கொ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொஃடிர் 1
கொக்கொடு 1
கொகுடி 1
கொங்கு 24
கொங்கை 23
கொங்கை-வாய் 2
கொங்கைகள் 1
கொங்கைகளும் 1
கொங்கைமார்க்கு 1
கொங்கையால் 1
கொங்கையில் 1
கொங்கையின் 2
கொங்கையே 1
கொங்கையை 1
கொங்கொடு 1
கொஞ்சு 1
கொட்டி 4
கொட்டிட 1
கொட்டிய 1
கொட்டியும் 1
கொட்டில் 1
கொட்டு 1
கொட்டை 1
கொட்டைய 1
கொடா 2
கொடாதது 1
கொடாது 1
கொடாமையால் 1
கொடி 108
கொடி_அன்னாரை 1
கொடி_அனார் 2
கொடி_அனையவள் 1
கொடிகள் 3
கொடிகளும் 1
கொடிகொள் 1
கொடிச்சியர் 1
கொடிஞ்சி 1
கொடிஞ்சு 1
கொடிஞ்சும் 1
கொடித்தாய் 1
கொடிது 1
கொடிபடு 1
கொடிய 3
கொடியவன் 2
கொடியன் 2
கொடியன 5
கொடியாய் 1
கொடியார் 1
கொடியாள் 1
கொடியில் 1
கொடியின் 2
கொடியினாலும் 1
கொடியினானே 1
கொடியும் 6
கொடியை 1
கொடியொடு 2
கொடிற்றால் 1
கொடிறு 1
கொடு 8
கொடுக்க 2
கொடுக்கும் 3
கொடுஞ்சி 2
கொடுஞ்சிய 1
கொடுத்த 6
கொடுத்தது 3
கொடுத்தவாம் 1
கொடுத்தனர் 1
கொடுத்தனன் 4
கொடுத்தாள் 1
கொடுத்தான் 10
கொடுத்தியால் 1
கொடுத்து 11
கொடுத்தும் 1
கொடுத்தோர் 1
கொடுப்ப 8
கொடுப்பதற்கு 1
கொடுப்பது 1
கொடுப்பன் 1
கொடுப்பாயும் 2
கொடுப்பாரும் 1
கொடுப்பின் 1
கொடுப்பினும் 1
கொடும் 5
கொடுமுடி 4
கொடுமை 3
கொடுமை-தன்னை 1
கொடுமையால் 1
கொடுமையாலே 1
கொடுமையில் 1
கொடுமையை 1
கொடுவரி 1
கொடை 3
கொடை_கரன் 1
கொடைக்கு 1
கொடைய 1
கொண்ட 73
கொண்டது 8
கொண்டதும் 2
கொண்டதே 1
கொண்டல் 5
கொண்டவர் 2
கொண்டவர்க்கு 1
கொண்டவன் 4
கொண்டவே 6
கொண்டன 4
கொண்டனர் 4
கொண்டனவும் 1
கொண்டனவே 1
கொண்டனவோ 1
கொண்டனன் 5
கொண்டனிர் 1
கொண்டனென் 2
கொண்டாடுவார் 1
கொண்டாய் 1
கொண்டார் 4
கொண்டாரே 1
கொண்டாள் 11
கொண்டான் 9
கொண்டிட்டவே 1
கொண்டிலாதான் 1
கொண்டிலை 1
கொண்டீ 1
கொண்டு 169
கொண்டு_அனையார் 1
கொண்டுகொண்டு 1
கொண்டுசென்று 1
கொண்டுபோகினும் 1
கொண்டுபோகையில் 1
கொண்டுபோய் 1
கொண்டும் 1
கொண்டுவந்தான் 1
கொண்டுவந்து 2
கொண்டே 4
கொண்டேல் 1
கொண்டேன் 5
கொண்டை 5
கொண்டைமாரை 1
கொண்மூவினோடு 1
கொணர்-மின் 4
கொணர்தும் 1
கொணர்ந்தார் 1
கொணர்ந்து 8
கொணர 1
கொணரும் 1
கொத்து 1
கொதி 3
கொதித்து 1
கொதுகொது 1
கொந்து 13
கொந்துகள் 1
கொப்பளித்து 3
கொப்புளங்கள் 1
கொப்புளித்த 1
கொப்புளித்திட்டது 1
கொப்புளித்து 1
கொம்பர் 4
கொம்பர்-தோறும் 1
கொம்பர்_அன்னாள் 1
கொம்பரின் 1
கொம்பின் 4
கொம்பின்_அனையாள் 1
கொம்பினில் 1
கொம்பினுக்கு 1
கொம்பினை 2
கொம்பு 30
கொம்பு_அன்னாள் 2
கொம்பு_அனாய் 1
கொம்பு_அனார் 7
கொம்பு_அனாரும் 1
கொம்பு_அனாள் 2
கொம்பு_அனாளே 1
கொம்பு_அனையவள் 1
கொம்பு_அனையார் 1
கொம்பு_அனையார்கள் 1
கொம்பு_அனையாரும் 1
கொம்பும் 2
கொம்பே 1
கொம்பை 1
கொம்மை 4
கொய் 8
கொய்சக 1
கொய்சகம் 1
கொய்து 1
கொய்யா 1
கொய்வாரும் 1
கொல் 20
கொல்_வினை 1
கொல்க 1
கொல்ல 4
கொல்லலாம் 1
கொல்லவும் 1
கொல்லா 1
கொல்லாத 1
கொல்லால் 1
கொல்லிய 1
கொல்லின் 1
கொல்லும் 3
கொல்லுவான் 1
கொல்லென 1
கொல்லை 1
கொல்வதற்கு 1
கொல்வது 2
கொல்வதும் 1
கொல்வன் 1
கொல்வார்களை 1
கொலப்படுவ 1
கொலை 30
கொலை_வலாளர் 1
கொலைக்களம் 1
கொலைக்கு 1
கொலைகளில் 1
கொலைகளும் 1
கொலைசெய்தனர் 1
கொலைபெறும் 1
கொலையால் 1
கொலையாளர் 1
கொலையாளரில் 1
கொலையானை 1
கொலையினது 1
கொலையினால் 2
கொலையினில் 3
கொலையினொடு 1
கொலையும் 2
கொவ்வை 3
கொழிக்கும் 1
கொழித்த 1
கொழித்து 3
கொழு 5
கொழுந்தினையும் 1
கொழுந்து 5
கொழுந்தும் 3
கொழுநனை 1
கொழும் 12
கொள் 124
கொள்-மின் 3
கொள்-மினே 1
கொள்க 11
கொள்கலம் 1
கொள்கவே 1
கொள்கின்றான் 1
கொள்குவம் 1
கொள்கை 2
கொள்கையன் 1
கொள்கையார் 1
கொள்ப 1
கொள்பவும் 1
கொள்வ 1
கொள்வது 1
கொள்வர் 1
கொள்வன் 1
கொள்வன 1
கொள்வாம்-கொலோ 1
கொள்வாமோ 1
கொள்வாய்க்கு 1
கொள்வார் 3
கொள்வாரும் 1
கொள்வான் 2
கொள்வானும் 1
கொள்ள 8
கொள்ளப்பட்டான் 1
கொள்ளப்பாடு 1
கொள்ளப்பாடு_இன்மையால் 1
கொள்ளலுற்றாய் 1
கொள்ளவே 1
கொள்ளற்பால 2
கொள்ளா 3
கொள்ளாத 1
கொள்ளாய் 1
கொள்ளார் 1
கொள்ளி 3
கொள்ளிய 1
கொள்ளியல் 1
கொள்ளின் 2
கொள்ளினும் 1
கொள்ளும் 15
கொள்ளுமாறு 1
கொள்ளுமேல் 3
கொள 20
கொளப்பட்டது 1
கொளல் 2
கொளல்-தானும் 1
கொளலுறுவார் 1
கொளா 1
கொளாய் 1
கொளின் 1
கொளீஇ 4
கொளீஇயது 1
கொளு 1
கொளுத்த 1
கொளுத்தல் 1
கொளுவிய 1
கொற்ற 8
கொற்றங்கொள் 1
கொற்றம் 4
கொற்றவ 2
கொற்றவர் 1
கொற்றவரேனும் 1
கொற்றவற்கு 1
கொற்றவன் 16
கொற்றவன்-தன் 1
கொற்றவனை 2
கொன் 2
கொன்ற 7
கொன்றது 1
கொன்றதே 1
கொன்றவர்க்கு 1
கொன்றவன்னே 1
கொன்றனவும் 1
கொன்றனன் 1
கொன்றாய் 1
கொன்றார் 1
கொன்றான் 2
கொன்றிட்டது 1
கொன்றிட்டு 1
கொன்றிடுகின்றார் 1
கொன்றிடும் 1
கொன்றீகை 1
கொன்று 14
கொன்றும் 1
கொன்றே 1
கொன்றை 5
கொன்றையும் 3

கொஃடிர் (1)

தாரமா கொஃடிர் என்றல் சலமதோ – நீலகேசி:3 249/4
மேல்


கொக்கொடு (1)

கொக்கொடு கருமையை கூட்டுவித்தலும் – நீலகேசி:8 816/1
மேல்


கொகுடி (1)

குளிர் கொடியன குழை மாதவி குவி முகையன கொகுடி
ஒளிர் கொடியன உயர் திரளினொடு ஒழுகு இணரன ஓடை – சூளாமணி:6 434/3,4
மேல்


கொங்கு (24)

கொங்கு உலவ கோதை பொன் குழை இலங்கு நல் முகம் – உதயணகுமார:2 144/2
கொங்கு அவிழ் குழலி மற்று அ குணவதி பிறிது கூறும் – யசோதர:2 99/2
கொங்கு அலர் தெரியலான் கூறி கொய் மலர் – சூளாமணி:3 111/3
கொங்கு கொண்டு வண்டு அறைந்து குங்கும குழம்பு அளாய் – சூளாமணி:4 138/3
கொடிய ஆயின கொங்கு அவிழ் சோலையே – சூளாமணி:4 145/4
கோமான் சென்று அணைதலுமே கொங்கு அணிந்த மலர் தூவி – சூளாமணி:4 169/1
கொங்கு உடை வயிர குன்றின் கொழும் சுடர் விளக்கிட்டு ஆங்கு – சூளாமணி:5 255/1
கொய்யா விம்மும் கொங்கு அலர் தாரோய் கொடு என்றான் – சூளாமணி:5 318/4
கொம்பின் அன்னவள் கொங்கு அணி கூந்தலாள் – சூளாமணி:5 343/2
கொங்கு வண்டு அலைந்த தாரான் குறிப்பு அறிந்து இவைகள் எல்லாம் – சூளாமணி:5 347/1
கொங்கு அலர் தெரியலாய் கொற்றம் கொள்க என – சூளாமணி:5 378/2
கொங்கு அலர் தெரியலான் திறத்தில் கொள் குறி – சூளாமணி:5 409/1
கொங்கு வார் மலர் தடத்து அமர்ந்த கோதைமார்களோடு – சூளாமணி:6 488/1
கொங்கு அலர் பெரும் படை கோலம் செய்கவே – சூளாமணி:8 904/4
கொங்கு விரி தாரவற்கு நீரொடு கொடுத்தான் – சூளாமணி:8 1099/3
கொங்கு உலாம் குளிர் கொள் சோலை குட வரை குவடு சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1544/4
கொங்கு உண் குழலார் குழல் ஏர் மணி மழலை – சூளாமணி:10 1650/1
கொங்கு அவிழ் குளிர் கொள் சோலை குன்றின்-நின்று இழிந்த போது – சூளாமணி:10 1668/2
கொங்கு உலாம் குழலி காணும் குழவி-அது உருவம் கொண்டான் – சூளாமணி:10 1709/4
கொங்கு சேர் அலங்கலான் குளிர தங்கினாள் – சூளாமணி:10 1728/2
கொங்கு ஆர வார் குழலார் குவி முலைகள் முகம் பொருத குவவு தோளான் – சூளாமணி:10 1802/3
கொங்கு வார் பொழில் அணிந்த கோசலத்தார் கோமான் இ குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1819/2
கொங்கு இவரும் கரும் குழலி பெரும் தடம் கண் இரும் குவளை பிணையல் போல – சூளாமணி:10 1822/3
கொங்கு ஆட தேன் அறையும் கொய் மருதம் பூ அணிந்த – நீலகேசி:5 470/3
மேல்


கொங்கை (23)

தேன் எனும் கொடி எனும் சிறந்த கொங்கை நீ எனும் – உதயணகுமார:2 143/2
கொங்கை நல் பாவை-தன்னை கொணர நீ பெறுவை இன்பம் – உதயணகுமார:4 192/3
வார் அணி கொங்கை வேல் கண் வாசவதத்தை-தானும் – உதயணகுமார:4 196/1
இளம் கிளி மொழி நல் கொங்கை ஈடு_இல் பொன் கலசம் அல்குல் – உதயணகுமார:4 229/2
வீறு உடை சாலினீ தாம் இடை தவழ் கொங்கை கொண்டை – நாககுமார:1 9/3
வார் அணி கொங்கை யார் அவள் என்றலும் – நாககுமார:1 34/2
பொன் இயல் அணி கொள் புட்பாவலி எனும் பொங்கு கொங்கை
இன் இயல் இரட்டையாகும் இளையரை ஈன்று சில் நாள் – யசோதர:4 259/2,3
வீங்கு இரும் குவவு கொங்கை மிகாபதி மிக்க தேவி – சூளாமணி:2 63/3
கொங்கை வாரிகள் மேல் குதிகொள்ளுமே – சூளாமணி:4 124/4
கொங்கை போதருவான் குமிழ்கின்றன – சூளாமணி:4 155/1
கோங்கு இவர் குவி மென் கொங்கை கொம்பினுக்கு உரிய காளை – சூளாமணி:5 330/2
ஐய நுண் மருங்கு நோவ அடி கொண்ட குவவு கொங்கை
வெய்யவாய் தண்ணென் நீலம் விரிந்து என விலங்கி நீண்ட – சூளாமணி:7 673/2,3
ஏர் இரும் சுணங்கு சிந்தி எழுகின்ற இளம் மென் கொங்கை
கார் இரும் குழல் அம் கொண்டை கதிர் நகை கனக பைம் பூண் – சூளாமணி:7 760/2,3
கொங்கை வளராத குழலார்கள் புடை காப்ப – சூளாமணி:8 861/2
பொங்கிய இள மென் கொங்கை மகளிர்-தம் புருவ வில்லால் – சூளாமணி:10 1624/3
ஏந்து இளம் கொங்கை மகளிர் சிலர் இயைந்தார் – சூளாமணி:10 1658/4
வார் அணி இளம் மென் கொங்கை வாரியுள் வளைத்துக்கொண்டார் – சூளாமணி:10 1702/4
குங்கும பொடி நின்று ஆடி குவட்டு இளம் கொங்கை என்னும் – சூளாமணி:10 1703/3
போது உலாம் புணர் மென் கொங்கை குவட்டிடை பூண்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1705/4
வடம் தவழ் இளம் மென் கொங்கை மாதராள் மிழற்றினாளே – சூளாமணி:10 1707/4
கொங்கை சேர்ந்த குங்குமத்தின் குழம்பும் கோதை கொய் தாதும் – சூளாமணி:10 1750/3
நாவி நாறும் இளம் கொங்கை தடங்கள் சென்று நணுகியவே – சூளாமணி:10 1751/4
வார் ஆலி மென் கொங்கை மை அரி கண் மாதர் வருந்தினாள் நங்கை இனி வருக ஈங்கு என்றார் – சூளாமணி:10 1757/4
மேல்


கொங்கை-வாய் (2)

கொங்கை-வாய் குழலவர் குளிப்ப விட்டன – சூளாமணி:5 368/3
கொங்கை-வாய் குங்கும குழம்பும் கோதை-வாய் – சூளாமணி:10 1683/1
மேல்


கொங்கைகள் (1)

கொங்கைகள் துளும்ப நீர் குடைந்தும் கொய் தளிர் – சூளாமணி:10 1681/1
மேல்


கொங்கைகளும் (1)

தாரும் கொங்கைகளும் பொர தாம் சில – சூளாமணி:7 613/3
மேல்


கொங்கைமார்க்கு (1)

வார் அணி கொங்கைமார்க்கு மாரன் நேர் செயவர்மாவின் – நாககுமார:3 75/3
மேல்


கொங்கையால் (1)

கொங்கையால் சிறிதே குழைவு எய்தினாள் – சூளாமணி:4 156/4
மேல்


கொங்கையில் (1)

பொங்கு கொங்கையில் குங்குமம் பூசும் கை – உதயணகுமார:1 58/3
மேல்


கொங்கையின் (2)

இளையவள் எழில் நலம் ஏந்து கொங்கையின்
விளை பயன் எசோதரன் விழைந்து செல்லும் நாள் – யசோதர:2 78/1,2
இளமையால் எழுதரும் இணை மென் கொங்கையின்
வளமையால் பொலிதரும் வனப்பின் மாட்சியால் – சூளாமணி:10 1760/1,2
மேல்


கொங்கையே (1)

நங்கை நறும் கொங்கையே நல்ல மை குழலி எம் – உதயணகுமார:2 144/1
மேல்


கொங்கையை (1)

கொங்கையை தழீஇக்கொண்டு உடன் செல – உதயணகுமார:1 62/2
மேல்


கொங்கொடு (1)

கொண்டு நீர் இளையவர் குடைய கொங்கொடு
வண்டு நீர் திவலையின் மயங்கி வீழ்ந்தவே – சூளாமணி:5 366/3,4
மேல்


கொஞ்சு (1)

கொஞ்சு பைங்கிளி_மொழி-தன் கூடலை விரும்பினான் – உதயணகுமார:2 121/4
மேல்


கொட்டி (4)

குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன தொளி கண்கூட்டி – சூளாமணி:8 923/1
குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன வெள்ளை கொண்டு – சூளாமணி:8 930/1
தோள்களை புடைத்து வீக்கி துணை கரம் கொட்டி ஆர்த்து – சூளாமணி:9 1166/1
வட்டிகொள் பறை கொட்டி வழுவுரை பல சொல்லி வாரல் என்று – நீலகேசி:2 228/3
மேல்


கொட்டிட (1)

படுபடு என பறைகள் கொட்டிட
திடுதிடு என்று ஒலி தெறித்த பேரிகை – உதயணகுமார:6 313/2,3
மேல்


கொட்டிய (1)

கொட்டிய குரத்த ஆலித்து எழுந்தன குதிரை சேனை – சூளாமணி:8 840/4
மேல்


கொட்டியும் (1)

துன்னம் செய்து ஆடையை துவர் தோய்த்து கொட்டியும்
பொன் அம் செய் பத்து அங்க புகை ஊட்டி கைசெய்து – நீலகேசி:4 270/1,2
மேல்


கொட்டில் (1)

கொட்டில் சேர்ந்தன கோன் உறை கோயிலும் – சூளாமணி:8 894/2
மேல்


கொட்டு (1)

கொட்டு ஆர்த்தார் செய்யும் கோலங்கள் வண்ணம் – நீலகேசி:1 130/4
மேல்


கொட்டை (1)

குரு மணி தாமரை கொட்டை சூடிய – சூளாமணி:5 371/1
மேல்


கொட்டைய (1)

கண்டங்கள் புரைவன கன பொன் கொட்டைய
அண்டம் கொள் அன்ன மென் தூவி ஆர்த்தன – சூளாமணி:10 1779/2,3
மேல்


கொடா (2)

மீட்டு ஒர் சொல் கொடா விம்மிதத்தனாய் – சூளாமணி:7 588/3
விடு கொடா வியாளம் நிற்ப மெல்ல வன் பணிகள் செய்யும் – சூளாமணி:8 912/3
மேல்


கொடாதது (1)

பகற்கு இடை கொடாதது ஓர் பான்மை மிக்கதே – நீலகேசி:1 26/4
மேல்


கொடாது (1)

மீட்டு உரை கொடாது சால விம்மலோடு இருப்ப நோக்கி – சூளாமணி:6 517/2
மேல்


கொடாமையால் (1)

எந்தையும் கொடாமையால் எரி என வெகுண்டனன் – நாககுமார:4 138/1
மேல்


கொடி (108)

குஞ்சி நல் கொடி கரத்தால் கூவியிட்டு அழைக்கும் அன்றே – உதயணகுமார:1 8/4
மன்னும் நாடும் தான் கடந்து மா கொடி நிறைந்து இலங்கும் – உதயணகுமார:1 71/3
கொடி அணி மூதூர் கோல நல் வீதி – உதயணகுமார:1 77/1
பல கொடி வாயில் செல்ல பார் மன்னன் சேனை வந்து – உதயணகுமார:1 82/1
கொடி புலிமுகத்து வாயில் கோட்டையுள் கொண்டுவந்தான் – உதயணகுமார:1 100/3
தவள வெண் கொடி மிடை சயந்தியில் புகுந்ததும் – உதயணகுமார:2 128/3
தேன் எனும் கொடி எனும் சிறந்த கொங்கை நீ எனும் – உதயணகுமார:2 143/2
கோட்டுப்பூ நிறைந்து இலங்கும் கொடி வகை பூவும் கோலம் – உதயணகுமார:3 153/1
பாடலவர் படித்திட பல கொடி மிடைந்த நல் – உதயணகுமார:3 184/3
திரு உறை உஞ்சை நின்று திகழ் கொடி கௌசாம்பிக்கு – உதயணகுமார:4 189/2
தார் அணி கொடி இலங்கும் சயந்தியின்-நின்றும் போந்து – உதயணகுமார:4 196/3
பூம்_கொடி தோல்வி கண்டு பொறுப்பு_இலா மனத்தள் ஆகி – உதயணகுமார:4 230/2
கண் ஒளிர் கொடி கந்தருவப்புரம் – உதயணகுமார:5 277/4
பூ இளம் கொடி புத்திரி நாமமும் – உதயணகுமார:5 278/3
வரம்பு_இல் நாற்றியே வான் கொடி மிடை – உதயணகுமார:5 297/2
கொடி உடை மதில் கிடுகிடென்றிடும் – உதயணகுமார:6 312/2
புகை கொடி உள் உண்டு என்றே பொற்பு நல் ஒளி விளக்கை – நாககுமார:1 3/1
கொடி நிரை பொன் எயிற்கு குழுவுடன் சென்ற அன்றே – நாககுமார:1 13/4
கொடி மலர் காவு-தன்னுள் கோமகன் இருந்த போழ்தில் – நாககுமார:4 110/4
வெள்ளை அம் கொடி நகர வேந்தனை வதைத்தனன் – நாககுமார:4 124/4
அரிய வெள்ளி மா மலை ஆடும் கொடி ஏமிடை – நாககுமார:4 137/1
உள் விரிந்த புகை கொடி உண்டு என – யசோதர:0 3/1
மலர்ந்த பூம் சிகை வார் கொடி மங்கையர் – யசோதர:1 12/1
ஆடு கொடி யானை அதிர் தேர் புரவி காலாள் – யசோதர:5 276/2
வஞ்சி கொடி போல்பவள் காரணமாக வந்த – சூளாமணி:0 6/3
தாழ்த்த காயின தண் அவரை கொடி
சூழ்த்த காய் துவரை வரகு என்று இவை – சூளாமணி:1 30/2,3
மா கொடி மாணையும் மெளவல் பந்தரும் – சூளாமணி:1 35/1
கார் கொடி முல்லையும் கலந்து மல்லிகை – சூளாமணி:1 35/2
பூ கொடி பொதும்பரும் பொன்ன ஞாழலும் – சூளாமணி:1 35/3
துகிலிகை கொடி_அனார் மின்னின் தோன்றவும் – சூளாமணி:2 41/3
உவர் விளை கடல் கொடி பவளம் ஓட்டிய – சூளாமணி:3 80/1
வஞ்சி அம் கொடி இடை மயில் அம் சாயலாள் – சூளாமணி:3 115/2
வண்டு சூழ் மலர் போன்று அளக கொடி
கொண்டு சூழ்ந்தது குண்டல வாள் முகம் – சூளாமணி:4 152/1,2
போது தேர் முகத்தும் புருவ கொடி
நோதலே-கொல் நொசிந்து உள ஆம்களே – சூளாமணி:4 153/3,4
கொடி வளர் மகளிர் பூம் கள் குடைந்து நீர் குடி-மின் என்று – சூளாமணி:4 163/3
தூ மாண்ட இளம் கொடி தம் தளிர் கையால் தொழுதனவே – சூளாமணி:4 169/4
கொடி ஆடும் நெடு நகர கோமான்-தன் குணம் பரவி – சூளாமணி:4 171/1
அழல் கொடி எறித்-தொறும் சுடரும் ஆடகம் – சூளாமணி:4 209/1
நிழல் கொடி அது என நிறைந்த காரிகை – சூளாமணி:4 209/2
குழல் கொடி_அனையவள் கொண்ட நோன்பினால் – சூளாமணி:4 209/3
எழில் கொடி சுடர்வது ஓர் இயற்கை எய்தினாள் – சூளாமணி:4 209/4
அந்தர அழல் கொடி அனையள் ஆயினாள் – சூளாமணி:4 211/4
பொலம் புரி மயில்_அனாய் பயந்த பூம் கொடி
குலம் புரிந்தவர்க்கு எலாம் கோலம் ஆகுமே – சூளாமணி:5 417/3,4
மினல் கொடி விலங்கிய விலங்கல் மிசை வாழும் – சூளாமணி:6 441/1
புனல் கொடி மலர் தொகை புதைத்த பொலி தாரோய் – சூளாமணி:6 441/2
மின் தவழ் விளங்கு கொடி வேந்தனும் விடுத்தான் – சூளாமணி:6 448/4
அலங்கல் அளக கொடி அயல் சுடர ஓடி – சூளாமணி:6 450/2
விலங்கு புருவ கொடி முரிந்து வெருவு எய்த – சூளாமணி:6 450/3
என்று மைந்தர்கள் இடருற எழுதிய கொடி போல் – சூளாமணி:6 466/1
இயங்கு பூம் கொடி அனையவர் இயல்புகள் நினையா – சூளாமணி:6 472/3
போர்த்த சாமர குழாம் புதைத்த வெண் கொடி குழாம் – சூளாமணி:6 475/3
கொண்டல் ஆர்ந்த பொன் என் இ குழல் கொடி குழாம் அனார் – சூளாமணி:6 477/1
மல்லிகை கொடி கலந்து மெளவல் சூட வெளவு நீர் – சூளாமணி:6 494/2
கொடி வரைந்து எழுதப்பட்ட குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:6 553/1
கொடி கையால் இடுக்கல்-தன் மேல் கொற்றவன் குலவப்பட்டான் – சூளாமணி:6 558/4
நம் குல_கொடி நங்கை சேர்வதற்கு – சூளாமணி:7 603/3
விடம் உடை எரி கொடி விலங்கு நோக்கு உடை – சூளாமணி:7 686/1
வண்டு பாய வார் கொடி மருங்கு உலாய் வளர்ந்தவும் – சூளாமணி:7 790/2
ஆடு இணர் கொடி படர் அகில் பொதும்பு அயல் பொலிந்த – சூளாமணி:7 794/1
நுதி மாளிகை மேல நுடங்கு கொடி
கதிரோன் ஒளி மாழ்க எழுந்து கலந்தது – சூளாமணி:7 812/2,3
துன்னிய துணர் இளம் தோன்றி மென் கொடி
மன்னிய வனத்திடை மலர்ந்து நீண்ட போல் – சூளாமணி:7 816/1,2
கன்னியர் உணர்த்தலின் இணர் கொடி கடுப்பாள் – சூளாமணி:8 859/2
நகர வாயிலின் புறம் பணை நடுங்கின நடுங்கின கொடி எல்லாம் – சூளாமணி:8 873/4
பரவை வெண் கொடி எடுத்து நம் படைக்கு எதிர் எழுவது ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 882/4
பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/4
கொற்றவன் கொடி கோயில் புறம்பணை – சூளாமணி:8 898/1
அணி தகை பாகர் பண்ணி கொடி எடுத்து அருகு சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 913/4
அம் பொன் செய் கொடுஞ்சி நெற்றி கொடி எடுத்து அணைந்த அன்றே – சூளாமணி:8 914/4
பெரு வரை அருவிகள் என உள பெயர் கொடி
அரு வரை அடு புலி என உளர் இளையவர் – சூளாமணி:8 944/2,3
எண் இயல் கொடி மிடைந்து இருண்டு பாங்கு எலாம் – சூளாமணி:8 952/2
துகில் ஆர் கொடி பொங்கின தொங்கல் நிமிர்ந்து – சூளாமணி:8 1078/1
குலம் பாராட்டும் கொம்பும் ஒர் முல்லை கொடி ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 1123/4
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழையல் வாழி குருக்கத்தி – சூளாமணி:8 1127/2
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழைவாய் ஆயில் பலர் பறிப்ப – சூளாமணி:8 1127/3
நகு-தொறும் அழல் கொடி நடுங்கும் நுண் துளி – சூளாமணி:9 1207/1
கொடி மேல் உடை யானைகள் கும்பம் உதைத்து – சூளாமணி:9 1235/1
தூவி ஆர் சுவண கொடி
மேவினான் படவே மிகை – சூளாமணி:9 1351/1,2
கோதை சரிய கொடி மருங்குல் ஏர் அழிய – சூளாமணி:9 1471/1
வாங்கு கொடி முறுக்கி மா நிலத்து விட்டன போல் – சூளாமணி:9 1472/1
கொடி மணம் புணர்க்கலுற்ற குறிப்பு அறி நீ சென்று என்றார் – சூளாமணி:10 1563/4
கொடி மிசை எழுதிய குவவு தோளினாய் – சூளாமணி:10 1591/4
முன்னு புருவ கொடி முரிந்து முனிவுற்றாள் – சூளாமணி:10 1610/4
பொன் அவிர் கொடி_அன்னாரை பொழில் விளையாடல் ஏவ – சூளாமணி:10 1631/2
கொழு மலர் பிணையல் தாங்கி கொடி இடை ஒசிந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/3
கொடி மருங்குல் தாமே கொடியாய் நுடங்க – சூளாமணி:10 1643/1
வணங்கு பூம் கொடி இடை வளைத்தும் வாவி-வாய் – சூளாமணி:10 1684/3
எழுதிய கொடி_அனார் சூழ ஈர்ம் பொழில் – சூளாமணி:10 1687/3
போது ஆர் சாயல் பூம் கொடி போல பொலிவு எய்தி – சூளாமணி:10 1747/2
கொடி படு நெடு நகர் கோயில் வீதி-வாய் – சூளாமணி:10 1767/1
கொடி அரத்த மெல் விரலால் கொண்டு அரசர் குல வரவு கொழிக்கும் நீராள் – சூளாமணி:10 1801/2
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி – சூளாமணி:10 1811/1
மழைக்கு அரும்பும் கொடி முல்லை மருங்கு ஏற வரம்பு அணைந்து தடாவி நீண்ட – சூளாமணி:10 1815/1
கொண்டு அறையும் இடி முரசும் கொடி மதிலும் குளிர் புனலும் பொறியும் பூவும் – சூளாமணி:10 1816/3
தோரணம் எடுத்தன துதைந்த வெண் கொடி
வார் அணி முரசொடு வளைகள் ஆர்த்து அரோ – சூளாமணி:11 1870/2,3
போர்த்தன கொடி மிடை பொழிந்த பூ_மழை – சூளாமணி:11 1882/3
தூம் மழை வளர் கொடி துவன்றி பத்திகள் – சூளாமணி:11 1897/2
எண்கள் தாம் நவின்ற ஈர் எண் கொடி மதில் கோட்டை கட்டி – சூளாமணி:12 2116/3
குரு உடையன கொடி மிடைவொடு குலை விரிவன கோடல் – நீலகேசி:1 15/1
துகில் கொடி தொகுதியும் தூய சுண்ணமும் – நீலகேசி:1 26/2
நீண்டது ஓர் கொடி அயல் கொடி போல் நிறை தவ அருள் என நின்றாள் – நீலகேசி:1 63/4
நீண்டது ஓர் கொடி அயல் கொடி போல் நிறை தவ அருள் என நின்றாள் – நீலகேசி:1 63/4
பத்தி பாவை பல் பறவை பயில் கொடி திமிசொடு பிறவும் – நீலகேசி:2 152/2
முரைசொடு நெடும் கொடி முழங்க நாட்டுக – நீலகேசி:2 226/3
புனத்திடை நறு மலர் பூம் கொடி அன்னது ஓர் பொற்பினளாய் – நீலகேசி:2 229/1
கொடி மகர கோபுரமும் நெடு மதிலும் குடிஞைகளும் – நீலகேசி:4 268/1
குக்குடமாநகர்-நின்று கொடி மினின் – நீலகேசி:6 666/3
புயல் இரும் கூந்தல் பொலம் கொடி அன்னாய் – நீலகேசி:6 669/1
ஓங்க ஒரு கொடி நட்டு உரைக்கிற்பவன் – நீலகேசி:7 730/2
மேல்


கொடி_அன்னாரை (1)

பொன் அவிர் கொடி_அன்னாரை பொழில் விளையாடல் ஏவ – சூளாமணி:10 1631/2
மேல்


கொடி_அனார் (2)

துகிலிகை கொடி_அனார் மின்னின் தோன்றவும் – சூளாமணி:2 41/3
எழுதிய கொடி_அனார் சூழ ஈர்ம் பொழில் – சூளாமணி:10 1687/3
மேல்


கொடி_அனையவள் (1)

குழல் கொடி_அனையவள் கொண்ட நோன்பினால் – சூளாமணி:4 209/3
மேல்


கொடிகள் (3)

ஊர் அணி கொடிகள் ஓங்கும் உத்தரமதுரை-தன்னில் – நாககுமார:3 75/2
மாது நின்ற மாதவி கொடிகள் தம் தளிர் கையால் – சூளாமணி:6 491/3
குடை நிலம் மறைப்பவும் கொடிகள் போர்ப்பவும் – சூளாமணி:9 1274/1
மேல்


கொடிகளும் (1)

கொடிகளும் குடையும் கோல கவரியும் அமரர்-தங்கள் – சூளாமணி:12 2121/1
மேல்


கொடிகொள் (1)

மற்று ஒர் நாள் அமரிகை கொடிகொள் மா மணி – சூளாமணி:3 85/1
மேல்


கொடிச்சியர் (1)

கொடிச்சியர் புனத்து அயல் குறிஞ்சி நெய் பகர் – சூளாமணி:1 33/1
மேல்


கொடிஞ்சி (1)

அணி தொழில் ஆர கோவை ஆடக கொடிஞ்சி அம் பொன் – சூளாமணி:8 841/2
மேல்


கொடிஞ்சு (1)

கதிர் மணி தேர் கொடிஞ்சு ஏறி காக்கைகள் – சூளாமணி:9 1220/1
மேல்


கொடிஞ்சும் (1)

அணியமும் ஆரமும் கொடிஞ்சும் கோலுமா – சூளாமணி:9 1403/1
மேல்


கொடித்தாய் (1)

ஏர் அணிந்த குருக்கத்தி இளம் கொடித்தாய் ஈன்றனவே – சூளாமணி:4 175/4
மேல்


கொடிது (1)

கொடிது இது பெரிது என குழைந்து போயினார் – சூளாமணி:12 2103/4
மேல்


கொடிபடு (1)

கொள்ளி மலையும் கொடிபடு கூறையும் அகலும் – நீலகேசி:1 30/2
மேல்


கொடிய (3)

கொடிய ஆயின கொங்கு அவிழ் சோலையே – சூளாமணி:4 145/4
கொடிய செய்து முனை புலம் கூட்டுணும் – சூளாமணி:7 785/2
குணசேனன் வீழ கண்டு கூற்றினும் கொடிய நீரான் – சூளாமணி:9 1304/1
மேல்


கொடியவன் (2)

கொள் அரி உருவு கொண்டான் கொடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் – சூளாமணி:7 697/4
கொடியவன் விடுத்த போழ்தில் கூற்றுவன்-தன்னை கூவி – சூளாமணி:9 1427/1
மேல்


கொடியன் (2)

கொன்றவன்னே கொடியன் என உலகம் கூறும் அதனாலும் – நீலகேசி:1 39/1
கொலை படைத்தான் ஓ கொடியன் என்பனவே போல – நீலகேசி:5 471/3
மேல்


கொடியன (5)

வளர் கொடியன மணம் விரிவன மல்லிகையொடு மெளவல் – சூளாமணி:6 434/1
நளிர் கொடியன நறு விரை அக நறு மலரன நறவம் – சூளாமணி:6 434/2
குளிர் கொடியன குழை மாதவி குவி முகையன கொகுடி – சூளாமணி:6 434/3
ஒளிர் கொடியன உயர் திரளினொடு ஒழுகு இணரன ஓடை – சூளாமணி:6 434/4
வெள்ளம் கொடியன மேவி பிறன் பொருள் – சூளாமணி:11 1952/2
மேல்


கொடியாய் (1)

கொடி மருங்குல் தாமே கொடியாய் நுடங்க – சூளாமணி:10 1643/1
மேல்


கொடியார் (1)

உள்ளம் கொடியார் உயிர் கொலை காதலர் – சூளாமணி:11 1952/1
மேல்


கொடியாள் (1)

ஆயிடை கொடியாள் அமிர்தம்மதி – யசோதர:3 212/1
மேல்


கொடியில் (1)

தங்கு வார் கொடியில் தளர்வித்ததே – சூளாமணி:4 155/4
மேல்


கொடியின் (2)

பொன் இயல் கொடியின் ஒல்கி பூ_அணை பொருந்தும் பாவை – சூளாமணி:8 1110/1
மலை புனை கொடியின் புல்லி மடந்தையர் மயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1673/2
மேல்


கொடியினாலும் (1)

அங்கு உலாம் கொடியினாலும் அகில் புகையாலும் எங்கும் – சூளாமணி:9 1544/1
மேல்


கொடியினானே (1)

விரி சிறை உவணம் சேர்ந்த வென்றி நல் கொடியினானே – சூளாமணி:9 1181/4
மேல்


கொடியும் (6)

கற்பக கொழுந்தும் காமவல்லி அம் கொடியும் ஒப்பார் – சூளாமணி:2 67/4
புது மலர் கொடியும் பூவும் துணர்களும் புணர்ந்த பேரார் – சூளாமணி:8 994/2
கொடியும் குடையும் குளிர் சாமரமும் – சூளாமணி:8 1073/3
குடையும் கொடியும் குளிர் சாமரையும் – சூளாமணி:9 1229/1
புலவன் முடிவு என்னும் பூம் கொடியும் தானும் – சூளாமணி:12 2125/3
கழை சேர் கொடியும் கதலி வனமே – நீலகேசி:5 465/2
மேல்


கொடியை (1)

என்றலும் எனது சொல்லை இறந்தனை கொடியை என்றே – யசோதர:2 142/1
மேல்


கொடியொடு (2)

கொவ்வை துயில் கொண்ட துவர் வாய் கொடியொடு ஒப்பாள் – சூளாமணி:8 863/2
கொடியொடு குடை இடை மிடைவன இருள்செய – சூளாமணி:8 938/1
மேல்


கொடிற்றால் (1)

குறிப்பு_அல சொல்லிய நாவை கொடிற்றால்
பறிப்பர் பரிய வயிர முள் கொண்டு – சூளாமணி:11 1937/2,3
மேல்


கொடிறு (1)

கூர் இருள் சுரிபட்டு அன்ன குழல் அணி கொடிறு உண் கூந்தல் – சூளாமணி:7 759/2
மேல்


கொடு (8)

வெம் துயர் கொடு விடுப்ப செல்வனும் – உதயணகுமார:5 301/3
கொடு வாய கிளி கோதி குளிர் நறும் போது உகுத்தனவே – சூளாமணி:4 171/4
கொய்யா விம்மும் கொங்கு அலர் தாரோய் கொடு என்றான் – சூளாமணி:5 318/4
ஓசைகள் ஓலை கொடு ஒப்ப உரைத்தார் – சூளாமணி:7 662/4
மின்னொடு விளங்கு வேலோய் உளம் கொடு விளம்பி என்னை – சூளாமணி:9 1200/3
வெம்பிய கொடு மனம் குளிர்ந்து வெய்யவன் – சூளாமணி:9 1265/2
கோடு உடைந்து உதிர்ந்தன கொடு முள் கேதகை – சூளாமணி:9 1398/3
கொடு வில் எயினர்கள் கொல்ல குறைந்தும் – சூளாமணி:11 1962/3
மேல்


கொடுக்க (2)

வல்லிதில் கொடுக்க மன்னன் வாழ்க தன் கண்ணி மாதோ – சூளாமணி:6 515/4
கொடுக்க என்றல் குசலம் அன்று என்பதோ – நீலகேசி:5 537/3
மேல்


கொடுக்கும் (3)

உற்ற போழ்து உயிர் கொடுக்கும் ஆற்றலால் – சூளாமணி:7 596/2
ஒழுக்கிற்கும் உரித்து அன்று ஊண் ஓர் இடையூறு உடன் கொடுக்கும்
வழுக்கு இன்றி தவம் செய்யின் மண்டையால் பயன் என்னோ – நீலகேசி:4 277/3,4
நாம் கொன்று கொடுக்கும் அ விலங்கினை நலிவது ஓர் பசியினரேல் – நீலகேசி:9 844/1
மேல்


கொடுஞ்சி (2)

அம் பொன் செய் கொடுஞ்சி நெற்றி கொடி எடுத்து அணைந்த அன்றே – சூளாமணி:8 914/4
நிரை செலல் கொடுஞ்சி நல் நேமி ஊர்தியும் – நீலகேசி:1 25/2
மேல்


கொடுஞ்சிய (1)

இவரும் மா மணி கொடுஞ்சிய இவுளி தேர் காலாள் – சூளாமணி:7 709/1
மேல்


கொடுத்த (6)

புரந்தரன் கொடுத்த யாழும் பொறை முனி அருளில் பெற்றான் – உதயணகுமார:1 18/4
நன்மை பட்டம் நயந்து கொடுத்த பின் – நாககுமார:1 32/2
தனையனும் மனை புகுந்து தாய் பொருள் கொடுத்த பின் – நாககுமார:2 72/3
ஏர் அணி வனராசற்கு எழில்பெற கொடுத்த அன்றே – நாககுமார:3 100/4
கொம்பு_அனார் கொடுத்த முத்த நீர ஆய கோழ் அரை – சூளாமணி:4 131/2
விண் கொடுத்தான் அவன் கொடுத்த விரித்து உரைப்பன் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 205/4
மேல்


கொடுத்தது (3)

கந்த நல் காமம் என்னும் கரண்டகம் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:3 95/4
பன்ன அரும் வேள்வி-தன்னால் பார்த்திபன் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:3 99/4
போகம் மிக்க குணவதீயை புரவலன் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:4 114/4
மேல்


கொடுத்தவாம் (1)

கொடுத்தவாம் நிலைமை மன்னன் குணங்களா கொள்ப அன்றே – சூளாமணி:5 253/4
மேல்


கொடுத்தனர் (1)

இயல் உபாயனம் என்று கொடுத்தனர்
மயரி ஆகும் இசோமதி மன்னவன் – யசோதர:3 165/2,3
மேல்


கொடுத்தனன் (4)

நலம் கொள் கையில் நவின்று கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 60/4
அரசு நாட்டி ஆள்க என்றே அன்புடன் கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 68/4
அரிய யூகிக்கு அரசன் கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:4 219/4
எடுத்து உரை கொடுத்தனன் இளைய காளையே – சூளாமணி:7 683/4
மேல்


கொடுத்தாள் (1)

கண்டாய் என சொல்லி காட்சி கொடுத்தாள் – நீலகேசி:7 781/4
மேல்


கொடுத்தான் (10)

ஈனம்_இல் இராசனையை எழில் வேள்வியால் கொடுத்தான் – உதயணகுமார:4 206/4
வயந்தகன்-தனக்கு வாய்ந்த பதினெட்டு ஊர் கொடுத்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 207/4
கொங்கு விரி தாரவற்கு நீரொடு கொடுத்தான்
நங்கையொடு நாள்_மலர்_உளாளையும் மடுத்தான் – சூளாமணி:8 1099/3,4
கண் கொடுத்தான் தடி கொடுத்தான் கய புலிக்கு தன் கொடுத்தான் – நீலகேசி:2 205/1
கண் கொடுத்தான் தடி கொடுத்தான் கய புலிக்கு தன் கொடுத்தான் – நீலகேசி:2 205/1
கண் கொடுத்தான் தடி கொடுத்தான் கய புலிக்கு தன் கொடுத்தான்
பெண் கொடுத்தான் உடம்பினையும் பிளந்திட்டு பிறர்க்கு ஈந்தான் – நீலகேசி:2 205/1,2
பெண் கொடுத்தான் உடம்பினையும் பிளந்திட்டு பிறர்க்கு ஈந்தான் – நீலகேசி:2 205/2
மண் கொடுத்தான் மக கொடுத்தான் மன்னும் தன் சேர்ந்தார்க்கு – நீலகேசி:2 205/3
மண் கொடுத்தான் மக கொடுத்தான் மன்னும் தன் சேர்ந்தார்க்கு – நீலகேசி:2 205/3
விண் கொடுத்தான் அவன் கொடுத்த விரித்து உரைப்பன் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 205/4
மேல்


கொடுத்தியால் (1)

உள்ளதே என்று ஒழுக்கம் கொடுத்தியால்
பிள்ளை பெண் அலி அன்மையை யாதினால் – நீலகேசி:4 324/2,3
மேல்


கொடுத்து (11)

சிரசு அணி முடியும் சூட்டி செல்வற்கு கொடுத்து போக்கி – உதயணகுமார:1 22/3
பதம் உனக்காக என்று பார்த்திபன் கொடுத்து போகி – உதயணகுமார:1 27/2
இட கண் நீக்கி இட்டு மிக்கு இயல்புடன் கொடுத்து உடன் – உதயணகுமார:2 131/2
புள் என பறக்க மந்த்ரம் ஈது என கொடுத்து போந்தான் – உதயணகுமார:5 249/4
இனியதாய பொருள்களை இயல்பினால் கொடுத்து உடன் – நாககுமார:2 72/2
தன்னுடை புதல்வி-தன்னை தான் அவன் கொடுத்து தாதி – நாககுமார:3 80/2
கை பலி கொடுத்து தேவி கழல் அடி பணியில் காளை – யசோதர:2 136/3
ஆசிடை கொடுத்து அவர் இருக்க என்றலும் – சூளாமணி:4 194/2
விச்சையும் துணையும் வெள்ளி விலங்கலும் கொடுத்து வேந்தாய் – சூளாமணி:6 548/2
ஓவு_இல புகழினானுக்கு உடன் கொடுத்து உரிமையோடும் – சூளாமணி:9 1551/3
பெண்ணும் கொடுத்து பிறர்க்கே உழந்தாய் முன் – நீலகேசி:5 653/2
மேல்


கொடுத்தும் (1)

என்னை யான் கொடுத்தும் வையத்து இடுக்கண் நோய் கெடுப்பன் என்னும் – சூளாமணி:7 775/3
மேல்


கொடுத்தோர் (1)

உடைய தம் ஆற்றலில் உண்டி கொடுத்தோர்
படை கெழு தானைய பல் களி யானை – சூளாமணி:11 1997/2,3
மேல்


கொடுப்ப (8)

கை-அது கொடுப்ப ஏறி காளையும் பள்ளி சேர்ந்தான் – உதயணகுமார:1 19/4
மால் கரி கால் கொடுப்ப மன்னனும் மகிழ்ந்து போந்து – உதயணகுமார:1 101/3
கள் அவிழ் மாலை தெய்வம் கனவிடை கொடுப்ப கண்டான் – உதயணகுமார:4 191/4
மன் இயல் கொடுப்ப மன்னர் இருவரும் இன்புற்றாரே – நாககுமார:3 80/4
சண்டிகை மனம் தளிர்ப்ப தகு பலி கொடுப்ப தையல் – யசோதர:2 137/3
தேம் துணர் கொடுப்ப மூழ்கி தேறல் வாய் நெகிழ மாந்தி – சூளாமணி:4 162/2
கொண்டு கொம்பு_அனையார்கள் கொடுப்ப அஃது – சூளாமணி:7 614/2
ஏழ்_உலகும் மணம் கொடுப்ப எழில் நகரார் எதிர்கொள்ள இறைவன் புக்கான் – சூளாமணி:9 1528/4
மேல்


கொடுப்பதற்கு (1)

முன்னம் நான் பரவிய வரங்கள் முடி குறை கொடுப்பதற்கு எனவே – நீலகேசி:1 65/4
மேல்


கொடுப்பது (1)

கொற்றவ குறிப்பு உண்டாயின் கொடுப்பது குணம்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:5 306/4
மேல்


கொடுப்பன் (1)

உரிய மாலவற்கு சென்று கொடுப்பன் என்று உலகம் காக்கும் – சூளாமணி:8 829/3
மேல்


கொடுப்பாயும் (2)

குறைதல்_இல் இன்பம் கொடுப்பாயும் நீயே – சூளாமணி:6 541/2
கொடுப்பாயும் நீயே எம் குற்றேவேல் வேண்டாய் – சூளாமணி:6 541/3
மேல்


கொடுப்பாரும் (1)

உடங்கு ஆய்ந்து உண கொடுப்பாரும் உயர்ந்தோர் – சூளாமணி:11 1979/3
மேல்


கொடுப்பின் (1)

தந்தை தாய் என்று இவர் கொடுப்பின் தையலார் – சூளாமணி:4 231/2
மேல்


கொடுப்பினும் (1)

கொள் என்று ஈர்ந்து கொடுப்பினும் கூடுமே – நீலகேசி:2 215/4
மேல்


கொடும் (5)

கொடும் சிலை குலவ கோலி குருதி நீர் வெள்ளம் ஓட – சூளாமணி:9 1197/2
ஏ விளை கொடும் சிலை இற்று வீழ்ந்தவே – சூளாமணி:9 1222/4
கொண்டனன் தொடுத்தலோடும் கொடும் சிறை நுடங்க வீசி – சூளாமணி:9 1452/3
கூசு_இல் மனத்தர் கொடும் தொழில் வாழ்க்கையர் – சூளாமணி:11 1977/3
கோறல் பொய்த்தல் கொடும் களவு நீக்கி பிறர் மனைகள் மேல் – நீலகேசி:1 40/1
மேல்


கொடுமுடி (4)

கொன்று ஒர் கோளரி கொடுமுடி உறைவதோ என்றான் – சூளாமணி:7 705/4
அரம் கொள் வெம் பரல் அணி வரை கொடுமுடி அவைதாம் – சூளாமணி:7 716/3
கூடியிட்டன கொடுமுடி துறுகற்கள் குளிர்ந்தாங்கு – சூளாமணி:7 717/2
குளிறும் இன்னியம் குழுமலில் செழு மலை கொடுமுடி உடன் ஆர்த்த – சூளாமணி:8 874/3
மேல்


கொடுமை (3)

கொன்று உயிர் கன்றும் உள்ள கொடுமை செய் தொழிலர் அல்லர் – யசோதர:2 141/2
கொள்ளும் கொடுமை குணத்தின் மனித்தரும் – சூளாமணி:11 1952/3
ஊன் கொடுமை உரைத்தான் அஃது உணர்ந்திலனே ஆகாதோ – நீலகேசி:2 181/2
மேல்


கொடுமை-தன்னை (1)

கொலை மலி கொடுமை-தன்னை குறைத்திடும் மனத்தில் கோல – யசோதர:1 71/3
மேல்


கொடுமையால் (1)

கொல்வதற்கு உளம் முன் செய் கொடுமையால்
ஒல்வதற்கு அரும் மா துயர் உற்றனர் – யசோதர:3 170/2,3
மேல்


கொடுமையாலே (1)

கண்ணிய உயிர் கொலை வினை கொடுமையாலே
நண்ணிய விலங்கிடை நடுங்கு அஞர் தொடர்ந்த – யசோதர:5 297/2,3
மேல்


கொடுமையில் (1)

கொன் நவில் வாளில் கொன்ற கொடுமையில் கடியது உன் – யசோதர:4 250/3
மேல்


கொடுமையை (1)

கூற்றம் போல்வது ஓர் கொடுமையை உடையவள் குறைந்தே – நீலகேசி:1 57/4
மேல்


கொடுவரி (1)

குஞ்சரம் பெரும் கொடுவரி கடு விடை கொலை சூழ் – நீலகேசி:1 55/1
மேல்


கொடை (3)

வாரிதத்தின் மலர்ந்த கொடை_கரன் – யசோதர:1 8/3
பேய்க்கு ஒன்று ஈதல் பெரும் கொடை என்பதை – நீலகேசி:2 223/2
குணம் பொருள் என்றி கொடை பொருள் என்றி – நீலகேசி:5 575/1
மேல்


கொடை_கரன் (1)

வாரிதத்தின் மலர்ந்த கொடை_கரன்
மாரிதத்தன் என்பான் உளன் மன்னவன் – யசோதர:1 8/3,4
மேல்


கொடைக்கு (1)

கொடைக்கு ஒட்டி விற்பானும் கொள்வானும் அன்றி – நீலகேசி:5 474/1
மேல்


கொடைய (1)

கூட்டிய அ பொருள் கொடைய ஆதலான் – நீலகேசி:8 808/3
மேல்


கொண்ட (73)

முறுவல் கொண்ட முகத்தினனாக தன் – உதயணகுமார:1 50/2
கோதை உத்தரியம் கொண்ட கோலத்தன் – உதயணகுமார:1 76/1
இடம் கொண்ட இன்பம் உம்பர் இடத்தையும் எச்சும் அன்றே – நாககுமார:1 7/4
கொண்ட கேள்வியும் கூர் அறிவும் இலா – யசோதர:1 18/2
கொள்ளியல் அமைந்த கோல குல்லக வேடம் கொண்ட
வள்ளலும் மடந்தை-தானும் வள நகர் மருள புக்கார் – யசோதர:1 27/3,4
தொல் நலம் தொலைய உண்டார் துயில் கொண்ட விழிகள் அன்றே – யசோதர:2 93/4
பவள வாய் மணி கை கொண்ட பண் இயல் தோட்டி பற்றி – யசோதர:2 98/3
எற்பு அகம் கொண்ட காதல் எனக்கு இனி நின்னின் வேறு ஓர் – யசோதர:2 122/3
ஓட்டிய சினத்த ஆகி உறு வதம் உய்ந்து கொண்ட
பாட்டு அரும் தன்மைத்து அன்றே பான்மையின் பரிசு-தானும் – யசோதர:4 254/3,4
ஊடு கொண்ட பொதும்பரொடு உள் விராய் – சூளாமணி:1 31/2
தோடு கொண்ட பைங்காய் துவள் செந்நெலின் – சூளாமணி:1 31/3
நங்கையர் படிவம் கொண்ட நலத்தது நகரம் அன்றே – சூளாமணி:2 37/4
குழல் கொடி_அனையவள் கொண்ட நோன்பினால் – சூளாமணி:4 209/3
தேன் உயர் திரு மலர் சேடம் கொண்ட பின் – சூளாமணி:4 218/2
மானம் கொண்ட மா ரதர் போர்_ஏறு அனையாய் ஓர் – சூளாமணி:5 309/3
கொண்ட கோல நீர ஆய கோடி மாடம் மேல் எலாம் – சூளாமணி:6 479/2
நின்றன விலங்கு சாதி நிலம் கொண்ட பறவை எல்லாம் – சூளாமணி:6 542/2
அந்தர உணர்வு நூலா அரசு எனும் உருவு கொண்ட
எந்திரம் இதற்கு வாயா தூதுவர் இயற்றப்பட்டார் – சூளாமணி:6 565/3,4
காந்திய கந்ததாக கவுள் கொண்ட களிறு போல – சூளாமணி:7 666/2
ஐய நுண் மருங்கு நோவ அடி கொண்ட குவவு கொங்கை – சூளாமணி:7 673/2
மணி முழா சிலம்ப கொண்ட மண்டல அரங்கின் அம் கண் – சூளாமணி:7 674/2
குணி முழா பெயர்த்த பணி குயிற்றுதல் இலயம் கொண்ட
கணி முழா மருங்குல் பாடல் கலிப்பு இவை தவிர்த்து சென்றார் – சூளாமணி:7 674/3,4
ஏறு கொண்ட கோவலர் ஏந்து தண்ணவ குரல் – சூளாமணி:7 796/1
தூறு கொண்ட தோகை மஞ்ஞை ஆடல் கண்டு கண் மகிழ்ந்து – சூளாமணி:7 796/3
குளம் ஆர் குளிர் தாமரை கொண்ட நகை – சூளாமணி:7 804/3
சேயவர்க்கு உருவம் காட்டி தேம் நிரை கொண்ட அன்றே – சூளாமணி:8 854/4
கொவ்வை துயில் கொண்ட துவர் வாய் கொடியொடு ஒப்பாள் – சூளாமணி:8 863/2
குலத்தினும் குணத்தினும் கொண்ட கோலமாம் – சூளாமணி:8 909/1
உலம் கொண்ட வயிர தோளான் உழைக்கல மகளிர் என்று – சூளாமணி:8 998/2
அங்கு ஒளி விசும்பில் தோன்றி அந்தி வான் அகட்டு கொண்ட
திங்கள் அம் குழவி பால் வாய் தீம் கதிர் முறுவல் நோக்கி – சூளாமணி:8 1031/1,2
பண் தான் கொண்ட பாவையார் பாடல் இசை கேட்டான் – சூளாமணி:8 1125/4
நனை மலர் அலங்கல் கேது நகை கொண்ட மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1142/4
கொண்ட போர் வேழமே குழீஇய என்னவும் – சூளாமணி:9 1269/2
பொன்னை அணி கொண்ட புனை கேடகம் எடுத்து – சூளாமணி:9 1285/1
சலம் மேலும் இன்ன உடையாயை வென்று தலை கொண்ட பின்னை நுமரை – சூளாமணி:9 1329/3
மடுத்த சிலையும் பகழியும் வெம் மனத்து கொண்ட மாயம்-அதும் – சூளாமணி:9 1346/2
வம்பு கொண்ட வளையங்கள் கணையம் விட்டுவிட்டு ஏறு – சூளாமணி:9 1347/3
கொண்ட வாளன் கேடகத்தன் குதி கொள் வான் போல் எழுந்து எதிரே – சூளாமணி:9 1349/3
கொண்ட தன் குசை குறி – சூளாமணி:9 1376/1
உலம் கொண்ட வயிர தோளாற்கு உற்றதை உணரமாட்டார் – சூளாமணி:9 1460/1
புலம் கொண்ட வயிர குன்றின் புடை வரும் பரிதி போல – சூளாமணி:9 1460/3
மீது கொண்ட வடகம் புடை மேவ – சூளாமணி:10 1568/2
கோது கொண்ட வடிவின் தடியாலே – சூளாமணி:10 1573/3
சேடு கொண்ட கனி சிந்தின கண்டு – சூளாமணி:10 1580/3
மூடு கொண்ட மதியன் முனிவுற்றான் – சூளாமணி:10 1580/4
சக்கரர் தாம் பிறந்து உவரி தரங்க நீர் வளாகம் எல்லாம் தம் கீழ் கொண்ட
உக்கிர மெய் குலத்து அரசன் ஒளி வேல் இ இளையவனது உருவே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1810/1,2
தேம் கொண்ட பைம் தார் திறல் மன்ன யார் எனில் – சூளாமணி:11 1951/2
தாம் கொண்ட தாரம் மறுத்து பிறன் வரை – சூளாமணி:11 1951/3
உலம் கொண்ட தோள் மன்ன ஓர் அறிவு ஆதி – சூளாமணி:11 1956/2
புலம் கொண்ட ஐம்பொறி ஈறா புணர்ந்த – சூளாமணி:11 1956/3
நலம் கொண்ட ஞாலத்தின் நாடி உணர் நீ – சூளாமணி:11 1956/4
கொம்பு அழகு கொண்ட குழை நுண் இடை நுடங்க – சூளாமணி:11 2027/1
வம்பு அழகு கொண்ட மணி மென் முலை வளர்ந்து ஆங்கு – சூளாமணி:11 2027/2
ஞாலம் அளி கொண்ட நளிர் தாமரை முகத்தான் – சூளாமணி:11 2028/2
வம்பு அழகு கொண்ட மணி மேனி அவர் பூ ஆர் – சூளாமணி:11 2037/2
கடி கமழ் அகலத்து கொண்ட காதல் எம் – சூளாமணி:12 2103/2
பேய் நீலகேசி பெரியோன் அறம் கொண்ட பின்னை – நீலகேசி:0 4/2
மான் கொண்ட நோக்கின்னவளாய் மறம் மாற்றிய பின் – நீலகேசி:0 9/2
ஊன் கொண்ட காட்சி முதலாக உடைத்து அது எல்லாம் – நீலகேசி:0 9/3
வந்தித்து யான் கொண்ட வடிவினின் மன நிறை அழித்தால் – நீலகேசி:1 58/3
வேண்டி கொண்ட அ வியத்தகு விளங்கு உரு உடையாள் – நீலகேசி:1 62/4
யாது நீ கொண்ட வரம் என்று அரும் தவன் இயல்பினின் வினவ – நீலகேசி:1 66/1
துப்போடு கனி தொண்டை துயில் கொண்ட துவர்_வாயாள் – நீலகேசி:2 170/4
அறம் கொண்டான் கொண்ட அவாச்சிய வேடத்தால் – நீலகேசி:3 250/2
பெண் தானம் ஈயும் அறம் கொண்ட பெருமையினான் – நீலகேசி:4 398/4
குன்றும் பிறவோ இனி நீ கொண்ட கோளும் என்றான் – நீலகேசி:4 414/4
கொண்ட உடம்போடு உயிர் தான் உடன் கூடி நின்றால் – நீலகேசி:4 415/1
கொண்ட தன் கரணம்-தானும் இல்லையேல் கூற்றும் இல்லை – நீலகேசி:4 432/1
அருத்தம் என கொண்ட அட்டகம் யாவையும் விட்டிலவால் – நீலகேசி:5 500/2
தங்கின என்னும் சொல் தத்துவமா கொண்ட
அங்குலிமாரனை ஆதன் மற்று என்னாய் – நீலகேசி:5 583/3,4
கொண்ட நின் கோளின்-கண் குற்றம் உண்டாமோ – நீலகேசி:5 591/4
புக்க தொடர்வு இல்லை ஆதலின் நீ கொண்ட
பக்கம் உடன் கெடுமால் என்னை பாவம் – நீலகேசி:5 605/3,4
பண் நலம் கொண்ட சொல்லாள் அவை பேர்த்தும் பகர்ந்தனளாய் – நீலகேசி:6 679/4
மேல்


கொண்டது (8)

வந்து வாயின் மடுத்து அது கொண்டது
கொந்து வேய் குழல் கூனியை கொல் கரா – யசோதர:3 181/2,3
வண்டு அமர்ந்து ஒலிசெய மருங்குல் கொண்டது ஓர் – சூளாமணி:5 379/3
ஆடை கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது அங்கு அடைப்பை தன் – சூளாமணி:6 467/1
மாடு கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது மணி கலம் – சூளாமணி:6 467/2
புலம் கொண்டது அதனை காப்பான் பூ ஒன்று நெரித்து மோந்தாள் – சூளாமணி:8 998/4
உரிதினின் அறுத்து ஒளிர் நேமி கொண்டது
பெரிது இது சித்திரம் என்று பேர்_ஒலி – சூளாமணி:9 1487/2,3
கொண்டது ஓர் குமரன் போல்வான் குங்கும குவவு தோள் மேல் – சூளாமணி:10 1825/3
அன்னதன்-கண் பெரியனேல் அறம் கொண்டது அவம் ஆகும் – நீலகேசி:2 179/2
மேல்


கொண்டதும் (2)

துன்னி வாசகம் தொழுது கொண்டதும் – சூளாமணி:7 587/4
போந்து கொண்டதும் பொய்யினுள் பொய் அன்றோ – நீலகேசி:2 219/4
மேல்


கொண்டதே (1)

மின் பருகு நுண்_இடையார் மெல் உருவம் கொண்டதே – சூளாமணி:8 1116/4
மேல்


கொண்டல் (5)

குலம் கெழு குரிசில் கண்டாய் கொண்டல் வான் உருமோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 322/4
கொண்டல் ஆர்ந்த பொன் என் இ குழல் கொடி குழாம் அனார் – சூளாமணி:6 477/1
கொண்டல் வாடை என்னும் கூத்தன் யாத்த கூத்தின் மாட்சியால் – சூளாமணி:7 788/1
கொண்டல் கிளர்ந்து பரந்து குவிந்து அலை – சூளாமணி:9 1231/1
கல் ஆர் கொண்டல் பெயல் போலும் கணையின் மாரி கழல் வேந்தன் – சூளாமணி:9 1343/2
மேல்


கொண்டவர் (2)

காறு_கொண்டவர் கம்பலை என்று இவை – சூளாமணி:1 14/3
பயித்தியம் கொண்டவர் பண்பும் அஃது ஒக்கும் – நீலகேசி:3 254/4
மேல்


கொண்டவர்க்கு (1)

யாக்கை கொண்டவர்க்கு அணைதலுக்கு அரிது அது பெரிதும் – நீலகேசி:1 31/4
மேல்


கொண்டவன் (4)

விஞ்சையர் திறை வெற்றி கொண்டவன்
தஞ்சம்_என்றவர் தரத்தின் வீசியே – உதயணகுமார:5 293/1,2
வம்பு கொண்டவன் போல் நின்று வளை_வண்ணன் மொழிந்தான் – சூளாமணி:7 727/2
அன்னதன் பொருள் கேட்டு அறம் கொண்டவன்
மன்னும் இல் அயன் மாந்தரை காணுமேல் – நீலகேசி:3 243/2,3
மோனம் பொய் அஞ்சி கொண்டவன் மெய் உரைக்கு – நீலகேசி:4 325/1
மேல்


கொண்டவே (6)

காமன் ஆள் அரும்பில் கடி கொண்டவே – சூளாமணி:4 157/4
எஞ்சிலா வகையால் இணர் கொண்டவே – சூளாமணி:4 158/4
குங்கும குழம்பினும் குழம்பு கொண்டவே – சூளாமணி:5 367/4
பாவிய பனி வரை படிவம் கொண்டவே – சூளாமணி:7 817/4
வம்பு நீர்மையவாய் வளம் கொண்டவே – சூளாமணி:8 895/4
புரை உடை விலங்கலும் புலம்பு கொண்டவே – சூளாமணி:9 1423/4
மேல்


கொண்டன (4)

துணர் கொண்டன கரை மா நனி துறு மலர் பல தூவா – சூளாமணி:6 438/2
வணர் கொண்டன மலலுற்று அலை வளர் வண்டு இனம் எழுவா – சூளாமணி:6 438/3
கொண்டன சிலம்பு குலுங்கின விலங்கல் கூற்றமும் தலை பனித்ததுவே – சூளாமணி:9 1324/4
காது கொண்டன கன பொன் குழை சோர – சூளாமணி:10 1568/1
மேல்


கொண்டனர் (4)

வேல் பயம் கொண்டனர் தெவ்வர் நம் தமர் – சூளாமணி:9 1252/3
கால் பயம் கொண்டனர் கால வேலினாய் – சூளாமணி:9 1252/4
கொண்டனர் இயற்றிய கோல செய்கையால் – சூளாமணி:11 1901/2
புரி வளை கடல் என புலம்பு கொண்டனர் – சூளாமணி:12 2101/4
மேல்


கொண்டனவும் (1)

பொய் பொத்தி சொல்லினவும் போம் கூலி கொண்டனவும்
வை அத்தம் சுட்டனவும் வாழ் மருது கொன்றனவும் – நீலகேசி:3 257/1,2
மேல்


கொண்டனவே (1)

குளம் ஆயின யோசனை கொண்டனவே – சூளாமணி:7 802/4
மேல்


கொண்டனவோ (1)

பூ வடிவு கொண்டனவோ பொங்கு ஒளிகள் சூழ்ந்து புலம்கொளாவால் எமக்கு எம் புண்ணியர்-தம் கோவே – சூளாமணி:11 1903/4
மேல்


கொண்டனன் (5)

சூதினால் செயித்து நின் சுதன் அணிகள் கொண்டனன்
சூதில் ஆட என்னுடன் சுதன் அழைப்ப வந்த பின் – நாககுமார:2 71/1,2
அங்கு சென்று அ அண்ணலும் அவளை வென்று கொண்டனன்
பொங்கும் இ குழலியர் புணர்ந்து உடன் இருந்த பின் – நாககுமார:4 133/1,2
கண்டு மன்னவன் கண் களி கொண்டனன்
சண்டகன்மியை தந்து வளர்க்க என – யசோதர:3 224/1,2
குன்றினும் பெரியான் கூற்றினும் வெய்யோன் கொண்டனன் தண்டு கை வலித்தே – சூளாமணி:9 1321/4
கொண்டனன் தொடுத்தலோடும் கொடும் சிறை நுடங்க வீசி – சூளாமணி:9 1452/3
மேல்


கொண்டனிர் (1)

கொண்டனிர் கூடுதிரோ கடிது என்றான் – சூளாமணி:9 1226/4
மேல்


கொண்டனென் (2)

கொலையினில் ஒருவல் இன்றி கொண்டனென் அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:4 245/3
அறத்தை யானும் அமைவர கொண்டனென்
மறக்கலேன் இனி மன் உமை யான் என – நீலகேசி:10 893/3,4
மேல்


கொண்டாடுவார் (1)

கோதுகம் யாவர் கொண்டாடுவார் என – சூளாமணி:12 2104/3
மேல்


கொண்டாய் (1)

என் கண்டு வந்து இங்கண் இது கொண்டாய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:4 274/4
மேல்


கொண்டார் (4)

துணிவினர் துறந்து மூவார் தொழுது எழும் உருவம் கொண்டார் – யசோதர:5 313/4
வெருளுமாறு உள்ளம் எல்லாம் வெருண்டு மெய் விதலை கொண்டார் – சூளாமணி:9 1135/4
கன்னியர் எய்து தத்தம் கடி நகர் காவல் கொண்டார் – சூளாமணி:9 1542/4
பொன் கொண்டார் ஆயினும் போர்வை பூச்சு எனில் புலையன் – நீலகேசி:4 274/1
மேல்


கொண்டாரே (1)

செம்_சொலவர் போய் திசை காவல் கொண்டாரே – சூளாமணி:10 1647/4
மேல்


கொண்டாள் (11)

ஆசு_இலா வித்தை எல்லாம் ஆய்_இழை கொண்டாள் என்றே – உதயணகுமார:1 105/3
ஆய் புகழ் பதுமை தாதி அயிராபதி பந்து கொண்டாள் – உதயணகுமார:4 224/4
நன்று இது செய்கை என்றே நங்கையும் நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:1 49/4
நஞ்சொடு படாத தானும் பிறரொடு நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:2 152/4
இன்னவன் என்னலோடும் இலங்கு ஒளி முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 978/4
புது நனை விரிந்த கோதை பொன்_அனாள் புலம்பு கொண்டாள் – சூளாமணி:8 990/4
கோது_இலா குண கொம்பு_அன்னாள் குறு நகை முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 1003/4
பஞ்சு உடை அல்குல் பாக அரசொடு பட்டம் கொண்டாள் – சூளாமணி:9 1550/4
பைம்பொன் திலத நுதல் ஒதுக்கி பாவை பந்து கை கொண்டாள் – சூளாமணி:10 1753/4
அழகு உருவு கொண்டாள் அற அமிர்தம் உண்டாள் – நீலகேசி:1 133/4
குண்டலகேசி பெயரை குறியாகவே கொண்டாள் – நீலகேசி:2 164/4
மேல்


கொண்டான் (9)

பெருந்தகை ஏவி கோட்டு பெரும் கையால் தோட்டி கொண்டான் – உதயணகுமார:1 98/4
வாகு நல் தருமம் கேட்டு அனசன நோன்பு கொண்டான்
போக புண்ணியங்கள் ஆக்கும் பூரண பஞ்சமீயில் – நாககுமார:5 148/2,3
தானவரும் வந்து தொழு தவ உருவு கொண்டான்
ஊன மனம் இன்றி உயிர்கட்கு உறுதி உள்ளி – யசோதர:5 277/2,3
கொள் அரி உருவு கொண்டான் கொடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் – சூளாமணி:7 697/4
முடி முதல் துளங்க தூக்கி முனிவினை முடிவு கொண்டான் – சூளாமணி:9 1146/4
பெரியது ஓர் முனிவு கொண்டான் பிறை எயிற்று அரியோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1152/3
நீல மா மணி குன்று ஒப்பான் நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டான் – சூளாமணி:9 1442/4
கொங்கு உலாம் குழலி காணும் குழவி-அது உருவம் கொண்டான் – சூளாமணி:10 1709/4
அறம் கொண்டான் கொண்ட அவாச்சிய வேடத்தால் – நீலகேசி:3 250/2
மேல்


கொண்டிட்டவே (1)

கல் நவில் தோளவன் கண் கொண்டிட்டவே – சூளாமணி:8 1129/4
மேல்


கொண்டிலாதான் (1)

மன்னுவார் சிலை மதனன் ஓர் வடிவு கொண்டிலாதான்
தன்னை நாமும் ஓர் தகைமையில் தணத்தும் என்று இருப்பார் – சூளாமணி:6 462/1,2
மேல்


கொண்டிலை (1)

குத்தேந்திரியமும் கொண்டிலை அன்றே – நீலகேசி:7 754/4
மேல்


கொண்டீ (1)

சொன்னவாறு கொண்டீ சுடர் வேலினோய் – சூளாமணி:5 346/4
மேல்


கொண்டு (169)

தவ முனி கொண்டு சென்று தாபதப்பள்ளி சேர்த்தி – உதயணகுமார:1 17/1
வேலும் கொண்டு நல் வேந்தர்கள் வெண்குடை – உதயணகுமார:1 42/3
கோலும் பிச்சமும் கொண்டு பறந்தனன் – உதயணகுமார:1 42/4
துவள் இடை இள முலை தோய்ந்து கொண்டு போம் என – உதயணகுமார:1 63/2
மன்னிய வேடம் வகுத்து உடன் கொண்டு
நல் நகர் வீதி நடுவினில் வந்தான் – உதயணகுமார:1 73/3,4
வேளை ஈது என்று கொண்டு விரகினால் கயிறு பற்றி – உதயணகுமார:1 84/3
வயந்தகன் வீணை கொண்டு வன் பிடி ஏறி பின்னை – உதயணகுமார:1 112/1
வாவு நாற்படையும் கொண்டு வயந்தகன் வருவேன் என்றான் – உதயணகுமார:1 116/3
பொருந்தவே கொண்டு வந்து புரவலற்கு ஈந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 189/4
வெள்ளை ஏறு இருந்த வெண்தாமரையினை கொண்டு வந்து – உதயணகுமார:4 191/3
தெள்ளிய ஆழி கொண்டு திக்கு அடிப்படுத்தும் என்ன – உதயணகுமார:4 193/2
துன் இருள் நீங்கி காலை தூ மலர் கொண்டு தத்தை – உதயணகுமார:4 239/1
போவதே பொருள் புண்ணியன் கொண்டு
தேவனே என செல்வனும் செலும் – உதயணகுமார:5 284/1,2
மரு மலர் கொண்டு வாழ்த்தி மா தவர் அடி இறைஞ்ச – உதயணகுமார:6 331/3
சல்லகீணை கொண்டு உடன் சமாதி வந்தே எய்தலும் – உதயணகுமார:6 354/1
தோத்திரங்கள் கொண்டு மீ தொடுத்து ஒலியின் வாழ்த்தியே – உதயணகுமார:6 359/2
பரிவு உள தனையன் கொண்டு பாங்கினால் சென்ற அன்றே – நாககுமார:2 50/4
நாகம் மிக்க கதம் கொண்டு ஓடி நகர் மாடம் அழித்து செல்ல – நாககுமார:2 57/1
நாக நல் குமரன் சென்று நாகத்தை அடக்கி கொண்டு
வேகத்தின் விட்டு வந்து வேந்த நீ கொள்க என்ன – நாககுமார:2 57/2,3
பற்றியே கொண்டு போகி பவனத்தில் சேர்த்தினானே – நாககுமார:2 58/4
குறி கொண்டு ஆயிரத்தினோரை கொன்றிடும் ஒருவனாக – நாககுமார:2 61/2
கூடும் ஆபரணமே குமரன் கொண்டு ஏகினான் – நாககுமார:2 69/4
கொல் களி யானை கம்பம் கொண்டு உடன் சாடினானே – நாககுமார:3 82/4
ஆசை என் மனைவி-தன்னை அதிபீம அசுரன் கொண்டு
பேசவொணா மலை முழஞ்சுள் பிலத்தினில் வைத்திருந்தான் – நாககுமார:3 93/3,4
பார் அணி வெற்றி கொண்டு புண்டரபுரத்தை வாங்கி – நாககுமார:3 100/3
மிக்க குணத்துவம் வீறுடன் கொண்டு தன் – நாககுமார:4 106/2
அங்குறு பஞ்சமியின் அனசன நோன்பு கொண்டு
தங்கும் ஆண்டு ஐந்து நோற்றால் தான் ஐந்து திங்கள் அன்றே – நாககுமார:5 151/3,4
உன்னுடை தந்தை உன்னை உடன் கொண்டு வருக என்றான் – நாககுமார:5 153/4
கோங்கு பொன் குடை கொண்டு கவித்தன – யசோதர:1 11/1
கூம் குயில் குலம் இன்னியம் கொண்டு ஒலி – யசோதர:1 11/3
தொண்டர் கொண்டு தொழும் துரு_தேவதை – யசோதர:1 18/3
அந்தில் ஆசனம் கொண்டு அண்ணல் அனசன தவம் அமர்ந்தான் – யசோதர:1 24/3
கொண்டு இளம் பருவம் என்-கொல் குழைந்து இவண் வந்தது என்றான் – யசோதர:1 29/4
பாரின் மேல் மனிதர் யாக்கை பண்டு நாம் கொண்டு விட்ட – யசோதர:1 39/3
குறுகிய தடற்றுள் வாள் போல் கொண்டு இயல் உடம்பின் வேறாய் – யசோதர:1 50/3
இனையன நினைவை ஓரும் இளைஞரை விரைவில் கொண்டு
தனை அரசு அருளும் பெற்றி சண்டன் அ சண்டமாரி – யசோதர:1 57/1,2
உரைசெய்தால் உறுதியாயது உணர்ந்து கொண்டு உய்தி போலும் – யசோதர:1 69/2
உரை செய அரும் தவத்து உருவு கொண்டு போய் – யசோதர:2 84/3
மெய் பலி கொண்டு நெஞ்சின் விரும்பினள் உவக்கும் என்றாள் – யசோதர:2 136/4
கொண்டு நின் கொற்ற வாளில் குறு மறி ஒன்று கொன்றே – யசோதர:2 137/2
ஆவயின் தன் கை வாளால் எறிந்து கொண்டு அருள் இது என்றான் – யசோதர:2 145/4
கொம்பு_அனாய் இது கொண்டு வளர்க்க என – யசோதர:3 163/3
கொண்டு போய் அவன் கூட்டுள் வளர்த்தனன் – யசோதர:3 224/3
தரு முதல் யோகு கொண்டு தன் அளவு இறந்த பின்னர் – யசோதர:4 230/3
பற்றினன் வதங்கள் முன்னம் பகர்ந்தன அனைத்தும் கொண்டு
பெற்றனன் அடிகள் நும்மால் பெரும் பயன் என்று போந்தான் – யசோதர:4 253/3,4
குறைவு_இல அமுதம் கொண்டு குளிர்ந்து அகம் மகிழ்ந்து கூவ – யசோதர:4 256/2
ஏறு கொண்டு எறியும் பணை கோவலர் – சூளாமணி:1 14/1
கூறு கொண்டு எழு கொன்றை அம் தீம் குழல் – சூளாமணி:1 14/2
மோடு கொண்டு எழும் மூரி கழை கரும்பு – சூளாமணி:1 31/1
காடு கொண்டு உள கண் அகல் நாடு எலாம் – சூளாமணி:1 31/4
ஒட்பமாய் உரைக்க_வல்லான் ஒருவன் ஓர் ஓலை கொண்டு
புட்பமாகரண்டம் என்னும் பொழிலகத்து இழியும் என்றான் – சூளாமணி:3 108/3,4
கொங்கு கொண்டு வண்டு அறைந்து குங்கும குழம்பு அளாய் – சூளாமணி:4 138/3
கொண்டு சூழ்ந்தது குண்டல வாள் முகம் – சூளாமணி:4 152/2
தாம் துணர் துணையோடு ஆடி சாறு கொண்டு ஊறும் ஏர் ஆர் – சூளாமணி:4 162/3
பாவை கொண்டு ஆடுகின்ற பருவத்தே பயின்ற காமன் – சூளாமணி:4 167/2
ஆவி கொண்டு இவளை கைவிட்டு அகலுமோ என்று தத்தம் – சூளாமணி:4 167/3
பூவையும் கிளியும் கொண்டு புலம்பின பொழில்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:4 167/4
மா தளிர் இங்கு இவை நுமது நிறம் கொண்டு வளர்ந்தனவே – சூளாமணி:4 176/1
குணம் மயங்கி யாம் பரவ கொண்டு உவப்பாய்_அல்லை – சூளாமணி:4 189/2
கொண்டு உவப்பாய்_அல்லை எனினும் குளிர்ந்து உலகம் – சூளாமணி:4 189/3
போதி அம் கிழவர்-தங்கள் தியானத்து புலம் கொண்டு ஏத்தி – சூளாமணி:4 200/2
கைப்பொருளாக கொண்டு கடைப்பிடி கன பொன் தாரோய் – சூளாமணி:4 201/4
கொண்டு நீர் இளையவர் குடைய கொங்கொடு – சூளாமணி:5 366/3
கொண்டு அமர்ந்து அகில் புகை கழுமி கோதை வாய் – சூளாமணி:5 379/1
கொற்ற வாள் தட_கையான் கூவி கொண்டு இருந்து – சூளாமணி:5 424/2
புணர் கொண்டு எழு பொய்கை கரை பொரு திவலைகள் சிதறா – சூளாமணி:6 438/1
இணர் கொண்டு எதிர் எழு தென்றலின் எதிர்கொண்டது அ இடமே – சூளாமணி:6 438/4
தாம நீள் குழல் தளர் நடை உருவு கொண்டு_அனையார் – சூளாமணி:6 459/2
குண்டலம் கொழும் பொன் ஓலை என்று இரண்டு கொண்டு அணீஇ – சூளாமணி:6 477/3
கண்ணி தம்-மின் என்று இரந்து கொண்டு நின்று கண்ணுவார் – சூளாமணி:6 481/4
தேன் அளாவு வண்டு கொண்டு தென்றல் சென்று எழுந்ததே – சூளாமணி:6 489/4
கோதுகின்ற போது கொண்டு சிந்தி நம்பிமார்களை – சூளாமணி:6 491/2
கோதலால் நெரிந்த தாது கால் குடைந்து கொண்டு உறீஇ – சூளாமணி:6 492/2
மாது உலாய வண்டு இரைத்து மங்குல் கொண்டு கண் மறைத்து – சூளாமணி:6 492/3
கால்கள் கொண்டு கண்ணி-காறும் உள் மகிழ்ந்து கண்டு கண் – சூளாமணி:6 498/3
கொண்டு கொம்பு_அனையார்கள் கொடுப்ப அஃது – சூளாமணி:7 614/2
குலிசம் இந்திரன் கொண்டு பணிக்குமேல் – சூளாமணி:7 638/1
கொண்டு நடை களி அன்னம் இரைப்பது ஒர் – சூளாமணி:7 657/3
ஒன்றி யாம் இங்கண் உள்ளது ஒருப்படுத்து உய்ப்ப கொண்டு
சென்று நும் இறைவர்க்கு எம் வாய் இன் உரை தெரி-மின் என்றான் – சூளாமணி:7 671/3,4
பாடலால் நரம்பின் தெய்வம் படிவம் கொண்டு அனைய நீரார் – சூளாமணி:7 676/3
தொழில் கொண்டு ஆர் உயிர் செகுக்கின்ற சூழல் சென்று அடைந்தார் – சூளாமணி:7 711/4
சூளி மா மணி தொடர் கொண்டு சுரி குஞ்சி பிணியா – சூளாமணி:7 713/3
நிரந்த மான்களும் பறவையும் நிலம் கொண்டு பதைத்த – சூளாமணி:7 716/2
உள்ளும் தாது கொண்டு ஊது வண்டு அறாதன ஒளி சேர் – சூளாமணி:7 729/3
நாகம் சந்தன தழை கொண்டு நளிர் வண்டு கடிவ – சூளாமணி:7 749/1
கொய் மலர் குழல் திரட்சி கொண்டு காய்த்த கொன்றையும் – சூளாமணி:7 789/4
சாறு கொண்டு மான் கணம் தயங்கு நீர சார் எலாம் – சூளாமணி:7 796/4
இன் இசை அமரர் பேர் கொண்டு இயன்ற மா நகரம் காக்கும் – சூளாமணி:8 843/1
குணம் கெழு குல தலைவி கொண்டு மிசை புல்லி – சூளாமணி:8 864/2
நுரை கள் என்னும் அ குழம்பு கொண்டு எதிர்ந்து எழ நுடங்கிய இலையத்தால் – சூளாமணி:8 877/2
பேய் மையானம் கொண்டு இருந்து அன்ன பெரு வரை நெரிதர திரை சிந்தி – சூளாமணி:8 881/1
போய் மையானம் கொண்டு இழிதரும் பெரும் திசை புடையன புனல் யாறு – சூளாமணி:8 881/3
குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன வெள்ளை கொண்டு
மங்கல வயிர கோட்டு வலம்கொள வரைந்து மற்று – சூளாமணி:8 930/1,2
மங்கையை வலத்து கொண்டு மாலையும் குழலும் தோடும் – சூளாமணி:8 985/1
மன்னனை வணங்கி அன்னோன் பணி கொண்டு மடந்தை கோயில் – சூளாமணி:8 996/3
தெளிந்தவாறு எழுதி கொண்டு செம் துகில் உறையின் மூடி – சூளாமணி:8 1006/2
நெருங்கு ஒளி உருவம் கொண்டு நின்னை யான் நினைந்து வந்தேன் – சூளாமணி:8 1015/4
கள் உலாம் கழனி நீத்து கரும் கயல் கவுளுள் கொண்டு
புள் எலாம் குடம்பை சேர்ந்து பார்ப்பு இனம் புறந்தந்து ஓம்பி – சூளாமணி:8 1028/1,2
கணி மிடற்ற நற வேங்கை அவிர் சுணங்கின் மடவார்-தம் கை மேல் கொண்டு
பணி மிடற்று மொழி பயிற்றும் பைங்கிளியின் செவ்வழி இன் இசை மேல் பாட – சூளாமணி:8 1034/1,2
காமனும் கணை பயன் கொண்டு கண்களால் – சூளாமணி:8 1054/1
கங்கை முதல் நீர் அருவி கொண்டு கலி வானம் – சூளாமணி:8 1090/2
மருவி தேம் கனி கொண்டு உள்ளால் மனம் கொள வழிந்த காம – சூளாமணி:8 1112/2
வரை வேந்தன் மட மகளை மணி ஏர் மேனி நிறம் கொண்டு
விரை ஏந்து தளிர் ஈனல் விழையாய் வாழி தேமாவே – சூளாமணி:8 1126/1,2
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழையல் வாழி குருக்கத்தி – சூளாமணி:8 1127/2
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழைவாய் ஆயில் பலர் பறிப்ப – சூளாமணி:8 1127/3
சிறந்து எரி அனலோடு ஒப்பான் பணி கொண்டு திசைகள் ஓடி – சூளாமணி:9 1150/1
தீ_உரை செகுத்து மலைக என்று செயிர் கொண்டு
காய் எரி விழித்தனர் களித்தனர் தெளிர்த்தார் – சூளாமணி:9 1288/2,3
கணை சேர்ந்த தூணி தோளான் கை சிலை பிடித்து கொண்டு
திணை சேர வருக என்று வரசேனன் திகழ்ந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1304/3,4
அரிது ஆங்கண் ஆவது எளிதாகுமாறு ஒர் அமர் செய்கை கொண்டு பிறர் முன் – சூளாமணி:9 1326/3
கணி கொண்டு அலர்ந்த நற வேங்கையோடு கமழ்கின்ற காந்தள் இதழால் – சூளாமணி:9 1327/1
அணி கொண்டு அலர்ந்த வன மாலை சூடி அகில் ஆவி குஞ்சி கமழ – சூளாமணி:9 1327/2
துணி கொண்டு இலங்கு சுடர் வேலினோடு வருவான் இது என்-கொல் துணிவே – சூளாமணி:9 1327/4
விலங்கு வேல் கொண்டு ஐயை உந்தி வேற்றவர் – சூளாமணி:9 1386/1
நெதி சொரி சங்கம் ஏந்தி நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டு
விதி தரு நீல மேனி விரிந்து ஒளி துளும்ப நின்றான் – சூளாமணி:9 1438/1,2
தெய்வம் ஆங்கு உடைந்து தன் பால் படையினை திரைத்து கொண்டு
மை இரு விசும்பின் ஏற கண்ட பின் மாற்று வேந்தன் – சூளாமணி:9 1441/1,2
கருடனை வலம் கொண்டு ஏறி கார்முகம் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1444/1
தேறினார் மொழிகள் கொண்டு செவி சுடு சொற்கள் கேட்டும் – சூளாமணி:9 1447/3
நிலம் கொண்டு மனிதர் ஆழ நிரந்து அழல் உமிழ்ந்து நேமி – சூளாமணி:9 1460/2
வரும் மா முரசம் பிறர் பெயர் கொண்டு அறைய ஆழி அயல் நீங்க – சூளாமணி:9 1480/2
குன்றம் ஓர் குன்றம் கொண்டு எழுந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1517/4
கோடிக்குன்றம் கொண்டு அது மீட்டே கொள நாட்டி – சூளாமணி:9 1521/2
குரவம் பூம் பாவை கொண்டு குழவி ஓலுறுத்துவாரும் – சூளாமணி:10 1633/4
தங்கின் அவை கொண்டு தானும் எதிர் மிழற்றும் – சூளாமணி:10 1650/2
கொம்பின் குழைந்து குறு முறுவல் கொண்டு அகல்வார் – சூளாமணி:10 1655/4
கொண்டு குழற்கு அணிதும் என்று கொளலுறுவார் – சூளாமணி:10 1656/3
வேய் ஓங்கு சாரல் விளை புனம் காவல் கொண்டு
ஆயோ என மொழியும் அ மழலை இன் இசையால் – சூளாமணி:10 1657/1,2
நீர் புனை தடத்தின் உள்ளால் நிலை கொண்டு நெடும் கண் சேப்ப – சூளாமணி:10 1674/2
பங்கய முகத்து நல்லார் பவழ வாய் கவளம் கொண்டு
பொங்கிய களியது ஆகி மயங்கிய பொருவு_இல் வேழம் – சூளாமணி:10 1703/1,2
ஓம செல்வம் கொண்டு இனிது ஏத்தும் ஒளியாளே – சூளாமணி:10 1744/4
கண்டவர்கள் கண்கள் களி கொண்டு அருகு செல்ல – சூளாமணி:10 1797/2
கொடி அரத்த மெல் விரலால் கொண்டு அரசர் குல வரவு கொழிக்கும் நீராள் – சூளாமணி:10 1801/2
உருள் ஆழி_உடையர் இவன் அடைவின் மிக்க கடை பணி கொண்டு உழையோர் போல – சூளாமணி:10 1806/2
மகர யாழ் நரம்பு இயக்கி வரம் கொண்டு வடமலை மேல் உலகம் ஆண்ட – சூளாமணி:10 1809/2
கொண்டு அறையும் இடி முரசும் கொடி மதிலும் குளிர் புனலும் பொறியும் பூவும் – சூளாமணி:10 1816/3
கழுகொடு கவரும் காக்கை கைத்தடி கொண்டு காத்தும் – சூளாமணி:11 1850/3
கனி புரை கிளவி நீக்கி கண்_அனார் கருத்து உள் கொண்டு
துனிவன நினையும் காலன் துணிவன துணியும் சூட்சி – சூளாமணி:11 1861/2,3
கொண்டு இயல் அணியொடு கோலம் தாங்கினார் – சூளாமணி:11 1873/4
ஏற்றன கொண்டு ஆங்கு இறைவன் இருந்தான் – சூளாமணி:11 1915/4
பறிப்பர் பரிய வயிர முள் கொண்டு
செறிப்பர் உகிர் வழி ஏற சிலரே – சூளாமணி:11 1937/3,4
மழு பல கொண்டு அவர் மார்பம் பிளப்பர் – சூளாமணி:11 1939/2
கொண்டு இரையாக உயிர் கொல்லும் சாதியும் – சூளாமணி:11 1954/2
திரு முடி மணி துணர் தேவர் கொண்டு போய் – சூளாமணி:12 2098/2
கொண்டு என் சொல் எல்லாம் குணனே என கூறுக என்னேன் – நீலகேசி:0 6/3
கொண்டு வந்தேம் மறி அறுக்க என்றார் கொலையாளர் – நீலகேசி:1 36/4
ஓடும் உட்கு உடை உருவு கொண்டு அரு என ஒளிக்கும் – நீலகேசி:1 54/1
தாமம் சாந்து தண் மலர் இன்ன பல கொண்டு துணை சால் – நீலகேசி:1 59/3
தோடு கொண்டு ஒரு செவி விளங்க துளங்குவ மகரம் ஒன்று ஆட – நீலகேசி:1 67/1
ஒப்பவும் ஒப்பு_இல் உடம்பு உடம்பே கொண்டு உழல்வனவும் – நீலகேசி:1 81/4
விண்டு அவா கொண்டு உணரின் வேறுவேறாம் அன்றோ – நீலகேசி:1 128/4
மாய உருவம் மாறி தன் மற்றை உருவமே கொண்டு
பேயேன் செய்த பிழை எல்லாம் பெரும பொறு என்று இறைஞ்சினான் – நீலகேசி:1 134/3,4
பெரு முத்த பெண் உருவம் கொண்டு இயைந்த பெற்றியளாய் – நீலகேசி:2 165/4
தன்னை தந்து எனை கொண்டு தான் சென்றான் எனல் அன்றோ – நீலகேசி:2 195/4
கத்தி கொண்டு இல்லில் வாழ் பேய் கால் தலை வேறு செய்து – நீலகேசி:3 260/3
நல் நெறி நல் ஞானம் காட்சியும் நன்கு கொண்டு என் – நீலகேசி:3 264/2
தன் தாரம் பிறர்க்கு ஈந்தான் தருமம் கொண்டு என்றானாய் – நீலகேசி:4 286/4
பொறி கொண்டு காற்றினையும் போகாமல் சிமிழாயோ – நீலகேசி:4 306/4
புக்கு இடம் கொண்டு அடங்குதலே போலவும் தந்தை தாய் – நீலகேசி:4 310/2
ஊன் மெய் கொண்டு உண்பவன் உன் அலது என்றாள் – நீலகேசி:4 342/4
மறம் கொண்டு இது உண்டு என்னை மன் உயிர்க்கு ஆமே – நீலகேசி:4 348/3
கண்ணினை கழிகள்ளால் மிண்டி கொண்டு நீட்டலும் – நீலகேசி:4 352/2
மேக்கினை கொண்டு ஏறலும் மேன்மை என்னலாம் பிற – நீலகேசி:4 353/4
புறப்பொருள் கொண்டு நின்று புல்லிய சிந்தையாலும் – நீலகேசி:4 428/2
கொண்டு நின்றாம் பிற கூறின் ஐந்தே என – நீலகேசி:5 552/2
கூறலாமோ மீட்டுணர்வு கொண்டு உணர்வான் இல்லாக்கால் – நீலகேசி:5 569/4
என் இடை கொண்டு இலை எங்கு பெற்றாய் இது – நீலகேசி:5 589/3
ஒரு பிண்டம் கொண்டு ஆங்கு உயிர்க்கு உறுதியிட்டு – நீலகேசி:5 640/3
நின்று ஈக கொண்டு ஈக உண்டு ஈக தின்று ஈக – நீலகேசி:6 697/1
கொண்டு நின்றான் திசை கூறு-மின் என – நீலகேசி:8 795/2
கொண்டு மீட்டு அவை கூறுதல் கூறுங்கால் – நீலகேசி:10 873/3
மேல்


கொண்டு_அனையார் (1)

தாம நீள் குழல் தளர் நடை உருவு கொண்டு_அனையார்
வாம மேகலை மடவரல் இவர்களை வளர்த்தார் – சூளாமணி:6 459/2,3
மேல்


கொண்டுகொண்டு (1)

கொண்டுகொண்டு குவியா இவை காணாய் – சூளாமணி:10 1576/3
மேல்


கொண்டுசென்று (1)

திரு நிற மாதை கண்டு திறத்தினில் கொண்டுசென்று
பெரு வரை வெள்ளி மீதில் பீடுறு புரம் புக்கானே – உதயணகுமார:5 258/3,4
மேல்


கொண்டுபோகினும் (1)

கொண்டுபோகினும் கொள்ளினும் குற்றம் இல் – நீலகேசி:5 549/3
மேல்


கொண்டுபோகையில் (1)

சுமர ஏந்தி பட்டுடன் தோழி கொண்டுபோகையில்
சமையும் மாடம் மீமிசை சயந்தரன் இருந்ததே – நாககுமார:2 62/3,4
மேல்


கொண்டுபோய் (1)

யாத்து நின்ற அ மறியும் அறமும் உடனே கொண்டுபோய்
காத்தும் என்றார் கரு_வினையுள் நீங்கும் நல்ல கருத்தினார் – நீலகேசி:1 41/3,4
மேல்


கொண்டும் (1)

வரிசையில் கரி மேல் கொண்டும் வாள் தொழில் பயின்றும் மன்னர்க்கு – யசோதர:4 261/2
மேல்


கொண்டுவந்தான் (1)

கொடி புலிமுகத்து வாயில் கோட்டையுள் கொண்டுவந்தான்
இடி குரல் சீயம் ஒப்ப இலங்கிய குமரன்-தானே – உதயணகுமார:1 100/3,4
மேல்


கொண்டுவந்து (2)

கோள் களைந்து புட்பகத்தில் கொண்டுவந்து வைத்தனன் – உதயணகுமார:1 67/4
இலங்கு சாங்கியம் மகள் எழில்பெற கொண்டுவந்து
அலங்கல் அணி வேலினான் அமைச்சன் மனை சேர்த்தனள் – உதயணகுமார:2 137/2,3
மேல்


கொண்டே (4)

ஐவகை அடிசில் கொண்டே ஆன நாற்படையும் சூழ – உதயணகுமார:1 119/3
ஓர் எழு பந்து கொண்டே ஒன்று ஒன்றின் எற்றி செல்ல – உதயணகுமார:4 223/1
தன்னுடை நோய் உரைக்க தையலும் மோனம் கொண்டே
இன் உயிர் கணவன்-தன்னை இனிமையின் நினைத்து இருப்ப – உதயணகுமார:5 259/1,2
முற்ற அறிந்தனன் யான் என்று மோனம் கொண்டே இருந்தான் – நீலகேசி:6 685/1
மேல்


கொண்டேல் (1)

மூங்கைமையான் மொழி கொண்டேல் மொக்கல நல் தேர யான் – நீலகேசி:4 271/3
மேல்


கொண்டேன் (5)

நன்று என நயந்து கொண்டேன் நடுக்கமும் அடுத்தது இல்லை – யசோதர:1 48/2
மா என்று கொண்டேன் மடனே வலியாக நின்று – நீலகேசி:0 5/2
நைதல்_இல்லா தெளிவோடு நல் ஞானம் நானும் கொண்டேன் உன் நற்குணம் எல்லாம் – நீலகேசி:1 148/2
கொண்டேன் என அவன் கூறினன் கூறலும் – நீலகேசி:7 781/2
நோய் கொண்டேன் என அஞ்சல் நுனக்கு அவள் – நீலகேசி:10 891/3
மேல்


கொண்டை (5)

சீர் ஏறும் இமில் போல் கொண்டை சில்வண்டும் தேனும் பாட – உதயணகுமார:4 225/1
வீறு உடை சாலினீ தாம் இடை தவழ் கொங்கை கொண்டை
நாறு உடை தார் அணிந்த நகை மதி_முகத்தினாளே – நாககுமார:1 9/3,4
குழல் பொதி துறு மலர் கொண்டை போலுமே – சூளாமணி:7 755/4
கார் இரும் குழல் அம் கொண்டை கதிர் நகை கனக பைம் பூண் – சூளாமணி:7 760/3
கொண்டை குண்டிகை கூறை குடம் குடை – நீலகேசி:5 532/2
மேல்


கொண்டைமாரை (1)

பூம் கொண்டைமாரை புணரும் அவரும் – சூளாமணி:11 1951/4
மேல்


கொண்மூவினோடு (1)

செம்பொன் மா மலை சிகை கரும் கொண்மூவினோடு எழூஉம் – சூளாமணி:6 474/3
மேல்


கொணர்-மின் (4)

அமர் நனி தொடங்குமேனும் ஆர்த்து நீர் கொணர்-மின் என்று – சூளாமணி:9 1145/1
இன்னினி இவண் கொணர்-மின் என்ன உழையோர்கள் – சூளாமணி:10 1613/2
கோதைகளில் யாத்து இவனை நீர் கொணர்-மின் என்றாள் – சூளாமணி:10 1614/3
பணிவரை கொணர்-மின் நீர் பாங்கின் என்றனன் – சூளாமணி:10 1724/3
மேல்


கொணர்தும் (1)

முனிவன செய்த வேந்தன் முடி தலை கொணர்தும் என்பார் – சூளாமணி:9 1164/2
மேல்


கொணர்ந்தார் (1)

துன்னுபு தொடர்ந்து துகில் பற்றுபு கொணர்ந்தார் – சூளாமணி:10 1613/4
மேல்


கொணர்ந்து (8)

குலங்களும் குணங்களும் கொணர்ந்து நாட்டினான் – சூளாமணி:5 396/2
காளை-தன் உயிரினோடும் கன்னியை கொணர்ந்து தந்து – சூளாமணி:9 1168/3
தீதுரை கொணர்ந்து நம் செவிகள் சுட்ட இ – சூளாமணி:9 1210/2
குன்றம் ஒன்று எடுத்தலும் கொணர்ந்து கூறினார் – சூளாமணி:9 1509/3
சூழ் இரும் திண் கடல் தானை உடன் துளங்க சுரர் கொணர்ந்து சொரிந்த மாரி – சூளாமணி:10 1807/1
எழினி வாய் கொணர்ந்து அசைக்கும் இயல் ஏமாங்கத நாடன் இவனே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1817/4
இரந்து ஓர் வல் தெய்வம் கொணர்ந்து இவன் கடிதும் என்று எண்ணி – நீலகேசி:1 43/4
கொணர்ந்து நீ ஐந்து என்ற கோள் அழியும் அன்றே – நீலகேசி:6 689/5
மேல்


கொணர (1)

கொங்கை நல் பாவை-தன்னை கொணர நீ பெறுவை இன்பம் – உதயணகுமார:4 192/3
மேல்


கொணரும் (1)

மண்டலம் ஆக்கி மறுத்தும் கொணரும் மனத்தினையேல் – நீலகேசி:6 716/2
மேல்


கொத்து (1)

கொத்து எரி வெம்பு அவர் கும்பி குழியவை – சூளாமணி:11 1926/3
மேல்


கொதி (3)

கொதி நுனை வேலின் கோமுகன்-தனை – உதயணகுமார:5 300/2
கொதி நுனை பகழியான் குறிப்பின் அல்லது ஒன்று – சூளாமணி:2 58/1
கொதி தவழ் வேலினான்-தன் குறிப்பொடு கூடிற்று அன்றே – சூளாமணி:5 297/4
மேல்


கொதித்து (1)

கூற்று எழும் கரி கொதித்து எழுந்ததால் – உதயணகுமார:6 325/1
மேல்


கொதுகொது (1)

கொந்து அழலின் வெந்து கொதுகொது என உருகும் – யசோதர:5 290/2
மேல்


கொந்து (13)

கொந்து அலர் மாலை மாதர் குழுவுடன் சூழ நிற்ப – உதயணகுமார:4 222/3
கொந்து அலர் ராசன் நாககுமரன் நல் கதை விரிப்பாம் – நாககுமார:1 1/4
கொந்து வேய் குழல் கூனியை கொல் கரா – யசோதர:3 181/3
கொந்து எரி உமிழ்ந்து எதிர் குரைத்து அதிர்வ கோள் நாய் – யசோதர:5 265/1
கொந்து அழலின் வெந்து கொதுகொது என உருகும் – யசோதர:5 290/2
கொந்து எரி அழலுள் வீழ்ந்த கொள்கையன் மன்னன் ஆனான் – யசோதர:5 304/4
கொந்து அவிழ்ந்து உமிழப்பட்ட குளிர் மது திவலை தூவ – சூளாமணி:4 165/3
கொந்து எரி இரும்பு எறிஞர் கொல் செய் களன் ஒத்தும் – சூளாமணி:9 1292/1
கொந்து தேனொடு குலாய் இணர் கூடி – சூளாமணி:10 1578/2
கொந்து ஆர் பூம் சோலைக்கு உலகு அறிவோ கூடின்றே – சூளாமணி:10 1645/4
கொந்து ஆடும் பூம் குழலும் கோதைகளும் ஆட கொய் பொலம் துகில் அசைத்த கொய்சகம் தாழ்ந்து ஆட – சூளாமணி:10 1754/2
கொந்து அவிழும் பூம் குழலும் கோதைகளும் மூழ்கும் குவளை வாள் கண்ணி வரு குறிப்பு அறியமாட்டாள் – சூளாமணி:10 1755/4
கொந்து மொய் மலர் நிறை கோடிகங்களும் – சூளாமணி:11 1885/3
மேல்


கொந்துகள் (1)

கொந்துகள் குடைந்து கூவும் குயிலொடு குழுமி ஆர்ப்ப – யசோதர:4 226/2
மேல்


கொப்பளித்து (3)

பொங்கு தாதொடு பூ மது கொப்பளித்து
அங்கராகம் அளாய் அர_மங்கையர் – சூளாமணி:4 124/2,3
குரவகத்து குடைந்து ஆடி குளிர் நறவம் கொப்பளித்து ஆர்த்து – சூளாமணி:4 172/1
மணம் கமழும் தாமரை இன் மது திவலை கொப்பளித்து மதர்த்து வாமன் – சூளாமணி:8 1037/1
மேல்


கொப்புளங்கள் (1)

பவள கொப்புளங்கள் பாவை பஞ்சி மெல் அடியில் தோன்ற – உதயணகுமார:1 115/2
மேல்


கொப்புளித்த (1)

ஆங்கு அவர் அணைந்த போழ்தில் அமிர்து கொப்புளித்த போலும் – சூளாமணி:11 1842/1
மேல்


கொப்புளித்திட்டது (1)

குலிக சேறு அலம்பி குன்றம் கொப்புளித்திட்டது ஒப்ப – சூளாமணி:7 769/3
மேல்


கொப்புளித்து (1)

முல்லையின் முருகு கொப்புளித்து மூரல் வாய் – சூளாமணி:8 1051/1
மேல்


கொம்பர் (4)

அம் சுடர் முருக்கின் அம் கேழ் அணி மலர் அணிந்து கொம்பர்
துஞ்சு இடை பெறாது தும்பி துவன்றி மேல் துகைக்கும் தோற்றம் – சூளாமணி:4 164/1,2
குரு மணி கொம்பர் அன்ன கொழும் கயல் நெடும்_கணாளும் – சூளாமணி:10 1622/2
உரு வளர் கொம்பர்_அன்னாள் அருள் அறிந்து உழையர் ஆனார் – சூளாமணி:10 1623/4
குழு கொம்பர் பிடித்து ஒரு கால் குஞ்சித்து நின்று-தான் – நீலகேசி:4 269/4
மேல்


கொம்பர்-தோறும் (1)

அம் தளிர் கொம்பர்-தோறும் அணி பல அணிந்தார் அன்றே – சூளாமணி:10 1627/4
மேல்


கொம்பர்_அன்னாள் (1)

உரு வளர் கொம்பர்_அன்னாள் அருள் அறிந்து உழையர் ஆனார் – சூளாமணி:10 1623/4
மேல்


கொம்பரின் (1)

கடி மிசை விரிதரும் காமர் கொம்பரின்
முடி மிசை எழுதரு முறி கொள் ஈர்ம் தளிர் – சூளாமணி:10 1591/1,2
மேல்


கொம்பின் (4)

கொம்பின் அன்னவள் கொங்கு அணி கூந்தலாள் – சூளாமணி:5 343/2
கொம்பின்_அனையாள் குளிருமாறு குயில்வித்தாள் – சூளாமணி:8 865/4
குரு மலர் கொம்பின் ஒல்கி குரவையின் மயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1635/4
கொம்பின் குழைந்து குறு முறுவல் கொண்டு அகல்வார் – சூளாமணி:10 1655/4
மேல்


கொம்பின்_அனையாள் (1)

கொம்பின்_அனையாள் குளிருமாறு குயில்வித்தாள் – சூளாமணி:8 865/4
மேல்


கொம்பினில் (1)

கான நாவல் கொம்பினில் கனிந்து கால் அசைந்து அவற்று – சூளாமணி:7 792/2
மேல்


கொம்பினுக்கு (1)

கோங்கு இவர் குவி மென் கொங்கை கொம்பினுக்கு உரிய காளை – சூளாமணி:5 330/2
மேல்


கொம்பினை (2)

கொம்பினை மகிழ்ந்தவர் குணங்கள் என்பவே – சூளாமணி:12 2085/4
நெடியது ஓர் கொம்பினை நீ மறந்தாயோ – நீலகேசி:5 610/2
மேல்


கொம்பு (30)

வதன நல் மதி வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – உதயணகுமார:5 262/2
கோது அவிழ்ந்திட்ட உள்ள குணவதி கொம்பு_அனாளே – யசோதர:2 106/4
கொம்பு_அனாய் இது கொண்டு வளர்க்க என – யசோதர:3 163/3
வஞ்சி அம் குழை தலை மதர்வை கொம்பு தம் – சூளாமணி:2 60/3
பூம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பொன் மலர் மணி கொம்பு அன்ன – சூளாமணி:2 64/1
கார் வளர் கொம்பு_அனார் இவர்கள் காம_நோய் – சூளாமணி:3 82/3
உரு வளர் கொம்பு_அனார் உள்ளம் காய்வது ஓர் – சூளாமணி:3 84/3
கொம்பு_அனார் கொடுத்த முத்த நீர ஆய கோழ் அரை – சூளாமணி:4 131/2
வாயுவேகை என்பாள் வளர் கொம்பு_அனாள் – சூளாமணி:4 146/4
கோவை வாய் குழல் அம் குளிர் கொம்பு_அனாள் – சூளாமணி:4 148/1
ஆடவர் கொம்பு_அனையார் இளையாரவர் – சூளாமணி:5 287/1
ஈங்கு நம் குல கொம்பு ஒப்பாள் பிறந்த பின் இனியன் ஆகி – சூளாமணி:5 305/1
அரு மணி கொம்பு_அனார் அலர ஊட்டினார் – சூளாமணி:5 371/4
போதுவார் புரி குழல் பொலம் கொம்பு அன்ன இ – சூளாமணி:5 385/3
புல்லிய பொலம் கொம்பு ஒப்பார் புலவியுள் கலவி சென்று – சூளாமணி:6 559/1
கொற்றவன் விட கொம்பு_அனார் சிலர் – சூளாமணி:7 584/2
ஆரும் கொம்பு_அனையாரும் கலந்துழி – சூளாமணி:7 613/2
கொண்டு கொம்பு_அனையார்கள் கொடுப்ப அஃது – சூளாமணி:7 614/2
கொம்பு_அனார் அடி தொழ கோயில் எய்தலும் – சூளாமணி:7 819/2
நாவி கமழ் கொம்பு அனைய நங்கை நகை வேலான் – சூளாமணி:8 862/3
குரு மணி கொம்பு_அனார் கோலம் செய்கவே – சூளாமணி:8 904/4
ஆயத்துள் அலர் கொம்பு_அன்னாள் அமிர்தமாபிரபை என்ற – சூளாமணி:8 976/1
கோது_இலா குண கொம்பு_அன்னாள் குறு நகை முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 1003/4
குடிக்கு அணி ஆய கொம்பு கேட்க மற்று இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:8 1114/4
கொம்பு அஞ்சு மருங்குல் நோவ குவி முலை முறிகொண்டு அப்பி – சூளாமணி:10 1632/2
வஞ்சி அம் கொம்பு_அனாரும் மன்னனும் இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1694/1
கொம்பு அழகு கொண்ட குழை நுண் இடை நுடங்க – சூளாமணி:11 2027/1
கொம்பு அவிழும் சண்பகங்கள் முல்லை இணர் கோங்கம் – சூளாமணி:11 2037/3
ஆடு கொம்பு_அனையவள் உரைக்கும் அச்சமோ பெரிது உடைத்து அடிகள் – நீலகேசி:1 67/3
நன்கு உரைப்பார் தரல் வேண்டி நாவல் கொம்பு இது நட்டேன் – நீலகேசி:2 169/2
மேல்


கொம்பு_அன்னாள் (2)

ஆயத்துள் அலர் கொம்பு_அன்னாள் அமிர்தமாபிரபை என்ற – சூளாமணி:8 976/1
கோது_இலா குண கொம்பு_அன்னாள் குறு நகை முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 1003/4
மேல்


கொம்பு_அனாய் (1)

கொம்பு_அனாய் இது கொண்டு வளர்க்க என – யசோதர:3 163/3
மேல்


கொம்பு_அனார் (7)

கார் வளர் கொம்பு_அனார் இவர்கள் காம_நோய் – சூளாமணி:3 82/3
உரு வளர் கொம்பு_அனார் உள்ளம் காய்வது ஓர் – சூளாமணி:3 84/3
கொம்பு_அனார் கொடுத்த முத்த நீர ஆய கோழ் அரை – சூளாமணி:4 131/2
அரு மணி கொம்பு_அனார் அலர ஊட்டினார் – சூளாமணி:5 371/4
கொற்றவன் விட கொம்பு_அனார் சிலர் – சூளாமணி:7 584/2
கொம்பு_அனார் அடி தொழ கோயில் எய்தலும் – சூளாமணி:7 819/2
குரு மணி கொம்பு_அனார் கோலம் செய்கவே – சூளாமணி:8 904/4
மேல்


கொம்பு_அனாரும் (1)

வஞ்சி அம் கொம்பு_அனாரும் மன்னனும் இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1694/1
மேல்


கொம்பு_அனாள் (2)

வாயுவேகை என்பாள் வளர் கொம்பு_அனாள் – சூளாமணி:4 146/4
கோவை வாய் குழல் அம் குளிர் கொம்பு_அனாள்
காவி வாள் நெடும் கண்ணி அ காவலற்கு – சூளாமணி:4 148/1,2
மேல்


கொம்பு_அனாளே (1)

கோது அவிழ்ந்திட்ட உள்ள குணவதி கொம்பு_அனாளே – யசோதர:2 106/4
மேல்


கொம்பு_அனையவள் (1)

ஆடு கொம்பு_அனையவள் உரைக்கும் அச்சமோ பெரிது உடைத்து அடிகள் – நீலகேசி:1 67/3
மேல்


கொம்பு_அனையார் (1)

ஆடவர் கொம்பு_அனையார் இளையாரவர் – சூளாமணி:5 287/1
மேல்


கொம்பு_அனையார்கள் (1)

கொண்டு கொம்பு_அனையார்கள் கொடுப்ப அஃது – சூளாமணி:7 614/2
மேல்


கொம்பு_அனையாரும் (1)

ஆரும் கொம்பு_அனையாரும் கலந்துழி – சூளாமணி:7 613/2
மேல்


கொம்பும் (2)

புண்டரீகத்தின் கொம்பும் பொரு_இல் மன்மதனும் போன்று – யசோதர:1 29/3
குலம் பாராட்டும் கொம்பும் ஒர் முல்லை கொடி ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 1123/4
மேல்


கொம்பே (1)

பொன்னே நல் மணி கொம்பே பூமி மேல் ஆர் அணங்கே போற்றி போற்றி – சூளாமணி:10 1799/1
மேல்


கொம்பை (1)

அவ்வழி அமுதம் பூத்த அரும் கல கொம்பை தம் கோன் – சூளாமணி:8 983/1
மேல்


கொம்மை (4)

கொம்மை வண் மணி கோல கலினமா – உதயணகுமார:1 46/3
தாள் ஒத்த கொம்மை மீதில் தரத்தினால் இழிந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 84/4
வார் கலந்து இலங்கு கொம்மை வன முலை மகளிர் இட்ட – சூளாமணி:6 506/1
பெரியது ஒன்று இரண்டு கொம்மை பிறை கவ்வியிருந்தது_அன்னான் – சூளாமணி:9 1138/2
மேல்


கொய் (8)

கொங்கு அலர் தெரியலான் கூறி கொய் மலர் – சூளாமணி:3 111/3
கொய் மலர் குழல் திரட்சி கொண்டு காய்த்த கொன்றையும் – சூளாமணி:7 789/4
கொங்கைகள் துளும்ப நீர் குடைந்தும் கொய் தளிர் – சூளாமணி:10 1681/1
கொங்கை சேர்ந்த குங்குமத்தின் குழம்பும் கோதை கொய் தாதும் – சூளாமணி:10 1750/3
கொந்து ஆடும் பூம் குழலும் கோதைகளும் ஆட கொய் பொலம் துகில் அசைத்த கொய்சகம் தாழ்ந்து ஆட – சூளாமணி:10 1754/2
கொய் மலர் குங்குமம் குழைந்த சாந்தினர் – சூளாமணி:11 1875/2
கொய் தார் நறும் பூம் குழலாய் குழமண்ணர்களா – நீலகேசி:4 408/3
கொங்கு ஆட தேன் அறையும் கொய் மருதம் பூ அணிந்த – நீலகேசி:5 470/3
மேல்


கொய்சக (1)

கோதையும் குழைவு இன் பட்டின் கொய்சக தலையும் தாழ – சூளாமணி:10 1639/1
மேல்


கொய்சகம் (1)

கொந்து ஆடும் பூம் குழலும் கோதைகளும் ஆட கொய் பொலம் துகில் அசைத்த கொய்சகம் தாழ்ந்து ஆட – சூளாமணி:10 1754/2
மேல்


கொய்து (1)

செழும் மலர் தாது கொய்து மெல் விரல் சிவந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/1
மேல்


கொய்யா (1)

கொய்யா விம்மும் கொங்கு அலர் தாரோய் கொடு என்றான் – சூளாமணி:5 318/4
மேல்


கொய்வாரும் (1)

அரவம் பூம் சிலம்பு செய்ய அம் தளிர் முறி கொய்வாரும்
மரவம் பூம் கவரி ஏந்தி மணி வண்டு மருங்கு சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1633/2,3
மேல்


கொல் (20)

கொல் வாள் ஓச்சியே கூற்றம் விருந்து உண – உதயணகுமார:1 53/2
கொல் களி யானை கம்பம் கொண்டு உடன் சாடினானே – நாககுமார:3 82/4
தாய் கொல் பன்றி தளர்ந்து அயர் போழ்தினில் – யசோதர:3 178/1
கொந்து வேய் குழல் கூனியை கொல் கரா – யசோதர:3 181/3
அரு வினை முனை கொல் ஆற்றல் அகம்பனன் என்னும் நாமத்து – யசோதர:4 230/1
தாம வேல் வயவர்-தம் தழல் அம் கொல் படை – சூளாமணி:2 53/3
பைம்பொன் பட்டம் அணிந்த கொல் யானையான் – சூளாமணி:4 147/1
கொல் நவில் வேலவன் குலத்துள் தோன்றினான் – சூளாமணி:5 401/3
கொல் நவில் பூதம் போலும் குறள்மகன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:7 679/4
கொல் நவில் வேலினான்-தன் கோயில் முன் குவிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 919/4
கொந்து எரி இரும்பு எறிஞர் கொல் செய் களன் ஒத்தும் – சூளாமணி:9 1292/1
கந்து கொல் களிறு – சூளாமணி:9 1300/3
கொல் நவின்ற வேல் குமரன் குரு குலத்தார் கோன் இவனே கூற கேளாய் – சூளாமணி:10 1805/4
கொல் நாணும் நெடு வேல் கண் குண்டலமாகேசியும் – நீலகேசி:4 285/3
கொல்_வினை அஞ்சி புலால் குற்றம் என்பதை – நீலகேசி:4 327/1
குறிக்கப்டாமையின் கொல் வினை கூடான் – நீலகேசி:4 336/1
கொல் ஏற்றின் கோடு குழக்கன்று அது ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 402/1
கொல் ஏறு அது ஆகா பொழுதே உடன் கூறுக என்றான் – நீலகேசி:4 402/4
கொல் சின வேழம் குறி நிலை செய்த குணத்தின்னீர் – நீலகேசி:5 566/4
கொன்றீகை தீது என்றும் கொல் பாவம் இல் என்றும் – நீலகேசி:6 697/3
மேல்


கொல்_வினை (1)

கொல்_வினை அஞ்சி புலால் குற்றம் என்பதை – நீலகேசி:4 327/1
மேல்


கொல்க (1)

தந்து கொல்க என மன்னவன் சாற்றினான் – யசோதர:3 181/4
மேல்


கொல்ல (4)

கொடு வில் எயினர்கள் கொல்ல குறைந்தும் – சூளாமணி:11 1962/3
கொல்ல ஆவ வல்ல மெய் – நீலகேசி:1 94/2
கொல்ல கருதி வந்தேனை குணங்களாலே வணங்குவித்த – நீலகேசி:1 138/3
கொல்ல வந்த ஊன்களும் குற்றம் என்றவாறு-கொல் – நீலகேசி:4 361/4
மேல்


கொல்லலாம் (1)

உட்கி நீக்கின் உகிரினும் கொல்லலாம்
வட்கி நீண்டதன் பின் மழுவும் தறுகண் – சூளாமணி:7 644/2,3
மேல்


கொல்லவும் (1)

பூத தேவர்கட்கு எனா புல்லியோர்கள் கொல்லவும்
ஓதும் நோய் மருந்து என ஊட்டுதற்கு உரைப்பவும் – நீலகேசி:1 105/2,3
மேல்


கொல்லா (1)

கொல்லா விரதம் குடை மன்ன ஆம் எனின் – சூளாமணி:11 2002/3
மேல்


கொல்லாத (1)

கொல்லாத நல் விரத கோமான் நினை தொழுதார் – நாககுமார:1 36/1
மேல்


கொல்லால் (1)

கொல்லால் செய்த வேலாற்கு குடையாய் நின்று கவித்ததே – சூளாமணி:9 1343/4
மேல்


கொல்லிய (1)

குரங்குமாய் அவை கொல்லிய செல்வுழி – நீலகேசி:2 221/1
மேல்


கொல்லின் (1)

யான் உயிர் வாழ்தல் எண்ணி எளியவர்-தம்மை கொல்லின்
வான் உயர் இன்பம் மேலால் வரும் நெறி திரியும் அன்றி – யசோதர:2 140/1,2
மேல்


கொல்லும் (3)

ஆ தகாது அமிர்தம் முன்னா மதி-அவள் களவு கொல்லும்
ஆ தகா வினைகள் என்னை அடர்த்துநின்று அடும்-கொல் என்றான் – யசோதர:2 148/3,4
கொண்டு இரையாக உயிர் கொல்லும் சாதியும் – சூளாமணி:11 1954/2
நாயாய் கடிக்கும் நரியாய் பல கொல்லும்
பேயாய் புடைத்து உண்ணும் பெற்றமுமாய் குத்தும் – நீலகேசி:7 774/1,2
மேல்


கொல்லுவான் (1)

கொள்கின்றான் இவனே கொல்லுவான் தனை – நீலகேசி:2 215/2
மேல்


கொல்லென (1)

புள்ளும் கொல்லென ஒலிசெயும் பொழில் புடை உடைய – சூளாமணி:7 729/1
மேல்


கொல்லை (1)

கொல்லை முல்லை பைம் கோங்கு குருந்தம் கோடல் தண் குரவம் – நீலகேசி:2 150/1
மேல்


கொல்வதற்கு (1)

கொல்வதற்கு உளம் முன் செய் கொடுமையால் – யசோதர:3 170/2
மேல்


கொல்வது (2)

செல்வனை கொல்வது என்று சிரீதரன் சேனை வந்து – நாககுமார:3 82/1
கொல்வது தீது என பொருள் வழி வேள்வியில் கொலப்படுவ – நீலகேசி:9 833/1
மேல்


கொல்வதும் (1)

கொல்வதும் தின்பதும் குற்றம் மற்று என்னாய் – நீலகேசி:4 330/4
மேல்


கொல்வன் (1)

கொல்வன் என்றவன் கூர்ம் படை குன்றினும் – நீலகேசி:5 547/1
மேல்


கொல்வார்களை (1)

கோலம்_இல் குரங்கு ஆட்டி கொல்வார்களை
காலும் கையும் எழற்க என காண்கிலான் – நீலகேசி:2 222/2,3
மேல்


கொலப்படுவ (1)

கொல்வது தீது என பொருள் வழி வேள்வியில் கொலப்படுவ
எல்லை ஒன்று இலது என்ப இணை_விழைச்சு ஒழிக என்ப அ முகத்தால் – நீலகேசி:9 833/1,2
மேல்


கொலை (30)

கோன் அவர் குமரன் கண்டு கொலை தொழில் ஒழித்தது அன்றே – நாககுமார:3 83/4
கொலை மலி கொடுமை-தன்னை குறைத்திடும் மனத்தில் கோல – யசோதர:1 71/3
உயிர் பொருள் வடிவு கோறல் உயிர் கொலை போலும் என்னும் – யசோதர:2 144/1
கொலை_வலாளர் குறைத்தனர் ஈர்ந்தனர் – யசோதர:3 182/3
உயிர் அவண் இல்லையேனும் உயிர் கொலை நினைப்பினால் இ – யசோதர:4 252/1
கூடுவது ஒழிந்தது-கொல் இன்று கொலை வேலோய் – யசோதர:5 279/3
கொலை கழுவின் இட்டனர் குலைப்பவும் உருக்கும் – யசோதர:5 294/3
கண்ணிய உயிர் கொலை வினை கொடுமையாலே – யசோதர:5 297/2
பொருள் கொலை களவு காமம் பொய்யொடு புறக்கணித்திட்டு – யசோதர:5 309/2
செய்த வெந்திய கொலை ஒரு துகள்-தனில் சென்று உறு பவம்-தோறும் – யசோதர:5 321/1
எய்துமாயிடில் தீர்ந்திடா கொலை இஃது இரு நில முடி வேந்தே – யசோதர:5 321/2
குன்றா வென்றி குன்று உறழ் யானை கொலை வேலோய் – சூளாமணி:5 313/2
கொலை தரு வேலினாய் கூறப்பட்டது இ – சூளாமணி:5 390/3
கொலை தொழில் கொள் வாள் கணின் அகத்த குறி கண்டீர் – சூளாமணி:6 453/4
மை அலர் நெடும் கண் இவை வல்ல கொலை என்பார் – சூளாமணி:6 458/2
கொலை வேழமொடு ஏற்றன குஞ்சரமே – சூளாமணி:9 1234/4
கொலை யானை மேல் ஓர் குளிர் வெண் குடை கீழ் – சூளாமணி:9 1464/1
கோடிக்குன்றம் போந்து என நின்ற கொலை வேழம் – சூளாமணி:9 1521/3
கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1811/2
உள்ளம் கொடியார் உயிர் கொலை காதலர் – சூளாமணி:11 1952/1
ஒன்றல் பல் வகை உயிர் கொலை உரை-மினம் எனவே – நீலகேசி:1 35/4
குஞ்சரம் பெரும் கொடுவரி கடு விடை கொலை சூழ் – நீலகேசி:1 55/1
கொலை என்றும் வேண்டல் அன்றோ குணம் இல்லாய் – நீலகேசி:4 337/4
துறந்து ஒழிந்தால் கொலை துன்னினர் யாரோ – நீலகேசி:4 347/4
கொலை படைத்தான் ஓ கொடியன் என்பனவே போல – நீலகேசி:5 471/3
காயத்தால் கொலை காமம் களவு என – நீலகேசி:5 539/1
கொன்றதே கொலை என்று ஐந்தில் கூறினாய் – நீலகேசி:5 541/4
குத்தினாற்கும் கொலை வினை இல் என – நீலகேசி:5 543/2
மையறு மயக்கமும் மாற்றொடு கொலை மன்னும் மருவுதலின் – நீலகேசி:9 828/3
கூட்டி மற்று அவர்களை நுதலிய கொலை வினை-தங்களையும் – நீலகேசி:9 838/3
மேல்


கொலை_வலாளர் (1)

கொலை_வலாளர் குறைத்தனர் ஈர்ந்தனர் – யசோதர:3 182/3
மேல்


கொலைக்களம் (1)

கொலைக்களம் குறுகி நின்றும் குலுங்கலர் குணங்கள்-தம்மால் – யசோதர:1 59/1
மேல்


கொலைக்கு (1)

பாவி-தன்னோடு மன்னன் படு கொலைக்கு இடமதாய – யசோதர:2 145/2
மேல்


கொலைகளில் (1)

தேவரும் பிதிரரும் நுதலிய கொலைகளில் தீ_வினை-தாம் – நீலகேசி:9 837/1
மேல்


கொலைகளும் (1)

இசு கழிந்தன பல கொலைகளும் இரங்கலிர் கொன்று அவரை – நீலகேசி:9 836/3
மேல்


கொலைசெய்தனர் (1)

கூர் முள் மத்திகையில் கொலைசெய்தனர் – யசோதர:3 211/4
மேல்


கொலைபெறும் (1)

கொலைபெறும் களவினால் குணத்தின் அ குணம் – நீலகேசி:8 806/2
மேல்


கொலையால் (1)

ஒட்டி நீ அ உயிர் கொலையால் என்னில் – நீலகேசி:5 545/2
மேல்


கொலையாளர் (1)

கொண்டு வந்தேம் மறி அறுக்க என்றார் கொலையாளர் – நீலகேசி:1 36/4
மேல்


கொலையாளரில் (1)

செம்பகலே கொலையாளரில் சேரும் – நீலகேசி:4 338/4
மேல்


கொலையானை (1)

புண்டரீக கொலையானை குடைந்து போகும் பொழுது-அகத்து – சூளாமணி:9 1349/2
மேல்


கொலையினது (1)

கொலையினது இன்மை கூறின் குவலயத்து இறைமை செய்யும் – யசோதர:4 243/1
மேல்


கொலையினால் (2)

மன் உயிர் கொலையினால் இ மன்னன் வாழ்க என்னும் மாற்றம் – யசோதர:1 63/3
கொலையினால் முயன்று வாழும் கொற்றவரேனும் முற்ற – யசோதர:4 249/2
மேல்


கொலையினில் (3)

கொலையினில் ஒருவல் இன்றி கொண்டனென் அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:4 245/3
ஐய நின் அருளால் உயிர்_கொலையினில் அரு வினை நரகத்து ஆழ்ந்து – யசோதர:5 322/1
பண்பு_இலி தேவரை நுதலிய கொலையினில் பல் வினை-தான் – நீலகேசி:9 840/3
மேல்


கொலையினொடு (1)

காடு படு கொலையினொடு கடிய வினை நின்னை – யசோதர:5 279/2
மேல்


கொலையும் (2)

பெருகிய கொலையும் பொய்யும் களவோடு பிறன்_மனை-கண் – யசோதர:4 242/1
மக்கள் பல வகையின் மன்னும் அலை கொலையும்
துக்கம் செய் பல் விலங்கின் தோன்றும் இடையூறும் – நீலகேசி:1 112/2,3
மேல்


கொவ்வை (3)

கொவ்வை அம் துவர் இதழ் கோல வாயவட்கு – சூளாமணி:4 226/1
கொவ்வை துயில் கொண்ட துவர் வாய் கொடியொடு ஒப்பாள் – சூளாமணி:8 863/2
கொவ்வை அம் துவர் செவ்வாய் குண்டலமாகேசியே – நீலகேசி:2 186/4
மேல்


கொழிக்கும் (1)

கொடி அரத்த மெல் விரலால் கொண்டு அரசர் குல வரவு கொழிக்கும் நீராள் – சூளாமணி:10 1801/2
மேல்


கொழித்த (1)

அருவி கொழித்த அரு மணிகள் வாரி – சூளாமணி:10 1651/2
மேல்


கொழித்து (3)

மன்னிய முனிவன் வாயுள் மணி கொழித்து அனைய ஆகி – சூளாமணி:4 204/1
வாங்கு இரும் பரவை முந்நீர் மணி கொழித்து அனைய சொல்லான் – சூளாமணி:5 330/4
கோது_இலா குணங்கள் தேற்றி கொழித்து உரை கொளுத்தல் என்றான் – சூளாமணி:6 566/4
மேல்


கொழு (5)

இழுது உருவின கொழு மலரிடை எழில் பொலிவன மதுகம் – சூளாமணி:6 433/2
குடை அவிழ்வன கொழு மலரின குளிர் களியன கோங்கம் – சூளாமணி:6 435/1
குழுமிய கொழு முகில் வழுவி வீழ்வன – சூளாமணி:9 1516/2
கொழு மலர் பிணையல் தாங்கி கொடி இடை ஒசிந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/3
கொழு தின் நிணனும் பிணனும் குலவி – நீலகேசி:5 468/3
மேல்


கொழுந்தினையும் (1)

இழுதாய குங்குமத்தால் இலதையையும் கொழுந்தினையும் இழைத்தார் பின்னும் – சூளாமணி:9 1537/3
மேல்


கொழுந்து (5)

மா கொழுந்து அசோகம் என்று ஆங்கு இரண்டுமே வயந்தகாலத்து – சூளாமணி:2 64/3
வல்லி மண்டபங்கள் சென்று மாதவி கொழுந்து அணி – சூளாமணி:6 494/3
சொரி கதிர் வயிரம் கான்ற சுடர் எனும் கொழுந்து தோன்றி – சூளாமணி:8 857/2
வெம்பு அரிய தண் சாரல் வேரூரி அ கொழுந்து
தம் பருவ சோலை தழைத்த தகை நோக்கி – சூளாமணி:10 1653/1,2
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி – சூளாமணி:10 1811/1
மேல்


கொழுந்தும் (3)

கற்பக கொழுந்தும் காமவல்லி அம் கொடியும் ஒப்பார் – சூளாமணி:2 67/4
தண் நறும் தமனக கொழுந்தும் சார்த்திய – சூளாமணி:10 1689/3
செழும் திரள் பூம் பாவைகளும் திகழ் மணியின் சுடர் கொழுந்தும்
எழுந்து இலங்கும் மேனியராய் எரியும் மணி கலம் தாங்கி – சூளாமணி:11 2059/1,2
மேல்


கொழுநனை (1)

திங்கள் அம் கொழுநனை சேர்ந்து தாரகை – சூளாமணி:8 1044/1
மேல்


கொழும் (12)

அகில் எழு கொழும் புகை மஞ்சின் ஆடவும் – சூளாமணி:2 41/1
கொங்கு உடை வயிர குன்றின் கொழும் சுடர் விளக்கிட்டு ஆங்கு – சூளாமணி:5 255/1
தகளி-வாய் கொழும் சுடர் தனித்தும் கோழ் இருள் – சூளாமணி:5 416/1
குண்டலம் கொழும் பொன் ஓலை என்று இரண்டு கொண்டு அணீஇ – சூளாமணி:6 477/3
கூடு இணர் குழாம் நிலை கொழும் மலர் குமிழ் மிசை – சூளாமணி:7 794/2
ஆவி அம் கொழும் புகை தழுவி ஆய் மலர் – சூளாமணி:7 817/2
பூரண குடங்கள் செம்பொன் கொழும் கதிர் புதைந்த கீழால் – சூளாமணி:8 852/4
கொழும் திரள் வயிர கோடி கூர் முளை செறித்து செம்பொன் – சூளாமணி:8 853/1
நெய் பருகு கொழும் சுடரின் அகில் ஆவியிடை நுழைந்து நிழல் கால் சீப்ப – சூளாமணி:8 1033/2
கூடி வீழ்வன கொழும் கனி கண்டான் – சூளாமணி:10 1575/4
குரு மணி கொம்பர் அன்ன கொழும் கயல் நெடும்_கணாளும் – சூளாமணி:10 1622/2
குங்குமம் சேர் கொழும் பொடியில் புரண்டு தன் நிறம் சிவந்த குளிர் முத்தாரம் – சூளாமணி:10 1808/3
மேல்


கொள் (124)

நலம் கொள் கையில் நவின்று கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 60/4
தேம் கொள் கண்ணியை செல்வனும் கண்டு உடன் – உதயணகுமார:5 264/2
அதி கொள் சிந்தையின் அம்பிற பணிந்து உடன் – நாககுமார:1 21/2
யதி கொள் பண்ணவர் பாவலன் புக்கதே – நாககுமார:1 21/4
கூவும் கோகிலம் கொள் மது தார் அணி – நாககுமார:1 26/3
அரு மணி முடி கொள் சென்னி அரசு அடிப்படுத்து உயர்ந்த – யசோதர:2 85/3
பண்ணினுக்கு ஒழுகும் நெஞ்சின் பாவை இ பண் கொள் செவ்வாய் – யசோதர:2 95/1
அணி கொள் உஞ்சயினி புறத்து ஆற்று அயல் – யசோதர:3 206/3
அணி கொள் மா முடி மன்னன் அழன்றனன் – யசோதர:3 209/1
கனம் கொள் காமம் கலக்க கலந்தனள் – யசோதர:3 214/3
முறுவல் கொள் முகத்து நல்லார் முகத்து ஒரு சிலை வளைத்தான் – யசோதர:4 256/4
பொன் இயல் அணி கொள் புட்பாவலி எனும் பொங்கு கொங்கை – யசோதர:4 259/2
பின் அவர் வளரும் நாளுள் பிறந்தவன் நிறம் கொள் பைம் தார் – யசோதர:4 260/3
மது மலர் கொள் மணி முடிய மன்னவன் மருண்டான் – யசோதர:5 300/4
முற்றி வண்டு இனம் விடா முடி கொள் சென்னி அ – சூளாமணி:3 85/3
தெய்வ யாறு காந்தள் அம் சிலம்பு தேம் கொள் பூம் பொழில் – சூளாமணி:4 136/1
கோவை வண்டு ஊதுகின்ற குரவு எனும் குரை கொள் மாதர் – சூளாமணி:4 167/1
ஓங்கு இரும் பெயர் கொள் நோன்பு உயர நோற்ற பின் – சூளாமணி:4 212/2
பெரும் துயர் விளைக்கும் அன்றே பிறங்கு தார் நிறம் கொள் வேலோய் – சூளாமணி:5 271/4
தொங்கல் அம் துணர் கொள் மார்பின் சுமந்திரி சொல்லலுற்றான் – சூளாமணி:5 347/4
உறுவனை வணங்கி கேட்டான் மகன் திறம் உலம் கொள் தோளான் – சூளாமணி:5 352/4
தங்கிய தடம் கொள் மார்பன் சயசேனன் அவற்கு தேவி – சூளாமணி:5 353/2
கொங்கு அலர் தெரியலான் திறத்தில் கொள் குறி – சூளாமணி:5 409/1
அரு நிதி வளம் கொள் நாடு ஆள நல்கினான் – சூளாமணி:5 411/4
நிலைமை கொள் மனைவியா நிமிர்ந்த பூம் துணர் – சூளாமணி:5 414/2
திரு மனை கிழத்தி-தன் தேம் கொள் சில் மொழி – சூளாமணி:5 423/1
கொலை தொழில் கொள் வாள் கணின் அகத்த குறி கண்டீர் – சூளாமணி:6 453/4
ஆவி கொள் அகில் புகையுள் விம்மி அவர் ஒண் கண் – சூளாமணி:6 455/2
கனம் கொள் வெம் முகம் கறுப்பது என் காரணம் உரையீர் – சூளாமணி:6 464/4
வேல் கொள் தானை வீரர்-தம்மை விஞ்சையன் வியந்து நீள் – சூளாமணி:6 498/1
நூல் கொள் சிந்தை கண் கடாவ நோக்கிநோக்கி ஆர்கலன் – சூளாமணி:6 498/2
மால் கொள் சிந்தையார்கள் போல மற்றும்மற்றும் நோக்கினான் – சூளாமணி:6 498/4
சுமை கொள் மாலை தொடு களிற்று எருத்தம் ஏறுக என்றனர் – சூளாமணி:6 502/3
சிமை கொள் தேவர் போல நின்று திகழுகின்ற சோதியார் – சூளாமணி:6 502/4
ஒன்று மற்று உரைக்கமாட்டாது இருந்தனன் உரம் கொள் தோளான் – சூளாமணி:6 516/4
உள்ளிய மரம் கொள் சோலை மண் மிசை உறையும் மாந்தர் – சூளாமணி:6 523/1
மஞ்சு இவர் மணம் கொள் சோலை மணி வரை சென்னி வாழும் – சூளாமணி:6 531/1
குணம் நிரைத்து இசைத்த கீதம் கேட்டலும் மணி கொள் கோவை – சூளாமணி:6 543/2
நகை கொள் நீள் முடி நச்சரவம்_அனான் – சூளாமணி:7 634/4
புலம் கொள் சூழ்ச்சியர் ஆகி புகன்றனர் – சூளாமணி:7 642/3
உலம் கொள் தோளவனுக்கு உணர்வு_ஆயினார் – சூளாமணி:7 642/4
முள் கொள் நச்சுமரம் முளையாகவே – சூளாமணி:7 644/1
சுரும்பு இவர் தொடையல் மார்பன் சூழ்ச்சி கொள் மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:7 694/4
கொள் அரி உருவு கொண்டான் கொடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் – சூளாமணி:7 697/4
தளையின் விண்டு தேன் தயங்கிய தடம் கொள் தார் மார்ப – சூளாமணி:7 703/1
கழல் கொள் சேவடி கரு வரை இடை நெறி கலந்த – சூளாமணி:7 711/2
அழல் கொள் வெம் பொடி அவை மிசை புதைய அ அரிமான் – சூளாமணி:7 711/3
அரம் கொள் வெம் பரல் அணி வரை கொடுமுடி அவைதாம் – சூளாமணி:7 716/3
உரம் கொள் தோளவன் விரல் நுதி உற உடைந்து ஒழிந்த – சூளாமணி:7 716/4
பெரிய பாம்பும் உள பிலம் கொள் பேழ் வாயவே – சூளாமணி:7 737/4
குழல் கொள் தும்பி கணம் கூடி ஆட நகும் – சூளாமணி:7 739/1
எழில் கொள் தாரோய் விரைந்து இயங்கல் இங்கு உள்ள நின் – சூளாமணி:7 739/2
விரை கொள் மாலையாய் – சூளாமணி:7 744/4
எழில் மணி சுடர் கொள் மேனி இமையவர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 765/1
விண் நலம் கனியும் சீர்த்தி விருக வெல் கடி கொள் பேரான் – சூளாமணி:8 831/3
பூ மரு பொலம் கொள் சோலை பொன் அணி புரிசை வேலி – சூளாமணி:8 832/1
மன்னவற்கு இளைய வேந்தன் வயங்கு எரி பெயர் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 843/3
பொங்கு அலர் அணிந்த பைம் தார் புலி பெயர் பொலம் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 844/2
நீர் அணி நிழல் கொள் முத்த மணல் மிசை நிரந்து தோன்றி – சூளாமணி:8 852/3
விண்டு வளர் சோதி கொள் விமானமது சேர்வாள் – சூளாமணி:8 867/3
வளம் கொள் நம் படை கடலிடை மறித்தவை சுழல்கின்ற வகை நோக்காய் – சூளாமணி:8 885/4
தெய்வம் நாறுவ தேம் கொள் செய்குன்றமும் – சூளாமணி:8 897/2
அருவி கொள் மத மழை பொழி-தொறும் அளறு எழும் – சூளாமணி:8 939/2
கருவி கொள் வயவர்கள் கழல் நரல் அரவமும் – சூளாமணி:8 940/3
அருமை கொள் புகழற்கு அறைதலின் எதிர்கொள – சூளாமணி:8 943/2
உலம் புரி தோளினான் ஒளி கொள் பைம் கழல் – சூளாமணி:8 960/3
எழில் கொள் கந்து அனைய திண் தோள் இளையரோடு அரசர் ஈண்டி – சூளாமணி:8 967/1
மாலை வாய் குழலி சால மம்மர் கொள் மனத்தள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 979/4
கருமை கொள் குவளை_கண்ணி கழி நல கதிர்ப்பு நோக்கி – சூளாமணி:8 986/2
அருமை கொள் திகிரி ஆள்தற்கு ஐயம் ஒன்று இல்லை என்றான் – சூளாமணி:8 986/4
மெய் புடை தெரியமாட்டான் விருந்து கொள் மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:8 1016/4
வெய் ஒளி நிறைந்த நீல விசும்பு என்னும் மணி கொள் பொய்கை – சூளாமணி:8 1030/2
புடம் கொள் பூம் பொழிலிடை புள்ளின் சேவலே – சூளாமணி:8 1061/4
முடிவு கொள் உலகம் எய்தும் இன்ப மா மூர்த்தி ஒப்பான் – சூளாமணி:8 1108/4
விரை செறி பொழில் கொள் சோலை விஞ்சையர் உலகில் பட்டது – சூளாமணி:9 1134/3
உடைந்திடு படையிடை ஒலி கொள் மால் வரை – சூளாமணி:9 1248/1
பெரும் தகை அரும் கல பெயர் கொள் குன்றின் மேல் – சூளாமணி:9 1259/2
கொண்ட வாளன் கேடகத்தன் குதி கொள் வான் போல் எழுந்து எதிரே – சூளாமணி:9 1349/3
பணம் கொள் நாகம் பல சூழ்ந்து பகல் செய் மணியின் சுடர் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1479/1
குணம் கொள் படையாய் கூடாரும் உளரோ நினக்கு கோமானே – சூளாமணி:9 1479/4
கொங்கு உலாம் குளிர் கொள் சோலை குட வரை குவடு சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1544/4
குரு மணி உமிழும் சோதி குலவிய ஒளி கொள் வட்டம் – சூளாமணி:10 1557/2
வடிவு கொள் தளிர்கள் முற்றி மகன் என வளர்க்கப்பட்ட – சூளாமணி:10 1563/2
முடி மிசை எழுதரு முறி கொள் ஈர்ம் தளிர் – சூளாமணி:10 1591/2
உல தகைய தோள் அணி கொள் மார்ப உரை என்ன – சூளாமணி:10 1606/3
கொங்கு அவிழ் குளிர் கொள் சோலை குன்றின்-நின்று இழிந்த போது – சூளாமணி:10 1668/2
மணம் கொள் பூம் துணர் கொள் சோலை மண்டு நீர் வாவி சார்ந்தான் – சூளாமணி:10 1669/4
மணம் கொள் பூம் துணர் கொள் சோலை மண்டு நீர் வாவி சார்ந்தான் – சூளாமணி:10 1669/4
உரிமை கொள் உழையர் உள்ளாள் ஒருத்தி வாசித்து உணர்த்த – சூளாமணி:10 1696/3
அண்டம் கொள் அன்ன மென் தூவி ஆர்த்தன – சூளாமணி:10 1779/3
காதியான் அருளிய பொன் கதிர் கொள் முடி கவித்து ஆண்டார் மருகன் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1803/3
அருமை கொள் திகிரி_ஆள்வான் சிறுவர் சென்று அணுகினாரே – சூளாமணி:11 1841/4
உரையினால் என்னை அ ஒளி கொள் மா நகர் – சூளாமணி:11 1871/3
நிரந்தன பூ பலி நிரை கொள் மாரியாய் – சூளாமணி:11 1886/1
சொரிந்தன சுரும்பு இவர் துணர் கொள் பூ_மழை – சூளாமணி:11 1886/2
பொருள்_இல் நரகங்கள் போதர கொள் நீ – சூளாமணி:11 1924/4
முடை கொள் முழு செவி ஒண் பல் பதகர் – சூளாமணி:11 1949/1
தண்டிகள்-தம்மொடும் சார்த்தினை கொள் நீ – சூளாமணி:11 1954/4
பக்கம் கிடக்கும் பதர் என கொள் நீ – சூளாமணி:11 1982/4
நல்ல நிலங்கள் நலம் கொள் வடிவுகள் – சூளாமணி:11 1983/1
மானுயர் இன்பம் மதித்தனை கொள் நீ – சூளாமணி:11 1988/4
கைப்பொருளா கொள் கதிர் மணி பூணோய் – சூளாமணி:11 2018/4
குரு மணி கொள் நெடு முடியாய் கூறுபாடு உடையவரே – சூளாமணி:11 2042/4
முடிவு கொள் உலகு எய்த முயல்வன் என்றனன் – சூளாமணி:12 2075/3
வரி வளை_வண்ணனும் மறம் கொள் நேமி அ – சூளாமணி:12 2101/1
அகில் புகை அளாவியும் அணி கொள் வீதியில் – நீலகேசி:1 26/1
பேம் கொள் பேரது அ ஊரது பிணம் படு பெருங்காடு – நீலகேசி:1 27/2
கலி கொள் காடு தன் கால் பொடியாகவும் கருதான் – நீலகேசி:1 45/3
வீரியர் வைமானிகர் என கொள் நீ விளங்கு_இழையாய் – நீலகேசி:1 90/4
அழுங்கல் என்ற அறவோன்-தன் அலர் கொள் பாதம் பெரிது ஏத்தி – நீலகேசி:1 135/3
இடம் கொள் இன்னா வினை எல்லாம் எரிக்கும் வாயில் விரித்தோய் நீ – நீலகேசி:1 139/2
தடம் கொள் செந்தாமரை அடி என்று தலையவே என் தலையவே – நீலகேசி:1 139/4
சலங்கள் இல்லா பெரியோன் சரண் கொள் நீ சனங்கட்கு எல்லாம் அவன் சரண் என்றான் – நீலகேசி:1 147/4
விரி கொள் தண் தளிர் பிண்டி மர நிழல் இருந்து இரு_வினையும் – நீலகேசி:2 156/3
கொள் என்று ஈர்ந்து கொடுப்பினும் கூடுமே – நீலகேசி:2 215/4
தடம் கொள் மா வரை மிசை தன்னை ஈதல் நன்மையேல் – நீலகேசி:4 360/2
தானத்தின் உண்மை இது தத்துவமா கொள் என்றாள் – நீலகேசி:4 417/4
ஏலம் கொள் கோதாய் எதிர்காலத்தில் இன்மையாமேல் – நீலகேசி:4 418/3
எண்ணும் குறி ஆவன இ ஆறும் என கொள் நீ – நீலகேசி:5 522/3
தத்துவமா கொள் தளிர்_இயலாயே – நீலகேசி:5 573/4
குன்றியும் கூடியும் நின்றும் கொள் பயம் – நீலகேசி:8 812/3
அணி கொள் ஆரத்து அரசு அவை கேட்க என – நீலகேசி:10 856/1
பிணி கொள் மூஞ்சி பிசாசகன் சொல்லுவான் – நீலகேசி:10 856/2
கொள் அ பூத குணம் அவை அல்லவே – நீலகேசி:10 869/4
மேல்


கொள்-மின் (3)

கோது என கொள்-மின் என்று ஒருத்தி கூறினாள் – சூளாமணி:8 1049/4
கயிலொடு குழல் பின் தாழ கண்டு நீர் கொள்-மின் என்று ஆங்கு – சூளாமணி:10 1641/3
என் கைப்பணி கொள்-மின் என்பவன் ஒத்தான் – சூளாமணி:11 1999/4
மேல்


கொள்-மினே (1)

ஒருவர்-கண் உறவு_இலள் உணர்ந்து கொள்-மினே – சூளாமணி:12 2082/4
மேல்


கொள்க (11)

வேகத்தின் விட்டு வந்து வேந்த நீ கொள்க என்ன – நாககுமார:2 57/3
வெற்றி வேல் வேந்தன் காட்ட விழைந்து நீ கொள்க என்றான் – நாககுமார:2 58/3
உலைதல்_இல் மகிழ்வோடு உள்ளத்து உணர்ந்தனை கொள்க என்ன – யசோதர:4 245/2
சார் துணையாக கொள்க தகவும் அ தயவும் என்றான் – யசோதர:4 247/4
கொங்கு அலர் தெரியலாய் கொற்றம் கொள்க என – சூளாமணி:5 378/2
சென்று தூதுவர்-தாம் திறை கொள்க என – சூளாமணி:7 649/3
குன்றின் மேல் பெறுவது என் வந்து கொள்க யான் – சூளாமணி:7 689/2
ஓங்கிய கேள்வியாய் உணர்ந்து கொள்க என – சூளாமணி:10 1589/3
புரி மணி வள நகர் புகுந்து கொள்க என – சூளாமணி:10 1721/3
ஒருங்கு குறியோடு உணர்வு தோன்றி உடன் கொள்க
ஒருங்கு புலம் தோன்றி அவை ஒத்த கெடல் ஆனால் – நீலகேசி:5 525/1,2
வஞ்சியான் கொள்க வாழ்க புத்தன் என – நீலகேசி:5 550/4
மேல்


கொள்கலம் (1)

கோது_அறு குணங்கள் பெய்த கொள்கலம் அனையர் ஆகி – யசோதர:1 56/2
மேல்


கொள்கவே (1)

முறை உளது எனின் அது முயன்று கொள்கவே – சூளாமணி:7 690/4
மேல்


கொள்கின்றான் (1)

கொள்கின்றான் இவனே கொல்லுவான் தனை – நீலகேசி:2 215/2
மேல்


கொள்குவம் (1)

கூவும் ஓடி அவை கொள்குவம் என்றான் – சூளாமணி:10 1579/4
மேல்


கொள்கை (2)

உளம் மலி கொள்கை ஆன்ற ஒரு தவன் கண்டு உரைத்தான் – உதயணகுமார:1 24/4
உளம் கொள மலிந்த கொள்கை உபாசகர் குழுவினுள்ளார் – யசோதர:1 25/1
மேல்


கொள்கையன் (1)

கொந்து எரி அழலுள் வீழ்ந்த கொள்கையன் மன்னன் ஆனான் – யசோதர:5 304/4
மேல்


கொள்கையார் (1)

ஒன்றாத கொள்கையார் உலகின் உள யாவரையும் – நீலகேசி:4 286/2
மேல்


கொள்ப (1)

கொடுத்தவாம் நிலைமை மன்னன் குணங்களா கொள்ப அன்றே – சூளாமணி:5 253/4
மேல்


கொள்பவும் (1)

நீப்பவும் கொள்பவும் நேர்தும் அவை அவை – நீலகேசி:4 343/2
மேல்


கொள்வ (1)

கம்பம் செய்து உலகம் எல்லாம் கை வளை கொள்வ போல – சூளாமணி:8 914/3
மேல்


கொள்வது (1)

ஆடும் மஞ்ஞை கோடு கொள்வது என்னல் ஆவது ஆயினார் – சூளாமணி:6 478/4
மேல்


கொள்வர் (1)

கொள்வர் எம் உரை கூறுதற்பாலதே – யசோதர:0 3/4
மேல்


கொள்வன் (1)

உய்ய கொள்வன் என சொல்லி உள்ளத்தால் – நீலகேசி:4 326/1
மேல்


கொள்வன (1)

சேக்கை கொள்வன செம் செவி எருவையும் மருவி – நீலகேசி:1 31/3
மேல்


கொள்வாம்-கொலோ (1)

வாமன்-தன் நகர் உழை வரம் கொள்வாம்-கொலோ – சூளாமணி:8 1054/4
மேல்


கொள்வாமோ (1)

தறையகத்து பிறப்பு உரைத்தால் தத்துவமா கொள்வாமோ – நீலகேசி:2 198/4
மேல்


கொள்வாய்க்கு (1)

இன்றும் இன்றும் இயல்வு அதுவா கொள்வாய்க்கு
இன்று இ தூய்து_அன்மை என்னை இழைத்ததோ – நீலகேசி:5 560/3,4
மேல்


கொள்வார் (3)

அணி என கொள்வார் நாமும் அகத்தினுள் இரங்கல் செல்லாம் – உதயணகுமார:1 3/4
அகத்து இனி மதியில் கொள்வார் அரியரோ எனது சொல்லை – நாககுமார:1 3/3
ஆடுவார் அணங்கு கொள்வார் ஆர்வம்செய் கருவி வீக்கி – சூளாமணி:9 1543/1
மேல்


கொள்வாரும் (1)

கலை புனை துகிலும் தோடும் ஒழிய போய் கரை கொள்வாரும் – சூளாமணி:10 1673/4
மேல்


கொள்வான் (2)

போதியான் எம் இறைவன் பொருந்தினார் உய கொள்வான் – நீலகேசி:2 176/4
பொருள்_உடையார் பொருள் கொள்வான் அகழுநன் போன்று இலையோ – நீலகேசி:5 514/2
மேல்


கொள்வானும் (1)

கொடைக்கு ஒட்டி விற்பானும் கொள்வானும் அன்றி – நீலகேசி:5 474/1
மேல்


கொள்ள (8)

அணி வேண்டினர் கொள்ள அடுத்தனவும் – சூளாமணி:8 1082/1
மணி வேண்டினர் கொள்ள வகுத்தனவும் – சூளாமணி:8 1082/2
கன்னி நாண் ஏற்றம் காளை கண் களி கொள்ள நோக்கி – சூளாமணி:8 1110/2
பாரின் மன்னர் பிறர் கொள்ள பணித்தது என்னோ படை வேந்தே – சூளாமணி:9 1481/4
கூடுவார் கொற்றம் கொள்ள கூறுவார் ஆகி எங்கும் – சூளாமணி:9 1543/3
பாடிய சாதி பாடல் பாணியோடு இலயம் கொள்ள
ஆடு இயல் எடுத்துக்கொண்டு ஆங்கு அந்தணன் ஆடுகின்றான் – சூளாமணி:10 1566/3,4
திறவியாள் கேட்டு தெரிந்து உள்ளம் கொள்ள
அறவியான்-தானும் அற அமிர்தம் ஈந்தான் – நீலகேசி:1 127/3,4
கூன் இறா கண்டாலும் கொள்ள முடியாதேல் துக்கம் துக்கம் – நீலகேசி:3 256/3
மேல்


கொள்ளப்பட்டான் (1)

பூட்டுபு கொள்ளப்பட்டான் போதியார்க்கு ஆதி_அன்னான் – நீலகேசி:3 265/4
மேல்


கொள்ளப்பாடு (1)

குளித்தன-தாம் கொள்ளப்பாடு_இன்மையால் இன்மை கூறி நின்றேற்கு – நீலகேசி:5 513/2
மேல்


கொள்ளப்பாடு_இன்மையால் (1)

குளித்தன-தாம் கொள்ளப்பாடு_இன்மையால் இன்மை கூறி நின்றேற்கு – நீலகேசி:5 513/2
மேல்


கொள்ளலுற்றாய் (1)

ஒளித்தனை கொள்ளலுற்றாய் உயிர்-தன்னை ஓர் பேர் உரைத்தே – நீலகேசி:5 513/4
மேல்


கொள்ளவே (1)

விரும்பி கொள்ளவே வியந்து கண்டனன் – உதயணகுமார:5 297/4
மேல்


கொள்ளற்பால (2)

ஓங்கிய விஞ்சை நின்னால் உள்ளத்து கொள்ளற்பால
ஈங்கு இவை என்னலோடும் இறைவனை தொழுதுகொண்டான் – சூளாமணி:9 1201/3,4
கோள் வினை பயின்ற கூற்ற அரசனால் கொள்ளற்பால
கேள் வினை பயின்ற நூலின் கிளர்ந்து நீர் உரை-மின் என்ன – சூளாமணி:11 1855/1,2
மேல்


கொள்ளா (3)

பூதி கந்தத்தின் மெய்யில் புண்களும் கண்கள் கொள்ளா
சாதியும் தக்கது அன்றால் அவன்-வயின் தளரும் உள்ளம் – யசோதர:2 106/1,2
நாடினர் கொள்ளா நலம்_இலவரும் – சூளாமணி:11 1978/4
மாறு என்னும் கொள்ளா முடிபும் ஒழி நின் மயக்கம் என்றாள் – நீலகேசி:4 393/4
மேல்


கொள்ளாத (1)

தீர்த்தன் திரு நாமம் கொள்ளாத தேவு உளவோ – நீலகேசி:6 661/4
மேல்


கொள்ளாய் (1)

அல்லதற்கும் அப்படியே ஆம் என்றல் அது கொள்ளாய்
செல்லவும் செலுத்தவும் நில்லவும் நிறுத்தவும் – நீலகேசி:4 294/1,2
மேல்


கொள்ளார் (1)

சூதித்த தோற்றமும் பிழைப்பு என சூத்திர பிறவி கொள்ளார்
வாதித்தவாறு என்று தெருண்டவர்க்கு இவையிவை மயா மயக்கே – நீலகேசி:9 834/3,4
மேல்


கொள்ளி (3)

கொள்ளி மலையும் கொடிபடு கூறையும் அகலும் – நீலகேசி:1 30/2
எங்கும் தான் என எரி கொள்ளி வளை என திரியும் – நீலகேசி:1 52/4
சுடுவது ஓர் கொள்ளி சுவடித்தவாறே – நீலகேசி:5 621/4
மேல்


கொள்ளிய (1)

கையினால் கருனையின் கவளம் கொள்ளிய
ஐயன்மார் போந்தது என்று அசதியாடினான் – சூளாமணி:9 1384/3,4
மேல்


கொள்ளியல் (1)

கொள்ளியல் அமைந்த கோல குல்லக வேடம் கொண்ட – யசோதர:1 27/3
மேல்


கொள்ளின் (2)

கோது_இல் அங்கு ஓர் குறி உயிரே கொள்ளின் நும் கோள் அழிவாம் அ – நீலகேசி:5 567/2
குற்றம் இல் அறம் கொள்ளின் மற்று எம்மொடு – நீலகேசி:10 892/3
மேல்


கொள்ளினும் (1)

கொண்டுபோகினும் கொள்ளினும் குற்றம் இல் – நீலகேசி:5 549/3
மேல்


கொள்ளும் (15)

இருவரும் போகம் துய்த்தே இளை துயில் கொள்ளும் போழ்து – உதயணகுமார:5 258/1
ஆவி கொள்ளும் அலாதனவும் செயும் – யசோதர:1 16/2
வேண்டிய விளைத்து கொள்ளும் விழு தவம் விளைத்து வந்தான் – சூளாமணி:10 1666/4
நாள் வினை புரிந்து நங்கள் உயிர் நிறை கொள்ளும் என்றார் – சூளாமணி:11 1855/4
கொள்ளும் இவை என கூட்டில் வளர்த்த தம் – சூளாமணி:11 1933/1
கொள்ளும் கொடுமை குணத்தின் மனித்தரும் – சூளாமணி:11 1952/3
கொள்ளும் உலகம் குணம் மாண் அறம் வேண்டும் என்றால் – நீலகேசி:0 7/4
கொள்ளும் ஆறும் தன் கோரகையுள் கஞ்சி – நீலகேசி:3 237/1
அறம் சொல்ல கொள்ளும் அறம் என்று அறிந்து ஆங்கு – நீலகேசி:4 347/1
பாக்கியம் செய்தாய் பரிசங்கள் கொள்ளும் பரிசு என்னையோ – நீலகேசி:5 515/4
உற்றிலவாய் ஒலி கொள்ளும் செவி என ஓதுகின்றாய் – நீலகேசி:5 516/1
கூறு குறி ஆறும் அவை கொள்ளும் வகை-தாமும் – நீலகேசி:5 521/2
உண்மை குறி கொள்ளும் உணர்வின் புலம் அது எய்தாது – நீலகேசி:5 524/1
கொள்ளும் நும் குசலாகுசலங்கள்-தாம் – நீலகேசி:5 526/2
கொள்ளும் திறம் என்னை கூறாய் குணந்து இனி – நீலகேசி:5 588/3
மேல்


கொள்ளுமாறு (1)

கொள எலா ஞானம்-தானும் கொள்ளுமாறு எவன்-கொல் என்றான் – நீலகேசி:4 438/4
மேல்


கொள்ளுமேல் (3)

ஒன்று நன்று என உணர்ந்து ஒருவன் கொள்ளுமேல்
அன்று அது என்று ஒருவனுக்கு அறிவு தோன்றுமே – சூளாமணி:4 236/1,2
கொள்ளுமேல் குற்றம் அஃதா கூடுமே பற்றும் ஆங்கண் – நீலகேசி:3 261/2
கோள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே கொள்ளுமேல் ஈர்ம் குவள்ளை – நீலகேசி:4 436/2
மேல்


கொள (20)

பொன் அணிகள் நல் பொருள் நாடி மிக்கு அவர் கொள
என்று அரசன் கூறலும் இன பொருள் கவர்ந்தனர் – நாககுமார:2 68/3,4
உளம் கொள மலிந்த கொள்கை உபாசகர் குழுவினுள்ளார் – யசோதர:1 25/1
தண் நிலா உலகு எலாம் தவழ்ந்து வான் கொள
வெண் நிலா சுடர் ஒளி விசயன் தோன்றினான் – சூளாமணி:3 71/3,4
மண் நிழல் கொள மருங்கு சுற்றிய – சூளாமணி:7 582/2
கண் நிழல் கொள கண்ட காட்சியும் – சூளாமணி:7 582/4
படம் உடை மணி கொள கருதி பார்ப்பது ஓர் – சூளாமணி:7 686/3
குன்றிடை சீயம்-தன் மேல் கொள புணர்த்திடுவன் என்றான் – சூளாமணி:7 695/4
தொண்டை வாய் நிறம் கொள கனிந்து தூங்குகின்றவும் – சூளாமணி:7 790/1
வாய் இதழ் திறம் கொள கனிந்த தொண்டை வந்து ஒசிந்து – சூளாமணி:7 793/1
விண் இயல் விமான வீதி வெறி கொள மிடைவி வேலோய் – சூளாமணி:8 922/4
மருவி தேம் கனி கொண்டு உள்ளால் மனம் கொள வழிந்த காம – சூளாமணி:8 1112/2
விளைந்த தார் வெறி கொள வைகும் வேற்றவர் – சூளாமணி:9 1263/2
இரும் கலி உலகம் எல்லாம் இருள் கொள வெருவி நோக்கி – சூளாமணி:9 1432/3
கோடிக்குன்றம் கொண்டு அது மீட்டே கொள நாட்டி – சூளாமணி:9 1521/2
கந்தாரம் கொள வீக்கி கடி விரிந்து பூம் பாளை கமழும் காலை – சூளாமணி:9 1539/1
ஆலி அங்கு அதிர் கொள அதிர்ந்து அறைந்தவே – சூளாமணி:10 1763/4
ஓடும் சகடத்து உருளும் ஒளி கொள
வீடு_இல் ஒருவன் விசிறும் வளையமும் – சூளாமணி:11 1921/1,2
கூழன்-தன் உழையே கொள செல்பவோ – நீலகேசி:2 208/4
கொள எலா ஞானம்-தானும் கொள்ளுமாறு எவன்-கொல் என்றான் – நீலகேசி:4 438/4
கூட்டி மிடறும் கொள குற்றம் என்னோ – நீலகேசி:7 757/4
மேல்


கொளப்பட்டது (1)

கோமான் அவையுள் தெருண்டார் கொளப்பட்டது அன்றே – சூளாமணி:0 4/4
மேல்


கொளல் (2)

ஒட்டிய ஊழின் அன்றி உயிர் கொளல் ஒழிக என்று – சூளாமணி:8 916/1
குறிகொண்டார் உரை அன்றால் குற்றமே கொளல் உறுவாய் – நீலகேசி:4 306/3
மேல்


கொளல்-தானும் (1)

பெற்றிலம் நாம் அதன் பின் கொளல்-தானும் பெரும் தவத்தாய் – நீலகேசி:5 516/3
மேல்


கொளலுறுவார் (1)

கொண்டு குழற்கு அணிதும் என்று கொளலுறுவார்
வண்டு வழி படர வாள் கண் புதைத்து இயல்வார் – சூளாமணி:10 1656/3,4
மேல்


கொளா (1)

உரிய தானம் பெறா உறங்கி ஊறும் கொளா
பெரிய பாம்பும் உள பிலம் கொள் பேழ் வாயவே – சூளாமணி:7 737/3,4
மேல்


கொளாய் (1)

வேறுவேறு செலல் வெளிறா கொளாய்
பாறுவாய் உரைக்கும் பரமாத்தங்கள் – நீலகேசி:2 216/2,3
மேல்


கொளின் (1)

மாற்றி அவற்றை மறுதலையா கொளின்
பாற்றி உழப்பிக்கும் பாக நிகழ்வே – சூளாமணி:11 2016/3,4
மேல்


கொளீஇ (4)

சொல்லினால் தொழில் கொளீஇ
எல்லை இன்று பொழுது எலாம் – சூளாமணி:9 1368/2,3
அருக்கமாசந்திரனை அறம் கொளீஇ ஆங்கு அவனை – நீலகேசி:3 266/1
ஒழியல் வேண்டும் என்று ஒற்றுமை-தாம் கொளீஇ
வழியும் காட்டும் அ மாண்பு_உடையார்கள் மேல் – நீலகேசி:4 321/2,3
ஒட்டி மீட்டும் உரைத்து உளம்-தான் கொளீஇ
கட்டுரை எடுத்தாள் கயல்_கண்ணினாள் – நீலகேசி:10 861/3,4
மேல்


கொளீஇயது (1)

வில்லினை ஏற்றி நும் மெய்ம்மை கொளீஇயது
சொல்லினை ஆதலின் சொல்லுவன் யானே – நீலகேசி:4 327/3,4
மேல்


கொளு (1)

பிறிது கொளு புலம் உள்ளது ஆகும் எனில் பேதம் – நீலகேசி:5 523/3
மேல்


கொளுத்த (1)

செய்வகை இன்றி வேடர் தீவனம் கொளுத்த மன்னன் – உதயணகுமார:1 119/1
மேல்


கொளுத்தல் (1)

கோது_இலா குணங்கள் தேற்றி கொழித்து உரை கொளுத்தல் என்றான் – சூளாமணி:6 566/4
மேல்


கொளுவிய (1)

குழலும் குஞ்சியும் மாலையும் கொளுவிய தொடரும் – சூளாமணி:7 715/3
மேல்


கொற்ற (8)

கொற்ற வேலவன் தன் கோயில் குளிர் மணி கூடம் ஒன்றில் – யசோதர:2 89/2
கொண்டு நின் கொற்ற வாளில் குறு மறி ஒன்று கொன்றே – யசோதர:2 137/2
கொற்ற மன்னவ நின் குலத்தார்களுக்கு – யசோதர:3 184/3
கொற்ற வேல் மன்னர்க்கு ஓதும் குணம் எலாம் குழுமி வந்து – சூளாமணி:5 276/1
கொற்ற வாள் தட_கையான் கூவி கொண்டு இருந்து – சூளாமணி:5 424/2
கொற்ற வேலவன் கோயில் மா நெதி – சூளாமணி:7 573/2
கொற்ற வேலவன் குடையின் நீழலார் – சூளாமணி:7 596/3
குறைவு_இலா தியானம் என்னும் கொற்ற வாள் உருவிக்கொண்டான் – சூளாமணி:12 2115/4
மேல்


கொற்றங்கொள் (1)

கொற்றங்கொள் நேமி நெடுமால் குணம் கூற இப்பால் – சூளாமணி:0 3/1
மேல்


கொற்றம் (4)

கொற்றம் மிக்க எருமை பலி ஒன்று அரோ – யசோதர:3 191/4
கொற்றம் ஆங்கு உடைமையாலும் குலத்தது பெருமையாலும் – சூளாமணி:5 298/2
கொங்கு அலர் தெரியலாய் கொற்றம் கொள்க என – சூளாமணி:5 378/2
கூடுவார் கொற்றம் கொள்ள கூறுவார் ஆகி எங்கும் – சூளாமணி:9 1543/3
மேல்


கொற்றவ (2)

கொற்றவ குறிப்பு உண்டாயின் கொடுப்பது குணம்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:5 306/4
குறையில் கொற்றவ குற்றம் அங்கு இல்லையே – சூளாமணி:7 648/4
மேல்


கொற்றவர் (1)

கொற்றவர் குலங்களை விளக்க தோன்றினார் – சூளாமணி:2 59/2
மேல்


கொற்றவரேனும் (1)

கொலையினால் முயன்று வாழும் கொற்றவரேனும் முற்ற – யசோதர:4 249/2
மேல்


கொற்றவற்கு (1)

கொற்றவற்கு இளைய காளை கோ தொழில் பாகம் பூண்டான் – சூளாமணி:9 1171/2
மேல்


கொற்றவன் (16)

குறைபெறு வேட்கை கேட்ட கொற்றவன் மனத்தின் எண்ணி – உதயணகுமார:5 243/3
கொற்றவன் நெடும்_கணார்-தம் குவி முலை தடத்து மூழ்கி – சூளாமணி:2 69/3
கொற்றவன் இளையவர் குழைய வைகினான் – சூளாமணி:3 85/4
கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி இருந்த பின் குண_குன்று ஒப்பான் – சூளாமணி:3 105/2
கொற்றவன் குறிப்பினை அறிந்து கூறிய – சூளாமணி:3 113/3
கோல் வளைவுறாமல் காக்கும் கொற்றவன் நெடியனேனும் – சூளாமணி:5 243/2
கொற்றவன் சிறுவன் கோல குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:5 328/2
கொற்றவன் அருவி தூங்கும் குளிர் மணி குன்றம் போல – சூளாமணி:6 508/2
கொற்றவன் உலகம் காத்த கோன் முறை வேண்டி அன்றே – சூளாமணி:6 552/3
கொடி கையால் இடுக்கல்-தன் மேல் கொற்றவன் குலவப்பட்டான் – சூளாமணி:6 558/4
கொற்றவன் குறிப்பு இது ஆயின் கூவி தன் அடியன்மாரை – சூளாமணி:6 569/1
கொற்றவன் விட கொம்பு_அனார் சிலர் – சூளாமணி:7 584/2
கோசு_இல் தண்டத்தன் ஆய்விடின் கொற்றவன்
ஏசு_இறு அண்டம் பரவ இ வையகம் – சூளாமணி:7 625/2,3
கொற்றவன் கொடி கோயில் புறம்பணை – சூளாமணி:8 898/1
கொற்றவன் கழலடி தொழுது கூறலும் – சூளாமணி:8 901/3
கொற்றவன் அருக்ககீர்த்தி குணம் புகழ்ந்து ஆடி பாடி – சூளாமணி:9 1305/2
மேல்


கொற்றவன்-தன் (1)

கொற்றவன்-தன் கோகின் மேல் – சூளாமணி:9 1370/3
மேல்


கொற்றவனை (2)

கூறும் மன் மகளுடன் கொற்றவனை மீட்குவம் – உதயணகுமார:1 66/4
கூடி நின்று இரு மருங்கும் கொற்றவனை வாழ்த்தினார் – உதயணகுமார:3 184/2
மேல்


கொன் (2)

கொன் இயல் பாவம் என்னை கூவுகின்றது-கொல் என்றான் – யசோதர:2 147/4
கொன் நவில் வாளில் கொன்ற கொடுமையில் கடியது உன் – யசோதர:4 250/3
மேல்


கொன்ற (7)

கொன்ற போரில் குருதி ஆறு ஓடவும் – உதயணகுமார:1 54/1
குருதி ஆறிட கொன்ற தீ_வினை – உதயணகுமார:6 326/1
இன்று உயிர் கொன்ற பாவத்து இடர் பல விளையும் மேலால் – யசோதர:2 141/3
கொன் நவில் வாளில் கொன்ற கொடுமையில் கடியது உன் – யசோதர:4 250/3
கொன்ற பாவம் என்றும் ஊன் – நீலகேசி:1 97/1
கொன்ற பாவம் கெடுக என கையிட்டு – நீலகேசி:4 315/1
கொன்ற பாவம் உண்டாயின் குறள்-கண்ணும் – நீலகேசி:5 544/1
மேல்


கொன்றது (1)

பகர வாரணம் பலரை கொன்றது என் – உதயணகுமார:6 315/3
மேல்


கொன்றதே (1)

கொன்றதே கொலை என்று ஐந்தில் கூறினாய் – நீலகேசி:5 541/4
மேல்


கொன்றவர்க்கு (1)

கொன்றவர்க்கு அல்லது நுதலப்பட்டார்களை கூடலவேல் – நீலகேசி:9 841/1
மேல்


கொன்றவன்னே (1)

கொன்றவன்னே கொடியன் என உலகம் கூறும் அதனாலும் – நீலகேசி:1 39/1
மேல்


கொன்றனவும் (1)

வை அத்தம் சுட்டனவும் வாழ் மருது கொன்றனவும்
கையத்தின் ஊனுக்கே கன்றி கலாய்த்தனவும் – நீலகேசி:3 257/2,3
மேல்


கொன்றனன் (1)

போந்து அவனை கொன்றனன் பூ அலங்கல் மார்பனே – நாககுமார:4 125/4
மேல்


கொன்றாய் (1)

வென்றிக்-கண் விருப்பு நீங்கா வெம் கண் மா இதனை கொன்றாய்
இன்றைக்கொண்டு உலகம் எல்லாம் இனிது கண்படுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:7 772/3,4
மேல்


கொன்றார் (1)

கூடுவார் கூடாதார் கொன்றார் தின்றார் என்னும் – நீலகேசி:5 475/3
மேல்


கொன்றான் (2)

முன் கொன்றான் தன் தாயை முழு மெய்யும் போர்த்திருந்து – நீலகேசி:2 190/1
தாய் கொன்றான் தங்கு செம் குருதி புனல் – நீலகேசி:2 223/1
மேல்


கொன்றிட்டது (1)

ஆங்கு அது பிடுங்கி கையால் அவரை கொன்றிட்டது அன்றே – உதயணகுமார:1 86/4
மேல்


கொன்றிட்டு (1)

கொன்று கொன்றிட்டு தவம்செய்யின் அ தவம் – நீலகேசி:7 772/1
மேல்


கொன்றிடுகின்றார் (1)

கூர் அறிவு_இல்லவர் கொன்றிடுகின்றார் – சூளாமணி:11 1958/4
மேல்


கொன்றிடும் (1)

குறி கொண்டு ஆயிரத்தினோரை கொன்றிடும் ஒருவனாக – நாககுமார:2 61/2
மேல்


கொன்றீகை (1)

கொன்றீகை தீது என்றும் கொல் பாவம் இல் என்றும் – நீலகேசி:6 697/3
மேல்


கொன்று (14)

நாற்பத்தெண்பேரை கொன்று நடுவுற பிளந்திட்டு ஓடி – உதயணகுமார:1 89/3
கொன்று இவர்-தம்மை வாள் வாய் கூற்று உண விடுவல் என்றே – யசோதர:2 123/2
கொன்று உயிர் கன்றும் உள்ள கொடுமை செய் தொழிலர் அல்லர் – யசோதர:2 141/2
கொன்று உயிர் களைதல் அஞ்சில் கோழியை மாவில் செய்து – யசோதர:2 142/3
உற்ற பல் உயிர் கொன்று வந்து எற்றினான் – யசோதர:3 191/3
உயிரினில் அருள் ஒன்று இன்றி உவந்தனர் கொன்று சென்றார் – யசோதர:4 252/3
ஈங்கு அவன் கொன்று உனக்கு இரண்டு சேடியும் – சூளாமணி:5 408/2
கொன்று ஒர் கோளரி கொடுமுடி உறைவதோ என்றான் – சூளாமணி:7 705/4
அன்றைக்கன்று அலற கொன்று உண்டு அகல் இடம் பிளப்ப சீறி – சூளாமணி:7 772/2
கொன்று கொன்றிட்டு தவம்செய்யின் அ தவம் – நீலகேசி:7 772/1
இசு கழிந்தன பல கொலைகளும் இரங்கலிர் கொன்று அவரை – நீலகேசி:9 836/3
ஈகளும் நாய்களும் கொன்று அவர் ஈவ கண்டு இன்புறலின் – நீலகேசி:9 842/1
நாம் கொன்று கொடுக்கும் அ விலங்கினை நலிவது ஓர் பசியினரேல் – நீலகேசி:9 844/1
தாம் கொன்று தின்குவராய்விடின் அவர்களை தவிர்க்குநர் யார் – நீலகேசி:9 844/2
மேல்


கொன்றும் (1)

மறி பல கொன்றும் மட பிணை வீழ்த்தும் – சூளாமணி:11 1935/1
மேல்


கொன்றே (1)

கொண்டு நின் கொற்ற வாளில் குறு மறி ஒன்று கொன்றே
சண்டிகை மனம் தளிர்ப்ப தகு பலி கொடுப்ப தையல் – யசோதர:2 137/2,3
மேல்


கொன்றை (5)

கூறு கொண்டு எழு கொன்றை அம் தீம் குழல் – சூளாமணி:1 14/2
தார் செய் கொன்றை தளித்த தண் தேறல் உண்டு – சூளாமணி:1 26/1
குலவு கோல் கோவலர் கொன்றை தீம் குழல் – சூளாமணி:1 34/3
கண்டு கொன்றை பொன் சொரிந்த காந்தள் கை மறித்தவே – சூளாமணி:7 788/4
கோடு இணர் குலைக்கு ஒசிந்த கொன்றை விண்ட தாது சோர்ந்து – சூளாமணி:7 794/3
மேல்


கொன்றையும் (3)

கொன்றையும் குருந்தும் குலை கோடலும் – சூளாமணி:1 18/1
நக்க முல்லையும் நாகு இளம் கொன்றையும்
உக்க தாது அடர்கொண்டு ஒலி வண்டு அறா – சூளாமணி:1 22/1,2
கொய் மலர் குழல் திரட்சி கொண்டு காய்த்த கொன்றையும் – சூளாமணி:7 789/4

மேல்