ஓ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓ 4
ஓக்கமும் 2
ஓக்கமோடு 1
ஓகலி 1
ஓகை 4
ஓங்க 1
ஓங்கி 11
ஓங்கிய 17
ஓங்கினர் 1
ஓங்கினன் 1
ஓங்கு 21
ஓங்குதற்கு 1
ஓங்கும் 8
ஓச்சி 4
ஓச்சியே 1
ஓசனிக்கின்றது 1
ஓசனை 4
ஓசனைக்-கண்ணே 1
ஓசனைய 1
ஓசை 4
ஓசைகள் 1
ஓசைசெய்ய 2
ஓசையில் 1
ஓசையும் 2
ஓட்ட 2
ஓட்டலும் 1
ஓட்டலோடு 1
ஓட்டி 4
ஓட்டிய 3
ஓட்டியிட்டு 1
ஓட்டின்-கண் 1
ஓட்டினார் 2
ஓட்டினாள் 1
ஓட்டு 3
ஓட்டு_இல் 1
ஓட்டும் 2
ஓட்டை 1
ஓட 9
ஓடம் 1
ஓடலின் 1
ஓடலும் 1
ஓடவும் 2
ஓடி 35
ஓடிய 1
ஓடியவாய் 1
ஓடியாடி 1
ஓடியிட்டனன் 1
ஓடிற்று 1
ஓடின 1
ஓடினன் 1
ஓடினார் 2
ஓடினால் 1
ஓடு 7
ஓடுகிற்றிலன் 1
ஓடுகின்ற 1
ஓடும் 9
ஓடுமே 5
ஓடுமேல் 1
ஓடுவாருள் 1
ஓடுவீர் 1
ஓடை 17
ஓத்திடம் 1
ஓத்தில் 1
ஓத்தின் 1
ஓத்து 7
ஓத்து_உடையாய்க்கு 1
ஓத்து_உடையார்களை 1
ஓத்தும் 3
ஓத்துரை 1
ஓத்தேயும் 1
ஓத 7
ஓதநீர் 2
ஓதநீர்_வண்ணன் 2
ஓதப்பட்ட 1
ஓதப்படுகின்ற 1
ஓதம் 3
ஓதம்-அது 1
ஓதமும் 1
ஓதல் 3
ஓதல்_இல் 3
ஓதவும் 1
ஓதவே 1
ஓதாது 1
ஓதார் 1
ஓதி 20
ஓதிக்கு 1
ஓதிமம் 1
ஓதிய 9
ஓதியர் 4
ஓதியர்-தம் 1
ஓதியாங்கு 1
ஓதியும் 1
ஓதியே 1
ஓதில் 1
ஓதின் 1
ஓதின 3
ஓதினர் 1
ஓதினார் 6
ஓதினார்க்கும் 1
ஓதினாள் 2
ஓதினான் 5
ஓதினீர் 1
ஓதினை 1
ஓதினையேல் 1
ஓது 6
ஓதுகின்றாய் 1
ஓதும் 7
ஓதுவது 1
ஓதை 1
ஓதையும் 1
ஓம்ப 3
ஓம்படுத்து 1
ஓம்பற்கு 1
ஓம்பி 5
ஓம்பியும் 2
ஓம்பினார் 1
ஓம்பினான் 1
ஓம்பினை 1
ஓம்பு 1
ஓம்புதல் 1
ஓம்பும் 1
ஓம 1
ஓமையே 1
ஓய்தல் 1
ஓய்தல்_இல் 1
ஓய்ந்து 2
ஓர் 288
ஓர்த்து 1
ஓர்தல் 2
ஓர்ந்து 5
ஓர்ந்தும் 1
ஓர்ந்தே 1
ஓர்ப்பவன் 1
ஓர்ப்பித்து 1
ஓர்ப்பினை 1
ஓர்ப்பு 2
ஓர்பவர் 1
ஓரலம் 1
ஓரலன் 1
ஓரலனேல் 1
ஓரறிவு 1
ஓரா 1
ஓராதான் 1
ஓராது 1
ஓராம் 1
ஓராய் 2
ஓராயிரத்தெண்மர் 1
ஓரார் 1
ஓரான் 3
ஓரி 1
ஓரியும் 1
ஓரிரண்டாயிரங்கள் 1
ஓரின் 3
ஓரும் 4
ஓரும்_இல்லாள் 1
ஓரேன் 1
ஓரேனே 1
ஓரை 1
ஓரையாய் 1
ஓரையொடு 1
ஓரொரு 1
ஓல 1
ஓலுறுத்துவாரும் 1
ஓலை 20
ஓலை-தன்னை 1
ஓலையர் 1
ஓலையும் 1
ஓலையுள் 1
ஓலையே 1
ஓலையை 1
ஓவல் 2
ஓவல்_இல் 1
ஓவல்_இன்றி 1
ஓவலர் 1
ஓவா 5
ஓவாது 2
ஓவார் 1
ஓவி 1
ஓவியம் 1
ஓவியர் 1
ஓவினை 1
ஓவினை_இல் 1
ஓவு 9
ஓவு_அரிய 1
ஓவு_அல் 1
ஓவு_அல 2
ஓவு_இல் 4
ஓவு_இல 1
ஓவுதல் 1
ஓவும் 1
ஓவும்-கொல் 1

ஓ (4)

ஒன்றிய உழையர் கீழ் நீர் ஓ பறித்திடுதலோடும் – சூளாமணி:10 1678/3
ஓ எனும் ஊன் விலை வாணிகர் என்று இனர் – நீலகேசி:4 344/3
கொலை படைத்தான் ஓ கொடியன் என்பனவே போல – நீலகேசி:5 471/3
தலை எடுத்து வாய் திறப்பதாம் இவை ஓ காணீர் – நீலகேசி:5 471/4
மேல்


ஓக்கமும் (2)

துலா தலை தூக்கமும் ஓக்கமும் காட்டின் – நீலகேசி:5 632/2
நாற்றியும் ஓக்கமும் நாட்டினை அஃது ஒப்ப – நீலகேசி:5 636/2
மேல்


ஓக்கமோடு (1)

நீட்சி ஓக்கமோடு அகலம் நினைய நின்று எங்கணும் நோக்கி – நீலகேசி:2 151/1
மேல்


ஓகலி (1)

ஒக்கலி ஓகலி என்று இரு தெய்வம் உரைத்தனவேல் – நீலகேசி:6 681/1
மேல்


ஓகை (4)

அறாது உதைந்து ஓகை இரட்டுற – சூளாமணி:1 23/3
வேய்ந்து இணர் ஒசிந்த சோலை வேனிலான் வென்றி ஓகை
தேம் துணர் கொடுப்ப மூழ்கி தேறல் வாய் நெகிழ மாந்தி – சூளாமணி:4 162/1,2
விஞ்சையர் உலகிற்கும் விடுத்தும் ஓகை என்று – சூளாமணி:10 1723/1
சீர் ஆர் ஓகை விஞ்சையர் சேணி செல விட்டு – சூளாமணி:10 1745/3
மேல்


ஓங்க (1)

ஓங்க ஒரு கொடி நட்டு உரைக்கிற்பவன் – நீலகேசி:7 730/2
மேல்


ஓங்கி (11)

இஞ்சி மிக்கு எழுந்தே ஓங்கி இலங்கிய அமரலோகம் – உதயணகுமார:1 8/1
ஒழிய நல் உயிர் ஓங்கி நீ ஆயினை – உதயணகுமார:6 346/4
கிடங்கு அருகு இஞ்சி ஓங்கி கிளர் முகில் சூடி செம்பொன் – நாககுமார:1 7/1
இரு முழம் ஆதி ஆக எய்திய வகையின் ஓங்கி
வரு சிலை இருபத்தைந்தின் வந்துறும் அங்கம் எல்லாம் – யசோதர:1 40/1,2
முரசம் ஒன்று அதிர்த்தது ஓங்கி அதிர்தலும் முகத்தினாலே – சூளாமணி:3 110/2
ஓங்கி நின்று உலவுற்றன ஓமையே – சூளாமணி:7 781/4
வார் அணி பசும்பொன் வாழை மரகத கமுகொடு ஓங்கி
தோரண தூண்கள்-தோறும் சுடர் மணி சிலம்ப நான்று – சூளாமணி:8 852/1,2
வித்தகர் புகழும் ஏர் ஆர் வெள்ளி வெண் குடை ஒன்று ஓங்கி
முத்த வெண் மாலை நான்று முடி மிசை நிழற்ற மூரி – சூளாமணி:8 934/2,3
ஒளியானை ஊழி முதல்_ஆனானை ஓங்கி உலகு அளவும் ஆகி உயிர்-தமக்கு உறுகண் செய்யா – சூளாமணி:11 1906/2
தானமொடு சீலம் அவை தாங்கி நலம் ஓங்கி
மானமொடு மாயம்_இலராய மனையாரும் – நீலகேசி:1 18/1,2
மாடம் ஓங்கி மழை நுழைந்து இன் குயில் – நீலகேசி:3 235/1
மேல்


ஓங்கிய (17)

ஓதிய தரும கண்டத்து ஓங்கிய காவு நின்று – உதயணகுமார:1 7/3
ஒத்த நல் பொறி ஓங்கிய யானையும் – உதயணகுமார:1 44/3
உற்று உடன் பணிந்து ஓங்கிய மன்னவன் – நாககுமார:1 23/2
ஓங்கிய உலகத்து உம்பர் ஒளி சிகாமணியின் நின்றார் – யசோதர:1 52/2
ஓங்கிய சூளாமணியின் ஒளிர்வது – சூளாமணி:5 284/4
ஓங்கிய நெடும் குடை ஒருவன் ஆயினான் – சூளாமணி:5 397/3
ஓங்கிய முகிலவன் உரிய பெற்றியும் – சூளாமணி:5 425/2
ஓங்கிய ஓலை மாற்றக்கு உரியவாறு உரைக்கமாட்டாது – சூளாமணி:6 524/3
ஓங்கிய குலமும் செல்வ பெருமையும் உடைய நீயும் – சூளாமணி:6 549/2
ஓதினர் ஓதி உலப்பு_அற ஓங்கிய
போதன மா நகர் புக்கனர் அன்றே – சூளாமணி:7 651/3,4
ஓங்கிய மழ களிற்று உம்பர் ஏற்றினான் – சூளாமணி:8 963/3
ஓங்கிய விஞ்சை நின்னால் உள்ளத்து கொள்ளற்பால – சூளாமணி:9 1201/3
ஓங்கிய விசும்பினவர் கண்டனர் ஒளித்தார் – சூளாமணி:9 1294/4
ஓங்கிய கேள்வியாய் உணர்ந்து கொள்க என – சூளாமணி:10 1589/3
ஓங்கிய உருவ தார் மேல் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சூளாமணி:10 1626/4
ஓங்கிய உலகிற்கு எல்லாம் ஒரு பெரும் கிழவன் ஆனான் – சூளாமணி:12 2119/4
கல் ஒத்து ஓங்கிய தோள் களி யானையான் – நீலகேசி:10 855/4
மேல்


ஓங்கினர் (1)

ஓங்கினர் மேல் ஒன்பதின்மர்க்கு ஒன்று ஒன்றாய் அவர் மேலார் – சூளாமணி:11 2063/2
மேல்


ஓங்கினன் (1)

ஓங்கினன் உருவத்தாலும் வில் எண்பது உயர்ந்த தோளான் – சூளாமணி:10 1558/4
மேல்


ஓங்கு (21)

உன்னி வந்து மாற்றரசர் ஓங்கு நாடு பற்றினர் – உதயணகுமார:1 70/2
ஓங்கு புகழ் அமர்_உலகம் ஒன்றினுள் உவந்தான் – யசோதர:5 284/4
ஓங்கு இரும் சிலம்பினால் சிலம்பும் ஊர்களே – சூளாமணி:1 9/4
ஓங்கு இரும் கடல் அம் தானை வேந்து அணங்கு உறுக்கும் இன் சொல் – சூளாமணி:2 63/2
ஓங்கு இரும் தானம் காட்டி உவந்து இனிது இருக்க என்றான் – சூளாமணி:3 104/4
ஓங்கு இரும் பெயர் கொள் நோன்பு உயர நோற்ற பின் – சூளாமணி:4 212/2
ஓங்கு தானையோடு உலாப்போந்த இடம் சென்று ஈது உரைத்தார் – சூளாமணி:7 701/4
ஓங்கு மால் வரை பிளந்திடுகு என உளைந்து உரவோன் – சூளாமணி:7 719/2
ஓங்கு நீள் மலையின் தாழ்வார் ஒலி புனல் உதிர_யாறு – சூளாமணி:7 771/3
ஓங்கு நீர் புரிசை வேலி ஒண் துறை குவளை வேய்ந்த – சூளாமணி:8 837/1
ஓங்கு நீர் உலகம்-தன்னுள் உயர்ந்தவர்க்கு உரியது என்றான் – சூளாமணி:8 971/4
ஓங்கு இரும் கற்பினாளுக்கு உய்ப்பள் என்று உணர்த்தி போந்தாள் – சூளாமணி:8 1005/4
தாள் வீசு போழ்து கழல் ஓங்கு மாறும் எதிர் தாங்கள் ஆர்க்கும் ஒலியும் – சூளாமணி:9 1331/3
உவரி ஓங்கு திரை என – சூளாமணி:9 1366/1
ஓங்கு இரும் தூணியில் சுடர்ந்தது ஒல்லென – சூளாமணி:9 1421/3
உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை – சூளாமணி:9 1532/1
ஓங்கு முடி சீறடியின் மேல் ஒளிர வைத்தான் – சூளாமணி:10 1611/4
மருவி மழை தவழும் மை ஓங்கு சாரல் – சூளாமணி:10 1651/1
வேய் ஓங்கு சாரல் விளை புனம் காவல் கொண்டு – சூளாமணி:10 1657/1
போய் ஓங்கு பூம் சோலை வாழும் புன கிளிகள் – சூளாமணி:10 1657/3
ஓங்கு நீர் வையத்து ஓசையில் போயது ஒன்று உளதே – நீலகேசி:1 27/4
மேல்


ஓங்குதற்கு (1)

உரியன் ஓங்குதற்கு ஓடை யானையான் – சூளாமணி:7 594/4
மேல்


ஓங்கும் (8)

பொன் எயில் நடுவண் ஓங்கும் பூ நிறை அசோக நீழல் – உதயணகுமார:1 2/1
பாவை-தன் வருத்தம் கண்டு பார்த்திபன் பாங்கின் ஓங்கும்
பூவை வண்டு அரற்றும் காவுள் பூம் பொய்கை கண்டு இருப்ப – உதயணகுமார:1 116/1,2
உதயண முனிவனும் ஓங்கும் மா வரை-தனில் – உதயணகுமார:6 365/1
ஊர் அணி கொடிகள் ஓங்கும் உத்தரமதுரை-தன்னில் – நாககுமார:3 75/2
உவந்த மன்னன் நாமமும் ஓங்கும் செயசேனன் ஆம் – நாககுமார:4 128/2
உலவும் ஓதமும் ஓங்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 16/4
ஓங்கும் நீர் நிழலும் ஒத்து ஒளிரும் மூர்த்தியார் – சூளாமணி:3 70/4
விண் குளிர்கொள்ள ஓங்கும் வெண்குடை வெதும்பும் ஆயின் – சூளாமணி:5 264/2
மேல்


ஓச்சி (4)

சால்க என்று இறைவன் செப்ப தன்னுடை கையின் ஓச்சி
கால்களின் விரலின் நெற்றி கனக்க நன்கு ஊன்றி நின்று – உதயணகுமார:1 101/1,2
இடை நிலம் செல்ல ஈர்த்திட்டு இரு கையினாலும் ஓச்சி
புடை பல புடைத்து தாழ்த்த பொருள் இது புகல்க என்றே – யசோதர:2 119/2,3
வம்ப மணி பெய்து வான் கேழ் மருப்பு ஓச்சி
அம் பொன் மலை சிலம்ப அம்மனை வள்ளையுடன் – சூளாமணி:10 1659/2,3
செங்கோல் இனிது ஓச்சி தேவர் காப்ப திருமாலும் – சூளாமணி:12 2129/3
மேல்


ஓச்சியே (1)

கொல் வாள் ஓச்சியே கூற்றம் விருந்து உண – உதயணகுமார:1 53/2
மேல்


ஓசனிக்கின்றது (1)

ஓசனிக்கின்றது என்ன ஒருதனி நின்ற நீ யார் – நாககுமார:3 93/2
மேல்


ஓசனை (4)

மாசு_இல் மா மணி மேனியின் வாசம் ஒர் ஓசனை மணம் நாற – யசோதர:5 328/1
தேசு ஒர் ஓசனை திளைத்திட முளைத்து எழு தினகரன் அனையார்கள் – யசோதர:5 328/2
ஒழிவு_இல பொங்குவர் ஓசனை ஏழ் மேல் – சூளாமணி:11 1946/3
ஓரும் ஓசனை அவை – நீலகேசி:1 92/3
மேல்


ஓசனைக்-கண்ணே (1)

உய்யா பிற உயிர் ஓசனைக்-கண்ணே – சூளாமணி:11 1945/4
மேல்


ஓசனைய (1)

ஓசனைய பல் உயிர் – நீலகேசி:1 101/1
மேல்


ஓசை (4)

ஒலி கடல் அன்ன ஓசை உஞ்சேனை-தன் – உதயணகுமார:1 72/1
ஓசை வண் புகழ் யூகி ஆனதும் – உதயணகுமார:6 305/2
கால் சிலம்பு ஓசை செய்ய காமனும் ரதியும் போல – நாககுமார:4 115/2
ஓசை நீள் மண்டபம் உவந்தது எய்தினான் – சூளாமணி:3 93/4
மேல்


ஓசைகள் (1)

ஓசைகள் ஓலை கொடு ஒப்ப உரைத்தார் – சூளாமணி:7 662/4
மேல்


ஓசைசெய்ய (2)

திரு நெடும் கண் சிவப்ப வடி சிலம்பு ஓசைசெய்ய
மருவிய வண்டு நீங்க மலர் குழல் சரிய அன்றே – உதயணகுமார:4 204/3,4
ஒரு நிரையாய் மங்கையர் ஓசைசெய்ய கேட்ட பின் – நாககுமார:4 136/1
மேல்


ஓசையில் (1)

ஓங்கு நீர் வையத்து ஓசையில் போயது ஒன்று உளதே – நீலகேசி:1 27/4
மேல்


ஓசையும் (2)

சென்று வீழ் அருவி திரள் ஓசையும்
வென்றி வேழ முழக்கொடு கூடி வான் – சூளாமணி:1 13/2,3
ஆடுவார் சிலம்பு இணை அதிரும் ஓசையும்
பாடுவார் பாணியும் பயின்று பல் கலம் – சூளாமணி:2 43/2,3
மேல்


ஓட்ட (2)

பற்றி நன்கு ஓட்ட கண்டு பார்த்திபன் மகிழ்ச்சிகொண்டான் – உதயணகுமார:1 99/4
ஓட்ட அரும் கதத்தன் ஆகி கேசரன் உரைக்கலுற்றான் – சூளாமணி:6 517/4
மேல்


ஓட்டலும் (1)

ஆன்ற கையின் ஓட்டலும் அலங்கலுள் கரத்தலும் – உதயணகுமார:4 231/3
மேல்


ஓட்டலோடு (1)

ஒழிவு_இல் யானை முன் ஓட்டலோடு இன்னவும் – நீலகேசி:5 540/3
மேல்


ஓட்டி (4)

வேக நல் போர்க்களத்தில் வெற்றிகொண்டு அவனை ஓட்டி
நாக நல் எருத்தின் வந்து நகர் புகுந்து இருப்ப மிக்க – நாககுமார:4 114/2,3
ஆழி தேர் ஒன்று ஏறி அலை கடலின் நடு ஓட்டி அமரர் தந்த – சூளாமணி:10 1804/1
திரு கிளர் குணம் மேல் சேடி செழும் மலை குவட்டின் ஓட்டி
முருக்கிய உருவு வேட்கை முனைப்புலம் அகற்றி முற்றி – சூளாமணி:12 2114/2,3
ஓட்டி உரைத்த உயிர் என ஒட்டலர் – நீலகேசி:4 371/2
மேல்


ஓட்டிய (3)

ஓட்டிய சினத்தனாய உருமண்ணு இதனை செய்யும் – உதயணகுமார:3 160/4
ஓட்டிய சினத்த ஆகி உறு வதம் உய்ந்து கொண்ட – யசோதர:4 254/3
உவர் விளை கடல் கொடி பவளம் ஓட்டிய
துவர் இதழ் வாயவர் துளங்கும் மேனியர் – சூளாமணி:3 80/1,2
மேல்


ஓட்டியிட்டு (1)

உண்ணல் காரணத்தினால் ஓட்டியிட்டு ஒறுக்கவும் – நீலகேசி:1 104/3
மேல்


ஓட்டின்-கண் (1)

ஒட்டும் நறு மலர் வாசமோடு ஓட்டின்-கண்
சுட்டுவது ஒப்ப என சொல்லும் நீ கண்ட – நீலகேசி:5 618/2,3
மேல்


ஓட்டினார் (2)

பணிவு_அரும் குருதி நீர் பவ்வத்து ஓட்டினார் – சூளாமணி:9 1403/4
ஒருவன் மேல் நால்வரும் யானை ஓட்டினார் – சூளாமணி:9 1410/4
மேல்


ஓட்டினாள் (1)

ஓட்டினாள் நிறையும் கண்ணும் உள்ளமும் களித்தது அங்கே – சூளாமணி:10 1824/3
மேல்


ஓட்டு (3)

ஓட்டு_இல் தானையான் ஓலை வாசகம் – சூளாமணி:7 588/1
ஓட்டு அரும் பொறி ஒற்றிய ஓலையர் – சூளாமணி:7 650/2
ஓட்டு உடை குதிரையும் ஓட்டும் என்று இன்ன – நீலகேசி:8 808/2
மேல்


ஓட்டு_இல் (1)

ஓட்டு_இல் தானையான் ஓலை வாசகம் – சூளாமணி:7 588/1
மேல்


ஓட்டும் (2)

ஓட்டும் குதிரையும் ஒன்றே எனின் குதிரை – நீலகேசி:6 699/1
ஓட்டு உடை குதிரையும் ஓட்டும் என்று இன்ன – நீலகேசி:8 808/2
மேல்


ஓட்டை (1)

போது உக்க வாசம் புது ஓட்டை பொருந்தினாலும் – நீலகேசி:4 423/1
மேல்


ஓட (9)

தூங்கு இருள்-தன்னில் ஆனை சுழன்று அலைந்து ஓட பாகர் – உதயணகுமார:1 86/2
வேழமும் மதம்கொண்டு ஓட வேந்தன் கேட்டு இனிது எழுந்து – உதயணகுமார:1 87/1
பாடும் நல் மகளிர் எல்லாம் பாட்டு ஒழிந்து அரற்றி ஓட
ஆடும் நல் மாதர்-தாமும் ஆடல் விட்டு உலந்து செல்ல – உதயணகுமார:1 91/1,2
காதலிற்கு அழுமி இன்ப கரை அழிந்து இனிதின் ஓட
போதவும் விடாது புல்லி புரவலன் இனியன் ஆகி – உதயணகுமார:4 205/2,3
என்னை-கொல் ஒருவர்-தம் மேல் ஒருவர்க்கு இங்கு உள்ளம் ஓட
முன்னவன் புணர்த்த ஆறு அ மொய் மலர்_கணையினானே – சூளாமணி:2 66/3,4
உரை அமைந்து இருப்ப இப்பால் ஓது நாழிகை ஒன்று ஓட
முரசம் ஒன்று அதிர்த்தது ஓங்கி அதிர்தலும் முகத்தினாலே – சூளாமணி:3 110/1,2
மேல் அவாம் நெடும் கண் ஓட மீட்டு அவை விலக்க மாட்டாள் – சூளாமணி:8 979/3
கொடும் சிலை குலவ கோலி குருதி நீர் வெள்ளம் ஓட
கடும் கணை என்னும் தாரை கலந்து மேல் பொழிய வேந்தர் – சூளாமணி:9 1197/2,3
வடி நெடும் கண் நோக்கம் மணி வண்டாய் ஓட
அடி மலரும் கைத்தலமும் அம் தளிராய் தோன்ற – சூளாமணி:10 1643/2,3
மேல்


ஓடம் (1)

தட்டம் அழித்து ஓடம் செய்தால் அதன்-கண்ணும் – நீலகேசி:6 701/3
மேல்


ஓடலின் (1)

முரியும் சேனை முயன்றவர் ஓடலின்
தெருளினர் கூடி சேர வந்து அ தினம் – உதயணகுமார:3 168/2,3
மேல்


ஓடலும் (1)

கூத்தர் ஆடலும் குதிரை ஓடலும்
ஓத்து உரை உள்பட ஒழிந்த யாவையும் – நீலகேசி:8 809/1,2
மேல்


ஓடவும் (2)

கொன்ற போரில் குருதி ஆறு ஓடவும்
நின்ற மாந்தர்கள் நீங்கி விட்டு ஓடவும் – உதயணகுமார:1 54/1,2
நின்ற மாந்தர்கள் நீங்கி விட்டு ஓடவும்
கன்றி உள் சாலங்காயனும் மேல் வர – உதயணகுமார:1 54/2,3
மேல்


ஓடி (35)

தம்மில் ஓடி உதையற்கு உரைத்தலும் – உதயணகுமார:1 46/2
ஆடவர் கூடி ஓடி அயில் குந்தம் தண்டம் ஏந்தி – உதயணகுமார:1 88/3
கூற்று உரு எய்தி ஓடி கோட்டிடை குடர்கள் ஆட – உதயணகுமார:1 89/1
நாற்பத்தெண்பேரை கொன்று நடுவுற பிளந்திட்டு ஓடி
மாற்ற அரும் கோட்டை வாயில் மதில்புறம் போந்தது அன்றே – உதயணகுமார:1 89/3,4
நாகம் மிக்க கதம் கொண்டு ஓடி நகர் மாடம் அழித்து செல்ல – நாககுமார:2 57/1
உற்ற ஊர் வீதி-தோறும் ஊர்ந்து தீக்கு ஓடி ஆட்டி – நாககுமார:2 58/2
தொல்_வினை துரப்ப ஓடி விலங்கிடை சுழன்ற போழ்தின் – யசோதர:1 34/2
கறங்கு என வினையின் ஓடி கதி ஒரு நான்கினுள்ளும் – யசோதர:1 35/1
சாலியின் இடியின் கோழி தலை அரிந்திட்டது ஓடி
கோல் இயல் அரசன் முன்னர் கூவுபு குலுங்கி வீழ – யசோதர:2 146/2,3
சென்னி வாள் எறிய ஓடி சிலம்பிய குரல் இது என்-கொல் – யசோதர:2 147/2
நாய் பின் ஓடி நலிந்தது கவ்விய – யசோதர:3 174/2
பாய ஓடி பதைத்து உயிர்போய பின் – யசோதர:3 188/3
ஆழ்ந்த குழி வீழ்ந்த பொழுது அரு நரகர் ஓடி
சூழ்ந்து துகையா எரியுள் இட்டனர்கள் சுட்டார் – யசோதர:5 289/1,2
அலங்கல் அளக கொடி அயல் சுடர ஓடி
விலங்கு புருவ கொடி முரிந்து வெருவு எய்த – சூளாமணி:6 450/2,3
ஊடு அகம் ஓடி எரிந்து ஒளி முந்துறும் – சூளாமணி:7 663/1
ஒன்ற ஓர் மாயம் காட்டி உளைவித்து குறுக ஓடி
குன்றிடை சீயம்-தன் மேல் கொள புணர்த்திடுவன் என்றான் – சூளாமணி:7 695/3,4
ஒக்க ஓடி உறைத்தலினான் மிசை – சூளாமணி:7 780/2
கயல் ஓடி ஒளிப்பன காண் கழலோய் – சூளாமணி:7 801/4
அருள் அறிந்து உழையர் ஓடி அரசுவா வருக என்ன – சூளாமணி:8 926/1
சிறந்து எரி அனலோடு ஒப்பான் பணி கொண்டு திசைகள் ஓடி
அறைந்தனர் முரசில் சாற்றி அறைதலும் அரசர் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1150/1,2
வெம்பிய வீரர் போருள் விளிந்ததும் விரைவின் ஓடி
செம்பினை உருக்கி வெய்தாய் செவி முதல் சொரிந்ததே போல் – சூளாமணி:9 1424/2,3
நூபுரமும் மேகலையும் கலந்து ஒலிப்ப நுண் மருங்குல் நுடங்க ஓடி
மா புரத்து மாளிகை-தம் மணி கதவம் தாழ் திறந்து மனத்தின் தாழும் – சூளாமணி:9 1529/2,3
எழுதாது மை ஒளிரும் இரு மருங்கும் எறித்து இடையே செம் கேழ் ஓடி
தொழுதாற்கு வரம்கொடுக்கும் தடம் கண்ணி துணை முலையின் வளாகம் சூழ – சூளாமணி:9 1537/1,2
வேடம் மேவிய விதூடகன் ஓடி
ஓடியாடி வருவான் உயர் காவில் – சூளாமணி:10 1575/2,3
உண்டும்உண்டும் என ஓடி உரைத்தான் – சூளாமணி:10 1576/4
கூவும் ஓடி அவை கொள்குவம் என்றான் – சூளாமணி:10 1579/4
ஓடி மண்டி வருவான் ஒரு பாலால் – சூளாமணி:10 1580/2
அயில் கலந்து இலங்கு வேல் கண் ஐ அரி பிறழ ஓடி
மயில் கலந்து இரிந்த போல மடந்தையர் நடுங்கினாரே – சூளாமணி:10 1665/3,4
உரிமையோடு இருந்த போழ்தின் ஒலி கலன் ஒலிப்ப ஓடி
அருமை கொள் திகிரி_ஆள்வான் சிறுவர் சென்று அணுகினாரே – சூளாமணி:11 1841/3,4
அழல் இவை ஆற்றோம் என அழன்று ஓடி
நிழல் இவையாம் என நீள் பொழில் புக்கால் – சூளாமணி:11 1942/1,2
ஓடி வந்து ஒருத்தி வீழ்ந்தாள் உழையவர் அறுவர் பட்டார் – சூளாமணி:12 2117/3
கண்டு யாம் இ கணம் ஓடி தன்-பால் சொன்னோமாக – நீலகேசி:1 36/2
ஓடி ஊரும் ஆதலால் – நீலகேசி:1 96/2
சித்தம் ஓடி கலங்கி திரியாத – நீலகேசி:3 247/1
அல்லாந்து அயிர்த்து ஓடி ஆழ் மிதப்பு சொல்லுதியால் – நீலகேசி:6 698/3
மேல்


ஓடிய (1)

நசையின் ஓடிய நவ்வி இரும் குழாம் – சூளாமணி:7 784/2
மேல்


ஓடியவாய் (1)

வயங்கு இயங்கு ஓடியவாய் இரண்டாய அறிவினவே – நீலகேசி:1 78/4
மேல்


ஓடியாடி (1)

ஓடியாடி வருவான் உயர் காவில் – சூளாமணி:10 1575/3
மேல்


ஓடியிட்டனன் (1)

ஓடியிட்டனன் ஒளி வரை முழையகத்து ஒளிந்தான் – சூளாமணி:7 717/4
மேல்


ஓடிற்று (1)

சேய் இரும் சுடர்கள் சிந்தி தீ உமிழ்ந்து ஓடிற்று அன்றே – சூளாமணி:9 1451/4
மேல்


ஓடின (1)

ஊழி காலம் ஓடின என்னும் உரையாலும் – சூளாமணி:5 314/2
மேல்


ஓடினன் (1)

நாட ஓடினன் நல் நகர்-தன் உளே – யசோதர:1 22/4
மேல்


ஓடினார் (2)

பொருது தாம் அழிந்து அமர் புறக்கிட்டு ஓடினார்
அரிதினின் விளைவதை அன்றி யாவரும் – சூளாமணி:9 1256/2,3
வெருவி ஓடினார் – சூளாமணி:9 1301/4
மேல்


ஓடினால் (1)

தாளர் தாம் உடைந்து ஓடினால்
நாளை நாண் உடை நங்கைமார் – சூளாமணி:9 1355/2,3
மேல்


ஓடு (7)

ஒவ்வாது இளைப்பர் ஒசிந்தனர் ஓடு அரி – சூளாமணி:5 290/3
ஓடு இணர் சுடர் பொன் உக்க தானம் ஒக்கும் ஊங்கு எலாம் – சூளாமணி:7 794/4
உடைந்த ஆள் படை ஓடு நீர்க்கு – சூளாமணி:9 1353/2
தான் பட்டான் தள வீரன் தப்பி ஓடு அவன் அருகே – நீலகேசி:2 197/2
போது உரைத்த ஓடு நீர் போல் உடம்பு பொன்றிடினும் – நீலகேசி:2 202/3
ஓடு ஆவது எய்திற்று என வையம் உரைக்கின்றது அஃதால் – நீலகேசி:4 422/3
மேல் சீர மேல் போம் விலங்கு ஓடு விலங்கு சீர் கீழால் – நீலகேசி:6 717/3
மேல்


ஓடுகிற்றிலன் (1)

ஓடுகிற்றிலன் ஒன்றும் தாதையையே உழப்பித்தோன் – நீலகேசி:2 188/3
மேல்


ஓடுகின்ற (1)

அந்தரத்து ஓடுகின்ற அண்டபேரண்டப்புள் ஒன்று – உதயணகுமார:1 13/3
மேல்


ஓடும் (9)

தீர ஓடும் சிருப்பிரை ஆற்றினுள் – யசோதர:3 207/2
விண்ணினை சுழல ஓடும் வெய்யவன் என்னும் பேரார் – சூளாமணி:5 268/2
ஓடும் மேல் எருத்திடை குலைந்த கோதையோடு உலாய் – சூளாமணி:6 478/2
ஓடும் சகடத்து உருளும் ஒளி கொள – சூளாமணி:11 1921/1
நீறும் ஓடும் நிழல் மணியும் பொன்னும் நிகரா நோக்குவான் – நீலகேசி:1 40/4
ஓடும் உட்கு உடை உருவு கொண்டு அரு என ஒளிக்கும் – நீலகேசி:1 54/1
ஓடும் மலரும் ஒருங்கு உள ஆதலின் – நீலகேசி:5 620/1
அதற்கும் உண்டாய் இனி எல்லை இன்று ஓடும்
இதற்கு எண்ணும் இல் எனின் இல்லை அதற்கும் – நீலகேசி:5 625/2,3
மீன் அடைந்து ஓடும் விடு சுடரான் கதிர் வீழ் புயல் மேல் – நீலகேசி:6 684/3
மேல்


ஓடுமே (5)

இடர்படும் களிறு எய்தி ஓடுமே – உதயணகுமார:6 314/4
ஓடுமே மனம் ஓடுமே – சூளாமணி:10 1618/1
ஓடுமே மனம் ஓடுமே
கூடுமோ தணி கோதையாய் – சூளாமணி:10 1618/1,2
ஓடுமே மனம் ஓடுமே – சூளாமணி:10 1618/4
ஓடுமே மனம் ஓடுமே – சூளாமணி:10 1618/4
மேல்


ஓடுமேல் (1)

ஒருவனை ஒருவன் அங்கு அஞ்சி ஓடுமேல்
அருவருப்பு உடையது அ ஆண்மை ஆகுமே – சூளாமணி:9 1380/3,4
மேல்


ஓடுவாருள் (1)

இரிவனர் ஓடுவாருள் நம்மையும் எண்ணிற்று என்பார் – சூளாமணி:9 1190/4
மேல்


ஓடுவீர் (1)

ஊனமாம் என ஓடுவீர்
ஈன வார் மயிர்க்கு ஏதமாம் – சூளாமணி:9 1357/2,3
மேல்


ஓடை (17)

ஓரிரண்டாயிரங்கள் ஓடை தாழ் மத்த யானை – உதயணகுமார:1 108/1
உழையவராக வைத்தான் ஓடை மால் களிற்றினானே – சூளாமணி:3 98/4
ஒண் திரள் வெள் இலை உரிஞ்சும் ஓடை மா – சூளாமணி:5 364/2
ஒளிர் கொடியன உயர் திரளினொடு ஒழுகு இணரன ஓடை – சூளாமணி:6 434/4
பைம்பொன் ஓடை வீழ் மணி பகட்டு எருத்தம் ஏறினான் – சூளாமணி:6 474/2
செம் முக பசும்பொன் ஓடை வெண் மருப்பு இணை கரு – சூளாமணி:6 490/1
உலன் நலன் அடு திண் தோள் ஊழி வேல் ஓடை யானை – சூளாமணி:6 572/1
உரியன் ஓங்குதற்கு ஓடை யானையான் – சூளாமணி:7 594/4
ஒண் நிலா உருவ கோட்ட ஓடை மால் களிற்றின் மேலோர் – சூளாமணி:8 839/2
பொன் திரள் கடிகை பூட்டி புரி மணி ஓடை சேர்த்தி – சூளாமணி:8 931/1
பொன் அவிர் ஓடை யானை புகர் நுதல் புக்கது அன்றே – சூளாமணி:9 1461/4
உரை செய்து உலகம் பாராட்டும் ஒளியாய் ஓடை யானை மேல் – சூளாமணி:9 1473/3
ஒழுகு குருதி சேறு ஆடி ஓடை யானை நுதல் மீது – சூளாமணி:9 1475/3
உரும் என அதிர்தரும் ஓடை யானை மேல் – சூளாமணி:9 1490/2
உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை – சூளாமணி:9 1532/1
உலகு உடன் வணங்க ஓடை உயர் களிற்று எருத்தம் மேலால் – சூளாமணி:11 1843/2
ஊன் ஆரும் மற ஆழி ஓடை மால் யானை உடையான்-தன் ஒளி முடியின் மேல் உரையோம் நிற்க – சூளாமணி:11 1908/2
மேல்


ஓத்திடம் (1)

பூதிகன் எனப்படும் அந்தணன் ஓத்திடம் புக்கனளே – நீலகேசி:9 824/4
மேல்


ஓத்தில் (1)

ஓத்தில் கிடந்த வகை இது கேள் என்று உரைத்தனளே – நீலகேசி:4 395/4
மேல்


ஓத்தின் (1)

ஓத்தின் வகையால் பெயரோடு உணர்வு இன்மைக்கு என்றாள் – நீலகேசி:4 413/4
மேல்


ஓத்து (7)

உண்ணலம் எனும் ஓத்து_உடையார்களை – நீலகேசி:4 323/3
உற்று அவை ஒன்று ஒன்றின் உள் புகும் ஓத்து_உடையாய்க்கு எனலும் – நீலகேசி:4 394/4
உண்டு ஆங்கு அதன் அகத்து ஓத்து உரைக்கின்றனன் – நீலகேசி:4 460/3
ஓதியே வைத்தார் அ ஓத்து எலாம் மீ கிடந்த – நீலகேசி:5 469/2
உலகம் நவின்று உரைக்கும் ஓத்து எங்கு உளதோ – நீலகேசி:6 662/2
ஓத்து உரையே இங்கு உரை என்று உரைத்தனள் – நீலகேசி:6 670/3
ஓத்து உரை உள்பட ஒழிந்த யாவையும் – நீலகேசி:8 809/2
மேல்


ஓத்து_உடையாய்க்கு (1)

உற்று அவை ஒன்று ஒன்றின் உள் புகும் ஓத்து_உடையாய்க்கு எனலும் – நீலகேசி:4 394/4
மேல்


ஓத்து_உடையார்களை (1)

உண்ணலம் எனும் ஓத்து_உடையார்களை
திண்ணதா வைது தீ_வினை கோடியோ – நீலகேசி:4 323/3,4
மேல்


ஓத்தும் (3)

பார்ப்பனி ஓத்தும் நின் ஓத்தும் பயம் எனின் – நீலகேசி:4 343/1
பார்ப்பனி ஓத்தும் நின் ஓத்தும் பயம் எனின் – நீலகேசி:4 343/1
ஓதும் ஓத்தும் ஒழுக்கும் நின் உண்டியும் – நீலகேசி:5 558/1
மேல்


ஓத்துரை (1)

ஒன்று பல் வகை ஓத்துரை கேட்டனள் – நீலகேசி:3 236/4
மேல்


ஓத்தேயும் (1)

உலகம் நவின்று உரைக்கும் ஓத்தேயும் அன்றி – நீலகேசி:6 662/3
மேல்


ஓத (7)

ஓத உள்ளம் ஒருப்படுகின்றதே – யசோதர:0 2/4
ஓத நீர் வட்டம்-தன்னை ஒரு துகள் போல உள்ளத்து – யசோதர:5 314/2
ஓத நீர் உலகு உடை உரிமை என்று அரோ – சூளாமணி:5 404/2
ஓத நீர் உலகின் மிக்க ஒழுக்கமும் தொழிலும் தோற்றி – சூளாமணி:6 535/2
ஓத நித்திலம் புரி வளை ஒளியவன் குறுகி – சூளாமணி:7 726/2
புரி மணி ஓத வேலி புதை இருள் இரியல் செய்ய – சூளாமணி:10 1557/3
சென்றாள் அவன்-தன் சிரத்தையை கண்டு ஓத
நின்றாள் அவன்-தான் நெறி பகர்கின்றனன் – நீலகேசி:7 731/1,2
மேல்


ஓதநீர் (2)

ஓதநீர்_வண்ணன் அங்கு ஓர் உபாயத்தால் ஒளிக்கலுற்றான் – சூளாமணி:10 1629/4
ஓதநீர்_வண்ணன் பாடி நூழில் ஊழ் இயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1639/4
மேல்


ஓதநீர்_வண்ணன் (2)

ஓதநீர்_வண்ணன் அங்கு ஓர் உபாயத்தால் ஒளிக்கலுற்றான் – சூளாமணி:10 1629/4
ஓதநீர்_வண்ணன் பாடி நூழில் ஊழ் இயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1639/4
மேல்


ஓதப்பட்ட (1)

ஆற்றல் மூன்று ஓதப்பட்ட அரசர்கட்கு அவற்றில் மிக்க – சூளாமணி:5 250/1
மேல்


ஓதப்படுகின்ற (1)

பால் எங்கும் ஓதப்படுகின்ற பத பொருட்கு – நீலகேசி:6 721/1
மேல்


ஓதம் (3)

அயல் ஓதம் இரட்ட அலம்பு ஒலி நீர் – சூளாமணி:7 801/1
வயல் ஓதம் மயங்க மயங்க அதிர்ந்து – சூளாமணி:7 801/2
உரவு நீர் இரும் கடல் ஓதம் போந்த பின் – சூளாமணி:9 1391/3
மேல்


ஓதம்-அது (1)

பொங்கு ஓதம்-அது உடுத்த பூமி எல்லாம் பொது நீக்கி – சூளாமணி:12 2129/2
மேல்


ஓதமும் (1)

உலவும் ஓதமும் ஓங்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 16/4
மேல்


ஓதல் (3)

ஓதல்_இல் உணர்வும் இன்றேல் ஊறு அவற்கு உண்டும் ஆகும் – நீலகேசி:4 442/1
ஓதல்_இல் உணர்வும் உண்டேல் ஒன்றுமே பலவும் வேண்டாம் – நீலகேசி:4 442/2
ஓதல்_இல் உணர் பொரூள்-தாம் உள்ளவும் இல்லவும் மேல் – நீலகேசி:4 442/3
மேல்


ஓதல்_இல் (3)

ஓதல்_இல் உணர்வும் இன்றேல் ஊறு அவற்கு உண்டும் ஆகும் – நீலகேசி:4 442/1
ஓதல்_இல் உணர்வும் உண்டேல் ஒன்றுமே பலவும் வேண்டாம் – நீலகேசி:4 442/2
ஓதல்_இல் உணர் பொரூள்-தாம் உள்ளவும் இல்லவும் மேல் – நீலகேசி:4 442/3
மேல்


ஓதவும் (1)

ஓதவும் கேட்பவும் உரைத்தலின் உலகினுள் அறியப்பட்டான் – நீலகேசி:9 824/3
மேல்


ஓதவே (1)

மருவி ஓதவே வந்த யாவரும் – உதயணகுமார:6 323/3
மேல்


ஓதாது (1)

உண்ணும் திறம் ஒன்றும் ஓதாது ஒழிந்தாயோ – நீலகேசி:5 653/4
மேல்


ஓதார் (1)

பல்-அதற்கு ஓதார் பருமையும் நுண்மையும் – நீலகேசி:5 633/2
மேல்


ஓதி (20)

அரு மறை ஓதி நாமம் அருஞ்சனன் அந்தணன்-தான் – உதயணகுமார:4 189/1
இதன் கதை எழுதி ஓதி இன்புற கேட்பவர்க்கும் – நாககுமார:5 169/1
அம்_சில்_ஓதி நினைப்பின் அகத்தவாய் – சூளாமணி:4 158/2
பூம் துணர் ஓதி நீ பிறந்து பொன் செய் தார் – சூளாமணி:4 221/3
உலக நூல் பலவும் ஓதி உணர்ந்தனன் உரைப்ப கேள்மோ – சூளாமணி:6 534/2
ஓதி ஞானி போல் உணர்ந்த பின் அது – சூளாமணி:7 576/3
ஓதினர் ஓதி உலப்பு_அற ஓங்கிய – சூளாமணி:7 651/3
ஆய்ந்த மறை ஓதி அதன் ஆர் இடம் அறிந்தான் – சூளாமணி:8 1095/4
ஓவுதல் இன்றி ஓதி வைத்தது அங்கு ஒருவன் என்றான் – சூளாமணி:9 1179/4
ஓதி வெல்லலுறுவார்களை என் கை – சூளாமணி:10 1573/2
ஓதி யான் மொழியின் இவன் உறு வலிக்கு நிகர் ஆவார் உளரோ வேந்தர் – சூளாமணி:10 1803/4
ஓதி ஞானி இது ஆயின் உரை அழகு ஈது என மொழிந்தான் – நீலகேசி:1 66/4
ஓதி நாணம் அல்லன – நீலகேசி:1 102/3
இன்ன என்று இரண்டு உரைத்து எத்துணையோ பொழுது ஓதி
சொன்னதன் பொருள் எல்லாம் சுவடு இன்றி அற கெடுத்தற்கு – நீலகேசி:2 199/2,3
அம்_சில்_ஓதி அவையவை கண்ட பின் – நீலகேசி:3 232/4
ஓதி நூல் மும்மை ஒப்ப உணர்ந்தவன் – நீலகேசி:3 234/3
ஓதி வைத்தது ஒன்று உண்மை உணர்த்துமால் – நீலகேசி:3 248/4
ஓதி ஆங்கு அவை அவை-தாம் இவை இவை என்று உரைப்ப கேட்டு – நீலகேசி:4 287/2
ஓதி யாதும் உயிர் இல்லை என்பது உரைத்துநின்றாயேல் – நீலகேசி:5 567/1
ஓதி வினை பயத்து ஒப்பு உரைப்பார்க்கு அன்றி – நீலகேசி:5 572/3
மேல்


ஓதிக்கு (1)

மிக்கது என் ஓதிக்கு வேற்றுமை வேண்டார் – நீலகேசி:4 373/4
மேல்


ஓதிமம் (1)

உளம் கெழு கற்பினார்கள் ஓதிமம் போலும் நீரார் – உதயணகுமார:6 303/2
மேல்


ஓதிய (9)

ஓதிய தரும கண்டத்து ஓங்கிய காவு நின்று – உதயணகுமார:1 7/3
ஓதிய குரலன் ஆகி ஒருவன் நின்று அலறுகின்றான் – நாககுமார:3 91/3
ஓதிய உயிர்க்கு எலாம் உறுகண் தீர்ந்தவே – சூளாமணி:4 190/4
ஓதிய பெயரின் மிக்கார் உலகு அறி கலையின் வல்லார் – சூளாமணி:8 995/2
அத்திரம் ஆதி ஆக ஓதிய நான்கும் விஞ்சை – சூளாமணி:9 1184/1
ஓதிய விஞ்சை வாய்ப்ப உலகு அடிப்படாது நின்ற – சூளாமணி:9 1203/1
ஓதிய மருங்குல்-தன் மேல் ஒரு கை வைத்து ஒரு கை-தன்னால் – சூளாமணி:10 1565/3
ஓதிய கந்தங்கள் ஒற்றுமையால் உயிர் என்றது போல் – நீலகேசி:5 519/1
ஓதிய எல்லாம் ஒருவனின் அங்கு ஒரு – நீலகேசி:7 767/1
மேல்


ஓதியர் (4)

அம்_சில்_ஓதியர் தாம் அடி தைவர – யசோதர:3 167/1
தாழி வாய் குவளையும் தண் என் ஓதியர்
மாழை வாள் நெடும் கணும் மயங்கி வந்து சென்று – சூளாமணி:2 44/1,2
அம்_சில்_ஓதியர் ஆர் அளக பொடி – சூளாமணி:4 126/2
அம்_சில்_ஓதியர் அம் முலை நாஞ்சிலா – சூளாமணி:7 611/2
மேல்


ஓதியர்-தம் (1)

தாம ஓதியர்-தம் முகத்தன பிறர் மனத்த – சூளாமணி:6 465/2
மேல்


ஓதியாங்கு (1)

ஓதியாங்கு உணர்ந்தீக என்று ஒட்டினான் – சூளாமணி:7 641/2
மேல்


ஓதியும் (1)

அம்_சில்_ஓதியும் அல்க அவள் என – நீலகேசி:5 550/2
மேல்


ஓதியே (1)

ஓதியே வைத்தார் அ ஓத்து எலாம் மீ கிடந்த – நீலகேசி:5 469/2
மேல்


ஓதில் (1)

ஓதில் ஆர் அவர்க்குள் அஃது இல்லையே – சூளாமணி:7 597/4
மேல்


ஓதின் (1)

ஓதின் அ பொருள்கள்-தாம் ஒன்பது ஆம் அவை – நீலகேசி:8 786/2
மேல்


ஓதின (3)

ஆள்பவர்க்கு ஓதின தம்-கணே – சூளாமணி:7 623/2
ஓதின முத்தேவராய் உயர்ந்தவர்க்குள் உயர்ந்துளராய் – சூளாமணி:11 2047/3
ஓதின கந்தம் உடன் கெடின் வாசனை – நீலகேசி:5 622/3
மேல்


ஓதினர் (1)

ஓதினர் ஓதி உலப்பு_அற ஓங்கிய – சூளாமணி:7 651/3
மேல்


ஓதினார் (6)

உற்ற செய்கைக்கு உரித்து என ஓதினார் – யசோதர:3 184/4
நின்று பின் சில நீதிகள் ஓதினார் – யசோதர:3 192/4
ஓதினார் இனி ஒன்று உளது என்றனர் – யசோதர:3 193/4
ஓதினார் உரை வழி ஒட்டற்பாலதே – சூளாமணி:4 232/4
உரைசெய் நூல் சரிதைகள் புலவர் ஓதினார் – சூளாமணி:9 1506/4
ஓதினார் புலவர்கள் ஓதும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1507/2
மேல்


ஓதினார்க்கும் (1)

ஓதினார்க்கும் உணர்வு ஒருப்பு ஆயதே – நீலகேசி:2 212/4
மேல்


ஓதினாள் (2)

மஞ்சு இவர் பொழில் அணி மண் என்று ஓதினாள்
அம் சில மொழியவள் ஒருத்தி ஆங்கு அயர் – சூளாமணி:8 1047/2,3
ஓதினாள் நின்று ஒரு பகல் எல்லையும் – நீலகேசி:2 206/3
மேல்


ஓதினான் (5)

நந்திய புகழ் அவன் நாமம் ஓதினான் – யசோதர:2 76/4
அன்னவன் ஆதி மாபுராணம் ஓதினான் – சூளாமணி:5 387/4
ஓவு_இல் நூல் புரோகிதன் உணர ஓதினான் – சூளாமணி:5 419/4
ஊதிய வயிற்றது என்று உருவம் ஓதினான் – சூளாமணி:10 1598/4
ஓதினான் அ உயிரிலி-தன்னொடு – நீலகேசி:3 246/2
மேல்


ஓதினீர் (1)

ஓதினீர் சொன்ன கந்தம் ஐந்து உள எனின் உருவே – நீலகேசி:5 480/1
மேல்


ஓதினை (1)

ஓதினை தேறுற நீர்க்கு உரைத்தாய் மற்றும் – நீலகேசி:4 365/3
மேல்


ஓதினையேல் (1)

உள்ளம் வினை என ஓதினையேல் செய்கை – நீலகேசி:5 588/1
மேல்


ஓது (6)

உரை அமைந்து இருப்ப இப்பால் ஓது நாழிகை ஒன்று ஓட – சூளாமணி:3 110/1
இற்று என உரைக்கும் நீதி ஓது நூல் எல்லை காண – சூளாமணி:5 276/3
ஆதி நூல் அமைச்சர்க்கு ஓது மாண்பு எலாம் அமைந்து நின்றான் – சூளாமணி:6 566/1
தான் முறையின் ஓது சமிதை தொழுதி சார்ந்தான் – சூளாமணி:8 1097/4
ஓது அம் நீர் இன்பம் என்னும் ஒலி கடல் தரங்கம் மூழ்க – சூளாமணி:10 1837/2
ஈனம் என் ஓது எருச்சுமக்கிற்றியோ – நீலகேசி:4 325/4
மேல்


ஓதுகின்றாய் (1)

உற்றிலவாய் ஒலி கொள்ளும் செவி என ஓதுகின்றாய்
கற்றிலை மெய்ம்மை நீ கட்புலம்-தன்னோடு ஓர் காலத்தினால் – நீலகேசி:5 516/1,2
மேல்


ஓதும் (7)

கொற்ற வேல் மன்னர்க்கு ஓதும் குணம் எலாம் குழுமி வந்து – சூளாமணி:5 276/1
ஓதும் மாண்பினான் ஒருவன் ஒற்றனாய் – சூளாமணி:7 608/2
உளர் ஒளி உமிழும் பூணான் பிரீதிவர்த்தனன் என்று ஓதும்
தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே – சூளாமணி:8 830/3,4
ஓதினார் புலவர்கள் ஓதும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1507/2
ஓதும் நோய் மருந்து என ஊட்டுதற்கு உரைப்பவும் – நீலகேசி:1 105/3
உத்தியால் எடுத்து ஓதும் ஒன்பதனோடு ஒட்டலவால் – நீலகேசி:4 292/2
ஓதும் ஓத்தும் ஒழுக்கும் நின் உண்டியும் – நீலகேசி:5 558/1
மேல்


ஓதுவது (1)

ஓதுவது உணரின் அன்றே அடிகள் யாம் உருவம் என்றாள் – சூளாமணி:8 1013/4
மேல்


ஓதை (1)

இயல் ஓதை இளம் சிறை அன்னம் எழ – சூளாமணி:7 801/3
மேல்


ஓதையும் (1)

மணம்கொள் வார் முரசும் வயல் ஓதையும்
இணங்கி எங்கும் இருக்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 15/3,4
மேல்


ஓம்ப (3)

அவண் இனிது ஓம்ப அப்பால் அருக்கனன் உதய காலத்து – உதயணகுமார:1 17/2
கோன் இலா உலகம் ஓம்ப நிறீஇய பின் குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1556/3
தெய்வங்கள் செப்பின் ஈர்_எண்ணாயிரம் திசை நின்று ஓம்ப
மை_அறு மன்னர் ஈர்_எண்ணாயிரர் வணங்க வான் மேல் – சூளாமணி:10 1559/1,2
மேல்


ஓம்படுத்து (1)

ஓம்படுத்து உலோகனை ஒழிய சொல்லி யான் – நீலகேசி:8 822/1
மேல்


ஓம்பற்கு (1)

ஓம்பற்கு அருமையின் உண்ணும் ஆற்றாமையின் – நீலகேசி:7 744/2
மேல்


ஓம்பி (5)

ஒற்றை வெண்குடையின் நீழல் உலகு கண்படுப்ப ஓம்பி
கொற்றவன் நெடும்_கணார்-தம் குவி முலை தடத்து மூழ்கி – சூளாமணி:2 69/2,3
வருந்தியும் உயிரை ஓம்பி மனத்தினை வணக்கல் வேண்டும் – சூளாமணி:5 271/2
ஒத்து நின்று உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் குளிர ஓம்பி
வித்தகர் புகழும் ஏர் ஆர் வெள்ளி வெண் குடை ஒன்று ஓங்கி – சூளாமணி:8 934/1,2
புள் எலாம் குடம்பை சேர்ந்து பார்ப்பு இனம் புறந்தந்து ஓம்பி
உள் உலா உவகை கூர துணை புணர்ந்து ஒலித்து வைக – சூளாமணி:8 1028/2,3
பிடிப்பது பீலி பிற உயிர் ஓம்பி
முடிப்பது அருள் அது போல் முடை தின்று – நீலகேசி:4 333/1,2
மேல்


ஓம்பியும் (2)

அறு வகைய காயங்களை அருள் மிக்குற்று ஓம்பியும்
பொறிகளை மனத்து அடக்கி புண்ணிய மா நோன்புகள் – உதயணகுமார:6 361/1,2
அறத்திடை அருளினால் ஆர்_உயிரை ஓம்பியும்
திறத்துடன் சமிதியும் சிந்தையின் அடக்கமும் – உதயணகுமார:6 362/2,3
மேல்


ஓம்பினார் (1)

கஞ்சுகியவர்கள் மெய் காவல் ஓம்பினார் – சூளாமணி:3 92/4
மேல்


ஓம்பினான் (1)

உறவிக்-கண் அருள் உடை ஒழுக்கம் ஓம்பினான்
மறவிக்-கண் இலாதது ஓர் மாட்சி எய்துமே – சூளாமணி:12 2071/3,4
மேல்


ஓம்பினை (1)

உறவினை ஓம்பினை இரு என்று உயர் தவன் உரைத்தலும் இருந்தாள் – நீலகேசி:1 74/4
மேல்


ஓம்பு (1)

இன்னணம் இயன்ற எரி ஓம்பு தொழிலார்க்கு – சூளாமணி:8 1104/2
மேல்


ஓம்புதல் (1)

உறவினர்க்கு ஓம்புதல் மெய் தலைப்பாடு என்று – சூளாமணி:11 1994/2
மேல்


ஓம்பும் (1)

ஒற்றை அம் தனி கோல் உலகு ஓம்பும் நாள் – சூளாமணி:4 140/2
மேல்


ஓம (1)

ஓம செல்வம் கொண்டு இனிது ஏத்தும் ஒளியாளே – சூளாமணி:10 1744/4
மேல்


ஓமையே (1)

ஓங்கி நின்று உலவுற்றன ஓமையே – சூளாமணி:7 781/4
மேல்


ஓய்தல் (1)

ஓய்தல்_இல் ஒண் சுடர் ஆழியினான் தமர் – சூளாமணி:7 659/2
மேல்


ஓய்தல்_இல் (1)

ஓய்தல்_இல் ஒண் சுடர் ஆழியினான் தமர் – சூளாமணி:7 659/2
மேல்


ஓய்ந்து (2)

ஊழி மூன்றாவது ஓய்ந்து இறுதி மன் உயிர் – சூளாமணி:5 394/1
உய்ந்து ஓய்ந்து ஒழிய முயன்றிடுகின்றார் – சூளாமணி:11 1963/4
மேல்


ஓர் (288)

நற்பு உடை திங்கள் ஒன்பான் நன்கு அமைந்திருக்கும் ஓர் நாள் – உதயணகுமார:1 12/3
உறையும் மாந்தர் ஓர் தொண்ணூற்றறுவரை – உதயணகுமார:1 40/2
மறையும் ஆயுதம் வைத்து அதன் ஓர் உடல் – உதயணகுமார:1 40/3
உரையினில் அரியன் ஆய உதயணகுமரன் ஓர் நாள் – உதயணகுமார:1 104/1
மருவி அங்கு இருக்கும் ஓர் நாள் மகதவன் தங்கை-தானும் – உதயணகுமார:3 156/4
ஓர் அணி மார்பன் உருமண்ணுவாவும் மிக்கு – உதயணகுமார:3 170/2
கங்குலை நீங்கி மிக்கு ஓர் கடவுளை வினவ சொல்வார் – உதயணகுமார:4 192/1
பால் அங்கு ஓர் பிறையாம் படா வெம் முலை – உதயணகுமார:4 218/3
ஓர் எழு பந்து கொண்டே ஒன்று ஒன்றின் எற்றி செல்ல – உதயணகுமார:4 223/1
ஒருங்கு முன் கையின் மீதில் ஓர் ஐஞ்ஞூறு அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 226/3
மருவுறு வருத்தம் கண்டு ஓர் வானவன் வந்து தோன்றி – உதயணகுமார:5 244/3
இன்னம் ஓர் இடர் வந்தாலும் என்னை நீர் நினைக்க என்று – உதயணகுமார:5 245/1
மன்னும் ஓர் மந்திரம்-தான் வண்மையின் அளித்து போந்தான் – உதயணகுமார:5 245/2
இன்புறும் தன் ஓர் நாதன் இந்திரன் போலும் என்ன – உதயணகுமார:5 260/2
அடி கண்டு ஓர் மகன் அன்பில் தொழுதனன் – உதயணகுமார:5 276/4
ஓர் இயல் அறம் பத்தோடும் ஒருங்கு பன்னிரண்டு சிந்தை – உதயணகுமார:6 333/3
உகந்து பெற்றனள் ஓர் புகழ் கோமுகன் – உதயணகுமார:6 344/4
ஒத்த வாயுவும் ஓர் ஏழு நாள் என்றார் – உதயணகுமார:6 348/4
மேவும் மின் முகில் சூழ் சோலை மிக்கது ஓர் மகதநாடு – நாககுமார:1 5/4
பிரிதிவிதேவி ஓர் நாள் பெரும் குழு தேவிமாரும் – நாககுமார:2 50/1
மற்று ஓர் நாள் குமரன் துட்ட மாவினை அடக்கி மேற்கொண்டு – நாககுமார:2 58/1
உற்றது ஓர் வணிகனை கண்டு உவந்து அதிசயத்தை கேட்டான் – நாககுமார:3 90/4
வங்கம் மீது வந்த ஓர் வணிகனை வினவுவான் – நாககுமார:4 133/3
சேயிடை சென்று ஓர் தீர்த்த வந்தனைசெய்ய செல்வோன் – யசோதர:1 23/3
வந்து மா நகர்ப்புறத்து ஓர் வள மலர் பொழிலுள் விட்டு – யசோதர:1 24/1
வன்சொல் வாய் மறவர் சூழ மதியம் ஓர் மின்னொடு ஒன்றி – யசோதர:1 31/1
ஓரின் ஓர் முழங்கை-தன் மேல் ஓரொரு உபதேசம் ஏறி – யசோதர:1 39/1
ஆடை முன் உடீஇயது இட்டு ஓர் அம் துகில் அசைத்தல் ஒன்றோ – யசோதர:1 44/1
மாடம் முன்னது விடுத்து ஓர் வள மனை புதிதின் வாழ்தல் – யசோதர:1 44/2
இந்து ஓர் இளம்பிறை பயந்தது என்னவே – யசோதர:2 76/1
மற்று ஓர் நாள் மன்னர்-தம்மை மனை புக விடுத்து மாலை – யசோதர:2 89/1
சேயிடை சென்று ஓர் கீதம் செவி புக விடுத்தலோடும – யசோதர:2 94/2
ஒழுகிய மிடற்று ஓர் காளை_உள்ளவன் யாவன் என்றே – யசோதர:2 103/2
கடைப்படு துகளும் மண்ணும் கஞலிய கூடத்து ஆங்கு ஓர்
புடை கிடந்து உறங்குவானை புழுங்கிய மனத்தோடு அண்மி – யசோதர:2 111/2,3
எற்பு அகம் கொண்ட காதல் எனக்கு இனி நின்னின் வேறு ஓர்
சொல் பகர்ந்து அருளு காளை துணைவர் ஆபவரும் உண்டோ – யசோதர:2 122/3,4
சென்று இடை விலக்கி நின்று ஓர் தெளிந்த உணர்வு எழுந்தது அன்றே – யசோதர:2 123/4
மண்ணிடை மழுங்க சென்று ஓர் மறை இருள் பகுதி சேர – யசோதர:2 134/2
தீது அகல் கடவுளாக செய்தது ஓர் படிமையின்-கண் – யசோதர:2 155/1
ஓர் அணி ஆர மார்பர் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – யசோதர:2 159/4
இன்னல் செய்யும் ஓர் ஏனம்-அது ஆகியது – யசோதர:3 176/3
மற்றை மீனும் ஓர் வார் வலை பட்டதை – யசோதர:3 184/1
கறித்து இசோமதி இ புவி காக்க ஓர்
இறப்பு_அரும் துறக்கத்தில் இசோதரன் – யசோதர:3 185/2,3
முன்னை ஆட்டின் வயிற்றில் முடிந்தது ஓர்
மன்னும் ஆண் உரு எய்தி வளர்ந்த பின் – யசோதர:3 187/2,3
பின்னும் ஓர் சிறுவன்-தன்னை பெற்றனள் பேதை-தானே – யசோதர:4 259/4
ஓர் உயிர்_தோழன் ஆகி உறுதி சூழ் வணிகன்-தன்னை – யசோதர:5 312/1
பொன் அவிர் புரிசை வேலி போதனம் என்பது உண்டு ஓர்
நல் நகர் நாகலோகம் நகுவது ஒத்து இனியது ஒன்றே – சூளாமணி:2 36/3,4
அம் சுடர் இஞ்சி ஆங்கு ஓர் அகழ் அணிந்து அலர்ந்த தோற்றம் – சூளாமணி:2 38/3
ஒற்றை வெண்குடை நிழல் உலகிற்கு ஓர் உயிர் – சூளாமணி:2 51/2
உரு வளர் கொம்பு_அனார் உள்ளம் காய்வது ஓர்
எரி வளர்த்திடுவது ஓர் இளமை எய்தினார் – சூளாமணி:3 84/3,4
எரி வளர்த்திடுவது ஓர் இளமை எய்தினார் – சூளாமணி:3 84/4
செம் சுடர் இரிவது ஓர் திறத்தன் ஆயினான் – சூளாமணி:3 86/4
நீ இடை அறி சொல் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சூளாமணி:3 103/4
கயம் தலை களிற்றினாய் ஓர் கனா கண்டது உளது கங்குல் – சூளாமணி:3 106/1
விசும்பகத்து இழிந்து வந்து ஓர் வேழம் வெண் போது சேர்ந்த – சூளாமணி:3 106/3
ஒட்பமாய் உரைக்க_வல்லான் ஒருவன் ஓர் ஓலை கொண்டு – சூளாமணி:3 108/3
அற மழை பொழிவது ஓர் ஆர்வம் எய்தினார் – சூளாமணி:4 191/4
என்றும் நின்று அறாதது ஓர் இளம் தண் பிண்டியும் – சூளாமணி:4 192/2
நின்று ஒளி திகழ்வது ஓர் நிலா கல்வட்டமும் – சூளாமணி:4 192/3
பெற்றது ஓர் வரம்பு_இல் இன்பம் பிறழ்வு_இலா நிலைமை கண்டாய் – சூளாமணி:4 202/3
பின் அது முடிப்பது ஓர் பெருமை எண்ணினாள் – சூளாமணி:4 205/4
எழில் கொடி சுடர்வது ஓர் இயற்கை எய்தினாள் – சூளாமணி:4 209/4
ஓர் அருள் ஆழியை உலகு உடை ஒருவனை – சூளாமணி:4 216/2
ஓர் அருள் ஆழியை உலகு உடை ஒருவனை – சூளாமணி:4 216/3
மடம் தவழ் ஒருவன் மேல்கொண்டு அன்னது ஓர் வகையிற்று ஆமே – சூளாமணி:5 251/4
களித்து இழிந்த அன்னது ஓர் கவ்வை உடைத்தே – சூளாமணி:5 286/4
மானம் கொண்ட மா ரதர் போர்_ஏறு அனையாய் ஓர்
ஊனம் கண்டேன் ஒட்டினும் ஒட்டேன் உரைசெய்கேன் – சூளாமணி:5 309/3,4
வானோர் உட்கும் மக்கள் ஓர் ஐஞ்ஞூற்றுவர்-தம்முள் – சூளாமணி:5 316/1
மஞ்சு சூழ் மலைக்கு ஓர் சூளாமணி என கருதும் மன்னா – சூளாமணி:5 329/4
வண்டு அமர்ந்து ஒலிசெய மருங்குல் கொண்டது ஓர்
மண்டப மணி தலம் மன்னன் எய்தினான் – சூளாமணி:5 379/3,4
இங்கு யான் இசைத்ததே அமையும் அல்லது ஓர்
திங்கள் நாள் அகவையில் திவிட்டன் ஆங்கு ஒரு – சூளாமணி:5 409/2,3
உமை தகை இலாதது ஓர் உவகை ஆழ்ந்து கண் – சூளாமணி:5 410/2
மக்களை இலாதது ஓர் மனையும் ஒக்குமே – சூளாமணி:5 413/4
ஒக்க நின்று உரைப்பது ஓர் உரையும் மூய்த்து நீர் – சூளாமணி:5 418/2
செக்கர் வான் அனையது ஓர் திருவும் எய்தினாய் – சூளாமணி:5 418/4
பின் அவர் பெறுவது ஓர் பெருமை இல்லையே – சூளாமணி:5 421/4
செய்யது ஓர் தூது இனி திவிட்டன் தாதையாம் – சூளாமணி:5 426/3
பொன் நகர் புறத்தது ஓர் பொழிலின் எல்லையே – சூளாமணி:5 429/4
புலவி-தானும் ஓர் கலவியை விளிப்பதோர் புலவி – சூளாமணி:6 461/1
கலவி-தானும் ஓர் புலவியை விளைப்பதோர் கலவி – சூளாமணி:6 461/2
மன்னுவார் சிலை மதனன் ஓர் வடிவு கொண்டிலாதான் – சூளாமணி:6 462/1
தன்னை நாமும் ஓர் தகைமையில் தணத்தும் என்று இருப்பார் – சூளாமணி:6 462/2
நிரைத்து எழும் இருதும் அன்று நிரந்தது ஓர் சவியர் ஆனார் – சூளாமணி:6 505/4
கற்றைகள் தவழ சென்று ஓர் கனக கூடத்து இருந்தான் – சூளாமணி:6 508/4
முன்னம் ஓர் கருமம் வேண்டி மொழிபவேல் மனிதர்-தம்மால் – சூளாமணி:6 518/1
எள்ளி ஓர் உரையும் ஈயாது இருந்தனை இறைவ என்றான் – சூளாமணி:6 523/4
நீங்கு_அரு நறு நெய் தீம் பால் சொரிந்தது ஓர் நீர்மைத்து என்றான் – சூளாமணி:6 549/4
கேவல பெண் என்பாள் ஓர் கிளர் ஒளி மடந்தை-தன்னை – சூளாமணி:6 560/3
தங்கள் ஓர் புறஞ்சொல் வாரா தன்மையால் உலகம் காத்தார் – சூளாமணி:6 561/2
உற்றது ஓர் சிறு குற்றேவற்கு உரியராய் கருதி தானே – சூளாமணி:6 569/2
புள் இரைப்பது ஓர் பொய்கை சார்ந்ததும் – சூளாமணி:7 580/4
மாறு உண்டு என்பது ஓர் மாற்றம் பொறான் மனம் – சூளாமணி:7 620/2
செறுதியேனும் செம்பொன் முடி மன்ன ஓர்
உறுதி யான் உரைப்பான் உறுகின்றதே – சூளாமணி:7 629/3,4
விச்சை மற்றவர்-தம்மை விடுப்பது ஓர்
இச்சை என்-கண் உண்டாம் எனில் யாவரே – சூளாமணி:7 639/1,2
புலவர் சொல் வழி போற்றிலன் என்பது ஓர்
அலகு_இல் புன்சொலுக்கு அஞ்சுவன் அல்லதேல் – சூளாமணி:7 640/1,2
யாதும் தன்-கண் அல்லார் செயற்கு ஏன்றது ஓர்
ஏதம் உண்டு எனும் எண்ணம்_இல்லாதவன் – சூளாமணி:7 641/3,4
ஒளியினால் பெரியன் ஆய ஒருவனுக்கு உவப்ப செய்து ஓர்
அளியினால் வாழ்தும் என்னும் அவாவினுள் அழுந்துகின்றாம் – சூளாமணி:7 669/1,2
சொல் நவின்று உரைக்கமாட்டார் துட்கென்று துளங்க ஆங்கு ஓர்
கொல் நவில் பூதம் போலும் குறள்மகன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:7 679/3,4
முறை கெட முளைப்பது ஓர் முனிவின் ஒள் எரி – சூளாமணி:7 681/3
படம் உடை மணி கொள கருதி பார்ப்பது ஓர்
மடம் உடை மனத்தன் உம் மயரி மன்னனே – சூளாமணி:7 686/3,4
அரும் கலம் இவை பெறற்கு அரியது ஆவது ஓர்
மருங்கு உளது எனின் அது மகளிரால் சில – சூளாமணி:7 687/2,3
திறையினை மறுத்தவர் திறத்து செய்வது ஓர்
முறை உளது எனின் அது முயன்று கொள்கவே – சூளாமணி:7 690/3,4
ஒன்ற ஓர் மாயம் காட்டி உளைவித்து குறுக ஓடி – சூளாமணி:7 695/3
மன்னும் ஓர் மாய சீயம் ஆகு என வகுத்துவிட்டான் – சூளாமணி:7 696/4
உடைந்த போக ஓர் இடி இடித்து என உடன்று இடிப்ப – சூளாமணி:7 712/2
வாரித்திட்டு இவண் வந்தது ஓர் அரி என மதியா – சூளாமணி:7 722/2
உற்றது ஓர் இடுக்கண் வந்தால் உதவுதற்கு உரித்து_அன்று ஆயில் – சூளாமணி:7 774/3
சீற்றம் மிக்கு உடையது ஓர் சீயம் சேர்ந்தது – சூளாமணி:7 824/2
தான் உயிர் தளிர்ப்பது ஓர் சவியன் ஆயினான் – சூளாமணி:7 825/4
கன்னிமார் பலர் காக்கும் கடையது ஓர்
கன்னிமாநகர் கன்னிக்கு இயற்றினார் – சூளாமணி:8 899/3,4
பரு வரை இறை புடை எழுவது ஓர் படையே – சூளாமணி:8 944/4
பொன் இயல் கழலினாற்கு ஓர் பொங்கு ஒளி புணர்ந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 964/4
மண்ணிடை என்னை இங்கு ஓர் பொருள் என மதித்து வந்தது – சூளாமணி:8 970/2
ஆதலால் காம நோய்க்கு ஓர் அரு மருந்து இல்லை அன்றே – சூளாமணி:8 991/4
நலம்கொண்டு ஓர் ஆர்வம் கூர நகை முகம் முறுவல் தோன்றி – சூளாமணி:8 998/3
பிற்றை ஓர் பலகை-தன் மேல் பெய்_வளை எழுதலுற்றாள் – சூளாமணி:8 1001/4
பழுது இயல் இலாத பாவை உருவம் ஓர் படியினாலும் – சூளாமணி:8 1010/1
அல்லதும் மடந்தை தோழியவளது முகத்தினால் ஓர்
சில் அணி மழலை செவ்வாய் திரு மொழி பிறந்தது உண்டு – சூளாமணி:8 1011/1,2
இரும் கலி முழவு தோளாய் எரி மணி பலகை மேல் ஓர்
நெருங்கு ஒளி உருவம் கொண்டு நின்னை யான் நினைந்து வந்தேன் – சூளாமணி:8 1015/3,4
மழலை வாய் திறந்து ஓர் மாற்றம் அருளுக மடந்தை என்னும் – சூளாமணி:8 1022/2
அம் துகில் அசைத்தது ஓர் கை அவிழ்ந்து அசைகின்றது என்னும் – சூளாமணி:8 1024/1
செய்யது ஓர் உருவம் மேல்-பால் திசைமுகம் சிறந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 1027/4
கை பெருகு காம நோய்_உடையவர்க்கு ஓர் கனல் போல வருமே காணில் – சூளாமணி:8 1033/4
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் போலும் – சூளாமணி:8 1037/2
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1037/3
நின்று ஒளி விரிவது ஓர் நிலவு வேதிகை – சூளாமணி:8 1041/3
இரும் கயத்து எழில் மலர் நிரந்து மேலது ஓர்
சுருங்கை அங்கு அவிழ்ந்து என தோன்றும் மீன் குழாம் – சூளாமணி:8 1043/1,2
துணைவரால் தனியவர் திறத்து சொல்லின் ஓர்
புணைவர் ஆம் படியவர் இல்லை பொன்_அனீர் – சூளாமணி:8 1050/3,4
யானும் அளியத்தேன் இத்துணை ஓர் காலமும் – சூளாமணி:8 1117/3
பாவியேன் பாவைக்கு ஓர் ஆளே ஆகின்றேனே – சூளாமணி:8 1118/4
மின்னி ஓர் அணி நகை முகிழ்த்து மீள்வது – சூளாமணி:8 1129/3
உண் மிசை உக்கு ஓர் நச்சு துள்ளி வந்து உறைப்பதே போல் – சூளாமணி:9 1132/2
விண் மிசை இழிந்து வந்த ஒற்றன் ஓர் வெம் சொல் மாற்றம் – சூளாமணி:9 1132/3
பெரியது ஓர் வியப்பு சென்று பட்டது பேசினானால் – சூளாமணி:9 1137/4
மடித்த வாய் எயிறு கவ்வி மருங்கின் ஓர் வயிர கல் தூண் – சூளாமணி:9 1139/1
மலை துணை பெருகி காட்டும் மற்று அது இங்கு எம்மனோர்க்கு ஓர்
இலைத்ததும் இல்லை மன்னோ என்றனன் இரண்டு திங்கள் – சூளாமணி:9 1141/2,3
அடு குரல் அரச சீயம் அதனை ஓர் ஆம்பல் தாள் போல் – சூளாமணி:9 1143/1
பெரியது ஓர் முனிவு கொண்டான் பிறை எயிற்று அரியோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1152/3
ஊனவர் மனித்தர் ஏக உவனுக்கு ஓர் துகளும் ஆகார் – சூளாமணி:9 1155/2
உரைசெல முனிவது என்று ஓர் ஒல்லொலி எழுந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1159/4
கனல்வது ஓர் கால ஒள் வாள் கடைக்கணித்து ஒருவன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1165/4
ஆளிகட்கு அரசன் பாங்கு ஓர் குறுநரி அறிவு இல்லாது – சூளாமணி:9 1169/1
செற்றது ஓர் படை உண்டாயிற்று என்று கண் சிவந்திட்டானே – சூளாமணி:9 1171/4
பொரு படை தொகை ஓர் மூன்று போர் தொழில் தானும் மூன்றே – சூளாமணி:9 1183/1
அடுத்து எழுகின்றது ஓர் ஆவி ஆர் அழல் – சூளாமணி:9 1205/3
நிலை மிசை அலங்கல் மார்பு இசைய கேட்டும் ஓர்
மலை மிசை மறைந்து வாய் உரைக்கும் வல்லது இல் – சூளாமணி:9 1214/2,3
அலையினுக்கு உடைந்திலர் அருக்கன் கையது ஓர்
சிலையினுக்கு உடைந்து தம் சிறுமை நாணி நம் – சூளாமணி:9 1254/2,3
தோளை வீழ்த்த ஓர்
தோளினால் அவன் – சூளாமணி:9 1302/2,3
உண்டு இனி நமக்கு ஓர் போர் என எதிரே உவந்து சென்றவற்கு இவை உரைத்தான் – சூளாமணி:9 1319/4
எய் வேல் அறுத்து வறியானை நோக்கி எறியாது நிற்ப அவன் ஓர்
நெய் வேல் பெயர்த்து நிருமித்து அஃது ஏந்தி உரும் ஒத்து நேர்ந்து பொருதான் – சூளாமணி:9 1333/1,2
அஃதே அஃதே அங்காரவேகன் ஆங்கு ஓர் அயில் வாளால் – சூளாமணி:9 1336/1
ஒருவன் ஓர் நாஞ்சிலால் ஊழி_தீ புரை – சூளாமணி:9 1416/1
மடுத்தது ஓர் வரை-தனை வயிர கைகளால் – சூளாமணி:9 1419/3
வரைகளை உருள உந்தி வந்தது ஓர் சண்ட வாயு – சூளாமணி:9 1430/1
நிரை கிளர் சுடரது ஆகி நிமிர்ந்தது ஓர் உருவ செம் தீ – சூளாமணி:9 1430/2
திரைகளை மறிய வீசி சிறந்தது ஓர் அழுவ முந்நீர் – சூளாமணி:9 1430/3
வலம்புரி வலத்தது ஆக இடத்தது ஓர் வயிர வல் வில் – சூளாமணி:9 1437/3
புதியது ஓர் பருவ மேகம் போந்து எழுகின்றது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1438/4
ஒண் திறல் உவண புள்ளின் உருவின் ஓர் தெய்வ அம்பு – சூளாமணி:9 1452/2
நிழல் அவிர் விலங்கல் நெற்றி நிமிர்ந்தது ஓர் காள மேகம் – சூளாமணி:9 1462/3
கொலை யானை மேல் ஓர் குளிர் வெண் குடை கீழ் – சூளாமணி:9 1464/1
ஏங்கினார் எத்துணை ஓர் போழ்தும் அங்கு அழிந்து எழுந்து – சூளாமணி:9 1472/3
மெழுகி மீது ஓர் மணி ஆரம் வீசி கிடந்த விரை ஆகம் – சூளாமணி:9 1475/2
மன்னும் இங்கு ஓர் மத யானை நுதல் மேல் மறிந்து மணி முடி சாய்த்து – சூளாமணி:9 1476/3
குன்றம் ஓர் குன்றம் கொண்டு எழுந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1517/4
சரல் கால சந்திரன் ஓர் தட வரை மேல் வெண் முகில் கீழ் தயங்கியாங்கே – சூளாமணி:9 1532/3
ஓர் உருள் ஆழி வெய்யோன் அருளிய உதயம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1549/2
திரு மணி நிழற்றும் செம்பொன் நெடு முடி முகட்டு ஓர் தெய்வ – சூளாமணி:10 1557/1
போது அலர் குஞ்சி ஆங்கு ஓர் பூம் துணர் வடத்தின் வீக்கி – சூளாமணி:10 1565/2
யாது கண்டனை என இதனுள் வாழ்வது ஓர்
பூதம் உண்டு அது புடைத்து உண்ணும் ஆதலால் – சூளாமணி:10 1597/1,2
ஓதநீர்_வண்ணன் அங்கு ஓர் உபாயத்தால் ஒளிக்கலுற்றான் – சூளாமணி:10 1629/4
தன்னை மெய் மறைத்து ஓர் விஞ்சை தாழ் இருள் எழினியாக – சூளாமணி:10 1630/3
உடைந்து அழி மனத்தன் வேந்தன் உழையது ஓர் தெய்வம் கூவி – சூளாமணி:10 1663/3
தெய்வம் ஓர் வேழம் ஆகி செய் கடாம் திரண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1664/3
அடைந்தது ஓர் பொலிவினை அறிவித்திட்டவே – சூளாமணி:10 1685/4
வலம்புரி மணி கரு இருந்தது அன்னது ஓர்
நலம் புரி திருவினள் நங்கை ஆயினாள் – சூளாமணி:10 1710/3,4
பொன் நிலம் புரைவது ஓர் பொலிவும் எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1711/4
தோள் நலம் பொலிந்தது ஓர் தோன்றலோடு தன் – சூளாமணி:10 1712/2
கலி கெழு கனை கடல் கலங்கி அன்னது ஓர்
பலி கெழு முரசு ஒலி பரந்து ஒலித்ததே – சூளாமணி:10 1713/3,4
எழுதரு பரிதி அம் குழவி ஏய்ப்பது ஓர்
தொழு தகை வடிவொடு நம்பி தோன்றலும் – சூளாமணி:10 1719/1,2
செம் சுடர் உமிழ்வது ஓர் செம்பொன் மானமே – சூளாமணி:10 1723/4
தண் கதிர் தமனிய பாவை போல்வது ஓர்
ஒண் கதிர் திரு_மகள் உருவம் எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1730/3,4
தாமரை அக இதழ் புரையும் தானும் ஓர்
பூ மரு தமனிய குழவி போலுமே – சூளாமணி:10 1733/3,4
உளம் அயாவுயிர்ப்பது ஓர் உவகை எய்தினான் – சூளாமணி:10 1760/4
பொன் நகர் புறத்தது ஓர் புரிசை வார் பொழில் – சூளாமணி:10 1771/1
மண் சுடர் உறுப்பது ஓர் வகையர் ஆயினார் – சூளாமணி:10 1772/4
வகை மணி தலத்தது ஓர் மதலை மாளிகை – சூளாமணி:10 1774/3
ஒண் சுடரும் விரவிய நல் வரை மார்பன் உலகிற்கு ஓர் திலதம் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1814/4
கொண்டது ஓர் குமரன் போல்வான் குங்கும குவவு தோள் மேல் – சூளாமணி:10 1825/3
கய மலர் நெடும்_கணாள் ஓர் காரிகை காட்டினாளே – சூளாமணி:10 1833/4
தன்னை ஓர் அரசன் ஆக்கி தரங்கம் நீர் வளாகம் ஆள்வித்து – சூளாமணி:11 1844/1
பொன்றும் நாள் வருவது ஆயின் வாழ்க்கை ஓர் பொருளது அன்றே – சூளாமணி:11 1845/4
சிகையின் ஓர் சிறுமுள் தீண்ட சிதைந்து அழுக்கு ஒழுகும் ஆயின் – சூளாமணி:11 1849/3
மண் மருட்டுறுப்பது ஓர் வகையின் மன்னினார் – சூளாமணி:11 1874/4
தாழ் ஒளி சுடரவன்-தன்னை காண ஓர்
சூழ் ஒளி மண்டிலம் சுடர தோன்றுமே – சூளாமணி:11 1893/3,4
வான் அருளி மாணிக்க செம் கதிர்கள் வீசி மதி மருட்டும் வெண் குடை ஓர் மூன்று உடைய வாமன் – சூளாமணி:11 1909/2
உலம் கொண்ட தோள் மன்ன ஓர் அறிவு ஆதி – சூளாமணி:11 1956/2
ஓர் அறிவு ஆகி உழக்கும் உயிர்களை – சூளாமணி:11 1958/1
வழுவினர் செல்வது மற்று ஓர் கதியே – சூளாமணி:11 1987/4
நால் நவிர் பற்றுபு நாலும் ஒருவன் ஓர்
தேனின் அழி துளி நக்கும் திறத்தது – சூளாமணி:11 1988/2,3
ஓர் உயிர் போல உருகி உயக்கொள்ள – சூளாமணி:11 2009/2
நையும் என நின்ற இடையாள் குணம் ஓர் நான்கும் – சூளாமணி:11 2032/1
ஏய் இடை ஓர் அறவு இன்றா இன்பம் செய் திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2064/3
எப்பாலும் திரிவு இன்று ஓர் இயல்பாய இன்பத்தான் – சூளாமணி:11 2066/3
மறவிக்-கண் இலாதது ஓர் மாட்சி எய்துமே – சூளாமணி:12 2071/4
அடைவது ஓர் நிலை பிறர்க்கு அறியல் ஆகுமோ – சூளாமணி:12 2073/4
உற்றது ஓர் உரிமைகள் இல்லள் யாரொடும் – சூளாமணி:12 2089/2
நின்றிலா நிலைமையின் நீங்கி நின்றது ஓர்
வென்றியால் உலகுடன் வணக்கும் வீரியம் – சூளாமணி:12 2105/1,2
கண் கடாம் மறைக்கும் ஓர் ஏழ் கடிவினை பொடிசெய்திட்டே – சூளாமணி:12 2116/2
பின்னும் ஓர் நால்வர் தெவ்வர் முறைமுறை பிணங்கி வீழ்ந்தார் – சூளாமணி:12 2118/1
துளங்காது உயர்ந்து உலகின் முடிக்கு ஓர் சூளாமணி ஆனான் – சூளாமணி:12 2127/4
உண்டு இங்கு ஓர் குற்றம் எனில் யானும் ஒட்டாமை உண்டோ – நீலகேசி:0 6/4
பகற்கு இடை கொடாதது ஓர் பான்மை மிக்கதே – நீலகேசி:1 26/4
தீமைக்கே இடம் ஆயது ஓர் செம்மலை உடைத்தே – நீலகேசி:1 29/4
கள்ளி ஆர் இடை கலந்தது ஓர் தோற்றமும் கடிதே – நீலகேசி:1 30/4
உண்டதாயிற்று ஓர் குழவி என்ன உவப்பித்தற்கு – நீலகேசி:1 36/3
இரந்து ஓர் வல் தெய்வம் கொணர்ந்து இவன் கடிதும் என்று எண்ணி – நீலகேசி:1 43/4
கூற்றம் போல்வது ஓர் கொடுமையை உடையவள் குறைந்தே – நீலகேசி:1 57/4
ஆண்டை கோட்டத்தை அணைந்தது ஓர் அகல் இலை ஆலம் – நீலகேசி:1 62/1
ஆண்டைக்கு ஆயது ஓர் மரம் முதல் இருந்த மா தவனை – நீலகேசி:1 62/2
நீண்டது ஓர் கொடி அயல் கொடி போல் நிறை தவ அருள் என நின்றாள் – நீலகேசி:1 63/4
ஓர் இணராய மும்மூன்று ஒன்பது ஐந்துகளுள் உறைவோர் – நீலகேசி:1 90/3
பெய்து தந்தாய் பிழைத்தேற்கு இனிதா ஓர் பிராயச்சித்தம் பெரியோய் அருள் என்ன – நீலகேசி:1 148/3
கூறுவேன் என கூறாய் குரல் முரசு அனையது ஓர் குணத்தை – நீலகேசி:2 158/2
கண்டனள் தான் காம்பிலி காவலன் கடை முகத்து ஓர்
தண் தழைய பொழில் நாவல் சாகை நட்டு உரைபெறா – நீலகேசி:2 164/2,3
திரு முத்த பீடிகைக்-கண் சித்தரையும் சிந்தித்து ஓர்
பெரு முத்த பெண் உருவம் கொண்டு இயைந்த பெற்றியளாய் – நீலகேசி:2 165/3,4
வென்றார்க்கு ஓர் விழு பொருளும் தோற்றார்க்கு ஓர் பெரும் துயரும் – நீலகேசி:2 173/2
வென்றார்க்கு ஓர் விழு பொருளும் தோற்றார்க்கு ஓர் பெரும் துயரும் – நீலகேசி:2 173/2
பெருமை முன் பெற்றனனேல் பின்னை தான் முடிப்பது ஓர்
கருமம் இங்கு எவன் ஆகும் காட்டுதியேல் பெற்றிலன் முன் – நீலகேசி:2 180/1,2
லோசனை_இல் நெடியது ஓர் உயிர் உரைத்தாய் ஆகாயோ – நீலகேசி:2 201/4
கிளத்தல்-தான் ஓர் கிழமையும் போலுமே – நீலகேசி:2 209/4
சாவன் என்பது ஓர் சங்கையும் இன்றியே – நீலகேசி:2 210/3
ஈவன் என்பது ஓர் இச்சையும் தோன்றுமே – நீலகேசி:2 210/4
புனத்திடை நறு மலர் பூம் கொடி அன்னது ஓர் பொற்பினளாய் – நீலகேசி:2 229/1
வாதிகட்கு ஓர் வய புலி ஏறு அனான் – நீலகேசி:3 234/4
பாடு பூம் பொழில் பாங்கர் ஓர் பள்ளியுள் – நீலகேசி:3 235/2
ஓரும் அஃது ஓர் உறு வினை என்பதை – நீலகேசி:3 241/3
மலை ஓர் அனைய மாடம் எடுப்ப – நீலகேசி:3 253/2
முழு தாளதாய் பள்ளி முற்றத்து ஓர் அரை மரத்தின் – நீலகேசி:4 269/3
ஒழுக்கிற்கும் உரித்து அன்று ஊண் ஓர் இடையூறு உடன் கொடுக்கும் – நீலகேசி:4 277/3
பொருத்தனை என்று உரைக்கின்றாய் உறு நோயை தீர்ப்பது ஓர்
மருத்து நூல் இல்லை யான் மயங்கியே சொல்லாது – நீலகேசி:4 299/2,3
தூப்பு எனும் இல்லனவே சொல்லி நிற்கும் ஓர்
கூர்ப்பினை நீ என்றும் கோள்_இலை என்றாள் – நீலகேசி:4 343/3,4
பெரும் தவங்கள் செய்ந்நரை பேசுவாய் ஓர் பேதையே – நீலகேசி:4 358/4
தெற்றென தீர்ந்து ஓர் பொருள் என்னை தேற்று இனி தேற்றலையேல் – நீலகேசி:4 388/3
ஓர் இடம் ஆய முதற்பொருட்கு உள்ளும் புடையும் சொல்லி – நீலகேசி:4 397/1
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல – நீலகேசி:4 436/3
குடை சிட்டன் ஆர் உயிர்க்கு ஓர் கூற்றமே கண்டீர் – நீலகேசி:5 474/4
பணிய யாதும் ஓர் பரிவு_இலன் படம் புதைத்து இருந்தான் – நீலகேசி:5 476/4
முந்தி நாடின் ஓர் உணர வல்லது இல்லை என்று உரைத்தும் – நீலகேசி:5 478/2
புந்தியால் அங்கு ஓர் புற்கலன் உளன் என புணர்த்தும் – நீலகேசி:5 478/3
போதியால் அங்கு ஓர் புற்கலன் உளன் என புணர்ப்பும் – நீலகேசி:5 480/3
உணர்ச்சியின் ஆங்கு ஓர் பொருள் சுவடு உள்ளது போல்கின்றதால் – நீலகேசி:5 506/2
ஓர் உணர்வு உள்ள பொழுதின் ஒழிந்த உணர்வுகள்-தம் – நீலகேசி:5 508/1
ஓர் உணர்வே உடையீர் சொற்கள் ஒன்று ஒன்று அழிப்பனவே – நீலகேசி:5 508/4
ஒளித்தனை கொள்ளலுற்றாய் உயிர்-தன்னை ஓர் பேர் உரைத்தே – நீலகேசி:5 513/4
கற்றிலை மெய்ம்மை நீ கட்புலம்-தன்னோடு ஓர் காலத்தினால் – நீலகேசி:5 516/2
பூட்டல் அங்கு ஓர் பொருள்_இன்மை வேண்டியும் – நீலகேசி:5 533/2
தூவென மும்மையே தோற்றி தொழான் அங்கு ஓர்
தாவனை தொழுதான் தவறு எய்துமோ – நீலகேசி:5 542/3,4
புத்தனீர் உரைத்தீர் அங்கு ஓர் புற்கலன் – நீலகேசி:5 543/3
கோது_இல் அங்கு ஓர் குறி உயிரே கொள்ளின் நும் கோள் அழிவாம் அ – நீலகேசி:5 567/2
நெடியது ஓர் கொம்பினை நீ மறந்தாயோ – நீலகேசி:5 610/2
சுடுவது ஓர் கொள்ளி சுவடித்தவாறே – நீலகேசி:5 621/4
கழிகின்ற கன்னிக்கு ஓர் காதலன் காட்டாய் – நீலகேசி:5 630/4
பாலும் படுவது ஓர் ஆ உளது என்னாய் – நீலகேசி:5 638/4
வயல் ஆமை போல்வது ஓர் மக்குளி இலான் என்று – நீலகேசி:5 648/3
முயல் பிறவி மேயினீர் முன் செய்தான் அங்கு ஓர்
பயம் பெறுவது இல்லையேல் பாழ் பயன் இது என்னோ – நீலகேசி:5 649/3,4
எனைத்துணையும் நீ வருந்தி எத்துணை ஓர் காலம் – நீலகேசி:5 654/1
எறிந்தான் அனையது ஓர் ஏதத்தை எய்தும் அ ஏதத்தினான் – நீலகேசி:6 682/2
நாத்-தனை ஆட்டி ஓர் நன்மை கண்டாலும் நினக்கு உரைத்தும் – நீலகேசி:6 683/3
பயதி எனினும் நினக்கு ஓர் பயனே – நீலகேசி:6 711/4
பின்றை ஒருநாள் பெயராதது ஓர் பெற்றியஃதால் – நீலகேசி:6 719/2
மான் எனப்பட்டது மன்னும் ஓர் சேதனை-தானினை – நீலகேசி:7 749/2
தான்-தான் பிறிது ஓர் பொருளோ இரண்டொடு – நீலகேசி:7 750/2
பின்னை அவனை ஓர் பித்தன் என்னாமோ – நீலகேசி:7 769/4
உரியது ஓர் நீர் அணைந்து உப்பு அது ஆகும் நெய் – நீலகேசி:8 792/1
பெரியது ஓர் உருமும் நீர் பிண்டம் வந்தும் நீர் – நீலகேசி:8 792/3
புணர்ப்பது ஓர் பொருளினை வேண்டின் பொய் எனின் – நீலகேசி:8 800/2
வணங்கல் ஆம் வகையது ஓர் மாட்சி மிக்கதே – நீலகேசி:8 804/4
பொது எனப்படுவது ஓர் போலி ஆதலால் – நீலகேசி:8 813/1
முன்னம் அங்கு இருந்த ஓர் முதுமகன் அவை-தன் முறைமையினே – நீலகேசி:9 825/4
ஆதி என்றானும் ஓர் அந்தம் என்றானும் உண்டேல் அதற்கு – நீலகேசி:9 827/3
ஊட்டுதும் யாம் என்று நுமர்களை நுதலி ஓர் சாலை வைத்தால் – நீலகேசி:9 838/1
காட்டுகில்லார் அவர் தாம் அவை அறிவது ஓர் கணக்கிலரே – நீலகேசி:9 838/4
நாம் கொன்று கொடுக்கும் அ விலங்கினை நலிவது ஓர் பசியினரேல் – நீலகேசி:9 844/1
வேத வாதம் வெளிறு செய்தாள் அங்கு ஓர்
பூதவாதியும் பொங்கினன் மேல் செல – நீலகேசி:10 854/1,2
வினையின் நீங்கி விளங்கிய ஞானத்து ஓர்
முனைவன் இன்மையினான் முதல் நூல் இல்லை – நீலகேசி:10 862/1,2
வையும் மண்ணும் மயிரும் மலமும் ஓர்
பையுள் வைக்க பளிங்கும் பயக்குமோ – நீலகேசி:10 868/1,2
மனத்துக்கு இன்னும் ஓர் பூதத்தை மன்னும் நீ – நீலகேசி:10 872/2
தொழுவிப்பான் அங்கு ஓர் தோன்றலும் தோன்றுமே – நீலகேசி:10 883/4
மேல்


ஓர்த்து (1)

ஓர்த்து இ உலகினுள் உத்தமர் மற்று அவர் – சூளாமணி:11 2022/3
மேல்


ஓர்தல் (2)

ஓர்தல் தெளிவோடு ஒழுக்கம் இவை உண்டார் – நீலகேசி:1 116/3
போலும் என்று ஓர்தல் செல்லாய் போர்த்தனை அகமும் என்றாள் – நீலகேசி:4 435/4
மேல்


ஓர்ந்து (5)

ஒருவரும் ஏற்பார் இன்றி ஓர்ந்து அவள் நெஞ்சம் கூர்ந்து – உதயணகுமார:4 228/1
உற்றிருந்த சிரீமதி ஓர்ந்து நாடகம்-தனில் – நாககுமார:4 132/2
சென்ற தன் பிறப்பு ஓர்ந்து தெளிந்தது – யசோதர:3 186/2
மற்று அவன் நிற்பது ஓர்ந்து மத களிறு அனைய காளை – சூளாமணி:9 1305/1
ஓர்ந்து அவன் மனத்து விஞ்சை ஒரு புடை எய்தலோடும் – சூளாமணி:9 1426/1
மேல்


ஓர்ந்தும் (1)

உரிய அ தொழில்களோடு கலைகளின் செலவை ஓர்ந்தும்
அரசிளங்குமரன் செல்_நாள் அடுத்தது கூறலுற்றேன் – யசோதர:4 261/3,4
மேல்


ஓர்ந்தே (1)

வத்தவன் கலுழ்ந்து உரைக்கும் மனன் அமை மனையை ஓர்ந்தே – உதயணகுமார:3 152/4
மேல்


ஓர்ப்பவன் (1)

ஓர்ப்பவன் சொல் அவன் ஊன் அவன் தீன் அவன் – நீலகேசி:7 773/1
மேல்


ஓர்ப்பித்து (1)

காட்டு உழல் களி நல் யானை கால் கையின் ஓர்ப்பித்து ஏறி – நீலகேசி:3 265/1
மேல்


ஓர்ப்பினை (1)

உடம்பொடு வேறு எனும் ஓர்ப்பினை ஆகி – நீலகேசி:1 140/3
மேல்


ஓர்ப்பு (2)

உண்ணாயே வயிறு ஆர ஓர்ப்பு ஒன்றும் இலையே காண் – நீலகேசி:4 280/4
ஓர்ப்பு யாதும் செய்யாது உரைத்தாய் உரைத்தமையின் – நீலகேசி:6 689/3
மேல்


ஓர்பவர் (1)

உள்ளுகின்ற பொருள் திறம் ஓர்பவர்
கொள்வர் எம் உரை கூறுதற்பாலதே – யசோதர:0 3/3,4
மேல்


ஓரலம் (1)

ஒன்றும் ஓரலம் ஆயினம் ஒன்று_அலா – யசோதர:1 15/3
மேல்


ஓரலன் (1)

உரிய வலிமை அல்லால் நிலம் ஓரலன் என்று இருந்தால் – நீலகேசி:5 499/1
மேல்


ஓரலனேல் (1)

உளத்தை ஓரலனேல் அவன் தேவனா – நீலகேசி:2 209/3
மேல்


ஓரறிவு (1)

உணர்வும் இன்பமும் ஓரறிவு ஆதிக்-கண் – நீலகேசி:10 880/1
மேல்


ஓரா (1)

தக்க தகா என்பது ஓரா தகையவர் – சூளாமணி:11 1982/2
மேல்


ஓராதான் (1)

பழி பாவம் ஓராதான் பற்றினார் பாழ் செய்வான் – நீலகேசி:2 182/2
மேல்


ஓராது (1)

உரிதா உணர்ந்தான் ஒன்று ஓராது உரையான் – நீலகேசி:5 473/1
மேல்


ஓராம் (1)

தெளிய நாம் இதனை கண்டும் செய்வினை திறங்கள் ஓராம்
அளியமோ அளியம் சால அறிவினால் பெரியமே காண் – சூளாமணி:7 669/3,4
மேல்


ஓராய் (2)

ஆறினேன் என்பது ஓராய் அளியத்தாய் அனல்விக்கின்றாய் – சூளாமணி:9 1447/4
இன்று எலாம் கேட்டும் ஓராய் ஏட நீ என்று சொன்னாள் – நீலகேசி:4 439/4
மேல்


ஓராயிரத்தெண்மர் (1)

எதிர்தரும் இளமையார் ஓராயிரத்தெண்மர் சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:8 994/4
மேல்


ஓரார் (1)

புழு குலங்களால் நிறைத்த போர்வை என ஓரார்
அழுக்கு உடம்பிற்கே கெடுவர் ஆடவர்கள் அந்தோ – நீலகேசி:1 108/3,4
மேல்


ஓரான் (3)

இ படை நிலைமை ஓரான் எடுத்தெடுத்து இயம்புகின்றான் – சூளாமணி:9 1182/4
இருள் தனக்கு எய்திற்று ஓரான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் – சூளாமணி:9 1444/3
நெடிதின் அது அறும் நீர்மையும் ஓரான்
வடிவு அமர் செல்வன் வகையும் அதுவே – சூளாமணி:11 1918/3,4
மேல்


ஓரி (1)

ஓரி நுரைப்ப உகுத்த பெரும் கடை – சூளாமணி:7 656/3
மேல்


ஓரியும் (1)

ஊமை கூகையும் ஓரியும் உறழ் உறழ் கதிக்கும் – நீலகேசி:1 29/2
மேல்


ஓரிரண்டாயிரங்கள் (1)

ஓரிரண்டாயிரங்கள் ஓடை தாழ் மத்த யானை – உதயணகுமார:1 108/1
மேல்


ஓரின் (3)

ஓரின் ஓர் முழங்கை-தன் மேல் ஓரொரு உபதேசம் ஏறி – யசோதர:1 39/1
ஓரின் உறு புகை_நரகின் உருகி உடன் வீழ்ந்தாள் – யசோதர:5 288/3
விரிவே அவை ஓரின் வேதனை வேறு இல்லையாம் பிறவே – நீலகேசி:5 505/4
மேல்


ஓரும் (4)

இனையன நினைவை ஓரும் இளைஞரை விரைவில் கொண்டு – யசோதர:1 57/1
ஓரும் ஓசனை அவை – நீலகேசி:1 92/3
ஓரும் அஃது ஓர் உறு வினை என்பதை – நீலகேசி:3 241/3
ஓரும்_இல்லாள் உயிரிலி ஊமையும் – நீலகேசி:3 249/3
மேல்


ஓரும்_இல்லாள் (1)

ஓரும்_இல்லாள் உயிரிலி ஊமையும் – நீலகேசி:3 249/3
மேல்


ஓரேன் (1)

கறையவாம் மொழிகள் சொன்னேன் காவலன் கருதிற்று ஓரேன்
பொறையினால் பெரியன் பூபன் சிறியன் யான் என்று நாணி – சூளாமணி:6 529/2,3
மேல்


ஓரேனே (1)

மாதராள் நாணும் யான் வாழும் ஆறு ஓரேனே – சூளாமணி:8 1122/4
மேல்


ஓரை (1)

பாய மதி தாரகையொடு ஓரை பட ஏகி – சூளாமணி:10 1796/3
மேல்


ஓரையாய் (1)

ஓரையாய் முதலை ஆகி கூன் படை ஒளித்த அன்றே – சூளாமணி:10 1677/4
மேல்


ஓரையொடு (1)

முன்னு முக ஓரையொடு மூர்த்த நலம் நோக்கி – சூளாமணி:8 866/2
மேல்


ஓரொரு (1)

ஓரின் ஓர் முழங்கை-தன் மேல் ஓரொரு உபதேசம் ஏறி – யசோதர:1 39/1
மேல்


ஓல (1)

ஓல குளவி குருட்டு எண்ணெய் வாணிச்சி – நீலகேசி:5 635/1
மேல்


ஓலுறுத்துவாரும் (1)

குரவம் பூம் பாவை கொண்டு குழவி ஓலுறுத்துவாரும் – சூளாமணி:10 1633/4
மேல்


ஓலை (20)

இலங்க ஓலை எழுதி வயந்தகன் – உதயணகுமார:1 60/3
அண்ணல் ஓலை வந்த செய்தி மான யூகி கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:1 65/3
வத்தவன் ஓலை தன்னுள் வளமையில் புள்ளியிட்டும் – உதயணகுமார:1 107/2
கணை சிலை பிடித்து ஒருவன் கண்டு ஒர் ஓலை முன் வைத்து – நாககுமார:4 121/3
சேர்ந்தவன் அளித்த ஓலை வாசகம் தெளிந்த பின் – நாககுமார:4 125/2
ஒட்பமாய் உரைக்க_வல்லான் ஒருவன் ஓர் ஓலை கொண்டு – சூளாமணி:3 108/3
தான கோளில் சாதக ஓலை தலைவைத்தார் – சூளாமணி:5 310/4
என்றால் அன்று அ சாதக ஓலை எழுதிற்றால் – சூளாமணி:5 313/1
பொடித்த வியர் நீரொடு பொலிந்த சுடர் ஓலை
அடுத்த திலகத்தினொடு அணிந்த அளகத்தார் – சூளாமணி:6 454/2,3
குண்டலம் கொழும் பொன் ஓலை என்று இரண்டு கொண்டு அணீஇ – சூளாமணி:6 477/3
பாடகம் துளங்கவும் பசும்பொன் ஓலை மின்னவும் – சூளாமணி:6 485/1
எஞ்சல்_இல் ஓலை காட்ட இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – சூளாமணி:6 512/3
காது வேல் மன்னன் ஓலை கழலவன்-தனக்கு நாளும் – சூளாமணி:6 514/2
என்றவன் ஓலை வாசித்து இருந்தனன் இறைவன் கேட்டு – சூளாமணி:6 516/1
ஓங்கிய ஓலை மாற்றக்கு உரியவாறு உரைக்கமாட்டாது – சூளாமணி:6 524/3
வாட்டம்_இல் வயங்கு கண்ணி மணி முடி மன்னன் ஓலை
காட்டி நீ உரைத்த எல்லாம் கனவு என கருதின் அல்லால் – சூளாமணி:6 526/2,3
ஓட்டு_இல் தானையான் ஓலை வாசகம் – சூளாமணி:7 588/1
சொல் நவில் ஓலை கை தொழுதனர் ஈந்தார் – சூளாமணி:7 661/4
ஓசைகள் ஓலை கொடு ஒப்ப உரைத்தார் – சூளாமணி:7 662/4
செய்ய வாய் பசும்பொன் ஓலை சீறடி பரவை அல்குல் – சூளாமணி:7 673/1
மேல்


ஓலை-தன்னை (1)

பிரச்சோதனன் தான் என்னும் பெருமகன் ஓலை-தன்னை
உரவு சேர் கழல் கால் மிக்க உதயணகுமரன் காண்க – உதயணகுமார:4 210/1,2
மேல்


ஓலையர் (1)

ஓட்டு அரும் பொறி ஒற்றிய ஓலையர்
நாட்டியம் உணர்வார் ஒரு நால்வர் சேண் – சூளாமணி:7 650/2,3
மேல்


ஓலையும் (1)

யாது அதன் உரு என அலர் பொன் ஓலையும்
சோதி சூழ் சுடர் மணி குழையும் துன்னிய – சூளாமணி:10 1598/1,2
மேல்


ஓலையுள் (1)

திருவ மன்னர் திறை தெரி ஓலையுள்
ஒரு மகன் புள்ளியிட்டது அறிந்திலன் – உதயணகுமார:1 33/2,3
மேல்


ஓலையே (1)

வேந்தனுக்கு இளையன் உன்னை வேண்டி ஓலையே தர – நாககுமார:4 125/1
மேல்


ஓலையை (1)

வாட்ட அரும் பெருமை எம் கோன் ஓலையை மதியா ஆறு என்று – சூளாமணி:6 517/3
மேல்


ஓவல் (2)

ஓவல்_இல் குணங்கள் என்னும் ஒளிர் மணி கலங்கள் தாங்கி – சூளாமணி:6 560/1
ஓவல்_இன்றி உடையாய் சிறிதேனும் – சூளாமணி:10 1581/3
மேல்


ஓவல்_இல் (1)

ஓவல்_இல் குணங்கள் என்னும் ஒளிர் மணி கலங்கள் தாங்கி – சூளாமணி:6 560/1
மேல்


ஓவல்_இன்றி (1)

ஓவல்_இன்றி உடையாய் சிறிதேனும் – சூளாமணி:10 1581/3
மேல்


ஓவலர் (1)

ஓவலர் வாழ்வது ஒரு பளிதோபம் என்று – சூளாமணி:11 1976/3
மேல்


ஓவா (5)

சீர் அணி முழவம் ஓவா சிரீநிலை அதனை ஆளும் – சூளாமணி:5 327/1
பருவம் ஓவா முகில் படலம் மூடி கிடந்து – சூளாமணி:7 735/1
அருவி ஓவா புரண்டு அசும்பு பற்றி தட – சூளாமணி:7 735/3
கிளர் ஒளி மாட கோயில் கின்னரர் கெழுவல் ஓவா
வளர் ஒளி வயங்கு தோன்றல் வருத்தமானத்து மன்னன் – சூளாமணி:8 830/1,2
பகரும் மா மணி வண்டு ஓவா பணை முலை பாரம் தாங்கி – சூளாமணி:10 1636/2
மேல்


ஓவாது (2)

ஊரல் ஓவாது அனன்று உயிரை உண்டிடுதலால் – சூளாமணி:7 736/3
தன் அவயவங்கள் முற்றி தயங்கு நூல் மனங்கள் ஓவாது
உன்னிய திசையின் உய்க்கும் உணர்வு எனும் வயிர தோட்டி – சூளாமணி:12 2113/2,3
மேல்


ஓவார் (1)

ஓவார் புகையுள் உகையா உழல்பவர் – சூளாமணி:11 1950/2
மேல்


ஓவி (1)

ஓவி ஆங்கு உடைவுற்றதே – சூளாமணி:9 1351/4
மேல்


ஓவியம் (1)

ஒப்பு_இல் பாவையும் ஓவியம் போல் செம்பொன் – நாககுமார:4 102/3
மேல்


ஓவியர் (1)

ஓவியர் புனைந்த போலும் ஒளி மலர் பிணையல் மாலை – சூளாமணி:10 1634/3
மேல்


ஓவினை (1)

ஓவினை_இல் பற்று அவலம் அச்சமொடு மற்றும் – நீலகேசி:1 107/3
மேல்


ஓவினை_இல் (1)

ஓவினை_இல் பற்று அவலம் அச்சமொடு மற்றும் – நீலகேசி:1 107/3
மேல்


ஓவு (9)

ஓவு_இல் தொல் புகழான் உளன் கூற்றமும் – சூளாமணி:5 338/3
ஓவு_அல ஒன்றுக்கொன்று இரட்டி கண்ணறை – சூளாமணி:5 388/3
ஓவு_இல் நூல் புரோகிதன் உணர ஓதினான் – சூளாமணி:5 419/4
ஓவு_இல் அயில் வீசும் ஒருவன் அது விலக்கும் – சூளாமணி:9 1291/1
ஓவு_இல புகழினானுக்கு உடன் கொடுத்து உரிமையோடும் – சூளாமணி:9 1551/3
ஓவு_அல இரண்டும் நின்று ஒருங்கு வீழ்தர – சூளாமணி:9 1553/2
ஓவு_அரிய பெரும் புகழாய் ஒரு வகையால் உரைப்ப கேள் – சூளாமணி:11 2039/4
ஓவு_இல் பல் புகழ் உறு தவன் அறிய நின்று உரைக்கும் – நீலகேசி:1 61/4
ஓவு_அல் இன்பம் தரும் என் உயிர் என்பாய் – நீலகேசி:4 320/3
மேல்


ஓவு_அரிய (1)

ஓவு_அரிய பெரும் புகழாய் ஒரு வகையால் உரைப்ப கேள் – சூளாமணி:11 2039/4
மேல்


ஓவு_அல் (1)

ஓவு_அல் இன்பம் தரும் என் உயிர் என்பாய் – நீலகேசி:4 320/3
மேல்


ஓவு_அல (2)

ஓவு_அல ஒன்றுக்கொன்று இரட்டி கண்ணறை – சூளாமணி:5 388/3
ஓவு_அல இரண்டும் நின்று ஒருங்கு வீழ்தர – சூளாமணி:9 1553/2
மேல்


ஓவு_இல் (4)

ஓவு_இல் தொல் புகழான் உளன் கூற்றமும் – சூளாமணி:5 338/3
ஓவு_இல் நூல் புரோகிதன் உணர ஓதினான் – சூளாமணி:5 419/4
ஓவு_இல் அயில் வீசும் ஒருவன் அது விலக்கும் – சூளாமணி:9 1291/1
ஓவு_இல் பல் புகழ் உறு தவன் அறிய நின்று உரைக்கும் – நீலகேசி:1 61/4
மேல்


ஓவு_இல (1)

ஓவு_இல புகழினானுக்கு உடன் கொடுத்து உரிமையோடும் – சூளாமணி:9 1551/3
மேல்


ஓவுதல் (1)

ஓவுதல் இன்றி ஓதி வைத்தது அங்கு ஒருவன் என்றான் – சூளாமணி:9 1179/4
மேல்


ஓவும் (1)

துஞ்சல் ஓவும் தொழிலினன் ஆயினான் – சூளாமணி:7 611/4
மேல்


ஓவும்-கொல் (1)

காவல் ஓவும்-கொல் என்று கண்படான் – சூளாமணி:7 599/3

மேல்