கு – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குக்குடமாநகர்-நின்று 1
குகை 3
குங்கும 16
குங்குமத்தால் 1
குங்குமத்தின் 1
குங்குமம் 7
குங்குமமே 1
குச்சம் 1
குசலம் 1
குசலாகுசலங்கள்-தாம் 1
குசலாகுசலத்தர் 1
குசை 1
குஞ்சர 3
குஞ்சரத்தின் 1
குஞ்சரம் 7
குஞ்சரமே 1
குஞ்சி 15
குஞ்சி-தம்முள் 1
குஞ்சிகள் 2
குஞ்சித்த 1
குஞ்சித்து 1
குஞ்சியன் 2
குஞ்சியான் 2
குஞ்சியும் 1
குஞ்சியுள் 2
குட்டநோயில் 1
குட்டமாகிய 1
குட்டமும் 1
குட்டமே 1
குட்டிகள் 1
குட்டியை 1
குட 3
குட-பால் 2
குடகடல் 1
குடங்கள் 1
குடங்களால் 1
குடங்களின் 1
குடங்கையின் 1
குடத்தில் 1
குடம் 7
குடம்பை 1
குடமுழவு 1
குடர் 2
குடர்கள் 2
குடரின் 1
குடாரமும் 1
குடி 15
குடி-மின் 1
குடி_தலைவர் 1
குடிக்கு 1
குடிஞைகளும் 1
குடிப்பான் 1
குடுமி 1
குடை 37
குடைந்தன 1
குடைந்திட 1
குடைந்து 8
குடைந்தும் 1
குடைய 2
குடையன 1
குடையாய் 1
குடையின் 8
குடையினான் 1
குடையும் 4
குடையோன் 1
குடைவன 2
குண்டல 1
குண்டலகேசி 2
குண்டலகேசிக்கே 1
குண்டலகேசியே 1
குண்டலங்கள் 1
குண்டலத்தார் 1
குண்டலத்தோடு 1
குண்டலபுரம்-அது 1
குண்டலம் 5
குண்டலமாகேசி 1
குண்டலமாகேசியும் 2
குண்டலமாகேசியே 2
குண்டிகை 1
குண்டு 3
குண 19
குண_கடல் 2
குண_குன்று 2
குண_குன்று_ஆயினார் 1
குண_குன்றை 1
குணங்கள் 11
குணங்கள்-தம்மால் 2
குணங்கள்-தாம் 3
குணங்கள்-தாமும் 3
குணங்கள்தாம் 1
குணங்களா 1
குணங்களால் 1
குணங்களாலே 1
குணங்களில் 2
குணங்களின் 2
குணங்களும் 4
குணங்களே 1
குணங்களை 2
குணங்களோடு 1
குணசேனன் 1
குணசேனனும் 1
குணத்தது 1
குணத்தர் 1
குணத்தான் 1
குணத்தின் 7
குணத்தின்-கண் 1
குணத்தின்னீர் 1
குணத்தின 2
குணத்தினன் 2
குணத்தினும் 1
குணத்து 8
குணத்துவம் 1
குணத்தை 1
குணத்தொடு 2
குணத்தோய் 1
குணத்தோன் 1
குணதரன் 1
குணந்து 1
குணம் 60
குணம்-கொல் 1
குணம்-தனை 1
குணம்-தான் 1
குணம்_இல்லவர்க்கும் 1
குணம்_இலர் 1
குணம்_இலன் 1
குணம்_இலார் 2
குணமது 1
குணமால் 1
குணமுகத்தால் 1
குணமும் 1
குணமே 1
குணவதி 2
குணவதீயை 2
குணன் 2
குணன்_இன்மையை 1
குணனும் 2
குணனே 3
குணி 11
குணிக்கணால் 1
குணிக்கப்படாதன 1
குணிக்கு 1
குணிகளும் 1
குணிகளை 1
குத்தவ 1
குத்தி 5
குத்திய 1
குத்தியும் 1
குத்தினால் 1
குத்தினாற்கும் 1
குத்தினை 1
குத்தும் 1
குத்துவது 1
குத்தேந்திரியமும் 1
குதர்க்கம் 1
குதி 2
குதிக்கும் 1
குதிகொண்டு 1
குதிகொள்ளுமே 1
குதியா 1
குதிரை 5
குதிரைகள் 1
குதிரையும் 2
குந்தத்தால் 1
குந்தம் 2
குந்தமும் 1
குப்புறா 1
குப்பை 2
குப்பையின் 1
குப்பையும் 1
குபேரன் 1
கும்பம் 1
கும்பி 2
கும்மாய 1
கும்மாயமும் 1
கும்மாயமுமாய் 1
குமர 5
குமரர் 4
குமரர்-தம்மை 1
குமரர்-தாமும் 1
குமரரும் 2
குமரரை 2
குமரரோடு 2
குமரரோடும் 3
குமரற்கு 3
குமரன் 37
குமரன்-தன்னை 2
குமரன்-தானும் 2
குமரன்-தானே 1
குமரனுக்கு 1
குமரனும் 9
குமரனை 2
குமரி 2
குமரி-தன் 1
குமரி-தன்னை 1
குமார 2
குமானுடர் 1
குமானுயர் 1
குமானுயர்-தம்மையும் 1
குமானுயரோடு 1
குமிழ் 1
குமிழ்கின்றன 1
குய்ய 1
குயலமும் 1
குயலாகுயலம் 1
குயில் 5
குயில்கள் 1
குயில்வித்தாள் 1
குயிலுவர் 1
குயிலொடு 2
குயிற்றுதல் 1
குரங்கினை 1
குரங்கு 3
குரங்குமாய் 1
குரத்த 1
குரம்பை 1
குரம்பையின்-கண் 1
குரமுகம் 1
குரல் 15
குரலன் 1
குரலன 1
குரலார் 1
குரலும் 1
குரவகத்து 1
குரவம் 3
குரவம்பூ 1
குரவர் 4
குரவர்-தம்மை 1
குரவரோடு 2
குரவன் 1
குரவு 1
குரவே 2
குரவை 1
குரவையின் 1
குரிசில் 2
குரிசில்-தன்னை 1
குரு 11
குருக்கத்தி 3
குருகு 1
குருகுலத்தின் 1
குருகுலம் 1
குருட்டு 1
குருடனும் 1
குருடு 1
குருதி 17
குருதியது 1
குருதியின் 1
குருதியுள் 2
குருதியை 1
குருந்தம் 1
குருந்தும் 1
குரும்பை 1
குருவி 1
குரை 3
குரைத்து 1
குல்லக 1
குல 21
குல_கொடி 1
குலங்கள் 1
குலங்களால் 1
குலங்களும் 2
குலங்களை 1
குலத்தது 1
குலத்தராய 1
குலத்தவர் 1
குலத்தார் 2
குலத்தார்களுக்கு 1
குலத்தினும் 1
குலத்து 13
குலத்து_உளார்கட்கு 1
குலத்து_உளார்கள் 1
குலத்து_உளீர்க்கும் 1
குலத்து_உளோர்கள் 1
குலத்துள் 3
குலத்தோடு 1
குலத்தோன்-தனை 1
குலம் 22
குலம்_இலர் 1
குலமாம் 1
குலமும் 2
குலவ 2
குலவப்பட்டான் 1
குலவி 2
குலவிய 3
குலவிளக்கு 1
குலவு 4
குலனும் 3
குலனோடு 1
குலாங்கனை 1
குலாம் 8
குலாய் 5
குலிக 2
குலிசம் 1
குலுங்கலர் 1
குலுங்கி 1
குலுங்கின 1
குலை 4
குலைக்கு 1
குலைந்த 1
குலைந்தவர் 1
குலைந்து 1
குலைப்பவும் 1
குலையால் 2
குவகொடும் 1
குவட்டிடை 3
குவட்டின் 1
குவட்டினை 1
குவட்டு 1
குவடு 5
குவடுகள் 1
குவடோ 1
குவலயத்தின் 1
குவலயத்து 1
குவலயம் 1
குவவு 11
குவள்ளை 1
குவளை 26
குவளை_கண்ணி 1
குவளை_வண்ணன் 2
குவளையின் 1
குவளையும் 3
குவாலும் 1
குவி 8
குவிக்க 1
குவிந்த 2
குவிந்து 1
குவிய 1
குவியல் 1
குவியா 1
குவைகளும் 1
குவையாம் 1
குழக்கன்றினுக்கு 1
குழக்கன்று 1
குழம்பிடை 1
குழம்பினும் 1
குழம்பு 12
குழம்பும் 3
குழமண்ணர்களா 1
குழல் 76
குழலவர் 2
குழலவள் 1
குழலாட்கு 2
குழலாய் 1
குழலாய்க்கு 1
குழலார் 4
குழலார்க்கு 1
குழலார்கள் 1
குழலாரொடும் 1
குழலாள் 5
குழலாள்-தானும் 1
குழலாளை 1
குழலி 20
குழலி-தன்னை 1
குழலியர் 2
குழலியாலும் 1
குழலியும் 1
குழலியை 1
குழலின் 2
குழலினன் 1
குழலினார்கள் 1
குழலினாரும் 1
குழலினாரோடு 2
குழலினாள் 1
குழலினாளுக்கு 1
குழலினாளே 1
குழலீர் 3
குழலும் 8
குழலுள் 1
குழலே 2
குழலை 1
குழவி 24
குழவி-அது 1
குழவிக்-கண் 1
குழவிக்கு 1
குழற்கு 1
குழற்றி 1
குழறி 1
குழாங்கள் 4
குழாங்களும் 1
குழாங்களுள் 1
குழாங்களோடு 1
குழாத்தார்-தம் 1
குழாத்தினோடே 1
குழாத்து 2
குழாம் 27
குழாம்-தன்னில் 1
குழாஅல் 1
குழி 3
குழிகள் 1
குழிகளும் 1
குழிந்து 1
குழியவை 1
குழியின் 1
குழியுள் 1
குழீஇய 1
குழு 6
குழுக்களாய் 1
குழுமலில் 1
குழுமி 7
குழுமிய 1
குழுமியது 1
குழுவன 1
குழுவாய் 1
குழுவிய 1
குழுவின் 1
குழுவினிடை 1
குழுவினுள் 1
குழுவினுள்ளார் 1
குழுவு 1
குழுவுடன் 2
குழுவும் 5
குழூஉ 1
குழை 51
குழைகள்-தாம் 1
குழைகளும் 1
குழைந்த 1
குழைந்து 4
குழைய 4
குழையல் 1
குழையவள் 1
குழையவன் 1
குழையன 1
குழையா 1
குழையார் 1
குழையினன் 1
குழையினாரை 1
குழையினான்-தன் 1
குழையீர் 1
குழையும் 6
குழையை 1
குழைவாய் 1
குழைவு 2
குளம் 3
குளவி 1
குளித்த 2
குளித்தன-தாம் 1
குளித்திடுகின்றனள் 1
குளித்து 4
குளித 1
குளிப்ப 3
குளிப்பவும் 1
குளிர் 34
குளிர்கொள்ள 3
குளிர்கொள்ளுமேனும் 1
குளிர்த்து 1
குளிர்தல் 1
குளிர்ந்ததே 1
குளிர்ந்தாங்கு 1
குளிர்ந்திட 1
குளிர்ந்து 5
குளிர்ப்ப 2
குளிர்வன 1
குளிர்வித்தான் 1
குளிர 8
குளிரினால் 1
குளிரும் 1
குளிருமாறு 1
குளிறு 1
குளிறுகின்றவே 1
குளிறும் 1
குற்ற 1
குற்றங்கள் 3
குற்றத்தராய் 1
குற்றம் 33
குற்றமும் 1
குற்றமே 1
குற்றியின் 1
குற்றேவல் 1
குற்றேவலார் 1
குற்றேவற்கு 1
குற்றேவேல் 1
குறங்கின் 2
குறங்கு 3
குறத்தி 1
குறள்-கண்ணும் 1
குறள்மகன் 1
குறள்ளை 1
குறளும் 1
குறளையே 1
குறி 31
குறி-தாம் 2
குறிக்கப்டாமையின் 1
குறிக்கோள் 1
குறிகள் 3
குறிகொண்டாய் 1
குறிகொண்டார் 1
குறிஞ்சி 3
குறித்த 3
குறித்து 1
குறித்துழி 1
குறிது 1
குறிப்பது 1
குறிப்பில் 2
குறிப்பின் 2
குறிப்பினை 2
குறிப்பு 14
குறிப்பு_அல 1
குறிப்பும் 1
குறிப்பொடு 1
குறியளோ 1
குறியன் 1
குறியாகவே 1
குறியாம் 1
குறியிடம் 1
குறியும் 3
குறியோடு 2
குறு 3
குறுக்கி 1
குறுக 2
குறுகலது 1
குறுகி 3
குறுகிய 1
குறுகின் 1
குறுகினன் 1
குறுகு-மின் 1
குறுநரி 1
குறும்பரை 1
குறும்பு 2
குறுமயிரெறிந்து 1
குறை 12
குறைத்தனர் 1
குறைத்திடும் 1
குறைதல் 1
குறைதல்_இல் 1
குறைந்து 1
குறைந்தும் 1
குறைந்தே 1
குறைபடூஉம் 1
குறைபாட்டதும் 1
குறைபெறு 1
குறையில் 1
குறையே 1
குறைவு 7
குறைவு_இல 1
குறைவு_இலா 2
குறைவே 1
குன்ற 1
குன்றதன் 1
குன்றம் 20
குன்றமும் 1
குன்றமே 3
குன்றவன் 1
குன்றா 1
குன்றாத 2
குன்றி 1
குன்றிடை 1
குன்றிய 1
குன்றியும் 1
குன்றில் 2
குன்றிற்கு 1
குன்றின் 10
குன்றின்-நின்று 1
குன்றினால் 1
குன்றினில் 1
குன்றினும் 2
குன்று 19
குன்று_அனாற்கு 1
குன்றுதல் 1
குன்றுதல்_இல்லாய் 1
குன்றும் 3
குன்றை 1
குன்றோ 1
குனிவ 1

குக்குடமாநகர்-நின்று (1)

குக்குடமாநகர்-நின்று கொடி மினின் – நீலகேசி:6 666/3
மேல்


குகை (3)

விம்முறு துயர் சொல் கேட்டு வீரன் அ குகை காட்டு என்ன – நாககுமார:3 94/2
அ மலை குகை வாய்-தன்னில் அண்ணலும் உவந்து நின்றான் – நாககுமார:3 94/4
இங்கு உள மலைவாரத்தில் இரணிய குகை உண்டு என்ன – நாககுமார:3 96/2
மேல்


குங்கும (16)

கொங்கு கொண்டு வண்டு அறைந்து குங்கும குழம்பு அளாய் – சூளாமணி:4 138/3
கொற்றவன் சிறுவன் கோல குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:5 328/2
குங்கும குழம்பினும் குழம்பு கொண்டவே – சூளாமணி:5 367/4
கொடி வரைந்து எழுதப்பட்ட குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:6 553/1
குழல் அணி குஞ்சி மைந்தர் குங்கும குழம்பு பூசி – சூளாமணி:7 757/3
பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/4
குங்கும குளிர் பூ நெரி தூளி மேல் – சூளாமணி:8 893/1
குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன தொளி கண்கூட்டி – சூளாமணி:8 923/1
குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன வெள்ளை கொண்டு – சூளாமணி:8 930/1
கோல வாய் அரச காளை குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:8 979/2
அடித்தலத்து அலத்தகம் குழுமி குங்கும
பொடி கலந்து அந்தி வான் படைத்த பூம் புனல் – சூளாமணி:10 1682/1,2
கொங்கை-வாய் குங்கும குழம்பும் கோதை-வாய் – சூளாமணி:10 1683/1
குங்கும பொடி நின்று ஆடி குவட்டு இளம் கொங்கை என்னும் – சூளாமணி:10 1703/3
கோள் நலம் பொலிந்து விண் குளிர குங்கும
தோள் நலம் பொலிந்தது ஓர் தோன்றலோடு தன் – சூளாமணி:10 1712/1,2
குண்டலபுரம்-அது ஆளும் குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:10 1786/2
கொண்டது ஓர் குமரன் போல்வான் குங்கும குவவு தோள் மேல் – சூளாமணி:10 1825/3
மேல்


குங்குமத்தால் (1)

இழுதாய குங்குமத்தால் இலதையையும் கொழுந்தினையும் இழைத்தார் பின்னும் – சூளாமணி:9 1537/3
மேல்


குங்குமத்தின் (1)

கொங்கை சேர்ந்த குங்குமத்தின் குழம்பும் கோதை கொய் தாதும் – சூளாமணி:10 1750/3
மேல்


குங்குமம் (7)

குங்குமம் அணிந்த மார்ப குமரனும் யூகியும் போய் – உதயணகுமார:1 26/3
பொங்கு கொங்கையில் குங்குமம் பூசும் கை – உதயணகுமார:1 58/3
மமர நீரில் ஆடவே வன்ன மாலை குங்குமம்
சுமர ஏந்தி பட்டுடன் தோழி கொண்டுபோகையில் – நாககுமார:2 62/2,3
குங்குமம் அணிந்த மார்பன் குமரன் கேட்டு அங்கு சென்றான் – நாககுமார:3 96/3
குங்குமம் சேர் கொழும் பொடியில் புரண்டு தன் நிறம் சிவந்த குளிர் முத்தாரம் – சூளாமணி:10 1808/3
கொய் மலர் குங்குமம் குழைந்த சாந்தினர் – சூளாமணி:11 1875/2
கோல மணி மால் குவடு குங்குமம் அடுத்தால் – சூளாமணி:11 2028/3
மேல்


குங்குமமே (1)

குழவி நாயிற்று எழில் ஏய்க்கும் குழம்பு ஆர் கோல குங்குமமே
மெழுகி மீது ஓர் மணி ஆரம் வீசி கிடந்த விரை ஆகம் – சூளாமணி:9 1475/1,2
மேல்


குச்சம் (1)

குமரனும் நல் மாதரும் குச்சம் என்னும் வாவியுள் – நாககுமார:2 62/1
மேல்


குசலம் (1)

கொடுக்க என்றல் குசலம் அன்று என்பதோ – நீலகேசி:5 537/3
மேல்


குசலாகுசலங்கள்-தாம் (1)

கொள்ளும் நும் குசலாகுசலங்கள்-தாம்
எள்ளின் நேரும் இவை இன்மை காட்டுவேன் – நீலகேசி:5 526/2,3
மேல்


குசலாகுசலத்தர் (1)

மைந்தர் இருவர் குசலாகுசலத்தர்
சிந்தையின் நல்லவன்-தன் வழி தேவனும் – நீலகேசி:5 578/2,3
மேல்


குசை (1)

கொண்ட தன் குசை குறி – சூளாமணி:9 1376/1
மேல்


குஞ்சர (3)

குஞ்சர குழவி கவ்வி குளிர் மதி கோடு போலும் – சூளாமணி:3 95/1
ஆர்த்த பல்லிய குழாம் அதிர்த்த குஞ்சர குழாம் – சூளாமணி:6 475/1
குஞ்சர தட கைய குழவி சென்னிய – சூளாமணி:11 1892/1
மேல்


குஞ்சரத்தின் (1)

குஞ்சரத்தின் நல் கோட்டின் வாள் ஒடிய அ – உதயணகுமார:1 57/2
மேல்


குஞ்சரம் (7)

குலம் மிகு குமரன் செல்ல குஞ்சரம் அசைந்தது அன்றே – உதயணகுமார:1 113/4
குஞ்சரம் இனி கோ நகர் உன்னி – உதயணகுமார:6 327/3
குஞ்சரம் பொறைகொள்ளுதி என்னவே – உதயணகுமார:6 350/4
இளம் களி குஞ்சரம் இரட்டித்து ஆயிரம் – சூளாமணி:7 815/1
பொங்கு ஒலி புடை மணி பூட்கை குஞ்சரம்
செங்கொளி பொன் பொடி எறிந்த செய்கைய – சூளாமணி:8 904/2,3
ஆர்த்தன பல்லியம் அதிர்ந்த குஞ்சரம்
தேர்த்தன தேர் குழாம் திகைத்த பல் உயிர் – சூளாமணி:11 1882/1,2
குஞ்சரம் பெரும் கொடுவரி கடு விடை கொலை சூழ் – நீலகேசி:1 55/1
மேல்


குஞ்சரமே (1)

கொலை வேழமொடு ஏற்றன குஞ்சரமே – சூளாமணி:9 1234/4
மேல்


குஞ்சி (15)

குஞ்சி நல் கொடி கரத்தால் கூவியிட்டு அழைக்கும் அன்றே – உதயணகுமார:1 8/4
இருள் படு குஞ்சி இயல்பட தூற்றி – உதயணகுமார:1 74/1
கோலமான குஞ்சி முதல் வாங்கி தவம்கொண்டனர் – உதயணகுமார:6 360/4
குழல் அணிந்து எழுந்த குஞ்சி குடைந்தன குருவி கூட்டம் – சூளாமணி:6 555/4
சூளி மா மணி தொடர் கொண்டு சுரி குஞ்சி பிணியா – சூளாமணி:7 713/3
குழல் அணி குஞ்சி மைந்தர் குங்கும குழம்பு பூசி – சூளாமணி:7 757/3
தூ மரு நீலம் என்னும் மணி துணர்ந்து அனைய குஞ்சி
காமரு காளை கன்னி கண்களை சிறைகொண்டிட்டான் – சூளாமணி:8 980/3,4
நறை நின்று கமழும் குஞ்சி நம்பி-பால் பட்டது அன்றே – சூளாமணி:8 981/4
அணி கொண்டு அலர்ந்த வன மாலை சூடி அகில் ஆவி குஞ்சி கமழ – சூளாமணி:9 1327/2
தூமம் ஆரம் கமழ் குஞ்சி சுவணகேது தோன்றினனால் – சூளாமணி:9 1335/4
கரி வளர் குஞ்சி மேல் சொரிந்த பூ_மழை – சூளாமணி:9 1486/3
சுரி மணி குஞ்சி மேல் சொரிந்தது என்பவே – சூளாமணி:9 1496/4
போது ஆர்ந்த கரும் குஞ்சி மணி தொடர்ந்தால் போல் புறம் தாழ்ந்து இருண்டவாறும் – சூளாமணி:9 1533/3
போது அலர் குஞ்சி ஆங்கு ஓர் பூம் துணர் வடத்தின் வீக்கி – சூளாமணி:10 1565/2
புரி மலர் குஞ்சி தாழ பொன் நகர் புகழ புக்கான் – சூளாமணி:10 1788/4
மேல்


குஞ்சி-தம்முள் (1)

என்னை நும் ஈர் அலர் குஞ்சி-தம்முள் இ – சூளாமணி:7 823/1
மேல்


குஞ்சிகள் (2)

சுருளுறு குஞ்சிகள் துதைய தாழ்ந்தனர் – சூளாமணி:7 820/3
நீல மணி கண்டு அனைய குஞ்சிகள் நிறைந்தான் – சூளாமணி:11 2028/1
மேல்


குஞ்சித்த (1)

கோடிய நிலையின் முன்னால் குஞ்சித்த வடிவன் ஆகி – சூளாமணி:10 1566/2
மேல்


குஞ்சித்து (1)

குழு கொம்பர் பிடித்து ஒரு கால் குஞ்சித்து நின்று-தான் – நீலகேசி:4 269/4
மேல்


குஞ்சியன் (2)

தூ மருள் இருள் துணர்ந்த அனைய குஞ்சியன்
பூ மரு பொலம் குழை புரளும் காதினன் – சூளாமணி:3 75/3,4
சுரிந்த குஞ்சியன் சுடரும் மேனியன் – சூளாமணி:7 583/1
மேல்


குஞ்சியான் (2)

நறையும் குஞ்சியான் நன்றுநன்று என சொல்லி நக்கான் – சூளாமணி:7 702/4
தொத்து இணர் குஞ்சியான் காளை தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1387/4
மேல்


குஞ்சியும் (1)

குழலும் குஞ்சியும் மாலையும் கொளுவிய தொடரும் – சூளாமணி:7 715/3
மேல்


குஞ்சியுள் (2)

தோடு அலர் தொங்கல் அம் குஞ்சியுள் தோயவைத்து – சூளாமணி:5 287/3
தேன் அவாம் செழு மலர் செறிந்த குஞ்சியுள்
கான மா மலர் துகள் கழுமி வீழ்ந்தன – சூளாமணி:7 822/2,3
மேல்


குட்டநோயில் (1)

குட்டநோயில் குளித்திடுகின்றனள் – யசோதர:3 215/4
மேல்


குட்டமாகிய (1)

குட்டமாகிய மேனி குலம் இலா – யசோதர:3 215/1
மேல்


குட்டமும் (1)

பெய்யா அரு நஞ்சும் பேர்_அழல் குட்டமும்
செய்யா குழிகளும் சீ நீர் தடங்களும் – சூளாமணி:11 1945/1,2
மேல்


குட்டமே (1)

குட்டமே முழு மெய்யினும் எழுந்தவன் குடுமி – நீலகேசி:5 482/3
மேல்


குட்டிகள் (1)

ஒத்தது அன்மைய பன்மைய குட்டிகள்
வித்தின் ஆய வினை விகற்பாம் பிற – நீலகேசி:10 875/3,4
மேல்


குட்டியை (1)

வாளி வாய் விழும் வன் தகர் குட்டியை
நீள நின்ற புலை_குலத்தோன்-தனை – யசோதர:3 190/1,2
மேல்


குட (3)

சூரியன் குட-பால் சென்று குட வரை சொருக கண்டு – உதயணகுமார:1 117/1
காளை-பால் பட்டு வெய்யோன் குட திசை கன பொன் குன்றில் – சூளாமணி:8 1025/3
கொங்கு உலாம் குளிர் கொள் சோலை குட வரை குவடு சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1544/4
மேல்


குட-பால் (2)

சூரியன் குட-பால் சென்று குட வரை சொருக கண்டு – உதயணகுமார:1 117/1
பொதிய மா மலையும் காணா பொரு_இல் சீர் குட-பால் நின்ற – உதயணகுமார:5 251/2
மேல்


குடகடல் (1)

அயிரை வார் கரை குடகடல் திரையொடு பொருது அலது அவியாதே – சூளாமணி:8 879/4
மேல்


குடங்கள் (1)

பூரண குடங்கள் செம்பொன் கொழும் கதிர் புதைந்த கீழால் – சூளாமணி:8 852/4
மேல்


குடங்களால் (1)

பொங்கிய முகத்த பொன் குடங்களால் பல – சூளாமணி:9 1495/3
மேல்


குடங்களின் (1)

எரி மணி குடங்களின் ஏந்தி ஏந்தல்-தன் – சூளாமணி:9 1496/3
மேல்


குடங்கையின் (1)

குடங்கையின் அகன்று நீண்டு குவளையின் பிணையல் செற்று – சூளாமணி:10 1625/1
மேல்


குடத்தில் (1)

பொய் அளவை குடம் குடத்தில் புகல் அருமை போல் என்பாய் – நீலகேசி:4 301/2
மேல்


குடம் (7)

பூரண பொன் குடம் பொலிய வைக்கவே – சூளாமணி:8 902/4
தாமரை முக தமனிய குடம் அவற்றால் – சூளாமணி:8 1085/1
பூரண மணி குடம் நிரைத்த பொன் அணி – சூளாமணி:11 1870/1
பொய் அளவை குடம் குடத்தில் புகல் அருமை போல் என்பாய் – நீலகேசி:4 301/2
பைம்பொன் செய் குடம் அழித்து பல் மணி சேர் முடி செய்தால் – நீலகேசி:4 312/1
கொண்டை குண்டிகை கூறை குடம் குடை – நீலகேசி:5 532/2
நந்தி நாளும் குடம் சுடர் நாட்டம் போல் – நீலகேசி:10 858/3
மேல்


குடம்பை (1)

புள் எலாம் குடம்பை சேர்ந்து பார்ப்பு இனம் புறந்தந்து ஓம்பி – சூளாமணி:8 1028/2
மேல்


குடமுழவு (1)

குயிலுவர் ஒலியொடு குடமுழவு அதிர்வொடு – சூளாமணி:8 942/1
மேல்


குடர் (2)

அந்தில் ஊர்தர வேர்த்து உருள குடர்
வெந்து எழும் பசி விட்டது பன்றியே – யசோதர:3 177/3,4
குடர் மாலைகள் தலை சூடின குழவி தலை குழையா – சூளாமணி:9 1308/1
மேல்


குடர்கள் (2)

கூற்று உரு எய்தி ஓடி கோட்டிடை குடர்கள் ஆட – உதயணகுமார:1 89/1
கோணை நூற்று அடங்கமாட்டா குணம்_இலார் குடர்கள் நைய – சூளாமணி:5 259/1
மேல்


குடரின் (1)

குடரின் மாலைகள் கோட்டு அணிந்து உடன் – உதயணகுமார:6 314/2
மேல்


குடாரமும் (1)

குடாரமும் தாம் களைகிற்பவோ – சூளாமணி:7 644/4
மேல்


குடி (15)

மலி குடி பாக்க மதில் மறைந்து இருக்க – உதயணகுமார:1 72/3
மற்று இனி யூகி போந்து மலி குடி பாக்கம் சேர்ந்தே – உதயணகுமார:1 83/3
மங்குல் தோய் வரை மன்னவன் தொல் குடி
நங்கை போற்றி என்று ஏத்தி நறும் குழல் – சூளாமணி:4 156/1,2
நங்கை நீ பிறந்ததன் பின்னை நம் குடி
வங்க நீர் வரைப்பு எலாம் வணக்கப்பட்டதே – சூளாமணி:4 222/3,4
நானக குழலி நீ வளர நம் குடி
தான் அகத்து இருள் கெட தயங்குகின்றதே – சூளாமணி:4 224/3,4
பெண் பகர் திரு_அனாய் பிறந்து நம் குடி
மண் பகர் உலகு எலாம் மகிழ செல்லுமே – சூளாமணி:4 225/3,4
மை அணி வரையின் வாழ் மன்னர் தொல் குடி
கை அணி நெடு நல் வேல் காளைமார்களுள் – சூளாமணி:4 229/1,2
நம் குடி விளங்க வந்த நங்கை-தன் நலத்திற்கு ஒத்தான் – சூளாமணி:5 255/2
தம் குடி விளங்க நின்ற தன்மையான் எவன்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:5 255/3
குடி மிசை வெய்ய கோலும் கூற்றமும் பிணியும் நீர் சூழ் – சூளாமணி:5 269/1
குடி தொடர் இரண்டும் கேட்டே குறுமயிரெறிந்து கண்ணுள் – சூளாமணி:6 562/1
எச்சம்_இல் குடி_தலைவர் போக என எங்கும் – சூளாமணி:9 1279/2
குலம் வேர் களைந்து குடி பொன்றுவிப்பன் இது யான் மகிழ்ந்த குணனே – சூளாமணி:9 1329/4
கூற்றமே என கூறலும் ஆம் குடி
போற்றல் தாய்_அனையான் பொருந்தார்கள் மேல் – நீலகேசி:1 22/2,3
யானை குதிரை முதலா படை குடி
ஏனைய தாங்களும் எல்லாம் அவன் எனின் – நீலகேசி:7 768/1,2
மேல்


குடி-மின் (1)

கொடி வளர் மகளிர் பூம் கள் குடைந்து நீர் குடி-மின் என்று – சூளாமணி:4 163/3
மேல்


குடி_தலைவர் (1)

எச்சம்_இல் குடி_தலைவர் போக என எங்கும் – சூளாமணி:9 1279/2
மேல்


குடிக்கு (1)

குடிக்கு அணி ஆய கொம்பு கேட்க மற்று இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:8 1114/4
மேல்


குடிஞைகளும் (1)

கொடி மகர கோபுரமும் நெடு மதிலும் குடிஞைகளும்
தொடி மகர தூண் நிரையும் சொலற்கு அரிதாய் சுவர்க்கத்தின் – நீலகேசி:4 268/1,2
மேல்


குடிப்பான் (1)

அளைந்து மார்பினுள் இழிதரு குருதியை குடிப்பான்
உளைந்து கோளரி எழுதலும் உளை மிசை மிதியா – சூளாமணி:7 723/1,2
மேல்


குடுமி (1)

குட்டமே முழு மெய்யினும் எழுந்தவன் குடுமி
தொட்டு யான் எனினும் தூயனோ அதும் ஆமோ – நீலகேசி:5 482/3,4
மேல்


குடை (37)

விஞ்சவே சொரியும் காலம் வெண்மதி குடை கீழ் வாழும் – உதயணகுமார:1 5/3
பூரித்த தார்கள் வேய்ந்த பொன் குடை எழுந்த மேகம் – நாககுமார:1 8/2
பூரிதத்து ஒளிர் மாலை வெண் பொன் குடை
வாரிதத்தின் மலர்ந்த கொடை_கரன் – யசோதர:1 8/2,3
கோங்கு பொன் குடை கொண்டு கவித்தன – யசோதர:1 11/1
குடை நிழல் உலகு எலாம் குளிர நின்றதே – சூளாமணி:2 55/4
ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் காக்கும் – சூளாமணி:3 109/3
குடை மாகம் என ஏந்தி கோங்கம் போது அவிழ்ந்தனவே – சூளாமணி:4 170/4
ஓங்கிய நெடும் குடை ஒருவன் ஆயினான் – சூளாமணி:5 397/3
குடை அவிழ்வன கொழு மலரின குளிர் களியன கோங்கம் – சூளாமணி:6 435/1
வெற்றி நீள் குடை வேந்தர்_வேந்தனே – சூளாமணி:7 606/4
வித்தகர் புகழும் ஏர் ஆர் வெள்ளி வெண் குடை ஒன்று ஓங்கி – சூளாமணி:8 934/2
கொடியொடு குடை இடை மிடைவன இருள்செய – சூளாமணி:8 938/1
குரு மா மணி வேய் குடை மும்மை உடை – சூளாமணி:8 1071/1
நிரை சுடர் நெடும் குடை அகடு நெய் கனி – சூளாமணி:9 1219/3
குடை நிலம் மறைப்பவும் கொடிகள் போர்ப்பவும் – சூளாமணி:9 1274/1
குன்றின் மேல் குடை வேந்திர்காள் – சூளாமணி:9 1356/4
கொலை யானை மேல் ஓர் குளிர் வெண் குடை கீழ் – சூளாமணி:9 1464/1
நெருநல் நெடும் குடை கீழ் நேமி முன் செல்ல – சூளாமணி:9 1465/1
சக்கரம் தண்டு வாள் சங்கு வில் குடை
மிக்கு எரி மணி இவை எய்தி வீரியன் – சூளாமணி:9 1502/1,2
மாலை தண் கேழ் மா மணி முத்த குடை நீழல் – சூளாமணி:9 1523/2
நீர் மேக முத்தின் நெடும் தண் குடை கீழ் நிழல் துளும்பும் நேமி தாங்கும் – சூளாமணி:9 1530/3
நிரல் கால மணி நிரைத்த நெடும் குடை கீழ் முடி நிழற்ற நெடுமால் பின்னே – சூளாமணி:9 1532/2
மேல் நிலா விரியும் வெள்ளி வெண் குடை விசும்பு காப்ப – சூளாமணி:10 1556/2
தேம் மரு குடை இலை கவிப்ப தேவியர் – சூளாமணி:10 1692/3
அளப்பு அரும் திறல் உடை அரசர் தொல் குடை
அளப்பு அரும் திறலினோடு அலர தோன்றினான் – சூளாமணி:10 1735/1,2
ஊழி தேர் அரசு இறைஞ்ச உலகு எலாம் ஒரு குடை கீழ் உறங்க காத்த – சூளாமணி:10 1804/3
விண் சுடரும் நெடும் குடை கீழ் விறல் வேந்தன் திறம் இதனை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1814/2
கோடு இலங்கும் நெடு வரை மேல் குடை வேந்தர் இவர் குணங்கள் கூற கேட்பின் – சூளாமணி:10 1821/3
அலகுடன் விளங்கும் அம் பொன் குடை நிழல் அரசர் சூழ – சூளாமணி:11 1843/1
பல குடை பணிய செல்லும் பண்பு இது நமக்கு தந்த – சூளாமணி:11 1843/3
வான் அருளி மாணிக்க செம் கதிர்கள் வீசி மதி மருட்டும் வெண் குடை ஓர் மூன்று உடைய வாமன் – சூளாமணி:11 1909/2
குடை கெழு வேந்தர்கள் ஆகுவர் கோவே – சூளாமணி:11 1997/4
கொல்லா விரதம் குடை மன்ன ஆம் எனின் – சூளாமணி:11 2002/3
கோன்_இலா அவரின் மிக்கவர் இல்லை குடை வேந்தே – சூளாமணி:11 2065/4
பத்தம் குடை செருப்பும் தொழு பாவீ – நீலகேசி:4 328/4
குடை சிட்டன் ஆர் உயிர்க்கு ஓர் கூற்றமே கண்டீர் – நீலகேசி:5 474/4
கொண்டை குண்டிகை கூறை குடம் குடை
உண்டி கட்டில் உடம்பு உயிர் ஆதிய – நீலகேசி:5 532/2,3
மேல்


குடைந்தன (1)

குழல் அணிந்து எழுந்த குஞ்சி குடைந்தன குருவி கூட்டம் – சூளாமணி:6 555/4
மேல்


குடைந்திட (1)

குடைந்திட எழுந்த நீர் குளித்த தாமரை – சூளாமணி:10 1685/2
மேல்


குடைந்து (8)

கொந்துகள் குடைந்து கூவும் குயிலொடு குழுமி ஆர்ப்ப – யசோதர:4 226/2
குழல் அகம் குடைந்து வண்டு உறங்கும் கோதையர் – சூளாமணி:1 10/3
உள் அலைத்து ஒழுக குடைந்து உண்டலால் – சூளாமணி:1 27/3
கொடி வளர் மகளிர் பூம் கள் குடைந்து நீர் குடி-மின் என்று – சூளாமணி:4 163/3
குரவகத்து குடைந்து ஆடி குளிர் நறவம் கொப்பளித்து ஆர்த்து – சூளாமணி:4 172/1
கோதலால் நெரிந்த தாது கால் குடைந்து கொண்டு உறீஇ – சூளாமணி:6 492/2
மன்னிய மணி தடத்து ஆம்பல் வாய் குடைந்து
இன் இயல் மாருதம் இயங்கும் கங்குல்-வாய் – சூளாமணி:8 1063/1,2
புண்டரீக கொலையானை குடைந்து போகும் பொழுது-அகத்து – சூளாமணி:9 1349/2
மேல்


குடைந்தும் (1)

கொங்கைகள் துளும்ப நீர் குடைந்தும் கொய் தளிர் – சூளாமணி:10 1681/1
மேல்


குடைய (2)

கொண்டு நீர் இளையவர் குடைய கொங்கொடு – சூளாமணி:5 366/3
நாக மா மகளிர் என்னும் நங்கையர் குடைய பொங்கி – சூளாமணி:7 761/3
மேல்


குடையன (1)

குதி மகிழ்வன குவி குடையன நுதி கோதுபு குயில்கள் – சூளாமணி:6 436/2
மேல்


குடையாய் (1)

கொல்லால் செய்த வேலாற்கு குடையாய் நின்று கவித்ததே – சூளாமணி:9 1343/4
மேல்


குடையின் (8)

தண் சொரி கிரண முத்த தவள நல் குடையின் நீழல் – உதயணகுமார:4 186/3
குரு மணி குடையின் நீழல் குவலயம் காவல்கொண்டான் – யசோதர:2 85/4
நீ உயர் குடையின் வைகி நெடிது உடன் வாழ்க என்றாள் – யசோதர:2 132/4
கொற்ற வேலவன் குடையின் நீழலார் – சூளாமணி:7 596/3
பால் புரை பவழ கால் குடையின் நீழலான் – சூளாமணி:11 1880/2
விரிந்து உயர் வெள்ளி வெண் குடையின் மாடு எலாம் – சூளாமணி:11 1883/1
முருகு உலாம் பிண்டியான் குடையின் மும்மையே – சூளாமணி:11 1895/4
தூ வடிவினால் இலங்கு வெண் குடையின் நீழல் சுடரோய் உன் அடி போற்றி சொல்லுவது ஒன்று உண்டால் – சூளாமணி:11 1903/2
மேல்


குடையினான் (1)

குடையினான் இறைவன் என்றால் குற்றம் இங்கு என்னை என்றாள் – நீலகேசி:4 446/4
மேல்


குடையும் (4)

கொடியும் குடையும் குளிர் சாமரமும் – சூளாமணி:8 1073/3
குடையும் கொடியும் குளிர் சாமரையும் – சூளாமணி:9 1229/1
கூடி வண்டு குடையும் குளிர் காவில் – சூளாமணி:10 1580/1
கொடிகளும் குடையும் கோல கவரியும் அமரர்-தங்கள் – சூளாமணி:12 2121/1
மேல்


குடையோன் (1)

கோபுரமும் கழிந்து குளிர் நகரை வலம்கொடு வீதி குடையோன் செல்ல – சூளாமணி:9 1529/1
மேல்


குடைவன (2)

குழல் நகுவன மதுகரம் நிரை குடைவன பல குரவம் – சூளாமணி:6 432/3
மது மகிழ்வன மலர் குடைவன மணி வண்டொடு தும்பி – சூளாமணி:6 436/1
மேல்


குண்டல (1)

கொண்டு சூழ்ந்தது குண்டல வாள் முகம் – சூளாமணி:4 152/2
மேல்


குண்டலகேசி (2)

குண்டலகேசி பெயரை குறியாகவே கொண்டாள் – நீலகேசி:2 164/4
கோதியிட்டு உள்ளது எல்லாம் குண்டலகேசி என்பாள் – நீலகேசி:4 447/1
மேல்


குண்டலகேசிக்கே (1)

கோன் சொனான் இது குண்டலகேசிக்கே – நீலகேசி:2 224/4
மேல்


குண்டலகேசியே (1)

கோதை வார் குழல் குண்டலகேசியே – நீலகேசி:2 206/4
மேல்


குண்டலங்கள் (1)

மணி குண்டலங்கள் இரு பாலும் வந்து வரையாக மீது திவள – சூளாமணி:9 1327/3
மேல்


குண்டலத்தார் (1)

கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1811/2
மேல்


குண்டலத்தோடு (1)

மாடு எலாம் எரிந்து மின்னும் வயிர குண்டலத்தோடு அம் பொன் – சூளாமணி:7 676/1
மேல்


குண்டலபுரம்-அது (1)

குண்டலபுரம்-அது ஆளும் குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:10 1786/2
மேல்


குண்டலம் (5)

அம் பொன் மா முடி அலர் கதிர் குண்டலம் அரு மணி திகழ் ஆரம் – யசோதர:5 326/1
மன்னவன் நடத்-தொறும் மகர குண்டலம்
மின் மலர்ந்து இலங்கு வில் இலங்க விட்டவே – சூளாமணி:5 375/3,4
குண்டலம் கொழும் பொன் ஓலை என்று இரண்டு கொண்டு அணீஇ – சூளாமணி:6 477/3
குன்றம் அன்ன திண் தோள் மிசை குண்டலம்
சென்று மின் சொரிய செவி தாழ்த்தினான் – சூளாமணி:7 630/3,4
சிகரி முடி திரு மா மணி செறி குண்டலம் இலங்க – சூளாமணி:9 1297/1
மேல்


குண்டலமாகேசி (1)

குறை என்னை வான் வயிற்றால் குண்டலமாகேசி இ – நீலகேசி:2 198/3
மேல்


குண்டலமாகேசியும் (2)

கோன் உரைத்த உரை கேட்டே குண்டலமாகேசியும்
தான் உரைத்தாள் தான் வேண்டும் தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி – நீலகேசி:2 175/2,3
கொல் நாணும் நெடு வேல் கண் குண்டலமாகேசியும்
அன்னாளுக்கு அறம் உரைத்த அருக்கமாசந்திரனும் – நீலகேசி:4 285/3,4
மேல்


குண்டலமாகேசியே (2)

குன்றாத மதி முகத்து குண்டலமாகேசியே – நீலகேசி:2 173/4
கொவ்வை அம் துவர் செவ்வாய் குண்டலமாகேசியே – நீலகேசி:2 186/4
மேல்


குண்டிகை (1)

கொண்டை குண்டிகை கூறை குடம் குடை – நீலகேசி:5 532/2
மேல்


குண்டு (3)

குண்டு நீர் குழு மலர் குவளை பட்டமும் – சூளாமணி:5 366/1
குழுவிய குவளை அம் குண்டு மா சுனை – சூளாமணி:9 1515/1
குண்டு கண்ணின பேய்களும் கூகையும் குழறி – நீலகேசி:1 28/3
மேல்


குண (19)

கணிதம்_இலா குண சுதனை கீர்த்தியுடனே பெறுவை – நாககுமார:1 37/3
எல்லை_இல் குண இருடிகள்-தம்முடன் – நாககுமார:4 107/2
அலகு_இலாத அனந்த குண_கடல் – யசோதர:0 1/2
மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் – யசோதர:1 23/4
கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி இருந்த பின் குண_குன்று ஒப்பான் – சூளாமணி:3 105/2
குறைவு_இலா முடிந்த பின் குண_குன்று_ஆயினார் – சூளாமணி:4 191/2
தாமரை தகு குண செல்வன் சண்பகம் – சூளாமணி:7 748/3
அரைக்கும் மற்று இது குண_கடல் திரையொடும் பொருது அலது அவியாதே – சூளாமணி:8 877/4
கோது_இலா குண கொம்பு_அன்னாள் குறு நகை முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 1003/4
விளர்த்தது குண திசை வேலை வட்டமே – சூளாமணி:8 1065/4
மேல்முகமிருந்து குண பால் வெறுவிது ஆக – சூளாமணி:8 1097/2
இறுதி_இல் பல் குண நோக்கம் என்று இன்ன – சூளாமணி:11 2011/3
குண படை இலக்கம் எண்பான் குலவு நான்கு ஆகும் சீல – சூளாமணி:12 2110/1
தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/4
எல்லை_இல் குண தலைவர் இலக்கணம் என்று எடுத்ததன் மேல் – நீலகேசி:2 178/3
குண குணி ஆயும் அவயவி ஆயும் – நீலகேசி:5 639/3
தொழில் சொல் குண சொல் வடிவு சொல் மூன்றும் – நீலகேசி:6 703/1
தெரிவுற வருவது சிறப்பது ஆம் குண
கிரியைகள் இதற்கு என கிளத்தல் கூட்டமே – நீலகேசி:8 787/3,4
மண் பொனால் குண நிலைக்கு ஆய மாட்சியாம் – நீலகேசி:8 805/3
மேல்


குண_கடல் (2)

அலகு_இலாத அனந்த குண_கடல்
விலகி வெவ்_வினை வீடு விளைப்பதற்கு – யசோதர:0 1/2,3
அரைக்கும் மற்று இது குண_கடல் திரையொடும் பொருது அலது அவியாதே – சூளாமணி:8 877/4
மேல்


குண_குன்று (2)

மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் – யசோதர:1 23/4
கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி இருந்த பின் குண_குன்று ஒப்பான் – சூளாமணி:3 105/2
மேல்


குண_குன்று_ஆயினார் (1)

குறைவு_இலா முடிந்த பின் குண_குன்று_ஆயினார்
மறம் மலி மன்னனை நோக்கி மற்று அவற்கு – சூளாமணி:4 191/2,3
மேல்


குண_குன்றை (1)

தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/4
மேல்


குணங்கள் (11)

கோது_அறு குணங்கள் பெய்த கொள்கலம் அனையர் ஆகி – யசோதர:1 56/2
ஓவல்_இல் குணங்கள் என்னும் ஒளிர் மணி கலங்கள் தாங்கி – சூளாமணி:6 560/1
கோது_இலா குணங்கள் தேற்றி கொழித்து உரை கொளுத்தல் என்றான் – சூளாமணி:6 566/4
கோடு இலங்கும் நெடு வரை மேல் குடை வேந்தர் இவர் குணங்கள் கூற கேட்பின் – சூளாமணி:10 1821/3
ஒத்த குணங்கள் அமைந்து ஆங்கு உறுவர்க்கு – சூளாமணி:11 2000/1
கொம்பினை மகிழ்ந்தவர் குணங்கள் என்பவே – சூளாமணி:12 2085/4
குணங்கள் உடையன குன்றுதல்_இல்லாய் – நீலகேசி:1 145/3
என்ற குணங்கள் அநியதம் என்றும் இயம்புதலால் – நீலகேசி:4 379/2
சென்ற குணங்கள் இருமையும் அல்லது அவற்றினில் தீர்ந்து – நீலகேசி:4 379/3
குணங்கள் அல்லால் பொருள் வேறு இல்லை ஆயின் குறி பொருள் ஆம் – நீலகேசி:4 381/1
குணிக்கணால் நோக்கினால் குணங்கள் இல் குணத்து – நீலகேசி:8 819/1
மேல்


குணங்கள்-தம்மால் (2)

கொலைக்களம் குறுகி நின்றும் குலுங்கலர் குணங்கள்-தம்மால்
இலக்கணம் அமைந்த மெய்யர் இருவரும் இயைந்து நிற்ப – யசோதர:1 59/1,2
பெரும் குழு ஒருங்கு சூழ பெறற்கு அரும் குணங்கள்-தம்மால்
சுருங்கல்_இல் சுதத்தன் என்னும் துறவினுக்கு அரசன் இ நாள் – யசோதர:5 318/2,3
மேல்


குணங்கள்-தாம் (3)

குணங்கள்-தாம் குணி எனும் கூற்றும் உண்மையின் – நீலகேசி:8 804/1
இல் வினை குணங்கள்-தாம் என்றும் வேறு எனின் – நீலகேசி:8 807/3
ஒன்று நல் பொருள்கள்-தாம் குணங்கள்-தாம் பல – நீலகேசி:8 818/1
மேல்


குணங்கள்-தாமும் (3)

சென்ற அ குணங்கள்-தாமும் செல்லும் அ குணங்கள்-தாமும் – நீலகேசி:4 443/1
சென்ற அ குணங்கள்-தாமும் செல்லும் அ குணங்கள்-தாமும்
அன்றை அ குணங்கள்-தாமும் அ பொருள் தன்மையாலே – நீலகேசி:4 443/1,2
அன்றை அ குணங்கள்-தாமும் அ பொருள் தன்மையாலே – நீலகேசி:4 443/2
மேல்


குணங்கள்தாம் (1)

குணங்கள்தாம் அல்ல கோன் குறிப்பும் அன்று என – சூளாமணி:12 2106/3
மேல்


குணங்களா (1)

கொடுத்தவாம் நிலைமை மன்னன் குணங்களா கொள்ப அன்றே – சூளாமணி:5 253/4
மேல்


குணங்களால் (1)

குற்றம் ஆயது ஒன்று உண்டு குணங்களால்
அற்ற கீழ்_உயிர் மேல் அருளாமையே – சூளாமணி:4 140/3,4
மேல்


குணங்களாலே (1)

கொல்ல கருதி வந்தேனை குணங்களாலே வணங்குவித்த – நீலகேசி:1 138/3
மேல்


குணங்களில் (2)

குத்தி ஆதிய குணங்களில் பெரியவன் அரிய – நீலகேசி:1 34/2
கோமான் முதலார் குணங்களில் குன்றிய குற்றத்தராய் – நீலகேசி:1 83/2
மேல்


குணங்களின் (2)

தாரித்திட்ட தன் தறுகண்மை குணங்களின் உலகை – சூளாமணி:7 722/1
நின்ற குணங்களின் நித்தியம் என்றும் நிலை_இலவாம் – நீலகேசி:4 379/1
மேல்


குணங்களும் (4)

குலங்களும் குணங்களும் கொணர்ந்து நாட்டினான் – சூளாமணி:5 396/2
குணங்களும் தொழில்களும் கூறி வேறு எனின் – நீலகேசி:8 798/1
குணங்களும் தொழில்களும் குழுமி கெட்டன – நீலகேசி:8 810/2
அல்லது அ குணங்களும் அவைகள் ஆம் என – நீலகேசி:8 820/3
மேல்


குணங்களே (1)

துணிவு அமையும் நெடு வேலோய் சுரர் உடைய குணங்களே – சூளாமணி:11 2056/4
மேல்


குணங்களை (2)

கோடி குதர்க்கம் உரைத்து குணங்களை
நாடினர் கொள்ளா நலம்_இலவரும் – சூளாமணி:11 1978/3,4
மற்று அவர் குணங்களை மறைத்து மாண்பு இலா – சூளாமணி:12 2084/2
மேல்


குணங்களோடு (1)

நினைந்த எண்_குணங்களோடு நிருமல நித்தம் ஆகி – யசோதர:4 233/2
மேல்


குணசேனன் (1)

குணசேனன் வீழ கண்டு கூற்றினும் கொடிய நீரான் – சூளாமணி:9 1304/1
மேல்


குணசேனனும் (1)

பகரும் நல குணசேனனும் பருவம் முகில் இடி போல் – சூளாமணி:9 1297/3
மேல்


குணத்தது (1)

கடை_இல் எண்_குணத்தது காம ராகர்கள் – சூளாமணி:12 2073/1
மேல்


குணத்தர் (1)

வீங்கிய கரும கேட்டின் விரிந்த எண்_குணத்தர் ஆகி – யசோதர:1 52/3
மேல்


குணத்தான் (1)

உள எலா பொது குணத்தான் ஒருங்கு கோளீயும் என்னில் – நீலகேசி:4 438/2
மேல்


குணத்தின் (7)

எல்லை_இல் குணத்தின் மிக்க எமதரர் அடி வணங்கி – நாககுமார:3 101/2
நீங்க அரும் குணத்தின் நீவிர் நீடு குரவர் ஆதலில் – சூளாமணி:6 496/3
கொள்ளும் கொடுமை குணத்தின் மனித்தரும் – சூளாமணி:11 1952/3
கேடு இலவாய குணத்தின் நிலையும் கெடும் குணத்தின் – நீலகேசி:4 380/1
கேடு இலவாய குணத்தின் நிலையும் கெடும் குணத்தின்
நீடு அல என்பதும் நேர்ந்து இனி அ பொருள் நேர்தல்_இல்லாய் – நீலகேசி:4 380/1,2
மூடலை ஆவதன் காரணம் என்னை முடி குணத்தின்
கூடலது ஆய குணி பொருள் கூறினர் யாவர் என்றாள் – நீலகேசி:4 380/3,4
கொலைபெறும் களவினால் குணத்தின் அ குணம் – நீலகேசி:8 806/2
மேல்


குணத்தின்-கண் (1)

அருளும் தெருளும் குணத்தின்-கண் ஆர்வமும் – சூளாமணி:11 2008/1
மேல்


குணத்தின்னீர் (1)

கொல் சின வேழம் குறி நிலை செய்த குணத்தின்னீர் – நீலகேசி:5 566/4
மேல்


குணத்தின (2)

யாத்தற்கு அமைந்த குணத்தின ஆய அணுப்பொருள்கள் – நீலகேசி:4 395/1
கூடியும் ஆகா குணத்தின நீ அவண் – நீலகேசி:7 764/1
மேல்


குணத்தினன் (2)

எல்லை_இல் குணத்தினன் என்று உரைசெய்தனன் – உதயணகுமார:4 216/4
கூடிய ஐந்து குணத்தினன் ஆதலின் – நீலகேசி:7 766/3
மேல்


குணத்தினும் (1)

குலத்தினும் குணத்தினும் கொண்ட கோலமாம் – சூளாமணி:8 909/1
மேல்


குணத்து (8)

ஏதம்_இல் குணத்து எல் முடி மன்னன் கை – உதயணகுமார:1 59/3
அந்தம்_இல் குணத்து ஐய நீர் ஆர் என – உதயணகுமார:5 270/2
பெற்றனர் புரிந்து பேணி பெரும் குணத்து ஒழுகுவாருக்கு – யசோதர:4 240/2
ஈண்டிய மிகு குணத்து இறைவன் இயல்பினை எனையதும் நினையா – நீலகேசி:1 63/3
கூடா பொருள்கள் பிறிதின் குணத்து உண்மை என்பாய் – நீலகேசி:4 422/1
அ பொருள் அ குணத்து அயலது ஆதலால் – நீலகேசி:8 799/2
குணிக்கணால் நோக்கினால் குணங்கள் இல் குணத்து
அணிக்கணால் நோக்கினால் அதுவும் அன்னதே – நீலகேசி:8 819/1,2
சொல்லின் அ குணி குணத்து ஒன்றும் ஆதலால் – நீலகேசி:8 820/2
மேல்


குணத்துவம் (1)

மிக்க குணத்துவம் வீறுடன் கொண்டு தன் – நாககுமார:4 106/2
மேல்


குணத்தை (1)

கூறுவேன் என கூறாய் குரல் முரசு அனையது ஓர் குணத்தை
சேறல் உள்ளமும் இல்லையாய் திரு மலர் மிசை அடி இடுதி – நீலகேசி:2 158/2,3
மேல்


குணத்தொடு (2)

குணத்தொடு குணிகளை கூறி வேறு என – நீலகேசி:8 800/1
குணத்தொடு குணிகளும் கூட்டம் இன்மையால் – நீலகேசி:8 800/3
மேல்


குணத்தோய் (1)

அலகு இரியும் பல குணத்தோய் அமரர்கள் ஏனை பலரே – சூளாமணி:11 2044/4
மேல்


குணத்தோன் (1)

அலகு_இல் பெரும் குணத்தோன் ஆவரணம் நீக்கி – சூளாமணி:12 2125/1
மேல்


குணதரன் (1)

குரை கழல் அசோகன் மெய் குணதரன் பணிந்து – யசோதர:2 84/1
மேல்


குணந்து (1)

கொள்ளும் திறம் என்னை கூறாய் குணந்து இனி – நீலகேசி:5 588/3
மேல்


குணம் (60)

தக்கவர் குணம் சாற்ற அரிது என்றே – உதயணகுமார:6 322/4
எரி மணி நல் பிறப்பு உடைய ஈசன் நீயே இருநான்கு குணம் உடைய இறைவன் நீயே – நாககுமார:1 18/3
கூடலர் துறந்து நோன்மை குணம் புரிந்து உயர்தற்காக – யசோதர:2 110/2
ஞான ஒளி நகைசெய் குணம் நாளும் அணிகின்றான் – யசோதர:5 278/4
கொற்றங்கொள் நேமி நெடுமால் குணம் கூற இப்பால் – சூளாமணி:0 3/1
கோங்கு எலாம் கமழமாட்டா குணம்_இலார் செல்வமே போல் – சூளாமணி:4 161/3
கொடி ஆடும் நெடு நகர கோமான்-தன் குணம் பரவி – சூளாமணி:4 171/1
குணம் மயங்கி யாம் பரவ கொண்டு உவப்பாய்_அல்லை – சூளாமணி:4 189/2
கோள் வலி சீயம் ஒப்பீர் சூழ்ச்சியே குணம் அது என்றான் – சூளாமணி:5 248/4
கோணை நூற்று அடங்கமாட்டா குணம்_இலார் குடர்கள் நைய – சூளாமணி:5 259/1
கொற்ற வேல் மன்னர்க்கு ஓதும் குணம் எலாம் குழுமி வந்து – சூளாமணி:5 276/1
குணம் நிரைத்து இசைத்த கீதம் கேட்டலும் மணி கொள் கோவை – சூளாமணி:6 543/2
குணம் கெழு குல தலைவி கொண்டு மிசை புல்லி – சூளாமணி:8 864/2
கோது_இலா குணம் புரி குன்று_அனாற்கு ஒரு – சூளாமணி:8 910/3
கொற்றவன் அருக்ககீர்த்தி குணம் புகழ்ந்து ஆடி பாடி – சூளாமணி:9 1305/2
குணம் கொள் படையாய் கூடாரும் உளரோ நினக்கு கோமானே – சூளாமணி:9 1479/4
ஆங்கு ஒர் முனிவன் அரும் தவ பல் குணம்
தாங்கிய மா மலை அன்ன தகையவன் – சூளாமணி:11 1914/1,2
ஏதம்_இன்று ஈவான் குணம் இவை ஏழே – சூளாமணி:11 1995/4
நையும் என நின்ற இடையாள் குணம் ஓர் நான்கும் – சூளாமணி:11 2032/1
வையம் மகிழ் காளை இவன் மாண்ட குணம் நான்கும் – சூளாமணி:11 2032/2
குலம்_இலர் குணம்_இலர் என்னும் கோள்_இலள் – சூளாமணி:12 2087/2
திரு கிளர் குணம் மேல் சேடி செழும் மலை குவட்டின் ஓட்டி – சூளாமணி:12 2114/2
கொள்ளும் உலகம் குணம் மாண் அறம் வேண்டும் என்றால் – நீலகேசி:0 7/4
விச்சை வேறு இலன் விழு குணம் உடையன் இ விறலோன் – நீலகேசி:1 56/2
பொய்ப்பு_இல் உயிரே பொருவு_இல் குணம் மார்க்கணை – நீலகேசி:1 120/2
வேமவட்கும் விழு குணம் ஆம்-கொலோ – நீலகேசி:2 218/4
எண்பாலும் படாது ஆகி இழுக்கு நின் குணம் அந்தோ – நீலகேசி:4 276/4
கொலை என்றும் வேண்டல் அன்றோ குணம் இல்லாய் – நீலகேசி:4 337/4
கெடுவன தோன்றுவ நிற்பன-தாமும் குணம் என்றியேல் – நீலகேசி:4 392/1
கெடுவன தோன்றுவ நிற்பன-தாம் குணம் ஆயினக்கால் – நீலகேசி:4 392/2
கூறியது எ குணம் அ குணம்-தான் அ குணி பொருளே – நீலகேசி:4 393/1
சென்றும் மறுகி தெறு தீ குணம் சேர்ந்தது அற்றேல் – நீலகேசி:4 414/3
புரிவன அமரர்கள் புகழ் தகு குணம் இவை – நீலகேசி:4 453/2
உண்டு அங்கு ஒரு குணி ஆங்கு அவை-தாம் குணம் ஆகும் அன்றேல் – நீலகேசி:5 495/2
குணம் பொருள் என்றி கொடை பொருள் என்றி – நீலகேசி:5 575/1
உண்டு எனின் நால் குணம் ஒன்றினுக்கு ஒட்டினை – நீலகேசி:5 591/2
கூடுபவர்க்கும் குணம்_இல்லவர்க்கும் – நீலகேசி:5 627/3
வண்ணம் முதலா உடைய குணம் எல்லாம் – நீலகேசி:6 700/1
நோயுற்ற நுன் போல் குணம் ஒன்று இலன் ஆய யானும் – நீலகேசி:6 722/1
எத்திறத்தின்னும் செய்யான் குணம் ஒன்று_இலன் – நீலகேசி:7 736/1
சோம்பன் குணம்_இலன் தோன்றா ஒளிப்பினன் – நீலகேசி:7 744/1
முதற்பொருளே ஆம் குணம் அது ஆகின் – நீலகேசி:7 751/1
பகை குணம் ஆகிய பகுதி விகுதி – நீலகேசி:7 753/1
மிகை குணம் தோன்றும் நின் மேற்கோள் அழித்து – நீலகேசி:7 753/2
நகை குணம் அல்லது நம்பலை என்றாள் – நீலகேசி:7 753/4
சிந்தனை உள்ளிட்டு சீவன் குணம் எனின் – நீலகேசி:7 755/3
தொகுதி செய் பல் குணம் தோற்றமும் இல் ஆம் – நீலகேசி:7 761/2
செறிய யான் சொலின் திரப்பியம் குணம் தொழில் – நீலகேசி:8 785/3
நீதியில் குணம் அவற்று இயல்பு செய்கையும் – நீலகேசி:8 786/3
ஒலி-அதன் குணம் என உரைத்தி ஆதலால் – நீலகேசி:8 793/1
வன்பு இதன் குணம் இது என்னப்பெற்றதும் – நீலகேசி:8 801/3
அதனது குணம் அதற்கு அயல் ஆதலால் – நீலகேசி:8 802/1
இதனது குணம் என இழுக்கிற்று என்னையோ – நீலகேசி:8 802/2
கொலைபெறும் களவினால் குணத்தின் அ குணம்
நிலைபெறும் பொருளினால் நின்ற ஒற்றுமை – நீலகேசி:8 806/2,3
பொன்றும் அ குணம் எனின் பொருட்கும் ஆம் என – நீலகேசி:8 818/3
நன்று இனி குணம் உண்மை நாட்டம் ஆம் என – நீலகேசி:8 818/4
இல்லை அ குணம் குணிக்கு உண்மை-தான் என – நீலகேசி:8 820/1
பொருளொடு அ குணம் தொழிற்கு உண்மை ஒன்று என – நீலகேசி:8 821/1
குணி குணம் எனும் கூற்று_இலனால் அது என் – நீலகேசி:10 856/3
கொள் அ பூத குணம் அவை அல்லவே – நீலகேசி:10 869/4
மேல்


குணம்-கொல் (1)

கொற்றவ குறிப்பு உண்டாயின் கொடுப்பது குணம்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:5 306/4
மேல்


குணம்-தனை (1)

கூடிய கூட்டம் தன் போல் குணம்-தனை நாடி என்ன – உதயணகுமார:4 202/2
மேல்


குணம்-தான் (1)

கூறியது எ குணம் அ குணம்-தான் அ குணி பொருளே – நீலகேசி:4 393/1
மேல்


குணம்_இல்லவர்க்கும் (1)

கூடுபவர்க்கும் குணம்_இல்லவர்க்கும்
நீடு_அலதே உளதாம் நிருவாணம் – நீலகேசி:5 627/3,4
மேல்


குணம்_இலர் (1)

குலம்_இலர் குணம்_இலர் என்னும் கோள்_இலள் – சூளாமணி:12 2087/2
மேல்


குணம்_இலன் (1)

சோம்பன் குணம்_இலன் தோன்றா ஒளிப்பினன் – நீலகேசி:7 744/1
மேல்


குணம்_இலார் (2)

கோங்கு எலாம் கமழமாட்டா குணம்_இலார் செல்வமே போல் – சூளாமணி:4 161/3
கோணை நூற்று அடங்கமாட்டா குணம்_இலார் குடர்கள் நைய – சூளாமணி:5 259/1
மேல்


குணமது (1)

அறம் பெற நின்ற அ குணமது ஆதலின் – நீலகேசி:8 814/2
மேல்


குணமால் (1)

குறித்த பொருளின் குணமால் இவையே – நீலகேசி:6 676/4
மேல்


குணமுகத்தால் (1)

தெரிய குணமுகத்தால் அன்றி என்றும் தெருட்டு உளதோ – நீலகேசி:5 499/4
மேல்


குணமும் (1)

தேறியது எ குணி அ குணி தீர்ந்து இல பல் குணமும்
வேறு என ஒன்று என இ வகை வேண்டுகின்றேற்கு அவை-தாம் – நீலகேசி:4 393/2,3
மேல்


குணமே (1)

குணமே இலவாம் குழுவும் பிரியும் – நீலகேசி:6 677/2
மேல்


குணவதி (2)

கொங்கு அவிழ் குழலி மற்று அ குணவதி பிறிது கூறும் – யசோதர:2 99/2
கோது அவிழ்ந்திட்ட உள்ள குணவதி கொம்பு_அனாளே – யசோதர:2 106/4
மேல்


குணவதீயை (2)

சுரி குழல் கரும் கண் செ வாய் துடி இடை குணவதீயை
பிரவிச்சோதனன் இச்சித்து பெரு நகர் வளைந்தது அன்றே – நாககுமார:4 113/3,4
போகம் மிக்க குணவதீயை புரவலன் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:4 114/4
மேல்


குணன் (2)

ஆசு_இல் எண்_குணன் அவதியொடு அமைந்தனர் அலை கடல் அளவு எல்லாம் – யசோதர:5 328/3
சீலங்கள் காத்து குணன்_இன்மையை செப்புகின்றாய் – நீலகேசி:6 721/3
மேல்


குணன்_இன்மையை (1)

சீலங்கள் காத்து குணன்_இன்மையை செப்புகின்றாய் – நீலகேசி:6 721/3
மேல்


குணனும் (2)

சோதியும் பேர் எண்_குணனும் துப்புரவும் துன்னுவரே – சூளாமணி:11 2047/4
கூறின பொருள்களும் குணனும் செய்கையும் – நீலகேசி:8 788/3
மேல்


குணனே (3)

குலம் வேர் களைந்து குடி பொன்றுவிப்பன் இது யான் மகிழ்ந்த குணனே – சூளாமணி:9 1329/4
உறைவு_இலன் ஏற்பவற்கு ஏற்ற குணனே – சூளாமணி:11 1994/4
கொண்டு என் சொல் எல்லாம் குணனே என கூறுக என்னேன் – நீலகேசி:0 6/3
மேல்


குணி (11)

குணி முழா பெயர்த்த பணி குயிற்றுதல் இலயம் கொண்ட – சூளாமணி:7 674/3
கூடலது ஆய குணி பொருள் கூறினர் யாவர் என்றாள் – நீலகேசி:4 380/4
கூறியது எ குணம் அ குணம்-தான் அ குணி பொருளே – நீலகேசி:4 393/1
தேறியது எ குணி அ குணி தீர்ந்து இல பல் குணமும் – நீலகேசி:4 393/2
தேறியது எ குணி அ குணி தீர்ந்து இல பல் குணமும் – நீலகேசி:4 393/2
உண்டு அங்கு ஒரு குணி ஆங்கு அவை-தாம் குணம் ஆகும் அன்றேல் – நீலகேசி:5 495/2
இச்சை எல்லாத்திற்கும் ஒன்றேல் குணி பொருள் இச்சை என்றாய் – நீலகேசி:5 510/3
குண குணி ஆயும் அவயவி ஆயும் – நீலகேசி:5 639/3
குணங்கள்-தாம் குணி எனும் கூற்றும் உண்மையின் – நீலகேசி:8 804/1
சொல்லின் அ குணி குணத்து ஒன்றும் ஆதலால் – நீலகேசி:8 820/2
குணி குணம் எனும் கூற்று_இலனால் அது என் – நீலகேசி:10 856/3
மேல்


குணிக்கணால் (1)

குணிக்கணால் நோக்கினால் குணங்கள் இல் குணத்து – நீலகேசி:8 819/1
மேல்


குணிக்கப்படாதன (1)

குணிக்கப்படாதன குளிர் புனல் நீத்தம் – சூளாமணி:5 283/2
மேல்


குணிக்கு (1)

இல்லை அ குணம் குணிக்கு உண்மை-தான் என – நீலகேசி:8 820/1
மேல்


குணிகளும் (1)

குணத்தொடு குணிகளும் கூட்டம் இன்மையால் – நீலகேசி:8 800/3
மேல்


குணிகளை (1)

குணத்தொடு குணிகளை கூறி வேறு என – நீலகேசி:8 800/1
மேல்


குத்தவ (1)

குத்தவ தின்னும் போழ்தில் கூடுமோ நன்மை ஏடா – நீலகேசி:3 260/4
மேல்


குத்தி (5)

கூட மாளிகைகள் எல்லாம் கோட்டினால் குத்தி செம்பொன் – உதயணகுமார:1 88/1
குப்புறா மிசை குத்தி அழித்ததே – யசோதர:3 172/4
இலங்கு மால் வரை இறுவரை தடம் குத்தி இடந்திட இரு பாலும் – சூளாமணி:8 883/3
குத்தி ஆதிய குணங்களில் பெரியவன் அரிய – நீலகேசி:1 34/2
தன் கையின் தன் கண்ணை தானே பொத குத்தி
என் செய குத்தினை என்பார் பிறர் இல்லை – நீலகேசி:7 770/1,2
மேல்


குத்திய (1)

குத்திய பல் குறையே அன்றியும் இ பொருள் எல்லாம் – நீலகேசி:4 292/3
மேல்


குத்தியும் (1)

மெய்-பால் எடுத்து குத்தியும் மெய் விலங்கி பாய்ந்தும் ஒன்றொன்றை – சூளாமணி:9 1348/3
மேல்


குத்தினால் (1)

அடுத்து குத்தினால் போல கழிந்தது அம்பு கழிதலுமே – சூளாமணி:9 1350/2
மேல்


குத்தினாற்கும் (1)

குத்தினாற்கும் கொலை வினை இல் என – நீலகேசி:5 543/2
மேல்


குத்தினை (1)

என் செய குத்தினை என்பார் பிறர் இல்லை – நீலகேசி:7 770/2
மேல்


குத்தும் (1)

பேயாய் புடைத்து உண்ணும் பெற்றமுமாய் குத்தும்
ஈயாய் நலியும் எறும்பாய் தெறும் எங்கும் – நீலகேசி:7 774/2,3
மேல்


குத்துவது (1)

தன் கையில் தன் கண்ணை தான் பொத குத்துவது
என் செயவோ இதன் காரணம் சொல்லாய் – நீலகேசி:7 770/3,4
மேல்


குத்தேந்திரியமும் (1)

குத்தேந்திரியமும் கொண்டிலை அன்றே – நீலகேசி:7 754/4
மேல்


குதர்க்கம் (1)

கோடி குதர்க்கம் உரைத்து குணங்களை – சூளாமணி:11 1978/3
மேல்


குதி (2)

குதி மகிழ்வன குவி குடையன நுதி கோதுபு குயில்கள் – சூளாமணி:6 436/2
கொண்ட வாளன் கேடகத்தன் குதி கொள் வான் போல் எழுந்து எதிரே – சூளாமணி:9 1349/3
மேல்


குதிக்கும் (1)

கூழைமை பயின்ற கூற்ற அரசனை குதிக்கும் சூழ்ச்சி – சூளாமணி:11 1857/3
மேல்


குதிகொண்டு (1)

கோது_இல் மாலைகள் மேல் குதிகொண்டு எழு – சூளாமணி:5 344/1
மேல்


குதிகொள்ளுமே (1)

கொங்கை வாரிகள் மேல் குதிகொள்ளுமே – சூளாமணி:4 124/4
மேல்


குதியா (1)

குரங்கு நேர் குதியா குரங்கு எங்கு உள – நீலகேசி:2 221/3
மேல்


குதிரை (5)

கொட்டிய குரத்த ஆலித்து எழுந்தன குதிரை சேனை – சூளாமணி:8 840/4
போத்து ஆகாதேல் குதிரை பெட்டையது போல் என் – நீலகேசி:5 645/3
ஓட்டும் குதிரையும் ஒன்றே எனின் குதிரை
ஊட்டும் பொழுதொடு தான் புல் உண்ணும் போழ்தின் கால் – நீலகேசி:6 699/1,2
யானை குதிரை முதலா படை குடி – நீலகேசி:7 768/1
கூத்தர் ஆடலும் குதிரை ஓடலும் – நீலகேசி:8 809/1
மேல்


குதிரைகள் (1)

பசுக்களோடு எருமைகள் குதிரைகள் புலியொடு நாய் முதலா – நீலகேசி:9 836/2
மேல்


குதிரையும் (2)

ஓட்டும் குதிரையும் ஒன்றே எனின் குதிரை – நீலகேசி:6 699/1
ஓட்டு உடை குதிரையும் ஓட்டும் என்று இன்ன – நீலகேசி:8 808/2
மேல்


குந்தத்தால் (1)

கோன் பட்டான் குந்தத்தால் கத்துண்டான் ஏனாதி – நீலகேசி:2 197/1
மேல்


குந்தம் (2)

ஆடவர் கூடி ஓடி அயில் குந்தம் தண்டம் ஏந்தி – உதயணகுமார:1 88/3
அற்ற குந்தம் வில்லினால் – சூளாமணி:9 1370/1
மேல்


குந்தமும் (1)

வில்லும் வீசு குந்தமும்
வல்லிதின் மடித்தனன் – சூளாமணி:9 1369/2,3
மேல்


குப்புறா (1)

குப்புறா மிசை குத்தி அழித்ததே – யசோதர:3 172/4
மேல்


குப்பை (2)

பொன் அணிகலத்தின் குப்பை புரி மணி கோவை போர்வை – சூளாமணி:8 919/1
வெருவு உடை படையின் குப்பை மேலது நான்கு வீற்றது – சூளாமணி:9 1183/3
மேல்


குப்பையின் (1)

வந்து குப்பையின் மா சனம் உண்ட பின் – யசோதர:3 169/1
மேல்


குப்பையும் (1)

எனை பெரும் குப்பையும் எரு சுமப்பான் கண்டக்கால் – நீலகேசி:2 185/2
மேல்


குபேரன் (1)

தேன் உமிழ் அலங்கல் தோளான் செல்வத்தில் குபேரன் அன்னான் – உதயணகுமார:1 10/3
மேல்


கும்பம் (1)

கொடி மேல் உடை யானைகள் கும்பம் உதைத்து – சூளாமணி:9 1235/1
மேல்


கும்பி (2)

கொத்து எரி வெம்பு அவர் கும்பி குழியவை – சூளாமணி:11 1926/3
குழி படு கும்பி கரு_வாய் பெருகி – சூளாமணி:11 1928/1
மேல்


கும்மாய (1)

பெற்றது தானும் கும்மாய திரிபு பயற்று இயல்பே – நீலகேசி:4 388/1
மேல்


கும்மாயமும் (1)

இருமையும் கெட்டு உடன் ஆயின் கும்மாயமும் இல் அற்கல் நும் – நீலகேசி:4 391/3
மேல்


கும்மாயமுமாய் (1)

திரியும் பொருள்கள் திரிந்து ஆம் பயறு கும்மாயமுமாய்
விரியும் என அது வேண்டுகின்றாய் அற கெட்டமைக்கேல் – நீலகேசி:4 390/1,2
மேல்


குமர (5)

பன்னுக குமர நுங்கள் பவத்தொடு பரிவும் என்றான் – யசோதர:1 67/4
பொய்யது-அன்று இது புரவல_குமர நின் புகழ் மொழி புணையாக – யசோதர:5 322/3
வரைக்கு எதிர்ந்து இலங்கும் மார்பின் மன்னவ குமர செல்வர் – சூளாமணி:6 505/2
குறை என்று எங்களை குமர நீ பணித்ததும் கூற – சூளாமணி:7 702/2
குழவி அரும் சுரம் சென்று குமர
அழுவ அடவி அரிதின் இகந்தால் – சூளாமணி:11 1987/1,2
மேல்


குமரர் (4)

விரிவாகு மதி அமைச்சர் மிக்க நால் குமரர் பேர்-தாம் – உதயணகுமார:5 253/2
வானவ குமரர் போல வாரணம் ஏறி தோழர் – உதயணகுமார:5 255/3
எய்தினார் குமரர் ஆம் பிராயம் எய்தலும் – சூளாமணி:3 74/2
மீட்டு இளம் குமரர் கண்டு விடு சுடர் இலங்க நக்கு – சூளாமணி:7 693/1
மேல்


குமரர்-தம்மை (1)

மன்னவ குமரர்-தம்மை மணி வரை அரசன் ஏவ – சூளாமணி:8 973/3
மேல்


குமரர்-தாமும் (1)

விசும்பு இயல் குமரர்-தாமும் வியந்து உடன் இருப்ப புள்ளும் – உதயணகுமார:1 106/1
மேல்


குமரரும் (2)

பிங்கல கடகர் என பீடு உடை குமரரும்
தங்கு பன்னீராயிரம் தானை வல்ல வீரரும் – உதயணகுமார:3 178/1,2
மன்னவ குமரரும் வறுமை நீங்கினார் – சூளாமணி:7 814/4
மேல்


குமரரை (2)

வளம் கெழு குமரரை வலம்கொண்டு எய்தின – சூளாமணி:7 815/3
கோயில்-கண் அருகு செல்லும் குமரரை காட்டினாளே – சூளாமணி:8 976/4
மேல்


குமரரோடு (2)

மொய்த்து இளம் குமரரோடு ஆடும் முன்கடை – சூளாமணி:10 1715/2
தீ மாண் குமரரோடு ஈர்_ஐவர் முன்னவர் அன்னவர் பின் – நீலகேசி:1 87/3
மேல்


குமரரோடும் (3)

மன்னவ குமரரோடும் விஞ்சையன் மகிழ்ந்து வையத்து – சூளாமணி:6 509/1
வீரிய குமரரோடும் விஞ்சை அம் செல்வனோடும் – சூளாமணி:6 510/1
தெள் ஒளி குமரரோடும் இருந்தனர் திருந்து வேலோர் – சூளாமணி:8 968/4
மேல்


குமரற்கு (3)

வீரர்கள் இலக்கம் பேரும் வீறு நல் குமரற்கு ஈந்தான் – உதயணகுமார:1 108/4
துலங்கு தன் சுதையர்-தம்மை தூய் மணி குமரற்கு ஈந்தாள் – நாககுமார:2 56/2
நாக நல் குமரற்கு ஆயுள் நான்கு ஆண்டு ஐஞ்நூற்று இரட்டி – நாககுமார:5 167/1
மேல்


குமரன் (37)

இளமையை இகந்து மிக்க இனிய நல் குமரன் ஆகி – உதயணகுமார:1 24/1
பெரும் தெரு நடுவுள் தோன்ற பீடு உடை குமரன் தானும் – உதயணகுமார:1 97/2
குலம் மிகு குமரன் செல்ல குஞ்சரம் அசைந்தது அன்றே – உதயணகுமார:1 113/4
போதின் நல் குமரன் தோன்ற புரவலன் இனியன் ஆகி – உதயணகுமார:5 252/3
களி கயல்_கண்ணி ஆட காவல_குமரன் கண்டான் – உதயணகுமார:5 256/4
மட்டு அவிழ் கோதை-தன்னை மன்னவ_குமரன் கண்டு – உதயணகுமார:5 257/1
மட்டு அவிழ் மலர் சோலைக்குள் மன்னவ_குமரன் மின்னின் – உதயணகுமார:5 257/3
ஈனம்_இல் குமரன் இனிது ஏறினான் – உதயணகுமார:5 274/4
செல்வ நல் குமரன் சென்று தெய்வ இந்திரனை கண்டு – உதயணகுமார:5 302/1
நாக நல் குமரன் என்று நர_பதி நாமம் செய்தான் – நாககுமார:2 53/2
இசை அறி குமரன் கேட்டே இளையவள் கீதம் நன்று என்று – நாககுமார:2 55/1
நாக நல் குமரன் சென்று நாகத்தை அடக்கி கொண்டு – நாககுமார:2 57/2
மற்று ஓர் நாள் குமரன் துட்ட மாவினை அடக்கி மேற்கொண்டு – நாககுமார:2 58/1
பிறை-அது போல் வளர்ந்து பீடு உடை குமரன் ஆனான் – நாககுமார:2 59/4
தேச நல் புரங்கள் எங்கும் திகழ் பணி குமரன் கீர்த்தி – நாககுமார:2 60/2
நன் அடியார் சொல்லினர் நாக நல் குமரன் என் – நாககுமார:2 68/1
கூடும் ஆபரணமே குமரன் கொண்டு ஏகினான் – நாககுமார:2 69/4
நறு மலர் கோதை வேலான் நாக நல் குமரன் கண்டு – நாககுமார:3 81/2
ஆனை மேல் குமரன் தோன்றி அவனும் வந்து எதிர்த்த போது – நாககுமார:3 83/2
கோன் அவர் குமரன் கண்டு கொலை தொழில் ஒழித்தது அன்றே – நாககுமார:3 83/4
நாக நல் குமரன் கண்டு நயந்தரன் இனிய கூறும் – நாககுமார:3 84/1
வெற்றி வேல் குமரன் கேட்டு வியாளனும் தானும் சென்று – நாககுமார:3 90/1
பூசலிட்டு ஒருவன் கூவ புரவல குமரன் கேட்டு – நாககுமார:3 93/1
குங்குமம் அணிந்த மார்பன் குமரன் கேட்டு அங்கு சென்றான் – நாககுமார:3 96/3
நினைவன் யான் அங்கு வா என் நீங்கி நல் குமரன் வந்து – நாககுமார:3 97/3
சீர் அணி குமரன் தோழன் சிறந்து அணி மாமன் கூட – நாககுமார:3 100/2
குன்று சூழ் வன சாலத்து குமரன் சென்று இருந்த அன்றே – நாககுமார:4 109/4
நாக நல் குமரன் கேட்டு நாற்படையோடும் சென்று – நாககுமார:4 114/1
நாக நல் குமரன் சென்று நம் மந்திர வேள்வியால் – நாககுமார:4 141/1
விரவி மிகு குமரன் மிசை வீறு முடிசூட்டி – நாககுமார:5 162/3
மன்னவ_குமரன் மன்னற்கு அற_மழை பொழியலுற்றான் – யசோதர:1 68/4
திரு தகு குமரன் செல்வ செருக்கினால் நெருக்குப்பட்டு – யசோதர:2 86/1
காதலன் குமரன் தம்பி கைப்படுத்தனன் விடுத்தான் – யசோதர:5 314/4
மன்னவ_குமரன் மாமன் மலர் அடி வணங்கி வாழ்த்தி – சூளாமணி:9 1200/2
கொல் நவின்ற வேல் குமரன் குரு குலத்தார் கோன் இவனே கூற கேளாய் – சூளாமணி:10 1805/4
கொண்டது ஓர் குமரன் போல்வான் குங்கும குவவு தோள் மேல் – சூளாமணி:10 1825/3
மன்னவ குமரன் ஆங்கு மடந்தையை புணர்ந்து மாடத்து – சூளாமணி:10 1832/1
மேல்


குமரன்-தன்னை (2)

சென்று நல் குமரன்-தன்னை சீர்பெற வணங்கி சொன்னார் – நாககுமார:4 109/2
மைத்துன குமரன்-தன்னை மட_மொழி மாலை சூட்ட – சூளாமணி:10 1828/2
மேல்


குமரன்-தானும் (2)

அலங்கல் வேல் குமரன்-தானும் ஆ இழை மாதர்-தாமும் – நாககுமார:2 56/3
அரிவையர் போகம்-தன்னில் ஆன நல் குமரன்-தானும்
பிரிவு இன்றி விடாது புல்லி பெரு மலர் காவு சேர்ந்து – நாககுமார:3 74/1,2
மேல்


குமரன்-தானே (1)

இடி குரல் சீயம் ஒப்ப இலங்கிய குமரன்-தானே – உதயணகுமார:1 100/4
மேல்


குமரனுக்கு (1)

நல் நுதல் கணை விழியை நாக நல் குமரனுக்கு
பன்ன அரும் வேள்வி-தன்னால் பார்த்திபன் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:3 99/3,4
மேல்


குமரனும் (9)

குங்குமம் அணிந்த மார்ப குமரனும் யூகியும் போய் – உதயணகுமார:1 26/3
குமரனும் நல் மாதரும் குச்சம் என்னும் வாவியுள் – நாககுமார:2 62/1
நையும் இடை மாதரும் நாக நல் குமரனும்
செய்ய மாலை சாந்து பட்டு செம்மையுடன் தாங்கியே – நாககுமார:2 64/2,3
விரகு நல் குமரனும் வியந்து வந்து கேட்டனன் – நாககுமார:2 66/3
மன்னவ குமரனும் மன்னனும் தோழனும் – நாககுமார:3 87/1
குன்று என திரண்ட தோளான் குமரனும் கேட்டு வந்து – நாககுமார:3 92/1
நங்கைமார்கள்-தன்னுடன் நாக நல் குமரனும்
இங்கித களிப்பினால் இசைந்து இனி புணர்ந்துடன் – நாககுமார:4 127/1,2
நாற்ற மிக்க குமரனும் நன்புற பணிந்த பின் – நாககுமார:4 144/2
வளம் கெழு குமரனும் வளர்ந்து மன்னனாய் – யசோதர:2 77/2
மேல்


குமரனை (2)

நன்றுடன் வணங்கினன் நாக நல் குமரனை
இன்று இவன்-தான் யார் என என் தம்பி அவன் என்னலும் – நாககுமார:4 130/3,4
குமரனை குறித்த வெம் சொல் குறை சென்று முடியும் எல்லை – சூளாமணி:9 1145/2
மேல்


குமரி (2)

குன்றினால் செறிக்கப்பட்ட குமரி நீர் அமிர்த யாறு – சூளாமணி:8 1111/2
கள் உமிழ்ந்து உயிர்க்கும் சோலை கன மடல் குமரி வாழை – சூளாமணி:10 1640/1
மேல்


குமரி-தன் (1)

குழையவன் குமரி-தன் கருமம் எண்ணினான் – சூளாமணி:5 380/4
மேல்


குமரி-தன்னை (1)

ஞான நல் குமரி-தன்னை நலம் முழுது உண்டு மாரன் – உதயணகுமார:5 255/1
மேல்


குமார (2)

ஆகும் நல் குமார காலம் ஐந்து முப்பத்து இரட்டி – நாககுமார:5 167/2
குளிறு வாள் உழுவை_அன்னான் குமார காலத்து முன்னே – சூளாமணி:5 303/1
மேல்


குமானுடர் (1)

கூடல் மிலைச்சர் குமானுடர் என்று இவர் – சூளாமணி:11 1978/1
மேல்


குமானுயர் (1)

தீவினுள் வாழும் குமானுயர் தேசத்து – சூளாமணி:11 1973/1
மேல்


குமானுயர்-தம்மையும் (1)

கோலம்_இல் நோன்றல் குமானுயர்-தம்மையும் கூறுவன் கேள் – நீலகேசி:1 85/1
மேல்


குமானுயரோடு (1)

நல்லவர் தீயவர் திப்பியர் ஒப்பு_இல் குமானுயரோடு
அல்லவர் உள்ளுறுத்து ஆடவர் ஐவருள் ஆதியினார் – நீலகேசி:1 82/1,2
மேல்


குமிழ் (1)

கூடு இணர் குழாம் நிலை கொழும் மலர் குமிழ் மிசை – சூளாமணி:7 794/2
மேல்


குமிழ்கின்றன (1)

கொங்கை போதருவான் குமிழ்கின்றன
அங்கராகம் அணிந்ததை அன்றியும் – சூளாமணி:4 155/1,2
மேல்


குய்ய (1)

கோடி மென் துகில் குய்ய தடம் படிந்து – சூளாமணி:7 621/2
மேல்


குயலமும் (1)

குயலமும் அல்லதும் ஆயின் நன்று ஆகும் – நீலகேசி:5 580/3
மேல்


குயலாகுயலம் (1)

குயலாகுயலம் என கூறும் வினை – நீலகேசி:5 490/1
மேல்


குயில் (5)

கூம் குயில் குலம் இன்னியம் கொண்டு ஒலி – யசோதர:1 11/3
தீம் சுவை மிழற்றுகின்ற சிறு குயில் செல்வரேனும் – சூளாமணி:4 166/3
தேமா நின்று எதிர்கொள்ள சிறு குயில் போற்று இசைத்தனவே – சூளாமணி:4 169/2
ஏந்து இளம் தீம் குயில் இவை நும் சொல் கற்பான் இசைந்தனவே – சூளாமணி:4 176/2
மாடம் ஓங்கி மழை நுழைந்து இன் குயில்
பாடு பூம் பொழில் பாங்கர் ஓர் பள்ளியுள் – நீலகேசி:3 235/1,2
மேல்


குயில்கள் (1)

குதி மகிழ்வன குவி குடையன நுதி கோதுபு குயில்கள்
புது மகிழ்வன பொழிலிடையன புணர் துணையன பூவை – சூளாமணி:6 436/2,3
மேல்


குயில்வித்தாள் (1)

கொம்பின்_அனையாள் குளிருமாறு குயில்வித்தாள் – சூளாமணி:8 865/4
மேல்


குயிலுவர் (1)

குயிலுவர் ஒலியொடு குடமுழவு அதிர்வொடு – சூளாமணி:8 942/1
மேல்


குயிலொடு (2)

கொந்துகள் குடைந்து கூவும் குயிலொடு குழுமி ஆர்ப்ப – யசோதர:4 226/2
குயிலொடு மாறுகொள்வார் குழை முகம் சுடர கோட்டி – சூளாமணி:10 1641/2
மேல்


குயிற்றுதல் (1)

குணி முழா பெயர்த்த பணி குயிற்றுதல் இலயம் கொண்ட – சூளாமணி:7 674/3
மேல்


குரங்கினை (1)

குரங்கினை அனைய கூனன் குழிந்து புக்கு அழிந்த கண்ணன் – யசோதர:2 105/3
மேல்


குரங்கு (3)

குரங்கு நேர் குதியா குரங்கு எங்கு உள – நீலகேசி:2 221/3
குரங்கு நேர் குதியா குரங்கு எங்கு உள – நீலகேசி:2 221/3
கோலம்_இல் குரங்கு ஆட்டி கொல்வார்களை – நீலகேசி:2 222/2
மேல்


குரங்குமாய் (1)

குரங்குமாய் அவை கொல்லிய செல்வுழி – நீலகேசி:2 221/1
மேல்


குரத்த (1)

கொட்டிய குரத்த ஆலித்து எழுந்தன குதிரை சேனை – சூளாமணி:8 840/4
மேல்


குரம்பை (1)

சொல்லிய கேட்டவள் வேட்ட குரம்பை சுடுபவர் போல் – நீலகேசி:5 494/3
மேல்


குரம்பையின்-கண் (1)

மலம் மலி குரம்பையின்-கண் மனத்து எழு விகற்பை மாற்றும் – யசோதர:1 71/1
மேல்


குரமுகம் (1)

புரவிய குரமுகம் இடு-தொறு பொடி எழு – சூளாமணி:8 939/1
மேல்


குரல் (15)

இடி குரல் சீயம் ஒப்ப இலங்கிய குமரன்-தானே – உதயணகுமார:1 100/4
இடி குரல் நல் சீயமாம் இறைவனையே கண்டனள் – உதயணகுமார:2 131/4
சென்னி வாள் எறிய ஓடி சிலம்பிய குரல் இது என்-கொல் – யசோதர:2 147/2
ஆ தகாது அழிந்த புள் வாய் அரி குரல் அரியும் நெஞ்சை – யசோதர:2 148/2
தீம் குரல் மழலையால் சிலம்பும் தண்பணை – சூளாமணி:1 9/2
மண் நிலாம் குரல் வார் தினை வாரியும் – சூளாமணி:1 29/2
யாழ் அவாம் இன் குரல் ஆலித்து ஆர்த்து அரோ – சூளாமணி:2 44/3
சீர் அணி மணி குரல் சிலம்ப வாழ்த்தினார் – சூளாமணி:4 186/4
தீம் தொடை நரம்பின் தெய்வ செழும் குரல் சிலம்ப ஏத்த – சூளாமணி:6 545/2
பண் கனிந்த இன் தீம் குரல் பாடலும் – சூளாமணி:7 617/3
ஏறு கொண்ட கோவலர் ஏந்து தண்ணவ குரல்
மாறுகொண்ட கோடியர் மணி முழா முழங்கலின் – சூளாமணி:7 796/1,2
கனை குரல் முரசம் ஆர்க்கும் கடி படை கால வேலான் – சூளாமணி:8 924/4
இனைந்த போன்று இடையிடை நோக்கி இன் குரல்
புனைந்து அகம் புணர் பெடை புல்லி மெல்லவே – சூளாமணி:8 1062/2,3
அடு குரல் அரச சீயம் அதனை ஓர் ஆம்பல் தாள் போல் – சூளாமணி:9 1143/1
கூறுவேன் என கூறாய் குரல் முரசு அனையது ஓர் குணத்தை – நீலகேசி:2 158/2
மேல்


குரலன் (1)

ஓதிய குரலன் ஆகி ஒருவன் நின்று அலறுகின்றான் – நாககுமார:3 91/3
மேல்


குரலன (1)

கரு வரியன கடு நடையன கனை குரலன கம்புள் – நீலகேசி:1 12/3
மேல்


குரலார் (1)

இன்_குரலார் முதலா நுமர் ஈறா இவரும் எண்மர் – நீலகேசி:1 88/1
மேல்


குரலும் (1)

அறையும் கடலும் அரவ குரலும்
பறையின் ஒலியும் படு கண்டிகையும் – நீலகேசி:5 464/1,2
மேல்


குரவகத்து (1)

குரவகத்து குடைந்து ஆடி குளிர் நறவம் கொப்பளித்து ஆர்த்து – சூளாமணி:4 172/1
மேல்


குரவம் (3)

குழல் நகுவன மதுகரம் நிரை குடைவன பல குரவம்
அழல் நகுவன அலர் நெரிதர அசை நிலைய அசோகம் – சூளாமணி:6 432/3,4
குரவம் பூம் பாவை கொண்டு குழவி ஓலுறுத்துவாரும் – சூளாமணி:10 1633/4
கொல்லை முல்லை பைம் கோங்கு குருந்தம் கோடல் தண் குரவம்
நல்ல மல்லிகை நறவம் ஞாழல் தாழை புன்னாகம் – நீலகேசி:2 150/1,2
மேல்


குரவம்பூ (1)

குரவம்பூ மேனியான குலம் அறி பூதியாமே – உதயணகுமார:5 253/4
மேல்


குரவர் (4)

குலம் கலந்து இல்வழி குரவர் கூட்டினும் – சூளாமணி:4 230/3
நீங்க அரும் குணத்தின் நீவிர் நீடு குரவர் ஆதலில் – சூளாமணி:6 496/3
குரவர் என்னும் உபசாரம் இருக்க கோதை மிளிர் வேலாய் – சூளாமணி:9 1340/1
கூய் அத்தின் என்னை குரவர் உபதேசம் என்றாள் – நீலகேசி:6 723/4
மேல்


குரவர்-தம்மை (1)

பிற்றைநாள் குரவர்-தம்மை பின் சென்று விடு-மின் என்று – சூளாமணி:6 571/3
மேல்


குரவரோடு (2)

குரவரோடு படை பொருதல் கூடிற்று அறன்று குல வேந்தே – சூளாமணி:9 1339/2
தம் குரவரோடு இருவர் மாறு இருவர் தாமாய் – சூளாமணி:11 2025/3
மேல்


குரவன் (1)

சொல் நவில் அருள் குரவன் துணை அடி பணிந்தார் – யசோதர:5 301/4
மேல்


குரவு (1)

கோவை வண்டு ஊதுகின்ற குரவு எனும் குரை கொள் மாதர் – சூளாமணி:4 167/1
மேல்


குரவே (2)

மணங்கள் நாறும் பூம் பாவை வளரல் வாழி நறும் குரவே
மணங்கள் நாறும் பூம் பாவை வளர்த்தி ஆயில் இளையரால் – சூளாமணி:8 1128/2,3
கணங்களோடு பறிப்புண்டி கண்டாய் வாழி நறும் குரவே – சூளாமணி:8 1128/4
மேல்


குரவை (1)

புலவர் தேம் பிழி மகிழ் குரவை பொங்குமே – சூளாமணி:1 34/2
மேல்


குரவையின் (1)

குரு மலர் கொம்பின் ஒல்கி குரவையின் மயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1635/4
மேல்


குரிசில் (2)

ஆங்கு அவள் அணைந்த போழ்தின் ஐங்கணை குரிசில் தந்த – யசோதர:2 91/1
குலம் கெழு குரிசில் கண்டாய் கொண்டல் வான் உருமோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 322/4
மேல்


குரிசில்-தன்னை (1)

மை வழி நெடும்_கணாளும் மனம் புக்க குரிசில்-தன்னை
செவ்வழி மழலை நாணே எழினியா மறைத்து சென்றாள் – சூளாமணி:8 983/3,4
மேல்


குரு (11)

குரு மணி குடையின் நீழல் குவலயம் காவல்கொண்டான் – யசோதர:2 85/4
குரு மணி தாமரை கொட்டை சூடிய – சூளாமணி:5 371/1
குரு மணி கொம்பு_அனார் கோலம் செய்கவே – சூளாமணி:8 904/4
குரு மா மணி வேய் குடை மும்மை உடை – சூளாமணி:8 1071/1
குரு மணி உமிழும் சோதி குலவிய ஒளி கொள் வட்டம் – சூளாமணி:10 1557/2
குரு மணி கொம்பர் அன்ன கொழும் கயல் நெடும்_கணாளும் – சூளாமணி:10 1622/2
குரு மலர் கொம்பின் ஒல்கி குரவையின் மயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1635/4
குரு மணி கோவையும் குளிர் பொன் குன்றமும் – சூளாமணி:10 1721/1
கொல் நவின்ற வேல் குமரன் குரு குலத்தார் கோன் இவனே கூற கேளாய் – சூளாமணி:10 1805/4
குரு மணி கொள் நெடு முடியாய் கூறுபாடு உடையவரே – சூளாமணி:11 2042/4
குரு உடையன கொடி மிடைவொடு குலை விரிவன கோடல் – நீலகேசி:1 15/1
மேல்


குருக்கத்தி (3)

ஏர் அணிந்த குருக்கத்தி இளம் கொடித்தாய் ஈன்றனவே – சூளாமணி:4 175/4
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழையல் வாழி குருக்கத்தி
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழைவாய் ஆயில் பலர் பறிப்ப – சூளாமணி:8 1127/2,3
கடி மருங்கில் புக்கு அலரே காண்டி வாழி குருக்கத்தி – சூளாமணி:8 1127/4
மேல்


குருகு (1)

குருகு அயாவுயிர்க்கும் சோலை குளிர் அணி பழன நாட – சூளாமணி:11 1862/1
மேல்


குருகுலத்தின் (1)

வரவு சீர் குருகுலத்தின் வண்மை யான் கோடல் வேண்டி – உதயணகுமார:4 210/3
மேல்


குருகுலம் (1)

குழவி அம் பரிதி_போல்வான் குருகுலம் குளிர தோன்றி – சூளாமணி:10 1785/1
மேல்


குருட்டு (1)

ஓல குளவி குருட்டு எண்ணெய் வாணிச்சி – நீலகேசி:5 635/1
மேல்


குருடனும் (1)

குருடனும் பங்குவும் கூட்டத்தில் கூட்டி – நீலகேசி:7 762/1
மேல்


குருடு (1)

அண்ணை அலி குருடு ஆதி அவர்களை – சூளாமணி:11 1984/1
மேல்


குருதி (17)

கொன்ற போரில் குருதி ஆறு ஓடவும் – உதயணகுமார:1 54/1
குருதி ஆறிட கொன்ற தீ_வினை – உதயணகுமார:6 326/1
அழிந்த கோளரி குருதி அது அடும் கடம் களிற்றோடு – சூளாமணி:7 725/1
அனல் அது ஒன்று அகத்ததாக ஆர் அமர் குருதி வேட்டு – சூளாமணி:9 1165/3
தானவர் குருதி மாந்தி தம் பசி தணியும் என்பார் – சூளாமணி:9 1193/4
கொடும் சிலை குலவ கோலி குருதி நீர் வெள்ளம் ஓட – சூளாமணி:9 1197/2
நிரை செல இழிந்தது குருதி நீத்தமே – சூளாமணி:9 1250/4
படர் காதினுள் அவை பெய்தன பகு வாய் அது குருதி
தொடர் மா மழை மத யானை கை துணியா அவை இடையே – சூளாமணி:9 1308/2,3
கள் ஆவது குருதி புனல் கலன் ஆவது கையே – சூளாமணி:9 1309/1
இரிந்தனர் இழிந்தது குருதி நீத்தமே – சூளாமணி:9 1395/4
பணிவு_அரும் குருதி நீர் பவ்வத்து ஓட்டினார் – சூளாமணி:9 1403/4
நுதலிய செருநில குருதி நீரினுள் – சூளாமணி:9 1404/1
விஞ்சையர் குருதி நீர் வெள்ளம் தேர்த்து எழ – சூளாமணி:9 1408/2
ஒழுகு குருதி சேறு ஆடி ஓடை யானை நுதல் மீது – சூளாமணி:9 1475/3
சிகரம் அனைய மத யானை செவி மேல் சரிந்து செம் குருதி
பகர கழுகு பாராட்ட கிடத்தல் தகுமோ படை வேந்தே – சூளாமணி:9 1477/3,4
செய்ய குருதி சேறு ஆடி சிறு மானிடர்க்கே தோற்றாயே – சூளாமணி:9 1478/4
தாய் கொன்றான் தங்கு செம் குருதி புனல் – நீலகேசி:2 223/1
மேல்


குருதியது (1)

இம்பர் போம்படித்து அன்று செம் குருதியது இழிவே – சூளாமணி:7 727/4
மேல்


குருதியின் (1)

வள் இதழ் குருதியின் வடிவில் ஊழ்த்தன – சூளாமணி:10 1590/2
மேல்


குருதியுள் (2)

நீர் குலாம் குருதியுள் குளிப்ப நேர் இனி – சூளாமணி:9 1389/2
பெருகிய குருதியுள் பிறங்கு செம் தடி – சூளாமணி:9 1397/1
மேல்


குருதியை (1)

அளைந்து மார்பினுள் இழிதரு குருதியை குடிப்பான் – சூளாமணி:7 723/1
மேல்


குருந்தம் (1)

கொல்லை முல்லை பைம் கோங்கு குருந்தம் கோடல் தண் குரவம் – நீலகேசி:2 150/1
மேல்


குருந்தும் (1)

கொன்றையும் குருந்தும் குலை கோடலும் – சூளாமணி:1 18/1
மேல்


குரும்பை (1)

அம் பொன் குரும்பை மென் முலை மேல் அணிந்த பொன் ஞாண் அருகு ஒடுக்கி – சூளாமணி:10 1753/3
மேல்


குருவி (1)

குழல் அணிந்து எழுந்த குஞ்சி குடைந்தன குருவி கூட்டம் – சூளாமணி:6 555/4
மேல்


குரை (3)

குரை கழல் அசோகன் மெய் குணதரன் பணிந்து – யசோதர:2 84/1
கோவை வண்டு ஊதுகின்ற குரவு எனும் குரை கொள் மாதர் – சூளாமணி:4 167/1
கூறினார் கூறலோடும் குரை அழல் அவிவதே போல் – சூளாமணி:9 1173/3
மேல்


குரைத்து (1)

கொந்து எரி உமிழ்ந்து எதிர் குரைத்து அதிர்வ கோள் நாய் – யசோதர:5 265/1
மேல்


குல்லக (1)

கொள்ளியல் அமைந்த கோல குல்லக வேடம் கொண்ட – யசோதர:1 27/3
மேல்


குல (21)

யான் அளித்த குல பரியாம் இவை – யசோதர:3 199/3
கங்கை குல திலகன் இவன் கலிங்க_பதி அதனை – யசோதர:5 274/2
குல முறை வழிபடும் தெய்வ கோயிலை – சூளாமணி:4 179/2
ஈங்கு நம் குல கொம்பு ஒப்பாள் பிறந்த பின் இனியன் ஆகி – சூளாமணி:5 305/1
குல கிரி ஆறு கூர் கண்டம் ஏழ் குலாய் – சூளாமணி:5 390/1
தம் குல தொடர்ச்சி கூறி தானவன் இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 550/1
நும் குல நிலைமை எல்லாம் நூலின் நீ உரைத்தவாறே – சூளாமணி:6 550/2
எம் குல நிலைமை யானும் உரைப்பன் என்று எடுத்துக்கொண்டு – சூளாமணி:6 550/3
குல நலம் மிகு செல்கை கோவொடு ஒப்பார்கள் வாழும் – சூளாமணி:6 572/3
கோது_இலார் குல மக்கள் மாக்கள் மற்று – சூளாமணி:7 597/1
நம் குல_கொடி நங்கை சேர்வதற்கு – சூளாமணி:7 603/3
குணம் கெழு குல தலைவி கொண்டு மிசை புல்லி – சூளாமணி:8 864/2
கண்ணிய பெரும் குல கடலுள் தோன்றினான் – சூளாமணி:8 908/2
குல மன்னவரும் குளிர் தூங்கினரே – சூளாமணி:8 1079/4
ஆறு குல மால் வரையின் மேல் அருவி நீரும் – சூளாமணி:8 1091/1
குரவரோடு படை பொருதல் கூடிற்று அறன்று குல வேந்தே – சூளாமணி:9 1339/2
கொடி அரத்த மெல் விரலால் கொண்டு அரசர் குல வரவு கொழிக்கும் நீராள் – சூளாமணி:10 1801/2
மருள் ஆழும் கழி வனப்பின் மற்று இவனே குல முதல்-கண் வயவோன் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1806/4
அங்கு அவவர் வள நகரும் குல வரவும் அவயவமும் அறையும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1822/1
குல கிரியும் மலை_அரசும் குளிர் பொழிலும் நளிர் கயமும் – சூளாமணி:11 2044/1
குல முதல் மூர்த்தியாய் கூறின் ஒன்று அவை – நீலகேசி:8 791/2
மேல்


குல_கொடி (1)

நம் குல_கொடி நங்கை சேர்வதற்கு – சூளாமணி:7 603/3
மேல்


குலங்கள் (1)

விழு குலங்கள் மாசுபடும் என்பதனை வேண்டார் – நீலகேசி:1 108/2
மேல்


குலங்களால் (1)

புழு குலங்களால் நிறைத்த போர்வை என ஓரார் – நீலகேசி:1 108/3
மேல்


குலங்களும் (2)

குலங்களும் குணங்களும் கொணர்ந்து நாட்டினான் – சூளாமணி:5 396/2
முன்னிய உலக நூலும் குலங்களும் முறையும் உள்ளிட்டு – சூளாமணி:6 564/3
மேல்


குலங்களை (1)

கொற்றவர் குலங்களை விளக்க தோன்றினார் – சூளாமணி:2 59/2
மேல்


குலத்தது (1)

கொற்றம் ஆங்கு உடைமையாலும் குலத்தது பெருமையாலும் – சூளாமணி:5 298/2
மேல்


குலத்தராய (1)

ஐம் பெரும் குலத்தராய அரசரும் பிறரும் ஆங்கண் – சூளாமணி:10 1790/1
மேல்


குலத்தவர் (1)

பெரும் குலத்தவர் பெயர்ந்து கண்டதும் – சூளாமணி:7 591/2
மேல்


குலத்தார் (2)

கொல் நவின்ற வேல் குமரன் குரு குலத்தார் கோன் இவனே கூற கேளாய் – சூளாமணி:10 1805/4
அரி குலத்தார் போர் ஏறு இ அரி ஏறு போல் இருந்த அரச காளை – சூளாமணி:10 1812/2
மேல்


குலத்தார்களுக்கு (1)

கொற்ற மன்னவ நின் குலத்தார்களுக்கு
உற்ற செய்கைக்கு உரித்து என ஓதினார் – யசோதர:3 184/3,4
மேல்


குலத்தினும் (1)

குலத்தினும் குணத்தினும் கொண்ட கோலமாம் – சூளாமணி:8 909/1
மேல்


குலத்து (13)

அ குலத்து உடம்பு தோன்றி அன்று தொட்டு இன்று காறும் – யசோதர:1 43/3
அன்றியும் உன்னின் முன்னர் அன்னை நின் குலத்து_உளோர்கள் – யசோதர:2 141/1
வீழ் புரி விளங்கும் நூலோய் மேலும் நம் குலத்து_உளார்கட்கு – சூளாமணி:5 359/1
ஆங்கு அவன் குலத்து உளான் எம் அதிபதி அவனோடு ஒப்பாய் – சூளாமணி:6 549/1
ஈங்கு இரு குலத்து_உளீர்க்கும் கருமம் வந்து இசைத்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 549/3
எங்கள் கோன் இவன்-கண்-நின்று மிக்கு உயர் குலத்து வேந்தர் – சூளாமணி:6 561/1
மா தவ குலத்து_உளார்கள் மாதவசேனை உள்ளிட்டு – சூளாமணி:8 995/1
ஊழி காண்பு அரிய தோன்றல் உக்கிர குலத்து வேந்தன் – சூளாமணி:10 1787/1
அரி குலத்து அரசர்_கோமான் அவிர் மணி ஆரம் தாங்கி – சூளாமணி:10 1788/2
அன்னே எம் அரசர் குலத்து அவிர் விளக்கே ஆர் அமிர்தே போற்றி உன்றன் – சூளாமணி:10 1799/2
இங்கு ஆரும் நிகர்_இல்லா இக்குவா குலத்து இறைவன் இருந்த கோவே – சூளாமணி:10 1802/4
உக்கிர மெய் குலத்து அரசன் ஒளி வேல் இ இளையவனது உருவே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1810/2
நீயும் ஒருவனை நின் குலத்து ஆதி-கண் – சூளாமணி:11 2021/2
மேல்


குலத்து_உளார்கட்கு (1)

வீழ் புரி விளங்கும் நூலோய் மேலும் நம் குலத்து_உளார்கட்கு
ஊழ் புரிந்து உறுதி கூறும் உயர் குலம் மலர நின்றான் – சூளாமணி:5 359/1,2
மேல்


குலத்து_உளார்கள் (1)

மா தவ குலத்து_உளார்கள் மாதவசேனை உள்ளிட்டு – சூளாமணி:8 995/1
மேல்


குலத்து_உளீர்க்கும் (1)

ஈங்கு இரு குலத்து_உளீர்க்கும் கருமம் வந்து இசைத்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 549/3
மேல்


குலத்து_உளோர்கள் (1)

அன்றியும் உன்னின் முன்னர் அன்னை நின் குலத்து_உளோர்கள்
கொன்று உயிர் கன்றும் உள்ள கொடுமை செய் தொழிலர் அல்லர் – யசோதர:2 141/1,2
மேல்


குலத்துள் (3)

கொல் நவில் வேலவன் குலத்துள் தோன்றினான் – சூளாமணி:5 401/3
எரி மணி வயிர பூணான் இக்குவா குலத்துள் தோன்றி – சூளாமணி:10 1784/1
நண்டு பொன் கிளைக்கும் நாடன் நாதவன் குலத்துள் தோன்றி – சூளாமணி:10 1786/1
மேல்


குலத்தோடு (1)

ஒன்றிய அழகும் கல்வி ஒளி அமை குலத்தோடு எல்லாம் – யசோதர:2 107/3
மேல்


குலத்தோன்-தனை (1)

நீள நின்ற புலை_குலத்தோன்-தனை – யசோதர:3 190/2
மேல்


குலம் (22)

இளமை இன்பம் எழில் நல நல் குலம்
உளவன் ஆதலின் உற்ற கடன் என – உதயணகுமார:1 36/2,3
குலம் மிகு குமரன் செல்ல குஞ்சரம் அசைந்தது அன்றே – உதயணகுமார:1 113/4
குரவம்பூ மேனியான குலம் அறி பூதியாமே – உதயணகுமார:5 253/4
கூம் குயில் குலம் இன்னியம் கொண்டு ஒலி – யசோதர:1 11/3
குட்டமாகிய மேனி குலம் இலா – யசோதர:3 215/1
ஏற்று இடை எயிற்று ஞமலி குலம் இரைப்ப – யசோதர:5 262/2
அம் சுடர் கடவுள் காத்த அரும் குலம் மலர தோன்றி – சூளாமணி:3 101/2
குலம் கலந்து இல்வழி குரவர் கூட்டினும் – சூளாமணி:4 230/3
தேன் மகிழ் தெரியலாய் நின் திரு குலம் தெளிப்ப வந்த – சூளாமணி:5 277/1
குலம் கெழு குரிசில் கண்டாய் கொண்டல் வான் உருமோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 322/4
ஊழ் புரிந்து உறுதி கூறும் உயர் குலம் மலர நின்றான் – சூளாமணி:5 359/2
எம் குலம் விளங்க இங்கு அருளி வந்த வெம் – சூளாமணி:5 378/1
குலம் மிகு கற்பகம் குளிர்ந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:5 414/4
குலம் புரிந்தவர்க்கு எலாம் கோலம் ஆகுமே – சூளாமணி:5 417/4
ஆதிநாள் அரசர்-தங்கள் அரும் குலம் ஐந்தும் ஆக்கி – சூளாமணி:6 535/1
புரிந்து தொல் குலம் புகன்ற பெற்றியும் – சூளாமணி:7 589/3
பொன் நகை குலம் பொலிந்து கண்கொள – சூளாமணி:7 590/3
குலம் பாராட்டும் கொம்பும் ஒர் முல்லை கொடி ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 1123/4
குலம் வேர் களைந்து குடி பொன்றுவிப்பன் இது யான் மகிழ்ந்த குணனே – சூளாமணி:9 1329/4
குலம் புரி சிறுவனை தரித்து கோல மா – சூளாமணி:10 1710/1
குலம்_இலர் குணம்_இலர் என்னும் கோள்_இலள் – சூளாமணி:12 2087/2
குலம் பொய்யே என கூறும் செம் கூறையாய் – நீலகேசி:5 534/3
மேல்


குலம்_இலர் (1)

குலம்_இலர் குணம்_இலர் என்னும் கோள்_இலள் – சூளாமணி:12 2087/2
மேல்


குலமாம் (1)

பன்னின் ஆறு பகை குலமாம் அவை – சூளாமணி:7 623/3
மேல்


குலமும் (2)

ஓங்கிய குலமும் செல்வ பெருமையும் உடைய நீயும் – சூளாமணி:6 549/2
இன்னவனது உயர் குலமும் இளமையும் இங்கு இவன் வடிவும் சொல்லவேண்டா – சூளாமணி:10 1805/1
மேல்


குலவ (2)

பளிங்கு ஒளி கதுவ போழ்ந்த பலகை கண் குலவ சேர்த்தி – சூளாமணி:3 94/1
கொடும் சிலை குலவ கோலி குருதி நீர் வெள்ளம் ஓட – சூளாமணி:9 1197/2
மேல்


குலவப்பட்டான் (1)

கொடி கையால் இடுக்கல்-தன் மேல் கொற்றவன் குலவப்பட்டான் – சூளாமணி:6 558/4
மேல்


குலவி (2)

குலவு வார் சிலை மதனன் ஐங்கணையொடு குலவி
இலவு வாய் உடை இளையவர் உடையன இவையே – சூளாமணி:6 461/3,4
கொழு தின் நிணனும் பிணனும் குலவி
இழுது என் எலும்பு ஆர் இடுகாடு எனவும் – நீலகேசி:5 468/3,4
மேல்


குலவிய (3)

குலவிய மணி முத்தோடும் குவி முலை குவடு பாய – சூளாமணி:8 1113/2
குரு மணி உமிழும் சோதி குலவிய ஒளி கொள் வட்டம் – சூளாமணி:10 1557/2
கோவையும் முகத்தும் ஆக்கி குலவிய இதழதாக – சூளாமணி:10 1634/2
மேல்


குலவிளக்கு (1)

ஞாலங்கள் உடன் பரவும் நாதவன்-தன் குலவிளக்கு நகை வேல் நம்பி – சூளாமணி:10 1811/3
மேல்


குலவு (4)

குலவு கோல் கோவலர் கொன்றை தீம் குழல் – சூளாமணி:1 34/3
கோடு உயர் குன்று என குலவு தோளினன் – சூளாமணி:3 76/3
குலவு வார் சிலை மதனன் ஐங்கணையொடு குலவி – சூளாமணி:6 461/3
குண படை இலக்கம் எண்பான் குலவு நான்கு ஆகும் சீல – சூளாமணி:12 2110/1
மேல்


குலனும் (3)

மன்னிய குலனும் என்னை வளர் இளம் பருவம்-தன்னில் – யசோதர:1 65/3
உருவினொடு அழகு-தானும் ஒளி அமை குலனும் பேசின் – யசோதர:2 127/1
கருத்தும் மாண் குலனும் தேசும் கல்வியும் வடிவும் தம்மில் – சூளாமணி:7 667/1
மேல்


குலனோடு (1)

பொருள் மிகு குலனோடு இன்பம் உணர்தலும் ஆகும் மாதோ – யசோதர:4 244/4
மேல்


குலாங்கனை (1)

செகம் தனி புகழ் சீர் ஆர் குலாங்கனை
உகந்து பெற்றனள் ஓர் புகழ் கோமுகன் – உதயணகுமார:6 344/3,4
மேல்


குலாம் (8)

தேம் குலாம் அலங்கல் மாலை செறி கழல் மன்னர் மன்ன – சூளாமணி:4 161/1
நீள் எழில் ஆரமும் நிழன்ற கண் குலாம்
தோள் இணை செவ்வியோ என்ன சூழ் ஒளி – சூளாமணி:4 195/2,3
பூம் குலாம் அலங்கல் மாலை புரவலன் பொறுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:5 245/4
கிளர்த்தன கிலுகிலுப்பு அரவ புள் குலாம்
வளர்த்தன மகர_யாழ் மருளி இன் இசை – சூளாமணி:8 1065/1,2
வார் குலாம் கரும் கழல் மன்னர் ஏற்றவர் – சூளாமணி:9 1389/1
நீர் குலாம் குருதியுள் குளிப்ப நேர் இனி – சூளாமணி:9 1389/2
கார் குலாம் உரும் என காளை தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1389/4
பணம் குலாம் பரவை அல்குல் பாவையும் பரிவு தீர்ந்தாள் – சூளாமணி:10 1708/4
மேல்


குலாய் (5)

பாய் நிழல் பசும் கதிர் பரூஉ மணி குலை குலாய்
சேய் நிழல் செழும் பொனால் திரண்ட செம் பழத்தவாய் – சூளாமணி:4 132/2,3
பூம் குலாய் விரிந்த சோலை பொழி மது திவலை தூவ – சூளாமணி:4 161/2
குல கிரி ஆறு கூர் கண்டம் ஏழ் குலாய்
மலை திரை வளர் புனல் ஏழ் இரண்டதாய் – சூளாமணி:5 390/1,2
கொந்து தேனொடு குலாய் இணர் கூடி – சூளாமணி:10 1578/2
வலம் குலாய் சுழிந்து வாய்த்த வாவி-வாய் மடுத்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1672/4
மேல்


குலிக (2)

பொழிந்து கல் அறை பொலிவது குலிக சேறு அலம்பி – சூளாமணி:7 725/3
குலிக சேறு அலம்பி குன்றம் கொப்புளித்திட்டது ஒப்ப – சூளாமணி:7 769/3
மேல்


குலிசம் (1)

குலிசம் இந்திரன் கொண்டு பணிக்குமேல் – சூளாமணி:7 638/1
மேல்


குலுங்கலர் (1)

கொலைக்களம் குறுகி நின்றும் குலுங்கலர் குணங்கள்-தம்மால் – யசோதர:1 59/1
மேல்


குலுங்கி (1)

கோல் இயல் அரசன் முன்னர் கூவுபு குலுங்கி வீழ – யசோதர:2 146/3
மேல்


குலுங்கின (1)

கொண்டன சிலம்பு குலுங்கின விலங்கல் கூற்றமும் தலை பனித்ததுவே – சூளாமணி:9 1324/4
மேல்


குலை (4)

கொன்றையும் குருந்தும் குலை கோடலும் – சூளாமணி:1 18/1
தெங்கு அம் தீம் குலை ஊறிய தேறலும் – சூளாமணி:1 32/2
பாய் நிழல் பசும் கதிர் பரூஉ மணி குலை குலாய் – சூளாமணி:4 132/2
குரு உடையன கொடி மிடைவொடு குலை விரிவன கோடல் – நீலகேசி:1 15/1
மேல்


குலைக்கு (1)

கோடு இணர் குலைக்கு ஒசிந்த கொன்றை விண்ட தாது சோர்ந்து – சூளாமணி:7 794/3
மேல்


குலைந்த (1)

ஓடும் மேல் எருத்திடை குலைந்த கோதையோடு உலாய் – சூளாமணி:6 478/2
மேல்


குலைந்தவர் (1)

கூடும் நல் மங்கை மைந்தர் குலைந்தவர் ஏகி செம்பொன் – உதயணகுமார:1 91/3
மேல்


குலைந்து (1)

கோதையும் சுண்ண தாதும் குலைந்து உடன் வீழ மிக்க – உதயணகுமார:4 205/1
மேல்


குலைப்பவும் (1)

கொலை கழுவின் இட்டனர் குலைப்பவும் உருக்கும் – யசோதர:5 294/3
மேல்


குலையால் (2)

காந்தள் அம் குலையால் களி வண்டு இனம் – சூளாமணி:1 25/1
காந்தள் அம் கள் கமழ் குலையால் களி வண்டு களிறு அகற்றும் கலிங்கநாடன் – சூளாமணி:10 1818/1
மேல்


குவகொடும் (1)

பொய்யொடும் பொருளொடும் குவகொடும் சாலவும் பொருந்துதலின் – நீலகேசி:9 828/2
மேல்


குவட்டிடை (3)

முற்றிய முகட்டு நீல குவட்டிடை முடிந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 847/4
குழுமியது அனைய மாட குவட்டிடை அமளி சேர்வார் – சூளாமணி:8 1109/2
போது உலாம் புணர் மென் கொங்கை குவட்டிடை பூண்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1705/4
மேல்


குவட்டின் (1)

திரு கிளர் குணம் மேல் சேடி செழும் மலை குவட்டின் ஓட்டி – சூளாமணி:12 2114/2
மேல்


குவட்டினை (1)

விரி கதிர் விலங்கல் திண் தோள் குவட்டினை விரும்பிற்று அன்றே – சூளாமணி:10 1834/4
மேல்


குவட்டு (1)

குங்கும பொடி நின்று ஆடி குவட்டு இளம் கொங்கை என்னும் – சூளாமணி:10 1703/3
மேல்


குவடு (5)

விலங்கலின் குவடு சேரும் மெல் இயல் தோகை_போல்வாள் – சூளாமணி:8 975/4
குலவிய மணி முத்தோடும் குவி முலை குவடு பாய – சூளாமணி:8 1113/2
கொங்கு உலாம் குளிர் கொள் சோலை குட வரை குவடு சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1544/4
அன்னவர் அமிர்த செப்பு ஏர் அணி முலை குவடு பாய – சூளாமணி:10 1560/2
கோல மணி மால் குவடு குங்குமம் அடுத்தால் – சூளாமணி:11 2028/3
மேல்


குவடுகள் (1)

அருவி வெண் திரை சொரிகின்ற அரு வரை குவடுகள் அவை முன்னால் – சூளாமணி:8 882/3
மேல்


குவடோ (1)

குன்றோ மலையோ குவடோ அடுக்கலோ – நீலகேசி:6 693/3
மேல்


குவலயத்தின் (1)

கூறும் இவள் அல்லது குவலயத்தின் இல்லை என்று – உதயணகுமார:4 237/3
மேல்


குவலயத்து (1)

கொலையினது இன்மை கூறின் குவலயத்து இறைமை செய்யும் – யசோதர:4 243/1
மேல்


குவலயம் (1)

குரு மணி குடையின் நீழல் குவலயம் காவல்கொண்டான் – யசோதர:2 85/4
மேல்


குவவு (11)

வீங்கு இரும் குவவு கொங்கை மிகாபதி மிக்க தேவி – சூளாமணி:2 63/3
கொற்றவன் சிறுவன் கோல குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:5 328/2
கொடி வரைந்து எழுதப்பட்ட குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:6 553/1
ஐய நுண் மருங்கு நோவ அடி கொண்ட குவவு கொங்கை – சூளாமணி:7 673/2
கோல வாய் அரச காளை குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:8 979/2
குன்று போல் பெருகிய குவவு தோளினான் – சூளாமணி:9 1255/4
கோடி குன்றம் கோடு இயல் போலும் குவவு தோள் – சூளாமணி:9 1521/1
கொடி மிசை எழுதிய குவவு தோளினாய் – சூளாமணி:10 1591/4
குண்டலபுரம்-அது ஆளும் குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:10 1786/2
கொங்கு ஆர வார் குழலார் குவி முலைகள் முகம் பொருத குவவு தோளான் – சூளாமணி:10 1802/3
கொண்டது ஓர் குமரன் போல்வான் குங்கும குவவு தோள் மேல் – சூளாமணி:10 1825/3
மேல்


குவள்ளை (1)

கோள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே கொள்ளுமேல் ஈர்ம் குவள்ளை
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல – நீலகேசி:4 436/2,3
மேல்


குவளை (26)

அள் இலை குவளை தடம் மேய்ந்து அசைஇ – சூளாமணி:1 27/1
கடைச்சியர் களை எறி குவளை கானல் வாய் – சூளாமணி:1 33/3
கள் நிலாம் கடி மலர் குவளை கற்றையும் – சூளாமணி:2 48/1
கள் பகர் திவலை சிந்தும் கடி கமழ் குவளை கண்ணி – சூளாமணி:3 108/1
குண்டு நீர் குழு மலர் குவளை பட்டமும் – சூளாமணி:5 366/1
தாயரை மறைக்கிய குவளை தாது தேன் – சூளாமணி:5 369/3
பந்தருள் பாலிகை குவளை பாய்த்தினார் – சூளாமணி:5 370/4
வண்டு அவாம் குவளை கண்ணி மன்னர்-தம் மகுட கோடி – சூளாமணி:6 557/1
வண்டு பட குவளை பிணை நக்கு அலர் – சூளாமணி:7 657/1
கார் இருள் குவளை கண்ணி கதிர் நகை கன பொன் தோட்டு – சூளாமணி:7 759/1
ஓங்கு நீர் புரிசை வேலி ஒண் துறை குவளை வேய்ந்த – சூளாமணி:8 837/1
தாள் நின்ற குவளை போதில் தாது அகம் குழைய மோந்து – சூளாமணி:8 982/2
கருமை கொள் குவளை_கண்ணி கழி நல கதிர்ப்பு நோக்கி – சூளாமணி:8 986/2
அம் குவளை ஈர் இதழும் ஆம்பலுமே நாறுமால் – சூளாமணி:8 1115/2
பைம் குவளை மாலையாட்கு ஆளாய் படைத்தானே – சூளாமணி:8 1115/4
குழுவிய குவளை அம் குண்டு மா சுனை – சூளாமணி:9 1515/1
கோன் இலா உலகம் ஓம்ப நிறீஇய பின் குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1556/3
வேரி ஆர் குவளை வேய்ந்த மெல்லியலவர்க்கு தோற்ற – சூளாமணி:10 1677/3
தண் நறும் குவளை தாம் எறித்த தாமமும் – சூளாமணி:10 1691/2
பழன குவளை நீர் நாடன் பாவை வார்த்தை பகருற்றேன் – சூளாமணி:10 1748/4
கொந்து அவிழும் பூம் குழலும் கோதைகளும் மூழ்கும் குவளை வாள் கண்ணி வரு குறிப்பு அறியமாட்டாள் – சூளாமணி:10 1755/4
குளம் ஐயால் நற விரி குவளை கண்ணியான் – சூளாமணி:10 1760/3
கொங்கு வார் பொழில் அணிந்த கோசலத்தார் கோமான் இ குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1819/2
கொங்கு இவரும் கரும் குழலி பெரும் தடம் கண் இரும் குவளை பிணையல் போல – சூளாமணி:10 1822/3
செம் நிற குவளை கைசெய்த சூட்டினர் – சூளாமணி:11 1876/1
பல் இதழ் பனி குவளை பானல் பாதிரி பிறவும் – நீலகேசி:2 150/3
மேல்


குவளை_கண்ணி (1)

கருமை கொள் குவளை_கண்ணி கழி நல கதிர்ப்பு நோக்கி – சூளாமணி:8 986/2
மேல்


குவளை_வண்ணன் (2)

கோன் இலா உலகம் ஓம்ப நிறீஇய பின் குவளை_வண்ணன்
மான் நிலா மட கண் நோக்கின் மகளிர்-தம் வலையில் பட்டான் – சூளாமணி:10 1556/3,4
கொங்கு வார் பொழில் அணிந்த கோசலத்தார் கோமான் இ குவளை_வண்ணன்
கங்கை தான் இரு கரையும் கதிர் மணியும் பசும்பொன்னும் கலந்து சிந்தி – சூளாமணி:10 1819/2,3
மேல்


குவளையின் (1)

குடங்கையின் அகன்று நீண்டு குவளையின் பிணையல் செற்று – சூளாமணி:10 1625/1
மேல்


குவளையும் (3)

காவியும் குவளையும் நெகிழ்ந்து கள் உமிழ் – சூளாமணி:1 11/1
மோடு உடைந்து_அன மூரி குவளையும்
தோடு உடைந்தன சூகமும் கற்பக – சூளாமணி:1 20/2,3
தாழி வாய் குவளையும் தண் என் ஓதியர் – சூளாமணி:2 44/1
மேல்


குவாலும் (1)

தேம் மிடை கானல் வேலி செழு மணல் குவாலும் குன்றும் – சூளாமணி:8 992/1
மேல்


குவி (8)

குவி முலை நல் கோதை அன்பு கூர்ந்து உடன் புணர்ந்ததும் – உதயணகுமார:2 128/4
கொற்றவன் நெடும்_கணார்-தம் குவி முலை தடத்து மூழ்கி – சூளாமணி:2 69/3
கோங்கு இவர் குவி மென் கொங்கை கொம்பினுக்கு உரிய காளை – சூளாமணி:5 330/2
குளிர் கொடியன குழை மாதவி குவி முகையன கொகுடி – சூளாமணி:6 434/3
குதி மகிழ்வன குவி குடையன நுதி கோதுபு குயில்கள் – சூளாமணி:6 436/2
குலவிய மணி முத்தோடும் குவி முலை குவடு பாய – சூளாமணி:8 1113/2
கொம்பு அஞ்சு மருங்குல் நோவ குவி முலை முறிகொண்டு அப்பி – சூளாமணி:10 1632/2
கொங்கு ஆர வார் குழலார் குவி முலைகள் முகம் பொருத குவவு தோளான் – சூளாமணி:10 1802/3
மேல்


குவிக்க (1)

கொல் நவில் வேலினான்-தன் கோயில் முன் குவிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 919/4
மேல்


குவிந்த (2)

போது எலாம் குவிந்த பொய்கை தாமரை பொலிவு நீங்க – சூளாமணி:8 1029/2
தங்கு ஒளி விரிந்த ஆம்பல் தாமரை குவிந்த ஆங்கே – சூளாமணி:8 1031/3
மேல்


குவிந்து (1)

கொண்டல் கிளர்ந்து பரந்து குவிந்து அலை – சூளாமணி:9 1231/1
மேல்


குவிய (1)

செங்கயல்_கண்ணி தாதை செவ் விரல் குவிய பற்றி – சூளாமணி:8 985/3
மேல்


குவியல் (1)

பொன்னொடும் மணி குவியல் போந்து பொழிகின்றார் – சூளாமணி:8 1104/3
மேல்


குவியா (1)

கொண்டுகொண்டு குவியா இவை காணாய் – சூளாமணி:10 1576/3
மேல்


குவைகளும் (1)

மாம்பழ குவைகளும் மது_தண்டு ஈட்டமும் – சூளாமணி:2 49/3
மேல்


குவையாம் (1)

யான் படைத்த பொருள் குவையாம் இவை – யசோதர:3 199/1
மேல்


குழக்கன்றினுக்கு (1)

கூறார் எழாத குழக்கன்றினுக்கு இன்மை முன்னா – நீலகேசி:4 403/2
மேல்


குழக்கன்று (1)

கொல் ஏற்றின் கோடு குழக்கன்று அது ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 402/1
மேல்


குழம்பிடை (1)

தனங்கள்-தாம் தவழ் சந்தன குழம்பிடை வளர்ந்த – சூளாமணி:6 464/3
மேல்


குழம்பினும் (1)

குங்கும குழம்பினும் குழம்பு கொண்டவே – சூளாமணி:5 367/4
மேல்


குழம்பு (12)

அலத்தக குழம்பு தோய்ந்து அரச வீதிகள் – சூளாமணி:2 47/3
கொங்கு கொண்டு வண்டு அறைந்து குங்கும குழம்பு அளாய் – சூளாமணி:4 138/3
குங்கும குழம்பினும் குழம்பு கொண்டவே – சூளாமணி:5 367/4
அலத்தக குழம்பு தம் அடித்தலத்து ஒர் பாகமா – சூளாமணி:6 484/1
சால வாயில் ஆறு சந்தன குழம்பு சிந்தியும் – சூளாமணி:6 486/2
குழல் அணி குஞ்சி மைந்தர் குங்கும குழம்பு பூசி – சூளாமணி:7 757/3
நுரை கள் என்னும் அ குழம்பு கொண்டு எதிர்ந்து எழ நுடங்கிய இலையத்தால் – சூளாமணி:8 877/2
குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன தொளி கண்கூட்டி – சூளாமணி:8 923/1
குங்கும குழம்பு கொட்டி சந்தன வெள்ளை கொண்டு – சூளாமணி:8 930/1
ஊன் அமர் குழம்பு பொங்க உழுதிட்டு வென்றி வித்தி – சூளாமணி:9 1199/3
குழவி நாயிற்று எழில் ஏய்க்கும் குழம்பு ஆர் கோல குங்குமமே – சூளாமணி:9 1475/1
வடி கலந்து இலங்கு வாள் நெடும் கண் மை குழம்பு
இடி கலந்து இருளும் அங்கு இயற்றப்பட்டதே – சூளாமணி:10 1682/3,4
மேல்


குழம்பும் (3)

நாவியும் குழம்பும் உண் நகிலம் நல் தவம் – சூளாமணி:1 11/3
கொங்கை-வாய் குங்கும குழம்பும் கோதை-வாய் – சூளாமணி:10 1683/1
கொங்கை சேர்ந்த குங்குமத்தின் குழம்பும் கோதை கொய் தாதும் – சூளாமணி:10 1750/3
மேல்


குழமண்ணர்களா (1)

கொய் தார் நறும் பூம் குழலாய் குழமண்ணர்களா
செய்தாய் உலகில் சிறு மானுயர்-தம்மை என்றான் – நீலகேசி:4 408/3,4
மேல்


குழல் (76)

நங்கைமார் குழல் நாள்_மலர் சூட்டும் கை – உதயணகுமார:1 58/1
மருவிய வண்டு நீங்க மலர் குழல் சரிய அன்றே – உதயணகுமார:4 204/4
கரும் குழல் நெடு வேல்_கண்ணாள் காரிகை பந்து எடுத்து – உதயணகுமார:4 226/1
சுரி குழல் மானனீகை சொலற்கு அரும் கற்பினாளே – உதயணகுமார:4 228/4
புலம்பு வண்டு தேன் இனம் பூம்_குழல் மேல் ஆடவே – உதயணகுமார:4 235/4
ஒளிர் குழல் கலிங்க சேனை உதரத்தின் உற்பவித்த – உதயணகுமார:5 256/1
சோமசுந்தரி என்னும் சுரி குழல்
நாம வேல் மகன் நன்மை விசையனும் – உதயணகுமார:6 345/2,3
மௌவல் அம் குழல் மாதரைத்-தான் அழைத்து – நாககுமார:1 31/3
தார் அணி குழல் தாதி உரைத்தனள் – நாககுமார:1 34/4
சுரி குழல் கரும் கண் செ வாய் துடி இடை குணவதீயை – நாககுமார:4 113/3
நறும் குழல் இலக்கணையும் நங்கைமார்-தம் கூட – நாககுமார:5 164/1
நெரிந்த நுண் குழல் நேர் இமையார் உழை – யசோதர:1 10/1
ஒற்றை வார் குழல் மயிர் உச்சி வெண்மையை – யசோதர:2 79/3
அலங்கல் அம் குழல் பின் தாழ அமிழ்த முன் மதி அணைந்தாள் – யசோதர:2 90/4
கடையன் அ கமல_பாவை கரும் குழல் பற்றி கையால் – யசோதர:2 119/1
கொந்து வேய் குழல் கூனியை கொல் கரா – யசோதர:3 181/3
குழல் அகம் குடைந்து வண்டு உறங்கும் கோதையர் – சூளாமணி:1 10/3
கூறு கொண்டு எழு கொன்றை அம் தீம் குழல்
காறு_கொண்டவர் கம்பலை என்று இவை – சூளாமணி:1 14/2,3
குலவு கோல் கோவலர் கொன்றை தீம் குழல்
உலவு நீள் அசுணமா உறங்கும் என்பவே – சூளாமணி:1 34/3,4
தேம் குழல் மங்கைமார்கள் திலகமாய் திகழ நின்றார் – சூளாமணி:2 64/2
சென்று அவன் காக்க என மொழிந்து தேம் குழல்
இன் துணையவர்கள்-தம் கோயில் எய்தினான் – சூளாமணி:3 117/3,4
கோவை வாய் குழல் அம் குளிர் கொம்பு_அனாள் – சூளாமணி:4 148/1
நங்கை போற்றி என்று ஏத்தி நறும் குழல்
மங்கைமார் பலர் காப்ப வளர்ந்து தன் – சூளாமணி:4 156/2,3
குழல் கொடி_அனையவள் கொண்ட நோன்பினால் – சூளாமணி:4 209/3
நெய் அணி குழல் இவட்கு உரிய நீர்மையான் – சூளாமணி:4 229/3
தளர்வன போல்பவர் தாம குழல் மேல் – சூளாமணி:5 291/2
ஊதி மாலையவாய் உறையும் குழல்
சோதிமாலை என்பாள் சுடர் பூணினாள் – சூளாமணி:5 344/3,4
போதுவார் புரி குழல் பொலம் கொம்பு அன்ன இ – சூளாமணி:5 385/3
முத்த வாள் முகிழ் நகை அடக்கி மொய் குழல்
தொத்து வார் பிணையலாள் தொழுது சொல்லினாள் – சூளாமணி:5 420/3,4
தெய்வமே திரி குழல் சிறுமி ஆவதற்கு – சூளாமணி:5 426/1
குழல் நகுவன மதுகரம் நிரை குடைவன பல குரவம் – சூளாமணி:6 432/3
சின்ன மலர் துன்னு குழல் தேறலொடு சோர – சூளாமணி:6 449/3
பூ விரி குழல் சிகை மணி பறவை போகா – சூளாமணி:6 455/1
சுரும்பொடு சுழன்றுள குழல் தொகை எழில் கை – சூளாமணி:6 456/1
நெய் அலர் குழல் தொகை நெருப்பின் அடும் என்பார் – சூளாமணி:6 458/1
தாம நீள் குழல் தளர் நடை உருவு கொண்டு_அனையார் – சூளாமணி:6 459/2
கொண்டல் ஆர்ந்த பொன் என் இ குழல் கொடி குழாம் அனார் – சூளாமணி:6 477/1
கூடு தும்பி ஊடு தோய் குழல் தொகை துணர் துதைந்து – சூளாமணி:6 478/1
சூடுவான் தொடுத்த கோதை சூழ் குழல் மறந்து கண் – சூளாமணி:6 482/3
பூ மறிந்த தேம் குழல் முடி பொதிந்து வீழ்த்து உலாய் – சூளாமணி:6 487/3
தாது உலாய போது அணிந்து தாழ்ந்து தாம வார் குழல்
மாதரார்கள் போல வல்லி மார்பு புல்லி மைந்தரை – சூளாமணி:6 493/2,3
குழல் அணிந்து எழுந்த குஞ்சி குடைந்தன குருவி கூட்டம் – சூளாமணி:6 555/4
குழல் கொள் தும்பி கணம் கூடி ஆட நகும் – சூளாமணி:7 739/1
குழல் பொதி துறு மலர் கொண்டை போலுமே – சூளாமணி:7 755/4
குழல் அணி குஞ்சி மைந்தர் குங்கும குழம்பு பூசி – சூளாமணி:7 757/3
கூர் இருள் சுரிபட்டு அன்ன குழல் அணி கொடிறு உண் கூந்தல் – சூளாமணி:7 759/2
கார் இரும் குழல் அம் கொண்டை கதிர் நகை கனக பைம் பூண் – சூளாமணி:7 760/3
கொய் மலர் குழல் திரட்சி கொண்டு காய்த்த கொன்றையும் – சூளாமணி:7 789/4
மணம் கமழ் குழல் சிகையுள் வண்டு இரிய மோந்து ஆங்கு – சூளாமணி:8 864/3
அலங்கல் வார் குழல் அமிர்து அன்ன சில் மொழி அரிவை நம் மருங்கு எல்லாம் – சூளாமணி:8 883/1
துளைபடு குழல் இசை துடியொடு சிறுபறை – சூளாமணி:8 936/1
போது அவிழ் அலரி நாறும் புரி குழல் உருவ பாவை – சூளாமணி:8 1013/1
விரை செறி புரி குழல் வேல் கண் நங்கை-தன் – சூளாமணி:8 1052/1
அடி கலம் திருத்தி அம் மென் புரி குழல் சுருளை நீவி – சூளாமணி:8 1114/1
புரி மணி ஒண் குழல் திகழ பொன் அணை மேல் இனிது இருந்த பொலிவு காண்-மின் – சூளாமணி:9 1535/4
மன்னன் மகளே மகர வார் குழல் மடந்தாய் – சூளாமணி:10 1610/1
தகர வார் குழல் பின் தாழ தாழ் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1636/3
காம்பு அழி பணை மென் தோள் மேல் கரும் குழல் துவண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1638/2
கயிலொடு குழல் பின் தாழ கண்டு நீர் கொள்-மின் என்று ஆங்கு – சூளாமணி:10 1641/3
கொங்கு உண் குழலார் குழல் ஏர் மணி மழலை – சூளாமணி:10 1650/1
கயில் கலந்து இருண்டு தாழ்ந்த கரும் குழல் மருங்கு சோர – சூளாமணி:10 1665/1
ஆவியால் ஈர்ம் குழல் ஆவி ஊட்டினார் – சூளாமணி:10 1688/4
குழல் அமர் கிளவியார்-தம் கூந்தலுள் குளித்து விம்மி – சூளாமணி:10 1700/3
தேம் மரு குழல் அம் சாயல் தேவி கை பட்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1704/4
துளைபடு குழல் இசை துடியொடு ஆர்ப்பவும் – சூளாமணி:10 1714/1
செழும் மலர் அணி குழல் தேவிமார் என – சூளாமணி:10 1718/3
தொங்கல் சூழ் சுரி குழல் சோதிமாலையே – சூளாமணி:10 1728/4
கந்து ஆடு மால் யானை கார்_வண்ணன் பாவை கரு மேக குழல் மடவார் கை சோர்ந்து நிற்ப – சூளாமணி:10 1754/1
புரி மணி குழல் புறம் தாழ போந்து அரோ – சூளாமணி:10 1758/3
செல்வியை திரு குழல் திருத்தி தேவி-தன் – சூளாமணி:10 1761/1
விரை செறி குழல் அம் கூந்தல் மெல்_இயல் வருக என்றான் – சூளாமணி:10 1793/3
அம் சில இரும் குழல் அசைத்து அயில் பிடித்தார் – சூளாமணி:10 1795/2
சுரி குழல் மடந்தை என்னும் தோகை அம் மஞ்ஞை நோக்கி – சூளாமணி:10 1834/2
குழல் வலம் புரிந்த கோதை குழை முகம் வியர்ப்ப வேட்டான் – சூளாமணி:10 1836/2
கோதை வார் குழல் குண்டலகேசியே – நீலகேசி:2 206/4
வண்டு ஆர் குழல் பெயர் மாண் இழை இற்று என – நீலகேசி:7 781/1
மேல்


குழலவர் (2)

தூம குழலவர் தூது திரிபவர் – சூளாமணி:5 294/3
கொங்கை-வாய் குழலவர் குளிப்ப விட்டன – சூளாமணி:5 368/3
மேல்


குழலவள் (1)

தகைத்த வார் குழலவள் தன்மை ஆயினும் – சூளாமணி:4 210/2
மேல்


குழலாட்கு (2)

புண் தவழ் வேலின் காளை பூம்_குழலாட்கு இரங்கி – உதயணகுமார:5 261/2
தேன் ஒடுங்கும் குழலாட்கு தேவர் மன்னும் தந்தது – நீலகேசி:1 37/2
மேல்


குழலாய் (1)

கொய் தார் நறும் பூம் குழலாய் குழமண்ணர்களா – நீலகேசி:4 408/3
மேல்


குழலாய்க்கு (1)

பூ மாண் புனை குழலாய்க்கு இனி சொல்லல் பொல்லாது-கொல் ஆம் – நீலகேசி:1 87/4
மேல்


குழலார் (4)

தாம மென் குழலார் தடம் கண் எனும் – சூளாமணி:7 615/1
கொங்கு உண் குழலார் குழல் ஏர் மணி மழலை – சூளாமணி:10 1650/1
கொங்கு ஆர வார் குழலார் குவி முலைகள் முகம் பொருத குவவு தோளான் – சூளாமணி:10 1802/3
சோலை-வாய் மலர் அணிந்த சூழ் குழலார் யாழ் இசையால் துளை கை வேழம் – சூளாமணி:10 1813/3
மேல்


குழலார்க்கு (1)

அம் பொன் பட்ட நறும் குழலார்க்கு எலாம் – சூளாமணி:4 147/2
மேல்


குழலார்கள் (1)

கொங்கை வளராத குழலார்கள் புடை காப்ப – சூளாமணி:8 861/2
மேல்


குழலாரொடும் (1)

தொக்க வானவர் சூழ் குழலாரொடும்
ஒக்க ஆங்கு உளராய் விளையாடலால் – சூளாமணி:4 121/1,2
மேல்


குழலாள் (5)

வெள்ளிய மலையில் தேவன் விரை குழலாள் வயிற்றின் – உதயணகுமார:5 249/1
தாம நல் குழலாள் துணை ஆகவும் – உதயணகுமார:6 339/2
தூம வார் குழலாள் துவர் வாயிடை – சூளாமணி:4 157/2
ஒளிர் வார் குழலாள் ஒரு மாது அவளுள் – சூளாமணி:7 811/2
மொக்கலனும் இது கூற முல்லை நாறு இரும் குழலாள்
நக்கனளாய் இது கூறும் நாதனது இயல்பு அறியா – நீலகேசி:4 290/1,2
மேல்


குழலாள்-தானும் (1)

தேன் நிரைத்த கரும் குழலாள்-தானும் பின் தெருட்டினாள் – நீலகேசி:2 175/4
மேல்


குழலாளை (1)

உலம் பாராட்டும் தோளவன் ஒண் பூம் குழலாளை
நலம் பாராட்டி நாகு இள முல்லை நகுவிக்கும் – சூளாமணி:8 1123/1,2
மேல்


குழலி (20)

நங்கை நறும் கொங்கையே நல்ல மை குழலி எம் – உதயணகுமார:2 144/1
மது மலர் குழலி விண் மின் மாலை வேல் விழி மென் தோளி – உதயணகுமார:4 190/1
கார் எழு குழலி நல்ல காஞ்சனமாலை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 223/4
கொங்கு அவிழ் குழலி மற்று அ குணவதி பிறிது கூறும் – யசோதர:2 99/2
சில் மலர் குழலி என்றே செவி புதைத்து இனிது சொன்னாள் – யசோதர:2 100/4
தோடு அலர் குழலி தோழி துணிந்தனள் பெயர்த்து சென்றாள் – யசோதர:2 110/4
விரை கமழ் குழலி மேவி மெய் துயில் என்று காம_துறையினள் – யசோதர:2 117/3
கற்றை வார் குழலி மெல்ல காவலன் பால் இருந்தாள் – யசோதர:2 129/4
புகை கமழ் குழலி சோர்ந்து பொய்யினால் மெய்யை வீழ்த்தாள் – யசோதர:2 130/3
வணர் ததை குழலி புட்பாவலி எனும் துணைவியோடு – யசோதர:4 227/2
நானக குழலி நீ வளர நம் குடி – சூளாமணி:4 224/3
மாலை வாய் குழலி சால மம்மர் கொள் மனத்தள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 979/4
போது இவர் குழலி தாதை பொன் நகர் முன்னினாரே – சூளாமணி:8 995/4
மொழிதலுக்கு அரிதால் அத்தை முருகு வேய் குழலி மற்று உன் – சூளாமணி:8 1010/3
தேன் இவர் குழலி மற்று இ திரு நுதல் மடந்தை என்ன – சூளாமணி:8 1017/2
முற்ற முறைசெய்து அருளு மொய் குழலி என்றான் – சூளாமணி:10 1612/4
போது விரி தேம் குழலி பூம் பொழில் அணைந்தாள் – சூளாமணி:10 1614/4
கொங்கு உலாம் குழலி காணும் குழவி-அது உருவம் கொண்டான் – சூளாமணி:10 1709/4
கார் ஆலி மஞ்ஞை களி சிறந்தால் போல கரும் குழலி பந்தாடல் காதலித்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1757/2
கொங்கு இவரும் கரும் குழலி பெரும் தடம் கண் இரும் குவளை பிணையல் போல – சூளாமணி:10 1822/3
மேல்


குழலி-தன்னை (1)

தாது இவர் கரும் குழலி-தன்னை முகம் நோக்கி – சூளாமணி:10 1609/1
மேல்


குழலியர் (2)

பொங்கும் இ குழலியர் புணர்ந்து உடன் இருந்த பின் – நாககுமார:4 133/2
அலங்கல் அம் குழலியர் அன்று என்கிற்பவோ – சூளாமணி:4 230/4
மேல்


குழலியாலும் (1)

மௌவல் அம் குழலியாலும் மணி நில மடந்தையாலும் – சூளாமணி:9 1552/3
மேல்


குழலியும் (1)

ஈனகம் செல ஏல குழலியும்
தான் அகம் விஞ்சை தான் உடன் விட்டனள் – உதயணகுமார:5 267/2,3
மேல்


குழலியை (1)

மவ்வல் அம் குழலியை மன்னன் ஏயினான் – சூளாமணி:4 226/4
மேல்


குழலின் (2)

தளை சிறை மன்னன் கேட்ப தான் மகிழ் குழலின் ஊத – உதயணகுமார:1 81/2
வம்பு அவாம் குழலின் ஏங்க மணி அறை அரங்கம் ஆக – சூளாமணி:7 766/2
மேல்


குழலினன் (1)

ஊதும் குழலினன் உலரிய உடுக்கையன் – உதயணகுமார:1 76/3
மேல்


குழலினார்கள் (1)

இருள் இரும் குழலினார்கள் இறைவன் மேல் இனையர் ஆனார் – சூளாமணி:10 1675/4
மேல்


குழலினாரும் (1)

தேம் கமழ் குழலினாரும் தாயரும் செவ்வி காப்ப – சூளாமணி:8 989/3
மேல்


குழலினாரோடு (2)

உற்ற தன் குழலினாரோடு உறு தவன் பாதம்-தன்னில் – நாககுமார:1 39/3
முரைசொலி கழும புக்கு மொய் மலர் குழலினாரோடு
உரைசெயல் அரிய வண்ணம் உவகையின் மூழ்கினானே – யசோதர:4 258/3,4
மேல்


குழலினாள் (1)

கடி கமழ் குழலினாள் கவினும் எய்தினாள் – சூளாமணி:5 422/4
மேல்


குழலினாளுக்கு (1)

ஏட்டின் ஆர் குழலினாளுக்கு உழையவள் இன்னன் என்று – சூளாமணி:10 1824/1
மேல்


குழலினாளே (1)

இளம் புற அடிகள் ஆமை இடை மின் பூம்_குழலினாளே – உதயணகுமார:4 229/4
மேல்


குழலீர் (3)

புரி அணிந்த குழலீர் நும் செல்வம் போல் பொலிந்ததே – சூளாமணி:4 174/4
கார் அணிந்த குழலீர் நும் கைத்தலங்கள் தகை நோக்கி – சூளாமணி:4 175/1
தேன் தளங்கு குழலீர் நும் செவ்வாயின் எழில் நோக்கி – சூளாமணி:4 176/3
மேல்


குழலும் (8)

குழலும் குஞ்சியும் மாலையும் கொளுவிய தொடரும் – சூளாமணி:7 715/3
அலங்கலும் குழலும் தாழ அணி ஞிமிறு அரவம்செய்ய – சூளாமணி:8 975/2
மங்கையை வலத்து கொண்டு மாலையும் குழலும் தோடும் – சூளாமணி:8 985/1
தகர குழலும் அளகமும் திருத்தி பயின்ற தாழ் தட கை – சூளாமணி:9 1477/2
கரிய குழலும் பொன் தோடும் செய்ய வாயும் கதிர் முறுவல் – சூளாமணி:10 1752/1
கொந்து ஆடும் பூம் குழலும் கோதைகளும் ஆட கொய் பொலம் துகில் அசைத்த கொய்சகம் தாழ்ந்து ஆட – சூளாமணி:10 1754/2
கொந்து அவிழும் பூம் குழலும் கோதைகளும் மூழ்கும் குவளை வாள் கண்ணி வரு குறிப்பு அறியமாட்டாள் – சூளாமணி:10 1755/4
வண்டு அவாம் வார் குழலும் வாள் எயிறும் பூண் முலையும் – நீலகேசி:1 128/1
மேல்


குழலுள் (1)

தொடுத்து அலர் பிணையலார் குழலுள் தோன்றுமே – சூளாமணி:1 33/4
மேல்


குழலே (2)

கருநீலம் அணிந்த கரும் குழலே – சூளாமணி:7 807/4
வென்றி உடையன அல்லது சொல்லா விரி_குழலே – நீலகேசி:5 520/4
மேல்


குழலை (1)

குழலை யான் திருத்தி கோதை சூட்டுவன் குறிப்பு உண்டாயின் – சூளாமணி:8 1022/1
மேல்


குழவி (24)

குஞ்சர குழவி கவ்வி குளிர் மதி கோடு போலும் – சூளாமணி:3 95/1
வள் உகிர் மதர்வை திங்கள் குழவி வாள் எயிற்று பைங்கண் – சூளாமணி:7 697/2
உற்ற வான் குழவி திங்கள் ஒளி முழை அகட்டு போந்து – சூளாமணி:8 828/1
வெண் நிலா குழவி திங்கள் மேகத்து பதித்த போலும் – சூளாமணி:8 839/1
அம் சுடர் மணி குழவி ஆடு கழல் மாடம் – சூளாமணி:8 869/1
தேங்கனி குழவி தீ நீர் செம் பழ திரள் இன் கண்ணி – சூளாமணி:8 921/1
திங்கள் அம் குழவி பால் வாய் தீம் கதிர் முறுவல் நோக்கி – சூளாமணி:8 1031/2
குடர் மாலைகள் தலை சூடின குழவி தலை குழையா – சூளாமணி:9 1308/1
குழவி நாயிற்று எழில் ஏய்க்கும் குழம்பு ஆர் கோல குங்குமமே – சூளாமணி:9 1475/1
குரவம் பூம் பாவை கொண்டு குழவி ஓலுறுத்துவாரும் – சூளாமணி:10 1633/4
எழுதரு பரிதி அம் குழவி ஏய்ப்பது ஓர் – சூளாமணி:10 1719/1
கோள் நிற்கும் விசும்பிடை குழவி திங்களும் – சூளாமணி:10 1732/3
பூ மரு தமனிய குழவி போலுமே – சூளாமணி:10 1733/4
குழவி அம் பரிதி_போல்வான் குருகுலம் குளிர தோன்றி – சூளாமணி:10 1785/1
குஞ்சர தட கைய குழவி சென்னிய – சூளாமணி:11 1892/1
குழவி அரும் சுரம் சென்று குமர – சூளாமணி:11 1987/1
நக்க குழவி பருவம் நாற்பதினொடு ஒன்பான் – சூளாமணி:11 2026/1
உண்டதாயிற்று ஓர் குழவி என்ன உவப்பித்தற்கு – நீலகேசி:1 36/3
ஊனுடம்போ உயிரோ உறு குழவி ஆதல் – நீலகேசி:1 37/1
துத்தல் குழவி கிழவன்-கண் சொல் என்பன் – நீலகேசி:5 582/2
அரிவையவள் ஆம் குழவி அவளை – நீலகேசி:6 705/1
குழவி திறமும் துறவாள் அவளும் – நீலகேசி:6 706/1
கடை_இல் குழவி அவை தன் இயல்பாய் – நீலகேசி:6 709/3
குழவி காலத்து கூறின யாவையும் – நீலகேசி:10 883/1
மேல்


குழவி-அது (1)

கொங்கு உலாம் குழலி காணும் குழவி-அது உருவம் கொண்டான் – சூளாமணி:10 1709/4
மேல்


குழவிக்-கண் (1)

காய்வ செயினும் குழவிக்-கண் கவன்று கழி கண்ணோட்டத்தால் – நீலகேசி:1 134/1
மேல்


குழவிக்கு (1)

கிளவாது ஒழியாய் கிளந்த குழவிக்கு
அளவே முழம் ஆ அவை-தாம் பலவால் – நீலகேசி:6 708/3,4
மேல்


குழற்கு (1)

கொண்டு குழற்கு அணிதும் என்று கொளலுறுவார் – சூளாமணி:10 1656/3
மேல்


குழற்றி (1)

கரு மணியின் கதிர் குழற்றி கடை சுருட்டி கைசெய்து வளர்த்த போலும் – சூளாமணி:9 1535/3
மேல்


குழறி (1)

குண்டு கண்ணின பேய்களும் கூகையும் குழறி
கண்ட மாந்தர்-தம் மனங்களை கலமலக்குறுக்கும் – நீலகேசி:1 28/3,4
மேல்


குழாங்கள் (4)

தண் சுடர் கடவுள் போல தாரகை குழாங்கள் தாமே – சூளாமணி:5 270/1
தாரவர் குழாங்கள் ஈண்ட சயமரம் அறைதுமேனும் – சூளாமணி:5 357/2
அடுத்து துணித்து அப்புறம் ஏகி அரசர் குழாங்கள் இரிய பாய்ந்து – சூளாமணி:9 1346/3
கரந்தன கரு_வினை குழாங்கள் என்பவே – சூளாமணி:11 1886/4
மேல்


குழாங்களும் (1)

தோகை அம் சாயலார்-தம் குழாங்களும் நெதியும் சொல்லி – சூளாமணி:7 692/4
மேல்


குழாங்களுள் (1)

மையல் வானிடை அனசனர் குழாங்களுள் வானவன்-தான் ஆகி – யசோதர:5 324/3
மேல்


குழாங்களோடு (1)

கூந்து இளம் பிடி வீச குழாங்களோடு
ஏந்து சந்தன சாரல் இரும் கைமா – சூளாமணி:1 25/2,3
மேல்


குழாத்தார்-தம் (1)

கடவுள் குழாத்தார்-தம் காழ்ப்பு எலாம் கோடும் – நீலகேசி:6 699/5
மேல்


குழாத்தினோடே (1)

உறு தவர் தேவர் நான்கும் முற்று எழு குழாத்தினோடே – நாககுமார:5 168/4
மேல்


குழாத்து (2)

பேர்_இசை தத்தை ஆயம் பெரும் குழாத்து இனிதின் நோக்காள் – உதயணகுமார:4 227/4
அரும் கல குழாத்து அரசன் தேவிமார் – சூளாமணி:7 591/1
மேல்


குழாம் (27)

வண்டல் வார் கரை மா மகர குழாம்
கண்டு நின்று கனலும் கழி எலாம் – சூளாமணி:1 28/3,4
மன்னிய பகை குழாம் ஆறும் வையகம் – சூளாமணி:2 56/1
மடவரலவர் குழாம் மயக்கமுற்றதே – சூளாமணி:3 81/4
மின் அவிர் முகில் குழாம் முழங்கும் வீதி போய் – சூளாமணி:5 429/2
ஆர்த்த பல்லிய குழாம் அதிர்த்த குஞ்சர குழாம் – சூளாமணி:6 475/1
ஆர்த்த பல்லிய குழாம் அதிர்த்த குஞ்சர குழாம்
தேர்த்த வீரர் தேர் குழாம் திசைத்த பல் சன குழாம் – சூளாமணி:6 475/1,2
தேர்த்த வீரர் தேர் குழாம் திசைத்த பல் சன குழாம் – சூளாமணி:6 475/2
தேர்த்த வீரர் தேர் குழாம் திசைத்த பல் சன குழாம்
போர்த்த சாமர குழாம் புதைத்த வெண் கொடி குழாம் – சூளாமணி:6 475/2,3
போர்த்த சாமர குழாம் புதைத்த வெண் கொடி குழாம் – சூளாமணி:6 475/3
போர்த்த சாமர குழாம் புதைத்த வெண் கொடி குழாம்
வேர்த்த வேந்தர் பல் குழாம் விரைந்த கூந்தல்_மா குழாம் – சூளாமணி:6 475/3,4
வேர்த்த வேந்தர் பல் குழாம் விரைந்த கூந்தல்_மா குழாம் – சூளாமணி:6 475/4
வேர்த்த வேந்தர் பல் குழாம் விரைந்த கூந்தல்_மா குழாம் – சூளாமணி:6 475/4
கொண்டல் ஆர்ந்த பொன் என் இ குழல் கொடி குழாம் அனார் – சூளாமணி:6 477/1
வண்டு சூழ்ந்த பங்கய மலர் குழாம் இணைப்படூஉ – சூளாமணி:6 479/3
நீல மா மலர் குழாம் நிரந்து அலர்ந்த நீரவே – சூளாமணி:6 480/4
மஞ்சிடை மதர்த்த மஞ்ஞை வான் குழாம் என்ன ஆங்கண் – சூளாமணி:7 675/1
கழல்கள் ஆர்க்குங்களே கலங்கி மேக குழாம்
பொழில்கள் வெள்ளத்திடை புரள நூறுங்களே – சூளாமணி:7 739/3,4
நசையின் ஓடிய நவ்வி இரும் குழாம்
இசை_இல் கீழ்மகன் கண் இரந்து எய்திய – சூளாமணி:7 784/2,3
கூடு இணர் குழாம் நிலை கொழும் மலர் குமிழ் மிசை – சூளாமணி:7 794/2
சுருங்கை அங்கு அவிழ்ந்து என தோன்றும் மீன் குழாம்
அரும்பிய பசலை வான் அகட்டு தாரகை – சூளாமணி:8 1043/2,3
அரசுகள் அவிந்தன அரவ தேர் குழாம்
விரை செலல் இவுளிகள் இடறி வெம் தடி – சூளாமணி:9 1250/2,3
அம்பு பெய் தூணிய அரவ தேர் குழாம்
வெம்பிய கணை மழை விரவி வில்லொடு – சூளாமணி:9 1277/2,3
என்னா இரண்டு மருங்கினும் மற்று இள நல் யானை குழாம் சூழ – சூளாமணி:9 1337/1
சிலை தடுமாறின சிலைத்த தேர் குழாம்
மலை தடுமாறின போல மான்று அரோ – சூளாமணி:9 1394/2,3
ஆங்கு அவர் மொழிதலும் அரும் கல குழாம்
ஈங்கு இவை என்னினும் முன்னம் எய்தினார் – சூளாமணி:9 1510/1,2
விஞ்சையர்-தம் உலகு ஆளும் விறல் வேந்தர் குழாம் காட்டி விரித்து சொன்னாள் – சூளாமணி:10 1820/4
தேர்த்தன தேர் குழாம் திகைத்த பல் உயிர் – சூளாமணி:11 1882/2
மேல்


குழாம்-தன்னில் (1)

காரணம் வேண்டா கடவுள் குழாம்-தன்னில்
பேர்_உணர்வு எய்தி பெரிதும் பெரியவன் – நீலகேசி:6 668/1,2
மேல்


குழாஅல் (1)

பூம்_குழாஅல் நீ புதியை மற்று யார் என – உதயணகுமார:5 264/3
மேல்


குழி (3)

ஆழ்ந்த குழி வீழ்ந்த பொழுது அரு நரகர் ஓடி – யசோதர:5 289/1
குழி படு கும்பி கரு_வாய் பெருகி – சூளாமணி:11 1928/1
ஆனை துரப்ப அரவு உறை ஆழ் குழி
நால் நவிர் பற்றுபு நாலும் ஒருவன் ஓர் – சூளாமணி:11 1988/1,2
மேல்


குழிகள் (1)

தெருளின் எழு வகை நரக குழிகள் இவை தாரோய் – யசோதர:5 287/4
மேல்


குழிகளும் (1)

செய்யா குழிகளும் சீ நீர் தடங்களும் – சூளாமணி:11 1945/2
மேல்


குழிந்து (1)

குரங்கினை அனைய கூனன் குழிந்து புக்கு அழிந்த கண்ணன் – யசோதர:2 105/3
மேல்


குழியவை (1)

கொத்து எரி வெம்பு அவர் கும்பி குழியவை
இத்துணை என்பது ஒர் எல்லை இலவே – சூளாமணி:11 1926/3,4
மேல்


குழியின் (1)

உற்றதோர் குழியின் மூடி ஒருவனை சில நாள் வைத்தும் – யசோதர:4 235/3
மேல்


குழியுள் (1)

குழியுள் உந்துதல் கோயில் கலம்செய்தல் – நீலகேசி:5 540/2
மேல்


குழீஇய (1)

கொண்ட போர் வேழமே குழீஇய என்னவும் – சூளாமணி:9 1269/2
மேல்


குழு (6)

பிரிதிவிதேவி ஓர் நாள் பெரும் குழு தேவிமாரும் – நாககுமார:2 50/1
பெரும் குழு ஒருங்கு சூழ பெறற்கு அரும் குணங்கள்-தம்மால் – யசோதர:5 318/2
குண்டு நீர் குழு மலர் குவளை பட்டமும் – சூளாமணி:5 366/1
குன்று சூழ்ந்த குழு மலர் கானகம் – சூளாமணி:7 777/2
கோவை அம் குழு நிலை மாடம் யாவையும் – சூளாமணி:7 817/3
குழு கொம்பர் பிடித்து ஒரு கால் குஞ்சித்து நின்று-தான் – நீலகேசி:4 269/4
மேல்


குழுக்களாய் (1)

குழுக்களாய் வந்து நும் கோள் இறு-மின் என்றாள் – நீலகேசி:5 655/4
மேல்


குழுமலில் (1)

குளிறும் இன்னியம் குழுமலில் செழு மலை கொடுமுடி உடன் ஆர்த்த – சூளாமணி:8 874/3
மேல்


குழுமி (7)

கொந்துகள் குடைந்து கூவும் குயிலொடு குழுமி ஆர்ப்ப – யசோதர:4 226/2
கொற்ற வேல் மன்னர்க்கு ஓதும் குணம் எலாம் குழுமி வந்து – சூளாமணி:5 276/1
அணங்குகள் குழுமி யாமும் பெரு வயிறு ஆர்தும் என்று – சூளாமணி:9 1428/1
அடித்தலத்து அலத்தகம் குழுமி குங்கும – சூளாமணி:10 1682/1
கூடுவார் குழுவு மெய் குழுமி எங்கணும் – சூளாமணி:11 1887/3
கோளி ஆலமும் கோழ் அரை மரங்களும் குழுமி
தூளி ஆர்த்து எழு சுடலையும் உடலமும் துவன்றி – நீலகேசி:1 32/1,2
குணங்களும் தொழில்களும் குழுமி கெட்டன – நீலகேசி:8 810/2
மேல்


குழுமிய (1)

குழுமிய கொழு முகில் வழுவி வீழ்வன – சூளாமணி:9 1516/2
மேல்


குழுமியது (1)

குழுமியது அனைய மாட குவட்டிடை அமளி சேர்வார் – சூளாமணி:8 1109/2
மேல்


குழுவன (1)

குழுவன பிரிவன குறைவு இல நிலையின – நீலகேசி:4 450/1
மேல்


குழுவாய் (1)

வேதியர் குழுவாய் விளங்கும் புரம் – உதயணகுமார:6 336/4
மேல்


குழுவிய (1)

குழுவிய குவளை அம் குண்டு மா சுனை – சூளாமணி:9 1515/1
மேல்


குழுவின் (1)

மங்கையை மண குழுவின் முன்னை வரை வேந்தன் – சூளாமணி:8 1099/2
மேல்


குழுவினிடை (1)

புண்ணியங்கள் படைத்தார் அ குழுவினிடை பொலிவாரே – சூளாமணி:11 2046/4
மேல்


குழுவினுள் (1)

குன்றின் மேல் இருந்து நீ நின் குழுவினுள் மொழிவது அல்லால் – சூளாமணி:9 1448/3
மேல்


குழுவினுள்ளார் (1)

உளம் கொள மலிந்த கொள்கை உபாசகர் குழுவினுள்ளார்
அளந்து அறிவரிய கேள்வி அபய முன் உருசி தங்கை – யசோதர:1 25/1,2
மேல்


குழுவு (1)

கூடுவார் குழுவு மெய் குழுமி எங்கணும் – சூளாமணி:11 1887/3
மேல்


குழுவுடன் (2)

கொந்து அலர் மாலை மாதர் குழுவுடன் சூழ நிற்ப – உதயணகுமார:4 222/3
கொடி நிரை பொன் எயிற்கு குழுவுடன் சென்ற அன்றே – நாககுமார:1 13/4
மேல்


குழுவும் (5)

முரசும் முழவின் குழுவும் முடி சேர் – சூளாமணி:8 1072/1
அரசன் நகரார் குழுவும் கெழுமி – சூளாமணி:8 1072/2
அற தகை அந்தணர் குழுவும் ஆடல் வேல் – சூளாமணி:10 1720/1
மற தகை மன்னவர் குழுவும் மா நகர் – சூளாமணி:10 1720/2
குணமே இலவாம் குழுவும் பிரியும் – நீலகேசி:6 677/2
மேல்


குழூஉ (1)

குன்றிற்கு மருங்கு வாழும் குழூஉ களிற்று இனங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:7 772/1
மேல்


குழை (51)

கொங்கு உலவ கோதை பொன் குழை இலங்கு நல் முகம் – உதயணகுமார:2 144/2
பொரு கயல்_கணி பூம் குழை மாதரும் – நாககுமார:1 24/2
சூடும் முடி மாலை குழை தோள்_வளையொடு ஆரம் – யசோதர:5 276/3
ஏர்செய்கின்ற இளம் புல் இரும் குழை
கார்செய் காலை கறித்-தொறும் மெல்லவே – சூளாமணி:1 26/2,3
மற்று அவன் தேவியர் மகர வார் குழை
கொற்றவர் குலங்களை விளக்க தோன்றினார் – சூளாமணி:2 59/1,2
வஞ்சி அம் குழை தலை மதர்வை கொம்பு தம் – சூளாமணி:2 60/3
பூம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பொன் மலர் மணி கொம்பு அன்ன – சூளாமணி:2 64/1
பூ மரு பொலம் குழை புரளும் காதினன் – சூளாமணி:3 75/4
தேம் துணர் பல உளவேனும் செம் குழை
மா துணர் வயந்தனை மலர தோன்றுமே – சூளாமணி:4 221/1,2
வீங்கு ஒளி மணி குழை மிளிர்ந்து வில் இட – சூளாமணி:5 241/3
கணம் குழை கருமம் ஆம் கருதிற்று என்றனன் – சூளாமணி:5 382/3
குளிர் கொடியன குழை மாதவி குவி முகையன கொகுடி – சூளாமணி:6 434/3
மின் அவிர் மணி குழை மிளிர்ந்து ஒளி துளும்ப – சூளாமணி:6 449/2
கணம் குழை மடந்தையர் கவின் பிறழ் இரும் கண் – சூளாமணி:6 457/1
தகளி வெம் சுடர் என திகழ் மணி குழை தயங்க – சூளாமணி:6 469/1
பூம் கழல் பொலம் குழை திவிட்டனோடு போர் கதம் – சூளாமணி:6 473/3
பூம் கழல் பொலம் குழை பொலிந்து இலங்கு தாரினான் – சூளாமணி:6 496/2
பூ விரி உருவ கண்ணி பொலம் குழை இலங்கு சோதி – சூளாமணி:6 519/1
விலங்கு வார் குழை மிளிர்ந்து வில் இட – சூளாமணி:7 574/1
திங்கள் வண்ணனும் செம்பொன் நீள் குழை
பொங்கு வெண் திரை புணரி வண்ணனும் – சூளாமணி:7 585/2,3
பொன் அவிர் மகர பைம் பூண் பொலம் குழை இலங்கு சோதி – சூளாமணி:7 767/1
மன்னவன் அருளலும் மகர வார் குழை
மின் இவர் மணி கழல் விசயன் செப்பினான் – சூளாமணி:7 823/3,4
துளங்கு வார் குழை துவர் இதழ் துடி இடை சுடர் நுதல் சுரி கோதாய் – சூளாமணி:8 885/1
புரி மணி பொலம் குழை பொம்மல் வெம் முலை – சூளாமணி:8 904/3
பூம் குழை மகளிர் காக்கும் பொன் அணி வாயில் போகி – சூளாமணி:8 911/3
சூழ் ஒளி ஆரம் மின்ன சுடர் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:8 933/2
முடியொடு சுடர் குழை முளை வெயில் ஒளிசெய – சூளாமணி:8 938/2
காமரு பூம் குழை காம வல்லிகள் – சூளாமணி:8 955/1
காமரு பூம் குழை காமவல்லிகள் – சூளாமணி:8 955/3
கோள் நின்ற மதியம் போல குழை முகம் சுடர கோட்டி – சூளாமணி:8 982/1
இன் இசை குழை வில் வீச இனிதின் அங்கு இருந்த நங்கை – சூளாமணி:8 997/3
அலை கடல்_வண்ணன் தம்முன் அலர் குழை புரளும் காதில் – சூளாமணி:9 1198/1
குழை சுடர்ந்து இலங்கு தார் அரசர் கோல மாண் – சூளாமணி:9 1399/1
சாமரை வீச தாழ் குழை செம்பொன் சுடர் வீச – சூளாமணி:9 1526/2
காது ஆர்ந்த குழை தாழ கதிர் உமிழ்ந்த திரு முகத்தின் கதிர்ப்பும் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1533/4
தூ நீல வாள் நெடும் கண் குழை முகத்தின் உள் இலங்க தோன்றுகின்ற – சூளாமணி:9 1536/3
காது கொண்டன கன பொன் குழை சோர – சூளாமணி:10 1568/1
கன்னி அம் காமவல்லி கனம் குழை மடந்தை-தன்னை – சூளாமணி:10 1628/1
தகர வார் குழல் பின் தாழ தாழ் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1636/3
குயிலொடு மாறுகொள்வார் குழை முகம் சுடர கோட்டி – சூளாமணி:10 1641/2
வெயில் கலந்து இலங்கும் செம்பொன் மிடை மணி குழை வில் வீச – சூளாமணி:10 1665/2
கணம் குழை மடந்தைமாரை கடி புனல் ஆடல் காண்பான் – சூளாமணி:10 1669/3
கோல மென் துகில்கள் தாங்கி குழை முகம் சுடர கோட்டி – சூளாமணி:10 1679/3
கணம் குழை அஞ்சல் என்று கரு மணி_வண்ணன் தேற்ற – சூளாமணி:10 1708/3
காது ஆர் செம்பொன் தாழ் குழை மின்னின் கதிர் வீச – சூளாமணி:10 1741/3
சூழி மால் யானை உந்தி சுடர் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1787/3
பொங்கு அழல் வலம்செய் போழ்தில் குழை முகம் பொறித்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1831/2
குழல் வலம் புரிந்த கோதை குழை முகம் வியர்ப்ப வேட்டான் – சூளாமணி:10 1836/2
குழை வளர் அசோகின் மேல் குளிறுகின்றவே – சூளாமணி:11 1896/4
கொம்பு அழகு கொண்ட குழை நுண் இடை நுடங்க – சூளாமணி:11 2027/1
காது புனை காமர் குழை பொன் சுருளை மின்ன – சூளாமணி:11 2029/2
மேல்


குழைகள்-தாம் (1)

சுடர் தரு குழைகள்-தாம் அழிந்து சோர்ந்தவே – சூளாமணி:9 1221/4
மேல்


குழைகளும் (1)

சுடர் விடு குழைகளும் துளும்பு பூண்களும் – சூளாமணி:12 2100/2
மேல்


குழைந்த (1)

கொய் மலர் குங்குமம் குழைந்த சாந்தினர் – சூளாமணி:11 1875/2
மேல்


குழைந்து (4)

குழைந்து அவன் உரைப்ப யூகி கூர் எயிறு இலங்க நக்கு – உதயணகுமார:2 129/2
கொண்டு இளம் பருவம் என்-கொல் குழைந்து இவண் வந்தது என்றான் – யசோதர:1 29/4
கொம்பின் குழைந்து குறு முறுவல் கொண்டு அகல்வார் – சூளாமணி:10 1655/4
கொடிது இது பெரிது என குழைந்து போயினார் – சூளாமணி:12 2103/4
மேல்


குழைய (4)

கொற்றவன் இளையவர் குழைய வைகினான் – சூளாமணி:3 85/4
தாள் நின்ற குவளை போதில் தாது அகம் குழைய மோந்து – சூளாமணி:8 982/2
வில் ஒரு கையின் ஏந்தி வெம் கணை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1306/1
செறி மணி கடக கையால் திண் சிலை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1449/3
மேல்


குழையல் (1)

கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழையல் வாழி குருக்கத்தி – சூளாமணி:8 1127/2
மேல்


குழையவள் (1)

குழையவள் ஒளி மனம் கவர கோடு உயர் – சூளாமணி:8 1130/2
மேல்


குழையவன் (1)

குழையவன் குமரி-தன் கருமம் எண்ணினான் – சூளாமணி:5 380/4
மேல்


குழையன (1)

திரு மருவிய செழு நிழலன செம் குழையன தேமா – சூளாமணி:6 431/2
மேல்


குழையா (1)

குடர் மாலைகள் தலை சூடின குழவி தலை குழையா
படர் காதினுள் அவை பெய்தன பகு வாய் அது குருதி – சூளாமணி:9 1308/1,2
மேல்


குழையார் (1)

பொன் அவிர் பூம்_குழையார் பொங்கு ஏந்து இளம்_முலையார் – சூளாமணி:9 1469/3
மேல்


குழையினன் (1)

காதில் குழையினன் காலில் சதங்கையன் – உதயணகுமார:1 76/2
மேல்


குழையினாரை (1)

பொன் அவிர் குழையினாரை பொழில் விளையாடல் ஏவி – சூளாமணி:10 1630/1
மேல்


குழையினான்-தன் (1)

தாழ் கதிர் ஆரம் மார்பில் தமனிய குழையினான்-தன்
போழ் கதிர் கடவுள் போலும் புதல்வனுக்கு உரிமை செய்ய – சூளாமணி:5 349/2,3
மேல்


குழையீர் (1)

கணம் குழையீர் யாம் உமக்கு கைமாறு இலேம் என்று – சூளாமணி:10 1644/3
மேல்


குழையும் (6)

கோதையும் குழையும் தோடும் குளிர் முத்த வடமும் தாங்கி – சூளாமணி:8 995/3
மகர பைம் பூண் மடவார்கள் வயிர குழையும் பொன் தோடும் – சூளாமணி:9 1477/1
காது பெய் குழையும் செம்பொன் சுருளையும் கலந்து மின்ன – சூளாமணி:10 1565/1
சோதி சூழ் சுடர் மணி குழையும் துன்னிய – சூளாமணி:10 1598/2
பட்டமும் குழையும் தோடும் பையவே கனிவிப்பாரும் – சூளாமணி:10 1637/4
சங்கு இவர் வெண் சாமரையும் தாழ் குழையும் நீள் சுடரும் தயங்கி வீச – சூளாமணி:10 1808/2
மேல்


குழையை (1)

வணங்கிய கனம்_குழையை வாங்கி முலை நோவ – சூளாமணி:8 864/1
மேல்


குழைவாய் (1)

கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழைவாய் ஆயில் பலர் பறிப்ப – சூளாமணி:8 1127/3
மேல்


குழைவு (2)

கொங்கையால் சிறிதே குழைவு எய்தினாள் – சூளாமணி:4 156/4
கோதையும் குழைவு இன் பட்டின் கொய்சக தலையும் தாழ – சூளாமணி:10 1639/1
மேல்


குளம் (3)

குளம் ஆயின யோசனை கொண்டனவே – சூளாமணி:7 802/4
குளம் ஆர் குளிர் தாமரை கொண்ட நகை – சூளாமணி:7 804/3
குளம் ஐயால் நற விரி குவளை கண்ணியான் – சூளாமணி:10 1760/3
மேல்


குளவி (1)

ஓல குளவி குருட்டு எண்ணெய் வாணிச்சி – நீலகேசி:5 635/1
மேல்


குளித்த (2)

குடைந்திட எழுந்த நீர் குளித்த தாமரை – சூளாமணி:10 1685/2
அழலவன் குளித்த பின்னை அணங்கு இவர் அந்தி என்னும் – சூளாமணி:10 1700/1
மேல்


குளித்தன-தாம் (1)

குளித்தன-தாம் கொள்ளப்பாடு_இன்மையால் இன்மை கூறி நின்றேற்கு – நீலகேசி:5 513/2
மேல்


குளித்திடுகின்றனள் (1)

குட்டநோயில் குளித்திடுகின்றனள் – யசோதர:3 215/4
மேல்


குளித்து (4)

மடந்தையர் குளித்து எழும் போழ்தின் வாள் முகம் – சூளாமணி:10 1685/3
குழல் அமர் கிளவியார்-தம் கூந்தலுள் குளித்து விம்மி – சூளாமணி:10 1700/3
நீடு ஆர குளித்து ஆடும் நிலைமையரே அவர் எல்லாம் – சூளாமணி:11 2050/4
கலங்கி எங்கும் கண் இல ஆகி கவலை வெள்ள கடலில் குளித்து ஆழும் – நீலகேசி:1 147/2
மேல்


குளித (1)

குளித வாளின் உற்ற புண் – சூளாமணி:9 1372/3
மேல்


குளிப்ப (3)

கொங்கை-வாய் குழலவர் குளிப்ப விட்டன – சூளாமணி:5 368/3
தார் உடைய மார்பினிடை சார் கணை குளிப்ப
வேரொடு பறித்தனர் எழுத்து வரி நோக்கி – சூளாமணி:9 1281/1,2
நீர் குலாம் குருதியுள் குளிப்ப நேர் இனி – சூளாமணி:9 1389/2
மேல்


குளிப்பவும் (1)

ஐம் மிகும் கணை மதன் அம்பு மீ குளிப்பவும்
பைம் மிகும் பொன் அல்குலாள் படா முலை புணை என – உதயணகுமார:2 123/2,3
மேல்


குளிர் (34)

குளிர் இளம் தென்றல் வீச கோல முற்றத்து பந்தை – உதயணகுமார:5 256/3
கொற்ற வேலவன் தன் கோயில் குளிர் மணி கூடம் ஒன்றில் – யசோதர:2 89/2
குஞ்சர குழவி கவ்வி குளிர் மதி கோடு போலும் – சூளாமணி:3 95/1
நளிரும் தெய்வ நறும் குளிர் நாற்றமே – சூளாமணி:4 123/4
கோவை வாய் குழல் அம் குளிர் கொம்பு_அனாள் – சூளாமணி:4 148/1
கொந்து அவிழ்ந்து உமிழப்பட்ட குளிர் மது திவலை தூவ – சூளாமணி:4 165/3
கொடு வாய கிளி கோதி குளிர் நறும் போது உகுத்தனவே – சூளாமணி:4 171/4
குரவகத்து குடைந்து ஆடி குளிர் நறவம் கொப்பளித்து ஆர்த்து – சூளாமணி:4 172/1
குணிக்கப்படாதன குளிர் புனல் நீத்தம் – சூளாமணி:5 283/2
குளிர் கொடியன குழை மாதவி குவி முகையன கொகுடி – சூளாமணி:6 434/3
குடை அவிழ்வன கொழு மலரின குளிர் களியன கோங்கம் – சூளாமணி:6 435/1
கோடி கைத்தலத்தன குளிர் மணி பிணையலே – சூளாமணி:6 467/4
குளிர் முத்தம் நிழற்றும் கோயில் பெரும் கடை குறுக சென்றார் – சூளாமணி:6 507/4
கொற்றவன் அருவி தூங்கும் குளிர் மணி குன்றம் போல – சூளாமணி:6 508/2
குளம் ஆர் குளிர் தாமரை கொண்ட நகை – சூளாமணி:7 804/3
குங்கும குளிர் பூ நெரி தூளி மேல் – சூளாமணி:8 893/1
கோதையும் குழையும் தோடும் குளிர் முத்த வடமும் தாங்கி – சூளாமணி:8 995/3
கோளை யாம் விசும்பிடை குளிர் வெண் திங்களார் – சூளாமணி:8 1053/3
கொடியும் குடையும் குளிர் சாமரமும் – சூளாமணி:8 1073/3
குல மன்னவரும் குளிர் தூங்கினரே – சூளாமணி:8 1079/4
குடையும் கொடியும் குளிர் சாமரையும் – சூளாமணி:9 1229/1
கோளொடு மடுத்த குளிர் மா மதியம் ஏய்ப்ப – சூளாமணி:9 1293/3
கொலை யானை மேல் ஓர் குளிர் வெண் குடை கீழ் – சூளாமணி:9 1464/1
கோபுரமும் கழிந்து குளிர் நகரை வலம்கொடு வீதி குடையோன் செல்ல – சூளாமணி:9 1529/1
கொங்கு உலாம் குளிர் கொள் சோலை குட வரை குவடு சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1544/4
கூடி வண்டு குடையும் குளிர் காவில் – சூளாமணி:10 1580/1
கொங்கு அவிழ் குளிர் கொள் சோலை குன்றின்-நின்று இழிந்த போது – சூளாமணி:10 1668/2
குரு மணி கோவையும் குளிர் பொன் குன்றமும் – சூளாமணி:10 1721/1
குங்குமம் சேர் கொழும் பொடியில் புரண்டு தன் நிறம் சிவந்த குளிர் முத்தாரம் – சூளாமணி:10 1808/3
கொண்டு அறையும் இடி முரசும் கொடி மதிலும் குளிர் புனலும் பொறியும் பூவும் – சூளாமணி:10 1816/3
குருகு அயாவுயிர்க்கும் சோலை குளிர் அணி பழன நாட – சூளாமணி:11 1862/1
குல கிரியும் மலை_அரசும் குளிர் பொழிலும் நளிர் கயமும் – சூளாமணி:11 2044/1
வெப்பம் குளிர் அவை-தாம் அவையேயால் – நீலகேசி:4 367/4
வெய்து ஆய தீயும் குளிர் ஆகிய நீரும் விண் தோய்ந்து – நீலகேசி:4 399/1
மேல்


குளிர்கொள்ள (3)

மண் குளிர்கொள்ள காக்கும் மரபு ஒழிந்து அரசர்-தங்கள் – சூளாமணி:5 264/1
விண் குளிர்கொள்ள ஓங்கும் வெண்குடை வெதும்பும் ஆயின் – சூளாமணி:5 264/2
கண் குளிர்கொள்ள பூக்கும் கடி கய தடமும் காவும் – சூளாமணி:5 264/3
மேல்


குளிர்கொள்ளுமேனும் (1)

தண் குளிர்கொள்ளுமேனும் தாம் மிக வெதும்பும் அன்றே – சூளாமணி:5 264/4
மேல்


குளிர்த்து (1)

வாள்_நுதல் மயிர் குளிர்த்து உரைக்கும் மா தவத்து அடிகள் என்றானும் – நீலகேசி:1 69/3
மேல்


குளிர்தல் (1)

வெய்ய முனிதல் குளிர்தல் வெறுப்பொடு – சூளாமணி:11 2010/2
மேல்


குளிர்ந்ததே (1)

கருவிய வள நகர் கண் குளிர்ந்ததே – சூளாமணி:9 1554/4
மேல்


குளிர்ந்தாங்கு (1)

கூடியிட்டன கொடுமுடி துறுகற்கள் குளிர்ந்தாங்கு
ஆடியிட்டன வன_தெய்வம் அரி_உருவுடையான் – சூளாமணி:7 717/2,3
மேல்


குளிர்ந்திட (1)

மதனமஞ்சிகை மனம் குளிர்ந்திட
விதனம் இன்றி நல் வேகவதியுடன் – உதயணகுமார:5 294/1,2
மேல்


குளிர்ந்து (5)

குறைவு_இல அமுதம் கொண்டு குளிர்ந்து அகம் மகிழ்ந்து கூவ – யசோதர:4 256/2
கொண்டு உவப்பாய்_அல்லை எனினும் குளிர்ந்து உலகம் – சூளாமணி:4 189/3
குலம் மிகு கற்பகம் குளிர்ந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:5 414/4
வெம்பிய கொடு மனம் குளிர்ந்து வெய்யவன் – சூளாமணி:9 1265/2
ஒக்கும் இது என உள்ளம் குளிர்ந்து இனி – நீலகேசி:4 459/1
மேல்


குளிர்ப்ப (2)

தாழ்ச்சியின் மாளிகைக்குள் தக்கவள் மனம் குளிர்ப்ப
காட்டினன் வீணை-தன்னை காவலன் கரந்து இருப்ப – உதயணகுமார:3 160/2,3
கண் அகம் குளிர்ப்ப கல்லார கற்றையும் – சூளாமணி:10 1691/1
மேல்


குளிர்வன (1)

நிழல் நகுவன நிமிர் தழையன நிறை குளிர்வன சாந்தம் – சூளாமணி:6 432/1
மேல்


குளிர்வித்தான் (1)

கோடி குன்ற மன்னவன் ஏறி குளிர்வித்தான் – சூளாமணி:9 1521/4
மேல்


குளிர (8)

அன்ன மெல் நடையினாளை அகம் மகிழ் குளிர கூறி – உதயணகுமார:4 239/3
குடை நிழல் உலகு எலாம் குளிர நின்றதே – சூளாமணி:2 55/4
காரிய கிழவர் சூழ கவின்று கண் குளிர தோன்றி – சூளாமணி:6 510/2
ஒத்து நின்று உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் குளிர ஓம்பி – சூளாமணி:8 934/1
அடிகள் முன் அடித்தியாரால் அங்கை நீர் குளிர ஊட்டி – சூளாமணி:10 1563/1
கோள் நலம் பொலிந்து விண் குளிர குங்கும – சூளாமணி:10 1712/1
கொங்கு சேர் அலங்கலான் குளிர தங்கினாள் – சூளாமணி:10 1728/2
குழவி அம் பரிதி_போல்வான் குருகுலம் குளிர தோன்றி – சூளாமணி:10 1785/1
மேல்


குளிரினால் (1)

செப்பில் அ குளிரினால் தீயது உண்மை போல் – நீலகேசி:8 799/3
மேல்


குளிரும் (1)

எரியும் ஆணையான் குளிரும் ஈகையான் – சூளாமணி:7 594/1
மேல்


குளிருமாறு (1)

கொம்பின்_அனையாள் குளிருமாறு குயில்வித்தாள் – சூளாமணி:8 865/4
மேல்


குளிறு (1)

குளிறு வாள் உழுவை_அன்னான் குமார காலத்து முன்னே – சூளாமணி:5 303/1
மேல்


குளிறுகின்றவே (1)

குழை வளர் அசோகின் மேல் குளிறுகின்றவே – சூளாமணி:11 1896/4
மேல்


குளிறும் (1)

குளிறும் இன்னியம் குழுமலில் செழு மலை கொடுமுடி உடன் ஆர்த்த – சூளாமணி:8 874/3
மேல்


குற்ற (1)

எய்ய குற்ற எறிய புணர்க்கும் கால் – நீலகேசி:5 536/2
மேல்


குற்றங்கள் (3)

தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி-தங்கள் மேல் குற்றங்கள்
நிலைபெற உரைத்து இன்மை நிறுத்துவன் யான் என்று தன் – நீலகேசி:2 204/2,3
சொல்லிய குற்றங்கள் துன்னும் என அது சொல்லினனே – நீலகேசி:4 384/4
நாடிய குற்றங்கள் நண்ணல என்ன – நீலகேசி:7 766/4
மேல்


குற்றத்தராய் (1)

கோமான் முதலார் குணங்களில் குன்றிய குற்றத்தராய்
தாம் ஆம் பெரிய தவம் தலைநிற்பினும் தன்மை பெறார் – நீலகேசி:1 83/2,3
மேல்


குற்றம் (33)

ஏச வன் சிறைசெய் குற்றம் எண்ணுறேல் பெருக்க என்றான் – உதயணகுமார:1 105/4
மற்று இங்கு ஒர் குற்றம் வருமாயினும் நங்கள்_போல்வார் – சூளாமணி:0 3/3
குற்றம் ஆயது ஒன்று உண்டு குணங்களால் – சூளாமணி:4 140/3
குறையில் கொற்றவ குற்றம் அங்கு இல்லையே – சூளாமணி:7 648/4
உண்டு இங்கு ஓர் குற்றம் எனில் யானும் ஒட்டாமை உண்டோ – நீலகேசி:0 6/4
தீ_வினை செய் வாயிலொடு செற்ற மன குற்றம்
மா வினையின் ஆம் வெகுளி மானமொடு மாயம் – நீலகேசி:1 107/1,2
செய் குற்றம் நீக்கல் திரிந்தாரை நிறுத்தல் இன்றி – நீலகேசி:1 123/2
பல் வகைய பெரும் குற்றம் பதம்பதமாய் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 178/4
கொள்ளுமேல் குற்றம் அஃதா கூடுமே பற்றும் ஆங்கண் – நீலகேசி:3 261/2
கொல்_வினை அஞ்சி புலால் குற்றம் என்பதை – நீலகேசி:4 327/1
கொல்வதும் தின்பதும் குற்றம் மற்று என்னாய் – நீலகேசி:4 330/4
குற்றம் அன்றோ சென்று கூடுவது ஏடா – நீலகேசி:4 332/4
புறஞ்சொல் இது அன்று புலால் குற்றம் என்று – நீலகேசி:4 347/3
குற்றம் என்ன பிச்சையும் குறித்துழி புகாது தான் – நீலகேசி:4 356/3
கொல்ல வந்த ஊன்களும் குற்றம் என்றவாறு-கொல் – நீலகேசி:4 361/4
குற்றம் இவை என கூறிதி அன்றோ – நீலகேசி:4 370/4
நய பிரமாணங்கள் மேல் குற்றம் நாடுவன் யான் எனவே – நீலகேசி:4 375/4
குற்றம் இவையிவை ஆதலை கேள் என கூறினனே – நீலகேசி:4 376/3
அன்று எனலாமோ அறைந்த பல் குற்றம் அவையவையே – நீலகேசி:4 378/4
நின்று கோள் செய்யும் என்றால் நீடிய குற்றம் ஆகாது – நீலகேசி:4 439/2
குடையினான் இறைவன் என்றால் குற்றம் இங்கு என்னை என்றாள் – நீலகேசி:4 446/4
கூறியவாற்றால் உயிர் உண்மை கூறலும் குற்றம் என்னோ – நீலகேசி:5 507/4
குற்றம் என்ற குறளையே ஒப்பன – நீலகேசி:5 535/1
கொண்டுபோகினும் கொள்ளினும் குற்றம் இல் – நீலகேசி:5 549/3
கொண்ட நின் கோளின்-கண் குற்றம் உண்டாமோ – நீலகேசி:5 591/4
சுரந்த பல் குற்றம் சொல கேட்டிருந்தான் – நீலகேசி:5 600/2
அந்தம்_இலா குற்றம் ஆம் என சொல்லும் – நீலகேசி:5 603/2
கூடும் அ வாசமும் குற்றம் ஒன்று இல் எனின் – நீலகேசி:5 620/2
முதல் சொன்ன குற்றம் முடிந்தனவாமே – நீலகேசி:5 625/4
உதப்பி என்னும் குற்றம் உரை எனக்கு என்ன – நீலகேசி:7 739/4
கூட்டி மிடறும் கொள குற்றம் என்னோ – நீலகேசி:7 757/4
கூறினாய் அது குற்றம் உடைத்து அரோ – நீலகேசி:10 882/4
குற்றம் இல் அறம் கொள்ளின் மற்று எம்மொடு – நீலகேசி:10 892/3
மேல்


குற்றமும் (1)

என்றே உரைக்கில் இரு வழி குற்றமும் ஆம் – நீலகேசி:5 656/3
மேல்


குற்றமே (1)

குறிகொண்டார் உரை அன்றால் குற்றமே கொளல் உறுவாய் – நீலகேசி:4 306/3
மேல்


குற்றியின் (1)

விளக்கிடு குற்றியின் விரிந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:9 1407/4
மேல்


குற்றேவல் (1)

ஈண்டு வந்து இசை குற்றேவல் எம் இறை அடி-கண் செய்தாய் – சூளாமணி:6 546/3
மேல்


குற்றேவலார் (1)

ஒன்றி நீர் தருக என உழை குற்றேவலார்
சென்று அவர்க்கு அருள் இது என்று செப்பினார் – சூளாமணி:4 238/3,4
மேல்


குற்றேவற்கு (1)

உற்றது ஓர் சிறு குற்றேவற்கு உரியராய் கருதி தானே – சூளாமணி:6 569/2
மேல்


குற்றேவேல் (1)

கொடுப்பாயும் நீயே எம் குற்றேவேல் வேண்டாய் – சூளாமணி:6 541/3
மேல்


குறங்கின் (2)

மருமகள் வணங்க முன்னே வல புடை குறங்கின் ஏற்றி – சூளாமணி:8 986/1
மங்கையை வல புடை குறங்கின் மேல் இரீஇ – சூளாமணி:10 1759/1
மேல்


குறங்கு (3)

இளம் மணி படம் பொன் வாழை இரு குறங்கு ஆலம் பண்டி – உதயணகுமார:4 229/3
குறங்கு கடித்து அது – யசோதர:3 213/3
ஒன்று தன் செறி குறங்கு ஊன்றி கைத்தலம் – சூளாமணி:9 1517/1
மேல்


குறத்தி (1)

வாகுடன் குறத்தி வேடம் வகுத்தனன் குறிகள் கூற்றாம் – உதயணகுமார:1 109/2
மேல்


குறள்-கண்ணும் (1)

கொன்ற பாவம் உண்டாயின் குறள்-கண்ணும்
ஒன்றுமே என்று உரைப்பன் ஒப்பார் யார் – நீலகேசி:5 544/1,2
மேல்


குறள்மகன் (1)

கொல் நவில் பூதம் போலும் குறள்மகன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:7 679/4
மேல்


குறள்ளை (1)

பொய் குறள்ளை கடும் சொல் பயன்_இல் சொல் – நீலகேசி:5 531/1
மேல்


குறளும் (1)

தேரையாய் குறளும் சிந்தும் மிதந்தன சில்ல சிந்தி – சூளாமணி:10 1677/2
மேல்


குறளையே (1)

குற்றம் என்ற குறளையே ஒப்பன – நீலகேசி:5 535/1
மேல்


குறி (31)

குறி உணர்ந்து அதன் கூறுதல் உற்றதே – நாககுமார:1 25/4
குறி கொண்டு ஆயிரத்தினோரை கொன்றிடும் ஒருவனாக – நாககுமார:2 61/2
தஞ்சமாய் எங்கட்கு எல்லாம் தவ முனி குறி உரைப்ப – நாககுமார:4 111/2
கொங்கு அலர் தெரியலான் திறத்தில் கொள் குறி
இங்கு யான் இசைத்ததே அமையும் அல்லது ஓர் – சூளாமணி:5 409/1,2
கொலை தொழில் கொள் வாள் கணின் அகத்த குறி கண்டீர் – சூளாமணி:6 453/4
கொண்ட தன் குசை குறி
கண்டு மன்னு கதியினால் – சூளாமணி:9 1376/1,2
ஐந்து உரைப்பில் உரு உழப்பு அறிவோடு குறி செய்கை – நீலகேசி:2 177/2
சிங்கும் தன் குறி உழப்பு செய்கை என்று இவை மூன்றும் – நீலகேசி:2 194/2
உழப்பு அறிவு குறி செய்கை ஒருவனவே என சொன்னார்க்கு – நீலகேசி:4 304/3
குணங்கள் அல்லால் பொருள் வேறு இல்லை ஆயின் குறி பொருள் ஆம் – நீலகேசி:4 381/1
வேதனையொடு குறி செய்கை இல என விரிப்பும் – நீலகேசி:5 480/2
மருவாதன மாண் குறி அத்துணை செய் – நீலகேசி:5 484/2
புல்லிய ஒற்றுமையில் குறி ஆகிய பொய் உயிரும் – நீலகேசி:5 494/2
ஆறு குறி ஆவனவும் ஆய புலம்-தாமும் – நீலகேசி:5 521/1
கூறு குறி ஆறும் அவை கொள்ளும் வகை-தாமும் – நீலகேசி:5 521/2
மாறு குறி மாறி குறி என்று மயக்காதே – நீலகேசி:5 521/3
மாறு குறி மாறி குறி என்று மயக்காதே – நீலகேசி:5 521/3
கண்ணின் குறி மூக்கின் குறி மெய்யின் குறி செவியின் – நீலகேசி:5 522/1
கண்ணின் குறி மூக்கின் குறி மெய்யின் குறி செவியின் – நீலகேசி:5 522/1
கண்ணின் குறி மூக்கின் குறி மெய்யின் குறி செவியின் – நீலகேசி:5 522/1
நண்ணும் குறி நாவின் குறி நாடின் மனத்தோடு – நீலகேசி:5 522/2
நண்ணும் குறி நாவின் குறி நாடின் மனத்தோடு – நீலகேசி:5 522/2
எண்ணும் குறி ஆவன இ ஆறும் என கொள் நீ – நீலகேசி:5 522/3
பண்ணின் குறி ஏசும் மொழி பாவை என சொல்லும் – நீலகேசி:5 522/4
அறிவு குறி என்பனவின் ஆய புலம் ஒன்றேல் – நீலகேசி:5 523/1
அறிவு குறி என்பனவும் ஆகும் அவை ஒன்றே – நீலகேசி:5 523/2
உண்மை குறி கொள்ளும் உணர்வின் புலம் அது எய்தாது – நீலகேசி:5 524/1
எண்ணின் உணர்வோடு குறி இ வகைய என்னில் – நீலகேசி:5 524/2
கூட்டமான குறி எனின் அலதை – நீலகேசி:5 533/1
கொல் சின வேழம் குறி நிலை செய்த குணத்தின்னீர் – நீலகேசி:5 566/4
கோது_இல் அங்கு ஓர் குறி உயிரே கொள்ளின் நும் கோள் அழிவாம் அ – நீலகேசி:5 567/2
மேல்


குறி-தாம் (2)

குறி-தாம் இவை ஆறினும் கூறுவது என் – நீலகேசி:5 489/3
வேறு குறி-தாம் உணர்வின் விள்ளுவல் இனி கேள் – நீலகேசி:5 521/4
மேல்


குறிக்கப்டாமையின் (1)

குறிக்கப்டாமையின் கொல் வினை கூடான் – நீலகேசி:4 336/1
மேல்


குறிக்கோள் (1)

அடங்கல் குறிக்கோள் முதலாயினவாய் – நீலகேசி:6 674/1
மேல்


குறிகள் (3)

வாகுடன் குறத்தி வேடம் வகுத்தனன் குறிகள் கூற்றாம் – உதயணகுமார:1 109/2
அவ குறிகள் கண்டு அரசன் அன்பில் தேவிக்கு ஏதம் என்று – உதயணகுமார:2 139/2
நினை-மின் அ குறிகள் உண்டு என் நேர்மையில் கேட்பிர் ஆயின் – நாககுமார:2 45/3
மேல்


குறிகொண்டாய் (1)

குறிகொண்டாய் ஒன்று கூறு எனக்கு என்னவே – நீலகேசி:10 870/4
மேல்


குறிகொண்டார் (1)

குறிகொண்டார் உரை அன்றால் குற்றமே கொளல் உறுவாய் – நீலகேசி:4 306/3
மேல்


குறிஞ்சி (3)

கொடிச்சியர் புனத்து அயல் குறிஞ்சி நெய் பகர் – சூளாமணி:1 33/1
என்று அவன் பாட கேட்டே இறைஞ்சின குறிஞ்சி ஏகா – சூளாமணி:6 542/1
இனியன பல சுனை அயலன இறுவரையன குறிஞ்சி – நீலகேசி:1 16/4
மேல்


குறித்த (3)

அறவுரை அருளி செய்த அ முனி குறித்த நான்கும் – நாககுமார:2 59/1
குமரனை குறித்த வெம் சொல் குறை சென்று முடியும் எல்லை – சூளாமணி:9 1145/2
குறித்த பொருளின் குணமால் இவையே – நீலகேசி:6 676/4
மேல்


குறித்து (1)

பேரினும் உருவினும் பெறல் இலன் ஆதல் இன்றா குறித்து
தேரினும் இனி அது செய்தவர் இல் என செப்புவவே – நீலகேசி:9 829/3,4
மேல்


குறித்துழி (1)

குற்றம் என்ன பிச்சையும் குறித்துழி புகாது தான் – நீலகேசி:4 356/3
மேல்


குறிது (1)

காதொடு கண் பிறழ்ந்து உளது கை குறிது
ஊதிய வயிற்றது என்று உருவம் ஓதினான் – சூளாமணி:10 1598/3,4
மேல்


குறிப்பது (1)

கூர் அறிவு உடைய நீரார் குறிப்பது மனத்தினாலே – யசோதர:4 232/4
மேல்


குறிப்பில் (2)

செங்கயல் உருவ வாள் கண் தேவி-தன் குறிப்பில் சேர்ந்த – சூளாமணி:10 1624/1
பணியின் அமைத்திடல் குறிப்பில் பல உருவும் நனி கோடல் – சூளாமணி:11 2056/3
மேல்


குறிப்பின் (2)

கொதி நுனை பகழியான் குறிப்பின் அல்லது ஒன்று – சூளாமணி:2 58/1
கோணை நூற்பவரை தன் சொல் குறிப்பின் மேல் நிறுத்த வல்லான் – சூளாமணி:5 301/2
மேல்


குறிப்பினை (2)

கொற்றவன் குறிப்பினை அறிந்து கூறிய – சூளாமணி:3 113/3
மேயின குறிப்பினை அறிந்து மெல்லவே – சூளாமணி:8 1046/3
மேல்


குறிப்பு (14)

தனையன் வந்து உதித்த பின்னை தகு குறிப்பு உண்டோ என்று – நாககுமார:2 45/1
ஏம் மரு கடல் அம் தானை இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – சூளாமணி:3 96/3
ஆங்கு அவன் அரசர்_கோமான் குறிப்பு அறிந்து அருளப்பட்டீர் – சூளாமணி:3 104/1
கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி இருந்த பின் குண_குன்று ஒப்பான் – சூளாமணி:3 105/2
கொற்றவ குறிப்பு உண்டாயின் கொடுப்பது குணம்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:5 306/4
கொங்கு வண்டு அலைந்த தாரான் குறிப்பு அறிந்து இவைகள் எல்லாம் – சூளாமணி:5 347/1
உழையவர் குறிப்பு அறிந்து அகல ஒண் சுடர் – சூளாமணி:5 380/3
எஞ்சல்_இல் ஓலை காட்ட இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – சூளாமணி:6 512/3
கொற்றவன் குறிப்பு இது ஆயின் கூவி தன் அடியன்மாரை – சூளாமணி:6 569/1
அங்கு அவள் குறிப்பு நோக்கி அமுதமாபிரபை என்னும் – சூளாமணி:8 1004/1
குழலை யான் திருத்தி கோதை சூட்டுவன் குறிப்பு உண்டாயின் – சூளாமணி:8 1022/1
கொடி மணம் புணர்க்கலுற்ற குறிப்பு அறி நீ சென்று என்றார் – சூளாமணி:10 1563/4
கொந்து அவிழும் பூம் குழலும் கோதைகளும் மூழ்கும் குவளை வாள் கண்ணி வரு குறிப்பு அறியமாட்டாள் – சூளாமணி:10 1755/4
குறிப்பு_அல சொல்லிய நாவை கொடிற்றால் – சூளாமணி:11 1937/2
மேல்


குறிப்பு_அல (1)

குறிப்பு_அல சொல்லிய நாவை கொடிற்றால் – சூளாமணி:11 1937/2
மேல்


குறிப்பும் (1)

குணங்கள்தாம் அல்ல கோன் குறிப்பும் அன்று என – சூளாமணி:12 2106/3
மேல்


குறிப்பொடு (1)

கொதி தவழ் வேலினான்-தன் குறிப்பொடு கூடிற்று அன்றே – சூளாமணி:5 297/4
மேல்


குறியளோ (1)

குறியளோ நெடியளோ நூல் ஒழிப்பாய் கூறிக்காண் – நீலகேசி:4 300/4
மேல்


குறியன் (1)

எஞ்சல்_இல் குறியன் காணாய் எமக்கு நீ இறைவன் என்றார் – நாககுமார:4 111/4
மேல்


குறியாகவே (1)

குண்டலகேசி பெயரை குறியாகவே கொண்டாள் – நீலகேசி:2 164/4
மேல்


குறியாம் (1)

ஆரியசத்தை அலால் கந்தம் வேறு இல்லையேல் குறியாம்
ஆரியசத்தையும் கந்தமும் வேறு எனின் வேறு அவை ஆம் – நீலகேசி:4 383/1,2
மேல்


குறியிடம் (1)

பெயர்ந்து தோழி குறியிடம் துன்னினாளே – யசோதர:2 117/4
மேல்


குறியும் (3)

என்று அவர் குறியும் சொல்ல எழில் முடி புதல்வர்க்கு ஈந்தான் – நாககுமார:3 77/4
செவ்வியும் குறியும் செப்பி சென்றவள் எய்தலோடும் – யசோதர:2 114/2
ஒட்டிய குறியும் சொன்னாள் ஒள்_இழை உவப்புற்றாளே – யசோதர:2 115/4
மேல்


குறியோடு (2)

ஒருங்கு குறியோடு உணர்வு தோன்றி உடன் கொள்க – நீலகேசி:5 525/1
ஒருங்கு குறியோடு உணர்வு தோன்றல் இல ஆமே – நீலகேசி:5 525/3
மேல்


குறு (3)

கொண்டு நின் கொற்ற வாளில் குறு மறி ஒன்று கொன்றே – யசோதர:2 137/2
கோது_இலா குண கொம்பு_அன்னாள் குறு நகை முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 1003/4
கொம்பின் குழைந்து குறு முறுவல் கொண்டு அகல்வார் – சூளாமணி:10 1655/4
மேல்


குறுக்கி (1)

வசம்பட குறுக்கி நீட்டி வரிசையில் பாடலோடும் – உதயணகுமார:1 106/3
மேல்


குறுக (2)

குளிர் முத்தம் நிழற்றும் கோயில் பெரும் கடை குறுக சென்றார் – சூளாமணி:6 507/4
ஒன்ற ஓர் மாயம் காட்டி உளைவித்து குறுக ஓடி – சூளாமணி:7 695/3
மேல்


குறுகலது (1)

கோள் வினை பயின்ற கூற்றம் குறுகலது ஆயின் என்றார் – சூளாமணி:11 1854/4
மேல்


குறுகி (3)

பொன் எயில் குறுகி கைம்மா புரவலன் இழிந்து உள் புக்கு – நாககுமார:1 14/1
கொலைக்களம் குறுகி நின்றும் குலுங்கலர் குணங்கள்-தம்மால் – யசோதர:1 59/1
ஓத நித்திலம் புரி வளை ஒளியவன் குறுகி
ஏதம் மற்று இது கடிந்தனன் இன்னினி அடிகள் – சூளாமணி:7 726/2,3
மேல்


குறுகிய (1)

குறுகிய தடற்றுள் வாள் போல் கொண்டு இயல் உடம்பின் வேறாய் – யசோதர:1 50/3
மேல்


குறுகின் (1)

தீங்கு_அது குறுகின் தீய நயமும் நல் நயம்-அது ஆமே – யசோதர:2 151/4
மேல்


குறுகினன் (1)

குறுகினன் கோடி மா சிலை வன் குன்றமே – சூளாமணி:9 1511/4
மேல்


குறுகு-மின் (1)

கூவி யான் குறை உளது என குறுகு-மின் நமர் என்று – நீலகேசி:1 61/3
மேல்


குறுநரி (1)

ஆளிகட்கு அரசன் பாங்கு ஓர் குறுநரி அறிவு இல்லாது – சூளாமணி:9 1169/1
மேல்


குறும்பரை (1)

எண்கள் தாம் உடைய எண்மர் குறும்பரை எறிந்து வீழ்த்தார் – சூளாமணி:12 2116/4
மேல்


குறும்பு (2)

கோணை செய் குறும்பு கூர் மடங்கும் ஆறு போல் – சூளாமணி:8 1066/2
செருக்கிய வினைவர் வாழும் திண் குறும்பு அழிக்கலுற்றான் – சூளாமணி:12 2114/4
மேல்


குறுமயிரெறிந்து (1)

குடி தொடர் இரண்டும் கேட்டே குறுமயிரெறிந்து கண்ணுள் – சூளாமணி:6 562/1
மேல்


குறை (12)

நா மாண்பு உரைக்கும் குறை என் இது நாம வென் வேல் – சூளாமணி:0 4/1
குறை இது கூறு-மின் சென்று தூதிர்காள் – சூளாமணி:7 690/2
குறை என்று எங்களை குமர நீ பணித்ததும் கூற – சூளாமணி:7 702/2
குமரனை குறித்த வெம் சொல் குறை சென்று முடியும் எல்லை – சூளாமணி:9 1145/2
அன்னவர் தம்முளானே குறை பிணம் ஒருவன் ஆகி – சூளாமணி:12 2118/2
ஏவலாளரும் இதற்கு எய்தும் இயல் குறை முயல்க – நீலகேசி:1 61/2
கூவி யான் குறை உளது என குறுகு-மின் நமர் என்று – நீலகேசி:1 61/3
முன்னம் நான் பரவிய வரங்கள் முடி குறை கொடுப்பதற்கு எனவே – நீலகேசி:1 65/4
கோயிலை யான் புக விலக்கும் குறை என்னை முறை திருத்தும் – நீலகேசி:2 168/2
குறை என்னை வான் வயிற்றால் குண்டலமாகேசி இ – நீலகேசி:2 198/3
தருதல் அல்லது தம் குறை ஈது எனார் – நீலகேசி:2 213/3
பல சொல்லி குறை என்னை பஞ்சமா கந்தமே – நீலகேசி:4 296/1
மேல்


குறைத்தனர் (1)

கொலை_வலாளர் குறைத்தனர் ஈர்ந்தனர் – யசோதர:3 182/3
மேல்


குறைத்திடும் (1)

கொலை மலி கொடுமை-தன்னை குறைத்திடும் மனத்தில் கோல – யசோதர:1 71/3
மேல்


குறைதல் (1)

குறைதல்_இல் இன்பம் கொடுப்பாயும் நீயே – சூளாமணி:6 541/2
மேல்


குறைதல்_இல் (1)

குறைதல்_இல் இன்பம் கொடுப்பாயும் நீயே – சூளாமணி:6 541/2
மேல்


குறைந்து (1)

குறைந்து பூதங்கள் கூட்டம் உண்டாம் அவண் – நீலகேசி:10 876/1
மேல்


குறைந்தும் (1)

கொடு வில் எயினர்கள் கொல்ல குறைந்தும்
விடல்_இல வேதனை வேந்த விலங்கே – சூளாமணி:11 1962/3,4
மேல்


குறைந்தே (1)

கூற்றம் போல்வது ஓர் கொடுமையை உடையவள் குறைந்தே – நீலகேசி:1 57/4
மேல்


குறைபடூஉம் (1)

அருவு ஆயில் யாப்பு இல்லை அன்று ஆயின் குறைபடூஉம்
இரு ஆறின் கூட்டமும் தீது என்பது எம் இடமே – நீலகேசி:4 305/1,2
மேல்


குறைபாட்டதும் (1)

குன்றாத ஒன்றும் குறைபாட்டதும் கூறுபவ்வே – நீலகேசி:1 124/3
மேல்


குறைபெறு (1)

குறைபெறு வேட்கை கேட்ட கொற்றவன் மனத்தின் எண்ணி – உதயணகுமார:5 243/3
மேல்


குறையில் (1)

குறையில் கொற்றவ குற்றம் அங்கு இல்லையே – சூளாமணி:7 648/4
மேல்


குறையே (1)

குத்திய பல் குறையே அன்றியும் இ பொருள் எல்லாம் – நீலகேசி:4 292/3
மேல்


குறைவு (7)

கூறு நல் விதி புணர்ந்து குறைவு இன்றி செல்வம் ஆம் முன் – உதயணகுமார:1 4/2
கோல் தொழில் நடத்தி மன்னன் குறைவு இன்றி செல்லுகின்றான் – உதயணகுமார:4 187/4
உள் புடை இருப்ப நாளும் ஒரு குறைவு இன்றி துய்த்து – உதயணகுமார:4 241/2
குறைவு_இல அமுதம் கொண்டு குளிர்ந்து அகம் மகிழ்ந்து கூவ – யசோதர:4 256/2
குறைவு_இலா முடிந்த பின் குண_குன்று_ஆயினார் – சூளாமணி:4 191/2
குறைவு_இலா தியானம் என்னும் கொற்ற வாள் உருவிக்கொண்டான் – சூளாமணி:12 2115/4
குழுவன பிரிவன குறைவு இல நிலையின – நீலகேசி:4 450/1
மேல்


குறைவு_இல (1)

குறைவு_இல அமுதம் கொண்டு குளிர்ந்து அகம் மகிழ்ந்து கூவ – யசோதர:4 256/2
மேல்


குறைவு_இலா (2)

குறைவு_இலா முடிந்த பின் குண_குன்று_ஆயினார் – சூளாமணி:4 191/2
குறைவு_இலா தியானம் என்னும் கொற்ற வாள் உருவிக்கொண்டான் – சூளாமணி:12 2115/4
மேல்


குறைவே (1)

தக்கவர்க்கு ஒத்து அதில் தன்னம் குறைவே – சூளாமணி:11 2001/4
மேல்


குன்ற (1)

கோடி குன்ற மன்னவன் ஏறி குளிர்வித்தான் – சூளாமணி:9 1521/4
மேல்


குன்றதன் (1)

கல் மாடு பொன் வளரும் கதிர் மணி குன்றதன் மேலார் – சூளாமணி:11 2051/2
மேல்


குன்றம் (20)

காட்டினன் குன்றம் ஏறி கானகம் கழிந்து போந்து – உதயணகுமார:3 153/3
மரம் தலை இணங்கி வான் தோய் மணி வளர் வயிர_குன்றம் – சூளாமணி:5 273/1
கணிக்கப்படாத கதிர் மணி குன்றம்
பிணிக்கப்படாதவர் யார் அவை பெற்றால் – சூளாமணி:5 283/3,4
மதி தவழ் குன்றம் எல்லாம் வணக்கிய பின்றை மண்ணும் – சூளாமணி:5 297/3
கொற்றவன் அருவி தூங்கும் குளிர் மணி குன்றம் போல – சூளாமணி:6 508/2
குன்றம் அன்ன திண் தோள் மிசை குண்டலம் – சூளாமணி:7 630/3
மூசின மணி வண்டு ஆர்க்கும் முருகு_அறா மூரி குன்றம்
காய் சின வேலினான்-தன் கண் களிகொள்ள காட்டி – சூளாமணி:7 768/2,3
குலிக சேறு அலம்பி குன்றம் கொப்புளித்திட்டது ஒப்ப – சூளாமணி:7 769/3
மா இரு விசும்பின் மான்று மழை தவழ் குன்றம் போல – சூளாமணி:8 854/3
மன்னிய வயிர குன்றம் வலம்புரி மணியின் கோவை – சூளாமணி:8 919/2
இருள் இரும் குன்றம் ஏய்க்கும் இரும் பிணர் எருத்தம் ஏறி – சூளாமணி:8 926/3
சேய் இரும் குன்றம் ஈன்ற செழும் மணி சலாகை போல்வாள் – சூளாமணி:8 984/4
வெண்ணெயின் குன்றம் தீயால் வெதும்புகின்றதனோடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1020/4
கோது_இலா மாரி பெய்த கோடை அம் குன்றம் ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1170/4
வனை கதிர் குன்றம் போல மணி_வண்ணன் மறைந்து போனான் – சூளாமணி:9 1459/4
குன்றம் ஒன்று எடுத்தலும் கொணர்ந்து கூறினார் – சூளாமணி:9 1509/3
குன்றம் ஓர் குன்றம் கொண்டு எழுந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1517/4
குன்றம் ஓர் குன்றம் கொண்டு எழுந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1517/4
கோடி குன்றம் கோடு இயல் போலும் குவவு தோள் – சூளாமணி:9 1521/1
வரி கழல் மன்னர் என்னும் மணி நெடும் குன்றம் எல்லாம் – சூளாமணி:10 1834/1
மேல்


குன்றமும் (1)

குரு மணி கோவையும் குளிர் பொன் குன்றமும்
அரு மணி கலங்களும் அரத்த ஆடையும் – சூளாமணி:10 1721/1,2
மேல்


குன்றமே (3)

விலக நின்றது விஞ்சையர் குன்றமே – சூளாமணி:4 120/4
குறுகினன் கோடி மா சிலை வன் குன்றமே – சூளாமணி:9 1511/4
படி மேல் மணி அருவி பாரித்த குன்றமே – சூளாமணி:9 1519/4
மேல்


குன்றவன் (1)

பொன் அம் குன்றவன்
மின்னும் வாளினன் – சூளாமணி:9 1299/1,2
மேல்


குன்றா (1)

குன்றா வென்றி குன்று உறழ் யானை கொலை வேலோய் – சூளாமணி:5 313/2
மேல்


குன்றாத (2)

குன்றாத ஒன்றும் குறைபாட்டதும் கூறுபவ்வே – நீலகேசி:1 124/3
குன்றாத மதி முகத்து குண்டலமாகேசியே – நீலகேசி:2 173/4
மேல்


குன்றி (1)

குன்றி தத்தமுள் யாவையும் கூடுமேல் – நீலகேசி:10 878/3
மேல்


குன்றிடை (1)

குன்றிடை சீயம்-தன் மேல் கொள புணர்த்திடுவன் என்றான் – சூளாமணி:7 695/4
மேல்


குன்றிய (1)

கோமான் முதலார் குணங்களில் குன்றிய குற்றத்தராய் – நீலகேசி:1 83/2
மேல்


குன்றியும் (1)

குன்றியும் கூடியும் நின்றும் கொள் பயம் – நீலகேசி:8 812/3
மேல்


குன்றில் (2)

காளை-பால் பட்டு வெய்யோன் குட திசை கன பொன் குன்றில்
சூளி வாய் அருவி மாலை சுடர் முடி சென்னி சேர்ந்தான் – சூளாமணி:8 1025/3,4
ஆய்ந்தவரோடு போதந்து ஆழியான் அருவி குன்றில்
காய்ந்து வந்து இறுத்த பின்றை கடி நகர் நமது தன் மேல் – சூளாமணி:9 1187/1,2
மேல்


குன்றிற்கு (1)

குன்றிற்கு மருங்கு வாழும் குழூஉ களிற்று இனங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:7 772/1
மேல்


குன்றின் (10)

கோலும் பீலிய கோடு உயர் குன்றின் மேல் – சூளாமணி:1 21/2
கொங்கு உடை வயிர குன்றின் கொழும் சுடர் விளக்கிட்டு ஆங்கு – சூளாமணி:5 255/1
குன்றின் மேல் பெறுவது என் வந்து கொள்க யான் – சூளாமணி:7 689/2
களைதல் யாவர்க்கும் அரியது கன மணி குன்றின்
உளது கோளரி உரும் என இடித்து உயிர் பருகி – சூளாமணி:7 706/2,3
பெரும் தகை அரும் கல பெயர் கொள் குன்றின் மேல் – சூளாமணி:9 1259/2
குன்றின் மேல் குடை வேந்திர்காள் – சூளாமணி:9 1356/4
குன்றின் மேல் இருந்து நீ நின் குழுவினுள் மொழிவது அல்லால் – சூளாமணி:9 1448/3
புலம் கொண்ட வயிர குன்றின் புடை வரும் பரிதி போல – சூளாமணி:9 1460/3
வேய் விரி வெள்ளி குன்றின் விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1551/2
காந்தள் அம் குன்றின் கன பொன் மணி அறை மேல் – சூளாமணி:10 1658/3
மேல்


குன்றின்-நின்று (1)

கொங்கு அவிழ் குளிர் கொள் சோலை குன்றின்-நின்று இழிந்த போது – சூளாமணி:10 1668/2
மேல்


குன்றினால் (1)

குன்றினால் செறிக்கப்பட்ட குமரி நீர் அமிர்த யாறு – சூளாமணி:8 1111/2
மேல்


குன்றினில் (1)

குன்றினில் கூர்ங்கை நட்டால் கூடும் நோய் யாதிற்கு உண்டோ – நீலகேசி:4 429/3
மேல்


குன்றினும் (2)

குன்றினும் பெரியான் கூற்றினும் வெய்யோன் கொண்டனன் தண்டு கை வலித்தே – சூளாமணி:9 1321/4
கொல்வன் என்றவன் கூர்ம் படை குன்றினும்
செல்வன் என்று அயலார் மனை சேரினும் – நீலகேசி:5 547/1,2
மேல்


குன்று (19)

குன்று என திரண்ட தோளான் குமரனும் கேட்டு வந்து – நாககுமார:3 92/1
குன்று சூழ் வன சாலத்து குமரன் சென்று இருந்த அன்றே – நாககுமார:4 109/4
மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் – யசோதர:1 23/4
நெய் விரிந்தன நீள் இரும் குன்று எலாம் – சூளாமணி:1 17/4
கோடு உயர் குன்று என குலவு தோளினன் – சூளாமணி:3 76/3
கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி இருந்த பின் குண_குன்று ஒப்பான் – சூளாமணி:3 105/2
குறைவு_இலா முடிந்த பின் குண_குன்று_ஆயினார் – சூளாமணி:4 191/2
குன்றா வென்றி குன்று உறழ் யானை கொலை வேலோய் – சூளாமணி:5 313/2
மற்று அவன் அருளின் வந்தான் மரகத மணி குன்று ஒப்ப – சூளாமணி:6 552/1
குன்று சூழ்ந்த குழு மலர் கானகம் – சூளாமணி:7 777/2
கோது_இலா குணம் புரி குன்று_அனாற்கு ஒரு – சூளாமணி:8 910/3
நீல மா மணி குன்று ஏய்ப்ப நிழல் எழுந்து இலங்கும் மேனி – சூளாமணி:8 979/1
குன்று உடை அரசன் முன்னை கூப்பிய கையன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1144/4
கோள் என நாள் என மின்னுபு குன்று எறி – சூளாமணி:9 1242/1
குன்று போல் பெருகிய குவவு தோளினான் – சூளாமணி:9 1255/4
நீல மா மணி குன்று ஒப்பான் நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டான் – சூளாமணி:9 1442/4
மீது ஆர்ந்த வெண் நிலா சுடர் ஒளியும் வெள்ளி குன்று அனைய தோளும் – சூளாமணி:9 1533/2
மாம் தளிர்கள் மருங்கு அணிந்த மணி அருவி குன்று உடைய மகதை கோவே – சூளாமணி:10 1818/4
படாம் முக களிற்றினான்-தன் பவழ குன்று அனைய மார்பில் – சூளாமணி:10 1823/3
மேல்


குன்று_அனாற்கு (1)

கோது_இலா குணம் புரி குன்று_அனாற்கு ஒரு – சூளாமணி:8 910/3
மேல்


குன்றுதல் (1)

குணங்கள் உடையன குன்றுதல்_இல்லாய் – நீலகேசி:1 145/3
மேல்


குன்றுதல்_இல்லாய் (1)

குணங்கள் உடையன குன்றுதல்_இல்லாய்
வணங்குவன் நின் அடி வைகல்_இல் நாளும் – நீலகேசி:1 145/3,4
மேல்


குன்றும் (3)

தேம் மிடை கானல் வேலி செழு மணல் குவாலும் குன்றும்
பூ மிடை தடமும் காவும் புக்கவர்க்கு அரணம் ஆகா – சூளாமணி:8 992/1,2
குன்றும் தலையுள் பெறப்பாடு எய்தல் கோடு உறுப்பா – நீலகேசி:4 404/2
குன்றும் பிறவோ இனி நீ கொண்ட கோளும் என்றான் – நீலகேசி:4 414/4
மேல்


குன்றை (1)

தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/4
மேல்


குன்றோ (1)

குன்றோ மலையோ குவடோ அடுக்கலோ – நீலகேசி:6 693/3
மேல்


குனிவ (1)

காம நீள் சிலை கணையொடு குனிவ கண்டாலும் – சூளாமணி:6 465/3

மேல்