ஔ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஔதயம் 1

ஔதயம் (1)

இம்பர் ஈடு இலது ஔதயம் என்பதே – யசோதர:1 5/4

மேல்