ஏ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 5
ஏக 16
ஏகசித்தத்தர் 1
ஏகம் 3
ஏகலுற்றது 1
ஏகா 1
ஏகாந்தன் 2
ஏகாயம் 1
ஏகி 8
ஏகிய 2
ஏகியே 1
ஏகினரால் 1
ஏகினன் 1
ஏகினார் 4
ஏகினான் 5
ஏகினேன் 1
ஏகுக 1
ஏகும் 1
ஏகுவாம் 1
ஏகுவார்களும் 1
ஏங்க 8
ஏங்கவும் 1
ஏங்கி 1
ஏங்கினார் 1
ஏங்கு 4
ஏங்கும் 3
ஏச 1
ஏசிய 1
ஏசு 5
ஏசு_இல் 1
ஏசு_இறு 1
ஏசும் 1
ஏசுவன் 1
ஏசுற 1
ஏட்டின் 1
ஏட 2
ஏடா 6
ஏடி 1
ஏடு 4
ஏண் 1
ஏண்_இலார் 1
ஏத்த 10
ஏத்தரவம் 1
ஏத்தல் 1
ஏத்தல்_இலராய் 1
ஏத்தலர் 1
ஏத்தற்கு 1
ஏத்தி 16
ஏத்தியது 1
ஏத்தினர் 1
ஏத்தினாள் 1
ஏத்தினான் 3
ஏத்தினும் 1
ஏத்து 3
ஏத்துக 1
ஏத்துதல் 1
ஏத்துதற்கு 2
ஏத்துதியால் 1
ஏத்துநர் 2
ஏத்தும் 6
ஏத்துவாம் 1
ஏத 1
ஏதங்கள் 1
ஏதத்தினான் 1
ஏதத்தை 1
ஏதம் 31
ஏதம்_இல் 6
ஏதம்_இல்லாள் 1
ஏதம்_இன்று 1
ஏதமாம் 3
ஏதியான் 1
ஏதில் 1
ஏதிலர் 1
ஏதிலர்க்காய் 1
ஏதிலா 2
ஏதிலார் 9
ஏதிலார்க்கு 2
ஏதிலாள் 2
ஏது 12
ஏது_இல 1
ஏதுக்கள் 1
ஏதும் 2
ஏதுவாக 1
ஏதுவாய் 1
ஏதுவால் 1
ஏதுவின் 1
ஏந்த 4
ஏந்தல் 6
ஏந்தல்-தன் 2
ஏந்தி 42
ஏந்திய 3
ஏந்தியும் 1
ஏந்தின 1
ஏந்தினள் 1
ஏந்தினான் 2
ஏந்து 21
ஏந்து-மின் 1
ஏந்து_இழை 1
ஏந்து_இழையாள் 1
ஏந்துபு 3
ஏந்தும் 8
ஏம் 1
ஏம 3
ஏமரு 1
ஏமாங்கத 1
ஏமாங்கதற்கு 1
ஏமிடை 1
ஏய் 5
ஏய்_உடையனாய் 1
ஏய்க்கும் 2
ஏய்ந்து 1
ஏய்ப்ப 4
ஏய்ப்பது 1
ஏய 1
ஏயது 1
ஏயினாய் 1
ஏயினான் 7
ஏர் 34
ஏர்செய்கின்ற 1
ஏர்செய 1
ஏர்பட 1
ஏரண 1
ஏரின் 1
ஏல 1
ஏலம் 2
ஏலா 1
ஏலாது 2
ஏலார் 1
ஏவ 6
ஏவது 1
ஏவரே 1
ஏவல் 4
ஏவல்-தனை 1
ஏவலாய் 1
ஏவலால் 1
ஏவலாளரும் 1
ஏவலாளரோடு 1
ஏவலான் 1
ஏவனால் 1
ஏவி 9
ஏவினான் 3
ஏவுவார் 1
ஏழ் 9
ஏழ்_உலகும் 1
ஏழ்ச்சி 1
ஏழது 1
ஏழரதனங்கள் 1
ஏழாய் 6
ஏழிலம்பாலை 1
ஏழிறை 1
ஏழு 8
ஏழு-காறும் 1
ஏழும் 3
ஏழே 2
ஏழை 6
ஏழைகாள் 1
ஏழைமை 1
ஏழையர் 4
ஏழையும் 2
ஏழொடு 1
ஏற்க 2
ஏற்கும் 1
ஏற்ப 1
ஏற்பவர் 3
ஏற்பவர்-மாட்டு 1
ஏற்பவற்கு 1
ஏற்பவன் 1
ஏற்பார் 1
ஏற்புடைத்து 1
ஏற்போன் 1
ஏற்ற 24
ஏற்றதே 1
ஏற்றபடி 1
ஏற்றம் 2
ஏற்றவர் 2
ஏற்றன 3
ஏற்றனர் 1
ஏற்றனன் 1
ஏற்றனை 1
ஏற்றான் 2
ஏற்றி 17
ஏற்றிய 1
ஏற்றின் 1
ஏற்றினார் 1
ஏற்றினான் 1
ஏற்று 5
ஏற்று_இழிபு 1
ஏற்றும் 1
ஏற்றுவானே 1
ஏற்றை 1
ஏற 12
ஏறலும் 2
ஏறலுமே 1
ஏறலுற்றாள் 1
ஏறவும் 2
ஏறாம் 1
ஏறார் 1
ஏறி 55
ஏறிட்டான் 1
ஏறிய 3
ஏறியும் 1
ஏறினாலும் 1
ஏறினாள் 1
ஏறினாளே 1
ஏறினான் 9
ஏறினானால் 1
ஏறினும் 2
ஏறினை 1
ஏறு 27
ஏறு_அனான் 1
ஏறு_அனையவன் 2
ஏறுக 5
ஏறுண்டு 1
ஏறும் 6
ஏறுவ 1
ஏறுவது 1
ஏறுவன 1
ஏறே 4
ஏறோடு 1
ஏன்ற 1
ஏன்றது 1
ஏன்று 2
ஏன 1
ஏனம்-அது 1
ஏனவர் 2
ஏனவும் 1
ஏனாதி 1
ஏனை 23
ஏனைய 1
ஏனையர் 1
ஏனையார் 2
ஏனோர் 2
ஏனோர்க்கு 1

ஏ (5)

ஏ இ பெற்றியே விளைத்திலன் ஆயின் நும் வேந்தன் – சூளாமணி:7 707/3
ஏ எனாமுன் இங்கு அழித்தனன் இவன் என தத்தம் – சூளாமணி:7 724/3
ஏ விளை கொடும் சிலை இற்று வீழ்ந்தவே – சூளாமணி:9 1222/4
ஏ ஆர் சிலையாய் இரங்கும் தகைத்தே – சூளாமணி:11 1950/4
ஏ புண் பட்டான் பட நோய் ஏதிலர்க்காய் சோமாகி – நீலகேசி:4 303/3
மேல்


ஏக (16)

பயந்து தீ கண்டு சேனை பார்த்திபன்-தன்னோடு ஏக
வயந்தகன் வந்து உரைப்ப வத்தவகுமரன்-தானும் – உதயணகுமார:1 111/1,2
எழில் மங்கை இளம் பிடி ஏற்றி ஏக கண்டவன் – உதயணகுமார:2 125/4
அத்தியும் பிணையும் ஏக ஆண்_மயில் ஆட கண்டு – உதயணகுமார:3 152/3
அரிவரன் எதிர்க்கொண்டு ஏக அவன் மனை புகுந்து இருந்தான் – நாககுமார:4 112/4
ஏக நல் தினத்தின் நன்று இடர் பசி ஆயிற்று அன்றே – நாககுமார:5 148/4
ஏக மனம் ஆகியவன் இறைவன் உருக்கொண்டான் – நாககுமார:5 157/4
ஏக மனராம் முனிவர் பெருமை இது ஆகும் – யசோதர:5 269/3
ஏக நாயகனாய் இனிது ஆள்பவன் – சூளாமணி:5 336/2
ஏக மாலையவாய் இசை கைவிடா – சூளாமணி:5 337/2
எரி கதிர் ஏற்றை காலம் எழு நிலா பருவம் ஏக
நிரைத்து எழும் இருதும் அன்று நிரந்தது ஓர் சவியர் ஆனார் – சூளாமணி:6 505/3,4
ஏக மா மலையின் நெற்றி இரும் சுனை தடங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:7 761/2
அமிதமாகிய பெரு வரை நிமிர் சிகை-அதன் அயல் அமர்ந்து ஏக
அமிதமாகிய நிலை தலை மலை அணி அருவிகள் அவை எல்லாம் – சூளாமணி:8 875/2,3
ஊனவர் மனித்தர் ஏக உவனுக்கு ஓர் துகளும் ஆகார் – சூளாமணி:9 1155/2
ஏக கதியினர் ஏய விகற்பினர் – சூளாமணி:11 1971/2
ஏக நல் இன்பம் இயைந்தால் இழவு இல்லை நல்லாய் – நீலகேசி:1 126/4
ஏக மெய்யும் விண்டால் இயையார்களே – நீலகேசி:2 214/4
மேல்


ஏகசித்தத்தர் (1)

ஏகசித்தத்தர் ஆய இறைவர்கட்கு எளிது போலும் – யசோதர:4 239/2
மேல்


ஏகம் (3)

ஏகம் ஆய என் சீற்றம் அஞ்சாது எதிராக – சூளாமணி:7 637/3
எத்திசையவர்களும் இசைப்பின் ஏகம் நீ – நீலகேசி:8 796/2
என்றும் நீ ஏகம் வேறு என்பது என் என – நீலகேசி:8 818/2
மேல்


ஏகலுற்றது (1)

இரு நிற மலரினால் இன்று இவள் உயிர் ஏகலுற்றது
அரிதினில் வந்தது இன்று என்று அவளுடன் அசதியாடி – யசோதர:2 131/2,3
மேல்


ஏகா (1)

என்று அவன் பாட கேட்டே இறைஞ்சின குறிஞ்சி ஏகா
நின்றன விலங்கு சாதி நிலம் கொண்ட பறவை எல்லாம் – சூளாமணி:6 542/1,2
மேல்


ஏகாந்தன் (2)

யான் செயும் பொருள் என்று அங்கு ஒர் ஏகாந்தன்
தான் செய்திட்டனன் சாதக கற்பங்கள் – நீலகேசி:2 224/1,2
என்றே உரைக்கின்றாய் ஏகாந்தன் ஆகுதியோ – நீலகேசி:5 656/4
மேல்


ஏகாயம் (1)

ஏகாயம் இட்ட வெண் துகிலின் மகளிர் உழை நின்று ஏத்த – சூளாமணி:9 1534/2
மேல்


ஏகி (8)

கூடும் நல் மங்கை மைந்தர் குலைந்தவர் ஏகி செம்பொன் – உதயணகுமார:1 91/3
உற்று அந்த வழியது ஏகி உத்தர திக்கில் நின்ற – உதயணகுமார:5 250/3
சேந்தனன் எருத்தின் மீதில் திரும்பிக்கொண்டு ஏகி வேழம் – உதயணகுமார:6 330/2
சிரிதரன் கேட்டு நெஞ்சில் செய்பொருள் என் என்று ஏகி
குறி கொண்டு ஆயிரத்தினோரை கொன்றிடும் ஒருவனாக – நாககுமார:2 61/1,2
பின் இரு முறை தகரும் ஆகியவன் ஏகி
மன்னு சிறை வாரணம்-அது ஆகி வதம் மருவி – யசோதர:5 298/2,3
அடுத்து துணித்து அப்புறம் ஏகி அரசர் குழாங்கள் இரிய பாய்ந்து – சூளாமணி:9 1346/3
வார்ந்த நீர் உலகின் வாழும் மனிதரை வல்லை ஏகி
தேர்ந்துகொண்டு ஒருவர் இன்றி தெய்வமே செகுத்திடு என்றான் – சூளாமணி:9 1426/3,4
பாய மதி தாரகையொடு ஓரை பட ஏகி
தூய மணி நீர் நிலைகள்-தோறும் இவர்வது ஒத்தாள் – சூளாமணி:10 1796/3,4
மேல்


ஏகிய (2)

ஏகிய புகழினானை கண்டதும் ஈயப்பட்ட – சூளாமணி:7 692/3
ஏகிய நாள் உடையாற்கு இதுவால் என – சூளாமணி:9 1225/2
மேல்


ஏகியே (1)

அபிசந்திரன்-தன் புரம் அத்தினாகம் ஏகியே
சுபமுகூர்த்த நல் தினம் சுபசந்திரன் சுதைகளும் – நாககுமார:4 126/1,2
மேல்


ஏகினரால் (1)

என்னும் சாடும் எரி வாய் பெய்து இரங்கி அழுது ஆங்கு ஏகினரால்
உன்னி வந்த முடிக்ககிலாது உடைந்த வேந்தன் உழையாரே – சூளாமணி:9 1484/3,4
மேல்


ஏகினன் (1)

அ நகர் விட்டு ஏகினன் ஆன மாவியாளனும் – நாககுமார:4 130/1
மேல்


ஏகினார் (4)

பகல் நகு சுடர் ஒளி படர ஏகினார் – சூளாமணி:4 208/4
துட்கெனும் மனத்தினர் தூதர் ஏகினார் – சூளாமணி:7 691/4
இடைந்திடும்படி எழுந்து இடறி ஏகினார்
படம் தொடின் உடன்று எழு பணிகள் போல் பகை – சூளாமணி:9 1248/2,3
போது உகு அ முடியினர் புலம்பொடு ஏகினார் – சூளாமணி:12 2104/4
மேல்


ஏகினான் (5)

இந்திரன்-தன் ஊர் இயல்பின் ஏகினான் – உதயணகுமார:5 301/4
அரசன் உரைத்து ஏகினான் அகமகிழ்வும் இன்றியே – நாககுமார:2 66/1
கூடும் ஆபரணமே குமரன் கொண்டு ஏகினான் – நாககுமார:2 69/4
இனிதினின் வலம் முறை எய்தி ஏகினான் – சூளாமணி:4 206/4
கள் இதழ் கண்ணியான் காலின் ஏகினான் – சூளாமணி:5 374/4
மேல்


ஏகினேன் (1)

யானும் அங்கு இவனொடும் அடிகள் ஏகினேன்
வான் உயர் இமகிரி மருங்கில் என்று பூம் – சூளாமணி:7 825/1,2
மேல்


ஏகுக (1)

ஏகுக செவ்வி தத்தை எழில் மனைக்கு எழுக என்றான் – உதயணகுமார:4 200/4
மேல்


ஏகும் (1)

முடைக்கு ஒட்டி முத்து உரைத்து மூடிக்கொண்டு ஏகும்
குடை சிட்டன் ஆர் உயிர்க்கு ஓர் கூற்றமே கண்டீர் – நீலகேசி:5 474/3,4
மேல்


ஏகுவாம் (1)

அமைக மாற்றம் நும்மை எங்கள் அடிகள் காண ஏகுவாம்
சுமை கொள் மாலை தொடு களிற்று எருத்தம் ஏறுக என்றனர் – சூளாமணி:6 502/2,3
மேல்


ஏகுவார்களும் (1)

இன மலர் மிசை ஏகுவார்களும்
புனல் அலை மிசை போகுவார்களும் – உதயணகுமார:6 319/1,2
மேல்


ஏங்க (8)

வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப வயிரொடு வளைகள் ஏங்க
தாரவர் குழாங்கள் ஈண்ட சயமரம் அறைதுமேனும் – சூளாமணி:5 357/1,2
வம்பு அவாம் குழலின் ஏங்க மணி அறை அரங்கம் ஆக – சூளாமணி:7 766/2
வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப வரி வளை வயிரொடு ஏங்க
தார் அணி மறவர் சூழ தமனிய கலங்கள் தாங்கி – சூளாமணி:8 845/1,2
முரசம் ஆர்த்தன முரன்றன முரி வளை முகிலிடை வயிர் ஏங்க
அரியொடு ஆகுளி ஆலித்த அதிர்ந்தன அணி முழவு அருகு எல்லாம் – சூளாமணி:8 872/1,2
துன்னிய சுரும்பொடு ஏங்க துணர் உடைகின்ற அன்றே – சூளாமணி:10 1560/4
வரி வளை வயிரொடு ஏங்க வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:10 1623/1
செம்பொன் கோவை கிண்கிணி ஏங்க திலதம் சேர் – சூளாமணி:10 1740/1
பிள்ளைகள் ஏங்க பிறர்களுக்கு ஈந்த பெருமைய்யீர் – நீலகேசி:5 565/4
மேல்


ஏங்கவும் (1)

வளை படு கறங்கு இசை வயிரொடு ஏங்கவும்
தளைபடு தகை மலர் மாலை தாது உக – சூளாமணி:10 1714/2,3
மேல்


ஏங்கி (1)

இனைந்தினைந்து ஏங்கி நல்லாய் என் செயற்பாலது என்றான் – நீலகேசி:3 262/4
மேல்


ஏங்கினார் (1)

ஏங்கினார் எத்துணை ஓர் போழ்தும் அங்கு அழிந்து எழுந்து – சூளாமணி:9 1472/3
மேல்


ஏங்கு (4)

வெம்ப ஏங்கு உயிரை எல்லாம் விழுங்கிய வெகுண்டு நோக்கி – சூளாமணி:7 770/1
ஏங்கு நீர் வளாகம் காக்கும் இக்குவா மன்னர்_ஏறே – சூளாமணி:8 971/1
ஏங்கு நீர் அமிர்தின் தீர்த்தம் சென்றனர் தெளித்தல் அன்றே – சூளாமணி:8 971/3
ஏங்கு கம்பலை இரவினும் பகலினும் இகலி – நீலகேசி:1 27/3
மேல்


ஏங்கும் (3)

இலை தடத்து ஏங்கும் இரக்கம் உளதே – சூளாமணி:5 288/4
ஏங்கும் நீர் கடல்_வண்ணனுக்கு இன்னணம் – சூளாமணி:7 778/3
தீம் சாறு ஒழுகும் திணையின் அணி தங்கி ஏங்கும்
தாம் சால வாழ்நாள் தளிர் ஈனும் தகையது உண்டு – நீலகேசி:1 10/2,3
மேல்


ஏச (1)

ஏச வன் சிறைசெய் குற்றம் எண்ணுறேல் பெருக்க என்றான் – உதயணகுமார:1 105/4
மேல்


ஏசிய (1)

வான் உயர் தோன்றல் வளர்_பிறை ஏசிய வாள்_நுதலாய் – நீலகேசி:1 86/4
மேல்


ஏசு (5)

ஏசு_இல் வான்_உலகு இணை_இல் இன்பத்தினில் இசைந்து உடன் இயல்கின்றார் – யசோதர:5 328/4
ஏசு நீள் இருக்கைய இலங்கு சென்னிய – சூளாமணி:3 93/2
ஏசு இடை இலாதவன் இருக்கை எய்தினான் – சூளாமணி:4 194/4
ஏசு_இறு அண்டம் பரவ இ வையகம் – சூளாமணி:7 625/3
உலம் ஏசு தோளின் ஒளி வேலினோடும் ஒருவான் எதிர்ந்து பொருவான் – சூளாமணி:9 1330/4
மேல்


ஏசு_இல் (1)

ஏசு_இல் வான்_உலகு இணை_இல் இன்பத்தினில் இசைந்து உடன் இயல்கின்றார் – யசோதர:5 328/4
மேல்


ஏசு_இறு (1)

ஏசு_இறு அண்டம் பரவ இ வையகம் – சூளாமணி:7 625/3
மேல்


ஏசும் (1)

பண்ணின் குறி ஏசும் மொழி பாவை என சொல்லும் – நீலகேசி:5 522/4
மேல்


ஏசுவன் (1)

ஏசுவன் கேள் யான் எடுத்து இனி என்றாள் – நீலகேசி:5 579/4
மேல்


ஏசுற (1)

ஏசுற இகழ் ஒன்று இன்றி இனி உனை காக்க என்றாள் – நாககுமார:2 60/4
மேல்


ஏட்டின் (1)

ஏட்டின் ஆர் குழலினாளுக்கு உழையவள் இன்னன் என்று – சூளாமணி:10 1824/1
மேல்


ஏட (2)

ஏட சண்ட கரும தந்தீக என – யசோதர:1 22/3
இன்று எலாம் கேட்டும் ஓராய் ஏட நீ என்று சொன்னாள் – நீலகேசி:4 439/4
மேல்


ஏடா (6)

அஞ்சினை பெரிதும் ஏடா என்றனன் அசனி ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1140/4
முன்னிய மொழி புலவர் நூல் முறைமை ஏடா
அன்னது அறியாதவன் அயக்கிரிவன் அன்றே – சூளாமணி:9 1287/2,3
இன்று எனக்கு எதிராய் நீ-கொலோ பொருவாய் என்று இகழ்ந்து உரைத்தனை ஏடா
நின்று எனக்கு எதிராம் நீர்மையர் நின் போல் நிரம்ப வாய் திறந்து உரைப்பவரோ – சூளாமணி:9 1322/1,2
நன்றுநன்று உரைத்தி மீட்டும் நல்லையே பெரிதும் ஏடா
குன்றின் மேல் இருந்து நீ நின் குழுவினுள் மொழிவது அல்லால் – சூளாமணி:9 1448/2,3
குத்தவ தின்னும் போழ்தில் கூடுமோ நன்மை ஏடா – நீலகேசி:3 260/4
குற்றம் அன்றோ சென்று கூடுவது ஏடா – நீலகேசி:4 332/4
மேல்


ஏடி (1)

என்பதனை நுமர் ஏடி எப்பொழுதும் உரைப்பவால் – நீலகேசி:2 184/2
மேல்


ஏடு (4)

ஏடு இலங்கு பூங்கோதாய் இமையவரின் வேறாயது இமைப்பே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1821/4
ஏடு உயர் இன மலர் ஏந்தி ஈர்ம் பொழில் – சூளாமணி:11 1890/3
ஏடு அவிழ் தாரோய் எவர் ஆபவர் எனில் – சூளாமணி:11 1978/2
ஏடு ஆர்ந்த தொங்கலராய் இன்ப நீர் பெரு வெள்ளம் – சூளாமணி:11 2050/3
மேல்


ஏண் (1)

ஏண்_இலார் இயம்புவது இயம்பின் அல்லது – சூளாமணி:9 1213/2
மேல்


ஏண்_இலார் (1)

ஏண்_இலார் இயம்புவது இயம்பின் அல்லது – சூளாமணி:9 1213/2
மேல்


ஏத்த (10)

ஏத்த அரிய நல் தவமும் எங்களுக்கு அளிக்க என்றான் – உதயணகுமார:6 359/4
இன்னணம் பலரும் ஏத்த இனிதின் அங்கு இருந்த வேந்தன் – சூளாமணி:3 102/1
தீம் தொடை நரம்பின் தெய்வ செழும் குரல் சிலம்ப ஏத்த
பூம் துணர் கற்பலோகம் புடைபெயர்ந்திட்ட போற்றா – சூளாமணி:6 545/2,3
திரு அமர்ந்து உலகம் ஏத்த சிறந்து பின் நிற்கும் அன்றே – சூளாமணி:7 776/4
ஏகாயம் இட்ட வெண் துகிலின் மகளிர் உழை நின்று ஏத்த
ஆகாயம் இயல்கின்ற அரு மணி நல் விமானத்தின் அகத்தாள் போலும் – சூளாமணி:9 1534/2,3
அணி தயங்கு சோபான வீதி-வாய் அணங்கு_அனையார் அடியீடு ஏத்த
மணி தயங்கு மாளிகை மேல் வாள் நிலா வளர் முன்றில் மருங்கு சூழ்ந்து – சூளாமணி:10 1800/1,2
இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த
உருள் ஆழியானும் ஒளி மணி முடி மேல் கை வைத்து ஒரு பாலில் வர உலக நின் உழையது ஆக – சூளாமணி:11 1907/2,3
இந்திரவில் என வெளிப்பட்டு இமையவர்கள் தொழுது ஏத்த
சுந்தர நல் மணி படிவம் என சுடர்ந்து தோன்றுவரே – சூளாமணி:11 2048/3,4
புடை எலாம் போற்றி ஏத்த பொன் எயில் பிண்டி மூன்று – நீலகேசி:4 446/3
எண்ணாது உணர்ந்தானை ஏத்த தொடங்கினாள் – நீலகேசி:6 659/4
மேல்


ஏத்தரவம் (1)

இடை மாலை நிகழ்ந்து ஒர் ஏத்தரவம்
கடை மாலை நிகழ்ந்தது காப்பு அணியே – சூளாமணி:8 1075/3,4
மேல்


ஏத்தல் (1)

என் பெற்றும் ஏத்தல்_இலராய் எண் மயத்து நீங்கல் – நீலகேசி:1 122/3
மேல்


ஏத்தல்_இலராய் (1)

என் பெற்றும் ஏத்தல்_இலராய் எண் மயத்து நீங்கல் – நீலகேசி:1 122/3
மேல்


ஏத்தலர் (1)

அல்லால் அழுக்குற்று அவன் அடிக்கு ஏத்தலர்
சொல்லார் சுகமும் சுகதன் அவன் என்று – நீலகேசி:3 252/2,3
மேல்


ஏத்தற்கு (1)

ஏத்தற்கு இயைந்த இரண்டு அணு ஆதியின் இன்னணம் ஆம் – நீலகேசி:4 395/3
மேல்


ஏத்தி (16)

இருவரும் இறைஞ்சி ஏத்தி எழில் மனைக்கு எழுந்து வந்து – நாககுமார:2 47/2
இறைவனை வணங்கி ஏத்தி இயல் மனை புகுந்தான் அன்றே – நாககுமார:2 52/4
இணை_இலா இறைவனை ஏத்தி இவ்வகையினால் – நாககுமார:4 121/1
நல் மலர் நகைகொள் கண்ணி நம்பி-தன் நாமம் ஏத்தி
மின் மலர்ந்து இலங்கு பைம்பூண் விஞ்சை வேந்து ஒருவன் வந்து – சூளாமணி:3 107/2,3
நங்கை போற்றி என்று ஏத்தி நறும் குழல் – சூளாமணி:4 156/2
இன்னணம் இறைவனை ஏத்தி ஏந்தல்-தன் – சூளாமணி:4 185/1
இறைவனை இன்னணம் ஏத்தி தம் தொழில் – சூளாமணி:4 191/1
போதி அம் கிழவர்-தங்கள் தியானத்து புலம் கொண்டு ஏத்தி
ஆதி அந்து அகன்று நின்ற அடிகளே சரணம் கண்டாய் – சூளாமணி:4 200/2,3
இறை இவை மொழிய கேட்டே இருந்தவர் இறைஞ்சி ஏத்தி
அறை கழல் அரவ தானை அணி முடி அரசர்_ஏறே – சூளாமணி:5 256/1,2
என்று நன்கு ஏத்தி இறைஞ்சி இறைவனை – சூளாமணி:11 1913/1
இனையன பல பரவி இறைஞ்சி ஏத்தி இமையவர்கள் – சூளாமணி:12 2126/1
எல்லாம் உணர்ந்தான் அவனே இறை ஆக ஏத்தி – நீலகேசி:0 1/4
கணங்கள் தாம் பல கடன் சொல்லி கலந்து எடுத்து ஏத்தி
துணங்கை ஆட தன் துகிலிடை மேகலை துளங்க – நீலகேசி:1 60/2,3
அழுங்கல் என்ற அறவோன்-தன் அலர் கொள் பாதம் பெரிது ஏத்தி
தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/3,4
முனி பிறையோன் அடி மும்மையின் ஏத்தி
பனி கடல் அன்னது ஒர் பாவமும் செய்தேன் – நீலகேசி:1 146/2,3
மத்தகத்து ஏத்தி வணங்கி வழிபடும் – நீலகேசி:3 255/2
மேல்


ஏத்தியது (1)

அருகு அணங்கி ஏத்தியது மகிழ்வாய்_அல்லை – சூளாமணி:4 188/2
மேல்


ஏத்தினர் (1)

ஏத்தினர் ஏத்துக என்று இறை போல்வன – நீலகேசி:4 331/1
மேல்


ஏத்தினாள் (1)

விண்ணவர் உலகமூம் வியப்ப ஏத்தினாள் – சூளாமணி:4 213/4
மேல்


ஏத்தினான் (3)

இந்திரன்_அனையவன் இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சூளாமணி:3 89/4
செம்மலர் திருந்து அடி சீரின் ஏத்தினான் – சூளாமணி:4 181/4
எங்கள் முன்னை நுங்கள் தன்மை என்று பின்னை ஏத்தினான் – சூளாமணி:6 501/4
மேல்


ஏத்தினும் (1)

பல்லுடையான்-தன்னை பண்டு கண்டு ஏத்தினும்
தொல் உரை கேட்டு உறுப்பே தொழுதாலும் பின் – நீலகேசி:4 330/1,2
மேல்


ஏத்து (3)

ஏத்து அறம் உரைத்திட இனிமை வைத்து கேட்டனன் – உதயணகுமார:6 359/3
ஏத்து அரிய வீதி-தொறும் ஈடு_இல் வட்ட சாரியும் – நாககுமார:2 67/2
எண் திசையும் ஏத்து ஒலியொடு இன் ஒலிகள் செல்ல – சூளாமணி:10 1797/3
மேல்


ஏத்துக (1)

ஏத்தினர் ஏத்துக என்று இறை போல்வன – நீலகேசி:4 331/1
மேல்


ஏத்துதல் (1)

சிக்கென ஏத்துதல் சிறந்தது என்னவே – நீலகேசி:8 823/3
மேல்


ஏத்துதற்கு (2)

ஏத்துதற்கு ஏற்றான் இரங்கி இன்னவை சொல்ல கேட்டு – நீலகேசி:1 41/1
எத்திசையார்களும் ஏத்துதற்கு ஏற்றனன் இவனும் என்றார் – நீலகேசி:9 852/3
மேல்


ஏத்துதியால் (1)

எ கோளும் இல் என்பாய் யாண்டு எண்ணி ஏத்துதியால்
மெய் கோளால் என்றி யான் மிகை தெருட்டும் திறம் காணேன் – நீலகேசி:4 298/3,4
மேல்


ஏத்துநர் (2)

ஏத்துநர் செய்தவர் எய்துவ நன்று எனின் – நீலகேசி:4 331/3
ஏத்துநர் கண்டாய் இரு_வினையும் கெட – நீலகேசி:4 456/3
மேல்


ஏத்தும் (6)

இந்திரன் இனிதின் ஏத்தும் ஏந்து அரியாசனத்தின் – நாககுமார:1 1/2
சுற்றி நின்று உலகம் ஏத்தும் சுடர் ஒளி உருவம் தாங்கி – சூளாமணி:4 202/2
ஏவி பட்டம் ஈந்தவர் எல்லாம் இனிது ஏத்தும்
தேவி பட்டம் சேர்பவள் அன்றே திரு_அன்னாள் – சூளாமணி:5 311/3,4
எம் கோன் என்றே இ உலகு ஏத்தும் இயல்-தன்னால் – சூளாமணி:5 312/3
ஓம செல்வம் கொண்டு இனிது ஏத்தும் ஒளியாளே – சூளாமணி:10 1744/4
சொல் மலர்ந்து உலகம் ஏத்தும் சுடரவன் மருகன் தோலா – சூளாமணி:10 1789/1
மேல்


ஏத்துவாம் (1)

இலகு மா மலர் சேவடி ஏத்துவாம் – யசோதர:0 1/4
மேல்


ஏத (1)

ஏத ஊதியம் இல் என எண்ணித்-தான் – நீலகேசி:10 854/4
மேல்


ஏதங்கள் (1)

இருளுடை உள்ளமொடு ஏதங்கள் எண்ணா – சூளாமணி:11 1968/3
மேல்


ஏதத்தினான் (1)

எறிந்தான் அனையது ஓர் ஏதத்தை எய்தும் அ ஏதத்தினான்
மறிந்தான் அகன் தடுமாற்றத்து அகத்து எனின் மாண்பு_உணர்ந்தாய் – நீலகேசி:6 682/2,3
மேல்


ஏதத்தை (1)

எறிந்தான் அனையது ஓர் ஏதத்தை எய்தும் அ ஏதத்தினான் – நீலகேசி:6 682/2
மேல்


ஏதம் (31)

ஏதம்_இல் குணத்து எல் முடி மன்னன் கை – உதயணகுமார:1 59/3
அவ குறிகள் கண்டு அரசன் அன்பில் தேவிக்கு ஏதம் என்று – உதயணகுமார:2 139/2
ஏதம் ஒன்று இன்றி செங்கோல் இனிதுடன் செலுத்தும் நாளில் – உதயணகுமார:4 205/4
ஏதம்_இல் தந்தை எய்திய நாமமும் – உதயணகுமார:5 269/3
ஏதம்_இல் சீர் இன்புற இனிதுடன் இருந்தார் – நாககுமார:5 155/4
ஏதம் அஃகி யசோதரன் எய்தியது – யசோதர:0 2/3
என்று கூறலும் ஏதம் இது என்றிலன் – யசோதர:1 17/1
இங்கு நம் உடம்பிற்கு ஏதம் எய்துவது இவரின் எய்தின் – யசோதர:1 32/2
முன் உயிர் உருவிற்கு ஏதம் முயன்று செய் பாவம்-தன்னால் – யசோதர:1 63/1
மின்னொடு தொடர்ந்து மேகம் மேதினிக்கு ஏதம் நீங்க – யசோதர:1 68/1
இளம்களிறு உழுவையின் ஏதம் இன்றியே – யசோதர:2 77/1
என் உயிர்க்கு ஏதம் எய்தின் இது பழி பெருகும் என்றே – யசோதர:2 102/3
ஏதம் இன்று எவ்வளவு இசைத்தது அவ்வளவு – சூளாமணி:4 190/3
ஏதம்_இல் புகழினாய் யான் அடி வலங்கொள்வன் என்ன – சூளாமணி:6 570/2
ஏதம் உண்டு எனும் எண்ணம்_இல்லாதவன் – சூளாமணி:7 641/4
ஏதம் மற்று இது கடிந்தனன் இன்னினி அடிகள் – சூளாமணி:7 726/3
ஏதம் ஆங்கு இல்லை கோல் இறைவ என்றனர் – சூளாமணி:8 910/2
ஏதம் ஆங்கு இல்லை அன்றே எங்கள் முன் மொழிய என்றாள் – சூளாமணி:8 1003/3
ஏதம் ஆக எண்ணினான் – சூளாமணி:9 1374/4
ஏதம் என்னை என ஏந்தல் வினாவ – சூளாமணி:10 1569/2
ஏதம் என்னை பெரிது எய்தினை என்றே – சூளாமணி:10 1571/2
ஏதம் உண்டு இங்கு இனி இருப்பின் வல்லையே – சூளாமணி:10 1597/3
ஏதம் இனி என்-கொல் விளைகின்றது என நின்றான் – சூளாமணி:10 1609/4
மாதவனும் ஏதம் இலன் ஆதலின் மடந்தாய் – சூளாமணி:10 1616/3
ஏதம்_இன்று ஈவான் குணம் இவை ஏழே – சூளாமணி:11 1995/4
ஏதம்_இல் சுமை ஏற்று எருதாம் என்றான் – நீலகேசி:2 212/2
எனை பல நூல்களும் இயல்பினின் அறிபவள் ஏதம்_இல்லாள் – நீலகேசி:2 229/2
என்பவர்க்கு என்னை ஏதம் உண்டு என்றியேல் – நீலகேசி:4 316/2
ஏதம்_இல் தன்மை கருமம் இரண்டா இயைந்தவை-தாம் – நீலகேசி:5 496/2
இ கலியாளர் உரைத்தவும் ஏதம் எனாய் பிறவோ – நீலகேசி:6 681/4
ஈத்தனம் உண்டும் இருமைக்கும் ஏதம் இலம் பிறவோ – நீலகேசி:6 683/4
மேல்


ஏதம்_இல் (6)

ஏதம்_இல் குணத்து எல் முடி மன்னன் கை – உதயணகுமார:1 59/3
ஏதம்_இல் தந்தை எய்திய நாமமும் – உதயணகுமார:5 269/3
ஏதம்_இல் சீர் இன்புற இனிதுடன் இருந்தார் – நாககுமார:5 155/4
ஏதம்_இல் புகழினாய் யான் அடி வலங்கொள்வன் என்ன – சூளாமணி:6 570/2
ஏதம்_இல் சுமை ஏற்று எருதாம் என்றான் – நீலகேசி:2 212/2
ஏதம்_இல் தன்மை கருமம் இரண்டா இயைந்தவை-தாம் – நீலகேசி:5 496/2
மேல்


ஏதம்_இல்லாள் (1)

எனை பல நூல்களும் இயல்பினின் அறிபவள் ஏதம்_இல்லாள்
தனக்கு இனி யான் செயற்பாலது-தான் என்னை என உரைத்தான் – நீலகேசி:2 229/2,3
மேல்


ஏதம்_இன்று (1)

ஏதம்_இன்று ஈவான் குணம் இவை ஏழே – சூளாமணி:11 1995/4
மேல்


ஏதமாம் (3)

ஈன வார் மயிர்க்கு ஏதமாம்
கான மா அது காணுமே – சூளாமணி:9 1357/3,4
திரு உடை அடிகள்-தம் சிந்தைக்கு ஏதமாம்
பரிவொடு பன்னி நாம் பயிற்றில் என்று தம் – சூளாமணி:12 2107/1,2
ஏதமாம் இல் பொருள் மேல் நிகழ்ச்சி-தான் இறைவற்கு என்றான் – நீலகேசி:4 442/4
மேல்


ஏதியான் (1)

ஏனை மன்னன் ஏதியான்
மீனின் வந்து வீழ்ந்ததே – சூளாமணி:9 1377/3,4
மேல்


ஏதில் (1)

ஏதில் நாட்டு இறை எங்கள் இறை மேல் இயல்பு இன்றி எழல் ஒழிக எனவே – நீலகேசி:1 66/2
மேல்


ஏதிலர் (1)

ஏதிலர் ஆயினம் அடிகட்கு இன்று என – சூளாமணி:12 2102/2
மேல்


ஏதிலர்க்காய் (1)

ஏ புண் பட்டான் பட நோய் ஏதிலர்க்காய் சோமாகி – நீலகேசி:4 303/3
மேல்


ஏதிலா (2)

ஏதிலா மன்னர் என்னும் இரு மர கடப்பு வாரி – சூளாமணி:9 1195/2
ஏதிலா மன்னர் வாட இரு புடை கிளைஞர் எல்லாம் – சூளாமணி:10 1835/3
மேல்


ஏதிலார் (9)

ஏதிலார் மன்னர் சென்னி இடுதலுக்கு உரிய வாளில் – யசோதர:2 124/3
ஏதிலார் இடை திறம் இகந்து நின்றதே – சூளாமணி:4 223/4
ஏதிலார் உணர்வினால் எண்ணல் ஆவது அன்று – சூளாமணி:4 232/2
ஏதிலார் என இயைந்தது இன்மையார் – சூளாமணி:7 597/2
ஏதிலார் போல நோக்கின் இரு மடங்காக எய்தும் – சூளாமணி:8 991/2
ஏதிலார் அயலராய் இயல்ப ஆய்விடில் – சூளாமணி:8 1049/2
ஏதிலார் என இகழ்ந்து ஒழியும் யாரையும் – சூளாமணி:12 2086/2
ஏதிலார் இடர் தீர்க்கும் எம இறை – நீலகேசி:2 206/1
ஏதிலார் சொல் பரி கற்பனையினால் இன்மை சொல்லின் – நீலகேசி:5 567/3
மேல்


ஏதிலார்க்கு (2)

ஏதிலார்க்கு இயங்கல் ஆவது அன்று சோலை வண்ணமே – சூளாமணி:6 492/4
ஏதிலார்க்கு ஆவது உண்டோ இன்னன புகுந்த போழ்தில் – சூளாமணி:6 566/3
மேல்


ஏதிலாள் (2)

ஏதிலாள் போலும் இமைப்பின் இமையாதே – சூளாமணி:8 1122/2
ஏதிலாள் ஒருத்திக்கா என்னை செய்த இ – சூளாமணி:10 1594/3
மேல்


ஏது (12)

ஏது_இல யாத்திரைக்கு எழுந்து வந்து அந்த – உதயணகுமார:6 318/3
ஏது என் என எதிர் வரன் சொலும் – உதயணகுமார:6 336/2
ஏது என்று அறியேன் என்றான் எரி மணி கடக_கையான் – நாககுமார:3 91/4
இரவினில் கனவு தீமைக்கு ஏது என்று அஞ்சல் மைந்த – யசோதர:2 135/2
என நினைந்து ஏது செய்தாள் எரி நரகத்து வீழ்வாள் – யசோதர:2 149/4
ஆகும் மற்று உறுதிக்கு ஏது அருளுக தெருள என்றான் – யசோதர:4 239/4
ஆக்குவது ஏது எனில் அறத்தை ஆக்குக – யசோதர:5 330/1
போக்குவது ஏது எனில் வெகுளி போக்குக – யசோதர:5 330/2
நோக்குவது ஏது எனில் ஞானம் நோக்குக – யசோதர:5 330/3
காக்குவது ஏது எனில் விரதம் காக்கவே – யசோதர:5 330/4
செப்பிய ஏது திரிவு என காட்டிய – நீலகேசி:4 367/3
சென்று பூதங்கள் சேர்வதற்கு ஏது என் – நீலகேசி:10 878/2
மேல்


ஏது_இல (1)

ஏது_இல யாத்திரைக்கு எழுந்து வந்து அந்த – உதயணகுமார:6 318/3
மேல்


ஏதுக்கள் (1)

ஏதுக்கள் காட்டி முடித்தாள் இணை_இல்ல நல்லாள் – நீலகேசி:4 423/4
மேல்


ஏதும் (2)

ஆ இனி அளியன் ஏதும் அஞ்சிலேன் அவதி என்-கொல் – யசோதர:5 307/2
நின்று பரந்து அருவாய் பொறி ஏதும் மிக்கு – நீலகேசி:7 737/1
மேல்


ஏதுவாக (1)

வெள்ளி அம் சிலம்பின் என் கோன் விடுத்ததே ஏதுவாக
எள்ளி ஓர் உரையும் ஈயாது இருந்தனை இறைவ என்றான் – சூளாமணி:6 523/3,4
மேல்


ஏதுவாய் (1)

மறுதலை முடிக்கும் ஏதுவாய் வழி அழிப்பதே போல் – சூளாமணி:9 1463/2
மேல்


ஏதுவால் (1)

காசு_அறு வனப்பினோர் கன்னி ஏதுவால்
ஆசு_அற அச்சுவக்கிரீவன் ஆவியும் – சூளாமணி:5 402/2,3
மேல்


ஏதுவின் (1)

இயற்கையது அன்று நின் வேதம் என்று ஏதுவின் எடுத்துரைத்தாள் – நீலகேசி:9 831/3
மேல்


ஏந்த (4)

வடி மலர் வள்ளத்து ஏந்த வாய் மடுத்திட்ட அன்றே – சூளாமணி:4 163/4
கன்னியர் கைவிளக்கு ஏந்த காவலன் – சூளாமணி:7 816/3
ஏழையர் கவரி ஏந்த எரி கதிர் விரிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:8 933/3
தெருளாமையால் வினவற்பாலது ஒன்று உண்டு திரு_அடிகள் செம்பொன் ஆர் அரவிந்தம் ஏந்த
இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/1,2
மேல்


ஏந்தல் (6)

இந்திரன் புதல்வன் அன்னான் ஏந்தல் ஏமாங்கதற்கு இ – சூளாமணி:5 325/3
இங்கு இவன் பெருமை நீயும் அறிதியால் ஏந்தல் என்றான் – சூளாமணி:6 561/4
இங்கு இவட்கு வேறு ஏந்தல் இல் இவர் – சூளாமணி:7 604/2
ஏதம் என்னை என ஏந்தல் வினாவ – சூளாமணி:10 1569/2
ஈய நீண்ட கை ஏந்தல் நகர் திசை – நீலகேசி:1 23/3
ஏந்தல் திறங்கள் இவையேல் அமைந்தன – நீலகேசி:4 457/1
மேல்


ஏந்தல்-தன் (2)

இன்னணம் இறைவனை ஏத்தி ஏந்தல்-தன்
சென்னியுள் சேர்த்திய சேட பூவினன் – சூளாமணி:4 185/1,2
எரி மணி குடங்களின் ஏந்தி ஏந்தல்-தன்
சுரி மணி குஞ்சி மேல் சொரிந்தது என்பவே – சூளாமணி:9 1496/3,4
மேல்


ஏந்தி (42)

வாளொடு கை வில் ஏந்தி வயந்தகன்-தன்னோடு எண்ணி – உதயணகுமார:1 84/1
ஆடவர் கூடி ஓடி அயில் குந்தம் தண்டம் ஏந்தி
நாடி நல் கையால் தட்டி நால் திசை சூழ்ந்து நின்றார் – உதயணகுமார:1 88/3,4
வேய் மிகு தட கை-தன்னால் வியந்து பந்துடனே ஏந்தி
காய் பொனின் கலன்கள் ஆர்ப்ப கார் மயில் ஆட்டம் போல – உதயணகுமார:4 224/1,2
மின்னின் மாலையை விரகின் ஏந்தி முன் – உதயணகுமார:5 287/3
விரை கமழ் பூவும் நீரும் வேண்டிய பலமும் ஏந்தி
பரிசனம் சூழ சென்று பார்த்திபன் இனியன் ஆகி – உதயணகுமார:6 331/1,2
நனை மது மலர்கள் ஏந்தி நல் நகர் புகுந்து இராசன் – நாககுமார:1 12/2
கடி மலர் சாந்தும் ஏந்தி காவலன் தேவியோடும் – நாககுமார:1 13/3
விரி நிற மலரும் சாந்தும் வேண்டிய பலவும் ஏந்தி
பரிவு உள தனையன் கொண்டு பாங்கினால் சென்ற அன்றே – நாககுமார:2 50/3,4
சுமர ஏந்தி பட்டுடன் தோழி கொண்டுபோகையில் – நாககுமார:2 62/3
துயிலினை ஒருவி மன்னன் சுடர் கதிர் வாள் கை ஏந்தி
மயிலினை வழிச்செல்கின்ற வாள் அரி ஏறு போல – யசோதர:2 118/1,2
குடை மாகம் என ஏந்தி கோங்கம் போது அவிழ்ந்தனவே – சூளாமணி:4 170/4
உரம் தனக்கு உயர ஏந்தி உய்த்திடும் ஒருவற்கேனும் – சூளாமணி:5 273/2
ஒளிறு வாள் உழவன் ஏந்தி உருட்டி வட்டு ஆட அன்றே – சூளாமணி:5 303/3
ஏந்தி நின்றன இ மலை ஆரமே – சூளாமணி:7 752/2
கதிர் அன கலங்கள் தாங்கி காப்பு மங்கலங்கள் ஏந்தி
எதிர்தரும் இளமையார் ஓராயிரத்தெண்மர் சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:8 994/3,4
கண்ணியுடன் வெறி மலரும் நறும் பொடியும் கமழ் சாந்தும் கையின் ஏந்தி
பண் இயல நரம்பு இசை மேல் பரமனையே பணி_மொழியாள் பரவாநின்றாள் – சூளாமணி:8 1036/3,4
நிழல் அணங்கி முருகு உயிர்த்து நிரந்து அலர்ந்து தோடு ஏந்தி நிழற்றும் போலும் – சூளாமணி:8 1039/2
நிழல் அணங்கி முருகு உயிர்த்து நிரந்து அலர்ந்து தோடு ஏந்தி நிழற்றும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1039/3
பொங்கு திரை ஒன்று இரு புயல் பொலிய ஏந்தி
தங்கு புனல் பெய்த தட மால் வரையொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1088/3,4
வந்து சுடர் ஏந்தி வலனே சுழல மாட்டி – சூளாமணி:8 1101/2
தண் தார் ஈன்று செம் தளிர் ஏந்தி தழல் பூத்த – சூளாமணி:8 1125/1
செம் களி மயிர் புளக சேடகமும் ஏந்தி
திங்களொடு ஞாயிறு திளைத்து இரு விசும்பின் – சூளாமணி:9 1289/2,3
வில் ஒரு கையின் ஏந்தி வெம் கணை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1306/1
நெய் வேல் பெயர்த்து நிருமித்து அஃது ஏந்தி உரும் ஒத்து நேர்ந்து பொருதான் – சூளாமணி:9 1333/2
போக பொருவன் என புகைந்து பொரு வெம் சிலை ஒன்று இடன் ஏந்தி
வேக யானை செல உந்தி சிறு நாண் எறிந்து வெம் சரங்கள் – சூளாமணி:9 1341/2,3
துணங்கை கோத்து ஆடி நக்கு சுடர் இலை சூலம் ஏந்தி
வணங்குபு சூழ மற்று அ மா பெரும் தெய்வம் வந்து – சூளாமணி:9 1428/2,3
நெதி சொரி சங்கம் ஏந்தி நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டு – சூளாமணி:9 1438/1
கருடனை வலம் கொண்டு ஏறி கார்முகம் கையின் ஏந்தி
மருள் தரு விசும்பின் ஏறி மணி_வண்ணன் எதிர்ந்த போழ்தின் – சூளாமணி:9 1444/1,2
அறிந்து வெய்ய ஆழிகை ஏந்தி இன்னும் – சூளாமணி:9 1457/3
பணம் கொள் நாகம் பல சூழ்ந்து பகல் செய் மணியின் சுடர் ஏந்தி
அணங்கி அகலாது உழை நிற்கும் ஆணை உடைய அடல் வேந்தே – சூளாமணி:9 1479/1,2
எரி மணி குடங்களின் ஏந்தி ஏந்தல்-தன் – சூளாமணி:9 1496/3
கரு மால் நெடு வரையோர் கைத்தலத்தின் ஏந்தி
திரு மா மணி_வண்ணன் செம்மாந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1518/3,4
மரவம் பூம் கவரி ஏந்தி மணி வண்டு மருங்கு சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1633/3
அரு மலர் தழையும் போதும் அடியுறையாக ஏந்தி
திரு மலர் பாவை அன்ன தேவியை செவ்வி காண்பார் – சூளாமணி:10 1635/1,2
இணங்கு இணரும் போதும் எதிர் ஏந்தி தாழ்ந்த – சூளாமணி:10 1644/4
பூவின் ஆர்ந்த மணி நிலத்து பொங்கி எழுந்து பொன் ஏந்தி
நாவி நாறும் இளம் கொங்கை தடங்கள் சென்று நணுகியவே – சூளாமணி:10 1751/3,4
எரி விசயம் கோ ஏந்தி மன்னர் என்னும் – சூளாமணி:10 1838/1
விண் மருட்டுறுப்பன ஏந்தி வேதியர் – சூளாமணி:11 1874/3
ஏடு உயர் இன மலர் ஏந்தி ஈர்ம் பொழில் – சூளாமணி:11 1890/3
எல்லை_இல் மலர் ஏந்தி இறைவனது இட வகைக்கு எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 150/4
பொங்கு சாமரை ஏந்தி புடைபுடை இயக்கர் நின்று இரட்ட – நீலகேசி:2 157/1
ஏந்தி வெம் படையால் எறிந்தாற்கு இடம் – நீலகேசி:2 219/3
மேல்


ஏந்திய (3)

ஏந்திய காதல் கூர எழில் நகர் பெயர்ந்து புக்கார் – சூளாமணி:8 966/3
இளம் பெரும் சுரி உளை அரி நின்று ஏந்திய
உளம் பொலி ஆசனம் உயர விட்டவே – சூளாமணி:10 1778/3,4
தானும் அடங்கி அடங்கினர்க்கு ஏந்திய
ஊனம் உயிர்களுக்கு எல்லாம் உணர்வது – சூளாமணி:11 1996/1,2
மேல்


ஏந்தியும் (1)

ஊர்ந்தும் உழுதும் உறு பாரம் ஏந்தியும்
சாய்ந்த விலங்குகள் தாள் உடைந்து ஆழ்தர – சூளாமணி:11 1961/1,2
மேல்


ஏந்தின (1)

எழு வளர்த்து அனைய தோள் இயக்கர் ஏந்தின
தொழு தகை உருவின கவரி தோன்றுமே – சூளாமணி:11 1894/3,4
மேல்


ஏந்தினள் (1)

ஏந்தினள் எடுத்து அடிக்க இறை வளை ஒலிவிட – உதயணகுமார:4 234/2
மேல்


ஏந்தினான் (2)

ஒருவி நிற்றல் உரம்-கொல்லோ என்றான் உவணம் ஏந்தினான் – சூளாமணி:9 1339/4
அரு மணி நெடு வரை அதனை ஏந்தினான்
திரு மணி நெடு முடி செல்வன் என்பவே – சூளாமணி:9 1512/3,4
மேல்


ஏந்து (21)

இன் இயல் ஆலயத்துள் ஏந்து அரியாசனத்தின் – உதயணகுமார:1 2/2
இந்திரன் இனிதின் ஏத்தும் ஏந்து அரியாசனத்தின் – நாககுமார:1 1/2
ஏந்து இள_முலையினாளும் இறைவனும் மிகுந்து கேட்டார் – நாககுமார:2 43/4
ஏந்து_இழையாள் நிற்ப கண்டு இனி சுதன் பணிந்ததே – நாககுமார:2 63/4
இளையவள் எழில் நலம் ஏந்து கொங்கையின் – யசோதர:2 78/1
ஏந்து சந்தன சாரல் இரும் கைமா – சூளாமணி:1 25/3
இச்சை ஆய எய்தினான் ஏந்து செம்பொன் நீள் முடி – சூளாமணி:4 139/2
ஏந்து இளம் தீம் குயில் இவை நும் சொல் கற்பான் இசைந்தனவே – சூளாமணி:4 176/2
ஏந்து தோள் அரசர் போர் ஏறு இவன் நளிதாங்கன் என்பான் – சூளாமணி:5 324/3
என்று கூறலும் ஏந்து நீள் முடி – சூளாமணி:7 605/1
ஏந்து தோளவருள் இளையான் நமக்கு – சூளாமணி:7 632/1
ஏந்து எழில் காகதுண்டம் மருப்பு இணை கவரி கற்றை – சூளாமணி:7 677/3
ஏறு கொண்ட கோவலர் ஏந்து தண்ணவ குரல் – சூளாமணி:7 796/1
இன்னன உழையவர்க்கு அருளி ஏந்து தோள் – சூளாமணி:8 906/1
விரை ஏந்து தளிர் ஈனல் விழையாய் வாழி தேமாவே – சூளாமணி:8 1126/2
விரை ஏந்து தளிர் ஈனில் வேனில் தென்றல் அலர்தூற்ற – சூளாமணி:8 1126/3
நிரை ஏந்து வடு நீயே படுதி வாழி தேமாவே – சூளாமணி:8 1126/4
பொன் அவிர் பூம்_குழையார் பொங்கு ஏந்து இளம்_முலையார் – சூளாமணி:9 1469/3
ஏந்து இளம் கொங்கை மகளிர் சிலர் இயைந்தார் – சூளாமணி:10 1658/4
ஏந்து இளம் சிங்காதனத்தின் இனிது இருந்த இளவரசன் இப்பால் ஆனோன் – சூளாமணி:10 1818/3
ஈண்டு இனி அற நெறி உறுக என ஏந்து_இழை இயம்பினளே – நீலகேசி:2 230/4
மேல்


ஏந்து-மின் (1)

ஏந்து-மின் படை போந்து என – சூளாமணி:9 1365/2
மேல்


ஏந்து_இழை (1)

ஈண்டு இனி அற நெறி உறுக என ஏந்து_இழை இயம்பினளே – நீலகேசி:2 230/4
மேல்


ஏந்து_இழையாள் (1)

ஏந்து_இழையாள் நிற்ப கண்டு இனி சுதன் பணிந்ததே – நாககுமார:2 63/4
மேல்


ஏந்துபு (3)

சேம மணி நகை செப்பினுள் ஏந்துபு
தூம குழலவர் தூது திரிபவர் – சூளாமணி:5 294/2,3
தழல் ஆர் அயில் வலன் ஏந்துபு சார்ந்தார் தலை சரிந்தார் – சூளாமணி:9 1295/4
ஒன்றினான் ஒளி வரை உயர ஏந்துபு
நின்றனன் நெடியவன் நீல மா மணி – சூளாமணி:9 1517/2,3
மேல்


ஏந்தும் (8)

தம் திரு_அடிகள் ஏந்தும் தமனிய பீடம் ஆக – யசோதர:1 42/2
அங்கை ஏந்தும் என்று அறையல் வேண்டுமே – சூளாமணி:3 114/4
ஆளி அரசு ஏந்தும் மணி ஆசனமதன் மேல் – சூளாமணி:8 1087/2
தங்கு ஒளி மணி முத்து ஏந்தும் தடத்திடை இறைஞ்சிற்று அன்றே – சூளாமணி:10 1703/4
காவி நாணும் கண்ணார் தம் கையின் ஏந்தும் கந்துகங்கள் – சூளாமணி:10 1751/1
திருமாலே தேன் ஆரும் அரவிந்தம் ஏந்தும் திரு வணங்கு சேவடியாய் தேவாதி_தேவ – சூளாமணி:11 1904/3
தேன் ஆரும் அரவிந்தம் சென்று ஏந்தும் போழ்து திரு_அடிகள் செம் தோடு தீண்டாவே ஆகில் – சூளாமணி:11 1908/3
காற்று வலையங்கள் ஏந்தும் நிரைய கதி நிலம்-தாம் – நீலகேசி:1 75/2
மேல்


ஏம் (1)

ஏம் மரு கடல் அம் தானை இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – சூளாமணி:3 96/3
மேல்


ஏம (3)

ஏம நல் உலகின் இழிந்து அம் நகை – சூளாமணி:4 150/2
ஏம செல்வ நம்பியொடு இன்னும் இளையாக – சூளாமணி:10 1744/2
ஏம நல் நெறி கண்டிலரே பிற – நீலகேசி:5 557/4
மேல்


ஏமரு (1)

ஏமரு கடல் அம் தானை இரு நில கிழவன் சொன்னான் – சூளாமணி:8 969/4
மேல்


ஏமாங்கத (1)

எழினி வாய் கொணர்ந்து அசைக்கும் இயல் ஏமாங்கத நாடன் இவனே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1817/4
மேல்


ஏமாங்கதற்கு (1)

இந்திரன் புதல்வன் அன்னான் ஏந்தல் ஏமாங்கதற்கு இ – சூளாமணி:5 325/3
மேல்


ஏமிடை (1)

அரிய வெள்ளி மா மலை ஆடும் கொடி ஏமிடை
பிரிதிவிதிலகம் எங்கள் பேர் உடைய நல் நகர் – நாககுமார:4 137/1,2
மேல்


ஏய் (5)

ஏய் உரை இலாதவர் இருவர் ஆயினார் – சூளாமணி:2 62/4
அம் பொன் மாலை கண் கவர்ந்து அலர்ந்த செல்வ வெள்ளம் ஏய்
வெம்பும் மால் களிற்று எருத்தம் விஞ்சையாளன் மேல்கொள – சூளாமணி:6 503/1,2
ஏய்_உடையனாய் அசுர_மந்திரி எழுந்தான் – சூளாமணி:8 1098/2
ஏய் இடை ஓர் அறவு இன்றா இன்பம் செய் திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2064/3
மின் போல் நுடங்கு இடையும் வேய் ஏய் திரள் தோளும் – நீலகேசி:1 132/1
மேல்


ஏய்_உடையனாய் (1)

ஏய்_உடையனாய் அசுர_மந்திரி எழுந்தான் – சூளாமணி:8 1098/2
மேல்


ஏய்க்கும் (2)

இருள் இரும் குன்றம் ஏய்க்கும் இரும் பிணர் எருத்தம் ஏறி – சூளாமணி:8 926/3
குழவி நாயிற்று எழில் ஏய்க்கும் குழம்பு ஆர் கோல குங்குமமே – சூளாமணி:9 1475/1
மேல்


ஏய்ந்து (1)

ஒடுங்காதே ஏய்ந்து உண்டு உழிதரலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 695/4
மேல்


ஏய்ப்ப (4)

ஏர் அணி திரு_வில் ஏய்ப்ப இரு வடம் விலங்க வீக்கி – சூளாமணி:8 932/2
நீல மா மணி குன்று ஏய்ப்ப நிழல் எழுந்து இலங்கும் மேனி – சூளாமணி:8 979/1
செம்பவழம் ஏய்ப்ப திகழ்ந்து இலங்கு சீறடியின் – சூளாமணி:8 1119/1
கோளொடு மடுத்த குளிர் மா மதியம் ஏய்ப்ப
வாளொடு மடுத்து மணி கேடகம் மறைத்தான் – சூளாமணி:9 1293/3,4
மேல்


ஏய்ப்பது (1)

எழுதரு பரிதி அம் குழவி ஏய்ப்பது ஓர் – சூளாமணி:10 1719/1
மேல்


ஏய (1)

ஏக கதியினர் ஏய விகற்பினர் – சூளாமணி:11 1971/2
மேல்


ஏயது (1)

மொழிகின்றது ஏயது காணலது என்னின் – நீலகேசி:5 630/3
மேல்


ஏயினாய் (1)

இறப்பவும் இது-தனது இன்மை ஏயினாய்
புறப்படுத்திடுவன் உன் பொருளுள் எண்ணலே – நீலகேசி:8 814/3,4
மேல்


ஏயினான் (7)

மவ்வல் அம் குழலியை மன்னன் ஏயினான் – சூளாமணி:4 226/4
வென்றி வேலவன் மேல் விடை ஏயினான் – சூளாமணி:7 649/4
அம் பொன் மா மணி முடி அரசன் ஏயினான் – சூளாமணி:7 819/4
பொன் நகர் மாளிகை புகுக என்று ஏயினான் – சூளாமணி:8 906/4
எஞ்சல்_இல் கடி முரசு அறைய ஏயினான் – சூளாமணி:9 1489/4
எருத்தின் மேல் அறைக என இறைவன் ஏயினான் – சூளாமணி:10 1762/4
விரைவொடு படுக என வேந்தன் ஏயினான் – நீலகேசி:2 226/4
மேல்


ஏர் (34)

ஏர் அணி அரசருக்கு இயல் கூறலும் – உதயணகுமார:3 170/3
ஏர் பெறும் வாச வெண்ணெய் எழிலுடன் பூசி வாச – உதயணகுமார:4 199/3
மற்று அ மா முனி ஏர் மலராம் பதம் – நாககுமார:1 23/1
ஏர் அணி முடி வேந்தன் மா தேவி என்று – நாககுமார:1 34/3
ஏர் அணி வனராசற்கு எழில்பெற கொடுத்த அன்றே – நாககுமார:3 100/4
ஏர் அணி ஆர மார்பன் இசோமதி இறைமை எய்தி – யசோதர:2 159/2
ஏர் அணங்கு இளம் பெருந்தேவி நாளுற – சூளாமணி:3 72/1
ஏர் வளர் நெடும் கணுக்கு இலக்கம்_அல்லனால் – சூளாமணி:3 82/2
முருக்கு வாயவள் முள் எயிற்று ஏர் நகை – சூளாமணி:4 149/1
தாம் துணர் துணையோடு ஆடி சாறு கொண்டு ஊறும் ஏர் ஆர் – சூளாமணி:4 162/3
ஏர் அணிந்த குருக்கத்தி இளம் கொடித்தாய் ஈன்றனவே – சூளாமணி:4 175/4
ஏர் அணி வள நகர் வலம்கொண்டு இன்னணம் – சூளாமணி:4 186/3
பாடகம் மெல் ஏர் பரவிய சீறடி – சூளாமணி:5 287/2
ஏர் அணி இன்னியம் இசைத்த இன்பமோடு – சூளாமணி:5 373/3
நரம்பொடு நடந்துள விரல் தலை எயிற்று ஏர்
அரும்பொடு பொலிந்த துவர் வாய் அமிர்தம் அன்றே – சூளாமணி:6 456/3,4
ஏர் கலந்து எழுந்த தூம வியன் புகை கழுமி நானம் – சூளாமணி:6 506/2
ஏர் இரும் சுணங்கு சிந்தி எழுகின்ற இளம் மென் கொங்கை – சூளாமணி:7 760/2
போலும் மாண்பின் ஏர் கலந்து பொங்கு நீர புறணியே – சூளாமணி:7 787/4
ஏர் கலந்து பாசிலை பரப்பின் ஊடு இரைத்து அரோ – சூளாமணி:7 795/2
ஏர் அணங்குறுக்கும் பைம் தார் இரமியதரன் என்று எங்கும் – சூளாமணி:8 834/3
ஏர் அணி மணி கலம் அணிக யாரும் மென் – சூளாமணி:8 902/1
ஏர் அணி திரு_வில் ஏய்ப்ப இரு வடம் விலங்க வீக்கி – சூளாமணி:8 932/2
வித்தகர் புகழும் ஏர் ஆர் வெள்ளி வெண் குடை ஒன்று ஓங்கி – சூளாமணி:8 934/2
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் போலும் – சூளாமணி:8 1037/2
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1037/3
வரை வேந்தன் மட மகளை மணி ஏர் மேனி நிறம் கொண்டு – சூளாமணி:8 1126/1
இலை ஏர் அயில் வாளியொடு எண் திசையும் – சூளாமணி:9 1234/1
கோதை சரிய கொடி மருங்குல் ஏர் அழிய – சூளாமணி:9 1471/1
அன்னவர் அமிர்த செப்பு ஏர் அணி முலை குவடு பாய – சூளாமணி:10 1560/2
கொங்கு உண் குழலார் குழல் ஏர் மணி மழலை – சூளாமணி:10 1650/1
ஏர் அணி விசும்பின் அம் கேழ் எழு நிலா விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1702/1
இறுமால் இ மின் மருங்குல் என் பாவம் என்பார் இளம் முலை மேல் ஏர் வடம் வந்து ஊன்றுமால் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/2
மன் ஏர் செய் அயில் நெடும் கண் மங்கைமார் போற்று இசைப்ப மாடம் புக்காள் – சூளாமணி:10 1799/4
மேல் நிலாம் மணி_அனையார் வெண் சங்கு ஏர் இலைச்சையாம் – சூளாமணி:11 2065/3
மேல்


ஏர்செய்கின்ற (1)

ஏர்செய்கின்ற இளம் புல் இரும் குழை – சூளாமணி:1 26/2
மேல்


ஏர்செய (1)

பாய்ந்து எரிந்த போல் விரிந்து பாரிசாதம் ஏர்செய
வாய்ந்து எரிந்த செம்பொன் மாட வாயில் ஆறு கண்கொள – சூளாமணி:4 133/2,3
மேல்


ஏர்பட (1)

பொங்கு காடு ஏர்பட ஞெறித்து பூவொடு – சூளாமணி:5 368/2
மேல்


ஏரண (1)

ஏரண தேவ இழுதைமை சொல்லுதி – நீலகேசி:5 615/2
மேல்


ஏரின் (1)

ஏரின் நடை கலிமா-தம் விலாழியும் – சூளாமணி:7 656/2
மேல்


ஏல (1)

ஈனகம் செல ஏல குழலியும் – உதயணகுமார:5 267/2
மேல்


ஏலம் (2)

ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி – சூளாமணி:10 1811/1
ஏலம் கொள் கோதாய் எதிர்காலத்தில் இன்மையாமேல் – நீலகேசி:4 418/3
மேல்


ஏலா (1)

நீறு ஆக நின்ற நில பால் பெற ஏலா
நாறா வகை எனக்கு நன்கு உரைக்கல் வேண்டும் – நீலகேசி:6 692/3,4
மேல்


ஏலாது (2)

ஒன்று அங்கு நின்ற பொருள் உள்ளது ஏலாது என உரைத்தான் – நீலகேசி:4 379/4
ஏலாது இவை-தாம் உள எத்திறத்தானும் என்னில் – நீலகேசி:4 409/3
மேல்


ஏலார் (1)

வெள்ளியது உடை ஒன்று ஆகி வென்றவர் உருவம் ஏலார்
கொள்ளியல் அமைந்த கோல குல்லக வேடம் கொண்ட – யசோதர:1 27/2,3
மேல்


ஏவ (6)

மான வேல் மன்னன் கேட்டு மந்திரி-தன்னை ஏவ
கோன் அவர் குமரன் கண்டு கொலை தொழில் ஒழித்தது அன்றே – நாககுமார:3 83/3,4
வீட்டிடும் செல்க என்று ஏவ வேய் புரை தோளி தோழி – யசோதர:2 112/3
தம் கோன் ஏவ தான் இளவேந்தாய் தலை நின்றான் – சூளாமணி:5 312/2
வீங்கு எழில் பொலிந்தானை வேந்தன் ஏவ வீவு_இல் சீர் – சூளாமணி:6 473/2
மன்னவ குமரர்-தம்மை மணி வரை அரசன் ஏவ
பின் அவர் வேழம் ஏறி பெயர்ந்தனர் போதுகின்றார் – சூளாமணி:8 973/3,4
பொன் அவிர் கொடி_அன்னாரை பொழில் விளையாடல் ஏவ
கன்னி அம் கோலம்செய்து கதிர் மணி கலங்கள் தாங்கி – சூளாமணி:10 1631/2,3
மேல்


ஏவது (1)

ஏவது செய்து வாழும் யாம் உளமாக எம் கோ – சூளாமணி:9 1161/1
மேல்


ஏவரே (1)

ஏவரே போல நோக்கி இகழ்ந்து உரைத்து எழுவது அன்றே – சூளாமணி:6 519/3
மேல்


ஏவல் (4)

மற்று அவன் ஏவல் கேளா மன்னவர் இல்லை மன்னா – சூளாமணி:5 304/2
ஏவல் இன்றி எரி வெம் கதிரோனும் – சூளாமணி:10 1581/1
ஏவல் சிலை மன்ன எண்ணி உணர் நீ – சூளாமணி:11 1976/4
ஏவல் நன்று என்றி ஒப்ப ஒன்று இல்லையேல் – நீலகேசி:5 538/4
மேல்


ஏவல்-தனை (1)

என மனத்து எண்ணி நெஞ்சத்து இரங்கியும் மன்னன் ஏவல்-தனை
நினைந்து அவர்கள்-தம்மை தன் உழையவரின் வவ்வி – யசோதர:1 30/1,2
மேல்


ஏவலாய் (1)

ஏவலாய் விரிந்தவை எண்_இறந்தவே – சூளாமணி:5 388/4
மேல்


ஏவலால் (1)

மன்னவன் தன் ஏவலால் மா நகர்ப்புறத்தினில் – நாககுமார:2 73/1
மேல்


ஏவலாளரும் (1)

ஏவலாளரும் இதற்கு எய்தும் இயல் குறை முயல்க – நீலகேசி:1 61/2
மேல்


ஏவலாளரோடு (1)

ஏவலாளரோடு இனிதின் எய்தினான் – உதயணகுமார:5 284/4
மேல்


ஏவலான் (1)

அடர் ஒளி முடி மன்னன் ஏவலான் ஆய் பொன் நாகம் – சூளாமணி:7 826/2
மேல்


ஏவனால் (1)

ஏவனால் வணக்கப்பட்டது யாவனது அகலம் சேர்ந்து – சூளாமணி:6 551/2
மேல்


ஏவி (9)

பெருந்தகை ஏவி கோட்டு பெரும் கையால் தோட்டி கொண்டான் – உதயணகுமார:1 98/4
மின் இடை தங்கையான வேக நல் வதியை ஏவி
மன்னிய நிறை அழிக்க வாஞ்சையின் விடுத்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 259/3,4
ஏவி பட்டம் ஈந்தவர் எல்லாம் இனிது ஏத்தும் – சூளாமணி:5 311/3
ஏவி நின்று இனிது ஆண்டிடும் ஈட்டினான் – சூளாமணி:5 338/4
அனையன அவனை ஏவி அரசிளங்குமரர்-தம்மை – சூளாமணி:8 924/1
சுடர் விடு மணியின் மாரி பொன்னொடு சொரிய ஏவி
கடி படு நெடிய மாடம் கன்னியோடு ஏறினானால் – சூளாமணி:8 1108/2,3
பொன் அவிர் குழையினாரை பொழில் விளையாடல் ஏவி
மன்னவன் மதலை மாட வள நகர் அணுகுவான் போல் – சூளாமணி:10 1630/1,2
இன்னவாறு இயற்றுக என்று ஆங்கு உழையரை மறைய ஏவி
பொன் அவாம் சுணங்கு போர்த்த புணர் முலை மகளிரோடு – சூளாமணி:10 1671/2,3
ஏவி ஆங்கு இருந்த பின் இறைவற்கு இன்னணம் – சூளாமணி:10 1727/3
மேல்


ஏவினான் (3)

ஏவினான் யாவன் நம்மை யாவனது உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:6 551/4
இலங்கு மா நிலத்து இருக்கை ஏவினான் – சூளாமணி:7 574/4
தாங்க அரும் திறலவன் தாரித்து ஏவினான் – சூளாமணி:9 1421/4
மேல்


ஏவுவார் (1)

இன்னணம் இயற்றுக என்று அமைச்சர் ஏவுவார் – சூளாமணி:4 233/4
மேல்


ஏழ் (9)

வெற்றி முழவு ஏழ் இயம்ப வீறுடைய வல்லவன் – நாககுமார:4 132/3
குல கிரி ஆறு கூர் கண்டம் ஏழ் குலாய் – சூளாமணி:5 390/1
மலை திரை வளர் புனல் ஏழ் இரண்டதாய் – சூளாமணி:5 390/2
ஏழ் உயர் உலகுடன் பரவ ஈண்டு அருள் – சூளாமணி:5 394/3
மன்னவற்கு ஏழ் இசைத்து எழுந்த தூரியம் – சூளாமணி:8 1055/3
ஏழ்_உலகும் மணம் கொடுப்ப எழில் நகரார் எதிர்கொள்ள இறைவன் புக்கான் – சூளாமணி:9 1528/4
ஒழிவு_இல பொங்குவர் ஓசனை ஏழ் மேல் – சூளாமணி:11 1946/3
இரண்டு ஆகும் முதலவர்கட்கு ஏழ் ஈர்_ஐந்து ஈர்_ஏழாய் – சூளாமணி:11 2062/1
கண் கடாம் மறைக்கும் ஓர் ஏழ் கடிவினை பொடிசெய்திட்டே – சூளாமணி:12 2116/2
மேல்


ஏழ்_உலகும் (1)

ஏழ்_உலகும் மணம் கொடுப்ப எழில் நகரார் எதிர்கொள்ள இறைவன் புக்கான் – சூளாமணி:9 1528/4
மேல்


ஏழ்ச்சி (1)

ஏழ்ச்சி ஒரு பால் அது தன்னொடும் இன்னது என்ன – நீலகேசி:6 727/2
மேல்


ஏழது (1)

மறித்து அறி தத்துவங்கள் வரிசையின் ஏழது ஆமே – உதயணகுமார:6 332/4
மேல்


ஏழரதனங்கள் (1)

ஈங்கு இவை நெதிகள் ஆக ஏழரதனங்கள் எய்தி – சூளாமணி:10 1558/2
மேல்


ஏழாய் (6)

ஏழாய் இருபத்திரட்டியோடு ஒன்பது – சூளாமணி:11 1923/2
இரண்டு ஆகும் முதலவர்கட்கு ஏழ் ஈர்_ஐந்து ஈர்_ஏழாய் – சூளாமணி:11 2062/1
ஏழாய் அவை விரிந்து எண்பத்துநான்கு நூறாயிரமாம் – நீலகேசி:1 76/1
இங்கு இது என் என ஏழாய் தவசிகட்கு – நீலகேசி:3 245/3
யாதினது ஆகும் அறிந்து உரை ஏழாய் – நீலகேசி:5 622/4
இத்துணை உண்டு என்பது என்னை-கொல் ஏழாய் – நீலகேசி:7 776/4
மேல்


ஏழிலம்பாலை (1)

இணைந்து தேன் முழங்க விண்ட ஏழிலம்பாலை வெண் பூ – சூளாமணி:7 758/1
மேல்


ஏழிறை (1)

இஞ்சி மூன்று இலங்கும் பூமி ஏழிறை இருக்கை வட்டம் – நாககுமார:1 11/3
மேல்


ஏழு (8)

இந்திரன் வேழமும் கேட்டு ஏழு அடி செல்லும் மற்று இ – உதயணகுமார:1 94/2
ஒத்த வாயுவும் ஓர் ஏழு நாள் என்றார் – உதயணகுமார:6 348/4
அன்னவர்-தம் புத்திரிகளான ஏழு பேர்களாம் – நாககுமார:4 123/1
திட்பமாம் சிலையினாய் நீ தெளிக நாள் ஏழு சென்றால் – சூளாமணி:3 108/2
ஏழு இயல் உலகில் உள் இருளும் கையகன்று – சூளாமணி:11 1893/1
இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/2
தேறி நின்ற பொழுதோடு இ ஏழு ஆம் திறத்தினாலும் – நீலகேசி:5 569/3
இது என என்னை இங்கு இதனோடு ஏழு எனாய் – நீலகேசி:8 813/4
மேல்


ஏழு-காறும் (1)

என்னவரேனும் ஆக நாழிகை ஏழு-காறும்
கல் நவில் தோளினாய் நீ வரவிடு காவல் என்றான் – சூளாமணி:3 102/3,4
மேல்


ஏழும் (3)

திரை செல உரறி ஞாலம் தின்னிய கடல்கள் ஏழும்
கரை செல வருவ போல் நம் மேல் வர கருதுகின்றார் – சூளாமணி:9 1133/3,4
மூன்றும் ஒர் ஏழும் ஒழி பஃதும் பத்தினோடு – சூளாமணி:11 1948/1
ஏன்ற நல் ஏழும் இருபத்திரண்டும் என்று – சூளாமணி:11 1948/2
மேல்


ஏழே (2)

ஏதம்_இன்று ஈவான் குணம் இவை ஏழே – சூளாமணி:11 1995/4
இருள்_அறு தியான நிகழ்வும் என்று ஏழே – சூளாமணி:11 2008/4
மேல்


ஏழை (6)

உறு நூற்றில் ஏழை மாற உள்ள நால் பாடியோடும் – உதயணகுமார:1 90/2
இடைச்சியர் கதுப்பு அயல் கமழும் ஏழை அம் – சூளாமணி:1 33/2
ஏழை வாய் சுரும்பு இனம் இளைக்கும் என்பவே – சூளாமணி:2 44/4
ஏழை படை இதுவோ எனக்கு எதிர் ஆகுவது ஆயில் – சூளாமணி:9 1312/3
ஏழை கண்டு இருள் என வெருள யாவதும் – சூளாமணி:10 1586/2
இளக்கி நீ இன்னும் அஃதே சொல்லுதி ஏழை என்றாள் – நீலகேசி:4 441/4
மேல்


ஏழைகாள் (1)

ஏழைகாள் இனி ஒழிந்திட்டு செவ்வனே – சூளாமணி:7 688/3
மேல்


ஏழைமை (1)

என்று உரைப்பாய்க்கு எய்தும் ஏழைமை உண்குவவேல் இமையார்க்கு – நீலகேசி:9 841/3
மேல்


ஏழையர் (4)

ஏழையர் கவரி ஏந்த எரி கதிர் விரிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:8 933/3
நீள் ஒளி தவழ்ந்தது நெடும் கண் ஏழையர்
தோளும் அங்கு இட வயின் துடித்த வீரர் கை – சூளாமணி:9 1218/2,3
எள்ளுநர்க்கு இட வயின் துடித்த ஏழையர்
வள் இதழ் கரும் கணும் வலம் துடித்தவே – சூளாமணி:9 1223/3,4
ஏழையர் கவரி வீச எழில் நகர் இசைப்ப சென்றான் – சூளாமணி:10 1787/4
மேல்


ஏழையும் (2)

ஏழையும் எம்மையும் அறியும் என்றனர் – சூளாமணி:9 1212/3
என்றும் இலன் பெரிது ஏழையும் ஆமே – நீலகேசி:7 772/4
மேல்


ஏழொடு (1)

இந்திர உலகம் எய்தி ஏழொடு ஈர்_ஐந்து முந்நீர் – சூளாமணி:5 354/3
மேல்


ஏற்க (2)

அச்சம்_உடையார் அகல்க ஆற்றுபவர் ஏற்க
எச்சம்_இல் குடி_தலைவர் போக என எங்கும் – சூளாமணி:9 1279/1,2
எரி மாலை வேல் வல் இளையார்கள் நிற்க இவன் என்னொடு ஏற்க எனவே – சூளாமணி:9 1328/2
மேல்


ஏற்கும் (1)

என்னும் உரை பெரிது ஏற்கும் இகழ்ச்சி – நீலகேசி:4 346/3
மேல்


ஏற்ப (1)

உற்ற தன் ஒழுக்கிற்கு ஏற்ப உலகு உபசாரம் நீக்கி – சூளாமணி:3 105/1
மேல்


ஏற்பவர் (3)

இசை எலாம் பெரும் சிறப்பு இயன்ற ஏற்பவர்
நசை எலாம் அவிந்தன நலியும் தீ_வினை – சூளாமணி:3 73/2,3
இடி படு முரசில் சாற்றி ஏற்பவர் ஆசை தீர – சூளாமணி:8 1108/1
ஆர்-கொல் ஏற்பவர் என அஞ்ச வெம் சின – சூளாமணி:9 1389/3
மேல்


ஏற்பவர்-மாட்டு (1)

ஈதற்கு இவறுதல் ஏற்பவர்-மாட்டு எழு – சூளாமணி:11 1995/2
மேல்


ஏற்பவற்கு (1)

உறைவு_இலன் ஏற்பவற்கு ஏற்ற குணனே – சூளாமணி:11 1994/4
மேல்


ஏற்பவன் (1)

நீப்பவன் சாபவன் ஈப்பவன் ஏற்பவன்
பேர்ப்பவன் ஆயும் பெறுகின்றது என்னோ – நீலகேசி:7 773/3,4
மேல்


ஏற்பார் (1)

ஒருவரும் ஏற்பார் இன்றி ஓர்ந்து அவள் நெஞ்சம் கூர்ந்து – உதயணகுமார:4 228/1
மேல்


ஏற்புடைத்து (1)

ஏற்புடைத்து அன்று நம் அடிமை ஈண்டு என – சூளாமணி:12 2108/3
மேல்


ஏற்போன் (1)

உலைவில் ஏற்போன் உடன் ஈபவன் ஈயும் – சூளாமணி:11 1992/3
மேல்


ஏற்ற (24)

தோள் அன தோழன் கூட தூபத்துக்கு ஏற்ற வத்தும் – உதயணகுமார:1 84/2
நயந்து கோன்_மகளை மிக்க நல் பிடி ஏற்ற தோழி – உதயணகுமார:1 111/3
ஏற்ற வகையினில் இட்டனன் இலங்கு வத்தவராசனே – உதயணகுமார:3 182/4
ஏற்ற நல் சனங்கட்கு எல்லாம் இனி பொருள் உவந்து வீசி – உதயணகுமார:4 187/3
இன்னவன் பெற்றவர்க்கு ஏற்ற அரசியல் – உதயணகுமார:4 217/1
இன் இலக்கணம் ஏற்ற காளையை – உதயணகுமார:5 285/2
ஏற்ற அறம் கேட்டு உடன் இருந்து இலக்கணையின் மேல் – நாககுமார:4 144/3
ஏற்ற மோகம் என் என இயல் முனி உரைப்பரே – நாககுமார:4 144/4
பேதுறு பிறவி போக்கும் பெரும் திரு உருவுக்கு ஏற்ற
கோது_அறு குணங்கள் பெய்த கொள்கலம் அனையர் ஆகி – யசோதர:1 56/1,2
ஏற்ற அ நிலைமை-தன்னை இது பொழுது உய்-மின் என்றான் – யசோதர:5 317/3
ஆற்றலுக்கு ஏற்ற ஆற்றால் அ வழி ஒழுகுகின்றார் – யசோதர:5 317/4
அரும் கல மகளிர்க்கு ஏற்ற அழகு எலாம் தொகுத்து மற்றோர் – சூளாமணி:8 987/1
எஞ்சுதல் இன்றி ஏற்ற பொருதும் என்று இன்ன சூழ்ந்து – சூளாமணி:9 1186/3
வெம் திறல் விஞ்சைக்கு ஏற்ற வியன் சிறப்பு இயற்றி வேலோன் – சூளாமணி:9 1202/3
மண்ணினது அளவு மாறு ஏற்ற வாள் படை – சூளாமணி:9 1267/2
மான யானை-தம்மோடே மலைந்த தேரும் மாறு ஏற்ற
ஈனம் இல்லா இளையாரோடு இளையார் திளைத்தார் இவ்வகையே – சூளாமணி:9 1338/2,3
தேவி-தன் தாதைக்கு ஏற்ற பெரும் சிறப்பு இயற்றி செல்வன் – சூளாமணி:9 1551/1
பெரு மணம் மன்னற்கு ஏற்ற சமிதையால் பெருக்கப்பட்ட – சூளாமணி:10 1830/3
தன் அமர் மடந்தைக்கு ஏற்ற சயமரம் அறைவித்தானே – சூளாமணி:10 1832/4
உறைவு_இலன் ஏற்பவற்கு ஏற்ற குணனே – சூளாமணி:11 1994/4
தீயும்-மன் என்று ஏற்ற கருமையால் எனும் சிந்தை இலவாய் – நீலகேசி:1 42/4
ஏற்ற நிகோதத்தின் இம்பர் இருளின் இருள் இருள் மேல் – நீலகேசி:1 75/3
ஏற்ற நினைப்போடு இரு சார் விழு தவமும் – நீலகேசி:1 125/2
ஏற்ற தவத்தவன் தேவு எனல் என்-கொல் – நீலகேசி:5 604/3
மேல்


ஏற்றதே (1)

எஞ்சல்_இன்று எழுந்து எதிரூன்றி ஏற்றதே – சூளாமணி:9 1266/4
மேல்


ஏற்றபடி (1)

ஏற்றபடி பெற்றது_இலன் இற்றை வினை முற்றும் – யசோதர:5 264/2
மேல்


ஏற்றம் (2)

கன்னி நாண் ஏற்றம் காளை கண் களி கொள்ள நோக்கி – சூளாமணி:8 1110/2
ஏற்றம் உடைய இமையான் எனப்பட்ட போழ்தும் – நீலகேசி:4 419/3
மேல்


ஏற்றவர் (2)

ஏற்றவர் இமைப்பினும் இகழ்ந்து எறிதல் செய்யார் – சூளாமணி:9 1280/1
வார் குலாம் கரும் கழல் மன்னர் ஏற்றவர்
நீர் குலாம் குருதியுள் குளிப்ப நேர் இனி – சூளாமணி:9 1389/1,2
மேல்


ஏற்றன (3)

கொலை வேழமொடு ஏற்றன குஞ்சரமே – சூளாமணி:9 1234/4
ஏற்றன கொண்டு ஆங்கு இறைவன் இருந்தான் – சூளாமணி:11 1915/4
ஏற்றன அல்ல இரண்டு உண்மையாலே – நீலகேசி:5 611/4
மேல்


ஏற்றனர் (1)

மீண்டு விஞ்சையர் ஏற்றனர்
ஆண் தகை சுடர் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1358/2,3
மேல்


ஏற்றனன் (1)

எத்திசையார்களும் ஏத்துதற்கு ஏற்றனன் இவனும் என்றார் – நீலகேசி:9 852/3
மேல்


ஏற்றனை (1)

ஏற்றனை பொருதியோ என்று இலங்கு எயிறு இலங்க நக்கான் – சூளாமணி:9 1457/4
மேல்


ஏற்றான் (2)

தள்ளாதவன் எதிரே மிகு சார்த்தூலகன் ஏற்றான் – சூளாமணி:9 1313/4
ஏத்துதற்கு ஏற்றான் இரங்கி இன்னவை சொல்ல கேட்டு – நீலகேசி:1 41/1
மேல்


ஏற்றி (17)

அன வெம் கயத்தில் தனயனை ஏற்றி போய் தன் – உதயணகுமார:1 23/2
எழில் மங்கை இளம் பிடி ஏற்றி ஏக கண்டவன் – உதயணகுமார:2 125/4
நலம் திகழ் தேரின் ஏற்றி நன்கு உஞ்சையினி-தன்னில் – உதயணகுமார:4 211/3
ஆயிரத்து ஐஞ்ஞூறு ஏற்றி அடித்தனள் அகல அப்பால் – உதயணகுமார:4 224/3
ஈராயிரம் கை ஏற்றி இரு கரத்து அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 225/3
சிக்கென வாயு ஏற்றி தித்தி வாய் செம்மி தூக்கி – யசோதர:4 237/1
விஞ்சையர் விமானம் தோன்ற மேல் அரும் கலங்கள் ஏற்றி
செம் சுடர் திலக செவ்வாய் மகளிரை விமானம் சேர்த்தி – சூளாமணி:7 678/2,3
பண் எலாம் அணிந்து தோன்ற பருமித்து கருவி ஏற்றி
கண் நிலாம் பதாகை சேர்த்தி காழ் அகில் கழுமவிட்டார் – சூளாமணி:8 839/3,4
பொன் நுதல் வேழம் ஒன்று பொலம் கலம் புலம்ப ஏற்றி
முன்னுற நின்று காதல் முறுவலோடு அருளி செய்தான் – சூளாமணி:8 917/3,4
மருமகள் வணங்க முன்னே வல புடை குறங்கின் ஏற்றி
கருமை கொள் குவளை_கண்ணி கழி நல கதிர்ப்பு நோக்கி – சூளாமணி:8 986/1,2
புருவங்கள் நெரிய ஏற்றி புகுந்து நாம் வெருட்டும் போழ்தில் – சூளாமணி:9 1191/2
அயில் தரும் பனிக்கும் திண்மை மான நாண்-அதனை ஏற்றி
வயிர வில் மனத்தது ஆக கையது வையம் காக்கும் – சூளாமணி:9 1196/2,3
வலம்புரி சிலம்ப வாய் வைத்து இரும் சிலை வளைய ஏற்றி
கலம் புரி கன பொன் ஆழி கை விரல் கதிர்ப்ப சூட்டி – சூளாமணி:9 1439/1,2
வம்ப துகிலின் வடம் சூழ்ந்து மணிமேகலையும் தான் ஏற்றி
அம் பொன் குரும்பை மென் முலை மேல் அணிந்த பொன் ஞாண் அருகு ஒடுக்கி – சூளாமணி:10 1753/2,3
கரிப்பர் கனல் படு கார் அகல் ஏற்றி
திரிப்பர் பலரையும் செக்கு உரலுள் பெய்து – சூளாமணி:11 1938/2,3
கழு பல ஏற்றி அகைப்பர் கடிதே – சூளாமணி:11 1939/3
வில்லினை ஏற்றி நும் மெய்ம்மை கொளீஇயது – நீலகேசி:4 327/3
மேல்


ஏற்றிய (1)

காட்சி எனும் பெயர் கதிர் விளக்கு ஏற்றிய
மாட்சி_உடையார் வதம் இலர் ஆயினும் – சூளாமணி:11 2017/1,2
மேல்


ஏற்றின் (1)

கொல் ஏற்றின் கோடு குழக்கன்று அது ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 402/1
மேல்


ஏற்றினார் (1)

பைந்துணர் நெடு முடி பயில ஏற்றினார்
செம் துணர் நறு மலர் தெளித்து தேவர்-மாட்டு – சூளாமணி:3 89/2,3
மேல்


ஏற்றினான் (1)

ஓங்கிய மழ களிற்று உம்பர் ஏற்றினான்
வீங்கிய கனை கழல் வேந்தர்_வேந்தனே – சூளாமணி:8 963/3,4
மேல்


ஏற்று (5)

ஏற்று அரும் செவி இறைஞ்சி தன்னுடை – உதயணகுமார:6 325/3
ஏற்று இடை எயிற்று ஞமலி குலம் இரைப்ப – யசோதர:5 262/2
ஏற்று_இழிபு உடையன இரண்டு கண்டமாம் – சூளாமணி:5 391/2
ஏதம்_இல் சுமை ஏற்று எருதாம் என்றான் – நீலகேசி:2 212/2
இன தகை ஏற்று அரி இடி உரும் ஏறு எனும் இவற்றை ஒப்பான் – நீலகேசி:2 229/4
மேல்


ஏற்று_இழிபு (1)

ஏற்று_இழிபு உடையன இரண்டு கண்டமாம் – சூளாமணி:5 391/2
மேல்


ஏற்றும் (1)

ஏற்றும் இரு விசும்பு ஈர் மலர் தாரோய் – சூளாமணி:11 2012/4
மேல்


ஏற்றுவானே (1)

எரி தோய் நரகம் பாழ் ஏற்றுவானே ஆம் – நீலகேசி:5 473/3
மேல்


ஏற்றை (1)

எரி கதிர் ஏற்றை காலம் எழு நிலா பருவம் ஏக – சூளாமணி:6 505/3
மேல்


ஏற (12)

வத்தவ நாட்டுக்கு ஏற வள்ளலை போக என்ன – உதயணகுமார:1 107/3
இன்புறு மற்றை நாளின் எழில் களிற்று_அரசன் ஏற
நன்புற சிவிகை ஏற நங்கை நாற்படையும் சூழ – உதயணகுமார:1 120/2,3
நன்புற சிவிகை ஏற நங்கை நாற்படையும் சூழ – உதயணகுமார:1 120/3
மருவியே கேட்டது ஆகும் மன்ன நீ ஏற என்றான் – உதயணகுமார:6 329/4
என் தமரோடும் கூட எங்கள் ஊர்க்கு ஏற சென்றோம் – நாககுமார:3 89/4
இமைகள் விட்ட நோக்கம் ஏற இன்ன போல்வ சொல்லலும் – சூளாமணி:6 502/1
மை இரு விசும்பின் ஏற கண்ட பின் மாற்று வேந்தன் – சூளாமணி:9 1441/2
இளைத்து அவர் மணி கரை ஏற சீறடி – சூளாமணி:10 1686/3
மழைக்கு அரும்பும் கொடி முல்லை மருங்கு ஏற வரம்பு அணைந்து தடாவி நீண்ட – சூளாமணி:10 1815/1
முள்ளில் புனை மரம் ஏற முயல்வார் – சூளாமணி:11 1933/4
செறிப்பர் உகிர் வழி ஏற சிலரே – சூளாமணி:11 1937/4
விடம்படு பல் உயிர் மெய் வழி ஏற
உடம்பொடு வேறு எனும் ஓர்ப்பினை ஆகி – நீலகேசி:1 140/2,3
மேல்


ஏறலும் (2)

உகு கதிர் மண்டபம் ஒளிர ஏறலும்
தொகு கதிர் சுடுவன பரப்பி சூழ் ஒளி – சூளாமணி:5 363/2,3
மேக்கினை கொண்டு ஏறலும் மேன்மை என்னலாம் பிற – நீலகேசி:4 353/4
மேல்


ஏறலுமே (1)

கண் மிசை ஏறலுமே கடிதே திசை – சூளாமணி:9 1246/2
மேல்


ஏறலுற்றாள் (1)

இலங்கல் அம் கனக மாடத்து எழு நிலை ஏறலுற்றாள்
விலங்கலின் குவடு சேரும் மெல் இயல் தோகை_போல்வாள் – சூளாமணி:8 975/3,4
மேல்


ஏறவும் (2)

விரிந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் விண்ணுற ஏறவும்
பரிந்து பேய் கணம் ஆடவும் பல நரி பறைந்து உண்ணவும் – உதயணகுமார:3 181/1,2
வான் இவர் மணி நகை விமானம் ஏறவும்
கான் இவர் கற்பக சோலை காணவும் – சூளாமணி:10 1731/1,2
மேல்


ஏறாம் (1)

அன்னவன் அமைச்சர்க்கு ஏறாம் அவன் அரிமஞ்சு என்பான் – சூளாமணி:9 1175/4
மேல்


ஏறார் (1)

ஏறார் சிலர் நனி ஏறினும் நில்லலர் – சூளாமணி:11 1955/3
மேல்


ஏறி (55)

கை-அது கொடுப்ப ஏறி காளையும் பள்ளி சேர்ந்தான் – உதயணகுமார:1 19/4
செம்மலும் சிறந்து ஏறி நடந்தனன் – உதயணகுமார:1 46/4
புந்தி_மிக்கோர் உரை பொருட்டு ஏறி தன் – உதயணகுமார:1 55/2
நீங்கிடம் இது என்று எண்ணி நிலை மதில் ஏறி போக – உதயணகுமார:1 86/1
ஆழி நல் இறைவன் தானும் அணி மிகு மாடம் ஏறி
சூழ நல் மாதர் நிற்ப துளக்கு இன்றி நோக்கினானே – உதயணகுமார:1 87/3,4
உரு உள சிவிகை ஏறி உயர் மன்னன் மனை புகுந்து – உதயணகுமார:1 96/1
இருந்து தன் பணிந்த யானை எழில் மருப்பு அடிவைத்து ஏறி
பெருந்தகை ஏவி கோட்டு பெரும் கையால் தோட்டி கொண்டான் – உதயணகுமார:1 98/3,4
வரை நிகர் யானை ஊர்ந்து மாவுடன் தேரில் ஏறி
வரிசையில் காட்டி வாள் வில் வகையுடன் விளக்க கண்டான் – உதயணகுமார:1 104/3,4
நல் நெறி வத்தவன்-தான் நல் பிடி ஏறி நிற்ப – உதயணகுமார:1 110/3
வயந்தகன் வீணை கொண்டு வன் பிடி ஏறி பின்னை – உதயணகுமார:1 112/1
காட்டினன் குன்றம் ஏறி கானகம் கழிந்து போந்து – உதயணகுமார:3 153/3
பருவம் மிக்கு இலங்கும் கோதை பதுமை தேர் ஏறி வந்து – உதயணகுமார:3 157/1
மாட்சி நல் சிவிகை ஏறி மடந்தை-தன்னோடும் புக்கு – உதயணகுமார:3 160/1
மாடமாளிகை மிசை மங்கையரும் ஏறி மீ – உதயணகுமார:3 184/1
கந்துக பூசல் காண களிற்றின் மீது ஏறி வந்து – உதயணகுமார:4 222/2
கள் அவிழ் மாலை வேந்தன் கதிர் மணி தேரின் ஏறி
புள் என பறக்க மந்த்ரம் ஈது என கொடுத்து போந்தான் – உதயணகுமார:5 249/3,4
வெற்றி தேர் ஏறி வென் வேல் வேந்தனும் தேவி-தானும் – உதயணகுமார:5 250/1
மற்று நல் தோழன்மாரும் வரிசையின் ஏறி வானம் – உதயணகுமார:5 250/2
வானவ குமரர் போல வாரணம் ஏறி தோழர் – உதயணகுமார:5 255/3
வேக யானை மேல் ஏறி வீரனும் – உதயணகுமார:5 289/1
செல்வ இந்திரன் அனுப்ப திரு மணி தேரின் ஏறி
செல்வம் ஆர் புரம் புகுந்து சிறப்பினோடு இருந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 302/3,4
வேந்தனும் கேட்டு வந்து வெண் கோட்டின் அடிவைத்து ஏறி
சேந்தனன் எருத்தின் மீதில் திரும்பிக்கொண்டு ஏகி வேழம் – உதயணகுமார:6 330/1,2
பெயர்ந்து பல்லக்கின் ஏறி பிரிதிதேவி – நாககுமார:1 33/3
தந்தி மேல் மாதர் கூட தோழனும் தானும் ஏறி
நந்திய வியாளன்-தன் ஊர் மதுரையில் புக்கு இருந்து – நாககுமார:3 86/2,3
இமையம் போல் களிற்றின் ஏறி இனிய நல் தோழன்மாரும் – நாககுமார:5 154/3
அரிய அரியாசனத்தில் அண்ணல் மிக ஏறி
எரி பொன் முடி மன்னர்கள் எண்ணாயிரவர் சூழ – நாககுமார:5 161/2,3
ஓரின் ஓர் முழங்கை-தன் மேல் ஓரொரு உபதேசம் ஏறி
மூரி வெம் சிலைகள் மூவிராயிரம் முற்ற உற்ற – யசோதர:1 39/1,2
கன வரை அனைய மார்பன் கடி கமழ் அமளி ஏறி
தனி முனி களிறு போல தான் நினைவு எய்துகின்றான் – யசோதர:2 125/3,4
இணர் ததை தவிசின் ஏறி இனிதினின் அமர்ந்திருந்தான் – யசோதர:4 227/4
ஏறி வண்டு இனம் ஊன்ற இழிந்த தேன் – சூளாமணி:1 19/3
மாம் துணர் ஒசிய ஏறி மதர்த்தன மணி வண்டு எல்லாம் – சூளாமணி:4 162/4
கயந்தலை களிரும் தேரும் வையமும் கவின ஏறி
நயந்தனன் நகரின் நீங்கி மனோவனம் நண்ணினானே – சூளாமணி:4 168/3,4
பரிந்து அகம் கழுமத்து ஏறி பவம் பரிந்தவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:4 203/4
முற்றிய ஊழி மூன்று ஏறி மீள் வழி – சூளாமணி:5 392/3
நனை கவுள் வேழம் ஏறி நம்மொடு வருக என்றான் – சூளாமணி:8 924/3
இருள் இரும் குன்றம் ஏய்க்கும் இரும் பிணர் எருத்தம் ஏறி
வெருவரு மொழியில் தேறி மேல்முறை தொழிலன் ஆனான் – சூளாமணி:8 926/3,4
பின் அவன் ஏறி தூச பெரு வடம் பிடித்த பின்னை – சூளாமணி:8 928/1
வேழம் ஆங்கு அணிந்த பின்னை வேந்தர் போற்று இசைப்ப ஏறி
சூழ் ஒளி ஆரம் மின்ன சுடர் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:8 933/1,2
பின் அவர் வேழம் ஏறி பெயர்ந்தனர் போதுகின்றார் – சூளாமணி:8 973/4
கண்டு ஆங்கு ஏறி காரிகையோடு விளையாடி – சூளாமணி:8 1125/3
கதிர் மணி தேர் கொடிஞ்சு ஏறி காக்கைகள் – சூளாமணி:9 1220/1
கருடனை வலம் கொண்டு ஏறி கார்முகம் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1444/1
மருள் தரு விசும்பின் ஏறி மணி_வண்ணன் எதிர்ந்த போழ்தின் – சூளாமணி:9 1444/2
கண்ணினால் அதனை நீயும் கருடப்புள்-அதனை ஏறி
விண்ணின் ஆறு எதிர்ந்து வந்தாய் வேற்கு இரையாகி என்றான் – சூளாமணி:9 1446/3,4
கோடி குன்ற மன்னவன் ஏறி குளிர்வித்தான் – சூளாமணி:9 1521/4
தாது ஆர் பூவின் தண் தவிசு ஏறி தவழ்கின்றான் – சூளாமணி:10 1741/4
வம்பு எறி வளாகம் செம்பொன் மஞ்சங்கள் மலிர ஏறி
வெம் பரி விளங்கும் தானை வேலவர் விளங்குகின்றார் – சூளாமணி:10 1790/3,4
ஆழி தேர் ஒன்று ஏறி அலை கடலின் நடு ஓட்டி அமரர் தந்த – சூளாமணி:10 1804/1
இங்கு இவனது இட மருங்கின் எழில் வயங்கு மணி மஞ்சம் இலங்க ஏறி
சங்கு இவர் வெண் சாமரையும் தாழ் குழையும் நீள் சுடரும் தயங்கி வீச – சூளாமணி:10 1808/1,2
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி
கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1811/1,2
இயமரம் துவைப்ப ஏறி இகல் மன்னர் இருந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1833/2
அரண் தக வந்து ஏறி பின் ஆரண அச்சுதர் உலகின் – சூளாமணி:11 2062/3
பீடம் ஏறி பெருந்தகையார்க்கு எலாம் – நீலகேசி:3 235/3
காட்டு உழல் களி நல் யானை கால் கையின் ஓர்ப்பித்து ஏறி
தோட்டியிட்டு ஊர்வதே போல் சூரிய சோமன்-தானும் – நீலகேசி:3 265/1,2
தீயினால் சுடுதலும் தெற்றி ஏறி வீழ்தலும் – நீலகேசி:4 351/2
மேல்


ஏறிட்டான் (1)

கல்லென கலங்கி வீழ கை சிலை கணை ஏறிட்டான் – சூளாமணி:9 1306/4
மேல்


ஏறிய (3)

முன்றில் ஏறிய முல்லை அம் பந்தரும் – சூளாமணி:1 18/2
அடும் நாண் இடை ஏறிய அம்பினொடு – சூளாமணி:9 1239/3
விண் மிசை ஏறிய வெம் சரம் விஞ்சையர் – சூளாமணி:9 1246/1
மேல்


ஏறியும் (1)

மீது வந்து ஏறியும் மேவல் செய்யும் நம் – சூளாமணி:12 2104/2
மேல்


ஏறினாலும் (1)

பன்னிடும் பாகன் வந்து பற்றியே ஏறினாலும்
இன்றை நாள் முதலா நீ நான் இன்றியே முன் உண்டாலும் – உதயணகுமார:1 20/2,3
மேல்


ஏறினாள் (1)

கன்னியும் கடி கமழ் அமளி ஏறினாள் – சூளாமணி:8 1055/4
மேல்


ஏறினாளே (1)

கயம்-தனை விட்டு வந்த காஞ்சனை ஏறினாளே – உதயணகுமார:1 111/4
மேல்


ஏறினான் (9)

ஈனம்_இல் குமரன் இனிது ஏறினான் – உதயணகுமார:5 274/4
அரசன் உரை சொல்ல கேட்டு ஆனை மிசை ஏறினான் – நாககுமார:2 66/4
தாங்கு எழில் பெரும் கை யானை சங்க_வண்ணன் ஏறினான் – சூளாமணி:6 473/4
பைம்பொன் ஓடை வீழ் மணி பகட்டு எருத்தம் ஏறினான்
செம்பொன் மா மலை சிகை கரும் கொண்மூவினோடு எழூஉம் – சூளாமணி:6 474/2,3
ஈண்டிய கதிரவன் உதயம் ஏறினான் – சூளாமணி:8 1068/4
மழை தவழ் மாலைய மாடம் ஏறினான்
முழை அமர் அரி அரசு அனைய மொய்ம்பினான் – சூளாமணி:8 1130/3,4
இவர ஏறினான் அரோ – சூளாமணி:9 1366/3
அரி அரசு அடைந்தது ஒன்று அதனை ஏறினான்
புரி வகை நாஞ்சிலும் புதியது எய்தினான் – சூளாமணி:9 1413/3,4
சென்று ஒரு மணி சிலாவட்டம் ஏறினான் – சூளாமணி:10 1595/4
மேல்


ஏறினானால் (1)

கடி படு நெடிய மாடம் கன்னியோடு ஏறினானால்
முடிவு கொள் உலகம் எய்தும் இன்ப மா மூர்த்தி ஒப்பான் – சூளாமணி:8 1108/3,4
மேல்


ஏறினும் (2)

ஏறார் சிலர் நனி ஏறினும் நில்லலர் – சூளாமணி:11 1955/3
இனையவும் மலம் ஏறினும் என் செய – நீலகேசி:4 319/3
மேல்


ஏறினை (1)

மனக்கு இனிதின் ஏறினை மகிழ்ந்து இரு-மின் என்றான் – சூளாமணி:6 441/4
மேல்


ஏறு (27)

வெள்ளை ஏறு இருந்த வெண்தாமரையினை கொண்டு வந்து – உதயணகுமார:4 191/3
சிங்க ஏறு அனைய காளை செல்வியை சேர்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 203/4
ஏறு பந்தின் எற்றிக்கை எண்ணாயிரம் அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 237/4
இருள் மனை இமில் ஏறு ஒன்றும் இளம் கதிர் கனவில் தோன்ற – நாககுமார:2 42/3
மயிலினை வழிச்செல்கின்ற வாள் அரி ஏறு போல – யசோதர:2 118/2
பைங்கண் மதர்வை பகு வாய் அரி_ஏறு போழ்ந்த – சூளாமணி:0 2/3
ஏறு கொண்டு எறியும் பணை கோவலர் – சூளாமணி:1 14/1
மானம் கொண்ட மா ரதர் போர்_ஏறு அனையாய் ஓர் – சூளாமணி:5 309/3
ஏந்து தோள் அரசர் போர் ஏறு இவன் நளிதாங்கன் என்பான் – சூளாமணி:5 324/3
மாட வாயில் மாலை ஞால மாடம் ஏறு மாதரார் – சூளாமணி:6 478/3
சிங்க ஏறு என செப்பும் நீரரே – சூளாமணி:7 600/4
ஏறு கொண்ட கோவலர் ஏந்து தண்ணவ குரல் – சூளாமணி:7 796/1
வரை செறி சிங்க ஏறு மணி_வண்ணன் அழித்த ஞான்றே – சூளாமணி:9 1134/2
ஏறு_அனான் தம்பிமாரும் மக்களும் இன்ன போல்வ – சூளாமணி:9 1173/2
ஆளி ஏறு_அனையவன் அணி பொன் மேனி மேல் – சூளாமணி:9 1218/1
எறியா உதையா நுதல் ஏறு கரம் – சூளாமணி:9 1237/2
கரி தாங்கள் ஆன கழல் மன்னர் ஏறு வரும் அங்கு ஒர் காளை கடிதே – சூளாமணி:9 1326/4
வம்பு கொண்ட வளையங்கள் கணையம் விட்டுவிட்டு ஏறு
செம்பொன் ஆழி இவை எல்லாம் சென்று பாய சிந்தித்தான் – சூளாமணி:9 1347/3,4
ஆளி ஏறு_அனையவன் அழுந்த ஊன்றினான் – சூளாமணி:9 1417/4
அரி குலத்தார் போர் ஏறு இ அரி ஏறு போல் இருந்த அரச காளை – சூளாமணி:10 1812/2
அரி குலத்தார் போர் ஏறு இ அரி ஏறு போல் இருந்த அரச காளை – சூளாமணி:10 1812/2
தீ நீல உள்ளம் திரிந்து ஏறு திருவத்தளாய் – நீலகேசி:0 4/3
ஏறு யானை இரும் கலைகள் நேர்ந்தார் அவை இவை என்று – நீலகேசி:1 38/1
இன தகை ஏற்று அரி இடி உரும் ஏறு எனும் இவற்றை ஒப்பான் – நீலகேசி:2 229/4
வாதிகட்கு ஓர் வய புலி ஏறு அனான் – நீலகேசி:3 234/4
கொல் ஏறு அது ஆகா பொழுதே உடன் கூறுக என்றான் – நீலகேசி:4 402/4
ஏறு ஆய காலத்து எழின் அல்லது வத்துபேதம் – நீலகேசி:4 403/1
மேல்


ஏறு_அனான் (1)

ஏறு_அனான் தம்பிமாரும் மக்களும் இன்ன போல்வ – சூளாமணி:9 1173/2
மேல்


ஏறு_அனையவன் (2)

ஆளி ஏறு_அனையவன் அணி பொன் மேனி மேல் – சூளாமணி:9 1218/1
ஆளி ஏறு_அனையவன் அழுந்த ஊன்றினான் – சூளாமணி:9 1417/4
மேல்


ஏறுக (5)

சுமை கொள் மாலை தொடு களிற்று எருத்தம் ஏறுக என்றனர் – சூளாமணி:6 502/3
இரிந்து பாய இங்கு ஏறுக என்றதும் – சூளாமணி:7 583/4
இன் நகை விமான தலம் ஏறுக இனிது என்றான் – சூளாமணி:8 866/4
நிரை செய் கால் நிகளம் விட்டு நிலத்தவர் ஏறுக என்றான் – சூளாமணி:8 927/4
இங்கு வந்து ஏறுக என்று சாற்றலும் – சூளாமணி:10 1783/2
மேல்


ஏறுண்டு (1)

கந்துகங்கள் கைத்தலத்தால் ஏறுண்டு பொங்கி கரும் கண்ணும் தாமும் உற கலந்து எழுந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1755/1
மேல்


ஏறும் (6)

சீர் ஏறும் இமில் போல் கொண்டை சில்வண்டும் தேனும் பாட – உதயணகுமார:4 225/1
செழும் மணி சிலை சென்று ஏறும் தெய்வ மா மிதுனம் ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1109/4
ஏறும் பயன் இஃது என்று இனி யான் சொல்லின் – சூளாமணி:11 1998/3
அல்ல இருவர்க்கு அமிர்தும் அ முறையின் ஏறும்
நல்ல நிலம் காலம் உயர்வு என்று இவைகள் நாடி – சூளாமணி:11 2036/2,3
இரண்டு அணு ஆதியின் இன்னணம் ஏறும் நின் கந்தம் எனின் – நீலகேசி:4 396/1
வாளினால் ஏறும் உண்டேல் வாய்க்கும் நின் உரையும் என்றான் – நீலகேசி:4 436/4
மேல்


ஏறுவ (1)

புற வேதிகை ஏறுவ காண் புகழோய் – சூளாமணி:7 813/4
மேல்


ஏறுவது (1)

மன்னும் இனிது ஏறுவது வான்_உலகம் மன்னோ – சூளாமணி:11 2035/4
மேல்


ஏறுவன (1)

கலங்கள் மிகு கற்ப நிலம் ஏறுவன கண்டாய் – சூளாமணி:11 2038/4
மேல்


ஏறே (4)

அணி முடி அரசர் ஏறே அழகு அழிந்து உளது இது என்-கொல் – யசோதர:2 133/2
அறை கழல் அரவ தானை அணி முடி அரசர்_ஏறே – சூளாமணி:5 256/2
அடி மிசை நரலும் செம்பொன் அதிர் கழல் அரசர்_ஏறே – சூளாமணி:5 269/4
ஏங்கு நீர் வளாகம் காக்கும் இக்குவா மன்னர்_ஏறே – சூளாமணி:8 971/1
மேல்


ஏறோடு (1)

உரைத்த மா களிற்று ஏறோடு மன்னுவான் – உதயணகுமார:1 32/4
மேல்


ஏன்ற (1)

ஏன்ற நல் ஏழும் இருபத்திரண்டும் என்று – சூளாமணி:11 1948/2
மேல்


ஏன்றது (1)

யாதும் தன்-கண் அல்லார் செயற்கு ஏன்றது ஓர் – சூளாமணி:7 641/3
மேல்


ஏன்று (2)

ஒக்க நன்று உடன்படல் உலகம் ஏன்று என – சூளாமணி:12 2076/2
எல்லா பொருளும் தம் பான்மை இயல்பும் ஏன்று
பொல்லாத போக்கி இனி பூரண சென்-மின் என்றாள் – நீலகேசி:6 729/3,4
மேல்


ஏன (1)

எல்லாம் தானே என்றலின் ஏன இழவு எய்தி – நீலகேசி:5 562/3
மேல்


ஏனம்-அது (1)

இன்னல் செய்யும் ஓர் ஏனம்-அது ஆகியது – யசோதர:3 176/3
மேல்


ஏனவர் (2)

ஏனவர் முனிவு செய்வார் யார் பிறர் உரை-மின் என்பார் – சூளாமணி:9 1155/4
ஏனவர் செவிகள் ஆர இரும் புகழ் விளைப்பன் என்றான் – சூளாமணி:9 1199/4
மேல்


ஏனவும் (1)

கழுகு உண் ஊத்தையோடு ஏனவும் கவ்வு-மின் – நீலகேசி:5 561/2
மேல்


ஏனாதி (1)

கோன் பட்டான் குந்தத்தால் கத்துண்டான் ஏனாதி
தான் பட்டான் தள வீரன் தப்பி ஓடு அவன் அருகே – நீலகேசி:2 197/1,2
மேல்


ஏனை (23)

ஏனை மாந்தர் இறைஞ்சுபு கூறினார் – யசோதர:1 14/4
ஏனை மானுயர்-தாம் இ விலங்கினில் – யசோதர:1 21/3
என்றலும் ஏனை மன்னன் எரி எழ விழித்து சீறி – யசோதர:2 123/1
ஏனை வினை மாசு தனது உருவின் நிறுவாதே – யசோதர:5 278/3
மணி முடி மகனுக்கு ஈந்து மன்னவன் தன்னோடு ஏனை
அணி முடி அரசர்-தாமும் அவன் உயிர்_துணைவன் ஆய – யசோதர:5 313/1,2
இங்கண் வேந்தர்கட்கு ஏனை மான்-கண் முன் – சூளாமணி:7 600/3
இரவு உண்டு ஏனை பகல் இல்லை ஒல்லென்று இழிந்து – சூளாமணி:7 735/2
ஏனை மாடு வண்டு இருந்து இருண்ட கானம் இங்கு இதற்கு – சூளாமணி:7 792/3
ஏனை யானைகள் இணை என இருந்திட இரும் கை மா இனம் காக்கும் – சூளாமணி:8 880/3
வைத்த உட்கடையது ஏனை ஒழிந்தது பரம மாயை – சூளாமணி:9 1184/3
கச்சை அம் களிற்றோடு ஏனை கவனமா வலத்தினாலும் – சூளாமணி:9 1189/2
இன்னன பிறவும் ஏனை இரு நிலத்து அரசர் பேச – சூளாமணி:9 1200/1
தங்கு ஒளி தயங்கு மணி கேடகமும் ஏனை
செம் களி மயிர் புளக சேடகமும் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1289/1,2
ஏனை மன்னன் ஏதியான் – சூளாமணி:9 1377/3
இரத்தினகண்டனும் ஏனை வீரரும் – சூளாமணி:9 1411/1
ஒழிவு இலாது ஏனை உள்ளவை எல்லாம் – சூளாமணி:11 1929/4
உயிர் தொகை ஆறனுள் ஒன்று ஒழித்து ஏனை
பெயர் தொகை பெற்ற பிறவிகள் தம்மை – சூளாமணி:11 1959/1,2
ஏனை ஒழிந்த இயங்கு நல் சாதிகள் – சூளாமணி:11 1960/1
உத்தமர்கள் ஏனை இடையோர்கள் கடையோராம் – சூளாமணி:11 2024/1
அலகு இரியும் பல குணத்தோய் அமரர்கள் ஏனை பலரே – சூளாமணி:11 2044/4
பின் அணி யோகு நான்மை அபரகாத்திரம் பெற்று ஏனை
தன் அவயவங்கள் முற்றி தயங்கு நூல் மனங்கள் ஓவாது – சூளாமணி:12 2113/1,2
துன்னிய துயிலும் ஏனை துளக்கம்செய்து இருவர் பட்டார் – சூளாமணி:12 2118/4
எண்ணினும் ஏனை எழுத்தினும் மிக்கு ஆங்கு இருந்தவர் முன் – நீலகேசி:6 679/2
மேல்


ஏனைய (1)

ஏனைய தாங்களும் எல்லாம் அவன் எனின் – நீலகேசி:7 768/2
மேல்


ஏனையர் (1)

ஈனவர் இரங்கி வீழ்ந்தார் ஏனையர் தொழுது வாழ்ந்தார் – சூளாமணி:9 1445/2
மேல்


ஏனையார் (2)

பணிந்து மற்று ஏனையார் பாங்கு இருப்ப நூல் பலவும் நோக்கி – சூளாமணி:5 257/1
என்று அவன் மொழிந்த போழ்தின் ஏனையார் இனிதின் நோக்கி – சூளாமணி:5 360/1
மேல்


ஏனோர் (2)

கற்றவர் முன்னை ஏனோர் கதை ஒத்து காட்டும் அன்றே – சூளாமணி:5 276/4
ஏனோர் உட்கும் இன் இளவேந்தாய் இயல்கின்றான் – சூளாமணி:5 316/3
மேல்


ஏனோர்க்கு (1)

எளி தகவும் பெரும்பாலும் பெறல் ஏனோர்க்கு அரியவே – சூளாமணி:11 2057/4

மேல்