ஒ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒக்க 12
ஒக்கலி 1
ஒக்கலை 1
ஒக்கவே 1
ஒக்கும் 15
ஒக்குமால் 1
ஒக்குமே 14
ஒக்குமேல் 1
ஒசிக்கும் 1
ஒசிந்த 4
ஒசிந்தவே 1
ஒசிந்தனர் 1
ஒசிந்து 4
ஒசிய 1
ஒட்டப்படுதலினும் 1
ஒட்டல் 1
ஒட்டலது 1
ஒட்டலர் 2
ஒட்டலவால் 1
ஒட்டலும் 1
ஒட்டலே 1
ஒட்டற்பாலதே 1
ஒட்டா 1
ஒட்டாமை 1
ஒட்டி 9
ஒட்டிய 6
ஒட்டிவிடு 1
ஒட்டின 1
ஒட்டினார் 1
ஒட்டினாள் 1
ஒட்டினான் 1
ஒட்டினும் 2
ஒட்டினேன் 1
ஒட்டினை 1
ஒட்டு 2
ஒட்டும் 2
ஒட்டுமால் 1
ஒட்டுமே 1
ஒட்டுவன் 1
ஒட்டுவனோ 1
ஒட்டுவேன் 1
ஒட்டுவை 1
ஒட்டேன் 1
ஒட்பமாய் 1
ஒடிய 1
ஒடுக்க 1
ஒடுக்ககிலள் 1
ஒடுக்கி 2
ஒடுங்க 2
ஒடுங்காதே 1
ஒடுங்கி 1
ஒடுங்கு 1
ஒடுங்குதல் 1
ஒடுங்கும் 2
ஒண் 43
ஒண்_கண்ணாய் 1
ஒண்_தொடி 2
ஒத்த 26
ஒத்தது 4
ஒத்ததே 9
ஒத்தல் 1
ஒத்தலால் 1
ஒத்தலினும் 1
ஒத்தவன்-தனை 1
ஒத்தவாறு 2
ஒத்தவே 10
ஒத்தன 1
ஒத்தாய் 1
ஒத்தாய்-கொல் 1
ஒத்தார் 5
ஒத்தாள் 7
ஒத்தான் 15
ஒத்திய 1
ஒத்திராமையும் 1
ஒத்து 31
ஒத்தும் 1
ஒத்துரை 1
ஒதுக்கமும் 1
ஒதுக்கி 1
ஒதுங்காய் 1
ஒதுங்கி 1
ஒதுங்கிய 1
ஒதுங்கினை 1
ஒப்ப 26
ஒப்பது 3
ஒப்பவள் 1
ஒப்பவன் 1
ஒப்பவும் 3
ஒப்பவே 2
ஒப்பன் 1
ஒப்பன 3
ஒப்பனகள் 1
ஒப்பாய் 4
ஒப்பார் 7
ஒப்பார்கள் 1
ஒப்பார்களோடு 1
ஒப்பாரும் 2
ஒப்பாள் 5
ஒப்பான் 13
ஒப்பிக்கும் 1
ஒப்பினரே 1
ஒப்பீர் 1
ஒப்பு 16
ஒப்பு_இல் 8
ஒப்பு_இல 3
ஒப்பும் 1
ஒப்புமை 1
ஒப்புமையால் 1
ஒர் 63
ஒர்பால் 4
ஒர்வாறு 1
ஒரீஇ 1
ஒரு 126
ஒருகால் 1
ஒருங்காக 1
ஒருங்கிட 1
ஒருங்கு 29
ஒருங்குடன் 5
ஒருங்கே 5
ஒருத்தன் 1
ஒருத்தனுக்கொருத்தன் 1
ஒருத்தி 9
ஒருத்தி-தன்னை 2
ஒருத்திக்கா 1
ஒருதலை 1
ஒருதனி 2
ஒருநாள் 2
ஒருப்படுகின்றதே 1
ஒருப்படுத்தி 1
ஒருப்படுத்து 2
ஒருப்பு 1
ஒருபால் 4
ஒரும் 1
ஒருமையால் 2
ஒருமையாலே 1
ஒருவகை 1
ஒருவர் 10
ஒருவர்-கண் 2
ஒருவர்-தம் 1
ஒருவர்க்கு 1
ஒருவராய் 2
ஒருவரால் 1
ஒருவரின் 1
ஒருவரும் 2
ஒருவரையொருவர் 1
ஒருவல் 1
ஒருவழி 2
ஒருவழியாலும் 1
ஒருவற்கேனும் 1
ஒருவன் 50
ஒருவன்-தன்னை 1
ஒருவனது 1
ஒருவனவே 1
ஒருவனாக 1
ஒருவனால் 1
ஒருவனாலே 1
ஒருவனின் 1
ஒருவனுக்கு 3
ஒருவனேயோ 1
ஒருவனை 8
ஒருவனோடும் 1
ஒருவா 1
ஒருவாது 1
ஒருவாமை 1
ஒருவாறு 1
ஒருவாறும் 1
ஒருவாறேனும் 1
ஒருவான் 1
ஒருவி 5
ஒருவிய 1
ஒருவின 2
ஒருவு 1
ஒருவு_இல் 1
ஒரோ 1
ஒரோவொன்று 1
ஒல் 1
ஒல்கி 2
ஒல்கிய 1
ஒல்லென்பன 1
ஒல்லென்று 1
ஒல்லென 2
ஒல்லை 1
ஒல்லையின் 1
ஒல்லையொல்லை 1
ஒல்லொலி 1
ஒல்வதற்கு 1
ஒலி 51
ஒலி-அதன் 1
ஒலிக்கும் 2
ஒலிகள் 1
ஒலிகளும் 2
ஒலிசெய் 1
ஒலிசெய்யவே 1
ஒலிசெய்வார் 1
ஒலிசெய 1
ஒலிசெயும் 1
ஒலித்தது 1
ஒலித்ததே 1
ஒலித்திடும் 1
ஒலித்து 3
ஒலிதரு 1
ஒலிப்ப 4
ஒலியல் 1
ஒலியலும் 1
ஒலியா 1
ஒலியின் 1
ஒலியும் 3
ஒலியொடு 3
ஒலியோடு 4
ஒலிவிட 1
ஒவ்வா 3
ஒவ்வாது 1
ஒழி 13
ஒழிக்கல் 2
ஒழிக்கல்லலம் 1
ஒழிக்கலான் 1
ஒழிக்கில்லலர் 1
ஒழிக்கின்றான் 1
ஒழிக்கும் 1
ஒழிக்குவம் 1
ஒழிக 12
ஒழிகின்றது 1
ஒழித்தது 1
ஒழித்திட்டு 1
ஒழித்து 6
ஒழித்தே 1
ஒழிதலும் 1
ஒழிதிர் 1
ஒழிதும் 1
ஒழிதுமேல் 1
ஒழிந்த 10
ஒழிந்தது 3
ஒழிந்தது-கொல் 1
ஒழிந்தவர் 1
ஒழிந்தவும் 1
ஒழிந்தன 1
ஒழிந்தனம் 1
ஒழிந்தனர் 1
ஒழிந்தனன் 1
ஒழிந்தாயோ 2
ஒழிந்தால் 1
ஒழிந்தான் 1
ஒழிந்திட்டு 1
ஒழிந்திடுக 1
ஒழிந்திலர் 1
ஒழிந்து 10
ஒழிப்பதன் 1
ஒழிப்பன் 1
ஒழிப்பாய் 1
ஒழிபவர் 1
ஒழிபவால் 1
ஒழிய 13
ஒழியல் 1
ஒழியா 1
ஒழியாது 2
ஒழியாமல் 2
ஒழியாமை 1
ஒழியாய் 1
ஒழியார் 1
ஒழியின் 2
ஒழியும் 7
ஒழியுமாறு 1
ஒழியுமோ 1
ஒழியேன் 1
ஒழியோமே 3
ஒழிவது 1
ஒழிவதோ 1
ஒழிவர் 1
ஒழிவாரும் 1
ஒழிவு 6
ஒழிவு_இல் 2
ஒழிவு_இல 1
ஒழிவு_இலா 1
ஒழிவு_இன்றி 1
ஒழுக்கத்தவர் 2
ஒழுக்கத்தின் 1
ஒழுக்கத்தோர் 1
ஒழுக்கம் 16
ஒழுக்கமும் 5
ஒழுக்கிற்கு 1
ஒழுக்கிற்கும் 1
ஒழுக்கினர் 1
ஒழுக்கு 2
ஒழுக்கும் 1
ஒழுக 4
ஒழுகவும் 1
ஒழுகி 2
ஒழுகிய 6
ஒழுகு 5
ஒழுகுகின்றார் 1
ஒழுகுதல் 1
ஒழுகும் 10
ஒழுகுமேல் 1
ஒழுகுவ 1
ஒழுகுவது 1
ஒழுகுவாருக்கு 1
ஒள் 20
ஒள்_நுதலாய் 1
ஒள்_இழை 1
ஒள்_இழையாரே 1
ஒள்ளிய 1
ஒள்ளியரேனும் 1
ஒளி 218
ஒளி-தானும் 1
ஒளிக்கலுற்றனள் 1
ஒளிக்கலுற்றான் 1
ஒளிக்கவேண்டா 1
ஒளிக்கும் 3
ஒளிகள் 1
ஒளிகளோ 1
ஒளிசெய 1
ஒளிசெயும் 1
ஒளித்த 1
ஒளித்தது 1
ஒளித்ததுவே 1
ஒளித்தலில் 1
ஒளித்தனை 1
ஒளித்தாய் 1
ஒளித்தாயும் 2
ஒளித்தார் 1
ஒளித்திட்டு 1
ஒளித்து 3
ஒளிந்தான் 1
ஒளிப்ப 1
ஒளிப்பன 1
ஒளிப்பினன் 1
ஒளிபடும் 1
ஒளிய 2
ஒளியவன் 7
ஒளியவன்-தானும் 1
ஒளியவாக 1
ஒளியாய் 1
ஒளியார் 1
ஒளியால் 3
ஒளியாளே 1
ஒளியான் 2
ஒளியானை 1
ஒளியில் 1
ஒளியிற்றே 1
ஒளியின் 4
ஒளியினால் 2
ஒளியினாலும் 3
ஒளியினும் 1
ஒளியினோடு 1
ஒளியும் 4
ஒளியோடு 3
ஒளிர் 19
ஒளிர்தரு 1
ஒளிர்ந்தான் 1
ஒளிர்வது 1
ஒளிர 2
ஒளிரு 1
ஒளிரும் 3
ஒளிறு 2
ஒற்றர் 1
ஒற்றர்கள் 1
ஒற்றன் 3
ஒற்றனாய் 1
ஒற்றனால் 1
ஒற்றனும் 1
ஒற்றா 1
ஒற்றிய 1
ஒற்றினன் 1
ஒற்றுமை 6
ஒற்றுமை-தாம் 1
ஒற்றுமையால் 1
ஒற்றுமையில் 1
ஒற்றுமையும் 1
ஒற்றை 6
ஒற்றை_நின்றாள் 1
ஒறுக்கவும் 1
ஒறுத்த 1
ஒறுப்பர் 1
ஒன்பதனோடு 1
ஒன்பதாம் 1
ஒன்பதின்மர் 3
ஒன்பதின்மர்க்கு 1
ஒன்பது 5
ஒன்பதும் 2
ஒன்பதே 1
ஒன்பான் 3
ஒன்ற 3
ஒன்றதேல் 1
ஒன்றல் 1
ஒன்றன் 1
ஒன்றா 1
ஒன்றாக 1
ஒன்றாகி 1
ஒன்றாகுமே 1
ஒன்றாத 1
ஒன்றாம் 1
ஒன்றாய் 7
ஒன்றாயதே 1
ஒன்றால் 1
ஒன்றானும் 1
ஒன்றி 18
ஒன்றிய 10
ஒன்றியவாறு 1
ஒன்றியாங்கு 1
ஒன்றில் 2
ஒன்றிலன் 1
ஒன்றிற்கு 3
ஒன்றிற்கொன்று 1
ஒன்றின் 7
ஒன்றின 1
ஒன்றினன் 4
ஒன்றினார் 1
ஒன்றினான் 1
ஒன்றினுக்கு 1
ஒன்றினுக்கே 1
ஒன்றினுள் 2
ஒன்றினை 4
ஒன்று 184
ஒன்று_அலா 1
ஒன்று_இலன் 2
ஒன்று_இலாள் 1
ஒன்றுக்கொன்று 1
ஒன்றுதலால் 1
ஒன்றும் 34
ஒன்றுமே 4
ஒன்றுவியேன் 1
ஒன்றுவியேன்_அலனோ 1
ஒன்றே 11
ஒன்றேல் 2
ஒன்றொடு 1
ஒன்றொன்றா 1
ஒன்றொன்றாக 1
ஒன்றொன்றை 1
ஒன்றோ 6

ஒக்க (12)

ஒக்க மிக்க களிறுடனே ஊர்ந்து தினம் சென்றான் – நாககுமார:5 160/4
ஒக்க நின்றார்கள் வையத்து ஒருவரும் இல்லை அன்றே – யசோதர:1 43/4
ஒக்க ஆங்கு உளராய் விளையாடலால் – சூளாமணி:4 121/2
ஒக்க நின்று உரைப்பது ஓர் உரையும் மூய்த்து நீர் – சூளாமணி:5 418/2
நூல் நெறி-கண் மிக்க நீர்மை ஒக்க நின்று நோக்கினான் – சூளாமணி:6 497/4
ஒக்க ஓடி உறைத்தலினான் மிசை – சூளாமணி:7 780/2
ஒக்க அவற்றின் உறு பயம் சொல்லிடில் – சூளாமணி:11 2001/3
ஒக்க அவர் தன்மையும் உரைக்க உலவாவே – சூளாமணி:11 2023/4
ஒக்க வரும் நாள்கள் கலையோடு உடன் நிறைந்தால் – சூளாமணி:11 2026/2
ஒக்க நன்று உடன்படல் உலகம் ஏன்று என – சூளாமணி:12 2076/2
ஒக்க இவை மூன்றும் உயிர் உடைய ஊறே – நீலகேசி:1 112/4
உழப்பு மூன்றும் உடன் ஒக்க நோக்கின் அது – நீலகேசி:5 554/1
மேல்


ஒக்கலி (1)

ஒக்கலி ஓகலி என்று இரு தெய்வம் உரைத்தனவேல் – நீலகேசி:6 681/1
மேல்


ஒக்கலை (1)

ஒக்கலை போல்வார் பலரும் உளரே – சூளாமணி:11 1981/4
மேல்


ஒக்கவே (1)

ஒக்கவே வேண்டுமால் உயர்வு இலா கீழ் கதி – நீலகேசி:5 555/2
மேல்


ஒக்கும் (15)

உற்று வந்துளது சால உறுதியும் உடையது ஒக்கும்
வெற்றி வேல் விஞ்சையாரும் அஞ்சுவர் மின் செய் பைம்பூண் – சூளாமணி:5 306/2,3
ஓடு இணர் சுடர் பொன் உக்க தானம் ஒக்கும் ஊங்கு எலாம் – சூளாமணி:7 794/4
நீர் மகிழ்ந்த நீர் கடல் நிரந்தது ஒக்கும் நீரதே – சூளாமணி:7 795/4
சென்று உயர் கடலோடு ஒக்கும் சேனை பண்அமைக்க என்றான் – சூளாமணி:8 838/4
எல்லா விரதம் இயல்பு ஒக்கும் ஆயினும் – சூளாமணி:11 2002/1
காடு கண்டால் பிறர்க்கு அறியேன் கவற்றுவது ஒக்கும் ஈது எனக்கே – நீலகேசி:1 67/4
ஒக்கும் மற்று அவை உளவேனும் உரைப்பது பொருத்தம்_இன்று எமக்கே – நீலகேசி:1 70/4
என் ஒக்கும் எனின் நெருநல் இல் புகுந்தான் இடை இரா – நீலகேசி:2 195/3
பயித்தியம் கொண்டவர் பண்பும் அஃது ஒக்கும் – நீலகேசி:3 254/4
பயப்பட ஒக்கும் எனவே என மன்னும் பற்று_இலனாய் – நீலகேசி:4 375/2
உண்டு அங்கண் நின்ற உயிர்க்கு ஆக உரைப்பது ஒக்கும்
பிண்டம் நிகழ்ச்சி பிழைப்பு ஆகும் நினக்கும் என்றாள் – நீலகேசி:4 415/3,4
மால்தான்_உடையார் உரை ஒக்கும் நின் மாற்றம் என்னா – நீலகேசி:4 420/3
ஒக்கும் இது என உள்ளம் குளிர்ந்து இனி – நீலகேசி:4 459/1
பிணங்குவது ஒக்கும் நின் பேர் எமக்கு என்றாள் – நீலகேசி:5 575/4
ஒக்கும் அ உரை என உள்ளதே என – நீலகேசி:8 823/1
மேல்


ஒக்குமால் (1)

இணை இரா பிரிந்த பின் எரியொடு ஒக்குமால்
துணைவரால் தனியவர் திறத்து சொல்லின் ஓர் – சூளாமணி:8 1050/2,3
மேல்


ஒக்குமே (14)

ஒக்குமே ஒருவன் சங்கோடு ஒரு நில மாளிகை கீழ் – யசோதர:4 237/3
தூ கடி கமழ்ந்து தான் துறக்கம் ஒக்குமே – சூளாமணி:1 35/4
மூடி மாண் நகர் அது முரல்வது ஒக்குமே – சூளாமணி:2 43/4
இந்திர உலகம் வந்து இழிந்தது ஒக்குமே – சூளாமணி:2 50/4
செக்கர் வானகமும் சிறிது ஒக்குமே – சூளாமணி:4 121/4
மக்களை இலாதது ஓர் மனையும் ஒக்குமே – சூளாமணி:5 413/4
ஊனமாய் இருள் பிழம்பு உறங்குகின்றது ஒக்குமே – சூளாமணி:7 792/4
சே இதழ் பொலிந்த காடு செக்கர் வானம் ஒக்குமே – சூளாமணி:7 793/4
மண் இயல் பரவையாய் வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 952/4
மணம் கமழ் இமகிரி வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 954/4
அடல் அரும் படையவை இரண்டும் ஒக்குமே – சூளாமணி:9 1268/4
பொரு களம் புற்று எடுக்கின்றது ஒக்குமே – சூளாமணி:9 1397/4
நான் முக மருங்கினும் நகுவது ஒக்குமே – சூளாமணி:10 1776/4
போழ்ந்து கோடல் பொருந்தலது ஒக்குமே – நீலகேசி:5 546/4
மேல்


ஒக்குமேல் (1)

உள்ளமும் பாயிரம்மும் ஒக்குமேல் வீடும் உண்டாம் – நீலகேசி:3 261/1
மேல்


ஒசிக்கும் (1)

ஒப்பு அடு துடி இடை ஒசிக்கும் உவவு உறு மதி முகம் உழற்றும் – நீலகேசி:1 72/3
மேல்


ஒசிந்த (4)

அம் சுடர் இணர்க்கு ஒசிந்த அனைய ஐம்மையார் – சூளாமணி:2 60/4
வேய்ந்து இணர் ஒசிந்த சோலை வேனிலான் வென்றி ஓகை – சூளாமணி:4 162/1
கோடு இணர் குலைக்கு ஒசிந்த கொன்றை விண்ட தாது சோர்ந்து – சூளாமணி:7 794/3
கொழு மலர் பிணையல் தாங்கி கொடி இடை ஒசிந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/3
மேல்


ஒசிந்தவே (1)

மாதிரத்து ஒசிந்தவே போல் வந்து ஒருங்கு இருவர் நின்றார் – சூளாமணி:9 1203/4
மேல்


ஒசிந்தனர் (1)

ஒவ்வாது இளைப்பர் ஒசிந்தனர் ஓடு அரி – சூளாமணி:5 290/3
மேல்


ஒசிந்து (4)

வம்பு பாய்ந்து வந்து ஒசிந்து சாறு சோர்வ மானுமே – சூளாமணி:4 131/4
தேம் துணர் சுமந்து ஒசிந்து அசைந்த தேவதாரமே – சூளாமணி:4 135/4
ஊடகம் கசிந்து ஒசிந்து நின்று சென்று வந்து உலாய் – சூளாமணி:6 485/3
வாய் இதழ் திறம் கொள கனிந்த தொண்டை வந்து ஒசிந்து
தூ இதழ் துணர் துதைந்து தோன்றுகின்ற தோன்றியின் – சூளாமணி:7 793/1,2
மேல்


ஒசிய (1)

மாம் துணர் ஒசிய ஏறி மதர்த்தன மணி வண்டு எல்லாம் – சூளாமணி:4 162/4
மேல்


ஒட்டப்படுதலினும் (1)

ஒற்றுமை வேற்றுமை தம்மையும் ஒட்டப்படுதலினும்
குற்றம் இவையிவை ஆதலை கேள் என கூறினனே – நீலகேசி:4 376/2,3
மேல்


ஒட்டல் (1)

ஒன்றும் நான் ஒட்டல் செல்லேன் யோகொடு பாவம் நின்றால் – நீலகேசி:4 429/2
மேல்


ஒட்டலது (1)

ஒத்த உணர்வு உண்மை ஒட்டலது என் செய – நீலகேசி:5 612/2
மேல்


ஒட்டலர் (2)

உடங்கு_செய்தார் வினை ஒட்டலர் என்பாய் – நீலகேசி:4 345/2
ஓட்டி உரைத்த உயிர் என ஒட்டலர்
நாட்டினுள் வாழ்பவர் இன்னர் என்றா அந்த – நீலகேசி:4 371/2,3
மேல்


ஒட்டலவால் (1)

உத்தியால் எடுத்து ஓதும் ஒன்பதனோடு ஒட்டலவால்
குத்திய பல் குறையே அன்றியும் இ பொருள் எல்லாம் – நீலகேசி:4 292/2,3
மேல்


ஒட்டலும் (1)

தீண்டலும் ஒட்டலும் தேரின் இலாதவன் – நீலகேசி:7 745/3
மேல்


ஒட்டலே (1)

உதவாத ஆர்தலையும் ஒட்டலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 695/5
மேல்


ஒட்டற்பாலதே (1)

ஓதினார் உரை வழி ஒட்டற்பாலதே – சூளாமணி:4 232/4
மேல்


ஒட்டா (1)

ஒன்றா வகையால் உரைகளை ஒட்டா – நீலகேசி:7 731/4
மேல்


ஒட்டாமை (1)

உண்டு இங்கு ஓர் குற்றம் எனில் யானும் ஒட்டாமை உண்டோ – நீலகேசி:0 6/4
மேல்


ஒட்டி (9)

ஒட்டி தட்டிப்பின் – சூளாமணி:9 1303/2
உறையல ஒருவன் கண்ணே உடன் அவை ஆக ஒட்டி
இறைவனார் உணர்வு-தானும் இன்மை மேல் எழலும் வேண்டி – நீலகேசி:4 434/2,3
கொடைக்கு ஒட்டி விற்பானும் கொள்வானும் அன்றி – நீலகேசி:5 474/1
முடைக்கு ஒட்டி முத்து உரைத்து மூடிக்கொண்டு ஏகும் – நீலகேசி:5 474/3
ஆட்சி ஒட்டி அழித்தனன் அல்லனோ – நீலகேசி:5 530/4
ஒட்டி நீ அ உயிர் கொலையால் என்னில் – நீலகேசி:5 545/2
ஒட்டி நீ அ பொருளே ஒன்றும் வேறு இல் என்பாய் – நீலகேசி:6 701/2
அடக்கும் தன் தோற்றமும் ஒட்டி மும்மையும் – நீலகேசி:8 803/3
ஒட்டி மீட்டும் உரைத்து உளம்-தான் கொளீஇ – நீலகேசி:10 861/3
மேல்


ஒட்டிய (6)

ஒட்டிய குறியும் சொன்னாள் ஒள்_இழை உவப்புற்றாளே – யசோதர:2 115/4
ஒட்டிய கலிங்க தாள் மேல் திரைத்து உடுத்து உருவ கோடி – சூளாமணி:8 842/1
ஒட்டிய ஊழின் அன்றி உயிர் கொளல் ஒழிக என்று – சூளாமணி:8 916/1
ஒட்டிய வயிற்ற வற்றல் உகிரிடை மயிர முன்கை – சூளாமணி:9 1429/2
ஒட்டிய ஒளி முடி ஒன்று சூட்டினார் – சூளாமணி:9 1499/4
ஒட்டிய வடிவில் தம்மை ஊடலோடு இருப்ப கீறி – சூளாமணி:10 1637/2
மேல்


ஒட்டிவிடு (1)

ஒட்டிவிடு காதலொடு வந்து உருவுகொண்டு – சூளாமணி:10 1617/3
மேல்


ஒட்டின (1)

இறைபட்டன எட்டு என ஒட்டின கேள் – நீலகேசி:5 485/3
மேல்


ஒட்டினார் (1)

அன்னதே என்று எல்லார்களும் ஒட்டினார் – சூளாமணி:5 331/4
மேல்


ஒட்டினாள் (1)

உய்ந்து வாழும் உயிர் உண்மை ஒட்டினாள் – நீலகேசி:10 879/4
மேல்


ஒட்டினான் (1)

ஓதியாங்கு உணர்ந்தீக என்று ஒட்டினான்
யாதும் தன்-கண் அல்லார் செயற்கு ஏன்றது ஓர் – சூளாமணி:7 641/2,3
மேல்


ஒட்டினும் (2)

ஊனம் கண்டேன் ஒட்டினும் ஒட்டேன் உரைசெய்கேன் – சூளாமணி:5 309/4
ஒன்றன் காரியம் ஒன்று என ஒட்டினும்
சென்று எலாம் அவை சேதனை ஆகுமே – நீலகேசி:10 871/1,2
மேல்


ஒட்டினேன் (1)

ஒட்டினேன் என்று உரைப்ப உணர்வு இலா – நீலகேசி:10 888/1
மேல்


ஒட்டினை (1)

உண்டு எனின் நால் குணம் ஒன்றினுக்கு ஒட்டினை
பிண்டி நீழலவன் பேர்_அறம் சார்தலின் – நீலகேசி:5 591/2,3
மேல்


ஒட்டு (2)

திருவாளன் உரை வண்ணம் தீட்டு ஒட்டு கலப்பு யாப்பு – நீலகேசி:4 302/3
கூயக்கால் அறம் கோடலை ஒட்டு என – நீலகேசி:10 887/4
மேல்


ஒட்டும் (2)

உறத்தகும் வினைகள்-தாமும் உண்மையால் ஒட்டும் என்னேன் – நீலகேசி:4 427/2
ஒட்டும் நறு மலர் வாசமோடு ஓட்டின்-கண் – நீலகேசி:5 618/2
மேல்


ஒட்டுமால் (1)

உய்த்து காட்டுதலேல் உலகு ஒட்டுமால்
எத்திறத்தினும் இல் உயிர் என்றி நீ – நீலகேசி:10 886/2,3
மேல்


ஒட்டுமே (1)

ஒன்றி நின்றவர் உரை உலகம் ஒட்டுமே – சூளாமணி:4 236/4
மேல்


ஒட்டுவன் (1)

உண்மை உண்டாயின் நின் ஒத்துரை ஒட்டுவன்
கள் மதியாதது எ காரியமே இன்ன – நீலகேசி:5 608/2,3
மேல்


ஒட்டுவனோ (1)

உடக்கும் இவை இல்லையேல் உயிர்-தான் உண்மை ஒட்டுவனோ – நீலகேசி:6 686/4
மேல்


ஒட்டுவேன் (1)

மாட்சி ஆம் எனின் மன்னும் அஃது ஒட்டுவேன்
வேட்கையால் இது நன்று என வேண்டினும் – நீலகேசி:5 530/2,3
மேல்


ஒட்டுவை (1)

உணர்வது அங்கு உண்மையும் ஒட்டுவை ஆயின் – நீலகேசி:5 639/2
மேல்


ஒட்டேன் (1)

ஊனம் கண்டேன் ஒட்டினும் ஒட்டேன் உரைசெய்கேன் – சூளாமணி:5 309/4
மேல்


ஒட்பமாய் (1)

ஒட்பமாய் உரைக்க_வல்லான் ஒருவன் ஓர் ஓலை கொண்டு – சூளாமணி:3 108/3
மேல்


ஒடிய (1)

குஞ்சரத்தின் நல் கோட்டின் வாள் ஒடிய அ – உதயணகுமார:1 57/2
மேல்


ஒடுக்க (1)

ஒடுக்க சாம்பி வைதால் உவப்பார் இல்லை – நீலகேசி:5 537/2
மேல்


ஒடுக்ககிலள் (1)

உரம்-தனை யாதும் ஒடுக்ககிலள் ஆகி – நீலகேசி:5 600/1
மேல்


ஒடுக்கி (2)

பந்து அணையும் மெல் விரலி பாடகம் ஒடுக்கி
வந்து அணையும் எல்லை உள் மயங்கி ஒரு மாற்றம் – சூளாமணி:10 1605/1,2
அம் பொன் குரும்பை மென் முலை மேல் அணிந்த பொன் ஞாண் அருகு ஒடுக்கி
பைம்பொன் திலத நுதல் ஒதுக்கி பாவை பந்து கை கொண்டாள் – சூளாமணி:10 1753/3,4
மேல்


ஒடுங்க (2)

ஒரு வரை அகலத்தின் ஒடுங்க புல்லினான் – சூளாமணி:7 821/4
பின் அவள் ஒடுங்க வாங்கி பெரு வரை அகலம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 1110/3
மேல்


ஒடுங்காதே (1)

ஒடுங்காதே ஏய்ந்து உண்டு உழிதரலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 695/4
மேல்


ஒடுங்கி (1)

நச்சு மெய் என நடுங்கும் என் உடம்பு என ஒடுங்கி – நீலகேசி:1 56/4
மேல்


ஒடுங்கு (1)

ஒடுங்கு தாள் முடங்க வைத்து உறங்குகின்றன – சூளாமணி:8 1061/3
மேல்


ஒடுங்குதல் (1)

நல்கு காதலர் அகலத்துள் ஒடுங்குதல் பலர் முன்னை நனி நாணி – சூளாமணி:8 887/3
மேல்


ஒடுங்கும் (2)

பேதைமை கலந்து பிறழ் கண்ணினொடு ஒடுங்கும்
மாதவனை நோக்கி மணி வாய் முறுவல் தோற்றி – சூளாமணி:10 1614/1,2
தேன் ஒடுங்கும் குழலாட்கு தேவர் மன்னும் தந்தது – நீலகேசி:1 37/2
மேல்


ஒண் (43)

உள்ளுள் நின்று ஒலி புறப்படாதது ஒண் சிறை – சூளாமணி:5 240/1
ஊனோர் உட்கும் ஒண் சுடர் நஞ்சு ஊறு ஒளி வேலோய் – சூளாமணி:5 316/4
ஒண் திரள் வெள் இலை உரிஞ்சும் ஓடை மா – சூளாமணி:5 364/2
உழையவர் குறிப்பு அறிந்து அகல ஒண் சுடர் – சூளாமணி:5 380/3
மினல் விரவிய சுடர் பொன் ஒளிர் மிளிர் வேதிகை மிகை ஒண்
கனல் விரவிய மணி இடை கனகம் கணி அணி திரளின் – சூளாமணி:6 439/2,3
ஆவி கொள் அகில் புகையுள் விம்மி அவர் ஒண் கண் – சூளாமணி:6 455/2
ஆதிய அடிசில் ஒண் கேழ் அஞ்சனம் உள்ளிட்டு எல்லாம் – சூளாமணி:6 514/3
ஒத்த வாய் அமுது ஒண் கடிகை திரள் – சூளாமணி:7 612/2
உண்டு மற்று அவர் ஒண் துவர் வாய் ஒளி – சூளாமணி:7 614/3
ஊட்டு அரக்கு உண்ட கோலர் ஒண் கோலத்தர் – சூளாமணி:7 650/1
ஊடினர் சிந்திய ஒண் சுடர் மாலையும் – சூளாமணி:7 655/2
ஓய்தல்_இல் ஒண் சுடர் ஆழியினான் தமர் – சூளாமணி:7 659/2
ஒண் சுடர் ஆழியினான் உரை என்றார் – சூளாமணி:7 665/4
உராவி கிடந்து ஒளிரும் ஒண் கேழ் மணி – சூளாமணி:7 733/2
உவை ஒண் துறை விண்டு ஒளி விம்ம நகும் – சூளாமணி:7 805/3
வேதிகை விம்மிய ஒண் புறவம் – சூளாமணி:7 813/2
ஓங்கு நீர் புரிசை வேலி ஒண் துறை குவளை வேய்ந்த – சூளாமணி:8 837/1
ஒண் நிலா உருவ கோட்ட ஓடை மால் களிற்றின் மேலோர் – சூளாமணி:8 839/2
உலம் பாராட்டும் தோளவன் ஒண் பூம் குழலாளை – சூளாமணி:8 1123/1
உழையவர் அடி முதல் பரவ ஒண் சுடர் – சூளாமணி:8 1130/1
ஒண்_தொடி தாதையொடு ஊழ் உயிர் வௌவி – சூளாமணி:9 1226/2
ஒத்து இலங்கு ஒண் சிறை உவணன்-தன்னொடு – சூளாமணி:9 1264/1
ஒளி தயங்கும் ஒண் புயத்து – சூளாமணி:9 1371/1
ஒண் திறல் உவண புள்ளின் உருவின் ஓர் தெய்வ அம்பு – சூளாமணி:9 1452/2
ஒருங்கு செய் வள நகர் அடைந்த ஒண் சிறை – சூளாமணி:9 1505/2
தாம் அரை தங்கும் தண் சுடர் ஒண் பொன் கலை நல்லார் – சூளாமணி:9 1522/3
புரி மணி ஒண் குழல் திகழ பொன் அணை மேல் இனிது இருந்த பொலிவு காண்-மின் – சூளாமணி:9 1535/4
மீது ஆடி வில் உமிழும் மிடை மணி ஒண் கலாபங்கள் மிளிர வீக்கி – சூளாமணி:9 1538/3
உருவ நகர் இழைப்பார் ஒண் நுதலார் ஆனார் – சூளாமணி:10 1651/4
வளை தகை ஒண் பணை தோளிமாரொடு – சூளாமணி:10 1686/1
ஒண் நிற பிணையல் அன்று உவக்கப்பட்டதே – சூளாமணி:10 1689/4
ஒண் நிற தாமரை ஒலியலும் தழீஇ – சூளாமணி:10 1691/3
ஒண் கதிர் திரு_மகள் உருவம் எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1730/4
ஒண் சுடரும் விரவிய நல் வரை மார்பன் உலகிற்கு ஓர் திலதம் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1814/4
ஒண் துறையும் மும்மூன்றும் உடைய கோவே இவனது எழிலும் காணாய் – சூளாமணி:10 1816/4
ஒண்_தொடி மாலை வீழ்த்தாள் உலகு ஒலி படைத்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1825/4
ஒண் திரள் மல்லிகை ஒலியல் சூடினார் – சூளாமணி:11 1873/2
ஒண் தமர் மணிகளும் ஒளிர் பொன் சாதியும் – சூளாமணி:11 1901/1
கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1904/1
முடை கொள் முழு செவி ஒண் பல் பதகர் – சூளாமணி:11 1949/1
பரு மணிய படலம் சேர் பவணத்து பதின்மர்கள் ஒண்
குரு மணி கொள் நெடு முடியாய் கூறுபாடு உடையவரே – சூளாமணி:11 2042/3,4
புனை கதிர் ஒண் மணி படிவம் பொழிந்தது போல் பொலிந்து அதன் மேல் – சூளாமணி:11 2058/2
வடு பிளவு வாள் பகழி வாட்டிய ஒண்_கண்ணாய் – நீலகேசி:1 106/4
மேல்


ஒண்_கண்ணாய் (1)

வடு பிளவு வாள் பகழி வாட்டிய ஒண்_கண்ணாய் – நீலகேசி:1 106/4
மேல்


ஒண்_தொடி (2)

ஒண்_தொடி தாதையொடு ஊழ் உயிர் வௌவி – சூளாமணி:9 1226/2
ஒண்_தொடி மாலை வீழ்த்தாள் உலகு ஒலி படைத்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1825/4
மேல்


ஒத்த (26)

ஒத்த நல் பொறி ஓங்கிய யானையும் – உதயணகுமார:1 44/3
தாள் ஒத்த கொம்மை மீதில் தரத்தினால் இழிந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 84/4
ஒத்த நல் மொழியை கேட்டே உவந்து உடன் இருந்த போழ்தில் – உதயணகுமார:4 221/3
ஒத்த வாயுவும் ஓர் ஏழு நாள் என்றார் – உதயணகுமார:6 348/4
ஒத்த பங்கம் ஈரேழும் ஒருங்குடன் பயின்றனர் – உதயணகுமார:6 364/4
பின்னிய பிறவி மாலை பெரு நவை தருதற்கு ஒத்த
கொன் இயல் பாவம் என்னை கூவுகின்றது-கொல் என்றான் – யசோதர:2 147/3,4
ஒத்த தன் பிறப்பு உள்ளி உளைந்து உடன் – யசோதர:3 197/2
மருளும் மா சனம் வளர் விழி சுடர் சிகை மணி முடி-தனை ஒத்த
ஒளிரு பொன் உகிர் சரணங்கள் வயிர முள் ஒப்பு_இல போரின்-கண் – யசோதர:3 225/2,3
மண்டலம் நிறைந்த திங்கள் வட்டம் ஒத்த வாள் முகம் – சூளாமணி:6 477/2
ஒத்த சுற்றமோடு உவகை எய்தினான் – சூளாமணி:7 609/4
ஒத்த வாய் அமுது ஒண் கடிகை திரள் – சூளாமணி:7 612/2
வேய் ஒத்த பணை மென் தோளி மிடை மணி கபாடம் நீக்கி – சூளாமணி:8 976/2
திரு ஒத்த களியின் தீம் சாறு ஆர உண்டு ஆரமாட்டார் – சூளாமணி:8 1112/3
ஒத்த உறையுள் இலக்கம் ஒர் முப்பது – சூளாமணி:11 1926/2
பண்பு ஒத்த சாதி பவம் என்ப மற்று அவை – சூளாமணி:11 1985/2
ஒத்த குணங்கள் அமைந்து ஆங்கு உறுவர்க்கு – சூளாமணி:11 2000/1
இவண் ஒத்த அமரருக்கும் இரு விசும்பில் சுடரவர்க்கும் – சூளாமணி:11 2061/2
சிவண் ஒத்த உயர் வாழ்நாள் சென்ற பினர் செல் கதியும் – சூளாமணி:11 2061/3
அவண் ஒத்த தத்தமது விதி வகையாம் அதிபதியே – சூளாமணி:11 2061/4
கறை_இல் ஈர்_ஆறுக்கு ஒத்த கண்ணியர் கவரி வீச – சூளாமணி:12 2115/2
மான் ஒத்த நோக்கி மருந்து என்றவை மூன்றினுள்ளும் – நீலகேசி:1 117/1
வேய் ஒத்த தோளி நிலையுதல் வேண்டப்படுதலினால் – நீலகேசி:4 377/1
ஒத்த பொருள்கள் நிகழ்வு ஆக்கம் உரைத்து நின்றேன் – நீலகேசி:4 421/2
ஒருங்கு புலம் தோன்றி அவை ஒத்த கெடல் ஆனால் – நீலகேசி:5 525/2
ஒத்த வினை உடம்பாடு இன்றி ஆம் இனி – நீலகேசி:5 590/2
ஒத்த உணர்வு உண்மை ஒட்டலது என் செய – நீலகேசி:5 612/2
மேல்


ஒத்தது (4)

இங்கு நீர் யமுனையின் இழிவது ஒத்தது
மங்குல் சேர் மணி வரை மன்னன் தானையே – சூளாமணி:8 949/3,4
மடங்கல்_இல் கரும் கடல் மலங்கிற்று ஒத்தது
தடம் கமழ் சுரமைநாட்டு அரசன் தானையே – சூளாமணி:9 1412/3,4
ஒத்தது அன்றோ என உரை நல்லாய் இனி – நீலகேசி:8 789/2
ஒத்தது அன்மைய பன்மைய குட்டிகள் – நீலகேசி:10 875/3
மேல்


ஒத்ததே (9)

மேவிய விசும்பிடை விரிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:8 950/4
ஆடு நீர் கடல் திரை அவிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:8 1058/4
ஒன்று போர் உலகினை ஊழி ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1271/4
அரவ நீர் வேலை மீது அலைப்பது ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1391/4
அ நிலம் வாய் திறந்து அழைப்பது ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1513/4
அழுவதன் கண்ணுள் நீர் அழிவது ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1515/4
உருவு உடை உலகம் வந்து இழிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:10 1773/4
புரையினால் பொன் உலகு இழிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:11 1871/4
தழுவிய இளம் மழை தவழ்வது ஒத்ததே – சூளாமணி:11 1872/4
மேல்


ஒத்தல் (1)

பிளவு எலாம் ஆகும் அன்றே பெற்றி-தாம் ஒத்தல் இல்லேல் – நீலகேசி:4 438/3
மேல்


ஒத்தலால் (1)

நூலும் நாரும் இசைத்தன ஒத்தலால்
நீலகேசி நெடும்_கணாள் சொல்லும் – நீலகேசி:2 207/1,2
மேல்


ஒத்தலினும் (1)

முதியவர் நாள்களொடு ஒப்பு_இல இப்பொழுது ஒத்தலினும்
விதி அது ஆதலின் வேதத்தை யாம் சொல்லும் கீதத்தை போல் – நீலகேசி:9 832/2,3
மேல்


ஒத்தவன்-தனை (1)

ஒத்தவன்-தனை உறு பகையே என – நீலகேசி:5 543/1
மேல்


ஒத்தவாறு (2)

ஒத்தவாறு உரைத்தலும் உவகை கைம்மிக – சூளாமணி:5 420/2
ஒத்தவாறு உணர்ந்தீ என என் செயும் – சூளாமணி:7 633/2
மேல்


ஒத்தவே (10)

பெருகின திசைமுகம் பெயர்ந்தது ஒத்தவே – சூளாமணி:8 1069/4
தோடு உடைந்து ஒருவழி தொகுத்தல் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1398/4
மழை சொரி முகில் புகு மதியம் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1399/4
உடுத்த மால் வரை மருங்கு உருள்வ ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1402/4
மொய் வரை முனை அடிப்புண்ட ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1405/4
விலங்கலின் விழு கதிர் வேர்கள் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1514/4
அழிவன அருகு வந்து அசைந்தது ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1516/4
அணங்கு நீர் திரை அவை அணைப்ப ஒத்தவே – சூளாமணி:10 1684/4
நிரந்து எழு நுரையொடு நிரைத்த ஒத்தவே – சூளாமணி:11 1883/4
அளந்து அதன் துணைமையும் அறிவது ஒத்தவே – நீலகேசி:1 24/4
மேல்


ஒத்தன (1)

தவத்திற்கு ஒத்தன தாங்கின் இ தாபதம் – நீலகேசி:10 863/2
மேல்


ஒத்தாய் (1)

நால் ஆவது ஆன முடிவின் நாயொடு நண்டும் ஒத்தாய் – நீலகேசி:4 409/4
மேல்


ஒத்தாய்-கொல் (1)

கனை கடல் எல்லை காணும் காக்கை ஒத்தாய்-கொல் என்றாள் – நீலகேசி:4 431/4
மேல்


ஒத்தார் (5)

பரிந்து அகம் கழுமத்து ஏறி பவம் பரிந்தவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:4 203/4
கண்ட வரை மேல் விரவு கார் மயிலொடு ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1086/4
செழும் மணி சிலை சென்று ஏறும் தெய்வ மா மிதுனம் ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1109/4
அங்கண் மலைகின்ற உளவேல் அவையும் ஒத்தார் – சூளாமணி:9 1289/4
துன்னிய நகர மாந்தர் துறக்கம்_பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:11 1869/4
மேல்


ஒத்தாள் (7)

அறை அலை கடலில் சங்கம் மாணி முத்து ஈன்றது ஒத்தாள் – உதயணகுமார:1 15/4
மேக படலத்திடை மினல்கொடியொடு ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 860/4
வண்டு வளர் கற்ப முறை வான் மகளொடு ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 867/4
குலம் பாராட்டும் கொம்பும் ஒர் முல்லை கொடி ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 1123/4
தூய மணி நீர் நிலைகள்-தோறும் இவர்வது ஒத்தாள் – சூளாமணி:10 1796/4
எண்ணுங்கால் என் பேதை என உரைக்கும் அவன் ஒத்தாள் – நீலகேசி:2 191/4
சீரிற்கு ஒத்தாள் கணிகை தெருண்டாள் பெண் – நீலகேசி:3 249/2
மேல்


ஒத்தான் (15)

வெம் சுடர் உதயத்து உச்சி விரிந்த வெய்யவனோடு ஒத்தான் – சூளாமணி:3 95/4
நம் குடி விளங்க வந்த நங்கை-தன் நலத்திற்கு ஒத்தான்
தம் குடி விளங்க நின்ற தன்மையான் எவன்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:5 255/2,3
ஏழையர் கவரி ஏந்த எரி கதிர் விரிவது ஒத்தான்
ஊழி நீர் உலகம் காக்கும் முழவு தோள் உருவ தாரான் – சூளாமணி:8 933/3,4
வெண்ணெயின் குன்றம் தீயால் வெதும்புகின்றதனோடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1020/4
நாளொடு பொலிந்த நகை மா மதியம் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1087/4
தங்கு புனல் பெய்த தட மால் வரையொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1088/4
கன்னியொடு இயைந்த கதிர் மா மதியம் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1100/4
கங்கையொடு இயைந்து வரு கார் கடலொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1102/4
வலம் பாராட்டி வந்தது ஒர் மாரி புயல் ஒத்தான்
குலம் பாராட்டும் கொம்பும் ஒர் முல்லை கொடி ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 1123/3,4
கோது_இலா மாரி பெய்த கோடை அம் குன்றம் ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1170/4
புகர் எரி அவிக்கலுற்றான் பொழி மழை பொழிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1172/4
புதியது ஓர் பருவ மேகம் போந்து எழுகின்றது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1438/4
அழலவன் திகிரி பாய அற்று வீழ்கின்றது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1462/4
இடம் கழி மகளிர் சூழ இந்திரன் இருந்தது ஒத்தான் – சூளாமணி:10 1625/4
என் கைப்பணி கொள்-மின் என்பவன் ஒத்தான் – சூளாமணி:11 1999/4
மேல்


ஒத்திய (1)

ஒத்திய அல்லது உரையலையாயால் – நீலகேசி:5 590/4
மேல்


ஒத்திராமையும் (1)

காட்டிய தோல் ஒத்திராமையும் வாடும் அ – நீலகேசி:4 369/3
மேல்


ஒத்து (31)

ஒத்து உடன் இசைந்து சென்றான் உதயணகுமரன்-தானே – உதயணகுமார:2 150/4
ஒத்து உலகம் ஆள்க என்று உரை பல உரைத்த பின் – உதயணகுமார:6 356/3
நல் நகர் நாகலோகம் நகுவது ஒத்து இனியது ஒன்றே – சூளாமணி:2 36/4
தாமத்து ஒத்து அலர்ந்து தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தலார் – சூளாமணி:2 61/2
ஓங்கும் நீர் நிழலும் ஒத்து ஒளிரும் மூர்த்தியார் – சூளாமணி:3 70/4
கற்றவர் முன்னை ஏனோர் கதை ஒத்து காட்டும் அன்றே – சூளாமணி:5 276/4
ஊழியார் உரையும் ஒத்து உள கண்டாய் – சூளாமணி:5 333/4
ஊட்டினார் அவன் அமரருள் ஒருவன் ஒத்து ஒளிர்ந்தான் – சூளாமணி:6 471/4
இழிந்த கங்கையின் அருவி ஒத்து இழிந்த அவ்விடத்தே – சூளாமணி:7 725/4
மழை ஆடும் மலை தடம் ஒத்து உளவே – சூளாமணி:7 806/4
இருள் உக எழுந்தது ஒத்து இருந்த கோன் அடி – சூளாமணி:7 820/2
இங்கு நாம் இரு விசும்பிடை இயங்கலின் சிறிய ஒத்து உளவேனும் – சூளாமணி:8 876/3
அங்கணார்க்கு நம் உலகினை அளப்ப ஒத்து உள அவை அறியுங்கால் – சூளாமணி:8 876/4
பந்து பொங்க நின்று அடித்திட திளைப்பது ஒத்து உளது அது பகருங்கால் – சூளாமணி:8 878/4
சேய்மையான் நமக்கு ஒளிர் முத்தின் பரு வடம் தெளிப்ப ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 881/4
மருவி நம் கட்கு மணி வட்டு சிதர்ப்ப ஒத்து உள சில மலை எல்லாம் – சூளாமணி:8 882/2
பரவை வெண் கொடி எடுத்து நம் படைக்கு எதிர் எழுவது ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 882/4
பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/4
மலை இனம்மொடு வருவ ஒத்து உள அவை வரவு_இல மடன்_நோக்கி – சூளாமணி:8 888/2
ஒத்து நின்று உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் குளிர ஓம்பி – சூளாமணி:8 934/1
ஒத்து இலங்கு ஒண் சிறை உவணன்-தன்னொடு – சூளாமணி:9 1264/1
நெய் வேல் பெயர்த்து நிருமித்து அஃது ஏந்தி உரும் ஒத்து நேர்ந்து பொருதான் – சூளாமணி:9 1333/2
விரவிய விழவொடு வேள்விக்கு ஒத்து அரோ – சூளாமணி:9 1554/3
தக்கவர்க்கு ஒத்து அதில் தன்னம் குறைவே – சூளாமணி:11 2001/4
உளம் புக விழுங்கியிட்டு உமிழ்வ ஒத்து மேல் – நீலகேசி:1 24/2
ஒத்து உடம்பின் அகத்து அடங்கி உடன் பெருகும் என உரைத்தாள் – நீலகேசி:4 310/4
ஒன்று அல்லா பல பொருளும் ஒத்து ஒவ்வா பெற்றியாலே – நீலகேசி:4 439/1
ஒத்து இனிது உண்டாம் உயிரும் பிறப்பு_இன்றி – நீலகேசி:4 458/2
பால் ஒத்து நின்ற பரமாத்துமனொடு – நீலகேசி:7 732/1
மேல் ஒத்து இயன்ற விதி விகற்போடு – நீலகேசி:7 732/3
கல் ஒத்து ஓங்கிய தோள் களி யானையான் – நீலகேசி:10 855/4
மேல்


ஒத்தும் (1)

கொந்து எரி இரும்பு எறிஞர் கொல் செய் களன் ஒத்தும்
வந்து வன வேங்கை மலர் கால் சிதர்வ போன்றும் – சூளாமணி:9 1292/1,2
மேல்


ஒத்துரை (1)

உண்மை உண்டாயின் நின் ஒத்துரை ஒட்டுவன் – நீலகேசி:5 608/2
மேல்


ஒதுக்கமும் (1)

ஒதுக்கமும் வெறி அயர் களனும் ஊடு உலாய் – சூளாமணி:8 1060/2
மேல்


ஒதுக்கி (1)

பைம்பொன் திலத நுதல் ஒதுக்கி பாவை பந்து கை கொண்டாள் – சூளாமணி:10 1753/4
மேல்


ஒதுங்காய் (1)

மின் நேர் நுண் இடை நோமால் மென் மலர் மேல் மென்மெலவே ஒதுங்காய் என்று – சூளாமணி:10 1799/3
மேல்


ஒதுங்கி (1)

கயல் விழி அவள்-தன் பின்னே கரந்தனன் ஒதுங்கி ஆங்கண் – யசோதர:2 118/3
மேல்


ஒதுங்கிய (1)

போதி அம் கிழவனை பூ மிசை ஒதுங்கிய
சேதி அம் செல்வ நின் திரு_அடி வணங்கினம் – சூளாமணி:4 214/3,4
மேல்


ஒதுங்கினை (1)

போதி அம் கிழவனை பூ மிசை ஒதுங்கினை
போதி அம் கிழவனை பூ மிசை ஒதுங்கிய – சூளாமணி:4 214/2,3
மேல்


ஒப்ப (26)

இடி குரல் சீயம் ஒப்ப இலங்கிய குமரன்-தானே – உதயணகுமார:1 100/4
மாண்டவன் வந்தது ஒப்ப வரிசையின் முகமன் கூறி – உதயணகுமார:4 195/3
அரசவை விடுத்து மெய்யால் அறு_சினன் ஒப்ப மன்னன் – யசோதர:2 117/1
நிலவு வெண் சுடர் பாய் நிலம் ஒப்ப நீண்டு – சூளாமணி:4 120/1
மக்களை இலாதவர் மரத்தொடு ஒப்ப என்று – சூளாமணி:5 418/1
மற்று அவன் அருளின் வந்தான் மரகத மணி குன்று ஒப்ப
சுற்றி நின்று இலங்கும் சோதி தோள் வலி எனும் பேரான் அ – சூளாமணி:6 552/1,2
உலகம் ஒப்ப உடன்று எழுமாயினும் – சூளாமணி:7 640/3
ஓசைகள் ஓலை கொடு ஒப்ப உரைத்தார் – சூளாமணி:7 662/4
குலிக சேறு அலம்பி குன்றம் கொப்புளித்திட்டது ஒப்ப
ஒலி கற்ற உதிர நீத்தம் ஒழுகுவது இன்னம் நோக்காய் – சூளாமணி:7 769/3,4
முரைசு ஒலி முழையின் உள்ளான் முழங்குகின்றதனோடு ஒப்ப
விரை ஒலி விளங்கு தாரான் விளம்பிய வெகுளி மாற்றம் – சூளாமணி:9 1159/1,2
கால் எதிர் கடல் உடைந்திட்டது ஒப்ப நம் – சூளாமணி:9 1251/1
ஒன்ற நூலார் உரைகளோடு ஒப்ப முடியும் அதனாலும் – நீலகேசி:1 39/2
ஓதி நூல் மும்மை ஒப்ப உணர்ந்தவன் – நீலகேசி:3 234/3
பேய் ஒப்ப நின்று பிணங்கி கண்டார்க்கு எனும் – நீலகேசி:4 349/1
நாய் ஒப்ப சீறி நறு_நுதலாளொடு – நீலகேசி:4 349/3
ஒப்ப மரங்கட்கு உயிர் உண்மை ஆம் இனி – நீலகேசி:4 367/1
பெற்ற பிழை சொல்லி பித்து எழுந்தார் ஒப்ப
குற்றம் இவை என கூறிதி அன்றோ – நீலகேசி:4 370/3,4
ஒப்ப உடம்பு அறிவு அன்றி ஒன்று இல் எனில் – நீலகேசி:4 373/2
எரியுறுகின்றது அன்றே இதுவோ ஒப்ப இற்றது என்றான் – நீலகேசி:4 390/4
பித்தனின் ஒப்ப பிறிதில் பிறிது ஆம் என்பனோ – நீலகேசி:4 421/3
விளக்குமே ஞாயிறு ஒப்ப என்பது மேலும் சொன்னேற்கு – நீலகேசி:4 441/2
தோடு வார்ந்தால் ஒப்ப சொல் விரிப்பான் போல் பாவம் – நீலகேசி:5 475/2
ஏவல் நன்று என்றி ஒப்ப ஒன்று இல்லையேல் – நீலகேசி:5 538/4
சுட்டுவது ஒப்ப என சொல்லும் நீ கண்ட – நீலகேசி:5 618/3
நாற்றியும் ஓக்கமும் நாட்டினை அஃது ஒப்ப
தோற்றமும் கேடும் தொகு பிண்டம் ஒன்றிற்கு – நீலகேசி:5 636/2,3
ஒன்றுவியேன்_அலனோ வினை ஊன் தின்பவர்க்கு ஒப்ப என்றாள் – நீலகேசி:9 841/4
மேல்


ஒப்பது (3)

மண் இயல் வாழ்நர்க்கும் வான்_உலகு ஒப்பது
புண்ணியம்_இல்லார் புகுதற்கு அரியது – சூளாமணி:5 279/1,2
வேரி வெறிக்களம் ஒப்பது கண்டார் – சூளாமணி:7 656/4
பண்டு தான் வைத்து அ பண்டத்தை ஒப்பது ஒன்று – நீலகேசி:5 549/1
மேல்


ஒப்பவள் (1)

நங்கை அங்கு அவன் நலத்திற்கு ஒப்பவள்
இங்கு இவட்கு வேறு ஏந்தல் இல் இவர் – சூளாமணி:7 604/1,2
மேல்


ஒப்பவன் (1)

ஊழி நாள் எரியும் கூற்றமும் உருமும் ஒப்பவன் கை படை நவின்றான் – சூளாமணி:9 1317/3
மேல்


ஒப்பவும் (3)

நெறியில் நீதிக்-கண் நேர் இவை ஒப்பவும்
அறிதி நீ அவை நிற்க அழன்று நீ – சூளாமணி:7 629/1,2
மூடிய மூரி நெடும் தெரு ஒப்பவும்
ஊடு செலற்கு அரிதாய் இடருற்றார் – சூளாமணி:7 655/3,4
ஒப்பவும் ஒப்பு_இல் உடம்பு உடம்பே கொண்டு உழல்வனவும் – நீலகேசி:1 81/4
மேல்


ஒப்பவே (2)

ஊழி பேர் எரியுள் நெய் சொரிந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1257/4
குன்றம் ஓர் குன்றம் கொண்டு எழுந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1517/4
மேல்


ஒப்பன் (1)

நெறிக்-கண் சென்று ஆறலைப்பார் ஒப்பன் நேர் நீ – நீலகேசி:4 336/4
மேல்


ஒப்பன (3)

கவை ஒப்பன கை_விரல் ஐந்துகளும் – நீலகேசி:5 492/1
தீய ஆய வெகுளியை ஒப்பன
மாய மானம் உலோபம் மனத்தன – நீலகேசி:5 529/1,2
குற்றம் என்ற குறளையே ஒப்பன
மற்றும் சால உள பிற மாண்பு_இல – நீலகேசி:5 535/1,2
மேல்


ஒப்பனகள் (1)

ஒழுக்கமும் கல்விகளும் உரைத்தனவே ஒப்பனகள்
இழுக்கு_இல்லா பெரும் தவத்து இலிங்கிகளை தான் கண்டு – நீலகேசி:4 269/1,2
மேல்


ஒப்பாய் (4)

ஆங்கு அவன் குலத்து உளான் எம் அதிபதி அவனோடு ஒப்பாய்
ஓங்கிய குலமும் செல்வ பெருமையும் உடைய நீயும் – சூளாமணி:6 549/1,2
விண்ணிடை இழிந்து வந்த விண்ணவர் கிழவன் ஒப்பாய்
மண்ணிடை என்னை இங்கு ஓர் பொருள் என மதித்து வந்தது – சூளாமணி:8 970/1,2
அன்னம்_அனையாய் அமிர்தின் மேலும் அமிர்து ஒப்பாய்
என்னை இவண் உற்றது என என்னும் இலை என்னா – சூளாமணி:10 1610/2,3
மருவியார்க்கு அமிர்தம் ஒப்பாய் மாற்றம் தா இதனுக்கு என்றான் – நீலகேசி:4 430/4
மேல்


ஒப்பார் (7)

கற்பக கொழுந்தும் காமவல்லி அம் கொடியும் ஒப்பார் – சூளாமணி:2 67/4
வெற்றி வேலவனோடு ஒப்பார் வேந்தர் மற்று இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 298/4
உடையவர் எவனொடு ஒப்பார் ஒருவர் மற்று இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 300/2
புல்லிய பொலம் கொம்பு ஒப்பார் புலவியுள் கலவி சென்று – சூளாமணி:6 559/1
ஆடலால் அரம்பை ஒப்பார் அவரில் ஆயிரரை ஈந்தான் – சூளாமணி:7 676/4
மன்னவர் மகளிர் ஈர்_எண்ணாயிரர் மயிலொடு ஒப்பார்
அன்னவர் அமிர்த செப்பு ஏர் அணி முலை குவடு பாய – சூளாமணி:10 1560/1,2
ஒன்றுமே என்று உரைப்பன் ஒப்பார் யார் – நீலகேசி:5 544/2
மேல்


ஒப்பார்கள் (1)

குல நலம் மிகு செல்கை கோவொடு ஒப்பார்கள் வாழும் – சூளாமணி:6 572/3
மேல்


ஒப்பார்களோடு (1)

நின்று போர் ஆடவர் நேர் ஒப்பார்களோடு
ஒன்று போர் உலகினை ஊழி ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1271/3,4
மேல்


ஒப்பாரும் (2)

ஒப்பாரும் பிறிது இவண் இன்று ஊழி நாள் பெயர்ந்து இழிவு இன்று – சூளாமணி:11 2066/2
அடைவு_இலா யோனியானாய் யாரும் ஒப்பாரும் இன்றி – நீலகேசி:4 446/1
மேல்


ஒப்பாள் (5)

கவ்விய காம தீயால் கயங்கிய மாலை_ஒப்பாள் – யசோதர:2 114/3
தாங்க அரும் கற்பின் தங்கை சசி என்பாள் சசியோடு ஒப்பாள் – சூளாமணி:2 63/4
ஈங்கு நம் குல கொம்பு ஒப்பாள் பிறந்த பின் இனியன் ஆகி – சூளாமணி:5 305/1
கொவ்வை துயில் கொண்ட துவர் வாய் கொடியொடு ஒப்பாள்
தெய்வ மணம் நாறு திரு மேனி புறம் காக்கும் – சூளாமணி:8 863/2,3
அடிகள் இ அவனி-தன் மேல் இழிந்ததும் அணங்கோடு_ஒப்பாள் – சூளாமணி:9 1146/1
மேல்


ஒப்பான் (13)

கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி இருந்த பின் குண_குன்று ஒப்பான்
முற்றிய உலகின் மூன்று காலமும் முழுதும் நோக்கி – சூளாமணி:3 105/2,3
குலம் கெழு குரிசில் கண்டாய் கொண்டல் வான் உருமோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 322/4
காய்ந்து எரி கனலின் வெய்யோன் கல்வியால் கடலோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 324/4
மண் எலாம் வணங்க நின்ற மழ களிற்று அரசோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:8 835/4
முடிவு கொள் உலகம் எய்தும் இன்ப மா மூர்த்தி ஒப்பான் – சூளாமணி:8 1108/4
அஞ்சினை பெரிதும் ஏடா என்றனன் அசனி ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1140/4
சினம் கெழு காலன் மற்றோர் காலன் மேல் சிவந்தது ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1149/4
சிறந்து எரி அனலோடு ஒப்பான் பணி கொண்டு திசைகள் ஓடி – சூளாமணி:9 1150/1
பெரியது ஓர் முனிவு கொண்டான் பிறை எயிற்று அரியோடு ஒப்பான்
எரியினுள் விளியலுற்றார் யார்-கொலோ அளியர் என்பார் – சூளாமணி:9 1152/3,4
ஆங்கு அவர் மொழிந்த போழ்தின் அரு வரை கரியது ஒப்பான்
ஈங்கு இவர் மாற்றம் நன்று ஈண்டு இருந்து இனி என்னை என்னா – சூளாமணி:9 1425/1,2
நீல மா மணி குன்று ஒப்பான் நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டான் – சூளாமணி:9 1442/4
இன தகை ஏற்று அரி இடி உரும் ஏறு எனும் இவற்றை ஒப்பான் – நீலகேசி:2 229/4
முயல் ஆனும் இல்லான் முகம் சிறிதே ஒப்பான்
வயல் ஆமை போல்வது ஓர் மக்குளி இலான் என்று – நீலகேசி:5 648/2,3
மேல்


ஒப்பிக்கும் (1)

உருவு ஆம் மறுதலை ஒப்பிக்கும் என்பாய் – நீலகேசி:7 752/2
மேல்


ஒப்பினரே (1)

ஊழாம் பிறப்பும் உவ்வாதம்_அல்லார் உரு ஒப்பினரே – நீலகேசி:1 76/4
மேல்


ஒப்பீர் (1)

கோள் வலி சீயம் ஒப்பீர் சூழ்ச்சியே குணம் அது என்றான் – சூளாமணி:5 248/4
மேல்


ஒப்பு (16)

ஒப்பு_இல் பாவையும் ஓவியம் போல் செம்பொன் – நாககுமார:4 102/3
ஒப்பு_இல் செய்கை உணர்ந்தது உணர்ந்த பின் – யசோதர:3 172/2
உன்னும் ஒப்பு_இல் உலோகித இ பெயர் – யசோதர:3 179/3
ஒளிரு பொன் உகிர் சரணங்கள் வயிர முள் ஒப்பு_இல போரின்-கண் – யசோதர:3 225/3
ஒப்பு உடைத்து உங்கள் சேரி உயர் நிலை செல்வம் எல்லாம் – சூளாமணி:6 528/2
ஒப்பு உடை புராண நல் நூல் உரைப்பது யான் அறிவன் என்றான் – சூளாமணி:6 563/4
இடை நிலம் உடைமையின் என்றும் ஒப்பு_இல – சூளாமணி:9 1268/2
ஒப்பு அடு துடி இடை ஒசிக்கும் உவவு உறு மதி முகம் உழற்றும் – நீலகேசி:1 72/3
ஒப்பவும் ஒப்பு_இல் உடம்பு உடம்பே கொண்டு உழல்வனவும் – நீலகேசி:1 81/4
நல்லவர் தீயவர் திப்பியர் ஒப்பு_இல் குமானுயரோடு – நீலகேசி:1 82/1
ஒப்பு_இல் தீய நாரகர் – நீலகேசி:1 91/2
ஒப்பு_இல் பெருமை உணர்விற்கு உயர் மாட்சி ஆமே – நீலகேசி:1 120/4
ஓதி வினை பயத்து ஒப்பு உரைப்பார்க்கு அன்றி – நீலகேசி:5 572/3
ஒப்பு யாதும் இல்லது உரைத்து அளியின் தான் உண்ணும் – நீலகேசி:6 696/2
மெய் வகையால் ஒப்பு_இல் மேற்கோள் முதலிய – நீலகேசி:7 763/3
முதியவர் நாள்களொடு ஒப்பு_இல இப்பொழுது ஒத்தலினும் – நீலகேசி:9 832/2
மேல்


ஒப்பு_இல் (8)

ஒப்பு_இல் பாவையும் ஓவியம் போல் செம்பொன் – நாககுமார:4 102/3
ஒப்பு_இல் செய்கை உணர்ந்தது உணர்ந்த பின் – யசோதர:3 172/2
உன்னும் ஒப்பு_இல் உலோகித இ பெயர் – யசோதர:3 179/3
ஒப்பவும் ஒப்பு_இல் உடம்பு உடம்பே கொண்டு உழல்வனவும் – நீலகேசி:1 81/4
நல்லவர் தீயவர் திப்பியர் ஒப்பு_இல் குமானுயரோடு – நீலகேசி:1 82/1
ஒப்பு_இல் தீய நாரகர் – நீலகேசி:1 91/2
ஒப்பு_இல் பெருமை உணர்விற்கு உயர் மாட்சி ஆமே – நீலகேசி:1 120/4
மெய் வகையால் ஒப்பு_இல் மேற்கோள் முதலிய – நீலகேசி:7 763/3
மேல்


ஒப்பு_இல (3)

ஒளிரு பொன் உகிர் சரணங்கள் வயிர முள் ஒப்பு_இல போரின்-கண் – யசோதர:3 225/3
இடை நிலம் உடைமையின் என்றும் ஒப்பு_இல
அடல் அரும் படையவை இரண்டும் அவ்வழி – சூளாமணி:9 1268/2,3
முதியவர் நாள்களொடு ஒப்பு_இல இப்பொழுது ஒத்தலினும் – நீலகேசி:9 832/2
மேல்


ஒப்பும் (1)

அன்பு அச்சம் ஆசை உலகோடு இலிங்கு ஆத்தர் ஒப்பும்
என் பெற்றும் ஏத்தல்_இலராய் எண் மயத்து நீங்கல் – நீலகேசி:1 122/2,3
மேல்


ஒப்புமை (1)

அன்ன தனது ஒப்புமை அமைந்ததோர் சவம்-தனை – உதயணகுமார:1 69/3
மேல்


ஒப்புமையால் (1)

மரம் கிளை ஒப்புமையால் உயிர் என்ன – நீலகேசி:4 368/1
மேல்


ஒர் (63)

ஆங்கு ஒர் நாளில் அரிவை துயிலிடை – உதயணகுமார:5 264/1
கணை சிலை பிடித்து ஒருவன் கண்டு ஒர் ஓலை முன் வைத்து – நாககுமார:4 121/3
மற்று ஒர் நாள் மன்னவன் மகிழ்ந்து கண்ணடி – யசோதர:2 79/1
வந்து ஒர் மா மயிலின் வயிற்று அண்டமாய் – யசோதர:3 162/2
வந்து ஒர் வாளியினால் மயில் வாட்டினான் – யசோதர:3 162/4
மற்று ஒர் நாள் மணிமண்டபத்தின் புடை – யசோதர:3 171/1
வந்து ஒர் ஆட்டின் மட பிணை ஆயதே – யசோதர:3 183/4
மற்று ஒர் நாள் மற_மாதிற்கு மன்னவன் – யசோதர:3 191/1
ஒர் உயிர் போல நெஞ்சத்து உருகி நைந்து உய்ய நிற்றல் – யசோதர:4 247/2
மாசு_இல் மா மணி மேனியின் வாசம் ஒர் ஓசனை மணம் நாற – யசோதர:5 328/1
தேசு ஒர் ஓசனை திளைத்திட முளைத்து எழு தினகரன் அனையார்கள் – யசோதர:5 328/2
உற்று இங்கு ஒர் காதல் கிளர தமிழ் நூற்கலுற்றேன் – சூளாமணி:0 3/2
மற்று இங்கு ஒர் குற்றம் வருமாயினும் நங்கள்_போல்வார் – சூளாமணி:0 3/3
மாறுகொண்டு சிலம்பும் ஒர் மாடு எலாம் – சூளாமணி:1 14/4
மற்று ஒர் நாள் அமரிகை கொடிகொள் மா மணி – சூளாமணி:3 85/1
பன்னி ஒர் நோன்பு மேற்கொண்டு பாங்கினால் – சூளாமணி:4 205/3
தார் அணி மார்பன் அன்றே தரணிக்கு ஒர் திலதம் ஆவான் – சூளாமணி:5 327/4
பாழியா நவின்ற தோள் பரதன் ஆங்கு ஒர் நாள் – சூளாமணி:5 398/2
அனல் விரவிய அலர் அணியது ஒர் அசோகம்-அது கண்டான் – சூளாமணி:6 439/4
மதியின் ஒளி வளர்கின்றது ஒர் மணியின் சிலை காட்ட – சூளாமணி:6 440/3
சால வாயில்-தாம் எலாம் ஒர் தாமரை தடத்திடை – சூளாமணி:6 480/3
அலத்தக குழம்பு தம் அடித்தலத்து ஒர் பாகமா – சூளாமணி:6 484/1
நிலத்தலத்து ஒர் பாகமா நீடு வாயில் கூடுவார் – சூளாமணி:6 484/2
சார ஆங்கு ஒர் கல் தலத்து இருந்து தான் விளம்பினான் – சூளாமணி:6 499/4
மீட்டு ஒர் சொல் கொடா விம்மிதத்தனாய் – சூளாமணி:7 588/3
காமம் என்பது ஒர் கள்அது உண்டு அரோ – சூளாமணி:7 615/3
மற்று ஒர் போழ்து_இலன் மன்னவன் ஆயினான் – சூளாமணி:7 616/4
ஆங்கு ஒர் நாள் இறைபெற்று அறிவின் கடல் – சூளாமணி:7 622/1
போந்து ஒர் புன்சொல் நிமித்தம் புறப்பட – சூளாமணி:7 632/3
கொண்டு நடை களி அன்னம் இரைப்பது ஒர்
மண்டு புனல் புரிசை பதி சார்ந்தார் – சூளாமணி:7 657/3,4
கொன்று ஒர் கோளரி கொடுமுடி உறைவதோ என்றான் – சூளாமணி:7 705/4
சென்று ஒர் வெம் கடம் சேர்ந்தனர் உச்சி மேல் – சூளாமணி:7 777/3
வெண் நிலா விரிந்த எல்லை போலும் இங்கு ஒர் பால் எலாம் – சூளாமணி:7 791/4
பன்னிய பளிக்கறை ஒர் பஞ்சணையின் மேலாள் – சூளாமணி:8 859/3
அடுத்து வீழும் ஒர் அணி இழை இளையவள் படுகின்றது அது காணாய் – சூளாமணி:8 886/4
முகிலிடை புகுவது ஒர் முறைமையை உடையன – சூளாமணி:8 946/2
இடை மாலை நிகழ்ந்து ஒர் ஏத்தரவம் – சூளாமணி:8 1075/3
மங்கல வனப்பினது ஒர் கோடி மடி தாங்கி – சூளாமணி:8 1093/1
வலம் பாராட்டி வந்தது ஒர் மாரி புயல் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1123/3
குலம் பாராட்டும் கொம்பும் ஒர் முல்லை கொடி ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 1123/4
தூணி முகத்தது சோர்வு_இல் ஒர் கை ஒரு – சூளாமணி:9 1244/1
ஒன்று தொடுத்தது ஒர் ஆயிரமாம் பல – சூளாமணி:9 1245/1
கன்னியை ஒர் காளை பிறன் எய்துவது கண்டும் – சூளாமணி:9 1286/2
பொரி போல் எழ உதையா இவன் வருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1311/4
புரையார் இடம் மறையும் இது பொருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1314/4
அரிது ஆங்கண் ஆவது எளிதாகுமாறு ஒர் அமர் செய்கை கொண்டு பிறர் முன் – சூளாமணி:9 1326/3
கரி தாங்கள் ஆன கழல் மன்னர் ஏறு வரும் அங்கு ஒர் காளை கடிதே – சூளாமணி:9 1326/4
கடி கமழ் பாரிசாதம் அதனோடு ஒர் காமவல்லி – சூளாமணி:10 1563/3
உற்றது ஒர் பிழைப்பு உடையனாய்விடின் உணர்ந்து – சூளாமணி:10 1612/3
மன்னன் ஒர் பிழைப்பும் இலன் மாதவனை நாடி – சூளாமணி:10 1613/1
களி யானை நால் கோட்டது ஒன்று உடைய செல்வன் கண் ஒர் ஆயிரம் உடையான் கண் விளக்கம் எய்தும் – சூளாமணி:11 1906/1
வென்றவன் கோயில் வலம்கொண்டு மீண்டும் ஒர்
பொன் தவழ் வேதிகை மண்டபம் புக்கான் – சூளாமணி:11 1913/3,4
ஆங்கு ஒர் முனிவன் அரும் தவ பல் குணம் – சூளாமணி:11 1914/1
ஒத்த உறையுள் இலக்கம் ஒர் முப்பது – சூளாமணி:11 1926/2
இத்துணை என்பது ஒர் எல்லை இலவே – சூளாமணி:11 1926/4
மூன்றும் ஒர் ஏழும் ஒழி பஃதும் பத்தினோடு – சூளாமணி:11 1948/1
கண் பற்றும் தாரோய் களிப்பது ஒர் நல்_வினை – சூளாமணி:11 1985/3
ஒர் ஐவர் சோதிடரும் ஒரு பதின் மேல் அறுவர் எனும் – சூளாமணி:11 2040/2
இடி முரசு அதிர ஒர் இளவல்-தன்னொடு – சூளாமணி:12 2090/3
பனி கடல் அன்னது ஒர் பாவமும் செய்தேன் – நீலகேசி:1 146/3
யான் செயும் பொருள் என்று அங்கு ஒர் ஏகாந்தன் – நீலகேசி:2 224/1
பிணி தரு பிறவிய மறு சுழி அறுவது ஒர்
துணிவு இது என நம துயர் கெடு முறைமையும் – நீலகேசி:4 452/1,2
உரை பல வகையினும் உள பொருள் உணர ஒர்
முரைசு என அதிரும் எம் முனைவரன் மொழியே – நீலகேசி:4 454/3,4
மேல்


ஒர்பால் (4)

இணங்கி எங்கும் இருக்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 15/4
உலவும் ஓதமும் ஓங்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 16/4
ஆலும் மா மயில் ஆலும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 21/4
பக்கம் நோக்கும் பறவை ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 22/4
மேல்


ஒர்வாறு (1)

பாடுவார் முரன்ற பண் மறந்து ஒர்வாறு பாடியும் – சூளாமணி:6 482/1
மேல்


ஒரீஇ (1)

நீல வாள் நெடும்_கணார் நிரந்து நெஞ்சு தாழ் ஒரீஇ
ஞாலம் ஆளும் நம்பிமாரின் மாலும் ஆகி நண்ணினார் – சூளாமணி:6 486/3,4
மேல்


ஒரு (126)

உளம் மலி கொள்கை ஆன்ற ஒரு தவன் கண்டு உரைத்தான் – உதயணகுமார:1 24/4
ஒரு மகன் புள்ளியிட்டது அறிந்திலன் – உதயணகுமார:1 33/3
என்னுடைய நல் தாயே நீ எனக்கு ஒரு வரம்கொடு – உதயணகுமார:2 138/1
ஆங்கு ஒரு காரணத்தில் தத்தை-பால் வந்திருந்தாள் – உதயணகுமார:4 230/1
உள் புடை இருப்ப நாளும் ஒரு குறைவு இன்றி துய்த்து – உதயணகுமார:4 241/2
உருமண்ணு இதனை செப்பும் முன் ஒரு தினத்தின் வேட்டை – உதயணகுமார:5 244/1
ஆவதன் ஒரு கூறு ஆகும் அரிய நல் பரத கண்டம் – நாககுமார:1 5/2
கஞ்ச மலர் திரு மார்பில் தரித்தாய் நீயே காலம் ஒரு மூன்று உணர்ந்த கடவுள் நீயே – நாககுமார:1 17/1
என அவள் சொல்ல நன்று என்று இனி ஒரு காரியத்தின் – நாககுமார:3 97/2
மருவி ஆளுமோ மற்று ஒரு சேவையோ – நாககுமார:4 104/2
மின்னின் இடை நேர் இழை மேனகி என ஒரு
மன்மதனை இச்சியாள் மாவியாளன் சொல்லலும் – நாககுமார:4 131/1,2
பொங்கும் ஆழியுள் ஒரு பூதிலகமாபுரம் – நாககுமார:4 134/1
ஒரு நிரையாய் மங்கையர் ஓசைசெய்ய கேட்ட பின் – நாககுமார:4 136/1
கறங்கு என வினையின் ஓடி கதி ஒரு நான்கினுள்ளும் – யசோதர:1 35/1
முழம் ஒரு மூன்றில் தொட்டு மூரி வெம் சிலைகள் ஐஞ்ஞூறு – யசோதர:1 37/1
உளது ஒரு நகர் அது உஞ்சயினி என்பவே – யசோதர:2 74/4
சந்திரமதி ஒரு தனயன் தந்தனள் – யசோதர:2 76/2
ஒரு மணி திலதம் போலும் உஞ்சயினிக்கு நாதன் – யசோதர:2 85/2
கைத்தலத்து ஒரு கல் திரள் வீசலும் – யசோதர:3 173/2
அந்தரத்து ஒரு கூனி நின்று ஆடுவாள் – யசோதர:3 181/1
ஆய கோபத்து அடர்த்து ஒரு வன் தகர் – யசோதர:3 188/2
மனம்கொளா ஒரு மானுட நாயினை – யசோதர:3 214/4
தேவி என்னை முனிந்தனை சென்று ஒரு
பாவி-தன்னை மகிழ்ந்த பயன்-கொலோ – யசோதர:3 220/1,2
ஒரு முனி தனியன் ஆகி ஒரு சிறை இருந்த முன்னர் – யசோதர:4 230/2
ஒரு முனி தனியன் ஆகி ஒரு சிறை இருந்த முன்னர் – யசோதர:4 230/2
ஒக்குமே ஒருவன் சங்கோடு ஒரு நில மாளிகை கீழ் – யசோதர:4 237/3
முறுவல் கொள் முகத்து நல்லார் முகத்து ஒரு சிலை வளைத்தான் – யசோதர:4 256/4
உற புணர்தல் அஞ்சி ஒரு வில்-கண் அவை நிற்ப – யசோதர:5 266/2
கருகரு கரிந்தனன் உருவின் ஒரு பாவை – யசோதர:5 291/1
ஒரு பதினோடு ஒரு பதினை உந்தி அதன் உம்பர் – யசோதர:5 295/1
ஒரு பதினோடு ஒரு பதினை உந்தி அதன் உம்பர் – யசோதர:5 295/1
ஒரு பதினொடு எழு கடல்கள் அளவும் ஒளி தாரோய் – யசோதர:5 295/4
எல்லை_இல இதுஇது என எண்ணி ஒரு நாவில் – யசோதர:5 296/3
தன் அருகு நின்ற ஒரு சண்டனை விடுப்ப – யசோதர:5 301/2
ஓத நீர் வட்டம்-தன்னை ஒரு துகள் போல உள்ளத்து – யசோதர:5 314/2
செய்த வெந்திய கொலை ஒரு துகள்-தனில் சென்று உறு பவம்-தோறும் – யசோதர:5 321/1
மை_இல் மா தவத்து ஒரு கடல் ஆடுதல் வலித்தனன் இது என்றான் – யசோதர:5 322/4
ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் காக்கும் – சூளாமணி:3 109/3
ஒரு மறுவும் இலை என்பது ஒழியாமல் உணர்த்துமே – சூளாமணி:4 184/2
ஒரு மறுவும் இலை என்பது ஒழியாமல் உணர்த்துகினும் – சூளாமணி:4 184/3
ஆங்கு ஒரு பெரும் சிறப்பு அயர்தல் மேயினாள் – சூளாமணி:4 212/4
ஊழ் வரவு அன்னதேனும் ஒரு வகை கருமம் எல்லாம் – சூளாமணி:5 249/1
ஒரு மணி திலதம் ஆக உடையது நிலம் அது என்றான் – சூளாமணி:5 326/4
திங்கள் நாள் அகவையில் திவிட்டன் ஆங்கு ஒரு
சிங்கம் வாய் பிளந்திடும் தெளி ஈது என்னவே – சூளாமணி:5 409/3,4
மாரி அம் தட_கையான் வருக என்று ஒரு
சீரிய திருமுகம் சிறப்பொடு ஈந்தனன் – சூளாமணி:5 428/2,3
மன்ன நின் மகற்கு ஒரு மகள் கருமம் உன்னி – சூளாமணி:6 445/3
செம் கண் நீள் முடி செல்வ சென்று ஒரு
திங்கள் நாளினுள் திவிட்டன் ஆங்கு ஒரு – சூளாமணி:7 607/1,2
திங்கள் நாளினுள் திவிட்டன் ஆங்கு ஒரு
சிங்கம் வாய் பக தெறுவன் என்பது – சூளாமணி:7 607/2,3
நாட்டியம் உணர்வார் ஒரு நால்வர் சேண் – சூளாமணி:7 650/3
அன்று எனில் திறைகொள கருதின் ஆங்கு ஒரு
குன்றின் மேல் பெறுவது என் வந்து கொள்க யான் – சூளாமணி:7 689/1,2
ஆக்கலாகா அசும்பு இருந்து கண்ணிற்கு ஒரு
நீக்க நீங்கா நிலம் போல தோன்றி புகில் – சூளாமணி:7 740/1,2
உக்க நெல் பொரியுற்று ஒரு சார் எலாம் – சூளாமணி:7 780/3
ஒளிர் வார் குழலாள் ஒரு மாது அவளுள் – சூளாமணி:7 811/2
ஒரு வரை அகலத்தின் ஒடுங்க புல்லினான் – சூளாமணி:7 821/4
என்னொடும் பெயர்தி நும் பாடிக்கு என்று ஒரு
பொன் நகர் மாளிகை புகுக என்று ஏயினான் – சூளாமணி:8 906/3,4
கோது_இலா குணம் புரி குன்று_அனாற்கு ஒரு
நீதிநூல் கடலின் நின்று அனைய நீர்மையார் – சூளாமணி:8 910/3,4
தேம் துவலை வீசி உளர்கின்றது ஒரு தென்றல் – சூளாமணி:8 1092/2
பேர்ந்தும் ஒரு கால் விரை பெருக்கி மெழுகிட்டான் – சூளாமணி:8 1095/3
திருத்தி ஒரு வால் வளை பயின்று திடர் சூழ – சூளாமணி:8 1096/2
பரப்பினன் அதற்கும் ஒரு வால் வளை பயின்றான் – சூளாமணி:8 1096/4
நான்முகன் வலத்து நல் இடத்தும் ஒரு காவல் – சூளாமணி:8 1097/1
ஒரு பால் முடி மேல் உருள் ஆழி உதைத்து – சூளாமணி:9 1236/1
தூணி முகத்தது சோர்வு_இல் ஒர் கை ஒரு
பாணி முகத்தது பண்புறு வெம் சிலை – சூளாமணி:9 1244/1,2
வாளினால் ஒரு
தோளை வீழ்த்த ஓர் – சூளாமணி:9 1302/1,2
வில் ஒரு கையின் ஏந்தி வெம் கணை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1306/1
மேலால் இலங்கு மணி கேடகத்தின் ஒரு பால் விலங்கி ஒரு பால் – சூளாமணி:9 1332/3
மேலால் இலங்கு மணி கேடகத்தின் ஒரு பால் விலங்கி ஒரு பால் – சூளாமணி:9 1332/3
வெவ் வேல் தெருட்டி ஒரு தோள் நிமிர்த்தி விரல் ஒன்று சுட்டி வரவே – சூளாமணி:9 1333/3
நெய்யுற்ற வேலும் ஒரு தோளும் வீழ ஒரு தோளின் நீடு செருவை – சூளாமணி:9 1334/1
நெய்யுற்ற வேலும் ஒரு தோளும் வீழ ஒரு தோளின் நீடு செருவை – சூளாமணி:9 1334/1
தொடங்குகின்ற சுடு சரங்கள் சுருங்கி ஒரு கை செவி-காறும் – சூளாமணி:9 1342/1
முடங்கும் ஒரு கை சிலை வளையா நிமிரும் கண்டது இத்துணையே – சூளாமணி:9 1342/2
ஓர்ந்து அவன் மனத்து விஞ்சை ஒரு புடை எய்தலோடும் – சூளாமணி:9 1426/1
மதி ஒரு பாலது ஆக வானவில் மருங்கு கோலி – சூளாமணி:9 1438/3
ஓதிய மருங்குல்-தன் மேல் ஒரு கை வைத்து ஒரு கை-தன்னால் – சூளாமணி:10 1565/3
ஓதிய மருங்குல்-தன் மேல் ஒரு கை வைத்து ஒரு கை-தன்னால் – சூளாமணி:10 1565/3
ஓடி மண்டி வருவான் ஒரு பாலால் – சூளாமணி:10 1580/2
ஒரு முகத்தனகள் அன்றி உதிர்த்து – சூளாமணி:10 1583/2
மாதவன் மொழிதலும் மன்னன் ஆங்கு ஒரு
போதினால் புடைத்தனன் புடைத்தலோடும் இங்கு – சூளாமணி:10 1594/1,2
சென்று ஒரு மணி சிலாவட்டம் ஏறினான் – சூளாமணி:10 1595/4
வந்து அணையும் எல்லை உள் மயங்கி ஒரு மாற்றம் – சூளாமணி:10 1605/2
ஊழி தேர் அரசு இறைஞ்ச உலகு எலாம் ஒரு குடை கீழ் உறங்க காத்த – சூளாமணி:10 1804/3
உருள் ஆழியானும் ஒளி மணி முடி மேல் கை வைத்து ஒரு பாலில் வர உலக நின் உழையது ஆக – சூளாமணி:11 1907/3
ஊற்று செறித்த ஒரு பெயர் மா தவன் – சூளாமணி:11 1915/2
ஒறுப்பர் சிலரை அவரும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1935/4
புடைப்ப நடுங்கி புரள்வர் ஒரு சார் – சூளாமணி:11 1936/4
உரிப்பர் உடலை அவரும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1938/4
மறிப்பர் மலை மிசை மற்றும் ஒரு சார் – சூளாமணி:11 1940/4
நாவும் அழுக நரல்வர் ஒரு சார் – சூளாமணி:11 1941/4
கழல்வனர் வீழ்ந்து கரிவர் ஒரு சார் – சூளாமணி:11 1942/4
ஊன் நெய் உருகும் உழக்கும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1960/4
நலியும் இவை என நையும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1965/2
கலியவர் கையுள் கழியும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1965/4
எண்களையின்று இடர் எய்தும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1966/4
ஓவலர் வாழ்வது ஒரு பளிதோபம் என்று – சூளாமணி:11 1976/3
தன் கைப்பொருளும் இழந்து தனக்கு ஒரு
புன்கண் கதி செல்லும் வாயில் புணர்ப்பவன் – சூளாமணி:11 1999/1,2
ஒன்ற உரைப்பின் ஒரு நால் வகைப்படும் – சூளாமணி:11 2015/2
ஓவு_அரிய பெரும் புகழாய் ஒரு வகையால் உரைப்ப கேள் – சூளாமணி:11 2039/4
ஒர் ஐவர் சோதிடரும் ஒரு பதின் மேல் அறுவர் எனும் – சூளாமணி:11 2040/2
மன்னவரை வணங்கியும் தம் மனம் மகிழ்வர் ஒரு சாரார் – சூளாமணி:11 2043/4
மன் பெரும் மா தவத்தினால் வரும் ஒரு நாள் ஈறு உடையது – சூளாமணி:11 2060/3
பவணத்தார்க்கு ஒரு கடலாம் மிகை அமரும் பல்லம் ஒன்றாம் – சூளாமணி:11 2061/1
வாங்கு ஒலி நீர் ஒரு மூன்று வாழ்வு என்ப மணி முடியாய் – சூளாமணி:11 2063/4
ஒரு வழி அல்லது இங்கு உரைப்பது இல்லையே – சூளாமணி:12 2069/4
ஓங்கிய உலகிற்கு எல்லாம் ஒரு பெரும் கிழவன் ஆனான் – சூளாமணி:12 2119/4
யாமம் நீங்கலும் அரசன்-தன் ஒரு மகள் உரை சால் – நீலகேசி:1 59/1
தோடு கொண்டு ஒரு செவி விளங்க துளங்குவ மகரம் ஒன்று ஆட – நீலகேசி:1 67/1
புக்கு இருந்து ஒரு மனை உறைவார் போவதும் வருவதும் கண்டால் – நீலகேசி:1 70/1
ஓதினாள் நின்று ஒரு பகல் எல்லையும் – நீலகேசி:2 206/3
குழு கொம்பர் பிடித்து ஒரு கால் குஞ்சித்து நின்று-தான் – நீலகேசி:4 269/4
சொல்லுவன் அல்லன் ஒரு வகையா சொலின் அ வகையால் – நீலகேசி:4 384/3
தொக்க இரண்டும் உடன் ஆதலின் தூய்து ஒரு பால் – நீலகேசி:4 407/2
ஒன்றின் இயற்கை ஒரு வான் பொருட்கு இல்லை என்றே – நீலகேசி:4 414/1
உடனே அவை தோன்றி ஒரு கணத்துள் – நீலகேசி:5 491/2
உண்டு அங்கு ஒரு குணி ஆங்கு அவை-தாம் குணம் ஆகும் அன்றேல் – நீலகேசி:5 495/2
ஒரு பிண்டம் கொண்டு ஆங்கு உயிர்க்கு உறுதியிட்டு – நீலகேசி:5 640/3
உச்சேதம்-தானும் ஒரு வகையால் அ வகையே – நீலகேசி:5 657/1
கணமே எனினும் ஒரு காலம் இலை – நீலகேசி:6 677/4
உடையள் இவள் தன் உதரத்து ஒரு பெண் – நீலகேசி:6 709/1
முன் இலாம் ஒரு வன் பொழுதும் முடிவு ஆம் – நீலகேசி:6 710/4
ஆழ்ச்சி ஒரு பாலது அல்லன தம்மோடு ஆழாது – நீலகேசி:6 727/1
ஏழ்ச்சி ஒரு பால் அது தன்னொடும் இன்னது என்ன – நீலகேசி:6 727/2
ஓங்க ஒரு கொடி நட்டு உரைக்கிற்பவன் – நீலகேசி:7 730/2
என்னவும் இந்தியம் ஐந்து ஐந்து ஒரு மனம் – நீலகேசி:7 735/2
ஓதிய எல்லாம் ஒருவனின் அங்கு ஒரு
நீதி வகையால் நெறிமைப்படுதலும் – நீலகேசி:7 767/1,2
ஊரது நடுவண் ஒரு உறையுளில் மலம்பெய்திட்டு ஒளித்து ஒழியின் – நீலகேசி:9 829/2
மேல்


ஒருகால் (1)

ஆட்டு ஒருகால் மயில் பீலி உகும் அவை – நீலகேசி:4 334/1
மேல்


ஒருங்காக (1)

ஒருங்காக உதிர்த்தக்கால் உயிர் தூய்மை வீடு என்றாள் – நீலகேசி:4 313/4
மேல்


ஒருங்கிட (1)

உலகு எலாம் அவர் ஒருங்கிட விடும் – உதயணகுமார:6 321/2
மேல்


ஒருங்கு (29)

ஒருங்கு முன் கையின் மீதில் ஓர் ஐஞ்ஞூறு அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 226/3
ஓர் இயல் அறம் பத்தோடும் ஒருங்கு பன்னிரண்டு சிந்தை – உதயணகுமார:6 333/3
உற்றுடனே மாதரை ஒருங்கு அழைக்க வந்தார் – நாககுமார:5 156/2
உலகம் மூன்றும் ஒருங்கு உணர் கேவலத்து – யசோதர:0 1/1
ஐ வகை ஒழுக்கம் என்னும் அரும் கலம் ஒருங்கு அணிந்தார் – யசோதர:1 54/1
பெரும் குழு ஒருங்கு சூழ பெறற்கு அரும் குணங்கள்-தம்மால் – யசோதர:5 318/2
உருக்க வேந்தன் ஒருங்கு உறைகின்ற நாள் – சூளாமணி:4 149/2
ஒருங்கு மற்று உளோர் உரைத்த வார்த்தையும் – சூளாமணி:7 591/3
ஒருங்கு அலர்ந்து உலகின் மிக்க மகளிரது உருவம் எல்லாம் – சூளாமணி:8 987/3
ஒருங்கு இயன்று ஒளி நகை உமிழ நோக்கினாள் – சூளாமணி:8 1043/4
வாழ் உயிர் ஒருங்கு வாரி மறி கடல் நடுவண் பெய்வான் – சூளாமணி:9 1154/2
மாதிரத்து ஒசிந்தவே போல் வந்து ஒருங்கு இருவர் நின்றார் – சூளாமணி:9 1203/4
ஒருங்கு செய் வள நகர் அடைந்த ஒண் சிறை – சூளாமணி:9 1505/2
ஓவு_அல இரண்டும் நின்று ஒருங்கு வீழ்தர – சூளாமணி:9 1553/2
மாதர் வண்டு ஒருங்கு பேர மழையிடை நுடங்கும் மின் போல் – சூளாமணி:10 1639/2
தார் புனை மார்பன்-தன் மேல் தரங்க நீர் ஒருங்கு தூவி – சூளாமணி:10 1674/3
சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி – சூளாமணி:10 1757/3
ஒருங்கு இ உலகத்து உயிர்களும் என்றாள் – நீலகேசி:4 363/4
ஒருங்கு தம் காரணத்து ஆக்கம் உணர்த்தும் – நீலகேசி:4 366/2
உள எலா பொது குணத்தான் ஒருங்கு கோளீயும் என்னில் – நீலகேசி:4 438/2
ஊர் இது காடு இது-தான் எனல் என்னை ஒருங்கு உளவேல் – நீலகேசி:5 502/1
ஈர் உணர்வு இல்லை இரு_மூன்று ஒருங்கு உள என்று உரைக்கும் – நீலகேசி:5 508/3
இச்சை இல்லாமையின் எல்லாம் ஒருங்கு உணரா எனினும் – நீலகேசி:5 510/1
ஒருங்கு குறியோடு உணர்வு தோன்றி உடன் கொள்க – நீலகேசி:5 525/1
ஒருங்கு புலம் தோன்றி அவை ஒத்த கெடல் ஆனால் – நீலகேசி:5 525/2
ஒருங்கு குறியோடு உணர்வு தோன்றல் இல ஆமே – நீலகேசி:5 525/3
ஒருங்கு புலம் தோன்றுதலின் ஒன்றும் உணர்வு இல்லை – நீலகேசி:5 525/4
ஓடும் மலரும் ஒருங்கு உள ஆதலின் – நீலகேசி:5 620/1
ஒருங்கு இருந்தார்கட்கு உடன் அவை எல்லாம் – நீலகேசி:7 733/1
மேல்


ஒருங்குடன் (5)

ஒத்த பங்கம் ஈரேழும் ஒருங்குடன் பயின்றனர் – உதயணகுமார:6 364/4
ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் விழுங்கலுற்று – சூளாமணி:8 838/3
ஒத்து நின்று உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் குளிர ஓம்பி – சூளாமணி:8 934/1
யாமம் இங்கு ஒருங்குடன் அகல என்று போய் – சூளாமணி:8 1054/3
இச்சை எல்லாத்திற்கும் வேறேல் ஒருங்குடன் எய்தும் அன்றி – நீலகேசி:5 510/2
மேல்


ஒருங்கே (5)

உள்ளது எல்லாம் ஒருங்கே அடிப்படுத்து – உதயணகுமார:5 272/2
ஒன்று அ நோய் பகை ஒருங்கே உடைந்து வெம் களத்து உதிர – நீலகேசி:2 154/3
கண்ணினால் ஒன்றும் காணாய் காணவும் உள பொருள் ஒருங்கே
பெண்ணும் அல்லவும் சாராய் பிரிதல்_இல் பேர்_இன்பம் உடையை – நீலகேசி:2 159/1,2
கோள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே கொள்ளுமேல் ஈர்ம் குவள்ளை – நீலகேசி:4 436/2
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல – நீலகேசி:4 436/3
மேல்


ஒருத்தன் (1)

பட்டுப்போய் உருண்டான் அவருள் அங்கு ஒருத்தன் பரு வரை கரியது ஒன்று அனையான் – சூளாமணி:9 1325/2
மேல்


ஒருத்தனுக்கொருத்தன் (1)

ஒருத்தனுக்கொருத்தன் கூற கேட்டு உற்று செய்து வாழ – சூளாமணி:7 667/3
மேல்


ஒருத்தி (9)

கரும் கணி பதுமை தோழி காரிகை ஒருத்தி வந்தாள் – உதயணகுமார:4 226/4
ஆடை கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது அங்கு அடைப்பை தன் – சூளாமணி:6 467/1
மாடு கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது மணி கலம் – சூளாமணி:6 467/2
அம் சில மொழியவள் ஒருத்தி ஆங்கு அயர் – சூளாமணி:8 1047/3
துனி வரவு_இல் என ஒருத்தி சொல்லினாள் – சூளாமணி:8 1048/4
கோது என கொள்-மின் என்று ஒருத்தி கூறினாள் – சூளாமணி:8 1049/4
உரை செறி மறுகில் என்று ஒருத்தி கூறினாள் – சூளாமணி:8 1052/4
உரிமை கொள் உழையர் உள்ளாள் ஒருத்தி வாசித்து உணர்த்த – சூளாமணி:10 1696/3
ஓடி வந்து ஒருத்தி வீழ்ந்தாள் உழையவர் அறுவர் பட்டார் – சூளாமணி:12 2117/3
மேல்


ஒருத்தி-தன்னை (2)

தன் மகள் ஒருத்தி-தன்னை தந்தனன் போகும் என்றான் – சூளாமணி:3 107/4
பெரும் பிணா ஒருத்தி-தன்னை பெய்_வளை விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:10 1562/3
மேல்


ஒருத்திக்கா (1)

ஏதிலாள் ஒருத்திக்கா என்னை செய்த இ – சூளாமணி:10 1594/3
மேல்


ஒருதலை (1)

பிணி மிகு பேய் வனம் இதனுள் பேதுறல் ஒருதலை பிறவோ – நீலகேசி:1 68/3
மேல்


ஒருதனி (2)

ஓசனிக்கின்றது என்ன ஒருதனி நின்ற நீ யார் – நாககுமார:3 93/2
உரிமையின் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஒருதனி விளக்கம் ஆகி – யசோதர:1 53/3
மேல்


ஒருநாள் (2)

ஆயின் நோய்_இன்மையின் நேர்ந்தாய் அ வழி ஒருநாள்
தீயினும் வெய்ய நோய் சேர்தலையும் காண்டும் நீ – நீலகேசி:6 694/2,3
பின்றை ஒருநாள் பெயராதது ஓர் பெற்றியஃதால் – நீலகேசி:6 719/2
மேல்


ஒருப்படுகின்றதே (1)

ஓத உள்ளம் ஒருப்படுகின்றதே – யசோதர:0 2/4
மேல்


ஒருப்படுத்தி (1)

இருக்கும் வாய் ஒருப்படுத்தி இங்கு ஈது நுனக்கு உரைத்தாரை – நீலகேசி:3 266/2
மேல்


ஒருப்படுத்து (2)

ஒன்றி யாம் இங்கண் உள்ளது ஒருப்படுத்து உய்ப்ப கொண்டு – சூளாமணி:7 671/3
பவர் உடைய விறகு இறுத்து பல கலங்கள் ஒருப்படுத்து உற்று – நீலகேசி:4 279/2
மேல்


ஒருப்பு (1)

ஓதினார்க்கும் உணர்வு ஒருப்பு ஆயதே – நீலகேசி:2 212/4
மேல்


ஒருபால் (4)

ஒன்றி நின்று அதிரும் ஒருபால் எலாம் – சூளாமணி:1 13/4
ஊறி வந்து ஒழுகும் ஒருபால் எலாம் – சூளாமணி:1 19/4
நறவு உண்டு ஒருபால் நகுவார் ஒருபால் – சூளாமணி:8 1083/1
நறவு உண்டு ஒருபால் நகுவார் ஒருபால்
புறவுண்டு அகலா அமிர்தம் புணர்வார் – சூளாமணி:8 1083/1,2
மேல்


ஒரும் (1)

ஒரும் ஆத்துமனை உரைத்திடுக என்றாள் – நீலகேசி:7 747/4
மேல்


ஒருமையால் (2)

ஒருமையால் துன்பம் எய்தும் ஒருவனை உம்மையாலே – சூளாமணி:5 267/1
ஒருமையால் அறம் தெளிந்த உழ புலையர் முதலானார் – நீலகேசி:2 180/4
மேல்


ஒருமையாலே (1)

இருமையும் ஒருமையாலே இயற்றலின் இறைவன் போல – சூளாமணி:5 267/3
மேல்


ஒருவகை (1)

ஒருவகை எழில் மனம் இரு வகை துறவுடன் – உதயணகுமார:6 363/1
மேல்


ஒருவர் (10)

நீங்கலர் ஒருவர் உள் புக்கு இருவரும் ஒருவர் ஆகி – யசோதர:2 91/3
நீங்கலர் ஒருவர் உள் புக்கு இருவரும் ஒருவர் ஆகி – யசோதர:2 91/3
மற்று ஒருவர் இல்லை தக்கது துணிக என்ன – யசோதர:2 102/2
ஒருவரின் ஒருவர் மிக்கு உடையராதலால் – சூளாமணி:3 84/2
உடையவர் எவனொடு ஒப்பார் ஒருவர் மற்று இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 300/2
உருவத்தால் இருவர் ஆகி உள்ளத்தால் ஒருவர் ஆனார் – சூளாமணி:8 1112/4
பொருவர் என்னப்படுவார் அங்கு ஒருவர் போந்து பொர ஒருவர் – சூளாமணி:9 1339/3
பொருவர் என்னப்படுவார் அங்கு ஒருவர் போந்து பொர ஒருவர்
ஒருவி நிற்றல் உரம்-கொல்லோ என்றான் உவணம் ஏந்தினான் – சூளாமணி:9 1339/3,4
தேர்ந்துகொண்டு ஒருவர் இன்றி தெய்வமே செகுத்திடு என்றான் – சூளாமணி:9 1426/4
எளியானை எந்தை பெருமானையே அல்லால் இறையாக ஈங்கு ஒருவர் எண்ணும் ஆறு என்னே – சூளாமணி:11 1906/4
மேல்


ஒருவர்-கண் (2)

ஒருவர்-கண் உறவு_இலள் உணர்ந்து கொள்-மினே – சூளாமணி:12 2082/4
உற்று நன்கு ஒருவர்-கண் நிற்குமாய்விடின் – சூளாமணி:12 2084/1
மேல்


ஒருவர்-தம் (1)

என்னை-கொல் ஒருவர்-தம் மேல் ஒருவர்க்கு இங்கு உள்ளம் ஓட – சூளாமணி:2 66/3
மேல்


ஒருவர்க்கு (1)

என்னை-கொல் ஒருவர்-தம் மேல் ஒருவர்க்கு இங்கு உள்ளம் ஓட – சூளாமணி:2 66/3
மேல்


ஒருவராய் (2)

இருவரும் இறைவன் உள்ளத்து ஒருவராய் இனியர் ஆனார் – சூளாமணி:2 65/4
எங்கு உளர் உலகுக்கு எல்லாம் ஒருவராய் இனிய நீரார் – சூளாமணி:8 1031/4
மேல்


ஒருவரால் (1)

ஒருவரால் உரைக்கல் ஆமோ உலந்தன அனந்தம் அன்றோ – யசோதர:1 40/4
மேல்


ஒருவரின் (1)

ஒருவரின் ஒருவர் மிக்கு உடையராதலால் – சூளாமணி:3 84/2
மேல்


ஒருவரும் (2)

ஒருவரும் ஏற்பார் இன்றி ஓர்ந்து அவள் நெஞ்சம் கூர்ந்து – உதயணகுமார:4 228/1
ஒக்க நின்றார்கள் வையத்து ஒருவரும் இல்லை அன்றே – யசோதர:1 43/4
மேல்


ஒருவரையொருவர் (1)

மறம் தலைமயங்கி வையத்து ஒருவரையொருவர் வாட்ட – சூளாமணி:5 266/1
மேல்


ஒருவல் (1)

கொலையினில் ஒருவல் இன்றி கொண்டனென் அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:4 245/3
மேல்


ஒருவழி (2)

தோடு உடைந்து ஒருவழி தொகுத்தல் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1398/4
உடைய தன் உலகம் மூன்றும் ஒருவழி படுக்கலுற்று – சூளாமணி:12 2112/3
மேல்


ஒருவழியாலும் (1)

ஒருவழியாலும் சீவன் உண்டு என கண்டது இல்லை – யசோதர:4 234/3
மேல்


ஒருவற்கேனும் (1)

உரம் தனக்கு உயர ஏந்தி உய்த்திடும் ஒருவற்கேனும்
அரும் தவம் அரைச_பாரம் அவை பொறை அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:5 273/2,3
மேல்


ஒருவன் (50)

சற்புருடு ஒருவன் வந்து சார்ந்து அவதரித்து மிக்க – உதயணகுமார:1 12/2
செயம்-தனில் ஒருவன் கையில் சேனை-தன் மரணம் கண்டும் – நாககுமார:3 85/2
அங்கு அவர் தம்முளே அறிந்து ஒருவன் சொலும் – நாககுமார:3 88/2
ஓதிய குரலன் ஆகி ஒருவன் நின்று அலறுகின்றான் – நாககுமார:3 91/3
பூசலிட்டு ஒருவன் கூவ புரவல குமரன் கேட்டு – நாககுமார:3 93/1
வாள் கரம் சுழற்றி நிற்பான் வியந்தரன் ஒருவன் என்ன – நாககுமார:3 98/1
கணை சிலை பிடித்து ஒருவன் கண்டு ஒர் ஓலை முன் வைத்து – நாககுமார:4 121/3
துவளுமாறு ஒருவன் எல்லி தொடங்கினன் நோவ என்றாள் – யசோதர:2 98/4
ஒக்குமே ஒருவன் சங்கோடு ஒரு நில மாளிகை கீழ் – யசோதர:4 237/3
கேள் ஒருவன் வந்து இடை புகுந்து அரச கெட்டேன் – யசோதர:5 267/3
சென்றனன் அறிவு காட்சி திருவறத்து ஒருவன் ஆனான் – யசோதர:5 310/3
மங்கையர் இருவர் ஆகி மன்னவன் ஒருவன் ஆகி – சூளாமணி:2 68/1
மின் மலர்ந்து இலங்கு பைம்பூண் விஞ்சை வேந்து ஒருவன் வந்து – சூளாமணி:3 107/3
ஒட்பமாய் உரைக்க_வல்லான் ஒருவன் ஓர் ஓலை கொண்டு – சூளாமணி:3 108/3
ஒன்று நன்று என உணர்ந்து ஒருவன் கொள்ளுமேல் – சூளாமணி:4 236/1
மடம் தவழ் ஒருவன் மேல்கொண்டு அன்னது ஓர் வகையிற்று ஆமே – சூளாமணி:5 251/4
உரிதினின் ஒருவன் செய்த ஊழ்_வினை உதயம் செய்து – சூளாமணி:5 274/1
ஓங்கிய நெடும் குடை ஒருவன் ஆயினான் – சூளாமணி:5 397/3
வில் நவில் தட கை விறல் வேல் ஒருவன் வேண்டி – சூளாமணி:6 445/2
ஊட்டினார் அவன் அமரருள் ஒருவன் ஒத்து ஒளிர்ந்தான் – சூளாமணி:6 471/4
வரிந்த கச்சையன் ஒருவன் வந்து வண்டு – சூளாமணி:7 583/3
ஓதும் மாண்பினான் ஒருவன் ஒற்றனாய் – சூளாமணி:7 608/2
தெருளுமாறு ஒருவன் சொல்ல கேட்டலும் சேணில் வாழ்வார் – சூளாமணி:9 1135/3
தமருள் அங்கு ஒருவன் வந்து சக்கிரவாளம்-தன்னுள் – சூளாமணி:9 1145/3
கடிவினை நிலையும் அன்றே கண்டு வந்து ஒருவன் கூற – சூளாமணி:9 1146/2
கனல்வது ஓர் கால ஒள் வாள் கடைக்கணித்து ஒருவன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1165/4
ஓவுதல் இன்றி ஓதி வைத்தது அங்கு ஒருவன் என்றான் – சூளாமணி:9 1179/4
ஒன்று வில் இரண்டு தோள் ஒருவன் எய்யவே – சூளாமணி:9 1255/1
தாழி பேர் விலன் தமன் ஒருவன் கூறினான் – சூளாமணி:9 1257/3
ஊடு அகம் மடுத்து ஒருவன் உந்தி நனி வந்தான் – சூளாமணி:9 1282/4
ஓவு_இல் அயில் வீசும் ஒருவன் அது விலக்கும் – சூளாமணி:9 1291/1
காவலொடு மீளும் ஒருவன் அவர் கருத்தின் – சூளாமணி:9 1291/2
தார் செய் தானவர்கள்-தம்முள் தானவன் ஒருவன் வந்தான் – சூளாமணி:9 1307/4
சுடர் மாலைகள் விடு சூலமொடு ஒருவன் திரிகின்றான் – சூளாமணி:9 1308/4
ஒருவனை ஒருவன் அங்கு அஞ்சி ஓடுமேல் – சூளாமணி:9 1380/3
ஒருவன் மேல் நால்வரும் யானை ஓட்டினார் – சூளாமணி:9 1410/4
ஒருவன் ஓர் நாஞ்சிலால் ஊழி_தீ புரை – சூளாமணி:9 1416/1
அனல்படு மனத்தன் அங்கு ஒருவன் ஆயினான் – சூளாமணி:9 1418/4
விஞ்சையன் ஒருவன் தோன்றி விசும்பின் ஆறு இழிந்து வந்து – சூளாமணி:10 1694/2
தேவி_கோன் தமன் தொழுது ஒருவன் செப்பினான் – சூளாமணி:10 1727/4
வீடு_இல் ஒருவன் விசிறும் வளையமும் – சூளாமணி:11 1921/2
நால் நவிர் பற்றுபு நாலும் ஒருவன் ஓர் – சூளாமணி:11 1988/2
ஆடவன்-தானும் போழ்து கழித்து வந்து ஒருவன் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:12 2117/4
அன்னவர் தம்முளானே குறை பிணம் ஒருவன் ஆகி – சூளாமணி:12 2118/2
எண்ணியும் உணர்தலால் இலை சுமக்கும் ஒருவன் போல் – நீலகேசி:2 193/3
உறையல ஒருவன் கண்ணே உடன் அவை ஆக ஒட்டி – நீலகேசி:4 434/2
உணர்ந்து செய்து உண்பான் ஒருவன் இல் என்றி – நீலகேசி:5 575/2
தீயான் ஒருவன் நின் தேவனும் என்றாள் – நீலகேசி:7 774/4
யார் அது செய்தவர் அறியில் இங்கு உரை எனில் அங்கு ஒருவன்
ஊரது நடுவண் ஒரு உறையுளில் மலம்பெய்திட்டு ஒளித்து ஒழியின் – நீலகேசி:9 829/1,2
ஒருவன் காரியம் அன்று உணர்வு என்கின்றாய் – நீலகேசி:10 867/3
மேல்


ஒருவன்-தன்னை (1)

தாரணி வனராசற்கு தாயத்தான் ஒருவன்-தன்னை
சீர் அணி குமரன் தோழன் சிறந்து அணி மாமன் கூட – நாககுமார:3 100/1,2
மேல்


ஒருவனது (1)

ஒருவனது இரண்டு யாக்கை ஊன் பயில் நரம்பின் யாத்த – சூளாமணி:7 776/1
மேல்


ஒருவனவே (1)

உழப்பு அறிவு குறி செய்கை ஒருவனவே என சொன்னார்க்கு – நீலகேசி:4 304/3
மேல்


ஒருவனாக (1)

குறி கொண்டு ஆயிரத்தினோரை கொன்றிடும் ஒருவனாக
செறியும் ஐஞ்ஞூறு பேரும் சீர்மையில் கரத்தினாரை – நாககுமார:2 61/2,3
மேல்


ஒருவனால் (1)

ஒன்றிய செவிடும் ஊமும் ஒருவனால் பெறுதல் உண்டோ – யசோதர:4 246/3
மேல்


ஒருவனாலே (1)

வீங்கு நீர் உலகம் காக்கும் விழு நுகம் ஒருவனாலே
தாங்கலாம் தன்மைத்து அன்று தளை அவிழ் தயங்கு தாரீர் – சூளாமணி:5 245/1,2
மேல்


ஒருவனின் (1)

ஓதிய எல்லாம் ஒருவனின் அங்கு ஒரு – நீலகேசி:7 767/1
மேல்


ஒருவனுக்கு (3)

அன்று அது என்று ஒருவனுக்கு அறிவு தோன்றுமே – சூளாமணி:4 236/2
ஒளியினால் பெரியன் ஆய ஒருவனுக்கு உவப்ப செய்து ஓர் – சூளாமணி:7 669/1
துட்ட போர் யானை தூமகேதனனும் தோற்குமோ ஒருவனுக்கு என்று – சூளாமணி:9 1325/3
மேல்


ஒருவனேயோ (1)

வினை செய்தான் துய்க்குமோ வேறு ஒருவனேயோ
அனைவருமோ இல்லையோ சொல்லாயோ என்ன – நீலகேசி:5 641/1,2
மேல்


ஒருவனை (8)

துன்னிய புதல்வர்-தாமும் ஒருவனை சேவைபண்ணும் – நாககுமார:3 77/3
உற்றதோர் குழியின் மூடி ஒருவனை சில நாள் வைத்தும் – யசோதர:4 235/3
ஓர் அருள் ஆழியை உலகு உடை ஒருவனை
ஓர் அருள் ஆழியை உலகு உடை ஒருவனை – சூளாமணி:4 216/2,3
ஓர் அருள் ஆழியை உலகு உடை ஒருவனை
சீர் அருள் மொழிய நின் திரு_அடி தொழுதனம் – சூளாமணி:4 216/3,4
ஒருமையால் துன்பம் எய்தும் ஒருவனை உம்மையாலே – சூளாமணி:5 267/1
ஒருவனை ஒருவன் அங்கு அஞ்சி ஓடுமேல் – சூளாமணி:9 1380/3
நீயும் ஒருவனை நின் குலத்து ஆதி-கண் – சூளாமணி:11 2021/2
உருட்டுவான் ஒருவனை உவந்து நாடுமோ – சூளாமணி:12 2077/4
மேல்


ஒருவனோடும் (1)

விரை கதிர் அலங்கல் செம் கேழ் விண் இயங்கு ஒருவனோடும்
வரைக்கு எதிர்ந்து இலங்கும் மார்பின் மன்னவ குமர செல்வர் – சூளாமணி:6 505/1,2
மேல்


ஒருவா (1)

ஆக்கிய மூன்றில் அறிவும் அருவால் அவை ஒருவா
பாக்கியம் செய்தாய் பரிசங்கள் கொள்ளும் பரிசு என்னையோ – நீலகேசி:5 515/3,4
மேல்


ஒருவாது (1)

ஒருவாது இங்கு அ ஒளியின் உள்ள ஆகில் உலகு எல்லாம் நின் உளத்தே ஒளிக்கவேண்டா – சூளாமணி:11 1911/2
மேல்


ஒருவாமை (1)

ஒருவாமை வேட்டு எய்தி ஊழி பெயர்ந்தாலும் – சூளாமணி:12 2123/3
மேல்


ஒருவாறு (1)

உருக ஒருவாறு உறுவன் உரைத்தான் – சூளாமணி:11 1922/4
மேல்


ஒருவாறும் (1)

பொருவு ஆறு ஒன்று உரைத்தாலும் ஒருவாறும் உணராயால் – நீலகேசி:4 305/4
மேல்


ஒருவாறேனும் (1)

மறையினால் ஆயினும் மற்று ஒருவாறேனும்
நிறையினால் செல் என்று நேர்_இழையும் சென்றாள் – நீலகேசி:5 658/3,4
மேல்


ஒருவான் (1)

உலம் ஏசு தோளின் ஒளி வேலினோடும் ஒருவான் எதிர்ந்து பொருவான் – சூளாமணி:9 1330/4
மேல்


ஒருவி (5)

துயிலினை ஒருவி மன்னன் சுடர் கதிர் வாள் கை ஏந்தி – யசோதர:2 118/1
ஒருவி நிற்றல் உரம்-கொல்லோ என்றான் உவணம் ஏந்தினான் – சூளாமணி:9 1339/4
ஒருவி நிற்பது உரம்-கொல்லோ என்னும் உரையும் உணர்தி இவண் – சூளாமணி:9 1340/3
தீது_இல் நல் நெறி பயந்து திரை செய் நீள் கரை ஒருவி
போதரும் புணை படைத்தாய் புலவர்-தம் புலவர்க்கும் புலவா – நீலகேசி:2 155/3,4
உள் நால் வினையும் ஒருவி ஒளிர் மேனி – நீலகேசி:6 659/3
மேல்


ஒருவிய (1)

ஒருவிய பயனும் அஃதே ஒளியினோடு அழகு வென்றி – யசோதர:4 244/3
மேல்


ஒருவின (2)

உழை_விழி நம்மொடு ஒன்றி ஒருவின உணரலாமோ – யசோதர:1 37/4
ஒருவின புலைசு தேன் கள் ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் என்றான் – யசோதர:4 242/4
மேல்


ஒருவு (1)

ஒருவு_இல் வாள் அழுவம் வந்து உந்தும் அ படை – சூளாமணி:9 1391/2
மேல்


ஒருவு_இல் (1)

ஒருவு_இல் வாள் அழுவம் வந்து உந்தும் அ படை – சூளாமணி:9 1391/2
மேல்


ஒரோ (1)

ஆங்கு அவர் மேல் அமர்_அரசர் மும்மூவர்க்கு ஒரோ ஒன்றாய் – சூளாமணி:11 2063/1
மேல்


ஒரோவொன்று (1)

காலும் ஒரோவொன்று உடையர் கலை_இலர் – சூளாமணி:11 1974/2
மேல்


ஒல் (1)

உடன் கலந்து ஒல் ஒலி எழுந்தது ஆயிடை – சூளாமணி:9 1412/2
மேல்


ஒல்கி (2)

பொன் இயல் கொடியின் ஒல்கி பூ_அணை பொருந்தும் பாவை – சூளாமணி:8 1110/1
குரு மலர் கொம்பின் ஒல்கி குரவையின் மயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1635/4
மேல்


ஒல்கிய (1)

ஊடல் அங்கு இனிய மின்னின் ஒல்கிய மகளிர் ஆடும் – யசோதர:2 88/3
மேல்


ஒல்லென்பன (1)

உவைகள் கண்டாய் சில உளியம் ஒல்லென்பன
இவைகள் கண்டாய் சில வேழ வீட்டம் பல – சூளாமணி:7 738/2,3
மேல்


ஒல்லென்று (1)

இரவு உண்டு ஏனை பகல் இல்லை ஒல்லென்று இழிந்து – சூளாமணி:7 735/2
மேல்


ஒல்லென (2)

ஒல்லென ஒலித்து எழுந்து உடன்று சொல்லுவார் – சூளாமணி:9 1211/2
ஓங்கு இரும் தூணியில் சுடர்ந்தது ஒல்லென
தாங்க அரும் திறலவன் தாரித்து ஏவினான் – சூளாமணி:9 1421/3,4
மேல்


ஒல்லை (1)

ஒல்லை இரண்டும் உளவாக உணர்ந்தனை நீ – நீலகேசி:4 406/3
மேல்


ஒல்லையின் (1)

ஒல்லையின் வினைகள் தீர யோகத்தை காத்துநின்றான் – நாககுமார:3 101/4
மேல்


ஒல்லையொல்லை (1)

ஒல்லையொல்லை ஒலி பாடி நடந்தான் – சூளாமணி:10 1577/4
மேல்


ஒல்லொலி (1)

உரைசெல முனிவது என்று ஓர் ஒல்லொலி எழுந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1159/4
மேல்


ஒல்வதற்கு (1)

ஒல்வதற்கு அரும் மா துயர் உற்றனர் – யசோதர:3 170/3
மேல்


ஒலி (51)

ஒலி கடல் அன்ன ஓசை உஞ்சேனை-தன் – உதயணகுமார:1 72/1
பாடக சிலம்பு ஒலி பண்ணினும் இனிது என – உதயணகுமார:4 236/1
சூடகத்து ஒலி நல சுரருடைய கீதமே – உதயணகுமார:4 236/2
திடுதிடு என்று ஒலி தெறித்த பேரிகை – உதயணகுமார:6 313/3
கூம் குயில் குலம் இன்னியம் கொண்டு ஒலி
பாங்கு வண்டொடு பாடின தேன் இனம் – யசோதர:1 11/3,4
கலம் பல அணிந்த அல்குல் கலை ஒலி கலவி ஆர்ப்ப – யசோதர:2 90/2
உக்க தாது அடர்கொண்டு ஒலி வண்டு அறா – சூளாமணி:1 22/2
முரசு அமர் முழங்கு ஒலி மூரி தானையன் – சூளாமணி:3 90/3
உள்ளுள் நின்று ஒலி புறப்படாதது ஒண் சிறை – சூளாமணி:5 240/1
ஒலி விழா வண்டு இனம் ஊத ஊறு தேன் – சூளாமணி:5 365/1
மூரி முழா ஒலி விம்மி முரன்று எழு – சூளாமணி:7 653/1
உளது வாழி நின் ஒலி புனல் சிந்து நல் நாட்டில் – சூளாமணி:7 706/1
உம்பர் வான் மேக சாலம் ஒலி முழா கருவி ஆக – சூளாமணி:7 766/3
ஒலி கற்ற உதிர நீத்தம் ஒழுகுவது இன்னம் நோக்காய் – சூளாமணி:7 769/4
ஓங்கு நீள் மலையின் தாழ்வார் ஒலி புனல் உதிர_யாறு – சூளாமணி:7 771/3
அயல் ஓதம் இரட்ட அலம்பு ஒலி நீர் – சூளாமணி:7 801/1
தங்கு ஒலி மிகுத்த தானையொடு கதிர் எறிப்ப சார்ந்தான் – சூளாமணி:8 844/4
எழுந்து ஒலி சிலம்ப விம்மி இணர்கொண்ட மணிகள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 853/4
பொங்கு ஒலி புடை மணி பூட்கை குஞ்சரம் – சூளாமணி:8 904/2
கரை செறி கடல் ஒலி கடுகியது எனவே – சூளாமணி:8 935/4
உரு இயல் இவுளிகள் ஒலி கலி அரவமும் – சூளாமணி:8 940/2
அலை திரை ஒலி கடல் அவை புடைபெயர்தரும் – சூளாமணி:8 945/3
ஒளித்து முன் உறங்கிய ஒலி வண்டு ஆர்த்தன – சூளாமணி:8 1067/3
அங்கு ஒலி விசும்பினவர் தந்த அணி சேர்த்தி – சூளாமணி:8 1093/2
முரைசு ஒலி முழையின் உள்ளான் முழங்குகின்றதனோடு ஒப்ப – சூளாமணி:9 1159/1
விரை ஒலி விளங்கு தாரான் விளம்பிய வெகுளி மாற்றம் – சூளாமணி:9 1159/2
உடைந்திடு படையிடை ஒலி கொள் மால் வரை – சூளாமணி:9 1248/1
உடன் கலந்து ஒல் ஒலி எழுந்தது ஆயிடை – சூளாமணி:9 1412/2
பெரிது இது சித்திரம் என்று பேர்_ஒலி – சூளாமணி:9 1487/3
ஒல்லையொல்லை ஒலி பாடி நடந்தான் – சூளாமணி:10 1577/4
பொன் அவிர் சிலம்பு ஒலி போந்து புடை சாற்ற – சூளாமணி:10 1602/2
ஒலி கல ஒலிகளும் விரவி ஊழி நீர் – சூளாமணி:10 1713/2
பலி கெழு முரசு ஒலி பரந்து ஒலித்ததே – சூளாமணி:10 1713/4
ஒலிதரு நகை ஒலி உவந்து எழுந்ததே – சூளாமணி:10 1726/4
முரைசு ஒலி கலந்த சங்கு வயிரொடு முரன்ற அன்றே – சூளாமணி:10 1793/4
ஒண்_தொடி மாலை வீழ்த்தாள் உலகு ஒலி படைத்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1825/4
ஓது அம் நீர் இன்பம் என்னும் ஒலி கடல் தரங்கம் மூழ்க – சூளாமணி:10 1837/2
உரிமையோடு இருந்த போழ்தின் ஒலி கலன் ஒலிப்ப ஓடி – சூளாமணி:11 1841/3
கார் அணி கடல் ஒலி கைதவிர்த்ததே – சூளாமணி:11 1870/4
ஆர்ப்பு ஒலி தழுவிய அரவ தானையான் – சூளாமணி:11 1889/4
வாங்கு ஒலி நீர் ஒரு மூன்று வாழ்வு என்ப மணி முடியாய் – சூளாமணி:11 2063/4
முரைசு அதிர் முழங்கு ஒலி மூரி தானையும் – சூளாமணி:12 2099/1
திரை பொரு கடல் ஒலி அன்ன செம்மற்றே – நீலகேசி:1 25/4
தேம் கமழ் ஒலி கோதாய் சித்தமே அல்லது இல்லை – நீலகேசி:3 259/2
உடைக்கு இயைந்த ஒலி அற்றால் ஊன் தருவார்க்கு உணர்த்துமால் – நீலகேசி:4 273/2
விரிவன துதி ஒலி விளைவது சிவகதி – நீலகேசி:4 453/3
உற்றிலவாய் ஒலி கொள்ளும் செவி என ஓதுகின்றாய் – நீலகேசி:5 516/1
சேய்த்து என கோடலும் சேராது ஒலி செவிக்கண்ணது எனின் – நீலகேசி:5 517/2
புலம் ஆகு ஒலி ஒன்று ஒழிய முதற்கு ஆம் – நீலகேசி:6 675/3
தான் அருவு ஆய பொருளதுவாம் ஒலி
மேல் மருவாது உருவு ஆதலினால் மெய்ம்மை – நீலகேசி:7 760/1,2
வண்ணம் நாற்றம் சுவையினொடு ஊறு ஒலி
எண்ணுங்காலை இயைந்துழி எய்துமே – நீலகேசி:10 857/3,4
மேல்


ஒலி-அதன் (1)

ஒலி-அதன் குணம் என உரைத்தி ஆதலால் – நீலகேசி:8 793/1
மேல்


ஒலிக்கும் (2)

கார் மணந்த கான யாறு கல் அலைத்து இழிந்து ஒலிக்கும்
நீர் மணந்த நீள் கரை நிரைத்து எழுந்த நாணல் சூழ் – சூளாமணி:7 797/1,2
செம் சிலம்பு ஒலிக்கும் செல்வ சீறடி தெய்வ பாவை – சூளாமணி:8 1000/1
மேல்


ஒலிகள் (1)

எண் திசையும் ஏத்து ஒலியொடு இன் ஒலிகள் செல்ல – சூளாமணி:10 1797/3
மேல்


ஒலிகளும் (2)

பொலிக எனும் ஒலிகளும் பொன் செய் மா மணி – சூளாமணி:10 1713/1
ஒலி கல ஒலிகளும் விரவி ஊழி நீர் – சூளாமணி:10 1713/2
மேல்


ஒலிசெய் (1)

இரைத்து எழும் ஒலிசெய் வண்டு இனம் – சூளாமணி:7 580/2
மேல்


ஒலிசெய்யவே (1)

கார் முழக்கில் களிறு ஒலிசெய்யவே
போர் மிக்க ஆனையை பொற்பு உடை மன்னன் முன் – உதயணகுமார:1 41/1,2
மேல்


ஒலிசெய்வார் (1)

நங்கைமார் ஐஞ்ஞூற்றுவர் நாள்-தொறும் ஒலிசெய்வார்
அங்கு அதற்கு காரணம் யான் அறியேன் என்றனன் – நாககுமார:4 134/3,4
மேல்


ஒலிசெய (1)

வண்டு அமர்ந்து ஒலிசெய மருங்குல் கொண்டது ஓர் – சூளாமணி:5 379/3
மேல்


ஒலிசெயும் (1)

புள்ளும் கொல்லென ஒலிசெயும் பொழில் புடை உடைய – சூளாமணி:7 729/1
மேல்


ஒலித்தது (1)

வீங்கு வாய் திறந்து ஒலித்தது விலங்கலில் சிலம்பே – சூளாமணி:7 719/4
மேல்


ஒலித்ததே (1)

பலி கெழு முரசு ஒலி பரந்து ஒலித்ததே – சூளாமணி:10 1713/4
மேல்


ஒலித்திடும் (1)

உவரோடு பல் கூறை உடன் புழுக்கி ஒலித்திடும் நீ – நீலகேசி:4 279/3
மேல்


ஒலித்து (3)

உள் உலா உவகை கூர துணை புணர்ந்து ஒலித்து வைக – சூளாமணி:8 1028/3
ஒல்லென ஒலித்து எழுந்து உடன்று சொல்லுவார் – சூளாமணி:9 1211/2
அங்கு ஒலித்து எழுந்தன அரசர் தோன்றினார் – சூளாமணி:10 1783/4
மேல்


ஒலிதரு (1)

ஒலிதரு நகை ஒலி உவந்து எழுந்ததே – சூளாமணி:10 1726/4
மேல்


ஒலிப்ப (4)

பார் எழு துகளும் ஆட பல கலன் ஒலிப்ப ஆடி – உதயணகுமார:4 223/2
மன் வாய் இ வள நகரார் மணி மாலை தொடர்ந்து ஒலிப்ப வகுத்தார் அன்றே – சூளாமணி:9 1527/4
நூபுரமும் மேகலையும் கலந்து ஒலிப்ப நுண் மருங்குல் நுடங்க ஓடி – சூளாமணி:9 1529/2
உரிமையோடு இருந்த போழ்தின் ஒலி கலன் ஒலிப்ப ஓடி – சூளாமணி:11 1841/3
மேல்


ஒலியல் (1)

ஒண் திரள் மல்லிகை ஒலியல் சூடினார் – சூளாமணி:11 1873/2
மேல்


ஒலியலும் (1)

ஒண் நிற தாமரை ஒலியலும் தழீஇ – சூளாமணி:10 1691/3
மேல்


ஒலியா (1)

பாடு பாணியில் பலபல கலகல ஒலியா
ஆடும் நாடகம் அரும் பசி களைகு என விரும்பி – நீலகேசி:1 54/2,3
மேல்


ஒலியின் (1)

தோத்திரங்கள் கொண்டு மீ தொடுத்து ஒலியின் வாழ்த்தியே – உதயணகுமார:6 359/2
மேல்


ஒலியும் (3)

தண்டினது ஒலியும் தங்கள் ஆர்ப்பு இசையும் தயங்கு தார் ஆரமும் விரவி – சூளாமணி:9 1324/2
தாள் வீசு போழ்து கழல் ஓங்கு மாறும் எதிர் தாங்கள் ஆர்க்கும் ஒலியும்
நாள் வீயல் அன்றி உரை வீய யாவர் நவில்வார் நமக்கும் அரிதே – சூளாமணி:9 1331/3,4
பறையின் ஒலியும் படு கண்டிகையும் – நீலகேசி:5 464/2
மேல்


ஒலியொடு (3)

குயிலுவர் ஒலியொடு குடமுழவு அதிர்வொடு – சூளாமணி:8 942/1
எண் திசையும் ஏத்து ஒலியொடு இன் ஒலிகள் செல்ல – சூளாமணி:10 1797/3
ஒலியொடு முதல் தம்முள் புல்லல் இன்மையால் – நீலகேசி:8 793/3
மேல்


ஒலியோடு (4)

திரை சங்கு ஒலியோடு சிறந்தன போல் – சூளாமணி:8 1076/1
முரைசு அங்கு ஒலியோடு முழங்கி எழ – சூளாமணி:8 1076/2
உரை சங்கு ஒலியோடு உணரா வகையால் – சூளாமணி:8 1076/3
அரைசு அங்கு ஒலியோடு எழ ஆர்த்தனவே – சூளாமணி:8 1076/4
மேல்


ஒலிவிட (1)

ஏந்தினள் எடுத்து அடிக்க இறை வளை ஒலிவிட
போந்தன விசும்பினும் பொங்கு நல் நிலத்தினும் – உதயணகுமார:4 234/2,3
மேல்


ஒவ்வா (3)

நீரும்நீர்-தோறும் ஒவ்வா நிலையிற்றே திங்கள் என்றும் – நீலகேசி:4 437/1
ஊரின் ஊர்-தோறும் ஒவ்வா ஒளியிற்றே ஞாயிறு என்றும் – நீலகேசி:4 437/2
ஒன்று அல்லா பல பொருளும் ஒத்து ஒவ்வா பெற்றியாலே – நீலகேசி:4 439/1
மேல்


ஒவ்வாது (1)

ஒவ்வாது இளைப்பர் ஒசிந்தனர் ஓடு அரி – சூளாமணி:5 290/3
மேல்


ஒழி (13)

உள் மிசை ஒழி படை ஆகி ஊன்றவே – சூளாமணி:9 1258/4
தீது படு சீற்றம் ஒழி என்று தெளிவித்தான் – சூளாமணி:10 1616/4
பரிகின்ற உரிமை வல்ல படர் ஒழி மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:11 1863/3
மூன்றும் ஒர் ஏழும் ஒழி பஃதும் பத்தினோடு – சூளாமணி:11 1948/1
ஒழி பாவி தலைவன் என்று உரைப்பதனை உலகத்தார் – நீலகேசி:2 182/3
மான் செய் நோக்கி மதிப்பு ஒழி நீ என – நீலகேசி:2 224/3
நீ வருதல் ஒழி என்று நிறை பதுமபுரத்துக்கே – நீலகேசி:4 267/1
மாறு என்னும் கொள்ளா முடிபும் ஒழி நின் மயக்கம் என்றாள் – நீலகேசி:4 393/4
உறுதி கூறல் ஒழி ஒழுக்கம் காத்தல் ஒழி – நீலகேசி:5 556/1
உறுதி கூறல் ஒழி ஒழுக்கம் காத்தல் ஒழி
இறுதியில் துன்பமே இன்பம் இல் ஆயினால் – நீலகேசி:5 556/1,2
மயல் படைத்தாய் ஒழி மாதுளம் காட்டல் – நீலகேசி:5 580/4
ஊதியம் இல்லை ஒழி என்று உரைத்தாள் – நீலகேசி:7 767/4
சிந்தனை ஒழி நீ என செப்பினாள் – நீலகேசி:10 879/3
மேல்


ஒழிக்கல் (2)

சந்தினால் தவிர்க்கல் ஆமோ சார்பினால் ஒழிக்கல் ஆமோ – சூளாமணி:11 1856/1
பெருமானே நின் பெருமை நன்கு உணரமாட்டார் பிணங்குவார்-தம்மை வினை பிணக்கு ஒழிக்கல் ஆமே – சூளாமணி:11 1904/4
மேல்


ஒழிக்கல்லலம் (1)

நம் உறு துன்பங்கள் நாம் ஒழிக்கல்லலம் பிறர் உறுப – நீலகேசி:9 843/1
மேல்


ஒழிக்கலான் (1)

உறையும் கோளரி ஒழிக்கலான் நமக்கு உவந்து ஈயும் – சூளாமணி:7 704/3
மேல்


ஒழிக்கில்லலர் (1)

தம் உறு துன்பமும் தாம் ஒழிக்கில்லலர் பிறர்களையேல் – நீலகேசி:9 843/3
மேல்


ஒழிக்கின்றான் (1)

ஊடு புக்கு உயிர் அடும் துயரம்-தான் ஒழிக்கின்றான்
வீடுபெற்று இறந்தனனேல் விளிக அவனது அருள் பாவி – நீலகேசி:2 188/1,2
மேல்


ஒழிக்கும் (1)

ஒழிக்கும் ஆறும் அஃது ஊட்டும் அவைகளும் – நீலகேசி:3 238/2
மேல்


ஒழிக்குவம் (1)

நோய்களும் பேய்களும் ஒழிக்குவம் எனின் அவை நுங்களுக்கும் – நீலகேசி:9 842/3
மேல்


ஒழிக (12)

சொல்ல உலவா ஒழிக சுடரும் நெடு முடியோய் – யசோதர:5 296/4
ஒட்டிய ஊழின் அன்றி உயிர் கொளல் ஒழிக என்று – சூளாமணி:8 916/1
தருதற்கு மகிழ்ந்து வந்தேன் தாழம் ஈங்கு ஒழிக என்றான் – சூளாமணி:8 972/4
சுடு சொல் இஃது ஒழிக என்று துணை செவி புதைத்து வல்லே – சூளாமணி:9 1146/3
தோளினால் ஆகுமேனும் சொல் எலாம் ஒழிக மற்று அ – சூளாமணி:9 1168/2
காவலாளரும் கடை இறந்து இவண் வரவு ஒழிக
ஏவலாளரும் இதற்கு எய்தும் இயல் குறை முயல்க – நீலகேசி:1 61/1,2
ஏதில் நாட்டு இறை எங்கள் இறை மேல் இயல்பு இன்றி எழல் ஒழிக எனவே – நீலகேசி:1 66/2
அப்படித்தே எனின் வாயில் அடைப்பு ஒழிக யானை தேர் – நீலகேசி:2 170/1
நாடாது சொன்னாய் அதன் நன்மை ஒழிக என்றான் – நீலகேசி:4 422/4
ஒன்றும் நீ உணரமாட்டாய் ஒழிக நின் உரையும் என்றாள் – நீலகேசி:4 429/4
கலி செயல் ஒழிக நின் காயம் என்றனள் – நீலகேசி:8 793/4
எல்லை ஒன்று இலது என்ப இணை_விழைச்சு ஒழிக என்ப அ முகத்தால் – நீலகேசி:9 833/2
மேல்


ஒழிகின்றது (1)

ஒழிகின்றது நாம் உரையாததுவே – சூளாமணி:8 1084/4
மேல்


ஒழித்தது (1)

கோன் அவர் குமரன் கண்டு கொலை தொழில் ஒழித்தது அன்றே – நாககுமார:3 83/4
மேல்


ஒழித்திட்டு (1)

அ தலை அம் பெரும் கதவம் அடைப்பு ஒழித்திட்டு அலை வேலான் – நீலகேசி:2 172/4
மேல்


ஒழித்து (6)

அன்று போர் மலைந்தார் அதிர்ந்தது இ உலகம் அமர் ஒழித்து அரசரும் நின்றார் – சூளாமணி:9 1322/4
வாழ் உயிர்ப்பு ஒழித்து வவ்வி வலிந்து உயிர் வாங்கி உண்ணும் – சூளாமணி:11 1857/2
உயிர் தொகை ஆறனுள் ஒன்று ஒழித்து ஏனை – சூளாமணி:11 1959/1
என்னை ஒழித்து இனி எல்லாம் அவன் என – நீலகேசி:7 769/1
தன்னை ஒழித்து தபுத்து உடன் தின்றிடின் – நீலகேசி:7 769/3
சிந்தை ஒழித்து சினவரன் சேவடி – நீலகேசி:7 782/3
மேல்


ஒழித்தே (1)

உளர் ஒளி ஞானம் அஃது ஒன்றும் ஒழித்தே – சூளாமணி:11 1944/4
மேல்


ஒழிதலும் (1)

பெற்றதன்னில் சேக்கையும் பேர்த்து உண்ணாது ஒழிதலும்
குற்றம் என்ன பிச்சையும் குறித்துழி புகாது தான் – நீலகேசி:4 356/2,3
மேல்


ஒழிதிர் (1)

இன்றின்-நின்றும் இது ஒழிதிர் ஆயின் உங்கட்கு இருமைக்கு – நீலகேசி:1 39/3
மேல்


ஒழிதும் (1)

பின்பு சென்று ஒழிதும் என்று அது செய்து வலம்கொண்டு பெயர்ந்தனரே – நீலகேசி:9 853/4
மேல்


ஒழிதுமேல் (1)

ஆளுதும் அன்று எனில் ஒழிதுமேல் எம – சூளாமணி:7 685/2
மேல்


ஒழிந்த (10)

உரம் கொள் தோளவன் விரல் நுதி உற உடைந்து ஒழிந்த – சூளாமணி:7 716/4
ஒழிந்த வெண் மருப்பு உடைந்தவும் ஒளி முத்த மணியும் – சூளாமணி:7 725/2
வாய்ந்து மற்று ஒழிந்த மன்னர் மேல் வர வலித்திருந்தார் என்றான் – சூளாமணி:9 1187/4
மன்னன் தம்பிமார்களையும் மக்கள்-தமையும் மற்று ஒழிந்த
பொன் அம் புனை தார் வேந்தரையும் பொருது பட்ட போர்க்களம் மீது – சூளாமணி:9 1484/1,2
வேர்த்தன வேர்த்து தாமே வெய்துயிர்த்து ஒழிந்த அன்றே – சூளாமணி:10 1826/4
ஏனை ஒழிந்த இயங்கு நல் சாதிகள் – சூளாமணி:11 1960/1
ஓர் உணர்வு உள்ள பொழுதின் ஒழிந்த உணர்வுகள்-தம் – நீலகேசி:5 508/1
வெளிப்பட்டு நின்றது ஒன்று அன்றி ஒழிந்த விஞ்ஞானங்கள் தாம் – நீலகேசி:5 513/1
திரிந்து ஒழிந்த காட்டினால் தேவனே என்றும் – நீலகேசி:6 700/5
ஓத்து உரை உள்பட ஒழிந்த யாவையும் – நீலகேசி:8 809/2
மேல்


ஒழிந்தது (3)

உலைதல்_இல் பெருமை திட்பம் உறு வலி ஒழிந்தது ஈயும் – யசோதர:4 243/4
தொடி தலை சிதைந்து நுங்க துகள் எழுந்து ஒழிந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1139/4
வைத்த உட்கடையது ஏனை ஒழிந்தது பரம மாயை – சூளாமணி:9 1184/3
மேல்


ஒழிந்தது-கொல் (1)

கூடுவது ஒழிந்தது-கொல் இன்று கொலை வேலோய் – யசோதர:5 279/3
மேல்


ஒழிந்தவர் (1)

திரண்டு இரண்டாய் மூவுலகத்து ஒழிந்தவர் சேர்பு இரண்டு இரண்டாய் – சூளாமணி:11 2062/2
மேல்


ஒழிந்தவும் (1)

அரும் கலம் ஒழிந்தவும் அடைந்த என்பவே – சூளாமணி:9 1501/4
மேல்


ஒழிந்தன (1)

கம்ப மா ஒழிந்தன களிறு காளை வாள் – சூளாமணி:9 1388/3
மேல்


ஒழிந்தனம் (1)

ஐயமே ஒழிந்தனம் அனலும் வேலினாய் – சூளாமணி:5 426/2
மேல்


ஒழிந்தனர் (1)

விஞ்சையர் ஒழிந்தனர் ஒழிந்து வீரனை – சூளாமணி:9 1488/2
மேல்


ஒழிந்தனன் (1)

மாற்றம் அஃது ஒழிந்தனன் மனித்தன் அன்மையை – சூளாமணி:9 1208/3
மேல்


ஒழிந்தாயோ (2)

உருமால் என்னும் திறலினாய் உலகம் வேண்டாது ஒழிந்தாயோ – சூளாமணி:9 1480/4
உண்ணும் திறம் ஒன்றும் ஓதாது ஒழிந்தாயோ – நீலகேசி:5 653/4
மேல்


ஒழிந்தால் (1)

துறந்து ஒழிந்தால் கொலை துன்னினர் யாரோ – நீலகேசி:4 347/4
மேல்


ஒழிந்தான் (1)

மறப்பிலன் என்று வலம்செய்து ஒழிந்தான் – நீலகேசி:4 461/4
மேல்


ஒழிந்திட்டு (1)

ஏழைகாள் இனி ஒழிந்திட்டு செவ்வனே – சூளாமணி:7 688/3
மேல்


ஒழிந்திடுக (1)

பாடுவது இனி என் நங்கை பரிவு ஒழிந்திடுக என்றான் – யசோதர:1 44/4
மேல்


ஒழிந்திலர் (1)

மானம் அஃது ஒழிந்திலர் மறம்கொள் மன்னரே – சூளாமணி:9 1224/4
மேல்


ஒழிந்து (10)

பாடும் நல் மகளிர் எல்லாம் பாட்டு ஒழிந்து அரற்றி ஓட – உதயணகுமார:1 91/1
மண் குளிர்கொள்ள காக்கும் மரபு ஒழிந்து அரசர்-தங்கள் – சூளாமணி:5 264/1
தேம் கமழ் அலங்கல் வேலோன் திறைகொளல் ஒழிந்து செல்லும் – சூளாமணி:5 305/2
நண்ணி நாண் ஒழிந்து சென்று நம்பிமார்கள் முன்னரே – சூளாமணி:6 481/3
இடம்கழி தொழில் ஒழிந்து இளையர் துஞ்சினார் – சூளாமணி:8 1059/4
இரு படை ஒழிந்து நின்ற இவையும் பாங்கு உடைய என்றான் – சூளாமணி:9 1183/4
விஞ்சையர் ஒழிந்தனர் ஒழிந்து வீரனை – சூளாமணி:9 1488/2
ஒன்றும் நீர் இலீர் என உரை ஒழிந்து அரோ – சூளாமணி:12 2094/3
அறவிய மனத்தினை ஆகி அலம் கழி தொழில் ஒழிந்து அடங்கி – நீலகேசி:1 74/3
நெல் பிறிது போன்ம் எனவும் நீ உரைத்தாய் அஃது ஒழிந்து
சொல் பிறிது சொன்னாய் சுவர்க்கத்தவர்க்கு உரைப்பின் – நீலகேசி:5 650/2,3
மேல்


ஒழிப்பதன் (1)

உய் வகை_இல் பேர்_இடரை ஒழிப்பதன் பொருட்டாக – நீலகேசி:2 186/2
மேல்


ஒழிப்பன் (1)

எறி கடல் வளாகம்-தன்னுள் இவன் பெயர் ஒழிப்பன் என்று – சூளாமணி:9 1449/2
மேல்


ஒழிப்பாய் (1)

குறியளோ நெடியளோ நூல் ஒழிப்பாய் கூறிக்காண் – நீலகேசி:4 300/4
மேல்


ஒழிபவர் (1)

துன்னிய போழ்தே சுருங்கி ஒழிபவர்
என்னும் பிறர்கள் அறிவிற்கு இகந்தார் – சூளாமணி:11 1980/3,4
மேல்


ஒழிபவால் (1)

ஊறு அங்கி உரு உரு செய்தாலும் உவந்து ஒழிபவால்
மாறுகோள் இலை மண்ணால் மறி உரு செய்து ஈர்ந்தக்கால் – நீலகேசி:1 38/2,3
மேல்


ஒழிய (13)

ஒழிய நல் உயிர் ஓங்கி நீ ஆயினை – உதயணகுமார:6 346/4
துன்னிடும் மனத்தின் தூய்மை சூழ்ச்சியும் ஒழிய நிற்கும் – யசோதர:2 96/2
சொல் பகர்ந்து உலகம் காக்கும் தொழில் புறத்து ஒழிய வாங்கி – சூளாமணி:2 67/1
கன்னியும் காளையும் ஒழிய கார் இருள் – சூளாமணி:8 1063/3
பழி பெரிது ஒழிய சொன்னான் படைத்திறலாளன் என்றான் – சூளாமணி:9 1180/4
கலை புனை துகிலும் தோடும் ஒழிய போய் கரை கொள்வாரும் – சூளாமணி:10 1673/4
அரு முடி ஒழிய எல்லா அணிகளும் அவனுக்கு ஈந்தான் – சூளாமணி:10 1696/4
உய்ந்து ஓய்ந்து ஒழிய முயன்றிடுகின்றார் – சூளாமணி:11 1963/4
மெய்-தாம் ஒழிய அவை பாறு எய்தல் வேண்டுதலால் – நீலகேசி:4 408/2
இட்ட நீ பல உரைத்தனை இவற்றுள் ஒன்று ஒழிய
நட்டம் ஆயினும் நன்மையை நின்-வயின் தருவோய் – நீலகேசி:5 482/1,2
புலம் ஆகு ஒலி ஒன்று ஒழிய முதற்கு ஆம் – நீலகேசி:6 675/3
பொருள்-தாம் இ ஐந்து ஒழிய போத்தந்து உரைப்பாய் – நீலகேசி:6 690/1
ஓம்படுத்து உலோகனை ஒழிய சொல்லி யான் – நீலகேசி:8 822/1
மேல்


ஒழியல் (1)

ஒழியல் வேண்டும் என்று ஒற்றுமை-தாம் கொளீஇ – நீலகேசி:4 321/2
மேல்


ஒழியா (1)

ஒழியா காதலுடன் விளையாடியே – உதயணகுமார:6 346/1
மேல்


ஒழியாது (2)

ஒன்றாய் பரந்த உணர்வின் ஒழியாது முற்றும் – சூளாமணி:0 1/2
போயும் ஒழியாது இவண் நிற்றல் பொருத்தம் அன்றால் – நீலகேசி:6 718/2
மேல்


ஒழியாமல் (2)

ஒரு மறுவும் இலை என்பது ஒழியாமல் உணர்த்துமே – சூளாமணி:4 184/2
ஒரு மறுவும் இலை என்பது ஒழியாமல் உணர்த்துகினும் – சூளாமணி:4 184/3
மேல்


ஒழியாமை (1)

ஒன்றாகி உள்ளத்து ஒழியாமை ஒழுக்கம் என்ப – நீலகேசி:1 124/2
மேல்


ஒழியாய் (1)

கிளவாது ஒழியாய் கிளந்த குழவிக்கு – நீலகேசி:6 708/3
மேல்


ஒழியார் (1)

வெந்தே விளிந்தும் ஒழியார் விழு துயர் – சூளாமணி:11 1930/3
மேல்


ஒழியின் (2)

அலைசெய்வது ஒழியின் வாழ்க்கை அழியும் மற்று அடிகள் என்றான் – யசோதர:4 245/4
ஊரது நடுவண் ஒரு உறையுளில் மலம்பெய்திட்டு ஒளித்து ஒழியின்
பேரினும் உருவினும் பெறல் இலன் ஆதல் இன்றா குறித்து – நீலகேசி:9 829/2,3
மேல்


ஒழியும் (7)

ஒழுகிய உள்ளம் தையற்கு ஒழியும் என்று உவந்து மீண்டாள் – யசோதர:2 103/4
அற்றன மகர முந்நீர் அகம் புலர்ந்து ஒழியும் என்பார் – சூளாமணி:9 1156/2
ஏதிலார் என இகழ்ந்து ஒழியும் யாரையும் – சூளாமணி:12 2086/2
ஊடு போவன் என்று உரைத்துரைத்து உள்ளம் செய்து ஒழியும் – நீலகேசி:1 54/4
புரளல் நீ பிறப்பு ஒழியும் பொழுதின்-கண் அ அருளை – நீலகேசி:2 187/2
நின்றே நிலையும் எனின் நித்தியமே ஆய் ஒழியும்
அன்றே அஃது ஆயில் அநித்தியமாம் அ இரண்டும் – நீலகேசி:5 656/1,2
பாறி யாவையும் பாழ்த்து ஒழியும் என – நீலகேசி:10 882/3
மேல்


ஒழியுமாறு (1)

உவரிநீர்_வண்ணன் உழையவர் ஒழியுமாறு உரைத்தான் – சூளாமணி:7 709/4
மேல்


ஒழியுமோ (1)

தொலைவிடத்து அல்லால் சொல் இவை நுங்கட்கு ஒழியுமோ தூமகேதனனே – சூளாமணி:9 1320/4
மேல்


ஒழியேன் (1)

அலப்பாது ஒழியேன் இ ஆசீவகனை – நீலகேசி:6 687/4
மேல்


ஒழியோமே (3)

கண் மகிழ நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 187/4
கதி மகிழ நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 188/4
கண்டு உவப்ப நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 189/4
மேல்


ஒழிவது (1)

நங்கை மண நீர் அணியை நாம் ஒழிவது என்னோ – சூளாமணி:8 1090/4
மேல்


ஒழிவதோ (1)

மான் கடியும் நோக்கினாய் வழி அற கெட்டு ஒழிவதோ – நீலகேசி:2 181/4
மேல்


ஒழிவர் (1)

வழங்க வாட்டம் ஒழிவர் நீ மன்னும் பொறாத வகை உண்டோ – நீலகேசி:1 135/2
மேல்


ஒழிவாரும் (1)

உற்ற பின் அறிதும் என்று ஆங்கு உரை ஒழிவாரும் ஆனார் – சூளாமணி:9 1156/4
மேல்


ஒழிவு (6)

இடம் கழித்து ஒழிவு_இல் இன்ப_கடலினுள் மூழ்கினானே – யசோதர:2 92/4
ஒழிவு_இலா உவகை நீர் கடலுள் மூழ்கினார் – சூளாமணி:10 1719/4
ஒழிவு இலாது ஏனை உள்ளவை எல்லாம் – சூளாமணி:11 1929/4
ஒழிவு_இல பொங்குவர் ஓசனை ஏழ் மேல் – சூளாமணி:11 1946/3
ஒள்_நுதலாய் உன் தலைவன் ஒழிவு_இன்றி உணர்கலான் – நீலகேசி:2 193/1
ஒழிவு_இல் யானை முன் ஓட்டலோடு இன்னவும் – நீலகேசி:5 540/3
மேல்


ஒழிவு_இல் (2)

இடம் கழித்து ஒழிவு_இல் இன்ப_கடலினுள் மூழ்கினானே – யசோதர:2 92/4
ஒழிவு_இல் யானை முன் ஓட்டலோடு இன்னவும் – நீலகேசி:5 540/3
மேல்


ஒழிவு_இல (1)

ஒழிவு_இல பொங்குவர் ஓசனை ஏழ் மேல் – சூளாமணி:11 1946/3
மேல்


ஒழிவு_இலா (1)

ஒழிவு_இலா உவகை நீர் கடலுள் மூழ்கினார் – சூளாமணி:10 1719/4
மேல்


ஒழிவு_இன்றி (1)

ஒள்_நுதலாய் உன் தலைவன் ஒழிவு_இன்றி உணர்கலான் – நீலகேசி:2 193/1
மேல்


ஒழுக்கத்தவர் (2)

சிதைவு_இல் காட்சி நல் சீர்_ஒழுக்கத்தவர் – உதயணகுமார:6 342/3
அறிவு காட்சி அமர்ந்து ஒழுக்கத்தவர்
குறி உணர்ந்து அதன் கூறுதல் உற்றதே – நாககுமார:1 25/3,4
மேல்


ஒழுக்கத்தின் (1)

மாற்றம் அறுக்கும் ஒழுக்கத்தின் மாட்சி ஆமே – நீலகேசி:1 125/4
மேல்


ஒழுக்கத்தோர் (1)

ஐயம்_இல் சாட்சி ஞானத்து ஒழுக்கத்தோர் அறிவது ஆகும் – யசோதர:4 238/4
மேல்


ஒழுக்கம் (16)

ஆரியர் அறிந்து நம்பி அதன் வழி ஒழுக்கம் ஆகும் – உதயணகுமார:6 333/4
சீலம் ஆதியாய் ஒழுக்கம் சீருடன் அளித்து பின் – உதயணகுமார:6 360/3
ஐ வகை ஒழுக்கம் என்னும் அரும் கலம் ஒருங்கு அணிந்தார் – யசோதர:1 54/1
பவ்வியர்-தம்மை தம் போல் பஞ்ச நல் ஒழுக்கம் பாரித்து – யசோதர:1 54/3
அற்றம்_இல் அறிவு காட்சி அரும் தகை ஒழுக்கம் மூன்றும் – யசோதர:4 240/1
ஒருவின புலைசு தேன் கள் ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் என்றான் – யசோதர:4 242/4
அ பொருள் வழாத நூலின் அரும் தகை ஒழுக்கம் தாங்கி – சூளாமணி:4 201/2
ஞான ஒழுக்கம் பெருகும் நலத்ததை – சூளாமணி:11 1996/3
உறுவர் ஒழுக்கம் உவத்தல் முதலா – சூளாமணி:11 2011/2
நோற்று நுனித்தல் ஒழுக்கம் தலை நிற்றல் – சூளாமணி:11 2012/2
உற்றவர்க்கு இவ்வாறு ஒழுக்கம் தலை நிற்றல் – சூளாமணி:11 2013/2
உறவிக்-கண் அருள் உடை ஒழுக்கம் ஓம்பினான் – சூளாமணி:12 2071/3
ஓர்தல் தெளிவோடு ஒழுக்கம் இவை உண்டார் – நீலகேசி:1 116/3
ஒன்றாகி உள்ளத்து ஒழியாமை ஒழுக்கம் என்ப – நீலகேசி:1 124/2
உள்ளதே என்று ஒழுக்கம் கொடுத்தியால் – நீலகேசி:4 324/2
உறுதி கூறல் ஒழி ஒழுக்கம் காத்தல் ஒழி – நீலகேசி:5 556/1
மேல்


ஒழுக்கமும் (5)

சமைய வேள்வியும் சார்ந்த ஒழுக்கமும்
அமைவிலன் பவம் அஞ்சினன்_இல்லையே – உதயணகுமார:6 338/3,4
வேலவர் ஒழுக்கமும் வேலை காணுமே – சூளாமணி:4 235/4
அந்தணர் ஒழுக்கமும் அரைசர் வாழ்க்கையும் – சூளாமணி:4 237/1
ஓத நீர் உலகின் மிக்க ஒழுக்கமும் தொழிலும் தோற்றி – சூளாமணி:6 535/2
ஒழுக்கமும் கல்விகளும் உரைத்தனவே ஒப்பனகள் – நீலகேசி:4 269/1
மேல்


ஒழுக்கிற்கு (1)

உற்ற தன் ஒழுக்கிற்கு ஏற்ப உலகு உபசாரம் நீக்கி – சூளாமணி:3 105/1
மேல்


ஒழுக்கிற்கும் (1)

ஒழுக்கிற்கும் உரித்து அன்று ஊண் ஓர் இடையூறு உடன் கொடுக்கும் – நீலகேசி:4 277/3
மேல்


ஒழுக்கினர் (1)

நக்க உருவினர் நாணா ஒழுக்கினர்
தொக்கனர் மண்ணே துளைத்து உண்டு வாழ்வார் – சூளாமணி:11 1975/3,4
மேல்


ஒழுக்கு (2)

ஊடினாய் ஆக ஒழுக்கு ஊற்றை பல் பண்டம் – நீலகேசி:1 131/3
தீங்கு ஒழுக்கு என்றது எல்லாம் தீ_வினை என்னல் வேண்டார் – நீலகேசி:3 259/3
மேல்


ஒழுக்கும் (1)

ஓதும் ஓத்தும் ஒழுக்கும் நின் உண்டியும் – நீலகேசி:5 558/1
மேல்


ஒழுக (4)

உள் அலைத்து ஒழுக குடைந்து உண்டலால் – சூளாமணி:1 27/3
நிலை தொழில வென்று உளம் நினைத்து ஒழுக இன்ப – சூளாமணி:6 453/2
ஒழுக நெடுமால் முனிவு என்னும் ஊழி_தீயும் அவிந்ததே – சூளாமணி:9 1482/4
கண்டார்கள் நின் நிலைமை கண்டு ஒழுக யான் நின் கதிர் மயங்கு சோதியால் கண் விளக்கப்பட்டு – சூளாமணி:11 1910/2
மேல்


ஒழுகவும் (1)

கண்ணில் நீர் அருவிகள் கால் அலைத்து ஒழுகவும்
அண்ணல் ஓலை வந்த செய்தி மான யூகி கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:1 65/2,3
மேல்


ஒழுகி (2)

ஆர் உயிர் வருத்தம் கண்டால் அருள் பெரிது ஒழுகி கண்ணால் – யசோதர:4 247/1
இள வாழை நுதி கமழ் தேன் ஒழுகி
குளம் ஆர் குளிர் தாமரை கொண்ட நகை – சூளாமணி:7 804/2,3
மேல்


ஒழுகிய (6)

ஒழுகிய மிடற்று ஓர் காளை_உள்ளவன் யாவன் என்றே – யசோதர:2 103/2
ஒழுகிய உள்ளம் தையற்கு ஒழியும் என்று உவந்து மீண்டாள் – யசோதர:2 103/4
ஒழுகிய அருவி நீர் உகுக்கும் ஆதலால் – சூளாமணி:8 951/2
கை வரை ஒழுகிய கணையம் பாய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1405/1
ஒழுகிய அருவி நீர் உக்கு வீழ்வன – சூளாமணி:9 1515/2
ஒழுகிய முடையும் நீரும் முதல கையிகப்ப ஊறும் – சூளாமணி:11 1850/1
மேல்


ஒழுகு (5)

ஒழுகு புண்ணின் உருவினள் ஆயினள் – யசோதர:3 216/2
ஒளிர் கொடியன உயர் திரளினொடு ஒழுகு இணரன ஓடை – சூளாமணி:6 434/4
ஒழுகு குருதி சேறு ஆடி ஓடை யானை நுதல் மீது – சூளாமணி:9 1475/3
திரு மணி சேர் முடியவரும் தீ ஒழுகு சிகையருமா – சூளாமணி:11 2042/2
ஒழுகு உருகு செம்பொன்னால் உள் நிறைந்ததே போல் – நீலகேசி:1 133/2
மேல்


ஒழுகுகின்றார் (1)

ஆற்றலுக்கு ஏற்ற ஆற்றால் அ வழி ஒழுகுகின்றார் – யசோதர:5 317/4
மேல்


ஒழுகுதல் (1)

ஒருவின புலைசு தேன் கள் ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் என்றான் – யசோதர:4 242/4
மேல்


ஒழுகும் (10)

ஒழுகும் காலை யூகியாம் உயிரினும் சிறந்தவன் – உதயணகுமார:2 125/1
அந்தம்_இல் உவகை எய்தி அமர்ந்து இனிது ஒழுகும் நாளில் – நாககுமார:3 86/4
பண்ணினுக்கு ஒழுகும் நெஞ்சின் பாவை இ பண் கொள் செவ்வாய் – யசோதர:2 95/1
முனிவினை மன்னன்-தன் மேல் முறுகினள் ஒழுகும் முன் போல் – யசோதர:2 116/3
வெம் தழலின் நைந்து உருகி விண்டு ஒழுகும் முகனே – யசோதர:5 290/4
ஊறி வந்து ஒழுகும் ஒருபால் எலாம் – சூளாமணி:1 19/4
திரை கிளர் பரவை முந்நீர் திரைத்துக்கொண்டு ஒழுகும் இஃதால் – சூளாமணி:9 1431/3
மாலையும் துகிலும் வாரி வார் புனல் ஒழுகும் போழ்தின் – சூளாமணி:10 1679/1
சிகையின் ஓர் சிறுமுள் தீண்ட சிதைந்து அழுக்கு ஒழுகும் ஆயின் – சூளாமணி:11 1849/3
தீம் சாறு ஒழுகும் திணையின் அணி தங்கி ஏங்கும் – நீலகேசி:1 10/2
மேல்


ஒழுகுமேல் (1)

கால் அமைந்து ஒழுகுமேல் கரையும் காணுமே – சூளாமணி:4 235/2
மேல்


ஒழுகுவ (1)

விண்டு அமர்ந்து ஒழுகுவ மதுக்கள் வீழ்ந்து உராய் – சூளாமணி:5 379/2
மேல்


ஒழுகுவது (1)

ஒலி கற்ற உதிர நீத்தம் ஒழுகுவது இன்னம் நோக்காய் – சூளாமணி:7 769/4
மேல்


ஒழுகுவாருக்கு (1)

பெற்றனர் புரிந்து பேணி பெரும் குணத்து ஒழுகுவாருக்கு
உற்றிடும் உம்பர் இன்பம் உலகு இதற்கு இறைமை-தானும் – யசோதர:4 240/2,3
மேல்


ஒள் (20)

உன்னி யூகி கான் விறகில் ஒள் எரிப்படுத்தினன் – உதயணகுமார:1 69/4
ஒள் இதழ் தத்தை-தன்னை உள்ளியே துயிலல்செய்ய – உதயணகுமார:4 191/2
ஒட்டிய குறியும் சொன்னாள் ஒள்_இழை உவப்புற்றாளே – யசோதர:2 115/4
முறை கெட முளைப்பது ஓர் முனிவின் ஒள் எரி – சூளாமணி:7 681/3
பொடித்தன சிறு வியர் புள்ளி ஒள் எரி – சூளாமணி:7 682/2
ஒள் எரி நெறிப்பட்டு அன்ன சுரி உளை மலை கண் போழும் – சூளாமணி:7 697/1
பளிங்கின் ஒள் அறை பரப்பிடை பாய்வித்த பரு மணி நெடு மான் தேர் – சூளாமணி:8 885/3
ஒள் ஒளி தவழ வேந்தும் ஒளி மணி அணையின் மேலோர் – சூளாமணி:8 968/2
மன உணவு உண்டு மான பூ நின்ற வயிர ஒள் வாள் – சூளாமணி:9 1165/2
கனல்வது ஓர் கால ஒள் வாள் கடைக்கணித்து ஒருவன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1165/4
நீள் கதிர் இமைக்கும் ஒள் வாள் முகம்பெற நெருப்பு சிந்தி – சூளாமணி:9 1166/3
தொத்து எரி சுடரும் ஒள் வாள் என இரண்டு ஆகும் முன்னாம் – சூளாமணி:9 1184/2
ஊனம்_இல் அகலம் மூழ்கி உள்ளுற சிவந்த ஒள் வாள் – சூளாமணி:9 1193/2
கேடகம் இடத்தது வலக்கை கிளர் ஒள் வாள் – சூளாமணி:9 1282/1
உருப்பு நீர ஒள் வாள்களால் – சூளாமணி:9 1361/1
ஊது ஆவியால் நுடங்கும் ஒள் அரத்த நுண் கலிங்கம் ஒன்று சேர்த்தி – சூளாமணி:9 1538/2
ஒள் எழில் உருவும் கிள்ளி உழையவர்க்கு அருளுவாரும் – சூளாமணி:10 1640/4
சேய் இடை ஒள் ஒளி நிழற்ற செம்மாந்தார் இருந்தாரே – சூளாமணி:11 2064/4
ஒள்_நுதலாய் உன் தலைவன் ஒழிவு_இன்றி உணர்கலான் – நீலகேசி:2 193/1
ஒள்_இழையாரே உறு பொருள் பிச்சைக்கு உரியார்கள் – நீலகேசி:5 565/1
மேல்


ஒள்_நுதலாய் (1)

ஒள்_நுதலாய் உன் தலைவன் ஒழிவு_இன்றி உணர்கலான் – நீலகேசி:2 193/1
மேல்


ஒள்_இழை (1)

ஒட்டிய குறியும் சொன்னாள் ஒள்_இழை உவப்புற்றாளே – யசோதர:2 115/4
மேல்


ஒள்_இழையாரே (1)

ஒள்_இழையாரே உறு பொருள் பிச்சைக்கு உரியார்கள் – நீலகேசி:5 565/1
மேல்


ஒள்ளிய (1)

ஒள்ளிய தலத்தின் மிக்கோர் உறு தவர் உரைத்த சொல்லை – உதயணகுமார:4 193/3
மேல்


ஒள்ளியரேனும் (1)

ஒள்ளியரேனும் தக்கது உணர்பவர் இல்லை போலாம் – சூளாமணி:6 523/2
மேல்


ஒளி (218)

உத்தரம் சொல்க என்ன ஒளி உமிழ் அமரன் கேட்க – உதயணகுமார:5 247/3
புகை கொடி உள் உண்டு என்றே பொற்பு நல் ஒளி விளக்கை – நாககுமார:1 3/1
ஓங்கிய உலகத்து உம்பர் ஒளி சிகாமணியின் நின்றார் – யசோதர:1 52/2
ஒன்றிய அழகும் கல்வி ஒளி அமை குலத்தோடு எல்லாம் – யசோதர:2 107/3
உருவினொடு அழகு-தானும் ஒளி அமை குலனும் பேசின் – யசோதர:2 127/1
ஞான ஒளி நகைசெய் குணம் நாளும் அணிகின்றான் – யசோதர:5 278/4
அரு மணியின் ஒளி திகழும் அமரனவன் ஆகி – யசோதர:5 285/1
ஒரு பதினொடு எழு கடல்கள் அளவும் ஒளி தாரோய் – யசோதர:5 295/4
நம்பும் நாள் ஒளி நகு கதிர் கலங்களின் நலம் பொலிந்து அழகு ஆர்ந்த – யசோதர:5 326/3
சென்றான் திகழும் சுடர் சூழ் ஒளி மூர்த்தியாகி – சூளாமணி:0 1/3
தூமத்து சுடர் ஒளி துளும்பு தோளினார் – சூளாமணி:2 61/3
வெண் நிலா சுடர் ஒளி விசயன் தோன்றினான் – சூளாமணி:3 71/4
சீர் அணங்கு அவிர் ஒளி திவிட்டன் தோன்றினான் – சூளாமணி:3 72/2
நீர் அணங்கு ஒளி வளை நிரந்து விம்மின – சூளாமணி:3 72/3
கடல் ஒளி மணி_வணன் கனவில் வந்து எமது – சூளாமணி:3 81/1
கண் நிலாம் கவின் ஒளி காளைமார் திறத்து – சூளாமணி:3 83/1
சுற்று வான் சுடர் ஒளி தழுவி சூழ் மலர் – சூளாமணி:3 85/2
தங்கிய தவழ் ஒளி தடாவி வில் இட – சூளாமணி:3 88/1
பளிங்கு ஒளி கதுவ போழ்ந்த பலகை கண் குலவ சேர்த்தி – சூளாமணி:3 94/1
விளங்கு ஒளி விளிம்பில் செம்பொன் வேதிகை வெள்ளி வேயுள் – சூளாமணி:3 94/2
துளங்கு ஒளி பவள திண் கால் சுடர் மணி தவழும் பூமி – சூளாமணி:3 94/3
தயங்கு ஒளி மாலை சூட்டி தன் இடம் அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:3 106/4
வில் தவழ் சுடர் ஒளி விளங்கும் மேனி அ – சூளாமணி:3 113/2
கிளரும் சூழ் ஒளி கின்னர தேவர்-தம் – சூளாமணி:4 123/1
திருவ நீள் ஒளி தென் திசை சேடி மேல் – சூளாமணி:4 130/2
துன்னு தொல் முடியான் ஒளி சென்ற நாள் – சூளாமணி:4 142/2
நாம நல் ஒளி வேல் நம்பி நங்கையாய் – சூளாமணி:4 150/1
விண் அணங்க விழித்து விளங்கு ஒளி
மண் அணங்குறவே வளர்வு எய்திய – சூளாமணி:4 154/1,2
நாம நள் ஒளி முள் எயிறு உள் எழு – சூளாமணி:4 157/3
வெம் கண் யானை விளங்கு ஒளி வேந்தரே – சூளாமணி:4 159/4
மணி நிலை சுடர் ஒளி மலர்ந்து தோன்றவே – சூளாமணி:4 180/4
மெய் மயிர் எறிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:4 181/1
அணியாதும் ஒளி திகழும் ஆர் அணங்கு திரு மூர்த்தி – சூளாமணி:4 182/1
ஆர் அணங்கு அவிர் ஒளி எரிய ஆயிடை – சூளாமணி:4 186/1
நின்று ஒளி திகழ்வது ஓர் நிலா கல்வட்டமும் – சூளாமணி:4 192/3
தோள் இணை செவ்வியோ என்ன சூழ் ஒளி
வாளவன் மணி முடி வணங்கி வாழ்த்தினான் – சூளாமணி:4 195/3,4
சுற்றி நின்று உலகம் ஏத்தும் சுடர் ஒளி உருவம் தாங்கி – சூளாமணி:4 202/2
பகல் நகு சுடர் ஒளி படர ஏகினார் – சூளாமணி:4 208/4
தந்திர நோன்பு ஒளி தவழ தையலாள் – சூளாமணி:4 211/2
தாங்க அரும் சுடர் ஒளி சக்கரவாளம் என்று – சூளாமணி:4 212/1
வீங்கு ஒளி மணி குழை மிளிர்ந்து வில் இட – சூளாமணி:5 241/3
ஊனோர் உட்கும் ஒண் சுடர் நஞ்சு ஊறு ஒளி வேலோய் – சூளாமணி:5 316/4
விளங்கு ஒளி உருவ திண் தோள் வேகமாரதனை அன்றே – சூளாமணி:5 320/3
இலங்கு ஒளி மாட வீதி இரத்தினபுரம் அது ஆளும் – சூளாமணி:5 322/1
உலம் கெழு வயிர திண் தோள் ஒளி முடி அரசன் செம்மல் – சூளாமணி:5 322/2
மன்னர் நீள் முடி மெல் மணி தொத்து ஒளி
துன்னு சேவடியாற்கு சுருங்கவே – சூளாமணி:5 331/1,2
தொகு கதிர் சுடுவன பரப்பி சூழ் ஒளி
நகு கதிர் மண்டிலம் நடுவண் நின்றதே – சூளாமணி:5 363/3,4
திங்கள் வாள் முக ஒளி திளைப்ப விண்டவே – சூளாமணி:5 368/4
வெள் இழை பொலிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:5 374/1
மெய்ம்மையில் தெரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:5 386/3
ஊழியான் ஒளி மலர் உருவ சேவடி – சூளாமணி:5 398/3
பூவினுள் மடந்தை பொன் பூவை நாள் ஒளி
தேவனுக்கு அமிர்தமாம் தெய்வமாம் என – சூளாமணி:5 419/2,3
மதியின் ஒளி வளர்கின்றது ஒர் மணியின் சிலை காட்ட – சூளாமணி:6 440/3
நிலா வளர் நிழல் கதிர் நிமிர்ந்து ஒளி துளும்பும் – சூளாமணி:6 443/1
மின் அவிர் மணி குழை மிளிர்ந்து ஒளி துளும்ப – சூளாமணி:6 449/2
முலை-தலை முகிழ்த்து ஒளி துளும்பியுள முத்தம் – சூளாமணி:6 451/3
கணம் கெழு கலாவம் ஒளி காலும் அகல் அல்குல் – சூளாமணி:6 452/1
ஆங்கு அவன் இறைஞ்சலும் மலர்ந்த திங்கள் நீள் ஒளி
பூம் கழல் பொலம் குழை பொலிந்து இலங்கு தாரினான் – சூளாமணி:6 496/1,2
விலகிய கதிர ஆகி விளங்கு ஒளி கடக கையான் – சூளாமணி:6 511/3
கிளர்ந்து ஒளி துளும்பும் மேனி கேசரரோடு மண் மேல் – சூளாமணி:6 530/1
வளர்ந்து ஒளி திவளும் பூணோர் மண_வினை முயங்கல் இல் என்று – சூளாமணி:6 530/2
கேவல பெண் என்பாள் ஓர் கிளர் ஒளி மடந்தை-தன்னை – சூளாமணி:6 560/3
உண்டு மற்று அவர் ஒண் துவர் வாய் ஒளி
தொண்டை அம் கனி இன் சுவை எய்தினான் – சூளாமணி:7 614/3,4
மின்னும் செம் கதிர் மண்டிலம் வெய்து ஒளி
துன்னும் திங்கள் பனி சுடர் தண்ணிது – சூளாமணி:7 619/1,2
என்றலும் இது நன்று என வேந்து ஒளி
நின்ற நீள் முடி நீடு இணர் கண்ணியான் – சூளாமணி:7 649/1,2
செம் சுடர் மின் ஒளி சென்று பரந்திட – சூளாமணி:7 652/1
நன்று என நாறு ஒளி நீள் முடியான் அடி – சூளாமணி:7 660/2
என்னலின் எய்தி இலங்கு ஒளி நீள் முடி – சூளாமணி:7 661/2
ஊடு அகம் ஓடி எரிந்து ஒளி முந்துறும் – சூளாமணி:7 663/1
காளை காள் ஒளி முகில்_வண்ணன் கழல்களை விசியா – சூளாமணி:7 713/1
செம் கண் கார் ஒளி நெடியவன் விசையினால் சிறந்தான் – சூளாமணி:7 714/4
ஓடியிட்டனன் ஒளி வரை முழையகத்து ஒளிந்தான் – சூளாமணி:7 717/4
உலத்தின் வீங்கிய ஒளி மணி சுடர் அணி திணி தோள் – சூளாமணி:7 718/1
ஒழிந்த வெண் மருப்பு உடைந்தவும் ஒளி முத்த மணியும் – சூளாமணி:7 725/2
உள்ளும் தாது கொண்டு ஊது வண்டு அறாதன ஒளி சேர் – சூளாமணி:7 729/3
இழையின் அம் பொன் ஒளி எரிப்ப தோன்றுங்களே – சூளாமணி:7 734/4
நிதியம் பாரித்து ஒளி நிழன்று துஞ்சல் நிலை – சூளாமணி:7 741/3
தொல்லுறு சுடர் போலும் சூழ் ஒளி மணி பாறை – சூளாமணி:7 743/1
மேவு வெம் சுடர் ஒளி விளங்கு கல் தலம் – சூளாமணி:7 756/1
தணந்து ஒளி விடாத வெண் தாமரை ததைந்து அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:7 758/4
இலங்கு ஒளி மகர பைம் பூண் இயக்கியர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 763/3
உவை ஒண் துறை விண்டு ஒளி விம்ம நகும் – சூளாமணி:7 805/3
வளர் செங்கிடையின் ஒளி வவ்விய வாய் – சூளாமணி:7 808/2
வளர் தாமரை அல்லி மயக்கும் ஒளி
வளர் தாமரை அல்லி மகிழ்ந்தனள் போல் – சூளாமணி:7 810/2,3
கதிரோன் ஒளி மாழ்க எழுந்து கலந்தது – சூளாமணி:7 812/3
காண் நமது ஆர் ஒளி மா நகரே – சூளாமணி:7 812/4
துளங்கு ஒளி கலினமா தூளி எல்லைய – சூளாமணி:7 815/2
நம்பிமார் வருக என நாறும் நீர் ஒளி
அம் பொன் மா மணி முடி அரசன் ஏயினான் – சூளாமணி:7 819/3,4
சுடர் ஒளி மிகு சோதி சூழ் கழல் காளைமார் தம் – சூளாமணி:7 826/1
அடர் ஒளி முடி மன்னன் ஏவலான் ஆய் பொன் நாகம் – சூளாமணி:7 826/2
தொடர் ஒளி சுடர் ஞாயில் சூளிகை சூழும் நெற்றி – சூளாமணி:7 826/3
படர் ஒளி நெடு வாயில் பள்ளியம்பலங்கள் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:7 826/4
உற்ற வான் குழவி திங்கள் ஒளி முழை அகட்டு போந்து – சூளாமணி:8 828/1
கிளர் ஒளி மாட கோயில் கின்னரர் கெழுவல் ஓவா – சூளாமணி:8 830/1
வளர் ஒளி வயங்கு தோன்றல் வருத்தமானத்து மன்னன் – சூளாமணி:8 830/2
உளர் ஒளி உமிழும் பூணான் பிரீதிவர்த்தனன் என்று ஓதும் – சூளாமணி:8 830/3
தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே – சூளாமணி:8 830/4
ஊன்றிய மகர பேழ் வாய் ஒளி முகம் தெளிப்ப வீழ்ந்து – சூளாமணி:8 850/1
நெருங்கு ஒளி நிறைந்த மிகு சோதி நிழல் சூழ – சூளாமணி:8 871/3
வெளிறு_இல் கேள்வியான் பெரும் படை விசும்பிடை நிரந்து ஒளி விரிந்தன்றே – சூளாமணி:8 874/4
நுந்து பொன் ஒளி திரை எனும் கரதல புடங்களின் நுரை என்னும் – சூளாமணி:8 878/3
உடுத்த காஞ்சியின் ஒளி மணி கதிர் நகை பட்டங்கள் உடையாக – சூளாமணி:8 886/3
தங்கு ஒளி பலகை தலம் பாவிய – சூளாமணி:8 893/3
வெற்றி வேலவன் ஒளி துளும்ப வீங்கினான் – சூளாமணி:8 901/4
சூழ் ஒளி ஆரம் மின்ன சுடர் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:8 933/2
நலம் புரி நல் ஒளி நம்பி-தானும் அ – சூளாமணி:8 960/2
உலம் புரி தோளினான் ஒளி கொள் பைம் கழல் – சூளாமணி:8 960/3
காமரு கவின் ஒளி காளைமார்களை – சூளாமணி:8 961/1
அழல் விரி சுடர் ஒளி அருக்ககீர்த்தியும் – சூளாமணி:8 962/2
பொன் இயல் கழலினாற்கு ஓர் பொங்கு ஒளி புணர்ந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 964/4
வெள் ஒளி எயிற்று பேழ் வாய் விரி உளை அரச சீயம் – சூளாமணி:8 968/1
ஒள் ஒளி தவழ வேந்தும் ஒளி மணி அணையின் மேலோர் – சூளாமணி:8 968/2
ஒள் ஒளி தவழ வேந்தும் ஒளி மணி அணையின் மேலோர் – சூளாமணி:8 968/2
கள் ஒளி கமழும் கோதை மகளிர்கள் கவரி வீச – சூளாமணி:8 968/3
தெள் ஒளி குமரரோடும் இருந்தனர் திருந்து வேலோர் – சூளாமணி:8 968/4
இன்னவன் என்னலோடும் இலங்கு ஒளி முறுவல் கொண்டாள் – சூளாமணி:8 978/4
வீங்கு ஒளி விமானத்து உச்சி வெண் நிலா முற்றம் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 989/4
பஞ்சு இலங்கு அணையின் மேலாள் பரந்து ஒளி திரு_வில் வீச – சூளாமணி:8 1000/2
எழுதுதற்கு அரிது யார்க்கும் இலங்கு ஒளி உருவ மேனி – சூளாமணி:8 1010/2
என்று அவள் மொழிந்த போழ்தில் இலங்கு ஒளி பலகை-தன் மேல் – சூளாமணி:8 1012/1
நெருங்கு ஒளி உருவம் கொண்டு நின்னை யான் நினைந்து வந்தேன் – சூளாமணி:8 1015/4
உள் நனி மகிழ்தல் செல்லா ஒளி உடை உருவ காளை – சூளாமணி:8 1020/2
மை ஒளி பரந்த போன்று கருகின திசைகள் மற்று – சூளாமணி:8 1027/2
செய் ஒளி செக்கர் என்னும் செம் புனல் பரந்து தேறி – சூளாமணி:8 1030/1
வெய் ஒளி நிறைந்த நீல விசும்பு என்னும் மணி கொள் பொய்கை – சூளாமணி:8 1030/2
அங்கு ஒளி விசும்பில் தோன்றி அந்தி வான் அகட்டு கொண்ட – சூளாமணி:8 1031/1
தங்கு ஒளி விரிந்த ஆம்பல் தாமரை குவிந்த ஆங்கே – சூளாமணி:8 1031/3
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் போலும் – சூளாமணி:8 1037/2
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1037/3
வணங்கினவர் ஒளி விரிந்து களி சிறந்து மதி மகிழல் மருளோ அன்றே – சூளாமணி:8 1037/4
நின்று ஒளி விரிவது ஓர் நிலவு வேதிகை – சூளாமணி:8 1041/3
ஒருங்கு இயன்று ஒளி நகை உமிழ நோக்கினாள் – சூளாமணி:8 1043/4
அங்கு ஒளி முகிழ் நகை அரும்பும் ஆதலால் – சூளாமணி:8 1044/2
மாட வாய் சுடர் ஒளி மழுங்கி மங்கையர் – சூளாமணி:8 1058/1
புகலால் ஒளி போந்தது பொன் நகரே – சூளாமணி:8 1080/4
உலவிய அலங்கல் மாலை ஒளி மலர் உடைய மார்பில் – சூளாமணி:8 1113/1
குழையவள் ஒளி மனம் கவர கோடு உயர் – சூளாமணி:8 1130/2
வாள் ஒளி வயிரம் மின்னும் மணி முடி மன்னர் கோவே – சூளாமணி:9 1169/4
உற்றவாறு அறிய சொன்னான் ஒளி வரை அரசர்_கோவே – சூளாமணி:9 1188/4
தோற்றமும் சுடர் ஒளி வடிவும் முன் இலா – சூளாமணி:9 1208/1
நீள் ஒளி தவழ்ந்தது நெடும் கண் ஏழையர் – சூளாமணி:9 1218/2
தூ ஒளி மணி முடி சுடரும் கிம்புரி – சூளாமணி:9 1222/1
பூ ஒளி மழுங்கின போர் செய் ஆடவர் – சூளாமணி:9 1222/3
வஞ்சம்_இல் மணி_ஒளி_வண்ணன் தானையும் – சூளாமணி:9 1266/3
வாய் உரை இருக்க நம் வாளின் ஒளி வாயால் – சூளாமணி:9 1288/1
தங்கு ஒளி தயங்கு மணி கேடகமும் ஏனை – சூளாமணி:9 1289/1
நுந்தியவர் வீசும் ஒளி வாள் நுதிகள் தாக்கி – சூளாமணி:9 1292/3
அரிசேனன் ஆங்கு அழிவாதல் கண்டு அயில் வாள் ஒளி மிளிரா – சூளாமணி:9 1296/1
ஒளி வாள் இடையிடை விட்டு உடல் உருவா உயிர் பருகா – சூளாமணி:9 1310/3
கண்டனன் அன்றே கடல் ஒளி மேனி காளை-தன் மாமனுக்கு இளையான் – சூளாமணி:9 1319/3
உலம் ஏசு தோளின் ஒளி வேலினோடும் ஒருவான் எதிர்ந்து பொருவான் – சூளாமணி:9 1330/4
இருவேமுள்ளும் யார் பால் அஃது உறுவது என்றான் ஒளி முடியான் – சூளாமணி:9 1340/4
ஒளி தயங்கும் ஒண் புயத்து – சூளாமணி:9 1371/1
நெய்யினால் நிழன்று நீர் நின்ற நீள் ஒளி
வெய்ய வாள் அமரிடை வெருவியிட்ட தம் – சூளாமணி:9 1384/1,2
விதி தரு நீல மேனி விரிந்து ஒளி துளும்ப நின்றான் – சூளாமணி:9 1438/2
வாய்ந்த நல் வயிர துண்டம் வளைந்து ஒளி துளும்ப வள் ஆல் – சூளாமணி:9 1443/1
எரி வளர் ஒளி தரு நேமி எய்திய – சூளாமணி:9 1486/1
திரு வளர் படர் ஒளி செம் கண் மாலவன் – சூளாமணி:9 1486/2
மிக்கு மேல் விரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1492/2
மின் தவழ் அவிர் ஒளி விஞ்சை வேந்தனோடு – சூளாமணி:9 1494/2
திரு மணி நிழல் ஒளி தெய்வ வான் படை – சூளாமணி:9 1496/1
வெம் திறல் விறல் ஒளி விஞ்சை வேந்தரும் – சூளாமணி:9 1497/1
ஒட்டிய ஒளி முடி ஒன்று சூட்டினார் – சூளாமணி:9 1499/4
சுருங்கல்_இல் சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றல்-பால் – சூளாமணி:9 1501/3
தொக்கு எரி சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1502/4
ஒன்று அல மணிகளும் ஒளி பொன் மாழையும் – சூளாமணி:9 1503/3
நின்று இவை சொரிந்து ஒளி நிழற்றுகின்றவே – சூளாமணி:9 1503/4
ஒன்றினான் ஒளி வரை உயர ஏந்துபு – சூளாமணி:9 1517/2
உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை – சூளாமணி:9 1532/1
திரு மணியின் ஒளி மேனி நிழல் எறிப்ப திகழ்ந்து இலங்கு தெய்வ பாவை – சூளாமணி:9 1535/2
ஊடு போக்கு அரியது ஆக ஒளி நகர் உழையர் சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:9 1543/4
அங்கு ஒளி விளக்கினாலும் அணிகல சுடரினாலும் – சூளாமணி:9 1548/1
குரு மணி உமிழும் சோதி குலவிய ஒளி கொள் வட்டம் – சூளாமணி:10 1557/2
என்று அவள் மொழிந்த போழ்தின் இலங்கு ஒளி முறுவல் தோன்றி – சூளாமணி:10 1564/1
ஓங்கிய உருவ தார் மேல் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சூளாமணி:10 1626/4
ஓவியர் புனைந்த போலும் ஒளி மலர் பிணையல் மாலை – சூளாமணி:10 1634/3
உரு மலர் இழைத்த பாவை ஒளி மணம் நயந்து மாதோ – சூளாமணி:10 1635/3
உள் எழு சுருளை வாங்கி ஒளி உகிர் நுதியின் ஊன்றி – சூளாமணி:10 1640/2
தங்கு ஒளி பாய்ந்து உள் எறித்த தண் காந்தம் மா மணி – சூளாமணி:10 1654/2
திங்கள் ஒளி கருதி தெள் நீர் துளி சிதற – சூளாமணி:10 1654/3
தங்கு ஒளி மணி முத்து ஏந்தும் தடத்திடை இறைஞ்சிற்று அன்றே – சூளாமணி:10 1703/4
நிலம் புரி நிழல் ஒளி நிரந்து தோன்றலால் – சூளாமணி:10 1710/2
மின் இலங்கு அவிர் ஒளி மேனி மெல்லவே – சூளாமணி:10 1711/1
துணி நகு சுடர் ஒளி துளும்பும் வேலினான் – சூளாமணி:10 1724/4
தான் உடை ஒளி திசை தவழ்ந்து எழுந்ததே – சூளாமணி:10 1734/4
நெய் ஆர் செவ் வேல் நீள் ஒளி நேமி படையானே – சூளாமணி:10 1743/4
மெய்யின் சோதி சூழ் ஒளி மின்னின் பெயராளும் – சூளாமணி:10 1746/4
பய மர நிழல் ஒளி மஞ்சம் பாவின – சூளாமணி:10 1782/2
தழுவியது அனைய தோளான் தன் ஒளி தயங்க சார்ந்தான் – சூளாமணி:10 1785/4
விரிந்து ஒளி சுடர வேந்தர் விளங்கு ஒளி மழுங்க சென்றான் – சூளாமணி:10 1791/4
விரிந்து ஒளி சுடர வேந்தர் விளங்கு ஒளி மழுங்க சென்றான் – சூளாமணி:10 1791/4
செம் கதிரோன் ஒளி பருகும் செவ்வரை நேர் அகலத்தான் திறமும் கேளாய் – சூளாமணி:10 1808/4
உக்கிர மெய் குலத்து அரசன் ஒளி வேல் இ இளையவனது உருவே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1810/2
எண் அகன் புகழினாரை எழில் ஒளி துளும்ப ஆட்டி – சூளாமணி:10 1829/3
உரையினால் என்னை அ ஒளி கொள் மா நகர் – சூளாமணி:11 1871/3
பேர் ஒளி பீதக உடையர் பைம்பொனால் – சூளாமணி:11 1878/1
ஆர் ஒளி தழுவிய அலர் செய் பூ பலி – சூளாமணி:11 1878/2
போர் ஒளி யானை மேல் நிரைத்து போந்தனர் – சூளாமணி:11 1878/3
தாழ் ஒளி சுடரவன்-தன்னை காண ஓர் – சூளாமணி:11 1893/3
சூழ் ஒளி மண்டிலம் சுடர தோன்றுமே – சூளாமணி:11 1893/4
பெருகல் ஆம் சுடர் ஒளி பிறங்கி நின்றது அம் – சூளாமணி:11 1895/3
ஒளி ஆகி உலகு ஆகி நீ விரிந்தாய் என்கோ உலகு எலாம் நின் ஒளியின் உள் அடங்கிற்று என்கோ – சூளாமணி:11 1905/1
உருள் ஆழியானும் ஒளி மணி முடி மேல் கை வைத்து ஒரு பாலில் வர உலக நின் உழையது ஆக – சூளாமணி:11 1907/3
ஊன் ஆரும் மற ஆழி ஓடை மால் யானை உடையான்-தன் ஒளி முடியின் மேல் உரையோம் நிற்க – சூளாமணி:11 1908/2
ஓடும் சகடத்து உருளும் ஒளி கொள – சூளாமணி:11 1921/1
உளர் ஒளி ஞானம் அஃது ஒன்றும் ஒழித்தே – சூளாமணி:11 1944/4
விலகும் சுடர் ஒளி வீங்கு எழில் தோளாய் – சூளாமணி:11 2006/4
மிக்க ஒளி சூழ்ந்து மிளிர் மேனியவர் ஆகி – சூளாமணி:11 2026/3
அரு மணியின் ஒளி நிழற்றும் ஆயிரமாம் பணம் அணிந்த – சூளாமணி:11 2042/1
உலகு இரிய வெளிப்பட்டும் ஒளி கரந்தும் உறைந்து இயல்வர் – சூளாமணி:11 2044/3
ஆடாதும் ஒளி திகழும் ஆர் அணங்கு திரு மேனி – சூளாமணி:11 2050/1
தேர்த்து அங்கண் ஒளி பரப்ப செல் பொழுதும் தம் உலகில் – சூளாமணி:11 2054/2
சேய் இடை ஒள் ஒளி நிழற்ற செம்மாந்தார் இருந்தாரே – சூளாமணி:11 2064/4
மணி மலர்ந்து உமிழ் ஒளி வனப்பும் சந்தன – சூளாமணி:12 2074/1
சிங்க ஆசனத்து இருந்து தெளிந்து ஒளி மண்டிலம் நிழற்ற – நீலகேசி:2 157/2
உண்ணல் யாவதும் இலையாய் ஒளி திகழ் உருவம் அஃது உனதால் – நீலகேசி:2 159/3
ஒளி கிளர் தேவன் உளன் என்னும் ஆறோ – நீலகேசி:5 606/4
ஒன்று அல பல் பொருள்-தாம் ஒளி ஆதிய – நீலகேசி:5 607/3
மேல்


ஒளி-தானும் (1)

மதி என்றும் இல் எனின் இல் ஒளி-தானும்
புதியதும் பாழ் அது பொன்றிய போழ்தே – நீலகேசி:5 609/1,2
மேல்


ஒளிக்கலுற்றனள் (1)

ஒன்றிய உள்ள நோய் ஒளிக்கலுற்றனள்
இன்று இவள் அகத்தது காம நோய் என – சூளாமணி:8 1045/2,3
மேல்


ஒளிக்கலுற்றான் (1)

ஓதநீர்_வண்ணன் அங்கு ஓர் உபாயத்தால் ஒளிக்கலுற்றான் – சூளாமணி:10 1629/4
மேல்


ஒளிக்கவேண்டா (1)

ஒருவாது இங்கு அ ஒளியின் உள்ள ஆகில் உலகு எல்லாம் நின் உளத்தே ஒளிக்கவேண்டா
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ – சூளாமணி:11 1911/2,3
மேல்


ஒளிக்கும் (3)

அஞ்சா ஒளிக்கும் மயலது அதுவே – சூளாமணி:5 292/4
தழை செவி மத முகத்து ஒளிக்கும் சக்கரம் – சூளாமணி:9 1399/3
ஓடும் உட்கு உடை உருவு கொண்டு அரு என ஒளிக்கும்
பாடு பாணியில் பலபல கலகல ஒலியா – நீலகேசி:1 54/1,2
மேல்


ஒளிகள் (1)

பூ வடிவு கொண்டனவோ பொங்கு ஒளிகள் சூழ்ந்து புலம்கொளாவால் எமக்கு எம் புண்ணியர்-தம் கோவே – சூளாமணி:11 1903/4
மேல்


ஒளிகளோ (1)

அணியினது ஒளிகளோ இ அணங்கினது உருவமோ இ – சூளாமணி:8 1009/3
மேல்


ஒளிசெய (1)

முடியொடு சுடர் குழை முளை வெயில் ஒளிசெய
அடியொடு புனை கழல் அரசு_இறை படை எழ – சூளாமணி:8 938/2,3
மேல்


ஒளிசெயும் (1)

உலைவு_இல் வையகத்து ஒளிசெயும் பகலவன் உறு சுடர் சொரிகின்ற – சூளாமணி:8 888/3
மேல்


ஒளித்த (1)

ஓரையாய் முதலை ஆகி கூன் படை ஒளித்த அன்றே – சூளாமணி:10 1677/4
மேல்


ஒளித்தது (1)

எல்லை சென்று ஒளித்தது அ இள வெண் திங்களே – சூளாமணி:8 1056/4
மேல்


ஒளித்ததுவே (1)

உடுத்த தூவி தோன்றாமை நிலத்தினுள் புக்கு ஒளித்ததுவே – சூளாமணி:9 1346/4
மேல்


ஒளித்தலில் (1)

ஊன் அடுவார் இடுவாரை ஒளித்தலில்
தான் அடையா வினை ஆம் என்றல் தத்துவம் – நீலகேசி:4 335/2,3
மேல்


ஒளித்தனை (1)

ஒளித்தனை கொள்ளலுற்றாய் உயிர்-தன்னை ஓர் பேர் உரைத்தே – நீலகேசி:5 513/4
மேல்


ஒளித்தாய் (1)

ஈங்கு வாழிய இருள் கெழு முழையகத்து ஒளித்தாய்
ஓங்கு மால் வரை பிளந்திடுகு என உளைந்து உரவோன் – சூளாமணி:7 719/1,2
மேல்


ஒளித்தாயும் (2)

உலகு எலாம் நின்னுள் ஒளித்தாயும் நீயே – சூளாமணி:6 539/2
ஒளித்தாயும் நீயே உயிர்க்கு எலாம் கண்ணா – சூளாமணி:6 539/3
மேல்


ஒளித்தார் (1)

ஓங்கிய விசும்பினவர் கண்டனர் ஒளித்தார் – சூளாமணி:9 1294/4
மேல்


ஒளித்திட்டு (1)

வேம்-கொல் என்று ஒளித்திட்டு இபம் வீழ்ந்து சேர் – சூளாமணி:7 781/2
மேல்


ஒளித்து (3)

ஒளித்து முன் உறங்கிய ஒலி வண்டு ஆர்த்தன – சூளாமணி:8 1067/3
ஊரது நடுவண் ஒரு உறையுளில் மலம்பெய்திட்டு ஒளித்து ஒழியின் – நீலகேசி:9 829/2
ஒளித்து நின்ற உணர்வு உருவு என்றியோ – நீலகேசி:10 866/4
மேல்


ஒளிந்தான் (1)

ஓடியிட்டனன் ஒளி வரை முழையகத்து ஒளிந்தான் – சூளாமணி:7 717/4
மேல்


ஒளிப்ப (1)

புண் மிசை எஃகம் புக்கு ஒளிப்ப போல் மனத்து – சூளாமணி:9 1258/3
மேல்


ஒளிப்பன (1)

கயல் ஓடி ஒளிப்பன காண் கழலோய் – சூளாமணி:7 801/4
மேல்


ஒளிப்பினன் (1)

சோம்பன் குணம்_இலன் தோன்றா ஒளிப்பினன்
ஓம்பற்கு அருமையின் உண்ணும் ஆற்றாமையின் – நீலகேசி:7 744/1,2
மேல்


ஒளிபடும் (1)

உம்மை உலகத்து ஒளிபடும் ஊக்கமோடு – சூளாமணி:11 2003/3
மேல்


ஒளிய (2)

வண்ணம் இது வடிவம் இவை வளர் ஒளிய பூணோய் – யசோதர:5 297/4
ஊன் இலா உறுப்பு அமையா ஒளிய மா உலகு எல்லாம் – சூளாமணி:11 2065/1
மேல்


ஒளியவன் (7)

ஓத நித்திலம் புரி வளை ஒளியவன் குறுகி – சூளாமணி:7 726/2
சங்கு போல் ஒளியவன் தாதை-தன் படை – சூளாமணி:8 949/1
ஒற்றன் ஆங்கு உரைப்ப கேட்டே ஒளியவன் பெயரனோடும் – சூளாமணி:9 1188/1
கரு மணி ஒளியவன் கவர காட்டினான் – சூளாமணி:10 1721/4
கரு மணி ஒளியவன் கழல் சென்று எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1758/4
ஒளியவன் உலகம்-தன்னுள் கரந்தவன் உயிர்கள் உய்யும் – சூளாமணி:11 1865/1
மேல் இயங்கு ஒளியவன் மறைய வேய்ந்து அரோ – சூளாமணி:11 1884/3
மேல்


ஒளியவன்-தானும் (1)

வெண் சுடர் ஒளியவன்-தானும் விஞ்சையர் – சூளாமணி:10 1772/2
மேல்


ஒளியவாக (1)

நம்பிய ஒளியவாக தெளித்து நன்கு எழுதப்பட்டு – சூளாமணி:8 855/3
மேல்


ஒளியாய் (1)

உரை செய்து உலகம் பாராட்டும் ஒளியாய் ஓடை யானை மேல் – சூளாமணி:9 1473/3
மேல்


ஒளியார் (1)

புனை அவிர் சுடர் ஒளியார் புகழ்ந்து தத்தம் இடம் புக்கார் – சூளாமணி:12 2126/4
மேல்


ஒளியால் (3)

சுரிந்த கேசரம் சுடர் அணி வளை எயிற்று ஒளியால்
இரிந்தது ஆயிடை இருள் நின்று அங்கு எழுந்தது அ அரியே – சூளாமணி:7 721/3,4
தம்பி ஆற்றல் கண்டு உவந்து தன் மனம் தளிர்த்து ஒளியால்
வம்பு கொண்டவன் போல் நின்று வளை_வண்ணன் மொழிந்தான் – சூளாமணி:7 727/1,2
உளம் காண் கேவல பேர்_ஒளியால் இம்பர்_உலகு எல்லாம் – சூளாமணி:12 2127/3
மேல்


ஒளியாளே (1)

ஓம செல்வம் கொண்டு இனிது ஏத்தும் ஒளியாளே – சூளாமணி:10 1744/4
மேல்


ஒளியான் (2)

விது மாண் மிகு சோதி விளங்கு ஒளியான் – சூளாமணி:7 800/4
கழலான் கடல் ஒளியான் தமர் கலந்து ஆர்த்தனர் கரிய – சூளாமணி:9 1295/2
மேல்


ஒளியானை (1)

ஒளியானை ஊழி முதல்_ஆனானை ஓங்கி உலகு அளவும் ஆகி உயிர்-தமக்கு உறுகண் செய்யா – சூளாமணி:11 1906/2
மேல்


ஒளியில் (1)

திங்கள் வாள் ஒளியில் திகழ் சோதியாய் – சூளாமணி:5 340/3
மேல்


ஒளியிற்றே (1)

ஊரின் ஊர்-தோறும் ஒவ்வா ஒளியிற்றே ஞாயிறு என்றும் – நீலகேசி:4 437/2
மேல்


ஒளியின் (4)

மல் உறு வரை மார்ப வளர் ஒளியின் முளைக்கும் – சூளாமணி:7 743/3
ஒளி ஆகி உலகு ஆகி நீ விரிந்தாய் என்கோ உலகு எலாம் நின் ஒளியின் உள் அடங்கிற்று என்கோ – சூளாமணி:11 1905/1
இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/2
ஒருவாது இங்கு அ ஒளியின் உள்ள ஆகில் உலகு எல்லாம் நின் உளத்தே ஒளிக்கவேண்டா – சூளாமணி:11 1911/2
மேல்


ஒளியினால் (2)

ஒளியினால் பெரியன் ஆய ஒருவனுக்கு உவப்ப செய்து ஓர் – சூளாமணி:7 669/1
ஒன்றின விளைந்த என்று ஆங்கு ஒளியினால் புதியள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 1012/4
மேல்


ஒளியினாலும் (3)

ஊடிய தேவி தன்னை உணர்வினும் ஒளியினாலும்
நாடி உன்றனக்கு அன்னாள்-தான் நந்து இணை அல்லள் என்றான் – உதயணகுமார:4 202/3,4
பெண் விளக்குறுக்கும் மேனி பெருகிய ஒளியினாலும்
பண் விளக்குறுக்கும் இன் சொல் பாவை அ பாவைமாரை – சூளாமணி:8 999/2,3
திங்களை அனைய செல்வி திரு நுதல் ஒளியினாலும்
மங்கல மரபிற்று அல்லா மயங்கு இருள் மறைந்து போக – சூளாமணி:9 1548/2,3
மேல்


ஒளியினும் (1)

உருவினும் ஒளியினும் உலகம்-தன்னின் மேல் – சூளாமணி:9 1498/2
மேல்


ஒளியினோடு (1)

ஒருவிய பயனும் அஃதே ஒளியினோடு அழகு வென்றி – யசோதர:4 244/3
மேல்


ஒளியும் (4)

ஒளியும் ஆற்றலும் தன்-கண் ஒன்று உள்ளதும் நினையான் – சூளாமணி:7 703/3
பூ மரு பூவை கண்ணி புது மலர் ஒளியும் காட்டி – சூளாமணி:8 980/2
தொழில் அணங்கு மனம்_உடையார் சூழ் ஒளியும் வீழ் களிப்பும் சொல்லோ அன்றே – சூளாமணி:8 1039/4
மீது ஆர்ந்த வெண் நிலா சுடர் ஒளியும் வெள்ளி குன்று அனைய தோளும் – சூளாமணி:9 1533/2
மேல்


ஒளியோடு (3)

தாங்கு நீர் ஒளியோடு ஒன்றி தண் அளி தயங்க நின்றான் – சூளாமணி:8 837/4
ஒளியோடு பேர்_இன்பம் உயர்ந்தவர்க்கே உயர்ந்து உளவாம் – சூளாமணி:11 2057/2
மின் ஒளியோடு உற மிழற்ற மிழற்றுவ கிளி என மொழிந்தாள் – நீலகேசி:1 65/3
மேல்


ஒளிர் (19)

உடன் வரும் எழுவர் கூடி ஒளிர் மகதத்து வந்தார் – உதயணகுமார:3 164/4
ஒளிர் குழல் கலிங்க சேனை உதரத்தின் உற்பவித்த – உதயணகுமார:5 256/1
கண் ஒளிர் கொடி கந்தருவப்புரம் – உதயணகுமார:5 277/4
பூரிதத்து ஒளிர் மாலை வெண் பொன் குடை – யசோதர:1 8/2
காமவேள் இடம்கொள அருளி கண் ஒளிர்
தாம வேல் இளையவர் காப்ப தாழ் கதிர் – சூளாமணி:4 207/2,3
ஒளிர் கொடியன உயர் திரளினொடு ஒழுகு இணரன ஓடை – சூளாமணி:6 434/4
மினல் விரவிய சுடர் பொன் ஒளிர் மிளிர் வேதிகை மிகை ஒண் – சூளாமணி:6 439/2
உகளும் மான் பிணை அனையவர் உழை செல ஒளிர் தார் – சூளாமணி:6 469/3
ஒளிர் முத்த முறுவலார்-தம் உழைக்கலம் கலந்து மாலை – சூளாமணி:6 507/3
ஓவல்_இல் குணங்கள் என்னும் ஒளிர் மணி கலங்கள் தாங்கி – சூளாமணி:6 560/1
காய்ந்து ஒளிர் பவழ சாதி கடிகைகள் காண மின்னு – சூளாமணி:7 677/1
உட்க ஆங்கு உரைத்தலும் ஒளிர் பொன் மாழையும் – சூளாமணி:7 691/1
ஒளிர் வார் குழலாள் ஒரு மாது அவளுள் – சூளாமணி:7 811/2
உயரும் சந்தன பொழில் அலைத்து ஒளிர் மணி கலங்களை உமிழ்ந்திட்டு – சூளாமணி:8 879/1
சேய்மையான் நமக்கு ஒளிர் முத்தின் பரு வடம் தெளிப்ப ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 881/4
ஊடு அகம் ஒளிர் மணி நாகம் கவ்விய – சூளாமணி:9 1406/1
உரிதினின் அறுத்து ஒளிர் நேமி கொண்டது – சூளாமணி:9 1487/2
ஒண் தமர் மணிகளும் ஒளிர் பொன் சாதியும் – சூளாமணி:11 1901/1
உள் நால் வினையும் ஒருவி ஒளிர் மேனி – நீலகேசி:6 659/3
மேல்


ஒளிர்தரு (1)

உவரி மா கடல் நுரை என ஒளிர்தரு மயிர – சூளாமணி:7 732/1
மேல்


ஒளிர்ந்தான் (1)

ஊட்டினார் அவன் அமரருள் ஒருவன் ஒத்து ஒளிர்ந்தான் – சூளாமணி:6 471/4
மேல்


ஒளிர்வது (1)

ஓங்கிய சூளாமணியின் ஒளிர்வது – சூளாமணி:5 284/4
மேல்


ஒளிர (2)

உகு கதிர் மண்டபம் ஒளிர ஏறலும் – சூளாமணி:5 363/2
ஓங்கு முடி சீறடியின் மேல் ஒளிர வைத்தான் – சூளாமணி:10 1611/4
மேல்


ஒளிரு (1)

ஒளிரு பொன் உகிர் சரணங்கள் வயிர முள் ஒப்பு_இல போரின்-கண் – யசோதர:3 225/3
மேல்


ஒளிரும் (3)

ஓங்கும் நீர் நிழலும் ஒத்து ஒளிரும் மூர்த்தியார் – சூளாமணி:3 70/4
உராவி கிடந்து ஒளிரும் ஒண் கேழ் மணி – சூளாமணி:7 733/2
எழுதாது மை ஒளிரும் இரு மருங்கும் எறித்து இடையே செம் கேழ் ஓடி – சூளாமணி:9 1537/1
மேல்


ஒளிறு (2)

ஒளிறு வாள் உழவன் ஏந்தி உருட்டி வட்டு ஆட அன்றே – சூளாமணி:5 303/3
ஒளிறு வாள் படை உளர்ந்தது கிளர்ந்தனர் உழை கல உழையோர்கள் – சூளாமணி:8 874/1
மேல்


ஒற்றர் (1)

சென்று தம் என சென்றனர் ஒற்றர் பின் – யசோதர:3 195/3
மேல்


ஒற்றர்கள் (1)

விரவி ஒற்றர்கள் வேந்தற்கு உரைத்தலின் – உதயணகுமார:3 169/3
மேல்


ஒற்றன் (3)

கண் மிசை கனிந்த ஒற்றன் கூற்று காதல் கனி படு செல்வம் முந்நீர் – சூளாமணி:9 1132/1
விண் மிசை இழிந்து வந்த ஒற்றன் ஓர் வெம் சொல் மாற்றம் – சூளாமணி:9 1132/3
ஒற்றன் ஆங்கு உரைப்ப கேட்டே ஒளியவன் பெயரனோடும் – சூளாமணி:9 1188/1
மேல்


ஒற்றனாய் (1)

ஓதும் மாண்பினான் ஒருவன் ஒற்றனாய்
தீது_இல் தானையாய் செல்ல வைப்பதே – சூளாமணி:7 608/2,3
மேல்


ஒற்றனால் (1)

ஒற்றனால் உணர்ந்து வேந்தன் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:8 828/4
மேல்


ஒற்றனும் (1)

உரை சிறிது என்னலோடும் ஒற்றனும் உரைக்கலுற்றான் – சூளாமணி:9 1134/4
மேல்


ஒற்றா (1)

சுந்தர வயிர திண் தோள் தோழரா செவிகள் ஒற்றா
அந்தர உணர்வு நூலா அரசு எனும் உருவு கொண்ட – சூளாமணி:6 565/2,3
மேல்


ஒற்றிய (1)

ஓட்டு அரும் பொறி ஒற்றிய ஓலையர் – சூளாமணி:7 650/2
மேல்


ஒற்றினன் (1)

வைத்த ஒற்றினன் மன்னன் ஆன பின் – சூளாமணி:7 609/2
மேல்


ஒற்றுமை (6)

உடம்பொடும் உயிரிடை மிடைந்த ஒற்றுமை வேற்றுமை விகற்பின் – நீலகேசி:1 64/1
ஒற்றுமை வேற்றுமை தம்மையும் ஒட்டப்படுதலினும் – நீலகேசி:4 376/2
உரிதினில் பொருள்களை செலுத்தும் ஒற்றுமை
தெரிவுற வருவது சிறப்பது ஆம் குண – நீலகேசி:8 787/2,3
இன் உயிர் உருவினோடு இயைந்த ஒற்றுமை
இன்னும் அ காலமும் இருமைத்து ஆகலின் – நீலகேசி:8 797/2,3
நிலைபெறும் பொருளினால் நின்ற ஒற்றுமை
அலைபெறும் வேறு எனின் ஆவது இல்லையே – நீலகேசி:8 806/3,4
அது எலா பொருள்களை ஆக்கும் ஒற்றுமை
இது அலால் அவை தம்முள் இயைதல் இல்லையேல் – நீலகேசி:8 811/2,3
மேல்


ஒற்றுமை-தாம் (1)

ஒழியல் வேண்டும் என்று ஒற்றுமை-தாம் கொளீஇ – நீலகேசி:4 321/2
மேல்


ஒற்றுமையால் (1)

ஓதிய கந்தங்கள் ஒற்றுமையால் உயிர் என்றது போல் – நீலகேசி:5 519/1
மேல்


ஒற்றுமையில் (1)

புல்லிய ஒற்றுமையில் குறி ஆகிய பொய் உயிரும் – நீலகேசி:5 494/2
மேல்


ஒற்றுமையும் (1)

உலவாதோ ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் என்றால் – நீலகேசி:6 691/3
மேல்


ஒற்றை (6)

ஒற்றை வார் குழல் மயிர் உச்சி வெண்மையை – யசோதர:2 79/3
ஒற்றை வெண்குடை நிழல் உலகிற்கு ஓர் உயிர் – சூளாமணி:2 51/2
ஒற்றை வெண்குடையின் நீழல் உலகு கண்படுப்ப ஓம்பி – சூளாமணி:2 69/2
ஒற்றை அம் தனி கோல் உலகு ஓம்பும் நாள் – சூளாமணி:4 140/2
ஒற்றை_நின்றாள் துணை ஊறுபடுத்தவள் – நீலகேசி:4 332/3
ஒற்றை பெண் உரையாடுதல் போகங்கள் – நீலகேசி:5 535/3
மேல்


ஒற்றை_நின்றாள் (1)

ஒற்றை_நின்றாள் துணை ஊறுபடுத்தவள் – நீலகேசி:4 332/3
மேல்


ஒறுக்கவும் (1)

உண்ணல் காரணத்தினால் ஓட்டியிட்டு ஒறுக்கவும்
எண்_இல் பல் வலையினும் இழக்கும் அ உயிர்களே – நீலகேசி:1 104/3,4
மேல்


ஒறுத்த (1)

உடை பொருள் வெஃகி ஒறுத்த பயத்தான் – சூளாமணி:11 1936/2
மேல்


ஒறுப்பர் (1)

ஒறுப்பர் சிலரை அவரும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1935/4
மேல்


ஒன்பதனோடு (1)

உத்தியால் எடுத்து ஓதும் ஒன்பதனோடு ஒட்டலவால் – நீலகேசி:4 292/2
மேல்


ஒன்பதாம் (1)

சுத்தி மிக எட்டினோடும் சூழ்ந்த யோகு ஒன்பதாம்
பத்து வகை ஊற்று அடைத்து பயின்ற அங்கம் பத்தொன்றும் – உதயணகுமார:6 364/1,2
மேல்


ஒன்பதின்மர் (3)

எய்த இவர் முதல் ஈர்_ஒன்பதின்மர் இ – சூளாமணி:11 2019/3
உற்றவர்க்கு மேலவர்கள் ஒன்பதின்மர் ஒன்பதின்மர் – சூளாமணி:11 2041/1
உற்றவர்க்கு மேலவர்கள் ஒன்பதின்மர் ஒன்பதின்மர்
மற்றவர்க்கு மேலவர் ஐவகையர் அவர் மேலவர்கள் – சூளாமணி:11 2041/1,2
மேல்


ஒன்பதின்மர்க்கு (1)

ஓங்கினர் மேல் ஒன்பதின்மர்க்கு ஒன்று ஒன்றாய் அவர் மேலார் – சூளாமணி:11 2063/2
மேல்


ஒன்பது (5)

தொன் முதல் அவர் தொகை ஒன்பது ஒன்பதே – சூளாமணி:5 400/4
ஏழாய் இருபத்திரட்டியோடு ஒன்பது
போழாம் அவற்றுள் அவர்கள் புகலிடம் – சூளாமணி:11 1923/2,3
ஓர் இணராய மும்மூன்று ஒன்பது ஐந்துகளுள் உறைவோர் – நீலகேசி:1 90/3
ஒன்பது ஆம் கதிர் நூல் யாமுடையன – நீலகேசி:6 671/2
ஓதின் அ பொருள்கள்-தாம் ஒன்பது ஆம் அவை – நீலகேசி:8 786/2
மேல்


ஒன்பதும் (2)

நேமி தான் முதல் நிதிகள் ஒன்பதும் – உதயணகுமார:5 290/4
ஒன்பதும் தத்தமது உண்மையால் பல – நீலகேசி:8 801/1
மேல்


ஒன்பதே (1)

தொன் முதல் அவர் தொகை ஒன்பது ஒன்பதே – சூளாமணி:5 400/4
மேல்


ஒன்பான் (3)

நற்பு உடை திங்கள் ஒன்பான் நன்கு அமைந்திருக்கும் ஓர் நாள் – உதயணகுமார:1 12/3
திங்கள் ஒன்பான் நிறைந்து செல்வன் நல் தினத்தில் தோன்ற – நாககுமார:2 49/1
நக்க குழவி பருவம் நாற்பதினொடு ஒன்பான்
ஒக்க வரும் நாள்கள் கலையோடு உடன் நிறைந்தால் – சூளாமணி:11 2026/1,2
மேல்


ஒன்ற (3)

ஒன்ற ஓர் மாயம் காட்டி உளைவித்து குறுக ஓடி – சூளாமணி:7 695/3
ஒன்ற உரைப்பின் ஒரு நால் வகைப்படும் – சூளாமணி:11 2015/2
ஒன்ற நூலார் உரைகளோடு ஒப்ப முடியும் அதனாலும் – நீலகேசி:1 39/2
மேல்


ஒன்றதேல் (1)

தான் அருளும் ஆறு என்று தாள் பணியும் போழ்தும் தகை ஒன்றதேல் இறைமை தக்கதே அன்றே – சூளாமணி:11 1909/4
மேல்


ஒன்றல் (1)

ஒன்றல் பல் வகை உயிர் கொலை உரை-மினம் எனவே – நீலகேசி:1 35/4
மேல்


ஒன்றன் (1)

ஒன்றன் காரியம் ஒன்று என ஒட்டினும் – நீலகேசி:10 871/1
மேல்


ஒன்றா (1)

ஒன்றா வகையால் உரைகளை ஒட்டா – நீலகேசி:7 731/4
மேல்


ஒன்றாக (1)

ஒன்றாக உரையாக்கால் உரையேன் யான் என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 173/3
மேல்


ஒன்றாகி (1)

ஒன்றாகி உள்ளத்து ஒழியாமை ஒழுக்கம் என்ப – நீலகேசி:1 124/2
மேல்


ஒன்றாகுமே (1)

பாகமே பிளந்தால் பரகாயம் ஒன்றாகுமே
என ஈவஃது ஆதன்மை – நீலகேசி:2 214/1,2
மேல்


ஒன்றாத (1)

ஒன்றாத கொள்கையார் உலகின் உள யாவரையும் – நீலகேசி:4 286/2
மேல்


ஒன்றாம் (1)

பவணத்தார்க்கு ஒரு கடலாம் மிகை அமரும் பல்லம் ஒன்றாம்
இவண் ஒத்த அமரருக்கும் இரு விசும்பில் சுடரவர்க்கும் – சூளாமணி:11 2061/1,2
மேல்


ஒன்றாய் (7)

ஒன்றாய் பரந்த உணர்வின் ஒழியாது முற்றும் – சூளாமணி:0 1/2
ஆங்கு அவர் மேல் அமர்_அரசர் மும்மூவர்க்கு ஒரோ ஒன்றாய்
ஓங்கினர் மேல் ஒன்பதின்மர்க்கு ஒன்று ஒன்றாய் அவர் மேலார் – சூளாமணி:11 2063/1,2
ஓங்கினர் மேல் ஒன்பதின்மர்க்கு ஒன்று ஒன்றாய் அவர் மேலார் – சூளாமணி:11 2063/2
திண்ணிதாம் இடையறவு தீண்டுமேல் திரண்டு ஒன்றாய்
அண்ணல்-தான் முடிந்து அற கேடு அரியதே போலுமால் – நீலகேசி:2 200/3,4
துக்கமே ஆயினால் தொழிலும் ஒன்றாய் பயம் – நீலகேசி:5 555/1
கோல் திரள் ஒன்றாய் அதன் தலைக்கே உடன் – நீலகேசி:5 636/1
பத்தேந்திரியத்தோடு ஒன்றாய் படைத்தனை – நீலகேசி:7 754/2
மேல்


ஒன்றாயதே (1)

விஞ்சையர் உலகும் மண்ணும் விண்ணும் ஒன்றாயதே போல் – சூளாமணி:9 1550/1
மேல்


ஒன்றால் (1)

எண்ணிடை உணரும் மாந்தர்க்கு இடை தெரி அரியது ஒன்றால்
கண்ணிடை உமிழும் செம் தீ கடா களிற்று உழவ என்றான் – சூளாமணி:8 970/3,4
மேல்


ஒன்றானும் (1)

ஒன்றானும் வேண்டான் பிறர்க்கே உழந்தான் ஊன் – நீலகேசி:5 472/2
மேல்


ஒன்றி (18)

பல மனம் இன்றி ஒன்றி பல துதி செப்பலுற்றான் – நாககுமார:1 15/4
வன்சொல் வாய் மறவர் சூழ மதியம் ஓர் மின்னொடு ஒன்றி
தன் பரிவேடம்-தன்னுள் தான் நனி வருவதே போல் – யசோதர:1 31/1,2
உழை_விழி நம்மொடு ஒன்றி ஒருவின உணரலாமோ – யசோதர:1 37/4
உருத்து எழு சினத்தின் சென்ற உள்ளம் மெய் மொழியோடு ஒன்றி
அருத்திசெய்து அருத்த காமத்து அற திறம் அற துறந்தான் – யசோதர:2 86/3,4
ஒன்றி உம்பர் உலகினுள் வாழ்க என – யசோதர:3 196/3
போக சித்தத்தோடு ஒன்றி பொறி வழி படரும் நீரார்க்கு – யசோதர:4 239/3
மருவிய மனத்து மீட்சி வதம் இவை ஐந்தோடு ஒன்றி
ஒருவின புலைசு தேன் கள் ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் என்றான் – யசோதர:4 242/3,4
ஒன்றி நின்று அதிரும் ஒருபால் எலாம் – சூளாமணி:1 13/4
மண் அமர் வளாகம் எல்லாம் மலர்ந்த நின் புகழோடு ஒன்றி
விண்ணகம் விளங்கு திங்கள் வெண்குடை நிழலின் வைகி – சூளாமணி:3 100/2,3
ஒன்றி நின்றவர் உரை உலகம் ஒட்டுமே – சூளாமணி:4 236/4
ஒன்றி நீர் தருக என உழை குற்றேவலார் – சூளாமணி:4 238/3
ஒன்றி யான் உரைக்கற்பால உரையையும் உணர்த்தி நீயே – சூளாமணி:6 568/2
ஒன்றி யாம் இங்கண் உள்ளது ஒருப்படுத்து உய்ப்ப கொண்டு – சூளாமணி:7 671/3
தாங்கு நீர் ஒளியோடு ஒன்றி தண் அளி தயங்க நின்றான் – சூளாமணி:8 837/4
ஒன்றி வாழ் அரசரோடு உலகம் ஈண்டுக – சூளாமணி:10 1766/3
ஒன்றி உரைத்த உனக்கும் எனைத்தும் உணர்வு அருமை – நீலகேசி:5 520/2
ஒன்றி நின்ற உயிரை உயிர் இது – நீலகேசி:5 541/1
ஒன்று ஒன்றின் ஒன்றி உலகு உள் வழி எங்கும் – நீலகேசி:7 779/1
மேல்


ஒன்றிய (10)

ஒன்றிய உடம்பின் வேறாம் உயிரினது உருவம் உள்ளி – யசோதர:1 49/1
ஒன்றிய அழகும் கல்வி ஒளி அமை குலத்தோடு எல்லாம் – யசோதர:2 107/3
ஒன்றிய செவிடும் ஊமும் ஒருவனால் பெறுதல் உண்டோ – யசோதர:4 246/3
ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் காக்கும் – சூளாமணி:3 109/3
நன்றாம் நங்கைக்கு ஒன்றிய காம பருவத்தால் – சூளாமணி:5 313/3
ஒன்றிய போதக என்பது உரைத்தான் – சூளாமணி:7 660/4
ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் விழுங்கலுற்று – சூளாமணி:8 838/3
ஒன்றிய உள்ள நோய் ஒளிக்கலுற்றனள் – சூளாமணி:8 1045/2
ஒன்றிய அரசர்கள் உவந்து சூட்டினார் – சூளாமணி:9 1494/3
ஒன்றிய உழையர் கீழ் நீர் ஓ பறித்திடுதலோடும் – சூளாமணி:10 1678/3
மேல்


ஒன்றியவாறு (1)

பேரா வென்றிக்கு ஒன்றியவாறு பெயர் இட்டு – சூளாமணி:10 1745/2
மேல்


ஒன்றியாங்கு (1)

ஒன்றியாங்கு உவப்பித்து ஆண்டது உரைப்ப கேட்டு உணர்ந்தாம் அன்றே – சூளாமணி:7 670/4
மேல்


ஒன்றில் (2)

கொற்ற வேலவன் தன் கோயில் குளிர் மணி கூடம் ஒன்றில்
சுற்று வார் திரையின் தூமம் கமழ் துயில் சேக்கை துன்னி – யசோதர:2 89/2,3
உணர்ச்சியொடு அல்லன ஒன்று ஒன்றில் நோக்கு இலவாம் எனினும் – நீலகேசி:5 506/3
மேல்


ஒன்றிலன் (1)

உணர்ந்திலன் உரையும் ஒன்றிலன் எனின் உறுதி நாம் – நீலகேசி:8 798/3
மேல்


ஒன்றிற்கு (3)

எப்பொருளும் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடுத்தல் இரும்பு உண் நீர் – நீலகேசி:4 310/1
தோற்றமும் கேடும் தொகு பிண்டம் ஒன்றிற்கு
சாற்றுதியாய்விடின் தக்கது என்னேனோ – நீலகேசி:5 636/3,4
எல்லாம் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடா அன்றே – நீலகேசி:6 698/4
மேல்


ஒன்றிற்கொன்று (1)

தீவு நல் கடல் கடாமும் ஒன்றிற்கொன்று இரட்டி சூழ்ந்த – உதயணகுமார:1 6/3
மேல்


ஒன்றின் (7)

ஓர் எழு பந்து கொண்டே ஒன்று ஒன்றின் எற்றி செல்ல – உதயணகுமார:4 223/1
வெம் சுடர் எஃகம் ஒன்றின் வேந்து கண் அகற்றி நின்ற – சூளாமணி:3 101/3
உற்று அவை ஒன்று ஒன்றின் உள் புகும் ஓத்து_உடையாய்க்கு எனலும் – நீலகேசி:4 394/4
உருண்டன தாம் ஒன்றின் உள்ளும் புடையும் உடைமையினால் – நீலகேசி:4 396/3
ஒன்றின் இயற்கை ஒரு வான் பொருட்கு இல்லை என்றே – நீலகேசி:4 414/1
பிறந்து பிறந்து நின் இச்சை கெடல் அன்றி பின் ஒன்றின் மேல் – நீலகேசி:5 511/1
ஒன்று ஒன்றின் ஒன்றி உலகு உள் வழி எங்கும் – நீலகேசி:7 779/1
மேல்


ஒன்றின (1)

ஒன்றின விளைந்த என்று ஆங்கு ஒளியினால் புதியள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 1012/4
மேல்


ஒன்றினன் (4)

ஒன்றினன் மகிழ்ந்து செல் நாள் உருமண்ணுவாவும் முன்பு – உதயணகுமார:4 194/3
நனியது ஒன்றினன் நாம வேலினான் – உதயணகுமார:5 295/4
ஒன்றினன் உணர்ந்த அது உள்ளத்து உணர்ந்தது கரத்து வாளும் – யசோதர:2 123/3
ஒன்றினன் உவந்து தன் உலகம் எய்தினான் – சூளாமணி:10 1737/4
மேல்


ஒன்றினார் (1)

மான வேலவர் மந்திரித்து ஒன்றினார் – உதயணகுமார:1 38/4
மேல்


ஒன்றினான் (1)

ஒன்றினான் ஒளி வரை உயர ஏந்துபு – சூளாமணி:9 1517/2
மேல்


ஒன்றினுக்கு (1)

உண்டு எனின் நால் குணம் ஒன்றினுக்கு ஒட்டினை – நீலகேசி:5 591/2
மேல்


ஒன்றினுக்கே (1)

பேர் இவை-தாம் இரண்டு ஒன்றினுக்கே எனின் ஒன்று அவை ஆம் – நீலகேசி:4 383/3
மேல்


ஒன்றினுள் (2)

ஓங்கு புகழ் அமர்_உலகம் ஒன்றினுள் உவந்தான் – யசோதர:5 284/4
ஒன்றினுள் ஒன்று புகல்_இல என்ற உயிர்கள் எல்லாம் – நீலகேசி:6 713/1
மேல்


ஒன்றினை (4)

படத்து உருவில் ஒன்றினை பரந்த மேல் கண்ணாக வைத்து – உதயணகுமார:2 131/1
அறுத்த மீனின் அவயவம் ஒன்றினை
கறித்து இசோமதி இ புவி காக்க ஓர் – யசோதர:3 185/1,2
உந்தி ஒன்று ஒன்றினை ஊன்றுகின்றவே – சூளாமணி:11 1885/4
கலங்கி ஒன்று ஒன்றினை கண்டு காற்று என்ன போம் – நீலகேசி:1 103/3
மேல்


ஒன்று (184)

அந்தரத்து ஓடுகின்ற அண்டபேரண்டப்புள் ஒன்று
அம் தசை என்று பற்றி அன்று வான் போயிற்று அன்றே – உதயணகுமார:1 13/3,4
ஏதம் ஒன்று இன்றி செங்கோல் இனிதுடன் செலுத்தும் நாளில் – உதயணகுமார:4 205/4
ஓர் எழு பந்து கொண்டே ஒன்று ஒன்றின் எற்றி செல்ல – உதயணகுமார:4 223/1
தோம்_இல் நாலிரண்டு ஒன்று ஆயிரம் – உதயணகுமார:5 291/4
ஆறில் ஒன்று இறைகொண்டு ஆளும் அரசன் மா தேவி அன்ன – நாககுமார:1 9/1
பஞ்சாத்தி தான் உரைத்த பரமன் நீயே பரம நிலை ஒன்று எனவே பணித்தாய் நீயே – நாககுமார:1 17/2
ஏசுற இகழ் ஒன்று இன்றி இனி உனை காக்க என்றாள் – நாககுமார:2 60/4
வேந்தன் வந்து அடி வணங்கி விரித்து ஒன்று வினவினானே – நாககுமார:3 76/4
மற்றும் ஒன்று உரைத்தனன் மதுரை மா நகரியில் – நாககுமார:4 132/1
தெரிவது ஒன்று இலர் செல்வ மயக்கினால் – யசோதர:1 9/4
ஒன்றும் ஓரலம் ஆயினம் ஒன்று_அலா – யசோதர:1 15/3
வாடல் ஒன்று_இலன் மக்கள் இரட்டையை – யசோதர:1 22/1
வெள்ளியது உடை ஒன்று ஆகி வென்றவர் உருவம் ஏலார் – யசோதர:1 27/2
நங்கை அஞ்சல் நெஞ்சில் நமக்கு இவண் அழிவு ஒன்று இல்லை – யசோதர:1 32/1
நடுக்கம் ஒன்று இன்றி நம்-பால் நகுபொருள் கூறுக என்ன – யசோதர:1 62/2
நாள் அவம் ஆகி இன்னே நடந்திடும் நடு ஒன்று இல்லை – யசோதர:2 101/3
பேதை-தான் இவனும் பெண்ணின் அனையனே பிறிதும் ஒன்று உண்டு – யசோதர:2 124/2
கொண்டு நின் கொற்ற வாளில் குறு மறி ஒன்று கொன்றே – யசோதர:2 137/2
ஆங்கு அவள் அருள் ஒன்று இன்றி அவண் மொழிந்திடுதலோடும் – யசோதர:2 138/1
நன்றி ஒன்று அன்று கண்டாய் நமக்கு நீ அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:2 141/4
கனவு உரை பிறிது தேவி கட்டுரை பிறிது ஒன்று ஆயிற்று – யசோதர:2 143/2
சேதன வடிவு தேவிக்கு எறிந்தனர் தெரிவு ஒன்று இல்லார் – யசோதர:2 155/3
சீயம் ஒன்று என சீறு உளியம் எதிர் – யசோதர:3 178/2
கொற்றம் மிக்க எருமை பலி ஒன்று அரோ – யசோதர:3 191/4
ஓதினார் இனி ஒன்று உளது என்றனர் – யசோதர:3 193/4
அசை அது ஆகி அரும் படர் ஒன்று இலா – யசோதர:3 202/1
துன்னி வாழ் தகர் ஒன்று உளது இன்று அது-தன்னினாய – யசோதர:3 213/2
உம்மை வல்_வினையால் உணர்வு ஒன்று_இலாள் – யசோதர:3 217/1
உயிரினில் அருள் ஒன்று இன்றி உவந்தனர் கொன்று சென்றார் – யசோதர:4 252/3
ஆறிலொன்று அறம் என அருளின் அல்லது ஒன்று
ஊறுசெய்து உலகினின் உவப்பது இல்லையே – சூளாமணி:2 54/1,2
கொதி நுனை பகழியான் குறிப்பின் அல்லது ஒன்று
இது நமக்கு இசைக்க என எண்ணும் எண்_இலார் – சூளாமணி:2 58/1,2
உரை அமைந்து இருப்ப இப்பால் ஓது நாழிகை ஒன்று ஓட – சூளாமணி:3 110/1
முரசம் ஒன்று அதிர்த்தது ஓங்கி அதிர்தலும் முகத்தினாலே – சூளாமணி:3 110/2
உரைசெய் பொன் நகர் ஒன்று உளது என்பவே – சூளாமணி:4 130/4
குற்றம் ஆயது ஒன்று உண்டு குணங்களால் – சூளாமணி:4 140/3
முனிவருள் பெரியவன் முகத்து நோக்கி ஒன்று
இனிது உளது உணர்த்துவது அடிகள் என்றலும் – சூளாமணி:4 196/1,2
ஒன்று நன்று என உணர்ந்து ஒருவன் கொள்ளுமேல் – சூளாமணி:4 236/1
நின்றது ஒன்று உண்டு இனி நீதிநூலினோடு – சூளாமணி:4 236/3
ஆற்றலான் அரசன் ஆகின் அரியது ஒன்று இல்லை அன்றே – சூளாமணி:5 250/4
அடைந்தவர் மாண்பும் ஆங்கு ஒன்று இல்லையேல் அரசர் வாழ்க்கை – சூளாமணி:5 251/2
சிறந்தது ஒன்று இல்லை கண்டாய் திரு மணி திகழும் பூணோய் – சூளாமணி:5 266/4
வெம் சொல் ஒன்று உரைக்கமாட்டா விடு சுடர் விளங்கு பூணோய் – சூளாமணி:5 275/4
வானங்கள் ஆம் வகை மற்றும் ஒன்று உண்டோ – சூளாமணி:5 282/4
இரத்தினபல்லவம் என்பது ஒன்று உண்டே – சூளாமணி:5 285/4
ஊடல் உணர்த்தும் தொழிலது ஒன்று உண்டே – சூளாமணி:5 287/4
விடயம் ஒன்று இன்றி வென்ற விடு சுடர் ஆழி ஆளும் – சூளாமணி:5 300/3
செம் கண் மால் முனியுமேனும் செய்வது ஒன்று இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 323/4
ஒன்று நாம் கருதி சூழின் ஊழ் அது விளைவு தானே – சூளாமணி:5 358/1
ஒன்று மற்று உரைக்கமாட்டாது இருந்தனன் உரம் கொள் தோளான் – சூளாமணி:6 516/4
பூவினாள் பொறி ஒன்று ஆனாள் புண்ணிய உலகம் காண – சூளாமணி:6 551/3
இன்னம் ஒன்று உள அடிகள் யான் பல – சூளாமணி:7 592/2
வெய்யது ஒன்று உறில் தானும் வெய்து உறும் – சூளாமணி:7 598/2
ஒளியும் ஆற்றலும் தன்-கண் ஒன்று உள்ளதும் நினையான் – சூளாமணி:7 703/3
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று
வானவில் உமிழ்ந்து மின்ன மனத்தினால் நிருமித்திட்டான் – சூளாமணி:8 846/3,4
பொன் நுதல் வேழம் ஒன்று பொலம் கலம் புலம்ப ஏற்றி – சூளாமணி:8 917/3
உரைசெய் கால் சுவடு நுங்க செறித்து ஒன்று புறத்தது ஆக்கி – சூளாமணி:8 927/3
வித்தகர் புகழும் ஏர் ஆர் வெள்ளி வெண் குடை ஒன்று ஓங்கி – சூளாமணி:8 934/2
அருமை கொள் திகிரி ஆள்தற்கு ஐயம் ஒன்று இல்லை என்றான் – சூளாமணி:8 986/4
புலம் கொண்டது அதனை காப்பான் பூ ஒன்று நெரித்து மோந்தாள் – சூளாமணி:8 998/4
ஆதலால் அவர்க்கு சொல்லும் மாற்றம் ஒன்று அருளி செய்-மின் – சூளாமணி:8 1003/1
பண் இயல் பிறிது ஒன்று ஆகி பையவே மறைந்து போனான் – சூளாமணி:8 1026/4
திணை வாய கருங்குவளை திளைத்து அசைக்கும் தென்றலும் ஒன்று உடைத்தே மாலை – சூளாமணி:8 1032/4
பொங்கு திரை ஒன்று இரு புயல் பொலிய ஏந்தி – சூளாமணி:8 1088/3
பெரியது ஒன்று இரண்டு கொம்மை பிறை கவ்வியிருந்தது_அன்னான் – சூளாமணி:9 1138/2
சனங்களை திரட்டி பின்னை தக்கது ஒன்று அறிவன் என்றான் – சூளாமணி:9 1149/3
ஊழிகள் பெயர்க்கலுற்று இ உலகினை பிறிது ஒன்று ஆக்கி – சூளாமணி:9 1154/1
சூழிய தொடங்குகின்றதாம்-கொலோ சொல்லின் ஈடு ஒன்று
ஆழியான் வெகுளிக்கு உண்டோ யார் இரையாவது என்பார் – சூளாமணி:9 1154/3,4
அனல் அது ஒன்று அகத்ததாக ஆர் அமர் குருதி வேட்டு – சூளாமணி:9 1165/3
ஊனமர் உலகம் ஆளும் ஊழி ஒன்று இது அன்று ஆயில் – சூளாமணி:9 1167/2
ஆதலால் எங்களால் அங்கு ஆவது ஒன்று இல்லை ஆயில் – சூளாமணி:9 1170/1
இன் உயிர் தருதிரோ இ இரண்டில் ஒன்று உரை-மின் என்றார் – சூளாமணி:9 1204/4
ஒன்று தொடுத்தது ஒர் ஆயிரமாம் பல – சூளாமணி:9 1245/1
ஒன்று வில் இரண்டு தோள் ஒருவன் எய்யவே – சூளாமணி:9 1255/1
ஒன்று போர் உலகினை ஊழி ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1271/4
பட்டுப்போய் உருண்டான் அவருள் அங்கு ஒருத்தன் பரு வரை கரியது ஒன்று அனையான் – சூளாமணி:9 1325/2
வெவ் வேல் தெருட்டி ஒரு தோள் நிமிர்த்தி விரல் ஒன்று சுட்டி வரவே – சூளாமணி:9 1333/3
கையுற்றது ஒன்று கவலேல் உனக்கு இது உறுமாறு போக எனவும் – சூளாமணி:9 1334/3
போக பொருவன் என புகைந்து பொரு வெம் சிலை ஒன்று இடன் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1341/2
அரி அரசு அடைந்தது ஒன்று அதனை ஏறினான் – சூளாமணி:9 1413/3
வாங்கு வில் புகுந்தது வாளி ஒன்று அவன் – சூளாமணி:9 1421/2
கரும் கல் ஒன்று அகன்ற மேலால் கவித்தது கவித்தலோடும் – சூளாமணி:9 1432/2
ஒட்டிய ஒளி முடி ஒன்று சூட்டினார் – சூளாமணி:9 1499/4
ஒன்று அல மணிகளும் ஒளி பொன் மாழையும் – சூளாமணி:9 1503/3
குன்றம் ஒன்று எடுத்தலும் கொணர்ந்து கூறினார் – சூளாமணி:9 1509/3
ஒன்று தன் செறி குறங்கு ஊன்றி கைத்தலம் – சூளாமணி:9 1517/1
ஊது ஆவியால் நுடங்கும் ஒள் அரத்த நுண் கலிங்கம் ஒன்று சேர்த்தி – சூளாமணி:9 1538/2
தா_அரும் செல்வம் ஒன்று தலைவந்தது உரைக்கலுற்றேன் – சூளாமணி:10 1555/4
ஒன்று காவல் உழையாரொடு கூடி – சூளாமணி:10 1574/3
மை வரை ஒன்று கோல மணி தயங்கு அருவி தாழ – சூளாமணி:10 1664/1
மணி நகு விமானம் ஒன்று இழிந்து வந்து நம் – சூளாமணி:10 1724/1
ஆழி தேர் ஒன்று ஏறி அலை கடலின் நடு ஓட்டி அமரர் தந்த – சூளாமணி:10 1804/1
உந்தி ஒன்று ஒன்றினை ஊன்றுகின்றவே – சூளாமணி:11 1885/4
தூ வடிவினால் இலங்கு வெண் குடையின் நீழல் சுடரோய் உன் அடி போற்றி சொல்லுவது ஒன்று உண்டால் – சூளாமணி:11 1903/2
களி யானை நால் கோட்டது ஒன்று உடைய செல்வன் கண் ஒர் ஆயிரம் உடையான் கண் விளக்கம் எய்தும் – சூளாமணி:11 1906/1
தெருளாமையால் வினவற்பாலது ஒன்று உண்டு திரு_அடிகள் செம்பொன் ஆர் அரவிந்தம் ஏந்த – சூளாமணி:11 1907/1
ஒன்று அறிவு எய்தி உழக்கும் உயிர் பல – சூளாமணி:11 1957/2
உயிர் தொகை ஆறனுள் ஒன்று ஒழித்து ஏனை – சூளாமணி:11 1959/1
மன்னும் ஒன்று உண்டு வதத்தால் பெறுவது – சூளாமணி:11 1990/2
பொருள் ஒன்று சேரும் புகழ்ச்சி நிகழ்வும் – சூளாமணி:11 2008/2
துன்பம் ஒன்று இல்லாத துறக்கத்தில் பெரும் செல்வம் – சூளாமணி:11 2060/2
ஓங்கினர் மேல் ஒன்பதின்மர்க்கு ஒன்று ஒன்றாய் அவர் மேலார் – சூளாமணி:11 2063/2
பேடு வந்து ஒன்று பாய்ந்து முடிந்தது முடிந்த பின்னை – சூளாமணி:12 2117/2
என்னால் உரைக்கப்படுகின்றது ஒன்று ஈங்கு உளதே – நீலகேசி:0 2/4
ஓங்கு நீர் வையத்து ஓசையில் போயது ஒன்று உளதே – நீலகேசி:1 27/4
கூளிதாய்க்கு என ஆக்கிய கோட்டம் ஒன்று உளதே – நீலகேசி:1 32/4
பாறினீர்க்கும் அவர்க்கும் பழி பாவம் ஒன்று இலையே – நீலகேசி:1 38/4
தோடு கொண்டு ஒரு செவி விளங்க துளங்குவ மகரம் ஒன்று ஆட – நீலகேசி:1 67/1
கலங்கி ஒன்று ஒன்றினை கண்டு காற்று என்ன போம் – நீலகேசி:1 103/3
இது ஒன்று இடையூறு இரண்டாய் விரியும் – நீலகேசி:1 109/3
ஒன்று அ நோய் பகை ஒருங்கே உடைந்து வெம் களத்து உதிர – நீலகேசி:2 154/3
நினைப்பது ஒன்று உடைத்து அவன் செய் நெடும் பாவம் நிச்சலும் – நீலகேசி:2 185/3
பருவரல் ஒன்று இலன் தாயை பழுப்பறித்தான் தலைவன் இவள் – நீலகேசி:2 192/1
வாசனையின் ஆம் எனினும் வழி-அதனின் முதலது ஒன்று
ஆசு அனைத்தும் இல்லையேல் அறிந்து உரைப்பும் அரிது அரோ – நீலகேசி:2 201/1,2
பேய்க்கு ஒன்று ஈதல் பெரும் கொடை என்பதை – நீலகேசி:2 223/2
ஒன்று பல் வகை ஓத்துரை கேட்டனள் – நீலகேசி:3 236/4
ஓதி வைத்தது ஒன்று உண்மை உணர்த்துமால் – நீலகேசி:3 248/4
இரக்கம் ஒன்று இல்லீரை ஈர்க்குமாலோ – நீலகேசி:3 258/5
நினைந்து நாம் காணில் எல்லாம் நின்றது ஒன்று இல்லை என்றால் – நீலகேசி:3 262/2
பிறந்தார்க்கும் இது அன்றி பிறிது ஒன்று சொல்லாயோ – நீலகேசி:4 281/4
மாலும் இங்கு உடையையோ மயக்குவது ஒன்று உண்டனையோ – நீலகேசி:4 297/4
பெரு வாதம் அங்கு இல்லை பெற்றி ஒன்று அறியாத – நீலகேசி:4 302/2
பொருவு ஆறு ஒன்று உரைத்தாலும் ஒருவாறும் உணராயால் – நீலகேசி:4 305/4
பிறிது ஒன்று பேதுறும் அங்கு என்பதூஉம் பெரும் பேதாய் – நீலகேசி:4 306/2
எப்பொருளும் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடுத்தல் இரும்பு உண் நீர் – நீலகேசி:4 310/1
நம்பு ஒன்று இங்கு இவை போல நரர் தேவர் உயிர்களையும் – நீலகேசி:4 312/3
ஒப்ப உடம்பு அறிவு அன்றி ஒன்று இல் எனில் – நீலகேசி:4 373/2
ஒன்று எனவேயும் பின் வேறு எனவேயும் தம் உண்மையின்-கண் – நீலகேசி:4 378/2
ஒன்று அங்கு நின்ற பொருள் உள்ளது ஏலாது என உரைத்தான் – நீலகேசி:4 379/4
உணர்ந்தனதாம் இரு சொல்லினும் ஒன்று எனின் ஒன்று அவை ஆம் – நீலகேசி:4 381/3
உணர்ந்தனதாம் இரு சொல்லினும் ஒன்று எனின் ஒன்று அவை ஆம் – நீலகேசி:4 381/3
நுணங்கிய கேள்வியினாய் ஒன்று உரை என நோக்கினனால் – நீலகேசி:4 381/4
பேர் இவை-தாம் இரண்டு ஒன்றினுக்கே எனின் ஒன்று அவை ஆம் – நீலகேசி:4 383/3
கூரிய சிந்தையினாய் ஒன்று சொல் என்று கூறினளே – நீலகேசி:4 383/4
பருமை உடைய பயற்றின் வழி ஒன்று பாவி உண்டாய் – நீலகேசி:4 391/1
பெருமையினால் ஒன்று பெற்று ஒன்று பேறு_இன்மை பேதைமையே – நீலகேசி:4 391/4
பெருமையினால் ஒன்று பெற்று ஒன்று பேறு_இன்மை பேதைமையே – நீலகேசி:4 391/4
வேறு என ஒன்று என இ வகை வேண்டுகின்றேற்கு அவை-தாம் – நீலகேசி:4 393/3
உற்று அவை ஒன்று ஒன்றின் உள் புகும் ஓத்து_உடையாய்க்கு எனலும் – நீலகேசி:4 394/4
ஈர்த்து இங்கு உரைத்த பல தம்முள் ஒன்று இன்னது என்னாய் – நீலகேசி:4 413/3
சினவினும் தேர ஒன்று செப்புவன் செல் கதீயுள் – நீலகேசி:4 433/3
ஒன்று அல்லா பல பொருளும் ஒத்து ஒவ்வா பெற்றியாலே – நீலகேசி:4 439/1
உரிதா உணர்ந்தான் ஒன்று ஓராது உரையான் – நீலகேசி:5 473/1
இட்ட நீ பல உரைத்தனை இவற்றுள் ஒன்று ஒழிய – நீலகேசி:5 482/1
உணர்ச்சியொடு அல்லன ஒன்று ஒன்றில் நோக்கு இலவாம் எனினும் – நீலகேசி:5 506/3
ஓர் உணர்வே உடையீர் சொற்கள் ஒன்று ஒன்று அழிப்பனவே – நீலகேசி:5 508/4
ஓர் உணர்வே உடையீர் சொற்கள் ஒன்று ஒன்று அழிப்பனவே – நீலகேசி:5 508/4
வெளிப்பட்டு நின்றது ஒன்று அன்றி ஒழிந்த விஞ்ஞானங்கள் தாம் – நீலகேசி:5 513/1
உண்மை உணர்வின் புலமோடு ஒன்று எனில் அது ஒன்றே – நீலகேசி:5 524/3
ஏவல் நன்று என்றி ஒப்ப ஒன்று இல்லையேல் – நீலகேசி:5 538/4
பண்டு தான் வைத்து அ பண்டத்தை ஒப்பது ஒன்று
உண்டதாயின் அது அதுவே என – நீலகேசி:5 549/1,2
பிண்டம் ஒன்று ஆயினும் பிரிய நோக்கின் அது – நீலகேசி:5 552/1
பிறிது ஒன்று உண்டேல் உரை என உரைத்தாள் புத்தன்-தான் பெரிதும் – நீலகேசி:5 571/3
பீசம் எனப்பட்டது எட்டே பிறிது அங்கு ஒன்று
ஆசு ஒன்றும் இல்லை அ ஐந்திற்கும் அன்னது – நீலகேசி:5 579/1,2
நின் உடை உள்ளமும் செய்கையும் ஒன்று எனில் – நீலகேசி:5 589/1
ஒன்று அல பல் பொருள்-தாம் ஒளி ஆதிய – நீலகேசி:5 607/3
அடர் படுத்திட்டாட்கு அதற்கு ஒன்று நாடி – நீலகேசி:5 617/3
கூடும் அ வாசமும் குற்றம் ஒன்று இல் எனின் – நீலகேசி:5 620/2
ஒன்று அன்று நின் பக்கத்தை எல்லாம் – நீலகேசி:5 621/3
வழி ஒன்று தோற்றி கெடுமேல் மக பெற்று – நீலகேசி:5 630/1
நிலாத்-தலை அல்லா இரண்டுள் ஒன்று உண்டாய் – நீலகேசி:5 632/3
பொய் சேதம் அல்லா பொருள் முடிபு ஒன்று உண்டு ஆக – நீலகேசி:5 657/3
சிந்தனை ஒன்று இல்லாத எம்மை திரு_அடிகள் – நீலகேசி:6 665/3
புலம் ஆகு ஒலி ஒன்று ஒழிய முதற்கு ஆம் – நீலகேசி:6 675/3
எல்லாம் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடா அன்றே – நீலகேசி:6 698/4
ஒன்றினுள் ஒன்று புகல்_இல என்ற உயிர்கள் எல்லாம் – நீலகேசி:6 713/1
ஒன்று என நின்ற உயிர்-தான் உருவினது ஆதலினால் – நீலகேசி:6 715/1
நோயுற்ற நுன் போல் குணம் ஒன்று இலன் ஆய யானும் – நீலகேசி:6 722/1
ஒன்று அ விரலே உறல் உண்மையும் இன்மையும் ஆம் – நீலகேசி:6 726/3
எத்திறத்தின்னும் செய்யான் குணம் ஒன்று_இலன் – நீலகேசி:7 736/1
ஒன்று கிரிகை இன்று அப்பியத்தம் அது – நீலகேசி:7 737/2
தரும் மாத்திரை அன்றி தக்கது ஒன்று ஆக – நீலகேசி:7 747/3
மூன்றாவது ஒன்று இனி இன்றா இருந்த இ – நீலகேசி:7 750/3
ஒன்று ஆய் பரந்து இ உலகும் அலோகமும் – நீலகேசி:7 759/1
ஒன்று ஒன்றின் ஒன்றி உலகு உள் வழி எங்கும் – நீலகேசி:7 779/1
குல முதல் மூர்த்தியாய் கூறின் ஒன்று அவை – நீலகேசி:8 791/2
உதனமும் உணர்வு இலை ஒன்று அது என்றக்கால் – நீலகேசி:8 802/3
மீட்டு அவை ஒன்று என வேண்டல் வேண்டுமே – நீலகேசி:8 808/4
ஒன்று என வருதலால் ஒன்றும் ஆகுமே – நீலகேசி:8 817/2
ஒன்று நல் பொருள்கள்-தாம் குணங்கள்-தாம் பல – நீலகேசி:8 818/1
பொருளொடு அ குணம் தொழிற்கு உண்மை ஒன்று என – நீலகேசி:8 821/1
எல்லை ஒன்று இலது என்ப இணை_விழைச்சு ஒழிக என்ப அ முகத்தால் – நீலகேசி:9 833/2
உள் அ பூதம் ஒன்று ஆக்குவது உண்மையை – நீலகேசி:10 869/3
குறிகொண்டாய் ஒன்று கூறு எனக்கு என்னவே – நீலகேசி:10 870/4
ஒன்றன் காரியம் ஒன்று என ஒட்டினும் – நீலகேசி:10 871/1
மேல்


ஒன்று_அலா (1)

ஒன்றும் ஓரலம் ஆயினம் ஒன்று_அலா
நன்று_அலாதன நங்களை வந்துறும் – யசோதர:1 15/3,4
மேல்


ஒன்று_இலன் (2)

வாடல் ஒன்று_இலன் மக்கள் இரட்டையை – யசோதர:1 22/1
எத்திறத்தின்னும் செய்யான் குணம் ஒன்று_இலன்
தத்துவன் இன்பன் அபேதன் அலேபகன் – நீலகேசி:7 736/1,2
மேல்


ஒன்று_இலாள் (1)

உம்மை வல்_வினையால் உணர்வு ஒன்று_இலாள்
இம்மை செய்த வினை பயனே இவை – யசோதர:3 217/1,2
மேல்


ஒன்றுக்கொன்று (1)

ஓவு_அல ஒன்றுக்கொன்று இரட்டி கண்ணறை – சூளாமணி:5 388/3
மேல்


ஒன்றுதலால் (1)

கண்ணுறாது ஒன்றுதலால் கலப்பு_இலவாம் ஆகவே – நீலகேசி:2 200/2
மேல்


ஒன்றும் (34)

சிந்தை கூர்ந்து சிறந்து ஒன்றும் கேட்டனன் – உதயணகுமார:5 270/4
இருள் மனை இமில் ஏறு ஒன்றும் இளம் கதிர் கனவில் தோன்ற – நாககுமார:2 42/3
அறம் இன்றி பின்னை ஒன்றும் உயிர்க்கு அரண் இல்லை என்றும் – நாககுமார:5 170/1
ஒன்றும் ஓரலம் ஆயினம் ஒன்று_அலா – யசோதர:1 15/3
ஊன் உயிர் இன்பம் எண்ணி எண்ணம் மற்று ஒன்றும் இன்றி – யசோதர:2 140/3
ஒன்றும் முற்ற உணர்ந்து அவள்-தன்னையும் – யசோதர:3 219/3
மற்று அவன் உயிர் போயிட்ட வழி ஒன்றும் கண்டிலேனே – யசோதர:4 235/4
உளர் ஒளி ஞானம் அஃது ஒன்றும் ஒழித்தே – சூளாமணி:11 1944/4
பல்லம் முதலோர் பகுதி மூன்று இரண்டும் ஒன்றும்
அல்ல இருவர்க்கு அமிர்தும் அ முறையின் ஏறும் – சூளாமணி:11 2036/1,2
ஒன்றும் நீர் இலீர் என உரை ஒழிந்து அரோ – சூளாமணி:12 2094/3
பாலை நிலம் ஒன்றும் அவண் இன்மை பழுது அன்றே – நீலகேசி:1 20/4
மது ஒன்றும் கோதை மலர் அன்ன கண்ணாய் – நீலகேசி:1 109/1
குன்றாத ஒன்றும் குறைபாட்டதும் கூறுபவ்வே – நீலகேசி:1 124/3
காடு கிளர்ந்து காட்டி யான் கலக்க ஒன்றும் கலங்காத – நீலகேசி:1 137/3
கண்ணினால் ஒன்றும் காணாய் காணவும் உள பொருள் ஒருங்கே – நீலகேசி:2 159/1
தனக்கு ஒன்றும் பயன் இன்றி தளையாள் என்றான் வருந்தி – நீலகேசி:2 185/1
ஓடுகிற்றிலன் ஒன்றும் தாதையையே உழப்பித்தோன் – நீலகேசி:2 188/3
இங்கு ஒன்றும் உருவினோடு இரண்டு என்னாய் மிக உரைத்தாய் – நீலகேசி:2 194/3
உண்ணாயே வயிறு ஆர ஓர்ப்பு ஒன்றும் இலையே காண் – நீலகேசி:4 280/4
ஒன்றும் நான் ஒட்டல் செல்லேன் யோகொடு பாவம் நின்றால் – நீலகேசி:4 429/2
ஒன்றும் நீ உணரமாட்டாய் ஒழிக நின் உரையும் என்றாள் – நீலகேசி:4 429/4
கருவி-தான் ஒன்றும் இன்றி கடை_இலா பொருளை எல்லாம் – நீலகேசி:4 430/1
பிறவி-தான் ஒன்றும் இல்லான் பெரியனே என்று நின்றான் – நீலகேசி:4 444/1
ஒருங்கு புலம் தோன்றுதலின் ஒன்றும் உணர்வு இல்லை – நீலகேசி:5 525/4
ஒன்றும் இல்லை உயிர் என்று உரைத்த நீ உண்மை இன்மை – நீலகேசி:5 568/1
ஆசு ஒன்றும் இல்லை அ ஐந்திற்கும் அன்னது – நீலகேசி:5 579/2
உண்ணும் திறம் ஒன்றும் ஓதாது ஒழிந்தாயோ – நீலகேசி:5 653/4
சலவாதி ஒன்றும் சமழலையே கண்டாய் – நீலகேசி:6 691/4
சமத்திடை ஒன்றும் சமழலையே கண்டாய் – நீலகேசி:6 691/5
ஒட்டி நீ அ பொருளே ஒன்றும் வேறு இல் என்பாய் – நீலகேசி:6 701/2
இருமை உயிர் எனது ஆம் இடை ஒன்றும்
கரும உயிரும் இவற்றினின் அன்றே – நீலகேசி:7 742/2,3
ஒன்று என வருதலால் ஒன்றும் ஆகுமே – நீலகேசி:8 817/2
சொல்லின் அ குணி குணத்து ஒன்றும் ஆதலால் – நீலகேசி:8 820/2
தீங்கு ஒன்றும் உரையன்-மின் தேவர் தம் ஊணினை சேண் நின்று தாம் – நீலகேசி:9 844/3
மேல்


ஒன்றுமே (4)

வெச்செனும் சொல் ஒன்றுமே விடுத்து மெய்ம்மை மேயினான் – சூளாமணி:4 139/4
துன்பு அவர்க்கும் துதாங்கனத்து ஒன்றுமே – நீலகேசி:4 316/4
ஓதல்_இல் உணர்வும் உண்டேல் ஒன்றுமே பலவும் வேண்டாம் – நீலகேசி:4 442/2
ஒன்றுமே என்று உரைப்பன் ஒப்பார் யார் – நீலகேசி:5 544/2
மேல்


ஒன்றுவியேன் (1)

ஒன்றுவியேன்_அலனோ வினை ஊன் தின்பவர்க்கு ஒப்ப என்றாள் – நீலகேசி:9 841/4
மேல்


ஒன்றுவியேன்_அலனோ (1)

ஒன்றுவியேன்_அலனோ வினை ஊன் தின்பவர்க்கு ஒப்ப என்றாள் – நீலகேசி:9 841/4
மேல்


ஒன்றே (11)

நல் நகர் நாகலோகம் நகுவது ஒத்து இனியது ஒன்றே – சூளாமணி:2 36/4
வான் அளாய் மலர்ந்து தோன்றும் மணி வரை அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:2 40/4
எழில் அணி திகழ நின்றால் எனைய நீர் அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:7 757/4
தணந்து ஒளி விடாத வெண் தாமரை ததைந்து அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:7 758/4
ஆறினின் ஒன்றே நிகழும் பொழுதின் அல்லா உணர்வு – நீலகேசி:5 507/1
ஒன்றே உணர்வாய் நிகழற்கு காரணம் அ உணர்வாய் – நீலகேசி:5 509/1
அறிவு குறி என்பனவும் ஆகும் அவை ஒன்றே
பிறிது கொளு புலம் உள்ளது ஆகும் எனில் பேதம் – நீலகேசி:5 523/2,3
உண்மை உணர்வின் புலமோடு ஒன்று எனில் அது ஒன்றே
நண்ணல் இலவேல் உணர்வின் ஆய புலன் இன்றே – நீலகேசி:5 524/3,4
சலம் பொய் அன்று இது ஒன்றே நுங்கள் சத்தையே – நீலகேசி:5 534/4
ஓட்டும் குதிரையும் ஒன்றே எனின் குதிரை – நீலகேசி:6 699/1
அன்று எலாம் அவை ஆக்கம் ஒன்றே இனி – நீலகேசி:10 871/3
மேல்


ஒன்றேல் (2)

இச்சை எல்லாத்திற்கும் ஒன்றேல் குணி பொருள் இச்சை என்றாய் – நீலகேசி:5 510/3
அறிவு குறி என்பனவின் ஆய புலம் ஒன்றேல்
அறிவு குறி என்பனவும் ஆகும் அவை ஒன்றே – நீலகேசி:5 523/1,2
மேல்


ஒன்றொடு (1)

பொன் மலை ஒன்றொடு போர்செய மேவிய – சூளாமணி:9 1241/3
மேல்


ஒன்றொன்றா (1)

நலிவன் ஒன்றொன்றா நடுவு உணர்ந்து என்றாள் – நீலகேசி:5 598/4
மேல்


ஒன்றொன்றாக (1)

ஒன்றொன்றாக உணர்ச்சி முறைமையால் – நீலகேசி:10 878/1
மேல்


ஒன்றொன்றை (1)

மெய்-பால் எடுத்து குத்தியும் மெய் விலங்கி பாய்ந்தும் ஒன்றொன்றை
பொய்-பால் இன்றி எடுத்திட்டு புடைத்தும் பெயர்த்தும் பொருதனவே – சூளாமணி:9 1348/3,4
மேல்


ஒன்றோ (6)

என்னுடைய புதல்வர்-தாமும் இனி அரசாளும் ஒன்றோ
அன்னியன் சேவை ஒன்றோ அடிகள் நீர் அருளிச்செய்-மின் – நாககுமார:3 77/1,2
அன்னியன் சேவை ஒன்றோ அடிகள் நீர் அருளிச்செய்-மின் – நாககுமார:3 77/2
ஆடை முன் உடீஇயது இட்டு ஓர் அம் துகில் அசைத்தல் ஒன்றோ
மாடம் முன்னது விடுத்து ஓர் வள மனை புதிதின் வாழ்தல் – யசோதர:1 44/1,2
சாவு அது போக வாழ்க்கை தவம் தலை நிற்றல் ஒன்றோ
வீவதுசெய்தல் ஒன்றோ நமக்கு இனி விளைவது என்பார் – சூளாமணி:9 1161/3,4
வீவதுசெய்தல் ஒன்றோ நமக்கு இனி விளைவது என்பார் – சூளாமணி:9 1161/4
பிறிது ஒன்றோ பொருள் பெற்றி மற்று இற்று என – நீலகேசி:10 870/3

மேல்