ஈ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈ 5
ஈ-மின் 1
ஈக 4
ஈகளும் 1
ஈகையான் 1
ஈகையும் 1
ஈங்கண் 1
ஈங்கு 42
ஈங்கையும் 1
ஈசன் 2
ஈசனை 1
ஈட்டப்பட்ட 1
ஈட்டமும் 4
ஈட்டன 1
ஈட்டிய 1
ஈட்டியர் 1
ஈட்டினால் 1
ஈட்டினான் 3
ஈட்டு 1
ஈட்டுதல் 1
ஈடு 11
ஈடு_இல் 4
ஈடு_இலர் 1
ஈடு_இலாத 1
ஈண்ட 2
ஈண்டி 11
ஈண்டிய 3
ஈண்டியவால் 1
ஈண்டியே 1
ஈண்டினர் 1
ஈண்டினார் 3
ஈண்டு 22
ஈண்டுக 1
ஈண்டுபு 1
ஈண்டும் 2
ஈண்டை 1
ஈண்டைக்கு 1
ஈண்டையே 1
ஈண்டையேன் 1
ஈத்தனதாம் 1
ஈத்தனம் 1
ஈதல் 4
ஈதலோடு 1
ஈதற்கு 2
ஈதால் 1
ஈது 19
ஈதேல் 1
ஈந்த 8
ஈந்ததும் 3
ஈந்தவர் 1
ஈந்தவன் 1
ஈந்தனன் 2
ஈந்தார் 1
ஈந்தால் 1
ஈந்தாள் 2
ஈந்தான் 12
ஈந்தின் 1
ஈந்து 9
ஈந்தே 2
ஈந்தேன் 1
ஈப்பவன் 1
ஈபவன் 1
ஈம 1
ஈமத்தின் 1
ஈமத்து 1
ஈய 3
ஈயப்பட்ட 1
ஈயம் 1
ஈயாது 1
ஈயாய் 1
ஈயின் 1
ஈயினும் 1
ஈயும் 6
ஈர் 32
ஈர்_அறுவர் 2
ஈர்_ஆறுக்கு 1
ஈர்_இரு 1
ஈர்_இருவர் 1
ஈர்_எட்டும் 1
ஈர்_எண்ணாயிரம் 2
ஈர்_எண்ணாயிரர் 2
ஈர்_ஏழாய் 1
ஈர்_ஐ 1
ஈர்_ஐஞ்ஞாற்றுவர் 1
ஈர்_ஐஞ்ஞாறு 1
ஈர்_ஐந்து 2
ஈர்_ஐம் 1
ஈர்_ஐவர் 2
ஈர்_ஒன்பதின்மர் 1
ஈர்க்கு 1
ஈர்க்குமாலோ 2
ஈர்க்கோடு 1
ஈர்த்திட்டு 1
ஈர்த்து 1
ஈர்ந்தக்கால் 1
ஈர்ந்தனர் 1
ஈர்ந்திடுகின்றது 1
ஈர்ந்து 2
ஈர்ந்தும் 1
ஈர்ப்ப 1
ஈர்ப்பன 1
ஈர்ம் 12
ஈரணி 1
ஈரம் 1
ஈரவும் 1
ஈரறு 1
ஈராயிரம் 1
ஈரிரண்டாயிரங்கள் 1
ஈரிரண்டு 1
ஈரிருள் 1
ஈரெண்ணாயிர 1
ஈரெண்ணாயிரம் 3
ஈரேழும் 1
ஈரைஞ்ஞூறு 1
ஈவ 1
ஈவஃது 1
ஈவழி 1
ஈவன் 2
ஈவன 1
ஈவனே 1
ஈவான் 1
ஈறா 3
ஈறாக 1
ஈறாகி 1
ஈறின் 1
ஈறு 3
ஈறும் 1
ஈன் 1
ஈன்பது 1
ஈன்ற 5
ஈன்றது 2
ஈன்றனவே 1
ஈன்றனள் 1
ஈன்று 4
ஈன 2
ஈனகத்து 1
ஈனகம் 1
ஈனம் 6
ஈனம்_இல் 4
ஈனமா 1
ஈனமொடு 2
ஈனல் 1
ஈனவர் 1
ஈனில் 1
ஈனும் 3
ஈனோர் 1

ஈ (5)

புரி மனுசர்க்கு ஈ வாக்கே புகன்றனன் போலும் என்ற – சூளாமணி:9 1158/2
தொடுத்த தேன் தொடர்ந்த ஈ பிறங்கலோடு உடன் – சூளாமணி:9 1402/3
தலைவன் ஈ பொருள்களே தான் நாட்டல் உறவினால் – நீலகேசி:2 204/4
நும் பள்ளிக்கு ஈ பொருளால் உணர்வு_இல்லவர் – நீலகேசி:4 338/1
கம்பலையாம் வினை_இல் கறிக்கு ஈ பொருள் – நீலகேசி:4 338/3
மேல்


ஈ-மின் (1)

இன் உரை அமிழ்து எமக்கு ஈ-மின் என்பதாம் – சூளாமணி:4 197/2
மேல்


ஈக (4)

நின்று ஈக கொண்டு ஈக உண்டு ஈக தின்று ஈக – நீலகேசி:6 697/1
நின்று ஈக கொண்டு ஈக உண்டு ஈக தின்று ஈக – நீலகேசி:6 697/1
நின்று ஈக கொண்டு ஈக உண்டு ஈக தின்று ஈக – நீலகேசி:6 697/1
நின்று ஈக கொண்டு ஈக உண்டு ஈக தின்று ஈக
என்று இவைகள் கூறி இடுவார்க்கு அறம் வேண்டான் – நீலகேசி:6 697/1,2
மேல்


ஈகளும் (1)

ஈகளும் நாய்களும் கொன்று அவர் ஈவ கண்டு இன்புறலின் – நீலகேசி:9 842/1
மேல்


ஈகையான் (1)

எரியும் ஆணையான் குளிரும் ஈகையான்
பெரியன் பெற்றியால் சிறியன் நண்பினான் – சூளாமணி:7 594/1,2
மேல்


ஈகையும் (1)

உற்ற வான் பொருள் காத்து உயர் ஈகையும்
கற்றவன் பிறர் காவலன் ஆகுவான் – சூளாமணி:7 626/3,4
மேல்


ஈங்கண் (1)

ஈங்கண் உரைப்பின் எமக்கும் பனி வரும் – சூளாமணி:11 1925/2
மேல்


ஈங்கு (42)

ஈங்கு நம் இடர்கள் தீர்க்கும் இயல்பினார் மேல் இ – யசோதர:1 52/1
ஈங்கு அருள்செய்தது என்-கொல் இது புதிது என்று நெஞ்சில் – யசோதர:2 138/3
ஈங்கு நின் அயல கூட்டில் இருந்த கோழிகளும் என்றான் – யசோதர:4 251/4
ஈங்கு முன் இயற்றிய தவத்தினில் அசோகன் – யசோதர:5 284/3
ஈங்கு உடன் இழிந்து வந்து இருவர் தோன்றினார் – சூளாமணி:3 70/2
ஈங்கு இனி புகு-மின் என்றான் இறைவனை அவனும் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:3 104/2
ஈங்கு இவை மொழிந்தனன் இறைவன் என்பவே – சூளாமணி:5 241/4
ஈங்கு நம் குல கொம்பு ஒப்பாள் பிறந்த பின் இனியன் ஆகி – சூளாமணி:5 305/1
ஈங்கு இவர்-தம்முள் யாவர் இலங்கு இரும் பவழ செவ்வாய் – சூளாமணி:5 330/1
ஈங்கு அவன் கொன்று உனக்கு இரண்டு சேடியும் – சூளாமணி:5 408/2
ஈங்கு அவன் இழிந்த பின் எழுந்து எதிர்கொள் என்ன – சூளாமணி:6 447/3
ஈங்கு எமக்கு நீர் பணிந்தது என்னை என்று இயம்பினான் – சூளாமணி:6 496/4
ஈங்கு யான் இருந்தது என்றான் எரி சுடர் வயிர பூணான் – சூளாமணி:6 524/4
ஈங்கு இரு குலத்து_உளீர்க்கும் கருமம் வந்து இசைத்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 549/3
ஈங்கு வாழிய இருள் கெழு முழையகத்து ஒளித்தாய் – சூளாமணி:7 719/1
ஈங்கு இ மாண்பின இனையன இவை என இனிதின் – சூளாமணி:7 728/3
ஈங்கு இ வெம் கடும் கானகத்து ஈடு என – சூளாமணி:7 778/2
ஈங்கு வெம் கதிரோன் எறிப்ப நிழல் – சூளாமணி:7 781/1
தருதற்கு மகிழ்ந்து வந்தேன் தாழம் ஈங்கு ஒழிக என்றான் – சூளாமணி:8 972/4
ஈங்கு இவை என்னலோடும் இறைவனை தொழுதுகொண்டான் – சூளாமணி:9 1201/4
இருந்து இனி என்னை ஈங்கு எழுக என்று போய் – சூளாமணி:9 1259/1
சிலை இடத்து_உடையார் கணை வலத்து_உடையார் சிலர் நின்று செய்வது ஈங்கு என்னோ – சூளாமணி:9 1318/3
எரி தாங்கு வேலொடு இனி ஈங்கு நின்று பெறுகின்றது என்னை எழுக என்று – சூளாமணி:9 1326/2
ஈங்கு இவர் மாற்றம் நன்று ஈண்டு இருந்து இனி என்னை என்னா – சூளாமணி:9 1425/2
வெய்ய சுடரோன் தண் கதிரோன் என ஈங்கு இவர்கள் மதில் இயங்கார் – சூளாமணி:9 1478/1
ஈங்கு இவை என்னினும் முன்னம் எய்தினார் – சூளாமணி:9 1510/2
ஈங்கு இவை நெதிகள் ஆக ஏழரதனங்கள் எய்தி – சூளாமணி:10 1558/2
அம் சுவை நறவம் ஈங்கு உமிழ ஆனதே – சூளாமணி:10 1588/4
ஈங்கு இதன் தாள் முதல் இருள மொய்த்தன – சூளாமணி:10 1589/2
இலை தலை ஈர்ம் தளிர் அல்ல ஈங்கு இதன் – சூளாமணி:10 1592/1
ஆங்கு அவளொடு ஈங்கு விளையாடு நனி நீ யான் – சூளாமணி:10 1611/1
ஈங்கு இவற்கு இசைந்த கோலம் இனிதினின் இயற்றுக என்றான் – சூளாமணி:10 1626/3
வார் ஆலி மென் கொங்கை மை அரி கண் மாதர் வருந்தினாள் நங்கை இனி வருக ஈங்கு என்றார் – சூளாமணி:10 1757/4
ஈங்கு இவை அனைய தோற்றி இன்பமே பெருக நின்ற – சூளாமணி:11 1842/3
எளியானை எந்தை பெருமானையே அல்லால் இறையாக ஈங்கு ஒருவர் எண்ணும் ஆறு என்னே – சூளாமணி:11 1906/4
என்னால் உரைக்கப்படுகின்றது ஒன்று ஈங்கு உளதே – நீலகேசி:0 2/4
விண்டு ஈங்கு இதனை வெகுளார் விடல் வேண்டுவன் யான் – நீலகேசி:0 3/2
என்றே இவை மகிழ்ந்து ஈங்கு என் முன்னே வந்தாயால் – நீலகேசி:1 132/2
இஃது உரைப்பவர் ஈங்கு இல்லை ஆயினும் – நீலகேசி:4 317/2
ஈங்கு இதற்கு எய்தாவிடின் இலை போதிக்கும் – நீலகேசி:4 329/3
கண்ட நாம் மெய்ம்மையும் காட்டுவாய் ஈங்கு எனின் – நீலகேசி:5 552/3
இட்டமும் காட்டுவன் ஈங்கு இது போல – நீலகேசி:5 577/4
மேல்


ஈங்கையும் (1)

இண்டும் ஈங்கையும் இருள்பட மிடைந்து இவற்றிடையே – நீலகேசி:1 28/2
மேல்


ஈசன் (2)

எரி மணி நல் பிறப்பு உடைய ஈசன் நீயே இருநான்கு குணம் உடைய இறைவன் நீயே – நாககுமார:1 18/3
இனிமை ஆனந்த சுகத்து இருந்தாய் நீயே இயல் ஆறு பொருள் உரைத்த ஈசன் நீயே – நாககுமார:1 19/2
மேல்


ஈசனை (1)

இன் இயல் வலம்கொண்டு எய்தி ஈசனை இறைஞ்சினானே – நாககுமார:1 14/4
மேல்


ஈட்டப்பட்ட (1)

இரந்தவர்க்கு ஈட்டப்பட்ட இருநிதி கிழவ என்றான் – சூளாமணி:5 273/4
மேல்


ஈட்டமும் (4)

எண்_இல் ஆங்க விளைவன ஈட்டமும்
உண்ணில் ஆங்கு உலவாமை உயர்ந்தவே – சூளாமணி:1 29/3,4
மாம்பழ குவைகளும் மது_தண்டு ஈட்டமும்
தாம் பழுத்து உள சில தவள மாடமே – சூளாமணி:2 49/3,4
எண் தரளம் பவழக்கொடி ஈட்டமும்
கண் திரள் முத்தொடு காழ் அகில் அம் துகில் – சூளாமணி:7 664/2,3
விரை செலல் இவுளியும் வேழ ஈட்டமும்
நிரை செலல் கொடுஞ்சி நல் நேமி ஊர்தியும் – நீலகேசி:1 25/1,2
மேல்


ஈட்டன (1)

இங்கு வந்து இறுத்தன என்னும் ஈட்டன
செம் கதிர் பவழ கால் நிரைத்த செம்பொனால் – சூளாமணி:10 1777/2,3
மேல்


ஈட்டிய (1)

ஈட்டிய ஊன் செய் யாக்கை எம்-உழை இன்னவாறு – சூளாமணி:6 526/1
மேல்


ஈட்டியர் (1)

கை இலங்கு ஈட்டியர் கழித்த வாளினர் – சூளாமணி:5 376/2
மேல்


ஈட்டினால் (1)

மறைந்து அவை வாயிலா வினைகள் ஈட்டினால்
இறந்தவன் பின்னும் அ இயற்கை எய்துமே – சூளாமணி:12 2070/3,4
மேல்


ஈட்டினான் (3)

ஏவி நின்று இனிது ஆண்டிடும் ஈட்டினான் – சூளாமணி:5 338/4
எவரும் அஞ்சும் ஈட்டினான் – சூளாமணி:9 1366/4
ஈட்டினான் உலோகனது இடத்தை எய்தினாள் – நீலகேசி:8 783/4
மேல்


ஈட்டு (1)

ஈட்டு மோனியாய் இருந்த பெற்றியும் – சூளாமணி:7 588/4
மேல்


ஈட்டுதல் (1)

ஈட்டுதல் போல் உதிர்ந்து உக்க இறைச்சியை – நீலகேசி:4 334/2
மேல்


ஈடு (11)

ஈரெண்ணாயிரம் ஈடு_இல் புரவியும் – உதயணகுமார:1 43/2
இளம் கிளி மொழி நல் கொங்கை ஈடு_இல் பொன் கலசம் அல்குல் – உதயணகுமார:4 229/2
எழில் வனம் பொய்கை ஈடு அழித்திடும் – உதயணகுமார:6 317/2
ஏத்து அரிய வீதி-தொறும் ஈடு_இல் வட்ட சாரியும் – நாககுமார:2 67/2
இம்பர் ஈடு இலது ஔதயம் என்பதே – யசோதர:1 5/4
ஈடு_இலாத இயல்பினில் இ வழி – யசோதர:1 22/2
ஈடு_இல் முனி யோகினது பெருமையினில் இறைவ – யசோதர:5 279/1
இந்திர உலகமும் வணக்கும் ஈடு உடை – சூளாமணி:4 211/1
ஈங்கு இ வெம் கடும் கானகத்து ஈடு என – சூளாமணி:7 778/2
சூழிய தொடங்குகின்றதாம்-கொலோ சொல்லின் ஈடு ஒன்று – சூளாமணி:9 1154/3
ஈடு_இலர் வெகுளி உள்ளிட்டு எண்மரை எறிய தீயுள் – சூளாமணி:12 2117/1
மேல்


ஈடு_இல் (4)

ஈரெண்ணாயிரம் ஈடு_இல் புரவியும் – உதயணகுமார:1 43/2
இளம் கிளி மொழி நல் கொங்கை ஈடு_இல் பொன் கலசம் அல்குல் – உதயணகுமார:4 229/2
ஏத்து அரிய வீதி-தொறும் ஈடு_இல் வட்ட சாரியும் – நாககுமார:2 67/2
ஈடு_இல் முனி யோகினது பெருமையினில் இறைவ – யசோதர:5 279/1
மேல்


ஈடு_இலர் (1)

ஈடு_இலர் வெகுளி உள்ளிட்டு எண்மரை எறிய தீயுள் – சூளாமணி:12 2117/1
மேல்


ஈடு_இலாத (1)

ஈடு_இலாத இயல்பினில் இ வழி – யசோதர:1 22/2
மேல்


ஈண்ட (2)

தாரவர் குழாங்கள் ஈண்ட சயமரம் அறைதுமேனும் – சூளாமணி:5 357/2
ஈண்ட இன்னன சொல்லலும் – சூளாமணி:9 1358/1
மேல்


ஈண்டி (11)

இனிய புண்ணியம் ஈண்டி மேல்வர – உதயணகுமார:5 295/2
இழிவுறும் தொழில் ஈண்டி செய்யும் நாள் – உதயணகுமார:6 317/3
ஈண்டி நின்று இன வண்டு ஆர்க்கும் இன் சுவை நறவின் சாதி – சூளாமணி:8 920/2
எழில் கொள் கந்து அனைய திண் தோள் இளையரோடு அரசர் ஈண்டி
பொழிலகம் தழீஇய சோலை பொன் நகர் கோயில் புக்கு – சூளாமணி:8 967/1,2
திற தகு முதியரும் ஈண்டி செல்வனை – சூளாமணி:10 1720/3
பார் ஆர் செல்கை பல் கிளை எல்லாம் உடன் ஈண்டி
பேரா வென்றிக்கு ஒன்றியவாறு பெயர் இட்டு – சூளாமணி:10 1745/1,2
இடி முரசு அதிரும் தானை அரசரோடு இங்கண் ஈண்டி
கடி கமழ் அமரர் வீரன் கடிவினை முடிவித்தாரே – சூளாமணி:12 2120/3,4
யாமத்து ஈண்டி வந்து ஆண்டலை மாண்பு_இல அழைக்கும் – நீலகேசி:1 29/3
ஈண்டி இமையோர் தொழுவான் எம் இறையும் என்னாய் – நீலகேசி:4 401/4
ஈண்டி நின்ற நின் இ தொடைப்பாடு எலாம் – நீலகேசி:5 527/2
ஈண்டி இருந்த இலிங்கியர்-தங்கட்கு – நீலகேசி:6 667/1
மேல்


ஈண்டிய (3)

ஈண்டிய மந்திர கிழவர்க்கு என்னை யாம் – சூளாமணி:8 907/2
ஈண்டிய கதிரவன் உதயம் ஏறினான் – சூளாமணி:8 1068/4
ஈண்டிய மிகு குணத்து இறைவன் இயல்பினை எனையதும் நினையா – நீலகேசி:1 63/3
மேல்


ஈண்டியவால் (1)

இங்கு ஆடி வாழ்வனவும் ஊனாய் வந்து ஈண்டியவால்
கொங்கு ஆட தேன் அறையும் கொய் மருதம் பூ அணிந்த – நீலகேசி:5 470/2,3
மேல்


ஈண்டியே (1)

மன்னர் ஈண்டியே வந்திருக்கையில் – உதயணகுமார:5 287/1
மேல்


ஈண்டினர் (1)

ஈண்டினர் விண்ணிடை அமரர் என்பவே – சூளாமணி:9 1209/4
மேல்


ஈண்டினார் (3)

எழு பெரும் கிளைகளும் இனிதின் ஈண்டினார் – சூளாமணி:10 1718/4
எண் மலை சிலம்பிடை இறைகொண்டு ஈண்டினார் – சூளாமணி:10 1769/4
இன் மலர் இருநிதி_கிழவர் ஈண்டினார் – சூளாமணி:11 1877/4
மேல்


ஈண்டு (22)

எள்_இல் செல்வமும் ஈண்டு உனக்கு ஆம் என்றான் – உதயணகுமார:5 272/3
இகழ்ச்சியின் நீப்பார் இல்லை ஈண்டு நல் பொருள் உணர்ந்தோர் – நாககுமார:1 3/2
நின்னுடன் மனை-தனில் ஈண்டு இனிதின் ஆடல் என் – நாககுமார:2 65/3
இன்னணம் இளையவர் மருள ஈண்டு சீர் – சூளாமணி:4 178/1
இவ்வகை அணியன கூறி ஈண்டு நும் – சூளாமணி:4 226/2
என்று தன் மனத்தினான் எண்ணி ஈண்டு சீர் – சூளாமணி:4 238/1
இங்கு வந்தனன் ஈண்டு அளி ஈந்த பின் – சூளாமணி:5 340/2
ஏழ் உயர் உலகுடன் பரவ ஈண்டு அருள் – சூளாமணி:5 394/3
இருவருள் இளையவன் ஈண்டு அ நம்பியே – சூளாமணி:5 406/4
இன்னவன் இனை பகலுள் ஈண்டு இழியும் என்றான் – சூளாமணி:6 445/4
ஈண்டு வந்து இசை குற்றேவல் எம் இறை அடி-கண் செய்தாய் – சூளாமணி:6 546/3
இரவலர் இரு நெதி கவர்க ஈண்டு இயல் – சூளாமணி:8 903/1
ஈண்டு வந்து இவனொடு திளைக்கலுற்றனள் – சூளாமணி:9 1209/2
ஈங்கு இவர் மாற்றம் நன்று ஈண்டு இருந்து இனி என்னை என்னா – சூளாமணி:9 1425/2
கல் நவில் வயிர தோளாய் காய்ந்தவன் விடுக்க ஈண்டு
மன் உயிர் உண்ணும் சண்டவேகையாம் வருவது என்றான் – சூளாமணி:9 1434/3,4
பொன் அவிரும் மணி அணை மேல் பொழி கதிர் ஈண்டு எழுந்தது போல் பொலிந்து தோன்றும் – சூளாமணி:10 1805/3
ஈண்டு இதன் கீழ்க்கீழ் பெருகி வரும் எங்கும் – சூளாமணி:11 1947/3
ஏற்புடைத்து அன்று நம் அடிமை ஈண்டு என – சூளாமணி:12 2108/3
ஈண்டு இனி அற நெறி உறுக என ஏந்து_இழை இயம்பினளே – நீலகேசி:2 230/4
வயா அதற்கு ஈண்டு பயத்தல் இல் அன்றே – நீலகேசி:4 364/4
ஈண்டு இன்மை உண்மை இவையாக இசைத்து நின்றேன் – நீலகேசி:4 401/2
ஈண்டு உறைவார் இவர் யாவர்-கொல் என்றாள் – நீலகேசி:6 667/4
மேல்


ஈண்டுக (1)

ஒன்றி வாழ் அரசரோடு உலகம் ஈண்டுக
என்றுதான் இடி முரசு அறைந்தது என்பவே – சூளாமணி:10 1766/3,4
மேல்


ஈண்டுபு (1)

என்றனை எண் முறை அன்றி மற்று ஈண்டுபு
நின்றன ஈறா நிலம் முதல் நான்கே – நீலகேசி:7 779/3,4
மேல்


ஈண்டும் (2)

இந்திரன் எனக்கு இறை ஈண்டும் புதல்வர்க்கு – உதயணகுமார:1 78/3
எண்ணும் காரியம் ஈண்டும் செய்க என்றான் – உதயணகுமார:2 147/4
மேல்


ஈண்டை (1)

போதியார் ஈண்டை புலால் பழியார் என்றலும் – நீலகேசி:5 469/4
மேல்


ஈண்டைக்கு (1)

என்னை ஈண்டைக்கு வரவு என்று அரும் தவன் வினவலும் எழில் ஆர் – நீலகேசி:1 65/1
மேல்


ஈண்டையே (1)

ஈண்டையே நிற்ப இஃதும் அறிகிலை – நீலகேசி:5 527/4
மேல்


ஈண்டையேன் (1)

ஈண்டையேன் என்னை பட்டது என்று சென்று அணுகினானால் – சூளாமணி:10 1666/3
மேல்


ஈத்தனதாம் (1)

ஈத்தனதாம் அலவாயினும் நீ சொல்லும் உற்று அறிவின் – நீலகேசி:5 517/3
மேல்


ஈத்தனம் (1)

ஈத்தனம் உண்டும் இருமைக்கும் ஏதம் இலம் பிறவோ – நீலகேசி:6 683/4
மேல்


ஈதல் (4)

ஈதல் மேவி இரவலர்க்கு ஆற்றும் கை – உதயணகுமார:1 59/2
ஈதல் இல்லை இனி என் செய்தி என்றான் – சூளாமணி:10 1571/4
பேய்க்கு ஒன்று ஈதல் பெரும் கொடை என்பதை – நீலகேசி:2 223/2
தடம் கொள் மா வரை மிசை தன்னை ஈதல் நன்மையேல் – நீலகேசி:4 360/2
மேல்


ஈதலோடு (1)

ஈதலோடு இல் இருக்கும் இளம் பிடியர் முதலாயார் – சூளாமணி:11 2047/2
மேல்


ஈதற்கு (2)

வினை_திறம் நன்று யாமே விழை நர_பலி ஈதற்கு இன்று – யசோதர:1 58/2
ஈதற்கு இவறுதல் ஏற்பவர்-மாட்டு எழு – சூளாமணி:11 1995/2
மேல்


ஈதால் (1)

எங்கும் இல இன்ப எழில் எய்தல் தரும் ஈதால்
தங்கிய தவத்து அரசர்க்கு ஈந்த பயன் தானே – சூளாமணி:11 2034/3,4
மேல்


ஈது (19)

வேளை ஈது என்று கொண்டு விரகினால் கயிறு பற்றி – உதயணகுமார:1 84/3
புள் என பறக்க மந்த்ரம் ஈது என கொடுத்து போந்தான் – உதயணகுமார:5 249/4
இன்னும் ஈது ஐய கேட்க இசோமதி தந்தை ஆய – யசோதர:4 250/1
சிங்கம் வாய் பிளந்திடும் தெளி ஈது என்னவே – சூளாமணி:5 409/4
துகள்_இல் விஞ்சையன் துணிந்தனன் துறக்கம் ஈது எனவே – சூளாமணி:6 469/4
அளந்து அறிவு அரிய சீரோற்கு ஐயம் ஈது அகற்றுக என்று ஆங்கு – சூளாமணி:6 530/3
கல் நவில் தோளினாற்கு கருமம் ஈது என்று காட்டி – சூளாமணி:7 696/3
ஓங்கு தானையோடு உலாப்போந்த இடம் சென்று ஈது உரைத்தார் – சூளாமணி:7 701/4
பலியும் ஊட்டுதல் பாவம் ஈது என பலர்க்கு உரைத்து – நீலகேசி:1 45/2
ஓதி ஞானி இது ஆயின் உரை அழகு ஈது என மொழிந்தான் – நீலகேசி:1 66/4
காடு கண்டால் பிறர்க்கு அறியேன் கவற்றுவது ஒக்கும் ஈது எனக்கே – நீலகேசி:1 67/4
தருதல் அல்லது தம் குறை ஈது எனார் – நீலகேசி:2 213/3
இருக்கும் வாய் ஒருப்படுத்தி இங்கு ஈது நுனக்கு உரைத்தாரை – நீலகேசி:3 266/2
சிறந்தாய்க்கு ஈது உரைக்கலாம் சிந்தனையை முடிப்பதே – நீலகேசி:4 281/1
எண் திசையும் பரந்து இசைப்ப ஈது உனக்கே தெரியாதோ – நீலகேசி:4 282/2
வியப்பு உடை ஆகமம் ஈது என நீயும் விரித்து உரைக்கும் – நீலகேசி:4 375/3
வீதி ஈது என்று சொல்லி வீழ்ந்தனை நீயும் என்றாள் – நீலகேசி:4 447/3
வாய்த்துரை ஈது என வாமன் இது சொல்லும் வந்து உறுமேல் – நீலகேசி:5 517/1
இன்பும் என்று இவை ஆக்கியது ஈது என – நீலகேசி:10 884/3
மேல்


ஈதேல் (1)

மா இயல் வடிவு-தன்னை வதைசெய்தார் வண்ணம் ஈதேல்
ஆ இனி அளியன் ஏதும் அஞ்சிலேன் அவதி என்-கொல் – யசோதர:5 307/1,2
மேல்


ஈந்த (8)

மறு_அறு மனையவர்க்கும் மா தவர்-தமக்கும் ஈந்த
பெறும் இரு நிலங்கள் எங்கும் பெயர்ந்து நல் கேவலியாய் – நாககுமார:5 168/1,2
இங்கு வந்தனன் ஈண்டு அளி ஈந்த பின் – சூளாமணி:5 340/2
ஆங்கு அவற்கு ஈந்த பின் ஆழி தாங்கிய – சூளாமணி:5 408/1
ஈந்த சாகைய இ மலை ஆரமே – சூளாமணி:7 752/4
அம் தார் அசோகம் அசோகம் அவர்க்கு ஈந்த
செம் தார் திலகம் திலகமாய் சேர்ந்தன – சூளாமணி:10 1645/1,2
தங்கிய தவத்து அரசர்க்கு ஈந்த பயன் தானே – சூளாமணி:11 2034/4
ஈந்த இவற்றினின் வேற்றுமை வீட்டிற்கும் – நீலகேசி:4 457/3
பிள்ளைகள் ஏங்க பிறர்களுக்கு ஈந்த பெருமைய்யீர் – நீலகேசி:5 565/4
மேல்


ஈந்ததும் (3)

இன் நகை சிறப்பு அருளி ஈந்ததும் – சூளாமணி:7 590/4
தன்னை ஈந்ததும் தாரங்கள் ஈந்ததும் – நீலகேசி:3 243/1
தன்னை ஈந்ததும் தாரங்கள் ஈந்ததும்
அன்னதன் பொருள் கேட்டு அறம் கொண்டவன் – நீலகேசி:3 243/1,2
மேல்


ஈந்தவர் (1)

ஏவி பட்டம் ஈந்தவர் எல்லாம் இனிது ஏத்தும் – சூளாமணி:5 311/3
மேல்


ஈந்தவன் (1)

வீறு_இல் பொருளை வினையவர்க்கு ஈந்தவன்
ஏறும் பயன் இஃது என்று இனி யான் சொல்லின் – சூளாமணி:11 1998/2,3
மேல்


ஈந்தனன் (2)

சீரிய திருமுகம் சிறப்பொடு ஈந்தனன்
ஆரியன் கழல் அடி அவனும் வாழ்த்தினான் – சூளாமணி:5 428/3,4
அன்று மற்று அவற்கு அருளி ஈந்தனன்
இன்று மின் சுடர் நிதியின் நீத்தமே – சூளாமணி:7 605/3,4
மேல்


ஈந்தார் (1)

சொல் நவில் ஓலை கை தொழுதனர் ஈந்தார் – சூளாமணி:7 661/4
மேல்


ஈந்தால் (1)

வலையினின் வாழ்நர்க்கும் வைகலும் ஈந்தால்
கொலை என்றும் வேண்டல் அன்றோ குணம் இல்லாய் – நீலகேசி:4 337/3,4
மேல்


ஈந்தாள் (2)

துலங்கு தன் சுதையர்-தம்மை தூய் மணி குமரற்கு ஈந்தாள்
அலங்கல் வேல் குமரன்-தானும் ஆ இழை மாதர்-தாமும் – நாககுமார:2 56/2,3
வஞ்சனை வலித்து மாமி-தன்னுடன் வரனுக்கு ஈந்தாள்
நஞ்சொடு படாத தானும் பிறரொடு நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:2 152/3,4
மேல்


ஈந்தான் (12)

வீரர்கள் இலக்கம் பேரும் வீறு நல் குமரற்கு ஈந்தான் – உதயணகுமார:1 108/4
பொருந்தவே கொண்டு வந்து புரவலற்கு ஈந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 189/4
என்று அவர் குறியும் சொல்ல எழில் முடி புதல்வர்க்கு ஈந்தான் – நாககுமார:3 77/4
மீளுமாறு அமைப்பன் என்று வேண்டுவ விதியின் ஈந்தான் – சூளாமணி:7 672/4
ஆடலால் அரம்பை ஒப்பார் அவரில் ஆயிரரை ஈந்தான் – சூளாமணி:7 676/4
ஆய்ந்து எழில் மகர பூணான் உவப்பன அனைத்தும் ஈந்தான் – சூளாமணி:7 677/4
அரு முடி ஒழிய எல்லா அணிகளும் அவனுக்கு ஈந்தான் – சூளாமணி:10 1696/4
அறவியான்-தானும் அற அமிர்தம் ஈந்தான் – நீலகேசி:1 127/4
பெண் கொடுத்தான் உடம்பினையும் பிளந்திட்டு பிறர்க்கு ஈந்தான்
மண் கொடுத்தான் மக கொடுத்தான் மன்னும் தன் சேர்ந்தார்க்கு – நீலகேசி:2 205/2,3
தன் தாரம் பிறர்க்கு ஈந்தான் தருமம் கொண்டு என்றானாய் – நீலகேசி:4 286/4
தன் தாரம் ஈந்தான் தனக்கு உறுதியாவதனை – நீலகேசி:5 472/1
கனை கடலின் நுண் மணலின் கண்ணினையும் ஈந்தான்
இனை வகைய கேள் என்று எடுத்துரைக்கலுற்றான் – நீலகேசி:5 641/3,4
மேல்


ஈந்தின் (1)

எண்ணும் கால் அ பொருளேல் ஈந்தின் இளங்காய்க்-கண் – நீலகேசி:6 700/2
மேல்


ஈந்து (9)

மனன் நிறை நாட்டை அந்த மருகனுக்கு ஈந்து போந்து – உதயணகுமார:1 23/3
சேதி நல் நாட்டை யூகிக்காக நல் திறத்தின் ஈந்து
சோதி நல் அரசன் மிக்க சூழ்ச்சியின் மற்றோர்க்கு எல்லாம் – உதயணகுமார:4 208/2,3
காமனுக்கு ஈந்து கண்டு சேவித்து – உதயணகுமார:5 291/2
மணி முடி மகனுக்கு ஈந்து மன்னவன் தன்னோடு ஏனை – யசோதர:5 313/1
இடி முரசு அதிரும் தானை இறை தொழில் மகனுக்கு ஈந்து
கடி மணம் அனுக்கும் தெய்வ கழல் அடி அரசர்-தங்கள் – சூளாமணி:6 553/2,3
மணி மருள் முறுவல் செவ்வாய் மாதவசேனைக்கு ஈந்து
பணிவரும் பலகை-தன் மேல் பாவையை காண்டும் என்றாள் – சூளாமணி:8 1008/2,3
இடம் சிறை இளம் பெடைக்கு ஈந்து பார்ப்பின் மேல் – சூளாமணி:8 1061/1
திரை செறி வளாகமும் சிறுவர்க்கு ஈந்து போய் – சூளாமணி:12 2099/2
ஈந்து உலகத்து இயற்கையும் இனிதினில் செய்திருந்தான் – நீலகேசி:2 171/4
மேல்


ஈந்தே (2)

ஆன தன் நாமம் இட்ட ஆழி மோதிரத்தை ஈந்தே
ஊன் உமிழ் கதிர் வேல் மன்னன் உருமண்ணுவாவு-தன்னை – உதயணகுமார:4 206/1,2
சயந்தி அம் பதியும் சால இலாவாண நகரும் ஈந்தே
இயைந்த நல் இடபகற்கும் இனிய புட்பகத்தை சூழ்ந்த – உதயணகுமார:4 207/1,2
மேல்


ஈந்தேன் (1)

இழுக்கினாய் நீ பிறர்க்கு இன்பம் ஈந்தேன் எனல் – நீலகேசி:5 554/3
மேல்


ஈப்பவன் (1)

நீப்பவன் சாபவன் ஈப்பவன் ஏற்பவன் – நீலகேசி:7 773/3
மேல்


ஈபவன் (1)

உலைவில் ஏற்போன் உடன் ஈபவன் ஈயும் – சூளாமணி:11 1992/3
மேல்


ஈம (1)

ஈம தூமமும் எரியினும் இருளொடு விளக்கா – நீலகேசி:1 29/1
மேல்


ஈமத்தின் (1)

காவல் பூண்ட கணவனோடு ஈமத்தின்
வேமவட்கும் விழு குணம் ஆம்-கொலோ – நீலகேசி:2 218/3,4
மேல்


ஈமத்து (1)

பிணங்கள் இடையிடை பேர்_அழல் ஈமத்து
அணங்கு துணங்கை செய்து ஆடிய காட்டுள் – நீலகேசி:1 145/1,2
மேல்


ஈய (3)

முடி புவி அரசன் ஈய மொய்ம்பனும் அணிந்துகொண்டு – உதயணகுமார:1 100/2
ஈய நீண்ட கை ஏந்தல் நகர் திசை – நீலகேசி:1 23/3
வழுவார்க்கு ஈய வான் பொருள் வேறாய் மறியும்மேல் – நீலகேசி:5 563/2
மேல்


ஈயப்பட்ட (1)

ஏகிய புகழினானை கண்டதும் ஈயப்பட்ட
தோகை அம் சாயலார்-தம் குழாங்களும் நெதியும் சொல்லி – சூளாமணி:7 692/3,4
மேல்


ஈயம் (1)

இலங்கலம் என்னல ஈயம் சேர்த்தினும் – சூளாமணி:4 230/2
மேல்


ஈயாது (1)

எள்ளி ஓர் உரையும் ஈயாது இருந்தனை இறைவ என்றான் – சூளாமணி:6 523/4
மேல்


ஈயாய் (1)

ஈயாய் நலியும் எறும்பாய் தெறும் எங்கும் – நீலகேசி:7 774/3
மேல்


ஈயின் (1)

இல்லவர் எதிர்கொண்டு ஈயின் எதிர்கொள் உண்டியரும் ஆகி – யசோதர:1 28/3
மேல்


ஈயினும் (1)

கண் நலம் கவரும் வேலோர்க்கு ஈயினும் கருமம் அன்றால் – சூளாமணி:5 348/3
மேல்


ஈயும் (6)

உலைதல்_இல் பெருமை திட்பம் உறு வலி ஒழிந்தது ஈயும் – யசோதர:4 243/4
உறையும் கோளரி ஒழிக்கலான் நமக்கு உவந்து ஈயும்
திறையும் மீட்கிய வலித்த அ செருக்கு உடை சிறியோன் – சூளாமணி:7 704/3,4
உலைவில் ஏற்போன் உடன் ஈபவன் ஈயும்
மலைவு_இல் பொருள் இன்ன மாட்சிய மன்னா – சூளாமணி:11 1992/3,4
நலங்கள் இல்லா உயிர்-தங்களுக்கு எல்லா நடுக்கம் நீக்கி உயர் நல் நிலை ஈயும்
சலங்கள் இல்லா பெரியோன் சரண் கொள் நீ சனங்கட்கு எல்லாம் அவன் சரண் என்றான் – நீலகேசி:1 147/3,4
பெண் தானம் ஈயும் அறம் கொண்ட பெருமையினான் – நீலகேசி:4 398/4
மெய் பிளந்திட்டு வேண்டுநர்க்கு ஈயும் விழுமிய்யீர் – நீலகேசி:5 564/4
மேல்


ஈர் (32)

எக்கர் ஈர் மணல் கிண்டி இளம் பெடை – சூளாமணி:1 22/3
இந்திரன் இறைமையும் ஈர்_ஐஞ்ஞாற்றுவர் – சூளாமணி:4 237/3
இந்திர உலகம் எய்தி ஏழொடு ஈர்_ஐந்து முந்நீர் – சூளாமணி:5 354/3
எந்திர திவலையும் இயற்றி ஈர் மணல் – சூளாமணி:5 370/3
இமைத்திலன் எத்துணை பொழுதும் ஈர் மலர் – சூளாமணி:5 410/3
பைம்பொன் மாலை வார் மத பரூஉ கை ஈர் உவாக்கள் மீ – சூளாமணி:6 503/3
கணம் நிரைத்து இலங்கும் காய் பொன் முடி மிசை ஈர்_ஐஞ்ஞாறு – சூளாமணி:6 543/3
என்னை நும் ஈர் அலர் குஞ்சி-தம்முள் இ – சூளாமணி:7 823/1
அம் குவளை ஈர் இதழும் ஆம்பலுமே நாறுமால் – சூளாமணி:8 1115/2
தழுவின சனபதம் ஈர்_எண்ணாயிரம் – சூளாமணி:9 1508/2
தெய்வங்கள் செப்பின் ஈர்_எண்ணாயிரம் திசை நின்று ஓம்ப – சூளாமணி:10 1559/1
மை_அறு மன்னர் ஈர்_எண்ணாயிரர் வணங்க வான் மேல் – சூளாமணி:10 1559/2
மன்னவர் மகளிர் ஈர்_எண்ணாயிரர் மயிலொடு ஒப்பார் – சூளாமணி:10 1560/1
இன்றை நாள் உள்ளுறுத்து ஈர்_ஐ ஞாள்களும் – சூளாமணி:10 1766/1
தழல் அவாம் தாமரையின் ஈர் இதழும் செங்குவளை தாதும் வாரி – சூளாமணி:10 1817/1
எவன் செய்தும் என்னை ஈர் மலர் தாரோய் – சூளாமணி:11 2004/4
ஏற்றும் இரு விசும்பு ஈர் மலர் தாரோய் – சூளாமணி:11 2012/4
எய்த இவர் முதல் ஈர்_ஒன்பதின்மர் இ – சூளாமணி:11 2019/3
ஈர்_ஐவர் பவணர்களும் இரு_நால்வர் வியந்தரரும் – சூளாமணி:11 2040/1
இரண்டு ஆகும் முதலவர்கட்கு ஏழ் ஈர்_ஐந்து ஈர்_ஏழாய் – சூளாமணி:11 2062/1
இரண்டு ஆகும் முதலவர்கட்கு ஏழ் ஈர்_ஐந்து ஈர்_ஏழாய் – சூளாமணி:11 2062/1
கறை_இல் ஈர்_அறுவர் நிற்ப இறைவரா காக்கவைத்தான் – சூளாமணி:12 2111/4
விடையவர் தம் உளாரே உழையர் ஈர்_அறுவர் ஆக – சூளாமணி:12 2112/2
கறை_இல் ஈர்_ஆறுக்கு ஒத்த கண்ணியர் கவரி வீச – சூளாமணி:12 2115/2
எண்கள் தாம் நவின்ற ஈர் எண் கொடி மதில் கோட்டை கட்டி – சூளாமணி:12 2116/3
தாங்கி ஈர்_இருவர் தாக்கி தலை துணிப்புண்ட பின்னை – சூளாமணி:12 2119/2
இறைவி கோட்டத்துள் ஈர்_இரு திங்களது அகவை – நீலகேசி:1 33/1
தீ மாண் குமரரோடு ஈர்_ஐவர் முன்னவர் அன்னவர் பின் – நீலகேசி:1 87/3
என்றலும் ஈர் இழுது ஆர் அழல் உற்றாங்கு இனைபவளை – நீலகேசி:1 88/3
ஞானம் ஈர்_ஐம் பாரமீதை நாடும்கால் இவைகளும் – நீலகேசி:4 354/4
ஈர் உணர்வு இல்லை இரு_மூன்று ஒருங்கு உள என்று உரைக்கும் – நீலகேசி:5 508/3
சென்று செய் மானில் செருக்கு அத்தின் ஈர்_எட்டும் – நீலகேசி:7 737/3
மேல்


ஈர்_அறுவர் (2)

கறை_இல் ஈர்_அறுவர் நிற்ப இறைவரா காக்கவைத்தான் – சூளாமணி:12 2111/4
விடையவர் தம் உளாரே உழையர் ஈர்_அறுவர் ஆக – சூளாமணி:12 2112/2
மேல்


ஈர்_ஆறுக்கு (1)

கறை_இல் ஈர்_ஆறுக்கு ஒத்த கண்ணியர் கவரி வீச – சூளாமணி:12 2115/2
மேல்


ஈர்_இரு (1)

இறைவி கோட்டத்துள் ஈர்_இரு திங்களது அகவை – நீலகேசி:1 33/1
மேல்


ஈர்_இருவர் (1)

தாங்கி ஈர்_இருவர் தாக்கி தலை துணிப்புண்ட பின்னை – சூளாமணி:12 2119/2
மேல்


ஈர்_எட்டும் (1)

சென்று செய் மானில் செருக்கு அத்தின் ஈர்_எட்டும்
அன்றியும் ஐ_வகை பூதமும் அன்றே – நீலகேசி:7 737/3,4
மேல்


ஈர்_எண்ணாயிரம் (2)

தழுவின சனபதம் ஈர்_எண்ணாயிரம்
விழவு அணி நகர்களும் வேந்தர் கூட்டமும் – சூளாமணி:9 1508/2,3
தெய்வங்கள் செப்பின் ஈர்_எண்ணாயிரம் திசை நின்று ஓம்ப – சூளாமணி:10 1559/1
மேல்


ஈர்_எண்ணாயிரர் (2)

மை_அறு மன்னர் ஈர்_எண்ணாயிரர் வணங்க வான் மேல் – சூளாமணி:10 1559/2
மன்னவர் மகளிர் ஈர்_எண்ணாயிரர் மயிலொடு ஒப்பார் – சூளாமணி:10 1560/1
மேல்


ஈர்_ஏழாய் (1)

இரண்டு ஆகும் முதலவர்கட்கு ஏழ் ஈர்_ஐந்து ஈர்_ஏழாய்
திரண்டு இரண்டாய் மூவுலகத்து ஒழிந்தவர் சேர்பு இரண்டு இரண்டாய் – சூளாமணி:11 2062/1,2
மேல்


ஈர்_ஐ (1)

இன்றை நாள் உள்ளுறுத்து ஈர்_ஐ ஞாள்களும் – சூளாமணி:10 1766/1
மேல்


ஈர்_ஐஞ்ஞாற்றுவர் (1)

இந்திரன் இறைமையும் ஈர்_ஐஞ்ஞாற்றுவர்
தந்திர கிழவர்கள் தாங்க செல்லுமே – சூளாமணி:4 237/3,4
மேல்


ஈர்_ஐஞ்ஞாறு (1)

கணம் நிரைத்து இலங்கும் காய் பொன் முடி மிசை ஈர்_ஐஞ்ஞாறு
பணம் நிரைத்து இலங்க புக்கான் பணதரர் அரசன் அன்றே – சூளாமணி:6 543/3,4
மேல்


ஈர்_ஐந்து (2)

இந்திர உலகம் எய்தி ஏழொடு ஈர்_ஐந்து முந்நீர் – சூளாமணி:5 354/3
இரண்டு ஆகும் முதலவர்கட்கு ஏழ் ஈர்_ஐந்து ஈர்_ஏழாய் – சூளாமணி:11 2062/1
மேல்


ஈர்_ஐம் (1)

ஞானம் ஈர்_ஐம் பாரமீதை நாடும்கால் இவைகளும் – நீலகேசி:4 354/4
மேல்


ஈர்_ஐவர் (2)

ஈர்_ஐவர் பவணர்களும் இரு_நால்வர் வியந்தரரும் – சூளாமணி:11 2040/1
தீ மாண் குமரரோடு ஈர்_ஐவர் முன்னவர் அன்னவர் பின் – நீலகேசி:1 87/3
மேல்


ஈர்_ஒன்பதின்மர் (1)

எய்த இவர் முதல் ஈர்_ஒன்பதின்மர் இ – சூளாமணி:11 2019/3
மேல்


ஈர்க்கு (1)

இடங்கள் இன்றி விசும்பு எல்லாம் இருள ஈர்க்கோடு ஈர்க்கு உதைய – சூளாமணி:9 1342/3
மேல்


ஈர்க்குமாலோ (2)

எற்றே இருள் நரகிற்கு ஈர்க்குமாலோ
இரக்கம் ஒன்று இல்லீரை ஈர்க்குமாலோ – நீலகேசி:3 258/4,5
இரக்கம் ஒன்று இல்லீரை ஈர்க்குமாலோ – நீலகேசி:3 258/5
மேல்


ஈர்க்கோடு (1)

இடங்கள் இன்றி விசும்பு எல்லாம் இருள ஈர்க்கோடு ஈர்க்கு உதைய – சூளாமணி:9 1342/3
மேல்


ஈர்த்திட்டு (1)

இடை நிலம் செல்ல ஈர்த்திட்டு இரு கையினாலும் ஓச்சி – யசோதர:2 119/2
மேல்


ஈர்த்து (1)

ஈர்த்து இங்கு உரைத்த பல தம்முள் ஒன்று இன்னது என்னாய் – நீலகேசி:4 413/3
மேல்


ஈர்ந்தக்கால் (1)

மாறுகோள் இலை மண்ணால் மறி உரு செய்து ஈர்ந்தக்கால்
பாறினீர்க்கும் அவர்க்கும் பழி பாவம் ஒன்று இலையே – நீலகேசி:1 38/3,4
மேல்


ஈர்ந்தனர் (1)

கொலை_வலாளர் குறைத்தனர் ஈர்ந்தனர்
அலை செய்தார் பலர் யார் அவை கூறுவார் – யசோதர:3 182/3,4
மேல்


ஈர்ந்திடுகின்றது (1)

எண்ணுடை உள்ளம்-தன்னுள் ஈர்ந்திடுகின்றது என்றான் – யசோதர:2 134/4
மேல்


ஈர்ந்து (2)

ஆர ஊட்டி அதன் வயிறு ஈர்ந்து அவர் – யசோதர:3 211/2
கொள் என்று ஈர்ந்து கொடுப்பினும் கூடுமே – நீலகேசி:2 215/4
மேல்


ஈர்ந்தும் (1)

ஈர்ந்தும் அறுத்தும் இறைச்சி உவப்பவர் – சூளாமணி:11 1961/3
மேல்


ஈர்ப்ப (1)

காலினை பற்றி ஈர்ப்ப கன நிதி கண்டு காவல் – நாககுமார:3 98/2
மேல்


ஈர்ப்பன (1)

தூக்கள் ஈர்ப்பன தொடர்ந்த பல் பிணங்களும் தூங்க – நீலகேசி:1 31/2
மேல்


ஈர்ம் (12)

முடி மிசை எழுதரு முறி கொள் ஈர்ம் தளிர் – சூளாமணி:10 1591/2
இலை தலை ஈர்ம் தளிர் அல்ல ஈங்கு இதன் – சூளாமணி:10 1592/1
இன்னன பாடி ஆட ஈர்ம் கனி பலவும் கூவி – சூளாமணி:10 1621/1
மரகத ஈர்ம் கதிரை வார் புல் தளிர் என்று – சூளாமணி:10 1652/1
ஈர்ம் தளிர் மேனியார் இவ்வாறு இனிது இயல – சூளாமணி:10 1658/2
எழுதிய கொடி_அனார் சூழ ஈர்ம் பொழில் – சூளாமணி:10 1687/3
ஆவியால் ஈர்ம் குழல் ஆவி ஊட்டினார் – சூளாமணி:10 1688/4
இழைக்கு அரும்பும் இளம் முலையாய் எரி கதிரோன் வழி மருகன் இவன் நீர் ஈர்ம் தண் – சூளாமணி:10 1815/3
ஏடு உயர் இன மலர் ஏந்தி ஈர்ம் பொழில் – சூளாமணி:11 1890/3
ஈர்ம் தண் கமழ் நறும் தாரோய் இடர் பல – சூளாமணி:11 1986/3
அவிழும் மலர் ஈர்ம் பொழிலுள் ஐயனும் அணைந்தான் – சூளாமணி:11 2030/4
கோள் எல்லாம் தான் ஒருங்கே கொள்ளுமேல் ஈர்ம் குவள்ளை – நீலகேசி:4 436/2
மேல்


ஈரணி (1)

ஈரணி பள்ளி புக்கு அருளினான் இரந்து – சூளாமணி:5 373/2
மேல்


ஈரம் (1)

ஈரம் உடைமை அருளின் இயல்பே – சூளாமணி:11 2009/4
மேல்


ஈரவும் (1)

அரும் தடிகள் ஈரவும் மறம் செய் வாளின் போழவும் – நீலகேசி:4 358/1
மேல்


ஈரறு (1)

நின் முதல் ஈரறு வகையர் நேமியர் – சூளாமணி:5 400/2
மேல்


ஈராயிரம் (1)

ஈராயிரம் கை ஏற்றி இரு கரத்து அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 225/3
மேல்


ஈரிரண்டாயிரங்கள் (1)

ஈரிரண்டாயிரங்கள் எழில் மணி பொன்னின் தேரும் – உதயணகுமார:1 108/2
மேல்


ஈரிரண்டு (1)

இனி உனக்கு ஆளர் ஆனோம் ஈரிரண்டு ஆயிரவர் – நாககுமார:3 97/1
மேல்


ஈரிருள் (1)

ஈரிருள் உள்ளினார்கள்-தம் – நீலகேசி:1 92/1
மேல்


ஈரெண்ணாயிர (1)

ஈரெண்ணாயிர விற்படையாளரே – உதயணகுமார:1 43/4
மேல்


ஈரெண்ணாயிரம் (3)

ஈரெண்ணாயிரம் எண் வரை யானையும் – உதயணகுமார:1 43/1
ஈரெண்ணாயிரம் ஈடு_இல் புரவியும் – உதயணகுமார:1 43/2
ஈரெண்ணாயிரம் இன் மணி தேருடன் – உதயணகுமார:1 43/3
மேல்


ஈரேழும் (1)

ஒத்த பங்கம் ஈரேழும் ஒருங்குடன் பயின்றனர் – உதயணகுமார:6 364/4
மேல்


ஈரைஞ்ஞூறு (1)

பொங்கிய ஈரைஞ்ஞூறு புகை பெறும் முடை உடம்பு – யசோதர:1 38/2
மேல்


ஈவ (1)

ஈகளும் நாய்களும் கொன்று அவர் ஈவ கண்டு இன்புறலின் – நீலகேசி:9 842/1
மேல்


ஈவஃது (1)

என ஈவஃது ஆதன்மை – நீலகேசி:2 214/2
மேல்


ஈவழி (1)

இம்மை நினையார் அமை பதம் ஈவழி
மும்மைக்கு மும்மடங்காய முறைமையில் – சூளாமணி:11 1993/2,3
மேல்


ஈவன் (2)

உய்வகை உங்களுக்கு இன்று உறு பொருள் ஈவன் என்ன – உதயணகுமார:1 119/2
ஈவன் என்பது ஓர் இச்சையும் தோன்றுமே – நீலகேசி:2 210/4
மேல்


ஈவன (1)

மணி நிலை விசும்பொடு வரங்கள் ஈவன
கணி நிலை இலா திறல் கடவுள் தானகம் – சூளாமணி:4 180/2,3
மேல்


ஈவனே (1)

வென்றி அம் பகழியும் விசும்பும் ஈவனே – சூளாமணி:7 689/4
மேல்


ஈவான் (1)

ஏதம்_இன்று ஈவான் குணம் இவை ஏழே – சூளாமணி:11 1995/4
மேல்


ஈறா (3)

புலம் கொண்ட ஐம்பொறி ஈறா புணர்ந்த – சூளாமணி:11 1956/3
இன்_குரலார் முதலா நுமர் ஈறா இவரும் எண்மர் – நீலகேசி:1 88/1
நின்றன ஈறா நிலம் முதல் நான்கே – நீலகேசி:7 779/4
மேல்


ஈறாக (1)

தலை முதல் அடி ஈறாக தரத்தினால் கண்டு போந்தார் – உதயணகுமார:1 82/4
மேல்


ஈறாகி (1)

ஈறாகி நிற்கும் முதல் உண்மையிற்கு இன்மை எங்கும் – நீலகேசி:4 403/3
மேல்


ஈறின் (1)

ஈறின் மும்மையும் இன்மையை எய்தின – நீலகேசி:8 788/2
மேல்


ஈறு (3)

மன் பெரும் மா தவத்தினால் வரும் ஒரு நாள் ஈறு உடையது – சூளாமணி:11 2060/3
நிலையும் ஈறு என்பது நேர்குவை ஆயின் – நீலகேசி:4 337/2
எண்-தனை ஆக்கி இட வகையுள் பொருள் ஈறு சொல்லி – நீலகேசி:6 716/1
மேல்


ஈறும் (1)

ஈறும் தோற்றமும் இல் உயிர் ஆயின – நீலகேசி:10 882/2
மேல்


ஈன் (1)

விரும்பு சிங்கம் ஈன் வீரிய சாபம்-தான் – உதயணகுமார:5 279/3
மேல்


ஈன்பது (1)

யான் எனது என்னும் செருக்கினை ஈன்பது
மான் எனப்பட்டது மன்னும் ஓர் சேதனை-தானினை – நீலகேசி:7 749/1,2
மேல்


ஈன்ற (5)

ஈன்ற அரவின் ஆடலும் இறைஞ்சி நிமிர்ந்து ஆடினாள் – உதயணகுமார:4 231/4
தன்னை ஈன்ற அ தாய் மிசை தாழ்ந்ததே – யசோதர:3 187/4
பாய்ந்து எழு சுடர் சங்கு ஈன்ற பரு மணி தரள கோவை – சூளாமணி:7 677/2
மரகத மணிகள் ஈன்ற கதிர் எனும் தளிர்கள் வார்ந்து – சூளாமணி:8 857/1
சேய் இரும் குன்றம் ஈன்ற செழும் மணி சலாகை போல்வாள் – சூளாமணி:8 984/4
மேல்


ஈன்றது (2)

அறை அலை கடலில் சங்கம் மாணி முத்து ஈன்றது ஒத்தாள் – உதயணகுமார:1 15/4
அடி மிசை ஈன்றது இ அசோகம் என்-கொலோ – சூளாமணி:10 1591/3
மேல்


ஈன்றனவே (1)

ஏர் அணிந்த குருக்கத்தி இளம் கொடித்தாய் ஈன்றனவே – சூளாமணி:4 175/4
மேல்


ஈன்றனள் (1)

கிளையவர் உவகையின் கெழும ஈன்றனள்
வளையவள் எசோமதி மைந்தன்-தன்னையே – யசோதர:2 78/3,4
மேல்


ஈன்று (4)

இன் இயல் இரட்டையாகும் இளையரை ஈன்று சில் நாள் – யசோதர:4 259/3
சீர் அணிந்த செழும் பிண்டி தளிர் ஈன்று திகழ்ந்தனவே – சூளாமணி:4 175/2
தண் தார் ஈன்று செம் தளிர் ஏந்தி தழல் பூத்த – சூளாமணி:8 1125/1
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி – சூளாமணி:10 1811/1
மேல்


ஈன (2)

ஈன வார் மயிர்க்கு ஏதமாம் – சூளாமணி:9 1357/3
ஈன மண்ணில் இவர் காண கிடத்தல் இனிதோ இகல் வேந்தே – சூளாமணி:9 1474/4
மேல்


ஈனகத்து (1)

ஈனகத்து இருள் கெட இன்பம் எய்துமே – சூளாமணி:4 224/2
மேல்


ஈனகம் (1)

ஈனகம் செல ஏல குழலியும் – உதயணகுமார:5 267/2
மேல்


ஈனம் (6)

ஈனம்_இல் இராசனையை எழில் வேள்வியால் கொடுத்தான் – உதயணகுமார:4 206/4
ஈனம்_இல் குமரன் இனிது ஏறினான் – உதயணகுமார:5 274/4
ஈனம்_இல் பலியாக இயற்றினால் – யசோதர:1 21/2
ஈனம் இல்லா இளையாரோடு இளையார் திளைத்தார் இவ்வகையே – சூளாமணி:9 1338/3
ஈனம்_இல் இன்பம் நிலங்கட்கு வித்தே – சூளாமணி:11 1996/4
ஈனம் என் ஓது எருச்சுமக்கிற்றியோ – நீலகேசி:4 325/4
மேல்


ஈனம்_இல் (4)

ஈனம்_இல் இராசனையை எழில் வேள்வியால் கொடுத்தான் – உதயணகுமார:4 206/4
ஈனம்_இல் குமரன் இனிது ஏறினான் – உதயணகுமார:5 274/4
ஈனம்_இல் பலியாக இயற்றினால் – யசோதர:1 21/2
ஈனம்_இல் இன்பம் நிலங்கட்கு வித்தே – சூளாமணி:11 1996/4
மேல்


ஈனமா (1)

ஈனமா மருங்கின் ஆராது இரைக்கு இடைந்து அனல்ப இன்று – சூளாமணி:9 1193/3
மேல்


ஈனமொடு (2)

ஈனமொடு நாணம்_இலனோ என இகழ்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1106/4
ஈனமொடு உறக்கம் காட்டியிடுவன் யான் தெளி இது என்றான் – சூளாமணி:9 1167/4
மேல்


ஈனல் (1)

விரை ஏந்து தளிர் ஈனல் விழையாய் வாழி தேமாவே – சூளாமணி:8 1126/2
மேல்


ஈனவர் (1)

ஈனவர் இரங்கி வீழ்ந்தார் ஏனையர் தொழுது வாழ்ந்தார் – சூளாமணி:9 1445/2
மேல்


ஈனில் (1)

விரை ஏந்து தளிர் ஈனில் வேனில் தென்றல் அலர்தூற்ற – சூளாமணி:8 1126/3
மேல்


ஈனும் (3)

எல்லா இருதுவும் ஈனும் பொழிலினது – சூளாமணி:5 280/1
கழை கரும்பு கண் ஈனும் கரபுரத்தார் கோமான் இ கதிர் வேல் காளை – சூளாமணி:10 1815/2
தாம் சால வாழ்நாள் தளிர் ஈனும் தகையது உண்டு – நீலகேசி:1 10/3
மேல்


ஈனோர் (1)

ஈனோர் உட்கும் இரத்தினகண்டன் என நின்றான் – சூளாமணி:5 316/2

மேல்