எ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 11
எஃகம் 2
எஃகாய் 1
எஃகில் 1
எஃகின் 1
எஃகினர் 1
எஃகினும் 1
எஃகு 1
எக்கர் 1
எக்காலும் 1
எக்குணத்தானும் 1
எங்கட்கு 2
எங்கண் 1
எங்கணும் 7
எங்கள் 12
எங்களால் 1
எங்களில் 2
எங்களின் 1
எங்களுக்கு 3
எங்களை 1
எங்களையும் 1
எங்கு 15
எங்கும் 43
எங்கெங்கு 1
எங்கெங்கும் 1
எங்ஙனம் 1
எச்சம் 1
எச்சம்_இல் 1
எச்சில்கள் 1
எச்சும் 1
எசோதரன் 2
எசோமதி 1
எஞ்சல் 14
எஞ்சல்_இல் 12
எஞ்சல்_இன்று 2
எஞ்சலும் 1
எஞ்சி 1
எஞ்சிய 1
எஞ்சிலா 1
எஞ்சு 1
எஞ்சு_இல் 1
எஞ்சுதல் 1
எட்டின் 3
எட்டினும் 1
எட்டினோடும் 1
எட்டு 2
எட்டும் 3
எட்டே 1
எடுக்கலாகா 1
எடுக்கில் 1
எடுக்கின்றது 1
எடுத்த 8
எடுத்ததன் 1
எடுத்தல் 1
எடுத்தலும் 1
எடுத்தவன் 1
எடுத்தன 2
எடுத்தனள் 1
எடுத்தனன் 3
எடுத்தாள் 1
எடுத்தான் 1
எடுத்திட்டவை 1
எடுத்திட்டு 1
எடுத்திட 1
எடுத்திடுகோ 1
எடுத்திடுவாய் 1
எடுத்து 33
எடுத்துக்கொண்டு 3
எடுத்தும் 2
எடுத்துரைக்கலுற்றான் 1
எடுத்துரைத்தாள் 2
எடுத்துரைத்தி 1
எடுத்துரைப்பான் 1
எடுத்துரைப்பின் 2
எடுத்துரையும் 1
எடுத்தெடுத்து 1
எடுப்ப 4
எடுப்பது 1
எடுப்பலும் 1
எடுப்பான் 1
எண் 54
எண்-தனை 1
எண்_குணங்களோடு 1
எண்_குணத்தது 1
எண்_குணத்தர் 1
எண்_குணன் 1
எண்_குணனும் 1
எண்_அரும் 1
எண்_இகந்த 1
எண்_இல் 4
எண்_இலவாம் 1
எண்_இலா 4
எண்_இலார் 1
எண்_இறந்தவே 1
எண்_இறந்தனகள் 1
எண்கள் 2
எண்களுக்கு 1
எண்களையின்று 1
எண்ண 1
எண்ணப்பட்டதும் 1
எண்ணம் 7
எண்ணம்-அது 1
எண்ணம்_இல் 1
எண்ணம்_இல்லாதவன் 1
எண்ணமோடு 1
எண்ணல் 3
எண்ணலன் 2
எண்ணலும் 2
எண்ணலே 1
எண்ணற்க 1
எண்ணா 1
எண்ணாது 3
எண்ணாதே 1
எண்ணாயிரம் 4
எண்ணாயிரமான 1
எண்ணாயிரர் 3
எண்ணாயிரவர் 1
எண்ணார் 1
எண்ணி 40
எண்ணிடை 1
எண்ணித்-தான் 1
எண்ணிய 6
எண்ணியும் 1
எண்ணியே 2
எண்ணில் 3
எண்ணிலள் 1
எண்ணிலன் 1
எண்ணிலாய 1
எண்ணிலார் 1
எண்ணிற்று 1
எண்ணின் 3
எண்ணினர் 1
எண்ணினன் 3
எண்ணினார் 1
எண்ணினாரே 1
எண்ணினாள் 1
எண்ணினான் 4
எண்ணினானே 1
எண்ணினும் 1
எண்ணினுள் 1
எண்ணுக 1
எண்ணுங்கால் 2
எண்ணுங்காலை 1
எண்ணுடை 1
எண்ணுநர் 1
எண்ணும் 7
எண்ணுவ 1
எண்ணுவது 1
எண்ணுவாம் 1
எண்ணுவாய் 1
எண்ணுவான் 1
எண்ணுறேல் 1
எண்ணூறு 1
எண்ணெய் 3
எண்பஃது 1
எண்பத்துநான்கு 2
எண்பது 1
எண்பாலும் 1
எண்பான் 1
எண்மர் 2
எண்மர்-தம்மை 1
எண்மரை 1
எண்மை 1
எணி 2
எத்திக்கும் 1
எத்திசை 1
எத்திசைக்கும் 1
எத்திசையவர்களும் 1
எத்திசையார்களும் 1
எத்திசையும் 1
எத்திறத்தானும் 2
எத்திறத்தின்னும் 4
எத்திறத்தினும் 2
எத்துணை 3
எத்துணையும் 3
எத்துணையோ 2
எதற்கு 1
எதிர் 33
எதிர்க்கொண்டு 1
எதிர்கண்டு 1
எதிர்காத்து 1
எதிர்காலத்தில் 1
எதிர்கொண்டது 1
எதிர்கொண்டிட 1
எதிர்கொண்டு 3
எதிர்கொள் 2
எதிர்கொள்ள 6
எதிர்கொள 3
எதிர்த்த 1
எதிர்த்தனன் 2
எதிர்தரும் 1
எதிர்ந்த 3
எதிர்ந்து 6
எதிர்நேர்வன 1
எதிர்போய் 1
எதிர்வ 1
எதிர்வரும் 1
எதிர 1
எதிரதற்கு 1
எதிரது 1
எதிராக 1
எதிராம் 1
எதிராய் 2
எதிரார்க்கும் 1
எதிரூன்றி 1
எதிரெதிர் 1
எதிரே 7
எதுவின் 1
எந்திர 1
எந்திரம் 2
எந்தை 4
எந்தையும் 2
எந்தையை 1
எப்படி 1
எப்படித்து 1
எப்படியும் 1
எப்பாலும் 2
எப்பொருள் 1
எப்பொருள்-தாங்களும் 1
எப்பொருளும் 2
எப்பொழுதும் 2
எம் 60
எம்-தம் 1
எம்-உழை 1
எம்_போல்பவர் 1
எம்பி 1
எம்மனோர்க்கு 1
எம்மிடம் 1
எம்மின் 1
எம்முடன் 2
எம்முள் 1
எம்முறை 1
எம்முறையாயினும் 1
எம்மை 12
எம்மையும் 2
எம்மொடு 1
எம 2
எமக்கு 11
எமக்கும் 2
எமக்கே 1
எமதரர் 1
எமது 3
எமதும் 1
எமர் 4
எமரதும் 1
எமை 2
எய் 3
எய்த 14
எய்தமாட்டான் 1
எய்தல் 7
எய்தல 1
எய்தலரே 1
எய்தலும் 6
எய்தலோடும் 3
எய்தற்பாலாதே 1
எய்தன 1
எய்தா 1
எய்தாது 1
எய்தாமை 1
எய்தார் 1
எய்தாவிடின் 1
எய்தான் 2
எய்தி 64
எய்திநின்றார் 1
எய்திய 12
எய்தியது 1
எய்திற்று 4
எய்தின் 4
எய்தின 4
எய்தினம் 1
எய்தினர் 1
எய்தினர்கள் 1
எய்தினள் 1
எய்தினளாய் 1
எய்தினளே 1
எய்தினாம் 1
எய்தினாய் 1
எய்தினார் 8
எய்தினாரே 1
எய்தினாள் 9
எய்தினான் 23
எய்தினும் 1
எய்தினேன் 1
எய்தினை 1
எய்து 2
எய்து-மின் 1
எய்துக 3
எய்துகின்றான் 1
எய்துதற்கு 1
எய்துப 1
எய்தும் 30
எய்துமாயிடில் 1
எய்துமால் 1
எய்துமே 7
எய்துமோ 2
எய்துவ 1
எய்துவதன் 1
எய்துவது 3
எய்துவதோ 1
எய்துவர் 1
எய்துவான் 1
எய்துழி 1
எய்ய 2
எய்யலுற்ற 1
எய்யவே 1
எய்யும் 1
எயில் 6
எயிலுள் 3
எயிற்கு 1
எயிற்ற 1
எயிற்றதனை 1
எயிற்றது 1
எயிற்றவர் 1
எயிற்றவன் 2
எயிற்றிடை 3
எயிற்றினர் 2
எயிற்றினானே 1
எயிற்று 14
எயிற்றொடு 1
எயிறு 18
எயிறும் 2
எயிறுற 1
எயினம் 1
எயினர்கள் 1
எரி 101
எரிக்கலுற்ற 1
எரிக்கலுற்றது 1
எரிக்கும் 2
எரிகின்ற 1
எரிகொண்டு 1
எரித்த 1
எரித்தனர் 1
எரித்திடுதும் 1
எரித்து 2
எரிந்த 7
எரிந்தன 1
எரிந்தனன் 1
எரிந்து 4
எரிப்ப 1
எரிப்படுத்தினன் 1
எரிப்போய் 1
எரிய 2
எரியின் 1
எரியினும் 1
எரியினுள் 1
எரியும் 9
எரியுமே 1
எரியுள் 2
எரியுறுகின்றது 1
எரியொடு 1
எரிவ 1
எரிவன 2
எரு 1
எருச்சுமக்கிற்றியோ 1
எருத்தம் 5
எருத்திடை 3
எருத்தில் 1
எருத்திலும் 1
எருத்தின் 5
எருத்து 1
எருதாம் 1
எருது 1
எருமை 3
எருமைகள் 1
எருவையும் 1
எல் 3
எல்லா 19
எல்லாத்திற்கும் 2
எல்லாம் 243
எல்லார்க்கும் 1
எல்லார்களும் 1
எல்லி 1
எல்லியும் 1
எல்லுந்துணையும் 1
எல்லை 49
எல்லை-தன்னுள் 1
எல்லை_இல் 13
எல்லை_இல்ல 1
எல்லை_இல 1
எல்லைக்-கண் 1
எல்லைய 1
எல்லையவாய் 1
எல்லையில் 1
எல்லையும் 2
எல்லையுள் 4
எல்லையே 2
எலா 5
எலாம் 111
எலிச்செவியன் 1
எலும்பு 3
எலும்புமே 1
எவ்வ 2
எவ்வகையின்னும் 1
எவ்வகையும் 1
எவ்வல் 1
எவ்வழி 2
எவ்வழியும் 1
எவ்வளவு 2
எவ்வாறு 1
எவ்வுயிரும் 1
எவ்வுலகு 1
எவர் 2
எவர்க்கும் 2
எவரும் 3
எவரையும் 1
எவன் 7
எவன்-கொல் 5
எவனொடு 1
எவனோ 3
எவையே 1
எழ 20
எழல் 5
எழலும் 1
எழற்க 1
எழற்கு 1
எழா 2
எழாத 1
எழாமை 1
எழில் 84
எழில்பெற 8
எழில்பெறு 1
எழில 1
எழிலது 1
எழிலவாய் 1
எழிலுடன் 1
எழிலும் 2
எழிலொடு 1
எழின் 1
எழினி 2
எழினியா 1
எழினியாக 1
எழு 59
எழு-மின் 1
எழுக 6
எழுகின்ற 1
எழுகின்றது 3
எழுகின்றன 2
எழுங்கள் 1
எழுச்சியினும் 1
எழுச்சியும் 1
எழுத்தியலில் 1
எழுத்தினில் 1
எழுத்தினும் 1
எழுத்து 3
எழுத்தேல் 1
எழுதப்பட்ட 2
எழுதப்பட்டு 1
எழுதரு 3
எழுதரும் 1
எழுதலின் 1
எழுதலும் 2
எழுதலுற்றாள் 1
எழுதாது 1
எழுதி 5
எழுதிய 4
எழுதிற்றால் 1
எழுதிற்று 1
எழுது 2
எழுதுதற்கு 1
எழுதும் 1
எழுந்த 21
எழுந்ததால் 1
எழுந்தது 10
எழுந்ததும் 1
எழுந்ததே 5
எழுந்தவன் 1
எழுந்தவாறு 1
எழுந்தன 3
எழுந்தனன் 2
எழுந்தார் 2
எழுந்தாள் 4
எழுந்தான் 3
எழுந்திருந்து 1
எழுந்து 44
எழுந்துசென்றே 1
எழுந்துபோய் 1
எழுந்தே 3
எழும் 12
எழுமாயினும் 1
எழுமை 1
எழுவ 1
எழுவது 3
எழுவதும் 1
எழுவர் 2
எழுவரையும் 1
எழுவன 2
எழுவா 1
எழுவார் 1
எழுவார்க்கு 1
எழுவான் 1
எழுவி 1
எழுவிய 1
எழுவினம் 1
எழுவு 1
எழுவும் 1
எழூஉம் 1
எள் 4
எள்_இல் 1
எள்ளல் 1
எள்ளி 2
எள்ளின் 1
எள்ளின்துணையும் 1
எள்ளுகின்றனர் 1
எள்ளுநர்க்கு 1
எள்ளும் 2
எளி 1
எளிதமா 2
எளிதாகுமாறு 1
எளிதால் 1
எளிதாவது 1
எளிது 5
எளிமையும் 1
எளிய்ய 1
எளிய 2
எளியது 1
எளியவர்-தம்மை 2
எளியவன் 1
எளியன் 2
எளியன்_அல்லன் 1
எளியானை 1
எற்பு 1
எற்றான் 1
எற்றி 2
எற்றிக்கை 1
எற்றிய 1
எற்றினன் 1
எற்றினான் 1
எற்று 2
எற்றே 1
எற்றை 1
எறி 17
எறி-மின் 1
எறிகின்ற 1
எறிஞர் 1
எறித்-தொறும் 1
எறித்த 2
எறித்தல் 1
எறித்து 1
எறிதல் 1
எறிதலின் 2
எறிந்த 6
எறிந்தனர் 1
எறிந்தால் 1
எறிந்தாற்கு 1
எறிந்தான் 3
எறிந்திட்டதே 1
எறிந்திட 1
எறிந்து 12
எறிப்ப 7
எறிபட்டு 1
எறிய 10
எறியா 2
எறியாது 1
எறியும் 5
எறிவித்தானே 1
எறும்பாய் 1
எறும்பு 1
என் 185
என்-கண் 3
என்-கொல் 19
என்-கொலோ 5
என்-பால் 1
என்கிற்பவோ 1
என்கின்ற 1
என்கின்றாய் 1
என்கின்றான் 1
என்கோ 6
என்ப 13
என்பதனை 4
என்பதாம் 1
என்பது 48
என்பதும் 4
என்பதூஉம் 4
என்பதே 3
என்பதை 6
என்பதோ 2
என்பரே 1
என்பவர்க்கு 1
என்பவரும் 1
என்பவள் 1
என்பவன் 5
என்பவனாம் 1
என்பவால் 1
என்பவே 39
என்பவேல் 1
என்பளே 1
என்பன் 5
என்பன 1
என்பனவின் 1
என்பனவும் 1
என்பனவே 1
என்பனோ 1
என்பாய் 29
என்பார் 38
என்பார்க்கு 1
என்பாள் 12
என்பாளாம் 3
என்பாளும் 1
என்பாளை 2
என்பான் 24
என்பான்-தன்னை 1
என்பானே 1
என்பு 1
என்பும் 1
என்பேன் 4
என்போம் 1
என்போன் 1
என்மரும் 2
என்ற 20
என்றக்கால் 1
என்றது 5
என்றதும் 2
என்றல் 10
என்றல்-தான் 1
என்றலால் 4
என்றலானும் 2
என்றலின் 4
என்றலும் 27
என்றலுமே 1
என்றலே 1
என்றவர் 1
என்றவன் 2
என்றவாறு 1
என்றவாறு-கொல் 1
என்றவாறோ 1
என்றவை 1
என்றன் 2
என்றனக்கு 1
என்றனர் 12
என்றனள் 10
என்றனன் 25
என்றனனா 1
என்றனனாய் 1
என்றனனே 2
என்றனை 1
என்றா 1
என்றாங்கு 1
என்றாட்கு 2
என்றாய் 2
என்றார் 33
என்றால் 26
என்றாள் 125
என்றாளால் 1
என்றாளை 1
என்றாற்கு 2
என்றான் 257
என்றானாய் 1
என்றானுக்கு 1
என்றானும் 3
என்றானே 1
என்றி 9
என்றிட்டனர் 1
என்றிட்டு 1
என்றிடின் 1
என்றியாயின் 2
என்றியால் 5
என்றியே 1
என்றியேல் 4
என்றியோ 2
என்றிலன் 1
என்றீர் 4
என்று 521
என்று-கொல் 1
என்றுதான் 1
என்றும் 72
என்றுழி 1
என்றே 51
என்றேற்கு 1
என்றேன் 1
என்றேனுக்கு 1
என்றோம் 1
என்ன 104
என்னதாய் 1
என்னப்படுபவர் 1
என்னப்படுபவர்-தாம் 1
என்னப்படுவது 1
என்னப்படுவார் 1
என்னப்பெற்றதும் 1
என்னமாட்டாம் 1
என்னரேனும் 1
என்னல் 2
என்னல 1
என்னலாம் 2
என்னலால் 1
என்னலின் 1
என்னலும் 3
என்னலோடும் 3
என்னவர் 2
என்னவரேனும் 2
என்னவாறு 1
என்னவும் 6
என்னவே 13
என்னா 11
என்னாதார் 1
என்னாம் 2
என்னாமையின் 1
என்னாமோ 1
என்னாய் 10
என்னால் 2
என்னாலும் 1
என்னான் 5
என்னில் 11
என்னின் 19
என்னினும் 5
என்னீரோ 1
என்னுடன் 1
என்னுடை 2
என்னுடைய 2
என்னும் 156
என்னென் 1
என்னே 4
என்னேன் 10
என்னேனோ 1
என்னை 114
என்னை-கொல் 6
என்னையும் 2
என்னையோ 8
என்னொடு 6
என்னொடும் 2
என்னோ 24
என்னோடு 1
என்னோம் 1
என 735
எனக்கு 34
எனக்கும் 1
எனக்கே 1
எனத்-தான் 2
எனது 8
எனதும் 1
எனதே 1
எனப்பட்ட 2
எனப்பட்டது 2
எனப்பட்டு 2
எனப்படப்பெறும் 1
எனப்படும் 7
எனப்படுவ 3
எனப்படுவதாவதே 1
எனப்படுவது 3
எனப்படுவது-தான் 1
எனப்படுவன 1
எனப்படுவார் 1
எனப்படுவார்_அலர் 1
எனப்பாடும் 1
எனல் 9
எனலாம் 1
எனலாமோ 2
எனலால் 1
எனலானும் 2
எனலும் 10
எனலேயும் 1
எனலோடும் 2
எனவும் 16
எனவே 22
எனவேயும் 2
எனா 7
எனாமுன் 1
எனாய் 2
எனார் 1
எனில் 41
எனின் 90
எனினும் 30
எனினே 1
எனும் 84
எனை 14
எனைத்து 1
எனைத்துணையும் 1
எனைத்தும் 2
எனைய 1
எனையதும் 1
எனையரேனும் 1
எனையவும் 2
எனோ 2

எ (11)

எ கோளும் இல் என்பாய் யாண்டு எண்ணி ஏத்துதியால் – நீலகேசி:4 298/3
காயத்தின் தன்மையவாய் எ கருமமும் காண்பு அரிதாம் – நீலகேசி:4 377/2
கூறியது எ குணம் அ குணம்-தான் அ குணி பொருளே – நீலகேசி:4 393/1
தேறியது எ குணி அ குணி தீர்ந்து இல பல் குணமும் – நீலகேசி:4 393/2
கள் மதியாதது எ காரியமே இன்ன – நீலகேசி:5 608/3
பூசினது எ பொருள் போத்தந்து காட்டாய் – நீலகேசி:5 623/4
எண்ணுங்கால் இன்னும் நீ எ வினையும் செய்தாரை – நீலகேசி:5 653/3
இறைவன்-தன் நூல் உணரின் எ உருவினாரும் – நீலகேசி:5 658/1
இருள்-தாம் இ ஐந்தனுள் எ கூற்றதாமோ – நீலகேசி:6 690/2
இருள்-தாம் இ ஐந்தனுள் எ கூற்றும் இல்லேல் – நீலகேசி:6 690/3
வலி உடை நிலை_இல மற்று எ பூதமும் – நீலகேசி:8 793/2
மேல்


எஃகம் (2)

வெம் சுடர் எஃகம் ஒன்றின் வேந்து கண் அகற்றி நின்ற – சூளாமணி:3 101/3
புண் மிசை எஃகம் புக்கு ஒளிப்ப போல் மனத்து – சூளாமணி:9 1258/3
மேல்


எஃகாய் (1)

வள்ளலார் மனத்துக்கு எஃகாய் மாலை வந்து இறுத்தது அன்றே – சூளாமணி:8 1028/4
மேல்


எஃகில் (1)

கை ஆர் எஃகில் காளைகள்-தம்முள் கமழ் கோதை – சூளாமணி:5 318/2
மேல்


எஃகின் (1)

வடி நிழல் வனை கதிர் எஃகின் மன்னவன் – சூளாமணி:2 55/3
மேல்


எஃகினர் (1)

நெய் இலங்கு எஃகினர் நிறைந்த விஞ்சையர் – சூளாமணி:5 376/1
மேல்


எஃகினும் (1)

மின் அவிர் எஃகினும் மிடைந்த வாளினும் – சூளாமணி:9 1278/3
மேல்


எஃகு (1)

புண்களுள் எஃகு எறிந்து அனைய புன்சொலால் – சூளாமணி:9 1206/3
மேல்


எக்கர் (1)

எக்கர் ஈர் மணல் கிண்டி இளம் பெடை – சூளாமணி:1 22/3
மேல்


எக்காலும் (1)

இழவு எக்காலும் இலான் இனியார்களை – நீலகேசி:10 883/3
மேல்


எக்குணத்தானும் (1)

எப்பொருள் எக்குணத்தானும் இல்லையேல் – நீலகேசி:8 799/1
மேல்


எங்கட்கு (2)

தஞ்சமாய் எங்கட்கு எல்லாம் தவ முனி குறி உரைப்ப – நாககுமார:4 111/2
ஆகமத்து அடிகள் எங்கட்கு அது பெரிது அரிது கண்டீர் – யசோதர:4 239/1
மேல்


எங்கண் (1)

எங்கண் இடர் அகலுமாறு இ நிலைமை எய்தி இருள் உலகம் நீக்கும் அருள் தருக நீ என்று – சூளாமணி:11 1912/3
மேல்


எங்கணும் (7)

அண்ணல் கோயில் எங்கணும் அரற்றினும் புலம்பினும் – உதயணகுமார:1 65/1
பன்னி எங்கணும் முறை பரப்பி வையகம்-தனில் – உதயணகுமார:1 69/2
எண் இடை இடும் இடம் இன்றி எங்கணும்
மண்ணிடையவரொடு மயங்கி நின்றதே – சூளாமணி:9 1393/3,4
இலை தடுமாறின பகழி எங்கணும்
சிலை தடுமாறின சிலைத்த தேர் குழாம் – சூளாமணி:9 1394/1,2
கூடுவார் குழுவு மெய் குழுமி எங்கணும்
ஊடுதான் வியல் இடம் உள்ளது இல்லையே – சூளாமணி:11 1887/3,4
நீட்சி ஓக்கமோடு அகலம் நினைய நின்று எங்கணும் நோக்கி – நீலகேசி:2 151/1
சிறந்த_அல்லன சிங்கின எங்கணும்
துறந்த வான் பொருள் சொல்லவும் வல்லையோ – நீலகேசி:3 250/3,4
மேல்


எங்கள் (12)

என் தமரோடும் கூட எங்கள் ஊர்க்கு ஏற சென்றோம் – நாககுமார:3 89/4
பிரிதிவிதிலகம் எங்கள் பேர் உடைய நல் நகர் – நாககுமார:4 137/2
எங்கள் முன்னை நுங்கள் தன்மை என்று பின்னை ஏத்தினான் – சூளாமணி:6 501/4
அமைக மாற்றம் நும்மை எங்கள் அடிகள் காண ஏகுவாம் – சூளாமணி:6 502/2
எங்கள் கோன் இவன்-கண்-நின்று மிக்கு உயர் குலத்து வேந்தர் – சூளாமணி:6 561/1
இளையை என்பதும் எங்கள் வாய் கேட்ட பின் இறைவன் – சூளாமணி:7 703/2
ஏதம் ஆங்கு இல்லை அன்றே எங்கள் முன் மொழிய என்றாள் – சூளாமணி:8 1003/3
இற்றதால் எங்கள் ஆண்மை யாங்களும் இழிந்து நிற்ப – சூளாமணி:9 1171/3
என்னும் உரையாய் துயில்கோடல் இசையோ எங்கள் பெருமானே – சூளாமணி:9 1476/4
எங்கள் கோன் எறி கதிர் பெயரன் நீர் மலர் – சூளாமணி:10 1728/1
ஏதில் நாட்டு இறை எங்கள் இறை மேல் இயல்பு இன்றி எழல் ஒழிக எனவே – நீலகேசி:1 66/2
எல்லை இன்று அறியும் எங்கள் எல்லை_இல் அறிவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 440/2
மேல்


எங்களால் (1)

ஆதலால் எங்களால் அங்கு ஆவது ஒன்று இல்லை ஆயில் – சூளாமணி:9 1170/1
மேல்


எங்களில் (2)

எங்களில் கருமமாக்கும் இயல்பு உள தீர்த்துக்கொண்டோம் – உதயணகுமார:5 248/1
எங்களில் ஆகாது என்று இப்பொழுது உனை நினைத்தேன் என்ன – உதயணகுமார:5 248/3
மேல்


எங்களின் (1)

எங்களின் செய்கையதாக இணை அடி பணி-மின் என்றாள் – சூளாமணி:8 1004/3
மேல்


எங்களுக்கு (3)

ஏத்த அரிய நல் தவமும் எங்களுக்கு அளிக்க என்றான் – உதயணகுமார:6 359/4
எங்களுக்கு அந்த நோன்பு இனிது வைத்து அருள என்றான் – நாககுமார:5 150/4
எப்படி முயறுமேனும் எங்களுக்கு எய்தல் ஆகாது – சூளாமணி:6 528/3
மேல்


எங்களை (1)

குறை என்று எங்களை குமர நீ பணித்ததும் கூற – சூளாமணி:7 702/2
மேல்


எங்களையும் (1)

எந்தையை வதைசெய்து எங்களையும் பற்றியே – நாககுமார:4 138/2
மேல்


எங்கு (15)

மன்னன்-தன் தேவியை மாதே எங்கு போனது என் – நாககுமார:2 65/1
எங்கு உளிர் யாவர் நீர் எங்கு இனி போவது என்று – நாககுமார:3 88/1
எங்கு உளிர் யாவர் நீர் எங்கு இனி போவது என்று – நாககுமார:3 88/1
எங்கு உள அதிசயம் இயம்புக நீ என்றனன் – நாககுமார:4 133/4
எங்கு போவது என்று உடை நெறி இறுவரை நெரிய – சூளாமணி:7 714/1
எங்கு உளர் உலகுக்கு எல்லாம் ஒருவராய் இனிய நீரார் – சூளாமணி:8 1031/4
எங்கு உளது இளையவர்க்கு இளைமை இன்பமே – சூளாமணி:8 1044/4
யாவர் யாவர் அவர் எங்கு உளர் என்ன – சூளாமணி:10 1584/1
மறுதி இன்மையின் மாண்_இழை நீ எங்கு
பெறுதி முன்னொடு பின் இயையாதவே – நீலகேசி:2 211/3,4
யானையுள் அரசு எங்கு உளது அங்கு எலாம் – நீலகேசி:2 220/1
குரங்கு நேர் குதியா குரங்கு எங்கு உள – நீலகேசி:2 221/3
தான் மெய்க்-கண் நின்ற தவசி மற்று எங்கு உளன் – நீலகேசி:4 342/3
என் இடை கொண்டு இலை எங்கு பெற்றாய் இது – நீலகேசி:5 589/3
சித்தம் வினை என செப்புதலால் எங்கு
சித்தம் உண்டு அ வழி செய்கையும் உண்டே – நீலகேசி:5 595/3,4
உலகம் நவின்று உரைக்கும் ஓத்து எங்கு உளதோ – நீலகேசி:6 662/2
மேல்


எங்கும் (43)

பன்ன அரும் சேனை சென்று பார் எங்கும் தேடித்து அன்றே – உதயணகுமார:1 30/4
தன் நகர் புலம்ப எங்கும் தன்னையும் கரத்தலின் – உதயணகுமார:1 70/1
அற்று அதை எங்கும் அறிய காட்டினர் – உதயணகுமார:1 79/4
இங்கு உலகு எங்கும் ஆளும் எழில் சுதன் பெறுவள் என்றார் – உதயணகுமார:4 192/4
வண்டு அலர் சோலை மாடம் வனம் எங்கும் தேடுகின்றான் – உதயணகுமார:5 261/3
போத எங்கும் புரவலன் தைவர – உதயணகுமார:6 351/2
தேச நல் புரங்கள் எங்கும் திகழ் பணி குமரன் கீர்த்தி – நாககுமார:2 60/2
பெறும் இரு நிலங்கள் எங்கும் பெயர்ந்து நல் கேவலியாய் – நாககுமார:5 168/2
வந்து உளம் மகிழ்ந்தது எங்கும் வளர் மது பருவம் மாதோ – யசோதர:4 226/4
மந்தமாருதம் துந்துபி வளர் இசை மலிந்தன மருங்கு எங்கும்
அந்தில் ஆடினர் பாடினர் விரும்பிய அரம்பையர் அருகு எல்லாம் – யசோதர:5 327/2,3
முன்றில் எங்கும் முருகு அயர் பாணியும் – சூளாமணி:1 13/1
இணங்கி எங்கும் இருக்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 15/4
இரிய வேழங்களை விழுங்கி எங்கும் தமக்கு – சூளாமணி:7 737/2
ஏர் அணங்குறுக்கும் பைம் தார் இரமியதரன் என்று எங்கும்
சீர் அணங்குறுக்கும் செய்கை செம் சுடர் திலக பூணான் – சூளாமணி:8 834/3,4
எழுவும் முரசு எங்கும் இயம்பினவே – சூளாமணி:8 1074/4
எண் திசையும் எங்கும் இடம் இன்றி மிடைவுற்றார் – சூளாமணி:8 1086/3
எங்கும் இடம் இன்றி எழில் விஞ்சையர் இழிந்தார் – சூளாமணி:8 1090/3
வான நெறி எங்கும் வளர் சோதி வடமீனை – சூளாமணி:8 1106/1
என்று இவை எங்கும் இடம் பிறிது இன்றி – சூளாமணி:9 1230/2
எச்சம்_இல் குடி_தலைவர் போக என எங்கும்
கச்சையர் கரும் கழலர் காலனையும் நோனார் – சூளாமணி:9 1279/2,3
கூடுவார் கொற்றம் கொள்ள கூறுவார் ஆகி எங்கும்
ஊடு போக்கு அரியது ஆக ஒளி நகர் உழையர் சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:9 1543/3,4
அங்கு உலாம் கொடியினாலும் அகில் புகையாலும் எங்கும்
மங்குலாய் விசும்பு மூட மழுங்கிய சுடரன் ஆகி – சூளாமணி:9 1544/1,2
எங்கும் இல் உவகையோடு இனிது இருந்த பின் – சூளாமணி:10 1759/3
வேலை-வாய் கரும் கடலுள் வெண் சங்கும் மணி முத்தும் விரவி எங்கும்
மாலை வாய் கரும்பு அறா அகல் பண்ணை தழீஇ அருகே அருவி தூங்கும் – சூளாமணி:10 1813/1,2
ஈண்டு இதன் கீழ்க்கீழ் பெருகி வரும் எங்கும்
வேண்டில் சிறுமை தம் மேலோர் நிறைவே – சூளாமணி:11 1947/3,4
எங்கும் இல இன்ப எழில் எய்தல் தரும் ஈதால் – சூளாமணி:11 2034/3
எங்கும் தான் என எரி கொள்ளி வளை என திரியும் – நீலகேசி:1 52/4
வேயே புரை தோளாய் மிக்க இடம் எங்கும்
பேயே எனப்பட்டு பேணாதன செய்வர் – நீலகேசி:1 115/2,3
எங்கும் இயங்கலன் என்று இருந்தோய் நின் – நீலகேசி:1 142/3
கலங்கி எங்கும் கண் இல ஆகி கவலை வெள்ள கடலில் குளித்து ஆழும் – நீலகேசி:1 147/2
இருவரையும் போல்வார் இ இரு நிலத்தின் மேல் எங்கும்
பெருவழியார் பேர்_அருளார் பிறர் யாரே என நக்காள் – நீலகேசி:2 192/3,4
வென்றாள் மற்று இவள் சம்பு_விரதியாய் திரிந்து எங்கும்
தன் தாரம் பிறர்க்கு ஈந்தான் தருமம் கொண்டு என்றானாய் – நீலகேசி:4 286/3,4
காட்சி மரத்திற்கு கால் தலை எங்கும் – நீலகேசி:4 362/4
ஈறாகி நிற்கும் முதல் உண்மையிற்கு இன்மை எங்கும்
மாறு யாதும் இல்லை கலைக்கு உண்மையும் மற்றும் என்றாள் – நீலகேசி:4 403/3,4
நின்ற அலவோ உலகு எங்கும் நிறைந்தே – நீலகேசி:5 607/4
மேவிய வாசனை எங்கும் உண்டாம் எனின் – நீலகேசி:5 624/2
நிலாம் வகையில் உயர்வோடு இழிவு எங்கும்
கலாம் அவை ஆய் கடை கண்டது பாழே – நீலகேசி:5 634/3,4
பால் எங்கும் ஓதப்படுகின்ற பத பொருட்கு – நீலகேசி:6 721/1
நித்தியன் எங்கும் உளன் நெடும் காட்சியன் – நீலகேசி:7 736/3
புத்தாத்துமாக்-கண் புரிந்தோ விரிந்து எங்கும்
சித்தாத்துமனாய் திரிவு இன்றி நின்ற – நீலகேசி:7 746/2,3
இல் உளி இன்றி மற்று எங்கும் இவை முன்னும் – நீலகேசி:7 765/1
ஈயாய் நலியும் எறும்பாய் தெறும் எங்கும்
தீயான் ஒருவன் நின் தேவனும் என்றாள் – நீலகேசி:7 774/3,4
ஒன்று ஒன்றின் ஒன்றி உலகு உள் வழி எங்கும்
சென்று அவன் உண்மை பகுதி இது மன்னும் – நீலகேசி:7 779/1,2
மேல்


எங்கெங்கு (1)

எங்கெங்கு ஆம் இல் என உரைத்தான் அரோ – நீலகேசி:3 245/4
மேல்


எங்கெங்கும் (1)

திசைகள் எங்கெங்கும் செய்யாள் செறிந்து இனிது உறையும் நாட்டுள் – நாககுமார:1 6/1
மேல்


எங்ஙனம் (1)

எல்லை_இல் அறிவு-தானும் எங்ஙனம் எய்தும் என்றான் – நீலகேசி:4 440/4
மேல்


எச்சம் (1)

எச்சம்_இல் குடி_தலைவர் போக என எங்கும் – சூளாமணி:9 1279/2
மேல்


எச்சம்_இல் (1)

எச்சம்_இல் குடி_தலைவர் போக என எங்கும் – சூளாமணி:9 1279/2
மேல்


எச்சில்கள் (1)

சிந்தும் எச்சில்கள் சென்று கவர்ந்து தின்று – யசோதர:3 169/2
மேல்


எச்சும் (1)

இடம் கொண்ட இன்பம் உம்பர் இடத்தையும் எச்சும் அன்றே – நாககுமார:1 7/4
மேல்


எசோதரன் (2)

எம் துயர் களைபவன் எசோதரன் என – யசோதர:2 76/3
விளை பயன் எசோதரன் விழைந்து செல்லும் நாள் – யசோதர:2 78/2
மேல்


எசோமதி (1)

வளையவள் எசோமதி மைந்தன்-தன்னையே – யசோதர:2 78/4
மேல்


எஞ்சல் (14)

எஞ்சல்_இல் காட்சி மன்னன் இருக்கை நாடு உரைத்தும் அன்றே – உதயணகுமார:1 5/4
எஞ்சல்_இல் எல்லை காணா எழில்பெற நிற்றல் நோக்கி – உதயணகுமார:1 8/2
எஞ்சல்_இல் இன் நிலைமை-அது என்று என – உதயணகுமார:5 271/3
எஞ்சல்_இல் புரம் இந்திரன் என – உதயணகுமார:5 293/3
எஞ்சல்_இல் குறியன் காணாய் எமக்கு நீ இறைவன் என்றார் – நாககுமார:4 111/4
எஞ்சல்_இல் அட்டுகங்கள் இருவரும் அருந்துக என்றே – யசோதர:2 152/2
எஞ்சல்_இல் சினம் இன்னம் இறந்திலை – யசோதர:3 221/2
எஞ்சல்_இன்று இயங்கி வந்து இழியுமாய்விடில் – சூளாமணி:3 115/3
எஞ்சல்_இல் ஓலை காட்ட இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – சூளாமணி:6 512/3
எஞ்சல்_இல் புகழினானுக்கு இன்னணம் இசைப்பித்தானே – சூளாமணி:9 1136/4
எஞ்சல்_இன்று எழுந்து எதிரூன்றி ஏற்றதே – சூளாமணி:9 1266/4
எஞ்சல்_இல் கடி முரசு அறைய ஏயினான் – சூளாமணி:9 1489/4
எஞ்சல்_இல் செல்வம்-தன்னால் இந்திரன் இரட்டியுள்ளான் – சூளாமணி:9 1546/4
வெப்பிய வான் செல் அ விஞ்சையர் எஞ்சல்_இல் வெள்ளியரும் – நீலகேசி:1 84/3
மேல்


எஞ்சல்_இல் (12)

எஞ்சல்_இல் காட்சி மன்னன் இருக்கை நாடு உரைத்தும் அன்றே – உதயணகுமார:1 5/4
எஞ்சல்_இல் எல்லை காணா எழில்பெற நிற்றல் நோக்கி – உதயணகுமார:1 8/2
எஞ்சல்_இல் இன் நிலைமை-அது என்று என – உதயணகுமார:5 271/3
எஞ்சல்_இல் புரம் இந்திரன் என – உதயணகுமார:5 293/3
எஞ்சல்_இல் குறியன் காணாய் எமக்கு நீ இறைவன் என்றார் – நாககுமார:4 111/4
எஞ்சல்_இல் அட்டுகங்கள் இருவரும் அருந்துக என்றே – யசோதர:2 152/2
எஞ்சல்_இல் சினம் இன்னம் இறந்திலை – யசோதர:3 221/2
எஞ்சல்_இல் ஓலை காட்ட இறைமகன் குறிப்பு நோக்கி – சூளாமணி:6 512/3
எஞ்சல்_இல் புகழினானுக்கு இன்னணம் இசைப்பித்தானே – சூளாமணி:9 1136/4
எஞ்சல்_இல் கடி முரசு அறைய ஏயினான் – சூளாமணி:9 1489/4
எஞ்சல்_இல் செல்வம்-தன்னால் இந்திரன் இரட்டியுள்ளான் – சூளாமணி:9 1546/4
வெப்பிய வான் செல் அ விஞ்சையர் எஞ்சல்_இல் வெள்ளியரும் – நீலகேசி:1 84/3
மேல்


எஞ்சல்_இன்று (2)

எஞ்சல்_இன்று இயங்கி வந்து இழியுமாய்விடில் – சூளாமணி:3 115/3
எஞ்சல்_இன்று எழுந்து எதிரூன்றி ஏற்றதே – சூளாமணி:9 1266/4
மேல்


எஞ்சலும் (1)

எல்லை_இல்ல பல் உயிர் தன்-கண் உள்ள எஞ்சலும்
கொல்ல வந்த ஊன்களும் குற்றம் என்றவாறு-கொல் – நீலகேசி:4 361/3,4
மேல்


எஞ்சி (1)

பேதை மாதர் பெய் நஞ்சினில் எஞ்சி இ – யசோதர:3 203/1
மேல்


எஞ்சிய (1)

எஞ்சிய தொடர்ச்சி இன்பம் எய்துதற்கு அரிது மாதோ – சூளாமணி:6 525/4
மேல்


எஞ்சிலா (1)

எஞ்சிலா வகையால் இணர் கொண்டவே – சூளாமணி:4 158/4
மேல்


எஞ்சு (1)

எஞ்சு_இல் தொல் புகழாய் பின்னை எண்ணுவாம் – சூளாமணி:7 646/4
மேல்


எஞ்சு_இல் (1)

எஞ்சு_இல் தொல் புகழாய் பின்னை எண்ணுவாம் – சூளாமணி:7 646/4
மேல்


எஞ்சுதல் (1)

எஞ்சுதல் இன்றி ஏற்ற பொருதும் என்று இன்ன சூழ்ந்து – சூளாமணி:9 1186/3
மேல்


எட்டின் (3)

இறப்ப பல் காலின எட்டின் இரண்டிரண்டே இழிந்த – நீலகேசி:1 80/1
எட்டின் இயன்ற இரண்டினுள் ஆங்கு அவை – நீலகேசி:5 577/1
இலை என எட்டின் இடுகுறி அன்று எனில் – நீலகேசி:5 637/3
மேல்


எட்டினும் (1)

இலவே அவை எட்டினும் விட்ட திறம் – நீலகேசி:5 486/3
மேல்


எட்டினோடும் (1)

சுத்தி மிக எட்டினோடும் சூழ்ந்த யோகு ஒன்பதாம் – உதயணகுமார:6 364/1
மேல்


எட்டு (2)

இறைபட்டன எட்டு என ஒட்டின கேள் – நீலகேசி:5 485/3
எட்டு என பல என இன்ன தன்மையால் – நீலகேசி:8 794/3
மேல்


எட்டும் (3)

மாட்சி அமைந்த பொருள் எட்டும் மனத்து வைத்து – நீலகேசி:1 121/2
பொய் அற்ற காதல் பொருவு_இல் அறம் காட்டல் எட்டும்
கையுற்றவாயில் அது காட்சியின் மாட்சி ஆமே – நீலகேசி:1 123/3,4
சென்று செய் மானில் செருக்கு அத்தின் ஈர்_எட்டும் – நீலகேசி:7 737/3
மேல்


எட்டே (1)

பீசம் எனப்பட்டது எட்டே பிறிது அங்கு ஒன்று – நீலகேசி:5 579/1
மேல்


எடுக்கலாகா (1)

களிறு நூறு எடுக்கலாகா கல் திரள் கடக கையால் – சூளாமணி:5 303/2
மேல்


எடுக்கில் (1)

எடுக்கில் அவை-தாம் இரண்டு பாகினவும் ஆகும் – நீலகேசி:1 106/2
மேல்


எடுக்கின்றது (1)

பொரு களம் புற்று எடுக்கின்றது ஒக்குமே – சூளாமணி:9 1397/4
மேல்


எடுத்த (8)

தோடு அலர் கோதை மாதர் துயரியில் தொடுத்து எடுத்த
பாடலொடு இயைந்த பண்ணின் இசை சுவை பருகி பல் கால் – யசோதர:2 88/1,2
மஞ்சு சூழ் மணி வரை எடுத்த மால் அமர் – சூளாமணி:1 7/1
இருந்த மன்னன் மேல் எடுத்த மாற்றமும் – சூளாமணி:7 589/1
எடுத்த மாருதம் எறிதலின் நெகிழ்ந்தன சிகழிகை இணரோடும் – சூளாமணி:8 886/1
அங்கண் அயிராவணம் இரண்டு உடன் எடுத்த
மங்கல மணி கலச நீர் சொரிய ஆடி – சூளாமணி:8 1088/1,2
வரை எடுத்த மாணிக்க நீள் கடக கையால் – சூளாமணி:9 1520/1
விரை எடுத்த பூம் தார் விறல் வேந்தர் அஞ்சி – சூளாமணி:9 1520/3
புரை எடுத்த மா மகர பொன் முடிகள் சாய்த்தார் – சூளாமணி:9 1520/4
மேல்


எடுத்ததன் (1)

எல்லை_இல் குண தலைவர் இலக்கணம் என்று எடுத்ததன் மேல் – நீலகேசி:2 178/3
மேல்


எடுத்தல் (1)

உரிய வகையால் உவந்து ஆங்கு எடுத்தல்
அரிய முழம் மூன்று அளவாம் பொழுதும் – நீலகேசி:6 705/2,3
மேல்


எடுத்தலும் (1)

குன்றம் ஒன்று எடுத்தலும் கொணர்ந்து கூறினார் – சூளாமணி:9 1509/3
மேல்


எடுத்தவன் (1)

அற பெரு மலை பொறை எடுத்தவன் அடி-கண் – யசோதர:5 268/2
மேல்


எடுத்தன (2)

தோரணம் எடுத்தன துதைந்த வெண் கொடி – சூளாமணி:11 1870/2
இனைய கேள் என்று எடுத்தன சொல்லுமே – நீலகேசி:3 242/4
மேல்


எடுத்தனள் (1)

இன்புறும் வகையினில் எடுத்தனள் உரைத்த பின் விடுக்கலுற்றாட்கு – நீலகேசி:9 853/2
மேல்


எடுத்தனன் (3)

எடுத்தனன் இலங்கு சாதி எழிலொடு திகழுமேனும் – சூளாமணி:5 253/1
எடுத்தனன் இரத்தினக்கிரீவன் என்பவே – சூளாமணி:9 1419/4
இன்னன கேள் என்று எடுத்தனன் சொல்லும் – நீலகேசி:7 734/4
மேல்


எடுத்தாள் (1)

கட்டுரை எடுத்தாள் கயல்_கண்ணினாள் – நீலகேசி:10 861/4
மேல்


எடுத்தான் (1)

கோடி சிலை எடுத்தான் கோள் அரிமா வாய் போழ்ந்தான் – சூளாமணி:10 1660/1
மேல்


எடுத்திட்டவை (1)

அள்ளுமாறும் அணல் எடுத்திட்டவை
மெள்ள மெள்ள விழுங்கும் அவைகளும் – நீலகேசி:3 237/3,4
மேல்


எடுத்திட்டு (1)

பொய்-பால் இன்றி எடுத்திட்டு புடைத்தும் பெயர்த்தும் பொருதனவே – சூளாமணி:9 1348/4
மேல்


எடுத்திட (1)

அலங்கலான் எடுத்திட அகழ்ந்து எழுந்த அ – சூளாமணி:9 1514/3
மேல்


எடுத்திடுகோ (1)

மலை எடுத்திடுகோ மா நிலம் பிளக்கோ மறி கடல் அற இறைத்திடுகோ – சூளாமணி:9 1318/1
மேல்


எடுத்திடுவாய் (1)

மலை எடுத்திடுவாய் மா நிலம் பிளப்பாய் மறி கடல் அற இறைத்திடுவாய் – சூளாமணி:9 1320/1
மேல்


எடுத்து (33)

எரி பொன் அணி காட்டு என எடுத்து முன்பு வைத்தனர் – உதயணகுமார:2 141/2
கரும் குழல் நெடு வேல்_கண்ணாள் காரிகை பந்து எடுத்து
பெரும் கலன் இனிதின் ஆர்ப்ப பெய் வளை கலகலென்ன – உதயணகுமார:4 226/1,2
மூன்று_பத்து_இரண்டு நல் மூரி பந்து எடுத்து உடன் – உதயணகுமார:4 231/1
ஏந்தினள் எடுத்து அடிக்க இறை வளை ஒலிவிட – உதயணகுமார:4 234/2
பறை இடி முரசம் ஆர்ப்ப பாங்கினால் எடுத்து வந்து – நாககுமார:2 52/3
அம்பின் வாய் விழும் அண்டம் எடுத்து அவன் – யசோதர:3 163/1
புடை வாசம்கொள மாலம் பூம் கவரி எடுத்து எறிய – சூளாமணி:4 170/3
உளர்ந்தனன் உணர்வின் ஊக்கி உரைக்கிய எடுத்து கூறும் – சூளாமணி:6 530/4
எடுத்து உரை கெடாத முன்னம் கேசரன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:6 562/4
எடுத்து உரை கொடுத்தனன் இளைய காளையே – சூளாமணி:7 683/4
பரவை வெண் கொடி எடுத்து நம் படைக்கு எதிர் எழுவது ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 882/4
அணி தகை பாகர் பண்ணி கொடி எடுத்து அருகு சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 913/4
அம் பொன் செய் கொடுஞ்சி நெற்றி கொடி எடுத்து அணைந்த அன்றே – சூளாமணி:8 914/4
எற்று நீ வந்தது என்றாற்கு இது எனா எடுத்து சொன்னாள் – சூளாமணி:8 1014/4
நெறி ஆர் நிரை மாவொடு தேர்கள் எடுத்து
எறியா உதையா நுதல் ஏறு கரம் – சூளாமணி:9 1237/1,2
பொன்னை அணி கொண்ட புனை கேடகம் எடுத்து
மின்னை உமிழ்கின்ற சுடர் வாள் மிளிர வீசி – சூளாமணி:9 1285/1,2
கை-பால் எடுத்து கறை மருப்பு மிடைந்து கண்கள் எரி சிந்தி – சூளாமணி:9 1348/2
மெய்-பால் எடுத்து குத்தியும் மெய் விலங்கி பாய்ந்தும் ஒன்றொன்றை – சூளாமணி:9 1348/3
எடுத்து மறிக்கப்பட்டான் போல் இலங்கு பூணும் ஆரமும் தேம் – சூளாமணி:9 1350/3
எரிந்தனன் இறுவரை எடுத்து மேல்செல – சூளாமணி:9 1420/3
ஆதி நாள் அரசியல் நீதி ஆங்கு எடுத்து
ஓதினார் புலவர்கள் ஓதும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1507/1,2
இந்திரன்_அன்னாற்கு எடுத்து உரைக்கின்றான் – சூளாமணி:11 1919/4
இறுதி_இலா பேர்_இன்பம் எய்தும் ஆறு எடுத்து உரைத்தான் – சூளாமணி:11 2068/3
இனல்_இலான் இ உரை எடுத்து செப்பினான் – சூளாமணி:12 2080/4
கணங்கள் தாம் பல கடன் சொல்லி கலந்து எடுத்து ஏத்தி – நீலகேசி:1 60/2
உத்தியால் எடுத்து ஓதும் ஒன்பதனோடு ஒட்டலவால் – நீலகேசி:4 292/2
தலை எடுத்து வாய் திறப்பதாம் இவை ஓ காணீர் – நீலகேசி:5 471/4
இல்லவே என தெருட்டுவன் எடுத்து உரை என தான் – நீலகேசி:5 483/2
ஏசுவன் கேள் யான் எடுத்து இனி என்றாள் – நீலகேசி:5 579/4
என்றே பலவா எடுத்து உரைப்பது என் செய்ய – நீலகேசி:6 693/2
எய்த உணர்ந்து இங்கு எடுத்து உரை என்றாள் – நீலகேசி:7 756/4
இ வகை-தம்மை எடுத்து உரை என் செயும் – நீலகேசி:7 763/2
திண் பதத்தில் தெருட்டி எடுத்து இரீஇ – நீலகேசி:10 890/2
மேல்


எடுத்துக்கொண்டு (3)

எம் குல நிலைமை யானும் உரைப்பன் என்று எடுத்துக்கொண்டு
பொங்கு அலர் பிணையலான்-தன் புரோகிதன் புகலலுற்றான் – சூளாமணி:6 550/3,4
ஆடு இயல் எடுத்துக்கொண்டு ஆங்கு அந்தணன் ஆடுகின்றான் – சூளாமணி:10 1566/4
இனி இது பெயர்த்தும் நீயே உரை என எடுத்துக்கொண்டு
துனி வளர் இலங்கு வேலான் கழல் அடி தொழுது சொன்னான் – சூளாமணி:10 1697/3,4
மேல்


எடுத்தும் (2)

ஆதரவில் நல் மகனை அன்புற எடுத்தும்
போதம் மிக புல்லிய பின் போந்தனர் மனைக்கே – நாககுமார:5 155/2,3
இல்லாத கோட்டை உளதாக எடுத்தும் என்று – நீலகேசி:4 405/1
மேல்


எடுத்துரைக்கலுற்றான் (1)

இனை வகைய கேள் என்று எடுத்துரைக்கலுற்றான் – நீலகேசி:5 641/4
மேல்


எடுத்துரைத்தாள் (2)

இவ்வகையால் அருள் செய்யும் என்பதனை எடுத்துரைத்தாள்
கொவ்வை அம் துவர் செவ்வாய் குண்டலமாகேசியே – நீலகேசி:2 186/3,4
இயற்கையது அன்று நின் வேதம் என்று ஏதுவின் எடுத்துரைத்தாள்
புயல் திறல் இகலிய கூந்தலின் பெயர் உடை புலமையினாள் – நீலகேசி:9 831/3,4
மேல்


எடுத்துரைத்தி (1)

இயலாதனவே எடுத்துரைத்தி என்றாள் – நீலகேசி:5 648/4
மேல்


எடுத்துரைப்பான் (1)

என கேட்டு ஆங்கு எடுத்துரைப்பான் இந்திரர்கள் தொழப்படுவான் – நீலகேசி:4 288/1
மேல்


எடுத்துரைப்பின் (2)

பிறை பிறப்பும் பிள்ளைகள்-தம் பிறப்பினையும் எடுத்துரைப்பின்
மறைபொருள்கள் வெளிப்பட்டாம் மன்னும் தாம் கருதுபவால் – நீலகேசி:2 198/1,2
இ இரண்டும் வேண்டுதல் எமக்கு இல்லை எடுத்துரைப்பின்
ஐ_வினை இல் நிலை தோற்றம் நாசம்-தான் நாட்டுங்கால் – நீலகேசி:4 311/3,4
மேல்


எடுத்துரையும் (1)

இது போல என்பேன் எடுத்துரையும் கேள் நீ – நீலகேசி:5 643/4
மேல்


எடுத்தெடுத்து (1)

இ படை நிலைமை ஓரான் எடுத்தெடுத்து இயம்புகின்றான் – சூளாமணி:9 1182/4
மேல்


எடுப்ப (4)

கை நிலம் புக நுழைந்து எடுப்ப கல்லென – சூளாமணி:9 1513/1
கழுமிய நிலம் விட எடுப்ப கார் வரை – சூளாமணி:9 1515/3
மலை ஓர் அனைய மாடம் எடுப்ப
இலையே உயிர் என்று இறந்த நினைப – நீலகேசி:3 253/2,3
எம் பள்ளி-தாம் சென்று எடுப்ப எனின் அது – நீலகேசி:4 338/2
மேல்


எடுப்பது (1)

மற படை எடுப்பது என் மாலை மற வேலோய் – யசோதர:5 268/4
மேல்


எடுப்பலும் (1)

எண்ணினன் எடுப்பலும்
கண்ணி அஃது கருதி மா – சூளாமணி:9 1375/1,2
மேல்


எடுப்பான் (1)

உரை எடுப்பான் போல் நிமிர்ந்து நோக்காது நிற்ப – சூளாமணி:9 1520/2
மேல்


எண் (54)

ஈரெண்ணாயிரம் எண் வரை யானையும் – உதயணகுமார:1 43/1
இறந்தன இறந்த_காலத்து எண்_இறந்தனகள் எல்லாம் – யசோதர:1 36/4
வீங்கிய கரும கேட்டின் விரிந்த எண்_குணத்தர் ஆகி – யசோதர:1 52/3
எண் பெற்ற தவம் யார் பெற்றார் யான் பெற்ற பேறு இது என்றான் – யசோதர:2 113/4
இனைய ஆகிய சிந்தைகள் எண்_இலா – யசோதர:3 204/1
நினைந்த எண்_குணங்களோடு நிருமல நித்தம் ஆகி – யசோதர:4 233/2
எண்_இல் வான்_உலகத்து இரண்டாவதில் இமையவர்-தாம் ஆனார் – யசோதர:5 325/4
ஆசு_இல் எண்_குணன் அவதியொடு அமைந்தனர் அலை கடல் அளவு எல்லாம் – யசோதர:5 328/3
எண்_இல் ஆங்க விளைவன ஈட்டமும் – சூளாமணி:1 29/3
எண்ணினர் எண் அகப்படாத செய்கையான் – சூளாமணி:2 52/1
இது நமக்கு இசைக்க என எண்ணும் எண்_இலார் – சூளாமணி:2 58/2
எண்_இலா சுடர் சுட விரிந்தும் நாண் விடா – சூளாமணி:3 83/3
எண்_இலா புகழான் இனிது ஆண்ட நாள் – சூளாமணி:4 143/2
எண்_அரும் தகைத்து என இறைவன் எண்ணினான் – சூளாமணி:4 228/4
எண் ஆர் இன்ப காதலி ஆகி இயல்கின்றாள் – சூளாமணி:5 315/3
ஏவலாய் விரிந்தவை எண்_இறந்தவே – சூளாமணி:5 388/4
எண் தரளம் பவழக்கொடி ஈட்டமும் – சூளாமணி:7 664/2
எண் இயல் கொடி மிடைந்து இருண்டு பாங்கு எலாம் – சூளாமணி:8 952/2
எண் அதிர் மனத்தினாட்கு தோழி மற்று இதனை சொன்னாள் – சூளாமணி:8 977/4
எண் மிசை இவரும் போழ்தின் இது என அவளும் சொன்னாள் – சூளாமணி:8 1018/4
எண் திசையும் எங்கும் இடம் இன்றி மிடைவுற்றார் – சூளாமணி:8 1086/3
எண் திசையும் இருள் கூர இழிந்தார் – சூளாமணி:9 1231/4
இலை ஏர் அயில் வாளியொடு எண் திசையும் – சூளாமணி:9 1234/1
என்று தொடுத்தன எண்_இலவாம் சரம் – சூளாமணி:9 1245/2
எண் மிசை இன்றி இருண்டனவோ என – சூளாமணி:9 1246/3
எண் இனி நமக்கு எளிதாவது இல்லையே – சூளாமணி:9 1267/4
எண் திசை மருங்கும் இடைநிலத்திடையும் இருள் கெழு விசும்பினது அகமும் – சூளாமணி:9 1324/3
எண் இடை இடும் இடம் இன்றி எங்கணும் – சூளாமணி:9 1393/3
எண் அரும் பெரும் கவின் இளையர் எய்தினார் – சூளாமணி:10 1691/4
எண் மலை சிலம்பிடை இறைகொண்டு ஈண்டினார் – சூளாமணி:10 1769/4
எண் தங்கு மணியன இயற்றப்பட்டவே – சூளாமணி:10 1779/4
எண் திசையும் ஏத்து ஒலியொடு இன் ஒலிகள் செல்ல – சூளாமணி:10 1797/3
எண் அகன் புகழினாரை எழில் ஒளி துளும்ப ஆட்டி – சூளாமணி:10 1829/3
இற்று அவரது எண் வகையாம் இவர்க்கு என்றும் இல்லாத – சூளாமணி:11 2041/3
சோதியும் பேர் எண்_குணனும் துப்புரவும் துன்னுவரே – சூளாமணி:11 2047/4
கடை_இல் எண்_குணத்தது காம ராகர்கள் – சூளாமணி:12 2073/1
எண்கள் தாம் நவின்ற ஈர் எண் கொடி மதில் கோட்டை கட்டி – சூளாமணி:12 2116/3
கீழார் அலி கண் முழு செவி கிண்ணர்கள் எண்_இகந்த – நீலகேசி:1 76/3
எண்_இல் பல் கோடியவாய் அ இரண்டொடு மூக்கு உடைய – நீலகேசி:1 79/2
எண் தவ பலவுமே – நீலகேசி:1 95/4
எண்_இல் பல் வலையினும் இழக்கும் அ உயிர்களே – நீலகேசி:1 104/4
என் பெற்றும் ஏத்தல்_இலராய் எண் மயத்து நீங்கல் – நீலகேசி:1 122/3
கங்குல் எண் இல்லம் கவலை செய் காட்டுள் – நீலகேசி:1 142/2
எண் துகளும் எரிப்போய் நின பாதம் – நீலகேசி:1 144/3
ஆம் என்று ஐ என வியந்து ஆங்கு அன்ன ஆயிரத்தோர் எண்
நாம நல் இசை தொடுத்து நாத கீதங்களை நவிற்றும் – நீலகேசி:2 153/3,4
பற்று யாவதும் இலையாய் பரந்த எண் செல்வமும் உடையை – நீலகேசி:2 160/3
எண்_இலா பல கந்தம் இடையறா என்று உரைப்பின் – நீலகேசி:2 200/1
துன்று நீள் மணி தூண் அணிந்து எண் என – நீலகேசி:3 236/2
எண் ஆர்ந்த காரங்கள் இல்லகத்தே பயின்றாயேல் – நீலகேசி:4 280/3
எண் திசையும் பரந்து இசைப்ப ஈது உனக்கே தெரியாதோ – நீலகேசி:4 282/2
சித்தி அகத்து சிதைவு_இல் எண் தன்மையின் – நீலகேசி:4 458/3
கண்டிலை நீ மெய்ம்மை காழ்ப்பட்டு நின்ற கன உயிர்க்கு எண்
உண்டு எனின் இல்லை அகன் தடுமாற்றம் உலப்பு_இன்மை போல் – நீலகேசி:6 716/3,4
என்றனை எண் முறை அன்றி மற்று ஈண்டுபு – நீலகேசி:7 779/3
எண் திசை அவன்-வயின் பிறக்கும் என்பவேல் – நீலகேசி:8 795/3
மேல்


எண்-தனை (1)

எண்-தனை ஆக்கி இட வகையுள் பொருள் ஈறு சொல்லி – நீலகேசி:6 716/1
மேல்


எண்_குணங்களோடு (1)

நினைந்த எண்_குணங்களோடு நிருமல நித்தம் ஆகி – யசோதர:4 233/2
மேல்


எண்_குணத்தது (1)

கடை_இல் எண்_குணத்தது காம ராகர்கள் – சூளாமணி:12 2073/1
மேல்


எண்_குணத்தர் (1)

வீங்கிய கரும கேட்டின் விரிந்த எண்_குணத்தர் ஆகி – யசோதர:1 52/3
மேல்


எண்_குணன் (1)

ஆசு_இல் எண்_குணன் அவதியொடு அமைந்தனர் அலை கடல் அளவு எல்லாம் – யசோதர:5 328/3
மேல்


எண்_குணனும் (1)

சோதியும் பேர் எண்_குணனும் துப்புரவும் துன்னுவரே – சூளாமணி:11 2047/4
மேல்


எண்_அரும் (1)

எண்_அரும் தகைத்து என இறைவன் எண்ணினான் – சூளாமணி:4 228/4
மேல்


எண்_இகந்த (1)

கீழார் அலி கண் முழு செவி கிண்ணர்கள் எண்_இகந்த
ஊழாம் பிறப்பும் உவ்வாதம்_அல்லார் உரு ஒப்பினரே – நீலகேசி:1 76/3,4
மேல்


எண்_இல் (4)

எண்_இல் வான்_உலகத்து இரண்டாவதில் இமையவர்-தாம் ஆனார் – யசோதர:5 325/4
எண்_இல் ஆங்க விளைவன ஈட்டமும் – சூளாமணி:1 29/3
எண்_இல் பல் கோடியவாய் அ இரண்டொடு மூக்கு உடைய – நீலகேசி:1 79/2
எண்_இல் பல் வலையினும் இழக்கும் அ உயிர்களே – நீலகேசி:1 104/4
மேல்


எண்_இலவாம் (1)

என்று தொடுத்தன எண்_இலவாம் சரம் – சூளாமணி:9 1245/2
மேல்


எண்_இலா (4)

இனைய ஆகிய சிந்தைகள் எண்_இலா
வினையின் ஆகிய வெம் துயர் தந்திட – யசோதர:3 204/1,2
எண்_இலா சுடர் சுட விரிந்தும் நாண் விடா – சூளாமணி:3 83/3
எண்_இலா புகழான் இனிது ஆண்ட நாள் – சூளாமணி:4 143/2
எண்_இலா பல கந்தம் இடையறா என்று உரைப்பின் – நீலகேசி:2 200/1
மேல்


எண்_இலார் (1)

இது நமக்கு இசைக்க என எண்ணும் எண்_இலார்
நொதுமலர் வெருவுறா நுவற்சியாளர் பின் – சூளாமணி:2 58/2,3
மேல்


எண்_இறந்தவே (1)

ஏவலாய் விரிந்தவை எண்_இறந்தவே – சூளாமணி:5 388/4
மேல்


எண்_இறந்தனகள் (1)

இறந்தன இறந்த_காலத்து எண்_இறந்தனகள் எல்லாம் – யசோதர:1 36/4
மேல்


எண்கள் (2)

எண்கள் தாம் நவின்ற ஈர் எண் கொடி மதில் கோட்டை கட்டி – சூளாமணி:12 2116/3
எண்கள் தாம் உடைய எண்மர் குறும்பரை எறிந்து வீழ்த்தார் – சூளாமணி:12 2116/4
மேல்


எண்களுக்கு (1)

எண்களுக்கு இசைவு_இலாத இறைவியாம் இவள்-தன் செய்கை – யசோதர:2 154/1
மேல்


எண்களையின்று (1)

எண்களையின்று இடர் எய்தும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1966/4
மேல்


எண்ண (1)

எண்ண சந்தங்கள் பட சுமந்து இளையவர் இசைந்தார் – சூளாமணி:6 468/4
மேல்


எண்ணப்பட்டதும் (1)

என்பதும் எனைத்து என எண்ணப்பட்டதும்
வன்பு இதன் குணம் இது என்னப்பெற்றதும் – நீலகேசி:8 801/2,3
மேல்


எண்ணம் (7)

விரவிய தவத்தனாக வேண்டுவது எண்ணம் என்றான் – உதயணகுமார:1 22/4
எண்ணம் வந்து நல் எழில் பெரும்மகன் – உதயணகுமார:6 309/1
ஊன் உயிர் இன்பம் எண்ணி எண்ணம் மற்று ஒன்றும் இன்றி – யசோதர:2 140/3
எண்ணம்_இல் இசோதரனொடு அன்னை இவர் முன் நாள் – யசோதர:5 297/1
எரி தவழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் எண்ணுவது எண்ணம் என்றான் – சூளாமணி:5 274/4
ஏதம் உண்டு எனும் எண்ணம்_இல்லாதவன் – சூளாமணி:7 641/4
எழுவினம் உரைப்பின் இ எண்ணம் என்பவே – சூளாமணி:9 1508/4
மேல்


எண்ணம்-அது (1)

எண்ணம்-அது அலாமை பண்ணும் இற்பிறப்பு இடிய நூறும் – யசோதர:2 126/1
மேல்


எண்ணம்_இல் (1)

எண்ணம்_இல் இசோதரனொடு அன்னை இவர் முன் நாள் – யசோதர:5 297/1
மேல்


எண்ணம்_இல்லாதவன் (1)

ஏதம் உண்டு எனும் எண்ணம்_இல்லாதவன் – சூளாமணி:7 641/4
மேல்


எண்ணமோடு (1)

இன்னன் ஆக என்று எண்ணிய எண்ணமோடு
அன்னன் ஆதலினால் அவன் மேல் பிறர் – சூளாமணி:5 341/2,3
மேல்


எண்ணல் (3)

ஏதிலார் உணர்வினால் எண்ணல் ஆவது அன்று – சூளாமணி:4 232/2
இந்திரன் அனைய நீரோய் இனி பிறிது எண்ணல் வேண்டா – சூளாமணி:5 361/1
எண்ணல் ஆவது இல்லையே – நீலகேசி:1 98/4
மேல்


எண்ணலன் (2)

இறுதியேல் என்றும் இந்திரன் எண்ணலன்
மறுதி இன்மையின் மாண்_இழை நீ எங்கு – நீலகேசி:2 211/2,3
எருது பால் இன்மை எண்ணலன் தும்மலே – நீலகேசி:2 213/1
மேல்


எண்ணலும் (2)

எண்ணலும் தகுவது அன்றால் இவன் பணி அகற்றல் ஆற்றா – சூளாமணி:5 348/2
நகை_இல் தீ_மனத்தாரை நண்பு எண்ணலும்
முகையின் வேய்ந்த மென் மொய் மலர் கண்ணியாய் – சூளாமணி:7 647/2,3
மேல்


எண்ணலே (1)

புறப்படுத்திடுவன் உன் பொருளுள் எண்ணலே – நீலகேசி:8 814/4
மேல்


எண்ணற்க (1)

தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க என்பதனை – நீலகேசி:2 181/1
மேல்


எண்ணா (1)

இருளுடை உள்ளமொடு ஏதங்கள் எண்ணா
அருள்_இலவரும் அவை நனி ஆவார் – சூளாமணி:11 1968/3,4
மேல்


எண்ணாது (3)

இடுக்கண் வந்து உறவும் எண்ணாது எரி சுடர் விளக்கின் என்-கொல் – யசோதர:1 62/1
எண்ணாது உணர்ந்தானை ஏத்த தொடங்கினாள் – நீலகேசி:6 659/4
இரவு இடை நல் மணி போலும் எண்ணாது உணர்ந்தான் – நீலகேசி:6 665/1
மேல்


எண்ணாதே (1)

எண்ணாதே இந்திய கோள் எய்தாமை வேண்டும் – நீலகேசி:6 688/4
மேல்


எண்ணாயிரம் (4)

ஏறு பந்தின் எற்றிக்கை எண்ணாயிரம் அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 237/4
மற்றும் எண்ணாயிரம் பேர் மன்னனுக்கு இனிய மாதர் – நாககுமார:1 10/1
தழுவின சனபதம் ஈர்_எண்ணாயிரம் – சூளாமணி:9 1508/2
தெய்வங்கள் செப்பின் ஈர்_எண்ணாயிரம் திசை நின்று ஓம்ப – சூளாமணி:10 1559/1
மேல்


எண்ணாயிரமான (1)

அதிக எண்ணாயிரமான தேவியர் – உதயணகுமார:5 294/4
மேல்


எண்ணாயிரர் (3)

மற்றும் தேவியர் மன்னும் எண்ணாயிரர்
வெற்றி வேந்தன் விழைந்து உறுகின்ற நாள் – நாககுமார:1 28/1,2
மை_அறு மன்னர் ஈர்_எண்ணாயிரர் வணங்க வான் மேல் – சூளாமணி:10 1559/2
மன்னவர் மகளிர் ஈர்_எண்ணாயிரர் மயிலொடு ஒப்பார் – சூளாமணி:10 1560/1
மேல்


எண்ணாயிரவர் (1)

எரி பொன் முடி மன்னர்கள் எண்ணாயிரவர் சூழ – நாககுமார:5 161/3
மேல்


எண்ணார் (1)

இழுக்கலுறு தீ_கதியில் உய்க்கும் என எண்ணார்
விழு குலங்கள் மாசுபடும் என்பதனை வேண்டார் – நீலகேசி:1 108/1,2
மேல்


எண்ணி (40)

எம் இறையது வேழம் என எண்ணி
தம்மில் ஓடி உதையற்கு உரைத்தலும் – உதயணகுமார:1 46/1,2
வாளொடு கை வில் ஏந்தி வயந்தகன்-தன்னோடு எண்ணி
தோள் அன தோழன் கூட தூபத்துக்கு ஏற்ற வத்தும் – உதயணகுமார:1 84/1,2
நீங்கிடம் இது என்று எண்ணி நிலை மதில் ஏறி போக – உதயணகுமார:1 86/1
வெற்றி நல் வேந்தனோடு வினவினார் அமைச்சர் எண்ணி
இ தினம் நகரம் பட்ட விடர்-அது விலக்கல் நல்ல – உதயணகுமார:1 92/2,3
நாகத்தின் நகர் அழிந்த நடுக்கங்கள் தீர எண்ணி
போக நல் நீரில் ஆட புரத்தினில் இனிது உரைத்தான் – உதயணகுமார:1 109/3,4
மன்னவன்-தன்னோடு எண்ணி மாநகர் திரண்டு சென்று – உதயணகுமார:1 110/1
குறைபெறு வேட்கை கேட்ட கொற்றவன் மனத்தின் எண்ணி
அறை புகழ் அமைச்சர்-தம்மை அழைத்தனன் வினவினானே – உதயணகுமார:5 243/3,4
கற்பு உடை மனத்தில் எண்ணி காணற்கு அரிதாகவே – உதயணகுமார:6 367/3
கால் மிசை வீழ எண்ணி காண்டற்கு நின்றாள் என்று – நாககுமார:1 35/2
அரிய நல் பரமன் கோயில் அன்புடன் போக எண்ணி
விரி நிற மலரும் சாந்தும் வேண்டிய பலவும் ஏந்தி – நாககுமார:2 50/2,3
நாகத்தின் சிரசின் மீது நன்மையில் தரித்து என்று எண்ணி
நாக நல் குமரன் என்று நர_பதி நாமம் செய்தான் – நாககுமார:2 53/1,2
என மனத்து எண்ணி நெஞ்சத்து இரங்கியும் மன்னன் ஏவல்-தனை – யசோதர:1 30/1
சிறந்ததை இது என்று எண்ணி செம்மையே செய்ய தாமே – யசோதர:1 36/3
திண்மையும் உடைய வல்ல சிந்தையின் என்பது எண்ணி
அண்ணல் நீ அருளி செய்தாய் அன்றி நல் அறத்தில் காட்சி – யசோதர:1 47/2,3
விண்ணினுக்கு உளது என்று எண்ணி வெய்து உயிர்த்து உய்தல் செல்லாள் – யசோதர:2 95/3
துன்னும் வாய் அவளோடு எண்ணி தோழியும் உன்னினாளே – யசோதர:2 102/4
ஆயிடை அரசன் உள்ளத்து அரசினை விடுப்ப எண்ணி
தாய் அமர் கோயில் எய்தி சந்திரமதி-தன் முன்னர் – யசோதர:2 132/1,2
யான் உயிர் வாழ்தல் எண்ணி எளியவர்-தம்மை கொல்லின் – யசோதர:2 140/1
ஊன் உயிர் இன்பம் எண்ணி எண்ணம் மற்று ஒன்றும் இன்றி – யசோதர:2 140/3
எல்லை_இல இதுஇது என எண்ணி ஒரு நாவில் – யசோதர:5 296/3
என்று தன் மனத்தினான் எண்ணி ஈண்டு சீர் – சூளாமணி:4 238/1
மான கோதை மாசு_அறு வேலோய் வரவு எண்ணி
நான கோதை நங்கை பிறந்த நாளானே – சூளாமணி:5 310/1,2
மெய்யா மேவும் மேதகுவானை மிக எண்ணி
கொய்யா விம்மும் கொங்கு அலர் தாரோய் கொடு என்றான் – சூளாமணி:5 318/3,4
என்று தன் மனத்தின் எண்ணி இலங்கு கோல் கையர் ஆகி – சூளாமணி:7 671/1
பெரியவன் தமரோடு எண்ணி கடிவினை பெருக்கலுற்றான் – சூளாமணி:8 829/4
என்று தன் மனத்தில் எண்ணி இயைந்தவா முகமன் சொல்லி – சூளாமணி:9 1144/3
என் அவன் உவப்பது என்று எண்ணி வம்-மினே – சூளாமணி:9 1215/4
எய்யலுற்ற பகழியையும் எண்ணி வேந்தன் எதிர் செறுப்பான் – சூளாமணி:9 1345/2
எண்ணி ஆங்கு இகந்த பின்னை இறகு பெய்து எழுங்கள் போலாம் – சூளாமணி:9 1446/2
இங்கு உலா விளங்கமாட்டேன் இனி என எண்ணி வெய்யோன் – சூளாமணி:9 1544/3
மன்னவன் மறைந்தது எண்ணி மாபெருந்தேவி மற்று அ – சூளாமணி:10 1631/1
உரிமையோடு இருந்த போழ்தின் உணர்த்துதற்கு உரித்து என்று எண்ணி
திருமுகம் தொழுது காட்ட தேவி-தன் மருங்கு நின்ற – சூளாமணி:10 1696/1,2
இன்னன பலவும் சிந்தித்து இருந்தது மிகை என்று எண்ணி
மன்னவன் உழையர்-தம்மால் மந்திரத்தவரை கூவி – சூளாமணி:11 1852/1,2
ஏவல் சிலை மன்ன எண்ணி உணர் நீ – சூளாமணி:11 1976/4
என்னும் இ நான்கு என எண்ணி உணர் நீ – சூளாமணி:11 1991/4
இங்கு இருவர் செய்கை-தமை எண்ணி அறிவாய் நீ – சூளாமணி:11 2025/2
இரந்து ஓர் வல் தெய்வம் கொணர்ந்து இவன் கடிதும் என்று எண்ணி – நீலகேசி:1 43/4
எ கோளும் இல் என்பாய் யாண்டு எண்ணி ஏத்துதியால் – நீலகேசி:4 298/3
என்று சிந்தித்து அழிப்பன் என எண்ணி
நன்றி_இல் தொழில் தோற்ற நவையினால் – நீலகேசி:5 541/2,3
தேவனை இவன் தேவன் என எண்ணி
பாவனையில் பணியும் மனத்தனாய் – நீலகேசி:5 542/1,2
மேல்


எண்ணிடை (1)

எண்ணிடை உணரும் மாந்தர்க்கு இடை தெரி அரியது ஒன்றால் – சூளாமணி:8 970/3
மேல்


எண்ணித்-தான் (1)

ஏத ஊதியம் இல் என எண்ணித்-தான் – நீலகேசி:10 854/4
மேல்


எண்ணிய (6)

எண்ணிய கருமம் எல்லாம் இயைபுடனாக பின்னும் – உதயணகுமார:6 304/3
எண்ணிய துணிந்து செய்யும் சூழ்ச்சியும் இல்லை அன்றே – சூளாமணி:5 242/4
இன்னன் ஆக என்று எண்ணிய எண்ணமோடு – சூளாமணி:5 341/2
எண்ணிய வண்ண மாலை எழில் நகர் எல்லை எல்லாம் – சூளாமணி:8 922/3
எண்ணிய வாயில்கள் இன்னும் உளவே – சூளாமணி:11 2007/4
எண்ணிய முத்தேவர்களும் இவர் மடந்தையவரும் ஆய் – சூளாமணி:11 2046/1
மேல்


எண்ணியும் (1)

எண்ணியும் உணர்தலால் இலை சுமக்கும் ஒருவன் போல் – நீலகேசி:2 193/3
மேல்


எண்ணியே (2)

செம்மை எண்ணியே செப்பி விட்டனன் – உதயணகுமார:5 283/3
வேந்தன் எண்ணியே வெறுத்து மாதரை – உதயணகுமார:6 308/3
மேல்


எண்ணில் (3)

எண்ணில் ஆங்கு அது திரு எதிர்ந்த வண்ணமே – சூளாமணி:5 383/4
எண்ணில் யார் நினை உணர்வார் இறைவர்-தம் இறைவர்க்கும் இறைவா – நீலகேசி:2 159/4
இரு பிண்டம் மு பிண்டம் எண்ணில் பல் பிண்டம் – நீலகேசி:5 640/1
மேல்


எண்ணிலள் (1)

எண்ணிலள் இகழ்ந்திடும் யாவர்-தம்மையும் – சூளாமணி:12 2083/3
மேல்


எண்ணிலன் (1)

இழந்த பூமி எண்ணிலன் இனிய போகத்து அழுந்தலும் – உதயணகுமார:2 129/1
மேல்


எண்ணிலாய (1)

எண்ணிலாய சாயல் அம் இடா மணல் பிறங்கல் மேல் – சூளாமணி:7 791/2
மேல்


எண்ணிலார் (1)

என்னரேனும் இன்னாதன எண்ணிலார் – சூளாமணி:5 341/4
மேல்


எண்ணிற்று (1)

இரிவனர் ஓடுவாருள் நம்மையும் எண்ணிற்று என்பார் – சூளாமணி:9 1190/4
மேல்


எண்ணின் (3)

இனையது பிறவி மாலை எமரதும் எமதும் எண்ணின்
இனையது வினைகள் பின் நாள் இடர்செய்த முறைமை-தானும் – யசோதர:5 320/1,2
இன்று நாம் அவலித்து என்னை இனி செய்வது எண்ணின் நல்ல – சூளாமணி:7 670/2
எண்ணின் உணர்வோடு குறி இ வகைய என்னில் – நீலகேசி:5 524/2
மேல்


எண்ணினர் (1)

எண்ணினர் எண் அகப்படாத செய்கையான் – சூளாமணி:2 52/1
மேல்


எண்ணினன் (3)

மிஞ்சி நெஞ்சில் அன்புடன் மீண்டுவர எண்ணினன்
உஞ்சைநகர்க்கு அரசன் கேட்டு உள்ளகத்து அழுங்கினன் – உதயணகுமார:2 126/1,2
தம் இல் எண்ணினன் சார்ந்து காண்க என – உதயணகுமார:5 283/2
எண்ணினன் எடுப்பலும் – சூளாமணி:9 1375/1
மேல்


எண்ணினார் (1)

அரசவை மண்டபம் அடைவது எண்ணினார் – சூளாமணி:3 90/4
மேல்


எண்ணினாரே (1)

இனையது பட்டது இன்று என்று இளையரும் எண்ணினாரே – யசோதர:1 30/4
மேல்


எண்ணினாள் (1)

பின் அது முடிப்பது ஓர் பெருமை எண்ணினாள் – சூளாமணி:4 205/4
மேல்


எண்ணினான் (4)

இழந்த மிக்கு அரசியல் கைகூடும் என எண்ணினான் – உதயணகுமார:2 129/4
எண்_அரும் தகைத்து என இறைவன் எண்ணினான் – சூளாமணி:4 228/4
குழையவன் குமரி-தன் கருமம் எண்ணினான் – சூளாமணி:5 380/4
ஏதம் ஆக எண்ணினான் – சூளாமணி:9 1374/4
மேல்


எண்ணினானே (1)

இனியவள்_அல்லள் என்-கொல் என மனத்து எண்ணினானே – யசோதர:2 116/4
மேல்


எண்ணினும் (1)

எண்ணினும் ஏனை எழுத்தினும் மிக்கு ஆங்கு இருந்தவர் முன் – நீலகேசி:6 679/2
மேல்


எண்ணினுள் (1)

எண்ணினுள் தலை-கண் வைத்த கண் அஃது இல்லை ஆயின் – சூளாமணி:5 268/3
மேல்


எண்ணுக (1)

இகழ்ச்சியில் கெடுவார்களை எண்ணுக
மகிழ்ச்சியுள் மதி மைந்துறும் போது என – சூளாமணி:7 628/1,2
மேல்


எண்ணுங்கால் (2)

எண்ணுங்கால் என் பேதை என உரைக்கும் அவன் ஒத்தாள் – நீலகேசி:2 191/4
எண்ணுங்கால் இன்னும் நீ எ வினையும் செய்தாரை – நீலகேசி:5 653/3
மேல்


எண்ணுங்காலை (1)

எண்ணுங்காலை இயைந்துழி எய்துமே – நீலகேசி:10 857/4
மேல்


எண்ணுடை (1)

எண்ணுடை உள்ளம்-தன்னுள் ஈர்ந்திடுகின்றது என்றான் – யசோதர:2 134/4
மேல்


எண்ணுநர் (1)

எண்ணுநர் யார் உளர் எல்லாம் அமையினும் – சூளாமணி:11 1984/3
மேல்


எண்ணும் (7)

எண்ணும் காரியம் ஈண்டும் செய்க என்றான் – உதயணகுமார:2 147/4
மண் இனிது உண்ண எண்ணும் மைந்தன் பூவலயம் ஆளும் – நாககுமார:2 48/2
இது நமக்கு இசைக்க என எண்ணும் எண்_இலார் – சூளாமணி:2 58/2
எளியானை எந்தை பெருமானையே அல்லால் இறையாக ஈங்கு ஒருவர் எண்ணும் ஆறு என்னே – சூளாமணி:11 1906/4
எண்ணும் குறி ஆவன இ ஆறும் என கொள் நீ – நீலகேசி:5 522/3
இதற்கு எண்ணும் இல் எனின் இல்லை அதற்கும் – நீலகேசி:5 625/3
எண்ணும் கால் அ பொருளேல் ஈந்தின் இளங்காய்க்-கண் – நீலகேசி:6 700/2
மேல்


எண்ணுவ (1)

எண்ணுவ அவன் திறத்து இறைவ இல்லையே – சூளாமணி:8 908/4
மேல்


எண்ணுவது (1)

எரி தவழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் எண்ணுவது எண்ணம் என்றான் – சூளாமணி:5 274/4
மேல்


எண்ணுவாம் (1)

எஞ்சு_இல் தொல் புகழாய் பின்னை எண்ணுவாம் – சூளாமணி:7 646/4
மேல்


எண்ணுவாய் (1)

அது என மீட்டு இருந்து ஆறு என்று எண்ணுவாய்
இது என என்னை இங்கு இதனோடு ஏழு எனாய் – நீலகேசி:8 813/3,4
மேல்


எண்ணுவான் (1)

இருள் உடைந்த கூந்தலாள் இட்டத்தை எண்ணுவான் – நீலகேசி:4 283/4
மேல்


எண்ணுறேல் (1)

ஏச வன் சிறைசெய் குற்றம் எண்ணுறேல் பெருக்க என்றான் – உதயணகுமார:1 105/4
மேல்


எண்ணூறு (1)

போக பூமி ஆண்ட பொரு_இல் எண்ணூறு ஆண்டு – நாககுமார:5 167/3
மேல்


எண்ணெய் (3)

திரு மயிர் எண்ணெய் இட்டு திறத்தினன் நீரும் ஆடி – உதயணகுமார:1 96/2
ஓல குளவி குருட்டு எண்ணெய் வாணிச்சி – நீலகேசி:5 635/1
கோலம் சிதையும் என்று எண்ணெய் அட்டாள் என்னும் – நீலகேசி:5 635/2
மேல்


எண்பஃது (1)

பாழாம் இலக்கம் எண்பஃது உடன் நான்கே – சூளாமணி:11 1923/4
மேல்


எண்பத்துநான்கு (2)

எண்பத்துநான்கு எனும் நூறாயிரம் உள – சூளாமணி:11 1985/1
ஏழாய் அவை விரிந்து எண்பத்துநான்கு நூறாயிரமாம் – நீலகேசி:1 76/1
மேல்


எண்பது (1)

ஓங்கினன் உருவத்தாலும் வில் எண்பது உயர்ந்த தோளான் – சூளாமணி:10 1558/4
மேல்


எண்பாலும் (1)

எண்பாலும் படாது ஆகி இழுக்கு நின் குணம் அந்தோ – நீலகேசி:4 276/4
மேல்


எண்பான் (1)

குண படை இலக்கம் எண்பான் குலவு நான்கு ஆகும் சீல – சூளாமணி:12 2110/1
மேல்


எண்மர் (2)

எண்கள் தாம் உடைய எண்மர் குறும்பரை எறிந்து வீழ்த்தார் – சூளாமணி:12 2116/4
இன்_குரலார் முதலா நுமர் ஈறா இவரும் எண்மர்
பொன் பிதிர்ந்து அன்ன பொறி சுணங்கு ஆகத்து பூண் முலையாய் – நீலகேசி:1 88/1,2
மேல்


எண்மர்-தம்மை (1)

என்று இவர் எண்மர்-தம்மை இரதநூபுரத்துள் ஆனா – சூளாமணி:8 838/1
மேல்


எண்மரை (1)

ஈடு_இலர் வெகுளி உள்ளிட்டு எண்மரை எறிய தீயுள் – சூளாமணி:12 2117/1
மேல்


எண்மை (1)

வித்து என்றும் வெந்தால் முளையலதாய் எண்மை
ஒத்து இனிது உண்டாம் உயிரும் பிறப்பு_இன்றி – நீலகேசி:4 458/1,2
மேல்


எணி (2)

மீள்குவம் யாம் என்று எணி வெகுண்டு போர்க்களத்தினில் – உதயணகுமார:1 67/1
தந்த தான் பிரிதலை கருத்து எணி
வெம் துயர் கொடு விடுப்ப செல்வனும் – உதயணகுமார:5 301/2,3
மேல்


எத்திக்கும் (1)

எத்திக்கும் அடிப்படுத்தி எழில்பெற செங்கோல் செல்லும் – உதயணகுமார:5 242/1
மேல்


எத்திசை (1)

எத்திசை மருங்கினும் இரங்கி தோன்றுமே – சூளாமணி:11 1898/4
மேல்


எத்திசைக்கும் (1)

எத்திசைக்கும் வெய்யோன் இயல் முன்னுற – சூளாமணி:7 610/3
மேல்


எத்திசையவர்களும் (1)

எத்திசையவர்களும் இசைப்பின் ஏகம் நீ – நீலகேசி:8 796/2
மேல்


எத்திசையார்களும் (1)

எத்திசையார்களும் ஏத்துதற்கு ஏற்றனன் இவனும் என்றார் – நீலகேசி:9 852/3
மேல்


எத்திசையும் (1)

இழிகின்றனர் விஞ்சையர் எத்திசையும்
பொழிகின்றது பொன் மழையும் மழையுள் – சூளாமணி:8 1084/1,2
மேல்


எத்திறத்தானும் (2)

ஏலாது இவை-தாம் உள எத்திறத்தானும் என்னில் – நீலகேசி:4 409/3
அன்றி முன் சொன்ன அ திறம் எத்திறத்தானும் ஆகாமையால் – நீலகேசி:5 568/3
மேல்


எத்திறத்தின்னும் (4)

எத்திறத்தின்னும் இயைத்து உரைக்கில்லாய – நீலகேசி:5 582/4
இறந்தன எத்திறத்தின்னும் மற்று என்றால் – நீலகேசி:5 599/2
எத்திறத்தின்னும் செய்யான் குணம் ஒன்று_இலன் – நீலகேசி:7 736/1
எத்திறத்தின்னும் செய்யான் அவன் என்றலின் – நீலகேசி:7 741/1
மேல்


எத்திறத்தினும் (2)

எத்திறத்தினும் இசைவு_இன்மை இசைக்குவன் எனவே – நீலகேசி:5 479/4
எத்திறத்தினும் இல் உயிர் என்றி நீ – நீலகேசி:10 886/3
மேல்


எத்துணை (3)

இமைத்திலன் எத்துணை பொழுதும் ஈர் மலர் – சூளாமணி:5 410/3
ஏங்கினார் எத்துணை ஓர் போழ்தும் அங்கு அழிந்து எழுந்து – சூளாமணி:9 1472/3
எனைத்துணையும் நீ வருந்தி எத்துணை ஓர் காலம் – நீலகேசி:5 654/1
மேல்


எத்துணையும் (3)

எத்துணையும் ஆயிரம் ஆம் என்றும் யாமும் என்றனள் – நீலகேசி:4 359/4
இழவு எத்துணையும் இயல்பேல் முடியாது – நீலகேசி:6 706/3
எத்துணையும் அகன்று ஐந்து_நூறாம் புகை உயர்ந்து – நீலகேசி:6 712/2
மேல்


எத்துணையோ (2)

இன்ன என்று இரண்டு உரைத்து எத்துணையோ பொழுது ஓதி – நீலகேசி:2 199/2
எத்துணையோ அது என்னின் நுன் கைக்குள் – நீலகேசி:7 776/3
மேல்


எதற்கு (1)

உவமம்_இலா ராச்சியம் உற்றது எதற்கு என்றனன் – உதயணகுமார:6 355/4
மேல்


எதிர் (33)

அரும்பு மாலை வேல் அரசன் சென்று எதிர்
விரும்பி கொள்ளவே வியந்து கண்டனன் – உதயணகுமார:5 297/3,4
ஏது என் என எதிர் வரன் சொலும் – உதயணகுமார:6 336/2
சீயம் ஒன்று என சீறு உளியம் எதிர்
பாய நொந்து பதைத்து உடன் வீழ்ந்து அரோ – யசோதர:3 178/2,3
கொந்து எரி உமிழ்ந்து எதிர் குரைத்து அதிர்வ கோள் நாய் – யசோதர:5 265/1
கனைத்து எதிர் கதிர் மணி கடகம் சூடிய – சூளாமணி:5 381/1
இணர் கொண்டு எதிர் எழு தென்றலின் எதிர்கொண்டது அ இடமே – சூளாமணி:6 438/4
எதிர் நகைத்து உகைத்து மாதர் எதிர்கொள நகரம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:6 504/4
மேக சாலம் விரிந்து எதிர் செல்லுமோ – சூளாமணி:7 637/2
முறையில் தந்து முகமன் மொழிந்து எதிர்
குறையில் கொற்றவ குற்றம் அங்கு இல்லையே – சூளாமணி:7 648/3,4
முதிர்வு_இல் கோளரி முனிந்து எதிர் முழங்கலின் நெரிந்து – சூளாமணி:7 720/3
பரவை வெண் கொடி எடுத்து நம் படைக்கு எதிர் எழுவது ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 882/4
உரை எதிர் கபில வட்ட கண் எரி உமிழ்ந்த மாதோ – சூளாமணி:9 1138/4
இன்று இவன் அனலும் போழ்தின் எதிர் நின்று கனற்றி என்னை – சூளாமணி:9 1144/1
மொழி எதிர் உலகம் ஆள்வான் உவந்து அவன் முகத்தை நோக்கி – சூளாமணி:9 1180/3
கால் எதிர் கடல் உடைந்திட்டது ஒப்ப நம் – சூளாமணி:9 1251/1
மால் எதிர் கடல் படை மான வேந்தனை – சூளாமணி:9 1251/3
கோல் எதிர் கையவன் தொழுது கூறினான் – சூளாமணி:9 1251/4
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் எறிப்ப யானைகள் – சூளாமணி:9 1275/2
எறி-மின் எதிர் என்னொடு இகல் வல்லிர் உளராயின் – சூளாமணி:9 1283/3
இருவரும் எதிர்
பொருதும் வேலையின் – சூளாமணி:9 1301/1,2
தெளியாது எதிர் வருவார் அயில் உருவா வகை செறியா – சூளாமணி:9 1310/4
ஏழை படை இதுவோ எனக்கு எதிர் ஆகுவது ஆயில் – சூளாமணி:9 1312/3
என்றனன் எனலும் எதிர் தெழித்து அவனும் எழுந்தனன் எழுந்தனன் இவனும் – சூளாமணி:9 1322/3
தாள் வீசு போழ்து கழல் ஓங்கு மாறும் எதிர் தாங்கள் ஆர்க்கும் ஒலியும் – சூளாமணி:9 1331/3
எய்யலுற்ற பகழியையும் எண்ணி வேந்தன் எதிர் செறுப்பான் – சூளாமணி:9 1345/2
இப்பால் இவர்கள் பொரும் பொழுதில் யானை இரண்டும் எதிர் தாக்கி – சூளாமணி:9 1348/1
மண்டினார் எதிர் மண்டலும் – சூளாமணி:9 1359/2
இன்னணம் மொழிந்து எதிர் தெழித்து மாற்றலர் – சூளாமணி:9 1385/1
வாளை வாய் துடைத்து எதிர் மடுப்ப மற்று அவன் – சூளாமணி:9 1417/2
நீடு செம்பொன் முடியாற்கு எதிர் நிந்தா – சூளாமணி:10 1575/1
இணங்கு இணரும் போதும் எதிர் ஏந்தி தாழ்ந்த – சூளாமணி:10 1644/4
தங்கின் அவை கொண்டு தானும் எதிர் மிழற்றும் – சூளாமணி:10 1650/2
துன்னும் இரு நீலம் என வந்து எதிர் துதைந்த – சூளாமணி:11 2031/4
மேல்


எதிர்க்கொண்டு (1)

அரிவரன் எதிர்க்கொண்டு ஏக அவன் மனை புகுந்து இருந்தான் – நாககுமார:4 112/4
மேல்


எதிர்கண்டு (1)

காவலன் எதிர்கண்டு கண் மகிழ் – உதயணகுமார:5 284/3
மேல்


எதிர்காத்து (1)

வரும் பாவம் எதிர்காத்து மன்னும் தம் பழ_வினையும் – நீலகேசி:4 313/3
மேல்


எதிர்காலத்தில் (1)

ஏலம் கொள் கோதாய் எதிர்காலத்தில் இன்மையாமேல் – நீலகேசி:4 418/3
மேல்


எதிர்கொண்டது (1)

இணர் கொண்டு எதிர் எழு தென்றலின் எதிர்கொண்டது அ இடமே – சூளாமணி:6 438/4
மேல்


எதிர்கொண்டிட (1)

உயர்ந்த சோலைகளூடு எதிர்கொண்டிட
வயந்த மன்னவன் வந்தனன் என்றலும் – யசோதர:1 13/1,2
மேல்


எதிர்கொண்டு (3)

தருசகன் எதிர்கொண்டு தன் மனை புகுந்து பின் – உதயணகுமார:3 173/2
இல்லவர் எதிர்கொண்டு ஈயின் எதிர்கொள் உண்டியரும் ஆகி – யசோதர:1 28/3
இ நகர்க்கு இறைவனும் எதிர்கொண்டு எய்தினான் – சூளாமணி:10 1771/4
மேல்


எதிர்கொள் (2)

இல்லவர் எதிர்கொண்டு ஈயின் எதிர்கொள் உண்டியரும் ஆகி – யசோதர:1 28/3
ஈங்கு அவன் இழிந்த பின் எழுந்து எதிர்கொள் என்ன – சூளாமணி:6 447/3
மேல்


எதிர்கொள்ள (6)

தாதை எதிர்கொள்ள அவன் தாழ்ந்து அடி பணிந்தான் – நாககுமார:5 155/1
தேமா நின்று எதிர்கொள்ள சிறு குயில் போற்று இசைத்தனவே – சூளாமணி:4 169/2
இன்னவாறு இளவேனில் எதிர்கொள்ள எழில் யானை – சூளாமணி:4 173/1
ஏழ்_உலகும் மணம் கொடுப்ப எழில் நகரார் எதிர்கொள்ள இறைவன் புக்கான் – சூளாமணி:9 1528/4
செம் சுடர் மகர பூணான் திரு எதிர்கொள்ள சென்று – சூளாமணி:9 1546/2
இ வரை அரைசு எதிர்கொள்ள எய்தினான் – சூளாமணி:10 1770/4
மேல்


எதிர்கொள (3)

எதிர் நகைத்து உகைத்து மாதர் எதிர்கொள நகரம் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:6 504/4
அருமை கொள் புகழற்கு அறைதலின் எதிர்கொள
வரம் மிகு நெடு வரை மணி முடி நெடியவன் – சூளாமணி:8 943/2,3
இன் இசை மகளிர் முன் சென்று எதிர்கொள எய்தினாரே – சூளாமணி:8 996/4
மேல்


எதிர்த்த (1)

ஆனை மேல் குமரன் தோன்றி அவனும் வந்து எதிர்த்த போது – நாககுமார:3 83/2
மேல்


எதிர்த்தனன் (2)

அமைந்த நாற்படையுடன் அமர்ந்து வந்து எதிர்த்தனன்
அமைத்து இருவர் வில் கணைகள் அ கதிர் மறைத்தவே – உதயணகுமார:3 180/3,4
தோற்ற மன்னன் வந்து எதிர்த்தனன் தூய காளை தன் வாளினால் – உதயணகுமார:3 182/2
மேல்


எதிர்தரும் (1)

எதிர்தரும் இளமையார் ஓராயிரத்தெண்மர் சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:8 994/4
மேல்


எதிர்ந்த (3)

எண்ணில் ஆங்கு அது திரு எதிர்ந்த வண்ணமே – சூளாமணி:5 383/4
கால் நல் புரவி கலிமாவோடு எதிர்ந்த கரும் கை மத வேழம் – சூளாமணி:9 1338/1
மருள் தரு விசும்பின் ஏறி மணி_வண்ணன் எதிர்ந்த போழ்தின் – சூளாமணி:9 1444/2
மேல்


எதிர்ந்து (6)

வரைக்கு எதிர்ந்து இலங்கும் மார்பின் மன்னவ குமர செல்வர் – சூளாமணி:6 505/2
நுரை கள் என்னும் அ குழம்பு கொண்டு எதிர்ந்து எழ நுடங்கிய இலையத்தால் – சூளாமணி:8 877/2
உலம் ஏசு தோளின் ஒளி வேலினோடும் ஒருவான் எதிர்ந்து பொருவான் – சூளாமணி:9 1330/4
மாலால் எதிர்ந்து மலைவாயை நீடு பொரவைப்பது என்னை இனி என் – சூளாமணி:9 1332/1
மாடு அடைந்து எதிர்ந்து தம் வயிர தண்டினால் – சூளாமணி:9 1398/1
விண்ணின் ஆறு எதிர்ந்து வந்தாய் வேற்கு இரையாகி என்றான் – சூளாமணி:9 1446/4
மேல்


எதிர்நேர்வன (1)

சீரொடு சென்று எதிர்நேர்வன போல்வன – சூளாமணி:9 1233/2
மேல்


எதிர்போய் (1)

சேரா எதிர்போய் சிறந்து புல்லினன் – உதயணகுமார:3 171/3
மேல்


எதிர்வ (1)

பொன்றின எதிர்வ என்றல் பொருள்களுக்கு இல்லை என்றாள் – நீலகேசி:4 443/4
மேல்


எதிர்வரும் (1)

எதிர்வரும் பிறப்பு எறிகின்ற மா முனி – உதயணகுமார:5 268/3
மேல்


எதிர (1)

சார்த்தினர் புடைக்கும் தண்டினர் எதிர தாங்கியும் வாங்கியும் தடுத்தும் – சூளாமணி:9 1323/3
மேல்


எதிரதற்கு (1)

இப்பொழுது இல்லை எதிரதற்கு உண்டு எனின் – நீலகேசி:7 777/1
மேல்


எதிரது (1)

எதிரது வினவினான் இறைவன் செப்பினான் – சூளாமணி:5 399/2
மேல்


எதிராக (1)

ஏகம் ஆய என் சீற்றம் அஞ்சாது எதிராக
மானுடர்-தாம் அசைகிற்பவோ – சூளாமணி:7 637/3,4
மேல்


எதிராம் (1)

நின்று எனக்கு எதிராம் நீர்மையர் நின் போல் நிரம்ப வாய் திறந்து உரைப்பவரோ – சூளாமணி:9 1322/2
மேல்


எதிராய் (2)

இன்று எனக்கு எதிராய் நீ-கொலோ பொருவாய் என்றனன் இனையன மொழியா – சூளாமணி:9 1321/3
இன்று எனக்கு எதிராய் நீ-கொலோ பொருவாய் என்று இகழ்ந்து உரைத்தனை ஏடா – சூளாமணி:9 1322/1
மேல்


எதிரார்க்கும் (1)

இறந்தார்க்கும் எதிரார்க்கும் இவண் காலத்து உள்ளார் வான் – நீலகேசி:4 281/3
மேல்


எதிரூன்றி (1)

எஞ்சல்_இன்று எழுந்து எதிரூன்றி ஏற்றதே – சூளாமணி:9 1266/4
மேல்


எதிரெதிர் (1)

எதிரெதிர் சிலம்பின எரிந்த மாதிரம் – சூளாமணி:9 1220/2
மேல்


எதிரே (7)

இடி நீர் உருமின் எதிரே எறிய – சூளாமணி:9 1238/2
தள்ளாதவன் எதிரே மிகு சார்த்தூலகன் ஏற்றான் – சூளாமணி:9 1313/4
உண்டு இனி நமக்கு ஓர் போர் என எதிரே உவந்து சென்றவற்கு இவை உரைத்தான் – சூளாமணி:9 1319/4
செரு மாலை மன்னர் இறை தேவசேனன் எதிரே சிவந்து செலவே – சூளாமணி:9 1328/4
சலமே உரைத்தி இதுவோ உன் ஆண்மை தழல்வேக என்ன எதிரே
உலம் ஏசு தோளின் ஒளி வேலினோடும் ஒருவான் எதிர்ந்து பொருவான் – சூளாமணி:9 1330/3,4
செய்யுற்ற போழ்தின் எதிரே விலங்கி இது தேவசேனன் மொழியும் – சூளாமணி:9 1334/2
கொண்ட வாளன் கேடகத்தன் குதி கொள் வான் போல் எழுந்து எதிரே
மண்டு வானை வய வேந்தன் கண்டு வாளி சிந்தினான் – சூளாமணி:9 1349/3,4
மேல்


எதுவின் (1)

எதுவின் முனி அருளும் மொழி அவையவைகள் நினையா – யசோதர:5 300/2
மேல்


எந்திர (1)

எந்திர திவலையும் இயற்றி ஈர் மணல் – சூளாமணி:5 370/3
மேல்


எந்திரம் (2)

எந்திரம் இதற்கு வாயா தூதுவர் இயற்றப்பட்டார் – சூளாமணி:6 565/4
எந்திரம் இழிந்த தாரை அருவி நீர் இனிதின் ஆட்டி – சூளாமணி:10 1627/1
மேல்


எந்தை (4)

எந்தையும் எந்தை தாயும் எய்திய பிறவி-தோறும் – யசோதர:5 305/1
அற்றம்_இல் கேள்வி எந்தை அஞ்சுமான் என்னும் பேரான் – சூளாமணி:6 533/2
எளியவன் எந்தை பெம்மாற்கு இயற்றிய விழவின் மிக்க – சூளாமணி:11 1865/3
எளியானை எந்தை பெருமானையே அல்லால் இறையாக ஈங்கு ஒருவர் எண்ணும் ஆறு என்னே – சூளாமணி:11 1906/4
மேல்


எந்தையும் (2)

எந்தையும் கொடாமையால் எரி என வெகுண்டனன் – நாககுமார:4 138/1
எந்தையும் எந்தை தாயும் எய்திய பிறவி-தோறும் – யசோதர:5 305/1
மேல்


எந்தையை (1)

எந்தையை வதைசெய்து எங்களையும் பற்றியே – நாககுமார:4 138/2
மேல்


எப்படி (1)

எப்படி முயறுமேனும் எங்களுக்கு எய்தல் ஆகாது – சூளாமணி:6 528/3
மேல்


எப்படித்து (1)

எய்தும் வெம் துயர் எப்படித்து என்று உளைந்து இரங்குகின்றனம் என்றான் – யசோதர:5 321/4
மேல்


எப்படியும் (1)

எப்படியும் இயங்குக நும் இறை_மகற்கும் இசை-மின் என்று – நீலகேசி:2 170/2
மேல்


எப்பாலும் (2)

எப்பாலும் திரிவு இன்று ஓர் இயல்பாய இன்பத்தான் – சூளாமணி:11 2066/3
எப்பாலும் தான் கெடா இல்லனவும் தோன்றா என்று – நீலகேசி:6 696/1
மேல்


எப்பொருள் (1)

எப்பொருள் எக்குணத்தானும் இல்லையேல் – நீலகேசி:8 799/1
மேல்


எப்பொருள்-தாங்களும் (1)

எப்பொருள்-தாங்களும் இன்னனவே என – நீலகேசி:7 777/3
மேல்


எப்பொருளும் (2)

எப்பொருளும் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடுத்தல் இரும்பு உண் நீர் – நீலகேசி:4 310/1
அரிய உயிரை அறிவுற காட்டு என்றி எப்பொருளும்
தெரிய குணமுகத்தால் அன்றி என்றும் தெருட்டு உளதோ – நீலகேசி:5 499/3,4
மேல்


எப்பொழுதும் (2)

என்பதனை நுமர் ஏடி எப்பொழுதும் உரைப்பவால் – நீலகேசி:2 184/2
எழுத்தியலில் கூட்டமும் எப்பொழுதும் காண்டும் – நீலகேசி:6 703/4
மேல்


எம் (60)

பணிபு பின் வாணி பாதம் பண்ணவர் தாள்களுக்கு எம்
இணை கரம் சிரத்தில் கூப்பி இயல்புற தொழுதும் அன்றே – உதயணகுமார:1 1/3,4
எம் இறையது வேழம் என எண்ணி – உதயணகுமார:1 46/1
மாறுதர காட்டி எம் மன்னனை பிடித்தனர் – உதயணகுமார:1 66/2
நங்கை நறும் கொங்கையே நல்ல மை குழலி எம்
கொங்கு உலவ கோதை பொன் குழை இலங்கு நல் முகம் – உதயணகுமார:2 144/1,2
கொள்வர் எம் உரை கூறுதற்பாலதே – யசோதர:0 3/4
தேவி எம் இடர் சிந்துக என்று அரோ – யசோதர:1 19/4
அவ்வியம் அகற்றும் தொல்_ஆசிரியர் எம் அல்லல் தீர்ப்பார் – யசோதர:1 54/4
மருள் உடை மறவருக்கு எம் வாய்மொழி மனத்தில் சென்று – யசோதர:1 66/2
எம் துயர் களைபவன் எசோதரன் என – யசோதர:2 76/3
பிணிசெய்து எம் உழை வம் என பேசினான் – யசோதர:3 209/3
இரு பிளவாக செய்வன் எம் அரசு அருளினாலே – யசோதர:4 234/2
இ உலகின் எவ்வுயிரும் எம் உயிரின் நேர் என்று – யசோதர:5 272/1
விடல்_இலன் எம் உயிர் விடுக்கும்-கொல் என – சூளாமணி:3 81/3
எம் கோன் என்றே இ உலகு ஏத்தும் இயல்-தன்னால் – சூளாமணி:5 312/3
எம் குலம் விளங்க இங்கு அருளி வந்த வெம் – சூளாமணி:5 378/1
ஆழி அம் கிழமை எம் அடிகள் தோன்றினார் – சூளாமணி:5 394/4
யாம் எம் இன் உயிர் உடையம் என்று இருப்பது இங்கு எவனோ – சூளாமணி:6 465/4
வாட்ட அரும் பெருமை எம் கோன் ஓலையை மதியா ஆறு என்று – சூளாமணி:6 517/3
கொடுப்பாயும் நீயே எம் குற்றேவேல் வேண்டாய் – சூளாமணி:6 541/3
ஈண்டு வந்து இசை குற்றேவல் எம் இறை அடி-கண் செய்தாய் – சூளாமணி:6 546/3
ஆங்கு அவன் குலத்து உளான் எம் அதிபதி அவனோடு ஒப்பாய் – சூளாமணி:6 549/1
எம் குல நிலைமை யானும் உரைப்பன் என்று எடுத்துக்கொண்டு – சூளாமணி:6 550/3
அப்படி அரிய செய்த அடிகள் எம் அரசன் ஆய – சூளாமணி:6 563/2
சென்று நும் இறைவர்க்கு எம் வாய் இன் உரை தெரி-மின் என்றான் – சூளாமணி:7 671/4
இரும் கலி படையினும் இகலினாலும் எம்
அரும் கலம் இவை பெறற்கு அரியது ஆவது ஓர் – சூளாமணி:7 687/1,2
இறை வளை மகளிர் போல் கழறி என்னை எம்
குறை இது கூறு-மின் சென்று தூதிர்காள் – சூளாமணி:7 690/1,2
அறையும் பைம் கழல் ஆழி அம் தட கை எம் அரைசன் – சூளாமணி:7 702/3
வல்லி தன் மொழி போய் நீர் எம் மாமியார் அடிகட்கு எம் வாய் – சூளாமணி:8 1011/3
வல்லி தன் மொழி போய் நீர் எம் மாமியார் அடிகட்கு எம் வாய் – சூளாமணி:8 1011/3
எம் பவமோ நுங்க யாம் எம்மை அறியேமே – சூளாமணி:8 1119/4
ஏவது செய்து வாழும் யாம் உளமாக எம் கோ – சூளாமணி:9 1161/1
இளையருள் பெரியவன் சொல்லும் எம் இறைக்கு – சூளாமணி:9 1261/1
ஆதலால் இவர்-தமது அரச கோலம் எம்
காதல் அம் கண் இவை காணல் ஆகுமே – சூளாமணி:9 1493/3,4
எம் பெருமான் போலும் எழில இவை என்று – சூளாமணி:10 1653/3
தட மலர் பெரிய வாள் கண் தையல் மற்று அவளை எம் கோன் – சூளாமணி:10 1698/3
அன்னே எம் அரசர் குலத்து அவிர் விளக்கே ஆர் அமிர்தே போற்றி உன்றன் – சூளாமணி:10 1799/2
பூ வடிவு கொண்டனவோ பொங்கு ஒளிகள் சூழ்ந்து புலம்கொளாவால் எமக்கு எம் புண்ணியர்-தம் கோவே – சூளாமணி:11 1903/4
என்னும் இவற்றினை எம்_போல்பவர் அன்றி – சூளாமணி:11 1964/3
அணி முடி துற-மின் எம் அடிகள் என்றனர் – சூளாமணி:12 2079/3
கடி கமழ் அகலத்து கொண்ட காதல் எம்
அடிகளும் அயலவர் போல ஆயினார் – சூளாமணி:12 2103/2,3
பாத்தியோய் எம் பழ_வினையும் பாறுக என்று பணிந்து தாம் – நீலகேசி:1 41/2
போதியான் எம் இறைவன் பொருந்தினார் உய கொள்வான் – நீலகேசி:2 176/4
பூம் கமழ் கார் ஆடை போர்த்த எம் புத்தர் என்றான் – நீலகேசி:3 259/4
எம் தலைவர் இயல்பொடு நூல் இன்னணம் என்று அறியாதாய் – நீலகேசி:4 291/1
இலம்படுமேல் இயக்கு இல்லை என்பது எம் உரை என்போம் – நீலகேசி:4 293/2
இரு ஆறின் கூட்டமும் தீது என்பது எம் இடமே – நீலகேசி:4 305/2
புறம் புறம்பே சொல்லி எம் பொருள் நிகழ்ச்சி அறியாயால் – நீலகேசி:4 307/3
எம் பள்ளி-தாம் சென்று எடுப்ப எனின் அது – நீலகேசி:4 338/2
ஈண்டி இமையோர் தொழுவான் எம் இறையும் என்னாய் – நீலகேசி:4 401/4
அல் என்று உரைத்த உரை-தானும் எம் ஆகமத்துள் – நீலகேசி:4 410/1
மருவிய ஞானம்-தன்னால் அறியும் எம் இறைவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 430/2
முழுவதும் உணரும் எம் முனைவரன் அறிவே – நீலகேசி:4 450/4
எரிவன மணி இது எம் இறைவனது இடமே – நீலகேசி:4 453/4
முரைசு என அதிரும் எம் முனைவரன் மொழியே – நீலகேசி:4 454/4
வலை படைத்தார்க்கு எம் உயிரை வைக்கின்றாம் இன்ன – நீலகேசி:5 471/2
திருவே இவை எம் பொருள் தேர் எனவும் – நீலகேசி:5 484/4
இன்றும் நின்றும் நீ மொழிந்தாய் எம் இறையே இறையாகவே – நீலகேசி:5 568/4
அன்று இது என்று எம் முனே யார் உரைக்கிற்பார் – நீலகேசி:5 626/4
அலரோடு சாந்தம் அணிந்து எம் இறைவர் – நீலகேசி:6 663/1
பல்லவர் துணிவும் எம் வேதத்தின் உள என பயின்று உரைப்ப – நீலகேசி:9 833/4
மேல்


எம்-தம் (1)

பணியவே வாணி பாதம் பண்ணவர்-தமக்கும் எம்-தம்
இணை கரம் சிரசில் கூப்பி இயல்புற தொழுதும் அன்றே – நாககுமார:0 1/3,4
மேல்


எம்-உழை (1)

ஈட்டிய ஊன் செய் யாக்கை எம்-உழை இன்னவாறு – சூளாமணி:6 526/1
மேல்


எம்_போல்பவர் (1)

என்னும் இவற்றினை எம்_போல்பவர் அன்றி – சூளாமணி:11 1964/3
மேல்


எம்பி (1)

வேற்றுவன் தமர்கள் வந்து உரைப்ப எம்பி இ – சூளாமணி:7 824/3
மேல்


எம்மனோர்க்கு (1)

மலை துணை பெருகி காட்டும் மற்று அது இங்கு எம்மனோர்க்கு ஓர் – சூளாமணி:9 1141/2
மேல்


எம்மிடம் (1)

வலிசெய்து எம்மிடம் புகுந்து அடு மடையொடு முடை சேர் – நீலகேசி:1 45/1
மேல்


எம்மின் (1)

வென்றி அம் பெருமை விச்சாதரர் என்பார் எம்மின் மிக்கார் – சூளாமணி:6 516/2
மேல்


எம்முடன் (2)

எம்முடன் உண்டி மாற்றாது இன்று நீர் சரியை போகி – யசோதர:1 26/3
இன்ப காரணம் இது என்றே எம்முடன் இயல்க என்றே – யசோதர:1 41/3
மேல்


எம்முள் (1)

என்னதாய் விளையும் என்றே நக்கனம் எம்முள் என்றான் – யசோதர:1 63/4
மேல்


எம்முறை (1)

எம்முறை நோய்களும் செய்குப அவர் என இகழ்ந்தனளே – நீலகேசி:9 843/4
மேல்


எம்முறையாயினும் (1)

எம்முறையாயினும் போக்குதற்கு அரிய இங்கு இவர்களை போல் – நீலகேசி:9 843/2
மேல்


எம்மை (12)

கருதி எம்மை கேட்டனன் கண்ண வாயுவேகனே – நாககுமார:4 137/4
அனையவராக எம்மை அறிக மற்று அரச என்றான் – யசோதர:5 319/4
எற்றை நூற்று எய்தமாட்டான் இதன் திறம் நிற்க எம்மை
சுற்றமா நினைந்து நின்னை தூதனா விடுத்து செல்ல – சூளாமணி:6 567/2,3
எம் பவமோ நுங்க யாம் எம்மை அறியேமே – சூளாமணி:8 1119/4
நும் தொழில் புகுந்த போழ்தின் நோக்கு-மின் எம்மை என்றான் – சூளாமணி:9 1202/4
எம்மை வினவின் எமக்கும் உரைப்பு அரிது – சூளாமணி:11 2003/2
பொய்கள் சொல்லி புலை_மகனே எம்மை
வைதல் காரணமா நின்று வைதியோ – நீலகேசி:4 317/3,4
எம்மை உவப்ப வினை வழி துப்பு எனின் – நீலகேசி:5 585/1
எம்மை வினை வினை ஆக்கும் நின் பூ உரை – நீலகேசி:5 585/3
மற்று அறிவது இல்லாத எம்மை மலர்_அடிகள் – நீலகேசி:6 663/3
இன்புறுவது இல்லாத எம்மை இணை அடிகள் – நீலகேசி:6 664/3
சிந்தனை ஒன்று இல்லாத எம்மை திரு_அடிகள் – நீலகேசி:6 665/3
மேல்


எம்மையும் (2)

எம்மையும் இனி நின்றிடும் இ வினை – யசோதர:3 217/3
ஏழையும் எம்மையும் அறியும் என்றனர் – சூளாமணி:9 1212/3
மேல்


எம்மொடு (1)

குற்றம் இல் அறம் கொள்ளின் மற்று எம்மொடு
சுற்றம் ஆதலின் சொல் என சொல்லுவான் – நீலகேசி:10 892/3,4
மேல்


எம (2)

ஆளுதும் அன்று எனில் ஒழிதுமேல் எம
தோளினும் தொடு கழல் வலியினானும் இ – சூளாமணி:7 685/2,3
ஏதிலார் இடர் தீர்க்கும் எம இறை – நீலகேசி:2 206/1
மேல்


எமக்கு (11)

போவது பொருள் எமக்கு புரவலனே நின்னுடன் – உதயணகுமார:6 357/3
எஞ்சல்_இல் குறியன் காணாய் எமக்கு நீ இறைவன் என்றார் – நாககுமார:4 111/4
இன் உரை அமிழ்து எமக்கு ஈ-மின் என்பதாம் – சூளாமணி:4 197/2
ஈங்கு எமக்கு நீர் பணிந்தது என்னை என்று இயம்பினான் – சூளாமணி:6 496/4
பூ வடிவு கொண்டனவோ பொங்கு ஒளிகள் சூழ்ந்து புலம்கொளாவால் எமக்கு எம் புண்ணியர்-தம் கோவே – சூளாமணி:11 1903/4
இப்படி அவள் இவை செயலும் இவை எனை எமக்கு என உரைத்தான் – நீலகேசி:1 72/4
நுதலிய பொருள் நிகழ்வும் நும் கோளும் எமக்கு அறிய – நீலகேசி:2 172/2
இ இரண்டும் வேண்டுதல் எமக்கு இல்லை எடுத்துரைப்பின் – நீலகேசி:4 311/3
பிணங்குவது ஒக்கும் நின் பேர் எமக்கு என்றாள் – நீலகேசி:5 575/4
கதியினை நாட்டிய காட்டி எமக்கு இங்கு – நீலகேசி:5 609/3
நாட்டிய வீதி அதிசயத்தை நீ எமக்கு
காட்டி உரைப்பின் நின் காட்சியை கோடும் – நீலகேசி:6 699/3,4
மேல்


எமக்கும் (2)

ஈங்கண் உரைப்பின் எமக்கும் பனி வரும் – சூளாமணி:11 1925/2
எம்மை வினவின் எமக்கும் உரைப்பு அரிது – சூளாமணி:11 2003/2
மேல்


எமக்கே (1)

ஒக்கும் மற்று அவை உளவேனும் உரைப்பது பொருத்தம்_இன்று எமக்கே – நீலகேசி:1 70/4
மேல்


எமதரர் (1)

எல்லை_இல் குணத்தின் மிக்க எமதரர் அடி வணங்கி – நாககுமார:3 101/2
மேல்


எமது (3)

இறுகிய வினையும் அல்லது எமது இயல்பு என்று நின்றார் – யசோதர:1 50/4
கடல் ஒளி மணி_வணன் கனவில் வந்து எமது
உடலகம் வெறுவிதாய் உள்ளம் வவ்வினான் – சூளாமணி:3 81/1,2
எவன் ஆகும் என்று எமது இட்டமே உரைத்தியால் – நீலகேசி:4 308/3
மேல்


எமதும் (1)

இனையது பிறவி மாலை எமரதும் எமதும் எண்ணின் – யசோதர:5 320/1
மேல்


எமர் (4)

வரதிரட்சகன் எமர் தந்தையை மருகனுக்கு – நாககுமார:4 137/3
பன்னி அருள் இறைவ எமர் பவம் முழுதும் என்றான் – யசோதர:5 283/4
வரம் கிடந்து எய்தல் ஆமோ மற்று எமர் பெருமை மன்னா – சூளாமணி:6 522/4
புக்கு வீழ்ந்தார் பிறர் பொங்கி நின்றார் எமர்
மிக்கதே என் நெறி என்று வேண்டல் எவன் – நீலகேசி:5 555/3,4
மேல்


எமரதும் (1)

இனையது பிறவி மாலை எமரதும் எமதும் எண்ணின் – யசோதர:5 320/1
மேல்


எமை (2)

என்று மற்று அது மொழி-மின் என்று உரைத்து எமை விடுத்தான் – சூளாமணி:7 705/1
அலைசெய்தான் எமை யாம் உனக்கு அபயம் என்று அழுத – நீலகேசி:1 45/4
மேல்


எய் (3)

கலை தொழில்கள் காமன் எய் கணை தொழில்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:6 453/3
எய் வேல் அறுத்து வறியானை நோக்கி எறியாது நிற்ப அவன் ஓர் – சூளாமணி:9 1333/1
தப்பு_அடையான் உழப்பு எய் வழி தங்குதல் – நீலகேசி:5 584/2
மேல்


எய்த (14)

விலங்கு புருவ கொடி முரிந்து வெருவு எய்த
மலங்கின விலங்கின மதர்த்த அவர் வாள் கண் – சூளாமணி:6 450/3,4
அமிதம் ஆகிய பெரும் படை அகல் கடல் அகல் விசும்பு அழகு எய்த
அமிதமாகிய பெரு வரை நிமிர் சிகை-அதன் அயல் அமர்ந்து ஏக – சூளாமணி:8 875/1,2
பொருந்திய தொடர்பும் எய்த புணருமோ புவியின் என்றான் – சூளாமணி:8 988/4
வெம் சுடர் வேல் இளையவன் ஆங்கு இனையனவின் மெலிவு எய்த விசும்பு செல்லும் – சூளாமணி:8 1035/1
கடுத்து அவன் எய்த போழ்தில் கருடன் தன் சிறகு-தன்னால் – சூளாமணி:9 1450/1
சீற்றமொடு இரியும் செல்வ தெய்வ அம்பு எய்த எல்லாம் – சூளாமணி:9 1457/1
அரிதினின் அவன் எய்த தெய்வ அம்புகள் – சூளாமணி:9 1487/1
ஐயன் தானும் அவ்வகையாலே வளர்வு எய்த
மை உண் கண்ணி மாபெருந்தேவி மகிழ் தூங்க – சூளாமணி:10 1746/1,2
எய்த இவர் முதல் ஈர்_ஒன்பதின்மர் இ – சூளாமணி:11 2019/3
முடிவு கொள் உலகு எய்த முயல்வன் என்றனன் – சூளாமணி:12 2075/3
வேல் நிரைத்த விரி தானை வேத்து அவையார் வியப்பு எய்த
கோன் உரைத்த உரை கேட்டே குண்டலமாகேசியும் – நீலகேசி:2 175/1,2
மிசை நிலம் விளைவு எய்த விழைவொடு மகிழ்வன – நீலகேசி:4 449/3
வரைவு_இல பிறர்களும் மன நிலை மகிழ்வு எய்த
உரை பல வகையினும் உள பொருள் உணர ஒர் – நீலகேசி:4 454/2,3
எய்த உணர்ந்து இங்கு எடுத்து உரை என்றாள் – நீலகேசி:7 756/4
மேல்


எய்தமாட்டான் (1)

எற்றை நூற்று எய்தமாட்டான் இதன் திறம் நிற்க எம்மை – சூளாமணி:6 567/2
மேல்


எய்தல் (7)

பிறவியை அறுக்கும் காட்சி பெரு நிலை எய்தல் ஆமோ – சூளாமணி:6 521/2
வரம் கிடந்து எய்தல் ஆமோ மற்று எமர் பெருமை மன்னா – சூளாமணி:6 522/4
எப்படி முயறுமேனும் எங்களுக்கு எய்தல் ஆகாது – சூளாமணி:6 528/3
எல்லை_இல் யோனிகள் எல்லாம் இகந்து எய்தல்
அல்லி அம் தாரோய் அரிது பெரிதே – சூளாமணி:11 1983/3,4
எங்கும் இல இன்ப எழில் எய்தல் தரும் ஈதால் – சூளாமணி:11 2034/3
குன்றும் தலையுள் பெறப்பாடு எய்தல் கோடு உறுப்பா – நீலகேசி:4 404/2
மெய்-தாம் ஒழிய அவை பாறு எய்தல் வேண்டுதலால் – நீலகேசி:4 408/2
மேல்


எய்தல (1)

இறப்பவும் வேண்டுகின்றேற்கு எய்தல நின் சொல் என்றாள் – நீலகேசி:4 427/4
மேல்


எய்தலரே (1)

எய்தலரே இன் இவையிவை எல்லாம் இழுக்காவோ – நீலகேசி:5 564/3
மேல்


எய்தலும் (6)

சல்லகீணை கொண்டு உடன் சமாதி வந்தே எய்தலும்
நல்ல வானில் தேவனாய் நாகம் முறைசெய்ய கேட்டு – உதயணகுமார:6 354/1,2
எய்தினார் குமரர் ஆம் பிராயம் எய்தலும்
மை துழாம் நெடும்_கணார் மனத்துள் காமனார் – சூளாமணி:3 74/2,3
கொம்பு_அனார் அடி தொழ கோயில் எய்தலும்
நம்பிமார் வருக என நாறும் நீர் ஒளி – சூளாமணி:7 819/2,3
ஐயன் ஆங்கு எய்தலும் அதிர ஆர்த்தது – சூளாமணி:9 1414/2
இருத்தல் நிற்றல் அன்றியும் இட்ட கூறை எய்தலும்
மருக்கை_இல் மயானத்துள் சேக்கையும் மனைகளை – நீலகேசி:4 355/2,3
பல் வினை பாகினால் பயங்கள் எய்தலும்
இல் வினை குணங்கள்-தாம் என்றும் வேறு எனின் – நீலகேசி:8 807/2,3
மேல்


எய்தலோடும் (3)

செவ்வியும் குறியும் செப்பி சென்றவள் எய்தலோடும்
கவ்விய காம தீயால் கயங்கிய மாலை_ஒப்பாள் – யசோதர:2 114/2,3
ஓர்ந்து அவன் மனத்து விஞ்சை ஒரு புடை எய்தலோடும்
சார்ந்தது சண்டவேகை பணிபணி என்று சார – சூளாமணி:9 1426/1,2
தீயொடு புணர்த்த போழ்து அ தெய்வ அம்பு எய்தலோடும்
வேய் உடை விலங்கல் சுட்டு விசும்பு இடை வெம்ப வெம்பி – சூளாமணி:9 1453/2,3
மேல்


எய்தற்பாலாதே (1)

இந்திர உலகமும் எய்தற்பாலாதே – யசோதர:2 82/4
மேல்


எய்தன (1)

அன்று தொடுத்து அவன் எய்தன வையகம் – சூளாமணி:9 1245/3
மேல்


எய்தா (1)

சொல்லு நீ சொல்லாயேல் சொல்லிய நின் சொல் எய்தா
வல்லனாய் செய்த மகன் வழியினால் மகன்-தான் – நீலகேசி:5 651/2,3
மேல்


எய்தாது (1)

உண்மை குறி கொள்ளும் உணர்வின் புலம் அது எய்தாது
எண்ணின் உணர்வோடு குறி இ வகைய என்னில் – நீலகேசி:5 524/1,2
மேல்


எய்தாமை (1)

எண்ணாதே இந்திய கோள் எய்தாமை வேண்டும் – நீலகேசி:6 688/4
மேல்


எய்தார் (1)

எய்தார் பிறவோ இரு சார் வினை பயனும் – நீலகேசி:5 652/3
மேல்


எய்தாவிடின் (1)

ஈங்கு இதற்கு எய்தாவிடின் இலை போதிக்கும் – நீலகேசி:4 329/3
மேல்


எய்தான் (2)

நந்திய சிலை வளைத்து நல் பிறை அம்பின் எய்தான் – உதயணகுமார:1 118/4
அவனேயும் எய்தான் எனலேயும் ஆகா – நீலகேசி:5 642/3
மேல்


எய்தி (64)

முனியொடு தங்கை-தன்னை முயன்று இரந்து எய்தி நாகம்-தனை – உதயணகுமார:1 23/1
துன்னிய சோகம் மேவி துயர் எய்தி தேடுக என்றான் – உதயணகுமார:1 30/3
அக்கணத்தில் அகம் மகிழ்வு எய்தி தன் – உதயணகுமார:1 48/2
ஆனை-தன் நிலை கண்டு எய்தி அகில் இடும் புகையும் மூட்டி – உதயணகுமார:1 85/1
கூற்று உரு எய்தி ஓடி கோட்டிடை குடர்கள் ஆட – உதயணகுமார:1 89/1
மண் விளக்கம் ஆகி நீ வரத்தின் எய்தி வந்தனை – உதயணகுமார:2 142/1
எல்லை தன் நாடு எய்தி பின் இனியர் தம்பி வந்தனர் – உதயணகுமார:3 177/4
இடர்படும் களிறு எய்தி ஓடுமே – உதயணகுமார:6 314/4
இஞ்சி வாய்தலின் எய்தி நின்றதே – உதயணகுமார:6 327/4
பதம் இனிது சித்தி எய்தி பரமசுகத்து இருந்தனன் – உதயணகுமார:6 365/4
இன் இயல் வலம்கொண்டு எய்தி ஈசனை இறைஞ்சினானே – நாககுமார:1 14/4
திறவதின் எய்தி நல்ல சீர் கலை_கடலை நீந்தி – நாககுமார:2 59/2
அந்தம்_இல் உவகை எய்தி அமர்ந்து இனிது ஒழுகும் நாளில் – நாககுமார:3 86/4
வேல் விழி அமிர்து_அன்னாளை வேள்வியால் அண்ணல் எய்தி
கால் சிலம்பு ஓசை செய்ய காமனும் ரதியும் போல – நாககுமார:4 115/1,2
செப மந்திர வேள்வியால் செல்வன் எய்தி இன்புற்றான் – நாககுமார:4 126/4
அஞ்சுநூற்று மங்கையரை அண்ணல் வேள்வியால் எய்தி
நெஞ்சில் அன்பு கூரவே நிரந்தரம் புணர்ந்த பின் – நாககுமார:4 139/1,2
அக்கணத்து அவன் எய்தி அவள்-தன் போகம் துய்த்த பின் – நாககுமார:4 143/3
இஞ்சி மஞ்சினை எய்தி நிமிர்ந்தது – யசோதர:1 7/1
இறந்தன இறந்து போக எய்துவது எய்தி பின்னும் – யசோதர:1 35/3
தாய் அமர் கோயில் எய்தி சந்திரமதி-தன் முன்னர் – யசோதர:2 132/2
தேவி-தன் இடை சென்று எய்தி சிறப்பொடு வணக்கம்செய்தே – யசோதர:2 145/3
இனையன நினைவு-தம்மால் இசோதரன் நகரம் எய்தி
தனையனில் அரசுவைத்து தவ வனம் படரல் உற்றான் – யசோதர:2 149/1,2
ஏர் அணி ஆர மார்பன் இசோமதி இறைமை எய்தி
சீர் அணி அடிகள் செல்வ திரு அறம் மருவல் செல்லான் – யசோதர:2 159/2,3
மன்னும் ஆண் உரு எய்தி வளர்ந்த பின் – யசோதர:3 187/3
அரைசனும் அமர்ந்து போகி அகநகர் கோயில் எய்தி
முரைசொலி கழும புக்கு மொய் மலர் குழலினாரோடு – யசோதர:4 258/2,3
மங்கையாம் பிராயம் எய்தி வளரிய நின்ற நாளும் – சூளாமணி:4 160/2
இனிதினின் வலம் முறை எய்தி ஏகினான் – சூளாமணி:4 206/4
பொதி அவிழ் பொலம்கொள் பைந்தார் புரவலன் திகிரி எய்தி
மதி தவழ் குன்றம் எல்லாம் வணக்கிய பின்றை மண்ணும் – சூளாமணி:5 297/2,3
அறிவரன் கோயில் எய்தி அணி விழவு அயர்த்த காலை – சூளாமணி:5 352/2
இந்திர உலகம் எய்தி ஏழொடு ஈர்_ஐந்து முந்நீர் – சூளாமணி:5 354/3
இன் அருள் புரிந்த வேந்தன் இடை அறிந்து இனிதின் எய்தி
கல் நவில் தோளினான்-தன் கழல் அடி தொழுது நின்றான் – சூளாமணி:6 509/2,3
என்னலின் எய்தி இலங்கு ஒளி நீள் முடி – சூளாமணி:7 661/2
அவ்வையரொடு எய்தி முதல் அவ்வை அடி சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 863/4
தேவிமார்கள் கலன் அழித்து சேணி உலகம் சென்று எய்தி
வீவு_இல் காமன் வரு வீதி கற்பு வேலியால் விலக்கி – சூளாமணி:9 1485/2,3
மிக்கு எரி மணி இவை எய்தி வீரியன் – சூளாமணி:9 1502/2
அக்கிர பெரும் சிறப்பு எய்தி ஆயிடை – சூளாமணி:9 1504/3
தாமரை தங்கும் தண் புனல் நல் நாட்டகம் எய்தி
தாம் அரை தங்கும் தண் சுடர் ஒண் பொன் கலை நல்லார் – சூளாமணி:9 1522/2,3
ஈங்கு இவை நெதிகள் ஆக ஏழரதனங்கள் எய்தி
ஆங்கு அமர் செல்வம்-தன்னால் அற்றைக்கன்று அமர்ந்த மாதோ – சூளாமணி:10 1558/2,3
அணங்கு இவரும் சோலை அலர் நாற்றம் எய்தி
கணம் குழையீர் யாம் உமக்கு கைமாறு இலேம் என்று – சூளாமணி:10 1644/2,3
கண்டார் கண் களிகூரும் செல்வ கவின் எய்தி
வண்டு ஆர் ஐம்பால் மங்கையர் காப்ப வளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1738/3,4
விண் கவர் சோதி தண் கதிரோன் போல் விரிவு எய்தி
மண் கவர் சோதி தண் கதிர்_வண்ணன் வளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1739/3,4
மாது ஆர் சாயல் மங்கையர் கூவ மகிழ்வு எய்தி
காது ஆர் செம்பொன் தாழ் குழை மின்னின் கதிர் வீச – சூளாமணி:10 1741/2,3
மண்ணின் செல்வம் வைகலும் வைகல் மகிழ்வு எய்தி
விண்ணின் செல்வ செம் கதிரோன் போல் விளையாடி – சூளாமணி:10 1742/2,3
போது ஆர் சாயல் பூம் கொடி போல பொலிவு எய்தி
தாது ஆர் கோதை தாயரொடு ஆயம் புடை சூழ – சூளாமணி:10 1747/2,3
பெரு மகிழ்வு எய்தி வேந்தன் பிரசாபதி பெரிய வாள் கண் – சூளாமணி:11 1841/2
மரகத உருவம் எய்தி மற்று அது பசலைகொண்டு – சூளாமணி:11 1846/2
பொன் அவிர் பவழ திண் கால் புரி மணி கூடம் எய்தி
தன் அமர் அமைச்சரோடு தான் அமர்ந்திருந்து சொன்னான் – சூளாமணி:11 1852/3,4
விண் இயல் உருவம் எய்தி விளங்கி வீற்றிருப்பர் அன்றே – சூளாமணி:11 1867/4
எங்கண் இடர் அகலுமாறு இ நிலைமை எய்தி இருள் உலகம் நீக்கும் அருள் தருக நீ என்று – சூளாமணி:11 1912/3
ஒன்று அறிவு எய்தி உழக்கும் உயிர் பல – சூளாமணி:11 1957/2
அன்ன மிகு போகம் அவர் எய்தி விளையாடி – சூளாமணி:11 2035/1
இருள் பிலத்து அரும் படர் எய்தி பல் புகழ்வு – சூளாமணி:12 2077/1
ஒருவாமை வேட்டு எய்தி ஊழி பெயர்ந்தாலும் – சூளாமணி:12 2123/3
கனை எரி மிகு வேள்வி கலந்து செய்து களிப்பு எய்தி
அனையவர் அற ஆழி அமிர்தம் நீங்காது அகத்து ஆடி – சூளாமணி:12 2126/2,3
இந்திரனே போன்று இருந்த இறை_மகனது இடம் எய்தி
கந்திருவ_மகளேன் யான் காவலனை காண்குறுவேன் – நீலகேசி:2 166/2,3
சென்று தான் எய்தி சிற்பிடத்தால் புக்கு – நீலகேசி:3 236/1
சொல் நெறி திரிவாயேல் சோர்வு_இல் பேர்_இன்பம் எய்தி
மன்னுதி என்று மற்றும் கூறினாள் மாதராளே – நீலகேசி:3 264/3,4
மாதிரம்-தான் நெறியாக மனம் போல சென்று எய்தி
மூதுரையும் காரணமும் முழுது எழுதி அழகிதாய் – நீலகேசி:4 267/2,3
நேர் இடத்தால் பன்மை எய்தி உருவு ஆம் நெறியும் என்றாள் – நீலகேசி:4 397/4
கடை_இலா ஞானம் எய்தி கணங்கள் நான் மூன்றும் சூழ்ந்து – நீலகேசி:4 446/2
எல்லாம் தானே என்றலின் ஏன இழவு எய்தி
நல்லாய் சொன்ன நான்மையை நாட்டும் திறம் என்னோ – நீலகேசி:5 562/3,4
சிறந்த அ தேவு எய்தி சேர்தலும் சீராது – நீலகேசி:5 599/3
பேர்_உணர்வு எய்தி பெரிதும் பெரியவன் – நீலகேசி:6 668/2
வேந்தும் அ வேத்தவையாரும் வியப்பு எய்தி
ஆய்ந்த கேள்வியினாளை ஐ ஆய் என – நீலகேசி:10 894/2,3
மேல்


எய்திநின்றார் (1)

சீல வான் தெய்வ யாக்கை திண்ணிதா எய்திநின்றார்
காலம் மூன்றானும் உய்த்து காட்டலும் காண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:4 435/1,2
மேல்


எய்திய (12)

ஏதம்_இல் தந்தை எய்திய நாமமும் – உதயணகுமார:5 269/3
எழு முறை பெருகி மேன்மேல் எய்திய உருவம் எல்லாம் – யசோதர:1 37/2
இரு முழம் ஆதி ஆக எய்திய வகையின் ஓங்கி – யசோதர:1 40/1
எந்தையும் எந்தை தாயும் எய்திய பிறவி-தோறும் – யசோதர:5 305/1
இனையது வெகுளி காமத்து எய்திய இயல்பு நாடின் – யசோதர:5 320/3
மண் அணங்குறவே வளர்வு எய்திய
பெண் அணங்கு இது தோன்றிய பின்-கொலோ – சூளாமணி:4 154/2,3
இசை_இல் கீழ்மகன் கண் இரந்து எய்திய
வசை_இல் மேன்மகன் போல வருந்துமே – சூளாமணி:7 784/3,4
எரி வளர் ஒளி தரு நேமி எய்திய
திரு வளர் படர் ஒளி செம் கண் மாலவன் – சூளாமணி:9 1486/1,2
இன் இயல் செல்வம் எனை பல எய்திய
மன்னன் அறியும் திரு அற மாண்பினை – சூளாமணி:11 1917/2,3
போதியார் உரு எய்திய புற்கலர் – நீலகேசி:3 248/1
என்றும் உரைத்தி இரும்பு எய்திய வெம்மை அ நீர் – நீலகேசி:4 414/2
எய்திய வாக்கும் மற்று இந்தியம் ஆம் எனின் – நீலகேசி:7 756/2
மேல்


எய்தியது (1)

ஏதம் அஃகி யசோதரன் எய்தியது
ஓத உள்ளம் ஒருப்படுகின்றதே – யசோதர:0 2/3,4
மேல்


எய்திற்று (4)

கேட்டலும் அஞ்சும் நெஞ்சன் கேடு எனக்கு எய்திற்று என்றே – யசோதர:2 112/1
எள்ளும் மனத்தினுக்கு எய்திற்று அறியேனே – சூளாமணி:8 1121/4
இருள் தனக்கு எய்திற்று ஓரான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் – சூளாமணி:9 1444/3
ஓடு ஆவது எய்திற்று என வையம் உரைக்கின்றது அஃதால் – நீலகேசி:4 422/3
மேல்


எய்தின் (4)

இங்கு நம் உடம்பிற்கு ஏதம் எய்துவது இவரின் எய்தின்
அங்கு அதற்கு அழுங்கல் என்னை அது நமது அன்று என்று அன்றோ – யசோதர:1 32/2,3
என் உயிர்க்கு ஏதம் எய்தின் இது பழி பெருகும் என்றே – யசோதர:2 102/3
இருள்புரி வினைகள் சேரா இறைவனது அறத்தை எய்தின்
மருள் செய வருவது உண்டோ வானவர் இன்பம் அல்லால் – யசோதர:5 309/3,4
செத்துவம் எய்தின் சில்லைமை செய்பவால் – நீலகேசி:10 886/4
மேல்


எய்தின (4)

இயலும் மாளிகை எய்தின என்பவே – யசோதர:3 165/4
வளம் கெழு குமரரை வலம்கொண்டு எய்தின
அளந்து அறிந்திலம் அகல் படையின் எல்லையே – சூளாமணி:7 815/3,4
மரங்களும் மன் உயிர் எய்தின என்ன – நீலகேசி:4 366/3
ஈறின் மும்மையும் இன்மையை எய்தின
கூறின பொருள்களும் குணனும் செய்கையும் – நீலகேசி:8 788/2,3
மேல்


எய்தினம் (1)

யாம் இன்றே எய்தினம் என்றே மகிழ்வுற்றார் – சூளாமணி:9 1524/4
மேல்


எய்தினர் (1)

சீர் இமிழால் பொலிவு எய்தினர் சென்றே – சூளாமணி:7 653/4
மேல்


எய்தினர்கள் (1)

தக்க இளமை பருவம் எய்தினர்கள் தாமே – சூளாமணி:11 2026/4
மேல்


எய்தினள் (1)

கன்னிமாநகர் எய்தினள் கன்னியே – சூளாமணி:8 900/4
மேல்


எய்தினளாய் (1)

உஞ்சை மா நகர் எய்தினளாய் அதன் – நீலகேசி:3 232/1
மேல்


எய்தினளே (1)

அணி ஆர் சுகதன் நகர் எய்தினளே – நீலகேசி:5 463/4
மேல்


எய்தினாம் (1)

சிந்தைசெய் பொருளொடு செல்வம் எய்தினாம்
முந்தையின் மும்மடி முயன்று புண்ணியம் – யசோதர:2 82/2,3
மேல்


எய்தினாய் (1)

செக்கர் வான் அனையது ஓர் திருவும் எய்தினாய் – சூளாமணி:5 418/4
மேல்


எய்தினார் (8)

எய்தினார் குமரர் ஆம் பிராயம் எய்தலும் – சூளாமணி:3 74/2
எரி வளைத்திடுவதோர் இளமை எய்தினார் – சூளாமணி:3 79/4
எரி வளர்த்திடுவது ஓர் இளமை எய்தினார் – சூளாமணி:3 84/4
அற மழை பொழிவது ஓர் ஆர்வம் எய்தினார் – சூளாமணி:4 191/4
அல்லி மண்டபத்து அயல் அசோகம் ஆங்கண் எய்தினார் – சூளாமணி:6 494/4
ஈங்கு இவை என்னினும் முன்னம் எய்தினார்
வாங்கு நீர் மணலினும் பலர்-கொலோ என – சூளாமணி:9 1510/2,3
எண் அரும் பெரும் கவின் இளையர் எய்தினார் – சூளாமணி:10 1691/4
இஞ்சி சூழ் நகர் அணி இருக்கை எய்தினார் – சூளாமணி:10 1725/4
மேல்


எய்தினாரே (1)

இன் இசை மகளிர் முன் சென்று எதிர்கொள எய்தினாரே – சூளாமணி:8 996/4
மேல்


எய்தினாள் (9)

கொங்கையால் சிறிதே குழைவு எய்தினாள் – சூளாமணி:4 156/4
எழில் கொடி சுடர்வது ஓர் இயற்கை எய்தினாள் – சூளாமணி:4 209/4
மண் நிலாம் மறுகிடை வலம்கொண்டு எய்தினாள்
எண்ணில் ஆங்கு அது திரு எதிர்ந்த வண்ணமே – சூளாமணி:5 383/3,4
கடி கமழ் குழலினாள் கவினும் எய்தினாள் – சூளாமணி:5 422/4
முன்றில் சென்று எய்தினாள் முகிழ்த்த வேட்கையாள் – சூளாமணி:8 1041/4
பொன் நிலம் புரைவது ஓர் பொலிவும் எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1711/4
ஒண் கதிர் திரு_மகள் உருவம் எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1730/4
கரு மணி ஒளியவன் கழல் சென்று எய்தினாள் – சூளாமணி:10 1758/4
ஈட்டினான் உலோகனது இடத்தை எய்தினாள் – நீலகேசி:8 783/4
மேல்


எய்தினான் (23)

ஏவலாளரோடு இனிதின் எய்தினான் – உதயணகுமார:5 284/4
சண்டமாரி-தனது இடம் எய்தினான் – யசோதர:1 18/4
உளம்கொள புணர்ந்து உடன் உவகை எய்தினான் – யசோதர:2 77/4
ஓசை நீள் மண்டபம் உவந்தது எய்தினான் – சூளாமணி:3 93/4
இன் துணையவர்கள்-தம் கோயில் எய்தினான் – சூளாமணி:3 117/4
இச்சை ஆய எய்தினான் ஏந்து செம்பொன் நீள் முடி – சூளாமணி:4 139/2
பொன் நவில் திரு நகர் பூவொடு எய்தினான் – சூளாமணி:4 178/4
ஏசு இடை இலாதவன் இருக்கை எய்தினான் – சூளாமணி:4 194/4
அரும்பு சூழ் தெரியலான் அருளின் எய்தினான் – சூளாமணி:5 377/4
மண்டப மணி தலம் மன்னன் எய்தினான் – சூளாமணி:5 379/4
ஒத்த சுற்றமோடு உவகை எய்தினான் – சூளாமணி:7 609/4
தொண்டை அம் கனி இன் சுவை எய்தினான் – சூளாமணி:7 614/4
யாமமும் பகலும் மயர்வு எய்தினான் – சூளாமணி:7 615/4
விண் கனிந்திடவே விழைவு எய்தினான் – சூளாமணி:7 617/4
புரி வகை நாஞ்சிலும் புதியது எய்தினான் – சூளாமணி:9 1413/4
அட்டு இவன் எய்தினான் ஆழி ஆதலால் – சூளாமணி:9 1499/2
பழுது உழை இலா பகல் கோயில் எய்தினான் – சூளாமணி:10 1687/4
ஒன்றினன் உவந்து தன் உலகம் எய்தினான் – சூளாமணி:10 1737/4
உளம் அயாவுயிர்ப்பது ஓர் உவகை எய்தினான் – சூளாமணி:10 1760/4
இ வரை அரைசு எதிர்கொள்ள எய்தினான் – சூளாமணி:10 1770/4
இ நகர்க்கு இறைவனும் எதிர்கொண்டு எய்தினான் – சூளாமணி:10 1771/4
மாடு உயர் வள நகர் வலம்கொண்டு எய்தினான் – சூளாமணி:11 1890/4
நல்லது இ துணிவு என நயத்தில் எய்தினான் – நீலகேசி:8 820/4
மேல்


எய்தினும் (1)

விண் அரும் கலம் எலாம் விதியின் எய்தினும்
பெண் அரும் கலம் இது பெறுதல் மானுடர்க்கு – சூளாமணி:4 228/2,3
மேல்


எய்தினேன் (1)

தாதை என்று இயல் உரை தவத்தின் எய்தினேன்
ஆதலால் இவர்-தமது அரச கோலம் எம் – சூளாமணி:9 1493/2,3
மேல்


எய்தினை (1)

ஏதம் என்னை பெரிது எய்தினை என்றே – சூளாமணி:10 1571/2
மேல்


எய்து (2)

கன்னியர் எய்து தத்தம் கடி நகர் காவல் கொண்டார் – சூளாமணி:9 1542/4
பட்டிலன் பகையால் எய்து பாவம் அங்கு – நீலகேசி:5 545/1
மேல்


எய்து-மின் (1)

இன்னணம் எய்து-மின் என்று இடர்செய்வார் – சூளாமணி:11 1931/4
மேல்


எய்துக (3)

இன்னவன் இன்ன நீரான் இன்னவே எய்துக என்று – சூளாமணி:6 527/1
என மணவினைகள் செல்ல இன்னணம் எய்துக என்று – சூளாமணி:8 1107/1
சிறந்தவர்-தங்களுக்கு எய்துக சென்று என்னும் சிந்தையராய் – நீலகேசி:9 839/1
மேல்


எய்துகின்றான் (1)

தனி முனி களிறு போல தான் நினைவு எய்துகின்றான் – யசோதர:2 125/4
மேல்


எய்துதற்கு (1)

எஞ்சிய தொடர்ச்சி இன்பம் எய்துதற்கு அரிது மாதோ – சூளாமணி:6 525/4
மேல்


எய்துப (1)

எவையே செய்தும் எய்துப வீடும் என்றான் – நீலகேசி:5 493/4
மேல்


எய்தும் (30)

மெய் வகை தெரிந்து மாற்றை வெருவினர் வீட்டை எய்தும்
செவ்வியராக செய்து சிறப்பினை நிறுத்தும் வேந்தே – யசோதர:1 70/3,4
எய்தும் வெம் துயர் எப்படித்து என்று உளைந்து இரங்குகின்றனம் என்றான் – யசோதர:5 321/4
எய்தும் வெம் துயர் எனை பல கோடி கோடியின் உறு பழி தீர்ந்தேன் – யசோதர:5 322/2
ஒருமையால் துன்பம் எய்தும் ஒருவனை உம்மையாலே – சூளாமணி:5 267/1
இச்சை அங்கு உரைப்ப கேட்டு ஆங்கு இமையவர் இயற்கை எய்தும்
விச்சையும் துணையும் வெள்ளி விலங்கலும் கொடுத்து வேந்தாய் – சூளாமணி:6 548/1,2
ஏதிலார் போல நோக்கின் இரு மடங்காக எய்தும்
போது உலாம் சிலையினான்-தன் பொரு கணைக்கு இலக்கம் செய்யும் – சூளாமணி:8 991/2,3
முடிவு கொள் உலகம் எய்தும் இன்ப மா மூர்த்தி ஒப்பான் – சூளாமணி:8 1108/4
மாலை தண் கேழ் வண் புனல் நாடார் மகிழ்வு எய்தும்
மால் ஐ தண் கேழ் மால் கடல் வட்டம் வளாயிற்றே – சூளாமணி:9 1523/3,4
களி யானை நால் கோட்டது ஒன்று உடைய செல்வன் கண் ஒர் ஆயிரம் உடையான் கண் விளக்கம் எய்தும்
ஒளியானை ஊழி முதல்_ஆனானை ஓங்கி உலகு அளவும் ஆகி உயிர்-தமக்கு உறுகண் செய்யா – சூளாமணி:11 1906/1,2
அன்னணம் வேதனை எய்தும் அவர்களை – சூளாமணி:11 1931/1
எண்களையின்று இடர் எய்தும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1966/4
மற்று இ விலங்கு எய்தும் மன் உயிர் மன்னா – சூளாமணி:11 1969/4
இறுதி_இலா பேர்_இன்பம் எய்தும் ஆறு எடுத்து உரைத்தான் – சூளாமணி:11 2068/3
மீட்சியில் வீட்டு_உலகு எய்தும் வீரனே – சூளாமணி:12 2072/4
ஏவலாளரும் இதற்கு எய்தும் இயல் குறை முயல்க – நீலகேசி:1 61/2
பின்னதன்-கண் பெரியனேல் பிறழ்வு எய்தும் கால சொல் – நீலகேசி:2 179/3
செய் வினை-தான் நிற்பவே பயன் எய்தும் என்பதூஉம் – நீலகேசி:4 311/1
தின்னும் மனம் உடை பேய் எய்தும் தீ_வினை – நீலகேசி:4 346/1
எல்லை_இல் அறிவு-தானும் எங்ஙனம் எய்தும் என்றான் – நீலகேசி:4 440/4
பிறப்பு அறுத்து இன்பு எய்தும் பெற்றியின் மிக்க – நீலகேசி:4 461/2
இச்சை எல்லாத்திற்கும் வேறேல் ஒருங்குடன் எய்தும் அன்றி – நீலகேசி:5 510/2
தன் இடை எய்தும் தரும தருமி மற்று – நீலகேசி:5 589/2
பிண பிணக்கு எய்தும் அ பேர்_இடர் செய்தாய் – நீலகேசி:5 639/4
எறிந்தான் அனையது ஓர் ஏதத்தை எய்தும் அ ஏதத்தினான் – நீலகேசி:6 682/2
பொன்றுந்துணையும் பல் போழ் எய்தும் பூசணிக்காயினை போல் – நீலகேசி:6 715/2
என் சென்று அது எய்தும் திறம்-தன்னை எனக்கு உணர – நீலகேசி:6 720/3
எய்தும் இதற்கு இனி என் செய்தி என்றாள் – நீலகேசி:7 743/4
சொல்லும் எனினும் முன் சொல்லிய தாம் எய்தும்
பல்லும் நுன் நாவும் பதையாது உரை அன்றி – நீலகேசி:7 748/2,3
இருள்-தன்னை இன்றி இவை எய்தும் என்றாள் – நீலகேசி:7 762/4
என்று உரைப்பாய்க்கு எய்தும் ஏழைமை உண்குவவேல் இமையார்க்கு – நீலகேசி:9 841/3
மேல்


எய்துமாயிடில் (1)

எய்துமாயிடில் தீர்ந்திடா கொலை இஃது இரு நில முடி வேந்தே – யசோதர:5 321/2
மேல்


எய்துமால் (1)

மறைந்த பூதத்தில் உண்மை வந்து எய்துமால் – நீலகேசி:10 876/4
மேல்


எய்துமே (7)

ஈனகத்து இருள் கெட இன்பம் எய்துமே
நானக குழலி நீ வளர நம் குடி – சூளாமணி:4 224/2,3
அ தலை சில மான் அயர்வு எய்துமே – சூளாமணி:7 783/4
இறந்தவன் பின்னும் அ இயற்கை எய்துமே – சூளாமணி:12 2070/4
மறவிக்-கண் இலாதது ஓர் மாட்சி எய்துமே – சூளாமணி:12 2071/4
கட்டினர் வழங்கினும் காயம் எய்துமே – நீலகேசி:8 794/4
எண்ணுங்காலை இயைந்துழி எய்துமே – நீலகேசி:10 857/4
என்றலானும் அஃது இன் உயிர் எய்துமே – நீலகேசி:10 871/4
மேல்


எய்துமோ (2)

ஆசு_இல் தோள் இவை-தாம் அசைவு எய்துமோ – சூளாமணி:7 635/4
தாவனை தொழுதான் தவறு எய்துமோ – நீலகேசி:5 542/4
மேல்


எய்துவ (1)

ஏத்துநர் செய்தவர் எய்துவ நன்று எனின் – நீலகேசி:4 331/3
மேல்


எய்துவதன் (1)

நங்கை மண வேள்வி நகர் எய்துவதன் முன்னை – சூளாமணி:8 1094/1
மேல்


எய்துவது (3)

இங்கு நம் உடம்பிற்கு ஏதம் எய்துவது இவரின் எய்தின் – யசோதர:1 32/2
இறந்தன இறந்து போக எய்துவது எய்தி பின்னும் – யசோதர:1 35/3
கன்னியை ஒர் காளை பிறன் எய்துவது கண்டும் – சூளாமணி:9 1286/2
மேல்


எய்துவதோ (1)

என்று-கொல் எய்துவதோ எனும் சிந்தையன் – நீலகேசி:4 340/2
மேல்


எய்துவர் (1)

முறையினால் எய்துவர் தாம் முன்னிய வீடு என்றாள் – நீலகேசி:5 658/2
மேல்


எய்துவான் (1)

இடை செட்டினால் பொருளை எய்துவான் போல – நீலகேசி:5 474/2
மேல்


எய்துழி (1)

மீனும் அல்லவும் வேதனை எய்துழி
தான் அது ஆதல் தாதாகதர் தன்மையோ – நீலகேசி:2 220/3,4
மேல்


எய்ய (2)

மா இரும் புகழினான்-தன் வன் சிலை வாங்கி எய்ய
சேய் இரும் சுடர்கள் சிந்தி தீ உமிழ்ந்து ஓடிற்று அன்றே – சூளாமணி:9 1451/3,4
எய்ய குற்ற எறிய புணர்க்கும் கால் – நீலகேசி:5 536/2
மேல்


எய்யலுற்ற (1)

எய்யலுற்ற பகழியையும் எண்ணி வேந்தன் எதிர் செறுப்பான் – சூளாமணி:9 1345/2
மேல்


எய்யவே (1)

ஒன்று வில் இரண்டு தோள் ஒருவன் எய்யவே
இன்று நம் படை உடைந்திட்டதாய்விடின் – சூளாமணி:9 1255/1,2
மேல்


எய்யும் (1)

தாழியாது எய்யும் தெய்வ படை முதல் அழிந்தும் சால – சூளாமணி:9 1458/1
மேல்


எயில் (6)

பொன் எயில் நடுவண் ஓங்கும் பூ நிறை அசோக நீழல் – உதயணகுமார:1 2/1
பொன் எயில் குறுகி கைம்மா புரவலன் இழிந்து உள் புக்கு – நாககுமார:1 14/1
கன்னி மூது எயில் சூழ் கடி காவினுள் – சூளாமணி:8 899/1
தருக்கு எயில் காப்பு வாங்க தட கை மால் பகடு நுந்தி – சூளாமணி:12 2114/1
புரிய பூ_மழை பொழிய பொன் எயில் மண்டிலம் புதைந்த – நீலகேசி:2 156/2
புடை எலாம் போற்றி ஏத்த பொன் எயில் பிண்டி மூன்று – நீலகேசி:4 446/3
மேல்


எயிலுள் (3)

புற இதழ் சேர் மரை மலர் மேல் விரல் நால் விட்டு பொன் எயிலுள் மன்னிய புங்கவனும் நீயே – நாககுமார:1 16/2
பொன் எயிலுள் வீற்றிருக்கும் புனிதன் திரு_கோயில் – நாககுமார:2 46/1
வேண்டியனவே முடிப்பாய் விரி பொன் எயிலுள்
ஈண்டி இமையோர் தொழுவான் எம் இறையும் என்னாய் – நீலகேசி:4 401/3,4
மேல்


எயிற்கு (1)

கொடி நிரை பொன் எயிற்கு குழுவுடன் சென்ற அன்றே – நாககுமார:1 13/4
மேல்


எயிற்ற (1)

அம் சுடர் எயிற்ற ஆளி அணி முகம் மலர ஊன்றி – சூளாமணி:3 95/2
மேல்


எயிற்றதனை (1)

நம்ப நீ அழித்தது அல்லால் நகை எயிற்றதனை நண்ணல் – சூளாமணி:7 770/3
மேல்


எயிற்றது (1)

பிலத்தினது அளவில் பேழ் வாய் பிறழ்ந்து இலங்கு எயிற்றது ஆகி – சூளாமணி:9 1440/3
மேல்


எயிற்றவர் (1)

முளைந்த வாள் எயிற்றவர் முலைகள் பாய்ந்து தேன் – சூளாமணி:9 1263/1
மேல்


எயிற்றவன் (2)

கரியவன் வளைந்த வெள்ளை எயிற்றவன் காள மேகம் – சூளாமணி:9 1138/1
வளைந்த வாள் எயிற்றவன் வயிரகண்டனே – சூளாமணி:9 1263/4
மேல்


எயிற்றிடை (3)

அதிர ஆர்த்தலும் அழன்று தன் எயிற்றிடை அலர்ந்த – சூளாமணி:7 720/1
வளைந்த வாள் எயிற்றிடை வலி தட கையில் பிடித்தான் – சூளாமணி:7 723/3
எரி பொங்க எழுந்த வெள்ளை எயிற்றிடை இலங்க நக்கு – சூளாமணி:9 1191/1
மேல்


எயிற்றினர் (2)

பெரியன வளைந்த வெள்ளை எயிற்றினர் பிலம்கொள் வாயர் – சூளாமணி:9 1190/2
வாலும் நெடியர் வளைந்த எயிற்றினர்
காலும் ஒரோவொன்று உடையர் கலை_இலர் – சூளாமணி:11 1974/1,2
மேல்


எயிற்றினானே (1)

பிலத்திடை பொடித்த போலும் பிறழ்ந்து இலங்கு எயிற்றினானே – சூளாமணி:9 1141/4
மேல்


எயிற்று (14)

பிறை எயிற்று அரவின் மீது பெற்றிடும் தனையன் கண்டு – நாககுமார:2 52/2
முந்து செய்வினையால் முளை வாள் எயிற்று
அந்தம் மிக்க சுணங்கம்-அது ஆயினாள் – யசோதர:3 164/3,4
ஏற்று இடை எயிற்று ஞமலி குலம் இரைப்ப – யசோதர:5 262/2
முருக்கு வாயவள் முள் எயிற்று ஏர் நகை – சூளாமணி:4 149/1
மந்திரம் வழுவுமாயின் வாள் எயிற்று அரவு காய்ந்து – சூளாமணி:5 252/3
நரம்பொடு நடந்துள விரல் தலை எயிற்று ஏர் – சூளாமணி:6 456/3
வள் உகிர் மதர்வை திங்கள் குழவி வாள் எயிற்று பைங்கண் – சூளாமணி:7 697/2
சுரிந்த கேசரம் சுடர் அணி வளை எயிற்று ஒளியால் – சூளாமணி:7 721/3
பேர் இருள் கிழிய தோன்றும் பிறை எயிற்று அமர நோக்கின் – சூளாமணி:7 759/3
வலி கற்ற மதர்வை பைம் கண் வாள் எயிற்று அரங்க சீயம் – சூளாமணி:7 769/1
வெள் ஒளி எயிற்று பேழ் வாய் விரி உளை அரச சீயம் – சூளாமணி:8 968/1
பெரியது ஓர் முனிவு கொண்டான் பிறை எயிற்று அரியோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1152/3
இலங்கும் நீள் எயிற்று இடையிடை அழல் எழ சிரியா – நீலகேசி:1 51/1
சிந்தித்தாள் இது செறி எயிற்று அரிவையது உருவாய் – நீலகேசி:1 58/1
மேல்


எயிற்றொடு (1)

விரிவன என விளங்கு எயிற்றொடு ஆயிடை – சூளாமணி:9 1413/2
மேல்


எயிறு (18)

குழைந்து அவன் உரைப்ப யூகி கூர் எயிறு இலங்க நக்கு – உதயணகுமார:2 129/2
கோலம் கார் அன்ன கூர் எயிறு ஆப்பியும் – உதயணகுமார:4 218/4
நாம நள் ஒளி முள் எயிறு உள் எழு – சூளாமணி:4 157/3
முற்றுவான் முளைத்த போலும் எயிறு உடை மூரி சிங்கம் – சூளாமணி:8 828/2
மடித்த வாய் எயிறு கவ்வி மருங்கின் ஓர் வயிர கல் தூண் – சூளாமணி:9 1139/1
திருகினான் எயிறு செவ்வாய் கறித்தனன் திசைகளோடும் – சூளாமணி:9 1147/3
பெரிய வாய் பிறை எயிறு இலங்க நக்குநக்கு – சூளாமணி:9 1253/1
கோல வால் வளை எயிறு இலங்க நக்கனன் – சூளாமணி:9 1262/3
களி யானையின் எயிறு ஆயின பறியா அவை கறியா – சூளாமணி:9 1310/1
கதிர் விடு வளை எயிறு உடைய காளையே – சூளாமணி:9 1381/4
வடி எயிறு இலங்க நக்கு வாழிய தோள்கள் இன்று – சூளாமணி:9 1427/2
கையினை புடைத்து கண்கள் சிவந்து வாய் எயிறு கவ்வி – சூளாமணி:9 1441/3
ஏற்றனை பொருதியோ என்று இலங்கு எயிறு இலங்க நக்கான் – சூளாமணி:9 1457/4
மண்டிமண்டி வர வாய் எயிறு ஊற – சூளாமணி:10 1576/2
ஊறுமே எயிறு ஊறுமே – சூளாமணி:10 1619/1
ஊறுமே எயிறு ஊறுமே – சூளாமணி:10 1619/4
பெரும் களியாளன் காலன் பிறை எயிறு அணிந்து நின்ற – சூளாமணி:11 1859/3
அம் பவழ வாயுள் அணி முள் எயிறு இலங்க – சூளாமணி:11 2027/3
மேல்


எயிறும் (2)

மாலை தலை வளர் மா மதி நிகரும் வளை எயிறும்
சோலை தலை மலை போல்வன தோளும் இவை உடையான் – சூளாமணி:9 1315/1,2
வண்டு அவாம் வார் குழலும் வாள் எயிறும் பூண் முலையும் – நீலகேசி:1 128/1
மேல்


எயிறுற (1)

இடித்தலின் மனித்தர் எல்லாம் எயிறுற இறுகி சோர்ந்தார் – சூளாமணி:7 699/4
மேல்


எயினம் (1)

மன்னன் மயிலாய் மயிரி முள்_எயினம் மீனாய் – யசோதர:5 298/1
மேல்


எயினர்கள் (1)

கொடு வில் எயினர்கள் கொல்ல குறைந்தும் – சூளாமணி:11 1962/3
மேல்


எரி (101)

எரி பொன் அணி காட்டு என எடுத்து முன்பு வைத்தனர் – உதயணகுமார:2 141/2
எரி என வெகுண்டு வந்தே இனிய நாடு அழிக்கலுற்றார் – உதயணகுமார:3 165/2
எரி மணி நல் பிறப்பு உடைய ஈசன் நீயே இருநான்கு குணம் உடைய இறைவன் நீயே – நாககுமார:1 18/3
எரி மணிகள் இலதை வேந்து என்ன இ கூற்று என – நாககுமார:2 70/4
ஏது என்று அறியேன் என்றான் எரி மணி கடக_கையான் – நாககுமார:3 91/4
எரி பொன் உயிர் விளங்கி இனிய முத்தி சேர்பவரே – நாககுமார:4 120/4
எந்தையும் கொடாமையால் எரி என வெகுண்டனன் – நாககுமார:4 138/1
எரி பொன் முடி மன்னர்கள் எண்ணாயிரவர் சூழ – நாககுமார:5 161/3
இடுக்கண் வந்து உறவும் எண்ணாது எரி சுடர் விளக்கின் என்-கொல் – யசோதர:1 62/1
எரி மணி இமைக்கும் பூணான் இசோதரன் இரு நிலத்துக்கு – யசோதர:2 85/1
என்றலும் ஏனை மன்னன் எரி எழ விழித்து சீறி – யசோதர:2 123/1
என நினைந்து ஏது செய்தாள் எரி நரகத்து வீழ்வாள் – யசோதர:2 149/4
வெய் எரி கண்டது உண்டோ விறகொடு விறகை ஊன்ற – யசோதர:4 236/2
கொந்து எரி உமிழ்ந்து எதிர் குரைத்து அதிர்வ கோள் நாய் – யசோதர:5 265/1
சிறப்பினை இயற்றிலை சினத்து எரி மனத்தால் – யசோதர:5 268/3
கொந்து எரி அழலுள் வீழ்ந்த கொள்கையன் மன்னன் ஆனான் – யசோதர:5 304/4
இன் சொல் மாதரும் இளம் கிளை சுற்றமும் எரி திரள் என அஞ்சி – யசோதர:5 323/1
எரி வளைத்திடுவதோர் இளமை எய்தினார் – சூளாமணி:3 79/4
உள் நிலா எழுதரு காம ஊழ் எரி
எண்_இலா சுடர் சுட விரிந்தும் நாண் விடா – சூளாமணி:3 83/2,3
எரி வளர்த்திடுவது ஓர் இளமை எய்தினார் – சூளாமணி:3 84/4
எரி படு விரி சுடர் இலங்கு பூணினான் – சூளாமணி:3 118/1
எரி அணிந்த இளம் பிண்டி இணர் ஆர்ந்த இடம் எல்லாம் – சூளாமணி:4 174/1
எழில் கதிர் பிறங்கல் வட்டம் எரி உமிழ்ந்திடுவது அன்றே – சூளாமணி:5 258/3
எரி தவழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் எண்ணுவது எண்ணம் என்றான் – சூளாமணி:5 274/4
சேந்து எரி செம்பொன் வீதி திரிபுரம் அதனை ஆளும் – சூளாமணி:5 324/1
வாய்ந்து எரி வயிர பைம்பூண் மன்னவன் புதல்வன் மல் ஆடு – சூளாமணி:5 324/2
காய்ந்து எரி கனலின் வெய்யோன் கல்வியால் கடலோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:5 324/4
இஞ்சி சூழ் எரி பொன் மாடத்து இந்திரன் மிசைந்த நாம – சூளாமணி:5 329/1
உடங்கு அவன் உடன்று எரி துளும்ப வரும் வந்தால் – சூளாமணி:6 446/3
காம நீர் எரி அகத்து கனன்று எழ நிமிர்ந்த – சூளாமணி:6 463/3
எரி கதிர் ஏற்றை காலம் எழு நிலா பருவம் ஏக – சூளாமணி:6 505/3
ஈங்கு யான் இருந்தது என்றான் எரி சுடர் வயிர பூணான் – சூளாமணி:6 524/4
அடுத்து எரி அலர்ந்த செம்பொன் அணி மணி முடியினான் அங்கு – சூளாமணி:6 562/3
முறை கெட முளைப்பது ஓர் முனிவின் ஒள் எரி
கறைப்படு படையவன் கனல மூட்டினான் – சூளாமணி:7 681/3,4
பொடித்தன சிறு வியர் புள்ளி ஒள் எரி
அடுத்து எழு சுடரகத்து உக்க நெய் துளி – சூளாமணி:7 682/2,3
படத்திடை சுடர் மணி தீண்டப்பட்டு எரி
கடுத்திடும் அரவு என கனன்ற நோக்கமோடு – சூளாமணி:7 683/1,2
விடம் உடை எரி கொடி விலங்கு நோக்கு உடை – சூளாமணி:7 686/1
ஒள் எரி நெறிப்பட்டு அன்ன சுரி உளை மலை கண் போழும் – சூளாமணி:7 697/1
உள் எரி உமிழ நோக்கி உரும் என அதிரும் பேழ் வாய் – சூளாமணி:7 697/3
இணங்கு இணர்வன இஞ்சி எரி பொன் புடை இஞ்சி – சூளாமணி:7 751/3
மன்னவற்கு இளைய வேந்தன் வயங்கு எரி பெயர் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 843/3
எரி மணி சுடர் அணி இலங்கு நங்கை-தன் – சூளாமணி:8 904/1
ஏழையர் கவரி ஏந்த எரி கதிர் விரிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:8 933/3
இரும் கலி முழவு தோளாய் எரி மணி பலகை மேல் ஓர் – சூளாமணி:8 1015/3
இன்னணம் இயன்ற எரி ஓம்பு தொழிலார்க்கு – சூளாமணி:8 1104/2
எரி கதிர் ஆழி ஆள்வான் இனிதின் இங்கு இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:9 1137/2
உரை எதிர் கபில வட்ட கண் எரி உமிழ்ந்த மாதோ – சூளாமணி:9 1138/4
சிறந்து எரி அனலோடு ஒப்பான் பணி கொண்டு திசைகள் ஓடி – சூளாமணி:9 1150/1
நச்சு எரி நகையினாலே நடுங்கின திசைகள் என்பார் – சூளாமணி:9 1157/2
இரை தனக்கு என்றும் ஆற்றா எரி படு வெகுளி தீயான் – சூளாமணி:9 1158/4
புகர் எரி அவிக்கலுற்றான் பொழி மழை பொழிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1172/4
தொத்து எரி சுடரும் ஒள் வாள் என இரண்டு ஆகும் முன்னாம் – சூளாமணி:9 1184/2
இ திறத்து இனைய என்றான் எரி மணி இமைக்கும் பூணான் – சூளாமணி:9 1184/4
எரி என சுரிந்த கேசத்து இருள் என திரண்ட மேனி – சூளாமணி:9 1190/1
எரி பொங்க எழுந்த வெள்ளை எயிற்றிடை இலங்க நக்கு – சூளாமணி:9 1191/1
உரிய வாள் எரி எழ முறுக்கி நம்மொடு – சூளாமணி:9 1253/2
நச்சு எரி உமிழ்தரும் நகையர் தோன்றினார் – சூளாமணி:9 1260/4
காய் எரி விழித்தனர் களித்தனர் தெளிர்த்தார் – சூளாமணி:9 1288/3
கொந்து எரி இரும்பு எறிஞர் கொல் செய் களன் ஒத்தும் – சூளாமணி:9 1292/1
எரி போல்வன சுரி பங்கியொடு இருள் போல் இருள் மெய்யோடு – சூளாமணி:9 1311/1
என்றலும் அது கேட்டு எரி உடை தேரோன் என்பவனாம் இவன் என்றே – சூளாமணி:9 1321/1
எரி தாங்கு வேலொடு இனி ஈங்கு நின்று பெறுகின்றது என்னை எழுக என்று – சூளாமணி:9 1326/2
எரி மாலை வேல் வல் இளையார்கள் நிற்க இவன் என்னொடு ஏற்க எனவே – சூளாமணி:9 1328/2
கை-பால் எடுத்து கறை மருப்பு மிடைந்து கண்கள் எரி சிந்தி – சூளாமணி:9 1348/2
எரி அவிர் வெகுளியார் இளைய காளை இங்கு – சூளாமணி:9 1410/3
எரி புரை உளைகளோடு இலங்கு வெண் பிறை – சூளாமணி:9 1413/1
பேய் எரி உமிழ்ந்து நம் மேல் வரும் என பேசுகின்றாய் – சூளாமணி:9 1436/1
காய் எரி சுடர் விட்டாங்கு கனன்றனன் கனலலோடும் – சூளாமணி:9 1436/3
காய்ந்து எரி கணையினாற்கு கருடனும் உழையன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1443/4
இருள் தனக்கு எய்திற்று ஓரான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் – சூளாமணி:9 1444/3
எரி பொன் மணி முடியான் இன்று இவனோ சாய்ந்தான் – சூளாமணி:9 1465/4
என்னும் சாடும் எரி வாய் பெய்து இரங்கி அழுது ஆங்கு ஏகினரால் – சூளாமணி:9 1484/3
எரி வளர் ஒளி தரு நேமி எய்திய – சூளாமணி:9 1486/1
எரி மணி குடங்களின் ஏந்தி ஏந்தல்-தன் – சூளாமணி:9 1496/3
விட்டு எரி மணி வரை நேமி வேந்தனை – சூளாமணி:9 1499/1
மிக்கு எரி மணி இவை எய்தி வீரியன் – சூளாமணி:9 1502/2
தொக்கு எரி சுடர் ஒளி துளும்ப தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1502/4
மிக்கு எரி சுடர் முடி சூடி வேந்தர்கள் – சூளாமணி:9 1504/1
எரி மணி கடக கை இரண்டும் ஊன்றி அ – சூளாமணி:9 1512/1
ஏவல் இன்றி எரி வெம் கதிரோனும் – சூளாமணி:10 1581/1
என்றலும் எரி மணி கடக கையினால் – சூளாமணி:10 1595/1
எரி மணி வயிர பூணான் இக்குவா குலத்துள் தோன்றி – சூளாமணி:10 1784/1
இருள் ஆழி நிழல் துளும்பும் எரி பொன் மணி நெடு முடி சாய்த்து இறைஞ்சப்பட்டான் – சூளாமணி:10 1806/3
இழைக்கு அரும்பும் இளம் முலையாய் எரி கதிரோன் வழி மருகன் இவன் நீர் ஈர்ம் தண் – சூளாமணி:10 1815/3
இத்தலை அரசர்_கோமான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் – சூளாமணி:10 1828/3
எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் திருமகன் என்னும் செம்பொன் – சூளாமணி:10 1834/3
எரி விசயம் கோ ஏந்தி மன்னர் என்னும் – சூளாமணி:10 1838/1
எரி புரை எழிலது ஆய இளம் தளிர் இரண்டு நாளில் – சூளாமணி:11 1846/1
இலை பயில் மகர பைம் பூண் எரி மணி கடக கையான் – சூளாமணி:11 1853/4
எரி மணி நெடு முடி இமைப்பின் செம் கண் அ – சூளாமணி:11 1900/1
கொத்து எரி வெம்பு அவர் கும்பி குழியவை – சூளாமணி:11 1926/3
பொரிப்பர் சிறைசெய்து பொங்கு எரி மாட்டி – சூளாமணி:11 1938/1
எரி வளர் மணி முடி இழியும் ஆயிடை – சூளாமணி:12 2101/3
எரி விடு சுடர் முடி இலங்க தாழ்ந்து போய் – சூளாமணி:12 2107/3
கனை எரி மிகு வேள்வி கலந்து செய்து களிப்பு எய்தி – சூளாமணி:12 2126/2
எங்கும் தான் என எரி கொள்ளி வளை என திரியும் – நீலகேசி:1 52/4
தந்து உரைப்பின் எரி நுதி போல் தாம் கேடு நிகழ்வு என்றாள் – நீலகேசி:2 177/4
எரி தோய் நரகம் பாழ் ஏற்றுவானே ஆம் – நீலகேசி:5 473/3
நிலம் நீர் எரி காற்றோடு உரு இரதம் – நீலகேசி:5 486/1
நிலம் நீர் எரி காற்று உயிரின் இயல்பும் – நீலகேசி:6 675/1
எரி எழும் உளர்ச்சியால் இரைக்கும் காற்றது ஆம் – நீலகேசி:8 792/2
மேல்


எரிக்கலுற்ற (1)

நஞ்சினை நஞ்சு சென்று எரிக்கலுற்ற போல் – சூளாமணி:9 1266/1
மேல்


எரிக்கலுற்றது (1)

ஐயென அங்கி தோன்றி அதனையும் எரிக்கலுற்றது
இவ்வகை காணலாகும் என்று நீ உணர்தல் வேண்டும் – யசோதர:4 236/3,4
மேல்


எரிக்கும் (2)

எரிக்கும் ஆற்றலான் – சூளாமணி:9 1298/4
இடம் கொள் இன்னா வினை எல்லாம் எரிக்கும் வாயில் விரித்தோய் நீ – நீலகேசி:1 139/2
மேல்


எரிகின்ற (1)

எரிகின்ற சுடரில் நெய் பெய்து இடு திரி தூண்டியாங்கு – சூளாமணி:11 1863/1
மேல்


எரிகொண்டு (1)

கடுநீரவர் கண் எரிகொண்டு கனன்று – சூளாமணி:9 1238/1
மேல்


எரித்த (1)

துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
மேல்


எரித்தனர் (1)

எரித்தனர் நால்வரும் இளைய காளையை – சூளாமணி:9 1411/3
மேல்


எரித்திடுதும் (1)

சேந்து எரித்திடுதும் என்று தென் மலை அரசர் சென்றார் – சூளாமணி:9 1187/3
மேல்


எரித்து (2)

இதமுறு தியானத்தின் இரு_வினை எரித்து உடன் – உதயணகுமார:6 365/3
சுற்றிய பளிங்கில் சோதி சுவர் மிசை எரித்து தோன்ற – சூளாமணி:8 1001/2
மேல்


எரிந்த (7)

பாய்ந்து எரிந்த போல் விரிந்து பாரிசாதம் ஏர்செய – சூளாமணி:4 133/2
வாய்ந்து எரிந்த செம்பொன் மாட வாயில் ஆறு கண்கொள – சூளாமணி:4 133/3
போந்து எரிந்த போல் மரம் புறம் பொலிந்து இலங்குமே – சூளாமணி:4 133/4
எரிந்த பூணினன் இலங்கு தாரினன் – சூளாமணி:7 583/2
எரிந்த கண் இணை இறுவரை முழை நின்ற அனைத்தும் – சூளாமணி:7 721/1
எதிரெதிர் சிலம்பின எரிந்த மாதிரம் – சூளாமணி:9 1220/2
வானிடை மணி விளக்கு எரிந்த வண்டொடு – சூளாமணி:10 1734/1
மேல்


எரிந்தன (1)

இற்றது இ உலகம் என்பார் எரிந்தன திசைகள் என்பார் – சூளாமணி:9 1156/1
மேல்


எரிந்தனன் (1)

எரிந்தனன் இறுவரை எடுத்து மேல்செல – சூளாமணி:9 1420/3
மேல்


எரிந்து (4)

ஊடு அகம் ஓடி எரிந்து ஒளி முந்துறும் – சூளாமணி:7 663/1
மாடு எலாம் எரிந்து மின்னும் வயிர குண்டலத்தோடு அம் பொன் – சூளாமணி:7 676/1
அடுத்து எரிந்து அழல் நகை நக்குநக்கு இவை – சூளாமணி:7 683/3
சேயிடை எரிந்து சிந்தி செல்வன் மேல் சென்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1453/4
மேல்


எரிப்ப (1)

இழையின் அம் பொன் ஒளி எரிப்ப தோன்றுங்களே – சூளாமணி:7 734/4
மேல்


எரிப்படுத்தினன் (1)

உன்னி யூகி கான் விறகில் ஒள் எரிப்படுத்தினன் – உதயணகுமார:1 69/4
மேல்


எரிப்போய் (1)

எண் துகளும் எரிப்போய் நின பாதம் – நீலகேசி:1 144/3
மேல்


எரிய (2)

ஆர் அணங்கு அவிர் ஒளி எரிய ஆயிடை – சூளாமணி:4 186/1
பொங்கு எரிய வேள்வி வல் புரோகிதன் அவற்கு – சூளாமணி:8 1105/3
மேல்


எரியின் (1)

பெருகு எரியின் இட்டு உருகும் இதுவும் இனிதே என்று – யசோதர:5 291/2
மேல்


எரியினும் (1)

ஈம தூமமும் எரியினும் இருளொடு விளக்கா – நீலகேசி:1 29/1
மேல்


எரியினுள் (1)

எரியினுள் விளியலுற்றார் யார்-கொலோ அளியர் என்பார் – சூளாமணி:9 1152/4
மேல்


எரியும் (9)

சுற்று நின்று எரியும் செம்பொன் மணி முடி சுடர சூட்டி – சூளாமணி:5 244/1
எரியும் ஆணையான் குளிரும் ஈகையான் – சூளாமணி:7 594/1
எரியும் தீ திரள் எள் துணைத்து ஆயினும் – சூளாமணி:7 643/1
முற்றத்தான் எரியும் செம்பொன் முகன் அணி கருவி சேர்த்தி – சூளாமணி:8 915/1
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் நிலை பட்டம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 931/3
சுற்றி நின்று எரியும் செம்பொன் சுடர் மணி வாயில் நண்ணி – சூளாமணி:8 1014/2
என் இனி கருதுகின்றது என்றனன் எரியும் ஆழி – சூளாமணி:9 1175/2
ஊழி நாள் எரியும் கூற்றமும் உருமும் ஒப்பவன் கை படை நவின்றான் – சூளாமணி:9 1317/3
எழுந்து இலங்கும் மேனியராய் எரியும் மணி கலம் தாங்கி – சூளாமணி:11 2059/2
மேல்


எரியுமே (1)

இன முதலா சுடர்ந்து இனிதின் இயல்பாய் நின்று எரியுமே – சூளாமணி:11 2058/4
மேல்


எரியுள் (2)

சூழ்ந்து துகையா எரியுள் இட்டனர்கள் சுட்டார் – யசோதர:5 289/2
ஊழி பேர் எரியுள் நெய் சொரிந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1257/4
மேல்


எரியுறுகின்றது (1)

எரியுறுகின்றது அன்றே இதுவோ ஒப்ப இற்றது என்றான் – நீலகேசி:4 390/4
மேல்


எரியொடு (1)

இணை இரா பிரிந்த பின் எரியொடு ஒக்குமால் – சூளாமணி:8 1050/2
மேல்


எரிவ (1)

எரிவ இன்ன மா துயர் – நீலகேசி:1 99/3
மேல்


எரிவன (2)

எரிவன சுடர் மணி எழுவன கதலிகை – சூளாமணி:8 937/3
எரிவன மணி இது எம் இறைவனது இடமே – நீலகேசி:4 453/4
மேல்


எரு (1)

எனை பெரும் குப்பையும் எரு சுமப்பான் கண்டக்கால் – நீலகேசி:2 185/2
மேல்


எருச்சுமக்கிற்றியோ (1)

ஈனம் என் ஓது எருச்சுமக்கிற்றியோ – நீலகேசி:4 325/4
மேல்


எருத்தம் (5)

பைம்பொன் ஓடை வீழ் மணி பகட்டு எருத்தம் ஏறினான் – சூளாமணி:6 474/2
சுமை கொள் மாலை தொடு களிற்று எருத்தம் ஏறுக என்றனர் – சூளாமணி:6 502/3
வெம்பும் மால் களிற்று எருத்தம் விஞ்சையாளன் மேல்கொள – சூளாமணி:6 503/2
இருள் இரும் குன்றம் ஏய்க்கும் இரும் பிணர் எருத்தம் ஏறி – சூளாமணி:8 926/3
உலகு உடன் வணங்க ஓடை உயர் களிற்று எருத்தம் மேலால் – சூளாமணி:11 1843/2
மேல்


எருத்திடை (3)

ஓடும் மேல் எருத்திடை குலைந்த கோதையோடு உலாய் – சூளாமணி:6 478/2
புழல் கை மால் களிற்று எருத்திடை புரோசையில் பயின்ற – சூளாமணி:7 711/1
புரைசை யானையின் எருத்திடை அரசனும் புகழொடு பொலிவுற்றான் – சூளாமணி:8 872/4
மேல்


எருத்தில் (1)

சோர்ந்து வீங்கு எருத்தில் தொடர் கண்ணிடை – சூளாமணி:8 891/3
மேல்


எருத்திலும் (1)

எழிலும் தோளிலும் எருத்திலும் கிடந்தில எழுந்தே – சூளாமணி:7 715/4
மேல்


எருத்தின் (5)

சேந்தனன் எருத்தின் மீதில் திரும்பிக்கொண்டு ஏகி வேழம் – உதயணகுமார:6 330/2
நாக நல் எருத்தின் வந்து நகர் புகுந்து இருப்ப மிக்க – நாககுமார:4 114/3
இ தலமும் முழுது ஆண்டு இரும் களிற்று எருத்தின் மிசை – நாககுமார:4 118/3
உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை – சூளாமணி:9 1532/1
எருத்தின் மேல் அறைக என இறைவன் ஏயினான் – சூளாமணி:10 1762/4
மேல்


எருத்து (1)

இன் இயல் ஞான வேழத்து எழில் எருத்து தேறினானே – சூளாமணி:12 2113/4
மேல்


எருதாம் (1)

ஏதம்_இல் சுமை ஏற்று எருதாம் என்றான் – நீலகேசி:2 212/2
மேல்


எருது (1)

எருது பால் இன்மை எண்ணலன் தும்மலே – நீலகேசி:2 213/1
மேல்


எருமை (3)

துன்னு சூகரம் ஆடு எருமை தொகை – யசோதர:1 20/2
கொற்றம் மிக்க எருமை பலி ஒன்று அரோ – யசோதர:3 191/4
இன்று எறிந்த எருமை இது-தனை – யசோதர:3 192/1
மேல்


எருமைகள் (1)

பசுக்களோடு எருமைகள் குதிரைகள் புலியொடு நாய் முதலா – நீலகேசி:9 836/2
மேல்


எருவையும் (1)

சேக்கை கொள்வன செம் செவி எருவையும் மருவி – நீலகேசி:1 31/3
மேல்


எல் (3)

ஏதம்_இல் குணத்து எல் முடி மன்னன் கை – உதயணகுமார:1 59/3
எல் உறு சுடர் வானத்து எழிலவாய் இனியவ்வே – சூளாமணி:7 743/4
எல் இயங்கு இளம்பிறை கதிர்கள் வீழ்ந்தன – சூளாமணி:7 818/3
மேல்


எல்லா (19)

எல்லா வினை செறிக்கும் இயல் முனியை தான் பணிந்தாள் – நாககுமார:1 36/4
எல்லா இருதுவும் ஈனும் பொழிலினது – சூளாமணி:5 280/1
எல்லா நிதியும் இயன்ற இடத்தினது – சூளாமணி:5 280/2
எல்லா அமரர் கணமும் இராப்பகல் – சூளாமணி:5 280/3
எல்லா புலமும் நுகர்தற்கு இனிதே – சூளாமணி:5 280/4
பெரும் கலம் நிறைந்த மிகு பெட்டகமோடு எல்லா
அரும் கலமும் ஆர்ந்த அறையாயின பின் ஆய் பொன் – சூளாமணி:8 871/1,2
நாறு மலர் நந்தனவனத்தனவொடு எல்லா
வேறுபடு பூ மழையும் ஆட விளைவித்தார் – சூளாமணி:8 1091/3,4
எல்லா திசையும் சரம் சிந்தி இருள வீழும் எல்லை-தன்னுள் – சூளாமணி:9 1344/2
அரு முடி ஒழிய எல்லா அணிகளும் அவனுக்கு ஈந்தான் – சூளாமணி:10 1696/4
எல்லா விரதம் இயல்பு ஒக்கும் ஆயினும் – சூளாமணி:11 2002/1
எல்லா இமையோர்க்கும் என்றும் இறுதி சார்ந்தது – நீலகேசி:1 114/2
நட்டாரை எல்லா நரகுக்கே உய்க்கும் நாய் – நீலகேசி:1 130/3
நலங்கள் இல்லா உயிர்-தங்களுக்கு எல்லா நடுக்கம் நீக்கி உயர் நல் நிலை ஈயும் – நீலகேசி:1 147/3
காட்சியேன் எனில் எல்லா கதவமும் திறக்க என திறப்ப – நீலகேசி:2 151/3
இடன் எல்லா உலகின் எல்லையும் புறப்படுமோ – நீலகேசி:4 295/4
எல்லா உணர்ச்சியும் இச்சை வழியால் எழும் எனலால் – நீலகேசி:5 512/1
கற்று இனி எல்லா கணக்கும் கலந்து உரை காண்பு என்னையோ – நீலகேசி:5 518/4
எல்லா வகையினும் இல்லதற்கேல் இல்லை – நீலகேசி:5 616/2
எல்லா பொருளும் தம் பான்மை இயல்பும் ஏன்று – நீலகேசி:6 729/3
மேல்


எல்லாத்திற்கும் (2)

இச்சை எல்லாத்திற்கும் வேறேல் ஒருங்குடன் எய்தும் அன்றி – நீலகேசி:5 510/2
இச்சை எல்லாத்திற்கும் ஒன்றேல் குணி பொருள் இச்சை என்றாய் – நீலகேசி:5 510/3
மேல்


எல்லாம் (243)

புஞ்சிய நிலத்தோர்க்கு எல்லாம் பொற்பு நல் அற நல் மாரி – உதயணகுமார:1 5/2
பொறை-வயின் நோய் மீக்கூர பொருவு_இல் வான் கோள்கள் எல்லாம்
முறையின் நல் வழியை நோக்க மொய்ம்பன் அ தினத்தில் தோன்ற – உதயணகுமார:1 15/2,3
வரமுனி அருள கேட்டு மகிழ்ந்து தன் ஆயம் எல்லாம்
சிரசு அணி முடியும் சூட்டி செல்வற்கு கொடுத்து போக்கி – உதயணகுமார:1 22/2,3
அங்கு உள தேசம் எல்லாம் அடிப்படுத்து இனிது இருந்தார் – உதயணகுமார:1 26/4
பெரும் தெரு எல்லாம் பிற்பட போந்தே – உதயணகுமார:1 80/3
களைந்தனன் கவலை எல்லாம் காவலர்க்கு உணர்த்தி போந்தான் – உதயணகுமார:1 81/4
கூட மாளிகைகள் எல்லாம் கோட்டினால் குத்தி செம்பொன் – உதயணகுமார:1 88/1
பாடும் நல் மகளிர் எல்லாம் பாட்டு ஒழிந்து அரற்றி ஓட – உதயணகுமார:1 91/1
வேந்தன்-தன் மக்கட்கு எல்லாம் வேல் முதல் பயிற்றுவித்தும் – உதயணகுமார:1 103/1
ஆசு_இலா வித்தை எல்லாம் ஆய்_இழை கொண்டாள் என்றே – உதயணகுமார:1 105/3
ஏற்ற நல் சனங்கட்கு எல்லாம் இனி பொருள் உவந்து வீசி – உதயணகுமார:4 187/3
வெள்ளிய மலையின் மீதே விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம்
தெள்ளிய ஆழி கொண்டு திக்கு அடிப்படுத்தும் என்ன – உதயணகுமார:4 193/1,2
சோதி நல் அரசன் மிக்க சூழ்ச்சியின் மற்றோர்க்கு எல்லாம்
வீதி நல் நகர்கள் விட்டு வீறுடன் வீற்றிருந்தான் – உதயணகுமார:4 208/3,4
நட்பு உடை நாட்டை எல்லாம் நர_பதி ஆண்டு சென்றான் – உதயணகுமார:4 241/4
தீது இன்றி கோள்கள் எல்லாம் சிறந்து நல் வழியை நோக்க – உதயணகுமார:5 252/2
சோதி பொன் அறை திறந்து தூவினன் சனங்கட்கு எல்லாம் – உதயணகுமார:5 252/4
உள்ளது எல்லாம் ஒருங்கே அடிப்படுத்து – உதயணகுமார:5 272/2
தக்க விஞ்சையர்-தம் பதி எல்லாம்
அக்கணத்தினில் அடிப்படுத்தினன் – உதயணகுமார:5 292/3,4
எண்ணிய கருமம் எல்லாம் இயைபுடனாக பின்னும் – உதயணகுமார:6 304/3
கவ்விய கருமம் எல்லாம் கணத்தினில் உதிர்ப்பை ஆக்கும் – நாககுமார:1 4/3
துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
கம்பம்_இல் நிலங்கள் எல்லாம் காத்து நல் தவமும் தாங்கி – நாககுமார:2 44/3
விட மர பழங்கள் எல்லாம் வியந்து நல் துய்த்து இருந்தார் – நாககுமார:4 110/3
தஞ்சமாய் எங்கட்கு எல்லாம் தவ முனி குறி உரைப்ப – நாககுமார:4 111/2
போனமும் போகம் எல்லாம் பருகி இன்புற்று நாளும் – நாககுமார:4 115/3
கலை அணி அல்குல் பாவை கங்குலும் பகலும் எல்லாம்
சிலை உயர்ந்து இனிய திண் தோள் செம்மலும் பிரிதல் இன்றி – நாககுமார:4 116/1,2
மருவு நல் தவத்தினாலே மற்றும் உள்ளோர்கள் எல்லாம்
திரு நிறை சோதம் ஆதி சேர்ந்து இன்பம் துய்த்தார் அன்றே – நாககுமார:5 166/3,4
நல் உயிர் நமர்கள்-தாமே நலிந்திட விளிந்தது எல்லாம்
மல்லல் மாதவனின் நாமே மறித்தும் உணர்ந்தனமும் அன்றோ – யசோதர:1 34/3,4
பிறந்திட இறந்தது எல்லாம் இதுவும் அ இயல்பிற்றேயாம் – யசோதர:1 35/4
இறந்தன இறந்த_காலத்து எண்_இறந்தனகள் எல்லாம் – யசோதர:1 36/4
எழு முறை பெருகி மேன்மேல் எய்திய உருவம் எல்லாம்
அழலினுள் மூழ்கி அன்ன அரு நவை நரகம்-தம்முள் – யசோதர:1 37/2,3
வரு சிலை இருபத்தைந்தின் வந்துறும் அங்கம் எல்லாம்
திரு மலி தவத்தின் சென்று தேவர்-தம் உலகில் பெற்றது – யசோதர:1 40/2,3
அண்ணல் நீ அருளிற்று எல்லாம் அருவருப்பு உடைய மெய்யில் – யசோதர:1 45/1
இன்று இவண் ஐய என்-கண் அருளிய பொருள் இது எல்லாம்
நன்று என நயந்து கொண்டேன் நடுக்கமும் அடுத்தது இல்லை – யசோதர:1 48/1,2
உரிமையின் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஒருதனி விளக்கம் ஆகி – யசோதர:1 53/3
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம்
நிரைசெய்தே புகல்வன் யான் நீ நினைவொடு கேள் இது என்றான் – யசோதர:1 69/3,4
மடம் கனிந்து இனிய நல்லாள் வன முலை போகம் எல்லாம்
அடங்கலன் அயர்ந்து தேன் வாய் அமிர்தமும் பருகி அம் பொன் – யசோதர:2 92/1,2
ஒன்றிய அழகும் கல்வி ஒளி அமை குலத்தோடு எல்லாம்
நின்று செய்பயனும் நல்லார் நெஞ்சமும் பெறுதல் அன்றோ – யசோதர:2 107/3,4
சேயிடை இறைஞ்ச மற்று இ திரை செய் நீர் உலகம் எல்லாம்
நீ உயர் குடையின் வைகி நெடிது உடன் வாழ்க என்றாள் – யசோதர:2 132/3,4
விரவி மிக்கிடுதல் இன்றி விளியும் அ தீமை எல்லாம் – யசோதர:2 135/4
நன்றி ஒன்று அன்று கண்டாய் நமக்கு நீ அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:2 141/4
ஆதலால் வந்தது இன்று என்று அழுங்கினர் சிலர்கள் எல்லாம் – யசோதர:2 155/4
சிலை பயில் வயிர தோளாய் செப்பிய பொருள் இது எல்லாம்
உலைதல்_இல் மகிழ்வோடு உள்ளத்து உணர்ந்தனை கொள்க என்ன – யசோதர:4 245/1,2
கொலையினில் ஒருவல் இன்றி கொண்டனென் அருளிற்று எல்லாம்
அலைசெய்வது ஒழியின் வாழ்க்கை அழியும் மற்று அடிகள் என்றான் – யசோதர:4 245/3,4
வாரியின் வதங்கட்கு எல்லாம் அரச மா வதம் இதற்கே – யசோதர:4 247/3
பிறந்து நீ பிறவி-தோறும் பெரு நவையுறுவது எல்லாம்
சிறந்த நல் அறத்தின் அன்றி தீரும் ஆறு உளதும் உண்டோ – யசோதர:4 248/3,4
விரை செறி பொழிலின் உள்ளால் வேனிலின் விளைந்த எல்லாம்
அரைசனும் அமர்ந்து போகி அகநகர் கோயில் எய்தி – யசோதர:4 258/1,2
பொருபொரு பொரிந்து பொடி ஆம் உடலம் எல்லாம் – யசோதர:5 291/4
அறிவு_இலராய காலத்து அமைவு_இல செய்த எல்லாம்
நெறியினில் அறிவது ஊற நின்றனர் விலகி நிற்பர் – யசோதர:5 308/1,2
நண்ணி நாயக முனிவனின் அறிந்தனர் நவின்ற நற்குணம் எல்லாம்
கண்ணினார் தமது உருவினது உடலங்கள் கழிந்தன கழி போகத்து – யசோதர:5 325/2,3
அந்தில் ஆடினர் பாடினர் விரும்பிய அரம்பையர் அருகு எல்லாம்
வந்து தேவியர் மன்மத_வாளியின் மகிழ்ந்து உடன் புடைசூழ்ந்தார் – யசோதர:5 327/3,4
ஆசு_இல் எண்_குணன் அவதியொடு அமைந்தனர் அலை கடல் அளவு எல்லாம்
ஏசு_இல் வான்_உலகு இணை_இல் இன்பத்தினில் இசைந்து உடன் இயல்கின்றார் – யசோதர:5 328/3,4
சுரும்பொடு துதைந்து தோன்றும் சூழ் மதில் இருக்கை எல்லாம் – சூளாமணி:2 39/4
பூம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பொன் மலர் மணி கொம்பு அன்ன – சூளாமணி:2 64/1
ஆங்கு எழுந்து அவற்றை எல்லாம் அணிபெற அலரும் அன்றே – சூளாமணி:2 64/4
அங்கு அவர் அமர்ந்தது எல்லாம் அமர்ந்து அருள் பெருகி நின்றான் – சூளாமணி:2 68/2
முற்றும் நீர் வளாகம் எல்லாம் முழுதுடன் நிழற்றும் மூரி – சூளாமணி:2 69/1
மின் இவர் கடக பைம்பூண் வென்றி வேல் வேந்தர் எல்லாம் – சூளாமணி:3 97/4
மண் அமர் வளாகம் எல்லாம் மலர்ந்த நின் புகழோடு ஒன்றி – சூளாமணி:3 100/2
சேய் இடை நிகழ்வது எல்லாம் சிந்தையில் தெளிந்த நீரான் – சூளாமணி:3 103/2
ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் காக்கும் – சூளாமணி:3 109/3
மாம் துணர் ஒசிய ஏறி மதர்த்தன மணி வண்டு எல்லாம் – சூளாமணி:4 162/4
பூவையும் கிளியும் கொண்டு புலம்பின பொழில்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:4 167/4
எரி அணிந்த இளம் பிண்டி இணர் ஆர்ந்த இடம் எல்லாம்
பொரி அணிந்த புன்கு உதிர்ந்து பூ நாறும் துறை எல்லாம் – சூளாமணி:4 174/1,2
பொரி அணிந்த புன்கு உதிர்ந்து பூ நாறும் துறை எல்லாம்
வரி அணிந்து வண்டு ஊத வளர்கின்ற இளவேனில் – சூளாமணி:4 174/2,3
உள் மகிழ்வாய்_அல்லை எனினும் உலகு எல்லாம்
கண் மகிழ நின்றாய்-கண் காதல் ஒழியோமே – சூளாமணி:4 187/3,4
விரிந்த நல் அறிவின் சோதி விளங்கலின் சனங்கள் எல்லாம்
பரிந்து அகம் கழுமத்து ஏறி பவம் பரிந்தவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:4 203/3,4
வால் வளை பரவி மேயும் வளர் திரை வளாகம் எல்லாம்
கோல் வளைவுறாமல் காக்கும் கொற்றவன் நெடியனேனும் – சூளாமணி:5 243/1,2
ஊழ் வரவு அன்னதேனும் ஒரு வகை கருமம் எல்லாம்
சூழ்பவர் சூழ்ந்து சூழும் சூழ்ச்சியுள் தோன்றும் அன்றே – சூளாமணி:5 249/1,2
மன்னும் நீர் வளாகம் எல்லாம் வணக்குதல் வல்லீர் ஆய – சூளாமணி:5 254/1
கண்ணளித்து உலகம் எல்லாம் கவின்பெற காவல் பூண்டு – சூளாமணி:5 261/1
மண் இயல் வளாகம் எல்லாம் வழி நின்று வணங்கும் அன்றே – சூளாமணி:5 262/4
மா இனம் படர்ந்தது எல்லாம் வையகம் படரும் அன்றே – சூளாமணி:5 265/4
மூசின வண்டின் மொய் பொழில் எல்லாம் – சூளாமணி:5 293/4
மதி தவழ் குன்றம் எல்லாம் வணக்கிய பின்றை மண்ணும் – சூளாமணி:5 297/3
முன் தவம் உடைமையாலே மூரி நீர் உலகம் எல்லாம்
மற்று அவன் ஏவல் கேளா மன்னவர் இல்லை மன்னா – சூளாமணி:5 304/1,2
நல் தவ நங்கை தோன்றா முன்னம் நாம் ஆண்டது எல்லாம் – சூளாமணி:5 304/4
ஆங்கு அவன் திறங்கள் எல்லாம் அறிதியால் ஆணை வேந்தே – சூளாமணி:5 305/3
தோலா நாவின் சச்சுதன் சொல்லும் பொருள் எல்லாம்
வேல் ஆர் கையாய் மெய்ம்மைய அன்றே மிகை ஆலோ – சூளாமணி:5 308/3,4
ஏவி பட்டம் ஈந்தவர் எல்லாம் இனிது ஏத்தும் – சூளாமணி:5 311/3
அன்னான் அன்னாற்கு அ நகர் எல்லாம் அறிவித்தான் – சூளாமணி:5 317/4
சஞ்சயம் உடைய கோமான் தாள்முளை தரணி எல்லாம்
அஞ்சும் நீர் அலங்கல் வேலான் அருஞ்சயன் அவனை நங்கள் – சூளாமணி:5 329/2,3
வையம் ஆயது எல்லாம் வளர்கின்றதே – சூளாமணி:5 339/4
கொங்கு வண்டு அலைந்த தாரான் குறிப்பு அறிந்து இவைகள் எல்லாம்
அங்கு அவன் மொழிந்த பின்னை அவனையும் அமைதி கூறி – சூளாமணி:5 347/1,2
நன்றவர் மொழிந்த எல்லாம் நல்லவா நயந்து கேட்டான் – சூளாமணி:5 360/4
கலை தொழில்கள் காமன் எய் கணை தொழில்கள் எல்லாம்
கொலை தொழில் கொள் வாள் கணின் அகத்த குறி கண்டீர் – சூளாமணி:6 453/3,4
ஆதிய அடிசில் ஒண் கேழ் அஞ்சனம் உள்ளிட்டு எல்லாம்
தீது தீர் காப்பு பெற்று செல்க என விடுத்தது அன்றே – சூளாமணி:6 514/3,4
காட்டி நீ உரைத்த எல்லாம் கனவு என கருதின் அல்லால் – சூளாமணி:6 526/3
ஒப்பு உடைத்து உங்கள் சேரி உயர் நிலை செல்வம் எல்லாம்
எப்படி முயறுமேனும் எங்களுக்கு எய்தல் ஆகாது – சூளாமணி:6 528/2,3
அலகை சால் ஆதி காலத்து அரசர்கள் தொடர்ச்சி எல்லாம்
உலக நூல் பலவும் ஓதி உணர்ந்தனன் உரைப்ப கேள்மோ – சூளாமணி:6 534/1,2
நிறை தரு கேவலத்தோய் நின் அடியார்க்கு எல்லாம்
குறைதல்_இல் இன்பம் கொடுப்பாயும் நீயே – சூளாமணி:6 541/1,2
நின்றன விலங்கு சாதி நிலம் கொண்ட பறவை எல்லாம்
அன்று மெய்மறந்து சேர்ந்தார் கின்னரர் அமரர் தாழ்ந்தார் – சூளாமணி:6 542/2,3
வேந்து உடை மானம் எல்லாம் வேலினால் விடுத்த வேந்தே – சூளாமணி:6 545/4
நும் குல நிலைமை எல்லாம் நூலின் நீ உரைத்தவாறே – சூளாமணி:6 550/2
ஏவினான் யாவன் நம்மை யாவனது உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:6 551/4
கற்றவர் இன்று-காறும் காவல் நூல் கற்பது எல்லாம் – சூளாமணி:6 552/4
தேவர்கள் உலகம் எல்லாம் செழு மணம் அயர்ந்து கூட்ட – சூளாமணி:6 560/2
ஊட்டு இலங்கு உருவ கோலோர் தங்களுக்கு உரைத்த எல்லாம்
தோட்டு இலங்கு உருவ தொங்கல் அமைச்சற்கு சொல்லியிட்டார் – சூளாமணி:7 693/3,4
இடித்தலின் மனித்தர் எல்லாம் எயிறுற இறுகி சோர்ந்தார் – சூளாமணி:7 699/4
முழையும் மூரி மணி கல்லும் எல்லாம் நினது – சூளாமணி:7 734/3
இளையாரை இனையவே இனையவே இடம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 747/4
சூர்_அர_மகளிர் வாழும் இடம் இவை சுடர்ப எல்லாம் – சூளாமணி:7 759/4
ஏக மா மலையின் நெற்றி இரும் சுனை தடங்கள் எல்லாம்
நாக மா மகளிர் என்னும் நங்கையர் குடைய பொங்கி – சூளாமணி:7 761/2,3
நலம் கிளர் பசும்பொன் கோயில் நகுகின்ற நகரம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 763/4
பாய் நிழல் பவழ செம் கால் பளிக்கு மண்டபங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:7 764/4
செழும் மணி சிகர கோடி சித்திரகூடம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 765/4
வெம்ப ஏங்கு உயிரை எல்லாம் விழுங்கிய வெகுண்டு நோக்கி – சூளாமணி:7 770/1
குன்றிற்கு மருங்கு வாழும் குழூஉ களிற்று இனங்கள் எல்லாம்
அன்றைக்கன்று அலற கொன்று உண்டு அகல் இடம் பிளப்ப சீறி – சூளாமணி:7 772/1,2
இன்றைக்கொண்டு உலகம் எல்லாம் இனிது கண்படுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:7 772/4
மற்று அ மால் அழித்தது எல்லாம் வானம் ஆறாக சென்ற – சூளாமணி:8 828/3
ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் விழுங்கலுற்று – சூளாமணி:8 838/3
அடுத்தன நிறத்தவாக அழுத்தின மணிகள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 849/4
விஞ்சையர் மிதுன தேவர் விண் இயங்கு உருவம் எல்லாம்
செம் சுடர் எறிப்ப சேர்ந்து செம் கதிர் பரவை சிந்தி – சூளாமணி:8 851/2,3
எழுந்து ஒலி சிலம்ப விம்மி இணர்கொண்ட மணிகள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 853/4
வம்ப வெண் முத்த சாந்தின் மட்டித்து மணிகள் எல்லாம்
நம்பிய ஒளியவாக தெளித்து நன்கு எழுதப்பட்டு – சூளாமணி:8 855/2,3
தம் புலம் தெரிந்து தோன்றும் தடத்தின தலங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 855/4
ஆடகம் அணிந்த கூட நிலைகளும் அயல எல்லாம் – சூளாமணி:8 856/4
அரியொடு ஆகுளி ஆலித்த அதிர்ந்தன அணி முழவு அருகு எல்லாம்
விரை செல் மாவொடு விரவின களிறுகள் மிடைந்தன கடுமான் தேர் – சூளாமணி:8 872/2,3
முகர வாயின பணவங்கள் முரன்றன முரன்றன முகில் எல்லாம்
மகர மால் கடல் வரை மிசை எழுந்து என எழுந்தது படை மாற்றம் – சூளாமணி:8 873/2,3
நகர வாயிலின் புறம் பணை நடுங்கின நடுங்கின கொடி எல்லாம் – சூளாமணி:8 873/4
அமிதமாகிய நிலை தலை மலை அணி அருவிகள் அவை எல்லாம்
அமிதமாபவை சயம்பவைக்கு அடி தொழுது அவையவை அறிவித்தாள் – சூளாமணி:8 875/3,4
மருவி நம் கட்கு மணி வட்டு சிதர்ப்ப ஒத்து உள சில மலை எல்லாம்
அருவி வெண் திரை சொரிகின்ற அரு வரை குவடுகள் அவை முன்னால் – சூளாமணி:8 882/2,3
அலங்கல் வார் குழல் அமிர்து அன்ன சில் மொழி அரிவை நம் மருங்கு எல்லாம்
விலங்கல் போல்வன வெண் மருப்பு இரட்டைய வேழங்கள் விளையாடி – சூளாமணி:8 883/1,2
செம் கல் தூளி தம் செவி புறத்து எறிதலின் சிகரங்கள் இடை எல்லாம்
பொங்கி குங்கும பொடி ஒத்து பொலிகின்ற பொலம்_கொடி புடை நோக்காய் – சூளாமணி:8 884/3,4
மற்றை மன்னர் எல்லாம் வனத்தின் புடை – சூளாமணி:8 898/3
கம்பம் செய்து உலகம் எல்லாம் கை வளை கொள்வ போல – சூளாமணி:8 914/3
பொன் தத்து ஆர் கவரி வேய்ந்து பொருகின்ற புரவி எல்லாம் – சூளாமணி:8 915/4
பின்னிய பவழ வல்லி பிறங்கலோடு அனைய எல்லாம்
கொல் நவில் வேலினான்-தன் கோயில் முன் குவிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 919/3,4
எண்ணிய வண்ண மாலை எழில் நகர் எல்லை எல்லாம்
விண் இயல் விமான வீதி வெறி கொள மிடைவி வேலோய் – சூளாமணி:8 922/3,4
ஒத்து நின்று உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் குளிர ஓம்பி – சூளாமணி:8 934/1
ஒருங்கு அலர்ந்து உலகின் மிக்க மகளிரது உருவம் எல்லாம்
பெரும் கல அல்குல்-தன்பால் புகுந்து-கொல் பெயர்ந்தது என்றான் – சூளாமணி:8 987/3,4
மண் இயல் வளாகம் எல்லாம் மகிழ்ந்து உடன் வணங்கும் போழ்தும் – சூளாமணி:8 1020/1
எங்கு உளர் உலகுக்கு எல்லாம் ஒருவராய் இனிய நீரார் – சூளாமணி:8 1031/4
வெருளுமாறு உள்ளம் எல்லாம் வெருண்டு மெய் விதலை கொண்டார் – சூளாமணி:9 1135/4
விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் வெய்துற விரிந்த மாற்றம் – சூளாமணி:9 1136/1
அறைந்தனர் முரசில் சாற்றி அறைதலும் அரசர் எல்லாம்
மறைந்தன உலகம் என்ன மாய்ந்தன திசைகள் என்ன – சூளாமணி:9 1150/2,3
உரை தனக்கு உரைத்தவாறே உரைத்தனன் உலகம் எல்லாம்
இரை தனக்கு என்றும் ஆற்றா எரி படு வெகுளி தீயான் – சூளாமணி:9 1158/3,4
சிந்தின தழல் பொறி சிதர்ந்த திசை எல்லாம் – சூளாமணி:9 1292/4
கற்றவன் கலைகள் எல்லாம் காமுகன் என்னும் பேரான் – சூளாமணி:9 1305/3
கண்டவர்க்கு எல்லாம் கண்_உளார் போல்வார் காண்டலுக்கு அரிது அவர் உருவம் – சூளாமணி:9 1324/1
மாகம் எல்லாம் உடன் நடுங்க தொடங்கினான் அ மழை_போல்வான் – சூளாமணி:9 1341/4
இடங்கள் இன்றி விசும்பு எல்லாம் இருள ஈர்க்கோடு ஈர்க்கு உதைய – சூளாமணி:9 1342/3
தடங்கல் இன்றி அடு சரமே மிடைந்த தரணி வட்டம் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1342/4
செம்பொன் ஆழி இவை எல்லாம் சென்று பாய சிந்தித்தான் – சூளாமணி:9 1347/4
மருங்கு அவை புணர்த்த பின்னை வானக வளாகம் எல்லாம்
கரும் கல் ஒன்று அகன்ற மேலால் கவித்தது கவித்தலோடும் – சூளாமணி:9 1432/1,2
இரும் கலி உலகம் எல்லாம் இருள் கொள வெருவி நோக்கி – சூளாமணி:9 1432/3
சீற்றமொடு இரியும் செல்வ தெய்வ அம்பு எய்த எல்லாம்
மாற்றினன் மறுப்ப நோக்கி மற்று அவன் மாற்றலான் பேர்_ஆற்றலை – சூளாமணி:9 1457/1,2
மை ஆர் கண்ணின் ஆம் பயம் எல்லாம் மடவார் இம்மை – சூளாமணி:9 1524/3
தாமரை நாறும் தண் பணை எல்லாம் மகிழ் நாற – சூளாமணி:9 1526/1
முன் வாயில் முகம் எல்லாம் முத்து அடுத்து தாமரை வெண் முளைகள் பாய்த்தி – சூளாமணி:9 1527/1
வேலை சூழ் உலகம் எல்லாம் விம்முற விளைந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1547/4
வேய் விரி வெள்ளி குன்றின் விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம்
ஓவு_இல புகழினானுக்கு உடன் கொடுத்து உரிமையோடும் – சூளாமணி:9 1551/2,3
ஊதியூதி வயிறு உள் அளவு எல்லாம்
மோதகங்கள் முழுகும் பல என்றான் – சூளாமணி:10 1569/3,4
சந்து மாவொடு தடாய் இடம் எல்லாம்
கொந்து தேனொடு குலாய் இணர் கூடி – சூளாமணி:10 1578/1,2
அரு முகத்த கனி ஆயின எல்லாம்
ஒரு முகத்தனகள் அன்றி உதிர்த்து – சூளாமணி:10 1583/1,2
பைம் தழை பொழிலுக்கு எல்லாம் அரசு என பட்டம் சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1627/3
மங்கையர்-தம்மை எல்லாம் மணி_வண்ணன் மருட்டி மற்று இ – சூளாமணி:10 1668/1
வணங்கி இ உலகம் எல்லாம் மகிழ்ந்து கண் பருகும் நீர்மை – சூளாமணி:10 1708/1
காம_செல்வன் என்று உலகு எல்லாம் களி தூங்கும் – சூளாமணி:10 1744/1
சேம செல்வன் தேவி பயந்தாள் திசை எல்லாம்
ஓம செல்வம் கொண்டு இனிது ஏத்தும் ஒளியாளே – சூளாமணி:10 1744/3,4
பார் ஆர் செல்கை பல் கிளை எல்லாம் உடன் ஈண்டி – சூளாமணி:10 1745/1
சக்கரர் தாம் பிறந்து உவரி தரங்க நீர் வளாகம் எல்லாம் தம் கீழ் கொண்ட – சூளாமணி:10 1810/1
தேர்த்தன மலரும் செம்பொன் சுண்ணமும் திசைகள் எல்லாம்
போர்த்தன பதாகை பொங்கி பூமி அம் கிழவர் உள்ளம் – சூளாமணி:10 1826/2,3
வரி கழல் மன்னர் என்னும் மணி நெடும் குன்றம் எல்லாம்
சுரி குழல் மடந்தை என்னும் தோகை அம் மஞ்ஞை நோக்கி – சூளாமணி:10 1834/1,2
ஏதிலா மன்னர் வாட இரு புடை கிளைஞர் எல்லாம்
காதலால் களித்து செல்வ கடிவினை முடிவித்தாரே – சூளாமணி:10 1835/3,4
ஒருவாது இங்கு அ ஒளியின் உள்ள ஆகில் உலகு எல்லாம் நின் உளத்தே ஒளிக்கவேண்டா – சூளாமணி:11 1911/2
ஒழிவு இலாது ஏனை உள்ளவை எல்லாம் – சூளாமணி:11 1929/4
எல்லை_இல் யோனிகள் எல்லாம் இகந்து எய்தல் – சூளாமணி:11 1983/3
எண்ணுநர் யார் உளர் எல்லாம் அமையினும் – சூளாமணி:11 1984/3
ஊனம் உயிர்களுக்கு எல்லாம் உணர்வது – சூளாமணி:11 1996/2
நீடு ஆர குளித்து ஆடும் நிலைமையரே அவர் எல்லாம் – சூளாமணி:11 2050/4
தீர்த்தங்கள் திறந்தவர்க்கு சிறப்போடு திசை எல்லாம்
தேர்த்து அங்கண் ஒளி பரப்ப செல் பொழுதும் தம் உலகில் – சூளாமணி:11 2054/1,2
ஊன் இலா உறுப்பு அமையா ஒளிய மா உலகு எல்லாம்
பால் நிலா பரந்து எறிப்ப பளிங்கினது படிவம் போல் – சூளாமணி:11 2065/1,2
ஓங்கிய உலகிற்கு எல்லாம் ஒரு பெரும் கிழவன் ஆனான் – சூளாமணி:12 2119/4
அடியிடும் இடம் இன்று ஆகி மூடி ஆகாயம் எல்லாம்
கடி கமழ் மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் கலந்த அன்றே – சூளாமணி:12 2121/3,4
உளம் காண் கேவல பேர்_ஒளியால் இம்பர்_உலகு எல்லாம்
துளங்காது உயர்ந்து உலகின் முடிக்கு ஓர் சூளாமணி ஆனான் – சூளாமணி:12 2127/3,4
பொங்கு ஓதம்-அது உடுத்த பூமி எல்லாம் பொது நீக்கி – சூளாமணி:12 2129/2
உலம் புரி தோளினனும் உலகம் எல்லாம் உடன் வணங்க – சூளாமணி:12 2130/2
எல்லாம் உணர்ந்தான் அவனே இறை ஆக ஏத்தி – நீலகேசி:0 1/4
மா ஞாலம் எல்லாம் மறம் மாற்றிய மாட்சியளா – நீலகேசி:0 4/4
தேவன் உரைப்ப தெளிந்தேன் பின் தெளிந்த எல்லாம்
மா என்று கொண்டேன் மடனே வலியாக நின்று – நீலகேசி:0 5/1,2
கொண்டு என் சொல் எல்லாம் குணனே என கூறுக என்னேன் – நீலகேசி:0 6/3
ஊன் கொண்ட காட்சி முதலாக உடைத்து அது எல்லாம்
யான் கண்டவாறே உரைப்பன் அவையார்க்கு இதனை – நீலகேசி:0 9/3,4
ஆயம் எல்லாம் அது சொல்லி போக அவணே வாழ்கின்ற – நீலகேசி:1 42/1
உரும் இடியும் எல்லாம் உயிர்_அல்ல ஊறே – நீலகேசி:1 111/4
ஆற்றல் பரிசை முதலாகிய அன்ன எல்லாம்
மாற்றம் அறுக்கும் ஒழுக்கத்தின் மாட்சி ஆமே – நீலகேசி:1 125/3,4
யோகம் இவற்றை உடன் உண்ட உயிர்கள் எல்லாம்
மாக விசும்பினவர்-தம்மொடு மன்னரும்மாய் – நீலகேசி:1 126/1,2
பேயேன் செய்த பிழை எல்லாம் பெரும பொறு என்று இறைஞ்சினான் – நீலகேசி:1 134/4
நள்ளென் யாமத்து யான் செய்த நவைகள் எல்லாம் நனி கண்டும் – நீலகேசி:1 136/3
இடம் கொள் இன்னா வினை எல்லாம் எரிக்கும் வாயில் விரித்தோய் நீ – நீலகேசி:1 139/2
சலங்கள் இல்லா பெரியோன் சரண் கொள் நீ சனங்கட்கு எல்லாம் அவன் சரண் என்றான் – நீலகேசி:1 147/4
நைதல்_இல்லா தெளிவோடு நல் ஞானம் நானும் கொண்டேன் உன் நற்குணம் எல்லாம்
பெய்து தந்தாய் பிழைத்தேற்கு இனிதா ஓர் பிராயச்சித்தம் பெரியோய் அருள் என்ன – நீலகேசி:1 148/2,3
மா துயர் உழந்து உறும் நோய் மறுகும் மன் உயிர்க்கு எல்லாம்
தீது_இல் நல் நெறி பயந்து திரை செய் நீள் கரை ஒருவி – நீலகேசி:2 155/2,3
ஆதி தான் பெரியனாய் அற கெடும் அளவு எல்லாம்
ஊதியமே உணர்ந்தவன் உறு தருமமே உரைத்தான் – நீலகேசி:2 176/1,2
தான் கெடும் அளவு எல்லாம் நினைந்து உரைத்த தத்துவம்-தான் – நீலகேசி:2 181/3
சொன்னதன் பொருள் எல்லாம் சுவடு இன்றி அற கெடுத்தற்கு – நீலகேசி:2 199/3
எல்லாம் அசுசியும் என்ப அனவால் – நீலகேசி:3 252/1
தீங்கு ஒழுக்கு என்றது எல்லாம் தீ_வினை என்னல் வேண்டார் – நீலகேசி:3 259/3
நினைந்து நாம் காணில் எல்லாம் நின்றது ஒன்று இல்லை என்றால் – நீலகேசி:3 262/2
புல் நெறி அவைகள் எல்லாம் போக்கிய பாக்கியத்தாய் – நீலகேசி:3 264/1
உள் நன்மை தவம் என்று அங்கு உறுப்பு எல்லாம் மறைக்கின்றாய் – நீலகேசி:4 275/1
குத்திய பல் குறையே அன்றியும் இ பொருள் எல்லாம்
பொத்தியும் காட்டுவாய் பொருள் இயைவோ பெரிது என்றாள் – நீலகேசி:4 292/3,4
பன்மை உடைய அ பண்புகள் எல்லாம் உடன் உரையும் – நீலகேசி:4 385/2
இ செய்கை எல்லாம் இகழ்வாம் பிற என்றனனே – நீலகேசி:4 416/4
கருவி-தான் ஒன்றும் இன்றி கடை_இலா பொருளை எல்லாம்
மருவிய ஞானம்-தன்னால் அறியும் எம் இறைவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 430/1,2
நாள் எல்லாம் ஆகி நின்ற நல் பொருள்-தம்மை எல்லாம் – நீலகேசி:4 436/1
நாள் எல்லாம் ஆகி நின்ற நல் பொருள்-தம்மை எல்லாம்
கோள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே கொள்ளுமேல் ஈர்ம் குவள்ளை – நீலகேசி:4 436/1,2
கோள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே கொள்ளுமேல் ஈர்ம் குவள்ளை – நீலகேசி:4 436/2
தாள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே தானும் நல்லான் ஓர் நல்ல – நீலகேசி:4 436/3
துளக்கு இல்லா பல பொரூளும் தொக்கதன் தன்மை எல்லாம்
விளக்குமே ஞாயிறு ஒப்ப என்பது மேலும் சொன்னேற்கு – நீலகேசி:4 441/1,2
கோதியிட்டு உள்ளது எல்லாம் குண்டலகேசி என்பாள் – நீலகேசி:4 447/1
பரிவே இதுவும் தன் பாலரோடு எல்லாம்
எரி தோய் நரகம் பாழ் ஏற்றுவானே ஆம் – நீலகேசி:5 473/2,3
கற்பம் எல்லாம் பிறர்க்கே நின்று உழந்த கருணையினாய் – நீலகேசி:5 498/4
உருவு உடை அட்டகம் அன்றியும் ஐந்தினுள் பட்ட எல்லாம்
அருவொடு கூடியும் தீண்டியும் ஆக்கும் திறம் அரிதால் – நீலகேசி:5 504/1,2
இச்சை இல்லாமையின் எல்லாம் ஒருங்கு உணரா எனினும் – நீலகேசி:5 510/1
எல்லாம் தானே என்றலின் ஏன இழவு எய்தி – நீலகேசி:5 562/3
எய்தலரே இன் இவையிவை எல்லாம் இழுக்காவோ – நீலகேசி:5 564/3
தளை பெய்துவைத்து என்னை தம் பொறி எல்லாம்
அளைவது நன்று இது-தான் அறம் ஆமேல் – நீலகேசி:5 592/3,4
பலிசையின் நீ சொல்லும் பாடங்கள் எல்லாம்
நலிவன் ஒன்றொன்றா நடுவு உணர்ந்து என்றாள் – நீலகேசி:5 598/3,4
பரந்து இனி நீ சொன்ன பல் வழி எல்லாம்
கரந்தன போதலை காட்டுவன் கேள் நீ – நீலகேசி:5 600/3,4
கந்தங்கள் எல்லாம் கடை அற கெட்டக்-கண் – நீலகேசி:5 603/1
கெட்ட பின் ஆற்றல்கள் எல்லாம் வழியதற்கு – நீலகேசி:5 618/1
ஒன்று அன்று நின் பக்கத்தை எல்லாம்
சுடுவது ஓர் கொள்ளி சுவடித்தவாறே – நீலகேசி:5 621/3,4
நூல் உரை எல்லாம் நுழைந்து உணர்வார்க்கே – நீலகேசி:5 635/4
எல்லாம் பிறவேயாம் – நீலகேசி:5 647/4
செற்றம் பெரிதும் உடையன் அ சீவன்கள்-தம்மொடு எல்லாம்
அற்றம்_உடையவர் சொல்லின ஆகமம் அன்மையினால் – நீலகேசி:6 680/2,3
வண்ண ஆதி எல்லாம் வகுப்பின் நிலப்-பால் ஆம் – நீலகேசி:6 688/1
பலவாக நீ சொன்ன பால் எல்லாம் தம்முள் – நீலகேசி:6 691/1
கடும் கதிரோன் மீதூர காணா கோள் எல்லாம்
படும் பொழுதும் எழுச்சியினும் தம் பயனே செய்யும் – நீலகேசி:6 695/1,2
நெடும் காலம் பல் பிறவி நின்றன எல்லாம்
ஒடுங்காதே ஏய்ந்து உண்டு உழிதரலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 695/3,4
எல்லாம் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடா அன்றே – நீலகேசி:6 698/4
வண்ணம் முதலா உடைய குணம் எல்லாம்
எண்ணும் கால் அ பொருளேல் ஈந்தின் இளங்காய்க்-கண் – நீலகேசி:6 700/1,2
வட்டம் முதலா உடைய பொருள் எல்லாம்
ஒட்டி நீ அ பொருளே ஒன்றும் வேறு இல் என்பாய் – நீலகேசி:6 701/1,2
ஒன்றினுள் ஒன்று புகல்_இல என்ற உயிர்கள் எல்லாம்
நின்றன தம்தம் அகலமும் நீளமும் பெற்றனவாய் – நீலகேசி:6 713/1,2
வீயும் வகையும் வினை ஆக்கும் திறமும் எல்லாம்
நீயும் அவற்றை நினைவாய் உளவாக அன்றோ – நீலகேசி:6 718/3,4
மேல் நின்ற எல்லாம் மிக நல்ல இ மெய்யுணர்ச்சி – நீலகேசி:6 725/2
பொய் நின்ற எல்லாம் புரைத்தாய் இனி பூரணன்னே – நீலகேசி:6 728/1
ஒருங்கு இருந்தார்கட்கு உடன் அவை எல்லாம்
பருங்கினன் மெய்யும் பராசரன்-தன்னை – நீலகேசி:7 733/1,2
அ வகை எல்லாம் அழிவு உளது ஆமே – நீலகேசி:7 763/4
ஓதிய எல்லாம் ஒருவனின் அங்கு ஒரு – நீலகேசி:7 767/1
ஏனைய தாங்களும் எல்லாம் அவன் எனின் – நீலகேசி:7 768/2
என்னை ஒழித்து இனி எல்லாம் அவன் என – நீலகேசி:7 769/1
பூதிகன்-தான் அது சொல்லலும் யான் அது வல்லன் எல்லாம்
சாதி கண்டாய் என தான் தளராது சாற்றுக என்றாட்கு – நீலகேசி:9 827/1,2
மேல்


எல்லார்க்கும் (1)

கல்லுவானொடு எல்லார்க்கும் கரு_வினை – நீலகேசி:5 547/3
மேல்


எல்லார்களும் (1)

அன்னதே என்று எல்லார்களும் ஒட்டினார் – சூளாமணி:5 331/4
மேல்


எல்லி (1)

துவளுமாறு ஒருவன் எல்லி தொடங்கினன் நோவ என்றாள் – யசோதர:2 98/4
மேல்


எல்லியும் (1)

எல்லியும் இளம்பிறை கதிரும் என்பவால் – சூளாமணி:8 1051/3
மேல்


எல்லுந்துணையும் (1)

எல்லுந்துணையும் இருவினை என்றே – நீலகேசி:7 748/4
மேல்


எல்லை (49)

எஞ்சல்_இல் எல்லை காணா எழில்பெற நிற்றல் நோக்கி – உதயணகுமார:1 8/2
உஞ்சை எல்லை விட்டு வந்து யூகி புட்பகம் சென்றான் – உதயணகுமார:2 126/4
சயந்தியின் எல்லை விட்டு சாலவும் மகதநாட்டுக்கு – உதயணகுமார:3 151/1
இரு மதி எல்லை நீங்கி இ பதி இருப்ப என்றும் – உதயணகுமார:3 156/2
எல்லை தன் நாடு எய்தி பின் இனியர் தம்பி வந்தனர் – உதயணகுமார:3 177/4
எல்லை_இல் குணத்தினன் என்று உரைசெய்தனன் – உதயணகுமார:4 216/4
எல்லை_இல் குணத்தின் மிக்க எமதரர் அடி வணங்கி – நாககுமார:3 101/2
எல்லை_இல் குண இருடிகள்-தம்முடன் – நாககுமார:4 107/2
வில்லினது எல்லை கண்ணால் நோக்கி மெல் அடிகள் பாவி – யசோதர:1 28/1
இன் இசை அவனை நெஞ்சத்து இருத்தினள் இருந்த எல்லை
துன்னினள் தோழி துன்னி துணைவர் இல் தமியரே போன்று – யசோதர:2 97/2,3
சுற்றம் ஆயவர்கள் சூழ துணிவு_இலன் இருந்த எல்லை
மற்று மா மன்னன் தேவி வரும் முறை மரபின் வந்தே – யசோதர:2 129/2,3
எல்லை_இல இதுஇது என எண்ணி ஒரு நாவில் – யசோதர:5 296/3
இங்கண் ஞாலம் எல்லை சென்று இலங்கு வெண்குடை நிழல் – சூளாமணி:4 138/1
இறந்து அலை மயங்கு நீர் வாழ் உயிர்க்கு இடர் எல்லை உண்டோ – சூளாமணி:5 263/2
இற்று என உரைக்கும் நீதி ஓது நூல் எல்லை காண – சூளாமணி:5 276/3
எல்லை நீர் உலகு இனிது கண்பட – சூளாமணி:7 595/1
யோசனை எல்லை சார்ந்து பின்னை இஃது உரைக்கலுற்றான் – சூளாமணி:7 768/4
வெண் நிலா விரிந்த எல்லை போலும் இங்கு ஒர் பால் எலாம் – சூளாமணி:7 791/4
மூரல் வாய் அசும்பு அறாத முல்லை விள்ளும் எல்லை போய் – சூளாமணி:7 799/3
அன்ன வகை தேவி மகளோடு அமரும் எல்லை
முன்னு முக ஓரையொடு மூர்த்த நலம் நோக்கி – சூளாமணி:8 866/1,2
எண்ணிய வண்ண மாலை எழில் நகர் எல்லை எல்லாம் – சூளாமணி:8 922/3
எல்லை சென்று ஒளித்தது அ இள வெண் திங்களே – சூளாமணி:8 1056/4
குமரனை குறித்த வெம் சொல் குறை சென்று முடியும் எல்லை
தமருள் அங்கு ஒருவன் வந்து சக்கிரவாளம்-தன்னுள் – சூளாமணி:9 1145/2,3
எல்லை இன்று பொழுது எலாம் – சூளாமணி:9 1368/3
எல்லை செல்ல உறும் என்னலும் ஆயின் – சூளாமணி:10 1577/2
வந்து அணையும் எல்லை உள் மயங்கி ஒரு மாற்றம் – சூளாமணி:10 1605/2
பொழுது செல் நாழிகை எல்லை பூம் கழல் – சூளாமணி:10 1687/1
ஐ ஆண்டு எல்லை ஐயன் அணைந்தான் அவனோடும் – சூளாமணி:10 1743/1
எல்லை சால் முரசில் சாற்றி இன்னன அறைதலோடும் – சூளாமணி:11 1868/1
இத்துணை என்பது ஒர் எல்லை இலவே – சூளாமணி:11 1926/4
எல்லை_இல் துன்பம் இவற்றின் இரு மடி – சூளாமணி:11 1943/3
நீண்டவர் வாழ்நாள் நிறைவு கடல் எல்லை
ஈண்டு இதன் கீழ்க்கீழ் பெருகி வரும் எங்கும் – சூளாமணி:11 1947/2,3
எல்லை_இல் யோனிகள் எல்லாம் இகந்து எய்தல் – சூளாமணி:11 1983/3
கிழவு எனும் எல்லை கெழீஇயினர் சார்ந்து – சூளாமணி:11 1987/3
எல்லை_இல் மலர் ஏந்தி இறைவனது இட வகைக்கு எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 150/4
எல்லை_இல் குண தலைவர் இலக்கணம் என்று எடுத்ததன் மேல் – நீலகேசி:2 178/3
இஞ்சி மாட்சியும் எல்லை_இல் செம்மலும் – நீலகேசி:3 232/2
உலகு எல்லை உரைப்பான் புக்கு உணர்வினையே வருத்துதியால் – நீலகேசி:4 296/4
எல்லை_இல்ல பல் உயிர் தன்-கண் உள்ள எஞ்சலும் – நீலகேசி:4 361/3
கனை கடல் எல்லை காணும் காக்கை ஒத்தாய்-கொல் என்றாள் – நீலகேசி:4 431/4
எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை_இல் அறிவினாலே – நீலகேசி:4 440/1
எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை_இல் அறிவினாலே – நீலகேசி:4 440/1
எல்லை இன்று அறியும் எங்கள் எல்லை_இல் அறிவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 440/2
எல்லை இன்று அறியும் எங்கள் எல்லை_இல் அறிவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 440/2
எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை இன்று அறியின் நின்ற – நீலகேசி:4 440/3
எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை இன்று அறியின் நின்ற – நீலகேசி:4 440/3
எல்லை_இல் அறிவு-தானும் எங்ஙனம் எய்தும் என்றான் – நீலகேசி:4 440/4
அதற்கும் உண்டாய் இனி எல்லை இன்று ஓடும் – நீலகேசி:5 625/2
எல்லை ஒன்று இலது என்ப இணை_விழைச்சு ஒழிக என்ப அ முகத்தால் – நீலகேசி:9 833/2
மேல்


எல்லை-தன்னுள் (1)

எல்லா திசையும் சரம் சிந்தி இருள வீழும் எல்லை-தன்னுள்
சொல்லால் புகழ்தற்கு அரியான்-பால் தூணி வறியவாதலும் திண் – சூளாமணி:9 1344/2,3
மேல்


எல்லை_இல் (13)

எல்லை_இல் குணத்தினன் என்று உரைசெய்தனன் – உதயணகுமார:4 216/4
எல்லை_இல் குணத்தின் மிக்க எமதரர் அடி வணங்கி – நாககுமார:3 101/2
எல்லை_இல் குண இருடிகள்-தம்முடன் – நாககுமார:4 107/2
எல்லை_இல் துன்பம் இவற்றின் இரு மடி – சூளாமணி:11 1943/3
எல்லை_இல் யோனிகள் எல்லாம் இகந்து எய்தல் – சூளாமணி:11 1983/3
எல்லை_இல் மலர் ஏந்தி இறைவனது இட வகைக்கு எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 150/4
எல்லை_இல் குண தலைவர் இலக்கணம் என்று எடுத்ததன் மேல் – நீலகேசி:2 178/3
இஞ்சி மாட்சியும் எல்லை_இல் செம்மலும் – நீலகேசி:3 232/2
எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை_இல் அறிவினாலே – நீலகேசி:4 440/1
எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை_இல் அறிவினாலே – நீலகேசி:4 440/1
எல்லை இன்று அறியும் எங்கள் எல்லை_இல் அறிவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 440/2
எல்லை_இல் பொருள்கள்-தம்மை எல்லை இன்று அறியின் நின்ற – நீலகேசி:4 440/3
எல்லை_இல் அறிவு-தானும் எங்ஙனம் எய்தும் என்றான் – நீலகேசி:4 440/4
மேல்


எல்லை_இல்ல (1)

எல்லை_இல்ல பல் உயிர் தன்-கண் உள்ள எஞ்சலும் – நீலகேசி:4 361/3
மேல்


எல்லை_இல (1)

எல்லை_இல இதுஇது என எண்ணி ஒரு நாவில் – யசோதர:5 296/3
மேல்


எல்லைக்-கண் (1)

நின்றாயும் நீயே நிறை பொருள் எல்லைக்-கண்
சென்றாயும் வென்றாயும் நீயே வாழி திருமாலே – சூளாமணி:6 540/3,4
மேல்


எல்லைய (1)

துளங்கு ஒளி கலினமா தூளி எல்லைய
வளம் கெழு குமரரை வலம்கொண்டு எய்தின – சூளாமணி:7 815/2,3
மேல்


எல்லையவாய் (1)

இயங்குவனவும் இரு பொறி ஐ_அறிவு எல்லையவாய்
மயங்கி இ மத்திம நல் உலகத்தின மற்று இவற்றுள் – நீலகேசி:1 78/1,2
மேல்


எல்லையில் (1)

எல்லையில் கிழமை-தன்னால் இறைஞ்சுக என்பது என்றாள் – சூளாமணி:8 1011/4
மேல்


எல்லையும் (2)

ஓதினாள் நின்று ஒரு பகல் எல்லையும்
கோதை வார் குழல் குண்டலகேசியே – நீலகேசி:2 206/3,4
இடன் எல்லா உலகின் எல்லையும் புறப்படுமோ – நீலகேசி:4 295/4
மேல்


எல்லையுள் (4)

இன்னன பகர்ந்து சொல்லும் எல்லையுள் நீங்கலுற்றார் – சூளாமணி:7 767/4
இன்னன இளையவற்கு இயம்பும் எல்லையுள்
பொன் நகர் அடைந்தனர் பொழுதும் சென்றது – சூளாமணி:7 814/1,2
மொய் மலர் தாமரை முகிழ்க்கும் எல்லையுள்
மை மலர் நெடு வரை மன்னன் மற்றவன் – சூளாமணி:8 959/2,3
காணலாம் எல்லையுள் புகுந்து கட்டுரை – சூளாமணி:9 1213/3
மேல்


எல்லையே (2)

பொன் நகர் புறத்தது ஓர் பொழிலின் எல்லையே – சூளாமணி:5 429/4
அளந்து அறிந்திலம் அகல் படையின் எல்லையே – சூளாமணி:7 815/4
மேல்


எலா (5)

மகள் எலா திசைகளும் மலிர மன்னினாள் – சூளாமணி:5 416/4
உள எலா பொது குணத்தான் ஒருங்கு கோளீயும் என்னில் – நீலகேசி:4 438/2
கொள எலா ஞானம்-தானும் கொள்ளுமாறு எவன்-கொல் என்றான் – நீலகேசி:4 438/4
பொது எலா பொருளொடும் பொருந்தி நின்றதேல் – நீலகேசி:8 811/1
அது எலா பொருள்களை ஆக்கும் ஒற்றுமை – நீலகேசி:8 811/2
மேல்


எலாம் (111)

உலகு எலாம் அவர் ஒருங்கிட விடும் – உதயணகுமார:6 321/2
வலந்த வண் தளிர் மா இனமே எலாம் – யசோதர:1 12/4
திக்கு எலாம் அடிப்படுத்தும் திகிரி அம் செல்வரேனும் – யசோதர:1 43/2
தீங்கு எலாம் அகற்றி நின்ற சித்தரே செல்லல் தீர்ப்பார் – யசோதர:1 52/4
இது எலாம் இவர் என் உழையாளராம் – யசோதர:3 198/3
பங்கயம் காடுகொண்டு அலர்ந்த பாங்கு எலாம்
செங்கயல் இனம் நிரை திளைக்கும் செல்வமும் – சூளாமணி:1 8/1,2
ஒன்றி நின்று அதிரும் ஒருபால் எலாம் – சூளாமணி:1 13/4
மாறுகொண்டு சிலம்பும் ஒர் மாடு எலாம் – சூளாமணி:1 14/4
இணங்கி எங்கும் இருக்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 15/4
உலவும் ஓதமும் ஓங்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 16/4
நெய் விரிந்தன நீள் இரும் குன்று எலாம் – சூளாமணி:1 17/4
மன்று எலாம் மணம் நாறும் மருங்கினே – சூளாமணி:1 18/4
ஊறி வந்து ஒழுகும் ஒருபால் எலாம் – சூளாமணி:1 19/4
ஆலும் மா மயில் ஆலும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 21/4
பக்கம் நோக்கும் பறவை ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 22/4
கள் முளைத்த தடத்த கழி எலாம் – சூளாமணி:1 24/4
மாந்தி நின்று உறங்கும் வரை மாடு எலாம் – சூளாமணி:1 25/4
கண்டு நின்று கனலும் கழி எலாம் – சூளாமணி:1 28/4
காடு கொண்டு உள கண் அகல் நாடு எலாம் – சூளாமணி:1 31/4
தங்கு வாரிய தண் கடல் நாடு எலாம் – சூளாமணி:1 32/4
கண் எலாம் கவர்வன கனக கூடமும் – சூளாமணி:2 42/1
விளிம்பு தோய் நெடும் கடை வீதி வாய் எலாம்
துளங்கு பூ_மாலையும் சுரும்பும் தோன்றலால் – சூளாமணி:2 45/2,3
குடை நிழல் உலகு எலாம் குளிர நின்றதே – சூளாமணி:2 55/4
தண் நிலா உலகு எலாம் தவழ்ந்து வான் கொள – சூளாமணி:3 71/3
திசை எலாம் தெளிந்தன தேவர் பொன் நகர் – சூளாமணி:3 73/1
இசை எலாம் பெரும் சிறப்பு இயன்ற ஏற்பவர் – சூளாமணி:3 73/2
நசை எலாம் அவிந்தன நலியும் தீ_வினை – சூளாமணி:3 73/3
பசை எலாம் பறந்தன பலர்க்கும் என்பவே – சூளாமணி:3 73/4
சூழும் நீர் உலகு எலாம் தொழுது தன் அடி – சூளாமணி:3 112/1
இலகு வில் மணி வான் இயல் மாடு எலாம்
விலக நின்றது விஞ்சையர் குன்றமே – சூளாமணி:4 120/3,4
உக்க சோதிகள் சோலையின் ஊடு எலாம்
செக்கர் வானகமும் சிறிது ஒக்குமே – சூளாமணி:4 121/3,4
துளரும் சந்தன சோலைகள் ஊடு எலாம்
நளிரும் தெய்வ நறும் குளிர் நாற்றமே – சூளாமணி:4 123/3,4
அம் பொன் பட்ட நறும் குழலார்க்கு எலாம்
செம்பொன் பட்டம் செறிந்த திரு நுதல் – சூளாமணி:4 147/2,3
கோங்கு எலாம் கமழமாட்டா குணம்_இலார் செல்வமே போல் – சூளாமணி:4 161/3
பாங்கு எலாம் செம்பொன் பூப்ப விரிந்தது பருவம் என்றாள் – சூளாமணி:4 161/4
ஓதிய உயிர்க்கு எலாம் உறுகண் தீர்ந்தவே – சூளாமணி:4 190/4
அம் கண் நீர் உலகு எலாம் அறியப்பட்டது – சூளாமணி:4 222/2
வங்க நீர் வரைப்பு எலாம் வணக்கப்பட்டதே – சூளாமணி:4 222/4
மண் பகர் உலகு எலாம் மகிழ செல்லுமே – சூளாமணி:4 225/4
மண் அரும் கலம் எலாம் வலிதின் வவ்வினும் – சூளாமணி:4 228/1
விண் அரும் கலம் எலாம் விதியின் எய்தினும் – சூளாமணி:4 228/2
கொற்ற வேல் மன்னர்க்கு ஓதும் குணம் எலாம் குழுமி வந்து – சூளாமணி:5 276/1
பொன் எலாம் நெதியம் ஆர பொழிந்திடுகின்ற பூமி – சூளாமணி:5 302/3
மன் எலாம் அவனை அன்றி வணங்குவது_இல்லை மன்னா – சூளாமணி:5 302/4
தீது எலாம் அகல நோற்று சிவகதி சேரும் என்று அ – சூளாமணி:5 355/3
குலம் புரிந்தவர்க்கு எலாம் கோலம் ஆகுமே – சூளாமணி:5 417/4
மாட வாயில் மேல் எலாம் மடந்தைமார் மயங்கினார் – சூளாமணி:6 476/4
கொண்ட கோல நீர ஆய கோடி மாடம் மேல் எலாம்
வண்டு சூழ்ந்த பங்கய மலர் குழாம் இணைப்படூஉ – சூளாமணி:6 479/2,3
சால வாயில்-தாம் எலாம் ஒர் தாமரை தடத்திடை – சூளாமணி:6 480/3
பட்டம் வேய்ந்த வட்டம் அல்லது இல்லை நல்ல பாங்கு எலாம் – சூளாமணி:6 483/4
மலைத்தலை தழல் சிதர்ந்த போன்ற மாட வாய் எலாம் – சூளாமணி:6 484/4
இங்கண் மால் உயிர்க்கு எலாம் எளிய்ய என்று தோன்றலும் – சூளாமணி:6 501/2
உலகு எலாம் நின்னுள் ஒளித்தாயும் நீயே – சூளாமணி:6 539/2
ஒளித்தாயும் நீயே உயிர்க்கு எலாம் கண்ணா – சூளாமணி:6 539/3
யாவனால் படைக்கப்பட்டது உலகு எலாம் யாவன் பாத்தது – சூளாமணி:6 551/1
ஆதி நூல் அமைச்சர்க்கு ஓது மாண்பு எலாம் அமைந்து நின்றான் – சூளாமணி:6 566/1
கற்ற நூல் பிறர் கற்ற நூல் எலாம்
முற்ற நோக்கினும் முற்ற நோக்கல – சூளாமணி:7 593/1,2
உற்ற நூல் எலாம் உற்ற நூல்களாய் – சூளாமணி:7 593/3
மாடு எலாம் எரிந்து மின்னும் வயிர குண்டலத்தோடு அம் பொன் – சூளாமணி:7 676/1
நிறை புகழ் ஆழி தாங்கி நிலம் எலாம் பணிய நின்றான் – சூளாமணி:7 680/2
பாழியால் மெலிந்தவர் திறத்து பண்டு எலாம்
ஆழியால் வெருட்டி நின்று அடர்த்திர் போலும் அஃது – சூளாமணி:7 688/1,2
நவைகள் கண்டாய் இவை நம்_அலாதார்க்கு எலாம் – சூளாமணி:7 738/4
உழை உடைந்து உகுகின்றன ஊங்கு எலாம் – சூளாமணி:7 779/4
உக்க நெல் பொரியுற்று ஒரு சார் எலாம்
தொக்க கல் தலம் மேல் துடிக்கின்றவே – சூளாமணி:7 780/3,4
உற்று வீழ்ந்தது போன்று உள ஆங்கு எலாம் – சூளாமணி:7 782/4
கண்ட பால் எலாம் கலந்து கண் கவற்றும் ஆதலால் – சூளாமணி:7 790/3
வெண் நிலா விரிந்த எல்லை போலும் இங்கு ஒர் பால் எலாம் – சூளாமணி:7 791/4
ஓடு இணர் சுடர் பொன் உக்க தானம் ஒக்கும் ஊங்கு எலாம் – சூளாமணி:7 794/4
சாறு கொண்டு மான் கணம் தயங்கு நீர சார் எலாம் – சூளாமணி:7 796/4
மண் எலாம் வணங்க நின்ற மழ களிற்று அரசோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:8 835/4
பண் எலாம் அணிந்து தோன்ற பருமித்து கருவி ஏற்றி – சூளாமணி:8 839/3
வௌவு நீரென்ன வாவியும் மாடு எலாம்
தெய்வம் நாறுவ தேம் கொள் செய்குன்றமும் – சூளாமணி:8 897/1,2
அங்கு அதன் பாக தீரத்து அருகு எலாம் அணிவித்திட்டான் – சூளாமணி:8 930/4
எண் இயல் கொடி மிடைந்து இருண்டு பாங்கு எலாம்
கண் இயல் கவரி மா கலந்து கானகம் – சூளாமணி:8 952/2,3
அரும் கல மகளிர்க்கு ஏற்ற அழகு எலாம் தொகுத்து மற்றோர் – சூளாமணி:8 987/1
புள் எலாம் குடம்பை சேர்ந்து பார்ப்பு இனம் புறந்தந்து ஓம்பி – சூளாமணி:8 1028/2
போது எலாம் குவிந்த பொய்கை தாமரை பொலிவு நீங்க – சூளாமணி:8 1029/2
தாது எலாம் அலர நக்கு தம்மையே மிகுத்த அன்றே – சூளாமணி:8 1029/4
துன்னிய உலகு எலாம் துயில்கொண்டிட்டதே – சூளாமணி:8 1063/4
தோளினால் ஆகுமேனும் சொல் எலாம் ஒழிக மற்று அ – சூளாமணி:9 1168/2
விரவி வெம் கள வாய் எலாம்
புரவி துண்டங்கள் போர்த்தவே – சூளாமணி:9 1360/3,4
எல்லை இன்று பொழுது எலாம்
தொல் அமர் தொடங்கினார் – சூளாமணி:9 1368/3,4
கத்திகை கண்ணியன் காணும் பால் எலாம்
தொத்து இணர் குஞ்சியான் காளை தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1387/3,4
வரைத்தனர் வரு படை வீதி வாய் எலாம்
எரித்தனர் நால்வரும் இளைய காளையை – சூளாமணி:9 1411/2,3
தழுவிய தட வரை தாழ்வர் வாய் எலாம்
குழுமிய கொழு முகில் வழுவி வீழ்வன – சூளாமணி:9 1516/1,2
தீது எலாம் தேவிக்கு தெரிய செப்புவேன் – சூளாமணி:10 1594/4
தாது எலாம் ததர்ந்து சிந்த திளைத்த அ தட கை வேழம் – சூளாமணி:10 1705/2
ஊழி தேர் அரசு இறைஞ்ச உலகு எலாம் ஒரு குடை கீழ் உறங்க காத்த – சூளாமணி:10 1804/3
விரையினால் மெழுகிய வீதி வாய் எலாம்
திரையின் ஆர் செழும் மணி முத்தம் சிந்தினார் – சூளாமணி:11 1871/1,2
விரிந்து உயர் வெள்ளி வெண் குடையின் மாடு எலாம்
திருந்திய சாமரை திசைகள் தேர்த்தன – சூளாமணி:11 1883/1,2
அருகு எலாம் அணிந்து அகடு அம் பொன் ஆர்ந்து மேல் – சூளாமணி:11 1895/2
மெய் ஞலம் விஞ்சையர் விரவ மேல் எலாம்
கிஞ்ஞர மிதுனங்கள் கிளர்ந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:11 1899/3,4
ஒளி ஆகி உலகு ஆகி நீ விரிந்தாய் என்கோ உலகு எலாம் நின் ஒளியின் உள் அடங்கிற்று என்கோ – சூளாமணி:11 1905/1
ஆவன எலாம் அடக்கம்_இல்லவர்-தம் நோவே – நீலகேசி:1 107/4
யானையுள் அரசு எங்கு உளது அங்கு எலாம்
வானம் நின்று வழிபடல் காண்டுமால் – நீலகேசி:2 220/1,2
வாய்க்கின்றாய் இனி மானுயர் மாசு எலாம்
நாய்க்கு என்றால் இது நல் அறமாம்-கொலோ – நீலகேசி:2 223/3,4
பீடம் ஏறி பெருந்தகையார்க்கு எலாம்
வீடுபேறும் வினையும் உரைப்புழி – நீலகேசி:3 235/3,4
வினைய நூலை வியப்பெய்துவார்க்கு எலாம்
அனையதே நும் அற நெறி என்றனள் – நீலகேசி:3 239/2,3
பறைந்து போய் மெல் கோலால் பல் எலாம் தூயவாம் – நீலகேசி:4 278/2
அழிவு காலத்து அற தொடர்ப்பாடு எலாம்
ஒழியல் வேண்டும் என்று ஒற்றுமை-தாம் கொளீஇ – நீலகேசி:4 321/1,2
பிளவு எலாம் ஆகும் அன்றே பெற்றி-தாம் ஒத்தல் இல்லேல் – நீலகேசி:4 438/3
இன்று எலாம் கேட்டும் ஓராய் ஏட நீ என்று சொன்னாள் – நீலகேசி:4 439/4
புடை எலாம் போற்றி ஏத்த பொன் எயில் பிண்டி மூன்று – நீலகேசி:4 446/3
ஓதியே வைத்தார் அ ஓத்து எலாம் மீ கிடந்த – நீலகேசி:5 469/2
ஈண்டி நின்ற நின் இ தொடைப்பாடு எலாம்
தீண்டலன் என தீண்டிய வந்தவோ – நீலகேசி:5 527/2,3
தாமம் சாந்தம் புனைபவர்-தாம் எலாம்
ஏம நல் நெறி கண்டிலரே பிற – நீலகேசி:5 557/3,4
கடவுள் குழாத்தார்-தம் காழ்ப்பு எலாம் கோடும் – நீலகேசி:6 699/5
உலகு எலாம் அவையே உயிர் உண்டு என – நீலகேசி:10 859/1
சிட்டர் அன்றியும் சென்றிருந்தார்க்கு எலாம்
ஒட்டி மீட்டும் உரைத்து உளம்-தான் கொளீஇ – நீலகேசி:10 861/2,3
சென்று எலாம் அவை சேதனை ஆகுமே – நீலகேசி:10 871/2
அன்று எலாம் அவை ஆக்கம் ஒன்றே இனி – நீலகேசி:10 871/3
மேல்


எலிச்செவியன் (1)

முடி விரிசிகையன் மல்லன் முகட்டு எலிச்செவியன் என்பான் – உதயணகுமார:3 164/3
மேல்


எலும்பு (3)

நெறிப்பர் எலும்பு நிரந்து உடன் வீழ – சூளாமணி:11 1940/3
கடிப்பது எலும்பு அதன் காரணம் மேனி – நீலகேசி:4 333/3
இழுது என் எலும்பு ஆர் இடுகாடு எனவும் – நீலகேசி:5 468/4
மேல்


எலும்புமே (1)

பள்ளி மாறிய பாடையும் எலும்புமே பரந்து – நீலகேசி:1 30/3
மேல்


எவ்வ (2)

எவ்வ மாடும் இன்ன போல் இடங்கள் இன்பம் ஆக்கலால் – சூளாமணி:4 136/3
எவ்வ பாலும் இசைந்து உள என்பவே – சூளாமணி:8 897/4
மேல்


எவ்வகையின்னும் (1)

எவ்வகையின்னும் விகாரம் இலா பொருட்கு – நீலகேசி:7 763/1
மேல்


எவ்வகையும் (1)

நாடின் எவ்வகையும் அஃதே நமது இறப்பொடு பிறப்பும் – யசோதர:1 44/3
மேல்


எவ்வல் (1)

இல்லை என்று எவ்வல் கூர்ந்தே இனிமையின் வந்து நல்ல – உதயணகுமார:1 21/3
மேல்


எவ்வழி (2)

திக்கென தொனிசெய்திட்டது எவ்வழி வந்தது ஆகும் – யசோதர:4 237/4
இனியவர் எவ்வழி இசைவர் அவ்வழி – சூளாமணி:8 1048/3
மேல்


எவ்வழியும் (1)

இன்ன நரர்_உலகத்துள் எவ்வழியும் உளர் ஆகி – சூளாமணி:11 2043/2
மேல்


எவ்வளவு (2)

எவ்வளவு இதனை கேட்பார் இரு_வினை கழுவும் நீரார் – யசோதர:1 70/1
ஏதம் இன்று எவ்வளவு இசைத்தது அவ்வளவு – சூளாமணி:4 190/3
மேல்


எவ்வாறு (1)

அறிய தேறும் திறத்தது எவ்வாறு எனில் – சூளாமணி:7 648/1
மேல்


எவ்வுயிரும் (1)

இ உலகின் எவ்வுயிரும் எம் உயிரின் நேர் என்று – யசோதர:5 272/1
மேல்


எவ்வுலகு (1)

எவ்வுலகு உடையவர் என்ன தோன்றினார் – சூளாமணி:9 1270/4
மேல்


எவர் (2)

ஏடு அவிழ் தாரோய் எவர் ஆபவர் எனில் – சூளாமணி:11 1978/2
நீவிர் எவர் சொல்ல சொல்லினீர் என்று நின் – நீலகேசி:4 372/3
மேல்


எவர்க்கும் (2)

தீயே என எவர்க்கும் செல்லல் பல ஆக்கி – நீலகேசி:1 115/1
ஆங்கண் எவர்க்கும் அறை என்று இருந்த அ – நீலகேசி:7 730/3
மேல்


எவரும் (3)

உற பணிந்து எவரும் உள்ளத்து உவந்தனர் கேட்கலுற்றார் – யசோதர:1 73/4
எவரும் என்னொடு வரப்பெறார் தவிர்க என எழில் சேர் – சூளாமணி:7 709/3
எவரும் அஞ்சும் ஈட்டினான் – சூளாமணி:9 1366/4
மேல்


எவரையும் (1)

சீறிநின்று எவரையும் செகுப்பது இல்லையே – சூளாமணி:2 54/4
மேல்


எவன் (7)

எவன் செய்தும் என்னை ஈர் மலர் தாரோய் – சூளாமணி:11 2004/4
கருமம் இங்கு எவன் ஆகும் காட்டுதியேல் பெற்றிலன் முன் – நீலகேசி:2 180/2
எள் அனைத்தும் இல் என்றால் இறப்பு அறிதல் எவன் ஆகும் – நீலகேசி:2 196/3
உடன் இல்லை ஆயினும் ஊனம் இங்கு எவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 295/2
எவன் ஆகும் என்று எமது இட்டமே உரைத்தியால் – நீலகேசி:4 308/3
மிக்கதே என் நெறி என்று வேண்டல் எவன் – நீலகேசி:5 555/4
வந்தது அஃது எவன் செய்யும் வாம மற்று என்றாள் – நீலகேசி:5 603/4
மேல்


எவன்-கொல் (5)

மெய் அணி பொறியவன் எவன்-கொல் வீரனே – சூளாமணி:4 229/4
தம் குடி விளங்க நின்ற தன்மையான் எவன்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:5 255/3
வேண்டுவது எவன்-கொல் என்றான் மிடை மணி பூணினானே – சூளாமணி:6 546/4
இங்கன் மா தவம் எவன்-கொல் செய்ததே – சூளாமணி:7 603/4
கொள எலா ஞானம்-தானும் கொள்ளுமாறு எவன்-கொல் என்றான் – நீலகேசி:4 438/4
மேல்


எவனொடு (1)

உடையவர் எவனொடு ஒப்பார் ஒருவர் மற்று இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 300/2
மேல்


எவனோ (3)

யாம் எம் இன் உயிர் உடையம் என்று இருப்பது இங்கு எவனோ – சூளாமணி:6 465/4
சாதமாம் உயிர் தன்மையில் தேற்ற தவறு எவனோ – நீலகேசி:5 496/4
எவனோ இது துய்ப்பான் இன்னணம் கேள் என்றான் – நீலகேசி:5 642/4
மேல்


எவையே (1)

எவையே செய்தும் எய்துப வீடும் என்றான் – நீலகேசி:5 493/4
மேல்


எழ (20)

தாமரை கண் தழல் எழ நோக்கி அ – உதயணகுமார:1 34/1
மவ்வல் அம் மதம் வண்டு எழ வீசலும் – உதயணகுமார:1 45/3
புரிசை எழ நிலத்தின் மிசை பொற்புற விளங்கும் – நாககுமார:5 161/1
என்றலும் ஏனை மன்னன் எரி எழ விழித்து சீறி – யசோதர:2 123/1
முற்று முன் சடி பெயர் சொல் மூன்று உலஃகும் ஆன்று எழ
பெற்று நின்ற பெற்றியான் பீடு யாவர் பேசுவார் – சூளாமணி:4 137/3,4
துன் அலர் தொடையலில் சுரும்போடு ஆர்த்து எழ
மன்னவன் நடத்-தொறும் மகர குண்டலம் – சூளாமணி:5 375/2,3
காம நீர் எரி அகத்து கனன்று எழ நிமிர்ந்த – சூளாமணி:6 463/3
புறவின் மா மரை முலை பொழிந்த பால் நெகிழ்ந்து எழ
பறவை உண்டு பாடவும் பால் பரந்த பூமியின் – சூளாமணி:7 798/2,3
இயல் ஓதை இளம் சிறை அன்னம் எழ
கயல் ஓடி ஒளிப்பன காண் கழலோய் – சூளாமணி:7 801/3,4
நுரை கள் என்னும் அ குழம்பு கொண்டு எதிர்ந்து எழ நுடங்கிய இலையத்தால் – சூளாமணி:8 877/2
அடியொடு புனை கழல் அரசு_இறை படை எழ
இடையிடை இரவொடு பகல் இசைவனவே – சூளாமணி:8 938/3,4
முரைசு அங்கு ஒலியோடு முழங்கி எழ
உரை சங்கு ஒலியோடு உணரா வகையால் – சூளாமணி:8 1076/2,3
அரைசு அங்கு ஒலியோடு எழ ஆர்த்தனவே – சூளாமணி:8 1076/4
உரிய வாள் எரி எழ முறுக்கி நம்மொடு – சூளாமணி:9 1253/2
பொரி போல் எழ உதையா இவன் வருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1311/4
துளைப்படு புண் உமிழ் சோரி பாய்ந்து எழ
களிப்படு சிலம்பின கவந்தம் ஆடுவ – சூளாமணி:9 1407/1,2
விஞ்சையர் குருதி நீர் வெள்ளம் தேர்த்து எழ
வெம் சின நாஞ்சிலால் உழுது வெள்ளியான் – சூளாமணி:9 1408/2,3
கதம் அழல் எழ உமிழ் தகைய காண் நில – சூளாமணி:11 1881/3
இலங்கும் நீள் எயிற்று இடையிடை அழல் எழ சிரியா – நீலகேசி:1 51/1
அறிவு எழுந்து அவலிக்கும் என்பதூஉம் அது எழ
பிறிது ஒன்று பேதுறும் அங்கு என்பதூஉம் பெரும் பேதாய் – நீலகேசி:4 306/1,2
மேல்


எழல் (5)

ஏதில் நாட்டு இறை எங்கள் இறை மேல் இயல்பு இன்றி எழல் ஒழிக எனவே – நீலகேசி:1 66/2
இ கோள்கள் எழல் நோக்கி இவை இவையே ஆம் என்றால் – நீலகேசி:4 298/1
அ கோள்கள் எழல் நோக்கி அவை அவையா கண்டிருந்து – நீலகேசி:4 298/2
தாள்-கண் நிமிரும் தலை நிமிரா எழல்
காட்சி மரத்திற்கு கால் தலை எங்கும் – நீலகேசி:4 362/3,4
என்றும் அவற்றுக்கு எழல் இல்லை நின் பேதம் என்றால் – நீலகேசி:4 404/3
மேல்


எழலும் (1)

இறைவனார் உணர்வு-தானும் இன்மை மேல் எழலும் வேண்டி – நீலகேசி:4 434/3
மேல்


எழற்க (1)

காலும் கையும் எழற்க என காண்கிலான் – நீலகேசி:2 222/3
மேல்


எழற்கு (1)

காது வேல் மன்னன் களிறு கதம் எழற்கு
ஏது என் என எதிர் வரன் சொலும் – உதயணகுமார:6 336/1,2
மேல்


எழா (2)

தன்னின் முன் எழுவார்க்கு முன் தான் எழா
தன்னை அஞ்சினர்-தங்களை தான் வெருண்டு – யசோதர:3 166/2,3
ஆங்கு அதன் ஆவியால் அரவ தேன் எழா
ஈங்கு இதன் தாள் முதல் இருள மொய்த்தன – சூளாமணி:10 1589/1,2
மேல்


எழாத (1)

கூறார் எழாத குழக்கன்றினுக்கு இன்மை முன்னா – நீலகேசி:4 403/2
மேல்


எழாமை (1)

விஞ்சு படை மேல் எழாமை விரகுடன் அறிந்து அந்த – உதயணகுமார:2 126/3
மேல்


எழில் (84)

இஞ்சி மூன்று உடைய கோமான் எழில் வீரநாதன் இந்த – உதயணகுமார:1 5/1
இகலுறும் அமளியின் மேல் எழில் மங்கை மைந்தர் தாமும் – உதயணகுமார:1 9/2
இளமை இன்பம் எழில் நல நல் குலம் – உதயணகுமார:1 36/2
இவள் முலைக்கு இயைந்த நல் எழில் மணம்மகன் வந்தே – உதயணகுமார:1 63/1
இருந்து தன் பணிந்த யானை எழில் மருப்பு அடிவைத்து ஏறி – உதயணகுமார:1 98/3
ஈரிரண்டாயிரங்கள் எழில் மணி பொன்னின் தேரும் – உதயணகுமார:1 108/2
இன்புறு மற்றை நாளின் எழில் களிற்று_அரசன் ஏற – உதயணகுமார:1 120/2
எழில் பெருகும் சூழ்ச்சிக்கண் இனிய தன் வரவு-அதால் – உதயணகுமார:2 125/2
எழில் மங்கை இளம் பிடி ஏற்றி ஏக கண்டவன் – உதயணகுமார:2 125/4
இங்கு உலகு எங்கும் ஆளும் எழில் சுதன் பெறுவள் என்றார் – உதயணகுமார:4 192/4
ஏகுக செவ்வி தத்தை எழில் மனைக்கு எழுக என்றான் – உதயணகுமார:4 200/4
என்று அவள் சொல்ல நன்று என்று எழில் முடி மன்னன் போந்து – உதயணகுமார:4 201/1
ஈனம்_இல் இராசனையை எழில் வேள்வியால் கொடுத்தான் – உதயணகுமார:4 206/4
இன் பால் பொய்கை எழில் கரை வைகு என – உதயணகுமார:5 275/3
இந்து வாள் நுதல் எழில் மடந்தையர் – உதயணகுமார:5 298/2
எண்ணம் வந்து நல் எழில் பெரும்மகன் – உதயணகுமார:6 309/1
எழில் வனம் பொய்கை ஈடு அழித்திடும் – உதயணகுமார:6 317/2
யானையாளர்க்கு உரைத்து எழில் மன்னவன் – உதயணகுமார:6 352/1
ஒருவகை எழில் மனம் இரு வகை துறவுடன் – உதயணகுமார:6 363/1
இருவரும் இறைஞ்சி ஏத்தி எழில் மனைக்கு எழுந்து வந்து – நாககுமார:2 47/2
என்று அவர் குறியும் சொல்ல எழில் முடி புதல்வர்க்கு ஈந்தான் – நாககுமார:3 77/4
இளையவள் எழில் நலம் ஏந்து கொங்கையின் – யசோதர:2 78/1
இன் அரி சிலம்பும் தேனும் எழில் வளை நிரையும் ஆர்ப்ப – யசோதர:2 93/1
இருளினால் அடர்க்கப்பட்ட எழில் மதி கடவுள் போல – யசோதர:2 120/1
இனையன உழையர்-தாமும் எழில் நகரத்துளாரும் – யசோதர:2 157/1
நட்டமாகிய நல் எழில் மேனியள் – யசோதர:3 215/3
என்றலும் அடிகள் பாதத்து எழில் முடி மலர்கள் சிந்த – யசோதர:5 310/1
இன்னவாறு இளவேனில் எதிர்கொள்ள எழில் யானை – சூளாமணி:4 173/1
தேன் தளங்கு குழலீர் நும் செவ்வாயின் எழில் நோக்கி – சூளாமணி:4 176/3
வாவியும் மண்டபமும் எழில் மதனனையும் மருட்டுமே – சூளாமணி:4 177/2
நீள் எழில் ஆரமும் நிழன்ற கண் குலாம் – சூளாமணி:4 195/2
எழில் கொடி சுடர்வது ஓர் இயற்கை எய்தினாள் – சூளாமணி:4 209/4
எழில் கதிர் பிறங்கல் வட்டம் எரி உமிழ்ந்திடுவது அன்றே – சூளாமணி:5 258/3
வணங்கு எழில் நுடங்கு இடை மாழை நோக்கி நம் – சூளாமணி:5 382/2
அணங்கு எழில் விரிந்த நூல் அலர்ந்த நாவினான் – சூளாமணி:5 382/4
எழில் நகுவன இள மலர் என எழு சண்பக நிகரம் – சூளாமணி:6 432/2
இழுது உருவின கொழு மலரிடை எழில் பொலிவன மதுகம் – சூளாமணி:6 433/2
எழில் கதிர் விசும்பிடை இழிந்தவன் மொழிந்தான் – சூளாமணி:6 442/4
சுரும்பொடு சுழன்றுள குழல் தொகை எழில் கை – சூளாமணி:6 456/1
ஆங்கு எழில் பொலிந்தவன் இருந்த பின் அலங்கு தார் – சூளாமணி:6 473/1
வீங்கு எழில் பொலிந்தானை வேந்தன் ஏவ வீவு_இல் சீர் – சூளாமணி:6 473/2
தாங்கு எழில் பெரும் கை யானை சங்க_வண்ணன் ஏறினான் – சூளாமணி:6 473/4
மோட்டு எழில் முகில் சூழ் நெறி முன்னினார் – சூளாமணி:7 650/4
ஏந்து எழில் காகதுண்டம் மருப்பு இணை கவரி கற்றை – சூளாமணி:7 677/3
ஆய்ந்து எழில் மகர பூணான் உவப்பன அனைத்தும் ஈந்தான் – சூளாமணி:7 677/4
எவரும் என்னொடு வரப்பெறார் தவிர்க என எழில் சேர் – சூளாமணி:7 709/3
எழில் கொள் தாரோய் விரைந்து இயங்கல் இங்கு உள்ள நின் – சூளாமணி:7 739/2
எழில் அணி திகழ நின்றால் எனைய நீர் அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:7 757/4
எழில் மணி சுடர் கொள் மேனி இமையவர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 765/1
இள வாழையின் இன் எழில் அம் கனியும் – சூளாமணி:7 802/2
வளர் செங்கிடையின் எழில் வைத்த நுதல் – சூளாமணி:7 808/1
இலைய நாடகத்து எழில் கெழு விமானம் அஃது இயல்கின்ற விசை-தன்னால் – சூளாமணி:8 888/1
எண்ணிய வண்ண மாலை எழில் நகர் எல்லை எல்லாம் – சூளாமணி:8 922/3
புனை மலர் கண்ணி சூடி பொன் எழில் ஆரம் தாங்கி – சூளாமணி:8 924/2
இலை மிசை இயல்பவர் இயல்புகள் எழில் நலம் – சூளாமணி:8 948/2
எழில் விரி நெடு வரை இறைவன்-தன் மகன் – சூளாமணி:8 962/1
ஏந்திய காதல் கூர எழில் நகர் பெயர்ந்து புக்கார் – சூளாமணி:8 966/3
எழில் கொள் கந்து அனைய திண் தோள் இளையரோடு அரசர் ஈண்டி – சூளாமணி:8 967/1
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் போலும் – சூளாமணி:8 1037/2
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1037/3
இரும் கயத்து எழில் மலர் நிரந்து மேலது ஓர் – சூளாமணி:8 1043/1
எங்கும் இடம் இன்றி எழில் விஞ்சையர் இழிந்தார் – சூளாமணி:8 1090/3
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழையல் வாழி குருக்கத்தி – சூளாமணி:8 1127/2
கொடி மருங்கின் எழில் கொண்டு குழைவாய் ஆயில் பலர் பறிப்ப – சூளாமணி:8 1127/3
நான மண்ணி அகில் தேக்கி நாவி கமழும் எழில் ஆகம் – சூளாமணி:9 1474/3
குழவி நாயிற்று எழில் ஏய்க்கும் குழம்பு ஆர் கோல குங்குமமே – சூளாமணி:9 1475/1
சூழ் இணர் மென் மல்லிகையும் வளையமும் மின் சூட்டும் எழில் துதைய சூட்டி – சூளாமணி:9 1528/1
ஏழ்_உலகும் மணம் கொடுப்ப எழில் நகரார் எதிர்கொள்ள இறைவன் புக்கான் – சூளாமணி:9 1528/4
போது அலர் பொதும்பில் தாழ்ந்த பொன் எழில் ஊசல்-தன் மேல் – சூளாமணி:10 1639/3
ஒள் எழில் உருவும் கிள்ளி உழையவர்க்கு அருளுவாரும் – சூளாமணி:10 1640/4
எழில் அகில் ஆவி போர்ப்ப இரு விசும்பு இருண்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1700/4
பாரித்த பளிங்கு எழில் பழித்த கோவையும் – சூளாமணி:10 1780/2
ஏழையர் கவரி வீச எழில் நகர் இசைப்ப சென்றான் – சூளாமணி:10 1787/4
எழுது எழில் அழகன்-தன் மேல் இளையவர் கரும் கண் வீழ்ந்து – சூளாமணி:10 1792/3
இங்கு இவனது இட மருங்கின் எழில் வயங்கு மணி மஞ்சம் இலங்க ஏறி – சூளாமணி:10 1808/1
எண் அகன் புகழினாரை எழில் ஒளி துளும்ப ஆட்டி – சூளாமணி:10 1829/3
மூ வடிவினால் இரண்டு சூழ் சுடரும் நாண முழுது உலகம் மூடி எழில் முளை வயிரம் நாற்றி – சூளாமணி:11 1903/1
வெல்லா வகை இல்லை வீங்கு எழில் தோளாய் – சூளாமணி:11 2002/4
விலகும் சுடர் ஒளி வீங்கு எழில் தோளாய் – சூளாமணி:11 2006/4
எங்கும் இல இன்ப எழில் எய்தல் தரும் ஈதால் – சூளாமணி:11 2034/3
இன் இயல் ஞான வேழத்து எழில் எருத்து தேறினானே – சூளாமணி:12 2113/4
என்னை ஈண்டைக்கு வரவு என்று அரும் தவன் வினவலும் எழில் ஆர் – நீலகேசி:1 65/1
படு வண்டு அறையும் பொழிலும் எழில் ஆர் – நீலகேசி:5 466/3
என்றாள் எழில் நெடும் கண் இணை நல்லாள் – நீலகேசி:7 759/4
மேல்


எழில்பெற (8)

எஞ்சல்_இல் எல்லை காணா எழில்பெற நிற்றல் நோக்கி – உதயணகுமார:1 8/2
இதமுறு யோகம்-தன்னில் எழில்பெற நின்றான் அன்றே – உதயணகுமார:1 27/4
இலங்கு சாங்கியம் மகள் எழில்பெற கொண்டுவந்து – உதயணகுமார:2 137/2
எத்திக்கும் அடிப்படுத்தி எழில்பெற செங்கோல் செல்லும் – உதயணகுமார:5 242/1
இதயம் இனிதாகவே எழில்பெற நல் யோகமாய் – உதயணகுமார:6 365/2
ஏர் அணி வனராசற்கு எழில்பெற கொடுத்த அன்றே – நாககுமார:3 100/4
இமையவர்க்கு இறைவன் போல எழில்பெற புக்க அன்றே – நாககுமார:5 154/4
இரு கவரி வீச இனி எழில்பெற இருந்தான் – நாககுமார:5 161/4
மேல்


எழில்பெறு (1)

எழில்பெறு காமக்கோட்டத்து இயற்கையில் புணர்ந்து வந்து – உதயணகுமார:3 159/1
மேல்


எழில (1)

எம் பெருமான் போலும் எழில இவை என்று – சூளாமணி:10 1653/3
மேல்


எழிலது (1)

எரி புரை எழிலது ஆய இளம் தளிர் இரண்டு நாளில் – சூளாமணி:11 1846/1
மேல்


எழிலவாய் (1)

எல் உறு சுடர் வானத்து எழிலவாய் இனியவ்வே – சூளாமணி:7 743/4
மேல்


எழிலுடன் (1)

ஏர் பெறும் வாச வெண்ணெய் எழிலுடன் பூசி வாச – உதயணகுமார:4 199/3
மேல்


எழிலும் (2)

எழிலும் தோளிலும் எருத்திலும் கிடந்தில எழுந்தே – சூளாமணி:7 715/4
ஒண் துறையும் மும்மூன்றும் உடைய கோவே இவனது எழிலும் காணாய் – சூளாமணி:10 1816/4
மேல்


எழிலொடு (1)

எடுத்தனன் இலங்கு சாதி எழிலொடு திகழுமேனும் – சூளாமணி:5 253/1
மேல்


எழின் (1)

ஏறு ஆய காலத்து எழின் அல்லது வத்துபேதம் – நீலகேசி:4 403/1
மேல்


எழினி (2)

சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி – சூளாமணி:10 1757/3
எழினி வாய் கொணர்ந்து அசைக்கும் இயல் ஏமாங்கத நாடன் இவனே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1817/4
மேல்


எழினியா (1)

செவ்வழி மழலை நாணே எழினியா மறைத்து சென்றாள் – சூளாமணி:8 983/4
மேல்


எழினியாக (1)

தன்னை மெய் மறைத்து ஓர் விஞ்சை தாழ் இருள் எழினியாக
பின்னை மாதவனும் தானும் பிணை_அனார் உழையன் ஆனான் – சூளாமணி:10 1630/3,4
மேல்


எழு (59)

ஓர் எழு பந்து கொண்டே ஒன்று ஒன்றின் எற்றி செல்ல – உதயணகுமார:4 223/1
பார் எழு துகளும் ஆட பல கலன் ஒலிப்ப ஆடி – உதயணகுமார:4 223/2
கார் எழு குழலி நல்ல காஞ்சனமாலை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 223/4
உறு தவர் தேவர் நான்கும் முற்று எழு குழாத்தினோடே – நாககுமார:5 168/4
எழு முறை பெருகி மேன்மேல் எய்திய உருவம் எல்லாம் – யசோதர:1 37/2
மலம் மலி குரம்பையின்-கண் மனத்து எழு விகற்பை மாற்றும் – யசோதர:1 71/1
உருத்து எழு சினத்தின் சென்ற உள்ளம் மெய் மொழியோடு ஒன்றி – யசோதர:2 86/3
அறி பொருள்-அதனில் தூய்மை அகத்து எழு தெளிவு காட்சி – யசோதர:4 241/2
அறிவரன் சரணம் மூழ்கி அறத்து எழு விருப்பம் உள்ளா – யசோதர:4 256/1
கறுப்பு உடை மனத்து எழு கதத்து அரசன் ஐயோ – யசோதர:5 266/3
தெருளின் எழு வகை நரக குழிகள் இவை தாரோய் – யசோதர:5 287/4
ஒரு பதினொடு எழு கடல்கள் அளவும் ஒளி தாரோய் – யசோதர:5 295/4
தேசு ஒர் ஓசனை திளைத்திட முளைத்து எழு தினகரன் அனையார்கள் – யசோதர:5 328/2
கூறு கொண்டு எழு கொன்றை அம் தீம் குழல் – சூளாமணி:1 14/2
இரும்பு இடு தொடரின் மாவின் எழு முதல் பிணித்த யானை – சூளாமணி:2 39/1
அகில் எழு கொழும் புகை மஞ்சின் ஆடவும் – சூளாமணி:2 41/1
எழு வளர்த்து அனைய தோளார் இளையவர் இன்ன நீரார் – சூளாமணி:3 98/3
நாம நள் ஒளி முள் எயிறு உள் எழு
காமன் ஆள் அரும்பில் கடி கொண்டவே – சூளாமணி:4 157/3,4
முளைத்து எழு காம முடிவு_இலர் ஆகி – சூளாமணி:5 286/2
கோது_இல் மாலைகள் மேல் குதிகொண்டு எழு
கீத மாலைய கின்னர வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 344/1,2
எழில் நகுவன இள மலர் என எழு சண்பக நிகரம் – சூளாமணி:6 432/2
எழுது உருவின எழு தளிர் என இணர் அணிவன இரதம் – சூளாமணி:6 433/1
இது அழகியது இவண் வருக என எழு புள்ளொலி இகவா – சூளாமணி:6 437/2
புணர் கொண்டு எழு பொய்கை கரை பொரு திவலைகள் சிதறா – சூளாமணி:6 438/1
இணர் கொண்டு எதிர் எழு தென்றலின் எதிர்கொண்டது அ இடமே – சூளாமணி:6 438/4
சுணங்கு எழு தட துணை முலை சுமை இடத்தாய் – சூளாமணி:6 452/2
எரி கதிர் ஏற்றை காலம் எழு நிலா பருவம் ஏக – சூளாமணி:6 505/3
பொச்சல் ஆம்-கொல் புலந்து எழு நீர்மையாய் – சூளாமணி:7 639/4
மூரி முழா ஒலி விம்மி முரன்று எழு
கார் இமிழ் ஆர்கலியான் மயில் ஆலுவ – சூளாமணி:7 653/1,2
பாய்ந்து எழு சுடர் சங்கு ஈன்ற பரு மணி தரள கோவை – சூளாமணி:7 677/2
அடுத்து எழு சுடரகத்து உக்க நெய் துளி – சூளாமணி:7 682/3
சொரிவன மலர் மழை சுழல்வன எழு புகை – சூளாமணி:8 937/1
புரவிய குரமுகம் இடு-தொறு பொடி எழு
அருவி கொள் மத மழை பொழி-தொறும் அளறு எழும் – சூளாமணி:8 939/1,2
உரம் மிகு படை எழு உரை நனி அரிதே – சூளாமணி:8 943/4
ஆங்கு எழு அனைய தோள் தழுவி தன்னொடும் – சூளாமணி:8 963/2
இலங்கல் அம் கனக மாடத்து எழு நிலை ஏறலுற்றாள் – சூளாமணி:8 975/3
எழு மலர்ந்து அனைய திண் தோள் இவை சுமந்து இருப்பது என்னே – சூளாமணி:9 1160/2
படம் தொடின் உடன்று எழு பணிகள் போல் பகை – சூளாமணி:9 1248/3
முரிந்து எழு புருவத்தன் முழங்கு தீ என – சூளாமணி:9 1420/2
எழு வகை அரும் கலம் இரண்டு மா நிதி – சூளாமணி:9 1508/1
ஆ அவர் கள்வர் அதனால் எழு நாம் போய் – சூளாமணி:10 1584/3
உள் எழு சுருளை வாங்கி ஒளி உகிர் நுதியின் ஊன்றி – சூளாமணி:10 1640/2
புள் எழு தடமும் போர் மான் தொழுதியும் மிதுனம் ஆய – சூளாமணி:10 1640/3
எழு மலர்த்து அனைய தோளான் தேவியர் இனையர் ஆனார் – சூளாமணி:10 1642/4
சாந்து எழு சிவிறி தாரை சதுர் முகமாக வீக்கி – சூளாமணி:10 1676/1
ஏர் அணி விசும்பின் அம் கேழ் எழு நிலா விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1702/1
சுண்ணம் நெய் எழு பகல் ஆடி தொல் நகர் – சூளாமணி:10 1717/1
எழு பெரும் கிளைகளும் இனிதின் ஈண்டினார் – சூளாமணி:10 1718/4
அங்கு எழு மதியம்-தன் மேல் அரும்பியாங்கு அணிந்த அன்றே – சூளாமணி:10 1831/4
புதம் எழு புரவிகள் புடை பரந்திட – சூளாமணி:11 1881/1
விதம் எழு களிறுகள் பல மிடைந்தவே – சூளாமணி:11 1881/4
பரந்து எழு பாற்கடல் பரவை வெண் திரை – சூளாமணி:11 1883/3
நிரந்து எழு நுரையொடு நிரைத்த ஒத்தவே – சூளாமணி:11 1883/4
இவ்வகை எழு வகை விழவு செல்வுழி – சூளாமணி:11 1888/3
எழு வளர்த்து அனைய தோள் இயக்கர் ஏந்தின – சூளாமணி:11 1894/3
எழு வில் முழம் மூன்று அறு விரல் என்ப – சூளாமணி:11 1946/1
ஈதற்கு இவறுதல் ஏற்பவர்-மாட்டு எழு
காதல் கழி பற்று_இலாமை தெரிந்து அறிவு – சூளாமணி:11 1995/2,3
மிக்கு எழு போதி கை விலக்கல் தக்கது அன்று – சூளாமணி:12 2076/1
தூளி ஆர்த்து எழு சுடலையும் உடலமும் துவன்றி – நீலகேசி:1 32/2
மேல்


எழு-மின் (1)

இனி இருந்து என்னை பாவம் எழு-மின் போய் பொருதும் என்பார் – சூளாமணி:9 1164/1
மேல்


எழுக (6)

ஏகுக செவ்வி தத்தை எழில் மனைக்கு எழுக என்றான் – உதயணகுமார:4 200/4
காவல் மன்ன கடிது எழுக என்றனர் – யசோதர:1 16/4
இருந்து இனி என்னை ஈங்கு எழுக என்று போய் – சூளாமணி:9 1259/1
எரி தாங்கு வேலொடு இனி ஈங்கு நின்று பெறுகின்றது என்னை எழுக என்று – சூளாமணி:9 1326/2
ஆசும் இங்கு இருந்து இனி என்னை எழுக என்று அயல – நீலகேசி:1 44/1
எழுக என்று சென்று இடு பிண பறந்தலை இருந்தாள் – நீலகேசி:1 46/4
மேல்


எழுகின்ற (1)

ஏர் இரும் சுணங்கு சிந்தி எழுகின்ற இளம் மென் கொங்கை – சூளாமணி:7 760/2
மேல்


எழுகின்றது (3)

மீளிமை பொறாது வெம்பி வெகுண்டு எழுகின்றது என்றால் – சூளாமணி:9 1169/2
அடுத்து எழுகின்றது ஓர் ஆவி ஆர் அழல் – சூளாமணி:9 1205/3
புதியது ஓர் பருவ மேகம் போந்து எழுகின்றது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1438/4
மேல்


எழுகின்றன (2)

இன வாளை இரைத்து எழுகின்றன காண் – சூளாமணி:7 803/2
விடை இன்றி வெகுண்டு எழுகின்றன போல் – சூளாமணி:9 1232/3
மேல்


எழுங்கள் (1)

எண்ணி ஆங்கு இகந்த பின்னை இறகு பெய்து எழுங்கள் போலாம் – சூளாமணி:9 1446/2
மேல்


எழுச்சியினும் (1)

படும் பொழுதும் எழுச்சியினும் தம் பயனே செய்யும் – நீலகேசி:6 695/2
மேல்


எழுச்சியும் (1)

தலையன தாழ்ச்சியும் எழுச்சியும் அன்றி – நீலகேசி:5 637/1
மேல்


எழுத்தியலில் (1)

எழுத்தியலில் கூட்டமும் எப்பொழுதும் காண்டும் – நீலகேசி:6 703/4
மேல்


எழுத்தினில் (1)

முயற்சியின் இசைத்தலின் எழுத்தினில் பதத்தினில் முடிவதனால் – நீலகேசி:9 831/1
மேல்


எழுத்தினும் (1)

எண்ணினும் ஏனை எழுத்தினும் மிக்கு ஆங்கு இருந்தவர் முன் – நீலகேசி:6 679/2
மேல்


எழுத்து (3)

மந்திர எழுத்து வள்ளல் உள்ளத்து பொறித்த போழ்தே – சூளாமணி:9 1202/1
வேரொடு பறித்தனர் எழுத்து வரி நோக்கி – சூளாமணி:9 1281/2
முற்ற உணர்ந்து முடித்து உரை என்னை முதல் எழுத்து
பற்றின சித்தம் பல உணர்ந்தே அவை பாழ்படலால் – நீலகேசி:5 518/2,3
மேல்


எழுத்தேல் (1)

பெற்ற எழுத்தேல் பிரிவின்-கண் ஆறாம் பெயர் நுனது – நீலகேசி:5 518/1
மேல்


எழுதப்பட்ட (2)

மகர வாய் மணி கண் செப்பின் மசி கலந்து எழுதப்பட்ட
பகர அரும் பதங்கள் நோக்கி பயின்று பின் வாசிக்கின்றான் – சூளாமணி:6 513/3,4
கொடி வரைந்து எழுதப்பட்ட குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:6 553/1
மேல்


எழுதப்பட்டு (1)

நம்பிய ஒளியவாக தெளித்து நன்கு எழுதப்பட்டு
தம் புலம் தெரிந்து தோன்றும் தடத்தின தலங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 855/3,4
மேல்


எழுதரு (3)

உள் நிலா எழுதரு காம ஊழ் எரி – சூளாமணி:3 83/2
முடி மிசை எழுதரு முறி கொள் ஈர்ம் தளிர் – சூளாமணி:10 1591/2
எழுதரு பரிதி அம் குழவி ஏய்ப்பது ஓர் – சூளாமணி:10 1719/1
மேல்


எழுதரும் (1)

இளமையால் எழுதரும் இணை மென் கொங்கையின் – சூளாமணி:10 1760/1
மேல்


எழுதலின் (1)

நிரந்து வெம் கதிர் எழுதலின் நிற்றலை இலதாய் – நீலகேசி:1 43/1
மேல்


எழுதலும் (2)

உளைந்து கோளரி எழுதலும் உளை மிசை மிதியா – சூளாமணி:7 723/2
அரசு_இறை அரசரொடு எழுதலும் அதிர்தரு – சூளாமணி:8 935/1
மேல்


எழுதலுற்றாள் (1)

பிற்றை ஓர் பலகை-தன் மேல் பெய்_வளை எழுதலுற்றாள் – சூளாமணி:8 1001/4
மேல்


எழுதாது (1)

எழுதாது மை ஒளிரும் இரு மருங்கும் எறித்து இடையே செம் கேழ் ஓடி – சூளாமணி:9 1537/1
மேல்


எழுதி (5)

இலங்க ஓலை எழுதி வயந்தகன் – உதயணகுமார:1 60/3
இதன் கதை எழுதி ஓதி இன்புற கேட்பவர்க்கும் – நாககுமார:5 169/1
இற்று இவள் உருவம் என்றாங்கு இதயத்துள் எழுதி வைத்து – சூளாமணி:8 1001/3
தெளிந்தவாறு எழுதி கொண்டு செம் துகில் உறையின் மூடி – சூளாமணி:8 1006/2
மூதுரையும் காரணமும் முழுது எழுதி அழகிதாய் – நீலகேசி:4 267/3
மேல்


எழுதிய (4)

என்று மைந்தர்கள் இடருற எழுதிய கொடி போல் – சூளாமணி:6 466/1
எழுதிய திறை இறுத்து இருந்து வாழ்வதேல் – சூளாமணி:7 684/3
கொடி மிசை எழுதிய குவவு தோளினாய் – சூளாமணி:10 1591/4
எழுதிய கொடி_அனார் சூழ ஈர்ம் பொழில் – சூளாமணி:10 1687/3
மேல்


எழுதிற்றால் (1)

என்றால் அன்று அ சாதக ஓலை எழுதிற்றால்
குன்றா வென்றி குன்று உறழ் யானை கொலை வேலோய் – சூளாமணி:5 313/1,2
மேல்


எழுதிற்று (1)

தொழு தகை அருளின் அன்றே துணிந்து யான் எழுதிற்று என்றாள் – சூளாமணி:8 1010/4
மேல்


எழுது (2)

எழுது உருவின எழு தளிர் என இணர் அணிவன இரதம் – சூளாமணி:6 433/1
எழுது எழில் அழகன்-தன் மேல் இளையவர் கரும் கண் வீழ்ந்து – சூளாமணி:10 1792/3
மேல்


எழுதுதற்கு (1)

எழுதுதற்கு அரிது யார்க்கும் இலங்கு ஒளி உருவ மேனி – சூளாமணி:8 1010/2
மேல்


எழுதும் (1)

திங்கள் போல திலதம் எழுதும் கை – உதயணகுமார:1 58/2
மேல்


எழுந்த (21)

பூரித்த தார்கள் வேய்ந்த பொன் குடை எழுந்த மேகம் – நாககுமார:1 8/2
அம் கண் விசும்பின் இருள் போழ்ந்து அகல் வான் எழுந்த
திங்கள் மறுவும் சிலர் கை தொழ செல்லும் அன்றே – சூளாமணி:0 5/3,4
இன் உரை அமுதம் உண்டு எழுந்த சோதியள் – சூளாமணி:4 205/2
ஏர் கலந்து எழுந்த தூம வியன் புகை கழுமி நானம் – சூளாமணி:6 506/2
அழல் அணிந்து எழுந்த ஐ வாய் அரு மணி ஆடும் நாகம் – சூளாமணி:6 555/2
பொழில் அணிந்து எழுந்த வல்லி புதைந்தன பூமிநாதன் – சூளாமணி:6 555/3
குழல் அணிந்து எழுந்த குஞ்சி குடைந்தன குருவி கூட்டம் – சூளாமணி:6 555/4
மரங்கள் வேரொடும் கீழ்ந்து என வழி தொடர்ந்து எழுந்த
நிரந்த மான்களும் பறவையும் நிலம் கொண்டு பதைத்த – சூளாமணி:7 716/1,2
நீர் மணந்த நீள் கரை நிரைத்து எழுந்த நாணல் சூழ் – சூளாமணி:7 797/2
மன்னவற்கு ஏழ் இசைத்து எழுந்த தூரியம் – சூளாமணி:8 1055/3
எரி பொங்க எழுந்த வெள்ளை எயிற்றிடை இலங்க நக்கு – சூளாமணி:9 1191/1
இரதநூபுரத்தின் மேல் எழுந்த வேந்தரும் – சூளாமணி:9 1256/1
அலங்கலான் எடுத்திட அகழ்ந்து எழுந்த அ – சூளாமணி:9 1514/3
முள் அரை முருக்கினோடு எழுந்த மல்லிகை – சூளாமணி:10 1590/1
கலிங்கின் ஆறு இழிந்து கீழே கலந்து வந்து எழுந்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1672/2
குடைந்திட எழுந்த நீர் குளித்த தாமரை – சூளாமணி:10 1685/2
கந்துகங்கள் கைத்தலத்தால் ஏறுண்டு பொங்கி கரும் கண்ணும் தாமும் உற கலந்து எழுந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1755/1
வண்டு அறையும் அரவிந்த வனத்து உலாய் மதர்த்து எழுந்த மழலை அன்னம் – சூளாமணி:10 1816/1
பாயிய எழுந்த வேங்கை பாரிக்கும் அளவில் பைம் புல் – சூளாமணி:11 1858/3
நகரம் ஆங்கு எழுந்த பின் நரலும் சங்கொடு – சூளாமணி:11 1879/1
எழுவர் புகைஇந்து எழுந்த பின் மீட்டும் – சூளாமணி:11 1929/2
மேல்


எழுந்ததால் (1)

கூற்று எழும் கரி கொதித்து எழுந்ததால்
ஆற்றல் அம் முனி அறவுரை உற – உதயணகுமார:6 325/1,2
மேல்


எழுந்தது (10)

பொங்கு நல் கவி_கடல்-தான் புகுந்து நீர்த்து எழுந்தது அன்றே – நாககுமார:1 2/4
சென்று இடை விலக்கி நின்று ஓர் தெளிந்த உணர்வு எழுந்தது அன்றே – யசோதர:2 123/4
இரிந்தது ஆயிடை இருள் நின்று அங்கு எழுந்தது அ அரியே – சூளாமணி:7 721/4
இருள் உக எழுந்தது ஒத்து இருந்த கோன் அடி – சூளாமணி:7 820/2
மகர மால் கடல் வரை மிசை எழுந்து என எழுந்தது படை மாற்றம் – சூளாமணி:8 873/3
உரைசெல முனிவது என்று ஓர் ஒல்லொலி எழுந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1159/4
இடையின்றி எழுந்தது இரண்டு கடல் – சூளாமணி:9 1232/2
உடன் கலந்து ஒல் ஒலி எழுந்தது ஆயிடை – சூளாமணி:9 1412/2
குன்றம் ஓர் குன்றம் கொண்டு எழுந்தது ஒப்பவே – சூளாமணி:9 1517/4
பொன் அவிரும் மணி அணை மேல் பொழி கதிர் ஈண்டு எழுந்தது போல் பொலிந்து தோன்றும் – சூளாமணி:10 1805/3
மேல்


எழுந்ததும் (1)

பட்டதும் எழுந்ததும் பற்றி நான்கும் ஆய் – நீலகேசி:8 794/2
மேல்


எழுந்ததே (5)

பரம்பு மண்-நின்று பாங்கின் எழுந்ததே – உதயணகுமார:5 279/4
தேன் அளாவு வண்டு கொண்டு தென்றல் சென்று எழுந்ததே – சூளாமணி:6 489/4
ஆள் இவர் கடல் படை அனன்று எழுந்ததே – சூளாமணி:9 1390/4
ஒலிதரு நகை ஒலி உவந்து எழுந்ததே – சூளாமணி:10 1726/4
தான் உடை ஒளி திசை தவழ்ந்து எழுந்ததே – சூளாமணி:10 1734/4
மேல்


எழுந்தவன் (1)

குட்டமே முழு மெய்யினும் எழுந்தவன் குடுமி – நீலகேசி:5 482/3
மேல்


எழுந்தவாறு (1)

செப்பினான் ஆதன் தன் சிந்தைக்கு எழுந்தவாறு
அ பொருளும் அ நிகழ்வும் அவை அவையா அறியாதே – நீலகேசி:4 289/2,3
மேல்


எழுந்தன (3)

சூழ்ந்து உகந்து எழுந்தன சூறாவளிகள் என்னவே – உதயணகுமார:4 234/4
கொட்டிய குரத்த ஆலித்து எழுந்தன குதிரை சேனை – சூளாமணி:8 840/4
அங்கு ஒலித்து எழுந்தன அரசர் தோன்றினார் – சூளாமணி:10 1783/4
மேல்


எழுந்தனன் (2)

என்றனன் எனலும் எதிர் தெழித்து அவனும் எழுந்தனன் எழுந்தனன் இவனும் – சூளாமணி:9 1322/3
என்றனன் எனலும் எதிர் தெழித்து அவனும் எழுந்தனன் எழுந்தனன் இவனும் – சூளாமணி:9 1322/3
மேல்


எழுந்தார் (2)

தாழலர் பண்ணினர் தாமும் எழுந்தார் – சூளாமணி:9 1227/4
பெற்ற பிழை சொல்லி பித்து எழுந்தார் ஒப்ப – நீலகேசி:4 370/3
மேல்


எழுந்தாள் (4)

நல் தவன் அருகில் வைப்ப நல் துயில்விட்டு எழுந்தாள்
பற்று உயிர் உண்ணா புள்ளும் பறந்து வான் போயிற்று அன்றே – உதயணகுமார:1 14/3,4
எல்லை_இல் மலர் ஏந்தி இறைவனது இட வகைக்கு எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 150/4
இருந்த அ திசை முன்னி தளிர்_இயல் தான் எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 231/4
இருள் தீர் சுடர் போல் எழுந்தாள் அவன் மேல் – நீலகேசி:4 462/4
மேல்


எழுந்தான் (3)

அரிய தவம் தாங்க அவன் அன்புடன் எழுந்தான் – நாககுமார:5 162/4
ஏய்_உடையனாய் அசுர_மந்திரி எழுந்தான்
போய் உடை விசும்பின் மதியும் புகுதுகின்றான் – சூளாமணி:8 1098/2,3
பொங்கு அழல் செய் வேள்வி முறை போற்றலும் எழுந்தான்
அங்கையின் அணங்கின் அணி மெல் விரல் பிடித்து – சூளாமணி:8 1102/1,2
மேல்


எழுந்திருந்து (1)

தேறினன் எழுந்திருந்து தீயவர்கள் யானையை – உதயணகுமார:1 66/1
மேல்


எழுந்து (44)

ஊன் உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் உன்னத முகில் எழுந்து
வான் உமிழ் வாரி அன்ன வண்_கையன் வண்டு அரற்றும் – உதயணகுமார:1 10/1,2
மேல் எழுந்து மிகவும் வளைத்தன – உதயணகுமார:1 52/3
வேழமும் மதம்கொண்டு ஓட வேந்தன் கேட்டு இனிது எழுந்து
வேழ நல் வேட்டம் காண வெம் முலை மாதரோடும் – உதயணகுமார:1 87/1,2
ஏது_இல யாத்திரைக்கு எழுந்து வந்து அந்த – உதயணகுமார:6 318/3
முடி மனற்கு உரைப்ப முன்னி பெருமகன் எழுந்து வந்தான் – உதயணகுமார:6 328/4
நிலமுற பணிந்து எழுந்து நிகர்_இல் அம் சினையின் முற்றி – நாககுமார:1 15/1
பொரு_இலாள் கண்டு எழுந்து புரவலர்க்கு உணர்த்தினாளே – நாககுமார:2 42/4
இருவரும் இறைஞ்சி ஏத்தி எழில் மனைக்கு எழுந்து வந்து – நாககுமார:2 47/2
உரிய நல் அவர்களோடும் உவந்து உடன் எழுந்து சென்று – நாககுமார:4 112/2
ஆயிடை அத்தி கூடத்து அயல் எழுந்து அமிர்தம் ஊற – யசோதர:2 94/1
ஆங்கு எழுந்து அவற்றை எல்லாம் அணிபெற அலரும் அன்றே – சூளாமணி:2 64/4
அம் பொன் மாலையார் களி தலத்து எழுந்து அரத்த வாய் – சூளாமணி:4 131/1
ஈங்கு அவன் இழிந்த பின் எழுந்து எதிர்கொள் என்ன – சூளாமணி:6 447/3
விஞ்சையன் மகிழ்ந்து எழுந்து வென்றி வீரர்-தங்களுக்கு – சூளாமணி:6 495/3
விஞ்சையன் எழுந்து தம் கோன் வெள்ளி வேதண்டம் நோக்கி – சூளாமணி:6 512/1
வார் இரு புடையும் வீக்கி வடம் சுமந்து எழுந்து வேங்கை – சூளாமணி:7 760/1
பார் மகிழ்ந்த பைம் சுருள் பயிர் மிசை பயின்று எழுந்து
ஏர் கலந்து பாசிலை பரப்பின் ஊடு இரைத்து அரோ – சூளாமணி:7 795/1,2
கதிரோன் ஒளி மாழ்க எழுந்து கலந்தது – சூளாமணி:7 812/3
எழுந்து ஒலி சிலம்ப விம்மி இணர்கொண்ட மணிகள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 853/4
மகர மால் கடல் வரை மிசை எழுந்து என எழுந்தது படை மாற்றம் – சூளாமணி:8 873/3
நீல மா மணி குன்று ஏய்ப்ப நிழல் எழுந்து இலங்கும் மேனி – சூளாமணி:8 979/1
தொடி தலை சிதைந்து நுங்க துகள் எழுந்து ஒழிந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1139/4
ஒல்லென ஒலித்து எழுந்து உடன்று சொல்லுவார் – சூளாமணி:9 1211/2
என்று அவர் மொழிதலும் எழுந்து தூதுவர் – சூளாமணி:9 1216/1
அடி மேலனவாக எழுந்து அரசர் – சூளாமணி:9 1235/2
இரு பாலும் எழுந்து எறி பாறு செல – சூளாமணி:9 1236/2
மன் மலை போல எழுந்து மலைந்தார் – சூளாமணி:9 1241/4
இடைந்திடும்படி எழுந்து இடறி ஏகினார் – சூளாமணி:9 1248/2
எஞ்சல்_இன்று எழுந்து எதிரூன்றி ஏற்றதே – சூளாமணி:9 1266/4
கொண்ட வாளன் கேடகத்தன் குதி கொள் வான் போல் எழுந்து எதிரே – சூளாமணி:9 1349/3
முடித்திடுகு என முனிந்து எழுந்து மூரி வான் – சூளாமணி:9 1419/2
ஏங்கினார் எத்துணை ஓர் போழ்தும் அங்கு அழிந்து எழுந்து
நீங்காத ஆர்_உயிரார் நீராய் உருகினார் – சூளாமணி:9 1472/3,4
எறி கடல் படையினோடு எழுந்து சென்று அரோ – சூளாமணி:9 1511/3
தாங்கலன் எழுந்து தகை நீல மணி_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1611/3
இரவு எனும் மடந்தை செல்வம் நுகரிய எழுந்து போந்தான் – சூளாமணி:10 1701/4
பூவின் ஆர்ந்த மணி நிலத்து பொங்கி எழுந்து பொன் ஏந்தி – சூளாமணி:10 1751/3
நீர் ஆலிக்கட்டி நிரந்து எழுந்து பொங்கி நிழல் தயங்கும் பொன் அறை மேல் நின்று ஆடுகின்ற – சூளாமணி:10 1757/1
அம் சுடர் இடு புகை அடர்ந்து எழுந்து அரோ – சூளாமணி:10 1781/3
இயமர தொழுதிகள் எழுந்து இசைத்தவே – சூளாமணி:10 1782/4
எழுந்து இலங்கும் மேனியராய் எரியும் மணி கலம் தாங்கி – சூளாமணி:11 2059/2
என அவர் மொழிதலும் எழுந்து போதியின் – சூளாமணி:12 2080/1
இருட்டு இருட்டு என நடந்து சென்று எழுந்து எழுந்து இருக்கும் – நீலகேசி:1 47/1
இருட்டு இருட்டு என நடந்து சென்று எழுந்து எழுந்து இருக்கும் – நீலகேசி:1 47/1
அறிவு எழுந்து அவலிக்கும் என்பதூஉம் அது எழ – நீலகேசி:4 306/1
மேல்


எழுந்துசென்றே (1)

இயைந்து நன்கு எழுந்துசென்றே இரவியின் உதயம் உற்றான் – உதயணகுமார:3 151/2
மேல்


எழுந்துபோய் (1)

பூண்ட மார்பன் நல் நிலம் புரண்டு மிக்கு எழுந்துபோய்
மாண்ட தேவி-தன்னுடன் மரித்திடுவன் நான் என்றான் – உதயணகுமார:2 140/1,2
மேல்


எழுந்தே (3)

இஞ்சி மிக்கு எழுந்தே ஓங்கி இலங்கிய அமரலோகம் – உதயணகுமார:1 8/1
இணங்கு துணையாய் ஞிமிறு இரங்கின எழுந்தே – சூளாமணி:6 452/4
எழிலும் தோளிலும் எருத்திலும் கிடந்தில எழுந்தே – சூளாமணி:7 715/4
மேல்


எழும் (12)

சீர் எழும் ஆயிரம் கை சிறந்தவள் அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 223/3
கூற்று எழும் கரி கொதித்து எழுந்ததால் – உதயணகுமார:6 325/1
வெந்து எழும் பசி விட்டது பன்றியே – யசோதர:3 177/4
துணிவினர் துறந்து மூவார் தொழுது எழும் உருவம் கொண்டார் – யசோதர:5 313/4
மோடு கொண்டு எழும் மூரி கழை கரும்பு – சூளாமணி:1 31/1
நிரைத்து எழும் இருதும் அன்று நிரந்தது ஓர் சவியர் ஆனார் – சூளாமணி:6 505/4
இரைத்து எழும் ஒலிசெய் வண்டு இனம் – சூளாமணி:7 580/2
மாசு_இல் ஆலவட்டத்து எழும் மாருதம் – சூளாமணி:7 635/1
அருவி கொள் மத மழை பொழி-தொறும் அளறு எழும்
மருவிய மனிதரும் மனம் நனி அயர்வுறு – சூளாமணி:8 939/2,3
மடந்தையர் குளித்து எழும் போழ்தின் வாள் முகம் – சூளாமணி:10 1685/3
எல்லா உணர்ச்சியும் இச்சை வழியால் எழும் எனலால் – நீலகேசி:5 512/1
எரி எழும் உளர்ச்சியால் இரைக்கும் காற்றது ஆம் – நீலகேசி:8 792/2
மேல்


எழுமாயினும் (1)

உலகம் ஒப்ப உடன்று எழுமாயினும்
மலைவன் மற்று அதன்-கண் மதிப்பு இல்லையே – சூளாமணி:7 640/3,4
மேல்


எழுமை (1)

ஐமை அமைந்தார்க்கு எழுமை அமைந்தவர் – சூளாமணி:11 1993/1
மேல்


எழுவ (1)

நிலத்தின் கம்பமும் நெடு வரை அதிர்ச்சியும் எழுவ
பிலத்தின் வாழ் அரி_அரசு தன் துயில் பெயர்ந்ததுவே – சூளாமணி:7 718/3,4
மேல்


எழுவது (3)

ஏவரே போல நோக்கி இகழ்ந்து உரைத்து எழுவது அன்றே – சூளாமணி:6 519/3
பரவை வெண் கொடி எடுத்து நம் படைக்கு எதிர் எழுவது ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 882/4
பரு வரை இறை புடை எழுவது ஓர் படையே – சூளாமணி:8 944/4
மேல்


எழுவதும் (1)

மாறுமாறு எழுவதும் வகையுடன் இழிவதும் – உதயணகுமார:4 237/1
மேல்


எழுவர் (2)

உடன் வரும் எழுவர் கூடி ஒளிர் மகதத்து வந்தார் – உதயணகுமார:3 164/4
எழுவர் புகைஇந்து எழுந்த பின் மீட்டும் – சூளாமணி:11 1929/2
மேல்


எழுவரையும் (1)

வகை செவிலியும் எழுவரையும் வைத்தனர் – உதயணகுமார:6 363/4
மேல்


எழுவன (2)

எரிவன சுடர் மணி எழுவன கதலிகை – சூளாமணி:8 937/3
எழுவன விழுவன இறுதி_இல் இயல்பின – நீலகேசி:4 450/2
மேல்


எழுவா (1)

வணர் கொண்டன மலலுற்று அலை வளர் வண்டு இனம் எழுவா
இணர் கொண்டு எதிர் எழு தென்றலின் எதிர்கொண்டது அ இடமே – சூளாமணி:6 438/3,4
மேல்


எழுவார் (1)

விரும்பினராய் தொழுது எழுவார் மெய் மறப்பும் உள் மகிழ்வும் வியப்போ அன்றே – சூளாமணி:8 1038/4
மேல்


எழுவார்க்கு (1)

தன்னின் முன் எழுவார்க்கு முன் தான் எழா – யசோதர:3 166/2
மேல்


எழுவான் (1)

ஆதன் ஆற்கு உறந்தாங்கு எழுவான் தும்ம – நீலகேசி:2 212/1
மேல்


எழுவி (1)

மகர யாழ் எழுவி மன்னன் வண் புகழ் பாடுவாரும் – சூளாமணி:10 1636/4
மேல்


எழுவிய (1)

காதலின் எழுவிய காமர் இன் இசை – சூளாமணி:4 190/2
மேல்


எழுவினம் (1)

எழுவினம் உரைப்பின் இ எண்ணம் என்பவே – சூளாமணி:9 1508/4
மேல்


எழுவு (1)

நந்தாஅவனத்து இளையார் எழுவு யாழ் நரம்பினுக்கும் நலம் சால் இன் சொல் – சூளாமணி:9 1539/2
மேல்


எழுவும் (1)

எழுவும் முரசு எங்கும் இயம்பினவே – சூளாமணி:8 1074/4
மேல்


எழூஉம் (1)

செம்பொன் மா மலை சிகை கரும் கொண்மூவினோடு எழூஉம்
வம்ப வெண் நிலா இலங்கு திங்கள் போல மன்னினான் – சூளாமணி:6 474/3,4
மேல்


எள் (4)

எள்_இல் செல்வமும் ஈண்டு உனக்கு ஆம் என்றான் – உதயணகுமார:5 272/3
பேழ்த்த காயின பேர் எள் பிறங்கு இணர் – சூளாமணி:1 30/1
எரியும் தீ திரள் எள் துணைத்து ஆயினும் – சூளாமணி:7 643/1
எள் அனைத்தும் இல் என்றால் இறப்பு அறிதல் எவன் ஆகும் – நீலகேசி:2 196/3
மேல்


எள்_இல் (1)

எள்_இல் செல்வமும் ஈண்டு உனக்கு ஆம் என்றான் – உதயணகுமார:5 272/3
மேல்


எள்ளல் (1)

எள்ளல் இல்லா பெரியோய் நின் இணை_இல் பாதம் அணைவல் யான் – நீலகேசி:1 136/4
மேல்


எள்ளி (2)

எள்ளி ஓர் உரையும் ஈயாது இருந்தனை இறைவ என்றான் – சூளாமணி:6 523/4
எள்ளி நேரும் அறிவு இல்லையேல் பிணம் – நீலகேசி:2 215/3
மேல்


எள்ளின் (1)

எள்ளின் நேரும் இவை இன்மை காட்டுவேன் – நீலகேசி:5 526/3
மேல்


எள்ளின்துணையும் (1)

எள்ளின்துணையும் அஃது இன்மையின் ஐந்து என – நீலகேசி:5 588/2
மேல்


எள்ளுகின்றனர் (1)

எள்ளுகின்றனர் இல்லை விளக்கினை – யசோதர:0 3/2
மேல்


எள்ளுநர்க்கு (1)

எள்ளுநர்க்கு இட வயின் துடித்த ஏழையர் – சூளாமணி:9 1223/3
மேல்


எள்ளும் (2)

எள்ளும் மனத்தினுக்கு எய்திற்று அறியேனே – சூளாமணி:8 1121/4
எள்ளும் திறத்த அஃது உரை என்று இது நீக்கல் இன்றாய் – நீலகேசி:0 7/3
மேல்


எளி (1)

எளி தகவும் பெரும்பாலும் பெறல் ஏனோர்க்கு அரியவே – சூளாமணி:11 2057/4
மேல்


எளிதமா (2)

எளிதமா எறிந்த வாள் – சூளாமணி:9 1371/2
எளிதமா இலங்குமே – சூளாமணி:9 1372/4
மேல்


எளிதாகுமாறு (1)

அரிது ஆங்கண் ஆவது எளிதாகுமாறு ஒர் அமர் செய்கை கொண்டு பிறர் முன் – சூளாமணி:9 1326/3
மேல்


எளிதால் (1)

படைப்பு எளிதால் கேடு அறிதால் பல கள்வர் நவையாரால் – நீலகேசி:4 273/1
மேல்


எளிதாவது (1)

எண் இனி நமக்கு எளிதாவது இல்லையே – சூளாமணி:9 1267/4
மேல்


எளிது (5)

செல்லற்கு எளிது என்றே சே_இழையாள் தான் பரவி – நாககுமார:1 36/3
ஏகசித்தத்தர் ஆய இறைவர்கட்கு எளிது போலும் – யசோதர:4 239/2
வாள்களை துடைத்து நோக்கி வகை செய்வது எளிது யார்க்கும் – சூளாமணி:9 1166/2
பொருவதோ எளிது யாங்கள் பொரும் திறம் உரை-மின் என்னை – சூளாமணி:9 1181/1
இன்று எனின் சால எளிது ஆம் பிற அதன் இன்மையுமே – நீலகேசி:6 715/4
மேல்


எளிமையும் (1)

இழந்த தன் நிலத்தையும் எளிமையும் நினைப்பு_இலன் – உதயணகுமார:2 124/1
மேல்


எளிய்ய (1)

இங்கண் மால் உயிர்க்கு எலாம் எளிய்ய என்று தோன்றலும் – சூளாமணி:6 501/2
மேல்


எளிய (2)

மாழை நீள் மணி இவை எளிய மாண்பினால் – சூளாமணி:5 415/2
யான் அறிந்தவாற்றால் எளிய உலகத்தில் – சூளாமணி:9 1466/3
மேல்


எளியது (1)

பெண் உயிர் எளியது ஆமே பெரும் திறல் அறிவும் பேரா – யசோதர:1 47/1
மேல்


எளியவர்-தம்மை (2)

யான் உயிர் வாழ்தல் எண்ணி எளியவர்-தம்மை கொல்லின் – யசோதர:2 140/1
இடை பல சொல்லி எளியவர்-தம்மை
உடை பொருள் வெஃகி ஒறுத்த பயத்தான் – சூளாமணி:11 1936/1,2
மேல்


எளியவன் (1)

எளியவன் எந்தை பெம்மாற்கு இயற்றிய விழவின் மிக்க – சூளாமணி:11 1865/3
மேல்


எளியன் (2)

அற பொருள் நுகர்தல் செல்லான் அரும் தவர்க்கு எளியன்_அல்லன் – யசோதர:2 156/1
அரியன் வேந்தர்கட்கு எளியன் ஆண்டையார்க்கு – சூளாமணி:7 594/3
மேல்


எளியன்_அல்லன் (1)

அற பொருள் நுகர்தல் செல்லான் அரும் தவர்க்கு எளியன்_அல்லன்
மற பொருள் மயங்கி வையத்து அரசு இயல் மகிழ்ந்து சென்றான் – யசோதர:2 156/1,2
மேல்


எளியானை (1)

எளியானை எந்தை பெருமானையே அல்லால் இறையாக ஈங்கு ஒருவர் எண்ணும் ஆறு என்னே – சூளாமணி:11 1906/4
மேல்


எற்பு (1)

எற்பு அகம் கொண்ட காதல் எனக்கு இனி நின்னின் வேறு ஓர் – யசோதர:2 122/3
மேல்


எற்றான் (1)

மருள்_உடையாய் நின் மாண்பு அழிந்து எற்றான் மயங்கினையோ – நீலகேசி:5 514/4
மேல்


எற்றி (2)

ஓர் எழு பந்து கொண்டே ஒன்று ஒன்றின் எற்றி செல்ல – உதயணகுமார:4 223/1
கனை கதிர் கடக கையால் கல் திரள் உதிர எற்றி
சின அழல் எறிப்ப நோக்கி சிவந்தனன் தெழித்தலோடு – சூளாமணி:9 1142/1,2
மேல்


எற்றிக்கை (1)

ஏறு பந்தின் எற்றிக்கை எண்ணாயிரம் அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 237/4
மேல்


எற்றிய (1)

எற்றிய வயிர திண் தூண் நெரிந்து இடை கிடந்த ஆறும் – சூளாமணி:9 1151/3
மேல்


எற்றினன் (1)

நாயை எற்றினன் நாய் பெய் பலகையால் – யசோதர:3 175/4
மேல்


எற்றினான் (1)

உற்ற பல் உயிர் கொன்று வந்து எற்றினான்
கொற்றம் மிக்க எருமை பலி ஒன்று அரோ – யசோதர:3 191/3,4
மேல்


எற்று (2)

எற்று நாம் இனி செய்வது என்றனன் – சூளாமணி:7 606/3
எற்று நீ வந்தது என்றாற்கு இது எனா எடுத்து சொன்னாள் – சூளாமணி:8 1014/4
மேல்


எற்றே (1)

எற்றே இருள் நரகிற்கு ஈர்க்குமாலோ – நீலகேசி:3 258/4
மேல்


எற்றை (1)

எற்றை நூற்று எய்தமாட்டான் இதன் திறம் நிற்க எம்மை – சூளாமணி:6 567/2
மேல்


எறி (17)

மருத்து எறி கடலின் பொங்கி மறுகிய மனத்தன் ஆகி – யசோதர:2 86/2
புலவு நீர் பொரு பூண் எறி பூசலும் – சூளாமணி:1 16/2
கடைச்சியர் களை எறி குவளை கானல் வாய் – சூளாமணி:1 33/3
முரசு எறி இமிழ் இசை முழவொடு கழுமின – சூளாமணி:8 935/2
முரைசு எறி இமிழ் இசை முழங்க கேட்டனன் – சூளாமணி:8 1052/3
பூ மரை முகத்து எறி புனல் திரை முகந்து – சூளாமணி:8 1085/3
நாகம் அழன்று எறி நச்சு என நக்கான் – சூளாமணி:9 1225/4
இரு பாலும் எழுந்து எறி பாறு செல – சூளாமணி:9 1236/2
விடும் மீன் எறி தூண்டில் விசைத்தன போல் – சூளாமணி:9 1239/2
கோள் என நாள் என மின்னுபு குன்று எறி
வேள்_அனையான் மிசை விஞ்சையர் வெம் சுடர் – சூளாமணி:9 1242/1,2
எறி கடல் வளாகம்-தன்னுள் இவன் பெயர் ஒழிப்பன் என்று – சூளாமணி:9 1449/2
எறி கடல் படையினோடு எழுந்து சென்று அரோ – சூளாமணி:9 1511/3
எங்கள் கோன் எறி கதிர் பெயரன் நீர் மலர் – சூளாமணி:10 1728/1
கம்பு எறி களி நல் யானை கடல் படை புறத்தது ஆக – சூளாமணி:10 1790/2
வம்பு எறி வளாகம் செம்பொன் மஞ்சங்கள் மலிர ஏறி – சூளாமணி:10 1790/3
உண்ணி முகுட்டை எறும்பு எறி தேள் முதலா உடைய – நீலகேசி:1 79/1
கல் உருக கடும் காற்று எறி போதினில் – நீலகேசி:1 141/1
மேல்


எறி-மின் (1)

எறி-மின் எதிர் என்னொடு இகல் வல்லிர் உளராயின் – சூளாமணி:9 1283/3
மேல்


எறிகின்ற (1)

எதிர்வரும் பிறப்பு எறிகின்ற மா முனி – உதயணகுமார:5 268/3
மேல்


எறிஞர் (1)

கொந்து எரி இரும்பு எறிஞர் கொல் செய் களன் ஒத்தும் – சூளாமணி:9 1292/1
மேல்


எறித்-தொறும் (1)

அழல் கொடி எறித்-தொறும் சுடரும் ஆடகம் – சூளாமணி:4 209/1
மேல்


எறித்த (2)

தங்கு ஒளி பாய்ந்து உள் எறித்த தண் காந்தம் மா மணி – சூளாமணி:10 1654/2
தண் நறும் குவளை தாம் எறித்த தாமமும் – சூளாமணி:10 1691/2
மேல்


எறித்தல் (1)

எறித்தல் முதல் ஆயின தீயின ஆம் – நீலகேசி:6 676/1
மேல்


எறித்து (1)

எழுதாது மை ஒளிரும் இரு மருங்கும் எறித்து இடையே செம் கேழ் ஓடி – சூளாமணி:9 1537/1
மேல்


எறிதல் (1)

ஏற்றவர் இமைப்பினும் இகழ்ந்து எறிதல் செய்யார் – சூளாமணி:9 1280/1
மேல்


எறிதலின் (2)

செம் கல் தூளி தம் செவி புறத்து எறிதலின் சிகரங்கள் இடை எல்லாம் – சூளாமணி:8 884/3
எடுத்த மாருதம் எறிதலின் நெகிழ்ந்தன சிகழிகை இணரோடும் – சூளாமணி:8 886/1
மேல்


எறிந்த (6)

இன்று எறிந்த எருமை இது-தனை – யசோதர:3 192/1
வேந்தன் மற்று அதனை கேட்டே வேற்றுவன் எறிந்த கல்லை – சூளாமணி:7 666/1
செங்கொளி பொன் பொடி எறிந்த செய்கைய – சூளாமணி:8 904/3
எளிதமா எறிந்த வாள் – சூளாமணி:9 1371/2
தான் எறிந்த நேமி தனக்கே பகை ஆகி – சூளாமணி:9 1466/1
தேன் எறிந்த தாரான் சிறு வரைக்-கண் வீடினான் – சூளாமணி:9 1466/2
மேல்


எறிந்தனர் (1)

சேதன வடிவு தேவிக்கு எறிந்தனர் தெரிவு ஒன்று இல்லார் – யசோதர:2 155/3
மேல்


எறிந்தால் (1)

கத களி யானை முன் கல் எறிந்தால் போல் – நீலகேசி:7 739/1
மேல்


எறிந்தாற்கு (1)

ஏந்தி வெம் படையால் எறிந்தாற்கு இடம் – நீலகேசி:2 219/3
மேல்


எறிந்தான் (3)

நீங்க எறிந்தான் நெடிய மாற்கு இளைய காளை – சூளாமணி:9 1294/3
எறிந்தான் அனைய இயல்பு ஆகுதலான் – நீலகேசி:6 672/3
எறிந்தான் அனையது ஓர் ஏதத்தை எய்தும் அ ஏதத்தினான் – நீலகேசி:6 682/2
மேல்


எறிந்திட்டதே (1)

சேரும் மாவினை சென்று எறிந்திட்டதே – யசோதர:3 207/4
மேல்


எறிந்திட (1)

பிடி சில் பாகரை பிளந்து எறிந்திட
குடரின் மாலைகள் கோட்டு அணிந்து உடன் – உதயணகுமார:6 314/1,2
மேல்


எறிந்து (12)

புண்ணில் வேல் எறிந்து என பொற்பு அழிந்து வீழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:1 65/4
பகை அறவே எறிந்து உடன் பாங்கில் போர் வினை தவிர்க என – உதயணகுமார:3 183/1
ஆவயின் தன் கை வாளால் எறிந்து கொண்டு அருள் இது என்றான் – யசோதர:2 145/4
மெய் மயிர் எறிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:4 181/1
விஞ்சையர் அதனை கண்டு மெய் பொதிர் எறிந்து விம்ம – சூளாமணி:9 1140/1
புண்களுள் எஃகு எறிந்து அனைய புன்சொலால் – சூளாமணி:9 1206/3
தாரினும் மாறுமாறு எறிந்து தம்முளே – சூளாமணி:9 1272/2
ஆங்கு முன் எறிந்து பெயர்கின்ற அரிசேனன் – சூளாமணி:9 1294/1
வேலால் அழிப்பன் என வேல் எறிந்து விறல் வேகன் ஆர்ப்ப மறவோன் – சூளாமணி:9 1332/2
வேக யானை செல உந்தி சிறு நாண் எறிந்து வெம் சரங்கள் – சூளாமணி:9 1341/3
மன்னனை மார்பு கீண்டு மணி முடி எறிந்து மற்றை – சூளாமணி:9 1461/3
எண்கள் தாம் உடைய எண்மர் குறும்பரை எறிந்து வீழ்த்தார் – சூளாமணி:12 2116/4
மேல்


எறிப்ப (7)

ஈங்கு வெம் கதிரோன் எறிப்ப நிழல் – சூளாமணி:7 781/1
தங்கு ஒலி மிகுத்த தானையொடு கதிர் எறிப்ப சார்ந்தான் – சூளாமணி:8 844/4
செம் சுடர் எறிப்ப சேர்ந்து செம் கதிர் பரவை சிந்தி – சூளாமணி:8 851/3
சின அழல் எறிப்ப நோக்கி சிவந்தனன் தெழித்தலோடு – சூளாமணி:9 1142/2
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் எறிப்ப யானைகள் – சூளாமணி:9 1275/2
திரு மணியின் ஒளி மேனி நிழல் எறிப்ப திகழ்ந்து இலங்கு தெய்வ பாவை – சூளாமணி:9 1535/2
பால் நிலா பரந்து எறிப்ப பளிங்கினது படிவம் போல் – சூளாமணி:11 2065/2
மேல்


எறிபட்டு (1)

எறிபட்டு என் நெறியினாலே அடக்குவன் நினையும் என்றான் – நீலகேசி:5 571/4
மேல்


எறிய (10)

சென்னி வாள் எறிய ஓடி சிலம்பிய குரல் இது என்-கொல் – யசோதர:2 147/2
கன்னியர் கவரி கால் எறிய காவலன் – சூளாமணி:3 91/3
புடை வாசம்கொள மாலம் பூம் கவரி எடுத்து எறிய
குடை மாகம் என ஏந்தி கோங்கம் போது அவிழ்ந்தனவே – சூளாமணி:4 170/3,4
இடி நீர் உருமின் எதிரே எறிய
வடி நீரன வாள் இடையே முரியா – சூளாமணி:9 1238/2,3
அழலான் பெயரவன் மைத்துன அரிசேனனை எறிய
கழலான் கடல் ஒளியான் தமர் கலந்து ஆர்த்தனர் கரிய – சூளாமணி:9 1295/1,2
தோலாத வாளின் எறிய துணிந்து சுடர் கான்று வீழ்ந்தது அதுவே – சூளாமணி:9 1332/4
இழை சுடர் தோள்களால் எறிய யானையின் – சூளாமணி:9 1399/2
ஈடு_இலர் வெகுளி உள்ளிட்டு எண்மரை எறிய தீயுள் – சூளாமணி:12 2117/1
கறங்குகளும் அல்லனவும் காற்று எறிய திரியாவோ – நீலகேசி:4 307/4
எய்ய குற்ற எறிய புணர்க்கும் கால் – நீலகேசி:5 536/2
மேல்


எறியா (2)

எறியா உதையா நுதல் ஏறு கரம் – சூளாமணி:9 1237/2
பரி சேர் அணி உயர் தேர் மிகு பல யானையும் எறியா
திரி சாரிகை நிகரானவர் உளரோ திறல் வினவும் – சூளாமணி:9 1296/3,4
மேல்


எறியாது (1)

எய் வேல் அறுத்து வறியானை நோக்கி எறியாது நிற்ப அவன் ஓர் – சூளாமணி:9 1333/1
மேல்


எறியும் (5)

ஏறு கொண்டு எறியும் பணை கோவலர் – சூளாமணி:1 14/1
எறியும் மின் உரும் என இடித்து இறுவரை முழையுள் – சூளாமணி:7 704/2
தோளொடு துதைந்து எறியும் வாள்-அதனை நோக்கி – சூளாமணி:9 1293/2
பெரு மழையும் நீரும் பெரிது எறியும் காற்றும் – நீலகேசி:1 111/1
முயல் மீன் எறியும் முறியும் கறியாது – நீலகேசி:5 467/3
மேல்


எறிவித்தானே (1)

அரும்பு உடை அலங்கல் மார்பன் அரத்த நீர் எறிவித்தானே – சூளாமணி:8 929/4
மேல்


எறும்பாய் (1)

ஈயாய் நலியும் எறும்பாய் தெறும் எங்கும் – நீலகேசி:7 774/3
மேல்


எறும்பு (1)

உண்ணி முகுட்டை எறும்பு எறி தேள் முதலா உடைய – நீலகேசி:1 79/1
மேல்


என் (185)

சேர்ந்து அமைச்சர்கள் செய்பொருள் என் என்று – உதயணகுமார:1 37/3
திரு நிறைந்த புட்பகமும் சேர்ந்து இனிது இருக்க என்
பெருமகன் கணிகை மைந்தர் பிங்கல கடகரை – உதயணகுமார:1 68/2,3
மன்னவற்கு இரங்கி யூகி மரித்தனன் என் வார்த்தையை – உதயணகுமார:1 69/1
என் செய்தனன் என்றிடின் இயம்புதும் அறியவே – உதயணகுமார:2 121/3
முடி உடைய நம் அரசன் முயற்சி-அது என் என – உதயணகுமார:2 127/2
மாமன் நான் மருகன் நீ என் மா முறை ஆயிற்று என்றும் – உதயணகுமார:4 212/2
தந்தை என் முதல் தாம் அறிந்து இங்கு உரை – உதயணகுமார:5 270/1
விஞ்சை அம் பதி வெற்றிகொண்டு ஆளும் என்
தஞ்சம் என்ற நல் தக்கோர் உரை உண்டு – உதயணகுமார:5 271/1,2
தண் என் வாய்மொழி தானவன் சொல்லுவான் – உதயணகுமார:5 277/2
பகர வாரணம் பலரை கொன்றது என்
சிகர மாடம் நீர் சேர்ந்திருக்க என்றான் – உதயணகுமார:6 315/3,4
ஏது என் என எதிர் வரன் சொலும் – உதயணகுமார:6 336/2
உதவ காரணம் என் என கூறலும் – உதயணகுமார:6 342/2
தேவியீர் நீர் வேண்டியது என் திரு_மனை துறந்து பின் – உதயணகுமார:6 357/1
நினை-மின் அ குறிகள் உண்டு என் நேர்மையில் கேட்பிர் ஆயின் – நாககுமார:2 45/3
கின்னரி மனோகரீ என் கெணிகை நல் கன்னிமாரும் – நாககுமார:2 54/1
சிரிதரன் கேட்டு நெஞ்சில் செய்பொருள் என் என்று ஏகி – நாககுமார:2 61/1
மன்னன்-தன் தேவியை மாதே எங்கு போனது என்
நின்னுடை புதல்வன் நீராடல் காண போனது என் – நாககுமார:2 65/1,2
நின்னுடை புதல்வன் நீராடல் காண போனது என்
நின்னுடன் மனை-தனில் ஈண்டு இனிதின் ஆடல் என் – நாககுமார:2 65/2,3
நின்னுடன் மனை-தனில் ஈண்டு இனிதின் ஆடல் என்
நல் நகர்ப்புற தனையன் ஆடல் நீங்க என்றனன் – நாககுமார:2 65/3,4
நன் அடியார் சொல்லினர் நாக நல் குமரன் என்
இன்னுரையை மீறினன் இனி அவன் மனை புகுந்து – நாககுமார:2 68/1,2
இங்கு இவர் என் கையில் வீணை கற்பவர்களே – நாககுமார:3 88/4
என் தமரோடும் கூட எங்கள் ஊர்க்கு ஏற சென்றோம் – நாககுமார:3 89/4
ஆசை என் மனைவி-தன்னை அதிபீம அசுரன் கொண்டு – நாககுமார:3 93/3
நினைவன் யான் அங்கு வா என் நீங்கி நல் குமரன் வந்து – நாககுமார:3 97/3
இருவர் என் சுதர் என்னுடை ராச்சியம் – நாககுமார:4 104/1
இயம்பும் இ முனி இப்ப துறந்தது என்
செயந்தரன் சுதன் சீற்றத்தின் ஆனதே – நாககுமார:4 108/3,4
இன்று உமக்கு ஆளர் ஆனோம் என்று அவர் கூற நன்று என்
குன்று சூழ் வன சாலத்து குமரன் சென்று இருந்த அன்றே – நாககுமார:4 109/3,4
இன்று இவன்-தான் யார் என என் தம்பி அவன் என்னலும் – நாககுமார:4 130/4
ஏற்ற மோகம் என் என இயல் முனி உரைப்பரே – நாககுமார:4 144/4
பாடுவது இனி என் நங்கை பரிவு ஒழிந்திடுக என்றான் –