கா – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கா 2
கா-மின் 1
காக்க 5
காக்கலாகா 1
காக்கவே 1
காக்கவைத்தான் 1
காக்கள் 1
காக்கிய 1
காக்கின்றான் 1
காக்கும் 33
காக்குவது 1
காக்கை 3
காக்கைகள் 1
காக்கையின் 1
காக 1
காகதுண்ட 1
காகதுண்டத்தின் 1
காகதுண்டம் 2
காகந்தி 1
காகம் 1
காகமே 1
காசி 1
காசிநாட்டு 1
காசு 2
காசு_அறு 1
காசு_இல் 1
காஞ்சனமாலை 1
காஞ்சனை 1
காஞ்சியர் 1
காஞ்சியின் 1
காட்சி 30
காட்சி-தன்னால் 1
காட்சி_இல் 1
காட்சி_உடையார்க்கு 1
காட்சிக்கு 2
காட்சியது 1
காட்சியன் 2
காட்சியின் 1
காட்சியுடன் 1
காட்சியும் 5
காட்சியேன் 1
காட்சியை 1
காட்ட 13
காட்டகத்து 1
காட்டம்-தன்னை 1
காட்டல் 4
காட்டலாமோ 1
காட்டலின் 1
காட்டலினும் 1
காட்டலும் 2
காட்டலுற்று 1
காட்டவே 1
காட்டா 1
காட்டாய் 6
காட்டி 32
காட்டிக்காட்டி 1
காட்டிக்காண் 1
காட்டிய 3
காட்டியவாறு 1
காட்டியிடுவன் 1
காட்டியும் 1
காட்டின் 4
காட்டின 1
காட்டினர் 1
காட்டினவ்வும் 1
காட்டினள் 1
காட்டினன் 2
காட்டினாய் 1
காட்டினார் 3
காட்டினால் 1
காட்டினாள் 1
காட்டினாளே 2
காட்டினான் 6
காட்டினும் 1
காட்டினை 1
காட்டு 7
காட்டுகில்லார் 1
காட்டுகின்ற 1
காட்டுகின்றாய் 1
காட்டுகோ 1
காட்டுதல் 1
காட்டுதலான் 1
காட்டுதலேல் 1
காட்டுதியேல் 1
காட்டுதீயால் 1
காட்டுதும் 1
காட்டுநர் 1
காட்டும் 8
காட்டுவ 1
காட்டுவன் 3
காட்டுவாய் 2
காட்டுவாள் 1
காட்டுவான் 1
காட்டுவேன் 1
காட்டுள் 3
காடு 13
காடுகொண்டு 1
காடும் 3
காண் 32
காண்-தொறும் 3
காண்-மின் 10
காண்-மினே 3
காண்-மினோ 1
காண்க 9
காண்கிலர் 1
காண்கிலன் 2
காண்கிலாமல் 1
காண்கிலார் 1
காண்கிலான் 1
காண்குறுவன்-கொல்லோ 1
காண்குறுவேன் 1
காண்டல் 5
காண்டலுக்கு 3
காண்டலும் 6
காண்டற்கு 5
காண்டற்கும் 1
காண்டி 1
காண்டியால் 2
காண்டு 1
காண்டும் 13
காண்டுமால் 1
காண்டுமே 1
காண்பது 1
காண்பதே 1
காண்பவர் 1
காண்பாம் 2
காண்பார் 4
காண்பான் 1
காண்பு 6
காண 18
காணப்பாடு 1
காணல் 3
காணல 1
காணலது 1
காணலம் 1
காணலர் 1
காணலன் 1
காணலாகும் 1
காணலாம் 2
காணவும் 3
காணற்கு 1
காணா 6
காணாய் 15
காணாயோ 2
காணிய 1
காணில் 3
காணின் 2
காணினும் 1
காணீர் 2
காணுதற்கு 1
காணும் 11
காணுமே 3
காணுமேல் 2
காணேன் 4
காத்த 4
காத்தல் 2
காத்தலும் 1
காத்தாயும் 1
காத்தார் 2
காத்திரம் 1
காத்து 11
காத்துநின்றான் 1
காத்தும் 3
காதம் 1
காதரம் 1
காதல் 39
காதல 1
காதலர் 3
காதலர்க்கு 1
காதலராய் 1
காதலரில் 1
காதலவரொடு 1
காதலன் 6
காதலனும் 1
காதலார் 4
காதலார்-தம் 1
காதலார்-திறத்து 1
காதலாரை 1
காதலால் 13
காதலாலே 3
காதலாள்-தன் 1
காதலி 3
காதலித்த 1
காதலித்து 1
காதலில் 5
காதலிற்கு 1
காதலின் 4
காதலினொடு 1
காதலுடன் 1
காதலும் 2
காதலே 1
காதலொடு 2
காதலோடு 1
காதன்மை 2
காதனை 1
காதாலே 1
காதி 2
காதி-தன்னால் 1
காதியான் 1
காதில் 6
காதின் 1
காதின 1
காதினன் 1
காதினுள் 1
காது 11
காதொடு 1
காந்தம் 2
காந்தள் 10
காந்தளும் 2
காந்தனை 1
காந்தி 5
காந்திபாலி 1
காந்திபாலியை 1
காந்திமதி 1
காந்திய 3
காந்து 1
காப்ப 11
காப்பர் 1
காப்பவர் 1
காப்பவர்களோடும் 1
காப்பார் 1
காப்பான் 4
காப்பு 6
காப்போய் 1
காம் 1
காம்பிலி 1
காம்பின் 1
காம்பீர 1
காம்பீரம் 1
காம்பு 2
காம்பொடு 1
காம 27
காம_கடலிடை 1
காம_செல்வன் 1
காம_துறையினள் 1
காம_நோய் 2
காமக்கோட்டத்து 1
காமத்தின் 1
காமத்து 4
காமத்தை 1
காமம் 23
காமர் 15
காமர்தாம்-கொல் 1
காமரு 15
காமலேகை-தன் 1
காமவல்லி 7
காமவல்லிகள் 1
காமவல்லியும் 1
காமவேள் 3
காமவேள்_அனையார் 1
காமன் 10
காமனார் 2
காமனுக்கு 2
காமனும் 3
காமனே 4
காமனை 3
காமனையே 1
காமிக்கும் 1
காமுகர் 3
காமுகரும் 1
காமுகன் 1
காமுற 1
காமுறு 2
காமுறும் 2
காமுறுவது 1
காய் 12
காய்ச்சி 1
காய்ஞர் 1
காய்த்த 1
காய்த்தி 1
காய்த்தினான் 1
காய்த்துதும் 1
காய்ந்த 2
காய்ந்தவன் 1
காய்ந்தனை 1
காய்ந்து 9
காய்பவே 1
காய்வ 1
காய்வது 3
காய்வு 2
காய 2
காயக்கிலேசத்தில் 1
காயக்கு 1
காயங்களை 1
காயத்தால் 2
காயத்தின் 2
காயது 1
காயம் 4
காயமே 1
காயா 1
காயாம் 1
காயின 2
காயும் 1
கார் 57
கார்_மேக_வண்ணன் 1
கார்_வண்ணன் 1
கார்_அணி_வண்ணன் 2
கார்_ஆர்_வண்ணன் 1
கார்செய் 1
கார்த்திகையில் 1
கார்முகம் 1
கார 1
காரங்கள் 1
காரண 3
காரணங்கள் 1
காரணத்தில் 1
காரணத்தினால் 1
காரணத்து 1
காரணம் 13
காரணம்மா 1
காரணமா 1
காரணமாக 1
காரணமாய் 1
காரணமும் 2
காரிகை 10
காரிகை-தன் 1
காரிகைமார் 1
காரிகையார் 3
காரிகையே 1
காரிகையை 1
காரிகையோடு 1
காரிய 1
காரியத்தின் 1
காரியம் 11
காரியம்மா 1
காரியமும் 1
காரியமே 1
காரியமேல் 2
காரினும் 1
காரை 1
காரை_ஆர்_வண்ணன் 1
காரொடு 1
கால் 59
கால்கள் 1
கால்களின் 1
கால்படை 1
கால 15
கால_சக்கரங்கள்-தாம் 1
கால_நூல் 1
காலங்கள் 2
காலத்திலும் 1
காலத்தினால் 1
காலத்து 11
காலத்துக்-கண் 1
காலத்தும் 2
காலம் 21
காலம்-தன்னில் 1
காலமும் 4
காலமே 1
காலர் 1
காலன் 8
காலன்-தன்னை 2
காலனை 3
காலனையும் 2
காலாள் 2
காலில் 2
காலின் 2
காலின 1
காலினை 1
காலும் 7
காலூன்றி 1
காலே 1
காலை 15
காவகம் 1
காவதமே 1
காவல் 27
காவல்கள் 1
காவல்கொண்டான் 1
காவல 5
காவல_குமரன் 1
காவலர் 2
காவலர்க்கு 1
காவலர்கள் 1
காவலற்கு 2
காவலன் 30
காவலன்-தன் 1
காவலன்-தனை 1
காவலனாய் 1
காவலனாவான் 1
காவலனை 1
காவலாளர் 1
காவலாளரும் 1
காவலுடன் 1
காவலே 1
காவலொடு 2
காவாய் 1
காவி 14
காவிடம் 1
காவியில் 1
காவியும் 2
காவில் 4
காவின் 3
காவினுள் 5
காவு 6
காவு-தன் 1
காவு-தன்னுள் 1
காவுகள் 1
காவும் 6
காவுள் 2
காழ் 6
காழ்ப்பட்டு 1
காழ்ப்பாடு 1
காழ்ப்பாடும் 1
காழ்ப்பு 1
காள் 2
காள்களும் 1
காள 5
காள_வண்ணனும் 1
காளமான 1
காளை 54
காளை-தன் 7
காளை-தன்னின் 1
காளை-பால் 1
காளை_உள்ளவன் 1
காளைகள் 3
காளைகள்-தம்முள் 1
காளைமார் 2
காளைமார்களுள் 1
காளைமார்களை 1
காளையர் 1
காளையால் 1
காளையானவன் 1
காளையும் 6
காளையே 6
காளையை 4
காளையோடும் 1
காற்றது 1
காற்றின் 1
காற்றின 1
காற்றினால் 1
காற்றினே 1
காற்றினையும் 1
காற்று 9
காற்றும் 4
காற்றே 1
காற்றேல் 1
காற்றொடு 1
காற்றோடு 2
காறு 1
காறு_கொண்டவர் 1
காறும் 1
கான் 8
கான்முளை 1
கான்ற 2
கான்றது 1
கான்றலுமே 1
கான்றவே 1
கான்றன 1
கான்று 1
கான 10
கானக 2
கானகத்திடை 1
கானகத்து 1
கானகத்துள் 1
கானகம் 5
கானங்கள் 1
கானத்து 1
கானம் 9
கானமும் 1
கானமே 1
கானமொடு 1
கானமோடு 1
கானல் 4
கானலே 1
கானும் 1

கா (2)

காவல் இன்று கடி கா இது என்றான் – சூளாமணி:10 1581/4
கவைத்த கோலொடு கட்டில் கடிஞை கா
தவத்திற்கு ஒத்தன தாங்கின் இ தாபதம் – நீலகேசி:10 863/1,2
மேல்


கா-மின் (1)

நின்று நீர் கா-மின் என்று நிறீஇய பின் நீதி மன்னன் – சூளாமணி:8 838/2
மேல்


காக்க (5)

வெற்றி நல் சேனை மற்றும் வெம் சிறை காக்க என்றான் – உதயணகுமார:1 83/2
ஏசுற இகழ் ஒன்று இன்றி இனி உனை காக்க என்றாள் – நாககுமார:2 60/4
கறித்து இசோமதி இ புவி காக்க ஓர் – யசோதர:3 185/2
சென்று அவன் காக்க என மொழிந்து தேம் குழல் – சூளாமணி:3 117/3
படை கெழு புரிசை வெல்வார் புறம் நின்று பதின்மர் காக்க
விடையவர் தம் உளாரே உழையர் ஈர்_அறுவர் ஆக – சூளாமணி:12 2112/1,2
மேல்


காக்கலாகா (1)

காக்கலாகா களிறு ஆழ ஆழும் புறம் – சூளாமணி:7 740/3
மேல்


காக்கவே (1)

காக்குவது ஏது எனில் விரதம் காக்கவே
&4. சூளாமணி – சூளாமணி:5 330/4,5
மேல்


காக்கவைத்தான் (1)

கறை_இல் ஈர்_அறுவர் நிற்ப இறைவரா காக்கவைத்தான் – சூளாமணி:12 2111/4
மேல்


காக்கள் (1)

காக்கள் ஆவன கற்பக சோலைகள் – சூளாமணி:4 129/2
மேல்


காக்கிய (1)

கான் உடை விரி திரை வையம் காக்கிய
மானுட உடம்பினான் மறைந்து வந்த அ – சூளாமணி:5 407/1,2
மேல்


காக்கின்றான் (1)

கரு மால் கடல் வரைத்த கண் ஆர் ஞாலம் காக்கின்றான் – சூளாமணி:12 2128/4
மேல்


காக்கும் (33)

ஞாலம் காக்கும் நர_பதி செப்பலும் – உதயணகுமார:1 42/2
கண்ட நின் கனவின் திட்பம் தடுத்தனள் காக்கும் என்றாள் – யசோதர:2 137/4
தன்னையும் தரையையும் காக்கும் என்பது அ – சூளாமணி:2 56/3
சொல் பகர்ந்து உலகம் காக்கும் தொழில் புறத்து ஒழிய வாங்கி – சூளாமணி:2 67/1
மஞ்சு இவர் வள நகர் காக்கும் வார் கழல் – சூளாமணி:3 92/1
முன்னவர் இருந்த பின்னை மூரி நீர் உலகம் காக்கும்
மன்னவன் கழலை தங்கள் மணி முடி நுதியில் தீட்டி – சூளாமணி:3 97/1,2
கண் அமர் உலகம் காக்கும் கழல் அடி வாழ்க என்றார் – சூளாமணி:3 100/4
பொன் அணி வாயில் காக்கும் பூம் கழலவனை நோக்கி – சூளாமணி:3 102/2
ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் காக்கும்
பொன் திகழ் அலங்கல் மார்ப போற்றி பொய் அன்று இது என்றார் – சூளாமணி:3 109/3,4
மண் இயல் வளாகம் காக்கும் மன்னவர் வணக்கல்_ஆகா – சூளாமணி:5 242/1
கோல் வளைவுறாமல் காக்கும் கொற்றவன் நெடியனேனும் – சூளாமணி:5 243/2
வீங்கு நீர் உலகம் காக்கும் விழு நுகம் ஒருவனாலே – சூளாமணி:5 245/1
அற்றம் இன்று உலகம் காக்கும் அரும் தொழில் புரிந்து நின்றான் – சூளாமணி:5 246/1
ஆணை நூற்று அடங்க காக்கும் அரசர்-தம் அருளினாலே – சூளாமணி:5 259/2
மண் குளிர்கொள்ள காக்கும் மரபு ஒழிந்து அரசர்-தங்கள் – சூளாமணி:5 264/1
இறந்து அலையுறாமை நோக்கி இன் உயிர் போல காக்கும்
அறம் தலைநின்ற வேந்தர் அடி நிழல் அன்றி யார்க்கும் – சூளாமணி:5 266/2,3
மந்திரத்து அரசர்_கோவே மற்று அவன் வையம் காக்கும்
தந்திரம் துறந்து நோற்று மறைந்த சாசாரம் என்னும் – சூளாமணி:5 354/1,2
பன்னகர் உலகம் காக்கும் பாய் கதிர் பசும்பொன் மேனி – சூளாமணி:6 544/1
திரை செய் நீர் உலகம் காக்கும் செய்கை மேல் படைக்கப்பட்ட – சூளாமணி:7 773/3
கடிய நீர்மையர் கானகம் காக்கும் நின் – சூளாமணி:7 785/3
உரிய மாலவற்கு சென்று கொடுப்பன் என்று உலகம் காக்கும்
பெரியவன் தமரோடு எண்ணி கடிவினை பெருக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 829/3,4
இன் இசை அமரர் பேர் கொண்டு இயன்ற மா நகரம் காக்கும்
பொன் நவில் கடக பைம் பூண் புரந்தரன் அனைய மாண்பின் – சூளாமணி:8 843/1,2
கன்னியை காக்கும் நீர்மை கடல் படை பரப்பி சென்றான் – சூளாமணி:8 843/4
இன்னது அருள் மன்னவனது என்று கடை காக்கும்
கன்னியர் உணர்த்தலின் இணர் கொடி கடுப்பாள் – சூளாமணி:8 859/1,2
காவல் மிகு கன்னிநகர் கன்னியர்கள் காக்கும்
வாவி அகில் நாறும் மணி வாயில் அவை நீங்கி – சூளாமணி:8 862/1,2
தெய்வ மணம் நாறு திரு மேனி புறம் காக்கும்
அவ்வையரொடு எய்தி முதல் அவ்வை அடி சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 863/3,4
ஏனை யானைகள் இணை என இருந்திட இரும் கை மா இனம் காக்கும்
கான யானைகள் கரு வரை அனையன கனல்வன இவை காணாய் – சூளாமணி:8 880/3,4
கன்னிமார் பலர் காக்கும் கடையது ஓர் – சூளாமணி:8 899/3
பூம் குழை மகளிர் காக்கும் பொன் அணி வாயில் போகி – சூளாமணி:8 911/3
ஊழி நீர் உலகம் காக்கும் முழவு தோள் உருவ தாரான் – சூளாமணி:8 933/4
ஏங்கு நீர் வளாகம் காக்கும் இக்குவா மன்னர்_ஏறே – சூளாமணி:8 971/1
வாங்கு நீர் உலகம் காக்கும் மன்னவன் பட்ட தேவி – சூளாமணி:8 1005/3
வயிர வில் மனத்தது ஆக கையது வையம் காக்கும்
செயிர்_இல் வில்-அதனை நோக்கி செம் கதிர் பெயரன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1196/3,4
மேல்


காக்குவது (1)

காக்குவது ஏது எனில் விரதம் காக்கவே – யசோதர:5 330/4
மேல்


காக்கை (3)

கழுகொடு கவரும் காக்கை கைத்தடி கொண்டு காத்தும் – சூளாமணி:11 1850/3
காக்கை ஆர்ப்பன கழுது தம் கிளையொடு கதறி – நீலகேசி:1 31/1
கனை கடல் எல்லை காணும் காக்கை ஒத்தாய்-கொல் என்றாள் – நீலகேசி:4 431/4
மேல்


காக்கைகள் (1)

கதிர் மணி தேர் கொடிஞ்சு ஏறி காக்கைகள்
எதிரெதிர் சிலம்பின எரிந்த மாதிரம் – சூளாமணி:9 1220/1,2
மேல்


காக்கையின் (1)

இல்லதற்கே இல்லை கேடு என்னை காக்கையின்
பல்-அதற்கு ஓதார் பருமையும் நுண்மையும் – நீலகேசி:5 633/1,2
மேல்


காக (1)

கந்தம் ஆவன காக தந்தம் என – நீலகேசி:5 551/1
மேல்


காகதுண்ட (1)

நாம நல் வயந்தகன்னும் நன்கு அறி காகதுண்ட
மாமறையாளன் கண்டு வஞ்சகம் செப்பினானே – உதயணகுமார:3 155/3,4
மேல்


காகதுண்டத்தின் (1)

காவி அம் கண்ணினார் காகதுண்டத்தின்
ஆவியால் ஈர்ம் குழல் ஆவி ஊட்டினார் – சூளாமணி:10 1688/3,4
மேல்


காகதுண்டம் (2)

ஏந்து எழில் காகதுண்டம் மருப்பு இணை கவரி கற்றை – சூளாமணி:7 677/3
கழுமிய காகதுண்டம் கமழ்-தொறும் காள மேகம் – சூளாமணி:8 1109/1
மேல்


காகந்தி (1)

காதம் பலவும் கடந்த பின் காகந்தி கடி நகருள் – நீலகேசி:9 824/1
மேல்


காகம் (1)

காது காகம் கவர்ந்தனவாம் எனின் – யசோதர:3 193/2
மேல்


காகமே (1)

காகமே உண்ணும் கண்ணும் மற்று அன்னதே – நீலகேசி:2 214/3
மேல்


காசி (1)

காசி நாட்டினும் சேடிய நாட்டினும் காணா – நீலகேசி:1 44/2
மேல்


காசிநாட்டு (1)

காசிநாட்டு அரசன் செங்கோல் கதிர் முடி கச்சன் என்பான் – சூளாமணி:6 536/2
மேல்


காசு (2)

காசு_இல் தேர் மிசை காவலுடன் செல – உதயணகுமார:1 61/1
காசு_அறு வனப்பினோர் கன்னி ஏதுவால் – சூளாமணி:5 402/2
மேல்


காசு_அறு (1)

காசு_அறு வனப்பினோர் கன்னி ஏதுவால் – சூளாமணி:5 402/2
மேல்


காசு_இல் (1)

காசு_இல் தேர் மிசை காவலுடன் செல – உதயணகுமார:1 61/1
மேல்


காஞ்சனமாலை (1)

கார் எழு குழலி நல்ல காஞ்சனமாலை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 223/4
மேல்


காஞ்சனை (1)

கயம்-தனை விட்டு வந்த காஞ்சனை ஏறினாளே – உதயணகுமார:1 111/4
மேல்


காஞ்சியர் (1)

தழல் பொதிந்து என துகில் தரித்த காஞ்சியர்
குழல் பொதி துறு மலர் கொண்டை போலுமே – சூளாமணி:7 755/3,4
மேல்


காஞ்சியின் (1)

உடுத்த காஞ்சியின் ஒளி மணி கதிர் நகை பட்டங்கள் உடையாக – சூளாமணி:8 886/3
மேல்


காட்சி (30)

எஞ்சல்_இல் காட்சி மன்னன் இருக்கை நாடு உரைத்தும் அன்றே – உதயணகுமார:1 5/4
கதம் உறு கவலை நீங்கும் காட்சி நல் தவத்தன் ஆகி – உதயணகுமார:1 27/3
கற்று வல்லவன் நல் காட்சி அறிவுடன் – உதயணகுமார:2 149/3
சிதைவு_இல் காட்சி நல் சீர்_ஒழுக்கத்தவர் – உதயணகுமார:6 342/3
காலம் இது காட்சி தலை கண்டு உணர்த்த கைக்கொண்டு – உதயணகுமார:6 360/1
அறிவு காட்சி அமர்ந்து ஒழுக்கத்தவர் – நாககுமார:1 25/3
கமல_மலராள் நிகர் நல் காட்சி இலக்கணையும் – நாககுமார:5 163/3
கதம் உறு கவலை நீங்கி காட்சி நல் அறிவு முன்பாய் – நாககுமார:5 169/3
அண்ணல் நீ அருளி செய்தாய் அன்றி நல் அறத்தில் காட்சி
கண்ணிய மனத்தர் இம்மை காதலும் உடையரோ-தான் – யசோதர:1 47/3,4
அற பொருள் விளைக்கும் காட்சி அரும் தவர் அருளிற்று அன்றி – யசோதர:1 73/1
அனந்தமாம் அறிவு காட்சி அரு வலி போகம் ஆதி – யசோதர:4 233/1
அற்றம்_இல் அறிவு காட்சி அரும் தகை ஒழுக்கம் மூன்றும் – யசோதர:4 240/1
அறி பொருள்-அதனில் தூய்மை அகத்து எழு தெளிவு காட்சி
நறு மலர் பிண்டி_நாதன் நல் அற பெருமை-தன் மேல் – யசோதர:4 241/2,3
சென்றனன் அறிவு காட்சி திருவறத்து ஒருவன் ஆனான் – யசோதர:5 310/3
கல் நவில் கடக தோளான் காட்சி அம் கதிர்ப்பு சென்றான் – சூளாமணி:4 204/3
பிறவியை அறுக்கும் காட்சி பெரு நிலை எய்தல் ஆமோ – சூளாமணி:6 521/2
காட்சி எனும் பெயர் கதிர் விளக்கு ஏற்றிய – சூளாமணி:11 2017/1
மெய்ப்பொருள் தேறுதல் காட்சி விளக்கு அது – சூளாமணி:11 2018/1
கண் இயல் தூ நல் காட்சி கதிர் விளக்கு தூண்டினார் – சூளாமணி:11 2046/2
மதி மாண்ட நல் காட்சி வழி நின்று தவம் தாங்கில் – சூளாமணி:11 2067/3
ஊன் கொண்ட காட்சி முதலாக உடைத்து அது எல்லாம் – நீலகேசி:0 9/3
அனையன காட்சி_இல் அளவை ஐந்துமே – நீலகேசி:1 119/4
காட்சி வகை தான் கடவுள் முதலாய – நீலகேசி:1 121/1
இன்புற்ற காட்சி_உடையார்க்கு இயல்பு ஆகும் அன்றே – நீலகேசி:1 122/4
காட்சி மரத்திற்கு கால் தலை எங்கும் – நீலகேசி:4 362/4
அல்லி அம் கோதை நின் காட்சி அழித்திடுவேன் எனத்-தான் – நீலகேசி:5 494/4
என் சொல்லப்பட்ட உணர்வொடு காட்சி உயிரன ஆம் – நீலகேசி:5 497/2
காட்சி நல்லன காண்டல் அனைத்தினும் – நீலகேசி:5 530/1
மயல்_அறு காட்சி இ மா தவர் என்றான் – நீலகேசி:6 669/4
கண்டாய் என சொல்லி காட்சி கொடுத்தாள் – நீலகேசி:7 781/4
மேல்


காட்சி-தன்னால் (1)

நினைத்திருப்பின் அல்லது நின் காட்சி-தன்னால்
வினை பயத்தின் கூட்டம் விரித்து உரைப்பன் என்னின் – நீலகேசி:5 654/2,3
மேல்


காட்சி_இல் (1)

அனையன காட்சி_இல் அளவை ஐந்துமே – நீலகேசி:1 119/4
மேல்


காட்சி_உடையார்க்கு (1)

இன்புற்ற காட்சி_உடையார்க்கு இயல்பு ஆகும் அன்றே – நீலகேசி:1 122/4
மேல்


காட்சிக்கு (2)

கல்வியது அகலமும் காட்சிக்கு இனிமையும் – உதயணகுமார:4 216/1
கமல மலர் மீது உறையும் காட்சிக்கு இனி மூர்த்தி – நாககுமார:4 119/1
மேல்


காட்சியது (1)

தெளிதரு நல் காட்சியது திருந்திய மேல் நெடுந்தகையோர்க்கு – சூளாமணி:11 2057/3
மேல்


காட்சியன் (2)

நழு_இல் காட்சியன் நாம வேல் கோமுகன் – உதயணகுமார:6 346/3
நித்தியன் எங்கும் உளன் நெடும் காட்சியன்
துத்தல்_உடையன் என் தோன்றலும் என்றான் – நீலகேசி:7 736/3,4
மேல்


காட்சியின் (1)

கையுற்றவாயில் அது காட்சியின் மாட்சி ஆமே – நீலகேசி:1 123/4
மேல்


காட்சியுடன் (1)

நன்றாய காட்சியுடன் ஆகிய ஞானம்-தன்னோடு – நீலகேசி:1 124/1
மேல்


காட்சியும் (5)

கண் நிழல் கொள கண்ட காட்சியும் – சூளாமணி:7 582/4
கண் கனிந்திடும் நாடக காட்சியும்
பண் கனிந்த இன் தீம் குரல் பாடலும் – சூளாமணி:7 617/2,3
காட்சியும் ஞானமும் கதிர்த்து தன் பொறி – சூளாமணி:12 2072/1
சீலமும் காட்சியும் தீண்டலர் அந்தர தீவின் உள்ளார் – நீலகேசி:1 85/3
நல் நெறி நல் ஞானம் காட்சியும் நன்கு கொண்டு என் – நீலகேசி:3 264/2
மேல்


காட்சியேன் (1)

காட்சியேன் எனில் எல்லா கதவமும் திறக்க என திறப்ப – நீலகேசி:2 151/3
மேல்


காட்சியை (1)

காட்டி உரைப்பின் நின் காட்சியை கோடும் – நீலகேசி:6 699/4
மேல்


காட்ட (13)

வாசகம்-தன்னை காட்ட வத்தவன் மனம் மகிழ்ந்து – உதயணகுமார:4 209/2
இரு என இருக்கை காட்ட இருந்து நல் அறத்தை கேட்டான் – உதயணகுமார:6 331/4
வெற்றி வேல் வேந்தன் காட்ட விழைந்து நீ கொள்க என்றான் – நாககுமார:2 58/3
செம்மையில் சென்று காட்ட செல்வனும் சிறந்து போந்து – நாககுமார:3 94/3
மதியின் ஒளி வளர்கின்றது ஒர் மணியின் சிலை காட்ட
இது என் என இது என் என வினையன் பல சொன்னான் – சூளாமணி:6 440/3,4
எஞ்சல்_இல் ஓலை காட்ட இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – சூளாமணி:6 512/3
மாதவசேனை காட்ட வல்லையோ என்ன ஐயற்கு – சூளாமணி:8 1013/3
கை புடை பலகை மேலால் கன்னியது உருவம் காட்ட
மெய் புடை தெரியமாட்டான் விருந்து கொள் மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:8 1016/3,4
கான மயில்_அன்னவள்-தன் முன்னை நனி காட்ட
யானும் இவள் போல் உலகு காண இயல்வேனோ – சூளாமணி:8 1106/2,3
காவு மேவும் முசுவின் கலை காட்ட
ஆ அவர் கள்வர் அதனால் எழு நாம் போய் – சூளாமணி:10 1584/2,3
திருமுகம் தொழுது காட்ட தேவி-தன் மருங்கு நின்ற – சூளாமணி:10 1696/2
கைந்நிறுத்தாள் அது காட்ட கேள் என – நீலகேசி:8 790/4
கண்டிலம் நின் பொருள் காட்ட வல்லையோ – நீலகேசி:8 795/4
மேல்


காட்டகத்து (1)

உறையுள் ஆக அ உறை அரும் காட்டகத்து உறைவான் – நீலகேசி:1 33/2
மேல்


காட்டம்-தன்னை (1)

பையவே காட்டம்-தன்னை பல பின்னம் செய்திட்ட அன்று – யசோதர:4 236/1
மேல்


காட்டல் (4)

பொய் அற்ற காதல் பொருவு_இல் அறம் காட்டல் எட்டும் – நீலகேசி:1 123/3
கையில் காட்டல் கரவு உளதாம் எனில் – நீலகேசி:4 326/2
மயல் படைத்தாய் ஒழி மாதுளம் காட்டல் – நீலகேசி:5 580/4
பூவின்-கண் காட்டல் பொருந்தாது அதன் வழி – நீலகேசி:5 581/1
மேல்


காட்டலாமோ (1)

கள்ளமே சொல்லி நின்று கன்றினால் காட்டலாமோ – நீலகேசி:3 261/4
மேல்


காட்டலின் (1)

வாவிகள் காட்டலின் மண்டி மடுத்து உண்டு – சூளாமணி:11 1941/3
மேல்


காட்டலினும் (1)

கதியவர் தம் பெயர் இன்னவை சுட்டின காட்டலினும்
முதியவர் நாள்களொடு ஒப்பு_இல இப்பொழுது ஒத்தலினும் – நீலகேசி:9 832/1,2
மேல்


காட்டலும் (2)

காலம் மூன்றானும் உய்த்து காட்டலும் காண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:4 435/2
கள்ளர்கள் அன்மை காட்டலும் ஆமோ கருணையால் – நீலகேசி:5 565/3
மேல்


காட்டலுற்று (1)

கண்ணினும் அன்றி கருத்தினும் வேறு என காட்டலுற்று
பண் நலம் கொண்ட சொல்லாள் அவை பேர்த்தும் பகர்ந்தனளாய் – நீலகேசி:6 679/3,4
மேல்


காட்டவே (1)

காட்டவே கண்டு காளை கலந்தனன் – உதயணகுமார:5 265/3
மேல்


காட்டா (1)

நாகமே என நாவினை நீட்டுவ காட்டா
பாகமே என பல என சில என உலவும் – நீலகேசி:1 50/3,4
மேல்


காட்டாய் (6)

வியலகத்து ஐந்திற்கும் வேறொன்று காட்டாய்
குயலமும் அல்லதும் ஆயின் நன்று ஆகும் – நீலகேசி:5 580/2,3
சாற்றும் சந்தானத்தை சந்தித்து காட்டாய் – நீலகேசி:5 604/4
பூசினது எ பொருள் போத்தந்து காட்டாய் – நீலகேசி:5 623/4
கழிகின்ற கன்னிக்கு ஓர் காதலன் காட்டாய் – நீலகேசி:5 630/4
விட்ட வடிவு விரித்து நீ காட்டாய்
விகாரம் அனைத்தும் விரித்து நீ காட்டாய் – நீலகேசி:6 701/4,5
விகாரம் அனைத்தும் விரித்து நீ காட்டாய் – நீலகேசி:6 701/5
மேல்


காட்டி (32)

கான யானையை காட்டி பிடிப்பதும் – உதயணகுமார:1 38/3
மாறுதர காட்டி எம் மன்னனை பிடித்தனர் – உதயணகுமார:1 66/2
வரிசையில் காட்டி வாள் வில் வகையுடன் விளக்க கண்டான் – உதயணகுமார:1 104/4
மாநிதி காட்டி நன்மை மகதவனோடும் கூடி – உதயணகுமார:3 163/2
பெரும நீர் உண்ண காட்டி பேர்_இடர் தீர்த்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 244/4
பன்னுரை செய்து காட்டி பரமன்-தன் கோயில்-தன்னை – நாககுமார:1 14/3
காட்டுவ காட்டி அன்னான் கருத்தையும் கலைத்திட்டாளே – யசோதர:2 112/4
ஓங்கு இரும் தானம் காட்டி உவந்து இனிது இருக்க என்றான் – சூளாமணி:3 104/4
தன் அவாம் மடவாரை தான் உவந்து பொழில் காட்டி
மின் அவாம் இடை நோவ விளையாட அருளினான் – சூளாமணி:4 173/3,4
காட்டி நீ உரைத்த எல்லாம் கனவு என கருதின் அல்லால் – சூளாமணி:6 526/3
உற்றவன் உவப்ப கூறி உரிமை நாடகங்கள் காட்டி
பிற்றைநாள் குரவர்-தம்மை பின் சென்று விடு-மின் என்று – சூளாமணி:6 571/2,3
ஒன்ற ஓர் மாயம் காட்டி உளைவித்து குறுக ஓடி – சூளாமணி:7 695/3
கல் நவில் தோளினாற்கு கருமம் ஈது என்று காட்டி
மன்னும் ஓர் மாய சீயம் ஆகு என வகுத்துவிட்டான் – சூளாமணி:7 696/3,4
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் உவப்ப காட்டி
மன் நவின்று இறைஞ்சும் செய்கை வளை_வண்ணன் மலையின் மேலால் – சூளாமணி:7 767/2,3
காய் சின வேலினான்-தன் கண் களிகொள்ள காட்டி
யோசனை எல்லை சார்ந்து பின்னை இஃது உரைக்கலுற்றான் – சூளாமணி:7 768/3,4
சேயவர்க்கு உருவம் காட்டி தேம் நிரை கொண்ட அன்றே – சூளாமணி:8 854/4
இன்ன போல்வன இளையவட்கு உழையவள் இனியன பல காட்டி
பன்னும் ஆயிடை பழனங்கள் வளாவிய படு கலி நெடு நீத்தம் – சூளாமணி:8 889/1,2
பூ மரு பூவை கண்ணி புது மலர் ஒளியும் காட்டி
தூ மரு நீலம் என்னும் மணி துணர்ந்து அனைய குஞ்சி – சூளாமணி:8 980/2,3
இன்னன பலவும் காட்டி இளையவர் காணும் போழ்தின் – சூளாமணி:9 1540/1
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கனக சாலங்கள் காட்டி
பைம் தழை பொழிலுக்கு எல்லாம் அரசு என பட்டம் சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1627/2,3
போது ஆர் பொய்கை போது அவிழ் பொன் தாமரை காட்டி
மாது ஆர் சாயல் மங்கையர் கூவ மகிழ்வு எய்தி – சூளாமணி:10 1741/1,2
முடி அரக்கு பூம் கண்ணி மூரி தேர் வேந்தர்-தமை முறையா காட்டி
படி அரக்கும் பாவைக்கு பைபையவே இனைய மொழி பகராநின்றான் – சூளாமணி:10 1801/3,4
பஞ்சியின் மெல் அடி நோவ நடை பயிற்றி படை வேந்தர் பலரை காட்டி
மஞ்சு இவரும் மாளிகையின் வட மருங்கின் மணி மஞ்சம் மலிர தோன்றும் – சூளாமணி:10 1820/2,3
விஞ்சையர்-தம் உலகு ஆளும் விறல் வேந்தர் குழாம் காட்டி விரித்து சொன்னாள் – சூளாமணி:10 1820/4
புழுகு உருகு மெய் காட்டி பொல்லாத போக்கி – நீலகேசி:1 133/3
காடு கிளர்ந்து காட்டி யான் கலக்க ஒன்றும் கலங்காத – நீலகேசி:1 137/3
அற்றீர் போல் காட்டி அடைக்கலமே வவ்வும் நீர் – நீலகேசி:3 258/2
ஏதுக்கள் காட்டி முடித்தாள் இணை_இல்ல நல்லாள் – நீலகேசி:4 423/4
சிறிதும் என் முன் நிலை_இன்மை காட்டி சிதைத்தேனால் இனி – நீலகேசி:5 571/2
கதியினை நாட்டிய காட்டி எமக்கு இங்கு – நீலகேசி:5 609/3
இடர் உடைத்து ஆக இவையிவை காட்டி
அடர் படுத்திட்டாட்கு அதற்கு ஒன்று நாடி – நீலகேசி:5 617/2,3
காட்டி உரைப்பின் நின் காட்சியை கோடும் – நீலகேசி:6 699/4
மேல்


காட்டிக்காட்டி (1)

வாய்ந்தன காட்டிக்காட்டி உழையவர் வணங்கி நின்றார் – சூளாமணி:10 1670/4
மேல்


காட்டிக்காண் (1)

தேவன் ஆகி திரிந்து தான் காட்டிக்காண் – நீலகேசி:4 320/4
மேல்


காட்டிய (3)

காம நூலினுக்கு இலக்கியம் காட்டிய வளர்த்தார் – சூளாமணி:6 459/4
செப்பிய ஏது திரிவு என காட்டிய
வெப்பம் குளிர் அவை-தாம் அவையேயால் – நீலகேசி:4 367/3,4
காட்டிய தோல் ஒத்திராமையும் வாடும் அ – நீலகேசி:4 369/3
மேல்


காட்டியவாறு (1)

காட்டியவாறு உம் கருமத்தின் ஆம் எனின் – நீலகேசி:7 757/1
மேல்


காட்டியிடுவன் (1)

ஈனமொடு உறக்கம் காட்டியிடுவன் யான் தெளி இது என்றான் – சூளாமணி:9 1167/4
மேல்


காட்டியும் (1)

காட்டியும் தின்னும் கருத்து இலை நீ தசை – நீலகேசி:4 334/3
மேல்


காட்டின் (4)

சிறிது நெறி காட்டின் அது செல்லும் என சொல்லும் – நீலகேசி:5 523/4
துலா தலை தூக்கமும் ஓக்கமும் காட்டின்
நிலாத்-தலை அல்லா இரண்டுள் ஒன்று உண்டாய் – நீலகேசி:5 632/2,3
திண்ணிதா காட்டின் தெருண்டாயே என்றும் – நீலகேசி:6 700/4
ஆய மருந்தே அறிந்து ஊட்டும் அஃது உண்டு காட்டின்
பாய மறுக்கும்படி ஆம் அது பல் உயிர்க்கும் – நீலகேசி:6 723/2,3
மேல்


காட்டின (1)

காட்டின மண்ணை முதலா உடையன – நீலகேசி:4 371/1
மேல்


காட்டினர் (1)

அற்று அதை எங்கும் அறிய காட்டினர் – உதயணகுமார:1 79/4
மேல்


காட்டினவ்வும் (1)

நன்றி_இல் காரணங்கள் நாட்டி நீ காட்டினவ்வும்
ஒன்றும் நான் ஒட்டல் செல்லேன் யோகொடு பாவம் நின்றால் – நீலகேசி:4 429/1,2
மேல்


காட்டினள் (1)

தவிசிடை இருந்தவள்-தான் படத்தை காட்டினள்
புவியரசன் கண்டு உடன் புலம்பி மிக வாடி பின் – உதயணகுமார:2 133/2,3
மேல்


காட்டினன் (2)

காட்டினன் குன்றம் ஏறி கானகம் கழிந்து போந்து – உதயணகுமார:3 153/3
காட்டினன் வீணை-தன்னை காவலன் கரந்து இருப்ப – உதயணகுமார:3 160/3
மேல்


காட்டினாய் (1)

களித்தற்கு ஆற்றல் உடையன காட்டினாய்
களித்தல் காரண காரியம் மூர்த்தியால் – நீலகேசி:10 866/2,3
மேல்


காட்டினார் (3)

உண்ண காமத்தை உருவு காட்டினார் – உதயணகுமார:6 309/4
கவர் கணை கடைக்கணித்து உருவு காட்டினார் – சூளாமணி:3 80/4
காட்டினார் பலருளும் கணாதனே எனும் – நீலகேசி:8 783/3
மேல்


காட்டினால் (1)

திரிந்து ஒழிந்த காட்டினால் தேவனே என்றும் – நீலகேசி:6 700/5
மேல்


காட்டினாள் (1)

காட்டினாள் ஆவது அல்லால் காரிகை தன்னின் முன்னம் – சூளாமணி:10 1824/2
மேல்


காட்டினாளே (2)

கோயில்-கண் அருகு செல்லும் குமரரை காட்டினாளே – சூளாமணி:8 976/4
கய மலர் நெடும்_கணாள் ஓர் காரிகை காட்டினாளே – சூளாமணி:10 1833/4
மேல்


காட்டினான் (6)

ஊர்ந்து காட்டினான் உற்ற அமைச்சருள் – உதயணகுமார:1 41/3
சென்று யூகி-தன்னிடை திருமுகத்தை காட்டினான் – உதயணகுமார:1 64/4
உற்ற மாதர் படத்து உரு காட்டினான் – நாககுமார:1 28/4
மிகு-தொறும் விசும்புற நிமிர்ந்து காட்டினான் – சூளாமணி:9 1207/4
அலத்தக சுடர் என அறிய காட்டினான் – சூளாமணி:10 1592/4
கரு மணி ஒளியவன் கவர காட்டினான் – சூளாமணி:10 1721/4
மேல்


காட்டினும் (1)

வித்தொடு பூவின்-கண் வேற்றுமை காட்டினும்
துத்தல் குழவி கிழவன்-கண் சொல் என்பன் – நீலகேசி:5 582/1,2
மேல்


காட்டினை (1)

நீட்சி திரிவு ஆம் மயிர் உகிர் காட்டினை
மாட்சி இல்லா மயிர் மன் உயிர் உள்வழி – நீலகேசி:4 362/1,2
மேல்


காட்டு (7)

வேண்டி தான் உடன் இருந்த வெந்த உடல் காட்டு என்றான் – உதயணகுமார:2 140/4
எரி பொன் அணி காட்டு என எடுத்து முன்பு வைத்தனர் – உதயணகுமார:2 141/2
தோணி முகம் காட்டு என சொல்லியே புலம்புவான் – உதயணகுமார:2 145/4
வேட்ட வேடம் விரும்பி நீ காட்டு என – உதயணகுமார:5 265/2
விம்முறு துயர் சொல் கேட்டு வீரன் அ குகை காட்டு என்ன – நாககுமார:3 94/2
காட்டு உழல் களி நல் யானை கால் கையின் ஓர்ப்பித்து ஏறி – நீலகேசி:3 265/1
அரிய உயிரை அறிவுற காட்டு என்றி எப்பொருளும் – நீலகேசி:5 499/3
மேல்


காட்டுகில்லார் (1)

காட்டுகில்லார் அவர் தாம் அவை அறிவது ஓர் கணக்கிலரே – நீலகேசி:9 838/4
மேல்


காட்டுகின்ற (1)

போதுக என்று இடங்கள் காட்டுகின்ற போல் பொலிந்தவே – சூளாமணி:6 491/4
மேல்


காட்டுகின்றாய் (1)

காலம் பிறிதில் பொருள் இல் என காட்டுகின்றாய்
ஞாலம் அறிய தவம்செய்தவன் நல் உயிர்-தான் – நீலகேசி:4 418/1,2
மேல்


காட்டுகோ (1)

வல முறை இட முறை வருதல் காட்டுகோ – நீலகேசி:8 791/4
மேல்


காட்டுதல் (1)

கற்ற நூல் புலமை-தன்னை காட்டுதல் கருதி சொன்னான் – சூளாமணி:3 105/4
மேல்


காட்டுதலான் (1)

கலையா விழு பொருள் கந்தங்கள் ஐந்திற்கும் காட்டுதலான்
மலையாது இது நுங்கள் மார்க்கத்தொடு என்றனள் மாண்_இழையே – நீலகேசி:4 382/3,4
மேல்


காட்டுதலேல் (1)

உய்த்து காட்டுதலேல் உலகு ஒட்டுமால் – நீலகேசி:10 886/2
மேல்


காட்டுதியேல் (1)

கருமம் இங்கு எவன் ஆகும் காட்டுதியேல் பெற்றிலன் முன் – நீலகேசி:2 180/2
மேல்


காட்டுதீயால் (1)

பதி இன என்ன நின்றாய் பாக்கன் நாய் காட்டுதீயால்
விதியினின் வினை அட்டார்-தம் வீட்டிடம் இன்னது என்றால் – நீலகேசி:4 425/2,3
மேல்


காட்டுதும் (1)

செரு அங்கண் விளைந்த போழ்தில் காட்டுதும் தெருட்டி என்பார் – சூளாமணி:9 1191/4
மேல்


காட்டுநர் (1)

கலந்த காதன்மை காட்டுநர் போலவே – யசோதர:1 12/3
மேல்


காட்டும் (8)

இற்றவர் காட்டும் இயல்பின் நன் நூல் உரை – உதயணகுமார:2 149/2
காட்டும் நம் தேவி என்று கால் விசை நடவா மன்னன் – உதயணகுமார:3 153/2
மஞ்சி நின்று அகன்ற சாகை மலரிடை வடிவு காட்டும்
அஞ்சி நின்று அனலும் வேலோய் சூழ்ச்சியும் அன்னதேயால் – சூளாமணி:5 275/2,3
கற்றவர் முன்னை ஏனோர் கதை ஒத்து காட்டும் அன்றே – சூளாமணி:5 276/4
மலை துணை பெருகி காட்டும் மற்று அது இங்கு எம்மனோர்க்கு ஓர் – சூளாமணி:9 1141/2
மூடிய புகழினாற்கு முகிழ் நகை பயந்து காட்டும்
கோடிய நிலையின் முன்னால் குஞ்சித்த வடிவன் ஆகி – சூளாமணி:10 1566/1,2
வழியும் காட்டும் அ மாண்பு_உடையார்கள் மேல் – நீலகேசி:4 321/3
போத்தந்து காட்டும் திறம் என்னை புத்தா – நீலகேசி:5 613/4
மேல்


காட்டுவ (1)

காட்டுவ காட்டி அன்னான் கருத்தையும் கலைத்திட்டாளே – யசோதர:2 112/4
மேல்


காட்டுவன் (3)

கழுகு-தாம் உண காட்டுவன் என கைகள் புடையா – நீலகேசி:1 46/3
இட்டமும் காட்டுவன் ஈங்கு இது போல – நீலகேசி:5 577/4
கரந்தன போதலை காட்டுவன் கேள் நீ – நீலகேசி:5 600/4
மேல்


காட்டுவாய் (2)

பொத்தியும் காட்டுவாய் பொருள் இயைவோ பெரிது என்றாள் – நீலகேசி:4 292/4
கண்ட நாம் மெய்ம்மையும் காட்டுவாய் ஈங்கு எனின் – நீலகேசி:5 552/3
மேல்


காட்டுவாள் (1)

விட்டு தான் தன் விகுர்வணை காட்டுவாள் – நீலகேசி:10 888/4
மேல்


காட்டுவான் (1)

கலியன்-மின் என்று இதனை காட்டுவான் போல – சூளாமணி:9 1467/3
மேல்


காட்டுவேன் (1)

எள்ளின் நேரும் இவை இன்மை காட்டுவேன்
உள்ளக்கு ஆக உரைத்த அ மூன்றினுள் – நீலகேசி:5 526/3,4
மேல்


காட்டுள் (3)

கங்குல் எண் இல்லம் கவலை செய் காட்டுள்
எங்கும் இயங்கலன் என்று இருந்தோய் நின் – நீலகேசி:1 142/2,3
வெண் தலையால் விளையாடிய காட்டுள்
எண் துகளும் எரிப்போய் நின பாதம் – நீலகேசி:1 144/2,3
அணங்கு துணங்கை செய்து ஆடிய காட்டுள்
குணங்கள் உடையன குன்றுதல்_இல்லாய் – நீலகேசி:1 145/2,3
மேல்


காடு (13)

காடு படு கொலையினொடு கடிய வினை நின்னை – யசோதர:5 279/2
காடு உடைந்தன போன்று உள கானலே – சூளாமணி:1 20/4
காடு கொண்டு உள கண் அகல் நாடு எலாம் – சூளாமணி:1 31/4
பொங்கு காடு ஏர்பட ஞெறித்து பூவொடு – சூளாமணி:5 368/2
சே இதழ் பொலிந்த காடு செக்கர் வானம் ஒக்குமே – சூளாமணி:7 793/4
போற்றி நம் புறணி சூழ் காடு பாழ்செய்வான் – சூளாமணி:7 824/1
காடு சேர் கனி காண்-தொறும் – சூளாமணி:10 1618/3
கலி கொள் காடு தன் கால் பொடியாகவும் கருதான் – நீலகேசி:1 45/3
காடு கண்டால் பிறர்க்கு அறியேன் கவற்றுவது ஒக்கும் ஈது எனக்கே – நீலகேசி:1 67/4
காடு கிளர்ந்து காட்டி யான் கலக்க ஒன்றும் கலங்காத – நீலகேசி:1 137/3
பிணி நாடு இவை-தாம் பெரும் காடு இவை-தாம் – நீலகேசி:5 463/2
ஊர் இது காடு இது-தான் எனல் என்னை ஒருங்கு உளவேல் – நீலகேசி:5 502/1
காடு அன்றி தூறு எனினும் – நீலகேசி:5 647/2
மேல்


காடுகொண்டு (1)

பங்கயம் காடுகொண்டு அலர்ந்த பாங்கு எலாம் – சூளாமணி:1 8/1
மேல்


காடும் (3)

வழையும் வாழை தடம் காடும் மூடி புடம் – சூளாமணி:7 734/1
காடும் கடவுள் புகல் நீக்குதல் காரணம்மா – நீலகேசி:0 8/2
கலம் பொய் காற்றொடு தீயும் பொய் காடும் பொய் – நீலகேசி:5 534/2
மேல்


காண் (32)

பட்டது நலம் காண் என்பாள் பாகனை கண்டவாறும – யசோதர:2 115/1
திருத்தினான் இறைவனே காண் செய்வினை கிழவன் என்பான் – சூளாமணி:7 667/4
அளியமோ அளியம் சால அறிவினால் பெரியமே காண் – சூளாமணி:7 669/4
ஆங்கு அ வெம் கடம் சேர்ந்த பின் ஐய காண்
ஈங்கு இ வெம் கடும் கானகத்து ஈடு என – சூளாமணி:7 778/1,2
இங்கண் இன்னஇன்ன காண் என புகழ்ந்து இயம்பினான் – சூளாமணி:7 786/4
இது காண் என இன்னன சொல்லினனே – சூளாமணி:7 800/3
கயல் ஓடி ஒளிப்பன காண் கழலோய் – சூளாமணி:7 801/4
இன வாளை இரைத்து எழுகின்றன காண்
கன வாழை மடல் கடுவன் மறைய – சூளாமணி:7 803/2,3
புன வானர மந்தி புலம்புவ காண் – சூளாமணி:7 803/4
தள-வாய் உகுகின்றன காண் தகவோய் – சூளாமணி:7 804/4
காண் நமது ஆர் ஒளி மா நகரே – சூளாமணி:7 812/4
புற வேதிகை ஏறுவ காண் புகழோய் – சூளாமணி:7 813/4
நங்கை காண் இது நம் மலைக்கு உம்பர் அ பொன் மலை புடை வீழும் – சூளாமணி:8 876/1
காண் தகு திறலவன் காணும் ஆறு என – சூளாமணி:8 907/3
காண் தகை உடைத்து அது காண்டும் நாம் என – சூளாமணி:8 1068/3
காலன் காண் என வந்தனன் – சூளாமணி:9 1363/3
சூழ் இருள் அன்று இது சோலை காண் என – சூளாமணி:10 1586/3
நின் நிழல் காண் அது நிற்க நின் உரை – சூளாமணி:10 1599/2
இ நிழல் காண் என இறைஞ்சி நோக்குபு – சூளாமணி:10 1600/2
கதம் அழல் எழ உமிழ் தகைய காண் நில – சூளாமணி:11 1881/3
அங்கு மகிழ்ந்தாளவள் இவள் காண் என – சூளாமணி:11 1932/2
களம் காண் வகை உடைந்து காலர் காமர் கையகல – சூளாமணி:12 2127/1
உளம் காண் கேவல பேர்_ஒளியால் இம்பர்_உலகு எல்லாம் – சூளாமணி:12 2127/3
காண் தக்காய் என் செய் கரு_வினை தணிக்க என பணிந்தாள் – நீலகேசி:1 62/3
காண் தகு மடவரல் உருவம் காமுறுவது நனி தாங்கி – நீலகேசி:1 63/2
தெருள நீ உரைத்து காண் திருந்து அவையாரிடை என்றாள் – நீலகேசி:2 187/4
உண்ணாயே வயிறு ஆர ஓர்ப்பு ஒன்றும் இலையே காண் – நீலகேசி:4 280/4
திருத்திய நின் உணர்வு_இன்மை தெருட்டி காண் என்ன சொன்னாள் – நீலகேசி:4 299/4
பெரிதாம் அளியன் பெரும் தகையனே காண் – நீலகேசி:5 473/4
நாடியும் காண் என்று நல்_நுதல் நக்காள் – நீலகேசி:7 764/4
நினைத்து காண் அன்றி நேடியும் காண் ஐயா – நீலகேசி:10 872/3
நினைத்து காண் அன்றி நேடியும் காண் ஐயா – நீலகேசி:10 872/3
மேல்


காண்-தொறும் (3)

காடு சேர் கனி காண்-தொறும்
ஓடுமே மனம் ஓடுமே – சூளாமணி:10 1618/3,4
சேறு சேர் கனி காண்-தொறும்
ஊறுமே எயிறு ஊறுமே – சூளாமணி:10 1619/3,4
நீண்ட மாங்கனி காண்-தொறும்
வேண்டுமே மனம் வேண்டுமே – சூளாமணி:10 1620/3,4
மேல்


காண்-மின் (10)

பெண்களை மருட்டும் சாயல் பேதையை காண்-மின் என்று – சூளாமணி:8 1002/3
வேற்றவரை வீர நெறி காண்-மின் இது என்று – சூளாமணி:9 1280/3
அம் தாஅமரை நாறும் அடி இணையும் அவை அவையே காண்-மின் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1531/2
அம் தாஅமரை நாறும் அடி இணையும் அவை அவையே காண்-மின் காண்-மின்
நம் தாஅமரை நாடன் நகை இலங்கு மணி ஆரம் நவின்ற மார்பம் – சூளாமணி:9 1531/2,3
பைம் தாஅமரை மடந்தை பாராட்ட பொலிந்து இலங்கும் படியும் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1531/4
அரக்கு_ஆம்பல் வாயினிர் இ வருநன் அலர் தாரான் மற்று அவன் சீர் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1532/4
காது ஆர்ந்த குழை தாழ கதிர் உமிழ்ந்த திரு முகத்தின் கதிர்ப்பும் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1533/4
புரி மணி ஒண் குழல் திகழ பொன் அணை மேல் இனிது இருந்த பொலிவு காண்-மின் – சூளாமணி:9 1535/4
வாய் நீல மணி ஐம்பால் இ அணங்கு வரை_அணங்கோ அன்றோ காண்-மின் – சூளாமணி:9 1536/4
காய பெரும் தடி காண்-மின் இவை என – சூளாமணி:11 1934/2
மேல்


காண்-மினே (3)

திருவற நெறியது செவ்வி காண்-மினே – யசோதர:5 329/4
கருதிய முடிப்பவர் இல்லை காண்-மினே – சூளாமணி:9 1256/4
தேன் இவர் அலங்கலீர் செவ்வி காண்-மினே – சூளாமணி:12 2092/4
மேல்


காண்-மினோ (1)

கார்_மேக_வண்ணன் இவன் வருவானை காண்-மினோ கண்கள் ஆர – சூளாமணி:9 1530/4
மேல்


காண்க (9)

அரசிளங்குமரர் வித்தை அண்ணல் நீ காண்க என்ன – உதயணகுமார:1 104/2
உரவு சேர் கழல் கால் மிக்க உதயணகுமரன் காண்க
வரவு சீர் குருகுலத்தின் வண்மை யான் கோடல் வேண்டி – உதயணகுமார:4 210/2,3
பந்தடி காண்க என்ன பார்த்திபன் இனியன் ஆகி – உதயணகுமார:4 222/1
தம் இல் எண்ணினன் சார்ந்து காண்க என – உதயணகுமார:5 283/2
என்னுடை சுதையர் கீதம் இறைவ நின் சிறுவன் காண்க
என்று அவள் கூற நன்று என்று இனிதுடன் கேட்கின்றாரே – நாககுமார:2 54/3,4
போதனத்து இறைவன் காண்க இரதநூபுரத்தை ஆளும் – சூளாமணி:6 514/1
வாயில்-கண் வருக நங்கை வள நகர் காண்க என்று – சூளாமணி:8 976/3
கன மணி பூணினாளை காண்க என விடுக்கப்பட்டார் – சூளாமணி:8 993/4
முட்டை காண்க என முன்கை முறுக்கியே – நீலகேசி:10 888/2
மேல்


காண்கிலர் (1)

கரி பிணத்தை காண்கிலர் காவலர்கள் என்ற பின் – உதயணகுமார:2 141/1
மேல்


காண்கிலன் (2)

கைம்மிகு காமம் கரை காண்கிலன் அழுந்தலில் – உதயணகுமார:2 123/1
துன்னு தங்கையாம் தோகையை காண்கிலன்
உன்னி வந்து அவள் போனது அறிந்து உரை – உதயணகுமார:5 266/2,3
மேல்


காண்கிலாமல் (1)

பெருநிதி காண்கிலாமல் பேர்க்குநர் தேடுகின்றான் – உதயணகுமார:3 162/4
மேல்


காண்கிலார் (1)

கால் இயங்கிட இடம் காண்கிலார் அரோ – சூளாமணி:11 1884/4
மேல்


காண்கிலான் (1)

காலும் கையும் எழற்க என காண்கிலான்
வாலை நீட்டி கிடத்தல் தன் மாட்சியோ – நீலகேசி:2 222/3,4
மேல்


காண்குறுவன்-கொல்லோ (1)

மேய் இடைபெறுவன் ஆயின் வேந்து காண்குறுவன்-கொல்லோ
நீ இடை அறி சொல் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சூளாமணி:3 103/3,4
மேல்


காண்குறுவேன் (1)

கந்திருவ_மகளேன் யான் காவலனை காண்குறுவேன்
வந்திருந்தது உரை விரைந்து வாயிலோய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 166/3,4
மேல்


காண்டல் (5)

ஆம் ஆகும் யூகி-தன்னை அனுப்ப யான் காண்டல் வேண்டும் – உதயணகுமார:4 212/3
ஆவது காண்டல் ஆகும் அரசர்க்கு நீதி என்று – சூளாமணி:9 1179/2
கல் நிழல் உள் புகின் காண்டல் ஆகுமோ – சூளாமணி:10 1599/4
காண்டலும் அல்லதே அளவை காண்டல் முன் – நீலகேசி:1 118/1
காட்சி நல்லன காண்டல் அனைத்தினும் – நீலகேசி:5 530/1
மேல்


காண்டலுக்கு (3)

கண் விளக்குறுக்குமாற்றால் காண்டலுக்கு அரியள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 999/4
கண்டவர்க்கு எல்லாம் கண்_உளார் போல்வார் காண்டலுக்கு அரிது அவர் உருவம் – சூளாமணி:9 1324/1
கரந்த கார் இருள் போல் கணம் காண்டலுக்கு அரிதாய் – நீலகேசி:1 43/2
மேல்


காண்டலும் (6)

அற்புதமாய் காண்டலும் ஆன இன் சொல் கேட்டலும் – உதயணகுமார:6 367/2
அடைந்த வீரரை காண்டலும் அழல் உளை அரிமா – சூளாமணி:7 712/1
கன்னியது உருவம் காளை காண்டலும் கேடு_இல் காமன் – சூளாமணி:8 1019/1
கண்டவர் கண் கவர் நகரம் காண்டலும்
விண்டு உதிர் வினையினன் வேந்தன் ஆயினான் – சூளாமணி:11 1901/3,4
காண்டலும் அல்லதே அளவை காண்டல் முன் – நீலகேசி:1 118/1
துத்தலும் காண்டலும் சொல்லினை அன்றோ – நீலகேசி:7 780/4
மேல்


காண்டற்கு (5)

கயந்தம் நீரணி காண்டற்கு சென்ற நாள் – நாககுமார:1 33/4
கால் மிசை வீழ எண்ணி காண்டற்கு நின்றாள் என்று – நாககுமார:1 35/2
கழையும் வேயும் கலந்து இருண்டு காண்டற்கு அரும் – சூளாமணி:7 734/2
கண்டாய் இ மெய்ம்மை பிறர் காண்டற்கு அரியது என்றான் – நீலகேசி:4 398/3
காண்டற்கு இனிதே கடி மலர் பூம் பள்ளி – நீலகேசி:6 667/3
மேல்


காண்டற்கும் (1)

காண்டற்கும் துத்தற்கும் காரணம் என்னோ – நீலகேசி:7 745/4
மேல்


காண்டி (1)

கடி மருங்கில் புக்கு அலரே காண்டி வாழி குருக்கத்தி – சூளாமணி:8 1127/4
மேல்


காண்டியால் (2)

மங்கல பொறி மன்ன காண்டியால் – சூளாமணி:7 602/4
காமவேள்_அனையார் உளர் காண்டியால் – சூளாமணி:7 631/4
மேல்


காண்டு (1)

காண்டு அறிவாளன் என்றே காவலன் புல்லிக்கொண்டு – உதயணகுமார:4 195/2
மேல்


காண்டும் (13)

சென்று அவனை காண்டும் என்று தேசம் முன்னி சென்றனன் – உதயணகுமார:1 70/4
பணிவரும் பலகை-தன் மேல் பாவையை காண்டும் என்றாள் – சூளாமணி:8 1008/3
காண் தகை உடைத்து அது காண்டும் நாம் என – சூளாமணி:8 1068/3
காண்டும் இ காளை-தன் கன்னி போர் எனா – சூளாமணி:9 1209/3
நன்று அது பெரிது யாமும் நங்கை-தன் மகனை காண்டும்
என்று அவன் அருள கேட்டே இளையவள் பெயர்ந்து போக – சூளாமணி:10 1564/2,3
நன்று வாதம் இது காண்டும் என போய் – சூளாமணி:10 1574/1
பொருந்தின பொழில் நலம் காண்டும் என்று அரோ – சூளாமணி:10 1601/3
காலம் மூன்றானும் உய்த்து காட்டலும் காண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:4 435/2
சேடனார் காண்டும் நாம் என்று தான் சென்றாளே – நீலகேசி:5 475/4
அழுவார்-தமையும் காண்டும் அஃது ஆம் ஆறு உரையீரோ – நீலகேசி:5 563/3
தீயினும் வெய்ய நோய் சேர்தலையும் காண்டும் நீ – நீலகேசி:6 694/3
பிழைப்பு_இல் பதமா பிரிவிடத்து காண்டும்
இழுக்கு_இல் பொருளோடு இயைத்தக்கால் சந்தி – நீலகேசி:6 703/2,3
எழுத்தியலில் கூட்டமும் எப்பொழுதும் காண்டும்
இலக்கணம் நின் சொல் இயையலவே கண்டாய் – நீலகேசி:6 703/4,5
மேல்


காண்டுமால் (1)

வானம் நின்று வழிபடல் காண்டுமால்
மீனும் அல்லவும் வேதனை எய்துழி – நீலகேசி:2 220/2,3
மேல்


காண்டுமே (1)

கண்ணிய புலவரால் அலர்தல் காண்டுமே – சூளாமணி:4 234/4
மேல்


காண்பது (1)

போதுள் அம் காண்பது போல மற்று என்றான் – நீலகேசி:5 576/4
மேல்


காண்பதே (1)

பேணலாம் பிறபிற பீடு காண்பதே – சூளாமணி:9 1213/4
மேல்


காண்பவர் (1)

காணும் நூல் புலமை யாரும் காண்பவர் இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 301/4
மேல்


காண்பாம் (2)

அப்படித்தாயின் காண்பாம் என்றனன் அரச நம்பி – சூளாமணி:8 1016/1
மா காய வரை ஆளும் மன்னர் கோன் மட மகளை வம்-மின் காண்பாம் – சூளாமணி:9 1534/4
மேல்


காண்பார் (4)

திரு மலர் பாவை அன்ன தேவியை செவ்வி காண்பார்
உரு மலர் இழைத்த பாவை ஒளி மணம் நயந்து மாதோ – சூளாமணி:10 1635/2,3
பொருள் புரி விழவு காண்பார் புண்ணிய உலகம் காண்பார் – சூளாமணி:11 1866/4
பொருள் புரி விழவு காண்பார் புண்ணிய உலகம் காண்பார் – சூளாமணி:11 1866/4
ஆடுவார் காண்பார் அவர் அருகே தான் சென்று – நீலகேசி:5 475/1
மேல்


காண்பான் (1)

கணம் குழை மடந்தைமாரை கடி புனல் ஆடல் காண்பான்
மணம் கொள் பூம் துணர் கொள் சோலை மண்டு நீர் வாவி சார்ந்தான் – சூளாமணி:10 1669/3,4
மேல்


காண்பு (6)

ஆயிரம் கண்_இலாதார்க்கு அழகு காண்பு அரிய நங்கை – சூளாமணி:8 984/1
ஊழி காண்பு அரிய தோன்றல் உக்கிர குலத்து வேந்தன் – சூளாமணி:10 1787/1
காலம் அவை தாம் கடுமை காண்பு அருமையாலும் – நீலகேசி:1 20/3
காயத்தின் தன்மையவாய் எ கருமமும் காண்பு அரிதாம் – நீலகேசி:4 377/2
கற்று இனி எல்லா கணக்கும் கலந்து உரை காண்பு என்னையோ – நீலகேசி:5 518/4
கரப்பது போல் இடை காண்பு அரிது ஆகி – நீலகேசி:5 601/2
மேல்


காண (18)

இருவரும் வளர்ந்தே இன்ப கலை கடல் நீந்தி காண
கரிணமும் புள்ளும் மற்றும் கண்டு அடி வீழும் கீத – உதயணகுமார:1 18/2,3
வேழ நல் வேட்டம் காண வெம் முலை மாதரோடும் – உதயணகுமார:1 87/2
வேல் கவின் வேந்தன் காண வியந்து உடன் தழுவிக்கொண்டான் – உதயணகுமார:1 101/4
காண என்றன் முன்பதாய் காரிகையே வந்து நீ – உதயணகுமார:2 145/3
கலந்து அவை காண வந்த காவலர் நின்னை பற்றி – உதயணகுமார:4 211/1
கந்துக பூசல் காண களிற்றின் மீது ஏறி வந்து – உதயணகுமார:4 222/2
நின்னுடை புதல்வன் நீராடல் காண போனது என் – நாககுமார:2 65/2
இற்று என உரைக்கும் நீதி ஓது நூல் எல்லை காண
கற்றவர் முன்னை ஏனோர் கதை ஒத்து காட்டும் அன்றே – சூளாமணி:5 276/3,4
அமைக மாற்றம் நும்மை எங்கள் அடிகள் காண ஏகுவாம் – சூளாமணி:6 502/2
பூவினாள் பொறி ஒன்று ஆனாள் புண்ணிய உலகம் காண
ஏவினான் யாவன் நம்மை யாவனது உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:6 551/3,4
காய்ந்து ஒளிர் பவழ சாதி கடிகைகள் காண மின்னு – சூளாமணி:7 677/1
மதி காண நிமிர்ந்த மதில் சிகரம் – சூளாமணி:7 812/1
சுற்றிய பசும்பொன் சோதி சொரிந்து போய் துறக்கம் காண
முற்றிய முகட்டு நீல குவட்டிடை முடிந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 847/3,4
இரும் கலி உலகம் காண படைத்தவன் இயற்றினான்-கொல் – சூளாமணி:8 987/2
சோதி சூழ் வடிவு நம்பி சுடர் மணி_வண்ணன் காண
மாதவசேனை காட்ட வல்லையோ என்ன ஐயற்கு – சூளாமணி:8 1013/2,3
யானும் இவள் போல் உலகு காண இயல்வேனோ – சூளாமணி:8 1106/3
ஈன மண்ணில் இவர் காண கிடத்தல் இனிதோ இகல் வேந்தே – சூளாமணி:9 1474/4
தாழ் ஒளி சுடரவன்-தன்னை காண ஓர் – சூளாமணி:11 1893/3
மேல்


காணப்பாடு (1)

கண் ஆதியால் அவற்றை காணப்பாடு இல்லையாய் – நீலகேசி:6 688/3
மேல்


காணல் (3)

காரியம் முடிந்த பின்னும் காரண முடிவு காணல்
காரியம் அன்று இது என்றே கருதிடு கடவுள் காமன் – யசோதர:2 108/1,2
காதல் அம் கண் இவை காணல் ஆகுமே – சூளாமணி:9 1493/4
கன்னிய காமவல்லி கடிவினை காணல் உற்றாள் – சூளாமணி:10 1561/4
மேல்


காணல (1)

கண் கனல் உமிழ்ந்து தம் புலமும் காணல
வெண் கதிர் மணி முத்தம் விதிர்க்கும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1206/1,2
மேல்


காணலது (1)

மொழிகின்றது ஏயது காணலது என்னின் – நீலகேசி:5 630/3
மேல்


காணலம் (1)

காரியம் செவி காணலம் காயக்கு என் – நீலகேசி:10 877/4
மேல்


காணலர் (1)

கழுதும் காணலர் ஆகி கலங்கியே – நீலகேசி:10 889/1
மேல்


காணலன் (1)

கனவினும் நின்_அனாரை காணலன் ஆக என்றாள் – நீலகேசி:4 433/4
மேல்


காணலாகும் (1)

இவ்வகை காணலாகும் என்று நீ உணர்தல் வேண்டும் – யசோதர:4 236/4
மேல்


காணலாம் (2)

காணலாம் எல்லையுள் புகுந்து கட்டுரை – சூளாமணி:9 1213/3
வீதியே காணலாம் என்றாளால் நின்றாரும் – நீலகேசி:5 469/3
மேல்


காணவும் (3)

கான் இவர் கற்பக சோலை காணவும்
மான் இவர் நோக்கினாள் வயாவினாள் அது – சூளாமணி:10 1731/2,3
கண்ணினால் ஒன்றும் காணாய் காணவும் உள பொருள் ஒருங்கே – நீலகேசி:2 159/1
காணவும் பட்டது கஞ்சியோடு அல்லதை – நீலகேசி:4 374/3
மேல்


காணற்கு (1)

கற்பு உடை மனத்தில் எண்ணி காணற்கு அரிதாகவே – உதயணகுமார:6 367/3
மேல்


காணா (6)

எஞ்சல்_இல் எல்லை காணா எழில்பெற நிற்றல் நோக்கி – உதயணகுமார:1 8/2
பொரு_இல் காமனையே காணா புரவலன் கண்டு உகந்து – உதயணகுமார:3 157/2
பொதிய மா மலையும் காணா பொரு_இல் சீர் குட-பால் நின்ற – உதயணகுமார:5 251/2
நறை மலர் வாவி-தன்னுள் நல் சுதன் வீழ காணா
சிறை அழி காதல் தாயும் சென்று உடன் வீழ்ந்தாள் அன்றே – நாககுமார:2 51/3,4
காசி நாட்டினும் சேடிய நாட்டினும் காணா
தேசம் தாம் பல திரிய அ தென்திசை நீலகேசி – நீலகேசி:1 44/2,3
கடும் கதிரோன் மீதூர காணா கோள் எல்லாம் – நீலகேசி:6 695/1
மேல்


காணாய் (15)

எஞ்சல்_இல் குறியன் காணாய் எமக்கு நீ இறைவன் என்றார் – நாககுமார:4 111/4
நாடுவது என் ஞமலி இவை நணுகலகள் காணாய் – யசோதர:5 279/4
சிறிய நல் வதங்கள் செய்தே தீ_வினை அகல்வர் காணாய் – யசோதர:5 308/4
கவரிமா புடைபெயர்வன கடல்_வண்ண காணாய் – சூளாமணி:7 732/4
நம்ப தேன் பாட மஞ்ஞை நாடகம் நவில்வ காணாய் – சூளாமணி:7 766/4
கான யானைகள் கரு வரை அனையன கனல்வன இவை காணாய் – சூளாமணி:8 880/4
கலம்கொள் பேழைகள் கவிழ்ந்து என கதிர் மணி சொரிகின்ற அவை காணாய் – சூளாமணி:8 883/4
அடுத்து வீழும் ஒர் அணி இழை இளையவள் படுகின்றது அது காணாய் – சூளாமணி:8 886/4
கொண்டுகொண்டு குவியா இவை காணாய்
உண்டும்உண்டும் என ஓடி உரைத்தான் – சூளாமணி:10 1576/3,4
போல் இங்கண் அரசு இல்லை பொன் ஆர வரை மார்பன் பொலிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1811/4
மாலை வாய் நின்று உறங்கும் மதுரை சூழ் வள நாடன் வடிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1813/4
ஒண் துறையும் மும்மூன்றும் உடைய கோவே இவனது எழிலும் காணாய் – சூளாமணி:10 1816/4
கண்ணினால் ஒன்றும் காணாய் காணவும் உள பொருள் ஒருங்கே – நீலகேசி:2 159/1
சிறந்தது உண்டோ இது சிந்தித்து காணாய் – நீலகேசி:4 348/4
கந்தின்-கண் காணாய் களி யானையை இல்லை என்பாய் – நீலகேசி:4 400/1
மேல்


காணாயோ (2)

தெள்ளியாய் தெளிந்து இருந்து சிந்தித்து காணாயோ – நீலகேசி:2 196/4
பேய் உடம்பு பிறிது உடம்பில் புகல் பேதாய் காணாயோ – நீலகேசி:4 309/4
மேல்


காணிய (1)

புடையவர் காணிய போர் நனி மூட்ட – சூளாமணி:11 1949/3
மேல்


காணில் (3)

கை பெருகு காம நோய்_உடையவர்க்கு ஓர் கனல் போல வருமே காணில் – சூளாமணி:8 1033/4
செறுமால் இங்கு இவை காணில் தேவிதான் என்பார் செம் கண் மால் காணுமேல் சீறானோ என்பார் – சூளாமணி:10 1756/3
நினைந்து நாம் காணில் எல்லாம் நின்றது ஒன்று இல்லை என்றால் – நீலகேசி:3 262/2
மேல்


காணின் (2)

சயித்தியம் காணின் தலையினை முட்டும் – நீலகேசி:3 254/3
முழுதும் காணின் முடியும் என முன்னி – நீலகேசி:10 889/3
மேல்


காணினும் (1)

கண்ணினால் இல்லுள் கந்தியை காணினும்
உண்ணலம் எனும் ஓத்து_உடையார்களை – நீலகேசி:4 323/2,3
மேல்


காணீர் (2)

தண் தேன் காணீர் உம் தளிர் மேனி நாற்றத்தால் – சூளாமணி:8 1120/3
தலை எடுத்து வாய் திறப்பதாம் இவை ஓ காணீர் – நீலகேசி:5 471/4
மேல்


காணுதற்கு (1)

காணுதற்கு அரியன உருவம் கண்டு அறிவனகளும் உளவோ – நீலகேசி:1 69/4
மேல்


காணும் (11)

கனிகள் காய் மிசை காணும் சாரணர் – உதயணகுமார:6 319/3
இந்திர உலகம் காணும் நெறி அவை யாவை என்னின் – சூளாமணி:5 272/2
காணும் நூல் புலமை யாரும் காண்பவர் இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 301/4
காண் தகு திறலவன் காணும் ஆறு என – சூளாமணி:8 907/3
மற்று அவர் காணும் போழ்தின் மாதவசேனை என்பாள் – சூளாமணி:8 1001/1
காணும் முகத்ததுவோ உணர் காலே – சூளாமணி:9 1244/4
ஆவது அது அன்றி அயல் நின்றவர்கள் காணும்
பாவனையர் அல்லர் பல பாடி இனி என்னோ – சூளாமணி:9 1291/3,4
கத்திகை கண்ணியன் காணும் பால் எலாம் – சூளாமணி:9 1387/3
இன்னன பலவும் காட்டி இளையவர் காணும் போழ்தின் – சூளாமணி:9 1540/1
கொங்கு உலாம் குழலி காணும் குழவி-அது உருவம் கொண்டான் – சூளாமணி:10 1709/4
கனை கடல் எல்லை காணும் காக்கை ஒத்தாய்-கொல் என்றாள் – நீலகேசி:4 431/4
மேல்


காணுமே (3)

கால் அமைந்து ஒழுகுமேல் கரையும் காணுமே
நூலவர் நுழைவொடு நுழைந்து செல்லுமேல் – சூளாமணி:4 235/2,3
வேலவர் ஒழுக்கமும் வேலை காணுமே – சூளாமணி:4 235/4
கான மா அது காணுமே – சூளாமணி:9 1357/4
மேல்


காணுமேல் (2)

செறுமால் இங்கு இவை காணில் தேவிதான் என்பார் செம் கண் மால் காணுமேல் சீறானோ என்பார் – சூளாமணி:10 1756/3
மன்னும் இல் அயன் மாந்தரை காணுமேல்
பின்னை செய்வன பேசலும் ஆகுமோ – நீலகேசி:3 243/3,4
மேல்


காணேன் (4)

இற்று என நிறைசெய்திட்டும் இறைவனே பேதம் காணேன்
உற்றதோர் குழியின் மூடி ஒருவனை சில நாள் வைத்தும் – யசோதர:4 235/2,3
உள்ளத்தின் வைப்பின் உருவம் அது காணேன்
மெள்ள என் தோள் அணைவாள் என்னும் விருப்பு ஆராது – சூளாமணி:8 1121/2,3
மெய் கோளால் என்றி யான் மிகை தெருட்டும் திறம் காணேன் – நீலகேசி:4 298/4
நாத்தான் வருத்த நீ நாட்டியது யாம் காணேன்
போத்து ஆகாதேல் குதிரை பெட்டையது போல் என் – நீலகேசி:5 645/2,3
மேல்


காத்த (4)

நாம வேல் நர_பதி உலகம் காத்த நாள் – சூளாமணி:2 53/1
அம் சுடர் கடவுள் காத்த அரும் குலம் மலர தோன்றி – சூளாமணி:3 101/2
கொற்றவன் உலகம் காத்த கோன் முறை வேண்டி அன்றே – சூளாமணி:6 552/3
ஊழி தேர் அரசு இறைஞ்ச உலகு எலாம் ஒரு குடை கீழ் உறங்க காத்த
பாழி தோள் பரதன் பின் இவன் இவனால் நில மடந்தை பரிவு தீர்ந்தாள் – சூளாமணி:10 1804/3,4
மேல்


காத்தல் (2)

சீலங்கள் காத்தல் வருத்தம் சிதைவு ஆக என்றான் – நீலகேசி:4 418/4
உறுதி கூறல் ஒழி ஒழுக்கம் காத்தல் ஒழி – நீலகேசி:5 556/1
மேல்


காத்தலும் (1)

கற்றலே கடும் சொல் இன்ன காத்தலும் – நீலகேசி:5 535/4
மேல்


காத்தாயும் (1)

அளித்தாயும் காத்தாயும் நீயே வாழி அற வேந்தே – சூளாமணி:6 539/4
மேல்


காத்தார் (2)

தங்கள் ஓர் புறஞ்சொல் வாரா தன்மையால் உலகம் காத்தார்
அங்கு அவர் வழிக்-கண் தோன்றி அகல் இடம் வணங்க நின்ற – சூளாமணி:6 561/2,3
கன்னியர் இராயிரவர் கன்னி புடை காத்தார் – சூளாமணி:8 868/4
மேல்


காத்திரம் (1)

களிறு காத்திரம் உறுத்தலின் நெறி தலை கரு முகில் நெரிவுற்ற – சூளாமணி:8 874/2
மேல்


காத்து (11)

கம்பம்_இல் நிலங்கள் எல்லாம் காத்து நல் தவமும் தாங்கி – நாககுமார:2 44/3
கடி கமழ் மார்பன்-தன்னை காத்து உடன் இருப்ப பின்னும் – நாககுமார:4 110/2
நிறை புகழ் உலகம் காத்து நீடு வாழ்க என்று நின்றார் – யசோதர:1 60/4
நிறை புகழ் உலகம் காத்து நிலாக நின் இறைமை என்று – சூளாமணி:5 256/3
நீதி நூற்று உலகம் காத்து நிலம் திரு மலர நின்றான் – சூளாமணி:6 535/4
உற்ற வான் பொருள் காத்து உயர் ஈகையும் – சூளாமணி:7 626/3
வாழுமாறு அறிந்து உயிர் காத்து வாழ்-மினே – சூளாமணி:7 688/4
உருவமும் புகழும் என்று ஆங்கு அவற்றின் ஊழ் காத்து வந்து – சூளாமணி:7 776/2
ஆள்வினை மாட்சி என்னும் இரண்டினும் அரசு காத்து
தோள் வினை களவு காவல் உள் வழி துன்னல் செல்லா – சூளாமணி:11 1854/1,2
மானத்தின் நீங்கி வதம் காத்து வருந்தும் போழ்தும் – நீலகேசி:4 417/2
சீலங்கள் காத்து குணன்_இன்மையை செப்புகின்றாய் – நீலகேசி:6 721/3
மேல்


காத்துநின்றான் (1)

ஒல்லையின் வினைகள் தீர யோகத்தை காத்துநின்றான் – நாககுமார:3 101/4
மேல்


காத்தும் (3)

கழுகொடு கவரும் காக்கை கைத்தடி கொண்டு காத்தும்
அழகு உள சுழலும் மன்னோ ஆயிர சாதி மாதோ – சூளாமணி:11 1850/3,4
காத்தும் என்றார் கரு_வினையுள் நீங்கும் நல்ல கருத்தினார் – நீலகேசி:1 41/4
ஆற்ற வருந்தி தவம்செய்தும் அரிய காத்தும்
நோற்றும் பெரிதும் நுணுகாநின்ற பொழுதினானும் – நீலகேசி:4 419/1,2
மேல்


காதம் (1)

காதம் பலவும் கடந்த பின் காகந்தி கடி நகருள் – நீலகேசி:9 824/1
மேல்


காதரம் (1)

காதரம் உலகு இதன்-கண் கருதிய முடித்தல் கண்டும் – யசோதர:2 155/2
மேல்


காதல் (39)

இன்புறும் மனைவி காதல் இயல்புடன் அகன்றனன் – உதயணகுமார:2 146/4
நயந்தனன் தேவி காதல் நல் மனத்து அழுங்கி பின்னும் – உதயணகுமார:3 151/3
கதிர் வேல் வத்தவன் காதல் நல் தந்தையாம் – உதயணகுமார:5 268/2
கரும்பு ஆர் நல் மொழி காதல் கனவிடை – உதயணகுமார:5 279/2
வளம் கெழு வத்தவற்கு மன்னிய காதல் மிக்க – உதயணகுமார:6 303/1
கலையில் நல் கரையை கண்டு காதல் நூல் வழியை சென்று – உதயணகுமார:6 334/2
கடகம் என்பது ஊர் காதல் பிராமணன் – உதயணகுமார:6 337/1
காதல் யானையை கையில் மெய் தீண்டியே – உதயணகுமார:6 351/1
சிறை அழி காதல் தாயும் சென்று உடன் வீழ்ந்தாள் அன்றே – நாககுமார:2 51/4
சரிந்த காதல் தடை இலதாகவே – யசோதர:1 10/2
எற்பு அகம் கொண்ட காதல் எனக்கு இனி நின்னின் வேறு ஓர் – யசோதர:2 122/3
செற்றமும் சினமும் நீக்கி திரு அற தெளிவு காதல்
பற்றினன் வதங்கள் முன்னம் பகர்ந்தன அனைத்தும் கொண்டு – யசோதர:4 253/2,3
தந்தையும் தந்த தாயும் ஆகிய தழுவு காதல்
மைந்தனும் மடந்தை-தானும் மாற்றிடை சுழன்ற பெற்றி – யசோதர:5 304/1,2
உற்று இங்கு ஒர் காதல் கிளர தமிழ் நூற்கலுற்றேன் – சூளாமணி:0 3/2
கண் மகிழ நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 187/4
கதி மகிழ நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 188/4
கண்டு உவப்ப நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 189/4
மேவி பட்டம்பெற்றவன் காதல் மேயானால் – சூளாமணி:5 311/2
கண் நவில் வடிவின் காந்திமதி அவள் காதல் பாவை – சூளாமணி:6 532/3
பொங்கிய காதல் கூர பாடினன் புலமை மிக்கான் – சூளாமணி:6 538/4
முன்னுற நின்று காதல் முறுவலோடு அருளி செய்தான் – சூளாமணி:8 917/4
பின்னிய காதல் வெள்ளம் பெருகிய விரிவிற்று ஆகி – சூளாமணி:8 964/3
ஏந்திய காதல் கூர எழில் நகர் பெயர்ந்து புக்கார் – சூளாமணி:8 966/3
காதலார்-திறத்து காதல் ஆக்கிய காதலாரை – சூளாமணி:8 991/1
கண் மிசை நவிலும் காதல் கன்னியது உருவம் ஆம் என்று – சூளாமணி:8 1018/3
முடிக்கு அலர் அணிந்து காதல் முகிழ் நகை முகிழ்ப்ப புல்லி – சூளாமணி:8 1114/2
வணங்கி வையம் தொழ நின்ற மன்னன் காதல் மட மகள் போல் – சூளாமணி:8 1128/1
கண் மிசை கனிந்த ஒற்றன் கூற்று காதல் கனி படு செல்வம் முந்நீர் – சூளாமணி:9 1132/1
கழலவன் காதல் தோழன் கனன்று அவன் கருதி சொன்ன – சூளாமணி:9 1180/2
காதல் அம் கண் இவை காணல் ஆகுமே – சூளாமணி:9 1493/4
மாக மழை_வண்ணன் காதல் மடந்தையர்கள் – சூளாமணி:10 1648/2
சென்று என சிறந்த காதல் தேவியர் திளைக்கும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1678/2
வெம் முலைகளோடு அவர்கள் காதல் மிக வீங்க – சூளாமணி:10 1798/3
காதல் கழி பற்று_இலாமை தெரிந்து அறிவு – சூளாமணி:11 1995/3
காதலர் ஆயினும் காதல் கையிகந்து – சூளாமணி:12 2102/1
கடி கமழ் அகலத்து கொண்ட காதல் எம் – சூளாமணி:12 2103/2
கண்டு இங்கு நாளும் கடல் வையகம் காதல் செய்யும் – நீலகேசி:0 6/1
பொய் அற்ற காதல் பொருவு_இல் அறம் காட்டல் எட்டும் – நீலகேசி:1 123/3
கன்று காலனை கடந்தாய் காதல் காமனை கடிந்தாய் – நீலகேசி:2 154/1
மேல்


காதல (1)

இனைந்து தம் காதல இன்ப கனிகள் – சூளாமணி:5 289/2
மேல்


காதலர் (3)

நல்கு காதலர் அகலத்துள் ஒடுங்குதல் பலர் முன்னை நனி நாணி – சூளாமணி:8 887/3
உள்ளம் கொடியார் உயிர் கொலை காதலர்
வெள்ளம் கொடியன மேவி பிறன் பொருள் – சூளாமணி:11 1952/1,2
காதலர் ஆயினும் காதல் கையிகந்து – சூளாமணி:12 2102/1
மேல்


காதலர்க்கு (1)

காதலார் காதன்மை கலந்து காதலர்க்கு
ஏதிலார் அயலராய் இயல்ப ஆய்விடில் – சூளாமணி:8 1049/1,2
மேல்


காதலராய் (1)

அவிழும் காதலராய் அர_மங்கையர் – சூளாமணி:4 122/1
மேல்


காதலரில் (1)

காதலரில் பிழையாராய் கள் ஊன் தேன் கடிந்து அகற்றி – சூளாமணி:11 2047/1
மேல்


காதலவரொடு (1)

ஆவி வீற்றிருந்த காதலவரொடு கவரி வேய்ந்து – சூளாமணி:7 762/1
மேல்


காதலன் (6)

காதலன் குமரன் தம்பி கைப்படுத்தனன் விடுத்தான் – யசோதர:5 314/4
காம்பின் வாய்ந்த மென் தோளி அ காதலன்
தீம் பல் மாலை நல் மார்பகம் சேருமேல் – சூளாமணி:5 342/1,2
கலையினை கடந்த சொல் கன்னி காதலன்
அலையினுக்கு உடைந்திலர் அருக்கன் கையது ஓர் – சூளாமணி:9 1254/1,2
காதலன் மார்பு அகலம் கண்டே தம் கண் புடைத்து – சூளாமணி:9 1471/3
காதலன் முயங்குபு கலந்து இனிது இருந்து – சூளாமணி:10 1616/2
கழிகின்ற கன்னிக்கு ஓர் காதலன் காட்டாய் – நீலகேசி:5 630/4
மேல்


காதலனும் (1)

காதலனும் அங்கு உரிய கட்டுரை மறந்திட்டு – சூளாமணி:10 1609/3
மேல்


காதலார் (4)

காதலார் அகன்ற போழ்தில் கற்பு உடை மகளிர் போல – சூளாமணி:8 1029/1
காதலார் காதன்மை கலந்து காதலர்க்கு – சூளாமணி:8 1049/1
காதலார் கண்கள் பூப்ப காய்த்துதும் கைகோள் என்பார் – சூளாமணி:9 1195/4
காதலார் ஆபவர் கற்ற மாந்தரே – சூளாமணி:12 2086/3
மேல்


காதலார்-தம் (1)

காதலார்-தம் கண் கவர்கின்றவே – சூளாமணி:4 127/4
மேல்


காதலார்-திறத்து (1)

காதலார்-திறத்து காதல் ஆக்கிய காதலாரை – சூளாமணி:8 991/1
மேல்


காதலாரை (1)

காதலார்-திறத்து காதல் ஆக்கிய காதலாரை
ஏதிலார் போல நோக்கின் இரு மடங்காக எய்தும் – சூளாமணி:8 991/1,2
மேல்


காதலால் (13)

நெகிழ்ந்த காதலால் நேமி செல்வனும் – உதயணகுமார:5 299/2
தந்தை மேல் மிகும் தளர்வு_இல் காதலால்
தந்த தான் பிரிதலை கருத்து எணி – உதயணகுமார:5 301/1,2
மித்திரன் முன்பு வீறு நல் காதலால்
அத்திமேல் உனக்கு அன்பும் உண்டானதால் – உதயணகுமார:6 348/1,2
கண் பகர் மல்லிகை கமழ காதலால்
சண்பக தனி வனம் தும்பி சாரும் நீ – சூளாமணி:4 225/1,2
காதலால் அறிவது காமம் காதலே – சூளாமணி:4 232/1
காதலால் வளைப்ப போன்று காவினுள் கலந்தவே – சூளாமணி:6 493/4
கற்ற நூலினர் கலந்த காதலால்
உற்ற போழ்து உயிர் கொடுக்கும் ஆற்றலால் – சூளாமணி:7 596/1,2
பொங்கு காதலால் புதல்வர் தாமும் மற்று – சூளாமணி:7 600/2
கங்கை போல் படர்ந்தது கலக்கும் காதலால்
இங்கு நீர் யமுனையின் இழிவது ஒத்தது – சூளாமணி:8 949/2,3
காதலால் வந்து என் கவான் மேல் இருப்பினும் – சூளாமணி:8 1122/1
காதலால் கனகசித்திரன் கட்டுரை அதனை கேட்டே – சூளாமணி:9 1170/3
காதலால் உரிமை பாங்கில் கடி கமழ் காமவல்லி – சூளாமணி:10 1705/1
காதலால் களித்து செல்வ கடிவினை முடிவித்தாரே – சூளாமணி:10 1835/4
மேல்


காதலாலே (3)

பெருகிய காதலாலே பெரும் துயர் தீர்த்து இருப்ப – உதயணகுமார:1 16/3
தங்கிய காதலாலே தரணி ஆண்டு இனிது செல்ல – உதயணகுமார:1 26/2
மனம் மகிழ் கோதை-தன்னை மருவிய காதலாலே
புனலின் நீ ஆடல் இன்றி போம் பொருள் புகல்க என்ன – நாககுமார:2 40/2,3
மேல்


காதலாள்-தன் (1)

கண் இயல் காதலாள்-தன் கண்ணிய உருவம் கண்டே – சூளாமணி:8 1020/3
மேல்


காதலி (3)

அ பிறப்பில் அமர்ந்த தன் காதலி
ஒப்பு_இல் செய்கை உணர்ந்தது உணர்ந்த பின் – யசோதர:3 172/1,2
எண் ஆர் இன்ப காதலி ஆகி இயல்கின்றாள் – சூளாமணி:5 315/3
ஐ ஆர் இன்ப காதலி நாவின் மகள் ஆக – சூளாமணி:10 1743/2
மேல்


காதலித்த (1)

கார் ஆலி மஞ்ஞை களி சிறந்தால் போல கரும் குழலி பந்தாடல் காதலித்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1757/2
மேல்


காதலித்து (1)

கண் விளக்கு காரிகையை காதலித்து இரங்குவான் – உதயணகுமார:2 142/3
மேல்


காதலில் (5)

காதலில் சென்று காளை-தன் நாமமும் – உதயணகுமார:5 269/2
சரிந்த காதலில் தான் உரைசெய்கின்றான் – உதயணகுமார:6 349/4
சிலை மலி நுதலினார்-தம் காதலில் தீமை செப்பும் – யசோதர:1 71/4
கனைந்த தம் காதலில் கனவி கண் திறந்து – சூளாமணி:8 1062/1
காதலில் களித்து தங்கள் கன வரை உலகம் சார்ந்தார் – சூளாமணி:10 1837/4
மேல்


காதலிற்கு (1)

காதலிற்கு அழுமி இன்ப கரை அழிந்து இனிதின் ஓட – உதயணகுமார:4 205/2
மேல்


காதலின் (4)

கரிணத்தை மறந்துவிட்டு காதலின் அடிசில் உண்டான் – உதயணகுமார:1 29/4
காதலின் திண் களிற்று இயல் கூறு எனா – உதயணகுமார:6 351/4
காதலின் எழுவிய காமர் இன் இசை – சூளாமணி:4 190/2
கண்களில் நோக்கியும் காதலின் உள்ளியும் – சூளாமணி:11 1966/1
மேல்


காதலினொடு (1)

அடைந்தவர்கள் காதலினொடு அமரர் அரசர் ஆவர் – யசோதர:5 270/1
மேல்


காதலுடன் (1)

ஒழியா காதலுடன் விளையாடியே – உதயணகுமார:6 346/1
மேல்


காதலும் (2)

கண்ணிய மனத்தர் இம்மை காதலும் உடையரோ-தான் – யசோதர:1 47/4
காதலும் செறிந்ததாக காமனும் உழையனாக – சூளாமணி:10 1629/2
மேல்


காதலே (1)

காதலால் அறிவது காமம் காதலே
ஏதிலார் உணர்வினால் எண்ணல் ஆவது அன்று – சூளாமணி:4 232/1,2
மேல்


காதலொடு (2)

ஒட்டிவிடு காதலொடு வந்து உருவுகொண்டு – சூளாமணி:10 1617/3
கார்_ஆர்_வண்ணன் காதலொடு இன்ப கடல் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:10 1745/4
மேல்


காதலோடு (1)

கலிதரு கனை கடல் அன்ன காதலோடு
ஒலிதரு நகை ஒலி உவந்து எழுந்ததே – சூளாமணி:10 1726/3,4
மேல்


காதன்மை (2)

கலந்த காதன்மை காட்டுநர் போலவே – யசோதர:1 12/3
காதலார் காதன்மை கலந்து காதலர்க்கு – சூளாமணி:8 1049/1
மேல்


காதனை (1)

கண்டிடு காதனை நின்னால் செயப்படும் – சூளாமணி:11 1954/3
மேல்


காதாலே (1)

பரிந்த நல் காதாலே பணிந்திடுமாறு போல – உதயணகுமார:1 98/2
மேல்


காதி (2)

பெரு மலை அனைய காதி பெரும் பகை பெயர்த்து பெற்ற – யசோதர:1 53/1
காதி அம் கிளைகள் சீறும் காமரு நெறிக்கும் கண்ணாய் – சூளாமணி:4 200/1
மேல்


காதி-தன்னால் (1)

விரிகின்ற புலமை வீரர் மொழிதலும் காதி-தன்னால்
பரிகின்ற உரிமை வல்ல படர் ஒழி மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:11 1863/2,3
மேல்


காதியான் (1)

காதியான் அருளிய பொன் கதிர் கொள் முடி கவித்து ஆண்டார் மருகன் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1803/3
மேல்


காதில் (6)

காதில் குழையினன் காலில் சதங்கையன் – உதயணகுமார:1 76/2
செயம் தர கரிணி காதில் செல்வன் மந்திரத்தை செப்ப – உதயணகுமார:1 112/2
தசைந்த கை உதிரம் பாய சால மந்திரம் அம் காதில்
இசைந்தவர் சொல்ல கேட்டே இன்புற தேவு ஆயிற்றே – உதயணகுமார:1 114/3,4
அலை கடல்_வண்ணன் தம்முன் அலர் குழை புரளும் காதில்
சிலை படு வயிர தோளான் செம் கதிர் முறுவல் தோன்றி – சூளாமணி:9 1198/1,2
பட அரவு அல்குலார் காதில் பையென – சூளாமணி:9 1221/3
கலை முகம் திருத்தி காதில் கன பொன் செய் சுருளை நீவி – சூளாமணி:10 1667/3
மேல்


காதின் (1)

காதின் மீது அணி கற்பக தொத்து இணர் – சூளாமணி:4 153/1
மேல்


காதின (1)

காதின கனக பைம் தோடும் கை வெள் வளைகளும் கழல – நீலகேசி:1 73/1
மேல்


காதினன் (1)

பூ மரு பொலம் குழை புரளும் காதினன் – சூளாமணி:3 75/4
மேல்


காதினுள் (1)

படர் காதினுள் அவை பெய்தன பகு வாய் அது குருதி – சூளாமணி:9 1308/2
மேல்


காது (11)

காது வேல் மன்னன் களிறு கதம் எழற்கு – உதயணகுமார:6 336/1
காது காகம் கவர்ந்தனவாம் எனின் – யசோதர:3 193/2
காது வேல் அரசர்_கோ களிப்புற்றான் இது – சூளாமணி:5 404/3
காது வேல் மன்னன் ஓலை கழலவன்-தனக்கு நாளும் – சூளாமணி:6 514/2
காது வேலினான் கருமம் முற்றுற – சூளாமணி:7 576/2
காது ஆர்ந்த குழை தாழ கதிர் உமிழ்ந்த திரு முகத்தின் கதிர்ப்பும் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1533/4
காது பெய் குழையும் செம்பொன் சுருளையும் கலந்து மின்ன – சூளாமணி:10 1565/1
காது கொண்டன கன பொன் குழை சோர – சூளாமணி:10 1568/1
காது ஆர் செம்பொன் தாழ் குழை மின்னின் கதிர் வீச – சூளாமணி:10 1741/3
காது புனை காமர் குழை பொன் சுருளை மின்ன – சூளாமணி:11 2029/2
கண்ணொடு காது இவை இலள் கரந்தன முலை இரண்டும் – நீலகேசி:2 191/1
மேல்


காதொடு (1)

காதொடு கண் பிறழ்ந்து உளது கை குறிது – சூளாமணி:10 1598/3
மேல்


காந்தம் (2)

தங்கு ஒளி பாய்ந்து உள் எறித்த தண் காந்தம் மா மணி – சூளாமணி:10 1654/2
இரும்பொடு காந்தம் இயைவு இல் திரிவே – நீலகேசி:4 366/4
மேல்


காந்தள் (10)

காந்தள் நல் நறு முன்கை கன்னி அ விரலினின் – உதயணகுமார:4 234/1
காந்தள் அம் குலையால் களி வண்டு இனம் – சூளாமணி:1 25/1
தெய்வ யாறு காந்தள் அம் சிலம்பு தேம் கொள் பூம் பொழில் – சூளாமணி:4 136/1
மேவி இவை காந்தள் என வீழ மிக நொந்தார் – சூளாமணி:6 455/4
கைத்தலம் முகிழ்க்கின்றன காந்தள் என்று – சூளாமணி:7 783/3
கண்டு கொன்றை பொன் சொரிந்த காந்தள் கை மறித்தவே – சூளாமணி:7 788/4
கணி கொண்டு அலர்ந்த நற வேங்கையோடு கமழ்கின்ற காந்தள் இதழால் – சூளாமணி:9 1327/1
காந்தள் அம் குன்றின் கன பொன் மணி அறை மேல் – சூளாமணி:10 1658/3
காந்தள் அம் கள் கமழ் குலையால் களி வண்டு களிறு அகற்றும் கலிங்கநாடன் – சூளாமணி:10 1818/1
கனை சுடர் விடு கதிர் மணி அறை களன் அயர்வன காந்தள்
இனியன பல சுனை அயலன இறுவரையன குறிஞ்சி – நீலகேசி:1 16/3,4
மேல்


காந்தளும் (2)

கை விரிந்தன காந்தளும் பூம் சுனை – சூளாமணி:1 17/1
கை மலர்த்த காந்தளும் கரிய நீர் கருவிளை – சூளாமணி:7 789/1
மேல்


காந்தனை (1)

தூ மரு மாலையாய் துரும காந்தனை
காமரு பொழிலிடை காவல் வைத்துமே – சூளாமணி:3 116/3,4
மேல்


காந்தி (5)

காந்தி வாமனை கண்டு அடி தொழும் – உதயணகுமார:6 308/4
காந்தி நல் தவத்தோர் வந்தார் கடவுள் நேர் தூமசேனர் – நாககுமார:3 76/3
விண்ணிடை விளங்கும் காந்தி மிகு கதிர் மதியம் தீர்ந்தே – யசோதர:2 134/1
காந்தி நின்ற கற்பக நிழல் கலந்து கையற – சூளாமணி:4 133/1
கரிய சுட்டிடும் காந்தி கனலுமேல் – சூளாமணி:7 643/2
மேல்


காந்திபாலி (1)

காந்திபாலி இரங்க கலகனை – நீலகேசி:5 546/3
மேல்


காந்திபாலியை (1)

காந்திபாலியை கண்டு கலகன்-தான் – நீலகேசி:2 219/2
மேல்


காந்திமதி (1)

கண் நவில் வடிவின் காந்திமதி அவள் காதல் பாவை – சூளாமணி:6 532/3
மேல்


காந்திய (3)

காந்திய முனிக்கு இறைஞ்சி கனா பயன் நுவல என்றான் – நாககுமார:2 43/3
காந்திய கந்ததாக கவுள் கொண்ட களிறு போல – சூளாமணி:7 666/2
காந்திய கனக பைம் பூண் கரு வரை அனைய தோளார் – சூளாமணி:8 966/4
மேல்


காந்து (1)

காந்து நல் மணி பூண் மார்பன் கைம்மா விட்டு இழிந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:6 330/4
மேல்


காப்ப (11)

மங்கைமார் பலர் காப்ப வளர்ந்து தன் – சூளாமணி:4 156/3
தாம வேல் இளையவர் காப்ப தாழ் கதிர் – சூளாமணி:4 207/3
கொங்கை வளராத குழலார்கள் புடை காப்ப
பங்கய முகத்தவர் பலாண்டு பல கூறி – சூளாமணி:8 861/2,3
கண்டு வளர் தாயரொடு கஞ்சுகியர் காப்ப
விண்டு வளர் சோதி கொள் விமானமது சேர்வாள் – சூளாமணி:8 867/2,3
தேம் கமழ் குழலினாரும் தாயரும் செவ்வி காப்ப
வீங்கு ஒளி விமானத்து உச்சி வெண் நிலா முற்றம் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 989/3,4
தேவர்கள் திசைமுகம் காப்ப மா நிதி – சூளாமணி:9 1553/1
மேல் நிலா விரியும் வெள்ளி வெண் குடை விசும்பு காப்ப
கோன் இலா உலகம் ஓம்ப நிறீஇய பின் குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1556/2,3
தேவர்கள் திசைமுகம் காப்ப தீம் சுவை – சூளாமணி:10 1693/1
வண்டு ஆர் ஐம்பால் மங்கையர் காப்ப வளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1738/4
கண் கவர் சோதி காமரு தெய்வம் பல காப்ப
தண் கமழ் போதில் தாமரை ஆளும் தகை வாழ்த்த – சூளாமணி:10 1739/1,2
செங்கோல் இனிது ஓச்சி தேவர் காப்ப திருமாலும் – சூளாமணி:12 2129/3
மேல்


காப்பர் (1)

மன்னு வாளர் மறவோர் பலர் காப்பர்
என்னை காவல் இஃது இல் வகை என்றான் – சூளாமணி:10 1582/2,3
மேல்


காப்பவர் (1)

வனங்கள் காப்பவர் உளர் என முனிவ மற்று அன்றேல் – சூளாமணி:6 464/2
மேல்


காப்பவர்களோடும் (1)

உயர்ந்த தன் உரிமையோடும் உரிமை காப்பவர்களோடும்
கயந்தலை களிரும் தேரும் வையமும் கவின ஏறி – சூளாமணி:4 168/2,3
மேல்


காப்பார் (1)

அற்றங்கள் காப்பார் அறிவில் பெரியார்கள் அன்றே – சூளாமணி:0 3/4
மேல்


காப்பான் (4)

கண் நலம் கனியும் தோன்றல் கந்தருவ நகரம் காப்பான்
விண் நலம் கனியும் சீர்த்தி விருக வெல் கடி கொள் பேரான் – சூளாமணி:8 831/2,3
காமரு கபாட வாயில் கந்தமாதனத்தை காப்பான்
தேம் மரு திலத கண்ணி திவாகரதேவன் என்பான் – சூளாமணி:8 832/2,3
கின்னரம் பிணிக்கும் செய்கை கிருதமாதனத்தை காப்பான்
கை நவின்று இலங்கும் செம் வேல் காவலன் கருடன் சேர்ந்த – சூளாமணி:8 836/2,3
புலம் கொண்டது அதனை காப்பான் பூ ஒன்று நெரித்து மோந்தாள் – சூளாமணி:8 998/4
மேல்


காப்பு (6)

காப்பு உடை பதுமையோடும் காவலன் கலந்து பொன்னின் – உதயணகுமார:3 158/3
தீது தீர் காப்பு பெற்று செல்க என விடுத்தது அன்றே – சூளாமணி:6 514/4
கதிர் அன கலங்கள் தாங்கி காப்பு மங்கலங்கள் ஏந்தி – சூளாமணி:8 994/3
கடை மாலை நிகழ்ந்தது காப்பு அணியே – சூளாமணி:8 1075/4
பாலை யாழ் மழலையாளை காப்பு அணி பயின்ற செல்வம் – சூளாமணி:9 1547/3
தருக்கு எயில் காப்பு வாங்க தட கை மால் பகடு நுந்தி – சூளாமணி:12 2114/1
மேல்


காப்போய் (1)

நீ தலை சென்று உரை நீள் கடை காப்போய் – சூளாமணி:7 659/4
மேல்


காம் (1)

காம் உடை மனத்தினார்கட்கு யார் உளர் களைகண் ஆவார் – சூளாமணி:8 992/4
மேல்


காம்பிலி (1)

கண்டனள் தான் காம்பிலி காவலன் கடை முகத்து ஓர் – நீலகேசி:2 164/2
மேல்


காம்பின் (1)

காம்பின் வாய்ந்த மென் தோளி அ காதலன் – சூளாமணி:5 342/1
மேல்


காம்பீர (1)

நந்து காம்பீர நாட்டின் நகரும் காம்பீரம் என்னும் – நாககுமார:3 89/1
மேல்


காம்பீரம் (1)

நந்து காம்பீர நாட்டின் நகரும் காம்பீரம் என்னும் – நாககுமார:3 89/1
மேல்


காம்பு (2)

காம்பு அழி பணை மென் தோள் மேல் கரும் குழல் துவண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1638/2
காம்பு உடை கட நெறி கடப்பன் என்னவே – நீலகேசி:8 822/2
மேல்


காம்பொடு (1)

கதலிகை காம்பொடு கடுகி தாமரை – சூளாமணி:9 1404/3
மேல்


காம (27)

கற்புடையவள்-தன் காம_கடலிடை நீந்தும் நாளில் – நாககுமார:3 90/3
கவ்விய காம தீயால் கயங்கிய மாலை_ஒப்பாள் – யசோதர:2 114/3
விரை கமழ் குழலி மேவி மெய் துயில் என்று காம_துறையினள் – யசோதர:2 117/3
காம தொத்து அலர்ந்தவர் கதிர்த்த கற்பினார் – சூளாமணி:2 61/1
வரி வளை தோளியர் மனத்துள் காம_நோய் – சூளாமணி:3 79/3
கார் வளர் கொம்பு_அனார் இவர்கள் காம_நோய் – சூளாமணி:3 82/3
உள் நிலா எழுதரு காம ஊழ் எரி – சூளாமணி:3 83/2
கண்_அனாரொடு காம கலங்களே – சூளாமணி:4 143/4
நங்கையாள் வளர்ந்து காம நறு முகை துணரவைத்து – சூளாமணி:4 160/1
முளைத்து எழு காம முடிவு_இலர் ஆகி – சூளாமணி:5 286/2
காம இலேகையும் கற்பக மாலையும் – சூளாமணி:5 294/1
காம கடலை கலக்கும் கழலவர் – சூளாமணி:5 295/3
நன்றாம் நங்கைக்கு ஒன்றிய காம பருவத்தால் – சூளாமணி:5 313/3
காம நூலினுக்கு இலக்கியம் காட்டிய வளர்த்தார் – சூளாமணி:6 459/4
காம நீர் எரி அகத்து கனன்று எழ நிமிர்ந்த – சூளாமணி:6 463/3
காம நீள் சிலை கணையொடு குனிவ கண்டாலும் – சூளாமணி:6 465/3
காமரு பூம் குழை காம வல்லிகள் – சூளாமணி:8 955/1
ஆதலால் காம நோய்க்கு ஓர் அரு மருந்து இல்லை அன்றே – சூளாமணி:8 991/4
நாகத்தை நடுக்கும் அல்குல் நங்கை-தன் திறத்து காம
வேகத்தை மெல்லமெல்ல வில்_வலான் பெருக்கியிட்டான் – சூளாமணி:8 1021/3,4
செம் தளிர் புரையும் மேனி சே_இழை திறத்தில் காம
வெம் தழல் கனல மூட்டி வில்_வலான் மெலியலுற்றான் – சூளாமணி:8 1024/3,4
கை பெருகு காம நோய்_உடையவர்க்கு ஓர் கனல் போல வருமே காணில் – சூளாமணி:8 1033/4
இன்று இவள் அகத்தது காம நோய் என – சூளாமணி:8 1045/3
மருவி தேம் கனி கொண்டு உள்ளால் மனம் கொள வழிந்த காம
திரு ஒத்த களியின் தீம் சாறு ஆர உண்டு ஆரமாட்டார் – சூளாமணி:8 1112/2,3
கலவியும் களிப்பும் காம புலவியும் கலந்து சால – சூளாமணி:8 1113/3
அன்பு உருகு காம தீ மாட்டி அளிய என் – சூளாமணி:8 1116/1
காம_செல்வன் என்று உலகு எல்லாம் களி தூங்கும் – சூளாமணி:10 1744/1
கடை_இல் எண்_குணத்தது காம ராகர்கள் – சூளாமணி:12 2073/1
மேல்


காம_கடலிடை (1)

கற்புடையவள்-தன் காம_கடலிடை நீந்தும் நாளில் – நாககுமார:3 90/3
மேல்


காம_செல்வன் (1)

காம_செல்வன் என்று உலகு எல்லாம் களி தூங்கும் – சூளாமணி:10 1744/1
மேல்


காம_துறையினள் (1)

விரை கமழ் குழலி மேவி மெய் துயில் என்று காம_துறையினள்
பெயர்ந்து தோழி குறியிடம் துன்னினாளே – யசோதர:2 117/3,4
மேல்


காம_நோய் (2)

வரி வளை தோளியர் மனத்துள் காம_நோய்
எரி வளைத்திடுவதோர் இளமை எய்தினார் – சூளாமணி:3 79/3,4
கார் வளர் கொம்பு_அனார் இவர்கள் காம_நோய்
ஆர் வளர்த்தவர்-கொல் என்பவரும் ஆயினார் – சூளாமணி:3 82/3,4
மேல்


காமக்கோட்டத்து (1)

எழில்பெறு காமக்கோட்டத்து இயற்கையில் புணர்ந்து வந்து – உதயணகுமார:3 159/1
மேல்


காமத்தின் (1)

வடம் திகழ் முலையினார்-தம் காமத்தின் மதர்த்த மன்னர்க்கு – சூளாமணி:5 251/1
மேல்


காமத்து (4)

அமையும் காமத்து அழுங்கி விழுந்தவன் – உதயணகுமார:6 338/2
அருத்திசெய்து அருத்த காமத்து அற திறம் அற துறந்தான் – யசோதர:2 86/4
கழுது உரு அவனை நாடி கண்டனள் கண்டு காமத்து
ஒழுகிய உள்ளம் தையற்கு ஒழியும் என்று உவந்து மீண்டாள் – யசோதர:2 103/3,4
இனையது வெகுளி காமத்து எய்திய இயல்பு நாடின் – யசோதர:5 320/3
மேல்


காமத்தை (1)

உண்ண காமத்தை உருவு காட்டினார் – உதயணகுமார:6 309/4
மேல்


காமம் (23)

கைம்மிகு காமம் கரை காண்கிலன் அழுந்தலில் – உதயணகுமார:2 123/1
கன்றிய காமம் வேண்டா காவல போக என்றாள் – உதயணகுமார:4 201/4
கண்ட பின் காமம் கூர்ந்து கார் விசும்பு-அதனில் நிற்ப – உதயணகுமார:5 261/1
கடை_இல் காமம் கலந்து உடன் செல்லும் நாள் – உதயணகுமார:6 337/4
காமம் கள் உண்டு கைவிடல் இன்றியே – உதயணகுமார:6 339/1
வசை_இல் காமம் மயங்கிய மோகத்தின் – உதயணகுமார:6 347/2
கந்த நல் காமம் என்னும் கரண்டகம் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:3 95/4
கனி புரை கிளவி காமம் கலந்தனள் கனிந்து செல் நாள் – யசோதர:2 116/2
கண்ணொடு கலக்கும் மற்று இ கடைப்படு காமம் என்றான் – யசோதர:2 126/4
கனம் கொள் காமம் கலக்க கலந்தனள் – யசோதர:3 214/3
பொருள் கொலை களவு காமம் பொய்யொடு புறக்கணித்திட்டு – யசோதர:5 309/2
காதலால் அறிவது காமம் காதலே – சூளாமணி:4 232/1
கனிந்து களித்து அகம் காமம் கலந்து உண – சூளாமணி:5 289/3
காமம் என்பது ஒர் கள்அது உண்டு அரோ – சூளாமணி:7 615/3
நிறை என்பது இல்லை காமம் நேர் நின்று பெருகும் ஆயின் – சூளாமணி:8 981/2
காமரு காமம் என்னும் கரும் கயம் படிந்து சென்று – சூளாமணி:10 1704/3
சென்று பெருகி களி சிறந்து நனி காமம்
என்றும் இடையின்றி இமையாரின் நுகர்வார்க்கு – சூளாமணி:11 2033/2,3
கார் தங்கும் மயில்_அனையார் காமம் சேர் கனி கோட்டி – சூளாமணி:11 2054/3
காமம் ஊரின் கணிகையரோடு அன்ன – நீலகேசி:3 244/1
கந்தில் காமம் அமையும் என்றீர் என்பாய் – நீலகேசி:4 322/2
கன்றிய காமம் துய்ப்பான் முறை கன்னியை – நீலகேசி:4 340/1
கரி வேதனையவர் காமுறு காமம் கடிந்தது-தான் – நீலகேசி:5 505/2
காயத்தால் கொலை காமம் களவு என – நீலகேசி:5 539/1
மேல்


காமர் (15)

நலம் கவின்று இனிய காமர் நறு மலர் தொடையலே போல் – யசோதர:2 90/3
நம்பு காமர் புளிஞி கை நல்கினான் – யசோதர:3 163/4
காவி வாய் கரும்_கணார் காமர் பூம் சிலம்பு – சூளாமணி:2 46/1
கடி மலர்_கணையினான்-தன் கழல் அடி பரவி காமர்
படி மலர் தும்பி என்னும் பாண் படை தொடர்ந்து பாட – சூளாமணி:4 163/1,2
காதலின் எழுவிய காமர் இன் இசை – சூளாமணி:4 190/2
கண் எனப்படுவ மூன்று காவலன் கல்வி காமர்
விண்ணினை சுழல ஓடும் வெய்யவன் என்னும் பேரார் – சூளாமணி:5 268/1,2
சுற்றும் தாது அணிந்து காமர் சூழ் மணி கோவை சூழ்ந்து – சூளாமணி:8 915/2
கடைக்கணி ஆய காளை கவான் மிசை இருத்தி காமர்
குடிக்கு அணி ஆய கொம்பு கேட்க மற்று இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:8 1114/3,4
காவு காமர் கனி கண்டது கையால் – சூளாமணி:10 1579/3
கடி மிசை விரிதரும் காமர் கொம்பரின் – சூளாமணி:10 1591/1
கலை தலை மகளிர் தம் காமர் சீறடி – சூளாமணி:10 1592/3
கழல் வலம் புரிந்த நோன் தாள் கடல்_வண்ணன் புதல்வன் காமர்
குழல் வலம் புரிந்த கோதை குழை முகம் வியர்ப்ப வேட்டான் – சூளாமணி:10 1836/1,2
கைத்தலம் பரவிய காமர் இன்னியம் – சூளாமணி:11 1898/3
காது புனை காமர் குழை பொன் சுருளை மின்ன – சூளாமணி:11 2029/2
களம் காண் வகை உடைந்து காலர் காமர் கையகல – சூளாமணி:12 2127/1
மேல்


காமர்தாம்-கொல் (1)

கைம்-முகத்து வேல் இலங்கு காமர்தாம்-கொல் என்று சென்று – சூளாமணி:6 490/3
மேல்


காமரு (15)

காமரு வலம்புரி கமழும் மேனியன் – சூளாமணி:3 75/1
காமரு பொழிலிடை காவல் வைத்துமே – சூளாமணி:3 116/4
காதி அம் கிளைகள் சீறும் காமரு நெறிக்கும் கண்ணாய் – சூளாமணி:4 200/1
கண் ஆர் கோதை காமரு வேய் தோள் கனக பேர் – சூளாமணி:5 315/1
காமரு கபாட வாயில் கந்தமாதனத்தை காப்பான் – சூளாமணி:8 832/2
காமரு பூம் குழை காம வல்லிகள் – சூளாமணி:8 955/1
காமரு பூம் குழை காமவல்லிகள் – சூளாமணி:8 955/3
காமரு கவின் ஒளி காளைமார்களை – சூளாமணி:8 961/1
காமரு மகளிர் வீசும் கன மணி பவழ திண் கால் – சூளாமணி:8 969/1
காமரு காளை கன்னி கண்களை சிறைகொண்டிட்டான் – சூளாமணி:8 980/4
காமரு நிறத்த கல்லார கற்றைகள் – சூளாமணி:10 1692/1
காமரு காமம் என்னும் கரும் கயம் படிந்து சென்று – சூளாமணி:10 1704/3
காமரு பவழ வாய் கமழும் கண் மலர் – சூளாமணி:10 1733/2
கண் கவர் சோதி காமரு தெய்வம் பல காப்ப – சூளாமணி:10 1739/1
கழுமிய காழ் அகில் ஆவி காமரு
செழும் மணி மாளிகை சென்னி சூழ்வது – சூளாமணி:11 1872/1,2
மேல்


காமலேகை-தன் (1)

காமலேகை-தன் உருவொடு திரு என தோன்றி – நீலகேசி:1 59/2
மேல்


காமவல்லி (7)

கான் அளாம் காமவல்லி கற்பகம் கலந்த கண் ஆர் – சூளாமணி:2 40/3
கற்பக கொழுந்தும் காமவல்லி அம் கொடியும் ஒப்பார் – சூளாமணி:2 67/4
கன்னிய காமவல்லி கடிவினை காணல் உற்றாள் – சூளாமணி:10 1561/4
கடி கமழ் பாரிசாதம் அதனோடு ஒர் காமவல்லி
கொடி மணம் புணர்க்கலுற்ற குறிப்பு அறி நீ சென்று என்றார் – சூளாமணி:10 1563/3,4
கன்னி அம் காமவல்லி கடிவினை தொடங்கலுற்றார் – சூளாமணி:10 1621/4
கன்னி அம் காமவல்லி கனம் குழை மடந்தை-தன்னை – சூளாமணி:10 1628/1
காதலால் உரிமை பாங்கில் கடி கமழ் காமவல்லி
தாது எலாம் ததர்ந்து சிந்த திளைத்த அ தட கை வேழம் – சூளாமணி:10 1705/1,2
மேல்


காமவல்லிகள் (1)

காமரு பூம் குழை காமவல்லிகள்
தம் அரி அனையது அ தானை வண்ணமே – சூளாமணி:8 955/3,4
மேல்


காமவல்லியும் (1)

காமவல்லியும் காமுற தோன்றினாள் – சூளாமணி:4 150/4
மேல்


காமவேள் (3)

காமவேள் கவர் கணை கலந்தது அல்லது – சூளாமணி:2 53/2
காமவேள் இடம்கொள அருளி கண் ஒளிர் – சூளாமணி:4 207/2
காமவேள்_அனையார் உளர் காண்டியால் – சூளாமணி:7 631/4
மேல்


காமவேள்_அனையார் (1)

காமவேள்_அனையார் உளர் காண்டியால் – சூளாமணி:7 631/4
மேல்


காமன் (10)

காமன் நல் கோட்டம் சூழ கன மதில் இலங்கும் வாயில் – உதயணகுமார:3 155/1
காமன் என்னும் அ காளை கைத்தாய் பெயர் – உதயணகுமார:6 345/1
காவி நல் விழி மாதர்க்கு காமன் விக்கிரமராசன் – நாககுமார:5 145/3
காரியம் அன்று இது என்றே கருதிடு கடவுள் காமன்
ஆர் உழை அருளை செய்யும் அவன் நமக்கு அனையன் ஆக – யசோதர:2 108/2,3
காமன் ஆள் அரும்பில் கடி கொண்டவே – சூளாமணி:4 157/4
பாவை கொண்டு ஆடுகின்ற பருவத்தே பயின்ற காமன்
ஆவி கொண்டு இவளை கைவிட்டு அகலுமோ என்று தத்தம் – சூளாமணி:4 167/2,3
கலை தொழில்கள் காமன் எய் கணை தொழில்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:6 453/3
கை அவா சிலை காமன் இங்கு இரு – சூளாமணி:7 601/1
கன்னியது உருவம் காளை காண்டலும் கேடு_இல் காமன்
பொன் இயல் கழலன் தாரன் பூட்டிய சிலையன் ஆகி – சூளாமணி:8 1019/1,2
வீவு_இல் காமன் வரு வீதி கற்பு வேலியால் விலக்கி – சூளாமணி:9 1485/3
மேல்


காமனார் (2)

மை துழாம் நெடும்_கணார் மனத்துள் காமனார்
ஐது உலாம் கவர் கணை அரும்புவைத்தவே – சூளாமணி:3 74/3,4
சித்திரங்களில் செறிந்து காமனார்
அத்திரம் என அசோகம் கண்டதும் – சூளாமணி:7 581/3,4
மேல்


காமனுக்கு (2)

காமனுக்கு ஈந்து கண்டு சேவித்து – உதயணகுமார:5 291/2
வென்றி காமனுக்கு உரைத்தும் என்று இரைத்து அளி விரைந்த – சூளாமணி:6 466/4
மேல்


காமனும் (3)

கால் சிலம்பு ஓசை செய்ய காமனும் ரதியும் போல – நாககுமார:4 115/2
காமனும் கணை பயன் கொண்டு கண்களால் – சூளாமணி:8 1054/1
காதலும் செறிந்ததாக காமனும் உழையனாக – சூளாமணி:10 1629/2
மேல்


காமனே (4)

காமனே என கன்னி மங்கையர் – உதயணகுமார:5 289/3
உந்து காமனே – சூளாமணி:9 1300/4
கரு வரை அனைய தோள் கனக காமனே – சூளாமணி:9 1416/4
கையமை திகிரியானை காமனே கலவிக்கின்றான் – சூளாமணி:10 1559/4
மேல்


காமனை (3)

கன்னல் வில் கணை இல்லா காமனை
இன் இலக்கணம் ஏற்ற காளையை – உதயணகுமார:5 285/1,2
காமனை கடிந்தனை காலனை காய்ந்தனை – சூளாமணி:4 215/1
கன்று காலனை கடந்தாய் காதல் காமனை கடிந்தாய் – நீலகேசி:2 154/1
மேல்


காமனையே (1)

பொரு_இல் காமனையே காணா புரவலன் கண்டு உகந்து – உதயணகுமார:3 157/2
மேல்


காமிக்கும் (1)

கள்ள பூதமும் காமிக்கும் பூதமும் – நீலகேசி:10 869/1
மேல்


காமுகர் (3)

கானங்கள் ஆவன கற்பகம் காமுகர்
தானங்கள் ஆவன சந்தன தாழ் பொழில் – சூளாமணி:5 282/1,2
இன்று காமுகர் படையினை இடர்பட நடந்த – சூளாமணி:6 466/3
அரிய செய்யும் காமுகர் போல் அளிய அந்தோ அடங்காவே – சூளாமணி:10 1752/4
மேல்


காமுகரும் (1)

கண்டு அவாம் காமுகரும் யாமும் கண நரியும் – நீலகேசி:1 128/3
மேல்


காமுகன் (1)

கற்றவன் கலைகள் எல்லாம் காமுகன் என்னும் பேரான் – சூளாமணி:9 1305/3
மேல்


காமுற (1)

காமவல்லியும் காமுற தோன்றினாள் – சூளாமணி:4 150/4
மேல்


காமுறு (2)

கரி வேதனையவர் காமுறு காமம் கடிந்தது-தான் – நீலகேசி:5 505/2
கையது வீய காமுறு தான கலப்பு என்றும் – நீலகேசி:5 564/2
மேல்


காமுறும் (2)

மதியவர் காமுறும் வீட்டது மாண்பும் – சூளாமணி:11 1920/3
பொருவு_அறு புகழினர் புதிய காமுறும்
ஒருவர்-கண் உறவு_இலள் உணர்ந்து கொள்-மினே – சூளாமணி:12 2082/3,4
மேல்


காமுறுவது (1)

காண் தகு மடவரல் உருவம் காமுறுவது நனி தாங்கி – நீலகேசி:1 63/2
மேல்


காய் (12)

காய் பொனின் கலன்கள் ஆர்ப்ப கார் மயில் ஆட்டம் போல – உதயணகுமார:4 224/2
கனிகள் காய் மிசை காணும் சாரணர் – உதயணகுமார:6 319/3
கரம்-அதில் கடகமும் காய் பொன் கேயூரமும் – நாககுமார:2 70/3
சூழ்த்த காய் துவரை வரகு என்று இவை – சூளாமணி:1 30/3
கணம் நிரைத்து இலங்கும் காய் பொன் முடி மிசை ஈர்_ஐஞ்ஞாறு – சூளாமணி:6 543/3
காய் சின வேலினான்-தன் கண் களிகொள்ள காட்டி – சூளாமணி:7 768/3
கரும்பொடு முடித்த காய் நெல் கதிர் அணி கவள கற்றை – சூளாமணி:8 929/1
கன்னியர் கவரி கற்றை கை வலன் அசைப்ப காய் பொன் – சூளாமணி:8 997/2
காய் எரி விழித்தனர் களித்தனர் தெளிர்த்தார் – சூளாமணி:9 1288/3
காய் எரி சுடர் விட்டாங்கு கனன்றனன் கனலலோடும் – சூளாமணி:9 1436/3
காய் இரும்பு அனைய வெய்யோன் கரு மணி_வண்ணன்-தன் மேல் – சூளாமணி:9 1451/1
காய் சின கடு விடம் – நீலகேசி:1 101/3
மேல்


காய்ச்சி (1)

கார நீரினை காய்ச்சி உறுப்பு அரிந்து – யசோதர:3 211/1
மேல்


காய்ஞர் (1)

கடுக்கத்தாம் அடிகள் என காய்ஞர் யார் – நீலகேசி:5 537/1
மேல்


காய்த்த (1)

கொய் மலர் குழல் திரட்சி கொண்டு காய்த்த கொன்றையும் – சூளாமணி:7 789/4
மேல்


காய்த்தி (1)

மெழுகு உருகும் மண் பாவை மேதையான் காய்த்தி
ஒழுகு உருகு செம்பொன்னால் உள் நிறைந்ததே போல் – நீலகேசி:1 133/1,2
மேல்


காய்த்தினான் (1)

நின்று வெய்யவனும் நிலம் காய்த்தினான் – சூளாமணி:7 777/4
மேல்


காய்த்துதும் (1)

காதலார் கண்கள் பூப்ப காய்த்துதும் கைகோள் என்பார் – சூளாமணி:9 1195/4
மேல்


காய்ந்த (2)

நீலம் காய்ந்த நெடு வேல் விழி நுதல் – உதயணகுமார:4 218/2
காய்ந்த கட்டுரை கேட்டலும் – சூளாமணி:9 1365/3
மேல்


காய்ந்தவன் (1)

கல் நவில் வயிர தோளாய் காய்ந்தவன் விடுக்க ஈண்டு – சூளாமணி:9 1434/3
மேல்


காய்ந்தனை (1)

காமனை கடிந்தனை காலனை காய்ந்தனை
தேம் மலர் மாரியை திரு மறு மார்பனை – சூளாமணி:4 215/1,2
மேல்


காய்ந்து (9)

காய்ந்து வெம்மையில் காலன் போலவே – உதயணகுமார:6 311/1
மந்திரம் வழுவுமாயின் வாள் எயிற்று அரவு காய்ந்து
தந்திரம் தப்பினால் போல் தன்னையே தபுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:5 252/3,4
காய்ந்து எரி கனலின் வெய்யோன் கல்வியால் கடலோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 324/4
காய்ந்து ஒளிர் பவழ சாதி கடிகைகள் காண மின்னு – சூளாமணி:7 677/1
காய்ந்து வந்து இறுத்த பின்றை கடி நகர் நமது தன் மேல் – சூளாமணி:9 1187/2
கண் இடை சிவந்து கை சுட்டி காய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1393/1
காளை அ கனகசித்திரனும் காய்ந்து தன் – சூளாமணி:9 1417/1
காய்ந்து எரி கணையினாற்கு கருடனும் உழையன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1443/4
நல் அறம் காய்ந்து நலிந்து பொருள் படைத்து – சூளாமணி:11 1953/1
மேல்


காய்பவே (1)

காய்பவே கவி_மண்டைகள் என்றனள் – நீலகேசி:5 559/3
மேல்


காய்வ (1)

காய்வ செயினும் குழவிக்-கண் கவன்று கழி கண்ணோட்டத்தால் – நீலகேசி:1 134/1
மேல்


காய்வது (3)

உரு வளர் கொம்பு_அனார் உள்ளம் காய்வது ஓர் – சூளாமணி:3 84/3
வப்பின் ஆர் முலை காய்வது வாமன் நீ – நீலகேசி:5 548/2
பழுக்களே காய்வது பண்டும் உண்டே பிற – நீலகேசி:5 554/4
மேல்


காய்வு (2)

காய்வு உடை மனத்தவன் கனகசித்திரன் – சூளாமணி:9 1379/3
காய்வு செய்திலை கண்டு நின் கள்ளமே – நீலகேசி:5 529/3
மேல்


காய (2)

மா காய வரை ஆளும் மன்னர் கோன் மட மகளை வம்-மின் காண்பாம் – சூளாமணி:9 1534/4
காய பெரும் தடி காண்-மின் இவை என – சூளாமணி:11 1934/2
மேல்


காயக்கிலேசத்தில் (1)

காயக்கிலேசத்தில் கட்டுரைக்கின்றான் – நீலகேசி:4 349/4
மேல்


காயக்கு (1)

காரியம் செவி காணலம் காயக்கு என் – நீலகேசி:10 877/4
மேல்


காயங்களை (1)

அறு வகைய காயங்களை அருள் மிக்குற்று ஓம்பியும் – உதயணகுமார:6 361/1
மேல்


காயத்தால் (2)

காயத்தால் கொலை காமம் களவு என – நீலகேசி:5 539/1
திண்ணென் தீ நிலம் நீர் வளி காயத்தால்
கண்ணும் மூக்கொடு நா மெய் செவிகளாய் – நீலகேசி:10 857/1,2
மேல்


காயத்தின் (2)

காயத்தின் தன்மையவாய் எ கருமமும் காண்பு அரிதாம் – நீலகேசி:4 377/2
மயல் ஆம் மனமே வசி காயத்தின் ஆம் – நீலகேசி:5 490/3
மேல்


காயது (1)

வண்டு ஆயும் கோதாய் வரை நெல்லியின் காயது அங்கை – நீலகேசி:4 398/1
மேல்


காயம் (4)

சீரிய நவபதங்கள் செப்பிய காயம் ஆறும் – உதயணகுமார:6 333/1
காயம் வாட்டி உய்த்தலின் கண்ட நன்மை உண்டு எனின் – நீலகேசி:4 351/1
கலி செயல் ஒழிக நின் காயம் என்றனள் – நீலகேசி:8 793/4
கட்டினர் வழங்கினும் காயம் எய்துமே – நீலகேசி:8 794/4
மேல்


காயமே (1)

கன பாட்டின் காயமே உயிர் உருவே புண்ணியமே – நீலகேசி:4 288/3
மேல்


காயா (1)

அருகு உடையன அணி உருவின அயலன அலர் காயா
முருகு உடையன முகை விரிவன முறி அலர்வன முல்லை – நீலகேசி:1 15/3,4
மேல்


காயாம் (1)

கண்டு கவின் விரிந்த காயாம் துணர் இவை – சூளாமணி:10 1656/2
மேல்


காயின (2)

பேழ்த்த காயின பேர் எள் பிறங்கு இணர் – சூளாமணி:1 30/1
தாழ்த்த காயின தண் அவரை கொடி – சூளாமணி:1 30/2
மேல்


காயும் (1)

வேய் காயும் மென் பணை தோள் வெண் சந்தனம் மெழுகி முத்தம் தாங்கி – சூளாமணி:9 1534/1
மேல்


கார் (57)

கார் முழக்கில் களிறு ஒலிசெய்யவே – உதயணகுமார:1 41/1
கவ்வு கை தழை கார் இடி யானை-தன் – உதயணகுமார:1 45/2
கோலம் கார் அன்ன கூர் எயிறு ஆப்பியும் – உதயணகுமார:4 218/4
கார் எழு குழலி நல்ல காஞ்சனமாலை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 223/4
காய் பொனின் கலன்கள் ஆர்ப்ப கார் மயில் ஆட்டம் போல – உதயணகுமார:4 224/2
கண்ட பின் காமம் கூர்ந்து கார் விசும்பு-அதனில் நிற்ப – உதயணகுமார:5 261/1
கள் அவிழ் பொழில் கார் முகில் சூடியே – உதயணகுமார:6 343/2
கின்னரியோ கிளர் கார் மாதரோ – நாககுமார:1 29/2
வந்து கார் இருள் வண்ணத்த நாகம் ஆய – யசோதர:3 177/2
கார் கொடி முல்லையும் கலந்து மல்லிகை – சூளாமணி:1 35/2
கார் வளர் கொம்பு_அனார் இவர்கள் காம_நோய் – சூளாமணி:3 82/3
கார் அணிந்த குழலீர் நும் கைத்தலங்கள் தகை நோக்கி – சூளாமணி:4 175/1
கார் அணி தட கை வேந்தன் கான்முளை கன பொன் ஆர்ந்த – சூளாமணி:5 327/2
கார் விரி தட கை வேந்தே கழலவர் கருமம் என்றான் – சூளாமணி:5 357/4
கார் இருள் கழிதர கண் கவின்று அரோ – சூளாமணி:5 395/3
கார் கலந்து இருண்ட போலும் கண் அகல் தெருவுள் சென்றார் – சூளாமணி:6 506/4
கண் உயர் கதலி வேலி கார் கயிலாய நெற்றி – சூளாமணி:6 554/2
பொங்கு கார் முகில் புரையும் மேனியன் – சூளாமணி:7 602/2
கார் இமிழ் ஆர்கலியான் மயில் ஆலுவ – சூளாமணி:7 653/2
செம் கண் கார் ஒளி நெடியவன் விசையினால் சிறந்தான் – சூளாமணி:7 714/4
கார் இருள் குவளை கண்ணி கதிர் நகை கன பொன் தோட்டு – சூளாமணி:7 759/1
கார் இரும் குழல் அம் கொண்டை கதிர் நகை கனக பைம் பூண் – சூளாமணி:7 760/3
பொய்த்து அளைத்-தலை போதர கார் செய்வான் – சூளாமணி:7 783/2
கால மாண்பின் அன்றியும் கார் கவின்ற நீரவே – சூளாமணி:7 787/3
கார் மகிழ்ந்த கார் மயில் கலாபம் மொய்த்த கானகம் – சூளாமணி:7 795/3
கார் மகிழ்ந்த கார் மயில் கலாபம் மொய்த்த கானகம் – சூளாமணி:7 795/3
கார் மணந்த கான யாறு கல் அலைத்து இழிந்து ஒலிக்கும் – சூளாமணி:7 797/1
கார் அணங்கு உருவ மேகம் கருவுகொண்டு அதிர்ந்து வெய்யோன் – சூளாமணி:8 834/1
கார் அணி மின்னின் தோன்ற கதலிகை நடுவித்தானால் – சூளாமணி:8 932/4
கன்னியும் காளையும் ஒழிய கார் இருள் – சூளாமணி:8 1063/3
கண்ட வரை மேல் விரவு கார் மயிலொடு ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1086/4
கங்கையொடு இயைந்து வரு கார் கடலொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1102/4
கார் அணி கண் முரசு ஆர்த்த கறங்கின – சூளாமணி:9 1228/1
காரொடு கார் கடலோடு கரும் கடல் – சூளாமணி:9 1233/1
மான்றது மங்குல் பரந்தது கார் இருள் – சூளாமணி:9 1243/3
கார் செயல் முழங்கி ஆர்ப்ப காளையும் கனன்று மிக்க – சூளாமணி:9 1307/1
கடைந்த கார் கடல் போல் கலந்து – சூளாமணி:9 1353/1
கார் குலாம் உரும் என காளை தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1389/4
கார்_அணி_வண்ணன் கண்டே கதிர் மணி கடக கையால் – சூளாமணி:9 1454/1
கழுமிய நிலம் விட எடுப்ப கார் வரை – சூளாமணி:9 1515/3
கார்_மேக_வண்ணன் இவன் வருவானை காண்-மினோ கண்கள் ஆர – சூளாமணி:9 1530/4
கார் இருள் அகன்ற போழ்தில் கமலினி என்னும் செல்விக்கு – சூளாமணி:9 1549/1
கலம் புரி வண் தட கை கார் மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1661/4
கார்_அணி_வண்ணன் என்னும் கரும் களி வேழம்-தன்னை – சூளாமணி:10 1702/3
கார்_ஆர்_வண்ணன் காதலொடு இன்ப கடல் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:10 1745/4
கந்து ஆடு மால் யானை கார்_வண்ணன் பாவை கரு மேக குழல் மடவார் கை சோர்ந்து நிற்ப – சூளாமணி:10 1754/1
கார் ஆலி மஞ்ஞை களி சிறந்தால் போல கரும் குழலி பந்தாடல் காதலித்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1757/2
கடி படு முரசு கண் அதிர்ந்த கார் என – சூளாமணி:10 1767/3
கண் சுடர்கள் விட அனன்று கார் மேகம் என அதிரும் களி நல் யானை – சூளாமணி:10 1814/1
கார் அணி கடல் ஒலி கைதவிர்த்ததே – சூளாமணி:11 1870/4
கரிப்பர் கனல் படு கார் அகல் ஏற்றி – சூளாமணி:11 1938/2
விடம் கார் மணந்த விடக்கும் பிறவும் – சூளாமணி:11 1979/2
கார் ஐயமுறு கையாய் கற்பகரும் மீ_உலகில் – சூளாமணி:11 2040/3
கார் தங்கும் மயில்_அனையார் காமம் சேர் கனி கோட்டி – சூளாமணி:11 2054/3
கரந்த கார் இருள் போல் கணம் காண்டலுக்கு அரிதாய் – நீலகேசி:1 43/2
கலங்கும் ஆர்ப்பொடு கார் படு மழை என தெழியா – நீலகேசி:1 51/2
பூம் கமழ் கார் ஆடை போர்த்த எம் புத்தர் என்றான் – நீலகேசி:3 259/4
மேல்


கார்_மேக_வண்ணன் (1)

கார்_மேக_வண்ணன் இவன் வருவானை காண்-மினோ கண்கள் ஆர – சூளாமணி:9 1530/4
மேல்


கார்_வண்ணன் (1)

கந்து ஆடு மால் யானை கார்_வண்ணன் பாவை கரு மேக குழல் மடவார் கை சோர்ந்து நிற்ப – சூளாமணி:10 1754/1
மேல்


கார்_அணி_வண்ணன் (2)

கார்_அணி_வண்ணன் கண்டே கதிர் மணி கடக கையால் – சூளாமணி:9 1454/1
கார்_அணி_வண்ணன் என்னும் கரும் களி வேழம்-தன்னை – சூளாமணி:10 1702/3
மேல்


கார்_ஆர்_வண்ணன் (1)

கார்_ஆர்_வண்ணன் காதலொடு இன்ப கடல் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:10 1745/4
மேல்


கார்செய் (1)

கார்செய் காலை கறித்-தொறும் மெல்லவே – சூளாமணி:1 26/3
மேல்


கார்த்திகையில் (1)

திங்கள் கார்த்திகையில் ஆதல் சேர்ந்த பங்குனியில் ஆதல் – நாககுமார:5 151/1
மேல்


கார்முகம் (1)

கருடனை வலம் கொண்டு ஏறி கார்முகம் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1444/1
மேல்


கார (1)

கார நீரினை காய்ச்சி உறுப்பு அரிந்து – யசோதர:3 211/1
மேல்


காரங்கள் (1)

எண் ஆர்ந்த காரங்கள் இல்லகத்தே பயின்றாயேல் – நீலகேசி:4 280/3
மேல்


காரண (3)

காரியம் முடிந்த பின்னும் காரண முடிவு காணல் – யசோதர:2 108/1
களித்தல் காரண காரியம் மூர்த்தியால் – நீலகேசி:10 866/3
மருவும் காரண காரியம் மற்று எனோ – நீலகேசி:10 867/4
மேல்


காரணங்கள் (1)

நன்றி_இல் காரணங்கள் நாட்டி நீ காட்டினவ்வும் – நீலகேசி:4 429/1
மேல்


காரணத்தில் (1)

ஆங்கு ஒரு காரணத்தில் தத்தை-பால் வந்திருந்தாள் – உதயணகுமார:4 230/1
மேல்


காரணத்தினால் (1)

உண்ணல் காரணத்தினால் ஓட்டியிட்டு ஒறுக்கவும் – நீலகேசி:1 104/3
மேல்


காரணத்து (1)

ஒருங்கு தம் காரணத்து ஆக்கம் உணர்த்தும் – நீலகேசி:4 366/2
மேல்


காரணம் (13)

உதவ காரணம் என் என கூறலும் – உதயணகுமார:6 342/2
அங்கு அதற்கு காரணம் யான் அறியேன் என்றனன் – நாககுமார:4 134/4
துன்ப காரணம் இது என்றே துடக்கு அறுக எனவும் துஞ்சா – யசோதர:1 41/1
இன்ப காரணம் இது என்றே எம்முடன் இயல்க என்றே – யசோதர:1 41/3
கனம் கொள் வெம் முகம் கறுப்பது என் காரணம் உரையீர் – சூளாமணி:6 464/4
கடிப்பது எலும்பு அதன் காரணம் மேனி – நீலகேசி:4 333/3
மூடலை ஆவதன் காரணம் என்னை முடி குணத்தின் – நீலகேசி:4 380/3
ஒன்றே உணர்வாய் நிகழற்கு காரணம் அ உணர்வாய் – நீலகேசி:5 509/1
கண்டது காரணம் ஆக கருதினும் – நீலகேசி:5 586/2
காரணம் என்னினும் சென்று இன்மையால் இல்லை – நீலகேசி:5 615/1
காரணம் வேண்டா கடவுள் குழாம்-தன்னில் – நீலகேசி:6 668/1
காண்டற்கும் துத்தற்கும் காரணம் என்னோ – நீலகேசி:7 745/4
என் செயவோ இதன் காரணம் சொல்லாய் – நீலகேசி:7 770/4
மேல்


காரணம்மா (1)

காடும் கடவுள் புகல் நீக்குதல் காரணம்மா
தேடும் சிறு பேய் பெரும் பேய்த்தியை சென்று பற்றும் – நீலகேசி:0 8/2,3
மேல்


காரணமா (1)

வைதல் காரணமா நின்று வைதியோ – நீலகேசி:4 317/4
மேல்


காரணமாக (1)

வஞ்சி கொடி போல்பவள் காரணமாக வந்த – சூளாமணி:0 6/3
மேல்


காரணமாய் (1)

நனி காரணமாய் நடுக்கும் நின கோள் – நீலகேசி:6 710/2
மேல்


காரணமும் (2)

மூதுரையும் காரணமும் முழுது எழுதி அழகிதாய் – நீலகேசி:4 267/3
இழிவு உயர்ச்சி காரணமும் இல்லாதாய் அன்றே – நீலகேசி:6 698/5
மேல்


காரிகை (10)

கரும் குழல் நெடு வேல்_கண்ணாள் காரிகை பந்து எடுத்து – உதயணகுமார:4 226/1
கரும் கணி பதுமை தோழி காரிகை ஒருத்தி வந்தாள் – உதயணகுமார:4 226/4
காவின் முன் மாலை சூட்டி காரிகை கலந்து விட்ட – உதயணகுமார:4 240/2
காவலன் நீலவேகற்கு காரிகை
நா விளங்கும் சீர் நாகதத்தை எனும் – உதயணகுமார:5 278/1,2
கன வரை_மார்பன் கேட்ப காரிகை உரைக்கும் அன்றே – நாககுமார:2 40/4
கறை கெழு வேலினான் தன் காரிகை நீர் மேல் நிற்ப – நாககுமார:2 52/1
கண் அணங்குறு காரிகை கண்டதே – சூளாமணி:4 154/4
நிழல் கொடி அது என நிறைந்த காரிகை
குழல் கொடி_அனையவள் கொண்ட நோன்பினால் – சூளாமணி:4 209/2,3
காட்டினாள் ஆவது அல்லால் காரிகை தன்னின் முன்னம் – சூளாமணி:10 1824/2
கய மலர் நெடும்_கணாள் ஓர் காரிகை காட்டினாளே – சூளாமணி:10 1833/4
மேல்


காரிகை-தன் (1)

கற்பு உடை திருவில் நங்கை காரிகை-தன் வயிற்றில் – உதயணகுமார:1 12/1
மேல்


காரிகைமார் (1)

அழிந்து அலரா காரிகைமார் அமர்_அரசர் தேவியரே – சூளாமணி:11 2059/4
மேல்


காரிகையார் (3)

கடி நறும் பூம் சோலையை காரிகையார் வென்றார் – சூளாமணி:10 1643/4
உரை தரு காரிகையார் ஊன்றி மிதித்து – சூளாமணி:10 1652/2
மொழிந்து உலவா காரிகையார் முலை முற்றா இளமையார் – சூளாமணி:11 2059/3
மேல்


காரிகையே (1)

காண என்றன் முன்பதாய் காரிகையே வந்து நீ – உதயணகுமார:2 145/3
மேல்


காரிகையை (1)

கண் விளக்கு காரிகையை காதலித்து இரங்குவான் – உதயணகுமார:2 142/3
மேல்


காரிகையோடு (1)

கண்டு ஆங்கு ஏறி காரிகையோடு விளையாடி – சூளாமணி:8 1125/3
மேல்


காரிய (1)

காரிய கிழவர் சூழ கவின்று கண் குளிர தோன்றி – சூளாமணி:6 510/2
மேல்


காரியத்தின் (1)

என அவள் சொல்ல நன்று என்று இனி ஒரு காரியத்தின்
நினைவன் யான் அங்கு வா என் நீங்கி நல் குமரன் வந்து – நாககுமார:3 97/2,3
மேல்


காரியம் (11)

எண்ணும் காரியம் ஈண்டும் செய்க என்றான் – உதயணகுமார:2 147/4
காரியம் முடிந்த பின்னும் காரண முடிவு காணல் – யசோதர:2 108/1
காரியம் அன்று இது என்றே கருதிடு கடவுள் காமன் – யசோதர:2 108/2
காரியம் துணிந்தவர் மொழிய காவலன் – சூளாமணி:5 428/1
இன்ப துன்பம் இரு_வினை காரியம்
என்பவர்க்கு என்னை ஏதம் உண்டு என்றியேல் – நீலகேசி:4 316/1,2
களித்தல் காரண காரியம் மூர்த்தியால் – நீலகேசி:10 866/3
ஒருவன் காரியம் அன்று உணர்வு என்கின்றாய் – நீலகேசி:10 867/3
மருவும் காரண காரியம் மற்று எனோ – நீலகேசி:10 867/4
ஒன்றன் காரியம் ஒன்று என ஒட்டினும் – நீலகேசி:10 871/1
கண்ட பூதத்து காரியம் என்றியோ – நீலகேசி:10 873/4
காரியம் செவி காணலம் காயக்கு என் – நீலகேசி:10 877/4
மேல்


காரியம்மா (1)

தத்தம் நிமித்தம் தலைப்பெய்து தம் காரியம்மா
ஒத்த பொருள்கள் நிகழ்வு ஆக்கம் உரைத்து நின்றேன் – நீலகேசி:4 421/1,2
மேல்


காரியமும் (1)

தனி காரியமும் உளதேல் தவறு ஆம் – நீலகேசி:6 710/3
மேல்


காரியமே (1)

கள் மதியாதது எ காரியமே இன்ன – நீலகேசி:5 608/3
மேல்


காரியமேல் (2)

உருவின் காரியமேல் உரு என்று உணர் – நீலகேசி:10 867/1
அருவின் காரியமேல் அ ஆகாயக்கு ஆம் – நீலகேசி:10 867/2
மேல்


காரினும் (1)

காரினும் பெரிது அவர் கணை பெய் மாரியே – சூளாமணி:9 1272/4
மேல்


காரை (1)

காரை_ஆர்_வண்ணன் மாலை கால்படை உடைந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1677/1
மேல்


காரை_ஆர்_வண்ணன் (1)

காரை_ஆர்_வண்ணன் மாலை கால்படை உடைந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1677/1
மேல்


காரொடு (1)

காரொடு கார் கடலோடு கரும் கடல் – சூளாமணி:9 1233/1
மேல்


கால் (59)

கண்ணில் நீர் அருவிகள் கால் அலைத்து ஒழுகவும் – உதயணகுமார:1 65/2
மால் கரி கால் கொடுப்ப மன்னனும் மகிழ்ந்து போந்து – உதயணகுமார:1 101/3
காட்டும் நம் தேவி என்று கால் விசை நடவா மன்னன் – உதயணகுமார:3 153/2
உரவு சேர் கழல் கால் மிக்க உதயணகுமரன் காண்க – உதயணகுமார:4 210/2
உன்னி கால் தளை உதறி விட்டதே – உதயணகுமார:6 310/4
மிஞ்சி கால் விலங்கில் சிறைசெய்தனன் – உதயணகுமார:6 350/3
கலன் அணி செம்பொன்_மார்பன் கால் பொரு கடலில் பொங்கி – நாககுமார:1 15/2
கால் மிசை வீழ எண்ணி காண்டற்கு நின்றாள் என்று – நாககுமார:1 35/2
கால் சிலம்பு ஓசை செய்ய காமனும் ரதியும் போல – நாககுமார:4 115/2
பாடலொடு இயைந்த பண்ணின் இசை சுவை பருகி பல் கால்
ஊடல் அங்கு இனிய மின்னின் ஒல்கிய மகளிர் ஆடும் – யசோதர:2 88/2,3
செம் சுடர் கடவுள் திண் தேர் இவுளி கால் திவள ஊன்றும் – சூளாமணி:2 38/1
கன்னியர் கவரி கால் எறிய காவலன் – சூளாமணி:3 91/3
துளங்கு ஒளி பவள திண் கால் சுடர் மணி தவழும் பூமி – சூளாமணி:3 94/3
கால் அமைந்து ஒழுகுமேல் கரையும் காணுமே – சூளாமணி:4 235/2
கோதலால் நெரிந்த தாது கால் குடைந்து கொண்டு உறீஇ – சூளாமணி:6 492/2
கள்ளின் நுண் துளி கலந்து கால் அசைத்-தொறும் கமழ – சூளாமணி:7 729/2
பாய் நிழல் பவழ செம் கால் பளிக்கு மண்டபங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:7 764/4
கான நாவல் கொம்பினில் கனிந்து கால் அசைந்து அவற்று – சூளாமணி:7 792/2
பாரித்த பவழ திண் கால் பளிங்கு போழ் பலகை-தன் மேல் – சூளாமணி:8 848/1
பிணித்த பொன் தொடர் கண் விட்டு பெயர்ந்த கால் நிகளம் நீக்கி – சூளாமணி:8 913/2
உரைசெய் கால் சுவடு நுங்க செறித்து ஒன்று புறத்தது ஆக்கி – சூளாமணி:8 927/3
நிரை செய் கால் நிகளம் விட்டு நிலத்தவர் ஏறுக என்றான் – சூளாமணி:8 927/4
பொன் அவிர் தொடர் கண்விட்டு புறத்து கால் புரோசை கோத்து – சூளாமணி:8 928/2
கழுமிய முகிலொடு களிறு கால் மிடைந்து – சூளாமணி:8 951/1
அணங்கு இவர் நாவி கால் அளைந்து நாறலால் – சூளாமணி:8 954/2
காமரு மகளிர் வீசும் கன மணி பவழ திண் கால்
சாமரை பயந்த தென்றல் தகை முடி தாது சிந்த – சூளாமணி:8 969/1,2
நெய் பருகு கொழும் சுடரின் அகில் ஆவியிடை நுழைந்து நிழல் கால் சீப்ப – சூளாமணி:8 1033/2
மணி மிடற்ற செம் கண்ண பவழ கால் கபோதங்கள் மதலை-தோறும் – சூளாமணி:8 1034/3
பஞ்சு இலங்கு தேர் அல்குல் பாடக கால் பாவையர்கள் பலர் பாராட்ட – சூளாமணி:8 1035/3
பேர்ந்தும் ஒரு கால் விரை பெருக்கி மெழுகிட்டான் – சூளாமணி:8 1095/3
கால் எதிர் கடல் உடைந்திட்டது ஒப்ப நம் – சூளாமணி:9 1251/1
கால் பயம் கொண்டனர் கால வேலினாய் – சூளாமணி:9 1252/4
வந்து வன வேங்கை மலர் கால் சிதர்வ போன்றும் – சூளாமணி:9 1292/2
கால் நல் புரவி கலிமாவோடு எதிர்ந்த கரும் கை மத வேழம் – சூளாமணி:9 1338/1
நாவி கால் தழுவி மன் நறு நெய் ஆடிய – சூளாமணி:10 1727/1
கண் கதிர்த்து இளம் முலை கால் பணைத்தன – சூளாமணி:10 1730/2
செம் கதிர் பவழ கால் நிரைத்த செம்பொனால் – சூளாமணி:10 1777/3
பழன-வாய் பைம் கரும்பின் வெண் போது பவழ கால் செம்பொன் மாடத்து – சூளாமணி:10 1817/3
பொன் அவிர் பவழ திண் கால் புரி மணி கூடம் எய்தி – சூளாமணி:11 1852/3
பால் புரை பவழ கால் குடையின் நீழலான் – சூளாமணி:11 1880/2
கால் புரை புரவி அம் கடலுள் தோன்றினான் – சூளாமணி:11 1880/4
கால் இயங்கிட இடம் காண்கிலார் அரோ – சூளாமணி:11 1884/4
கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1904/1
கால் பொடி ஆகவும் கருதிற்று இன்மையால் – சூளாமணி:12 2108/2
கரு மால் வினை அரசு கால் தளர நூறி – சூளாமணி:12 2123/1
கலி கொள் காடு தன் கால் பொடியாகவும் கருதான் – நீலகேசி:1 45/3
கத்தி கொண்டு இல்லில் வாழ் பேய் கால் தலை வேறு செய்து – நீலகேசி:3 260/3
காட்டு உழல் களி நல் யானை கால் கையின் ஓர்ப்பித்து ஏறி – நீலகேசி:3 265/1
குழு கொம்பர் பிடித்து ஒரு கால் குஞ்சித்து நின்று-தான் – நீலகேசி:4 269/4
காட்சி மரத்திற்கு கால் தலை எங்கும் – நீலகேசி:4 362/4
கை கால் வகையால் பெறப்பாடு இலை காலும் அற்றாய் – நீலகேசி:4 408/1
கால் கால் வகையால் உள கைகளும் கையின் அற்றாய் – நீலகேசி:4 409/1
கால் கால் வகையால் உள கைகளும் கையின் அற்றாய் – நீலகேசி:4 409/1
எய்ய குற்ற எறிய புணர்க்கும் கால்
வையத்து யாவரும் மந்திரமாம் அவை – நீலகேசி:5 536/2,3
கணம்-தனிலே நிலை கந்தமும் ஆய கால்
பிணங்குவது ஒக்கும் நின் பேர் எமக்கு என்றாள் – நீலகேசி:5 575/3,4
வாரண வாய்க்கால் வரவு இல்லையா கால் – நீலகேசி:5 615/4
ஊட்டும் பொழுதொடு தான் புல் உண்ணும் போழ்தின் கால்
நாட்டிய வீதி அதிசயத்தை நீ எமக்கு – நீலகேசி:6 699/2,3
எண்ணும் கால் அ பொருளேல் ஈந்தின் இளங்காய்க்-கண் – நீலகேசி:6 700/2
தாடி தவம்செய தன் கால் அழித்திட – நீலகேசி:7 775/2
மேல்


கால்கள் (1)

கால்கள் கொண்டு கண்ணி-காறும் உள் மகிழ்ந்து கண்டு கண் – சூளாமணி:6 498/3
மேல்


கால்களின் (1)

கால்களின் விரலின் நெற்றி கனக்க நன்கு ஊன்றி நின்று – உதயணகுமார:1 101/2
மேல்


கால்படை (1)

காரை_ஆர்_வண்ணன் மாலை கால்படை உடைந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1677/1
மேல்


கால (15)

நாகம் நேர் கால மன்னன் நன்கு உடன் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:4 200/2
பன்ன அரும் கால_நூல் பயின்ற பண்பு உடை – சூளாமணி:5 372/2
கால மாண்பின் அன்றியும் கார் கவின்ற நீரவே – சூளாமணி:7 787/3
வேரி தண் துவலை கால மாலைகள் விசித்த அன்றே – சூளாமணி:8 848/4
கனை குரல் முரசம் ஆர்க்கும் கடி படை கால வேலான் – சூளாமணி:8 924/4
கனல்வது ஓர் கால ஒள் வாள் கடைக்கணித்து ஒருவன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1165/4
கடைந்திடும் கடும் திறல் கால வீரரே – சூளாமணி:9 1248/4
கால் பயம் கொண்டனர் கால வேலினாய் – சூளாமணி:9 1252/4
கறங்கு என கால_சக்கரங்கள்-தாம் என – சூளாமணி:9 1276/1
பட்டு அடி நெடிய வீங்கு பரட்டின நொடிக்கும் கால
ஒட்டிய வயிற்ற வற்றல் உகிரிடை மயிர முன்கை – சூளாமணி:9 1429/1,2
உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை – சூளாமணி:9 1532/1
நிரல் கால மணி நிரைத்த நெடும் குடை கீழ் முடி நிழற்ற நெடுமால் பின்னே – சூளாமணி:9 1532/2
சரல் கால சந்திரன் ஓர் தட வரை மேல் வெண் முகில் கீழ் தயங்கியாங்கே – சூளாமணி:9 1532/3
அத்தகு கால இழிவின் அகத்தவர் – சூளாமணி:11 1972/2
பின்னதன்-கண் பெரியனேல் பிறழ்வு எய்தும் கால சொல் – நீலகேசி:2 179/3
மேல்


கால_சக்கரங்கள்-தாம் (1)

கறங்கு என கால_சக்கரங்கள்-தாம் என – சூளாமணி:9 1276/1
மேல்


கால_நூல் (1)

பன்ன அரும் கால_நூல் பயின்ற பண்பு உடை – சூளாமணி:5 372/2
மேல்


காலங்கள் (2)

கரு ஆர்ந்த பொருள் நிகழ்வும் காலங்கள் மூன்றும் கடை_இலா நல் ஞான கதிர் அகத்த ஆகி – சூளாமணி:11 1911/1
காலங்கள் சொல்லாய் அது-தான் உன் கணக்கும் என்றால் – நீலகேசி:6 721/2
மேல்


காலத்திலும் (1)

நின்ற காலத்திலும் இ நிகழ்ச்சியே – நீலகேசி:10 860/2
மேல்


காலத்தினால் (1)

கற்றிலை மெய்ம்மை நீ கட்புலம்-தன்னோடு ஓர் காலத்தினால்
பெற்றிலம் நாம் அதன் பின் கொளல்-தானும் பெரும் தவத்தாய் – நீலகேசி:5 516/2,3
மேல்


காலத்து (11)

அவண் இனிது ஓம்ப அப்பால் அருக்கனன் உதய காலத்து
உவமை இன்று உதித்தானாம் உதயணன் ஆக என்றார் – உதயணகுமார:1 17/2,3
செற்றவர் செகுத்து செங்கோல் செலவிய காலத்து அன்றே – நாககுமார:1 10/4
இறந்தன இறந்த_காலத்து எண்_இறந்தனகள் எல்லாம் – யசோதர:1 36/4
அனந்த காலத்து நிற்றல் அ பொருள் தன்மை என்றான் – யசோதர:4 233/4
அறிவு_இலராய காலத்து அமைவு_இல செய்த எல்லாம் – யசோதர:5 308/1
குளிறு வாள் உழுவை_அன்னான் குமார காலத்து முன்னே – சூளாமணி:5 303/1
அலகை சால் ஆதி காலத்து அரசர்கள் தொடர்ச்சி எல்லாம் – சூளாமணி:6 534/1
இறந்தார்க்கும் எதிரார்க்கும் இவண் காலத்து உள்ளார் வான் – நீலகேசி:4 281/3
அழிவு காலத்து அற தொடர்ப்பாடு எலாம் – நீலகேசி:4 321/1
ஏறு ஆய காலத்து எழின் அல்லது வத்துபேதம் – நீலகேசி:4 403/1
குழவி காலத்து கூறின யாவையும் – நீலகேசி:10 883/1
மேல்


காலத்துக்-கண் (1)

கிழவு காலத்துக்-கண் அவை கேட்டலால் – நீலகேசி:10 883/2
மேல்


காலத்தும் (2)

சென்ற காலத்தும் செல்கின்ற காலத்தும் – நீலகேசி:10 860/1
சென்ற காலத்தும் செல்கின்ற காலத்தும்
நின்ற காலத்திலும் இ நிகழ்ச்சியே – நீலகேசி:10 860/1,2
மேல்


காலம் (21)

விஞ்சவே சொரியும் காலம் வெண்மதி குடை கீழ் வாழும் – உதயணகுமார:1 5/3
காலம் இது காட்சி தலை கண்டு உணர்த்த கைக்கொண்டு – உதயணகுமார:6 360/1
அந்தமாய் அமர்ந்த கோவின் அருள் புரி தீர்த்த காலம்
கொந்து அலர் ராசன் நாககுமரன் நல் கதை விரிப்பாம் – நாககுமார:1 1/3,4
கஞ்ச மலர் திரு மார்பில் தரித்தாய் நீயே காலம் ஒரு மூன்று உணர்ந்த கடவுள் நீயே – நாககுமார:1 17/1
சோதி மிக்க கிரணம் தோன்றும் சூரியன் உச்சி காலம்
ஓதிய குரலன் ஆகி ஒருவன் நின்று அலறுகின்றான் – நாககுமார:3 91/2,3
ஆகும் நல் குமார காலம் ஐந்து முப்பத்து இரட்டி – நாககுமார:5 167/2
அற மழை பொழிந்த காலம் அறுபத்தாறு ஆண்டு சென்றார் – நாககுமார:5 168/3
அலை தரு பிறவி முந்நீர் அழுந்துவர் அனந்தம் காலம் – யசோதர:4 249/4
ஊழி காலம் ஓடின என்னும் உரையாலும் – சூளாமணி:5 314/2
அந்தர காலம் தேவர்க்கு அரசனாய் ஆண்டுவந்தான் – சூளாமணி:5 354/4
எரி கதிர் ஏற்றை காலம் எழு நிலா பருவம் ஏக – சூளாமணி:6 505/3
வாளை ஆம் நெடும் கண் நல்லாள் மணவினை தொடங்கும் காலம்
நாளை யான் நமர்களோடு சூழ்ந்து வந்து அறிவல் என்று – சூளாமணி:8 1025/1,2
நல்ல நிலம் காலம் உயர்வு என்று இவைகள் நாடி – சூளாமணி:11 2036/3
காலம் அவை தாம் கடுமை காண்பு அருமையாலும் – நீலகேசி:1 20/3
காலம் மூன்றினும் கடை_இல் பல் பொருள் உணர்வு உடையான் – நீலகேசி:1 48/2
காலம் நீ வேண்டாயாய் கணிகமும் கற்பமும் – நீலகேசி:4 297/1
காலம் பிறிதில் பொருள் இல் என காட்டுகின்றாய் – நீலகேசி:4 418/1
காலம் மூன்றானும் உய்த்து காட்டலும் காண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:4 435/2
எனைத்துணையும் நீ வருந்தி எத்துணை ஓர் காலம்
நினைத்திருப்பின் அல்லது நின் காட்சி-தன்னால் – நீலகேசி:5 654/1,2
கணமே எனினும் ஒரு காலம் இலை – நீலகேசி:6 677/4
நெடும் காலம் பல் பிறவி நின்றன எல்லாம் – நீலகேசி:6 695/3
மேல்


காலம்-தன்னில் (1)

செல்லும் அ காலம்-தன்னில் செறிந்தவன் புதல்வனான – உதயணகுமார:1 21/1
மேல்


காலமும் (4)

முற்றிய உலகின் மூன்று காலமும் முழுதும் நோக்கி – சூளாமணி:3 105/3
யானும் அளியத்தேன் இத்துணை ஓர் காலமும்
தேன் ஆர் நறு மேனி தீண்டுதற்கு நோற்றேனே – சூளாமணி:8 1117/3,4
தனக்கு ஆய தர்மமும் அதர்மமும் காலமும்
கன பாட்டின் காயமே உயிர் உருவே புண்ணியமே – நீலகேசி:4 288/2,3
இன்னும் அ காலமும் இருமைத்து ஆகலின் – நீலகேசி:8 797/3
மேல்


காலமே (1)

பொங்கிய புரவியாய் போக காலமே – சூளாமணி:5 393/4
மேல்


காலர் (1)

களம் காண் வகை உடைந்து காலர் காமர் கையகல – சூளாமணி:12 2127/1
மேல்


காலன் (8)

காலன் போல் மன்னன் கண்கள் சிவந்தவே – உதயணகுமார:1 52/4
காய்ந்து வெம்மையில் காலன் போலவே – உதயணகுமார:6 311/1
சினம் கெழு காலன் மற்றோர் காலன் மேல் சிவந்தது ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1149/4
சினம் கெழு காலன் மற்றோர் காலன் மேல் சிவந்தது ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1149/4
காலன் காண் என வந்தனன் – சூளாமணி:9 1363/3
ஆயின் அ காலன் பாணியாம் பிற அரச செல்வம் – சூளாமணி:11 1858/1
பெரும் களியாளன் காலன் பிறை எயிறு அணிந்து நின்ற – சூளாமணி:11 1859/3
துனிவன நினையும் காலன் துணிவன துணியும் சூட்சி – சூளாமணி:11 1861/3
மேல்


காலன்-தன்னை (2)

வெம் திறல் காலன்-தன்னை மேற்சென்று வெல்லல் ஆமோ – சூளாமணி:11 1856/3
மன்னவன் மகிழ்ந்து நோக்கி வாழ் உயிர் வவ்வும் காலன்-தன்னை
நாம் இகந்து சேரும் சரண் பிறிது உரை-மின் என்றான் – சூளாமணி:11 1860/3,4
மேல்


காலனை (3)

காமனை கடிந்தனை காலனை காய்ந்தனை – சூளாமணி:4 215/1
காலனை கதம்பட்டான்-கொல் அன்று எனில் கற்பம் ஆள்வார் – சூளாமணி:9 1153/2
கன்று காலனை கடந்தாய் காதல் காமனை கடிந்தாய் – நீலகேசி:2 154/1
மேல்


காலனையும் (2)

கச்சையர் கரும் கழலர் காலனையும் நோனார் – சூளாமணி:9 1279/3
கருவரை மேல் தன் கணவன் காலனையும் கவிழ்த்திட்டாள் – நீலகேசி:2 192/2
மேல்


காலாள் (2)

ஆடு கொடி யானை அதிர் தேர் புரவி காலாள்
சூடும் முடி மாலை குழை தோள்_வளையொடு ஆரம் – யசோதர:5 276/2,3
இவரும் மா மணி கொடுஞ்சிய இவுளி தேர் காலாள்
கவரி நெற்றிய புரவி தம் காவிடம் புகுக – சூளாமணி:7 709/1,2
மேல்


காலில் (2)

காதில் குழையினன் காலில் சதங்கையன் – உதயணகுமார:1 76/2
கடவுள் யானையை காலில் தேய்த்திட – உதயணகுமார:6 314/3
மேல்


காலின் (2)

தேய்த்து காலின் நேர் தீ உமிழ்வ போல் – உதயணகுமார:6 311/3
கள் இதழ் கண்ணியான் காலின் ஏகினான் – சூளாமணி:5 374/4
மேல்


காலின (1)

இறப்ப பல் காலின எட்டின் இரண்டிரண்டே இழிந்த – நீலகேசி:1 80/1
மேல்


காலினை (1)

காலினை பற்றி ஈர்ப்ப கன நிதி கண்டு காவல் – நாககுமார:3 98/2
மேல்


காலும் (7)

கணம் கெழு கலாவம் ஒளி காலும் அகல் அல்குல் – சூளாமணி:6 452/1
முழை உடைந்து அழல் காலும் முரம்பு அயல் – சூளாமணி:7 779/1
காலும் ஒரோவொன்று உடையர் கலை_இலர் – சூளாமணி:11 1974/2
காலும் கையும் எழற்க என காண்கிலான் – நீலகேசி:2 222/3
பக்கம் அதுவும் படு பாழ் இனி காலும் அற்றாய் – நீலகேசி:4 407/3
கை கால் வகையால் பெறப்பாடு இலை காலும் அற்றாய் – நீலகேசி:4 408/1
கைகளும் காலும் இரு சார் இடக்கரும் – நீலகேசி:7 756/1
மேல்


காலூன்றி (1)

இணர் வாய வன முல்லை இதழ் வாரி இளம் திங்கள் கதிர் காலூன்றி
துணைவு ஆய சுரும்பு இரங்க அரவிந்த வனத்து உதிர்ந்த துகளும் சீத்து – சூளாமணி:8 1032/2,3
மேல்


காலே (1)

காணும் முகத்ததுவோ உணர் காலே – சூளாமணி:9 1244/4
மேல்


காலை (15)

வரு பகை பலவும் தேய வர செங்கோல் உய்க்கும் காலை
அரிய நாடகங்கள் கண்டே அரசனும் உளம் ஆழாந்து – உதயணகுமார:1 29/2,3
ஒழுகும் காலை யூகியாம் உயிரினும் சிறந்தவன் – உதயணகுமார:2 125/1
துன் இருள் நீங்கி காலை தூ மலர் கொண்டு தத்தை – உதயணகுமார:4 239/1
காலை நல் போதால் கனன்று தோன்றின – உதயணகுமார:6 316/3
காலை அ உழையர் வந்து கண்டு உரைப்ப மன்னனும் – உதயணகுமார:6 353/2
கார்செய் காலை கறித்-தொறும் மெல்லவே – சூளாமணி:1 26/3
மைந்தரும் மகளிரும் மாலை காலை என்று – சூளாமணி:2 50/1
அறிவரன் கோயில் எய்தி அணி விழவு அயர்த்த காலை
இறுதியில் அவதி ஞானி யசோதரன் என்னும் பேர – சூளாமணி:5 352/2,3
செம் சுடர் திலத கண்ணி தேவரே தெரியும் காலை
மஞ்சிடை மண்ணுள் வாழும் மக்களுக்கு அவர்கள்-தம்மோடு – சூளாமணி:6 525/2,3
ஆதி சால் அமர கற்பம் ஆம் என அமரும் காலை
தூதுவர் உருவ காளை செவி சுடு சரம் பெய் தூணி – சூளாமணி:9 1203/2,3
காலை தலை இளஞாயிறு புரை வான் மிசை கதுவா – சூளாமணி:9 1315/3
கந்தாரம் கொள வீக்கி கடி விரிந்து பூம் பாளை கமழும் காலை
நந்தாஅவனத்து இளையார் எழுவு யாழ் நரம்பினுக்கும் நலம் சால் இன் சொல் – சூளாமணி:9 1539/1,2
காலை ஆம் அணிவது என்று கண் அதிர் முரசில் சாற்றி – சூளாமணி:9 1547/2
மா அரசு அழித்த செம் கண் மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்த காலை
தா_அரும் செல்வம் ஒன்று தலைவந்தது உரைக்கலுற்றேன் – சூளாமணி:10 1555/3,4
தகரம் நாறு இரும் சோலை சயம்பூல் தான் துறவு அரசாய் நின்ற காலை
மகர யாழ் நரம்பு இயக்கி வரம் கொண்டு வடமலை மேல் உலகம் ஆண்ட – சூளாமணி:10 1809/1,2
மேல்


காவகம் (1)

கான் ஆர் சோலை காவகம் புக்கான் கமழ் தாரான் – சூளாமணி:8 1124/4
மேல்


காவதமே (1)

முழு வில் ஐஞ்ஞூற்றொடு மு காவதமே – சூளாமணி:11 1946/4
மேல்


காவல் (27)

காலினை பற்றி ஈர்ப்ப கன நிதி கண்டு காவல்
ஆள் என தெய்வம் வைத்து அருகன் ஆலையத்துள் சென்று – நாககுமார:3 98/2,3
காவல் மன்ன கடிது எழுக என்றனர் – யசோதர:1 16/4
என்னை இ உலகு காவல் எனக்கு இனி இறைவி கூறாய் – யசோதர:2 139/3
அன்னவர் அடி முதல் காவல் நண்ணினார் – சூளாமணி:3 87/4
உரை அமர் காவல் பூண் கடையின் ஊடு போய் – சூளாமணி:3 90/2
கஞ்சுகியவர்கள் மெய் காவல் ஓம்பினார் – சூளாமணி:3 92/4
கல் நவில் தோளினாய் நீ வரவிடு காவல் என்றான் – சூளாமணி:3 102/4
காமரு பொழிலிடை காவல் வைத்துமே – சூளாமணி:3 116/4
கண்ணளித்து உலகம் எல்லாம் கவின்பெற காவல் பூண்டு – சூளாமணி:5 261/1
கற்றவர் இன்று-காறும் காவல் நூல் கற்பது எல்லாம் – சூளாமணி:6 552/4
காவல் ஓவும்-கொல் என்று கண்படான் – சூளாமணி:7 599/3
காவல் மிகு கன்னிநகர் கன்னியர்கள் காக்கும் – சூளாமணி:8 862/1
நான்முகன் வலத்து நல் இடத்தும் ஒரு காவல்
மேல்முகமிருந்து குண பால் வெறுவிது ஆக – சூளாமணி:8 1097/1,2
மூரி முந்நீர் உலகங்கள் முழுதும் காவல் முனிந்தாயோ – சூளாமணி:9 1481/1
கரு முகில்_வண்ணனை காவல் நாட்டினார் – சூளாமணி:9 1498/4
கன்னியர் எய்து தத்தம் கடி நகர் காவல் கொண்டார் – சூளாமணி:9 1542/4
ஒன்று காவல் உழையாரொடு கூடி – சூளாமணி:10 1574/3
காவல் இன்று கடி கா இது என்றான் – சூளாமணி:10 1581/4
என்னை காவல் இஃது இல் வகை என்றான் – சூளாமணி:10 1582/3
கஞ்சுகி மாந்தரும் காவல் முதியாரும் – சூளாமணி:10 1647/1
செம்_சொலவர் போய் திசை காவல் கொண்டாரே – சூளாமணி:10 1647/4
வேய் ஓங்கு சாரல் விளை புனம் காவல் கொண்டு – சூளாமணி:10 1657/1
தோள் வினை களவு காவல் உள் வழி துன்னல் செல்லா – சூளாமணி:11 1854/2
மன் உயிர் காவல் நும் மக்கள் தாங்கினால் – சூளாமணி:12 2091/3
மீன் இவர் விரி திரை வேலி காவல் மேல் – சூளாமணி:12 2092/1
காவல் பூண்ட கணவனோடு ஈமத்தின் – நீலகேசி:2 218/3
கட்டுரை பல சொல்லி காவல் நெடும் கடை நாவலை முன் – நீலகேசி:2 228/1
மேல்


காவல்கள் (1)

கரு முகத்தர் உளர் காவல்கள் இல் என்றான் – சூளாமணி:10 1583/4
மேல்


காவல்கொண்டான் (1)

குரு மணி குடையின் நீழல் குவலயம் காவல்கொண்டான் – யசோதர:2 85/4
மேல்


காவல (5)

கன்றிய காமம் வேண்டா காவல போக என்றாள் – உதயணகுமார:4 201/4
களி கயல்_கண்ணி ஆட காவல_குமரன் கண்டான் – உதயணகுமார:5 256/4
காவல அருளுக என்ன கலங்கினன் அரசன் வீழ – யசோதர:5 307/3
கண்ணிய நான்காய் அடங்கினும் காவல
நுண்ணிய நூல் வழி நோக்கி நுனித்தவர் – சூளாமணி:11 2007/2,3
சேமம் காவல சேவடி போற்று என சென்றாள் – நீலகேசி:1 59/4
மேல்


காவல_குமரன் (1)

களி கயல்_கண்ணி ஆட காவல_குமரன் கண்டான் – உதயணகுமார:5 256/4
மேல்


காவலர் (2)

கலந்து அவை காண வந்த காவலர் நின்னை பற்றி – உதயணகுமார:4 211/1
இவர்கள் என் கடை காவலர் ஆயவர் – யசோதர:3 200/1
மேல்


காவலர்க்கு (1)

களைந்தனன் கவலை எல்லாம் காவலர்க்கு உணர்த்தி போந்தான் – உதயணகுமார:1 81/4
மேல்


காவலர்கள் (1)

கரி பிணத்தை காண்கிலர் காவலர்கள் என்ற பின் – உதயணகுமார:2 141/1
மேல்


காவலற்கு (2)

காவி வாள் நெடும் கண்ணி அ காவலற்கு
ஆவியாய் அணங்காய் அமிழ்தாய் அவன் – சூளாமணி:4 148/2,3
கரை செய் நீர் கரும் கடல் வேலி காவலற்கு
உரைசெய் நூல் சரிதைகள் புலவர் ஓதினார் – சூளாமணி:9 1506/3,4
மேல்


காவலன் (30)

காப்பு உடை பதுமையோடும் காவலன் கலந்து பொன்னின் – உதயணகுமார:3 158/3
காட்டினன் வீணை-தன்னை காவலன் கரந்து இருப்ப – உதயணகுமார:3 160/3
காண்டு அறிவாளன் என்றே காவலன் புல்லிக்கொண்டு – உதயணகுமார:4 195/2
காவலன் நீலவேகற்கு காரிகை – உதயணகுமார:5 278/1
காவலன் எதிர்கண்டு கண் மகிழ் – உதயணகுமார:5 284/3
கண்ணின் மாதர்கள் காவலன் மனம் – உதயணகுமார:6 309/3
கவளம் நாள்-தொறும் ஊட்டு எனும் காவலன்
பவளமாம் எனும் பண்ணவர்-தம் அடி – உதயணகுமார:6 341/1,2
கடி மலர் சாந்தும் ஏந்தி காவலன் தேவியோடும் – நாககுமார:1 13/3
கனை மணி வனை முடி கவித்து காவலன்
புனை வளை மதிமதி புலம்ப போயினான் – யசோதர:2 83/3,4
கற்றை வார் குழலி மெல்ல காவலன் பால் இருந்தாள் – யசோதர:2 129/4
கன்னியர் கவரி கால் எறிய காவலன்
முன்னிய நெடும் கடை முற்றம் முன்னினான் – சூளாமணி:3 91/3,4
காவலன் என்னும் செம்பொன் கற்பகம் கவின்ற போழ்தில் – சூளாமணி:3 99/1
கண் எனப்படுவ மூன்று காவலன் கல்வி காமர் – சூளாமணி:5 268/1
வையகம் காவலன் மருங்கு சுற்றினார் – சூளாமணி:5 376/4
வீங்கிய விரி திரை வேலி காவலன்
ஓங்கிய நெடும் குடை ஒருவன் ஆயினான் – சூளாமணி:5 397/2,3
கதிர் அணி மணி முடி வணங்கி காவலன்
எதிரது வினவினான் இறைவன் செப்பினான் – சூளாமணி:5 399/1,2
காரியம் துணிந்தவர் மொழிய காவலன்
மாரி அம் தட_கையான் வருக என்று ஒரு – சூளாமணி:5 428/1,2
கறையவாம் மொழிகள் சொன்னேன் காவலன் கருதிற்று ஓரேன் – சூளாமணி:6 529/2
கற்றவன் பிறர் காவலன் ஆகுவான் – சூளாமணி:7 626/4
என்று அவர் கூற இரும் கடை காவலன்
நன்று என நாறு ஒளி நீள் முடியான் அடி – சூளாமணி:7 660/1,2
பொன் அவிர் நீள் கடை காவலன் போதக – சூளாமணி:7 661/1
கன்னியர் கைவிளக்கு ஏந்த காவலன்
பொன் இயல் வள நகர் பொலிய தோன்றினார் – சூளாமணி:7 816/3,4
கை நவின்று இலங்கும் செம் வேல் காவலன் கருடன் சேர்ந்த – சூளாமணி:8 836/3
கச்சை அம் களி நல் யானை காவலன் கனன்று சொன்னான் – சூளாமணி:9 1157/4
கன்னி-தன் திறத்து சீறி காவலன் கனல கண்டீர் – சூளாமணி:9 1175/1
கருவிய மரபினால் கவித்து காவலன்
திரு அமர் சேவடி சிலம்ப வாழ்த்தினார் – சூளாமணி:9 1500/3,4
காவலன் செல்வ நீர் கடலுள் மூழ்கினான் – சூளாமணி:9 1553/4
கஞ்சுகியவரொடும் இழிந்து காவலன்
இஞ்சி சூழ் நகர் அணி இருக்கை எய்தினார் – சூளாமணி:10 1725/3,4
மால் புரை கரும் கடல் வளாகம் காவலன்
கால் புரை புரவி அம் கடலுள் தோன்றினான் – சூளாமணி:11 1880/3,4
கண்டனள் தான் காம்பிலி காவலன் கடை முகத்து ஓர் – நீலகேசி:2 164/2
மேல்


காவலன்-தன் (1)

கலம் திகழும் யூகியும் காவலன்-தன் தேவியை – உதயணகுமார:2 135/3
மேல்


காவலன்-தனை (1)

கண்திறந்து உந்திடும் காவலன்-தனை
அண்டி நல் சேவையார் ஆவராம் என – நாககுமார:4 105/2,3
மேல்


காவலனாய் (1)

தேயம் காவலனாய் திசை யாவினும் – நீலகேசி:1 23/2
மேல்


காவலனாவான் (1)

அதனின் நிழல் அவன் அடைதலும் அது காவலனாவான்
பொதியின் அவிழ் மலர் சிதறுபு பொலிக என்று உரை புகலா – சூளாமணி:6 440/1,2
மேல்


காவலனை (1)

கந்திருவ_மகளேன் யான் காவலனை காண்குறுவேன் – நீலகேசி:2 166/3
மேல்


காவலாளர் (1)

கடையுடை காவலாளர் கதவினை திறக்க போந்தே – உதயணகுமார:6 328/1
மேல்


காவலாளரும் (1)

காவலாளரும் கடை இறந்து இவண் வரவு ஒழிக – நீலகேசி:1 61/1
மேல்


காவலுடன் (1)

காசு_இல் தேர் மிசை காவலுடன் செல – உதயணகுமார:1 61/1
மேல்


காவலே (1)

அழல் படையொடு புகுந்து அமைக காவலே – சூளாமணி:8 905/4
மேல்


காவலொடு (2)

காவலொடு மீளும் ஒருவன் அவர் கருத்தின் – சூளாமணி:9 1291/2
கன்னியர் நிரந்து பலர் காவலொடு சூழ – சூளாமணி:10 1602/3
மேல்


காவாய் (1)

கண் அன்றோ உள்ளத்தை கலக்குவன அவை காவாய் – நீலகேசி:4 275/4
மேல்


காவி (14)

கடி மலர் கோதை மன்னன் காவி நல் விழி மானீகை – உதயணகுமார:4 238/2
காவி நல் விழி மாதர்க்கு காமன் விக்கிரமராசன் – நாககுமார:5 145/3
காவி வாய் கரும்_கணார் காமர் பூம் சிலம்பு – சூளாமணி:2 46/1
காவி வாள் நெடும் கண்ணி அ காவலற்கு – சூளாமணி:4 148/2
காவி பட்டம் கள் விரி கானல் கடல் நாடன் – சூளாமணி:5 311/1
காவி என ஊதுவன கைத்தலம் விலங்க – சூளாமணி:6 455/3
கான் அளாய போது அணிந்து காவி விம்மு கள் அளைஇ – சூளாமணி:6 489/3
காவி வீற்றிருந்த கண்ணார் கந்தர்வ மகளிர் கண்டாய் – சூளாமணி:7 762/3
காவி அம் கரும்_கணார் கமழ ஊட்டிய – சூளாமணி:7 817/1
காவி ஆகின்ற கரு மா மழை_கண்ணி – சூளாமணி:8 1118/1
காவி வாய் விலங்கிய கரும் கண் வெம் முலை – சூளாமணி:10 1593/1
காவி அம் கண்ணினார் காகதுண்டத்தின் – சூளாமணி:10 1688/3
காவி நாணும் கண்ணார் தம் கையின் ஏந்தும் கந்துகங்கள் – சூளாமணி:10 1751/1
காவி ஆய் நெடும் கணீர் கருதிற்று என் என – சூளாமணி:12 2095/3
மேல்


காவிடம் (1)

கவரி நெற்றிய புரவி தம் காவிடம் புகுக – சூளாமணி:7 709/2
மேல்


காவியில் (1)

பொன்மலை காவியில் திமிர்ந்து பூம் கமழ் – சூளாமணி:10 1690/1
மேல்


காவியும் (2)

காவியும் குவளையும் நெகிழ்ந்து கள் உமிழ் – சூளாமணி:1 11/1
காவியும் செங்கழுநீரும் கமலமும் கண் விரிந்து நளி – சூளாமணி:4 177/1
மேல்


காவில் (4)

நல்ல காவில் நயந்து இருந்தார்களே – நாககுமார:4 107/4
ஓடியாடி வருவான் உயர் காவில்
கூடி வீழ்வன கொழும் கனி கண்டான் – சூளாமணி:10 1575/3,4
கூடி வண்டு குடையும் குளிர் காவில்
ஓடி மண்டி வருவான் ஒரு பாலால் – சூளாமணி:10 1580/1,2
செம் கண் நெடியான் கடி காவில் செய்குன்றே – சூளாமணி:10 1650/4
மேல்


காவின் (3)

காவின் முன் மாலை சூட்டி காரிகை கலந்து விட்ட – உதயணகுமார:4 240/2
கரும்பு இடு கவளம் ஊட்டும் கம்பலை கலந்த காவின்
அரும்பிடை அலர்ந்த போதின் அல்லி உண்டு அரற்றுகின்ற – சூளாமணி:2 39/2,3
சென்று தேவி கடி காவின் விழாவில் – சூளாமணி:10 1570/3
மேல்


காவினுள் (5)

நயந்து போந்தனர் நல் மலர் காவினுள்
பெயர்ந்து பல்லக்கின் ஏறி பிரிதிதேவி – நாககுமார:1 33/2,3
காதலால் வளைப்ப போன்று காவினுள் கலந்தவே – சூளாமணி:6 493/4
மோடு விட்டு அலர் மொய் மலர் காவினுள்
பாடிவிட்டது பாவை-தன் கோன் படை – சூளாமணி:8 890/1,2
கன்னி மூது எயில் சூழ் கடி காவினுள்
கன்னி தாதை கண் ஆர் நகர் இஞ்சியுள் – சூளாமணி:8 899/1,2
திரு மணி காவினுள் செல்லும் செய்கையால் – சூளாமணி:8 904/2
மேல்


காவு (6)

ஓதிய தரும கண்டத்து ஓங்கிய காவு நின்று – உதயணகுமார:1 7/3
வயந்தகன் உரைப்ப கேட்டு வத்தவன் காவு சேர – உதயணகுமார:4 197/2
பிரிவு இன்றி விடாது புல்லி பெரு மலர் காவு சேர்ந்து – நாககுமார:3 74/2
காவு காமர் கனி கண்டது கையால் – சூளாமணி:10 1579/3
காவு மேவும் முசுவின் கலை காட்ட – சூளாமணி:10 1584/2
தேவி காவு நனி சேர்குவம் என்றான் – சூளாமணி:10 1584/4
மேல்


காவு-தன் (1)

தொக்க காவு-தன் உளே தொல் முனிவர் வந்தரோ – நாககுமார:4 143/4
மேல்


காவு-தன்னுள் (1)

கொடி மலர் காவு-தன்னுள் கோமகன் இருந்த போழ்தில் – நாககுமார:4 110/4
மேல்


காவுகள் (1)

கங்கை யாறு இதன் கரையன கற்பக காவுகள் இவை கண்டாய் – சூளாமணி:8 876/2
மேல்


காவும் (6)

நறு மலர் கந்தம் வீசும் நன்கு உள காவும் மற்றும் – உதயணகுமார:1 90/3
இசையும் நல் பாரிசாத இன மலர் காவும் சூழ்ந்த – நாககுமார:1 6/2
காவும் சூழ்ந்த கனகபுரம் அதே – நாககுமார:1 26/4
கானும் வாவியும் காவும் அடுத்து உடன் – யசோதர:1 14/1
கண் குளிர்கொள்ள பூக்கும் கடி கய தடமும் காவும்
தண் குளிர்கொள்ளுமேனும் தாம் மிக வெதும்பும் அன்றே – சூளாமணி:5 264/3,4
பூ மிடை தடமும் காவும் புக்கவர்க்கு அரணம் ஆகா – சூளாமணி:8 992/2
மேல்


காவுள் (2)

பூவை வண்டு அரற்றும் காவுள் பூம் பொய்கை கண்டு இருப்ப – உதயணகுமார:1 116/2
பார் அணி கோசம்பி-பால் பல் மலர் காவுள் வந்தார் – உதயணகுமார:4 196/4
மேல்


காழ் (6)

கண் திரள் முத்தொடு காழ் அகில் அம் துகில் – சூளாமணி:7 664/3
கண் நிலாம் பதாகை சேர்த்தி காழ் அகில் கழுமவிட்டார் – சூளாமணி:8 839/4
கணம் கெழு கவரிகள் கலந்து காழ் அகில் – சூளாமணி:8 954/1
விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி – சூளாமணி:8 1036/2
காழ் அகிலும் நறும் சாந்தும் கடி வாச பூம் பொடியும் கமழ்ந்து கைபோய் – சூளாமணி:9 1528/3
கழுமிய காழ் அகில் ஆவி காமரு – சூளாமணி:11 1872/1
மேல்


காழ்ப்பட்டு (1)

கண்டிலை நீ மெய்ம்மை காழ்ப்பட்டு நின்ற கன உயிர்க்கு எண் – நீலகேசி:6 716/3
மேல்


காழ்ப்பாடு (1)

என்ப நிகழ்ச்சியும் காழ்ப்பாடு என சொல – நீலகேசி:6 671/4
மேல்


காழ்ப்பாடும் (1)

தடுமாற்ற காழ்ப்பாடும் தாம் உளவே அன்றோ – நீலகேசி:6 694/5
மேல்


காழ்ப்பு (1)

கடவுள் குழாத்தார்-தம் காழ்ப்பு எலாம் கோடும் – நீலகேசி:6 699/5
மேல்


காள் (2)

காளை காள் ஒளி முகில்_வண்ணன் கழல்களை விசியா – சூளாமணி:7 713/1
காள் ஐ வண்ணத்த களி வண்டு கதுவிய துகளால் – சூளாமணி:7 730/1
மேல்


காள்களும் (1)

கழல் அங்கு ஆர்த்தில காள்களும் நிலம் உறா முடங்கா – சூளாமணி:7 715/1
மேல்


காள (5)

கழுமிய காகதுண்டம் கமழ்-தொறும் காள மேகம் – சூளாமணி:8 1109/1
கரியவன் வளைந்த வெள்ளை எயிற்றவன் காள மேகம் – சூளாமணி:9 1138/1
கரும் திரள் முகில் புரை காள மேனியான் – சூளாமணி:9 1259/4
நிழல் அவிர் விலங்கல் நெற்றி நிமிர்ந்தது ஓர் காள மேகம் – சூளாமணி:9 1462/3
கண் சுடர் இலங்கு வேல் காள_வண்ணனும் – சூளாமணி:10 1772/1
மேல்


காள_வண்ணனும் (1)

கண் சுடர் இலங்கு வேல் காள_வண்ணனும்
வெண் சுடர் ஒளியவன்-தானும் விஞ்சையர் – சூளாமணி:10 1772/1,2
மேல்


காளமான (1)

காளமான மெய்கள்-தாம் – நீலகேசி:1 93/1
மேல்


காளை (54)

தோற்ற மன்னன் வந்து எதிர்த்தனன் தூய காளை தன் வாளினால் – உதயணகுமார:3 182/2
சிங்க ஏறு அனைய காளை செல்வியை சேர்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 203/4
புண் தவழ் வேலின் காளை பூம்_குழலாட்கு இரங்கி – உதயணகுமார:5 261/2
காட்டவே கண்டு காளை கலந்தனன் – உதயணகுமார:5 265/3
கடி கமழ் கண்ணி காளை இருந்தனன் – உதயணகுமார:5 276/3
சொன்ன காளை மேல் சூட்டி நின்றனள் – உதயணகுமார:5 287/4
காமன் என்னும் அ காளை கைத்தாய் பெயர் – உதயணகுமார:6 345/1
ஒழுகிய மிடற்று ஓர் காளை_உள்ளவன் யாவன் என்றே – யசோதர:2 103/2
சொல் பகர்ந்து அருளு காளை துணைவர் ஆபவரும் உண்டோ – யசோதர:2 122/4
கை பலி கொடுத்து தேவி கழல் அடி பணியில் காளை
மெய் பலி கொண்டு நெஞ்சின் விரும்பினள் உவக்கும் என்றாள் – யசோதர:2 136/3,4
காளை தகு கல்யாணமித்திரன் எனும் பேர் – யசோதர:5 267/1
கோங்கு இவர் குவி மென் கொங்கை கொம்பினுக்கு உரிய காளை
ஆங்கு அவன்-தன்னை ஆராய்ந்து அறிந்து அருள்செய்க என்றான் – சூளாமணி:5 330/2,3
கண் கனி உருவ காளை கடவுளர் தகையன் கண்டாய் – சூளாமணி:5 351/4
செங்கயல் நெடும் கண் செவ்வாய் பிரீதிமதி பயந்த காளை
வெம் களி யானை வல்ல விசயபத்திரன் என்பானே – சூளாமணி:5 353/3,4
காளை காள் ஒளி முகில்_வண்ணன் கழல்களை விசியா – சூளாமணி:7 713/1
கல் நவில் வயிர தோளான் கரு முகில் உருவ காளை
இன்னவன் என்னலோடும் இலங்கு ஒளி முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 978/3,4
கோல வாய் அரச காளை குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:8 979/2
காமரு காளை கன்னி கண்களை சிறைகொண்டிட்டான் – சூளாமணி:8 980/4
வாள் நின்ற நெடும் கண் காளை வடிவினுக்கு இவர மற்றை – சூளாமணி:8 982/3
திரு_மகள் இவளை சேரும் செய் தவம் உடைய காளை
அருமை கொள் திகிரி ஆள்தற்கு ஐயம் ஒன்று இல்லை என்றான் – சூளாமணி:8 986/3,4
கன்னியது உருவம் காளை காண்டலும் கேடு_இல் காமன் – சூளாமணி:8 1019/1
உள் நனி மகிழ்தல் செல்லா ஒளி உடை உருவ காளை
கண் இயல் காதலாள்-தன் கண்ணிய உருவம் கண்டே – சூளாமணி:8 1020/2,3
சிறந்தாளொடு காளை திறத்து உரை யாம் – சூளாமணி:8 1070/3
காளை கழல் வேந்தர் பலர் சூழ்தர இருந்தான் – சூளாமணி:8 1087/3
மங்கையொடு காளை வலனாக வருகின்றான் – சூளாமணி:8 1102/3
கன்னி தமர் காளை தமர் என்று இவர் கலந்தே – சூளாமணி:8 1104/4
கன்னி நாண் ஏற்றம் காளை கண் களி கொள்ள நோக்கி – சூளாமணி:8 1110/2
நின்ற நாண் எனும் நீள் கன்னி சிறை விண்டு காளை திண் தோள் – சூளாமணி:8 1111/1
கடைக்கணி ஆய காளை கவான் மிசை இருத்தி காமர் – சூளாமணி:8 1114/3
மருளுமாறு இளைய காளை வாய் பிளந்திட்ட வார்த்தை – சூளாமணி:9 1135/2
வாள் வடு பிளவு போலும் கண்ணியை மகிழ்ந்த காளை
கேள் வடுப்படரும் பூசல் கேட்டிரா நாளை என்பார் – சூளாமணி:9 1163/3,4
கொற்றவற்கு இளைய காளை கோ தொழில் பாகம் பூண்டான் – சூளாமணி:9 1171/2
தூதுவர் உருவ காளை செவி சுடு சரம் பெய் தூணி – சூளாமணி:9 1203/3
கன்னியை தருதிரோ அ கன்னியை மகிழ்ந்த காளை
இன் உயிர் தருதிரோ இ இரண்டில் ஒன்று உரை-மின் என்றார் – சூளாமணி:9 1204/3,4
கன்னியை ஒர் காளை பிறன் எய்துவது கண்டும் – சூளாமணி:9 1286/2
நீங்க எறிந்தான் நெடிய மாற்கு இளைய காளை
ஓங்கிய விசும்பினவர் கண்டனர் ஒளித்தார் – சூளாமணி:9 1294/3,4
மற்று அவன் நிற்பது ஓர்ந்து மத களிறு அனைய காளை
கொற்றவன் அருக்ககீர்த்தி குணம் புகழ்ந்து ஆடி பாடி – சூளாமணி:9 1305/1,2
கரி தாங்கள் ஆன கழல் மன்னர் ஏறு வரும் அங்கு ஒர் காளை கடிதே – சூளாமணி:9 1326/4
மையுற்ற காளை வருவானை வாளின் உயிர் வவ்வினாம் அ மறவோன் – சூளாமணி:9 1334/4
தொத்து இணர் குஞ்சியான் காளை தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1387/4
கம்ப மா ஒழிந்தன களிறு காளை வாள் – சூளாமணி:9 1388/3
கார் குலாம் உரும் என காளை தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1389/4
காளை நம் கனை கழல் கனகசித்திரன் – சூளாமணி:9 1390/1
எரி அவிர் வெகுளியார் இளைய காளை இங்கு – சூளாமணி:9 1410/3
காளை அ கனகசித்திரனும் காய்ந்து தன் – சூளாமணி:9 1417/1
பொறி-தலை மணந்த காளை மேல் வர புணர்த்த நேமி – சூளாமணி:9 1463/3
கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை
ஞாலங்கள் உடன் பரவும் நாதவன்-தன் குலவிளக்கு நகை வேல் நம்பி – சூளாமணி:10 1811/2,3
அரி குலத்தார் போர் ஏறு இ அரி ஏறு போல் இருந்த அரச காளை
வரி மலர்த்தும் மணி வண்டு புடை வருடும் மாலையார் மகளிர் வாள் கண் – சூளாமணி:10 1812/2,3
கழை கரும்பு கண் ஈனும் கரபுரத்தார் கோமான் இ கதிர் வேல் காளை
இழைக்கு அரும்பும் இளம் முலையாய் எரி கதிரோன் வழி மருகன் இவன் நீர் ஈர்ம் தண் – சூளாமணி:10 1815/2,3
வங்க-வாய் திரை அலைக்கும் வள நாடன் இவன் போலும் வை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1819/4
நினைவு-தான் இகந்து காளை வடிவு எனும் நிகளம் சேர – சூளாமணி:10 1827/2
போலும் மணி மேனியொடு காளை பொலிவுற்றான் – சூளாமணி:11 2028/4
கன்னியவள் மேல் இளைய காளை இரு கண்ணும் – சூளாமணி:11 2031/1
வையம் மகிழ் காளை இவன் மாண்ட குணம் நான்கும் – சூளாமணி:11 2032/2
மேல்


காளை-தன் (7)

காதலில் சென்று காளை-தன் நாமமும் – உதயணகுமார:5 269/2
கண்ணினுக்கு இனிய மேனி காளை-தன் கமல_வாயின் – யசோதர:1 64/1
காளை-தன் உயிரினோடும் கன்னியை கொணர்ந்து தந்து – சூளாமணி:9 1168/3
காண்டும் இ காளை-தன் கன்னி போர் எனா – சூளாமணி:9 1209/3
கலை மிசை இனிய சொல் கன்னி காளை-தன்
நிலை மிசை அலங்கல் மார்பு இசைய கேட்டும் ஓர் – சூளாமணி:9 1214/1,2
மல்லுறு காளை-தன் மேல் வராமலே விலக்கியிட்டு – சூளாமணி:9 1306/3
கண்டனன் அன்றே கடல் ஒளி மேனி காளை-தன் மாமனுக்கு இளையான் – சூளாமணி:9 1319/3
மேல்


காளை-தன்னின் (1)

என் உயிர்க்கு அரணம் நின்னோடு இன் இசை புணர்த்த காளை-தன்னின்
மற்று ஒருவர் இல்லை தக்கது துணிக என்ன – யசோதர:2 102/1,2
மேல்


காளை-பால் (1)

காளை-பால் பட்டு வெய்யோன் குட திசை கன பொன் குன்றில் – சூளாமணி:8 1025/3
மேல்


காளை_உள்ளவன் (1)

ஒழுகிய மிடற்று ஓர் காளை_உள்ளவன் யாவன் என்றே – யசோதர:2 103/2
மேல்


காளைகள் (3)

காளைகள் தாதை நகர் பல கண்டார் – சூளாமணி:7 654/4
காளைகள் இதனை கேட்பில் கனல்பவால் அவரை இன்னே – சூளாமணி:7 672/3
கஞ்சிகை மறைக்கும் போழ்தில் காளைகள் அதனை கண்டார் – சூளாமணி:7 678/4
மேல்


காளைகள்-தம்முள் (1)

கை ஆர் எஃகில் காளைகள்-தம்முள் கமழ் கோதை – சூளாமணி:5 318/2
மேல்


காளைமார் (2)

கண் நிலாம் கவின் ஒளி காளைமார் திறத்து – சூளாமணி:3 83/1
சுடர் ஒளி மிகு சோதி சூழ் கழல் காளைமார் தம் – சூளாமணி:7 826/1
மேல்


காளைமார்களுள் (1)

கை அணி நெடு நல் வேல் காளைமார்களுள்
நெய் அணி குழல் இவட்கு உரிய நீர்மையான் – சூளாமணி:4 229/2,3
மேல்


காளைமார்களை (1)

காமரு கவின் ஒளி காளைமார்களை
தாமரை செம் கணால் தழுவி பின் அவர் – சூளாமணி:8 961/1,2
மேல்


காளையர் (1)

தீது_அறு மணி முடி செல்வ காளையர்
தாதை என்று இயல் உரை தவத்தின் எய்தினேன் – சூளாமணி:9 1493/1,2
மேல்


காளையால் (1)

என்று தன் அகம் புடை இயல காளையால்
ஒன்றிய உள்ள நோய் ஒளிக்கலுற்றனள் – சூளாமணி:8 1045/1,2
மேல்


காளையானவன் (1)

கல் நவில் இலங்கு தோள் காளையானவன்
மின் நவில் விசும்பின்-நின்று இழிந்து வீங்கு நீர் – சூளாமணி:5 405/2,3
மேல்


காளையும் (6)

கை-அது கொடுப்ப ஏறி காளையும் பள்ளி சேர்ந்தான் – உதயணகுமார:1 19/4
பேதையை கண்டு பீடு உடை காளையும்
தீது அறும் திறம் தேர்ந்து புணர்ந்தனன் – உதயணகுமார:5 263/3,4
கானகத்திடை காளையும் வீழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:5 267/4
கள் அவிழ் கண்ணி காளையும் கேட்ட பின் – உதயணகுமார:5 272/4
கன்னியும் காளையும் ஒழிய கார் இருள் – சூளாமணி:8 1063/3
கார் செயல் முழங்கி ஆர்ப்ப காளையும் கனன்று மிக்க – சூளாமணி:9 1307/1
மேல்


காளையே (6)

தன் நகரின் மேவும் பொன் தார் அணிந்த காளையே – நாககுமார:2 73/4
எடுத்து உரை கொடுத்தனன் இளைய காளையே – சூளாமணி:7 683/4
கடி வரை அலங்கல் மார்பின் காளையே பெரியன் என்று – சூளாமணி:9 1143/3
தேற்றினன் திரு மகிழ் தெய்வ காளையே – சூளாமணி:9 1208/4
நீல மா மணிக்கண்டன் என்னும் காளையே – சூளாமணி:9 1262/4
கதிர் விடு வளை எயிறு உடைய காளையே – சூளாமணி:9 1381/4
மேல்


காளையை (4)

கதிர் இலங்கு வேல் காளையை கண்டனன் – உதயணகுமார:5 268/4
இன் இலக்கணம் ஏற்ற காளையை
மன்னன் இன் உரை மகிழ்ந்து கூறினான் – உதயணகுமார:5 285/2,3
கைப்படை நவின்ற வெம் போர் காளையை கனற்ற விட்டான் – சூளாமணி:7 700/4
எரித்தனர் நால்வரும் இளைய காளையை
முரித்திடு முனிவினர் ஆகி முற்றினார் – சூளாமணி:9 1411/3,4
மேல்


காளையோடும் (1)

தங்கு அழல் வேள்வி முற்றி தையல் அ காளையோடும்
பொங்கு அழல் வலம்செய் போழ்தில் குழை முகம் பொறித்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1831/1,2
மேல்


காற்றது (1)

எரி எழும் உளர்ச்சியால் இரைக்கும் காற்றது ஆம் – நீலகேசி:8 792/2
மேல்


காற்றின் (1)

நிலப்-பாலும் நீர்ப்-பாலும் தீப்-பாலும் காற்றின்
புலப்-பாலும் நெட்டு உயிரின் போக்கு இல்லாப்-பாலும் – நீலகேசி:6 687/1,2
மேல்


காற்றின (1)

செறித்தல் இரையோடு இவை காற்றின ஆம் – நீலகேசி:6 676/2
மேல்


காற்றினால் (1)

காற்றினால் உடம்பு ஆம் எனின் காற்றினே – நீலகேசி:10 881/1
மேல்


காற்றினே (1)

காற்றினால் உடம்பு ஆம் எனின் காற்றினே
தோற்றினால் உயிர்-தான் தொகை என் செயும் – நீலகேசி:10 881/1,2
மேல்


காற்றினையும் (1)

பொறி கொண்டு காற்றினையும் போகாமல் சிமிழாயோ – நீலகேசி:4 306/4
மேல்


காற்று (9)

காற்று என முழக்கி வேழம் கண்ட மாந்தரை தன் கையால் – உதயணகுமார:1 89/2
காற்று வலையங்கள் ஏந்தும் நிரைய கதி நிலம்-தாம் – நீலகேசி:1 75/2
கலங்கி ஒன்று ஒன்றினை கண்டு காற்று என்ன போம் – நீலகேசி:1 103/3
கல் உருக கடும் காற்று எறி போதினில் – நீலகேசி:1 141/1
கறங்குகளும் அல்லனவும் காற்று எறிய திரியாவோ – நீலகேசி:4 307/4
கற்களும் நீரும் நிலத்தொடு காற்று அழல் என்று இனைய – நீலகேசி:4 394/2
கலியே தரு காற்று இயக்கம் கரும – நீலகேசி:5 487/2
நிலம் நீர் எரி காற்று உயிரின் இயல்பும் – நீலகேசி:6 675/1
மேல் சீர தீயோடு உயிர் காற்று விலங்கு சீர் ஆம் – நீலகேசி:6 717/1
மேல்


காற்றும் (4)

பெரு மழையும் நீரும் பெரிது எறியும் காற்றும்
கரு மலையும் கல்லும் கடு நவையும் நஞ்சும் – நீலகேசி:1 111/1,2
ஐது ஆய காற்றும் அவை யாரும் அறிப என்றால் – நீலகேசி:4 399/2
காற்றும் சுடரும் கரகத்துள் தாரையும் – நீலகேசி:5 611/3
நீரும் காற்றும் அல்லால் நிலம் இல்லையோ – நீலகேசி:10 877/1
மேல்


காற்றே (1)

கலம் செல்லும் கடல் அதனை காற்றே போல் உந்தாதாம் – நீலகேசி:4 293/3
மேல்


காற்றேல் (1)

தென்றை உளைய திசை-தான் உற போய காற்றேல்
பின்றை ஒருநாள் பெயராதது ஓர் பெற்றியஃதால் – நீலகேசி:6 719/1,2
மேல்


காற்றொடு (1)

கலம் பொய் காற்றொடு தீயும் பொய் காடும் பொய் – நீலகேசி:5 534/2
மேல்


காற்றோடு (2)

அடும் திறல் வெகுளி காற்றோடு அருக்க பேர் உடைய மேகம் – சூளாமணி:9 1197/1
நிலம் நீர் எரி காற்றோடு உரு இரதம் – நீலகேசி:5 486/1
மேல்


காறு (1)

காறு_கொண்டவர் கம்பலை என்று இவை – சூளாமணி:1 14/3
மேல்


காறு_கொண்டவர் (1)

காறு_கொண்டவர் கம்பலை என்று இவை – சூளாமணி:1 14/3
மேல்


காறும் (1)

அ குலத்து உடம்பு தோன்றி அன்று தொட்டு இன்று காறும்
ஒக்க நின்றார்கள் வையத்து ஒருவரும் இல்லை அன்றே – யசோதர:1 43/3,4
மேல்


கான் (8)

உன்னி யூகி கான் விறகில் ஒள் எரிப்படுத்தினன் – உதயணகுமார:1 69/4
கான் அளாம் காமவல்லி கற்பகம் கலந்த கண் ஆர் – சூளாமணி:2 40/3
கான் உடை விரி திரை வையம் காக்கிய – சூளாமணி:5 407/1
கான் அளாய போது அணிந்து காவி விம்மு கள் அளைஇ – சூளாமணி:6 489/3
கான் ஆர் சோலை காவகம் புக்கான் கமழ் தாரான் – சூளாமணி:8 1124/4
கான் இவர் கற்பக சோலை காணவும் – சூளாமணி:10 1731/2
தரு மணல் மணி முத்தாக தண்டுலம் இயற்றி கான் யாற்று – சூளாமணி:10 1830/1
கான் உயர் சோலை கரும நிலத்தார் கரு_வினை போய் – நீலகேசி:1 86/2
மேல்


கான்முளை (1)

கார் அணி தட கை வேந்தன் கான்முளை கன பொன் ஆர்ந்த – சூளாமணி:5 327/2
மேல்


கான்ற (2)

சொரி கதிர் வயிரம் கான்ற சுடர் எனும் கொழுந்து தோன்றி – சூளாமணி:8 857/2
கனை கதிர் திகிரி கான்ற கன சுடர் வளைக்கப்பட்டு – சூளாமணி:9 1459/2
மேல்


கான்றது (1)

கான்றது திண் சிலை கான்றலுமே திசை – சூளாமணி:9 1243/2
மேல்


கான்றலுமே (1)

கான்றது திண் சிலை கான்றலுமே திசை – சூளாமணி:9 1243/2
மேல்


கான்றவே (1)

கடுத்த செம் கண்ணும் நீர் திவலை கான்றவே – சூளாமணி:7 682/4
மேல்


கான்றன (1)

கான்றன கனக சாலம் கலந்தன கங்கணீகம் – சூளாமணி:8 850/3
மேல்


கான்று (1)

தோலாத வாளின் எறிய துணிந்து சுடர் கான்று வீழ்ந்தது அதுவே – சூளாமணி:9 1332/4
மேல்


கான (10)

கான யானையை காட்டி பிடிப்பதும் – உதயணகுமார:1 38/3
கான மலை நாடுகள் கலந்து திரிகின்றான் – யசோதர:5 277/4
கான நாவல் கொம்பினில் கனிந்து கால் அசைந்து அவற்று – சூளாமணி:7 792/2
கார் மணந்த கான யாறு கல் அலைத்து இழிந்து ஒலிக்கும் – சூளாமணி:7 797/1
கான மா மலர் துகள் கழுமி வீழ்ந்தன – சூளாமணி:7 822/3
கான யானைகள் கரு வரை அனையன கனல்வன இவை காணாய் – சூளாமணி:8 880/4
கான மயில்_அன்னவள்-தன் முன்னை நனி காட்ட – சூளாமணி:8 1106/2
கான மா அது காணுமே – சூளாமணி:9 1357/4
முனை கதிர் கான செம் தீ முழங்கி மேல் மூடப்பட்ட – சூளாமணி:9 1459/3
கடாம் மிகு களி நல் யானை கவுள் இழி கான வீதி – சூளாமணி:10 1823/1
மேல்


கானக (2)

கலந்தனன் இருந்த பின் கானக தழை தர – உதயணகுமார:2 135/1
கானக தழையின் கமழ் சேக்கை மேல் – சூளாமணி:4 125/2
மேல்


கானகத்திடை (1)

கானகத்திடை காளையும் வீழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:5 267/4
மேல்


கானகத்து (1)

ஈங்கு இ வெம் கடும் கானகத்து ஈடு என – சூளாமணி:7 778/2
மேல்


கானகத்துள் (1)

கள் அறாத செந்தாமரை கானகத்துள்
அறாது உதைந்து ஓகை இரட்டுற – சூளாமணி:1 23/2,3
மேல்


கானகம் (5)

காட்டினன் குன்றம் ஏறி கானகம் கழிந்து போந்து – உதயணகுமார:3 153/3
குன்று சூழ்ந்த குழு மலர் கானகம்
சென்று ஒர் வெம் கடம் சேர்ந்தனர் உச்சி மேல் – சூளாமணி:7 777/2,3
கடிய நீர்மையர் கானகம் காக்கும் நின் – சூளாமணி:7 785/3
கார் மகிழ்ந்த கார் மயில் கலாபம் மொய்த்த கானகம்
நீர் மகிழ்ந்த நீர் கடல் நிரந்தது ஒக்கும் நீரதே – சூளாமணி:7 795/3,4
கண் இயல் கவரி மா கலந்து கானகம்
மண் இயல் பரவையாய் வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 952/3,4
மேல்


கானங்கள் (1)

கானங்கள் ஆவன கற்பகம் காமுகர் – சூளாமணி:5 282/1
மேல்


கானத்து (1)

கள் அவிழ் மலர் கானத்து கள்ள நல் யானை கண்டே – உதயணகுமார:1 47/3
மேல்


கானம் (9)

வியந்து நல் அமைச்சர் தேற்ற வெம் கடும் கானம் புக்கான் – உதயணகுமார:3 151/4
துதிக்கை மா வீழ்ந்த கானம் தோன்றலும் மாடம் பண்ணி – உதயணகுமார:4 188/3
மஞ்சு உடை மயங்கு கானம் மண்டிய வகையிற்று அன்றே – சூளாமணி:4 164/4
கண்ணிய கற்பக கானம் கலந்தது – சூளாமணி:5 279/3
பொடி தலை புலம்பி கானம் போழ்ந்து மா நெரிந்து வீழ – சூளாமணி:7 699/1
ஏனை மாடு வண்டு இருந்து இருண்ட கானம் இங்கு இதற்கு – சூளாமணி:7 792/3
புன வரை கானம் முன்னி மா தவம் போகுவாரும் – சூளாமணி:8 1107/2
புள் உறு பொன் வாழை கானம் புடை அணிந்த – சூளாமணி:10 1646/3
புல்_வினை கானம் அண்டி புலியின் வாய் பட்டதே போல் – சூளாமணி:11 1851/2
மேல்


கானமும் (1)

சேறு விண்ட செந்தாமரை கானமும்
ஏறி வண்டு இனம் ஊன்ற இழிந்த தேன் – சூளாமணி:1 19/2,3
மேல்


கானமே (1)

விண்டு மாலை மாதராரின் மேவு நீர கானமே – சூளாமணி:7 790/4
மேல்


கானமொடு (1)

கானமொடு கல் அடருள் இல் இடரும் நீங்கி – நீலகேசி:1 18/3
மேல்


கானமோடு (1)

துன்ன அரும் நல் கானமோடு தொல் மலையில் சார்தலும் – உதயணகுமார:1 71/1
மேல்


கானல் (4)

நிலவு வெண் மணல் நீள் இரும் கானல் வாய் – சூளாமணி:1 16/3
கடைச்சியர் களை எறி குவளை கானல் வாய் – சூளாமணி:1 33/3
காவி பட்டம் கள் விரி கானல் கடல் நாடன் – சூளாமணி:5 311/1
தேம் மிடை கானல் வேலி செழு மணல் குவாலும் குன்றும் – சூளாமணி:8 992/1
மேல்


கானலே (1)

காடு உடைந்தன போன்று உள கானலே – சூளாமணி:1 20/4
மேல்


கானும் (1)

கானும் வாவியும் காவும் அடுத்து உடன் – யசோதர:1 14/1

மேல்