142/3
சீப்பிட கண் சிவக்கும் சீர் மங்கை நலம் உண்டானே – உதயணகுமார:3 158/4
வார் அணி கொங்கை வேல் கண் வாசவதத்தை-தானும் – உதயணகுமார:4 196/1
திரு நெடும் கண் சிவப்ப வடி சிலம்பு ஓசைசெய்ய – உதயணகுமார:4 204/3
கண் ஒளிர் கொடி கந்தருவப்புரம் – உதயணகுமார:5 277/4
காவலன் எதிர்கண்டு கண் மகிழ் – உதயணகுமார:5 284/3
நெஞ்சு நொந்து அழும் நெடும் கண் நீர் உகும் – உதயணகுமார:6 327/1
புண் தவழ் வேல் கண் கோதை பூரண மயற்கை சின்னம் – நாககுமார:2 48/1
வெய்ய வேல் கண் தாயுடன் வியன் மனை அடைந்தனன் – நாககுமார:2 64/4
சுரி குழல் கரும் கண் செ வாய் துடி இடை குணவதீயை – நாககுமார:4 113/3
கண்_அனாய் நங்கட்கு இன்ன கட்டுரை என்னை என்றாள் – யசோதர:1 45/4
மெய் தெரிய கண்டே தளர்ந்து கண் புதைத்து மீண்டேன் – யசோதர:2 104/3
கண்டு மன்னவன் கண் களி கொண்டனன் – யசோதர:3 224/1
அம் கண் உலகிற்கு அணிவான் சுடராகி நின்றான் – சூளாமணி:0 2/1
செம் கண் நெடியான் சரிதம் இது செப்பலுற்றேன் – சூளாமணி:0 2/4
செம் கண் நெடியான் திறம் பேசிய சிந்தைசெய்த – சூளாமணி:0 5/1
அம் கண் விசும்பின் இருள் போழ்ந்து அகல் வான் எழுந்த – சூளாமணி:0 5/3
கண் நிலாம் கழையின் கதிர் கற்றையும் – சூளாமணி:1 29/1
காடு கொண்டு உள கண் அகல் நாடு எலாம் – சூளாமணி:1 31/4
அம் கண் மா ஞாலம் என்னும் தாமரை அலரின் அம் கேழ் – சூளாமணி:2 37/2
செம் கண் மால் சுரமை என்னும் தேம் பொகுட்டு அகத்து வைகும் – சூளாமணி:2 37/3
கான் அளாம் காமவல்லி கற்பகம் கலந்த கண் ஆர் – சூளாமணி:2 40/3
கண் எலாம் கவர்வன கனக கூடமும் – சூளாமணி:2 42/1
செங்கயல் மதர்த்த வாள் கண் தெய்வ மா மகளிர்-தோறும் – சூளாமணி:2 68/3
கண் நிலாம் கவின் ஒளி காளைமார் திறத்து – சூளாமணி:3 83/1
அங்கு அவன் கண் கழூஉ அருளி செய்தனன் – சூளாமணி:3 88/3
பளிங்கு ஒளி கதுவ போழ்ந்த பலகை கண் குலவ சேர்த்தி – சூளாமணி:3 94/1
கண் அமர் உலகம் காக்கும் கழல் அடி வாழ்க என்றார் – சூளாமணி:3 100/4
வெம் சுடர் எஃகம் ஒன்றின் வேந்து கண் அகற்றி நின்ற – சூளாமணி:3 101/3
காதலார்-தம் கண் கவர்கின்றவே – சூளாமணி:4 127/4
வெம் கண் யானை வேந்து இறைஞ்ச வென்றியின் விளங்கினான் – சூளாமணி:4 138/2
கச்சை யானை மான வேல் கண் இலங்கு தாரினான் – சூளாமணி:4 139/3
கண்_அனாரொடு காம கலங்களே – சூளாமணி:4 143/4
மா கண் வையம் மகிழ்ந்து தன் தாள் நிழல் – சூளாமணி:4 144/1
கெண்டை கண் கிளரும் புருவம் சிலை – சூளாமணி:4 152/3
கண் அணங்குறு காரிகை கண்டதே – சூளாமணி:4 154/4
அம் கண் ஞாலம் அமர்ந்து அடிமை தொழில் – சூளாமணி:4 159/2
வெம் கண் யானை விளங்கு ஒளி வேந்தரே – சூளாமணி:4 159/4
காவியும் செங்கழுநீரும் கமலமும் கண் விரிந்து நளி – சூளாமணி:4 177/1
கண் மகிழ நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 187/4
நீள் எழில் ஆரமும் நிழன்ற கண் குலாம் – சூளாமணி:4 195/2
காமவேள் இடம்கொள அருளி கண் ஒளிர் – சூளாமணி:4 207/2
அம் கண் நீர் உலகு எலாம் அறியப்பட்டது – சூளாமணி:4 222/2
கண் பகர் மல்லிகை கமழ காதலால் – சூளாமணி:4 225/1
கண் குளிர்கொள்ள பூக்கும் கடி கய தடமும் காவும் – சூளாமணி:5 264/3
கண் எனப்படுவ மூன்று காவலன் கல்வி காமர் – சூளாமணி:5 268/1
எண்ணினுள் தலை-கண் வைத்த கண் அஃது இல்லை ஆயின் – சூளாமணி:5 268/3
கண் சுடர் கனல சீறும் கமழ் கடா களிற்று வேந்தே – சூளாமணி:5 270/4
மை வாள் நெடும் கண் மலக்கம் பெரிதே – சூளாமணி:5 290/4
கண் ஆர் கோதை காமரு வேய் தோள் கனக பேர் – சூளாமணி:5 315/1
பாழி தோள் உருவ செம் கண் பதுமத்தேர் பெயரினானை – சூளாமணி:5 321/3
அம் கண் மா ஞாலம் ஆளும் அரிகண்டன் அவனை விண் மேல் – சூளாமணி:5 323/3
செம் கண் மால் முனியுமேனும் செய்வது ஒன்று இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 323/4
கண் நலம் கவரும் வேலோர்க்கு ஈயினும் கருமம் அன்றால் – சூளாமணி:5 348/3
அம் கயல் பிறழ்வ போலும் ஐ அரி அடர்த்த வாள் கண்
பங்கய செம்_கணான் மேல் படைத்தொழில் பயின்ற போழ்தும் – சூளாமணி:5 350/2,3
கண் கனி உருவ காளை கடவுளர் தகையன் கண்டாய் – சூளாமணி:5 351/4
செங்கயல் நெடும் கண் செவ்வாய் பிரீதிமதி பயந்த காளை – சூளாமணி:5 353/3
கண் திரள் கழை வளர் கரும்பு கை மிகுத்து – சூளாமணி:5 364/1
கண் நிலாம் கவர் தகை கண்ணி மன்னனை – சூளாமணி:5 383/2
கார் இருள் கழிதர கண் கவின்று அரோ – சூளாமணி:5 395/3
உமை தகை இலாதது ஓர் உவகை ஆழ்ந்து கண்
இமைத்திலன் எத்துணை பொழுதும் ஈர் மலர் – சூளாமணி:5 410/2,3
மலங்கின விலங்கின மதர்த்த அவர் வாள் கண் – சூளாமணி:6 450/4
ஆவி கொள் அகில் புகையுள் விம்மி அவர் ஒண் கண்
காவி என ஊதுவன கைத்தலம் விலங்க – சூளாமணி:6 455/2,3
கணம் குழை மடந்தையர் கவின் பிறழ் இரும் கண்
அணங்குற விலங்கு-தொறு அகம் புலர வாடி – சூளாமணி:6 457/1,2
மை அலர் நெடும் கண் இவை வல்ல கொலை என்பார் – சூளாமணி:6 458/2
சிறை கண் நோக்கமும் சிறு நகை தொழில்களும் சுருக்கி – சூளாமணி:6 470/3
வேல் அவாய நெடிய கண் விலங்கி நின்று இலங்கலால் – சூளாமணி:6 480/2
சூடுவான் தொடுத்த கோதை சூழ் குழல் மறந்து கண்
நாடு வாய் நிழற்கு அணிந்து நாணுவாரும் ஆயினார் – சூளாமணி:6 482/3,4
கலைத்-தலை தொடுத்த கோவை கண் நெகிழ்ந்து சிந்தலான் – சூளாமணி:6 484/3
மாது உலாய வண்டு இரைத்து மங்குல் கொண்டு கண் மறைத்து – சூளாமணி:6 492/3
நூல் கொள் சிந்தை கண் கடாவ நோக்கிநோக்கி ஆர்கலன் – சூளாமணி:6 498/2
கால்கள் கொண்டு கண்ணி-காறும் உள் மகிழ்ந்து கண்டு கண்
மால் கொள் சிந்தையார்கள் போல மற்றும்மற்றும் நோக்கினான் – சூளாமணி:6 498/3,4
அம் பொன் மாலை கண் கவர்ந்து அலர்ந்த செல்வ வெள்ளம் ஏய் – சூளாமணி:6 503/1
கார் கலந்து இருண்ட போலும் கண் அகல் தெருவுள் சென்றார் – சூளாமணி:6 506/4
காரிய கிழவர் சூழ கவின்று கண் குளிர தோன்றி – சூளாமணி:6 510/2
மகர வாய் மணி கண் செப்பின் மசி கலந்து எழுதப்பட்ட – சூளாமணி:6 513/3
கண் நவில் வடிவின் காந்திமதி அவள் காதல் பாவை – சூளாமணி:6 532/3
வண்ண வில் புருவ வாள் கண் வாயுமாவேகை என்பாள் – சூளாமணி:6 532/4
கண் உயர் கதலி வேலி கார் கயிலாய நெற்றி – சூளாமணி:6 554/2
கழல் அணிந்து இலங்கு பாதம் கலந்தன கரும் கண் புற்றத்து – சூளாமணி:6 555/1
கரு வடி நெடும் கண் நல்லார் கலந்த தோள் வல்லி புல்ல – சூளாமணி:6 556/2
கண் நிழல் கொள கண்ட காட்சியும் – சூளாமணி:7 582/4
பங்கயத்து அலர் செம் கண் மா முடி – சூளாமணி:7 585/1
அம் கண் இ உலகு ஆள நாட்டிய – சூளாமணி:7 602/3
செம் கண் மாலவன் தெய்வ மார்பகம் – சூளாமணி:7 603/1
வெம் கண்_அனையாய் வியக்கும் நீரதே – சூளாமணி:7 604/4
செம் கண் நீள் முடி செல்வ சென்று ஒரு – சூளாமணி:7 607/1
தாம மென் குழலார் தடம் கண் எனும் – சூளாமணி:7 615/1
கண் கனிந்திடும் நாடக காட்சியும் – சூளாமணி:7 617/2
கண் திரள் முத்தொடு காழ் அகில் அம் துகில் – சூளாமணி:7 664/3
மையவாம் மழை கண் கூந்தல் மகளிரை வருக என்றான் – சூளாமணி:7 673/4
மணி முழா சிலம்ப கொண்ட மண்டல அரங்கின் அம் கண்
குணி முழா பெயர்த்த பணி குயிற்றுதல் இலயம் கொண்ட – சூளாமணி:7 674/2,3
ஒள் எரி நெறிப்பட்டு அன்ன சுரி உளை மலை கண் போழும் – சூளாமணி:7 697/1
பூம் கண் தேம் மொழி போதனத்து இறைவன்-தன் புதல்வர் – சூளாமணி:7 701/2
அழல் கண் நாறுப அடு படை தொடுதலை மடியா – சூளாமணி:7 708/3
வெம் கண் கூற்றமும் திசைகளும் விசும்பொடு நடுங்க – சூளாமணி:7 714/3
செம் கண் கார் ஒளி நெடியவன் விசையினால் சிறந்தான் – சூளாமணி:7 714/4
எரிந்த கண் இணை இறுவரை முழை நின்ற அனைத்தும் – சூளாமணி:7 721/1
வீங்கு பைம் கழல் இளையவன் வியந்து கண் மலர – சூளாமணி:7 728/2
வளையார் கண் மகிழ்பவால் மகிழ்பவால் மலர் சோர்வ – சூளாமணி:7 747/3
காய் சின வேலினான்-தன் கண் களிகொள்ள காட்டி – சூளாமணி:7 768/3
வலி கற்ற மதர்வை பைம் கண் வாள் எயிற்று அரங்க சீயம் – சூளாமணி:7 769/1
வென்றிக்-கண் விருப்பு நீங்கா வெம் கண் மா இதனை கொன்றாய் – சூளாமணி:7 772/3
கழை உடைந்து உகும் கண் கவர் நித்திலம் – சூளாமணி:7 779/2
இசை_இல் கீழ்மகன் கண் இரந்து எய்திய – சூளாமணி:7 784/3
திங்கள்_வண்ணன் வெம் கண் யானை வேந்து சேர்ந்த நாடு சார்ந்து – சூளாமணி:7 786/3
மை மலர் தடம் கண் நேர் வகுத்து அலர்ந்த வட்டமும் – சூளாமணி:7 789/2
கண்ட பால் எலாம் கலந்து கண் கவற்றும் ஆதலால் – சூளாமணி:7 790/3
தூறு கொண்ட தோகை மஞ்ஞை ஆடல் கண்டு கண் மகிழ்ந்து – சூளாமணி:7 796/3
கறவை கன்று வாய் மிகுத்த அமிழ்தினோடு கண் அகல் – சூளாமணி:7 798/1
கருநீலம் அணிந்தன கண் இணைகள் – சூளாமணி:7 807/2
செம் கண் மால் சிங்கம் வென்று செழு மலர் திலத கண்ணி – சூளாமணி:8 827/1
அம் கண் மாற்கு உரிய நங்கை அரும் பெறல் அவட்கு தாதை – சூளாமணி:8 827/3
வெம் கண் மால் களிறு_அன்னான்-தன் திறம் இனி விளம்பலுற்றேன் – சூளாமணி:8 827/4
பொரிய போகின்ற போலும் பொங்கு அரி தடம் கண் பேதைக்கு – சூளாமணி:8 829/2
கண் நலம் கனியும் தோன்றல் கந்தருவ நகரம் காப்பான் – சூளாமணி:8 831/2
கண் நிலாம் கனக மாட கதலிகை முகிலோடு ஆடி – சூளாமணி:8 835/1
கண் நிலாம் பதாகை சேர்த்தி காழ் அகில் கழுமவிட்டார் – சூளாமணி:8 839/4
வம்பின் அணி வாள் கண் இடை மை பிறழ வைத்து – சூளாமணி:8 865/3
அம் கண் மால் வரை அருவி தம் தட கையில் புடைத்து நின்று அமர்ந்து ஆடி – சூளாமணி:8 884/1
பைம் கண் செம் முக பரூஉ கை அம் பகடு தம் பால் பிடி கணம் புடை சூழ – சூளாமணி:8 884/2
கன்னி தாதை கண் ஆர் நகர் இஞ்சியுள் – சூளாமணி:8 899/2
பிணித்த பொன் தொடர் கண் விட்டு பெயர்ந்த கால் நிகளம் நீக்கி – சூளாமணி:8 913/2
செம் களி விதிர்த்த போலும் செம் பொறி சிறு கண் வேழம் – சூளாமணி:8 925/3
கண் இயல் கவரி மா கலந்து கானகம் – சூளாமணி:8 952/3
ஆங்கு அவன் அழகு கண் பருக மற்றவன் – சூளாமணி:8 963/1
கண் அதிர் முரசும் சங்கும் கடல் பெயர் முழக்கமாக – சூளாமணி:8 977/2
மேல் அவாம் நெடும் கண் ஓட மீட்டு அவை விலக்க மாட்டாள் – சூளாமணி:8 979/3
வாள் நின்ற நெடும் கண் காளை வடிவினுக்கு இவர மற்றை – சூளாமணி:8 982/3
ஆயிரம் கண்_இலாதார்க்கு அழகு காண்பு அரிய நங்கை – சூளாமணி:8 984/1
கண் விளக்குறுக்குமாற்றால் காண்டலுக்கு அரியள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 999/4
மை அகத்து அலர்ந்த வாள் கண் மாதவசேனை சென்று – சூளாமணி:8 1007/1
கணி நலம் கருதலாகா கண் கவர் சோதி என்றாள் – சூளாமணி:8 1009/4
கண் மிசை நவிலும் காதல் கன்னியது உருவம் ஆம் என்று – சூளாமணி:8 1018/3
கண் இயல் காதலாள்-தன் கண்ணிய உருவம் கண்டே – சூளாமணி:8 1020/3
நிழல் அவாம் பகழி போலும் நெடும் கண் நோக்கு என்னும் வெய்ய – சூளாமணி:8 1022/3
வாளை ஆம் நெடும் கண் நல்லாள் மணவினை தொடங்கும் காலம் – சூளாமணி:8 1025/1
கண் இயல் விலங்கல் நெற்றி கதிர் என்னும் கையின் ஊன்றி – சூளாமணி:8 1026/2
விரை செறி புரி குழல் வேல் கண் நங்கை-தன் – சூளாமணி:8 1052/1
ஆடுவார் முழவம் கண் அயர்ந்த யாழொடு – சூளாமணி:8 1058/2
கனைந்த தம் காதலில் கனவி கண் திறந்து – சூளாமணி:8 1062/1
கணி முத்து அணி சிந்திய கண் விரவி – சூளாமணி:8 1077/2
மண்டு அயல் உழை கல மழை கண் மடவார்கள் – சூளாமணி:8 1086/2
கன்னி நாண் ஏற்றம் காளை கண் களி கொள்ள நோக்கி – சூளாமணி:8 1110/2
என்பு உருக வேவ இணை நெடும் கண் பூம் பாவை – சூளாமணி:8 1116/2
பானல் நெடும் கண் இவையே பகழியா – சூளாமணி:8 1117/1
தேன் ஆர் கோதை செங்கயல் வாள் கண் சிறைகொள்ள – சூளாமணி:8 1124/1
கல் நவில் தோளவன் கண் கொண்டிட்டவே – சூளாமணி:8 1129/4
கண் மிசை கனிந்த ஒற்றன் கூற்று காதல் கனி படு செல்வம் முந்நீர் – சூளாமணி:9 1132/1
உரை எதிர் கபில வட்ட கண் எரி உமிழ்ந்த மாதோ – சூளாமணி:9 1138/4
செற்றவன் இருந்த ஆறும் செம் கண் தீ உமிழ்ந்த ஆறும் – சூளாமணி:9 1151/2
சுரி உளை துளைகள் ஆவி விடுகின்ற சுழலும் செம் கண்
கரு முகில் நுடங்கு மின் போல் புருவங்கள் முரிந்து நீங்கான் – சூளாமணி:9 1152/1,2
செழு மலர் அலங்கல் மார்பன் செம் கண் தீ உமிழ கண்டும் – சூளாமணி:9 1160/1
செற்றது ஓர் படை உண்டாயிற்று என்று கண் சிவந்திட்டானே – சூளாமணி:9 1171/4
கண் கனல் உமிழ்ந்து தம் புலமும் காணல – சூளாமணி:9 1206/1
திரிவன அறைந்தன செம் கண் தீ பட – சூளாமணி:9 1217/2
நீள் ஒளி தவழ்ந்தது நெடும் கண் ஏழையர் – சூளாமணி:9 1218/2
கார் அணி கண் முரசு ஆர்த்த கறங்கின – சூளாமணி:9 1228/1
பொருபாலவர் கண் சுழல பொரு தேர் – சூளாமணி:9 1236/3
கடுநீரவர் கண் எரிகொண்டு கனன்று – சூளாமணி:9 1238/1
கண் மிசை ஏறலுமே கடிதே திசை – சூளாமணி:9 1246/2
செவ் அலர் கண்ணியர் செம் கண் ஆடவர் – சூளாமணி:9 1270/2
கண்டவர்க்கு எல்லாம் கண்_உளார் போல்வார் காண்டலுக்கு அரிது அவர் உருவம் – சூளாமணி:9 1324/1
மடந்தையர் வடி கண் அம்பு அல்ல ஆய்விடின் – சூளாமணி:9 1382/2
கண் இடை சிவந்து கை சுட்டி காய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1393/1
கண் இயல் யானை மேல் கணையம் பாய்வன – சூளாமணி:9 1401/2
தெய்வ வாய் நாஞ்சிலும் செம் கண் சீயமும் – சூளாமணி:9 1414/1
வெண் தாரை வேல் நெடும் கண் நீர் மூழ்கி மேல் பிறழ – சூளாமணி:9 1470/3
காதலன் மார்பு அகலம் கண்டே தம் கண் புடைத்து – சூளாமணி:9 1471/3
பெரு மா மழை கண் மாதேவி பிணையின் மாழ்கி இவண் அழிய – சூளாமணி:9 1480/1
திரு வளர் படர் ஒளி செம் கண் மாலவன் – சூளாமணி:9 1486/2
காதல் அம் கண் இவை காணல் ஆகுமே – சூளாமணி:9 1493/4
சீர் மேகம் என செறி கண் இடி முரசம் கடிது அதிர்ந்து திசை மேல் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:9 1530/2
தூ நீல வாள் நெடும் கண் குழை முகத்தின் உள் இலங்க தோன்றுகின்ற – சூளாமணி:9 1536/3
மந்தார மலர் கமழும் மணி ஐம்பால் மை மதர்த்த மழை கண் மாதர் – சூளாமணி:9 1539/3
கம்பம் செய் யானையானை கண் விளக்குறுத்த அன்றே – சூளாமணி:9 1541/4
காலை ஆம் அணிவது என்று கண் அதிர் முரசில் சாற்றி – சூளாமணி:9 1547/2
கருவிய வள நகர் கண் குளிர்ந்ததே – சூளாமணி:9 1554/4
மா அரசு அழித்த செம் கண் மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்த காலை – சூளாமணி:10 1555/3
மான் நிலா மட கண் நோக்கின் மகளிர்-தம் வலையில் பட்டான் – சூளாமணி:10 1556/4
கண்டுகண்டு தன கண் கனி-தம் மேல் – சூளாமணி:10 1576/1
காவி வாய் விலங்கிய கரும் கண் வெம் முலை – சூளாமணி:10 1593/1
காதொடு கண் பிறழ்ந்து உளது கை குறிது – சூளாமணி:10 1598/3
செங்கயல் உருவ வாள் கண் தேவி-தன் குறிப்பில் சேர்ந்த – சூளாமணி:10 1624/1
அம் கயல் நெடும் கண் என்னும் பகழியால் அழுத்தப்பட்டான் – சூளாமணி:10 1624/4
மடம் களி மதர்வை செம் கண் மான் பிணை மருட்டி மையால் – சூளாமணி:10 1625/2
புடம் கலந்து இருள்பட்டு உள்ளால் செவ்வரி பரந்த வாள் கண்
இடம் கழி மகளிர் சூழ இந்திரன் இருந்தது ஒத்தான் – சூளாமணி:10 1625/3,4
அயில் இடை பகழி வாள் கண் அங்கையின் மறைத்து நிற்பார் – சூளாமணி:10 1641/4
வடி நெடும் கண் நோக்கம் மணி வண்டாய் ஓட – சூளாமணி:10 1643/2
செம் கண் நெடியான் கடி காவில் செய்குன்றே – சூளாமணி:10 1650/4
வண்டு வழி படர வாள் கண் புதைத்து இயல்வார் – சூளாமணி:10 1656/4
மை வரு நெடும் கண் நல்லார் நடுங்க வந்து அணைந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1664/4
அயில் கலந்து இலங்கு வேல் கண் ஐ அரி பிறழ ஓடி – சூளாமணி:10 1665/3
நீர் புனை தடத்தின் உள்ளால் நிலை கொண்டு நெடும் கண் சேப்ப – சூளாமணி:10 1674/2
செங்கயல் கண் மலர் சிவப்ப மூழ்கியும் – சூளாமணி:10 1681/3
வடி கலந்து இலங்கு வாள் நெடும் கண் மை குழம்பு – சூளாமணி:10 1682/3
செம் கண் மால் அகலத்து விரையும் தேர்த்து அரோ – சூளாமணி:10 1683/3
அம் கண் மால் இரும் புனல் அளறுபட்டதே – சூளாமணி:10 1683/4
கண் அகம் குளிர்ப்ப கல்லார கற்றையும் – சூளாமணி:10 1691/1
தட மலர் பெரிய வாள் கண் தையல் மற்று அவளை எம் கோன் – சூளாமணி:10 1698/3
வணங்கி இ உலகம் எல்லாம் மகிழ்ந்து கண் பருகும் நீர்மை – சூளாமணி:10 1708/1
தொங்கல் வாய் மடந்தை கண் துயிலும் ஆயிடை – சூளாமணி:10 1729/2
அம் கண் மால் விசும்பு அகம் அலர்வித்திட்டதே – சூளாமணி:10 1729/4
கண் கதிர்த்து இளம் முலை கால் பணைத்தன – சூளாமணி:10 1730/2
காமரு பவழ வாய் கமழும் கண் மலர் – சூளாமணி:10 1733/2
ஐயனது அழகு கண் பருக அவ்வழி மை அணி – சூளாமணி:10 1736/1
கண்டார் கண் களிகூரும் செல்வ கவின் எய்தி – சூளாமணி:10 1738/3
கண் கவர் சோதி காமரு தெய்வம் பல காப்ப – சூளாமணி:10 1739/1
பந்து ஆடும் மாடே தன் படை நெடும் கண் ஆட பணை மென் தோள் நின்று ஆட பந்து ஆடுகின்றாள் – சூளாமணி:10 1754/4
செறுமால் இங்கு இவை காணில் தேவிதான் என்பார் செம் கண் மால் காணுமேல் சீறானோ என்பார் – சூளாமணி:10 1756/3
வார் ஆலி மென் கொங்கை மை அரி கண் மாதர் வருந்தினாள் நங்கை இனி வருக ஈங்கு என்றார் – சூளாமணி:10 1757/4
கடி படு முரசு கண் அதிர்ந்த கார் என – சூளாமணி:10 1767/3
கண் மலைத்து இழிதரும் கடல் அம் தானையர் – சூளாமணி:10 1769/2
மை வரை நெடும் கண் அம் மடந்தை-தன்னொடும் – சூளாமணி:10 1770/3
கண் சுடர் இலங்கு வேல் காள_வண்ணனும் – சூளாமணி:10 1772/1
எழுது எழில் அழகன்-தன் மேல் இளையவர் கரும் கண் வீழ்ந்து – சூளாமணி:10 1792/3
மன் ஏர் செய் அயில் நெடும் கண் மங்கைமார் போற்று இசைப்ப மாடம் புக்காள் – சூளாமணி:10 1799/4
வரி மலர்த்தும் மணி வண்டு புடை வருடும் மாலையார் மகளிர் வாள் கண்
புரி மலர் தண் வரை அகலம் புணராதார் புண்ணியங்கள் புணராதாரே – சூளாமணி:10 1812/3,4
கண் சுடர்கள் விட அனன்று கார் மேகம் என அதிரும் களி நல் யானை – சூளாமணி:10 1814/1
கழை கரும்பு கண் ஈனும் கரபுரத்தார் கோமான் இ கதிர் வேல் காளை – சூளாமணி:10 1815/2
கொங்கு இவரும் கரும் குழலி பெரும் தடம் கண் இரும் குவளை பிணையல் போல – சூளாமணி:10 1822/3
தடா முகை அலங்கல்-தன் மேல் தையல் கண் சரிந்த அன்றே – சூளாமணி:10 1823/4
மாதராள் சுதாரை வாள் கண் மலரொடும் மணி வண்டு ஆர்க்கும் – சூளாமணி:10 1835/1
பெரு மகிழ்வு எய்தி வேந்தன் பிரசாபதி பெரிய வாள் கண்
உரிமையோடு இருந்த போழ்தின் ஒலி கலன் ஒலிப்ப ஓடி – சூளாமணி:11 1841/2,3
கலை பயில் மகளிர் கண் போல் கள்வர் கைப்படாது நாளும் – சூளாமணி:11 1853/2
கனி புரை கிளவி நீக்கி கண்_அனார் கருத்து உள் கொண்டு – சூளாமணி:11 1861/2
கண் மருட்டுறுப்பன கமல பூ பலி – சூளாமணி:11 1874/2
மை ஞலம் பருகிய கரும் கண் மா மணி – சூளாமணி:11 1899/1
எரி மணி நெடு முடி இமைப்பின் செம் கண் அ – சூளாமணி:11 1900/1
கண்டவர் கண் கவர் நகரம் காண்டலும் – சூளாமணி:11 1901/3
களி யானை நால் கோட்டது ஒன்று உடைய செல்வன் கண் ஒர் ஆயிரம் உடையான் கண் விளக்கம் எய்தும் – சூளாமணி:11 1906/1
களி யானை நால் கோட்டது ஒன்று உடைய செல்வன் கண் ஒர் ஆயிரம் உடையான் கண் விளக்கம் எய்தும் – சூளாமணி:11 1906/1
கண்டார்கள் நின் நிலைமை கண்டு ஒழுக யான் நின் கதிர் மயங்கு சோதியால் கண் விளக்கப்பட்டு – சூளாமணி:11 1910/2
செம் கண் நெடு மாலே செறிந்து இலங்கு சோதி திரு முயங்கு மூர்த்தியாய் செய்ய தாமரையின் – சூளாமணி:11 1912/1
அம் கண் அடி வைத்து அருளும் ஆதியாய் ஆழி அற அரசே என்று நின் அடி பணிவது அல்லால் – சூளாமணி:11 1912/2
வெம் கண் இரு_வினையை அற வென்றாய் முன் நின்று விண்ணப்பம்செய்யும் விழு தகைமை உண்டோ – சூளாமணி:11 1912/4
கண் பற்றும் தாரோய் களிப்பது ஒர் நல்_வினை – சூளாமணி:11 1985/3
கண் இயல் தூ நல் காட்சி கதிர் விளக்கு தூண்டினார் – சூளாமணி:11 2046/2
கந்தருவ கோட்டி உள்ளார் கண் கனிய நாடகம் கண்டு – சூளாமணி:11 2052/1
கந்தாரம் களித்து அனைய பனி மொழியார் கண் கவர – சூளாமணி:11 2053/1
கனை கதிரா கதிர் கலந்து கண் இலங்கு திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2058/1
கண்_இலர் துறந்திடும் கணிகைமார்கள் போல் – சூளாமணி:12 2083/2
அம்பு என நெடிய கண் கணிகையார்-தமை – சூளாமணி:12 2085/1
கண் கடாம் மறைக்கும் ஓர் ஏழ் கடிவினை பொடிசெய்திட்டே – சூளாமணி:12 2116/2
கரு மால் கடல் வரைத்த கண் ஆர் ஞாலம் காக்கின்றான் – சூளாமணி:12 2128/4
போது அன புணர் அரி நெடும் கண் புனல் வர பூம் துகில் புடையா – நீலகேசி:1 73/3
கீழார் அலி கண் முழு செவி கிண்ணர்கள் எண்_இகந்த – நீலகேசி:1 76/3
கண் இயல் மூவறிவாம் அவை பெற்றால் கருணம் இலா – நீலகேசி:1 79/3
கண்டு கண் கனல்களாய் – நீலகேசி:1 95/2
கண் அவாவ ஆபவர் – நீலகேசி:1 98/2
மட்டு ஆர் மலர் புனைவும் வாள் நெடும் கண் மை அணிவும் – நீலகேசி:1 130/1
கலங்கி எங்கும் கண் இல ஆகி கவலை வெள்ள கடலில் குளித்து ஆழும் – நீலகேசி:1 147/2
பூம் தடம் கண் நல்லார் புகுதுக என புகலும் – நீலகேசி:2 171/2
கண் முதலா உடைய இ கருவியில் கண்டு கேட்டு – நீலகேசி:2 193/2
கண் கொடுத்தான் தடி கொடுத்தான் கய புலிக்கு தன் கொடுத்தான் – நீலகேசி:2 205/1
கருதும் ஆதனும் கண் முதலாயின – நீலகேசி:2 213/2
கண் அன்றோ உள்ளத்தை கலக்குவன அவை காவாய் – நீலகேசி:4 275/4
கொல் நாணும் நெடு வேல் கண் குண்டலமாகேசியும் – நீலகேசி:4 285/3
கெடுமே அவை கேட்டினும் வாள் கண் நல்லாய் – நீலகேசி:5 491/3
கப்பம் பலபல கண்_இமையானுக்கு – நீலகேசி:5 614/1
கண் போல கயல் எனினும் – நீலகேசி:5 647/1
கண் ஆர் சிறப்பில் கபிலபுரம் கடந்து – நீலகேசி:6 659/1
கண் ஆதியால் அவற்றை காணப்பாடு இல்லையாய் – நீலகேசி:6 688/3
என்று அ விரலே இது என்றனள் வேல் கண் நல்லாள் – நீலகேசி:6 726/4
கந்தம் கண் ஆதியிற்கு ஆம் புலனே அவை – நீலகேசி:7 758/2
என்றாள் எழில் நெடும் கண் இணை நல்லாள் – நீலகேசி:7 759/4
தேரி உண்டலின் தீயும் உண்டு இல்லை கண்
காரியம் செவி காணலம் காயக்கு என் – நீலகேசி:10 877/3,4
கண் புதைத்து கவிழ்ந்தனன் வீழவே – நீலகேசி:10 890/1
மேல்


கண்-தம்மால் (1)

தாமரை செம் கண்-தம்மால் பணித்த தானத்தர் ஆனார் – சூளாமணி:3 96/4
மேல்


கண்_அனாய் (1)

கண்_அனாய் நங்கட்கு இன்ன கட்டுரை என்னை என்றாள் – யசோதர:1 45/4
மேல்


கண்_அனார் (1)

கனி புரை கிளவி நீக்கி கண்_அனார் கருத்து உள் கொண்டு – சூளாமணி:11 1861/2
மேல்


கண்_அனாரொடு (1)

கண்_அனாரொடு காம கலங்களே – சூளாமணி:4 143/4
மேல்


கண்_அனையாய் (1)

வெம் கண்_அனையாய் வியக்கும் நீரதே – சூளாமணி:7 604/4
மேல்


கண்_இமையானுக்கு (1)

கப்பம் பலபல கண்_இமையானுக்கு
துப்பும் உரைத்து என்னை தோன்றிய அ கணம் – நீலகேசி:5 614/1,2
மேல்


கண்_இலர் (1)

கண்_இலர் துறந்திடும் கணிகைமார்கள் போல் – சூளாமணி:12 2083/2
மேல்


கண்_இலாதார்க்கு (1)

ஆயிரம் கண்_இலாதார்க்கு அழகு காண்பு அரிய நங்கை – சூளாமணி:8 984/1
மேல்


கண்_உளார் (1)

கண்டவர்க்கு எல்லாம் கண்_உளார் போல்வார் காண்டலுக்கு அரிது அவர் உருவம் – சூளாமணி:9 1324/1
மேல்


கண்கவர் (1)

கண்கவர் சாமரை வெண் மயிரின் கணம் – சூளாமணி:7 665/2
மேல்


கண்கள் (11)

காலன் போல் மன்னன் கண்கள் சிவந்தவே – உதயணகுமார:1 52/4
வரிந்த வெண் சிலை மன்னவன் வத்தவன் கண்கள் சிவந்தவே – உதயணகுமார:3 181/4
பூதி கந்தத்தின் மெய்யில் புண்களும் கண்கள் கொள்ளா – யசோதர:2 106/1
சே அரி நெடு மலர் கண்கள் சேந்து என – சூளாமணி:5 369/2
கதியின் வாழ்வாரையும் கண்கள் வாங்குங்களே – சூளாமணி:7 741/4
கண்களை மருள நீர் உம் கண்கள் என் கண்களாக – சூளாமணி:8 1002/2
காதலார் கண்கள் பூப்ப காய்த்துதும் கைகோள் என்பார் – சூளாமணி:9 1195/4
கை-பால் எடுத்து கறை மருப்பு மிடைந்து கண்கள் எரி சிந்தி – சூளாமணி:9 1348/2
கையினை புடைத்து கண்கள் சிவந்து வாய் எயிறு கவ்வி – சூளாமணி:9 1441/3
கார்_மேக_வண்ணன் இவன் வருவானை காண்-மினோ கண்கள் ஆர – சூளாமணி:9 1530/4
கண்டவர்கள் கண்கள் களி கொண்டு அருகு செல்ல – சூளாமணி:10 1797/2
மேல்


கண்களாக (1)

கண்களை மருள நீர் உம் கண்கள் என் கண்களாக
பெண்களை மருட்டும் சாயல் பேதையை காண்-மின் என்று – சூளாமணி:8 1002/2,3
மேல்


கண்களால் (1)

காமனும் கணை பயன் கொண்டு கண்களால்
நாமும் நல் நல்_வினை நுகரும் நாள் அவாய் – சூளாமணி:8 1054/1,2
மேல்


கண்களில் (2)

கதிரும் கண்களில் கனல் என சுடர்களும் கனல – சூளாமணி:7 720/2
கண்களில் நோக்கியும் காதலின் உள்ளியும் – சூளாமணி:11 1966/1
மேல்


கண்களுக்கு (1)

கண்களுக்கு இசைவு இலாத கடையனை கருதி நெஞ்சின் – யசோதர:2 154/2
மேல்


கண்களும் (3)

ஆய்ந்த கண்களும் அரு வரை என – உதயணகுமார:6 311/4
கள் அவிழ் கண்ணியும் கரிந்த கண்களும்
எள்ளுநர்க்கு இட வயின் துடித்த ஏழையர் – சூளாமணி:9 1223/2,3
போது அலர் கண்களும் புனல் படைத்தவே – சூளாமணி:12 2102/4
மேல்


கண்களுள் (2)

கடுத்தவர் கன்னி பேர் உரைக்க கண்களுள்
பொடித்தன புகை திரள் பொழிந்த தீ பொறி – சூளாமணி:9 1205/1,2
கருப்பு உடை கைகளால் புடைத்து கண்களுள்
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் எறிப்ப யானைகள் – சூளாமணி:9 1275/1,2
மேல்


கண்களை (5)

தப்பு_இல் அன்னது சாரன்-தன் கண்களை
குப்புறா மிசை குத்தி அழித்ததே – யசோதர:3 172/3,4
காமரு காளை கன்னி கண்களை சிறைகொண்டிட்டான் – சூளாமணி:8 980/4
கண்களை மருள நீர் உம் கண்கள் என் கண்களாக – சூளாமணி:8 1002/2
கண்களை துயிற்றும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1455/2
கம்பம்செய் களிற்றினான்-தன் கண்களை களிப்பித்திட்டார் – சூளாமணி:10 1632/4
மேல்


கண்கூட்டி (1)

குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன தொளி கண்கூட்டி
அம் கலுழ் விரையின் சேற்றோடு அக நகர் அளறு செய்து – சூளாமணி:8 923/1,2
மேல்


கண்கூடா (1)

கருத்தினால் பெற்றாமோ கண்கூடா கண்டோமோ – நீலகேசி:4 299/1
மேல்


கண்கொள (4)

வாய்ந்து எரிந்த செம்பொன் மாட வாயில் ஆறு கண்கொள
போந்து எரிந்த போல் மரம் புறம் பொலிந்து இலங்குமே – சூளாமணி:4 133/3,4
தாரொடு ஆரம் மின்னவும் தயங்கு சோதி கண்கொள
ஆர நோக்ககில்லன் அன்னன் அரச நம்பிமார்களை – சூளாமணி:6 499/2,3
பொன் நகை குலம் பொலிந்து கண்கொள
இன் நகை சிறப்பு அருளி ஈந்ததும் – சூளாமணி:7 590/3,4
கருகின கயம் வளர் ஆம்பல் கண்கொள
பெருகின திசைமுகம் பெயர்ந்தது ஒத்தவே – சூளாமணி:8 1069/3,4
மேல்


கண்ட (23)

காற்று என முழக்கி வேழம் கண்ட மாந்தரை தன் கையால் – உதயணகுமார:1 89/2
கடி கமழ் சாரலில் கண்ட மா தவன் மகள் – உதயணகுமார:2 134/3
கண்ட பின் காமம் கூர்ந்து கார் விசும்பு-அதனில் நிற்ப – உதயணகுமார:5 261/1
நங்கை நின் பெருமை நன்றே நனவு என கனவில் கண்ட
பங்கம்-அது உள்ளி உள்ளம் பரிவுகொண்டனை என் என்றாள் – யசோதர:2 99/3,4
கண்ட நின் கனவின் திட்பம் தடுத்தனள் காக்கும் என்றாள் – யசோதர:2 137/4
பின்னை ஆங்கு அவன் பிறவிக்கு முதல் கண்ட வகையே – சூளாமணி:6 462/4
கண் நிழல் கொள கண்ட காட்சியும் – சூளாமணி:7 582/4
கண்ட பால் எலாம் கலந்து கண் கவற்றும் ஆதலால் – சூளாமணி:7 790/3
கண்ட வரை மேல் விரவு கார் மயிலொடு ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1086/4
சென்று அவன் ஆற்றல் தானே கண்ட பின் தேறும் அன்றே – சூளாமணி:9 1144/2
மை இரு விசும்பின் ஏற கண்ட பின் மாற்று வேந்தன் – சூளாமணி:9 1441/2
கங்குல்-வாய் மடந்தை கண்ட கனவு மெய் ஆகல் வேண்டி – சூளாமணி:10 1709/1
கண்ட மாந்தர்-தம் மனங்களை கலமலக்குறுக்கும் – நீலகேசி:1 28/4
புத்தனார் வண்ணம் கண்ட புனை_இழை – நீலகேசி:2 217/1
அம்_சில்_ஓதி அவையவை கண்ட பின் – நீலகேசி:3 232/4
காயம் வாட்டி உய்த்தலின் கண்ட நன்மை உண்டு எனின் – நீலகேசி:4 351/1
கண்ட போழ்தும் களவு அன்று அது என்றலால் – நீலகேசி:5 549/4
கண்ட நாம் மெய்ம்மையும் காட்டுவாய் ஈங்கு எனின் – நீலகேசி:5 552/3
பின்னை அது பெறும் ஆதலின் யான் கண்ட
நல் நெறி நின்னால் அறிவு அரிது என்றான் – நீலகேசி:5 602/3,4
சுட்டுவது ஒப்ப என சொல்லும் நீ கண்ட
இட்டம் இவற்றோடு இயையலது என்றாள் – நீலகேசி:5 618/3,4
கண்ணினால் கண்ட பசுமை கனிக்-கண்ணும் – நீலகேசி:6 700/3
நில் அப்பா இனி நீ கண்ட தத்துவம் – நீலகேசி:10 855/1
கண்ட பூதத்து காரியம் என்றியோ – நீலகேசி:10 873/4
மேல்


கண்டக்கால் (2)

எனை பெரும் குப்பையும் எரு சுமப்பான் கண்டக்கால்
நினைப்பது ஒன்று உடைத்து அவன் செய் நெடும் பாவம் நிச்சலும் – நீலகேசி:2 185/2,3
பெண்பாலார் கண்டக்கால் பேதுறுவர் என உரைப்பாய் – நீலகேசி:4 276/1
மேல்


கண்டகண்டம் (1)

கண்டகண்டம் அது ஆயினார் – சூளாமணி:9 1359/3
மேல்


கண்டகன் (1)

வந்து நாளிடை நாயொடு கண்டகன்
வந்து ஒர் வாளியினால் மயில் வாட்டினான் – யசோதர:3 162/3,4
மேல்


கண்டங்கண்டமா (1)

கல் நவில் தோளினான் கண்டங்கண்டமா
துன்னிய துணி பல தொடர தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1385/3,4
மேல்


கண்டங்கள் (1)

கண்டங்கள் புரைவன கன பொன் கொட்டைய – சூளாமணி:10 1779/2
மேல்


கண்டத்து (3)

ஓதிய தரும கண்டத்து ஓங்கிய காவு நின்று – உதயணகுமார:1 7/3
நின்ற கண்டத்து நீள் உயிர் போம் அது – யசோதர:3 186/1
கணி தயங்கு வினை நவின்ற கண்டத்து திரை மகளிர் கையின் நீக்கி – சூளாமணி:10 1800/3
மேல்


கண்டது (12)

விரிவுறு இ நிலத்திடை வேறு கண்டது இல் என்பார் – உதயணகுமார:4 233/4
சென்று கண்டது சிந்தையின் நொந்து அரோ – யசோதர:3 219/4
ஒருவழியாலும் சீவன் உண்டு என கண்டது இல்லை – யசோதர:4 234/3
வெய் எரி கண்டது உண்டோ விறகொடு விறகை ஊன்ற – யசோதர:4 236/2
கயம் தலை களிற்றினாய் ஓர் கனா கண்டது உளது கங்குல் – சூளாமணி:3 106/1
முடங்கும் ஒரு கை சிலை வளையா நிமிரும் கண்டது இத்துணையே – சூளாமணி:9 1342/2
காவு காமர் கனி கண்டது கையால் – சூளாமணி:10 1579/3
கரைப்ப தீ_வினை கண்டது சூனியம் – நீலகேசி:3 251/3
கண்டது காரணம் ஆக கருதினும் – நீலகேசி:5 586/2
கலாம் அவை ஆய் கடை கண்டது பாழே – நீலகேசி:5 634/4
தன் தீகை உண்ணாதான் தான் கண்டது என்னோ – நீலகேசி:6 697/4
தவத்தினும் இல் வாழ்க்கை தான் கண்டது என்னோ – நீலகேசி:6 697/5
மேல்


கண்டதுண்டு (1)

கண்ணிடை இறைவி கங்குல் கனவினில் கண்டதுண்டு அஃது – யசோதர:2 134/3
மேல்


கண்டதும் (3)

அத்திரம் என அசோகம் கண்டதும் – சூளாமணி:7 581/4
பெரும் குலத்தவர் பெயர்ந்து கண்டதும்
ஒருங்கு மற்று உளோர் உரைத்த வார்த்தையும் – சூளாமணி:7 591/2,3
ஏகிய புகழினானை கண்டதும் ஈயப்பட்ட – சூளாமணி:7 692/3
மேல்


கண்டதே (2)

மற்று அ மா மயில் வந்தது கண்டதே – யசோதர:3 171/4
கண் அணங்குறு காரிகை கண்டதே – சூளாமணி:4 154/4
மேல்


கண்டம் (2)

ஆவதன் ஒரு கூறு ஆகும் அரிய நல் பரத கண்டம்
பாவலர் தகைமை மிக்கோர் பரம்பிய தரும பூமி – நாககுமார:1 5/2,3
குல கிரி ஆறு கூர் கண்டம் ஏழ் குலாய் – சூளாமணி:5 390/1
மேல்


கண்டமாம் (1)

ஏற்று_இழிபு உடையன இரண்டு கண்டமாம்
தேற்றிய இரண்டினும் தென்முகத்தது – சூளாமணி:5 391/2,3
மேல்


கண்டமும் (1)

கருவி புட்டிலின் கண்டமும்
பொரு வில் பக்கரை போழ்களும் – சூளாமணி:9 1360/1,2
மேல்


கண்டமே (1)

பாற்று_அரும் புகழினாய் பரத கண்டமே – சூளாமணி:5 391/4
மேல்


கண்டவர் (5)

தாம மார்பனை தரத்தில் கண்டவர்
நேமி தான் முதல் நிதிகள் ஒன்பதும் – உதயணகுமார:5 290/3,4
கண்டவர் கண்டுழி கலந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:9 1269/4
கண்ணின் செல்வம் கண்டவர் கண்டே மனம் விம்ம – சூளாமணி:10 1742/1
கண்டவர் கண் கவர் நகரம் காண்டலும் – சூளாமணி:11 1901/3
சென்று சென்று உன செம் நெறி கண்டவர்
பின்றை தூய்மை பெறுவதும் இல்லையேல் – நீலகேசி:5 560/1,2
மேல்


கண்டவர்க்கு (1)

கண்டவர்க்கு எல்லாம் கண்_உளார் போல்வார் காண்டலுக்கு அரிது அவர் உருவம் – சூளாமணி:9 1324/1
மேல்


கண்டவர்கள் (1)

கண்டவர்கள் கண்கள் களி கொண்டு அருகு செல்ல – சூளாமணி:10 1797/2
மேல்


கண்டவள் (1)

சேடி கண்டு மேனகிக்கு செப்ப வந்து கண்டவள்
நாடி அவள் போயினள் நல் நிதி புரிசையே – நாககுமார:4 129/3,4
மேல்


கண்டவன் (2)

எழில் மங்கை இளம் பிடி ஏற்றி ஏக கண்டவன் – உதயணகுமார:2 125/4
தான் கண்டவன் செய் தவம்-தன்னை கலக்ககில்லா – நீலகேசி:0 9/1
மேல்


கண்டவாறு (1)

கண்டவாறு இங்கணார்க்கும் கருதுவது அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:6 557/4
மேல்


கண்டவாறும (1)

பட்டது நலம் காண் என்பாள் பாகனை கண்டவாறும
அட்ட மா பங்கன் சீறி அழன்றிட்டவாறும் தேவி – யசோதர:2 115/1,2
மேல்


கண்டவாறே (2)

கண்டேன் கிடந்தேன் கனவில் இது கண்டவாறே – நீலகேசி:0 3/4
யான் கண்டவாறே உரைப்பன் அவையார்க்கு இதனை – நீலகேசி:0 9/4
மேல்


கண்டனர் (3)

அ வன சரர் அன்புடன் கண்டனர் – உதயணகுமார:1 45/4
அற்றம் இல் அருள் அந்தணர் கண்டனர்
கொற்ற மன்னவ நின் குலத்தார்களுக்கு – யசோதர:3 184/2,3
ஓங்கிய விசும்பினவர் கண்டனர் ஒளித்தார் – சூளாமணி:9 1294/4
மேல்


கண்டனள் (3)

இடி குரல் நல் சீயமாம் இறைவனையே கண்டனள் – உதயணகுமார:2 131/4
கழுது உரு அவனை நாடி கண்டனள் கண்டு காமத்து – யசோதர:2 103/3
கண்டனள் தான் காம்பிலி காவலன் கடை முகத்து ஓர் – நீலகேசி:2 164/2
மேல்


கண்டனன் (10)

வெல் மதி யூகி போய் வேந்தனை கண்டனன் – உதயணகுமார:4 220/4
கதிர் இலங்கு வேல் காளையை கண்டனன் – உதயணகுமார:5 268/4
உம்மை கண்டனன் செல்க என்றனன் – உதயணகுமார:5 283/4
விரும்பி கொள்ளவே வியந்து கண்டனன் – உதயணகுமார:5 297/4
பின்னி வந்து பிறங்கின கண்டனன் – யசோதர:1 20/4
கண்டனன் கண்டு சண்ட கருமனும் மனம் கலங்கா – யசோதர:1 29/2
உற்று உறா வகை அதை அளைந்து கண்டனன் – யசோதர:2 79/4
மன்னர்-தங்களை மகிழ்ந்து கண்டனன்
அன்ன நீர்மையார் அரசர் இல்லையே – சூளாமணி:7 592/3,4
கண்டனன் அன்றே கடல் ஒளி மேனி காளை-தன் மாமனுக்கு இளையான் – சூளாமணி:9 1319/3
கண்டனன் அதனை மற்று அ கரும் கடல்_வண்ணன் கண்டே – சூளாமணி:9 1452/1
மேல்


கண்டனை (1)

யாது கண்டனை என இதனுள் வாழ்வது ஓர் – சூளாமணி:10 1597/1
மேல்


கண்டாய் (64)

ஐய ஆசனத்தின் உம்பர் அரசவை இருந்து கண்டாய்
வெய்ய பாவங்கள் செய்தேன் விளம்பலன் விளைந்தது என்றாள் – யசோதர:2 121/3,4
நன்றி ஒன்று அன்று கண்டாய் நமக்கு நீ அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:2 141/4
வினையினால் விளைவு கண்டாய் விடுத்திடு மனத்து வெந்நோய் – யசோதர:2 158/2
இறுகிய மகிழ்ச்சி கண்டாய் இதனது பிரிவும் என்றான் – யசோதர:4 241/4
சில பகல் அன்றி நின்றார் சிலர் இவண் இல்லை கண்டாய்
அலை தரு பிறவி முந்நீர் அழுந்துவர் அனந்தம் காலம் – யசோதர:4 249/3,4
ஆங்கு அவர் தாங்கள் கண்டாய் அரு வினை துரப்ப வந்தார் – யசோதர:4 251/3
உலைப்ப அரு வருத்தம்-அது உரைப்ப அரிது கண்டாய் – யசோதர:5 294/4
ஆதி அந்து அகன்று நின்ற அடிகளே சரணம் கண்டாய்
மா துயர் இடும்பை தீர்க்கும் சரண் எனப்படுவ மன்னா – சூளாமணி:4 200/3,4
இ பொருள் இவைகள் கண்டாய் இறைவனால் விரிக்கப்பட்ட – சூளாமணி:4 201/3
பெற்றது ஓர் வரம்பு_இல் இன்பம் பிறழ்வு_இலா நிலைமை கண்டாய்
மற்று அவை நிறைந்த மாந்தர் பெறப்படும் நிலைமை மன்னா – சூளாமணி:4 202/3,4
சிறந்தது ஒன்று இல்லை கண்டாய் திரு மணி திகழும் பூணோய் – சூளாமணி:5 266/4
மண் சுடர் வரைப்பின் மிக்க மக்களும் இல்லை கண்டாய்
கண் சுடர் கனல சீறும் கமழ் கடா களிற்று வேந்தே – சூளாமணி:5 270/3,4
அரும் தவம் அரைச_பாரம் அவை பொறை அரிது கண்டாய்
இரந்தவர்க்கு ஈட்டப்பட்ட இருநிதி கிழவ என்றான் – சூளாமணி:5 273/3,4
தாம தெருவிடை தாம் பலர் கண்டாய் – சூளாமணி:5 294/4
அன்னவள் புதல்வன் கண்டாய் அச்சுவக்கிரீவன் என்பான் – சூளாமணி:5 296/4
தும்பியும் துவைக்கும் தொங்கல் சுகண்டன் என்று இவர்கள் கண்டாய்
வெம்பிய உருமு தீயும் கூற்றமும் வெதுப்பும் நீரார் – சூளாமணி:5 299/3,4
காணும் நூல் புலமை யாரும் காண்பவர் இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 301/4
குலம் கெழு குரிசில் கண்டாய் கொண்டல் வான் உருமோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 322/4
செம் கண் மால் முனியுமேனும் செய்வது ஒன்று இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 323/4
ஊழியார் உரையும் ஒத்து உள கண்டாய் – சூளாமணி:5 333/4
ஆழ் கதிர் விலங்கல் ஆளும் அரச அஃது அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:5 349/4
கண் கனி உருவ காளை கடவுளர் தகையன் கண்டாய் – சூளாமணி:5 351/4
கண்டவாறு இங்கணார்க்கும் கருதுவது அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:6 557/4
அவைகள் கண்டாய் சில அரவம் ஆலிப்பன – சூளாமணி:7 738/1
உவைகள் கண்டாய் சில உளியம் ஒல்லென்பன – சூளாமணி:7 738/2
இவைகள் கண்டாய் சில வேழ வீட்டம் பல – சூளாமணி:7 738/3
நவைகள் கண்டாய் இவை நம்_அலாதார்க்கு எலாம் – சூளாமணி:7 738/4
நீரர மகளிர் கண்டாய் நிறை புனல் தடத்து வாழ்வார் – சூளாமணி:7 760/4
காவி வீற்றிருந்த கண்ணார் கந்தர்வ மகளிர் கண்டாய்
பாவின் வீற்றிருந்த பண்ணின் அமுதினால் படைக்கப்பட்டார் – சூளாமணி:7 762/3,4
அலங்கு இணர் அணிந்த விஞ்சை அரிவையர் இடங்கள் கண்டாய்
விலங்கலின் விளங்குகின்ற வெள்ளி வெண் கபாட மாடம் – சூளாமணி:7 763/1,2
இலங்கு ஒளி மகர பைம் பூண் இயக்கியர் இடங்கள் கண்டாய்
நலம் கிளர் பசும்பொன் கோயில் நகுகின்ற நகரம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 763/3,4
ஆய் நிழல் துளும்பு அ வானோர் அசதியாடு இடங்கள் கண்டாய்
சேய் நிழல் திகழும் செம்பொன் திலத வேதிகைய ஆய – சூளாமணி:7 764/2,3
எழில் மணி சுடர் கொள் மேனி இமையவர் இடங்கள் கண்டாய்
முழு மணி புரிசை வேலி முத்த மண்டபத்த ஆய – சூளாமணி:7 765/1,2
கங்கை யாறு இதன் கரையன கற்பக காவுகள் இவை கண்டாய்
இங்கு நாம் இரு விசும்பிடை இயங்கலின் சிறிய ஒத்து உளவேனும் – சூளாமணி:8 876/2,3
வலையம் கை_அல வருவது மற்று இதன் சலத்தது வலி கண்டாய் – சூளாமணி:8 888/4
கணங்களோடு பறிப்புண்டி கண்டாய் வாழி நறும் குரவே – சூளாமணி:8 1128/4
கன்னியர் தம் பான்மை வழி செல்ப அது கண்டாய்
முன்னிய மொழி புலவர் நூல் முறைமை ஏடா – சூளாமணி:9 1287/1,2
காதியான் அருளிய பொன் கதிர் கொள் முடி கவித்து ஆண்டார் மருகன் கண்டாய்
ஓதி யான் மொழியின் இவன் உறு வலிக்கு நிகர் ஆவார் உளரோ வேந்தர் – சூளாமணி:10 1803/3,4
மருள் ஆழும் கழி வனப்பின் மற்று இவனே குல முதல்-கண் வயவோன் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1806/4
உக்கிர மெய் குலத்து அரசன் ஒளி வேல் இ இளையவனது உருவே கண்டாய்
அக்கிர நல் பெருந்தேவி மட மகளே அரசு அணங்கும் அணங்கே இன்னும் – சூளாமணி:10 1810/2,3
ஒண் சுடரும் விரவிய நல் வரை மார்பன் உலகிற்கு ஓர் திலதம் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1814/4
எழினி வாய் கொணர்ந்து அசைக்கும் இயல் ஏமாங்கத நாடன் இவனே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1817/4
ஏடு இலங்கு பூங்கோதாய் இமையவரின் வேறாயது இமைப்பே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1821/4
சிறந்தது தவத்தின் மிக்கது இன்மையே சிந்தி கண்டாய் – சூளாமணி:11 1847/4
இரும் களி யாணர் வாழ்விற்கு இமைப்பிடை பெரிது கண்டாய் – சூளாமணி:11 1859/4
நாடும் கதி அவை நான்கு உள கண்டாய் – சூளாமணி:11 1921/4
சென்று பெயர்வ சில உள கண்டாய் – சூளாமணி:11 1957/4
செயிர்த்தவர் போல செகுத்திடும் கண்டாய் – சூளாமணி:11 1959/4
ஊழி-தொறு ஊழி உலப்பு_இல கண்டாய் – சூளாமணி:11 2020/4
அத்தகைய செய்கையும் அவர்க்கு அனைய கண்டாய் – சூளாமணி:11 2024/4
கலங்கள் மிகு கற்ப நிலம் ஏறுவன கண்டாய் – சூளாமணி:11 2038/4
தயாச்செய்கை தீது என்னும் தத்துவம் கண்டாய்
உயா பிழைத்தாய் மெழுகு ஊனொடு பட்ட – நீலகேசி:4 364/2,3
கண்டாய் இ மெய்ம்மை பிறர் காண்டற்கு அரியது என்றான் – நீலகேசி:4 398/3
ஏத்துநர் கண்டாய் இரு_வினையும் கெட – நீலகேசி:4 456/3
கலவாவாய் அ பொருளே ஆதலையும் கண்டாய்
உலவாதோ ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் என்றால் – நீலகேசி:6 691/2,3
சலவாதி ஒன்றும் சமழலையே கண்டாய்
சமத்திடை ஒன்றும் சமழலையே கண்டாய் – நீலகேசி:6 691/4,5
சமத்திடை ஒன்றும் சமழலையே கண்டாய் – நீலகேசி:6 691/5
உதப்பேனும் நின் சொல் உதவலவே கண்டாய்
உடனே நின் பக்கம் உடைத்திட்டாய் கண்டாய் – நீலகேசி:6 702/4,5
உடனே நின் பக்கம் உடைத்திட்டாய் கண்டாய் – நீலகேசி:6 702/5
இலக்கணம் நின் சொல் இயையலவே கண்டாய் – நீலகேசி:6 703/5
கண்டாய் என சொல்லி காட்சி கொடுத்தாள் – நீலகேசி:7 781/4
சாதி கண்டாய் என தான் தளராது சாற்றுக என்றாட்கு – நீலகேசி:9 827/2
பேய் கண்டாய் அதன் பெற்றி உரை என – நீலகேசி:10 891/1
தாய் கண்டாய் என்றும் சாதல் இல்லை என – நீலகேசி:10 891/4
மேல்


கண்டார் (7)

கற்பகம் கரந்து கண்டார் கையகன்றிடுதல் உண்டோ – யசோதர:2 122/2
காளைகள் தாதை நகர் பல கண்டார் – சூளாமணி:7 654/4
வேரி வெறிக்களம் ஒப்பது கண்டார் – சூளாமணி:7 656/4
கஞ்சிகை மறைக்கும் போழ்தில் காளைகள் அதனை கண்டார் – சூளாமணி:7 678/4
இன்னன கண்டார் மொழிந்து இரங்கும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1469/1
கண்டார் கண் களிகூரும் செல்வ கவின் எய்தி – சூளாமணி:10 1738/3
கண்டார் மயங்கும் கபிலபுரம் என்பது – நீலகேசி:4 460/2
மேல்


கண்டார்க்கு (1)

பேய் ஒப்ப நின்று பிணங்கி கண்டார்க்கு எனும் – நீலகேசி:4 349/1
மேல்


கண்டார்கள் (1)

கண்டார்கள் நின் நிலைமை கண்டு ஒழுக யான் நின் கதிர் மயங்கு சோதியால் கண் விளக்கப்பட்டு – சூளாமணி:11 1910/2
மேல்


கண்டால் (6)

அண்டலர் எனினும் கண்டால் அன்புவைத்து அஞ்சும் நீரார் – யசோதர:1 29/1
ஆர் உயிர் வருத்தம் கண்டால் அருள் பெரிது ஒழுகி கண்ணால் – யசோதர:4 247/1
மயரிகள் பிறவி-தோறும் வருந்திய வருத்தம் கண்டால்
உயிரினில் அருள் ஒன்று இன்றி உவந்தனர் கொன்று சென்றார் – யசோதர:4 252/2,3
உரை செய் நீள் உலகின் வாழும் உயிர்களுக்கு உறுகண் கண்டால்
வரை செய் தோள் மைந்தர் வாழ்க்கை மதிக்கிலார் வனப்பின் மிக்கார் – சூளாமணி:7 773/1,2
காடு கண்டால் பிறர்க்கு அறியேன் கவற்றுவது ஒக்கும் ஈது எனக்கே – நீலகேசி:1 67/4
புக்கு இருந்து ஒரு மனை உறைவார் போவதும் வருவதும் கண்டால்
மக்களும் தாயரும் தம்முள் மருள்வதும் வெருள்வதும் உளதோ – நீலகேசி:1 70/1,2
மேல்


கண்டாலும் (3)

காம நீள் சிலை கணையொடு குனிவ கண்டாலும்
யாம் எம் இன் உயிர் உடையம் என்று இருப்பது இங்கு எவனோ – சூளாமணி:6 465/3,4
கூன் இறா கண்டாலும் கொள்ள முடியாதேல் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/3
நாத்-தனை ஆட்டி ஓர் நன்மை கண்டாலும் நினக்கு உரைத்தும் – நீலகேசி:6 683/3
மேல்


கண்டாள் (2)

துன்னிய மகளிர்-தம்மை தமர் தொழுது உணர்த்த கண்டாள் – சூளாமணி:8 997/4
கண்டாள் பெருந்தேவி கண்டே தன் கை சோர்ந்து – சூளாமணி:9 1470/2
மேல்


கண்டாளே (1)

நண்பொடு விசும்பின் வந்து நரவாகனனை கண்டாளே – உதயணகுமார:5 260/4
மேல்


கண்டான் (7)

வரிசையில் காட்டி வாள் வில் வகையுடன் விளக்க கண்டான் – உதயணகுமார:1 104/4
கள் அவிழ் மாலை தெய்வம் கனவிடை கொடுப்ப கண்டான் – உதயணகுமார:4 191/4
களி கயல்_கண்ணி ஆட காவல_குமரன் கண்டான் – உதயணகுமார:5 256/4
அனல் விரவிய அலர் அணியது ஒர் அசோகம்-அது கண்டான் – சூளாமணி:6 439/4
கூடி வீழ்வன கொழும் கனி கண்டான் – சூளாமணி:10 1575/4
சலம் புரி சண்டை தலை பனிப்பு கண்டான்
பொலம் புரி தாமரையாள் பொன் ஆகம் தோய்ந்தான் – சூளாமணி:10 1661/2,3
வெந்து இங்கு வித்தின் அனைத்து ஆகிய வீடு கண்டான் – நீலகேசி:4 400/4
மேல்


கண்டானோ (1)

பொருள்_அன்மை கண்டானோ புற்கலர்-தாம் உலர்ந்தாரோ – நீலகேசி:2 187/3
மேல்


கண்டிகை (1)

கண்டிகை தவழ பூண்டு கதிர் மணி முடியின் மேலால் – சூளாமணி:10 1786/3
மேல்


கண்டிகையும் (1)

பறையின் ஒலியும் படு கண்டிகையும்
சிறையின் மிகுமால் இது செம்படர்கள் – நீலகேசி:5 464/2,3
மேல்


கண்டிடு (1)

கண்டிடு காதனை நின்னால் செயப்படும் – சூளாமணி:11 1954/3
மேல்


கண்டிடும் (1)

கம்பமா உலகம்-தன்னை கண்டிடும் களிகொள் சீயம் – சூளாமணி:7 770/2
மேல்


கண்டிருந்தான் (1)

மருவிய நினைப்பு மாற்றி வந்தது கண்டிருந்தான் – யசோதர:4 230/4
மேல்


கண்டிருந்து (1)

அ கோள்கள் எழல் நோக்கி அவை அவையா கண்டிருந்து
எ கோளும் இல் என்பாய் யாண்டு எண்ணி ஏத்துதியால் – நீலகேசி:4 298/2,3
மேல்


கண்டிருப்ப (1)

மன்னனை கண்டிருப்ப மாவியாளன் தகமை கண்டு – நாககுமார:3 80/1
மேல்


கண்டிலம் (1)

கண்டிலம் நின் பொருள் காட்ட வல்லையோ – நீலகேசி:8 795/4
மேல்


கண்டிலரே (1)

ஏம நல் நெறி கண்டிலரே பிற – நீலகேசி:5 557/4
மேல்


கண்டிலேனே (1)

மற்று அவன் உயிர் போயிட்ட வழி ஒன்றும் கண்டிலேனே – யசோதர:4 235/4
மேல்


கண்டிலை (1)

கண்டிலை நீ மெய்ம்மை காழ்ப்பட்டு நின்ற கன உயிர்க்கு எண் – நீலகேசி:6 716/3
மேல்


கண்டீர் (7)

ஆகமத்து அடிகள் எங்கட்கு அது பெரிது அரிது கண்டீர்
ஏகசித்தத்தர் ஆய இறைவர்கட்கு எளிது போலும் – யசோதர:4 239/1,2
கொலை தொழில் கொள் வாள் கணின் அகத்த குறி கண்டீர் – சூளாமணி:6 453/4
அரசர்கள் நெறியில் கண்டீர் யாம் பிழைப்பு இலாமை என்று – சூளாமணி:9 1174/1
கன்னி-தன் திறத்து சீறி காவலன் கனல கண்டீர்
என் இனி கருதுகின்றது என்றனன் எரியும் ஆழி – சூளாமணி:9 1175/1,2
அரை அவாய் பட்டார்க்கும் ஆழ் துயரே கண்டீர் – நீலகேசி:1 129/4
வத்தன் கண்டீர் வழக்கின்-கண் கூரியீர் – நீலகேசி:3 247/4
குடை சிட்டன் ஆர் உயிர்க்கு ஓர் கூற்றமே கண்டீர் – நீலகேசி:5 474/4
மேல்


கண்டு (133)

திரு மணி கிடந்தது என்ன செழு மகன் கிடப்ப கண்டு
பெருகிய காதலாலே பெரும் துயர் தீர்த்து இருப்ப – உதயணகுமார:1 16/2,3
மருவும் நல் தாதையான மா முனி கண்டு வந்தான் – உதயணகுமார:1 16/4
கரிணமும் புள்ளும் மற்றும் கண்டு அடி வீழும் கீத – உதயணகுமார:1 18/3
தெய்வ நல் யானை கண்டு சென்று தன் வீணை பாட – உதயணகுமார:1 19/2
உளம் மலி கொள்கை ஆன்ற ஒரு தவன் கண்டு உரைத்தான் – உதயணகுமார:1 24/4
நெறி கண்டு ஊர்ந்தனர் நீலமலை என – உதயணகுமார:1 40/4
நங்கை கண்டு நல் தாதைக்கு உரைத்தனள் – உதயணகுமார:1 62/3
தலை முதல் அடி ஈறாக தரத்தினால் கண்டு போந்தார் – உதயணகுமார:1 82/4
ஆனை-தன் நிலை கண்டு எய்தி அகில் இடும் புகையும் மூட்டி – உதயணகுமார:1 85/1
பற்றி நன்கு ஓட்ட கண்டு பார்த்திபன் மகிழ்ச்சிகொண்டான் – உதயணகுமார:1 99/4
பயந்து தீ கண்டு சேனை பார்த்திபன்-தன்னோடு ஏக – உதயணகுமார:1 111/1
பாவை-தன் வருத்தம் கண்டு பார்த்திபன் பாங்கின் ஓங்கும் – உதயணகுமார:1 116/1
பூவை வண்டு அரற்றும் காவுள் பூம் பொய்கை கண்டு இருப்ப – உதயணகுமார:1 116/2
சூரியன் குட-பால் சென்று குட வரை சொருக கண்டு
நாரியை தோழி கூட நன்மையில் துயில்க என்று – உதயணகுமார:1 117/1,2
சாங்கிய மகள் எனும் தபசினியை கண்டு உடன் – உதயணகுமார:2 130/1
புவியரசன் கண்டு உடன் புலம்பி மிக வாடி பின் – உதயணகுமார:2 133/3
அவ குறிகள் கண்டு அரசன் அன்பில் தேவிக்கு ஏதம் என்று – உதயணகுமார:2 139/2
அத்தியும் பிணையும் ஏக ஆண்_மயில் ஆட கண்டு
வத்தவன் கலுழ்ந்து உரைக்கும் மனன் அமை மனையை ஓர்ந்தே – உதயணகுமார:3 152/3,4
மாமறையாளன் கண்டு வஞ்சகம் செப்பினானே – உதயணகுமார:3 155/4
பொரு_இல் காமனையே காணா புரவலன் கண்டு உகந்து – உதயணகுமார:3 157/2
திரு நகர் மாது கண்டு திகைத்து உளம் கவன்று நின்றாள் – உதயணகுமார:3 157/4
நா புகழ் மன்னன் கண்டு நலம் பிற உரைத்து கூட்ட – உதயணகுமார:3 158/2
யான் அறிந்து உரைப்பன் என்றே அரசனை கண்டு மிக்க – உதயணகுமார:3 163/1
வகை அறவே படுகளம் கண்டு நண்ணிய மற்றது – உதயணகுமார:3 183/2
வரும் நெறி வேயின் மீது வத்தவன் வீணை கண்டு
பொருந்தவே கொண்டு வந்து புரவலற்கு ஈந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 189/3,4
பதுமை வந்து அரசன் கண்டு பன்னுரை இனிது கூறும் – உதயணகுமார:4 190/2
மன்னர் மா வேந்தன்-தன்னை வணங்கினன் கண்டு இருப்ப – உதயணகுமார:4 213/2
பூம்_கொடி தோல்வி கண்டு பொறுப்பு_இலா மனத்தள் ஆகி – உதயணகுமார:4 230/2
மருவுறு வருத்தம் கண்டு ஓர் வானவன் வந்து தோன்றி – உதயணகுமார:5 244/3
பெற்றி நல் இமயம் கண்டு பேர்ந்து கீழ் திசையும் சென்றார் – உதயணகுமார:5 250/4
மதி கதிர் அவியும் அத்த வான் கிரி கண்டு மீண்டும் – உதயணகுமார:5 251/3
மட்டு அவிழ் கோதை-தன்னை மன்னவ_குமரன் கண்டு
இட்ட நன் மாரன் அம்பால் இருவரும் மயக்கமுற்று – உதயணகுமார:5 257/1,2
திரு நிற மாதை கண்டு திறத்தினில் கொண்டுசென்று – உதயணகுமார:5 258/3
பேதையை கண்டு பீடு உடை காளையும் – உதயணகுமார:5 263/3
தேம் கொள் கண்ணியை செல்வனும் கண்டு உடன் – உதயணகுமார:5 264/2
காட்டவே கண்டு காளை கலந்தனன் – உதயணகுமார:5 265/3
தாதை தாய் முதல் தான் கண்டு இருந்த பின் – உதயணகுமார:5 273/2
அடி கண்டு ஓர் மகன் அன்பில் தொழுதனன் – உதயணகுமார:5 276/4
அண்ணல் கண்டு நீ யார் உரை என்றலும் – உதயணகுமார:5 277/1
அரிவை கண்டு தன் ஐயர்க்கு உரைத்தனள் – உதயணகுமார:5 280/4
காமனுக்கு ஈந்து கண்டு சேவித்து – உதயணகுமார:5 291/2
செல்வ நல் குமரன் சென்று தெய்வ இந்திரனை கண்டு
செல்வ நல் வாமன் பூசை சீர் கண்டு வணக்கம்செய்து – உதயணகுமார:5 302/1,2
செல்வ நல் வாமன் பூசை சீர் கண்டு வணக்கம்செய்து – உதயணகுமார:5 302/2
காந்தி வாமனை கண்டு அடி தொழும் – உதயணகுமார:6 308/4
திரு முடி மன்னன் நின்ற திரு நிறை யானை கண்டு
மருவிய அமைச்சர்-தம்மை மன்னவன் இனிதின் நோக்க – உதயணகுமார:6 329/1,2
கலையில் நல் கரையை கண்டு காதல் நூல் வழியை சென்று – உதயணகுமார:6 334/2
காலை அ உழையர் வந்து கண்டு உரைப்ப மன்னனும் – உதயணகுமார:6 353/2
காலம் இது காட்சி தலை கண்டு உணர்த்த கைக்கொண்டு – உதயணகுமார:6 360/1
வனம் மிகு அதிசயங்கள் வனபாலன் கண்டு வந்து – நாககுமார:1 12/1
கறை_இலா முனிவன் பாதம் கண்டு அடி பணிந்து தூய – நாககுமார:2 41/2
பொரு_இலாள் கண்டு எழுந்து புரவலர்க்கு உணர்த்தினாளே – நாககுமார:2 42/4
பிறை எயிற்று அரவின் மீது பெற்றிடும் தனையன் கண்டு
பறை இடி முரசம் ஆர்ப்ப பாங்கினால் எடுத்து வந்து – நாககுமார:2 52/2,3
அன்னவர் தாயும் வந்தே அரசனை கண்டு உரைப்பார் – நாககுமார:2 54/2
தூசு நீர் விசால_கண்ணி சுதனை கண்டு இனிது உரைப்பாள் – நாககுமார:2 60/1
ஏந்து_இழையாள் நிற்ப கண்டு இனி சுதன் பணிந்ததே – நாககுமார:2 63/4
மன்னனை கண்டிருப்ப மாவியாளன் தகமை கண்டு
தன்னுடை புதல்வி-தன்னை தான் அவன் கொடுத்து தாதி – நாககுமார:3 80/1,2
நறு மலர் கோதை வேலான் நாக நல் குமரன் கண்டு
சிறு மலர் நெற்றி கண்ணும் சேரவே மறைய கண்டு – நாககுமார:3 81/2,3
சிறு மலர் நெற்றி கண்ணும் சேரவே மறைய கண்டு
சிறியன் யான் இன்னான் என்றான் செல்வனும் மகிழுற்றானே – நாககுமார:3 81/3,4
பல் சன மனையை சூழ பண்பு உடை வியாளன் கண்டு
வல்லை நீர் வந்தது என்ன வள்ளலை வதைக்க என்றார் – நாககுமார:3 82/2,3
கோன் அவர் குமரன் கண்டு கொலை தொழில் ஒழித்தது அன்றே – நாககுமார:3 83/4
நாக நல் குமரன் கண்டு நயந்தரன் இனிய கூறும் – நாககுமார:3 84/1
அன்னவர் கண்டு மிக்கு அண்ணல் உரைத்தனன் – நாககுமார:3 87/4
உற்றது ஓர் வணிகனை கண்டு உவந்து அதிசயத்தை கேட்டான் – நாககுமார:3 90/4
வனசரன்-தன்னை கண்டு அதிசயம் கேட்ப சொல்வான் – நாககுமார:3 97/4
காலினை பற்றி ஈர்ப்ப கன நிதி கண்டு காவல் – நாககுமார:3 98/2
கணை சிலை பிடித்து ஒருவன் கண்டு ஒர் ஓலை முன் வைத்து – நாககுமார:4 121/3
சேடி கண்டு மேனகிக்கு செப்ப வந்து கண்டவள் – நாககுமார:4 129/3
கனகமய ஆலையம் கண்டு வலம்கொண்டு உடன் – நாககுமார:4 135/3
கண்டனன் கண்டு சண்ட கருமனும் மனம் கலங்கா – யசோதர:1 29/2
கண்டு அகலுற வரு கழிய மூப்பு இது – யசோதர:2 80/2
கழுது உரு அவனை நாடி கண்டனள் கண்டு காமத்து – யசோதர:2 103/3
என்று கண்டு மொறுமொறுத்து என் செயும் – யசோதர:3 222/1
வெற்றி வேலவன் கண்டு விரும்பினான் – யசோதர:3 223/4
கண்டு மன்னவன் கண் களி கொண்டனன் – யசோதர:3 224/1
களைபவன் கடவுள் கண்ணில் கண்டு கை தொழுது நின்றான் – யசோதர:4 229/4
சிந்தையில் நினைந்து நொந்து தேம்பினர் புலம்ப கண்டு
கொந்து எரி அழலுள் வீழ்ந்த கொள்கையன் மன்னன் ஆனான் – யசோதர:5 304/3,4
கண்டு நின்று கனலும் கழி எலாம் – சூளாமணி:1 28/4
அம் தழை அசோகம் பூத்த அழகு கண்டு அவாவின் நோக்கி – சூளாமணி:4 165/1
கண்டு உவப்ப நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 189/4
மஞ்சு ஆர் பொழிலுள் வளர் பெடை கண்டு அதற்கு – சூளாமணி:5 292/3
கால்கள் கொண்டு கண்ணி-காறும் உள் மகிழ்ந்து கண்டு கண் – சூளாமணி:6 498/3
கள் இரைத்து உக கண்டு வண் சிறை – சூளாமணி:7 580/3
செஞ்செவே பகையாம் எனில் தேர்ந்து கண்டு
எஞ்சு_இல் தொல் புகழாய் பின்னை எண்ணுவாம் – சூளாமணி:7 646/3,4
வெம் சுடர் வீதி விலக்குவ கண்டு தம் – சூளாமணி:7 652/3
மீட்டு இளம் குமரர் கண்டு விடு சுடர் இலங்க நக்கு – சூளாமணி:7 693/1
தம்பி ஆற்றல் கண்டு உவந்து தன் மனம் தளிர்த்து ஒளியால் – சூளாமணி:7 727/1
நம்பி நாம் இனி நளி வரை தாழ்வர் கண்டு அல்லால் – சூளாமணி:7 727/3
ஆங்கண் மால் வரை அழகு கண்டு அரைசர்கள் பரவும் – சூளாமணி:7 728/1
விசையினோடு வெண்தேர் செல கண்டு நீர் – சூளாமணி:7 784/1
கண்டு கொன்றை பொன் சொரிந்த காந்தள் கை மறித்தவே – சூளாமணி:7 788/4
தூறு கொண்ட தோகை மஞ்ஞை ஆடல் கண்டு கண் மகிழ்ந்து – சூளாமணி:7 796/3
கண்டு வளர் தாயரொடு கஞ்சுகியர் காப்ப – சூளாமணி:8 867/2
கனவினும் என்ன மாந்தர் கண்டு மீள்வாரும் ஆனார் – சூளாமணி:8 1107/4
கண்டு ஆங்கு ஏறி காரிகையோடு விளையாடி – சூளாமணி:8 1125/3
விஞ்சையர் அதனை கண்டு மெய் பொதிர் எறிந்து விம்ம – சூளாமணி:9 1140/1
கடிவினை நிலையும் அன்றே கண்டு வந்து ஒருவன் கூற – சூளாமணி:9 1146/2
அரிசேனன் ஆங்கு அழிவாதல் கண்டு அயில் வாள் ஒளி மிளிரா – சூளாமணி:9 1296/1
குணசேனன் வீழ கண்டு கூற்றினும் கொடிய நீரான் – சூளாமணி:9 1304/1
நிலம் மேலும் நின்று பொருவான் புகுந்த நிலை கண்டு நின்றும் இஙனே – சூளாமணி:9 1330/2
மண்டு வானை வய வேந்தன் கண்டு வாளி சிந்தினான் – சூளாமணி:9 1349/4
கண்டு மன்னு கதியினால் – சூளாமணி:9 1376/2
கனகசித்திரனது பாடும் கண்டு அரோ – சூளாமணி:9 1418/3
கடுத்ததும் கண்டு நின்றவர்கள்-தம்மையும் – சூளாமணி:9 1422/3
கல் நவில் கடக தோளான் கண்டு கை தொழுதுகொண்டு – சூளாமணி:9 1461/1
பாடுவார் கண்டு கூறி பரவுவார் பணிந்து முன்னால் – சூளாமணி:9 1543/2
சேடு கொண்ட கனி சிந்தின கண்டு
மூடு கொண்ட மதியன் முனிவுற்றான் – சூளாமணி:10 1580/3,4
ஏழை கண்டு இருள் என வெருள யாவதும் – சூளாமணி:10 1586/2
மயில்-உடை ஆடல் கண்டு மகிழ்ந்து மெய்ம்மயங்கி நிற்பார் – சூளாமணி:10 1641/1
கயிலொடு குழல் பின் தாழ கண்டு நீர் கொள்-மின் என்று ஆங்கு – சூளாமணி:10 1641/3
கண்டு கவின் விரிந்த காயாம் துணர் இவை – சூளாமணி:10 1656/2
கண்டார்கள் நின் நிலைமை கண்டு ஒழுக யான் நின் கதிர் மயங்கு சோதியால் கண் விளக்கப்பட்டு – சூளாமணி:11 1910/2
கடை நின்றவர் உறுகண் கண்டு இரங்கி – சூளாமணி:11 1997/1
நீல மணி கண்டு அனைய குஞ்சிகள் நிறைந்தான் – சூளாமணி:11 2028/1
மெல் நரம்பின் இசை கேட்டும் வெறி அயர்வு கண்டு உவந்தும் – சூளாமணி:11 2043/3
கந்தருவ கோட்டி உள்ளார் கண் கனிய நாடகம் கண்டு
இந்திரனோடு இனிது இருந்து இளம் பிடியார் பாராட்ட – சூளாமணி:11 2052/1,2
கண்டு இங்கு நாளும் கடல் வையகம் காதல் செய்யும் – நீலகேசி:0 6/1
கண்டு யாம் இ கணம் ஓடி தன்-பால் சொன்னோமாக – நீலகேசி:1 36/2
பிலம் கண்டு அன்ன தன் பெரு முழை வாய் திறந்து அழையா – நீலகேசி:1 51/3
காணுதற்கு அரியன உருவம் கண்டு அறிவனகளும் உளவோ – நீலகேசி:1 69/4
கண்டு கண் கனல்களாய் – நீலகேசி:1 95/2
கலங்கி ஒன்று ஒன்றினை கண்டு காற்று என்ன போம் – நீலகேசி:1 103/3
கண்டு அவாம் காமுகரும் யாமும் கண நரியும் – நீலகேசி:1 128/3
கண் முதலா உடைய இ கருவியில் கண்டு கேட்டு – நீலகேசி:2 193/2
காந்திபாலியை கண்டு கலகன்-தான் – நீலகேசி:2 219/2
படி மகர படிமையது அ பள்ளி கண்டு அளியள் போய் – நீலகேசி:4 268/3
இழுக்கு_இல்லா பெரும் தவத்து இலிங்கிகளை தான் கண்டு
முழு தாளதாய் பள்ளி முற்றத்து ஓர் அரை மரத்தின் – நீலகேசி:4 269/2,3
என் கண்டு வந்து இங்கண் இது கொண்டாய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:4 274/4
பல்லுடையான்-தன்னை பண்டு கண்டு ஏத்தினும் – நீலகேசி:4 330/1
காய்வு செய்திலை கண்டு நின் கள்ளமே – நீலகேசி:5 529/3
கண்டு உணர்ந்து ஆர்வத்தில் செய்கை ஆதலை – நீலகேசி:5 591/1
சென்றாள் அவன்-தன் சிரத்தையை கண்டு ஓத – நீலகேசி:7 731/1
வனப்பு உடை மாதரை கண்டு மா தவன் – நீலகேசி:8 784/1
ஈகளும் நாய்களும் கொன்று அவர் ஈவ கண்டு இன்புறலின் – நீலகேசி:9 842/1
மேல்


கண்டுகண்டு (1)

கண்டுகண்டு தன கண் கனி-தம் மேல் – சூளாமணி:10 1576/1
மேல்


கண்டும் (14)

புள் இடை தடுப்ப தீய பொய்க்குறி செய்ய கண்டும்
வள்ளலும் நடப்பானாக வயந்தகன் விலக்க போந்து – உதயணகுமார:1 47/1,2
செயம்-தனில் ஒருவன் கையில் சேனை-தன் மரணம் கண்டும்
நயந்து அறியாத நீயே நல் மனை புகுக என்றான் – நாககுமார:3 85/2,3
நாடகம் நயந்து கண்டும் நாள் சில செல்ல சென்றான் – யசோதர:2 88/4
காதரம் உலகு இதன்-கண் கருதிய முடித்தல் கண்டும்
சேதன வடிவு தேவிக்கு எறிந்தனர் தெரிவு ஒன்று இல்லார் – யசோதர:2 155/2,3
தெளிய நாம் இதனை கண்டும் செய்வினை திறங்கள் ஓராம் – சூளாமணி:7 669/3
மன் உயிர் வருத்தம் கண்டும் வாழ்வதே வலிக்கும் ஆயில் – சூளாமணி:7 775/1
செழு மலர் அலங்கல் மார்பன் செம் கண் தீ உமிழ கண்டும்
எழு மலர்ந்து அனைய திண் தோள் இவை சுமந்து இருப்பது என்னே – சூளாமணி:9 1160/1,2
கன்னியை ஒர் காளை பிறன் எய்துவது கண்டும்
மன்னும் மண இல்லுள் வயிறார அயில்கின்றாய்க்கு – சூளாமணி:9 1286/2,3
திருமாநகரம் செல்வம் முற்றும் சிதைய கண்டும் சீறாயால் – சூளாமணி:9 1480/3
சருகு இலை ஆகி வீழ்ந்து கரிந்து மண் ஆதல் கண்டும்
வெருவு_இலர் வாழ்தும் என்பார் வெளிற்றினை விலக்கலாமோ – சூளாமணி:11 1846/3,4
கேடு_இல் புகழ் ஆர் அவைகள் கண்டும் இசை கேட்டும் – நீலகேசி:1 17/2
நள்ளென் யாமத்து யான் செய்த நவைகள் எல்லாம் நனி கண்டும்
எள்ளல் இல்லா பெரியோய் நின் இணை_இல் பாதம் அணைவல் யான் – நீலகேசி:1 136/3,4
கண்டும் உணர்ந்தும் அவை ஆவது என் கல்வி_இல்லாய் – நீலகேசி:4 415/2
உண்டும் கண்டும் உணர்ந்தவும் செய்தவும் – நீலகேசி:10 873/2
மேல்


கண்டுழி (1)

கண்டவர் கண்டுழி கலந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:9 1269/4
மேல்


கண்டே (19)

அந்தமாய் துயில்கொள்கின்ற ஆய்_இழை-தன்னை கண்டே
அந்தரத்து ஓடுகின்ற அண்டபேரண்டப்புள் ஒன்று – உதயணகுமார:1 13/2,3
அரிய நாடகங்கள் கண்டே அரசனும் உளம் ஆழாந்து – உதயணகுமார:1 29/3
கள் அவிழ் மலர் கானத்து கள்ள நல் யானை கண்டே
உள்ளம் மெய் மொழிகள்-தம்மால் உணர்ந்தவன் இனியன் ஆனான் – உதயணகுமார:1 47/3,4
அசைந்த நல் பிடியை கண்டே அசலித மனத்தர் ஆகி – உதயணகுமார:1 114/1
வேந்தனும் கண்டே விரும்பி வினயம்செய்து இருக்க என – உதயணகுமார:2 132/1
திரு நிறை மன்னன்-தன்னை சீர் மறையாளன் கண்டே
இரு மதி எல்லை நீங்கி இ பதி இருப்ப என்றும் – உதயணகுமார:3 156/1,2
உதய நல் கிரியும் கண்டே உற்று உடன் தெற்கில் சென்று – உதயணகுமார:5 251/1
மெய் தெரிய கண்டே தளர்ந்து கண் புதைத்து மீண்டேன் – யசோதர:2 104/3
தெருள்கலாள் உரையும் ஆடாள் சிறிது போது அசைய கண்டே
மருளி-தான் மயங்கி மாதர் மலர்_அடி சென்னிவைத்தான் – யசோதர:2 120/3,4
மேல் இயல் தெய்வம் கண்டே விரும்பினது அடையப்பட்ட – யசோதர:2 146/1
ஆகியது அறிந்து சூழும் அரிமஞ்சு அவனை கண்டே
ஏகிய புகழினானை கண்டதும் ஈயப்பட்ட – சூளாமணி:7 692/2,3
கண் இயல் காதலாள்-தன் கண்ணிய உருவம் கண்டே
வெண்ணெயின் குன்றம் தீயால் வெதும்புகின்றதனோடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1020/3,4
அரியன செய்ப அன்றே அசுரர் என்று உருவு கண்டே
இரிவனர் ஓடுவாருள் நம்மையும் எண்ணிற்று என்பார் – சூளாமணி:9 1190/3,4
மின் ஆர் விளங்கு விறல் வேலான் கண்டே வெகுண்டு மேல் சென்றான் – சூளாமணி:9 1337/4
கண்டனன் அதனை மற்று அ கரும் கடல்_வண்ணன் கண்டே
ஒண் திறல் உவண புள்ளின் உருவின் ஓர் தெய்வ அம்பு – சூளாமணி:9 1452/1,2
கார்_அணி_வண்ணன் கண்டே கதிர் மணி கடக கையால் – சூளாமணி:9 1454/1
கண்டாள் பெருந்தேவி கண்டே தன் கை சோர்ந்து – சூளாமணி:9 1470/2
காதலன் மார்பு அகலம் கண்டே தம் கண் புடைத்து – சூளாமணி:9 1471/3
கண்ணின் செல்வம் கண்டவர் கண்டே மனம் விம்ம – சூளாமணி:10 1742/1
மேல்


கண்டேம் (1)

இ கதி துன்னி கண்டேம் இனி கதிக்கு என் செய்வோமே – யசோதர:5 303/4
மேல்


கண்டேன் (5)

வசை இன்றி மூத்தாள்-தன்னை மனோகரி நோக்க கண்டேன் – நாககுமார:2 55/4
யானும் கண்டேன் அச்சுவகண்டன் திறம் அஃதே – சூளாமணி:5 309/2
ஊனம் கண்டேன் ஒட்டினும் ஒட்டேன் உரைசெய்கேன் – சூளாமணி:5 309/4
கண்டேன் கிடந்தேன் கனவில் இது கண்டவாறே – நீலகேசி:0 3/4
வாய் கண்டேன் என்னை வாழ்க்கை வலியன்-மின் – நீலகேசி:10 891/2
மேல்


கண்டோமோ (1)

கருத்தினால் பெற்றாமோ கண்கூடா கண்டோமோ
பொருத்தனை என்று உரைக்கின்றாய் உறு நோயை தீர்ப்பது ஓர் – நீலகேசி:4 299/1,2
மேல்


கண்டோர் (2)

மான வில் கணைக்கு இலக்கா மன்மதன் என்ன கண்டோர்
வானவ குமரர் போல வாரணம் ஏறி தோழர் – உதயணகுமார:5 255/2,3
பேய் மற்று இவள்-தான் என கண்டோர் பெரியவன்-தான் – நீலகேசி:6 722/2
மேல்


கண்ண (3)

கருதி எம்மை கேட்டனன் கண்ண வாயுவேகனே – நாககுமார:4 137/4
மணி மிடற்ற செம் கண்ண பவழ கால் கபோதங்கள் மதலை-தோறும் – சூளாமணி:8 1034/3
வட்டமாய் உருளும் கண்ண கணங்கள் வந்து இரைத்த அன்றே – சூளாமணி:9 1429/4
மேல்


கண்ணகற்ற (1)

அன்னணம் பொழுது கண்ணகற்ற ஆயிடை – சூளாமணி:5 372/1
மேல்


கண்ணடி (1)

மற்று ஒர் நாள் மன்னவன் மகிழ்ந்து கண்ணடி
பற்றுவான் அடி தொழ படிவம் நோக்குவான் – யசோதர:2 79/1,2
மேல்


கண்ணர் (1)

இமையாத செம் கண்ணர் இரவு அறியார் பகல் அறியார் – சூளாமணி:11 2055/1
மேல்


கண்ணவள் (1)

அம்பின் நீள் அரி வாள் நெடும்_கண்ணவள் – சூளாமணி:5 345/3
மேல்


கண்ணளித்து (1)

கண்ணளித்து உலகம் எல்லாம் கவின்பெற காவல் பூண்டு – சூளாமணி:5 261/1
மேல்


கண்ணறை (1)

ஓவு_அல ஒன்றுக்கொன்று இரட்டி கண்ணறை
ஏவலாய் விரிந்தவை எண்_இறந்தவே – சூளாமணி:5 388/3,4
மேல்


கண்ணன் (2)

துஞ்சுதல்_இலாத கண்ணன் துணிவன துணிந்து நின்றான் – யசோதர:2 87/4
குரங்கினை அனைய கூனன் குழிந்து புக்கு அழிந்த கண்ணன்
நெருங்கலும் நிரலும் இன்றி நிமிர்ந்து உள சில பல் என்றாள் – யசோதர:2 105/3,4
மேல்


கண்ணா (5)

ஒளித்தாயும் நீயே உயிர்க்கு எலாம் கண்ணா
அளித்தாயும் காத்தாயும் நீயே வாழி அற வேந்தே – சூளாமணி:6 539/3,4
மந்திர கிழவர் கண்ணா மக்கள் தன் தாள்கள் ஆக – சூளாமணி:6 565/1
வென்றியால் விளங்கு தானை விஞ்சை அம் கிழவன் கண்ணா
நின்று யான் வாழ்வது அல்லால் நினைப்பு இனி இல்லை மன்னோ – சூளாமணி:6 568/3,4
மின் அவிர் பகழி கண்ணா புரிசை வெண் மாடம் ஆக – சூளாமணி:9 1542/2
நூல் படை முனிவர் கண்ணா நோக்கிய நயத்தன் ஆகி – சூளாமணி:12 2109/2
மேல்


கண்ணாக (1)

படத்து உருவில் ஒன்றினை பரந்த மேல் கண்ணாக வைத்து – உதயணகுமார:2 131/1
மேல்


கண்ணாய் (4)

காதி அம் கிளைகள் சீறும் காமரு நெறிக்கும் கண்ணாய்
போதி அம் கிழவர்-தங்கள் தியானத்து புலம் கொண்டு ஏத்தி – சூளாமணி:4 200/1,2
வடு பிளவு வாள் பகழி வாட்டிய ஒண்_கண்ணாய் – நீலகேசி:1 106/4
மது ஒன்றும் கோதை மலர் அன்ன கண்ணாய்
பொது என்ற நோயும் புணர்ந்து இரண்டு பாகு ஆம் – நீலகேசி:1 109/1,2
சேல் பொருள் போல் அரி சிந்திய கண்ணாய் சிதர்ந்து உரைக்கும் – நீலகேசி:4 386/1
மேல்


கண்ணார் (4)

மலை தட மார்பிடை மை மதர் கண்ணார்
முலை தடம் பாய முரிந்து முட வண்டு – சூளாமணி:5 288/2,3
காவி வீற்றிருந்த கண்ணார் கந்தர்வ மகளிர் கண்டாய் – சூளாமணி:7 762/3
மை பருகும் நெடும்_கண்ணார் மணி மாடம் மிசை இட்ட வளை வாய் பாண்டில் – சூளாமணி:8 1033/1
காவி நாணும் கண்ணார் தம் கையின் ஏந்தும் கந்துகங்கள் – சூளாமணி:10 1751/1
மேல்


கண்ணால் (4)

வில்லினது எல்லை கண்ணால் நோக்கி மெல் அடிகள் பாவி – யசோதர:1 28/1
ஆர் உயிர் வருத்தம் கண்டால் அருள் பெரிது ஒழுகி கண்ணால்
ஒர் உயிர் போல நெஞ்சத்து உருகி நைந்து உய்ய நிற்றல் – யசோதர:4 247/1,2
பண் இயல் மொழியினார்-தம் கரும் கண்ணால் பருகும் நீர்மை – சூளாமணி:11 1867/3
பாலை பழத்தின் நிறத்தனவாய் பல மாட்டொடு கண்ணால்
எத்துணையும் அகன்று ஐந்து_நூறாம் புகை உயர்ந்து – நீலகேசி:6 712/1,2
மேல்


கண்ணாள் (8)

அன்ன மெல் நடை வேல்_கண்ணாள் அருந்ததி அனைய நங்கை – உதயணகுமார:1 11/2
கரும் குழல் நெடு வேல்_கண்ணாள் காரிகை பந்து எடுத்து – உதயணகுமார:4 226/1
பேறு உடை நடை வேல்_கண்ணாள் பெறற்குஅரும் கற்பினாள் பேர் – நாககுமார:1 9/2
தாழி கோல போது அன கண்ணாள் தகுவாளோ – சூளாமணி:5 314/3
செம் கனி கனிந்த செவ்வாய் சிறு நுதல் பெரிய_கண்ணாள் – சூளாமணி:8 1004/4
வாயிலோன் உரை கேட்டு வடி_கண்ணாள் முகம் நோக்கி – நீலகேசி:2 168/1
பொய் என்று உரைத்தனள் போது அரி கண்ணாள் – நீலகேசி:7 738/4
செப்பினள் தத்துவம் சே அரி கண்ணாள் – நீலகேசி:7 777/4
மேல்


கண்ணி (51)

பூம்_துகில் செறி மருங்குல் பொரு கயல்_கண்ணி வேய் தோள் – உதயணகுமார:1 103/2
இளம் பிறை நுதல் வேல்_கண்ணி இனிய வில் புருவம் வேய் தோள் – உதயணகுமார:4 229/1
களி கயல்_கண்ணி ஆட காவல_குமரன் கண்டான் – உதயணகுமார:5 256/4
கள் அவிழ் கண்ணி காளையும் கேட்ட பின் – உதயணகுமார:5 272/4
கடி கமழ் கண்ணி காளை இருந்தனன் – உதயணகுமார:5 276/3
தூசு நீர் விசால_கண்ணி சுதனை கண்டு இனிது உரைப்பாள் – நாககுமார:2 60/1
தேன் அளாம் உருவம் கண்ணி செல்வர் தோள் திளைக்கும் மாடம் – சூளாமணி:2 40/2
மா மலர் அணிந்த கண்ணி மந்திர கிழவர் மன்னார் – சூளாமணி:3 96/2
நல் மலர் நகைகொள் கண்ணி நம்பி-தன் நாமம் ஏத்தி – சூளாமணி:3 107/2
கள் பகர் திவலை சிந்தும் கடி கமழ் குவளை கண்ணி
திட்பமாம் சிலையினாய் நீ தெளிக நாள் ஏழு சென்றால் – சூளாமணி:3 108/1,2
சென்று உயர் திலக கண்ணி திவிட்டன் இ திறத்தனேயாம் – சூளாமணி:3 109/2
மாசு_இல் கண்ணி மைந்தரோடு மங்கைமார் திளைத்தலில் – சூளாமணி:4 134/1
காவி வாள் நெடும் கண்ணி அ காவலற்கு – சூளாமணி:4 148/2
கரு வடி நெடு நல் வேல்_கண்ணி இன்னணம் – சூளாமணி:4 217/1
சுந்தர சுரும்பு உண் கண்ணி சூழ் கழல் அரசர் வாழ்க்கை – சூளாமணி:5 252/1
கண் நிலாம் கவர் தகை கண்ணி மன்னனை – சூளாமணி:5 383/2
கண்ணி சந்தங்கள் நிறைந்தன கரண்டகம் கமழ் பூம் – சூளாமணி:6 468/2
கண்ணி தம்-மின் என்று இரந்து கொண்டு நின்று கண்ணுவார் – சூளாமணி:6 481/4
வல்லிதில் கொடுக்க மன்னன் வாழ்க தன் கண்ணி மாதோ – சூளாமணி:6 515/4
தீட்ட அரும் திலத கண்ணி செறி கழல் அரசர்_கோமான் – சூளாமணி:6 517/1
பூ விரி உருவ கண்ணி பொலம் குழை இலங்கு சோதி – சூளாமணி:6 519/1
வெறி மயங்கு உருவ கண்ணி விஞ்சையர் விளங்கு தானம் – சூளாமணி:6 521/3
செம் சுடர் திலத கண்ணி தேவரே தெரியும் காலை – சூளாமணி:6 525/2
வாட்டம்_இல் வயங்கு கண்ணி மணி முடி மன்னன் ஓலை – சூளாமணி:6 526/2
திலகம் வீற்றிருந்த கண்ணி திரு முடி செல்வ என்றான் – சூளாமணி:6 534/4
தேம் துணர் இலங்கு கண்ணி தேவன் அ தேவர்_கோனை – சூளாமணி:6 545/1
வண்டு அவாம் குவளை கண்ணி மன்னர்-தம் மகுட கோடி – சூளாமணி:6 557/1
மோட்டு இளம் கண்ணி தீய முனிந்து அழல் முழங்க நோக்கி – சூளாமணி:7 693/2
கார் இருள் குவளை கண்ணி கதிர் நகை கன பொன் தோட்டு – சூளாமணி:7 759/1
செம் கண் மால் சிங்கம் வென்று செழு மலர் திலத கண்ணி
திங்கள் மா வண்ணனோடும் திரு நகர் பெயர்ந்த பின்னை – சூளாமணி:8 827/1,2
தேம் மரு திலத கண்ணி திவாகரதேவன் என்பான் – சூளாமணி:8 832/3
தேங்கனி குழவி தீ நீர் செம் பழ திரள் இன் கண்ணி
பாங்கு அமை பளித சாதி பாசிலை தழையின் கற்றை – சூளாமணி:8 921/1,2
புனை மலர் கண்ணி சூடி பொன் எழில் ஆரம் தாங்கி – சூளாமணி:8 924/2
கற்றை அம் கவரி கண்ணி கருண மூலத்து வைத்தான் – சூளாமணி:8 931/4
கருதல்-கண் அரிய கண்ணி கடல்_வண்ணற்கு உரியள் என்ன – சூளாமணி:8 972/3
பூ மரு பூவை கண்ணி புது மலர் ஒளியும் காட்டி – சூளாமணி:8 980/2
செங்கயல்_கண்ணி தாதை செவ் விரல் குவிய பற்றி – சூளாமணி:8 985/3
கருமை கொள் குவளை_கண்ணி கழி நல கதிர்ப்பு நோக்கி – சூளாமணி:8 986/2
வன மலர் உருவ கண்ணி மணி_வண்ணன் மார்பு தோயும் – சூளாமணி:8 993/3
காவி ஆகின்ற கரு மா மழை_கண்ணி – சூளாமணி:8 1118/1
கண்ணி அஃது கருதி மா – சூளாமணி:9 1375/2
கட்டிய கண்ணி பீலி தலையின கழல்காய் போல – சூளாமணி:9 1429/3
தொழுதாற்கு வரம்கொடுக்கும் தடம் கண்ணி துணை முலையின் வளாகம் சூழ – சூளாமணி:9 1537/2
வேலை அமர் கண்ணி விளையாடுதல் விரும்பி – சூளாமணி:10 1603/2
வாடல்_இல் பூம் கண்ணி மா மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1660/4
மை உண் கண்ணி மாபெருந்தேவி மகிழ் தூங்க – சூளாமணி:10 1746/2
கொந்து அவிழும் பூம் குழலும் கோதைகளும் மூழ்கும் குவளை வாள் கண்ணி வரு குறிப்பு அறியமாட்டாள் – சூளாமணி:10 1755/4
திருந்திய திலத கண்ணி தே_இளங்குமரன் போலும் – சூளாமணி:10 1791/1
முடி அரக்கு பூம் கண்ணி மூரி தேர் வேந்தர்-தமை முறையா காட்டி – சூளாமணி:10 1801/3
முல்லை வான் கண்ணி சூடி முகிழ் நகை கலன்கள் தாங்கி – சூளாமணி:11 1868/3
வாள் தடம் கண்ணி நல்லாள் வாக்கு எனும் தூ கயிற்றால் – நீலகேசி:3 265/3
மேல்


கண்ணி-காறும் (1)

கால்கள் கொண்டு கண்ணி-காறும் உள் மகிழ்ந்து கண்டு கண் – சூளாமணி:6 498/3
மேல்


கண்ணிடை (3)

கண்ணிடை இறைவி கங்குல் கனவினில் கண்டதுண்டு அஃது – யசோதர:2 134/3
சோர்ந்து வீங்கு எருத்தில் தொடர் கண்ணிடை
பேர்ந்து வீழ்வன போல பிறழ்ந்தவே – சூளாமணி:8 891/3,4
கண்ணிடை உமிழும் செம் தீ கடா களிற்று உழவ என்றான் – சூளாமணி:8 970/4
மேல்


கண்ணிய (12)

கண்ணிய மிச்சம் மின்னை கழித்திடும் உறுப்பு இது ஆமே – நாககுமார:2 48/4
கண்ணிய மனத்தர் இம்மை காதலும் உடையரோ-தான் – யசோதர:1 47/4
கண்ணிய இவர்கள்-தம்மை கடப்பதே கருமம் என்றான் – யசோதர:2 128/4
கண்ணிய உயிர் கொலை வினை கொடுமையாலே – யசோதர:5 297/2
கண்ணிய புலவரால் அலர்தல் காண்டுமே – சூளாமணி:4 234/4
கண்ணிய கடாத்த வேழம் கவுளினான் உரிஞப்பட்டும் – சூளாமணி:5 262/1
கண்ணிய கற்பக கானம் கலந்தது – சூளாமணி:5 279/3
கண்ணிய பெரும் குல கடலுள் தோன்றினான் – சூளாமணி:8 908/2
கண் இயல் காதலாள்-தன் கண்ணிய உருவம் கண்டே – சூளாமணி:8 1020/3
கண்ணிய கடல் படை இரண்டு-தம்மையும் – சூளாமணி:9 1267/3
கண்ணிய அறிவன் செல்வ விழவினுள் களித்த மாந்தர் – சூளாமணி:11 1867/1
கண்ணிய நான்காய் அடங்கினும் காவல – சூளாமணி:11 2007/2
மேல்


கண்ணியர் (7)

செவ் அலர் கண்ணியர் செம் கண் ஆடவர் – சூளாமணி:9 1270/2
செம் மலர் கண்ணியர் செம்பொன் தாரினர் – சூளாமணி:11 1875/1
பொன் மலர் கண்ணியர் பொன் செய் சுண்ணம் மொய் – சூளாமணி:11 1877/1
வேல் புரை கண்ணியர் கவரி வீச வெண் – சூளாமணி:11 1880/1
மா மழை கண்ணியர் மருங்கு போல்வன – சூளாமணி:11 1897/1
மணம் கமழ் கண்ணியர் மந்திர மாந்தர் – சூளாமணி:11 1916/2
கறை_இல் ஈர்_ஆறுக்கு ஒத்த கண்ணியர் கவரி வீச – சூளாமணி:12 2115/2
மேல்


கண்ணியன் (2)

வாடல்_இல் கண்ணியன் மலர்ந்த மார்பினன் – சூளாமணி:3 76/1
கத்திகை கண்ணியன் காணும் பால் எலாம் – சூளாமணி:9 1387/3
மேல்


கண்ணியாய் (2)

முகையின் வேய்ந்த மென் மொய் மலர் கண்ணியாய்
மிகையின் மற்று அவை பின்னை வெதுப்புமே – சூளாமணி:7 647/3,4
கள் அவிழ் கண்ணியாய் விரியும் நாள் என – சூளாமணி:10 1590/3
மேல்


கண்ணியால் (1)

களி தயங்கு கண்ணியால்
குளித வாளின் உற்ற புண் – சூளாமணி:9 1372/2,3
மேல்


கண்ணியான் (5)

கள் இதழ் கண்ணியான் காலின் ஏகினான் – சூளாமணி:5 374/4
நின்ற நீள் முடி நீடு இணர் கண்ணியான்
சென்று தூதுவர்-தாம் திறை கொள்க என – சூளாமணி:7 649/2,3
வீழ் இணர் கண்ணியான் வெருவு நீக்கினான் – சூளாமணி:10 1586/4
குளம் ஐயால் நற விரி குவளை கண்ணியான்
உளம் அயாவுயிர்ப்பது ஓர் உவகை எய்தினான் – சூளாமணி:10 1760/3,4
வன மலர் கண்ணியான் கூவி மற்றவர்க்கு – சூளாமணி:12 2080/3
மேல்


கண்ணியினர் (1)

வாடாத கண்ணியினர் மழுங்காத பூம் துகிலர் – சூளாமணி:11 2050/2
மேல்


கண்ணியுடன் (1)

கண்ணியுடன் வெறி மலரும் நறும் பொடியும் கமழ் சாந்தும் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:8 1036/3
மேல்


கண்ணியும் (3)

வாய்ந்த பூம் படையும் மலர் கண்ணியும்
ஈந்த சாகைய இ மலை ஆரமே – சூளாமணி:7 752/3,4
கண்ணியும் கமழும் சூட்டும் கற்றையா கட்டப்பட்ட – சூளாமணி:8 922/1
கள் அவிழ் கண்ணியும் கரிந்த கண்களும் – சூளாமணி:9 1223/2
மேல்


கண்ணியை (2)

தேம் கொள் கண்ணியை செல்வனும் கண்டு உடன் – உதயணகுமார:5 264/2
வாள் வடு பிளவு போலும் கண்ணியை மகிழ்ந்த காளை – சூளாமணி:9 1163/3
மேல்


கண்ணியொடு (1)

தோடு அகம் அடுத்த துதை கண்ணியொடு துன்னார் – சூளாமணி:9 1282/3
மேல்


கண்ணில் (3)

கண்ணில் நீர் அருவிகள் கால் அலைத்து ஒழுகவும் – உதயணகுமார:1 65/2
களைபவன் கடவுள் கண்ணில் கண்டு கை தொழுது நின்றான் – யசோதர:4 229/4
கண்ணில் ஆம் களி வளர் உவகை கைம்மிக – சூளாமணி:3 71/2
மேல்


கண்ணிற்கு (1)

ஆக்கலாகா அசும்பு இருந்து கண்ணிற்கு ஒரு – சூளாமணி:7 740/1
மேல்


கண்ணின் (7)

கண்ணின் மாதர்கள் காவலன் மனம் – உதயணகுமார:6 309/3
நிலத்திடை நின்று வான முடியுற நிமிர்ந்து கண்ணின்
புலத்தினது அளவு நீங்கி பொம்மென உயிர்த்து விம்மி – சூளாமணி:9 1440/1,2
மை ஆர் கண்ணின் ஆம் பயம் எல்லாம் மடவார் இம்மை – சூளாமணி:9 1524/3
கண்ணின் செல்வம் கண்டவர் கண்டே மனம் விம்ம – சூளாமணி:10 1742/1
இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/2
கண்ணின் குறி மூக்கின் குறி மெய்யின் குறி செவியின் – நீலகேசி:5 522/1
மான் நின்ற நோக்கின் மற வேல் நெடும் கண்ணின் நல்லாய் – நீலகேசி:6 725/1
மேல்


கண்ணின (1)

குண்டு கண்ணின பேய்களும் கூகையும் குழறி – நீலகேசி:1 28/3
மேல்


கண்ணினன் (3)

தாமரை அக இதழ் தடுத்த கண்ணினன்
தூ மருள் இருள் துணர்ந்த அனைய குஞ்சியன் – சூளாமணி:3 75/2,3
தூ விரி தாமரை தொலைத்த கண்ணினன்
தீ விரி ஆம்பலின் சிவந்த வாயினன் – சூளாமணி:3 77/2,3
மக்களது ஆற்றலால் மலர்ந்த கண்ணினன்
மிக்கு மேல் விரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1492/1,2
மேல்


கண்ணினாய் (1)

நீலமும் வேலும் கயலும் நிகர்த்த நெடும் கண்ணினாய் – நீலகேசி:1 85/4
மேல்


கண்ணினார் (2)

கண்ணினார் தமது உருவினது உடலங்கள் கழிந்தன கழி போகத்து – யசோதர:5 325/3
காவி அம் கண்ணினார் காகதுண்டத்தின் – சூளாமணி:10 1688/3
மேல்


கண்ணினால் (4)

கண்ணினால் அதனை நீயும் கருடப்புள்-அதனை ஏறி – சூளாமணி:9 1446/3
கண்ணினால் ஒன்றும் காணாய் காணவும் உள பொருள் ஒருங்கே – நீலகேசி:2 159/1
கண்ணினால் இல்லுள் கந்தியை காணினும் – நீலகேசி:4 323/2
கண்ணினால் கண்ட பசுமை கனிக்-கண்ணும் – நீலகேசி:6 700/3
மேல்


கண்ணினாள் (4)

பொரு கயல்_கண்ணினாள் தான் போந்ததை அறிந்து அழுங்கி – உதயணகுமார:1 16/1
வம்பில் நீண்ட மை வாள் நெடும்_கண்ணினாள் – சூளாமணி:5 343/4
கட்டுரை எடுத்தாள் கயல்_கண்ணினாள் – நீலகேசி:10 861/4
புணரும் என்றனள் போது_அன_கண்ணினாள் – நீலகேசி:10 880/4
மேல்


கண்ணினாளும் (2)

வென்றி வேல்_கண்ணினாளும் வெகுண்டு உரை செப்புகின்றாள் – உதயணகுமார:4 201/3
செங்கயல்_கண்ணினாளும் செல்வனும் திளைத்து தீம் தேன் – சூளாமணி:10 1706/1
மேல்


கண்ணினான் (1)

முகத்தினால் பொருள்_முடிவு கண்ணினான் – சூளாமணி:7 575/4
மேல்


கண்ணினுக்கு (1)

கண்ணினுக்கு இனிய மேனி காளை-தன் கமல_வாயின் – யசோதர:1 64/1
மேல்


கண்ணினும் (1)

கண்ணினும் அன்றி கருத்தினும் வேறு என காட்டலுற்று – நீலகேசி:6 679/3
மேல்


கண்ணினை (1)

கண்ணினை கழிகள்ளால் மிண்டி கொண்டு நீட்டலும் – நீலகேசி:4 352/2
மேல்


கண்ணினையும் (1)

கனை கடலின் நுண் மணலின் கண்ணினையும் ஈந்தான் – நீலகேசி:5 641/3
மேல்


கண்ணினொடு (1)

பேதைமை கலந்து பிறழ் கண்ணினொடு ஒடுங்கும் – சூளாமணி:10 1614/1
மேல்


கண்ணீர் (1)

அழுத கண்ணீர் அகல் ஞாலத்து அரசர் உருக அருவியாய் – சூளாமணி:9 1482/3
மேல்


கண்ணும் (23)

சிறு மலர் நெற்றி கண்ணும் சேரவே மறைய கண்டு – நாககுமார:3 81/3
மற்று அவன் மனமும் கண்ணும் வாழ்க்கையும் வலியும் சால்பும் – சூளாமணி:5 244/3
நூல் ஆராய்ந்து நுண் பொறி கண்ணும் நொடி_வல்லான் – சூளாமணி:5 308/1
மங்கைமார்கள் கண்ணும் வண்டும் மாலையும் மனங்களும் – சூளாமணி:6 488/3
கடுத்த செம் கண்ணும் நீர் திவலை கான்றவே – சூளாமணி:7 682/4
தாமரை அனைய கண்ணும் தட கையும் பவழ வாயும் – சூளாமணி:8 980/1
தாம் உடை மனமும் கண்ணும் நிறைவும் தம் பால ஆகா – சூளாமணி:8 992/3
மன்னவற்கு உணர்வும் கண்ணும் மாற்றமும் வலியும் தோளும் – சூளாமணி:9 1175/3
மடுத்த வாளும் கேடகமும் கவச கண்ணும் மார்பகமும் – சூளாமணி:9 1350/1
செந்தாஅமரை புரையும் செழும் கண்ணும் தட கையும் பவள வாயும் – சூளாமணி:9 1531/1
சேது_ஆம்பல் வீழ்ந்து அனைய செவ்வாயும் செங்குவளை திளைத்த கண்ணும்
மீது ஆர்ந்த வெண் நிலா சுடர் ஒளியும் வெள்ளி குன்று அனைய தோளும் – சூளாமணி:9 1533/1,2
என்றலும் இரண்டு கரு நீல மலர் கண்ணும்
சென்று கடை சேந்து சிறு வாள் நுதல் வியர்த்தாள் – சூளாமணி:10 1608/1,2
கந்துகங்கள் கைத்தலத்தால் ஏறுண்டு பொங்கி கரும் கண்ணும் தாமும் உற கலந்து எழுந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1755/1
வடி அரத்தம் இடை வழித்து கரும் கண்ணும் செம்பொன்னால் வளைத்த சூரல் – சூளாமணி:10 1801/1
யாழ் இரங்கு மணி வண்டும் இலங்கு இழையார் கரும் கண்ணும் மருங்கு நீங்கா – சூளாமணி:10 1807/3
ஓட்டினாள் நிறையும் கண்ணும் உள்ளமும் களித்தது அங்கே – சூளாமணி:10 1824/3
கரும்பு அணி மொழியினார்-தம் கரும் தடம் கண்ணும் வண்டும் – சூளாமணி:11 1864/1
கன்னியவள் மேல் இளைய காளை இரு கண்ணும்
மன்னு கமழ் தாமரையின் வாய் இதழ் அலங்கல் – சூளாமணி:11 2031/1,2
பின்னி என வீழ்ந்த பிணை அன்ன அவள் கண்ணும்
துன்னும் இரு நீலம் என வந்து எதிர் துதைந்த – சூளாமணி:11 2031/3,4
போழும் கண்ணும் தலையும் தடிகளும் – நீலகேசி:2 208/1
காகமே உண்ணும் கண்ணும் மற்று அன்னதே – நீலகேசி:2 214/3
கண்ணும் தலையும் பிறவும் கரும் தடியும் – நீலகேசி:5 653/1
கண்ணும் மூக்கொடு நா மெய் செவிகளாய் – நீலகேசி:10 857/2
மேல்


கண்ணுவார் (1)

கண்ணி தம்-மின் என்று இரந்து கொண்டு நின்று கண்ணுவார் – சூளாமணி:6 481/4
மேல்


கண்ணுள் (3)

குடி தொடர் இரண்டும் கேட்டே குறுமயிரெறிந்து கண்ணுள்
பொடித்த நீர் திவலை சிந்த புகழ்ந்தனர் இருந்த வேந்தர் – சூளாமணி:6 562/1,2
பெருகினான் வெகுளி கண்ணுள் பிறந்தது பிறங்கு செம் தீ – சூளாமணி:9 1147/1
அழுவதன் கண்ணுள் நீர் அழிவது ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1515/4
மேல்


கண்ணுற்றார் (1)

கணி வரை பொழுதினால் கண்ணுற்றார் அரோ – சூளாமணி:8 958/3
மேல்


கண்ணுறாது (1)

கண்ணுறாது ஒன்றுதலால் கலப்பு_இலவாம் ஆகவே – நீலகேசி:2 200/2
மேல்


கண்ணே (1)

உறையல ஒருவன் கண்ணே உடன் அவை ஆக ஒட்டி – நீலகேசி:4 434/2
மேல்


கண்ணை (2)

தன் கையின் தன் கண்ணை தானே பொத குத்தி – நீலகேசி:7 770/1
தன் கையில் தன் கண்ணை தான் பொத குத்துவது – நீலகேசி:7 770/3
மேல்


கண்ணொடு (2)

கண்ணொடு கலக்கும் மற்று இ கடைப்படு காமம் என்றான் – யசோதர:2 126/4
கண்ணொடு காது இவை இலள் கரந்தன முலை இரண்டும் – நீலகேசி:2 191/1
மேல்


கண்ணோட்டத்தால் (1)

காய்வ செயினும் குழவிக்-கண் கவன்று கழி கண்ணோட்டத்தால்
தாய் தன் முலையில் அமுது ஊட்டும் தகையன் அறவோன்-தான் என்று – நீலகேசி:1 134/1,2
மேல்


கண்திறந்து (1)

கண்திறந்து உந்திடும் காவலன்-தனை – நாககுமார:4 105/2
மேல்


கண்பட (1)

எல்லை நீர் உலகு இனிது கண்பட
வெல்லும் வேலவன் விளங்கு தண் அளி – சூளாமணி:7 595/1,2
மேல்


கண்படான் (1)

காவல் ஓவும்-கொல் என்று கண்படான்
மா வல் தானை அ மன்னர்_மன்னனே – சூளாமணி:7 599/3,4
மேல்


கண்படுக்கும் (3)

நீழலே நிரந்து கண்படுக்கும் நீர்மையான் – சூளாமணி:3 112/2
இன்றைக்கொண்டு உலகம் எல்லாம் இனிது கண்படுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:7 772/4
கழனி செந்நெல் கதிர் என்னும் கவரி வீச கண்படுக்கும்
பழன குவளை நீர் நாடன் பாவை வார்த்தை பகருற்றேன் – சூளாமணி:10 1748/3,4
மேல்


கண்படுப்ப (1)

ஒற்றை வெண்குடையின் நீழல் உலகு கண்படுப்ப ஓம்பி – சூளாமணி:2 69/2
மேல்


கண்மலர்ந்து (1)

வான் நெறி-கண் வந்தவன் மகிழ்ந்து கண்மலர்ந்து தன் – சூளாமணி:6 497/3
மேல்


கண்மலர (1)

திரு விளைத்து உலகு கண்மலர தெவ்வர்-தம் – சூளாமணி:3 79/1
மேல்


கண்விட்டு (1)

பொன் அவிர் தொடர் கண்விட்டு புறத்து கால் புரோசை கோத்து – சூளாமணி:8 928/2
மேல்


கண (2)

கண படை பதினெட்டு ஆகும் ஆயிரம் கருவி ஆக – சூளாமணி:12 2110/2
கண்டு அவாம் காமுகரும் யாமும் கண நரியும் – நீலகேசி:1 128/3
மேல்


கணக்கிலரே (1)

காட்டுகில்லார் அவர் தாம் அவை அறிவது ஓர் கணக்கிலரே – நீலகேசி:9 838/4
மேல்


கணக்கும் (2)

கற்று இனி எல்லா கணக்கும் கலந்து உரை காண்பு என்னையோ – நீலகேசி:5 518/4
காலங்கள் சொல்லாய் அது-தான் உன் கணக்கும் என்றால் – நீலகேசி:6 721/2
மேல்


கணங்கள் (3)

வட்டமாய் உருளும் கண்ண கணங்கள் வந்து இரைத்த அன்றே – சூளாமணி:9 1429/4
கணங்கள் தாம் பல கடன் சொல்லி கலந்து எடுத்து ஏத்தி – நீலகேசி:1 60/2
கடை_இலா ஞானம் எய்தி கணங்கள் நான் மூன்றும் சூழ்ந்து – நீலகேசி:4 446/2
மேல்


கணங்களோடு (1)

கணங்களோடு பறிப்புண்டி கண்டாய் வாழி நறும் குரவே – சூளாமணி:8 1128/4
மேல்


கணத்தினில் (1)

கவ்விய கருமம் எல்லாம் கணத்தினில் உதிர்ப்பை ஆக்கும் – நாககுமார:1 4/3
மேல்


கணத்துள் (1)

உடனே அவை தோன்றி ஒரு கணத்துள்
கெடுமே அவை கேட்டினும் வாள் கண் நல்லாய் – நீலகேசி:5 491/2,3
மேல்


கணத்தை (1)

ந கணத்தை நயந்துடன் நோக்கிலன் – உதயணகுமார:1 48/1
மேல்


கணதரர் (1)

சிறந்து கோட்டத்து செல்வக கணதரர்
இறைவன் நல் மொழி இ பொருள் உட்கொண்டு – நாககுமார:1 22/1,2
மேல்


கணம் (22)

பரிந்து பேய் கணம் ஆடவும் பல நரி பறைந்து உண்ணவும் – உதயணகுமார:3 181/2
கணம் குழை கருமம் ஆம் கருதிற்று என்றனன் – சூளாமணி:5 382/3
மலை-தலை மயில் கணம் மருட்டும் அவர் சாயல் – சூளாமணி:6 451/4
கணம் கெழு கலாவம் ஒளி காலும் அகல் அல்குல் – சூளாமணி:6 452/1
கணம் குழை மடந்தையர் கவின் பிறழ் இரும் கண் – சூளாமணி:6 457/1
கணம் நிரைத்து இலங்கும் காய் பொன் முடி மிசை ஈர்_ஐஞ்ஞாறு – சூளாமணி:6 543/3
கண்கவர் சாமரை வெண் மயிரின் கணம்
தண் கதிர் வெண்குடையாய் தரல் வேண்டும் இது – சூளாமணி:7 665/2,3
மூடியிட்டன முகில் கணம் முரன்று இடை நொறுங்காய் – சூளாமணி:7 717/1
குழல் கொள் தும்பி கணம் கூடி ஆட நகும் – சூளாமணி:7 739/1
கணம் கெழு களி வண்டு ஆல பாசடை கலந்த பொய்கை – சூளாமணி:7 758/3
சாறு கொண்டு மான் கணம் தயங்கு நீர சார் எலாம் – சூளாமணி:7 796/4
பைம் கண் செம் முக பரூஉ கை அம் பகடு தம் பால் பிடி கணம் புடை சூழ – சூளாமணி:8 884/2
கணம் கெழு கவரிகள் கலந்து காழ் அகில் – சூளாமணி:8 954/1
கணம் குழையீர் யாம் உமக்கு கைமாறு இலேம் என்று – சூளாமணி:10 1644/3
கணம் குழை மடந்தைமாரை கடி புனல் ஆடல் காண்பான் – சூளாமணி:10 1669/3
கணம் குழை அஞ்சல் என்று கரு மணி_வண்ணன் தேற்ற – சூளாமணி:10 1708/3
மீளி யாக்கைய தாக்கி உண் பேய் கணம் மிகை சூழ் – நீலகேசி:1 32/3
கண்டு யாம் இ கணம் ஓடி தன்-பால் சொன்னோமாக – நீலகேசி:1 36/2
கரந்த கார் இருள் போல் கணம் காண்டலுக்கு அரிதாய் – நீலகேசி:1 43/2
எனையவும் கந்தம் இரு கணம் நில்லா – நீலகேசி:5 574/3
துப்பும் உரைத்து என்னை தோன்றிய அ கணம்
தொக்க விளைவு உரைப்பாய் பின் வழிவழி – நீலகேசி:5 614/2,3
தொகை கணம் யாவையும் சூனியம் ஆமால் – நீலகேசி:7 753/3
மேல்


கணம்-தனிலே (1)

கணம்-தனிலே நிலை கந்தமும் ஆய கால் – நீலகேசி:5 575/3
மேல்


கணம்-தோறு (1)

ஆத்த கணம்-தோறு அலர்ந்த நிகழ்ச்சியும் – நீலகேசி:5 613/2
மேல்


கணம்கொள் (1)

கணம்கொள் வாரண கம்பலை செல்வமும் – சூளாமணி:1 15/2
மேல்


கணமும் (2)

எல்லா அமரர் கணமும் இராப்பகல் – சூளாமணி:5 280/3
கள் கமழ் கோதையர் கணமும் மீண்டது – சூளாமணி:7 691/2
மேல்


கணமே (1)

கணமே எனினும் ஒரு காலம் இலை – நீலகேசி:6 677/4
மேல்


கணவர் (1)

அம் கணவர் செய்வ செய்து அசதியாடின்றே – சூளாமணி:10 1650/3
மேல்


கணவள் (1)

செங்கயல் நெடும்_கணவள் வேள்வி நகர் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1093/4
மேல்


கணவன் (1)

கருவரை மேல் தன் கணவன் காலனையும் கவிழ்த்திட்டாள் – நீலகேசி:2 192/2
மேல்


கணவன்-தன்னை (1)

இன் உயிர் கணவன்-தன்னை இனிமையின் நினைத்து இருப்ப – உதயணகுமார:5 259/2
மேல்


கணவனோடு (1)

காவல் பூண்ட கணவனோடு ஈமத்தின் – நீலகேசி:2 218/3
மேல்


கணாதனே (1)

காட்டினார் பலருளும் கணாதனே எனும் – நீலகேசி:8 783/3
மேல்


கணாய் (2)

அயில் தெறும் நெடும்_கணாய் ஆவது இல்லை அல்லதும் – நீலகேசி:4 350/4
நெறி ஆம் இவை நீலம் நிகர்த்த கணாய் – நீலகேசி:5 489/4
மேல்


கணார் (5)

காவி வாய் கரும்_கணார் காமர் பூம் சிலம்பு – சூளாமணி:2 46/1
வாமத்தின் மயங்கி மை மதர்த்த வாள் கணார் – சூளாமணி:2 61/4
மை துழாம் நெடும்_கணார் மனத்துள் காமனார் – சூளாமணி:3 74/3
நீல வாள் நெடும்_கணார் நிரந்து நெஞ்சு தாழ் ஒரீஇ – சூளாமணி:6 486/3
காவி அம் கரும்_கணார் கமழ ஊட்டிய – சூளாமணி:7 817/1
மேல்


கணார்-தம் (4)

மான் அளாம் மதர்வை நோக்கின் மை அரி மழை_கணார்-தம் – சூளாமணி:2 40/1
கொற்றவன் நெடும்_கணார்-தம் குவி முலை தடத்து மூழ்கி – சூளாமணி:2 69/3
வடி கயல் நெடும்_கணார்-தம் வளை கையால் வளைத்த மார்பில் – சூளாமணி:6 558/2
மான் அமர் நெடும்_கணார்-தம் மனம் என வெஃகி மைந்தர் – சூளாமணி:9 1193/1
மேல்


கணால் (3)

தாமரை கணால் தான் பருகும் நாள் – உதயணகுமார:5 289/4
தாமரை செம் கணால் தழுவி பின் அவர் – சூளாமணி:8 961/2
பாவையர் கரும் கணால் பருகுவார்கள் போல் – சூளாமணி:10 1693/3
மேல்


கணாள் (2)

கய மலர் நெடும்_கணாள் ஓர் காரிகை காட்டினாளே – சூளாமணி:10 1833/4
நீலகேசி நெடும்_கணாள் சொல்லும் – நீலகேசி:2 207/2
மேல்


கணாளரும் (1)

தொழில்_கணாளரும் தவிர்க என சூளுற்று மொழிந்தான் – சூளாமணி:7 708/4
மேல்


கணாளும் (3)

மை வழி நெடும்_கணாளும் மனம் புக்க குரிசில்-தன்னை – சூளாமணி:8 983/3
மைப்பு உடை நெடும்_கணாளும் மருங்கு நின்றவரை நீக்கி – சூளாமணி:8 1016/2
குரு மணி கொம்பர் அன்ன கொழும் கயல் நெடும்_கணாளும் – சூளாமணி:10 1622/2
மேல்


கணான் (5)

பங்கய செம்_கணான் மேல் படைத்தொழில் பயின்ற போழ்தும் – சூளாமணி:5 350/3
வெளியவன் மிளிர் மரை புரையும் செம்_கணான் – சூளாமணி:9 1409/1
திரு வளர் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் தேவிமார்கள் – சூளாமணி:10 1623/3
திரு மகிழ் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் வணங்க செல்வ – சூளாமணி:11 1841/1
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
மேல்


கணான்-தன் (1)

சலநலசடி என் பேர் தாமரை செம்_கணான்-தன் – சூளாமணி:6 572/2
மேல்


கணானே (1)

தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே – சூளாமணி:8 830/4
மேல்


கணி (16)

பரதகன் தங்கை பால் மொழி வேல் கணி
திரு நிலம் புகழ் திலதமாசேனையும் – உதயணகுமார:4 219/1,2
கரும் கணி பதுமை தோழி காரிகை ஒருத்தி வந்தாள் – உதயணகுமார:4 226/4
பொரு கயல்_கணி பூம் குழை மாதரும் – நாககுமார:1 24/2
கணி நிலை இலா திறல் கடவுள் தானகம் – சூளாமணி:4 180/3
கனல் விரவிய மணி இடை கனகம் கணி அணி திரளின் – சூளாமணி:6 439/3
கணி முழா மருங்குல் பாடல் கலிப்பு இவை தவிர்த்து சென்றார் – சூளாமணி:7 674/4
கணி அளப்பு_அரிய நீர கல்லென கலந்த அன்றே – சூளாமணி:8 841/4
கணி வரை பொழுதினால் கண்ணுற்றார் அரோ – சூளாமணி:8 958/3
கணி நலம் கருதலாகா கண் கவர் சோதி என்றாள் – சூளாமணி:8 1009/4
கணி மிடற்ற நற வேங்கை அவிர் சுணங்கின் மடவார்-தம் கை மேல் கொண்டு – சூளாமணி:8 1034/1
கணி முத்து அணி சிந்திய கண் விரவி – சூளாமணி:8 1077/2
கணி வேண்டின நாள் கழியும் துணையும் – சூளாமணி:8 1082/3
மே உடை அணிந்த கணி வேலை இது என்றான் – சூளாமணி:8 1098/4
கணி கொண்டு அலர்ந்த நற வேங்கையோடு கமழ்கின்ற காந்தள் இதழால் – சூளாமணி:9 1327/1
கணி தயங்கு வினை நவின்ற கண்டத்து திரை மகளிர் கையின் நீக்கி – சூளாமணி:10 1800/3
வினை உடையன பொழுது இவை என விரிவன கணி வேங்கை – நீலகேசி:1 16/2
மேல்


கணிக்கப்படாத (1)

கணிக்கப்படாத கதிர் மணி குன்றம் – சூளாமணி:5 283/3
மேல்


கணிகத்த (1)

கந்தம் ஐந்து இவை கணிகத்த ஆம் என கரைந்தும் – நீலகேசி:5 478/1
மேல்


கணிகமும் (1)

காலம் நீ வேண்டாயாய் கணிகமும் கற்பமும் – நீலகேசி:4 297/1
மேல்


கணிகை (2)

பெருமகன் கணிகை மைந்தர் பிங்கல கடகரை – உதயணகுமார:1 68/3
சீரிற்கு ஒத்தாள் கணிகை தெருண்டாள் பெண் – நீலகேசி:3 249/2
மேல்


கணிகைமார்கள் (1)

கண்_இலர் துறந்திடும் கணிகைமார்கள் போல் – சூளாமணி:12 2083/2
மேல்


கணிகையர்க்கே (1)

அறம் தூய்மை கணிகையர்க்கே ஆற்றவும் உளதாமால் – நீலகேசி:4 278/4
மேல்


கணிகையரே (1)

நோன்றலையும் நோன்பு என்னான் நோக்கு உடைய கணிகையரே
போன்று இருந்து பொதி அறுக்கும் புத்தன்-தன் புல் நெறியை – நீலகேசி:2 163/2,3
மேல்


கணிகையரோடு (1)

காமம் ஊரின் கணிகையரோடு அன்ன – நீலகேசி:3 244/1
மேல்


கணிகையார்-தமை (1)

அம்பு என நெடிய கண் கணிகையார்-தமை
நம்பிய இளையவர் பொருளின் இனையுமால் – சூளாமணி:12 2085/1,2
மேல்


கணிதம் (2)

கணிதம்_இலா குண சுதனை கீர்த்தியுடனே பெறுவை – நாககுமார:1 37/3
கணிதம்_இல் பொருள் சென்று கவர்ந்தனர் – யசோதர:3 209/4
மேல்


கணிதம்_இல் (1)

கணிதம்_இல் பொருள் சென்று கவர்ந்தனர் – யசோதர:3 209/4
மேல்


கணிதம்_இலா (1)

கணிதம்_இலா குண சுதனை கீர்த்தியுடனே பெறுவை – நாககுமார:1 37/3
மேல்


கணியாது (2)

கணியாது முழுது உணர்ந்த கடவுள் என்று அறையுமே – சூளாமணி:4 182/2
கணியாது முழுது உணர்ந்த கடவுள் என்று அறைந்தாலும் – சூளாமணி:4 182/3
மேல்


கணின் (1)

கொலை தொழில் கொள் வாள் கணின் அகத்த குறி கண்டீர் – சூளாமணி:6 453/4
மேல்


கணீர் (2)

வாளையாம் நெடும்_கணீர் மயங்கி என்னை இ – சூளாமணி:8 1053/2
காவி ஆய் நெடும் கணீர் கருதிற்று என் என – சூளாமணி:12 2095/3
மேல்


கணுக்கு (1)

ஏர் வளர் நெடும் கணுக்கு இலக்கம்_அல்லனால் – சூளாமணி:3 82/2
மேல்


கணும் (3)

மாழை வாள் நெடும் கணும் மயங்கி வந்து சென்று – சூளாமணி:2 44/2
வள் இதழ் கரும் கணும் வலம் துடித்தவே – சூளாமணி:9 1223/4
செப்பு அடு வன முலை செறிக்கும் சிதர் அரி மழை கணும் சிறைக்கும் – நீலகேசி:1 72/2
மேல்


கணை (26)

ஐம் மிகும் கணை மதன் அம்பு மீ குளிப்பவும் – உதயணகுமார:2 123/2
ஊட்டவே கணை உன்னத மாரனே – உதயணகுமார:5 265/4
கன்னல் வில் கணை இல்லா காமனை – உதயணகுமார:5 285/1
நல் நுதல் கணை விழியை நாக நல் குமரனுக்கு – நாககுமார:3 99/3
கணை சிலை பிடித்து ஒருவன் கண்டு ஒர் ஓலை முன் வைத்து – நாககுமார:4 121/3
நாந்தகம் அயில் கணை நலம்பெற திரித்து உடன் – நாககுமார:4 125/3
வண்டு உள கணை பயன் மனிதர்க்கு என்றனன் – யசோதர:2 80/4
பூம் கணை மாரி வெள்ளம் பொருது வந்து அலைப்ப புல்லி – யசோதர:2 91/2
காமவேள் கவர் கணை கலந்தது அல்லது – சூளாமணி:2 53/2
ஐது உலாம் கவர் கணை அரும்புவைத்தவே – சூளாமணி:3 74/4
கவர் கணை கடைக்கணித்து உருவு காட்டினார் – சூளாமணி:3 80/4
கலை தொழில்கள் காமன் எய் கணை தொழில்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:6 453/3
காமனும் கணை பயன் கொண்டு கண்களால் – சூளாமணி:8 1054/1
கடும் கணை என்னும் தாரை கலந்து மேல் பொழிய வேந்தர் – சூளாமணி:9 1197/3
போர் அழல் வார் கணை மாரி பொழிந்தது – சூளாமணி:9 1240/2
தோன்றிய விஞ்சையர் மேல் தொடு வெம் கணை
கான்றது திண் சிலை கான்றலுமே திசை – சூளாமணி:9 1243/1,2
வேணு முகத்தது மண்டலம் வெம் கணை
காணும் முகத்ததுவோ உணர் காலே – சூளாமணி:9 1244/3,4
காரினும் பெரிது அவர் கணை பெய் மாரியே – சூளாமணி:9 1272/4
வெம்பிய கணை மழை விரவி வில்லொடு – சூளாமணி:9 1277/3
தார் உடைய மார்பினிடை சார் கணை குளிப்ப – சூளாமணி:9 1281/1
வெம் கணை தெரிந்தது விலக்கி விறல் வெய்யோய் – சூளாமணி:9 1284/2
கணை சேர்ந்த தூணி தோளான் கை சிலை பிடித்து கொண்டு – சூளாமணி:9 1304/3
வில் ஒரு கையின் ஏந்தி வெம் கணை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1306/1
கல்லென கலங்கி வீழ கை சிலை கணை ஏறிட்டான் – சூளாமணி:9 1306/4
சிலை இடத்து_உடையார் கணை வலத்து_உடையார் சிலர் நின்று செய்வது ஈங்கு என்னோ – சூளாமணி:9 1318/3
செக்கின் கணை போன்று இனி சென்று உருள் சேமம் என்றாள் – நீலகேசி:4 407/4
மேல்


கணைக்கு (2)

மான வில் கணைக்கு இலக்கா மன்மதன் என்ன கண்டோர் – உதயணகுமார:5 255/2
போது உலாம் சிலையினான்-தன் பொரு கணைக்கு இலக்கம் செய்யும் – சூளாமணி:8 991/3
மேல்


கணைகள் (2)

அமைத்து இருவர் வில் கணைகள் அ கதிர் மறைத்தவே – உதயணகுமார:3 180/4
உரு_இலி மதன் கணைகள் உற்று உடன் சொரிய பாய – உதயணகுமார:4 204/1
மேல்


கணையம் (3)

வம்பு கொண்ட வளையங்கள் கணையம் விட்டுவிட்டு ஏறு – சூளாமணி:9 1347/3
கண் இயல் யானை மேல் கணையம் பாய்வன – சூளாமணி:9 1401/2
கை வரை ஒழுகிய கணையம் பாய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1405/1
மேல்


கணையன் (1)

பூவின் வார் கணையன் என்னே புணர்த்தவாறு இதனை என்னா – யசோதர:2 109/3
மேல்


கணையால் (1)

தெருள்வார் திரிவார் செரு ஆர் கணையால்
உருள்வார்களும் ஆகி உடைந்தனரே – சூளாமணி:9 1247/3,4
மேல்


கணையின் (1)

கல் ஆர் கொண்டல் பெயல் போலும் கணையின் மாரி கழல் வேந்தன் – சூளாமணி:9 1343/2
மேல்


கணையினாற்கு (1)

காய்ந்து எரி கணையினாற்கு கருடனும் உழையன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1443/4
மேல்


கணையினான்-தன் (1)

கடி மலர்_கணையினான்-தன் கழல் அடி பரவி காமர் – சூளாமணி:4 163/1
மேல்


கணையினானே (1)

முன்னவன் புணர்த்த ஆறு அ மொய் மலர்_கணையினானே – சூளாமணி:2 66/4
மேல்


கணையும் (1)

மன்னிய வில் கை நோக்கி மலர் அணி கணையும் நோக்கி – சூளாமணி:8 1019/3
மேல்


கணையை (1)

சொல் அறி கணையை வாங்கி தொடுத்து அவன் விடுத்தலோடும் – யசோதர:4 257/1
மேல்


கணையொடு (1)

காம நீள் சிலை கணையொடு குனிவ கண்டாலும் – சூளாமணி:6 465/3
மேல்


கணோடு (1)

சேந்தன சிறு கணோடு திசைமுகம் சிறகு-தம்மால் – சூளாமணி:9 1443/2
மேல்


கத்தி (2)

தொடுக்கிய தொடுத்த போலும் துறு மலர் கத்தி மாதர் – சூளாமணி:6 558/3
கத்தி கொண்டு இல்லில் வாழ் பேய் கால் தலை வேறு செய்து – நீலகேசி:3 260/3
மேல்


கத்திகை (1)

கத்திகை கண்ணியன் காணும் பால் எலாம் – சூளாமணி:9 1387/3
மேல்


கத்துண்டான் (1)

கோன் பட்டான் குந்தத்தால் கத்துண்டான் ஏனாதி – நீலகேசி:2 197/1
மேல்


கத (1)

கத களி யானை முன் கல் எறிந்தால் போல் – நீலகேசி:7 739/1
மேல்


கதத்தன் (2)

ஓட்ட அரும் கதத்தன் ஆகி கேசரன் உரைக்கலுற்றான் – சூளாமணி:6 517/4
அறிவினால் பெரிய நீரான் அவிந்தன கதத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:6 529/4
மேல்


கதத்து (1)

கறுப்பு உடை மனத்து எழு கதத்து அரசன் ஐயோ – யசோதர:5 266/3
மேல்


கதத்துடன் (1)

கதத்துடன் இழித்து அடு கடத்திடை மடுத்தான் – யசோதர:5 263/4
மேல்


கதம் (6)

கதம் உறு கவலை நீங்கும் காட்சி நல் தவத்தன் ஆகி – உதயணகுமார:1 27/3
காது வேல் மன்னன் களிறு கதம் எழற்கு – உதயணகுமார:6 336/1
நாகம் மிக்க கதம் கொண்டு ஓடி நகர் மாடம் அழித்து செல்ல – நாககுமார:2 57/1
கதம் உறு கவலை நீங்கி காட்சி நல் அறிவு முன்பாய் – நாககுமார:5 169/3
பூம் கழல் பொலம் குழை திவிட்டனோடு போர் கதம்
தாங்கு எழில் பெரும் கை யானை சங்க_வண்ணன் ஏறினான் – சூளாமணி:6 473/3,4
கதம் அழல் எழ உமிழ் தகைய காண் நில – சூளாமணி:11 1881/3
மேல்


கதம்பட்டான்-கொல் (1)

காலனை கதம்பட்டான்-கொல் அன்று எனில் கற்பம் ஆள்வார் – சூளாமணி:9 1153/2
மேல்


கதம்படுக்கலுற்றான் (1)

அற்றை நாள் இரவில் யானை அனல் கதம்படுக்கலுற்றான் – உதயணகுமார:1 83/4
மேல்


கதலி (3)

கண் உயர் கதலி வேலி கார் கயிலாய நெற்றி – சூளாமணி:6 554/2
பைம் துகில் கதலி கை பரந்த போலுமே – சூளாமணி:8 953/4
கழை சேர் கொடியும் கதலி வனமே – நீலகேசி:5 465/2
மேல்


கதலிகை (8)

கம்ப மாட கதலிகை போலுமே – சூளாமணி:4 141/4
கதிர் நகை கபாட வாயில் கதலிகை கனக நெற்றி – சூளாமணி:6 504/1
கண் நிலாம் கனக மாட கதலிகை முகிலோடு ஆடி – சூளாமணி:8 835/1
கார் அணி மின்னின் தோன்ற கதலிகை நடுவித்தானால் – சூளாமணி:8 932/4
எரிவன சுடர் மணி எழுவன கதலிகை
தெரிவன அரியன தெருவொடு திசையே – சூளாமணி:8 937/3,4
பைம் துகில் கதலிகை பரந்து தோன்றுவ – சூளாமணி:8 953/2
கழுகு போம் களத்து வென்று கதலிகை நடுதும் அன்றேல் – சூளாமணி:9 1160/3
கதலிகை காம்பொடு கடுகி தாமரை – சூளாமணி:9 1404/3
மேல்


கதவம் (4)

நின் சிறுவன் சரணத்தால் நீங்கும் திரு_கதவம் – நாககுமார:2 46/2
திண் நிலைய மணி கதவம் தாழ் திறந்து திரு_விளக்கு திகழ மாட்டி – சூளாமணி:8 1036/1
மா புரத்து மாளிகை-தம் மணி கதவம் தாழ் திறந்து மனத்தின் தாழும் – சூளாமணி:9 1529/3
அ தலை அம் பெரும் கதவம் அடைப்பு ஒழித்திட்டு அலை வேலான் – நீலகேசி:2 172/4
மேல்


கதவமும் (1)

காட்சியேன் எனில் எல்லா கதவமும் திறக்க என திறப்ப – நீலகேசி:2 151/3
மேல்


கதவினை (1)

கடையுடை காவலாளர் கதவினை திறக்க போந்தே – உதயணகுமார:6 328/1
மேல்


கதவு (2)

சிறுவன்-தன் சரணம் தீண்ட சினாலயம் கதவு நீங்க – நாககுமார:2 51/1
பொறி எனும் வாயில் ஐந்து பொன் கதவு அடைத்து மாற்றி – சூளாமணி:12 2111/2
மேல்


கதழ (3)

கை முகிழ் முடி தடம் கதழ சேர்த்தினான் – சூளாமணி:4 181/2
கல் நவில் கடக கை கதழ கூப்பினான் – சூளாமணி:4 197/4
கலம் புரி தட கையால் கதழ கூப்பினார் – சூளாமணி:8 960/4
மேல்


கதறி (1)

காக்கை ஆர்ப்பன கழுது தம் கிளையொடு கதறி
தூக்கள் ஈர்ப்பன தொடர்ந்த பல் பிணங்களும் தூங்க – நீலகேசி:1 31/1,2
மேல்


கதறியே (1)

கவற்சியுள் கதறியே கலங்கி மன்னன் வீழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:2 139/4
மேல்


கதி (17)

பொல்லா கதி அறுத்து பொற்பு உடைய முத்தி-தனை – நாககுமார:1 36/2
திறம் இது உணர்ந்து தேறி தீ_கதி பிறவிக்கு அஞ்சி – நாககுமார:5 170/3
கறங்கு என வினையின் ஓடி கதி ஒரு நான்கினுள்ளும் – யசோதர:1 35/1
சிறப்பு உடை மரணம் இல்லை செல் கதி என்-கொல் என்றார் – யசோதர:2 156/4
சென்றது அ மயிடத்தொடு செல் கதி – யசோதர:3 222/4
இ கதி துன்னி கண்டேம் இனி கதிக்கு என் செய்வோமே – யசோதர:5 303/4
தருவது சுர_கதி தந்து பின்னரும் – யசோதர:5 329/2
கதி மகிழ நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 188/4
நாடும் கதி அவை நான்கு உள கண்டாய் – சூளாமணி:11 1921/4
புன்கண் கதி செல்லும் வாயில் புணர்ப்பவன் – சூளாமணி:11 1999/2
கதி நான்கும் கதி சேரும் வாயிலும் இவ்விவை இதனால் – சூளாமணி:11 2067/1
கதி நான்கும் கதி சேரும் வாயிலும் இவ்விவை இதனால் – சூளாமணி:11 2067/1
மறுதரவு_இல் கதி படரும் மா தவத்து வரம்பு_ஆயோன் – சூளாமணி:11 2068/4
நால் கதி உள்ள நரகரை நாம் சொல்லின் மூன்று வகை – நீலகேசி:1 75/1
காற்று வலையங்கள் ஏந்தும் நிரைய கதி நிலம்-தாம் – நீலகேசி:1 75/2
ஒக்கவே வேண்டுமால் உயர்வு இலா கீழ் கதி
புக்கு வீழ்ந்தார் பிறர் பொங்கி நின்றார் எமர் – நீலகேசி:5 555/2,3
ஐயம்_இல் தீ_கதி செலுத்துவது அது என்னை ஆவது என்றாள் – நீலகேசி:9 828/4
மேல்


கதி-பால் (1)

இன்னும் சிலவர் இழி கதி-பால் பட்டு – சூளாமணி:11 1980/2
மேல்


கதிக்கு (1)

இ கதி துன்னி கண்டேம் இனி கதிக்கு என் செய்வோமே – யசோதர:5 303/4
மேல்


கதிக்கும் (1)

ஊமை கூகையும் ஓரியும் உறழ் உறழ் கதிக்கும்
யாமத்து ஈண்டி வந்து ஆண்டலை மாண்பு_இல அழைக்கும் – நீலகேசி:1 29/2,3
மேல்


கதிகளும் (1)

மிக்க பல் கதிகளும் உயிரின் மெய்ம்மையும் உணர்ந்தவர்க்கு அரிதே – நீலகேசி:1 70/3
மேல்


கதிகளுள் (1)

மையலுற்று அழுந்தி நான்கு கதிகளுள் கெழுமி செல்வர் – யசோதர:4 238/3
மேல்


கதியவர் (1)

கதியவர் தம் பெயர் இன்னவை சுட்டின காட்டலினும் – நீலகேசி:9 832/1
மேல்


கதியில் (1)

இழுக்கலுறு தீ_கதியில் உய்க்கும் என எண்ணார் – நீலகேசி:1 108/1
மேல்


கதியின் (1)

கதியின் வாழ்வாரையும் கண்கள் வாங்குங்களே – சூளாமணி:7 741/4
மேல்


கதியின (1)

கதியின வகைய ஆறும் கந்த பிண்டங்கள் சொன்னான் – நீலகேசி:4 425/1
மேல்


கதியினர் (1)

ஏக கதியினர் ஏய விகற்பினர் – சூளாமணி:11 1971/2
மேல்


கதியினால் (1)

கண்டு மன்னு கதியினால்
விண் தலத்தின் மீது போய் – சூளாமணி:9 1376/2,3
மேல்


கதியினுள் (1)

கதியும் கதியினுள் துப்பும் அ துப்பின் – சூளாமணி:11 1920/1
மேல்


கதியினை (1)

கதியினை நாட்டிய காட்டி எமக்கு இங்கு – நீலகேசி:5 609/3
மேல்


கதியும் (2)

கதியும் கதியினுள் துப்பும் அ துப்பின் – சூளாமணி:11 1920/1
சிவண் ஒத்த உயர் வாழ்நாள் சென்ற பினர் செல் கதியும்
அவண் ஒத்த தத்தமது விதி வகையாம் அதிபதியே – சூளாமணி:11 2061/3,4
மேல்


கதியுள் (3)

நடுக்கம் உறும் நால் கதியுள் நரர்கள் படும் துன்பம் – நீலகேசி:1 106/1
அ செல் கதியுள் அமரன் எனப்பாடும் இன்றே – நீலகேசி:4 416/3
துன்புறவு_இல் அ கதியுள் தோற்றுவிக்கும் அன்றே – நீலகேசி:6 664/4
மேல்


கதியே (2)

நில்லாது செல்வர் நிகோத கதியே – சூளாமணி:11 1970/4
வழுவினர் செல்வது மற்று ஓர் கதியே – சூளாமணி:11 1987/4
மேல்


கதிர் (172)

பொங்கு இளம் கதிர் போந்தது அமளியில் – உதயணகுமார:1 62/1
அமைத்து இருவர் வில் கணைகள் அ கதிர் மறைத்தவே – உதயணகுமார:3 180/4
மின் சொரி கதிர் வேல் தானை வீறு அடிபணிய வெம்மை – உதயணகுமார:4 186/1
ஊன் உமிழ் கதிர் வேல் மன்னன் உருமண்ணுவாவு-தன்னை – உதயணகுமார:4 206/2
கள் அவிழ் மாலை வேந்தன் கதிர் மணி தேரின் ஏறி – உதயணகுமார:5 249/3
மதி கதிர் அவியும் அத்த வான் கிரி கண்டு மீண்டும் – உதயணகுமார:5 251/3
கதிர் வேல் வத்தவன் காதல் நல் தந்தையாம் – உதயணகுமார:5 268/2
கதிர் இலங்கு வேல் காளையை கண்டனன் – உதயணகுமார:5 268/4
கடங்கள் வைத்து இலங்கு மாடம் கதிர் மதி சூட்டினால் போல் – நாககுமார:1 7/2
இருள் மனை இமில் ஏறு ஒன்றும் இளம் கதிர் கனவில் தோன்ற – நாககுமார:2 42/3
துயிலினை ஒருவி மன்னன் சுடர் கதிர் வாள் கை ஏந்தி – யசோதர:2 118/1
விண்ணிடை விளங்கும் காந்தி மிகு கதிர் மதியம் தீர்ந்தே – யசோதர:2 134/1
அம் பொன் மா முடி அலர் கதிர் குண்டலம் அரு மணி திகழ் ஆரம் – யசோதர:5 326/1
நம்பும் நாள் ஒளி நகு கதிர் கலங்களின் நலம் பொலிந்து அழகு ஆர்ந்த – யசோதர:5 326/3
கண் நிலாம் கழையின் கதிர் கற்றையும் – சூளாமணி:1 29/1
அடி நிழல் அரசரை அளிக்கும் ஆய் கதிர்
முடி நிழல் முனிவரர் சரணம் மூழ்குமே – சூளாமணி:2 55/1,2
வடி நிழல் வனை கதிர் எஃகின் மன்னவன் – சூளாமணி:2 55/3
பாய் நிழல் பசும் கதிர் பரூஉ மணி குலை குலாய் – சூளாமணி:4 132/2
கங்கை நீர் அன ஞான்ற கதிர் இளம் – சூளாமணி:4 151/1
கலம் உறை கதிர் நகை கபாடம் போழ்ந்ததே – சூளாமணி:4 179/4
தாள் உயர் தாமரை திருவும் தண் கதிர்
நீள் எழில் ஆரமும் நிழன்ற கண் குலாம் – சூளாமணி:4 195/1,2
தாம வேல் இளையவர் காப்ப தாழ் கதிர்
நாம வேல் நர_பதி நகரம் நண்ணினான் – சூளாமணி:4 207/3,4
பொழில் கதிர் பரப்பி வந்து பொங்கு இருள் புதைய நூறும் – சூளாமணி:5 258/1
தொழில் கதிர்_கடவுள் தோன்ற சூரியகாந்தம் என்னும் – சூளாமணி:5 258/2
எழில் கதிர் பிறங்கல் வட்டம் எரி உமிழ்ந்திடுவது அன்றே – சூளாமணி:5 258/3
அழல் கதிர் இலங்கும் செவ்வேல் அதிர் கழல் அரசர்_கோவே – சூளாமணி:5 258/4
சூழ் கதிர் தொழுதி மாலை சுடர் பிறை_கடவுள் தோன்றி – சூளாமணி:5 260/1
தாழ் கதிர் சொரிந்த போழ்தில் சந்திரகாந்தம் என்னும் – சூளாமணி:5 260/2
வீழ் கதிர் விளங்கு வட்டம் வெள்ள நீர் விரியும் அன்றே – சூளாமணி:5 260/3
போழ் கதிர் பொழிந்து பொங்கி புலால் நிணம் பொழியும் வேலோய் – சூளாமணி:5 260/4
கணிக்கப்படாத கதிர் மணி குன்றம் – சூளாமணி:5 283/3
தீம் கதிர் மண்டிலம் சேர்ந்து திளைப்பன – சூளாமணி:5 284/2
சுற்றம் மாண்பு_உடைமையாலும் சூழ் கதிர் திகிரி ஆளும் – சூளாமணி:5 298/1
ஆம்பல் மாலையும் ஆய் கதிர் திங்களும் – சூளாமணி:5 342/3
சூழ் கதிர் புரிசை வேலி சுரேந்திரகாந்தம் ஆளும் – சூளாமணி:5 349/1
தாழ் கதிர் ஆரம் மார்பில் தமனிய குழையினான்-தன் – சூளாமணி:5 349/2
போழ் கதிர் கடவுள் போலும் புதல்வனுக்கு உரிமை செய்ய – சூளாமணி:5 349/3
ஆழ் கதிர் விலங்கல் ஆளும் அரச அஃது அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:5 349/4
மிகு கதிர் விலங்கல் ஆர் வேந்தன் தேன் உடைந்து – சூளாமணி:5 363/1
உகு கதிர் மண்டபம் ஒளிர ஏறலும் – சூளாமணி:5 363/2
தொகு கதிர் சுடுவன பரப்பி சூழ் ஒளி – சூளாமணி:5 363/3
நகு கதிர் மண்டிலம் நடுவண் நின்றதே – சூளாமணி:5 363/4
கனைத்து எதிர் கதிர் மணி கடகம் சூடிய – சூளாமணி:5 381/1
ஆதி நாள் அற கதிர் ஆழி தாங்கிய – சூளாமணி:5 385/1
வெம் கதிர் பரிதியும் விரைவு தண் பனி – சூளாமணி:5 393/1
அம் கதிர் வளையமும் ஆதி ஆயின – சூளாமணி:5 393/2
கதிர் அணி மணி முடி வணங்கி காவலன் – சூளாமணி:5 399/1
ஆர் அணி அற கதிர் ஆழி நாதனாம் – சூளாமணி:5 403/2
நக்க வான் இளம்பிறை வளர்ந்த நாள் கதிர்
செக்கர் வான் அனையது ஓர் திருவும் எய்தினாய் – சூளாமணி:5 418/3,4
அழல் கதிர் இயங்கு அற அலங்கு இணர் அசோகம் – சூளாமணி:6 442/1
நிழல் கதிர் மரத்தகையது ஆக நினைகில்லேன் – சூளாமணி:6 442/2
எழில் கதிர் விசும்பிடை இழிந்தவன் மொழிந்தான் – சூளாமணி:6 442/4
நிலா வளர் நிழல் கதிர் நிமிர்ந்து ஒளி துளும்பும் – சூளாமணி:6 443/1
பால் நிற கதிர் நகை பரந்த சோதியானையும் – சூளாமணி:6 497/1
திங்கள் வெண் கதிர் சுடர் திலத வட்டம் என்று இரண்டு – சூளாமணி:6 501/1
கதிர் நகை கபாட வாயில் கதலிகை கனக நெற்றி – சூளாமணி:6 504/1
விரை கதிர் அலங்கல் செம் கேழ் விண் இயங்கு ஒருவனோடும் – சூளாமணி:6 505/1
எரி கதிர் ஏற்றை காலம் எழு நிலா பருவம் ஏக – சூளாமணி:6 505/3
காசிநாட்டு அரசன் செங்கோல் கதிர் முடி கச்சன் என்பான் – சூளாமணி:6 536/2
பன்னகர் உலகம் காக்கும் பாய் கதிர் பசும்பொன் மேனி – சூளாமணி:6 544/1
மின்னும் செம் கதிர் மண்டிலம் வெய்து ஒளி – சூளாமணி:7 619/1
கைத்தலம் கதிர் வீச மறித்தனன் – சூளாமணி:7 633/4
தெண் திரை சிந்திய சங்கொடு செம் கதிர்
எண் தரளம் பவழக்கொடி ஈட்டமும் – சூளாமணி:7 664/1,2
வெண் கதிர் முத்து அகில் வேழ மருப்பொடு – சூளாமணி:7 665/1
தண் கதிர் வெண்குடையாய் தரல் வேண்டும் இது – சூளாமணி:7 665/3
கார் இருள் குவளை கண்ணி கதிர் நகை கன பொன் தோட்டு – சூளாமணி:7 759/1
கார் இரும் குழல் அம் கொண்டை கதிர் நகை கனக பைம் பூண் – சூளாமணி:7 760/3
கழு மணி கபாட வாயில் கதிர் நகை கனக ஞாயில் – சூளாமணி:7 765/3
கருநீல மணி கதிர் கட்டி என – சூளாமணி:7 807/3
கட்டிய கம்ம செய்கை கதிர் மணி கனக சூலம் – சூளாமணி:8 840/1
தங்கு ஒலி மிகுத்த தானையொடு கதிர் எறிப்ப சார்ந்தான் – சூளாமணி:8 844/4
செம் சுடர் எறிப்ப சேர்ந்து செம் கதிர் பரவை சிந்தி – சூளாமணி:8 851/3
பூரண குடங்கள் செம்பொன் கொழும் கதிர் புதைந்த கீழால் – சூளாமணி:8 852/4
பாய் கதிர் பளிங்கில் கோத்து பரு மணி வயிரம் சூழ்ந்த – சூளாமணி:8 854/1
ஆய் கதிர் சால வாயில் அகில் அயாவுயிர்த்த ஆவி – சூளாமணி:8 854/2
மரகத மணிகள் ஈன்ற கதிர் எனும் தளிர்கள் வார்ந்து – சூளாமணி:8 857/1
சொரி கதிர் வயிரம் கான்ற சுடர் எனும் கொழுந்து தோன்றி – சூளாமணி:8 857/2
புரி கதிர் முத்தம் என்னும் புது நகை அரும்பு பம்பி – சூளாமணி:8 857/3
விரி கதிர் செம்பொன் பூத்து விண் அணங்குறுப்ப வீங்கி – சூளாமணி:8 857/4
கதிர் நகை கன பொன் சோதி கனக சாலங்கள் என்னும் – சூளாமணி:8 858/1
கலம்கொள் பேழைகள் கவிழ்ந்து என கதிர் மணி சொரிகின்ற அவை காணாய் – சூளாமணி:8 883/4
விளங்கு வெம் கதிர் விலங்கிய விசும்பிடை இயங்குதல் புலன்கொள்ளா – சூளாமணி:8 885/2
உடுத்த காஞ்சியின் ஒளி மணி கதிர் நகை பட்டங்கள் உடையாக – சூளாமணி:8 886/3
கரும்பொடு முடித்த காய் நெல் கதிர் அணி கவள கற்றை – சூளாமணி:8 929/1
ஏழையர் கவரி ஏந்த எரி கதிர் விரிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:8 933/3
கதிர் அன கலங்கள் தாங்கி காப்பு மங்கலங்கள் ஏந்தி – சூளாமணி:8 994/3
கண் இயல் விலங்கல் நெற்றி கதிர் என்னும் கையின் ஊன்றி – சூளாமணி:8 1026/2
திங்கள் அம் குழவி பால் வாய் தீம் கதிர் முறுவல் நோக்கி – சூளாமணி:8 1031/2
இணர் வாய வன முல்லை இதழ் வாரி இளம் திங்கள் கதிர் காலூன்றி – சூளாமணி:8 1032/2
செய்யவன் செம் கதிர் சுருக்க செக்கர் வான் – சூளாமணி:8 1042/1
பையவே கருகலும் பரவை பால் கதிர்
ஐயவே அவிர் கதிர் அரும்பு வந்தது – சூளாமணி:8 1042/2,3
ஐயவே அவிர் கதிர் அரும்பு வந்தது – சூளாமணி:8 1042/3
பல்லியம் அவிந்தன பரந்த பால் கதிர்
மெல்லவே மெல்லவே சுருங்கி வீங்கு நீர் – சூளாமணி:8 1056/2,3
சேண் உயர் திகிரியான் கதிர் சென்று ஊன்றலும் – சூளாமணி:8 1066/3
பருகின பகலவன் பரவை வெம் கதிர்
கருகின கயம் வளர் ஆம்பல் கண்கொள – சூளாமணி:8 1069/2,3
கன்னியொடு இயைந்த கதிர் மா மதியம் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1100/4
சொரி கதிர் வயிர பைம் பூண் அரசர்கள் பலரும் சூழ – சூளாமணி:9 1137/1
எரி கதிர் ஆழி ஆள்வான் இனிதின் இங்கு இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:9 1137/2
கனை கதிர் கடக கையால் கல் திரள் உதிர எற்றி – சூளாமணி:9 1142/1
நீள் கதிர் இமைக்கும் ஒள் வாள் முகம்பெற நெருப்பு சிந்தி – சூளாமணி:9 1166/3
செயிர்_இல் வில்-அதனை நோக்கி செம் கதிர் பெயரன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1196/4
சிலை படு வயிர தோளான் செம் கதிர் முறுவல் தோன்றி – சூளாமணி:9 1198/2
வெண் கதிர் மணி முத்தம் விதிர்க்கும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1206/2
கதிர் மணி தேர் கொடிஞ்சு ஏறி காக்கைகள் – சூளாமணி:9 1220/1
திரு நிலை அகம் உடை செல்வன் செம் கதிர்
விரி நிலை மணி முடி மிளிர்ந்து வீழ்தலும் – சூளாமணி:9 1378/1,2
கதிர் விடு வளை எயிறு உடைய காளையே – சூளாமணி:9 1381/4
சொரி கதிர் கோடக முடிகள் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1397/3
வனை கதிர் இலங்கு தோள் வயிரகண்டனோடு – சூளாமணி:9 1418/1
விடு கதிர் ஆழி வெய்யோன் வேண்ட என் வாயுள் பட்டு – சூளாமணி:9 1427/3
இருள் தனக்கு எய்திற்று ஓரான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் – சூளாமணி:9 1444/3
கார்_அணி_வண்ணன் கண்டே கதிர் மணி கடக கையால் – சூளாமணி:9 1454/1
புனை கதிர் ஆர மார்பன் புகைந்து கை முறுக்கி விட்ட – சூளாமணி:9 1459/1
கனை கதிர் திகிரி கான்ற கன சுடர் வளைக்கப்பட்டு – சூளாமணி:9 1459/2
முனை கதிர் கான செம் தீ முழங்கி மேல் மூடப்பட்ட – சூளாமணி:9 1459/3
வனை கதிர் குன்றம் போல மணி_வண்ணன் மறைந்து போனான் – சூளாமணி:9 1459/4
கழலவன் கனன்று விட்ட கதிர் நகை நேமி போழ – சூளாமணி:9 1462/1
விலங்கலின் விழு கதிர் வேர்கள் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1514/4
மின் வாய மணி கலசம் பொன் செந்நெல் கதிர் சூட்டி விளங்க வைத்து – சூளாமணி:9 1527/2
காது ஆர்ந்த குழை தாழ கதிர் உமிழ்ந்த திரு முகத்தின் கதிர்ப்பும் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1533/4
கரு மணியின் கதிர் குழற்றி கடை சுருட்டி கைசெய்து வளர்த்த போலும் – சூளாமணி:9 1535/3
பால் நிலா நிறை வெண் திங்கள் பனி கதிர் பரப்பியாங்கு – சூளாமணி:10 1556/1
சொரி கதிர் மணி சிலாவட்டம் சேர்ந்தனன் – சூளாமணி:10 1596/1
முன்னிய முகத்து முறுவல் கதிர் முகிழ்ப்ப – சூளாமணி:10 1615/2
கன்னி அம் கோலம்செய்து கதிர் மணி கலங்கள் தாங்கி – சூளாமணி:10 1631/3
வெம் கதிர் விரிந்த வெய்யோன் விசும்பிடை வெதும்பி வேவ – சூளாமணி:10 1668/3
செம் கதிர் கூடம்குத்தி செந்நடுவாக நின்றான் – சூளாமணி:10 1668/4
கனி வளர் கிளவியாரும் கதிர் மணி கலங்கள் வாங்கி – சூளாமணி:10 1697/1
சென்று தன் கோயில் சேர்ந்தான் செம் கதிர் திகிரியானும் – சூளாமணி:10 1699/3
புரி_வணன் மதியம் என்பான் பொழி கதிர் தட கை நீட்டி – சூளாமணி:10 1701/3
தங்கிய பொழுதில் தாழ்ந்து தண் கதிர் மதியம் தானே – சூளாமணி:10 1706/3
எங்கள் கோன் எறி கதிர் பெயரன் நீர் மலர் – சூளாமணி:10 1728/1
கங்குல்-வாய் கதிர் மதி கவானின் மேலிருந்து – சூளாமணி:10 1729/3
தெண் கதிர் திரு மணி கனவில் சேர்ந்த பின் – சூளாமணி:10 1730/1
தண் கதிர் தமனிய பாவை போல்வது ஓர் – சூளாமணி:10 1730/3
ஒண் கதிர் திரு_மகள் உருவம் எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1730/4
மண் கவர் சோதி தண் கதிர்_வண்ணன் வளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1739/4
காது ஆர் செம்பொன் தாழ் குழை மின்னின் கதிர் வீச – சூளாமணி:10 1741/3
கழனி செந்நெல் கதிர் என்னும் கவரி வீச கண்படுக்கும் – சூளாமணி:10 1748/3
கரிய குழலும் பொன் தோடும் செய்ய வாயும் கதிர் முறுவல் – சூளாமணி:10 1752/1
இளம் கதிர் முத்தமும் இயற்றி இன்னணம் – சூளாமணி:10 1775/3
செம் கதிர் பவழ கால் நிரைத்த செம்பொனால் – சூளாமணி:10 1777/3
வாரி தண் கதிர் மணி முத்தம் மாலையும் – சூளாமணி:10 1780/1
பூரித்த பொழி கதிர் பொன் செய் தாமமும் – சூளாமணி:10 1780/3
முழவங்கள் இரண்டு செம்பொன் முளை கதிர் கனகவல்லி – சூளாமணி:10 1785/3
கண்டிகை தவழ பூண்டு கதிர் மணி முடியின் மேலால் – சூளாமணி:10 1786/3
பரந்த பின் பசலைகூர பனி கதிர் வருவதே போல் – சூளாமணி:10 1791/3
காதியான் அருளிய பொன் கதிர் கொள் முடி கவித்து ஆண்டார் மருகன் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1803/3
பொன் அவிரும் மணி அணை மேல் பொழி கதிர் ஈண்டு எழுந்தது போல் பொலிந்து தோன்றும் – சூளாமணி:10 1805/3
கழை கரும்பு கண் ஈனும் கரபுரத்தார் கோமான் இ கதிர் வேல் காளை – சூளாமணி:10 1815/2
அழல் அவாம் செம் தோகை அலங்கு பொலம் கதிர் செந்நெல் அலைத்த வாடை – சூளாமணி:10 1817/2
கங்கை தான் இரு கரையும் கதிர் மணியும் பசும்பொன்னும் கலந்து சிந்தி – சூளாமணி:10 1819/3
இத்தலை அரசர்_கோமான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் – சூளாமணி:10 1828/3
எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் திருமகன் என்னும் செம்பொன் – சூளாமணி:10 1834/3
விரி கதிர் விலங்கல் திண் தோள் குவட்டினை விரும்பிற்று அன்றே – சூளாமணி:10 1834/4
களியவர் என்ப செம்பொன் கதிர் முடி சூடுவாரே – சூளாமணி:11 1865/4
கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1904/1
கண்டார்கள் நின் நிலைமை கண்டு ஒழுக யான் நின் கதிர் மயங்கு சோதியால் கண் விளக்கப்பட்டு – சூளாமணி:11 1910/2
கரு ஆர்ந்த பொருள் நிகழ்வும் காலங்கள் மூன்றும் கடை_இலா நல் ஞான கதிர் அகத்த ஆகி – சூளாமணி:11 1911/1
காட்சி எனும் பெயர் கதிர் விளக்கு ஏற்றிய – சூளாமணி:11 2017/1
கைப்பொருளா கொள் கதிர் மணி பூணோய் – சூளாமணி:11 2018/4
கண் இயல் தூ நல் காட்சி கதிர் விளக்கு தூண்டினார் – சூளாமணி:11 2046/2
கல் மாடு பொன் வளரும் கதிர் மணி குன்றதன் மேலார் – சூளாமணி:11 2051/2
கனை கதிரா கதிர் கலந்து கண் இலங்கு திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2058/1
புனை கதிர் ஒண் மணி படிவம் பொழிந்தது போல் பொலிந்து அதன் மேல் – சூளாமணி:11 2058/2
விடு கதிர் மணி முடி வென்றி வேந்தனே – சூளாமணி:12 2075/4
கனை சுடர் விடு கதிர் மணி அறை களன் அயர்வன காந்தள் – நீலகேசி:1 16/3
நிரந்து வெம் கதிர் எழுதலின் நிற்றலை இலதாய் – நீலகேசி:1 43/1
வேஎதட வியன் மலை மேல் விரி கதிர் மணி விளக்கு ஆதி – நீலகேசி:1 149/3
வினை இருள் அடுவன விரி கதிர் இயல்பொடு – நீலகேசி:4 455/1
மணிகள்-தாம் பல கதிர் விடு மலர் உடை மணை மேல் – நீலகேசி:5 476/2
ஒன்பது ஆம் கதிர் நூல் யாமுடையன – நீலகேசி:6 671/2
மீன் அடைந்து ஓடும் விடு சுடரான் கதிர் வீழ் புயல் மேல் – நீலகேசி:6 684/3
மேல்


கதிர்_கடவுள் (1)

தொழில் கதிர்_கடவுள் தோன்ற சூரியகாந்தம் என்னும் – சூளாமணி:5 258/2
மேல்


கதிர்_வண்ணன் (1)

மண் கவர் சோதி தண் கதிர்_வண்ணன் வளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1739/4
மேல்


கதிர்கள் (4)

எல் இயங்கு இளம்பிறை கதிர்கள் வீழ்ந்தன – சூளாமணி:7 818/3
மை இருள் என்னும் சேற்றுள் வளர் திங்கள் கதிர்கள் என்னும் – சூளாமணி:8 1030/3
சேவடிகள் தாமரையின் சே இதழ்கள் தீண்ட சிவந்தனவோ சேவடியின் செம் கதிர்கள் பாய – சூளாமணி:11 1903/3
வான் அருளி மாணிக்க செம் கதிர்கள் வீசி மதி மருட்டும் வெண் குடை ஓர் மூன்று உடைய வாமன் – சூளாமணி:11 1909/2
மேல்


கதிர்த்த (1)

காம தொத்து அலர்ந்தவர் கதிர்த்த கற்பினார் – சூளாமணி:2 61/1
மேல்


கதிர்த்து (2)

கண் கதிர்த்து இளம் முலை கால் பணைத்தன – சூளாமணி:10 1730/2
காட்சியும் ஞானமும் கதிர்த்து தன் பொறி – சூளாமணி:12 2072/1
மேல்


கதிர்ப்ப (1)

கலம் புரி கன பொன் ஆழி கை விரல் கதிர்ப்ப சூட்டி – சூளாமணி:9 1439/2
மேல்


கதிர்ப்பு (2)

கல் நவில் கடக தோளான் காட்சி அம் கதிர்ப்பு சென்றான் – சூளாமணி:4 204/3
கருமை கொள் குவளை_கண்ணி கழி நல கதிர்ப்பு நோக்கி – சூளாமணி:8 986/2
மேல்


கதிர்ப்பும் (1)

காது ஆர்ந்த குழை தாழ கதிர் உமிழ்ந்த திரு முகத்தின் கதிர்ப்பும் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1533/4
மேல்


கதிர (3)

விலகிய கதிர ஆகி விளங்கு ஒளி கடக கையான் – சூளாமணி:6 511/3
விலகிய கதிர ஆகி விடு சுடர் வயிர கோல – சூளாமணி:6 534/3
அங்கு ஆர அலர் கதிர மணி சுடரும் அரியணை மேல் அமர்ந்து தோன்றி – சூளாமணி:10 1802/1
மேல்


கதிரவன் (2)

ஈண்டிய கதிரவன் உதயம் ஏறினான் – சூளாமணி:8 1068/4
கரு மணி_வண்ணன் தானே கதிரவன் தொழிலும் பூண்டான் – சூளாமணி:10 1557/4
மேல்


கதிரா (1)

கனை கதிரா கதிர் கலந்து கண் இலங்கு திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2058/1
மேல்


கதிரின் (2)

கழுமிய பால் நிலா கதிரின் கற்றைகள் – சூளாமணி:11 1894/1
வனை கதிரின் மணி முடியும் மாணிக்க கடகமும் என்று – சூளாமணி:11 2058/3
மேல்


கதிரின (1)

திரு உருவின தெரி கதிரின திசைதிசை-தொறு செந்நெல் – நீலகேசி:1 12/4
மேல்


கதிரினால் (1)

விண் இயல் கதிரினால் விரியும் வேந்தரும் – சூளாமணி:4 234/2
மேல்


கதிரினானும் (1)

அங்கு உலாய் இருளை நீக்கும் ஆயிரம் கதிரினானும்
கொங்கு உலாம் குழலி காணும் குழவி-அது உருவம் கொண்டான் – சூளாமணி:10 1709/3,4
மேல்


கதிரும் (3)

அடர் மணி கதிரும் பைம்பொன் மாலையும் அணிந்த சென்னி – சூளாமணி:5 307/2
கதிரும் கண்களில் கனல் என சுடர்களும் கனல – சூளாமணி:7 720/2
எல்லியும் இளம்பிறை கதிரும் என்பவால் – சூளாமணி:8 1051/3
மேல்


கதிருள் (1)

கிடந்த கதிருள் கிளந்த பொருளும் – நீலகேசி:6 674/2
மேல்


கதிரை (2)

மரகத ஈர்ம் கதிரை வார் புல் தளிர் என்று – சூளாமணி:10 1652/1
வம்ப திரள் உருவின் மாணிக்க செம் கதிரை
அம் பொன் சிலம்பின் அசோகம் தளிர் என்று – சூளாமணி:10 1655/1,2
மேல்


கதிரொடு (1)

கட்டிய கழலர் தாரர் கதிரொடு கனலும் வாளர் – சூளாமணி:8 842/3
மேல்


கதிரோன் (12)

அழல் நாறும் வெம் கதிரோன் நாண அலராது – சூளாமணி:6 540/1
ஈங்கு வெம் கதிரோன் எறிப்ப நிழல் – சூளாமணி:7 781/1
கதிரோன் ஒளி மாழ்க எழுந்து கலந்தது – சூளாமணி:7 812/3
வெய்ய சுடரோன் தண் கதிரோன் என ஈங்கு இவர்கள் மதில் இயங்கார் – சூளாமணி:9 1478/1
விண் கவர் சோதி தண் கதிரோன் போல் விரிவு எய்தி – சூளாமணி:10 1739/3
விண்ணின் செல்வ செம் கதிரோன் போல் விளையாடி – சூளாமணி:10 1742/3
ஆதியான் அருள் ஆழி தாங்கினான் ஆயிர செம் கதிரோன் நாணும் – சூளாமணி:10 1803/1
செம் கதிரோன் ஒளி பருகும் செவ்வரை நேர் அகலத்தான் திறமும் கேளாய் – சூளாமணி:10 1808/4
இழைக்கு அரும்பும் இளம் முலையாய் எரி கதிரோன் வழி மருகன் இவன் நீர் ஈர்ம் தண் – சூளாமணி:10 1815/3
வெம் கதிரோன் பெயரவனுக்கு இளவரசு இவ் வேந்தன் எனா முன்னம் தானே – சூளாமணி:10 1822/2
செம் கதிரோன் என இருந்த திருந்து வேல் இளையவன் மேல் திளைத்த அன்றே – சூளாமணி:10 1822/4
கடும் கதிரோன் மீதூர காணா கோள் எல்லாம் – நீலகேசி:6 695/1
மேல்


கதிரோனும் (1)

ஏவல் இன்றி எரி வெம் கதிரோனும்
போவல் என்று நினையா புனை கோயில் – சூளாமணி:10 1581/1,2
மேல்


கதீயுள் (1)

சினவினும் தேர ஒன்று செப்புவன் செல் கதீயுள்
கனவினும் நின்_அனாரை காணலன் ஆக என்றாள் – நீலகேசி:4 433/3,4
மேல்


கது (3)

கது மலர் இணையொடு கலவி ஆர்த்தவே – சூளாமணி:5 430/4
கது புகுந்து உறங்குபு கழுதும் சோர்ந்தவே – சூளாமணி:8 1060/4
கது என்னை என்ன சொன்னால் ஆகமம் அல்லது ஆமோ – நீலகேசி:4 425/4
மேல்


கதுப்பின் (1)

கருநீலம் அணிந்த கதுப்பின் அயல் – சூளாமணி:7 807/1
மேல்


கதுப்பு (1)

இடைச்சியர் கதுப்பு அயல் கமழும் ஏழை அம் – சூளாமணி:1 33/2
மேல்


கதுவ (2)

பளிங்கு ஒளி கதுவ போழ்ந்த பலகை கண் குலவ சேர்த்தி – சூளாமணி:3 94/1
அள்ளி கதுவ அலறி அயலது – சூளாமணி:11 1933/3
மேல்


கதுவா (1)

காலை தலை இளஞாயிறு புரை வான் மிசை கதுவா
சூல தலை நுதியால் அவன் ஆகம் துளையிட்டான் – சூளாமணி:9 1315/3,4
மேல்


கதுவிய (1)

காள் ஐ வண்ணத்த களி வண்டு கதுவிய துகளால் – சூளாமணி:7 730/1
மேல்


கதை (4)

உன்னத மகிமை மிக்கான் உதயணன் கதை விரிப்பாம் – உதயணகுமார:1 2/4
கொந்து அலர் ராசன் நாககுமரன் நல் கதை விரிப்பாம் – நாககுமார:1 1/4
இதன் கதை எழுதி ஓதி இன்புற கேட்பவர்க்கும் – நாககுமார:5 169/1
கற்றவர் முன்னை ஏனோர் கதை ஒத்து காட்டும் அன்றே – சூளாமணி:5 276/4
மேல்


கதையினை (1)

சிரி நல் பஞ்சமி செல்வ கதையினை
செறி கழல் மன்னன் செப்புக என்றலும் – நாககுமார:1 25/1,2
மேல்


கதையும் (1)

கற்ற நாவலனது கதையும் சொல்லினான் – சூளாமணி:5 424/4
மேல்


கதையோடு (1)

என்று தம் கதையோடு இரு நீள் முகில் – சூளாமணி:7 777/1
மேல்


கந்த (3)

மணியும் நல் கந்த முத்தும் மலிந்த முக்குடை இலங்க – நாககுமார:0 1/1
கந்த நல் காமம் என்னும் கரண்டகம் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:3 95/4
கதியின வகைய ஆறும் கந்த பிண்டங்கள் சொன்னான் – நீலகேசி:4 425/1
மேல்


கந்தங்கள் (4)

கலையா விழு பொருள் கந்தங்கள் ஐந்திற்கும் காட்டுதலான் – நீலகேசி:4 382/3
அவை அப்படி கந்தங்கள் ஐந்துகளும் – நீலகேசி:5 492/3
ஓதிய கந்தங்கள் ஒற்றுமையால் உயிர் என்றது போல் – நீலகேசி:5 519/1
கந்தங்கள் எல்லாம் கடை அற கெட்டக்-கண் – நீலகேசி:5 603/1
மேல்


கந்தங்கள்-தாம் (2)

பல் இயல்பு ஆகி பரந்த ஐம்_கந்தமும் கந்தங்கள்-தாம்
புல்லிய ஒற்றுமையில் குறி ஆகிய பொய் உயிரும் – நீலகேசி:5 494/1,2
அணுமயமாம் கந்தங்கள்-தாம் அனந்தம் அன்றோ – நீலகேசி:6 690/5
மேல்


கந்தத்தின் (1)

பூதி கந்தத்தின் மெய்யில் புண்களும் கண்கள் கொள்ளா – யசோதர:2 106/1
மேல்


கந்ததாக (1)

காந்திய கந்ததாக கவுள் கொண்ட களிறு போல – சூளாமணி:7 666/2
மேல்


கந்தம் (16)

நறு மலர் கந்தம் வீசும் நன்கு உள காவும் மற்றும் – உதயணகுமார:1 90/3
கந்தம் ஆர் திரிபுவனாரதி கை வீணை-அதனில் தோற்று – நாககுமார:3 89/3
ஐம்_கந்தம் எனல் பிழைப்பாம் அறிவினின் வேறு ஆதலால் – நீலகேசி:2 194/1
எண்_இலா பல கந்தம் இடையறா என்று உரைப்பின் – நீலகேசி:2 200/1
ஆரியசத்தை அலால் கந்தம் வேறு இல்லையேல் குறியாம் – நீலகேசி:4 383/1
இரண்டு அணு ஆதியின் இன்னணம் ஏறும் நின் கந்தம் எனின் – நீலகேசி:4 396/1
கந்தம் ஐந்து இவை கணிகத்த ஆம் என கரைந்தும் – நீலகேசி:5 478/1
ஓதினீர் சொன்ன கந்தம் ஐந்து உள எனின் உருவே – நீலகேசி:5 480/1
கந்தம் உண்மைக்-கண் கருத்து உளதாம் பிற அதனால் – நீலகேசி:5 481/2
நல்லவே என நாட்டிய கந்தம் இ ஐந்தும் – நீலகேசி:5 483/1
கடன் ஆகிய கந்தம் இ ஐந்துகளும் – நீலகேசி:5 491/1
கந்தம் ஆவன காக தந்தம் என – நீலகேசி:5 551/1
அறியும் மெய்ம்மையும் ஐம்_கந்தம் மாட்சிய்யும் அல்லவையும் – நீலகேசி:5 571/1
எனையவும் கந்தம் இரு கணம் நில்லா – நீலகேசி:5 574/3
ஓதின கந்தம் உடன் கெடின் வாசனை – நீலகேசி:5 622/3
கந்தம் கண் ஆதியிற்கு ஆம் புலனே அவை – நீலகேசி:7 758/2
மேல்


கந்தமாதனத்தை (1)

காமரு கபாட வாயில் கந்தமாதனத்தை காப்பான் – சூளாமணி:8 832/2
மேல்


கந்தமும் (3)

ஆரியசத்தையும் கந்தமும் வேறு எனின் வேறு அவை ஆம் – நீலகேசி:4 383/2
பல் இயல்பு ஆகி பரந்த ஐம்_கந்தமும் கந்தங்கள்-தாம் – நீலகேசி:5 494/1
கணம்-தனிலே நிலை கந்தமும் ஆய கால் – நீலகேசி:5 575/3
மேல்


கந்தமே (2)

கந்தமே நிறைந்தன கரண்டகங்களும் – சூளாமணி:11 1885/2
பல சொல்லி குறை என்னை பஞ்சமா கந்தமே
அலகு_இல்லா பெரும் பரப்பின் ஆகாயம் நினக்கு இல்லை – நீலகேசி:4 296/1,2
மேல்


கந்தர்வ (1)

காவி வீற்றிருந்த கண்ணார் கந்தர்வ மகளிர் கண்டாய் – சூளாமணி:7 762/3
மேல்


கந்தருவ (2)

கண் நலம் கனியும் தோன்றல் கந்தருவ நகரம் காப்பான் – சூளாமணி:8 831/2
கந்தருவ கோட்டி உள்ளார் கண் கனிய நாடகம் கண்டு – சூளாமணி:11 2052/1
மேல்


கந்தருவப்புரம் (1)

கண் ஒளிர் கொடி கந்தருவப்புரம் – உதயணகுமார:5 277/4
மேல்


கந்தாரம் (2)

கந்தாரம் கொள வீக்கி கடி விரிந்து பூம் பாளை கமழும் காலை – சூளாமணி:9 1539/1
கந்தாரம் களித்து அனைய பனி மொழியார் கண் கவர – சூளாமணி:11 2053/1
மேல்


கந்தியை (1)

கண்ணினால் இல்லுள் கந்தியை காணினும் – நீலகேசி:4 323/2
மேல்


கந்திருவ (1)

கந்திருவ_மகளேன் யான் காவலனை காண்குறுவேன் – நீலகேசி:2 166/3
மேல்


கந்திருவ_மகளேன் (1)

கந்திருவ_மகளேன் யான் காவலனை காண்குறுவேன் – நீலகேசி:2 166/3
மேல்


கந்தில் (1)

கந்தில் காமம் அமையும் என்றீர் என்பாய் – நீலகேசி:4 322/2
மேல்


கந்தின்-கண் (1)

கந்தின்-கண் காணாய் களி யானையை இல்லை என்பாய் – நீலகேசி:4 400/1
மேல்


கந்தினை (1)

கந்தினை கனலும் களி யானையே – சூளாமணி:8 892/4
மேல்


கந்தினோடும் (1)

பணித்த சொல்-அதனை கேட்டே பகை நிலை கந்தினோடும்
பிணித்த பொன் தொடர் கண் விட்டு பெயர்ந்த கால் நிகளம் நீக்கி – சூளாமணி:8 913/1,2
மேல்


கந்து (8)

கந்து இறு கைம்மா இ கோன் கை வீணை கடவாது என்ன – உதயணகுமார:1 94/3
கந்து அடு களி மத யானை மன்னவன் – யசோதர:2 75/1
எழில் கொள் கந்து அனைய திண் தோள் இளையரோடு அரசர் ஈண்டி – சூளாமணி:8 967/1
கந்து கொல் களிறு – சூளாமணி:9 1300/3
கந்து அணைவு_இலாத களி யானை பல வல்லான் – சூளாமணி:10 1605/4
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கனக சாலங்கள் காட்டி – சூளாமணி:10 1627/2
கந்து அணை யானை வேந்தன் கழல் அடி செவ்வியோ என்று – சூளாமணி:10 1695/2
கந்து ஆடு மால் யானை கார்_வண்ணன் பாவை கரு மேக குழல் மடவார் கை சோர்ந்து நிற்ப – சூளாமணி:10 1754/1
மேல்


கந்துக (1)

கந்துக பூசல் காண களிற்றின் மீது ஏறி வந்து – உதயணகுமார:4 222/2
மேல்


கந்துகங்கள் (2)

காவி நாணும் கண்ணார் தம் கையின் ஏந்தும் கந்துகங்கள்
ஆவி தாமும் உடையன போல் அடிக்கும்-தோறும் அடங்காது – சூளாமணி:10 1751/1,2
கந்துகங்கள் கைத்தலத்தால் ஏறுண்டு பொங்கி கரும் கண்ணும் தாமும் உற கலந்து எழுந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1755/1
மேல்


கந்துள் (2)

செம் சுடர் இலங்கும் செம் தீ கரும் சுடர் கந்துள் சிந்தி – சூளாமணி:4 164/3
கந்துள் உமிழும் கரிய சூழ் புகைகள் விம்ம – சூளாமணி:8 1101/1
மேல்


கந்தோடு (1)

கரும் களிறும் களி மாவும் கந்தோடு பந்தியவே – நீலகேசி:2 167/1
மேல்


கப்பம் (1)

கப்பம் பலபல கண்_இமையானுக்கு – நீலகேசி:5 614/1
மேல்


கபாட (5)

கதிர் நகை கபாட வாயில் கதலிகை கனக நெற்றி – சூளாமணி:6 504/1
விலங்கலின் விளங்குகின்ற வெள்ளி வெண் கபாட மாடம் – சூளாமணி:7 763/2
கழு மணி கபாட வாயில் கதிர் நகை கனக ஞாயில் – சூளாமணி:7 765/3
காமரு கபாட வாயில் கந்தமாதனத்தை காப்பான் – சூளாமணி:8 832/2
செழும் திரள் புடகம் சேர்ந்த திரு வளர் கபாட வாயில் – சூளாமணி:8 853/2
மேல்


கபாடம் (3)

கலம் உறை கதிர் நகை கபாடம் போழ்ந்ததே – சூளாமணி:4 179/4
கல் நவில் திரு மணி கபாடம் தாழ் உறீஇ – சூளாமணி:4 185/3
வேய் ஒத்த பணை மென் தோளி மிடை மணி கபாடம் நீக்கி – சூளாமணி:8 976/2
மேல்


கபில (1)

உரை எதிர் கபில வட்ட கண் எரி உமிழ்ந்த மாதோ – சூளாமணி:9 1138/4
மேல்


கபிலபுரம் (2)

கண்டார் மயங்கும் கபிலபுரம் என்பது – நீலகேசி:4 460/2
கண் ஆர் சிறப்பில் கபிலபுரம் கடந்து – நீலகேசி:6 659/1
மேல்


கபோதங்கள் (1)

மணி மிடற்ற செம் கண்ண பவழ கால் கபோதங்கள் மதலை-தோறும் – சூளாமணி:8 1034/3
மேல்


கம்ப (2)

கம்ப மாட கதலிகை போலுமே – சூளாமணி:4 141/4
கம்ப மா ஒழிந்தன களிறு காளை வாள் – சூளாமணி:9 1388/3
மேல்


கம்பத்தில் (1)

யானை தன் மத கம்பத்தில் அரும் தளை உதறிற்று அன்றே – உதயணகுமார:1 85/4
மேல்


கம்பம் (6)

கம்பம்_இல் நிலங்கள் எல்லாம் காத்து நல் தவமும் தாங்கி – நாககுமார:2 44/3
கொல் களி யானை கம்பம் கொண்டு உடன் சாடினானே – நாககுமார:3 82/4
கம்பம் செய்து உலகம் எல்லாம் கை வளை கொள்வ போல – சூளாமணி:8 914/3
கம்பம் செய் யானையானை கண் விளக்குறுத்த அன்றே – சூளாமணி:9 1541/4
கம்பம் செய் யானை கரியவனை பாடினார் – சூளாமணி:10 1659/4
கம்பம் செய் யானை கரு மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1662/4
மேல்


கம்பம்_இல் (1)

கம்பம்_இல் நிலங்கள் எல்லாம் காத்து நல் தவமும் தாங்கி – நாககுமார:2 44/3
மேல்


கம்பம்செய் (1)

கம்பம்செய் களிற்றினான்-தன் கண்களை களிப்பித்திட்டார் – சூளாமணி:10 1632/4
மேல்


கம்பமா (1)

கம்பமா உலகம்-தன்னை கண்டிடும் களிகொள் சீயம் – சூளாமணி:7 770/2
மேல்


கம்பமும் (1)

நிலத்தின் கம்பமும் நெடு வரை அதிர்ச்சியும் எழுவ – சூளாமணி:7 718/3
மேல்


கம்பலை (4)

காறு_கொண்டவர் கம்பலை என்று இவை – சூளாமணி:1 14/3
கணம்கொள் வாரண கம்பலை செல்வமும் – சூளாமணி:1 15/2
கரும்பு இடு கவளம் ஊட்டும் கம்பலை கலந்த காவின் – சூளாமணி:2 39/2
ஏங்கு கம்பலை இரவினும் பகலினும் இகலி – நீலகேசி:1 27/3
மேல்


கம்பலையாம் (1)

கம்பலையாம் வினை_இல் கறிக்கு ஈ பொருள் – நீலகேசி:4 338/3
மேல்


கம்பு (1)

கம்பு எறி களி நல் யானை கடல் படை புறத்தது ஆக – சூளாமணி:10 1790/2
மேல்


கம்புள் (1)

கரு வரியன கடு நடையன கனை குரலன கம்புள்
திரு உருவின தெரி கதிரின திசைதிசை-தொறு செந்நெல் – நீலகேசி:1 12/3,4
மேல்


கம்ம (1)

கட்டிய கம்ம செய்கை கதிர் மணி கனக சூலம் – சூளாமணி:8 840/1
மேல்


கம்மேந்திரியமும் (1)

புத்தேந்திரியமும் கம்மேந்திரியமும்
பத்தேந்திரியத்தோடு ஒன்றாய் படைத்தனை – நீலகேசி:7 754/1,2
மேல்


கமல (6)

கமல மலர் மீது உறையும் காட்சிக்கு இனி மூர்த்தி – நாககுமார:4 119/1
கமல_மலராள் நிகர் நல் காட்சி இலக்கணையும் – நாககுமார:5 163/3
கண்ணினுக்கு இனிய மேனி காளை-தன் கமல_வாயின் – யசோதர:1 64/1
கடையன் அ கமல_பாவை கரும் குழல் பற்றி கையால் – யசோதர:2 119/1
மொய் இளம் கமல நாளம் வளையங்கள் முளைத்த அன்றே – சூளாமணி:8 1030/4
கண் மருட்டுறுப்பன கமல பூ பலி – சூளாமணி:11 1874/2
மேல்


கமல_பாவை (1)

கடையன் அ கமல_பாவை கரும் குழல் பற்றி கையால் – யசோதர:2 119/1
மேல்


கமல_மலராள் (1)

கமல_மலராள் நிகர் நல் காட்சி இலக்கணையும் – நாககுமார:5 163/3
மேல்


கமல_வாயின் (1)

கண்ணினுக்கு இனிய மேனி காளை-தன் கமல_வாயின்
பண்ணினுக்கு இனிய சொல்லை படியவர் முடிய கேட்டே – யசோதர:1 64/1,2
மேல்


கமலமாலதை (1)

வியந்தசேனை மென் கமலமாலதை என விளம்பும் – சூளாமணி:6 472/2
மேல்


கமலமும் (1)

காவியும் செங்கழுநீரும் கமலமும் கண் விரிந்து நளி – சூளாமணி:4 177/1
மேல்


கமலினி (1)

கார் இருள் அகன்ற போழ்தில் கமலினி என்னும் செல்விக்கு – சூளாமணி:9 1549/1
மேல்


கமலை (1)

தேவி நீ கமலை ஆவாய் திரு உளத்து அருளப்பட்டான் – யசோதர:2 109/1
மேல்


கமழ் (62)

கடி கமழ் சாரலில் கண்ட மா தவன் மகள் – உதயணகுமார:2 134/3
கடி கமழ் கண்ணி காளை இருந்தனன் – உதயணகுமார:5 276/3
விரை கமழ் பூவும் நீரும் வேண்டிய பலமும் ஏந்தி – உதயணகுமார:6 331/1
கடி கமழ் மார்பன்-தன்னை காத்து உடன் இருப்ப பின்னும் – நாககுமார:4 110/2
சுற்று வார் திரையின் தூமம் கமழ் துயில் சேக்கை துன்னி – யசோதர:2 89/3
தேம் கமழ் அமளி தேம்ப செறிந்தனர் திளைத்து விள்ளார் – யசோதர:2 91/4
விரை கமழ் குழலி மேவி மெய் துயில் என்று காம_துறையினள் – யசோதர:2 117/3
கன வரை அனைய மார்பன் கடி கமழ் அமளி ஏறி – யசோதர:2 125/3
புகை கமழ் குழலி சோர்ந்து பொய்யினால் மெய்யை வீழ்த்தாள் – யசோதர:2 130/3
மிகை கமழ் நீரில் தேற்ற மெல்_இயல் தேறினாளே – யசோதர:2 130/4
கள் பகர் திவலை சிந்தும் கடி கமழ் குவளை கண்ணி – சூளாமணி:3 108/1
கானக தழையின் கமழ் சேக்கை மேல் – சூளாமணி:4 125/2
கடி வாச மலர் விண்ட கமழ் தாது கழலவற்கு – சூளாமணி:4 170/1
பூம் கமழ் மண்டபம் பொலிய புக்க பின் – சூளாமணி:5 241/2
கண் சுடர் கனல சீறும் கமழ் கடா களிற்று வேந்தே – சூளாமணி:5 270/4
தேம் கமழ் அலங்கல் வேலோன் திறைகொளல் ஒழிந்து செல்லும் – சூளாமணி:5 305/2
கை ஆர் எஃகில் காளைகள்-தம்முள் கமழ் கோதை – சூளாமணி:5 318/2
மணம் கமழ் மது மலர் அலங்கல் மாலை போல் – சூளாமணி:5 382/1
கடி கமழ் குழலினாள் கவினும் எய்தினாள் – சூளாமணி:5 422/4
கடி அவிழ்வன கமழ் பாதிரி கலி களிகைய சாகம் – சூளாமணி:6 435/3
தேம் கமழ் பொழில் திகழ் சிலாதலம் இது ஆக்கி – சூளாமணி:6 447/2
மணம் கமழ் அலங்கல் உடை மைந்தர்-தம் மனம் தாழ் – சூளாமணி:6 457/3
கண்ணி சந்தங்கள் நிறைந்தன கரண்டகம் கமழ் பூம் – சூளாமணி:6 468/2
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்ப சிவந்து உரையாடல் வேண்டா – சூளாமணி:6 524/2
கள் கமழ் கோதையர் கணமும் மீண்டது – சூளாமணி:7 691/2
இள வாழை நுதி கமழ் தேன் ஒழுகி – சூளாமணி:7 804/2
மல்லிகை மணம் கமழ் மது பெய் மாலையும் – சூளாமணி:7 818/1
நாவி கமழ் கொம்பு அனைய நங்கை நகை வேலான் – சூளாமணி:8 862/3
மணம் கமழ் குழல் சிகையுள் வண்டு இரிய மோந்து ஆங்கு – சூளாமணி:8 864/3
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் திரு நகர் முற்றம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:8 911/4
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் சித்திரதரனை கூவி – சூளாமணி:8 918/1
மணம் கமழ் இமகிரி வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 954/4
பூம் கமழ் சோலை வேலி பொன் நகர் புகுக என்ன – சூளாமணி:8 989/2
தேம் கமழ் குழலினாரும் தாயரும் செவ்வி காப்ப – சூளாமணி:8 989/3
கண்ணியுடன் வெறி மலரும் நறும் பொடியும் கமழ் சாந்தும் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:8 1036/3
கன்னியும் கடி கமழ் அமளி ஏறினாள் – சூளாமணி:8 1055/4
மல்லிகை மணம் கமழ் மாலை போகலும் – சூளாமணி:8 1056/1
கான் ஆர் சோலை காவகம் புக்கான் கமழ் தாரான் – சூளாமணி:8 1124/4
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்ப இனி சிறிது உண்டு நின்றது – சூளாமணி:9 1201/2
பூம் கமழ் அலங்கல் உடை மார்பம் இரு போழாய் – சூளாமணி:9 1294/2
தூமம் ஆரம் கமழ் குஞ்சி சுவணகேது தோன்றினனால் – சூளாமணி:9 1335/4
தடம் கமழ் சுரமைநாட்டு அரசன் தானையே – சூளாமணி:9 1412/4
மணம் கமழ் சுரமைநாடன் தானை மேல் மடுத்தது அம்மா – சூளாமணி:9 1428/4
தேம் கமழ் தெய்வ செம்பொன் தாமரை சுரி வெண் சங்கம் – சூளாமணி:10 1558/1
கடி கமழ் பாரிசாதம் அதனோடு ஒர் காமவல்லி – சூளாமணி:10 1563/3
மணம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் மனத்தினை வாங்க மற்று அ – சூளாமணி:10 1669/2
பொன்மலை காவியில் திமிர்ந்து பூம் கமழ்
தென்மலை சந்தனம் செறிந்து தாமரை – சூளாமணி:10 1690/1,2
காதலால் உரிமை பாங்கில் கடி கமழ் காமவல்லி – சூளாமணி:10 1705/1
தண் கமழ் போதில் தாமரை ஆளும் தகை வாழ்த்த – சூளாமணி:10 1739/2
காந்தள் அம் கள் கமழ் குலையால் களி வண்டு களிறு அகற்றும் கலிங்கநாடன் – சூளாமணி:10 1818/1
பூம் தளவம் கமழ் சாரல் பொன் அறை சூழ் தண் சிலம்பன் அன்றே பொன்னே – சூளாமணி:10 1818/2
தேம் கமழ் பவழ செவ்வாய் முறுவல் நீர் பருகி தேங்கி – சூளாமணி:11 1842/2
பூம் கமழ் சேவடி போது தன் பொன் முடி – சூளாமணி:11 1914/3
மணம் கமழ் கண்ணியர் மந்திர மாந்தர் – சூளாமணி:11 1916/2
தண் கமழ் தார் மன்ன தாயர் வளர்ப்புழி – சூளாமணி:11 1966/3
ஈர்ம் தண் கமழ் நறும் தாரோய் இடர் பல – சூளாமணி:11 1986/3
மன்னு கமழ் தாமரையின் வாய் இதழ் அலங்கல் – சூளாமணி:11 2031/2
கடி கமழ் அகலத்து கொண்ட காதல் எம் – சூளாமணி:12 2103/2
கடி கமழ் அமரர் வீரன் கடிவினை முடிவித்தாரே – சூளாமணி:12 2120/4
கடி கமழ் மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் கலந்த அன்றே – சூளாமணி:12 2121/4
தேம் கமழ் ஒலி கோதாய் சித்தமே அல்லது இல்லை – நீலகேசி:3 259/2
பூம் கமழ் கார் ஆடை போர்த்த எம் புத்தர் என்றான் – நீலகேசி:3 259/4
மேல்


கமழ்-தொறும் (1)

கழுமிய காகதுண்டம் கமழ்-தொறும் காள மேகம் – சூளாமணி:8 1109/1
மேல்


கமழ்கின்ற (2)

கற்பக மலர் பிணையல் சேர்ந்து கமழ்கின்ற
பொற்பு அமை செம் கோடிகமொடு ஆடை புதைவுற்ற – சூளாமணி:8 870/1,2
கணி கொண்டு அலர்ந்த நற வேங்கையோடு கமழ்கின்ற காந்தள் இதழால் – சூளாமணி:9 1327/1
மேல்


கமழ்ந்து (3)

தூ கடி கமழ்ந்து தான் துறக்கம் ஒக்குமே – சூளாமணி:1 35/4
காழ் அகிலும் நறும் சாந்தும் கடி வாச பூம் பொடியும் கமழ்ந்து கைபோய் – சூளாமணி:9 1528/3
போது ஆவியே கமழ்ந்து புரை வட்டம் பொன் இழையால் பொலிந்து தோன்றி – சூளாமணி:9 1538/1
மேல்


கமழ்வன (4)

ஆட்டினார் வெறி கமழ்வன அணி கிளர் நறு நீர் – சூளாமணி:6 471/1
மணம் கமழ்வன மருதம் வரை அயல் வன மருதம் – சூளாமணி:7 751/4
அகில் இடு நுழை புகை அவை கமழ்வன எனின் – சூளாமணி:8 946/3
கரை தழுவிய கழி மடலின கடி கமழ்வன கைதை – நீலகேசி:1 14/1
மேல்


கமழ (9)

பொற்பு அகம் கமழ பூத்த தேம் துணர் பொறுக்கல் ஆற்றா – சூளாமணி:2 67/3
கமழ நின்றன கற்பக சோலையே – சூளாமணி:4 122/4
கண் பகர் மல்லிகை கமழ காதலால் – சூளாமணி:4 225/1
தீட்டினார் நறும் சாந்தமும் சிறிது மெய் கமழ
சூட்டினார் சிலர் நறு மலர் அறு_சுவை அடிசில் – சூளாமணி:6 471/2,3
கள்ளின் நுண் துளி கலந்து கால் அசைத்-தொறும் கமழ
உள்ளும் தாது கொண்டு ஊது வண்டு அறாதன ஒளி சேர் – சூளாமணி:7 729/2,3
காவி அம் கரும்_கணார் கமழ ஊட்டிய – சூளாமணி:7 817/1
அணி கொண்டு அலர்ந்த வன மாலை சூடி அகில் ஆவி குஞ்சி கமழ
மணி குண்டலங்கள் இரு பாலும் வந்து வரையாக மீது திவள – சூளாமணி:9 1327/2,3
மணம் கமழும் பூ மேனி வாசம் கமழ
அணங்கு இவரும் சோலை அலர் நாற்றம் எய்தி – சூளாமணி:10 1644/1,2
புகை நனி கமழ ஊட்டி புறம்செயப்பட்ட மேனி – சூளாமணி:11 1849/2
மேல்


கமழமாட்டா (1)

கோங்கு எலாம் கமழமாட்டா குணம்_இலார் செல்வமே போல் – சூளாமணி:4 161/3
மேல்


கமழும் (18)

அரும் கடி கமழும் சோலை-அதனுள் வந்து இனிது இருந்தான் – யசோதர:5 318/4
இடைச்சியர் கதுப்பு அயல் கமழும் ஏழை அம் – சூளாமணி:1 33/2
காமரு வலம்புரி கமழும் மேனியன் – சூளாமணி:3 75/1
அரும் கடி கமழும் தாரை அழி மத களிற்றின் ஆற்றல் – சூளாமணி:6 522/1
ஆய்ந்து அகம் கமழும் கோதை அவள் பெற்ற அரச சிங்க – சூளாமணி:6 537/3
பங்கயம் கமழும் மேனி பவித்திர பரம யோகி – சூளாமணி:6 538/2
கண்ணியும் கமழும் சூட்டும் கற்றையா கட்டப்பட்ட – சூளாமணி:8 922/1
கள் ஒளி கமழும் கோதை மகளிர்கள் கவரி வீச – சூளாமணி:8 968/3
நறை நின்று கமழும் குஞ்சி நம்பி-பால் பட்டது அன்றே – சூளாமணி:8 981/4
மணம் கமழும் தாமரை இன் மது திவலை கொப்பளித்து மதர்த்து வாமன் – சூளாமணி:8 1037/1
நாவியே கமழும் தொங்கல் நகை மணி வயிர பூணான் – சூளாமணி:9 1131/1
நான மண்ணி அகில் தேக்கி நாவி கமழும் எழில் ஆகம் – சூளாமணி:9 1474/3
கந்தாரம் கொள வீக்கி கடி விரிந்து பூம் பாளை கமழும் காலை – சூளாமணி:9 1539/1
மந்தார மலர் கமழும் மணி ஐம்பால் மை மதர்த்த மழை கண் மாதர் – சூளாமணி:9 1539/3
பூம் கமழும் மாடம் எனதே புகுவன் என்றாள் – சூளாமணி:10 1611/2
மணம் கமழும் பூ மேனி வாசம் கமழ – சூளாமணி:10 1644/1
காமரு பவழ வாய் கமழும் கண் மலர் – சூளாமணி:10 1733/2
புண் அகம் கமழும் வேலான் பொன் மழை பொழிவித்தானே – சூளாமணி:10 1829/4
மேல்


கமுகொடு (3)

வார் அணி பசும்பொன் வாழை மரகத கமுகொடு ஓங்கி – சூளாமணி:8 852/1
பொன் வாழை மரகத பைம் கமுகொடு தோரணம் வாயில் புணர நாட்டி – சூளாமணி:9 1527/3
பணை நிலையன கமுகொடு படு பழம் உதிர்வன தெங்கம் – நீலகேசி:1 13/1
மேல்


கய (5)

கண் குளிர்கொள்ள பூக்கும் கடி கய தடமும் காவும் – சூளாமணி:5 264/3
களித்தன கய மலர் தொழுதி அ மலர் – சூளாமணி:8 1067/2
கய மலர் நெடும்_கணாள் ஓர் காரிகை காட்டினாளே – சூளாமணி:10 1833/4
கரையவா வாங்கும் கய_மகன் கை தூண்டில் – நீலகேசி:1 129/1
கண் கொடுத்தான் தடி கொடுத்தான் கய புலிக்கு தன் கொடுத்தான் – நீலகேசி:2 205/1
மேல்


கய_மகன் (1)

கரையவா வாங்கும் கய_மகன் கை தூண்டில் – நீலகேசி:1 129/1
மேல்


கயங்கிய (1)

கவ்விய காம தீயால் கயங்கிய மாலை_ஒப்பாள் – யசோதர:2 114/3
மேல்


கயத்தில் (2)

அன வெம் கயத்தில் தனயனை ஏற்றி போய் தன் – உதயணகுமார:1 23/2
துன்னிய நீர் கயத்தில் தொல்புர புறத்தில் ஆட – உதயணகுமார:1 110/2
மேல்


கயத்து (2)

வீறு தர அ நகரை வெம் கயத்து அழித்து பின் – உதயணகுமார:1 66/3
இரும் கயத்து எழில் மலர் நிரந்து மேலது ஓர் – சூளாமணி:8 1043/1
மேல்


கயந்தம் (1)

கயந்தம் நீரணி காண்டற்கு சென்ற நாள் – நாககுமார:1 33/4
மேல்


கயந்தலை (1)

கயந்தலை களிரும் தேரும் வையமும் கவின ஏறி – சூளாமணி:4 168/3
மேல்


கயம் (7)

கயம் தலை களிற்றினாய் ஓர் கனா கண்டது உளது கங்குல் – சூளாமணி:3 106/1
அம் கள் வாய் கயம் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை – சூளாமணி:5 368/1
வெள்ளென் தோன்றுவ கயம் அல்ல பளிக்கு அறை விறலோய் – சூளாமணி:7 729/4
வாளை பாய்வன கயம் அல்ல வன திடர் மறவோய் – சூளாமணி:7 730/4
கருகின கயம் வளர் ஆம்பல் கண்கொள – சூளாமணி:8 1069/3
மகர மால் கடலை அல்லால் சிறு கயம் மதலை சேரா – சூளாமணி:9 1172/1
காமரு காமம் என்னும் கரும் கயம் படிந்து சென்று – சூளாமணி:10 1704/3
மேல்


கயம்-தனை (1)

கயம்-தனை விட்டு வந்த காஞ்சனை ஏறினாளே – உதயணகுமார:1 111/4
மேல்


கயமும் (1)

குல கிரியும் மலை_அரசும் குளிர் பொழிலும் நளிர் கயமும்
பல கிரியும் தீவகமும் படு கடலும் படி நகரும் – சூளாமணி:11 2044/1,2
மேல்


கயல் (18)

பொரு கயல்_கண்ணினாள் தான் போந்ததை அறிந்து அழுங்கி – உதயணகுமார:1 16/1
பூம்_துகில் செறி மருங்குல் பொரு கயல்_கண்ணி வேய் தோள் – உதயணகுமார:1 103/2
களி கயல்_கண்ணி ஆட காவல_குமரன் கண்டான் – உதயணகுமார:5 256/4
பொரு கயல்_கணி பூம் குழை மாதரும் – நாககுமார:1 24/2
வரு கயல் விழியாள் நாகவசுவும் வந்து அமரனுக்கு – நாககுமார:5 149/3
கயல் விழி அவள்-தன் பின்னே கரந்தனன் ஒதுங்கி ஆங்கண் – யசோதர:2 118/3
அம் கயல் பிறழ்ச்சியும் அறாத நீரவே – சூளாமணி:1 8/4
அம்பின் நீண்டு அரி சிந்திய மா கயல்
வம்பில் நீண்ட மை வாள் நெடும்_கண்ணினாள் – சூளாமணி:5 343/3,4
அம் கயல் பிறழ்வ போலும் ஐ அரி அடர்த்த வாள் கண் – சூளாமணி:5 350/2
வடி கயல் நெடும்_கணார்-தம் வளை கையால் வளைத்த மார்பில் – சூளாமணி:6 558/2
கயல் ஓடி ஒளிப்பன காண் கழலோய் – சூளாமணி:7 801/4
கரியவாய் விலங்கி நீண்டு களி கயல் இரண்டு தம்முள் – சூளாமணி:8 829/1
கள் உலாம் கழனி நீத்து கரும் கயல் கவுளுள் கொண்டு – சூளாமணி:8 1028/1
குரு மணி கொம்பர் அன்ன கொழும் கயல் நெடும்_கணாளும் – சூளாமணி:10 1622/2
அம் கயல் நெடும் கண் என்னும் பகழியால் அழுத்தப்பட்டான் – சூளாமணி:10 1624/4
கயல் மீன் இரிய கழுநீர் விரியும் – நீலகேசி:5 467/1
கண் போல கயல் எனினும் – நீலகேசி:5 647/1
கட்டுரை எடுத்தாள் கயல்_கண்ணினாள் – நீலகேசி:10 861/4
மேல்


கயல்_கண்ணி (2)

பூம்_துகில் செறி மருங்குல் பொரு கயல்_கண்ணி வேய் தோள் – உதயணகுமார:1 103/2
களி கயல்_கண்ணி ஆட காவல_குமரன் கண்டான் – உதயணகுமார:5 256/4
மேல்


கயல்_கண்ணினாள் (2)

பொரு கயல்_கண்ணினாள் தான் போந்ததை அறிந்து அழுங்கி – உதயணகுமார:1 16/1
கட்டுரை எடுத்தாள் கயல்_கண்ணினாள் – நீலகேசி:10 861/4
மேல்


கயல்_கணி (1)

பொரு கயல்_கணி பூம் குழை மாதரும் – நாககுமார:1 24/2
மேல்


கயலும் (1)

நீலமும் வேலும் கயலும் நிகர்த்த நெடும் கண்ணினாய் – நீலகேசி:1 85/4
மேல்


கயவர் (1)

கரும் சிறை கயவர் கைப்பட்டு வெம் துயர் – சூளாமணி:12 2078/3
மேல்


கயவரே (1)

வல்_வினை கயவரே வழங்கும் கங்குலே – சூளாமணி:8 1057/4
மேல்


கயில் (1)

கயில் கலந்து இருண்டு தாழ்ந்த கரும் குழல் மருங்கு சோர – சூளாமணி:10 1665/1
மேல்


கயிலாய (1)

கண் உயர் கதலி வேலி கார் கயிலாய நெற்றி – சூளாமணி:6 554/2
மேல்


கயிலொடு (1)

கயிலொடு குழல் பின் தாழ கண்டு நீர் கொள்-மின் என்று ஆங்கு – சூளாமணி:10 1641/3
மேல்


கயிற்றால் (1)

வாள் தடம் கண்ணி நல்லாள் வாக்கு எனும் தூ கயிற்றால்
பூட்டுபு கொள்ளப்பட்டான் போதியார்க்கு ஆதி_அன்னான் – நீலகேசி:3 265/3,4
மேல்


கயிற்றினால் (1)

வஞ்சகத்தின் வரிந்தும் கயிற்றினால்
வெம் செம் முள்ளினை வீறிட ஊன்றியும் –