இ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 206
இஃதாம் 1
இஃதால் 2
இஃதினும் 1
இஃது 12
இஃதும் 1
இக்குவா 3
இகந்த 5
இகந்தவர் 1
இகந்தவன் 1
இகந்தவே 1
இகந்தார் 1
இகந்தார்க்கு 1
இகந்தால் 1
இகந்து 9
இகப்பவர் 1
இகல் 8
இகல்செய 1
இகலாது 1
இகலி 2
இகலிய 1
இகலின 1
இகலினாலும் 1
இகலும் 1
இகலுறும் 1
இகலோன் 1
இகவா 1
இகழ் 1
இகழ்ச்சி 1
இகழ்ச்சியில் 1
இகழ்ச்சியின் 1
இகழ்ந்தனளே 1
இகழ்ந்தனன் 1
இகழ்ந்தாள் 1
இகழ்ந்திடப்படுப 1
இகழ்ந்திடும் 1
இகழ்ந்து 4
இகழ்வாம் 1
இகழ்வில் 1
இகழல் 2
இகழாதே 1
இகழார் 1
இகுளை 1
இங்கண் 9
இங்கணார்க்கும் 1
இங்கன் 1
இங்கித 2
இங்கிருந்து 1
இங்கு 99
இங்கும் 1
இங்கே 1
இங்ஙனம் 2
இஙனே 1
இச்சித்து 1
இச்சியாள் 1
இச்சை 10
இச்சைகள் 1
இச்சையால் 1
இச்சையும் 2
இசு 1
இசை 44
இசை-மின் 1
இசை_இல் 1
இசை_இலாதன 1
இசைக்க 1
இசைக்கலன் 1
இசைக்கிற்றியோ 1
இசைக்கு 1
இசைக்குவன் 1
இசைத்த 3
இசைத்தது 2
இசைத்ததே 1
இசைத்தலின் 1
இசைத்தலும் 3
இசைத்தவே 2
இசைத்தன 1
இசைத்தனம் 1
இசைத்தனவே 1
இசைத்தனை 1
இசைத்தி 1
இசைத்து 3
இசைந்த 4
இசைந்தது 2
இசைந்தவர் 2
இசைந்தனவே 1
இசைந்தார் 1
இசைந்து 6
இசைப்ப 10
இசைப்பார் 1
இசைப்பித்தானே 1
இசைப்பின் 1
இசைய 2
இசையப்பெறின் 1
இசையால் 2
இசையில் 1
இசையின் 1
இசையினால் 1
இசையுடையம் 1
இசையும் 6
இசையொடு 1
இசையோ 1
இசைவர் 1
இசைவனவே 1
இசைவு 6
இசைவு_இலள் 1
இசைவு_இலாத 2
இசைவு_இன்மை 1
இசோதரன் 5
இசோதரனொடு 1
இசோமதி 8
இசோமதிக்கு 1
இஞ்சி 15
இஞ்சியுள் 1
இட்ட 13
இட்டத்திற்கு 1
இட்டத்தை 1
இட்டம் 4
இட்டமாய் 1
இட்டமும் 1
இட்டமே 1
இட்டன்றே 1
இட்டனர் 2
இட்டனர்கள் 1
இட்டனன் 2
இட்டு 16
இட்டே 1
இட 14
இடக்கரும் 1
இடக்கு 1
இடக்கை 1
இடங்கர் 1
இடங்கரும் 1
இடங்கள் 7
இடங்கொடா 1
இடங்கொடுத்தல் 1
இடத்தது 2
இடத்தாய் 1
இடத்தார் 1
இடத்தால் 2
இடத்தினது 1
இடத்து 2
இடத்து_உடையார் 1
இடத்தும் 1
இடத்தை 1
இடத்தையும் 1
இடந்திட 1
இடபகற்கு 1
இடபகற்கும் 1
இடபகன் 2
இடபகனும் 1
இடம் 48
இடம்கழி 1
இடம்கொள 1
இடம்பக 1
இடம்பக_மகள் 1
இடமதாய 1
இடமாக 1
இடமாட்டா 1
இடமாம் 1
இடமே 5
இடர் 16
இடர்-தாம் 1
இடர்கள் 1
இடர்செய் 1
இடர்செய்த 1
இடர்செய்யும் 1
இடர்செய்வார் 1
இடர்ப்பட்டாய் 1
இடர்ப்படுவது 1
இடர்பட 1
இடர்படும் 1
இடரும் 1
இடருற்றார் 1
இடருற 1
இடரை 1
இடல் 2
இடறி 2
இடறினும் 1
இடறுதியால் 1
இடன் 2
இடா 1
இடி 21
இடித்தலின் 1
இடித்து 5
இடிந்து 1
இடிப்ப 1
இடிபடு 1
இடிய 1
இடியா 1
இடியின் 1
இடியும் 1
இடினும் 1
இடு 14
இடு-தொறு 1
இடுக்கண் 4
இடுக்கல்-தன் 1
இடுகாடு 1
இடுகுறி 1
இடுதலுக்கு 1
இடுதி 1
இடும் 2
இடும்பை 1
இடும்பைகள் 1
இடுவது 1
இடுவது_இல் 1
இடுவார்க்கு 1
இடுவாரை 1
இடுவானை 1
இடை 103
இடைகோள் 1
இடைச்சியர் 1
இடைந்திடும்படி 1
இடைந்து 1
இடைநிலத்திடையும் 1
இடைநிலை 1
இடைப்படலும் 1
இடைப்படாத 1
இடைப்படும்-கொலோ 1
இடைபடு 1
இடைபுகா 1
இடைபெறுவன் 1
இடைய 1
இடையது 1
இடையவளை 1
இடையறவு 3
இடையறா 1
இடையன 1
இடையார் 3
இடையாரன 1
இடையாள் 3
இடையாளும் 1
இடையிடை 11
இடையின்றி 2
இடையும் 5
இடையூறு 3
இடையூறும் 1
இடையே 4
இடையோர்கள் 1
இண்டும் 1
இணங்கலாய் 1
இணங்கி 2
இணங்கிய 1
இணங்கு 3
இணர் 31
இணர்க்கு 1
இணர்கொண்ட 1
இணர்ச்சி 1
இணர்வன 1
இணரன 1
இணராய 1
இணரும் 1
இணரொடு 1
இணரோடும் 1
இணை 37
இணை_விழைச்சு 1
இணை_இல் 3
இணை_இல்ல 1
இணை_இலா 1
இணைகள் 1
இணைந்து 2
இணைப்படூஉ 1
இணையும் 1
இணையொடு 1
இத்தலை 1
இத்தனையும் 1
இத்துணை 4
இத்துணையும் 1
இத்துணையே 2
இத 1
இதத்தினை 2
இதம் 2
இதமும் 1
இதமுறு 2
இதயத்துள் 1
இதயத்தோடும் 1
இதயம் 1
இதழ் 29
இதழ்கள் 1
இதழதாக 1
இதழால் 1
இதழும் 3
இதற்கு 14
இதற்கும் 1
இதற்கே 1
இதற்கோ 1
இதன் 15
இதன்-கண் 1
இதன்பொருட்டு 1
இதனது 2
இதனால் 2
இதனாலே 1
இதனில் 1
இதனுக்கு 1
இதனுள் 4
இதனை 19
இதனோடு 1
இது 204
இது-கொலோ 1
இது-தன்னையும் 1
இது-தனது 1
இது-தனை 1
இது-தான் 3
இதுவாம் 1
இதுவாயின் 1
இதுவால் 3
இதுவும் 3
இதுவே 3
இதுவோ 3
இதுஇது 1
இதே 1
இதேல் 1
இதோ 2
இந்த 4
இந்திய 1
இந்தியங்கள் 1
இந்தியம் 3
இந்திர 7
இந்திரர்கள் 2
இந்திரராய் 1
இந்திரலோகம் 1
இந்திரவில் 1
இந்திரன் 29
இந்திரன்-தன் 2
இந்திரன்-தானும் 1
இந்திரன்_அன்னாற்கு 1
இந்திரன்_அனையவற்கு 1
இந்திரன்_அனையவன் 1
இந்திரனே 1
இந்திரனை 2
இந்திரனோடு 1
இந்திரியங்களை 1
இந்து 3
இப்ப 1
இப்படி 8
இப்படித்து 2
இப்படியால் 1
இப்பால் 6
இப்பியும் 1
இப்புறத்தன 1
இப்புறம் 1
இப்பொழுது 3
இபம் 2
இம்பர் 4
இம்பர்_உலகு 1
இம்மை 5
இம்மையான் 1
இம்மையோடு 1
இமகிரி 2
இமம் 1
இமயம் 1
இமவந்தம் 1
இமிர் 2
இமிரும் 1
இமில் 2
இமிழ் 4
இமிழால் 1
இமைக்கும் 3
இமைகள் 1
இமைத்தல் 1
இமைத்தல்_இல் 1
இமைத்தவே 1
இமைத்திலன் 1
இமைப்பதும் 1
இமைப்பிடை 1
இமைப்பின் 2
இமைப்பினும் 1
இமைப்பு 1
இமைப்பே 1
இமையம் 1
இமையவர் 6
இமையவர்-தாம் 1
இமையவர்_கோன் 1
இமையவர்க்கு 1
இமையவர்கள் 4
இமையவர்கள்_உலகத்து 1
இமையவரின் 1
இமையாத 2
இமையாதே 1
இமையார் 1
இமையார்க்கு 1
இமையாரின் 1
இமையான் 1
இமையானுக்கு 1
இமையோர் 2
இமையோர்க்கும் 1
இயக்கம் 1
இயக்கர் 2
இயக்கி 2
இயக்கியர் 1
இயக்கு 1
இயங்கல் 2
இயங்கலன் 1
இயங்கலின் 1
இயங்கார் 1
இயங்கி 1
இயங்கிட 1
இயங்கின் 1
இயங்கு 9
இயங்குக 1
இயங்குதல் 1
இயங்கும் 1
இயங்குவனவும் 1
இயங்குவாரும் 1
இயம்ப 3
இயம்பி 1
இயம்பிய 2
இயம்பியது 1
இயம்பின் 1
இயம்பினவே 1
இயம்பினளே 1
இயம்பினன் 1
இயம்பினான் 2
இயம்புக 2
இயம்புகின்றான் 2
இயம்புதலால் 1
இயம்புதும் 1
இயம்பும் 5
இயம்புவது 2
இயமர 1
இயமரம் 1
இயல் 111
இயல்-தன்னால் 1
இயல்-அது 1
இயல்க 1
இயல்கின்ற 2
இயல்கின்றார் 2
இயல்கின்றாள் 1
இயல்கின்றான் 1
இயல்ப 1
இயல்பட 1
இயல்பவர் 1
இயல்பாய் 3
இயல்பாய 1
இயல்பில் 1
இயல்பிற்று 2
இயல்பிற்றேயாம் 1
இயல்பின் 3
இயல்பின 1
இயல்பினார் 1
இயல்பினார்க்கு 1
இயல்பினால் 1
இயல்பினாலே 1
இயல்பினில் 1
இயல்பினின் 3
இயல்பினை 1
இயல்பு 20
இயல்பு-தான் 1
இயல்பு_அல்லன் 1
இயல்புகள் 3
இயல்புடன் 4
இயல்பும் 5
இயல்புற 2
இயல்பே 3
இயல்பேல் 1
இயல்பொடு 2
இயல்வர் 1
இயல்வார் 1
இயல்வு 2
இயல்வு_இல்லோய் 1
இயல்வும் 1
இயல்வேனோ 1
இயல 3
இயலாதனவே 1
இயலாய் 1
இயலாயே 1
இயலார் 1
இயலிய 1
இயலும் 2
இயலே 1
இயலை 1
இயற்கை 10
இயற்கையது 1
இயற்கையாலும் 1
இயற்கையில் 1
இயற்கையின் 1
இயற்கையும் 1
இயற்ற 1
இயற்றப்பட்ட 1
இயற்றப்பட்டதே 1
இயற்றப்பட்டவே 1
இயற்றப்பட்டார் 1
இயற்றலின் 1
இயற்றலும் 1
இயற்றி 8
இயற்றிய 7
இயற்றியே 1
இயற்றிலை 1
இயற்றினார் 2
இயற்றினால் 2
இயற்றினான்-கொல் 1
இயற்றுக 3
இயற்றுகிற்கும் 1
இயன்ற 12
இயன்றவர் 1
இயன்றன 1
இயன்றனவே 1
இயன்றில 1
இயன்று 1
இயைத்தக்கால் 1
இயைத்து 1
இயைதல் 1
இயைந்த 8
இயைந்தது 1
இயைந்தவா 1
இயைந்தவை-தாம் 1
இயைந்தார் 1
இயைந்தால் 1
இயைந்து 7
இயைந்துழி 1
இயைபுடனாக 1
இயையலது 1
இயையலவே 1
இயையாதவே 1
இயையார்களே 1
இயையும் 2
இயைவித்தவாறும் 1
இயைவு 1
இயைவோ 1
இரக்கம் 2
இரக்கமும் 1
இரங்க 3
இரங்கல் 2
இரங்கலிர் 1
இரங்கவும் 1
இரங்கி 7
இரங்கிடு 1
இரங்கிய 1
இரங்கியும் 1
இரங்கியே 1
இரங்கின 1
இரங்கு 1
இரங்குகின்றனம் 1
இரங்குதல் 1
இரங்கும் 4
இரங்குவான் 1
இரட்ட 2
இரட்டி 6
இரட்டித்து 1
இரட்டியுள்ளான் 1
இரட்டுற 1
இரட்டைகள் 1
இரட்டைய 2
இரட்டையாக 1
இரட்டையாகும் 1
இரட்டையும் 1
இரட்டையை 2
இரண்டதாய் 1
இரண்டரை 1
இரண்டனுள் 1
இரண்டா 1
இரண்டாய் 3
இரண்டாய 1
இரண்டாயிரம் 1
இரண்டாவதில் 1
இரண்டிரண்டே 1
இரண்டில் 1
இரண்டிலொன்று 1
இரண்டின் 1
இரண்டினும் 2
இரண்டினுள் 1
இரண்டு 37
இரண்டு-தம்மையும் 1
இரண்டும் 19
இரண்டுமாய் 1
இரண்டுமே 2
இரண்டுள் 1
இரண்டொடு 2
இரணிய 1
இரணியனை 1
இரத்தினக்கிரீவன் 1
இரத்தினகண்டன் 1
இரத்தினகண்டனும் 1
இரத்தினபல்லவம் 1
இரத்தினபுரம் 1
இரதநூபுரச்சக்கரவாளம் 1
இரதநூபுரத்தின் 1
இரதநூபுரத்துள் 1
இரதநூபுரத்தை 3
இரதம் 2
இரந்தவர்க்கு 1
இரந்து 5
இரம்மிய 2
இரமியதரன் 1
இரவலர் 1
இரவலர்க்கு 1
இரவாய் 1
இரவிடை 1
இரவியின் 1
இரவில் 1
இரவின் 1
இரவினில் 1
இரவினும் 1
இரவு 7
இரவு-தன்னில் 1
இரவும் 1
இரவொடு 1
இரா 2
இராச 1
இராசபுத்திரி 1
இராசபுரம் 1
இராசமாகிரியம் 1
இராசன் 1
இராசனை 1
இராசனையை 1
இராப்பகல் 3
இராயிரவர் 1
இராவின்-தலை 1
இரிந்த 1
இரிந்தது 2
இரிந்தனர் 1
இரிந்தார் 1
இரிந்து 1
இரிய 8
இரியல் 1
இரியும் 2
இரிவது 1
இரிவன 1
இரிவனர் 1
இரீஇ 2
இரு 101
இரு-மின் 1
இரு_நால்வர் 1
இரு_மூன்று 1
இரு_வினை 4
இரு_வினை-தம்மை 1
இரு_வினை-தானும் 1
இரு_வினையும் 2
இரு_வினையை 2
இருக்க 14
இருக்கிற்பின் 1
இருக்கும் 12
இருக்கை 11
இருக்கைய 1
இருட்டு 2
இருடி-பால் 1
இருடிகள்-தம்முடன் 1
இருடிகளை 1
இருண்ட 5
இருண்டது 1
இருண்டவாறும் 1
இருண்டனவோ 1
இருண்டு 8
இருத்-தொறும் 1
இருத்தல் 1
இருத்தலும் 1
இருத்தி 2
இருத்தினள் 1
இருத்துதல் 1
இருதயத்துள் 1
இருது 1
இருதுக்கள் 1
இருதும் 1
இருதுவும் 1
இருந்த 61
இருந்ததன் 1
இருந்தது 4
இருந்ததே 1
இருந்தரோ 1
இருந்தவர் 4
இருந்தவள்-தான் 1
இருந்தனர் 5
இருந்தனள் 2
இருந்தனன் 8
இருந்தனனேல் 1
இருந்தனை 2
இருந்தாய் 1
இருந்தார் 8
இருந்தார்கட்கு 1
இருந்தார்களே 1
இருந்தாரே 1
இருந்தால் 1
இருந்தாள் 5
இருந்தான் 23
இருந்தானால் 1
இருந்திட 2
இருந்து 42
இருந்துழி 1
இருந்தோம் 1
இருந்தோய் 1
இருந்தோர் 1
இருநான்கு 1
இருநிதி 2
இருநிதி_கிழவர் 1
இருப்ப 22
இருப்பது 4
இருப்பதும் 1
இருப்பவரே 1
இருப்பாய் 1
இருப்பார் 2
இருப்பாரே 1
இருப்பின் 1
இருப்பினும் 2
இருப்பு 1
இருபத்திரட்டியோடு 1
இருபத்திரண்டும் 1
இருபத்தீரிருவர் 1
இருபத்தைந்தின் 1
இருபதின் 1
இருபதும் 1
இருபதுமாம் 1
இருபுறவுரைகளின் 1
இரும் 68
இரும்பாய் 1
இரும்பு 6
இரும்பொடு 1
இருமடி 1
இருமடியே 1
இருமூன்றும் 1
இருமை 1
இருமைக்கு 1
இருமைக்கும் 1
இருமைத்து 1
இருமையது 1
இருமையின் 1
இருமையினும் 2
இருமையும் 5
இருவர் 20
இருவர்க்கு 2
இருவர்கட்கும் 1
இருவரும் 17
இருவருமே 1
இருவருள் 1
இருவரை 2
இருவரையும் 1
இருவரோடு 1
இருவரோடும் 1
இருவி 2
இருவினை 1
இருவேமுள்ளும் 1
இருவோரையும் 1
இருள் 72
இருள்-தன்னில் 1
இருள்-தன்னை 1
இருள்-தாம் 2
இருள்_அறு 1
இருள்கள் 1
இருள்செய் 1
இருள்செய 1
இருள்பட்ட 1
இருள்பட்டு 1
இருள்பட 1
இருள்புரி 1
இருள்வன 1
இருள 4
இருளால் 2
இருளின் 3
இருளின்_இருள் 1
இருளினால் 1
இருளுடை 1
இருளும் 4
இருளை 4
இருளொடு 1
இரேகை 1
இரேவதத்து 1
இரை 4
இரைக்கு 1
இரைக்கும் 2
இரைத்த 1
இரைத்தது 1
இரைத்து 6
இரைந்து 2
இரைப்ப 2
இரைப்பது 3
இரையாக 1
இரையாகி 1
இரையாவது 1
இரையிட்டனன் 1
இரையும் 1
இரையோடு 1
இல் 351
இல்ல 5
இல்லகத்தே 1
இல்லதற்கு 1
இல்லதற்கே 1
இல்லதற்கேல் 1
இல்லது 6
இல்லது-தன்னையே 1
இல்லதே 1
இல்லம் 1
இல்லவர் 5
இல்லவர்-தம் 1
இல்லவர்க்கும் 2
இல்லவரும் 1
இல்லவன் 1
இல்லவும் 1
இல்லவே 1
இல்லள் 1
இல்லற்க 1
இல்லன 2
இல்லனவும் 1
இல்லனவே 1
இல்லா 24
இல்லாக்கால் 1
இல்லாத 10
இல்லாதவன் 1
இல்லாதாய் 1
இல்லாது 1
இல்லாப்-பாலும் 1
இல்லாம் 3
இல்லாமை 1
இல்லாமையின் 1
இல்லாய் 7
இல்லார் 4
இல்லாள் 4
இல்லான் 6
இல்லிர்காள் 1
இல்லில் 1
இல்லினுள் 1
இல்லீரை 1
இல்லுள் 2
இல்லேல் 4
இல்லேற்கு 1
இல்லை 153
இல்லையா 1
இல்லையாம் 3
இல்லையாய் 2
இல்லையால் 3
இல்லையே 29
இல்லையேல் 15
இல்லையேனும் 1
இல்லையோ 2
இல்லோய் 1
இல்வழி 1
இல 42
இலக்கணங்கள் 1
இலக்கணம் 5
இலக்கணை 1
இலக்கணையார்-தன் 1
இலக்கணையின் 1
இலக்கணையினோடும் 1
இலக்கணையும் 2
இலக்கம் 6
இலக்கம்_அல்லனால் 1
இலக்கா 1
இலக்கியம் 2
இலகு 2
இலகும் 1
இலங்க 22
இலங்கல் 1
இலங்கலம் 1
இலங்கலால் 1
இலங்கவும் 1
இலங்கி 3
இலங்கிய 3
இலங்கு 106
இலங்கு_இழையார் 1
இலங்குகின்ற 1
இலங்கும் 35
இலங்குமே 2
இலச்சினையின் 1
இலதாகவே 1
இலதாம் 1
இலதாய் 2
இலது 2
இலதை 1
இலதையையும் 1
இலம் 1
இலம்படல் 1
இலம்படுமேல் 1
இலயம் 3
இலர் 19
இலர்க்கு 1
இலராய் 1
இலராய 2
இலவம் 1
இலவரும் 2
இலவாம் 5
இலவாய் 1
இலவாய 1
இலவு 1
இலவே 6
இலவேயால் 1
இலவேல் 1
இலள் 9
இலன் 27
இலனாய் 2
இலனால் 2
இலனோ 1
இலா 68
இலாத 20
இலாதது 4
இலாததும் 1
இலாதவர் 3
இலாதவன் 2
இலாதன 2
இலாதார் 3
இலாதார்க்கு 1
இலாதான் 1
இலாது 1
இலாம் 1
இலாமை 3
இலார் 9
இலார்க்கு 3
இலார்களை 1
இலாவாண 1
இலாள் 2
இலான் 5
இலி 4
இலிங்கிகளை 1
இலிங்கியர்-தங்கட்கு 1
இலிங்கியருள் 1
இலிங்கு 1
இலீர் 1
இலேகையும் 1
இலேம் 1
இலேன் 2
இலை 41
இலைச்சையாம் 1
இலைத்ததும் 1
இலைய 1
இலையத்தால் 1
இலையன 1
இலையாம் 1
இலையாய் 3
இலையால் 2
இலையாலோ 1
இலையிடை 1
இலையின் 1
இலையே 4
இலையேல் 1
இலையோ 1
இவ் 2
இவ்வகை 6
இவ்வகையால் 1
இவ்வகையினால் 1
இவ்வகையே 1
இவ்வழி 4
இவ்வாறு 7
இவ்விவை 1
இவட்கு 2
இவண் 30
இவர் 77
இவர்-தம்முள் 1
இவர்-தம்மை 1
இவர்-தமது 1
இவர்க்கு 3
இவர்கள் 10
இவர்கள்-தங்கட்கு 1
இவர்கள்-தம்மை 1
இவர்களும் 1
இவர்களை 4
இவர்ந்து 1
இவர்வதற்கு 1
இவர்வது 1
இவர 2
இவரி 2
இவரின் 1
இவருக்கு 1
இவரும் 10
இவள் 16
இவள்-தன் 1
இவள்-தனது 1
இவள்-தான் 1
இவளது 1
இவளை 4
இவளையும் 1
இவற்கு 3
இவற்றால் 1
இவற்றான் 1
இவற்றிடையே 1
இவற்றின் 5
இவற்றினால் 2
இவற்றினின் 2
இவற்றினுள் 1
இவற்றினை 1
இவற்றுள் 2
இவற்றை 2
இவற்றோடு 1
இவறினன் 1
இவறுதல் 1
இவன் 46
இவன்-கண்-நின்று 1
இவன்-தான் 1
இவனது 2
இவனால் 1
இவனுக்கு 1
இவனும் 3
இவனே 4
இவனை 3
இவனொடு 1
இவனொடும் 1
இவனோ 3
இவுளி 4
இவுளிகள் 2
இவுளியும் 1
இவை 137
இவை-தாம் 15
இவை-தானே 1
இவைகள் 6
இவைகளும் 1
இவையாக 1
இவையாம் 2
இவையிவை 4
இவையினும் 1
இவையும் 3
இவையே 7
இவையேல் 1
இழக்கலுற்றாய் 1
இழக்கும் 1
இழத்தியால் 1
இழந்த 6
இழந்தார் 1
இழந்தான் 1
இழந்து 4
இழவு 5
இழவோ 2
இழி 4
இழிக்குவது 1
இழிகின்றனர் 1
இழித்து 2
இழிதகவு 2
இழிதர 1
இழிதரு 1
இழிதரும் 3
இழிந்த 14
இழிந்தது 8
இழிந்ததும் 1
இழிந்ததே 1
இழிந்தவர் 1
இழிந்தவன் 1
இழிந்தார் 2
இழிந்தாள் 2
இழிந்தான் 2
இழிந்து 27
இழிப்பாம் 1
இழிப்பொடு 1
இழிபு 1
இழியும் 4
இழியுமாய்விடில் 1
இழிவது 1
இழிவதும் 1
இழிவநர் 1
இழிவின் 1
இழிவு 3
இழிவுறும் 1
இழிவே 1
இழுக்கலுறு 1
இழுக்காமை 1
இழுக்காவோ 1
இழுக்கிற்று 1
இழுக்கினாய் 1
இழுக்கினும் 1
இழுக்கு 5
இழுக்கு_இல் 1
இழுக்கு_இல்லா 1
இழுதாய 1
இழுது 3
இழுதை 1
இழுதை-தான் 1
இழுதைமை 1
இழுதையால் 1
இழை 23
இழை-தன்னை 1
இழைக்கு 1
இழைத்த 2
இழைத்ததோ 1
இழைத்தார் 1
இழைத்து 2
இழைப்பார் 1
இழையாய் 2
இழையார் 2
இழையாரே 1
இழையால் 1
இழையாள் 2
இழையாளும் 1
இழையின் 1
இழையும் 1
இழையே 1
இழையோடு 1
இள 25
இள_முலையினாளும் 1
இளக்கி 1
இளங்காய்க்-கண் 1
இளங்குமரன் 2
இளஞாயிறு 1
இளம் 59
இளம்_முலையார் 1
இளம்களிறு 1
இளம்பிறை 7
இளமை 7
இளமையார் 2
இளமையால் 1
இளமையின் 1
இளமையும் 1
இளமையை 2
இளவரசன் 1
இளவரசு 1
இளவரைசு 1
இளவல்-தன்னொடு 1
இளவேந்தாய் 2
இளவேனில் 4
இளை 1
இளைக்கும் 1
இளைஞரை 1
இளைத்து 1
இளைப்பர் 1
இளைமை 1
இளைமை-தன்னால் 1
இளைய 13
இளைய_தாதை 1
இளையர் 5
இளையரால் 1
இளையரின் 1
இளையரும் 1
இளையருள் 1
இளையரை 2
இளையரோடு 1
இளையவட்கு 1
இளையவர் 19
இளையவர்க்கு 1
இளையவர்கள் 1
இளையவள் 4
இளையவற்கு 1
இளையவன் 8
இளையவனது 1
இளையன் 1
இளையாக 1
இளையார் 4
இளையார்கள் 1
இளையாரவர் 1
இளையாருடனாய் 1
இளையாரை 1
இளையாரோடு 1
இளையான் 2
இளையை 1
இற்கு 2
இற்பிறப்பு 1
இற்றதால் 1
இற்றது 3
இற்றவர் 1
இற்றவர்-தம் 1
இற்று 13
இற்றென 1
இற்றை 2
இற்றையின் 1
இறக்கும் 1
இறகு 2
இறங்கி 2
இறந்த 5
இறந்த_காலத்து 1
இறந்ததன் 1
இறந்தது 1
இறந்ததும் 1
இறந்தவர் 1
இறந்தவன் 1
இறந்தவே 1
இறந்தன 4
இறந்தனகள் 1
இறந்தனர் 1
இறந்தனனேல் 1
இறந்தனை 1
இறந்தாய் 1
இறந்தார்க்கும் 1
இறந்திட்டதே 1
இறந்திலை 1
இறந்து 6
இறப்ப 1
இறப்பவும் 5
இறப்பு 3
இறப்பு_அரும் 1
இறப்பும் 1
இறப்புவம் 1
இறப்பொடு 1
இறா 2
இறு 2
இறு-மின் 1
இறுக்கம் 1
இறுகி 2
இறுகிய 2
இறுகு 1
இறுகுபவர்களும் 1
இறுங்கு 1
இறுத்த 2
இறுத்தது 2
இறுத்தன 1
இறுத்திட்டாள் 1
இறுத்து 2
இறுதி 6
இறுதி_இல் 2
இறுதி_இலா 1
இறுதிசெய்யின் 1
இறுதிசெய்யும் 1
இறுதியில் 2
இறுதியின்-கண் 1
இறுதியேல் 1
இறுபவே 1
இறுமால் 1
இறுவரை 6
இறுவரையன 1
இறை 32
இறை_மகற்கும் 1
இறை_மகனது 1
இறை_வளை 1
இறைக்கு 1
இறைகொண்டு 2
இறைச்சி 1
இறைச்சியை 1
இறைஞ்ச 8
இறைஞ்சப்பட்டான் 1
இறைஞ்சலின் 1
இறைஞ்சலும் 2
இறைஞ்சி 22
இறைஞ்சிய 1
இறைஞ்சிற்று 1
இறைஞ்சின 2
இறைஞ்சினன் 1
இறைஞ்சினார் 2
இறைஞ்சினாளே 1
இறைஞ்சினான் 5
இறைஞ்சினானே 1
இறைஞ்சுக 1
இறைஞ்சுபு 1
இறைஞ்சும் 3
இறைஞ்சுவார் 1
இறைத்திடுகோ 1
இறைத்திடுவாய் 1
இறைபட்டன 1
இறைபெற்று 1
இறைமகன் 3
இறைமை 5
இறைமை-தானும் 1
இறைமையின் 1
இறைமையும் 1
இறையது 1
இறையவன் 2
இறையாக 1
இறையாகவே 1
இறையாம் 1
இறையான 4
இறையும் 1
இறையே 1
இறையை 1
இறைவ 8
இறைவர் 3
இறைவர்-தம் 1
இறைவர்க்கு 1
இறைவர்க்கும் 1
இறைவர்கட்கு 1
இறைவரா 1
இறைவரேனும் 1
இறைவற்கு 3
இறைவன் 53
இறைவன்-தன் 3
இறைவன்-தன்னோடு 1
இறைவனது 5
இறைவனாக 1
இறைவனார் 1
இறைவனால் 1
இறைவனில் 2
இறைவனுக்கு 1
இறைவனும் 3
இறைவனே 2
இறைவனை 11
இறைவனையே 1
இறைவா 1
இறைவி 5
இறைவியாம் 1
இன் 87
இன்_குரலார் 1
இன்_திறல் 1
இன்ப 24
இன்ப_கடலினுள் 1
இன்ப_கடலுள் 1
இன்ப_உலகு 1
இன்பத்தான் 1
இன்பத்தினாலே 1
இன்பத்தினில் 1
இன்பத்து 1
இன்பம் 45
இன்பமும் 2
இன்பமுற்றே 1
இன்பமே 4
இன்பமொடு 1
இன்பமோடு 1
இன்பன் 1
இன்பில் 2
இன்பு 1
இன்பும் 1
இன்புற்ற 1
இன்புற்றார் 1
இன்புற்றாரே 1
இன்புற்றான் 1
இன்புற்றானே 1
இன்புற்று 3
இன்புற 7
இன்புறலின் 1
இன்புறின் 1
இன்புறு 3
இன்புறும் 7
இன்புறுவது 2
இன்மை 40
இன்மை-கொல் 1
இன்மைக்கு 2
இன்மைதாம் 1
இன்மையாம் 1
இன்மையாமேல் 1
இன்மையார் 1
இன்மையால் 17
இன்மையாலும் 2
இன்மையாலே 1
இன்மையான் 1
இன்மையில் 1
இன்மையின் 7
இன்மையினால் 1
இன்மையினான் 1
இன்மையும் 5
இன்மையுமே 1
இன்மையே 1
இன்மையை 2
இன்மையோடு 1
இன்றா 3
இன்றாய் 4
இன்றி 102
இன்றிய 1
இன்றியும் 2
இன்றியே 7
இன்றின்-நின்றும் 1
இன்று 78
இன்று-காறும் 2
இன்றும் 3
இன்றே 6
இன்றேல் 1
இன்றை 3
இன்றைக்கொண்டு 1
இன்ன 45
இன்னணம் 31
இன்னணமாக 1
இன்னணமாய் 1
இன்னது 7
இன்னதே 3
இன்னம் 4
இன்னர் 2
இன்னல் 2
இன்னவர் 2
இன்னவன் 4
இன்னவனது 1
இன்னவாம் 1
இன்னவாறு 5
இன்னவும் 1
இன்னவே 1
இன்னவை 5
இன்னன் 2
இன்னன 18
இன்னனவே 1
இன்னஇன்ன 1
இன்னா 1
இன்னாதன 1
இன்னாமையை 1
இன்னார் 1
இன்னான் 3
இன்னியம் 5
இன்னியமும் 1
இன்னினி 2
இன்னும் 17
இன்னுரையை 1
இன்னுழி 1
இன்னே 2
இன 16
இனங்கள் 1
இனத்தோர் 1
இனது 1
இனம் 31
இனம்மொடு 1
இனமும் 2
இனமே 1
இனர் 1
இனல் 2
இனல்_இலான் 1
இனி 150
இனிதா 3
இனிதாகவே 1
இனிதின் 27
இனிதினில் 1
இனிதினின் 5
இனிது 71
இனிதுடன் 3
இனிதே 4
இனிதோ 1
இனிமை 4
இனிமையில் 2
இனிமையின் 4
இனிமையும் 1
இனிய 42
இனியதாய 1
இனியது 1
இனியர் 3
இனியராம் 1
இனியவ்வே 1
இனியவர் 1
இனியவள் 1
இனியவள்_அல்லள் 1
இனியன் 10
இனியன 6
இனியார்களை 1
இனியை 1
இனும் 1
இனே 1
இனை 2
இனைத்து 1
இனைந்த 1
இனைந்தினைந்து 1
இனைந்து 1
இனைபவளை 1
இனைய 8
இனையதால் 1
இனையது 6
இனையர் 5
இனையல் 1
இனையவர்-தம்மை 1
இனையவும் 2
இனையவே 4
இனையன 12
இனையனவாம் 1
இனையனவின் 1
இனையுமால் 1
இனையை 1

இ (206)

இ வணம் அ தாயும் சேயும் இருடி-பால் இருந்தார் அன்றே – உதயணகுமார:1 17/4
புரவலனில் இனியராம் இ புதல்வர்கள் யார்-கொல் என்ன – உதயணகுமார:1 22/1
உற்ற இ நகரத்துள் சிறைவைத்தார் – உதயணகுமார:1 79/3
இ தினம் நகரம் பட்ட விடர்-அது விலக்கல் நல்ல – உதயணகுமார:1 92/3
இந்திரன் வேழமும் கேட்டு ஏழு அடி செல்லும் மற்று இ
கந்து இறு கைம்மா இ கோன் கை வீணை கடவாது என்ன – உதயணகுமார:1 94/2,3
கந்து இறு கைம்மா இ கோன் கை வீணை கடவாது என்ன – உதயணகுமார:1 94/3
தேவ இ நகரின் இடுக்கண் தீர்க்கை நின் கடன்-அது ஆகும் – உதயணகுமார:1 95/2
இரு மதி எல்லை நீங்கி இ பதி இருப்ப என்றும் – உதயணகுமார:3 156/2
வருடகாரனை அழைத்து வத்தவன் இயம்பும் இ
பருமித நல் சேனை உள்ள பாஞ்சாலராயனிடம் – உதயணகுமார:3 179/1,2
இ தலம் முழுதும் ஆளும் இனிய நல் மாமன் சொன்ன – உதயணகுமார:4 221/2
விரிவுறு இ நிலத்திடை வேறு கண்டது இல் என்பார் – உதயணகுமார:4 233/4
பொன் திரு மார்ப இ நாள் புதுமையின் நினைத்தது என்னை – உதயணகுமார:5 247/2
நிறைந்த நேமி இ நிலமும் ஆளுவன் – உதயணகுமார:5 282/4
வெற்றி வெண்குடை வேந்தே இ வேழத்தின் – உதயணகுமார:6 348/3
இ வகை தெரிவுறுப்பார்க்கு இனிது வைத்து உரைத்தும் அன்றே – நாககுமார:1 4/4
இறைவன் நல் மொழி இ பொருள் உட்கொண்டு – நாககுமார:1 22/2
எரி மணிகள் இலதை வேந்து என்ன இ கூற்று என – நாககுமார:2 70/4
இயம்பும் இ முனி இப்ப துறந்தது என் – நாககுமார:4 108/3
இ தலமும் முழுது ஆண்டு இரும் களிற்று எருத்தின் மிசை – நாககுமார:4 118/3
பொங்கும் இ குழலியர் புணர்ந்து உடன் இருந்த பின் – நாககுமார:4 133/2
இலங்கு ரத்னபுரம் இ நகர்க்கு மன்னவன் – நாககுமார:4 140/2
என்றும் இ பருவத்தினோடு ஐப்பசி – யசோதர:1 15/1
யான் இ வாளினின் மக்கள் இரட்டையை – யசோதர:1 21/1
ஏனை மானுயர்-தாம் இ விலங்கினில் – யசோதர:1 21/3
ஈடு_இலாத இயல்பினில் இ வழி – யசோதர:1 22/2
ஈங்கு நம் இடர்கள் தீர்க்கும் இயல்பினார் மேல் இ
ஓங்கிய உலகத்து உம்பர் ஒளி சிகாமணியின் நின்றார் – யசோதர:1 52/1,2
அன்றி இ உருவம் மண்_மேலவர்களுக்கு அரியது என்றால் – யசோதர:1 61/3
மன் உயிர் கொலையினால் இ மன்னன் வாழ்க என்னும் மாற்றம் – யசோதர:1 63/3
சிறந்தன முயலப்பண்ணும் செப்பும் இ பொருண்மை என்றான் – யசோதர:1 72/4
இளமையின் இயல்பு இது ஆய என்னின் இ
வளமை_இல் இளமையை மனத்து வைப்பது என் – யசோதர:2 81/1,2
முந்து செய் நல்_வினை முளைப்ப இ தலை – யசோதர:2 82/1
பண்ணினுக்கு ஒழுகும் நெஞ்சின் பாவை இ பண் கொள் செவ்வாய் – யசோதர:2 95/1
என்னும் இ மொழிகட்கு அந்தோ இலக்கியம் ஆயினாளே – யசோதர:2 96/4
கண்ணொடு கலக்கும் மற்று இ கடைப்படு காமம் என்றான் – யசோதர:2 126/4
புரைபுரை-தோறும் நீர் சோர் பொள்ளல் இ உருவிற்றாய – யசோதர:2 131/1
சேயிடை இறைஞ்ச மற்று இ திரை செய் நீர் உலகம் எல்லாம் – யசோதர:2 132/3
என்னை இ உலகு காவல் எனக்கு இனி இறைவி கூறாய் – யசோதர:2 139/3
என்னை-கொல் மாவின் செய்கை இ உயிர்பெற்ற பெற்றி – யசோதர:2 147/1
உன்னும் ஒப்பு_இல் உலோகித இ பெயர் – யசோதர:3 179/3
கறித்து இசோமதி இ புவி காக்க ஓர் – யசோதர:3 185/2
இ தலத்து இறையான இசோமதி – யசோதர:3 197/3
இசை_இலாதன யான் உற இ தலை – யசோதர:3 202/2
தசை_தினாளர்கள்-தங்களின் என்னை இ
வசையின் மன்னவன் வான்_உலகு உய்க்குமோ – யசோதர:3 202/3,4
பேதை மாதர் பெய் நஞ்சினில் எஞ்சி இ
மேதினி பதி ஆதல் விடுத்த பின் – யசோதர:3 203/1,2
இன்னும் ஆசை எனக்கு உளது இ வழி – யசோதர:3 213/1
எம்மையும் இனி நின்றிடும் இ வினை – யசோதர:3 217/3
நிலை_இலா உடம்பின் வாழ்க்கை நெடிது உடன் நிறுவ என்று இ
கொலையினால் முயன்று வாழும் கொற்றவரேனும் முற்ற – யசோதர:4 249/1,2
உயிர் அவண் இல்லையேனும் உயிர் கொலை நினைப்பினால் இ
மயரிகள் பிறவி-தோறும் வருந்திய வருத்தம் கண்டால் – யசோதர:4 252/1,2
இ உலகின் எவ்வுயிரும் எம் உயிரின் நேர் என்று – யசோதர:5 272/1
இ கதி துன்னி கண்டேம் இனி கதிக்கு என் செய்வோமே – யசோதர:5 303/4
சுருங்கல்_இல் சுதத்தன் என்னும் துறவினுக்கு அரசன் இ நாள் – யசோதர:5 318/3
என அவர் இறைஞ்சி மெல்ல இ நகரத்து வந்தார் – யசோதர:5 319/3
இற்றது இ மருங்குல் என்று இரங்க வீங்கிய – சூளாமணி:2 59/3
சென்று உயர் திலக கண்ணி திவிட்டன் இ திறத்தனேயாம் – சூளாமணி:3 109/2
மங்கைமார் பிறப்பும் மட மாதர் இ
நங்கையால் தொழப்பாடு நவின்றதே – சூளாமணி:4 151/3,4
ஆவி உய்ந்துள்ளார் ஆதல் அரிதே இ இளவேனில் – சூளாமணி:4 177/4
இ பொருள் இவைகள் கண்டாய் இறைவனால் விரிக்கப்பட்ட – சூளாமணி:4 201/3
மாது உலாம் மடந்தை நீ பிறந்து இ மண்டிலம் – சூளாமணி:4 223/3
எம் கோன் என்றே இ உலகு ஏத்தும் இயல்-தன்னால் – சூளாமணி:5 312/3
இன்னான் இன்னான் இ நகர் ஆள்வான் இவன் என்றே – சூளாமணி:5 317/3
கேடு_இல் இ மலையின் மேலால் கின்னரகீதம் ஆளும் – சூளாமணி:5 319/1
இந்திரன் புதல்வன் அன்னான் ஏந்தல் ஏமாங்கதற்கு இ
மந்திர உலகின் வாழும் மன்னர் மாறு இல்லை மன்னா – சூளாமணி:5 325/3,4
போகம் ஆண்ட இ சேடியோர் பொன் நகர்க்கு – சூளாமணி:5 336/1
ஐயனால் பிற ஆர் அஞர் நீங்கி இ
வையம் ஆயது எல்லாம் வளர்கின்றதே – சூளாமணி:5 339/3,4
போதுவார் புரி குழல் பொலம் கொம்பு அன்ன இ
மாதராள் வன முலைக்கு உரிய மைந்தனே – சூளாமணி:5 385/3,4
அந்தரத்து உடையது இ அவனி வட்டமே – சூளாமணி:5 389/4
கொலை தரு வேலினாய் கூறப்பட்டது இ
வலை திரை நெடும் கடல் அவனிவட்டமே – சூளாமணி:5 390/3,4
மின் அவிர் மணி முடி வேந்தர் வேந்த இ
கன்னி நின் அருளினே கருதப்பட்டனள் – சூளாமணி:5 421/1,2
அடிகளது அருளினால் அம் பொன் சாயல் இ
கடி கமழ் குழலினாள் கவினும் எய்தினாள் – சூளாமணி:5 422/3,4
கொண்டல் ஆர்ந்த பொன் என் இ குழல் கொடி குழாம் அனார் – சூளாமணி:6 477/1
இரங்கிடு சிறு புன் வாழ்க்கை இ நிலத்தவர்கட்கு என்றும் – சூளாமணி:6 522/3
மற்று இ மாண்பு உடைய நின்னை உடைய அ மன்னர்_மன்னன் – சூளாமணி:6 567/1
அம் கண் இ உலகு ஆள நாட்டிய – சூளாமணி:7 602/3
இ திசைக்-கண் இவ்வாறு இது செல்லும் நாள் – சூளாமணி:7 610/1
ஏசு_இறு அண்டம் பரவ இ வையகம் – சூளாமணி:7 625/3
என் இது விளைந்தவாறு இ தூதுவர் யாவர் என்று – சூளாமணி:7 679/1
தோளினும் தொடு கழல் வலியினானும் இ
வாளினும் பயன் எனை மயரி மாந்தர்காள் – சூளாமணி:7 685/3,4
ஏ இ பெற்றியே விளைத்திலன் ஆயின் நும் வேந்தன் – சூளாமணி:7 707/3
ஈங்கு இ மாண்பின இனையன இவை என இனிதின் – சூளாமணி:7 728/3
இது இ தாழ்வார் நிலத்து இயற்கை மேலால் பல – சூளாமணி:7 741/1
ஏந்தி நின்றன இ மலை ஆரமே – சூளாமணி:7 752/2
ஈந்த சாகைய இ மலை ஆரமே – சூளாமணி:7 752/4
பெற்ற இ உடம்பு-தன்னால் பெறும் பயன் இல்லை மன்னா – சூளாமணி:7 774/4
ஈங்கு இ வெம் கடும் கானகத்து ஈடு என – சூளாமணி:7 778/2
என்னை நும் ஈர் அலர் குஞ்சி-தம்முள் இ
துன்னிய வன துகள் துதைந்த ஆறு என – சூளாமணி:7 823/1,2
வேற்றுவன் தமர்கள் வந்து உரைப்ப எம்பி இ
ஆற்றல் சால் அடியன் சென்று அதனை நீக்கினான் – சூளாமணி:7 824/3,4
தேங்கு நீர் கடல் அம் தானை சித்திரதரன் இ வையம் – சூளாமணி:8 837/3
இணங்கிய கடல் படை பரவை இ வழி – சூளாமணி:8 954/3
இது நனி அறியுமோ இ உலகம் என்று இதயத்தோடும் – சூளாமணி:8 990/3
அணியினது ஒளிகளோ இ அணங்கினது உருவமோ இ – சூளாமணி:8 1009/3
அணியினது ஒளிகளோ இ அணங்கினது உருவமோ இ
கணி நலம் கருதலாகா கண் கவர் சோதி என்றாள் – சூளாமணி:8 1009/3,4
தேன் இவர் குழலி மற்று இ திரு நுதல் மடந்தை என்ன – சூளாமணி:8 1017/2
வாளையாம் நெடும்_கணீர் மயங்கி என்னை இ
கோளை யாம் விசும்பிடை குளிர் வெண் திங்களார் – சூளாமணி:8 1053/2,3
இன் நகை மழலை கேட்பான் என்-கொல் இ மிகை நாண் என்றான் – சூளாமணி:8 1110/4
அடிகள் இ அவனி-தன் மேல் இழிந்ததும் அணங்கோடு_ஒப்பாள் – சூளாமணி:9 1146/1
வேலை நீர் உலகின் மற்று இ வெகுளிக்கு முதல் என் என்பார் – சூளாமணி:9 1153/4
ஊழிகள் பெயர்க்கலுற்று இ உலகினை பிறிது ஒன்று ஆக்கி – சூளாமணி:9 1154/1
இற்றது இ உலகம் என்பார் எரிந்தன திசைகள் என்பார் – சூளாமணி:9 1156/1
தானவர் எனினும் இ போர் இழந்து போய் தரணி வாழும் – சூளாமணி:9 1167/1
இ படை நிலைமை ஓரான் எடுத்தெடுத்து இயம்புகின்றான் – சூளாமணி:9 1182/4
இ திறத்து இனைய என்றான் எரி மணி இமைக்கும் பூணான் – சூளாமணி:9 1184/4
இன் உயிர் தருதிரோ இ இரண்டில் ஒன்று உரை-மின் என்றார் – சூளாமணி:9 1204/4
காண்டும் இ காளை-தன் கன்னி போர் எனா – சூளாமணி:9 1209/3
தீதுரை கொணர்ந்து நம் செவிகள் சுட்ட இ
பேதையர் பிழைத்தது பொறுக்கல் வேண்டுமால் – சூளாமணி:9 1210/2,3
ஆழியும் அகலத்த திருவும் வாங்கி இ
பாழி அம் தோளினான் பால ஆக்கினால் – சூளாமணி:9 1212/1,2
வென்று வீற்றிருக்கும் இ விடலையே என – சூளாமணி:9 1216/3
இ உலகு இவர்க்கு இடம் இல்லை முன் இவர் – சூளாமணி:9 1270/3
உள்ளாதவர் உளராம்-கொல் இ உலகின் என உரையா – சூளாமணி:9 1309/3
அன்று போர் மலைந்தார் அதிர்ந்தது இ உலகம் அமர் ஒழித்து அரசரும் நின்றார் – சூளாமணி:9 1322/4
ஆர்த்தன திசைகள் அதிர்ந்தது இ உலகம் அலை கடல் கலங்கின இருளால் – சூளாமணி:9 1323/1
பொன்றும் இ உடலின் பொருட்டு – சூளாமணி:9 1356/1
முடியும் இ உலகம் நீயும் முறை தொழில் முடித்தி என்ன – சூளாமணி:9 1427/4
எழுவினம் உரைப்பின் இ எண்ணம் என்பவே – சூளாமணி:9 1508/4
மன் வாய் இ வள நகரார் மணி மாலை தொடர்ந்து ஒலிப்ப வகுத்தார் அன்றே – சூளாமணி:9 1527/4
அரக்கு_ஆம்பல் வாயினிர் இ வருநன் அலர் தாரான் மற்று அவன் சீர் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1532/4
வாய் நீல மணி ஐம்பால் இ அணங்கு வரை_அணங்கோ அன்றோ காண்-மின் – சூளாமணி:9 1536/4
நல்ல அல்ல கனி முன்னைய நாம் இ
எல்லை செல்ல உறும் என்னலும் ஆயின் – சூளாமணி:10 1577/1,2
அடி மிசை ஈன்றது இ அசோகம் என்-கொலோ – சூளாமணி:10 1591/3
ஏதிலாள் ஒருத்திக்கா என்னை செய்த இ
தீது எலாம் தேவிக்கு தெரிய செப்புவேன் – சூளாமணி:10 1594/3,4
இ நிழல் காண் என இறைஞ்சி நோக்குபு – சூளாமணி:10 1600/2
வரும்துணை பொழுதும் இ மணி சிலாதலம் – சூளாமணி:10 1601/2
மங்கையர்-தம்மை எல்லாம் மணி_வண்ணன் மருட்டி மற்று இ
கொங்கு அவிழ் குளிர் கொள் சோலை குன்றின்-நின்று இழிந்த போது – சூளாமணி:10 1668/1,2
வணங்கி இ உலகம் எல்லாம் மகிழ்ந்து கண் பருகும் நீர்மை – சூளாமணி:10 1708/1
நறு மாலை வந்து அலைப்ப நல் மேனி நோமால் நங்காய் இ பந்தாடல் நன்று அன்றாம் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/1
இறுமால் இ மின் மருங்குல் என் பாவம் என்பார் இளம் முலை மேல் ஏர் வடம் வந்து ஊன்றுமால் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/2
இ வரை அரைசு எதிர்கொள்ள எய்தினான் – சூளாமணி:10 1770/4
இ நகர்க்கு இறைவனும் எதிர்கொண்டு எய்தினான் – சூளாமணி:10 1771/4
உக்கிர மெய் குலத்து அரசன் ஒளி வேல் இ இளையவனது உருவே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1810/2
கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1811/2
அரி குலத்தார் போர் ஏறு இ அரி ஏறு போல் இருந்த அரச காளை – சூளாமணி:10 1812/2
கழை கரும்பு கண் ஈனும் கரபுரத்தார் கோமான் இ கதிர் வேல் காளை – சூளாமணி:10 1815/2
கொங்கு வார் பொழில் அணிந்த கோசலத்தார் கோமான் இ குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1819/2
பிறந்து நாம் புறம்செய்கின்ற பேதை இ உடலம்-தானும் – சூளாமணி:11 1848/1
அழுகல் இ அள்ளல் யாக்கை அகம் புறம் ஆயிற்று ஆயில் – சூளாமணி:11 1850/2
ஆனா இ மூ உலகும் ஆள் உடைய பெம்மான் அடி உறுவார் இன்மைதாம் அறிவுண்டது அன்றே – சூளாமணி:11 1908/4
எங்கண் இடர் அகலுமாறு இ நிலைமை எய்தி இருள் உலகம் நீக்கும் அருள் தருக நீ என்று – சூளாமணி:11 1912/3
மருளின் மணியும் என இ பெயர – சூளாமணி:11 1924/3
இன்னன துன்பமொடு இ விலங்கு ஆகுநர் – சூளாமணி:11 1967/1
மற்று இ விலங்கு எய்தும் மன் உயிர் மன்னா – சூளாமணி:11 1969/4
திண் பற்று உடையவர் இ உடல் சேர்வார் – சூளாமணி:11 1985/4
என்னும் இ நான்கு என எண்ணி உணர் நீ – சூளாமணி:11 1991/4
எய்த இவர் முதல் ஈர்_ஒன்பதின்மர் இ
வையம் அருள வருநர் உளரே – சூளாமணி:11 2019/3,4
ஓர்த்து இ உலகினுள் உத்தமர் மற்று அவர் – சூளாமணி:11 2022/3
இனல்_இலான் இ உரை எடுத்து செப்பினான் – சூளாமணி:12 2080/4
பண்டு இ நின்ற பணை_தோளி பாலன் பெறாமையை – நீலகேசி:1 36/1
கண்டு யாம் இ கணம் ஓடி தன்-பால் சொன்னோமாக – நீலகேசி:1 36/2
விச்சை வேறு இலன் விழு குணம் உடையன் இ விறலோன் – நீலகேசி:1 56/2
நொந்து இ தீ நிகர் நோன்பு கைவிடும் இவன் எனவே – நீலகேசி:1 58/4
வேதனை பெரிது உடைத்து அடிகள் விளிக இ பிறப்பு என உரைத்தாள் – நீலகேசி:1 73/4
இலம்படல் இன்றி இ வையகத்து ஐந்தாய் இயன்றனவே – நீலகேசி:1 77/4
மயங்கி இ மத்திம நல் உலகத்தின மற்று இவற்றுள் – நீலகேசி:1 78/2
வேமானியர் என ஐவர் இ தேவர் விரித்து உரைப்பின் – நீலகேசி:1 87/2
பெரும் படையும் சாராது இ பெண் பாவி மரம் நட்டு இங்கு – நீலகேசி:2 167/3
இருவரையும் போல்வார் இ இரு நிலத்தின் மேல் எங்கும் – நீலகேசி:2 192/3
கண் முதலா உடைய இ கருவியில் கண்டு கேட்டு – நீலகேசி:2 193/2
குறை என்னை வான் வயிற்றால் குண்டலமாகேசி இ
தறையகத்து பிறப்பு உரைத்தால் தத்துவமா கொள்வாமோ – நீலகேசி:2 198/3,4
மருதின் வாழ் பகையான இ மாந்தரே – நீலகேசி:2 213/4
நட்டு இவண் நகரிடை நகைசெய்து புகுந்த இ நல்_நுதலை – நீலகேசி:2 228/2
இ உரை இவண் என் என சொல்லினான் – நீலகேசி:3 240/3
இ பொருள்-கண் நிகழ்ச்சியும் இவை இவையாம் என விரித்து – நீலகேசி:4 289/1
இ கிரமத்து இந்திரன் இருடிகளை தேவியரை – நீலகேசி:4 290/3
குத்திய பல் குறையே அன்றியும் இ பொருள் எல்லாம் – நீலகேசி:4 292/3
இ கோள்கள் எழல் நோக்கி இவை இவையே ஆம் என்றால் – நீலகேசி:4 298/1
இ இரண்டும் வேண்டுதல் எமக்கு இல்லை எடுத்துரைப்பின் – நீலகேசி:4 311/3
ஒருங்கு இ உலகத்து உயிர்களும் என்றாள் – நீலகேசி:4 363/4
உருவ பிழம்பு அ பொருள் என்று உரைப்பன் இ பால் தயிர் மோர் – நீலகேசி:4 387/1
இற்று அது இது எனது இட்டம் என்பாய் இ இருமையினும் – நீலகேசி:4 388/2
வேறு என ஒன்று என இ வகை வேண்டுகின்றேற்கு அவை-தாம் – நீலகேசி:4 393/3
கண்டாய் இ மெய்ம்மை பிறர் காண்டற்கு அரியது என்றான் – நீலகேசி:4 398/3
இ கை வகையால் அது-தான் உளது ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 407/1
இ செய்கை எல்லாம் இகழ்வாம் பிற என்றனனே – நீலகேசி:4 416/4
மொக்கலன் சொல்லும் இ மோக்கத்தை பாழ்செய்த – நீலகேசி:4 459/2
பண்டே எனக்கு இ மயக்கம் பயந்தவன் – நீலகேசி:4 460/1
நல்லவே என நாட்டிய கந்தம் இ ஐந்தும் – நீலகேசி:5 483/1
கடன் ஆகிய கந்தம் இ ஐந்துகளும் – நீலகேசி:5 491/1
மூக்கொடு நா மெய் இ மூன்றும் தம் மூன்று புலன்களையும் – நீலகேசி:5 515/1
எண்ணும் குறி ஆவன இ ஆறும் என கொள் நீ – நீலகேசி:5 522/3
எண்ணின் உணர்வோடு குறி இ வகைய என்னில் – நீலகேசி:5 524/2
ஈண்டி நின்ற நின் இ தொடைப்பாடு எலாம் – நீலகேசி:5 527/2
இ பலாரிடை என்னை இது என்பதோ – நீலகேசி:5 548/3
இன்று இ தூய்து_அன்மை என்னை இழைத்ததோ – நீலகேசி:5 560/4
தேறி நின்ற பொழுதோடு இ ஏழு ஆம் திறத்தினாலும் – நீலகேசி:5 569/3
மயல்_அறு காட்சி இ மா தவர் என்றான் – நீலகேசி:6 669/4
இ கலியாளர் உரைத்தவும் ஏதம் எனாய் பிறவோ – நீலகேசி:6 681/4
ஆத்தன் அறிந்தன யாவையும் சொல்லலனாய்விடின் இ
சாத்தனும் யானும் அவன்-தன்னின் சால இசையுடையம் – நீலகேசி:6 683/1,2
மற்று இ மரமும் மலையும் அ மாண்பின ஆம் பிறவோ – நீலகேசி:6 685/4
அலப்பாது ஒழியேன் இ ஆசீவகனை – நீலகேசி:6 687/4
பொருள்-தாம் இ ஐந்து ஒழிய போத்தந்து உரைப்பாய் – நீலகேசி:6 690/1
இருள்-தாம் இ ஐந்தனுள் எ கூற்றதாமோ – நீலகேசி:6 690/2
இருள்-தாம் இ ஐந்தனுள் எ கூற்றும் இல்லேல் – நீலகேசி:6 690/3
இ பாவி செய்யும் இழிதகவு இது என்னோ – நீலகேசி:6 696/4
மேல் நின்ற எல்லாம் மிக நல்ல இ மெய்யுணர்ச்சி – நீலகேசி:6 725/2
மூன்றாவது ஒன்று இனி இன்றா இருந்த இ
சான்றார் அறியவும் சாற்று இனி என்றாள் – நீலகேசி:7 750/3,4
ஒன்று ஆய் பரந்து இ உலகும் அலோகமும் – நீலகேசி:7 759/1
இ வகை-தம்மை எடுத்து உரை என் செயும் – நீலகேசி:7 763/2
இ தவம் இ பொருள் தேறி யான் செயின் – நீலகேசி:8 789/3
இ தவம் இ பொருள் தேறி யான் செயின் – நீலகேசி:8 789/3
இ நெறி அமைதி_இன்று என்னும் சொல்லினாய் – நீலகேசி:8 790/2
நல்லது இ துணிவு என நயத்தில் எய்தினான் – நீலகேசி:8 820/4
என்னை இங்கு நும் பொருள் என வினவலும் இ இருந்த – நீலகேசி:9 825/1
பிறங்கி இ பிறவியில் போக்கும் மற்று இவை என்ன பேதைமையே – நீலகேசி:9 839/4
நின்ற காலத்திலும் இ நிகழ்ச்சியே – நீலகேசி:10 860/2
என்றும் இ உலகு இ தன்மைத்தே இது – நீலகேசி:10 860/3
என்றும் இ உலகு இ தன்மைத்தே இது – நீலகேசி:10 860/3
தவத்திற்கு ஒத்தன தாங்கின் இ தாபதம் – நீலகேசி:10 863/2
மாற்று இ ஐந்தினும் ஆர்_உயிர் ஆம் எனும் – நீலகேசி:10 881/3
மேல்


இஃதாம் (1)

நாடாவது இஃதாம் அதன் நல் நலம் சொல் நலத்தால் – நீலகேசி:1 11/2
மேல்


இஃதால் (2)

திரை கிளர் பரவை முந்நீர் திரைத்துக்கொண்டு ஒழுகும் இஃதால்
கிளர் உலகை தெய்வம் உண்ணிய உடன்ற ஆறே – சூளாமணி:9 1431/3,4
இஃதால் என் மெய்ம்மை கிடந்த ஆறு என்றானுக்கு – நீலகேசி:5 652/2
மேல்


இஃதினும் (1)

பகுதியில் மான் இல்லை இஃதினும் அஃது இல்லை – நீலகேசி:7 761/1
மேல்


இஃது (12)

எய்துமாயிடில் தீர்ந்திடா கொலை இஃது இரு நில முடி வேந்தே – யசோதர:5 321/2
சொன்ன வார்த்தை இஃது இருக்க சொல்லுவது – சூளாமணி:7 592/1
யோசனை எல்லை சார்ந்து பின்னை இஃது உரைக்கலுற்றான் – சூளாமணி:7 768/4
வேந்தர் உலகம்-கொல் மிசை விண்-கொல் இஃது என்று – சூளாமணி:8 1092/3
சுடு சொல் இஃது ஒழிக என்று துணை செவி புதைத்து வல்லே – சூளாமணி:9 1146/3
ஆங்கு அவன் மொழிந்த போழ்தின் அமையும் இஃது அறிவது அன்றே – சூளாமணி:9 1201/1
என்னை காவல் இஃது இல் வகை என்றான் – சூளாமணி:10 1582/3
ஏறும் பயன் இஃது என்று இனி யான் சொல்லின் – சூளாமணி:11 1998/3
போற்றி உரைத்தல் புகழ்ச்சி நிகழ்வு இஃது
ஏற்றும் இரு விசும்பு ஈர் மலர் தாரோய் – சூளாமணி:11 2012/3,4
இஃது உரைப்பவர் ஈங்கு இல்லை ஆயினும் – நீலகேசி:4 317/2
வழுக்குமேல் அ உரைக்கு மாறுகோள் இஃது ஆம் – நீலகேசி:5 655/2
என்னை பயந்தீர் இஃது என் என கேட்டனள் – நீலகேசி:7 734/1
மேல்


இஃதும் (1)

ஈண்டையே நிற்ப இஃதும் அறிகிலை – நீலகேசி:5 527/4
மேல்


இக்குவா (3)

ஏங்கு நீர் வளாகம் காக்கும் இக்குவா மன்னர்_ஏறே – சூளாமணி:8 971/1
எரி மணி வயிர பூணான் இக்குவா குலத்துள் தோன்றி – சூளாமணி:10 1784/1
இங்கு ஆரும் நிகர்_இல்லா இக்குவா குலத்து இறைவன் இருந்த கோவே – சூளாமணி:10 1802/4
மேல்


இகந்த (5)

தன் நிகர் இகந்த தோன்றல் சரண் என பரமன் பாதம் – சூளாமணி:6 544/3
எண்ணி ஆங்கு இகந்த பின்னை இறகு பெய்து எழுங்கள் போலாம் – சூளாமணி:9 1446/2
புனைவு-தான் இகந்த கோதை பொன்_அனாள் பூமி பாலர் – சூளாமணி:10 1827/1
தாது படு சண்பகம் இகந்த நறு மேனி – சூளாமணி:11 2029/1
கீழார் அலி கண் முழு செவி கிண்ணர்கள் எண்_இகந்த – நீலகேசி:1 76/3
மேல்


இகந்தவர் (1)

முன் நுகர்ந்து இகந்தவர் மூரி தானையீர் – சூளாமணி:12 2088/2
மேல்


இகந்தவன் (1)

தன் நிகர் இகந்தவன் அங்கதன் எனும் பேர் – சூளாமணி:6 444/3
மேல்


இகந்தவே (1)

நிறை நகரவர் தொழில் நினைப்பு இகந்தவே – சூளாமணி:10 1716/4
மேல்


இகந்தார் (1)

என்னும் பிறர்கள் அறிவிற்கு இகந்தார் – சூளாமணி:11 1980/4
மேல்


இகந்தார்க்கு (1)

இம்மை இகந்தார்க்கு இசையும் அதுவே – சூளாமணி:11 2003/4
மேல்


இகந்தால் (1)

அழுவ அடவி அரிதின் இகந்தால்
கிழவு எனும் எல்லை கெழீஇயினர் சார்ந்து – சூளாமணி:11 1987/2,3
மேல்


இகந்து (9)

இளமையை இகந்து மிக்க இனிய நல் குமரன் ஆகி – உதயணகுமார:1 24/1
அந்தரம் இகந்து அருள் தவத்து அரசர் தாரோய் – யசோதர:5 271/4
ஏதிலார் இடை திறம் இகந்து நின்றதே – சூளாமணி:4 223/4
இம்மையான் உடம்பு நீங்கி இகந்து போம் இயற்கையாலும் – சூளாமணி:5 356/2
நிகர் இகந்து அழகிது ஆகி நெரி வடுப்படாத வேழ – சூளாமணி:6 513/1
நினைவு-தான் இகந்து காளை வடிவு எனும் நிகளம் சேர – சூளாமணி:10 1827/2
நாம் இகந்து சேரும் சரண் பிறிது உரை-மின் என்றான் – சூளாமணி:11 1860/4
எல்லை_இல் யோனிகள் எல்லாம் இகந்து எய்தல் – சூளாமணி:11 1983/3
மருவிய மனிதரை இகந்து மற்று அவள் – சூளாமணி:12 2082/2
மேல்


இகப்பவர் (1)

என்னவாறு இகப்பவர் இன்மையால் – சூளாமணி:5 346/2
மேல்


இகல் (8)

உண்டு எனில் உளைந்து இகல் உருவ வில்லி-தன் – யசோதர:2 80/3
இகல் மாற வென்று உயர்ந்த இறைவன் என்று அறையுமே – சூளாமணி:4 183/2
இகல் மாற வென்று உயர்ந்த இறைவன் என்று அறைந்தாலும் – சூளாமணி:4 183/3
எறி-மின் எதிர் என்னொடு இகல் வல்லிர் உளராயின் – சூளாமணி:9 1283/3
கள்ளால் களி_இலனால் இகல் களம் மண்டிய செருவின் – சூளாமணி:9 1313/1
ஈன மண்ணில் இவர் காண கிடத்தல் இனிதோ இகல் வேந்தே – சூளாமணி:9 1474/4
பொரும் இகல் வேந்தர் போற்று இசைப்ப போந்து அரோ – சூளாமணி:9 1490/3
இயமரம் துவைப்ப ஏறி இகல் மன்னர் இருந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1833/2
மேல்


இகல்செய (1)

இமையவர் அரசன்-தானும் இகல்செய கருதி வந்தால் – சூளாமணி:9 1192/1
மேல்


இகலாது (1)

இகலாது உடனாகி இயைந்து உளவே – சூளாமணி:8 1078/4
மேல்


இகலி (2)

போர் இகலி ஆரமொடு பூண் மணிகள் மின்ன – சூளாமணி:9 1290/1
ஏங்கு கம்பலை இரவினும் பகலினும் இகலி
ஓங்கு நீர் வையத்து ஓசையில் போயது ஒன்று உளதே – நீலகேசி:1 27/3,4
மேல்


இகலிய (1)

புயல் திறல் இகலிய கூந்தலின் பெயர் உடை புலமையினாள் – நீலகேசி:9 831/4
மேல்


இகலின (1)

இகலின மலையொடு மாடம் என்பவே – சூளாமணி:2 41/4
மேல்


இகலினாலும் (1)

இரும் கலி படையினும் இகலினாலும் எம் – சூளாமணி:7 687/1
மேல்


இகலும் (1)

நேர் இகலும் வாள்களொடு கேடகம் நிழற்ற – சூளாமணி:9 1290/2
மேல்


இகலுறும் (1)

இகலுறும் அமளியின் மேல் எழில் மங்கை மைந்தர் தாமும் – உதயணகுமார:1 9/2
மேல்


இகலோன் (1)

யாதும் மற்று அதற்கு உவந்திலன் வியந்திலன் இகலோன்
ஓத நித்திலம் புரி வளை ஒளியவன் குறுகி – சூளாமணி:7 726/1,2
மேல்


இகவா (1)

இது அழகியது இவண் வருக என எழு புள்ளொலி இகவா
விதி வழகு உடை விரி இலையிடை வெறி விரவிய வேரி – சூளாமணி:6 437/2,3
மேல்


இகழ் (1)

ஏசுற இகழ் ஒன்று இன்றி இனி உனை காக்க என்றாள் – நாககுமார:2 60/4
மேல்


இகழ்ச்சி (1)

என்னும் உரை பெரிது ஏற்கும் இகழ்ச்சி
தன்னை வினைப்பட நீ சொல்லினாயால் – நீலகேசி:4 346/3,4
மேல்


இகழ்ச்சியில் (1)

இகழ்ச்சியில் கெடுவார்களை எண்ணுக – சூளாமணி:7 628/1
மேல்


இகழ்ச்சியின் (1)

இகழ்ச்சியின் நீப்பார் இல்லை ஈண்டு நல் பொருள் உணர்ந்தோர் – நாககுமார:1 3/2
மேல்


இகழ்ந்தனளே (1)

எம்முறை நோய்களும் செய்குப அவர் என இகழ்ந்தனளே – நீலகேசி:9 843/4
மேல்


இகழ்ந்தனன் (1)

இரதநூபுரத்தை ஆள்வான் இகழ்ந்தனன் பெரிதும் நம்மை – சூளாமணி:9 1177/3
மேல்


இகழ்ந்தாள் (1)

ஈனமொடு நாணம்_இலனோ என இகழ்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1106/4
மேல்


இகழ்ந்திடப்படுப (1)

என்னவரேனும் ஆக இகழ்ந்திடப்படுப போல் ஆம் – சூளாமணி:6 518/2
மேல்


இகழ்ந்திடும் (1)

எண்ணிலள் இகழ்ந்திடும் யாவர்-தம்மையும் – சூளாமணி:12 2083/3
மேல்


இகழ்ந்து (4)

ஏவரே போல நோக்கி இகழ்ந்து உரைத்து எழுவது அன்றே – சூளாமணி:6 519/3
ஏற்றவர் இமைப்பினும் இகழ்ந்து எறிதல் செய்யார் – சூளாமணி:9 1280/1
இன்று எனக்கு எதிராய் நீ-கொலோ பொருவாய் என்று இகழ்ந்து உரைத்தனை ஏடா – சூளாமணி:9 1322/1
ஏதிலார் என இகழ்ந்து ஒழியும் யாரையும் – சூளாமணி:12 2086/2
மேல்


இகழ்வாம் (1)

இ செய்கை எல்லாம் இகழ்வாம் பிற என்றனனே – நீலகேசி:4 416/4
மேல்


இகழ்வில் (1)

கடந்தவர்கள் தமது இகழ்வில் கடை_நரகில் வீழ்வர் – யசோதர:5 270/2
மேல்


இகழல் (2)

இந்திரன் அனைய நின் இறைமையின் அற நெறி இகழல் என்று ஆங்கு – நீலகேசி:2 231/2
சுவையே உடையம் என நீ இகழல்
அவையே பிறரால் அழிதற்கு அரிய – நீலகேசி:6 678/3,4
மேல்


இகழாதே (1)

என்று இனிது கூறும் வணிகன் சொல் இகழாதே
கன்று சினமும் கரதல படையும் மாற்றி – யசோதர:5 273/1,2
மேல்


இகழார் (1)

சிறிய என்று இகழார் பகை சென்றுசென்று – சூளாமணி:7 645/1
மேல்


இகுளை (1)

தனி வயின் இகுளை யானே தரப்படு சாரனோடு – யசோதர:2 116/1
மேல்


இங்கண் (9)

இங்கண் ஞாலம் எல்லை சென்று இலங்கு வெண்குடை நிழல் – சூளாமணி:4 138/1
இங்கண் மால் உயிர்க்கு எலாம் எளிய்ய என்று தோன்றலும் – சூளாமணி:6 501/2
இங்கண் வேந்தர்கட்கு ஏனை மான்-கண் முன் – சூளாமணி:7 600/3
ஒன்றி யாம் இங்கண் உள்ளது ஒருப்படுத்து உய்ப்ப கொண்டு – சூளாமணி:7 671/3
இங்கண் இன்னஇன்ன காண் என புகழ்ந்து இயம்பினான் – சூளாமணி:7 786/4
போல் இங்கண் அரசு இல்லை பொன் ஆர வரை மார்பன் பொலிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1811/4
இடி முரசு அதிரும் தானை அரசரோடு இங்கண் ஈண்டி – சூளாமணி:12 2120/3
என் கண்டு வந்து இங்கண் இது கொண்டாய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:4 274/4
வந்து இங்கண் நின்ற பொழுது உண்மை மறுக்கலாமோ – நீலகேசி:4 400/2
மேல்


இங்கணார்க்கும் (1)

கண்டவாறு இங்கணார்க்கும் கருதுவது அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:6 557/4
மேல்


இங்கன் (1)

இங்கன் மா தவம் எவன்-கொல் செய்ததே – சூளாமணி:7 603/4
மேல்


இங்கித (2)

இங்கித களிப்பினால் இசைந்து இனி புணர்ந்துடன் – நாககுமார:4 127/2
இங்கித மனைவி பேர் இயல் விசையை என்பளே – நாககுமார:4 142/4
மேல்


இங்கிருந்து (1)

இங்கிருந்து நீ உரைத்தால் இவன் அருள் யார் தெளிகிற்பார் – நீலகேசி:2 189/2
மேல்


இங்கு (99)

இங்கு உலகு எங்கும் ஆளும் எழில் சுதன் பெறுவள் என்றார் – உதயணகுமார:4 192/4
தந்தை என் முதல் தாம் அறிந்து இங்கு உரை – உதயணகுமார:5 270/1
இசையினால் உயிர் நீங்கியே இங்கு வந்து – உதயணகுமார:6 347/3
இங்கு இவர் என் கையில் வீணை கற்பவர்களே – நாககுமார:3 88/4
இங்கு உள மலைவாரத்தில் இரணிய குகை உண்டு என்ன – நாககுமார:3 96/2
இங்கு வந்து அரசன் ஆனாய் இனி அந்த தேவி வந்து – நாககுமார:5 150/2
இந்திர பதமும் பெற்று இங்கு வந்து அரசர் ஆகி – நாககுமார:5 152/3
இங்கு நம் உடம்பிற்கு ஏதம் எய்துவது இவரின் எய்தின் – யசோதர:1 32/2
இங்கு உலகு தொழும் முனியை யாவன் எனின் இது கேள் – யசோதர:5 274/1
உற்று இங்கு ஒர் காதல் கிளர தமிழ் நூற்கலுற்றேன் – சூளாமணி:0 3/2
மற்று இங்கு ஒர் குற்றம் வருமாயினும் நங்கள்_போல்வார் – சூளாமணி:0 3/3
என்னை-கொல் ஒருவர்-தம் மேல் ஒருவர்க்கு இங்கு உள்ளம் ஓட – சூளாமணி:2 66/3
இங்கு முன் மொழிந்தவற்கு இளைய நம்பியே – சூளாமணி:3 78/4
ஊக்கி யாம் உரைக்கின்றது இங்கு என்-கொலோ – சூளாமணி:4 129/4
மா தளிர் இங்கு இவை நுமது நிறம் கொண்டு வளர்ந்தனவே – சூளாமணி:4 176/1
இங்கு வந்தனன் ஈண்டு அளி ஈந்த பின் – சூளாமணி:5 340/2
எம் குலம் விளங்க இங்கு அருளி வந்த வெம் – சூளாமணி:5 378/1
இங்கு இவர் படைத்தனர் இழிந்தது இவ்வகை – சூளாமணி:5 393/3
இங்கு யான் இசைத்ததே அமையும் அல்லது ஓர் – சூளாமணி:5 409/2
என்னை பாவம் இங்கு இவர்களை படைத்தனன் இதுவால் – சூளாமணி:6 462/3
யாம் எம் இன் உயிர் உடையம் என்று இருப்பது இங்கு எவனோ – சூளாமணி:6 465/4
இங்கு இவன் பெருமை நீயும் அறிதியால் ஏந்தல் என்றான் – சூளாமணி:6 561/4
இங்கு நின்று போய் இழிந்த சூழலும் – சூளாமணி:7 578/1
இரிந்து பாய இங்கு ஏறுக என்றதும் – சூளாமணி:7 583/4
கை அவா சிலை காமன் இங்கு இரு – சூளாமணி:7 601/1
இங்கு இவட்கு வேறு ஏந்தல் இல் இவர் – சூளாமணி:7 604/2
இறைவனும் அருளி செய்தான் இது இங்கு விளைந்தது என்றான் – சூளாமணி:7 680/4
ஏ எனாமுன் இங்கு அழித்தனன் இவன் என தத்தம் – சூளாமணி:7 724/3
எழில் கொள் தாரோய் விரைந்து இயங்கல் இங்கு உள்ள நின் – சூளாமணி:7 739/2
வெண் நிலா விரிந்த எல்லை போலும் இங்கு ஒர் பால் எலாம் – சூளாமணி:7 791/4
ஏனை மாடு வண்டு இருந்து இருண்ட கானம் இங்கு இதற்கு – சூளாமணி:7 792/3
இங்கு நாம் இரு விசும்பிடை இயங்கலின் சிறிய ஒத்து உளவேனும் – சூளாமணி:8 876/3
இங்கு நீர் யமுனையின் இழிவது ஒத்தது – சூளாமணி:8 949/3
மண்ணிடை என்னை இங்கு ஓர் பொருள் என மதித்து வந்தது – சூளாமணி:8 970/2
யாமம் இங்கு ஒருங்குடன் அகல என்று போய் – சூளாமணி:8 1054/3
இங்கு முடி விஞ்சை என இன்ன கரைகண்ட – சூளாமணி:8 1105/2
இங்கு இவளை முன் படைத்த தேவன் என் இன் உயிரை – சூளாமணி:8 1115/3
எரி கதிர் ஆழி ஆள்வான் இனிதின் இங்கு இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:9 1137/2
மலை துணை பெருகி காட்டும் மற்று அது இங்கு எம்மனோர்க்கு ஓர் – சூளாமணி:9 1141/2
இங்கு இவன் நினக்கு நிகரோ என விசைத்தே – சூளாமணி:9 1284/3
எரி அவிர் வெகுளியார் இளைய காளை இங்கு
ஒருவன் மேல் நால்வரும் யானை ஓட்டினார் – சூளாமணி:9 1410/3,4
மன்னும் இங்கு ஓர் மத யானை நுதல் மேல் மறிந்து மணி முடி சாய்த்து – சூளாமணி:9 1476/3
இங்கு உலா விளங்கமாட்டேன் இனி என எண்ணி வெய்யோன் – சூளாமணி:9 1544/3
அஞ்சல் இங்கு அமர் தொழில் இல்லை யாவதும் – சூளாமணி:10 1588/1
போதினால் புடைத்தனன் புடைத்தலோடும் இங்கு
ஏதிலாள் ஒருத்திக்கா என்னை செய்த இ – சூளாமணி:10 1594/2,3
ஏதம் உண்டு இங்கு இனி இருப்பின் வல்லையே – சூளாமணி:10 1597/3
செறுமால் இங்கு இவை காணில் தேவிதான் என்பார் செம் கண் மால் காணுமேல் சீறானோ என்பார் – சூளாமணி:10 1756/3
இங்கு வந்து இறுத்தன என்னும் ஈட்டன – சூளாமணி:10 1777/2
இங்கு வந்து ஏறுக என்று சாற்றலும் – சூளாமணி:10 1783/2
இங்கு ஆரும் நிகர்_இல்லா இக்குவா குலத்து இறைவன் இருந்த கோவே – சூளாமணி:10 1802/4
இன்னவனது உயர் குலமும் இளமையும் இங்கு இவன் வடிவும் சொல்லவேண்டா – சூளாமணி:10 1805/1
இங்கு இவனது இட மருங்கின் எழில் வயங்கு மணி மஞ்சம் இலங்க ஏறி – சூளாமணி:10 1808/1
ஒருவாது இங்கு அ ஒளியின் உள்ள ஆகில் உலகு எல்லாம் நின் உளத்தே ஒளிக்கவேண்டா – சூளாமணி:11 1911/2
வருவாரும் வையகமும் நீயும் வேறு ஆகி மணி மேனி மாலே மயக்குவது இங்கு என்னோ – சூளாமணி:11 1911/4
நல் தவம் என்று இங்கு நாங்கள் மொழிந்தது – சூளாமணி:11 2013/3
இங்கு இருவர் செய்கை-தமை எண்ணி அறிவாய் நீ – சூளாமணி:11 2025/2
இங்கு இருவர் தேவர்கள் வளர்ப்ப இயல்கின்றார் – சூளாமணி:11 2025/4
ஒரு வழி அல்லது இங்கு உரைப்பது இல்லையே – சூளாமணி:12 2069/4
கண்டு இங்கு நாளும் கடல் வையகம் காதல் செய்யும் – நீலகேசி:0 6/1
உண்டு இங்கு ஓர் குற்றம் எனில் யானும் ஒட்டாமை உண்டோ – நீலகேசி:0 6/4
ஆசும் இங்கு இருந்து இனி என்னை எழுக என்று அயல – நீலகேசி:1 44/1
செரு மலையும் பல் படையும் செம் தீயும் வந்து இங்கு
உரும் இடியும் எல்லாம் உயிர்_அல்ல ஊறே – நீலகேசி:1 111/3,4
பெரும் படையும் சாராது இ பெண் பாவி மரம் நட்டு இங்கு
இருந்ததன் திறத்தினால் எனக்கு அரிது புகல் என்றான் – நீலகேசி:2 167/3,4
பூசல் இங்கு உடையையோ பொருள் இழவோ உயிர் இழவோ – நீலகேசி:2 168/3
நீ இலை ஆர் புதல் நடற்கு நிமித்தம் இங்கு என் என்றாள் – நீலகேசி:2 168/4
கருமம் இங்கு எவன் ஆகும் காட்டுதியேல் பெற்றிலன் முன் – நீலகேசி:2 180/2
இங்கு ஒன்றும் உருவினோடு இரண்டு என்னாய் மிக உரைத்தாய் – நீலகேசி:2 194/3
உள்ளம்-தான் நின்றவற்றை உணர்ந்து அவற்றோடு அற கெட்டு இங்கு
எள் அனைத்தும் இல் என்றால் இறப்பு அறிதல் எவன் ஆகும் – நீலகேசி:2 196/2,3
இங்கு இது என் என ஏழாய் தவசிகட்கு – நீலகேசி:3 245/3
இருக்கும் வாய் ஒருப்படுத்தி இங்கு ஈது நுனக்கு உரைத்தாரை – நீலகேசி:3 266/2
இரணியனை போல் வந்து இங்கு இடர்ப்பட்டாய் என்றானே – நீலகேசி:4 284/4
என்னாலும் வெலப்பட்டார் இருவர் உளர் இங்கு அவரை – நீலகேசி:4 285/1
உடன் இல்லை ஆயினும் ஊனம் இங்கு எவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 295/2
மாலும் இங்கு உடையையோ மயக்குவது ஒன்று உண்டனையோ – நீலகேசி:4 297/4
இழிக்குவது இங்கு இல்லாமை இதனாலே அறியன் என்றாள் – நீலகேசி:4 304/4
நம்பு ஒன்று இங்கு இவை போல நரர் தேவர் உயிர்களையும் – நீலகேசி:4 312/3
பழி இங்கு இட்டு உரைத்தால் பயன் என்னையோ – நீலகேசி:4 321/4
சடம் சொல்லி தின்பது இங்கு யார்-கண் தயாவோ – நீலகேசி:4 345/4
தந்து இங்கு உரைத்த உரை-தானும் கெடுக என்றான் – நீலகேசி:4 400/3
வெந்து இங்கு வித்தின் அனைத்து ஆகிய வீடு கண்டான் – நீலகேசி:4 400/4
நேர் இங்கு இவையும் உணராமை இற்கு என்றனனாய் – நீலகேசி:4 412/3
ஈர்த்து இங்கு உரைத்த பல தம்முள் ஒன்று இன்னது என்னாய் – நீலகேசி:4 413/3
இனையவே கருவி என்றால் இங்கு நின் உள்ளம் வையாய் – நீலகேசி:4 431/2
குடையினான் இறைவன் என்றால் குற்றம் இங்கு என்னை என்றாள் – நீலகேசி:4 446/4
இங்கு ஆடி வாழ்வனவும் ஊனாய் வந்து ஈண்டியவால் – நீலகேசி:5 470/2
உளைவது இங்கு என் செயவோ உணர்வு_இல்லாய் – நீலகேசி:5 592/2
என்றலும் இங்கு உளதோ அது-தான் எனின் – நீலகேசி:5 607/2
கதியினை நாட்டிய காட்டி எமக்கு இங்கு
அது என்னை சொல்லியவாறு உரை ஆத்தா – நீலகேசி:5 609/3,4
நீ சொன்ன நீ சொன்ன நேர்வது இங்கு என் செய்ய – நீலகேசி:5 623/2
பல இனி இங்கு படுவன கேள் நீ – நீலகேசி:5 637/4
ஓத்து உரையே இங்கு உரை என்று உரைத்தனள் – நீலகேசி:6 670/3
மால் இங்கு உடையை அது தீர்க்கும் மருந்தும் உண்டோ – நீலகேசி:6 721/4
எய்த உணர்ந்து இங்கு எடுத்து உரை என்றாள் – நீலகேசி:7 756/4
இது என என்னை இங்கு இதனோடு ஏழு எனாய் – நீலகேசி:8 813/4
என்னை இங்கு நும் பொருள் என வினவலும் இ இருந்த – நீலகேசி:9 825/1
யார் அது செய்தவர் அறியில் இங்கு உரை எனில் அங்கு ஒருவன் – நீலகேசி:9 829/1
எம்முறையாயினும் போக்குதற்கு அரிய இங்கு இவர்களை போல் – நீலகேசி:9 843/2
சொல்லற்பாலை இங்கு என்னலும் சொல்லுவான் – நீலகேசி:10 855/2
நீ இங்கு அறிந்தனை சொல் என – நீலகேசி:10 885/4
மேல்


இங்கும் (1)

இனையனவாம் மிகு செல்வம் இங்கும் ஆக்கி – சூளாமணி:10 1839/1
மேல்


இங்கே (1)

மருவிய உருவம் இங்கே மறைந்துபோம் மற்ற யாக்கை – சூளாமணி:7 776/3
மேல்


இங்ஙனம் (2)

இல் ஆகும் என்றி இவை இங்ஙனம் உண்மை இன்மை – நீலகேசி:4 402/2
இல் என்றவாறு என்று இவை இங்ஙனம் வேண்டுகின்றாய் – நீலகேசி:4 410/2
மேல்


இஙனே (1)

நிலம் மேலும் நின்று பொருவான் புகுந்த நிலை கண்டு நின்றும் இஙனே
சலமே உரைத்தி இதுவோ உன் ஆண்மை தழல்வேக என்ன எதிரே – சூளாமணி:9 1330/2,3
மேல்


இச்சித்து (1)

பிரவிச்சோதனன் இச்சித்து பெரு நகர் வளைந்தது அன்றே – நாககுமார:4 113/4
மேல்


இச்சியாள் (1)

மன்மதனை இச்சியாள் மாவியாளன் சொல்லலும் – நாககுமார:4 131/2
மேல்


இச்சை (10)

இச்சை ஆய எய்தினான் ஏந்து செம்பொன் நீள் முடி – சூளாமணி:4 139/2
இச்சை அங்கு உரைப்ப கேட்டு ஆங்கு இமையவர் இயற்கை எய்தும் – சூளாமணி:6 548/1
இச்சை என்-கண் உண்டாம் எனில் யாவரே – சூளாமணி:7 639/2
இச்சை இல்லாமையின் எல்லாம் ஒருங்கு உணரா எனினும் – நீலகேசி:5 510/1
இச்சை எல்லாத்திற்கும் வேறேல் ஒருங்குடன் எய்தும் அன்றி – நீலகேசி:5 510/2
இச்சை எல்லாத்திற்கும் ஒன்றேல் குணி பொருள் இச்சை என்றாய் – நீலகேசி:5 510/3
இச்சை எல்லாத்திற்கும் ஒன்றேல் குணி பொருள் இச்சை என்றாய் – நீலகேசி:5 510/3
பிறந்து பிறந்து நின் இச்சை கெடல் அன்றி பின் ஒன்றின் மேல் – நீலகேசி:5 511/1
எல்லா உணர்ச்சியும் இச்சை வழியால் எழும் எனலால் – நீலகேசி:5 512/1
இல்லாம் பிற நுனது இச்சையும் இச்சை முன் இன்மையினால் – நீலகேசி:5 512/2
மேல்


இச்சைகள் (1)

இச்சைகள் பிறந்தவாற்றால் இனையன நினையும் போழ்தில் – சூளாமணி:9 1157/3
மேல்


இச்சையால் (1)

இச்சையால் அன்றி இவன் முன்னை நிலை எனக்கு அரிதாம் – நீலகேசி:1 56/3
மேல்


இச்சையும் (2)

ஈவன் என்பது ஓர் இச்சையும் தோன்றுமே – நீலகேசி:2 210/4
இல்லாம் பிற நுனது இச்சையும் இச்சை முன் இன்மையினால் – நீலகேசி:5 512/2
மேல்


இசு (1)

இசு கழிந்தன பல கொலைகளும் இரங்கலிர் கொன்று அவரை – நீலகேசி:9 836/3
மேல்


இசை (44)

பேர்_இசை தத்தை ஆயம் பெரும் குழாத்து இனிதின் நோக்காள் – உதயணகுமார:4 227/4
இசை உலாம் நகரம் மிக்க இராசமாகிரியம் ஆமே – நாககுமார:1 6/4
இசை அறி குமரன் கேட்டே இளையவள் கீதம் நன்று என்று – நாககுமார:2 55/1
இன் இசை வீணை வேந்து இளையர் ஐஞ்ஞூற்றுவர் – நாககுமார:3 87/3
பாடலொடு இயைந்த பண்ணின் இசை சுவை பருகி பல் கால் – யசோதர:2 88/2
இன் இசை அவனை நெஞ்சத்து இருத்தினள் இருந்த எல்லை – யசோதர:2 97/2
என் உயிர்க்கு அரணம் நின்னோடு இன் இசை புணர்த்த காளை-தன்னின் – யசோதர:2 102/1
இவர்கள் என் இசை பாடுநர் ஆடுநர் – யசோதர:3 200/3
இசை_இலாதன யான் உற இ தலை – யசோதர:3 202/2
நன்று இனி தெளிந்தாய்_அல்லை நவில் இசை அமுத நல் யாழ் – யசோதர:4 246/2
மந்தமாருதம் துந்துபி வளர் இசை மலிந்தன மருங்கு எங்கும் – யசோதர:5 327/2
முகில் இசை என முழா முரன்று விம்மவும் – சூளாமணி:2 41/2
இசை எலாம் பெரும் சிறப்பு இயன்ற ஏற்பவர் – சூளாமணி:3 73/2
அரவ வண்டு இன் இசை பாட அருவி நீர் அளைந்து உராய் – சூளாமணி:4 172/2
காதலின் எழுவிய காமர் இன் இசை
ஏதம் இன்று எவ்வளவு இசைத்தது அவ்வளவு – சூளாமணி:4 190/2,3
ஏக மாலையவாய் இசை கைவிடா – சூளாமணி:5 337/2
ஈண்டு வந்து இசை குற்றேவல் எம் இறை அடி-கண் செய்தாய் – சூளாமணி:6 546/3
இசை_இல் கீழ்மகன் கண் இரந்து எய்திய – சூளாமணி:7 784/3
இன் இசை அமரர் பேர் கொண்டு இயன்ற மா நகரம் காக்கும் – சூளாமணி:8 843/1
மந்த இன் இசை வாங்க வனத்திடை – சூளாமணி:8 892/2
முரசு எறி இமிழ் இசை முழவொடு கழுமின – சூளாமணி:8 935/2
துளைபடு குழல் இசை துடியொடு சிறுபறை – சூளாமணி:8 936/1
வளையொடு வயிர் இசை மருவின மழை என – சூளாமணி:8 936/3
தழு மலர் கோதை நல்லார் பலாண்டு இசை ததும்ப வாழ்த்த – சூளாமணி:8 967/3
இன் இசை மகளிர் முன் சென்று எதிர்கொள எய்தினாரே – சூளாமணி:8 996/4
இன் இசை குழை வில் வீச இனிதின் அங்கு இருந்த நங்கை – சூளாமணி:8 997/3
பணி மிடற்று மொழி பயிற்றும் பைங்கிளியின் செவ்வழி இன் இசை மேல் பாட – சூளாமணி:8 1034/2
பண் இயல நரம்பு இசை மேல் பரமனையே பணி_மொழியாள் பரவாநின்றாள் – சூளாமணி:8 1036/4
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் போலும் – சூளாமணி:8 1038/2
சுரும்பு இவரி இசை பாட செம்மாந்து சுடர் உமிழ்ந்து துளும்பும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1038/3
முரைசு எறி இமிழ் இசை முழங்க கேட்டனன் – சூளாமணி:8 1052/3
வளர்த்தன மகர_யாழ் மருளி இன் இசை
தளர்த்தன கரும் கடல் தரங்க தன்னமே – சூளாமணி:8 1065/2,3
பங்கய முகத்தவர் பலாண்டு இசை பராவ – சூளாமணி:8 1093/3
பண் தான் கொண்ட பாவையார் பாடல் இசை கேட்டான் – சூளாமணி:8 1125/4
முரசு என அதிரும் பேழ் வாய் முழங்கு இசை மொழியில் சாற்றி – சூளாமணி:9 1174/2
கரு வளர் கன பொன் சோலை கறங்கு இசை பரந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1623/2
துளைபடு குழல் இசை துடியொடு ஆர்ப்பவும் – சூளாமணி:10 1714/1
வளை படு கறங்கு இசை வயிரொடு ஏங்கவும் – சூளாமணி:10 1714/2
இன் இசை முரசம் கேட்டே மெய் பெரிது இனிய கேட்டாம் – சூளாமணி:11 1869/1
பாடுவார் பலாண்டு இசை பரவுவார் பரந்து – சூளாமணி:11 1887/1
மெல் நரம்பின் இசை கேட்டும் வெறி அயர்வு கண்டு உவந்தும் – சூளாமணி:11 2043/3
மந்தார வனத்து இடையார் மணி முழவின் இசை அரங்கம் – சூளாமணி:11 2053/2
கேடு_இல் புகழ் ஆர் அவைகள் கண்டும் இசை கேட்டும் – நீலகேசி:1 17/2
நாம நல் இசை தொடுத்து நாத கீதங்களை நவிற்றும் – நீலகேசி:2 153/4
மேல்


இசை-மின் (1)

எப்படியும் இயங்குக நும் இறை_மகற்கும் இசை-மின் என்று – நீலகேசி:2 170/2
மேல்


இசை_இல் (1)

இசை_இல் கீழ்மகன் கண் இரந்து எய்திய – சூளாமணி:7 784/3
மேல்


இசை_இலாதன (1)

இசை_இலாதன யான் உற இ தலை – யசோதர:3 202/2
மேல்


இசைக்க (1)

இது நமக்கு இசைக்க என எண்ணும் எண்_இலார் – சூளாமணி:2 58/2
மேல்


இசைக்கலன் (1)

என்னை நீ முனிதி என்றிட்டு இசைக்கலன் அவற்கு இது என்றாள் – யசோதர:2 104/4
மேல்


இசைக்கிற்றியோ (1)

இன்றை பகலே இதன் மெய்ம்மை இசைக்கிற்றியோ – நீலகேசி:6 719/4
மேல்


இசைக்கு (1)

இந்திரன் ஆனை-தானும் இவன் கை யாழ் இசைக்கு மீறாது – உதயணகுமார:1 94/1
மேல்


இசைக்குவன் (1)

எத்திறத்தினும் இசைவு_இன்மை இசைக்குவன் எனவே – நீலகேசி:5 479/4
மேல்


இசைத்த (3)

ஏர் அணி இன்னியம் இசைத்த இன்பமோடு – சூளாமணி:5 373/3
குணம் நிரைத்து இசைத்த கீதம் கேட்டலும் மணி கொள் கோவை – சூளாமணி:6 543/2
ஈங்கு இரு குலத்து_உளீர்க்கும் கருமம் வந்து இசைத்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 549/3
மேல்


இசைத்தது (2)

என்று அடி பணிந்து சண்டன் இசைத்தது கடவுள் கேட்டு – யசோதர:4 246/1
ஏதம் இன்று எவ்வளவு இசைத்தது அவ்வளவு – சூளாமணி:4 190/3
மேல்


இசைத்ததே (1)

இங்கு யான் இசைத்ததே அமையும் அல்லது ஓர் – சூளாமணி:5 409/2
மேல்


இசைத்தலின் (1)

முயற்சியின் இசைத்தலின் எழுத்தினில் பதத்தினில் முடிவதனால் – நீலகேசி:9 831/1
மேல்


இசைத்தலும் (3)

தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தணப்பு_இல் கேள்வியார் – சூளாமணி:5 239/2
என்ற மாற்றம் அஃது இசைத்தலும் இளையவன் என்னே – சூளாமணி:7 705/2
என்ற மாற்றம் இசைத்தலும்
நன்றுநன்று என நக்கு மேல் – சூளாமணி:9 1352/2,3
மேல்


இசைத்தவே (2)

கைத்தல தாளமும் கலந்து இசைத்தவே – சூளாமணி:10 1715/4
இயமர தொழுதிகள் எழுந்து இசைத்தவே – சூளாமணி:10 1782/4
மேல்


இசைத்தன (1)

நூலும் நாரும் இசைத்தன ஒத்தலால் – நீலகேசி:2 207/1
மேல்


இசைத்தனம் (1)

வைத்து இசைத்தனம் மற்றதும் கூறுவாம் – சூளாமணி:7 610/4
மேல்


இசைத்தனவே (1)

தேமா நின்று எதிர்கொள்ள சிறு குயில் போற்று இசைத்தனவே
வாம் மான் தேர் மன்னற்கு மங்கலம் சொல் மகளிரை போல் – சூளாமணி:4 169/2,3
மேல்


இசைத்தனை (1)

இருபதின் மேலும் ஐந்து ஆக இசைத்தனை
அருவோடு அலோகம் அசேதனம் மூன்றில் – நீலகேசி:7 778/2,3
மேல்


இசைத்தி (1)

இனி ஆம் வகையும் இசைத்தி எனினும் – நீலகேசி:6 710/1
மேல்


இசைத்து (3)

இற்றென இசைத்து புக்கு ஆங்கு இளையவன் கழல் கை கூப்ப – சூளாமணி:8 1014/3
மன்னவற்கு ஏழ் இசைத்து எழுந்த தூரியம் – சூளாமணி:8 1055/3
ஈண்டு இன்மை உண்மை இவையாக இசைத்து நின்றேன் – நீலகேசி:4 401/2
மேல்


இசைந்த (4)

நவபதம் நல் நயம் ஆறு நவின்றாய் நீயே நல் முனிவர் மனத்து இசைந்த நாதன் நீயே – நாககுமார:1 20/1
இனிய சூதில் ஆடலுக்கு இசைந்த தேச மன்னரை – நாககுமார:2 72/1
மனத்து இசைந்த தோழரோடு வள்ளல் தீபம் சென்று நல் – நாககுமார:4 135/2
ஈங்கு இவற்கு இசைந்த கோலம் இனிதினின் இயற்றுக என்றான் – சூளாமணி:10 1626/3
மேல்


இசைந்தது (2)

செயிர்த்தவள் உரைத்த செய்கை செய்வதற்கு இசைந்தது என்றான் – யசோதர:2 144/3
இப்படித்து ஆயின் பண்டை இசைந்தது சுற்றம் என்னை – சூளாமணி:6 563/1
மேல்


இசைந்தவர் (2)

இசைந்தவர் இழிந்த பின்னை இரு நிலம் மீதில் வீழ – உதயணகுமார:1 114/2
இசைந்தவர் சொல்ல கேட்டே இன்புற தேவு ஆயிற்றே – உதயணகுமார:1 114/4
மேல்


இசைந்தனவே (1)

ஏந்து இளம் தீம் குயில் இவை நும் சொல் கற்பான் இசைந்தனவே
தேன் தளங்கு குழலீர் நும் செவ்வாயின் எழில் நோக்கி – சூளாமணி:4 176/2,3
மேல்


இசைந்தார் (1)

எண்ண சந்தங்கள் பட சுமந்து இளையவர் இசைந்தார் – சூளாமணி:6 468/4
மேல்


இசைந்து (6)

ஒத்து உடன் இசைந்து சென்றான் உதயணகுமரன்-தானே – உதயணகுமார:2 150/4
இனிய நூல் மிசை இசைந்து செல்வரும் – உதயணகுமார:6 319/4
வாரித்து இசைந்து அளிக்கும் வண் கை அம் பொன் திண்_தோளான் – நாககுமார:1 8/3
இங்கித களிப்பினால் இசைந்து இனி புணர்ந்துடன் – நாககுமார:4 127/2
ஏசு_இல் வான்_உலகு இணை_இல் இன்பத்தினில் இசைந்து உடன் இயல்கின்றார் – யசோதர:5 328/4
எவ்வ பாலும் இசைந்து உள என்பவே – சூளாமணி:8 897/4
மேல்


இசைப்ப (10)

செறி பொழில்-அதனுள் சென்று செவியினுள் இசைப்ப மன்னன் – யசோதர:4 256/3
வேழம் ஆங்கு அணிந்த பின்னை வேந்தர் போற்று இசைப்ப ஏறி – சூளாமணி:8 933/1
இவ்வழி வருக என்றது அவள் தமர் இசைப்ப கேட்டு – சூளாமணி:8 983/2
பொரு நல் வய வேந்தர் போற்றி இசைப்ப வந்தான் – சூளாமணி:9 1465/2
பொரும் இகல் வேந்தர் போற்று இசைப்ப போந்து அரோ – சூளாமணி:9 1490/3
பொரு மாலை வேல் அரசர் போற்று இசைப்ப பூவின் – சூளாமணி:9 1518/1
யாழ் அகவி மணி வண்டும் அணி ஞிமிறு மதுகரமும் இசைப்ப செய்ய – சூளாமணி:9 1528/2
ஏழையர் கவரி வீச எழில் நகர் இசைப்ப சென்றான் – சூளாமணி:10 1787/4
மன் ஏர் செய் அயில் நெடும் கண் மங்கைமார் போற்று இசைப்ப மாடம் புக்காள் – சூளாமணி:10 1799/4
எண் திசையும் பரந்து இசைப்ப ஈது உனக்கே தெரியாதோ – நீலகேசி:4 282/2
மேல்


இசைப்பார் (1)

பல மாண்ட கலன் அணிந்து பலாண்டு இசைப்பார் பாடுவார் – சூளாமணி:11 2049/2
மேல்


இசைப்பித்தானே (1)

எஞ்சல்_இல் புகழினானுக்கு இன்னணம் இசைப்பித்தானே – சூளாமணி:9 1136/4
மேல்


இசைப்பின் (1)

எத்திசையவர்களும் இசைப்பின் ஏகம் நீ – நீலகேசி:8 796/2
மேல்


இசைய (2)

வெருள்செய் வினை தரு துயரம் விளையும் நிலம் இசைய
தெருளின் எழு வகை நரக குழிகள் இவை தாரோய் – யசோதர:5 287/3,4
நிலை மிசை அலங்கல் மார்பு இசைய கேட்டும் ஓர் – சூளாமணி:9 1214/2
மேல்


இசையப்பெறின் (1)

இன்னவாறு இசையப்பெறின் யாவரும் – சூளாமணி:5 346/1
மேல்


இசையால் (2)

ஆயோ என மொழியும் அ மழலை இன் இசையால்
போய் ஓங்கு பூம் சோலை வாழும் புன கிளிகள் – சூளாமணி:10 1657/2,3
சோலை-வாய் மலர் அணிந்த சூழ் குழலார் யாழ் இசையால் துளை கை வேழம் – சூளாமணி:10 1813/3
மேல்


இசையில் (1)

கலவர்-தம் சிறுபறை இசையில் கைவினை – சூளாமணி:1 34/1
மேல்


இசையின் (1)

பா அலர் இசையின் தோன்ற பாடுபு பயின்ற அன்றே – சூளாமணி:3 99/4
மேல்


இசையினால் (1)

இசையினால் உயிர் நீங்கியே இங்கு வந்து – உதயணகுமார:6 347/3
மேல்


இசையுடையம் (1)

சாத்தனும் யானும் அவன்-தன்னின் சால இசையுடையம்
நாத்-தனை ஆட்டி ஓர் நன்மை கண்டாலும் நினக்கு உரைத்தும் – நீலகேசி:6 683/2,3
மேல்


இசையும் (6)

கிளைத்தலை இருவர் கற்ற கிளர் நரப்பு இசையும் கீதம் – உதயணகுமார:1 81/1
இசையும் நல் பாரிசாத இன மலர் காவும் சூழ்ந்த – நாககுமார:1 6/2
திசை உலாம் இசையும் திருவும் நிலாய் – யசோதர:1 6/1
மாட வாய் மணி முழா இசையும் மங்கையர் – சூளாமணி:2 43/1
தண்டினது ஒலியும் தங்கள் ஆர்ப்பு இசையும் தயங்கு தார் ஆரமும் விரவி – சூளாமணி:9 1324/2
இம்மை இகந்தார்க்கு இசையும் அதுவே – சூளாமணி:11 2003/4
மேல்


இசையொடு (1)

புள் இமிழ் இசையொடு புகுந்து போம் வழி – சூளாமணி:8 1064/2
மேல்


இசையோ (1)

என்னும் உரையாய் துயில்கோடல் இசையோ எங்கள் பெருமானே – சூளாமணி:9 1476/4
மேல்


இசைவர் (1)

இனியவர் எவ்வழி இசைவர் அவ்வழி – சூளாமணி:8 1048/3
மேல்


இசைவனவே (1)

இடையிடை இரவொடு பகல் இசைவனவே – சூளாமணி:8 938/4
மேல்


இசைவு (6)

இசைவு_இலாத இராசபுரம் அதே – யசோதர:1 6/4
எண்களுக்கு இசைவு_இலாத இறைவியாம் இவள்-தன் செய்கை – யசோதர:2 154/1
கண்களுக்கு இசைவு இலாத கடையனை கருதி நெஞ்சின் – யசோதர:2 154/2
போது இசைவு ஆற்றல் பொன்று தறுகட்பம் – சூளாமணி:11 1995/1
தெருள்_இலார்க்கு இசைவு_இலள் திருவின் செல்வியே – சூளாமணி:12 2081/4
எத்திறத்தினும் இசைவு_இன்மை இசைக்குவன் எனவே – நீலகேசி:5 479/4
மேல்


இசைவு_இலள் (1)

தெருள்_இலார்க்கு இசைவு_இலள் திருவின் செல்வியே – சூளாமணி:12 2081/4
மேல்


இசைவு_இலாத (2)

இசைவு_இலாத இராசபுரம் அதே – யசோதர:1 6/4
எண்களுக்கு இசைவு_இலாத இறைவியாம் இவள்-தன் செய்கை – யசோதர:2 154/1
மேல்


இசைவு_இன்மை (1)

எத்திறத்தினும் இசைவு_இன்மை இசைக்குவன் எனவே – நீலகேசி:5 479/4
மேல்


இசோதரன் (5)

எரி மணி இமைக்கும் பூணான் இசோதரன் இரு நிலத்துக்கு – யசோதர:2 85/1
இனையன நினைவு-தம்மால் இசோதரன் நகரம் எய்தி – யசோதர:2 149/1
இறப்பு_அரும் துறக்கத்தில் இசோதரன்
சிறக்க என்றனர் தீவினையாளரே – யசோதர:3 185/3,4
அன்று மன்னன் இசோதரன் அன்னையோடு – யசோதர:3 196/2
இன் இளங்குமரன் நாமம் இசோதரன் என்பது ஆகும் – யசோதர:4 260/4
மேல்


இசோதரனொடு (1)

எண்ணம்_இல் இசோதரனொடு அன்னை இவர் முன் நாள் – யசோதர:5 297/1
மேல்


இசோமதி (8)

ஏர் அணி ஆர மார்பன் இசோமதி இறைமை எய்தி – யசோதர:2 159/2
மயரி ஆகும் இசோமதி மன்னவன் – யசோதர:3 165/3
ஆயும் ஆறு அறியாத இசோமதி
நாயை எற்றினன் நாய் பெய் பலகையால் – யசோதர:3 175/3,4
கறித்து இசோமதி இ புவி காக்க ஓர் – யசோதர:3 185/2
இ தலத்து இறையான இசோமதி
மத்த யானையின் மன்னவன் என் மகன் – யசோதர:3 197/3,4
இணர் ததை பொழிலின் உள்ளால் இசோமதி என்னும் மன்னன் – யசோதர:4 227/1
இன்னும் ஈது ஐய கேட்க இசோமதி தந்தை ஆய – யசோதர:4 250/1
இன்னணம் அரச செல்வத்து இசோமதி செல்லும் நாளுள் – யசோதர:4 259/1
மேல்


இசோமதிக்கு (1)

அனசனம் அமர்ந்த சிந்தை அரும் தவன் இசோமதிக்கு
தனயர்கள்-தம்மை நோக்கி தரியலீர் சரியை போ-மின் – யசோதர:5 319/1,2
மேல்


இஞ்சி (15)

இஞ்சி மூன்று உடைய கோமான் எழில் வீரநாதன் இந்த – உதயணகுமார:1 5/1
இஞ்சி மிக்கு எழுந்தே ஓங்கி இலங்கிய அமரலோகம் – உதயணகுமார:1 8/1
இஞ்சி வாய்தலின் எய்தி நின்றதே – உதயணகுமார:6 327/4
கிடங்கு அருகு இஞ்சி ஓங்கி கிளர் முகில் சூடி செம்பொன் – நாககுமார:1 7/1
இஞ்சி சூழ் புரத்து மேல்-பால் இலங்கிய விபுலம் என்னும் – நாககுமார:1 11/1
இஞ்சி மூன்று இலங்கும் பூமி ஏழிறை இருக்கை வட்டம் – நாககுமார:1 11/3
கலிங்கம் என்னும் நாட்டினுள் கனகமய இஞ்சி சூழ்ந்து – நாககுமார:4 140/1
இஞ்சி மஞ்சினை எய்தி நிமிர்ந்தது – யசோதர:1 7/1
இஞ்சி சூழ் அணி நகர் இருக்கை நாடது – சூளாமணி:1 7/2
அம் சுடர் இஞ்சி ஆங்கு ஓர் அகழ் அணிந்து அலர்ந்த தோற்றம் – சூளாமணி:2 38/3
இஞ்சி சூழ் எரி பொன் மாடத்து இந்திரன் மிசைந்த நாம – சூளாமணி:5 329/1
இணங்கு இணர்வன இஞ்சி எரி பொன் புடை இஞ்சி – சூளாமணி:7 751/3
இணங்கு இணர்வன இஞ்சி எரி பொன் புடை இஞ்சி
மணம் கமழ்வன மருதம் வரை அயல் வன மருதம் – சூளாமணி:7 751/3,4
இஞ்சி சூழ் நகர் அணி இருக்கை எய்தினார் – சூளாமணி:10 1725/4
இஞ்சி மாட்சியும் எல்லை_இல் செம்மலும் – நீலகேசி:3 232/2
மேல்


இஞ்சியுள் (1)

கன்னி தாதை கண் ஆர் நகர் இஞ்சியுள்
கன்னிமார் பலர் காக்கும் கடையது ஓர் – சூளாமணி:8 899/2,3
மேல்


இட்ட (13)

ஆன தன் நாமம் இட்ட ஆழி மோதிரத்தை ஈந்தே – உதயணகுமார:4 206/1
இட்ட நன் மாரன் அம்பால் இருவரும் மயக்கமுற்று – உதயணகுமார:5 257/2
இட்ட வில் இரட்டையும் இரண்டு கெண்டை போல்பவும் – சூளாமணி:6 483/1
வார் கலந்து இலங்கு கொம்மை வன முலை மகளிர் இட்ட
ஏர் கலந்து எழுந்த தூம வியன் புகை கழுமி நானம் – சூளாமணி:6 506/1,2
மை பருகும் நெடும்_கண்ணார் மணி மாடம் மிசை இட்ட வளை வாய் பாண்டில் – சூளாமணி:8 1033/1
தாளிலே இட்ட பின்றை தவிர்க நின் சீற்றம் என்றான் – சூளாமணி:9 1168/4
இட்ட வாள் கரம் – சூளாமணி:9 1303/1
இட்ட வாள் இறுத்த பின் – சூளாமணி:9 1373/1
ஏகாயம் இட்ட வெண் துகிலின் மகளிர் உழை நின்று ஏத்த – சூளாமணி:9 1534/2
இட்ட தளை-தம்மொடு இரு தோளும் இடை வீக்கி – சூளாமணி:10 1617/1
இனையவே சொல்லி இட்ட தலையராய் – நீலகேசி:3 239/1
இருத்தல் நிற்றல் அன்றியும் இட்ட கூறை எய்தலும் – நீலகேசி:4 355/2
இட்ட நீ பல உரைத்தனை இவற்றுள் ஒன்று ஒழிய – நீலகேசி:5 482/1
மேல்


இட்டத்திற்கு (1)

இட்டத்திற்கு அவனை ஆங்கே இயைவித்தவாறும் கூடற்கு – யசோதர:2 115/3
மேல்


இட்டத்தை (1)

இருள் உடைந்த கூந்தலாள் இட்டத்தை எண்ணுவான் – நீலகேசி:4 283/4
மேல்


இட்டம் (4)

இற்று அது இது எனது இட்டம் என்பாய் இ இருமையினும் – நீலகேசி:4 388/2
இன்மை முடியின் என் இட்டம் உரைப்பினும் கெட்டது என்னோ – நீலகேசி:5 501/2
இட்டம் இவற்றோடு இயையலது என்றாள் – நீலகேசி:5 618/4
இட்டம் ஆவது இது என கேட்டவள் – நீலகேசி:10 861/1
மேல்


இட்டமாய் (1)

இட்டமாய் வந்து இழிந்தது போலுமே – சூளாமணி:8 894/4
மேல்


இட்டமும் (1)

இட்டமும் காட்டுவன் ஈங்கு இது போல – நீலகேசி:5 577/4
மேல்


இட்டமே (1)

எவன் ஆகும் என்று எமது இட்டமே உரைத்தியால் – நீலகேசி:4 308/3
மேல்


இட்டன்றே (1)

வெம் சுடர் விரியும் முந்நீர் வேதிகை மீது இட்டன்றே – சூளாமணி:2 38/4
மேல்


இட்டனர் (2)

தில_பொறியின் இட்டனர் திரிப்புவும் நெருப்பின் – யசோதர:5 294/1
கொலை கழுவின் இட்டனர் குலைப்பவும் உருக்கும் – யசோதர:5 294/3
மேல்


இட்டனர்கள் (1)

சூழ்ந்து துகையா எரியுள் இட்டனர்கள் சுட்டார் – யசோதர:5 289/2
மேல்


இட்டனன் (2)

ஏற்ற வகையினில் இட்டனன் இலங்கு வத்தவராசனே – உதயணகுமார:3 182/4
வாளை இட்டனன் – சூளாமணி:9 1302/4
மேல்


இட்டு (16)

பிங்கல கடகர் என்று பேர் இனிது இட்டு மன்னன் – உதயணகுமார:1 26/1
திரு மயிர் எண்ணெய் இட்டு திறத்தினன் நீரும் ஆடி – உதயணகுமார:1 96/2
இட கண் நீக்கி இட்டு மிக்கு இயல்புடன் கொடுத்து உடன் – உதயணகுமார:2 131/2
இட்டு இடை துவளவும் இனிய பந்து அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 232/4
பால் மர தொட்டில் இட்டு பரவியும் தவழ்ந்தும் மூன்றாம் – உதயணகுமார:5 254/2
இட்டு இடை மாதை தந்தே இன்புற புணர்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 257/4
ஆடை முன் உடீஇயது இட்டு ஓர் அம் துகில் அசைத்தல் ஒன்றோ – யசோதர:1 44/1
பெருகு எரியின் இட்டு உருகும் இதுவும் இனிதே என்று – யசோதர:5 291/2
மலைகளை மறித்து மற்றோர் மறி கடல் நடுவண் இட்டு அ – சூளாமணி:9 1148/1
அம் பொன் கோவை பல் மணி மின் இட்டு அரை சூழ – சூளாமணி:10 1740/2
பேரா வென்றிக்கு ஒன்றியவாறு பெயர் இட்டு
சீர் ஆர் ஓகை விஞ்சையர் சேணி செல விட்டு – சூளாமணி:10 1745/2,3
மலங்க நின்று தன் மடல் நெடு மயிர் கை இட்டு உயிர்க்கும் – நீலகேசி:1 51/4
மழிக்கும் ஆறும் தலைகளை மை இட்டு
விழிக்கும் ஆறும் வினைய விதியினால் – நீலகேசி:3 238/3,4
வீ உடம்பு இட்டு உயிர் சென்று வினை உடம்பும் உளதாக – நீலகேசி:4 309/1
பழி இங்கு இட்டு உரைத்தால் பயன் என்னையோ – நீலகேசி:4 321/4
அத்து இட்டு ஆடை கோடலும் அமையும் என்ன நீங்கலும் – நீலகேசி:4 356/1
மேல்


இட்டே (1)

ஐயதாம் அதிசயமுற அடங்கினன் உடம்பினை இவண் இட்டே
மையல் வானிடை அனசனர் குழாங்களுள் வானவன்-தான் ஆகி – யசோதர:5 324/2,3
மேல்


இட (14)

இட கண் நீக்கி இட்டு மிக்கு இயல்புடன் கொடுத்து உடன் – உதயணகுமார:2 131/2
தங்கிய தவழ் ஒளி தடாவி வில் இட
மங்கல உழைக்கலம் மருங்கு சேர்ந்தன – சூளாமணி:3 88/1,2
வீங்கு ஒளி மணி குழை மிளிர்ந்து வில் இட
ஈங்கு இவை மொழிந்தனன் இறைவன் என்பவே – சூளாமணி:5 241/3,4
விலங்கு வார் குழை மிளிர்ந்து வில் இட
கலந்து மா மணி கடகம் மின்செய – சூளாமணி:7 574/1,2
வளமா நிலை மேதி மருப்பின் இட
இள வாழை நுதி கமழ் தேன் ஒழுகி – சூளாமணி:7 804/1,2
அலர் மிசை இளையவர் அடி இட அடி இடம் – சூளாமணி:8 948/1
அடியும் இட ஆம் இடம் இன்று இலகும் – சூளாமணி:8 1073/2
தோளும் அங்கு இட வயின் துடித்த வீரர் கை – சூளாமணி:9 1218/3
எள்ளுநர்க்கு இட வயின் துடித்த ஏழையர் – சூளாமணி:9 1223/3
மன்னவன்-தன் மட மகளே மற்று இவனுக்கு இட மருங்கின் மஞ்சம் சேர்ந்து – சூளாமணி:10 1805/2
இங்கு இவனது இட மருங்கின் எழில் வயங்கு மணி மஞ்சம் இலங்க ஏறி – சூளாமணி:10 1808/1
எல்லை_இல் மலர் ஏந்தி இறைவனது இட வகைக்கு எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 150/4
எண்-தனை ஆக்கி இட வகையுள் பொருள் ஈறு சொல்லி – நீலகேசி:6 716/1
வல முறை இட முறை வருதல் காட்டுகோ – நீலகேசி:8 791/4
மேல்


இடக்கரும் (1)

கைகளும் காலும் இரு சார் இடக்கரும்
எய்திய வாக்கும் மற்று இந்தியம் ஆம் எனின் – நீலகேசி:7 756/1,2
மேல்


இடக்கு (1)

தீர்த்து இவண் வாரல்_இன்மை சேர்வு இடக்கு உண்மை ஆமோ – நீலகேசி:4 426/2
மேல்


இடக்கை (1)

இல்லை வலக்கை இடக்கை வகையால் அது என்றும் – நீலகேசி:4 406/1
மேல்


இடங்கர் (1)

சந்திர முன் மதி ஞமலி நாகமொடு இடங்கர்
வந்து மறி மயிடமுடன் வாரணமும் ஆகி – யசோதர:5 299/1,2
மேல்


இடங்கரும் (1)

வந்து இடங்கரும் ஆகிய ஆடு-அது – யசோதர:3 205/2
மேல்


இடங்கள் (7)

எவ்வ மாடும் இன்ன போல் இடங்கள் இன்பம் ஆக்கலால் – சூளாமணி:4 136/3
போதுக என்று இடங்கள் காட்டுகின்ற போல் பொலிந்தவே – சூளாமணி:6 491/4
அலங்கு இணர் அணிந்த விஞ்சை அரிவையர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 763/1
இலங்கு ஒளி மகர பைம் பூண் இயக்கியர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 763/3
ஆய் நிழல் துளும்பு அ வானோர் அசதியாடு இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 764/2
எழில் மணி சுடர் கொள் மேனி இமையவர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 765/1
இடங்கள் இன்றி விசும்பு எல்லாம் இருள ஈர்க்கோடு ஈர்க்கு உதைய – சூளாமணி:9 1342/3
மேல்


இடங்கொடா (1)

எல்லாம் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடா அன்றே – நீலகேசி:6 698/4
மேல்


இடங்கொடுத்தல் (1)

எப்பொருளும் ஒன்று ஒன்றிற்கு இடங்கொடுத்தல் இரும்பு உண் நீர் – நீலகேசி:4 310/1
மேல்


இடத்தது (2)

கேடகம் இடத்தது வலக்கை கிளர் ஒள் வாள் – சூளாமணி:9 1282/1
வலம்புரி வலத்தது ஆக இடத்தது ஓர் வயிர வல் வில் – சூளாமணி:9 1437/3
மேல்


இடத்தாய் (1)

சுணங்கு எழு தட துணை முலை சுமை இடத்தாய்
வணங்கியும் நுணங்கியும் வருந்திய மருங்கிற்கு – சூளாமணி:6 452/2,3
மேல்


இடத்தார் (1)

அழுதும் சாப அகல்_இடத்தார் இவன் – நீலகேசி:10 889/2
மேல்


இடத்தால் (2)

நேர் இடத்தால் பன்மை எய்தி உருவு ஆம் நெறியும் என்றாள் – நீலகேசி:4 397/4
மெச்சி இடத்தால் பிறிது_இன்மை விளம்புகின்றாய் – நீலகேசி:4 416/1
மேல்


இடத்தினது (1)

எல்லா நிதியும் இயன்ற இடத்தினது
எல்லா அமரர் கணமும் இராப்பகல் – சூளாமணி:5 280/2,3
மேல்


இடத்து (2)

சிலை இடத்து_உடையார் கணை வலத்து_உடையார் சிலர் நின்று செய்வது ஈங்கு என்னோ – சூளாமணி:9 1318/3
திரண்டனவாய் தம்முள் சென்று உடன் தீண்டும் இடத்து அவை-தாம் – நீலகேசி:4 396/2
மேல்


இடத்து_உடையார் (1)

சிலை இடத்து_உடையார் கணை வலத்து_உடையார் சிலர் நின்று செய்வது ஈங்கு என்னோ – சூளாமணி:9 1318/3
மேல்


இடத்தும் (1)

நான்முகன் வலத்து நல் இடத்தும் ஒரு காவல் – சூளாமணி:8 1097/1
மேல்


இடத்தை (1)

ஈட்டினான் உலோகனது இடத்தை எய்தினாள் – நீலகேசி:8 783/4
மேல்


இடத்தையும் (1)

இடம் கொண்ட இன்பம் உம்பர் இடத்தையும் எச்சும் அன்றே – நாககுமார:1 7/4
மேல்


இடந்திட (1)

இலங்கு மால் வரை இறுவரை தடம் குத்தி இடந்திட இரு பாலும் – சூளாமணி:8 883/3
மேல்


இடபகற்கு (1)

இடபகற்கு தன் உரை இனிது வைத்து உரைத்து பொன் – உதயணகுமார:2 127/1
மேல்


இடபகற்கும் (1)

இயைந்த நல் இடபகற்கும் இனிய புட்பகத்தை சூழ்ந்த – உதயணகுமார:4 207/2
மேல்


இடபகன் (2)

உருமண்ணுவாவினுடன் இடபகன் சயந்தியும் – உதயணகுமார:1 68/1
உருமண்ணு இடபகன் யூகி நல் வயந்தகன் – உதயணகுமார:6 358/1
மேல்


இடபகனும் (1)

துணை வயந்தகனும் தொல் சீர் இடபகனும் என்ப ஆமே – உதயணகுமார:1 28/4
மேல்


இடம் (48)

இடம் கொண்ட இன்பம் உம்பர் இடத்தையும் எச்சும் அன்றே – நாககுமார:1 7/4
சண்டமாரி-தனது இடம் எய்தினான் – யசோதர:1 18/4
இடம் கழித்து ஒழிவு_இல் இன்ப_கடலினுள் மூழ்கினானே – யசோதர:2 92/4
தயங்கு ஒளி மாலை சூட்டி தன் இடம் அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:3 106/4
எரி அணிந்த இளம் பிண்டி இணர் ஆர்ந்த இடம் எல்லாம் – சூளாமணி:4 174/1
ஆழியால் அகல் இடம் வணக்கி ஆண்டவன் – சூளாமணி:5 398/1
பொழில் கடவுள் பொன் இடம் இது என்னை புகுமாறு என்று – சூளாமணி:6 442/3
அங்கு அவர் வழிக்-கண் தோன்றி அகல் இடம் வணங்க நின்ற – சூளாமணி:6 561/3
ஊடலுற்று இடம் பார்த்து உளள் ஆயினாள் – சூளாமணி:7 621/4
ஓங்கு தானையோடு உலாப்போந்த இடம் சென்று ஈது உரைத்தார் – சூளாமணி:7 701/4
இரவாய் இருள்செய் இடம் மேய் இடமே – சூளாமணி:7 745/4
இளையாரை இனையவே இனையவே இடம் எல்லாம் – சூளாமணி:7 747/4
சூர்_அர_மகளிர் வாழும் இடம் இவை சுடர்ப எல்லாம் – சூளாமணி:7 759/4
அன்றைக்கன்று அலற கொன்று உண்டு அகல் இடம் பிளப்ப சீறி – சூளாமணி:7 772/2
இயலிய வள நகர் இடம் இடம் இலவே – சூளாமணி:8 942/4
இயலிய வள நகர் இடம் இடம் இலவே – சூளாமணி:8 942/4
அலர் மிசை இளையவர் அடி இட அடி இடம்
இலை மிசை இயல்பவர் இயல்புகள் எழில் நலம் – சூளாமணி:8 948/1,2
இடம் சிறை இளம் பெடைக்கு ஈந்து பார்ப்பின் மேல் – சூளாமணி:8 1061/1
அடியும் இட ஆம் இடம் இன்று இலகும் – சூளாமணி:8 1073/2
எண் திசையும் எங்கும் இடம் இன்றி மிடைவுற்றார் – சூளாமணி:8 1086/3
எங்கும் இடம் இன்றி எழில் விஞ்சையர் இழிந்தார் – சூளாமணி:8 1090/3
ஆய்ந்த மறை ஓதி அதன் ஆர் இடம் அறிந்தான் – சூளாமணி:8 1095/4
என்று இவை எங்கும் இடம் பிறிது இன்றி – சூளாமணி:9 1230/2
இ உலகு இவர்க்கு இடம் இல்லை முன் இவர் – சூளாமணி:9 1270/3
சென்று போர் படும் இடம் திசைகள் இன்மையால் – சூளாமணி:9 1271/2
புரையார் இடம் மறையும் இது பொருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1314/4
எண் இடை இடும் இடம் இன்றி எங்கணும் – சூளாமணி:9 1393/3
நெதி சொரி சங்கம் ஏந்தி நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டு – சூளாமணி:9 1438/1
நீல மா மணி குன்று ஒப்பான் நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டான் – சூளாமணி:9 1442/4
சந்து மாவொடு தடாய் இடம் எல்லாம் – சூளாமணி:10 1578/1
இடம் கழி மகளிர் சூழ இந்திரன் இருந்தது ஒத்தான் – சூளாமணி:10 1625/4
கால் இயங்கிட இடம் காண்கிலார் அரோ – சூளாமணி:11 1884/4
ஊடுதான் வியல் இடம் உள்ளது இல்லையே – சூளாமணி:11 1887/4
நையா நரகர் இடம் இவை நாறினும் – சூளாமணி:11 1945/3
அடியிடும் இடம் இன்று ஆகி மூடி ஆகாயம் எல்லாம் – சூளாமணி:12 2121/3
புனை அவிர் சுடர் ஒளியார் புகழ்ந்து தத்தம் இடம் புக்கார் – சூளாமணி:12 2126/4
தீமைக்கே இடம் ஆயது ஓர் செம்மலை உடைத்தே – நீலகேசி:1 29/4
வணங்கி வந்து இடம் வலம்கொண்டு வழிபடு பொழுதில் – நீலகேசி:1 60/1
வேயே புரை தோளாய் மிக்க இடம் எங்கும் – நீலகேசி:1 115/2
இடம் கொள் இன்னா வினை எல்லாம் எரிக்கும் வாயில் விரித்தோய் நீ – நீலகேசி:1 139/2
இந்திரனே போன்று இருந்த இறை_மகனது இடம் எய்தி – நீலகேசி:2 166/2
ஏந்தி வெம் படையால் எறிந்தாற்கு இடம்
போந்து கொண்டதும் பொய்யினுள் பொய் அன்றோ – நீலகேசி:2 219/3,4
புக்கு இடம் கொண்டு அடங்குதலே போலவும் தந்தை தாய் – நீலகேசி:4 310/2
ஓர் இடம் ஆய முதற்பொருட்கு உள்ளும் புடையும் சொல்லி – நீலகேசி:4 397/1
பேர்_இடம் ஆக்கி பிளப்பன் எனவும் பிதற்றுகின்றாய் – நீலகேசி:4 397/2
ஆர் இடம் ஆய அறிவிற்கும் இன்னணம் ஆதலினால் – நீலகேசி:4 397/3
பிறப்பதை வீடும் என்னேன் அ இடம் பேர்ப்பு_இன்று என்னேன் – நீலகேசி:4 427/1
மிக்க இடம் பெரும் வெள்ளிடையால் இது – நீலகேசி:5 605/2
மேல்


இடம்கழி (1)

இடம்கழி தொழில் ஒழிந்து இளையர் துஞ்சினார் – சூளாமணி:8 1059/4
மேல்


இடம்கொள (1)

காமவேள் இடம்கொள அருளி கண் ஒளிர் – சூளாமணி:4 207/2
மேல்


இடம்பக (1)

இடம்பக_மகள் இவள் பெரிதும் இராசபுத்திரி அலள் எனவே – நீலகேசி:1 64/4
மேல்


இடம்பக_மகள் (1)

இடம்பக_மகள் இவள் பெரிதும் இராசபுத்திரி அலள் எனவே – நீலகேசி:1 64/4
மேல்


இடமதாய (1)

பாவி-தன்னோடு மன்னன் படு கொலைக்கு இடமதாய
தேவி-தன் இடை சென்று எய்தி சிறப்பொடு வணக்கம்செய்தே – யசோதர:2 145/2,3
மேல்


இடமாக (1)

அல் இருள் கூர் சுடுகாட்டு இடமாக
பல் வினையும் பறிப்போய் நின் பாதம் – நீலகேசி:1 141/2,3
மேல்


இடமாட்டா (1)

செய்ய தன சீறடிகள் செவ்வன் இடமாட்டா
அ மயிலின் நாண்-அதனை யாவர் அறைகிற்பார் – சூளாமணி:8 1103/3,4
மேல்


இடமாம் (1)

இறைவன் உறையும் இடமாம் எனலும் – நீலகேசி:5 464/4
மேல்


இடமே (5)

இணர் கொண்டு எதிர் எழு தென்றலின் எதிர்கொண்டது அ இடமே – சூளாமணி:6 438/4
இரவாய் இருள்செய் இடம் மேய் இடமே – சூளாமணி:7 745/4
பீழை பதகர் பிறக்கும் இடமே – சூளாமணி:11 1927/4
இரு ஆறின் கூட்டமும் தீது என்பது எம் இடமே
மருவாதாய் உரைத்ததனை மனம்கொள்ளா அது அன்றி – நீலகேசி:4 305/2,3
எரிவன மணி இது எம் இறைவனது இடமே – நீலகேசி:4 453/4
மேல்


இடர் (16)

பெரும நீர் உண்ண காட்டி பேர்_இடர் தீர்த்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 244/4
இன்னம் ஓர் இடர் வந்தாலும் என்னை நீர் நினைக்க என்று – உதயணகுமார:5 245/1
ஏக நல் தினத்தின் நன்று இடர் பசி ஆயிற்று அன்றே – நாககுமார:5 148/4
தேவி எம் இடர் சிந்துக என்று அரோ – யசோதர:1 19/4
இன்று உயிர் கொன்ற பாவத்து இடர் பல விளையும் மேலால் – யசோதர:2 141/3
எனை வினை உதயம்செய்ய இடர் பல விளைந்த என்-பால் – யசோதர:2 143/3
இறந்து அலை மயங்கு நீர் வாழ் உயிர்க்கு இடர் எல்லை உண்டோ – சூளாமணி:5 263/2
எங்கண் இடர் அகலுமாறு இ நிலைமை எய்தி இருள் உலகம் நீக்கும் அருள் தருக நீ என்று – சூளாமணி:11 1912/3
எண்களையின்று இடர் எய்தும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1966/4
ஈர்ம் தண் கமழ் நறும் தாரோய் இடர் பல – சூளாமணி:11 1986/3
ஆர்_உயிர் யாதொன்று இடர் உறும் ஆங்கு அதற்கு – சூளாமணி:11 2009/1
இல்லான் உயிர்கட்கு இடர் தீர்த்து உயர் இன்பம் ஆக்கும் – நீலகேசி:0 1/2
இரை அவா பல் மீன் இடர் உறுவதே போல் – நீலகேசி:1 129/2
ஏதிலார் இடர் தீர்க்கும் எம இறை – நீலகேசி:2 206/1
இடர் உடைத்து ஆக இவையிவை காட்டி – நீலகேசி:5 617/2
பிண பிணக்கு எய்தும் அ பேர்_இடர் செய்தாய் – நீலகேசி:5 639/4
மேல்


இடர்-தாம் (1)

சாதலால் வரும் இடர்-தாம் எனை பலவுமே – நீலகேசி:1 105/4
மேல்


இடர்கள் (1)

ஈங்கு நம் இடர்கள் தீர்க்கும் இயல்பினார் மேல் இ – யசோதர:1 52/1
மேல்


இடர்செய் (1)

மறம் இன்றி உயிர்க்கு இடர்செய் மற்றொன்றும் இல்லை என்றும் – நாககுமார:5 170/2
மேல்


இடர்செய்த (1)

இனையது வினைகள் பின் நாள் இடர்செய்த முறைமை-தானும் – யசோதர:5 320/2
மேல்


இடர்செய்யும் (1)

ஊறு பல செய்து உயிர்கட்கு இடர்செய்யும்
வீறு_இல் பொருளை வினையவர்க்கு ஈந்தவன் – சூளாமணி:11 1998/1,2
மேல்


இடர்செய்வார் (1)

இன்னணம் எய்து-மின் என்று இடர்செய்வார் – சூளாமணி:11 1931/4
மேல்


இடர்ப்பட்டாய் (1)

இரணியனை போல் வந்து இங்கு இடர்ப்பட்டாய் என்றானே – நீலகேசி:4 284/4
மேல்


இடர்ப்படுவது (1)

நான் இடர்ப்படுவது நன்மையோ நீ வீந்ததும் – உதயணகுமார:2 143/4
மேல்


இடர்பட (1)

இன்று காமுகர் படையினை இடர்பட நடந்த – சூளாமணி:6 466/3
மேல்


இடர்படும் (1)

இடர்படும் களிறு எய்தி ஓடுமே – உதயணகுமார:6 314/4
மேல்


இடரும் (1)

கானமொடு கல் அடருள் இல் இடரும் நீங்கி – நீலகேசி:1 18/3
மேல்


இடருற்றார் (1)

ஊடு செலற்கு அரிதாய் இடருற்றார் – சூளாமணி:7 655/4
மேல்


இடருற (1)

என்று மைந்தர்கள் இடருற எழுதிய கொடி போல் – சூளாமணி:6 466/1
மேல்


இடரை (1)

உய் வகை_இல் பேர்_இடரை ஒழிப்பதன் பொருட்டாக – நீலகேசி:2 186/2
மேல்


இடல் (2)

நின்ற முனி சரணில் இடல் என்று நினைகின்றான் – யசோதர:5 280/4
வீட்டின் அங்கு இடல் இன்றி வினை நிலை நுமக்கு அறிவு அரியது போல் – நீலகேசி:9 838/2
மேல்


இடறி (2)

இடைந்திடும்படி எழுந்து இடறி ஏகினார் – சூளாமணி:9 1248/2
விரை செலல் இவுளிகள் இடறி வெம் தடி – சூளாமணி:9 1250/3
மேல்


இடறினும் (1)

இழுக்கினும் இழத்தியால் இடறினும் அதுவேயால் – நீலகேசி:4 277/1
மேல்


இடறுதியால் (1)

பிழைப்பதுவா கருதாதே பெரு வழியுள் இடறுதியால்
உழப்பு அறிவு குறி செய்கை ஒருவனவே என சொன்னார்க்கு – நீலகேசி:4 304/2,3
மேல்


இடன் (2)

போக பொருவன் என புகைந்து பொரு வெம் சிலை ஒன்று இடன் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1341/2
இடன் எல்லா உலகின் எல்லையும் புறப்படுமோ – நீலகேசி:4 295/4
மேல்


இடா (1)

எண்ணிலாய சாயல் அம் இடா மணல் பிறங்கல் மேல் – சூளாமணி:7 791/2
மேல்


இடி (21)

கவ்வு கை தழை கார் இடி யானை-தன் – உதயணகுமார:1 45/2
இடி என முழக்கி இனிதினின் வந்தான் – உதயணகுமார:1 77/4
பேர்_இடி கரி முன் விட்டால் பெரும் பழி ஆகும் என்று – உதயணகுமார:1 93/3
இடி குரல் சீயம் ஒப்ப இலங்கிய குமரன்-தானே – உதயணகுமார:1 100/4
இடி குரல் நல் சீயமாம் இறைவனையே கண்டனள் – உதயணகுமார:2 131/4
இடி மின்னின் நுசுப்பினாளை இன்புற புணர்ந்திருப்ப – உதயணகுமார:4 238/3
வெடிபடும் முழக்கு இடி என விடும் – உதயணகுமார:6 312/1
இடி முரசு ஆர்ப்ப கேட்டும் இயம்பிய அ தினத்தின் – நாககுமார:1 13/1
பறை இடி முரசம் ஆர்ப்ப பாங்கினால் எடுத்து வந்து – நாககுமார:2 52/3
இடி முரசு அதிரும் தானை இறை தொழில் மகனுக்கு ஈந்து – சூளாமணி:6 553/2
உடைந்த போக ஓர் இடி இடித்து என உடன்று இடிப்ப – சூளாமணி:7 712/2
இடி படு முரசில் சாற்றி ஏற்பவர் ஆசை தீர – சூளாமணி:8 1108/1
இடி நீர் உருமின் எதிரே எறிய – சூளாமணி:9 1238/2
பகரும் நல குணசேனனும் பருவம் முகில் இடி போல் – சூளாமணி:9 1297/3
சீர் மேகம் என செறி கண் இடி முரசம் கடிது அதிர்ந்து திசை மேல் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:9 1530/2
இடி கலந்து இருளும் அங்கு இயற்றப்பட்டதே – சூளாமணி:10 1682/4
என்றுதான் இடி முரசு அறைந்தது என்பவே – சூளாமணி:10 1766/4
கொண்டு அறையும் இடி முரசும் கொடி மதிலும் குளிர் புனலும் பொறியும் பூவும் – சூளாமணி:10 1816/3
இடி முரசு அதிர ஒர் இளவல்-தன்னொடு – சூளாமணி:12 2090/3
இடி முரசு அதிரும் தானை அரசரோடு இங்கண் ஈண்டி – சூளாமணி:12 2120/3
இன தகை ஏற்று அரி இடி உரும் ஏறு எனும் இவற்றை ஒப்பான் – நீலகேசி:2 229/4
மேல்


இடித்தலின் (1)

இடித்தலின் மனித்தர் எல்லாம் எயிறுற இறுகி சோர்ந்தார் – சூளாமணி:7 699/4
மேல்


இடித்து (5)

மாடமும் மதிலும் மற்று மறித்து அஃது இடித்து செல்ல – உதயணகுமார:1 88/2
எறியும் மின் உரும் என இடித்து இறுவரை முழையுள் – சூளாமணி:7 704/2
சென்ற நாட்டகம் சிலம்ப நின்று இடித்து உயிர் அலற – சூளாமணி:7 705/3
உளது கோளரி உரும் என இடித்து உயிர் பருகி – சூளாமணி:7 706/3
உடைந்த போக ஓர் இடி இடித்து என உடன்று இடிப்ப – சூளாமணி:7 712/2
மேல்


இடிந்து (1)

இடிந்து போயின இறுவரை துறுகல் அங்கு உடனே – சூளாமணி:7 712/3
மேல்


இடிப்ப (1)

உடைந்த போக ஓர் இடி இடித்து என உடன்று இடிப்ப
இடிந்து போயின இறுவரை துறுகல் அங்கு உடனே – சூளாமணி:7 712/2,3
மேல்


இடிபடு (1)

இடிபடு மழை முகில் என்ன இன்னணம் – சூளாமணி:10 1767/2
மேல்


இடிய (1)

எண்ணம்-அது அலாமை பண்ணும் இற்பிறப்பு இடிய நூறும் – யசோதர:2 126/1
மேல்


இடியா (1)

மேகமே என விசும்பிடை வெடிபட இடியா
நாகமே என நாவினை நீட்டுவ காட்டா – நீலகேசி:1 50/2,3
மேல்


இடியின் (1)

சாலியின் இடியின் கோழி தலை அரிந்திட்டது ஓடி – யசோதர:2 146/2
மேல்


இடியும் (1)

உரும் இடியும் எல்லாம் உயிர்_அல்ல ஊறே – நீலகேசி:1 111/4
மேல்


இடினும் (1)

மேருகிரி உய்த்து இடினும் வெப்பமொடு தட்பம் – யசோதர:5 288/1
மேல்


இடு (14)

இடு மருந்து பூசவும் இனி பொருள் அளித்த பின் – உதயணகுமார:3 185/2
வம்பு வான் இடு தனு என வடிவு உடை வானவர் ஆனாரே – யசோதர:5 326/4
இரும்பு இடு தொடரின் மாவின் எழு முதல் பிணித்த யானை – சூளாமணி:2 39/1
கரும்பு இடு கவளம் ஊட்டும் கம்பலை கலந்த காவின் – சூளாமணி:2 39/2
அகில் இடு நுழை புகை அவை கமழ்வன எனின் – சூளாமணி:8 946/3
அகில் இடு நுழை புகை அவர் புகழ் அதுவே – சூளாமணி:8 946/4
இடு தவிசொடு தொடர்பு இரிய வெந்து அகத்து – சூளாமணி:9 1249/1
இடுவானை அ இடு சூலமொடு உடலும் இரு துணியா – சூளாமணி:9 1316/1
அம் சுடர் இடு புகை அடர்ந்து எழுந்து அரோ – சூளாமணி:10 1781/3
எரிகின்ற சுடரில் நெய் பெய்து இடு திரி தூண்டியாங்கு – சூளாமணி:11 1863/1
எழுக என்று சென்று இடு பிண பறந்தலை இருந்தாள் – நீலகேசி:1 46/4
இடு பீசம் அன்றால் இறுங்கு ஆதி அன்றால் – நீலகேசி:5 644/1
வரையா வகை வான் இடு வில் அனையன் – நீலகேசி:6 673/3
வான் இடு வில்லின் வரவு அறியாத வகையன் என்பாய் – நீலகேசி:6 684/1
மேல்


இடு-தொறு (1)

புரவிய குரமுகம் இடு-தொறு பொடி எழு – சூளாமணி:8 939/1
மேல்


இடுக்கண் (4)

தேவ இ நகரின் இடுக்கண் தீர்க்கை நின் கடன்-அது ஆகும் – உதயணகுமார:1 95/2
இடுக்கண் வந்து உறவும் எண்ணாது எரி சுடர் விளக்கின் என்-கொல் – யசோதர:1 62/1
உற்றது ஓர் இடுக்கண் வந்தால் உதவுதற்கு உரித்து_அன்று ஆயில் – சூளாமணி:7 774/3
என்னை யான் கொடுத்தும் வையத்து இடுக்கண் நோய் கெடுப்பன் என்னும் – சூளாமணி:7 775/3
மேல்


இடுக்கல்-தன் (1)

கொடி கையால் இடுக்கல்-தன் மேல் கொற்றவன் குலவப்பட்டான் – சூளாமணி:6 558/4
மேல்


இடுகாடு (1)

இழுது என் எலும்பு ஆர் இடுகாடு எனவும் – நீலகேசி:5 468/4
மேல்


இடுகுறி (1)

இலை என எட்டின் இடுகுறி அன்று எனில் – நீலகேசி:5 637/3
மேல்


இடுதலுக்கு (1)

ஏதிலார் மன்னர் சென்னி இடுதலுக்கு உரிய வாளில் – யசோதர:2 124/3
மேல்


இடுதி (1)

சேறல் உள்ளமும் இல்லையாய் திரு மலர் மிசை அடி இடுதி
தேறும் ஆறு என்னை நின்னை தேவர்-தம் தேவர்க்கும் தேவா – நீலகேசி:2 158/3,4
மேல்


இடும் (2)

ஆனை-தன் நிலை கண்டு எய்தி அகில் இடும் புகையும் மூட்டி – உதயணகுமார:1 85/1
எண் இடை இடும் இடம் இன்றி எங்கணும் – சூளாமணி:9 1393/3
மேல்


இடும்பை (1)

மா துயர் இடும்பை தீர்க்கும் சரண் எனப்படுவ மன்னா – சூளாமணி:4 200/4
மேல்


இடும்பைகள் (1)

இன்ன பல் பிறவி-தோறும் இடும்பைகள் தொடர்ந்து வந்தோம் – யசோதர:1 63/2
மேல்


இடுவது (1)

தருசகற்கு இனிதின் தாங்கள் தரு திறை இடுவது_இல் என்று – உதயணகுமார:3 165/1
மேல்


இடுவது_இல் (1)

தருசகற்கு இனிதின் தாங்கள் தரு திறை இடுவது_இல் என்று – உதயணகுமார:3 165/1
மேல்


இடுவார்க்கு (1)

என்று இவைகள் கூறி இடுவார்க்கு அறம் வேண்டான் – நீலகேசி:6 697/2
மேல்


இடுவாரை (1)

ஊன் அடுவார் இடுவாரை ஒளித்தலில் – நீலகேசி:4 335/2
மேல்


இடுவானை (1)

இடுவானை அ இடு சூலமொடு உடலும் இரு துணியா – சூளாமணி:9 1316/1
மேல்


இடை (103)

புள் இடை தடுப்ப தீய பொய்க்குறி செய்ய கண்டும் – உதயணகுமார:1 47/1
துவள் இடை இள முலை தோய்ந்து கொண்டு போம் என – உதயணகுமார:1 63/2
துவள்_இடை அருகில் மேவும் தோழி தோள் பற்றி செல்வாள் – உதயணகுமார:1 115/4
துடி இடை விரிசிகையை தோன்றல் மாலை சூட்டினான் – உதயணகுமார:2 134/4
இளம் புற அடிகள் ஆமை இடை மின் பூம்_குழலினாளே – உதயணகுமார:4 229/4
இட்டு இடை துவளவும் இனிய பந்து அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 232/4
துடி இடை தத்தை கேட்டு தோற்றிய சீற்றத்தானாள் – உதயணகுமார:4 238/4
இட்டு இடை மாதை தந்தே இன்புற புணர்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 257/4
மின் இடை தங்கையான வேக நல் வதியை ஏவி – உதயணகுமார:5 259/3
இடை மின் தேவியும் சானகி என்பவள் – உதயணகுமார:6 337/3
வீறு உடை சாலினீ தாம் இடை தவழ் கொங்கை கொண்டை – நாககுமார:1 9/3
நையும் இடை மாதரும் நாக நல் குமரனும் – நாககுமார:2 64/2
சுரி குழல் கரும் கண் செ வாய் துடி இடை குணவதீயை – நாககுமார:4 113/3
நூல் நெறி வகையில் துய்த்தார் நுண் இடை துவள அன்றே – நாககுமார:4 115/4
மின்னின் இடை நேர் இழை மேனகி என ஒரு – நாககுமார:4 131/1
இடை நிலம் செல்ல ஈர்த்திட்டு இரு கையினாலும் ஓச்சி – யசோதர:2 119/2
துடி இடை துவள வீழ்த்து நிலத்திடை துகைத்திட்டானே – யசோதர:2 119/4
சென்று இடை விலக்கி நின்று ஓர் தெளிந்த உணர்வு எழுந்தது அன்றே – யசோதர:2 123/4
தேவி-தன் இடை சென்று எய்தி சிறப்பொடு வணக்கம்செய்தே – யசோதர:2 145/3
யாது செய்தனனோ வினையேன் இடை
யாது செய்குவனோ உணரேன் இனி – யசோதர:3 203/3,4
ஏற்று இடை எயிற்று ஞமலி குலம் இரைப்ப – யசோதர:5 262/2
கேள் ஒருவன் வந்து இடை புகுந்து அரச கெட்டேன் – யசோதர:5 267/3
அந்தணர் ஆசு இடை கூறி ஆய் மலர் – சூளாமணி:3 89/1
சேய் இடை நிகழ்வது எல்லாம் சிந்தையில் தெளிந்த நீரான் – சூளாமணி:3 103/2
நீ இடை அறி சொல் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சூளாமணி:3 103/4
வஞ்சி அம் கொடி இடை மயில் அம் சாயலாள் – சூளாமணி:3 115/2
துஞ்சு இடை பெறாது தும்பி துவன்றி மேல் துகைக்கும் தோற்றம் – சூளாமணி:4 164/2
மின் அவாம் இடை நோவ விளையாட அருளினான் – சூளாமணி:4 173/4
ஏசு இடை இலாதவன் இருக்கை எய்தினான் – சூளாமணி:4 194/4
ஏதிலார் இடை திறம் இகந்து நின்றதே – சூளாமணி:4 223/4
யான் மகிழ்ந்து உணர்த்த கேட்பின் இடை சிறிது அருளுக என்றான் – சூளாமணி:5 277/4
பூசின சாந்தும் பிணையலும் போர்த்து இடை
மூசின வண்டின் மொய் பொழில் எல்லாம் – சூளாமணி:5 293/3,4
வணங்கு எழில் நுடங்கு இடை மாழை நோக்கி நம் – சூளாமணி:5 382/2
மின் சுலாம் நுடங்கு இடை மெல்லியாள் திறம் – சூளாமணி:5 384/2
மன்னவ நின் மகன் மரிசி மாற்று இடை
பொன் அவிர் போதனம் உடைய பூம் கழல் – சூளாமணி:5 401/1,2
இடை அவிழ்வன மலர் அளவு_இல இது பொழிலினது இயல்பே – சூளாமணி:6 435/4
கனல் விரவிய மணி இடை கனகம் கணி அணி திரளின் – சூளாமணி:6 439/3
வணங்கு இடை வணங்கு-தொறு அணங்கு என வணங்கும் – சூளாமணி:6 457/4
வாம மேகலை முதல்-நின்று வயிற்று இடை வளர்ந்த – சூளாமணி:6 463/1
இன் அருள் புரிந்த வேந்தன் இடை அறிந்து இனிதின் எய்தி – சூளாமணி:6 509/2
கழல் கொள் சேவடி கரு வரை இடை நெறி கலந்த – சூளாமணி:7 711/2
மூடியிட்டன முகில் கணம் முரன்று இடை நொறுங்காய் – சூளாமணி:7 717/1
துணித்து இடை பதித்த தட்டின் சுடர் மணி துரக திண் தேர் – சூளாமணி:8 841/3
செம்பொன் அணி சீரியன சேரின் இடை நோம் என்று – சூளாமணி:8 865/1
வம்பின் அணி வாள் கண் இடை மை பிறழ வைத்து – சூளாமணி:8 865/3
செம் கல் தூளி தம் செவி புறத்து எறிதலின் சிகரங்கள் இடை எல்லாம் – சூளாமணி:8 884/3
துளங்கு வார் குழை துவர் இதழ் துடி இடை சுடர் நுதல் சுரி கோதாய் – சூளாமணி:8 885/1
தொடுத்த மாலைகள் துணர்கொள புனைவன துகில் இடை புடை சோர – சூளாமணி:8 886/2
கொடியொடு குடை இடை மிடைவன இருள்செய – சூளாமணி:8 938/1
தெருவுகள் படுவது சிலர் இடை தெரிவார் – சூளாமணி:8 939/4
எண்ணிடை உணரும் மாந்தர்க்கு இடை தெரி அரியது ஒன்றால் – சூளாமணி:8 970/3
இடை மாலை நிகழ்ந்து ஒர் ஏத்தரவம் – சூளாமணி:8 1075/3
எற்றிய வயிர திண் தூண் நெரிந்து இடை கிடந்த ஆறும் – சூளாமணி:9 1151/3
இடை புகுந்து உரைப்பின் சால பெருகும் அஃது இருக்க என்று – சூளாமணி:9 1185/2
அடும் நாண் இடை ஏறிய அம்பினொடு – சூளாமணி:9 1239/3
இடை நிலம் உடைமையின் என்றும் ஒப்பு_இல – சூளாமணி:9 1268/2
இடை நிலம் இருள் மெழுக்கிட்டது ஆயிடை – சூளாமணி:9 1274/2
இடை நிலம் இடையிடை இலங்கி தோன்றுமே – சூளாமணி:9 1274/4
மருப்பொடு மருப்பு இடை மிடைந்து மான்று அரோ – சூளாமணி:9 1275/3
தோள் வீசும் ஆறும் அவை மீளும் ஆறும் இடை சொல்லும் வீர மொழியும் – சூளாமணி:9 1331/2
கண் இடை சிவந்து கை சுட்டி காய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1393/1
எண் இடை இடும் இடம் இன்றி எங்கணும் – சூளாமணி:9 1393/3
வேய் உடை விலங்கல் சுட்டு விசும்பு இடை வெம்ப வெம்பி – சூளாமணி:9 1453/3
வெயில் இடை விரிந்து விண் பால் விளங்கி வீழ் இருளை நீக்க – சூளாமணி:9 1456/3
மா நீலம் இடை பதித்து வெண்_பளிங்கில் செவ்வரத்த இரேகை வாங்கி – சூளாமணி:9 1536/1
இட்ட தளை-தம்மொடு இரு தோளும் இடை வீக்கி – சூளாமணி:10 1617/1
அயில் இடை பகழி வாள் கண் அங்கையின் மறைத்து நிற்பார் – சூளாமணி:10 1641/4
கொழு மலர் பிணையல் தாங்கி கொடி இடை ஒசிந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/3
வணங்கு பூம் கொடி இடை வளைத்தும் வாவி-வாய் – சூளாமணி:10 1684/3
கள் நிற கரும் கடை இதழும் பெய்து இடை
தண் நறும் தமனக கொழுந்தும் சார்த்திய – சூளாமணி:10 1689/2,3
மின் நேர் நுண் இடை நோமால் மென் மலர் மேல் மென்மெலவே ஒதுங்காய் என்று – சூளாமணி:10 1799/3
வடி அரத்தம் இடை வழித்து கரும் கண்ணும் செம்பொன்னால் வளைத்த சூரல் – சூளாமணி:10 1801/1
இடை பல சொல்லி எளியவர்-தம்மை – சூளாமணி:11 1936/1
இன்பம் கருதும் இருவர்க்கு இடை பல – சூளாமணி:11 1989/2
கொம்பு அழகு கொண்ட குழை நுண் இடை நுடங்க – சூளாமணி:11 2027/1
அங்கு அவர்கள் நாள் இடை கழித்து அமிர்து அயின்றால் – சூளாமணி:11 2034/2
வேய் இடை மென் பணை பொன் தோள் விழைவு இன்றி பெரிது ஆகி – சூளாமணி:11 2064/2
ஏய் இடை ஓர் அறவு இன்றா இன்பம் செய் திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2064/3
சேய் இடை ஒள் ஒளி நிழற்ற செம்மாந்தார் இருந்தாரே – சூளாமணி:11 2064/4
இடை நனி இலாதது இல் இயற்கை இல்லது – சூளாமணி:12 2073/2
பகற்கு இடை கொடாதது ஓர் பான்மை மிக்கதே – நீலகேசி:1 26/4
கள்ளி ஆர் இடை கலந்தது ஓர் தோற்றமும் கடிதே – நீலகேசி:1 30/4
துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும் – நீலகேசி:1 72/1
ஒப்பு அடு துடி இடை ஒசிக்கும் உவவு உறு மதி முகம் உழற்றும் – நீலகேசி:1 72/3
சொன்மை யார் இடை தெரிந்தார் தொடர் வினை முழுவதும் சுடும் நின் – நீலகேசி:2 161/3
என் ஒக்கும் எனின் நெருநல் இல் புகுந்தான் இடை இரா – நீலகேசி:2 195/3
தன்னமும் அளித்தாய தலை சொறியும் இடை இலையால் – நீலகேசி:4 270/3
சொன்னாலும் அறிதி நீ துடி கடியும் இடை உடைய – நீலகேசி:4 285/2
இடை செட்டினால் பொருளை எய்துவான் போல – நீலகேசி:5 474/2
மெழுகு-மின் இடை மெச்சியம் அல்லதின் – நீலகேசி:5 561/3
தன் இடை எய்தும் தரும தருமி மற்று – நீலகேசி:5 589/2
என் இடை கொண்டு இலை எங்கு பெற்றாய் இது – நீலகேசி:5 589/3
கரப்பது போல் இடை காண்பு அரிது ஆகி – நீலகேசி:5 601/2
மரத்து இடை சென்று மலரின்-கண் தோன்றி – நீலகேசி:5 601/3
மக்கள் உடம்பொடு தேவர் உடம்பு இடை
மிக்க இடம் பெரும் வெள்ளிடையால் இது – நீலகேசி:5 605/1,2
சென்றிலதேல் இடை அற்றுழி தோன்றுக – நீலகேசி:5 607/1
அடியொடு பூவின் இடை அறவு இன்றி – நீலகேசி:5 610/1
படி இது என்று இடை பாழ்செய்திட்டாயால் – நீலகேசி:5 610/4
பித்தொடு கனவு இடை பேயின் மயங்குநர்க்கு – நீலகேசி:5 612/1
நிலை இலை கோல் இடை நீக்கலும் நீங்கும் – நீலகேசி:5 637/2
இரவு இடை நல் மணி போலும் எண்ணாது உணர்ந்தான் – நீலகேசி:6 665/1
இருமை உயிர் எனது ஆம் இடை ஒன்றும் – நீலகேசி:7 742/2
தந்திரம் ஆவன தாம் இடை தோன்றுவ – நீலகேசி:7 755/1
மேல்


இடைகோள் (1)

நினைவிற்கே இடைகோள் என நேர்தலால் – நீலகேசி:4 319/2
மேல்


இடைச்சியர் (1)

இடைச்சியர் கதுப்பு அயல் கமழும் ஏழை அம் – சூளாமணி:1 33/2
மேல்


இடைந்திடும்படி (1)

இடைந்திடும்படி எழுந்து இடறி ஏகினார் – சூளாமணி:9 1248/2
மேல்


இடைந்து (1)

ஈனமா மருங்கின் ஆராது இரைக்கு இடைந்து அனல்ப இன்று – சூளாமணி:9 1193/3
மேல்


இடைநிலத்திடையும் (1)

எண் திசை மருங்கும் இடைநிலத்திடையும் இருள் கெழு விசும்பினது அகமும் – சூளாமணி:9 1324/3
மேல்


இடைநிலை (1)

வெம் சுடர் விளங்கும் மாடத்து இடைநிலை விரவி தோன்றி – சூளாமணி:7 675/2
மேல்


இடைப்படலும் (1)

தெருட்டுவேன் இவள் திறம்_இன்மை சிறிது இடைப்படலும்
பொருள் திறங்களை புலமையில் புனைந்துரை பெறுமேல் – நீலகேசி:1 49/2,3
மேல்


இடைப்படாத (1)

இருந்து நின்று நல் நெறிக்கு இடைப்படாத சிந்தையால் – நீலகேசி:4 358/3
மேல்


இடைப்படும்-கொலோ (1)

நாள் இடைப்படும்-கொலோ நாங்கள் சொல்லினே – சூளாமணி:9 1273/4
மேல்


இடைபடு (1)

பரி போல்வன பிடியா உடல் அடியா இடைபடு தேர் – சூளாமணி:9 1311/3
மேல்


இடைபுகா (1)

என்னவர் அறிவும் அங்கு இடைபுகா வகை – சூளாமணி:9 1278/2
மேல்


இடைபெறுவன் (1)

மேய் இடைபெறுவன் ஆயின் வேந்து காண்குறுவன்-கொல்லோ – சூளாமணி:3 103/3
மேல்


இடைய (1)

மேவுவன் நல் தவம் என்ன மின் இடைய மாதரும் – உதயணகுமார:6 357/2
மேல்


இடையது (1)

நள்ளிருள் இடையது நடப்ப வைகறை – சூளாமணி:8 1064/1
மேல்


இடையவளை (1)

வஞ்சியின் மெல் இடையவளை வால் நிலா வளர் முன்றில் வலமாய் சூழ்ந்து – சூளாமணி:10 1820/1
மேல்


இடையறவு (3)

இன்பமே பெரிது ஆகி இடையறவு இன்றி இமைப்பு அளவும் – சூளாமணி:11 2060/1
திண்ணிதாம் இடையறவு தீண்டுமேல் திரண்டு ஒன்றாய் – நீலகேசி:2 200/3
தோற்றம் இடையறவு இல்லா தொடர்ச்சியை – நீலகேசி:5 611/1
மேல்


இடையறா (1)

எண்_இலா பல கந்தம் இடையறா என்று உரைப்பின் – நீலகேசி:2 200/1
மேல்


இடையன (1)

இரும்பு உடை வயிர கோட்டின் இடையன பயிரி நீக்கி – சூளாமணி:8 929/2
மேல்


இடையார் (3)

மின் பருகு நுண்_இடையார் மெல் உருவம் கொண்டதே – சூளாமணி:8 1116/4
மின் அவிர் நுண்_இடையார் மேல் வந்து அணுகினார் – சூளாமணி:9 1469/4
மந்தார வனத்து இடையார் மணி முழவின் இசை அரங்கம் – சூளாமணி:11 2053/2
மேல்


இடையாரன (1)

கூடிவிட்டு இடையாரன கோதை மேல் – சூளாமணி:8 890/3
மேல்


இடையாள் (3)

மின்னு நுண்_இடையாள் நாமம் மிகாவதி என்று மிக்காள் – உதயணகுமார:1 11/4
ஆயமொடு தாயர் இடையாள் அரசர்-தங்கள் – சூளாமணி:10 1796/1
நையும் என நின்ற இடையாள் குணம் ஓர் நான்கும் – சூளாமணி:11 2032/1
மேல்


இடையாளும் (1)

நேயம் மிகு நெஞ்சின் இடையாளும் மடவாளாய் – சூளாமணி:10 1796/2
மேல்


இடையிடை (11)

இணைந்து நின்று உலவும் தும்பி இடையிடை இருண்டு தோன்ற – சூளாமணி:5 257/3
தூம மென் புகை துழாவி வண்டு இடையிடை துவைக்கும் – சூளாமணி:6 465/1
மின் விரிந்து இடையிடை விளங்கி இந்திரன் – சூளாமணி:7 754/3
இடையிடை இரவொடு பகல் இசைவனவே – சூளாமணி:8 938/4
இளையவர் இருபுறவுரைகளின் இடையிடை
திளையொடு நகை நனி சில பல கனிவன – சூளாமணி:8 941/2,3
இனம் மலர் இடையிடை விரை மழை சொரிவன – சூளாமணி:8 947/2
இனைந்த போன்று இடையிடை நோக்கி இன் குரல் – சூளாமணி:8 1062/2
இடை நிலம் இடையிடை இலங்கி தோன்றுமே – சூளாமணி:9 1274/4
ஒளி வாள் இடையிடை விட்டு உடல் உருவா உயிர் பருகா – சூளாமணி:9 1310/3
இலங்கும் நீள் எயிற்று இடையிடை அழல் எழ சிரியா – நீலகேசி:1 51/1
பிணங்கள் இடையிடை பேர்_அழல் ஈமத்து – நீலகேசி:1 145/1
மேல்


இடையின்றி (2)

இடையின்றி எழுந்தது இரண்டு கடல் – சூளாமணி:9 1232/2
என்றும் இடையின்றி இமையாரின் நுகர்வார்க்கு – சூளாமணி:11 2033/3
மேல்


இடையும் (5)

இடையும் புடையும் இரு பால் அகமும் – சூளாமணி:9 1229/3
தலையும் இடையும் கடையுமா சாற்றும் – சூளாமணி:11 1992/1
தொண்டை வாய் நல் நலமும் தோளும் துடி இடையும்
கண்டு அவாம் காமுகரும் யாமும் கண நரியும் – நீலகேசி:1 128/2,3
மின் போல் நுடங்கு இடையும் வேய் ஏய் திரள் தோளும் – நீலகேசி:1 132/1
துனிவே தரு துன்பமும் ஆம் இடையும்
நனி தாம் நல தீ வினை அன்மையின் ஆம் – நீலகேசி:5 488/2,3
மேல்


இடையூறு (3)

இது ஒன்று இடையூறு இரண்டாய் விரியும் – நீலகேசி:1 109/3
இடையூறு இரண்டும் இனி யாவை என்னின் – நீலகேசி:1 110/2
ஒழுக்கிற்கும் உரித்து அன்று ஊண் ஓர் இடையூறு உடன் கொடுக்கும் – நீலகேசி:4 277/3
மேல்


இடையூறும் (1)

துக்கம் செய் பல் விலங்கின் தோன்றும் இடையூறும்
ஒக்க இவை மூன்றும் உயிர் உடைய ஊறே – நீலகேசி:1 112/3,4
மேல்


இடையே (4)

இன்னவாம் பல உருவுகள் இவற்றினுள் இடையே
மின்னும் வார்ந்தன முகில் அல்ல களிறுகள் விறலோய் – சூளாமணி:7 731/3,4
வடி நீரன வாள் இடையே முரியா – சூளாமணி:9 1238/3
தொடர் மா மழை மத யானை கை துணியா அவை இடையே
சுடர் மாலைகள் விடு சூலமொடு ஒருவன் திரிகின்றான் – சூளாமணி:9 1308/3,4
எழுதாது மை ஒளிரும் இரு மருங்கும் எறித்து இடையே செம் கேழ் ஓடி – சூளாமணி:9 1537/1
மேல்


இடையோர்கள் (1)

உத்தமர்கள் ஏனை இடையோர்கள் கடையோராம் – சூளாமணி:11 2024/1
மேல்


இண்டும் (1)

இண்டும் ஈங்கையும் இருள்பட மிடைந்து இவற்றிடையே – நீலகேசி:1 28/2
மேல்


இணங்கலாய் (1)

இணங்கலாய் இருமையது இன்மை உண்மையும் – நீலகேசி:8 804/3
மேல்


இணங்கி (2)

இணங்கி எங்கும் இருக்கும் ஒர்பால் எலாம் – சூளாமணி:1 15/4
மரம் தலை இணங்கி வான் தோய் மணி வளர் வயிர_குன்றம் – சூளாமணி:5 273/1
மேல்


இணங்கிய (1)

இணங்கிய கடல் படை பரவை இ வழி – சூளாமணி:8 954/3
மேல்


இணங்கு (3)

இணங்கு துணையாய் ஞிமிறு இரங்கின எழுந்தே – சூளாமணி:6 452/4
இணங்கு இணர்வன இஞ்சி எரி பொன் புடை இஞ்சி – சூளாமணி:7 751/3
இணங்கு இணரும் போதும் எதிர் ஏந்தி தாழ்ந்த – சூளாமணி:10 1644/4
மேல்


இணர் (31)

என்றலும் இணர் பெய் முடி மன்னவன் – யசோதர:3 195/1
இணர் ததை பொழிலின் உள்ளால் இசோமதி என்னும் மன்னன் – யசோதர:4 227/1
இணர் ததை தவிசின் ஏறி இனிதினின் அமர்ந்திருந்தான் – யசோதர:4 227/4
பேழ்த்த காயின பேர் எள் பிறங்கு இணர்
தாழ்த்த காயின தண் அவரை கொடி – சூளாமணி:1 30/1,2
மின்னு ஆர்ந்த மந்தார விளங்கு இணர்
துன்னு தொல் முடியான் ஒளி சென்ற நாள் – சூளாமணி:4 142/1,2
காதின் மீது அணி கற்பக தொத்து இணர்
ஊது தேன் இறகு ஊன்றி இருத்-தொறும் – சூளாமணி:4 153/1,2
எஞ்சிலா வகையால் இணர் கொண்டவே – சூளாமணி:4 158/4
வேய்ந்து இணர் ஒசிந்த சோலை வேனிலான் வென்றி ஓகை – சூளாமணி:4 162/1
எரி அணிந்த இளம் பிண்டி இணர் ஆர்ந்த இடம் எல்லாம் – சூளாமணி:4 174/1
எழுது உருவின எழு தளிர் என இணர் அணிவன இரதம் – சூளாமணி:6 433/1
இணர் கொண்டு எதிர் எழு தென்றலின் எதிர்கொண்டது அ இடமே – சூளாமணி:6 438/4
அழல் கதிர் இயங்கு அற அலங்கு இணர் அசோகம் – சூளாமணி:6 442/1
நலம் கனி மடந்தையர் நடத்-தொறும் இணர் போது – சூளாமணி:6 450/1
என்றலும் இணர் வேய் முடி மாலையான் – சூளாமணி:7 630/1
நின்ற நீள் முடி நீடு இணர் கண்ணியான் – சூளாமணி:7 649/2
அலங்கு இணர் அணிந்த விஞ்சை அரிவையர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 763/1
ஆடு இணர் கொடி படர் அகில் பொதும்பு அயல் பொலிந்த – சூளாமணி:7 794/1
கூடு இணர் குழாம் நிலை கொழும் மலர் குமிழ் மிசை – சூளாமணி:7 794/2
கோடு இணர் குலைக்கு ஒசிந்த கொன்றை விண்ட தாது சோர்ந்து – சூளாமணி:7 794/3
ஓடு இணர் சுடர் பொன் உக்க தானம் ஒக்கும் ஊங்கு எலாம் – சூளாமணி:7 794/4
கன்னியர் உணர்த்தலின் இணர் கொடி கடுப்பாள் – சூளாமணி:8 859/2
இணர் வாய வன முல்லை இதழ் வாரி இளம் திங்கள் கதிர் காலூன்றி – சூளாமணி:8 1032/2
மல்லிகை இணர் துணர் மயக்கும் மாருதத்து – சூளாமணி:8 1051/2
தொத்து இணர் குஞ்சியான் காளை தோன்றினான் – சூளாமணி:9 1387/4
சூழ் இணர் மென் மல்லிகையும் வளையமும் மின் சூட்டும் எழில் துதைய சூட்டி – சூளாமணி:9 1528/1
கொந்து தேனொடு குலாய் இணர் கூடி – சூளாமணி:10 1578/2
வீழ் இணர் கண்ணியான் வெருவு நீக்கினான் – சூளாமணி:10 1586/4
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி – சூளாமணி:10 1811/1
நாறு இணர் தாரோய் நகுவது உடைத்தே – சூளாமணி:11 1998/4
கொம்பு அவிழும் சண்பகங்கள் முல்லை இணர் கோங்கம் – சூளாமணி:11 2037/3
இணர் பிரியா துப்பினால் வினை அன்றாய் – நீலகேசி:5 594/4
மேல்


இணர்க்கு (1)

அம் சுடர் இணர்க்கு ஒசிந்த அனைய ஐம்மையார் – சூளாமணி:2 60/4
மேல்


இணர்கொண்ட (1)

எழுந்து ஒலி சிலம்ப விம்மி இணர்கொண்ட மணிகள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 853/4
மேல்


இணர்ச்சி (1)

இணர்ச்சி இழந்து பிறபிற ஆகி பெறல் இலவே – நீலகேசி:5 506/4
மேல்


இணர்வன (1)

இணங்கு இணர்வன இஞ்சி எரி பொன் புடை இஞ்சி – சூளாமணி:7 751/3
மேல்


இணரன (1)

ஒளிர் கொடியன உயர் திரளினொடு ஒழுகு இணரன ஓடை – சூளாமணி:6 434/4
மேல்


இணராய (1)

ஓர் இணராய மும்மூன்று ஒன்பது ஐந்துகளுள் உறைவோர் – நீலகேசி:1 90/3
மேல்


இணரும் (1)

இணங்கு இணரும் போதும் எதிர் ஏந்தி தாழ்ந்த – சூளாமணி:10 1644/4
மேல்


இணரொடு (1)

பூ இயல் இணரொடு கவரி பொங்கலால் – சூளாமணி:8 950/2
மேல்


இணரோடும் (1)

எடுத்த மாருதம் எறிதலின் நெகிழ்ந்தன சிகழிகை இணரோடும்
தொடுத்த மாலைகள் துணர்கொள புனைவன துகில் இடை புடை சோர – சூளாமணி:8 886/1,2
மேல்


இணை (37)

இணை கரம் சிரத்தில் கூப்பி இயல்புற தொழுதும் அன்றே – உதயணகுமார:1 1/4
நாடி உன்றனக்கு அன்னாள்-தான் நந்து இணை அல்லள் என்றான் – உதயணகுமார:4 202/4
அவனும் வந்து தந்தையை அடி_இணை வணங்கினான் – உதயணகுமார:6 355/1
இணை கரம் சிரசில் கூப்பி இயல்புற தொழுதும் அன்றே – நாககுமார:0 1/4
இணை_இலா இறைவனை ஏத்தி இவ்வகையினால் – நாககுமார:4 121/1
இணை கரமும் கூப்பி நின்று இனிது இறைஞ்சி கூறுவான் – நாககுமார:4 121/4
அமலமதி கேவலியின் அடி_இணை வணங்கி – நாககுமார:5 163/1
தளர்வு_இல் வீரியம் தகைபெற வளர்ந்தன தமக்கு இணை அவை-தாமே – யசோதர:3 225/4
ஏசு_இல் வான்_உலகு இணை_இல் இன்பத்தினில் இசைந்து உடன் இயல்கின்றார் – யசோதர:5 328/4
ஆடுவார் சிலம்பு இணை அதிரும் ஓசையும் – சூளாமணி:2 43/2
தோள் இணை செவ்வியோ என்ன சூழ் ஒளி – சூளாமணி:4 195/3
செம் முக பசும்பொன் ஓடை வெண் மருப்பு இணை கரு – சூளாமணி:6 490/1
ஏந்து எழில் காகதுண்டம் மருப்பு இணை கவரி கற்றை – சூளாமணி:7 677/3
எரிந்த கண் இணை இறுவரை முழை நின்ற அனைத்தும் – சூளாமணி:7 721/1
ஏனை யானைகள் இணை என இருந்திட இரும் கை மா இனம் காக்கும் – சூளாமணி:8 880/3
கழலவன் அடி இணை கையில் கூப்பினான் – சூளாமணி:8 962/4
எங்களின் செய்கையதாக இணை அடி பணி-மின் என்றாள் – சூளாமணி:8 1004/3
சீறடி பரடு தோயும் சிலம்பு இணை திருந்தவைப்பன் – சூளாமணி:8 1023/1
இணை இரா பிரிந்த பின் எரியொடு ஒக்குமால் – சூளாமணி:8 1050/2
என்பு உருக வேவ இணை நெடும் கண் பூம் பாவை – சூளாமணி:8 1116/2
இணை சேனை-தன்னுள் உள்ளோன் இயம்பிய களிப்பின் மிக்கான் – சூளாமணி:9 1304/2
இளமையால் எழுதரும் இணை மென் கொங்கையின் – சூளாமணி:10 1760/1
அளியானை ஆர் அழல் அம் சோதி வாய் சூழ்ந்த அருள் ஆழி யானை இணை அடி பரவுவார்கட்கு – சூளாமணி:11 1906/3
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
இணை நிலையன சுளை கனி இவை இனியன பல வாழை – நீலகேசி:1 13/2
பொங்கு பூமியுள் பொடி பட அடி இணை புடையா – நீலகேசி:1 52/1
எள்ளல் இல்லா பெரியோய் நின் இணை_இல் பாதம் அணைவல் யான் – நீலகேசி:1 136/4
ஆட்சி மூவுலகு உடைய அடிகள்-தம் அடி இணை தொழுதாள் – நீலகேசி:2 151/4
ஏதுக்கள் காட்டி முடித்தாள் இணை_இல்ல நல்லாள் – நீலகேசி:4 423/4
இனைய மெய் இறையவன் இணை அடி இவையே – நீலகேசி:4 455/4
பனி வேய் இணை பன்னிய தோள் மடவாய் – நீலகேசி:5 488/4
இணை அடியை அல்லது யாம் இன்புறுவது இல்லை – நீலகேசி:6 664/2
இன்புறுவது இல்லாத எம்மை இணை அடிகள் – நீலகேசி:6 664/3
அந்து இணை_இல் பேர்_ஆற்றல் ஆக்குவிக்கும் அன்றே – நீலகேசி:6 665/4
இந்திரன்-தானும் இணை நுனக்கு ஆமோ – நீலகேசி:7 755/4
என்றாள் எழில் நெடும் கண் இணை நல்லாள் – நீலகேசி:7 759/4
எல்லை ஒன்று இலது என்ப இணை_விழைச்சு ஒழிக என்ப அ முகத்தால் – நீலகேசி:9 833/2
மேல்


இணை_விழைச்சு (1)

எல்லை ஒன்று இலது என்ப இணை_விழைச்சு ஒழிக என்ப அ முகத்தால் – நீலகேசி:9 833/2
மேல்


இணை_இல் (3)

ஏசு_இல் வான்_உலகு இணை_இல் இன்பத்தினில் இசைந்து உடன் இயல்கின்றார் – யசோதர:5 328/4
எள்ளல் இல்லா பெரியோய் நின் இணை_இல் பாதம் அணைவல் யான் – நீலகேசி:1 136/4
அந்து இணை_இல் பேர்_ஆற்றல் ஆக்குவிக்கும் அன்றே – நீலகேசி:6 665/4
மேல்


இணை_இல்ல (1)

ஏதுக்கள் காட்டி முடித்தாள் இணை_இல்ல நல்லாள் – நீலகேசி:4 423/4
மேல்


இணை_இலா (1)

இணை_இலா இறைவனை ஏத்தி இவ்வகையினால் – நாககுமார:4 121/1
மேல்


இணைகள் (1)

கருநீலம் அணிந்தன கண் இணைகள்
கருநீல மணி கதிர் கட்டி என – சூளாமணி:7 807/2,3
மேல்


இணைந்து (2)

இணைந்து நின்று உலவும் தும்பி இடையிடை இருண்டு தோன்ற – சூளாமணி:5 257/3
இணைந்து தேன் முழங்க விண்ட ஏழிலம்பாலை வெண் பூ – சூளாமணி:7 758/1
மேல்


இணைப்படூஉ (1)

வண்டு சூழ்ந்த பங்கய மலர் குழாம் இணைப்படூஉ
கெண்டையோடு நின்று அலைந்த கேழவாய் கிளர்ந்தவே – சூளாமணி:6 479/3,4
மேல்


இணையும் (1)

அம் தாஅமரை நாறும் அடி இணையும் அவை அவையே காண்-மின் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1531/2
மேல்


இணையொடு (1)

கது மலர் இணையொடு கலவி ஆர்த்தவே – சூளாமணி:5 430/4
மேல்


இத்தலை (1)

இத்தலை அரசர்_கோமான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் – சூளாமணி:10 1828/3
மேல்


இத்தனையும் (1)

இத்தனையும் இயல்புடன் கூடியே – உதயணகுமார:1 44/1
மேல்


இத்துணை (4)

யானும் அளியத்தேன் இத்துணை ஓர் காலமும் – சூளாமணி:8 1117/3
இத்துணை என்பது ஒர் எல்லை இலவே – சூளாமணி:11 1926/4
மால் இத்துணை உளவோ நீ பெரிதும் மயங்கினையோ – நீலகேசி:6 712/4
இத்துணை உண்டு என்பது என்னை-கொல் ஏழாய் – நீலகேசி:7 776/4
மேல்


இத்துணையும் (1)

என்னும் இத்துணையும் அறியான் களித்து – சூளாமணி:7 619/3
மேல்


இத்துணையே (2)

முடங்கும் ஒரு கை சிலை வளையா நிமிரும் கண்டது இத்துணையே
இடங்கள் இன்றி விசும்பு எல்லாம் இருள ஈர்க்கோடு ஈர்க்கு உதைய – சூளாமணி:9 1342/2,3
எனக்கு நீ செய்வது இத்துணையே இனி – நீலகேசி:10 872/4
மேல்


இத (1)

இத நல் வேடத்தை இன்பில் தரித்து உடன் – உதயணகுமார:5 262/3
மேல்


இதத்தினை (2)

பார் இதத்தினை பண்டையின் மும் மடி – யசோதர:1 8/1
இதத்தினை உயிர்க்கு இனிது அளித்திடும் இயற்கை – யசோதர:5 263/1
மேல்


இதம் (2)

இதம் உள தேசம் பார்த்தே இனிய தம் புரி அடைந்தார் – உதயணகுமார:5 251/4
இதம் அளித்திடும் இளவரைசு என – உதயணகுமார:5 300/3
மேல்


இதமும் (1)

யானும் அலது எனதும் அலது இதமும் அலது என்று – யசோதர:5 278/1
மேல்


இதமுறு (2)

இதமுறு யோகம்-தன்னில் எழில்பெற நின்றான் அன்றே – உதயணகுமார:1 27/4
இதமுறு தியானத்தின் இரு_வினை எரித்து உடன் – உதயணகுமார:6 365/3
மேல்


இதயத்துள் (1)

இற்று இவள் உருவம் என்றாங்கு இதயத்துள் எழுதி வைத்து – சூளாமணி:8 1001/3
மேல்


இதயத்தோடும் (1)

இது நனி அறியுமோ இ உலகம் என்று இதயத்தோடும்
புது நனை விரிந்த கோதை பொன்_அனாள் புலம்பு கொண்டாள் – சூளாமணி:8 990/3,4
மேல்


இதயம் (1)

இதயம் இனிதாகவே எழில்பெற நல் யோகமாய் – உதயணகுமார:6 365/2
மேல்


இதழ் (29)

ஒள் இதழ் தத்தை-தன்னை உள்ளியே துயிலல்செய்ய – உதயணகுமார:4 191/2
புற இதழ் சேர் மரை மலர் மேல் விரல் நால் விட்டு பொன் எயிலுள் மன்னிய புங்கவனும் நீயே – நாககுமார:1 16/2
தாமரை அக இதழ் தடுத்த கண்ணினன் – சூளாமணி:3 75/2
துவர் இதழ் வாயவர் துளங்கும் மேனியர் – சூளாமணி:3 80/2
கொவ்வை அம் துவர் இதழ் கோல வாயவட்கு – சூளாமணி:4 226/1
பொன் இதழ் தாமரை பொய்கையுள் பூப்பன – சூளாமணி:5 281/1
பொன் இதழ் தாமம் பொழில்-வாய் அவிழ்ப்பன – சூளாமணி:5 281/2
பொன் இதழ் தாது மணி நிலம் போர்ப்பன – சூளாமணி:5 281/3
பொன் இதழ் தாது துகளாய் பொலிவன – சூளாமணி:5 281/4
வள் இதழ் மல்லிகை மலர்ந்த மாலையான் – சூளாமணி:5 374/2
அள் இதழ் புது மலர் அடுத்த வீதி மேல் – சூளாமணி:5 374/3
கள் இதழ் கண்ணியான் காலின் ஏகினான் – சூளாமணி:5 374/4
வாய் இதழ் திறம் கொள கனிந்த தொண்டை வந்து ஒசிந்து – சூளாமணி:7 793/1
தூ இதழ் துணர் துதைந்து தோன்றுகின்ற தோன்றியின் – சூளாமணி:7 793/2
பா இதழ் பரப்பின் மேல் அரத்த கோபம் ஊர்ந்து அயல் – சூளாமணி:7 793/3
சே இதழ் பொலிந்த காடு செக்கர் வானம் ஒக்குமே – சூளாமணி:7 793/4
துளங்கு வார் குழை துவர் இதழ் துடி இடை சுடர் நுதல் சுரி கோதாய் – சூளாமணி:8 885/1
இணர் வாய வன முல்லை இதழ் வாரி இளம் திங்கள் கதிர் காலூன்றி – சூளாமணி:8 1032/2
வள் இதழ் கரும் கணும் வலம் துடித்தவே – சூளாமணி:9 1223/4
திரு அமர் தாமரை செம்பொன் ஆய் இதழ்
மருவிய திரு அடி வாமன் பொன் நகர் – சூளாமணி:9 1554/1,2
வால் இதழ் வீழ்தரு மகிழ் தன் தாள் முதல் – சூளாமணி:10 1587/1
வள் இதழ் குருதியின் வடிவில் ஊழ்த்தன – சூளாமணி:10 1590/2
பூம் பொழில் விளங்க தோன்றும் பொன் இதழ் மறிந்து நோக்கி – சூளாமணி:10 1638/3
தேம் மரு செங்கழுநீரின் செவ் இதழ்
காமரு பவழ வாய் கமழும் கண் மலர் – சூளாமணி:10 1733/1,2
தாமரை அக இதழ் புரையும் தானும் ஓர் – சூளாமணி:10 1733/3
செம் மெல் இதழ் வாயொடு அவர் சிந்தனை துடிப்ப – சூளாமணி:10 1798/2
மன்னு கமழ் தாமரையின் வாய் இதழ் அலங்கல் – சூளாமணி:11 2031/2
துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும் – நீலகேசி:1 72/1
பல் இதழ் பனி குவளை பானல் பாதிரி பிறவும் – நீலகேசி:2 150/3
மேல்


இதழ்கள் (1)

சேவடிகள் தாமரையின் சே இதழ்கள் தீண்ட சிவந்தனவோ சேவடியின் செம் கதிர்கள் பாய – சூளாமணி:11 1903/3
மேல்


இதழதாக (1)

கோவையும் முகத்தும் ஆக்கி குலவிய இதழதாக
ஓவியர் புனைந்த போலும் ஒளி மலர் பிணையல் மாலை – சூளாமணி:10 1634/2,3
மேல்


இதழால் (1)

கணி கொண்டு அலர்ந்த நற வேங்கையோடு கமழ்கின்ற காந்தள் இதழால்
அணி கொண்டு அலர்ந்த வன மாலை சூடி அகில் ஆவி குஞ்சி கமழ – சூளாமணி:9 1327/1,2
மேல்


இதழும் (3)

அம் குவளை ஈர் இதழும் ஆம்பலுமே நாறுமால் – சூளாமணி:8 1115/2
கள் நிற கரும் கடை இதழும் பெய்து இடை – சூளாமணி:10 1689/2
தழல் அவாம் தாமரையின் ஈர் இதழும் செங்குவளை தாதும் வாரி – சூளாமணி:10 1817/1
மேல்


இதற்கு (14)

உற்றிடும் உம்பர் இன்பம் உலகு இதற்கு இறைமை-தானும் – யசோதர:4 240/3
சிலாதலம் இதற்கு உரிய தெய்வம் எனல் வேண்டா – சூளாமணி:6 443/2
அலாதவர் இதற்கு உரியர்_அல்லர் அவர் ஆவிர் – சூளாமணி:6 443/3
நல் நகர் இதற்கு இறைவன் முன்னம் நனி நண்ணி – சூளாமணி:6 444/2
எந்திரம் இதற்கு வாயா தூதுவர் இயற்றப்பட்டார் – சூளாமணி:6 565/4
ஏனை மாடு வண்டு இருந்து இருண்ட கானம் இங்கு இதற்கு
ஊனமாய் இருள் பிழம்பு உறங்குகின்றது ஒக்குமே – சூளாமணி:7 792/3,4
ஏவலாளரும் இதற்கு எய்தும் இயல் குறை முயல்க – நீலகேசி:1 61/2
ஈங்கு இதற்கு எய்தாவிடின் இலை போதிக்கும் – நீலகேசி:4 329/3
நீ அனாய் இதற்கு இனி நேமி என்று சொல் என – நீலகேசி:4 351/4
இதற்கு எண்ணும் இல் எனின் இல்லை அதற்கும் – நீலகேசி:5 625/3
சொல் இதற்கு ஆவது உண்டேல் என சொல்லினள் – நீலகேசி:5 633/3
எய்தும் இதற்கு இனி என் செய்தி என்றாள் – நீலகேசி:7 743/4
இதற்கு இனி நீ சொலற்பாலது என் என்றாள் – நீலகேசி:7 751/3
கிரியைகள் இதற்கு என கிளத்தல் கூட்டமே – நீலகேசி:8 787/4
மேல்


இதற்கும் (1)

வல்லாய் இதற்கும் உண்டாயின் வரம்பு_இன்மையாம் அதனால் – நீலகேசி:5 512/3
மேல்


இதற்கே (1)

வாரியின் வதங்கட்கு எல்லாம் அரச மா வதம் இதற்கே
சார் துணையாக கொள்க தகவும் அ தயவும் என்றான் – யசோதர:4 247/3,4
மேல்


இதற்கோ (1)

அரைசர்கள் ஆங்கு கேட்டார் அடிகள் மற்று இதற்கோ இவ்வாறு – சூளாமணி:9 1159/3
மேல்


இதன் (15)

இதன் கதை எழுதி ஓதி இன்புற கேட்பவர்க்கும் – நாககுமார:5 169/1
என்றும் நாம் துணிந்த செய்கை இதன் திறத்து என்னமாட்டாம் – சூளாமணி:5 358/3
எற்றை நூற்று எய்தமாட்டான் இதன் திறம் நிற்க எம்மை – சூளாமணி:6 567/2
கங்கை யாறு இதன் கரையன கற்பக காவுகள் இவை கண்டாய் – சூளாமணி:8 876/2
முந்து மற்று இதன் முதல் மலை பிறந்து நம் மலைஅது முழை பேரும் – சூளாமணி:8 878/1
வலையம் கை_அல வருவது மற்று இதன் சலத்தது வலி கண்டாய் – சூளாமணி:8 888/4
இற்று இதன் நிலைமை என்ன இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு ஆங்கு – சூளாமணி:9 1435/3
ஈங்கு இதன் தாள் முதல் இருள மொய்த்தன – சூளாமணி:10 1589/2
இலை தலை ஈர்ம் தளிர் அல்ல ஈங்கு இதன்
மலைத்தகு வயவுநோய் தீர வைத்தன – சூளாமணி:10 1592/1,2
ஈண்டு இதன் கீழ்க்கீழ் பெருகி வரும் எங்கும் – சூளாமணி:11 1947/3
அது இதன் மார்க்கத்து மாண்பு என – நீலகேசி:5 628/2
இன்றை பகலே இதன் மெய்ம்மை இசைக்கிற்றியோ – நீலகேசி:6 719/4
மெய் நின்ற பெற்றி அறிந்தாய் இதன் மேலும் நன்றா – நீலகேசி:6 728/2
என் செயவோ இதன் காரணம் சொல்லாய் – நீலகேசி:7 770/4
வன்பு இதன் குணம் இது என்னப்பெற்றதும் – நீலகேசி:8 801/3
மேல்


இதன்-கண் (1)

காதரம் உலகு இதன்-கண் கருதிய முடித்தல் கண்டும் – யசோதர:2 155/2
மேல்


இதன்பொருட்டு (1)

ஊன் உடம்பு இதன்பொருட்டு உடையல் வேண்டுமோ – சூளாமணி:9 1383/4
மேல்


இதனது (2)

இறுகிய மகிழ்ச்சி கண்டாய் இதனது பிரிவும் என்றான் – யசோதர:4 241/4
இதனது குணம் என இழுக்கிற்று என்னையோ – நீலகேசி:8 802/2
மேல்


இதனால் (2)

கதி நான்கும் கதி சேரும் வாயிலும் இவ்விவை இதனால்
விதி மாண்ட நரகமும் புன் விலங்குகளும் சேராமை – சூளாமணி:11 2067/1,2
என்று இனி யாமும் தெளிந்தோம் இதனால் என உரைத்தாள் – நீலகேசி:5 520/3
மேல்


இதனாலே (1)

இழிக்குவது இங்கு இல்லாமை இதனாலே அறியன் என்றாள் – நீலகேசி:4 304/4
மேல்


இதனில் (1)

தீது இன்றி இதனில் அழுந்தல் திரி தோடத்தினால் – நீலகேசி:6 724/3
மேல்


இதனுக்கு (1)

மருவியார்க்கு அமிர்தம் ஒப்பாய் மாற்றம் தா இதனுக்கு என்றான் – நீலகேசி:4 430/4
மேல்


இதனுள் (4)

நிரையா முகில் முடி தேய்தர நிமிரும் நிலம் இதனுள்
புரையார் இடம் மறையும் இது பொருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1314/3,4
யாது கண்டனை என இதனுள் வாழ்வது ஓர் – சூளாமணி:10 1597/1
இன்ன நிலைமை இதனுள் பிறந்தவர் – சூளாமணி:11 1990/1
பிணி மிகு பேய் வனம் இதனுள் பேதுறல் ஒருதலை பிறவோ – நீலகேசி:1 68/3
மேல்


இதனை (19)

ஓட்டிய சினத்தனாய உருமண்ணு இதனை செய்யும் – உதயணகுமார:3 160/4
பாக நேர் பிறையா நெற்றி பதுமையும் இதனை சொல்வாள் – உதயணகுமார:4 200/3
உருமண்ணு இதனை செப்பும் முன் ஒரு தினத்தின் வேட்டை – உதயணகுமார:5 244/1
பல உபசாரம் சொல்லி பார் மன்னற்கு இதனை செப்பும் – உதயணகுமார:5 246/1
எவ்வளவு இதனை கேட்பார் இரு_வினை கழுவும் நீரார் – யசோதர:1 70/1
பூவின் வார் கணையன் என்னே புணர்த்தவாறு இதனை என்னா – யசோதர:2 109/3
எடுத்து உரை கெடாத முன்னம் கேசரன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:6 562/4
தெளிய நாம் இதனை கண்டும் செய்வினை திறங்கள் ஓராம் – சூளாமணி:7 669/3
காளைகள் இதனை கேட்பில் கனல்பவால் அவரை இன்னே – சூளாமணி:7 672/3
கொல் நவில் பூதம் போலும் குறள்மகன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:7 679/4
இரும் பகை இதனை என்-கொல் விலக்குமாறு என்று தானே – சூளாமணி:7 694/3
வென்றிக்-கண் விருப்பு நீங்கா வெம் கண் மா இதனை கொன்றாய் – சூளாமணி:7 772/3
எண் அதிர் மனத்தினாட்கு தோழி மற்று இதனை சொன்னாள் – சூளாமணி:8 977/4
குடிக்கு அணி ஆய கொம்பு கேட்க மற்று இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:8 1114/4
கலியன்-மின் என்று இதனை காட்டுவான் போல – சூளாமணி:9 1467/3
விண் சுடரும் நெடும் குடை கீழ் விறல் வேந்தன் திறம் இதனை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1814/2
நகை பெரிது உடைத்து நாணாம் இதனை நாம் மகிழ்தல் நெஞ்சே – சூளாமணி:11 1849/4
விண்டு ஈங்கு இதனை வெகுளார் விடல் வேண்டுவன் யான் – நீலகேசி:0 3/2
யான் கண்டவாறே உரைப்பன் அவையார்க்கு இதனை – நீலகேசி:0 9/4
மேல்


இதனோடு (1)

இது என என்னை இங்கு இதனோடு ஏழு எனாய் – நீலகேசி:8 813/4
மேல்


இது (204)

நீங்கிடம் இது என்று எண்ணி நிலை மதில் ஏறி போக – உதயணகுமார:1 86/1
நன்கு இனி அமரன் கேட்டு நர_பதி கேள் இது என்றான் – உதயணகுமார:5 248/4
காலம் இது காட்சி தலை கண்டு உணர்த்த கைக்கொண்டு – உதயணகுமார:6 360/1
இன்ன ரூபம் மிக்கார் இது என்றலும் – நாககுமார:1 29/3
கண்ணிய மிச்சம் மின்னை கழித்திடும் உறுப்பு இது ஆமே – நாககுமார:2 48/4
தரணிசுந்தரி அவள் அவற்கு இது என்று கூறுவாள் – நாககுமார:4 136/4
திறம் இது உணர்ந்து தேறி தீ_கதி பிறவிக்கு அஞ்சி – நாககுமார:5 170/3
என்று கூறலும் ஏதம் இது என்றிலன் – யசோதர:1 17/1
நன்று இது என்று தன் நல் நகர புற – யசோதர:1 17/3
சிறந்ததை இது என்று எண்ணி செம்மையே செய்ய தாமே – யசோதர:1 36/3
துன்ப காரணம் இது என்றே துடக்கு அறுக எனவும் துஞ்சா – யசோதர:1 41/1
இன்ப காரணம் இது என்றே எம்முடன் இயல்க என்றே – யசோதர:1 41/3
இன்று இவண் ஐய என்-கண் அருளிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 48/1
நன்று இது செய்கை என்றே நங்கையும் நயந்து கொண்டாள் – யசோதர:1 49/4
அண்ணலுக்கு அழகு இது ஆண்மை அழகினுக்கு அமைந்ததேனும் – யசோதர:1 64/3
அரைச நின் அகத்து மாட்சியது பெரிது அழகு இது ஆயிற்று – யசோதர:1 69/1
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 69/3
நிரைசெய்தே புகல்வன் யான் நீ நினைவொடு கேள் இது என்றான் – யசோதர:1 69/4
கண்டு அகலுற வரு கழிய மூப்பு இது
உண்டு எனில் உளைந்து இகல் உருவ வில்லி-தன் – யசோதர:2 80/2,3
இளமையின் இயல்பு இது ஆய என்னின் இ – யசோதர:2 81/1
என் இது நினைந்தது உள்ளத்து இறைவி நீ அருளுக என்றாள் – யசோதர:2 97/4
என் உயிர்க்கு ஏதம் எய்தின் இது பழி பெருகும் என்றே – யசோதர:2 102/3
என்னை நீ முனிதி என்றிட்டு இசைக்கலன் அவற்கு இது என்றாள் – யசோதர:2 104/4
காரியம் அன்று இது என்றே கருதிடு கடவுள் காமன் – யசோதர:2 108/2
நேர்_இழை நினைந்து போகி நீடலை முடி இது என்றாள் – யசோதர:2 108/4
எண் பெற்ற தவம் யார் பெற்றார் யான் பெற்ற பேறு இது என்றான் – யசோதர:2 113/4
புடை பல புடைத்து தாழ்த்த பொருள் இது புகல்க என்றே – யசோதர:2 119/3
அணி முடி அரசர் ஏறே அழகு அழிந்து உளது இது என்-கொல் – யசோதர:2 133/2
மண்டு அமர் தொலைத்த வேலோய் மனத்து இது மதித்து நீயே – யசோதர:2 137/1
ஈங்கு அருள்செய்தது என்-கொல் இது புதிது என்று நெஞ்சில் – யசோதர:2 138/3
ஆவயின் தன் கை வாளால் எறிந்து கொண்டு அருள் இது என்றான் – யசோதர:2 145/4
சென்னி வாள் எறிய ஓடி சிலம்பிய குரல் இது என்-கொல் – யசோதர:2 147/2
இனையன வினையின் ஆகும் இயல்பு இது தெரிதியாயின் – யசோதர:2 160/1
வனை மலர் மகுட மாரிதத்தனே மதி இது என்றான் – யசோதர:2 160/4
கொம்பு_அனாய் இது கொண்டு வளர்க்க என – யசோதர:3 163/3
நன்று இது என்றனர் அந்தணர் நல்கினார் – யசோதர:3 192/3
தீது இது என்ற பிசிதமும் தேர்ந்துழி – யசோதர:3 194/1
நன்று இது என்று நயந்தனர் அந்தணர் – யசோதர:3 195/4
இது என் மா நகர் உஞ்சயினி பதி – யசோதர:3 198/1
இது என் மாளிகையாம் என் உழைக்கலம் – யசோதர:3 198/2
இது எலாம் இவர் என் உழையாளராம் – யசோதர:3 198/3
இது என் யான் இவண் இன்னணம் ஆயதே – யசோதர:3 198/4
சிலை பயில் வயிர தோளாய் செப்பிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:4 245/1
ஏக மனராம் முனிவர் பெருமை இது ஆகும் – யசோதர:5 269/3
இங்கு உலகு தொழும் முனியை யாவன் எனின் இது கேள் – யசோதர:5 274/1
துன் உயிரின் முன் இது துணிந்த பிழை தூர – யசோதர:5 282/3
பின்னை நினைக்கின்ற இது பிழை பெரிதும் என்றான் – யசோதர:5 282/4
வண்ணம் இது வடிவம் இவை வளர் ஒளிய பூணோய் – யசோதர:5 297/4
இது நுமர்கள் பவம் வினைகள் விளையும் இயல்பு இது என்று – யசோதர:5 300/1
இது நுமர்கள் பவம் வினைகள் விளையும் இயல்பு இது என்று – யசோதர:5 300/1
ஏற்ற அ நிலைமை-தன்னை இது பொழுது உய்-மின் என்றான் – யசோதர:5 317/3
பொய்யது-அன்று இது புரவல_குமர நின் புகழ் மொழி புணையாக – யசோதர:5 322/3
மை_இல் மா தவத்து ஒரு கடல் ஆடுதல் வலித்தனன் இது என்றான் – யசோதர:5 322/4
பொன் செய் மா முடி புதல்வருள் புட்பதந்தற்கு இது பொறை என்றே – யசோதர:5 323/2
செம் கண் நெடியான் சரிதம் இது செப்பலுற்றேன் – சூளாமணி:0 2/4
நா மாண்பு உரைக்கும் குறை என் இது நாம வென் வேல் – சூளாமணி:0 4/1
இது நமக்கு இசைக்க என எண்ணும் எண்_இலார் – சூளாமணி:2 58/2
செம் சுடர் முடியினாய் நின் கோல் இது செல்க என்றார் – சூளாமணி:3 101/4
பொன் திகழ் அலங்கல் மார்ப போற்றி பொய் அன்று இது என்றார் – சூளாமணி:3 109/4
பெண் அணங்கு இது தோன்றிய பின்-கொலோ – சூளாமணி:4 154/3
பெண் அரும் கலம் இது பெறுதல் மானுடர்க்கு – சூளாமணி:4 228/3
சென்று அவர்க்கு அருள் இது என்று செப்பினார் – சூளாமணி:4 238/4
காது வேல் அரசர்_கோ களிப்புற்றான் இது
போது சேர் அலங்கலாய் புராண நீர்மையே – சூளாமணி:5 404/3,4
இடை அவிழ்வன மலர் அளவு_இல இது பொழிலினது இயல்பே – சூளாமணி:6 435/4
இது அழகியது இவண் வருக என எழு புள்ளொலி இகவா – சூளாமணி:6 437/2
இது என் என இது என் என வினையன் பல சொன்னான் – சூளாமணி:6 440/4
இது என் என இது என் என வினையன் பல சொன்னான் – சூளாமணி:6 440/4
பொழில் கடவுள் பொன் இடம் இது என்னை புகுமாறு என்று – சூளாமணி:6 442/3
என்ன இது வந்த வகை என்னின் இது கேள்-மின் – சூளாமணி:6 444/1
என்ன இது வந்த வகை என்னின் இது கேள்-மின் – சூளாமணி:6 444/1
தேம் கமழ் பொழில் திகழ் சிலாதலம் இது ஆக்கி – சூளாமணி:6 447/2
நீங்கலன் இருந்தனன் நெடுந்தகை இது என்றான் – சூளாமணி:6 447/4
மண் மிசை பெறுவன் ஆக மற்று இது என் மனத்தது என்றான் – சூளாமணி:6 547/4
திரு உடை அடிகள் நின்ற திறம் இது தெரியலாமோ – சூளாமணி:6 556/4
கொற்றவன் குறிப்பு இது ஆயின் கூவி தன் அடியன்மாரை – சூளாமணி:6 569/1
பொங்கு புண்ணியம் புணர்த்தவாறு இது
வெம் கண்_அனையாய் வியக்கும் நீரதே – சூளாமணி:7 604/3,4
இ திசைக்-கண் இவ்வாறு இது செல்லும் நாள் – சூளாமணி:7 610/1
என்றலும் இது நன்று என வேந்து ஒளி – சூளாமணி:7 649/1
வாயில் முகத்து மடுத்து இது சொன்னார் – சூளாமணி:7 658/4
தண் கதிர் வெண்குடையாய் தரல் வேண்டும் இது
ஒண் சுடர் ஆழியினான் உரை என்றார் – சூளாமணி:7 665/3,4
என் இது விளைந்தவாறு இ தூதுவர் யாவர் என்று – சூளாமணி:7 679/1
இறைவனும் அருளி செய்தான் இது இங்கு விளைந்தது என்றான் – சூளாமணி:7 680/4
அழகு இது பெரிது நம் அரச வாழ்க்கையே – சூளாமணி:7 684/4
குறை இது கூறு-மின் சென்று தூதிர்காள் – சூளாமணி:7 690/2
ஏதம் மற்று இது கடிந்தனன் இன்னினி அடிகள் – சூளாமணி:7 726/3
இது இ தாழ்வார் நிலத்து இயற்கை மேலால் பல – சூளாமணி:7 741/1
நாகம் மற்று இது நாகர்-தம் உலகினை நகுமே – சூளாமணி:7 749/4
இது காண் என இன்னன சொல்லினனே – சூளாமணி:7 800/3
நங்கை காண் இது நம் மலைக்கு உம்பர் அ பொன் மலை புடை வீழும் – சூளாமணி:8 876/1
அரைக்கும் மற்று இது குண_கடல் திரையொடும் பொருது அலது அவியாதே – சூளாமணி:8 877/4
இது நனி அறியுமோ இ உலகம் என்று இதயத்தோடும் – சூளாமணி:8 990/3
எற்று நீ வந்தது என்றாற்கு இது எனா எடுத்து சொன்னாள் – சூளாமணி:8 1014/4
எண் மிசை இவரும் போழ்தின் இது என அவளும் சொன்னாள் – சூளாமணி:8 1018/4
அழலினால் அளியன் ஆவி அடுவதோ அழகு இது என்னும் – சூளாமணி:8 1022/4
மே உடை அணிந்த கணி வேலை இது என்றான் – சூளாமணி:8 1098/4
அலை திரை மகர முந்நீர் அது இது ஆக்குவேன்-கொல் – சூளாமணி:9 1148/2
ஊனமர் உலகம் ஆளும் ஊழி ஒன்று இது அன்று ஆயில் – சூளாமணி:9 1167/2
ஈனமொடு உறக்கம் காட்டியிடுவன் யான் தெளி இது என்றான் – சூளாமணி:9 1167/4
வானவர் மருள நாஞ்சில் மற்று இது மடுத்து மாற்றார் – சூளாமணி:9 1199/1
இருள் பாயினவால் இது என் எனவே – சூளாமணி:9 1247/1
வேற்றவரை வீர நெறி காண்-மின் இது என்று – சூளாமணி:9 1280/3
புரையார் இடம் மறையும் இது பொருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1314/4
துணி கொண்டு இலங்கு சுடர் வேலினோடு வருவான் இது என்-கொல் துணிவே – சூளாமணி:9 1327/4
நிலம் மேலும் நின்று பொருவான் நினைந்து வருவாய் நினக்கு இது உறுமே – சூளாமணி:9 1329/2
குலம் வேர் களைந்து குடி பொன்றுவிப்பன் இது யான் மகிழ்ந்த குணனே – சூளாமணி:9 1329/4
செய்யுற்ற போழ்தின் எதிரே விலங்கி இது தேவசேனன் மொழியும் – சூளாமணி:9 1334/2
கையுற்றது ஒன்று கவலேல் உனக்கு இது உறுமாறு போக எனவும் – சூளாமணி:9 1334/3
அதிசயம் இது என அலர நக்கனன் – சூளாமணி:9 1381/3
விரை கிளர் உருவ தெய்வம் இது படை விடுத்த ஆறே – சூளாமணி:9 1430/4
என் இது விளைந்தவாறு என்று இரும் கடல்_வண்ணன் கேட்ப – சூளாமணி:9 1434/2
மற்று இது மறிதல் இல்லை மறிப்பவர் பிறரும் இல்லை – சூளாமணி:9 1435/2
பெரிது இது சித்திரம் என்று பேர்_ஒலி – சூளாமணி:9 1487/3
நன்று வாதம் இது காண்டும் என போய் – சூளாமணி:10 1574/1
காவல் இன்று கடி கா இது என்றான் – சூளாமணி:10 1581/4
சூழ் இருள் அன்று இது சோலை காண் என – சூளாமணி:10 1586/3
இனி இது பெயர்த்தும் நீயே உரை என எடுத்துக்கொண்டு – சூளாமணி:10 1697/3
அரு மணி முடியவன் அருள் இது என்றலும் – சூளாமணி:10 1758/1
அன்னம்_அனையார் அடிகளார் அருள் இது என்றார் – சூளாமணி:10 1794/3
பல குடை பணிய செல்லும் பண்பு இது நமக்கு தந்த – சூளாமணி:11 1843/3
மற்று இது வான்_உலகு ஆள்விக்கும் மன்னா – சூளாமணி:11 2013/4
பிறவி சக்கரம் இது பெரிதும் அஞ்சினான் – சூளாமணி:12 2071/1
கொடிது இது பெரிது என குழைந்து போயினார் – சூளாமணி:12 2103/4
நிறை_இலார் பொறுத்தல் ஆற்றா நிலை இது நிறைந்த நோன்மை – சூளாமணி:12 2115/1
கண்டேன் கிடந்தேன் கனவில் இது கண்டவாறே – நீலகேசி:0 3/4
எள்ளும் திறத்த அஃது உரை என்று இது நீக்கல் இன்றாய் – நீலகேசி:0 7/3
இன்றின்-நின்றும் இது ஒழிதிர் ஆயின் உங்கட்கு இருமைக்கு – நீலகேசி:1 39/3
நன்று இது என்றான் வெம் நரகம் புகுதல் விலக்கும் நாவினான் – நீலகேசி:1 39/4
நீலகேசி தன் நெறி_இன்மை இது என நினைந்தான் – நீலகேசி:1 48/4
சிந்தித்தாள் இது செறி எயிற்று அரிவையது உருவாய் – நீலகேசி:1 58/1
ஓதி ஞானி இது ஆயின் உரை அழகு ஈது என மொழிந்தான் – நீலகேசி:1 66/4
துணிவொடு துறந்தவர்க்கு அல்லால் துன்னுதற்கு அரிது இது பிறர்க்கே – நீலகேசி:1 68/4
பேணுதற்கு அரிது இது பெரிதும் பிணி தரு பேய் வனம் எனவே – நீலகேசி:1 69/2
இது ஒன்று இடையூறு இரண்டாய் விரியும் – நீலகேசி:1 109/3
ஊறு யாவதும் உணராய் உறல் வகை இது என உரைத்தி – நீலகேசி:2 158/1
யான் சென்று அஃது அடிப்படுப்பன் அற கருமம் இது என்றாள் – நீலகேசி:2 163/4
நன்கு உரைப்பார் தரல் வேண்டி நாவல் கொம்பு இது நட்டேன் – நீலகேசி:2 169/2
நாய்க்கு என்றால் இது நல் அறமாம்-கொலோ – நீலகேசி:2 223/4
கோன் சொனான் இது குண்டலகேசிக்கே – நீலகேசி:2 224/4
முயல் உரை இது என மூடிக்கொண்டு இருந்து – நீலகேசி:2 225/1
அரசு இறை இது சொல அவையினார்களும் – நீலகேசி:2 226/1
இருப்பது என் இனி அன்னாய் இது நுமக்கு உரைத்தார் யார் – நீலகேசி:2 227/1
வந்ததும் இது பொருள் மன்னவ யான் என நல்_நுதலாள் – நீலகேசி:2 231/1
இங்கு இது என் என ஏழாய் தவசிகட்கு – நீலகேசி:3 245/3
என் கண்டு வந்து இங்கண் இது கொண்டாய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:4 274/4
பிறந்தார்க்கும் இது அன்றி பிறிது ஒன்று சொல்லாயோ – நீலகேசி:4 281/4
என்றாளை முகம் நோக்கி இது பெரிதும் பொய்த்தனை நீ – நீலகேசி:4 286/1
மொக்கலனும் இது கூற முல்லை நாறு இரும் குழலாள் – நீலகேசி:4 290/1
நக்கனளாய் இது கூறும் நாதனது இயல்பு அறியா – நீலகேசி:4 290/2
புறஞ்சொல் இது அன்று புலால் குற்றம் என்று – நீலகேசி:4 347/3
மறம் கொண்டு இது உண்டு என்னை மன் உயிர்க்கு ஆமே – நீலகேசி:4 348/3
சிறந்தது உண்டோ இது சிந்தித்து காணாய் – நீலகேசி:4 348/4
தோசத்தவாம் நின் பொருள் என கேட்டு இது சொல்லினளே – நீலகேசி:4 377/4
மலையாது இது நுங்கள் மார்க்கத்தொடு என்றனள் மாண்_இழையே – நீலகேசி:4 382/4
திருவத்தது என் பொருள் ஆதலை தேர தெளி இது என்றாள் – நீலகேசி:4 387/4
இற்று அது இது எனது இட்டம் என்பாய் இ இருமையினும் – நீலகேசி:4 388/2
ஓத்தில் கிடந்த வகை இது கேள் என்று உரைத்தனளே – நீலகேசி:4 395/4
தானத்தின் உண்மை இது தத்துவமா கொள் என்றாள் – நீலகேசி:4 417/4
மே தக்க நாற்றம் இது பூவினது என்ப மிக்கார் – நீலகேசி:4 423/2
சிறப்பு உடை வீடு இது என்று செப்பும் நீ தீ_வினையை – நீலகேசி:4 428/3
துணிவு இது என நம துயர் கெடு முறைமையும் – நீலகேசி:4 452/2
எரிவன மணி இது எம் இறைவனது இடமே – நீலகேசி:4 453/4
ஒக்கும் இது என உள்ளம் குளிர்ந்து இனி – நீலகேசி:4 459/1
சிறையின் மிகுமால் இது செம்படர்கள் – நீலகேசி:5 464/3
சூத்திரம் இது வினையமும் இது இது பிறிது ஆம் – நீலகேசி:5 477/2
சூத்திரம் இது வினையமும் இது இது பிறிது ஆம் – நீலகேசி:5 477/2
சூத்திரம் இது வினையமும் இது இது பிறிது ஆம் – நீலகேசி:5 477/2
ஊர் இது காடு இது-தான் எனல் என்னை ஒருங்கு உளவேல் – நீலகேசி:5 502/1
நீர் இது தீ இது-தான் எனல் ஆமோ நிகழ்வுடனே – நீலகேசி:5 502/2
மற்று இது தான் தன் பொறி உறுகாறும் வரலின் அன்றே – நீலகேசி:5 516/4
வாய்த்துரை ஈது என வாமன் இது சொல்லும் வந்து உறுமேல் – நீலகேசி:5 517/1
வேட்கையால் இது நன்று என வேண்டினும் – நீலகேசி:5 530/3
சலம் பொய் அன்று இது ஒன்றே நுங்கள் சத்தையே – நீலகேசி:5 534/4
ஒன்றி நின்ற உயிரை உயிர் இது
என்று சிந்தித்து அழிப்பன் என எண்ணி – நீலகேசி:5 541/1,2
கெட்டனன் இது கேட்க வினை நிலை – நீலகேசி:5 545/4
இ பலாரிடை என்னை இது என்பதோ – நீலகேசி:5 548/3
வெத்த அ வித்தினின் வேறு அன்று வீடு இது
தத்துவமா கொள் தளிர்_இயலாயே – நீலகேசி:5 573/3,4
இட்டமும் காட்டுவன் ஈங்கு இது போல – நீலகேசி:5 577/4
நீ சொன்ன ஆறு இது நேரும் திறம் என்னை – நீலகேசி:5 579/3
என் இடை கொண்டு இலை எங்கு பெற்றாய் இது
முன் உடம்பாட்டின் முரண் உளது ஆமால் – நீலகேசி:5 589/3,4
மிக்க இடம் பெரும் வெள்ளிடையால் இது
புக்க தொடர்வு இல்லை ஆதலின் நீ கொண்ட – நீலகேசி:5 605/2,3
படி இது என்று இடை பாழ்செய்திட்டாயால் – நீலகேசி:5 610/4
நன்று இது என்றே சொல்ல நல்லது நாம் அறிந்து – நீலகேசி:5 626/3
அன்று இது என்று எம் முனே யார் உரைக்கிற்பார் – நீலகேசி:5 626/4
துறப்பித்தவாறு இது தூ என கேட்டை – நீலகேசி:5 631/3
எவனோ இது துய்ப்பான் இன்னணம் கேள் என்றான் – நீலகேசி:5 642/4
இது போல என்பேன் எடுத்துரையும் கேள் நீ – நீலகேசி:5 643/4
பயம் பெறுவது இல்லையேல் பாழ் பயன் இது என்னோ – நீலகேசி:5 649/4
தினைத்துணையும் ஆகாமை தேர் இது நீ என்றாள் – நீலகேசி:5 654/4
மாண்ட துகில் அல்குல் மாதர் இது சொல்லும் – நீலகேசி:6 667/2
தான் அடைந்தால் தனு ஆம் இது வாமதன் தத்துவமே – நீலகேசி:6 684/4
இ பாவி செய்யும் இழிதகவு இது என்னோ – நீலகேசி:6 696/4
இழுதை-தான் செய்யும் இழிதகவு இது என்னோ – நீலகேசி:6 696/5
நீ மற்று இது உண் என்று அறம் நல்க விளங்க பெற்றேன் – நீலகேசி:6 722/3
என்று அ விரலே இது என்றனள் வேல் கண் நல்லாள் – நீலகேசி:6 726/4
தாழ்ச்சி மனத்தால் இது தத்துவம் என்றனனா – நீலகேசி:6 727/4
நல்_நுதலாய் இது என் நெறி என்றனன் – நீலகேசி:7 734/2
நூல் மருவாது சொன்னாய் இது என்றனள் – நீலகேசி:7 760/3
சென்று அவன் உண்மை பகுதி இது மன்னும் – நீலகேசி:7 779/2
மெய்ந்நெறி இது என விரிப்ப கேட்டிருந்து – நீலகேசி:8 790/1
வன்பு இதன் குணம் இது என்னப்பெற்றதும் – நீலகேசி:8 801/3
இது அலால் அவை தம்முள் இயைதல் இல்லையேல் – நீலகேசி:8 811/3
இது என என்னை இங்கு இதனோடு ஏழு எனாய் – நீலகேசி:8 813/4
என்றும் இ உலகு இ தன்மைத்தே இது
அன்றது என்று உரைப்பார் அயர்ப்பார்களே – நீலகேசி:10 860/3,4
இட்டம் ஆவது இது என கேட்டவள் – நீலகேசி:10 861/1
மேல்


இது-கொலோ (1)

இன்று வந்து என் முன் நின்றும் இது-கொலோ கருதிற்று என்றான் – சூளாமணி:9 1448/4
மேல்


இது-தன்னையும் (1)

மாய மற்று இது-தன்னையும் வவ்வுமே – யசோதர:3 218/4
மேல்


இது-தனது (1)

இறப்பவும் இது-தனது இன்மை ஏயினாய் – நீலகேசி:8 814/3
மேல்


இது-தனை (1)

இன்று எறிந்த எருமை இது-தனை
தின்றுதின்று சிராத்தம் செயப்பெறின் – யசோதர:3 192/1,2
மேல்


இது-தான் (3)

ஊர் இது காடு இது-தான் எனல் என்னை ஒருங்கு உளவேல் – நீலகேசி:5 502/1
நீர் இது தீ இது-தான் எனல் ஆமோ நிகழ்வுடனே – நீலகேசி:5 502/2
அளைவது நன்று இது-தான் அறம் ஆமேல் – நீலகேசி:5 592/4
மேல்


இதுவாம் (1)

தான் நற்கு உணர்தல் இதுவாம் அதன் தத்துவம்மே – நீலகேசி:1 117/4
மேல்


இதுவாயின் (1)

செந்தாஅமரை அடியின் செவ்வியும் மற்று இதுவாயின் தெய்வமே ஆம் – சூளாமணி:9 1539/4
மேல்


இதுவால் (3)

என்னை பாவம் இங்கு இவர்களை படைத்தனன் இதுவால்
பின்னை ஆங்கு அவன் பிறவிக்கு முதல் கண்ட வகையே – சூளாமணி:6 462/3,4
ஏகிய நாள் உடையாற்கு இதுவால் என – சூளாமணி:9 1225/2
மெய்யும் மிடைவுற்ற இதுவால் விதியின் வண்ணம் – சூளாமணி:11 2032/4
மேல்


இதுவும் (3)

பிறந்திட இறந்தது எல்லாம் இதுவும் அ இயல்பிற்றேயாம் – யசோதர:1 35/4
பெருகு எரியின் இட்டு உருகும் இதுவும் இனிதே என்று – யசோதர:5 291/2
பரிவே இதுவும் தன் பாலரோடு எல்லாம் – நீலகேசி:5 473/2
மேல்


இதுவே (3)

இறை பொருள் முழுவதும் அறி திறம் இதுவே – நீலகேசி:4 451/4
பேர் இதுவே என சொல்லுதல்-தானும் பிழைக்கும்-கொலோ – நீலகேசி:5 502/4
செறுதலையே இல்ல சீர்த்தன செய்விக்கும் சிட்டி இதுவே – நீலகேசி:9 835/4
மேல்


இதுவோ (3)

ஏழை படை இதுவோ எனக்கு எதிர் ஆகுவது ஆயில் – சூளாமணி:9 1312/3
சலமே உரைத்தி இதுவோ உன் ஆண்மை தழல்வேக என்ன எதிரே – சூளாமணி:9 1330/3
எரியுறுகின்றது அன்றே இதுவோ ஒப்ப இற்றது என்றான் – நீலகேசி:4 390/4
மேல்


இதுஇது (1)

எல்லை_இல இதுஇது என எண்ணி ஒரு நாவில் – யசோதர:5 296/3
மேல்


இதே (1)

செய் தார் அமரர் உலகு ஆள்வன் இரண்டிலொன்று திண்ணம் இதே – சூளாமணி:9 1336/4
மேல்


இதேல் (1)

அன்னை-தன் வரவு இதேல் ஆதி_இல் அரு மறையது முதலா – நீலகேசி:9 825/2
மேல்


இதோ (2)

பொருத்தம் அலாதனவே சொல்லும் புத்த நின் புத்தி இதோ – நீலகேசி:5 500/4
மூட்டினால் உரைத்தியோ முனிவு போக்கு இதோ – நீலகேசி:8 815/4
மேல்


இந்த (4)

இஞ்சி மூன்று உடைய கோமான் எழில் வீரநாதன் இந்த
புஞ்சிய நிலத்தோர்க்கு எல்லாம் பொற்பு நல் அற நல் மாரி – உதயணகுமார:1 5/1,2
இந்த நல் கிராதன் தேவி-தனை விடுவித்த பின்பு – நாககுமார:3 95/2
இந்த நல் வனத்து இருந்தான் என்று அவளும் கூறலும் – நாககுமார:4 138/3
இந்த நல் கிரமம்-தன்னில் இனிமையின் நோன்பு நோற்று – நாககுமார:5 152/1
மேல்


இந்திய (1)

எண்ணாதே இந்திய கோள் எய்தாமை வேண்டும் – நீலகேசி:6 688/4
மேல்


இந்தியங்கள் (1)

இந்தியங்கள் இயையும் இவை எனும் – நீலகேசி:10 879/2
மேல்


இந்தியம் (3)

சிறப்பு உடை இந்தியம் ஐந்து என வந்த செவி உடைய – நீலகேசி:1 80/3
என்னவும் இந்தியம் ஐந்து ஐந்து ஒரு மனம் – நீலகேசி:7 735/2
எய்திய வாக்கும் மற்று இந்தியம் ஆம் எனின் – நீலகேசி:7 756/2
மேல்


இந்திர (7)

இந்திர பதமும் பெற்று இங்கு வந்து அரசர் ஆகி – நாககுமார:5 152/3
இந்திர விபவம் பெற்ற இமையவர் இறைவரேனும் – யசோதர:1 42/3
இந்திர உலகமும் எய்தற்பாலாதே – யசோதர:2 82/4
இந்திர உலகம் வந்து இழிந்தது ஒக்குமே – சூளாமணி:2 50/4
இந்திர உலகமும் வணக்கும் ஈடு உடை – சூளாமணி:4 211/1
இந்திர உலகம் காணும் நெறி அவை யாவை என்னின் – சூளாமணி:5 272/2
இந்திர உலகம் எய்தி ஏழொடு ஈர்_ஐந்து முந்நீர் – சூளாமணி:5 354/3
மேல்


இந்திரர்கள் (2)

இந்திரர்கள் வந்து அடி பணிந்து அருளுக எனினும் – யசோதர:5 271/1
என கேட்டு ஆங்கு எடுத்துரைப்பான் இந்திரர்கள் தொழப்படுவான் – நீலகேசி:4 288/1
மேல்


இந்திரராய் (1)

இமையவர்கள்_உலகத்து இந்திரராய் போய் உதித்து – நாககுமார:4 119/3
மேல்


இந்திரலோகம் (1)

இந்திரலோகம் விட்டு இந்திரன் வந்தனன் – உதயணகுமார:1 78/1
மேல்


இந்திரவில் (1)

இந்திரவில் என வெளிப்பட்டு இமையவர்கள் தொழுது ஏத்த – சூளாமணி:11 2048/3
மேல்


இந்திரன் (29)

இந்திரலோகம் விட்டு இந்திரன் வந்தனன் – உதயணகுமார:1 78/1
இந்திரன் எனக்கு இறை ஈண்டும் புதல்வர்க்கு – உதயணகுமார:1 78/3
இந்திரன் ஆனை-தானும் இவன் கை யாழ் இசைக்கு மீறாது – உதயணகுமார:1 94/1
இந்திரன் வேழமும் கேட்டு ஏழு அடி செல்லும் மற்று இ – உதயணகுமார:1 94/2
இன்புறும் தன் ஓர் நாதன் இந்திரன் போலும் என்ன – உதயணகுமார:5 260/2
நாம இந்திரன் நன்கு அருள்செய – உதயணகுமார:5 291/1
எஞ்சல்_இல் புரம் இந்திரன் என – உதயணகுமார:5 293/3
செல்வ இந்திரன் அனுப்ப திரு மணி தேரின் ஏறி – உதயணகுமார:5 302/3
மிக்க இந்திரன் மேவி விட்டதும் – உதயணகுமார:6 307/1
இந்திரன் இனிதின் ஏத்தும் ஏந்து அரியாசனத்தின் – நாககுமார:1 1/2
இந்திரன் எனும் திறல் அசோகன் என்று உளன் – யசோதர:2 75/2
இந்திரன்_அனையவன் இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சூளாமணி:3 89/4
இந்திரன் இறைமையும் ஈர்_ஐஞ்ஞாற்றுவர் – சூளாமணி:4 237/3
இந்திரன் புதல்வன் அன்னான் ஏந்தல் ஏமாங்கதற்கு இ – சூளாமணி:5 325/3
இஞ்சி சூழ் எரி பொன் மாடத்து இந்திரன் மிசைந்த நாம – சூளாமணி:5 329/1
இந்திரன் அனைய நீரோய் இனி பிறிது எண்ணல் வேண்டா – சூளாமணி:5 361/1
குலிசம் இந்திரன் கொண்டு பணிக்குமேல் – சூளாமணி:7 638/1
மின் விரிந்து இடையிடை விளங்கி இந்திரன்
வில் முரிந்து இருள் முகில் வீழ்ந்த போலுமே – சூளாமணி:7 754/3,4
இந்திரன் எனும் – சூளாமணி:9 1300/2
இந்திரன்_அனையவற்கு இறைஞ்சி என்பவே – சூளாமணி:9 1497/4
எஞ்சல்_இல் செல்வம்-தன்னால் இந்திரன் இரட்டியுள்ளான் – சூளாமணி:9 1546/4
இடம் கழி மகளிர் சூழ இந்திரன் இருந்தது ஒத்தான் – சூளாமணி:10 1625/4
இந்திரன் அனைய நீராற்கு இறைஞ்சலும் இருக்க என்றான் – சூளாமணி:10 1695/4
இந்திரன்_அன்னாற்கு எடுத்து உரைக்கின்றான் – சூளாமணி:11 1919/4
இந்திரன் வேண்டினும் பேய்கள் என்ன மற்று இலங்கு இழை மடவோள் – நீலகேசி:1 71/4
பிளத்தல் உள்ளிட்டவாய் செல்வது இந்திரன்
அளத்தற்கேல் அவன் தான் அறியும் பிறன் – நீலகேசி:2 209/1,2
இறுதியேல் என்றும் இந்திரன் எண்ணலன் – நீலகேசி:2 211/2
இந்திரன் அனைய நின் இறைமையின் அற நெறி இகழல் என்று ஆங்கு – நீலகேசி:2 231/2
இ கிரமத்து இந்திரன் இருடிகளை தேவியரை – நீலகேசி:4 290/3
மேல்


இந்திரன்-தன் (2)

இந்திரன்-தன் ஊர் இயல்பின் ஏகினான் – உதயணகுமார:5 301/4
நெறி என்னை இந்திரன்-தன் நெடு நகர்க்கு அவன் தேவி – நீலகேசி:4 300/3
மேல்


இந்திரன்-தானும் (1)

இந்திரன்-தானும் இணை நுனக்கு ஆமோ – நீலகேசி:7 755/4
மேல்


இந்திரன்_அன்னாற்கு (1)

இந்திரன்_அன்னாற்கு எடுத்து உரைக்கின்றான் – சூளாமணி:11 1919/4
மேல்


இந்திரன்_அனையவற்கு (1)

இந்திரன்_அனையவற்கு இறைஞ்சி என்பவே – சூளாமணி:9 1497/4
மேல்


இந்திரன்_அனையவன் (1)

இந்திரன்_அனையவன் இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சூளாமணி:3 89/4
மேல்


இந்திரனே (1)

இந்திரனே போன்று இருந்த இறை_மகனது இடம் எய்தி – நீலகேசி:2 166/2
மேல்


இந்திரனை (2)

செல்வ நல் குமரன் சென்று தெய்வ இந்திரனை கண்டு – உதயணகுமார:5 302/1
நாக இந்திரனை போல நர_பதி இருக்கும் அ நாள் – நாககுமார:2 53/4
மேல்


இந்திரனோடு (1)

இந்திரனோடு இனிது இருந்து இளம் பிடியார் பாராட்ட – சூளாமணி:11 2052/2
மேல்


இந்திரியங்களை (1)

இந்திரியங்களை வென்றல் பொருட்டு என – நீலகேசி:4 318/1
மேல்


இந்து (3)

இந்து சூடிய விஞ்சி வள நகர் – உதயணகுமார:1 31/3
இந்து வாள் நுதல் எழில் மடந்தையர் – உதயணகுமார:5 298/2
இந்து ஓர் இளம்பிறை பயந்தது என்னவே – யசோதர:2 76/1
மேல்


இப்ப (1)

இயம்பும் இ முனி இப்ப துறந்தது என் – நாககுமார:4 108/3
மேல்


இப்படி (8)

என்று தன் புறத்து இப்படி கூறினர் – யசோதர:3 219/1
இப்படி இவைகள் சொல்லி பெயர்-மின் நீர் என்று வென்றி – சூளாமணி:7 700/3
இனம் மலி செல்வம் மற்றும் இப்படி வருவது உண்டோ – சூளாமணி:8 1107/3
இப்படி அவள் இவை செயலும் இவை எனை எமக்கு என உரைத்தான் – நீலகேசி:1 72/4
இப்படி பிறவியுள் – நீலகேசி:1 91/1
இப்படி தோன்றும் இருதுக்கள் சார்ந்து என – நீலகேசி:4 367/2
இவை இப்படி கைப்பிடி என்றது போல் – நீலகேசி:5 492/2
இப்படி ஆயின் நீ என்று உரையாயோ – நீலகேசி:5 584/4
மேல்


இப்படித்து (2)

இப்படித்து ஆயின் பண்டை இசைந்தது சுற்றம் என்னை – சூளாமணி:6 563/1
இன்று போல் வாழ்தும் அன்றே இப்படித்து அன்றி யாங்கள் – சூளாமணி:11 1845/3
மேல்


இப்படியால் (1)

இப்படியால் இவை உரையா இலை நாவல் இறுத்திட்டாள் – நீலகேசி:2 170/3
மேல்


இப்பால் (6)

கொற்றங்கொள் நேமி நெடுமால் குணம் கூற இப்பால்
உற்று இங்கு ஒர் காதல் கிளர தமிழ் நூற்கலுற்றேன் – சூளாமணி:0 3/1,2
உரை அமைந்து இருப்ப இப்பால் ஓது நாழிகை ஒன்று ஓட – சூளாமணி:3 110/1
அனையவள் அரச கன்னி ஆகிய பொழுதின் இப்பால்
புனை மலர் அலங்கல் மார்பின் பூமி அம் கிழவன் தேவி – சூளாமணி:8 993/1,2
என்னொடு படுவது அன்றே இனி இப்பால் வருவது என்றான் – சூளாமணி:9 1200/4
இப்பால் இவர்கள் பொரும் பொழுதில் யானை இரண்டும் எதிர் தாக்கி – சூளாமணி:9 1348/1
ஏந்து இளம் சிங்காதனத்தின் இனிது இருந்த இளவரசன் இப்பால் ஆனோன் – சூளாமணி:10 1818/3
மேல்


இப்பியும் (1)

சங்கு நித்திலமும் தவழ் இப்பியும்
தெங்கு அம் தீம் குலை ஊறிய தேறலும் – சூளாமணி:1 32/1,2
மேல்


இப்புறத்தன (1)

இப்புறத்தன இளம் கரும் கைம்மா – சூளாமணி:7 586/2
மேல்


இப்புறம் (1)

பொடி மிசை அப்புறம் புரள இப்புறம்
இடி முரசு அதிர ஒர் இளவல்-தன்னொடு – சூளாமணி:12 2090/2,3
மேல்


இப்பொழுது (3)

எங்களில் ஆகாது என்று இப்பொழுது உனை நினைத்தேன் என்ன – உதயணகுமார:5 248/3
இப்பொழுது இல்லை எதிரதற்கு உண்டு எனின் – நீலகேசி:7 777/1
முதியவர் நாள்களொடு ஒப்பு_இல இப்பொழுது ஒத்தலினும் – நீலகேசி:9 832/2
மேல்


இபம் (2)

வேம்-கொல் என்று ஒளித்திட்டு இபம் வீழ்ந்து சேர் – சூளாமணி:7 781/2
நிலை பெரிது அரிது இபம் நெடு வரை நிரையே – சூளாமணி:8 945/4
மேல்


இம்பர் (4)

இம்பர் ஈடு இலது ஔதயம் என்பதே – யசோதர:1 5/4
இம்பர் போம்படித்து அன்று செம் குருதியது இழிவே – சூளாமணி:7 727/4
உளம் காண் கேவல பேர்_ஒளியால் இம்பர்_உலகு எல்லாம் – சூளாமணி:12 2127/3
ஏற்ற நிகோதத்தின் இம்பர் இருளின் இருள் இருள் மேல் – நீலகேசி:1 75/3
மேல்


இம்பர்_உலகு (1)

உளம் காண் கேவல பேர்_ஒளியால் இம்பர்_உலகு எல்லாம் – சூளாமணி:12 2127/3
மேல்


இம்மை (5)

கண்ணிய மனத்தர் இம்மை காதலும் உடையரோ-தான் – யசோதர:1 47/4
இம்மை செய்த வினை பயனே இவை – யசோதர:3 217/2
மை ஆர் கண்ணின் ஆம் பயம் எல்லாம் மடவார் இம்மை
யாம் இன்றே எய்தினம் என்றே மகிழ்வுற்றார் – சூளாமணி:9 1524/3,4
இம்மை நினையார் அமை பதம் ஈவழி – சூளாமணி:11 1993/2
இம்மை இகந்தார்க்கு இசையும் அதுவே – சூளாமணி:11 2003/4
மேல்


இம்மையான் (1)

இம்மையான் உடம்பு நீங்கி இகந்து போம் இயற்கையாலும் – சூளாமணி:5 356/2
மேல்


இம்மையோடு (1)

இம்மையோடு உம்மை இவை இலையாலோ – நீலகேசி:5 585/4
மேல்


இமகிரி (2)

வான் உயர் இமகிரி மருங்கில் என்று பூம் – சூளாமணி:7 825/2
மணம் கமழ் இமகிரி வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 954/4
மேல்


இமம் (1)

கூர் இமம் வெயில் பசி கூடலம் கூடினால் – நீலகேசி:4 357/3
மேல்


இமயம் (1)

பெற்றி நல் இமயம் கண்டு பேர்ந்து கீழ் திசையும் சென்றார் – உதயணகுமார:5 250/4
மேல்


இமவந்தம் (1)

இலை தடம் சோலை வேலி இமவந்தம் அடைந்து நீண்ட – சூளாமணி:7 698/1
மேல்


இமிர் (2)

முந்தி நின்று இமிர் தேன் முரன்று ஆக்கிய – சூளாமணி:8 892/1
நீர் பலி விரை பலி நிரந்து தேன் இமிர்
பூ பலி என இவை நிரைத்து புண்ணியன் – சூளாமணி:11 1889/1,2
மேல்


இமிரும் (1)

பாடல் வண்டு இமிரும் பைந்தார் பவனஞ்சன் என்ப பாரித்து – சூளாமணி:5 319/3
மேல்


இமில் (2)

சீர் ஏறும் இமில் போல் கொண்டை சில்வண்டும் தேனும் பாட – உதயணகுமார:4 225/1
இருள் மனை இமில் ஏறு ஒன்றும் இளம் கதிர் கனவில் தோன்ற – நாககுமார:2 42/3
மேல்


இமிழ் (4)

கார் இமிழ் ஆர்கலியான் மயில் ஆலுவ – சூளாமணி:7 653/2
முரசு எறி இமிழ் இசை முழவொடு கழுமின – சூளாமணி:8 935/2
முரைசு எறி இமிழ் இசை முழங்க கேட்டனன் – சூளாமணி:8 1052/3
புள் இமிழ் இசையொடு புகுந்து போம் வழி – சூளாமணி:8 1064/2
மேல்


இமிழால் (1)

சீர் இமிழால் பொலிவு எய்தினர் சென்றே – சூளாமணி:7 653/4
மேல்


இமைக்கும் (3)

எரி மணி இமைக்கும் பூணான் இசோதரன் இரு நிலத்துக்கு – யசோதர:2 85/1
நீள் கதிர் இமைக்கும் ஒள் வாள் முகம்பெற நெருப்பு சிந்தி – சூளாமணி:9 1166/3
இ திறத்து இனைய என்றான் எரி மணி இமைக்கும் பூணான் – சூளாமணி:9 1184/4
மேல்


இமைகள் (1)

இமைகள் விட்ட நோக்கம் ஏற இன்ன போல்வ சொல்லலும் – சூளாமணி:6 502/1
மேல்


இமைத்தல் (1)

இமைத்தல்_இல் அமரரா நிறைந்த சோதம் ஆதியாய் – உதயணகுமார:6 366/3
மேல்


இமைத்தல்_இல் (1)

இமைத்தல்_இல் அமரரா நிறைந்த சோதம் ஆதியாய் – உதயணகுமார:6 366/3
மேல்


இமைத்தவே (1)

படு சுடர் தாம் என பரந்து இமைத்தவே – சூளாமணி:12 2100/4
மேல்


இமைத்திலன் (1)

இமைத்திலன் எத்துணை பொழுதும் ஈர் மலர் – சூளாமணி:5 410/3
மேல்


இமைப்பதும் (1)

இமைப்பதும் பெரு மிகை இனி இருந்து என – சூளாமணி:12 2096/1
மேல்


இமைப்பிடை (1)

இரும் களி யாணர் வாழ்விற்கு இமைப்பிடை பெரிது கண்டாய் – சூளாமணி:11 1859/4
மேல்


இமைப்பின் (2)

ஏதிலாள் போலும் இமைப்பின் இமையாதே – சூளாமணி:8 1122/2
எரி மணி நெடு முடி இமைப்பின் செம் கண் அ – சூளாமணி:11 1900/1
மேல்


இமைப்பினும் (1)

ஏற்றவர் இமைப்பினும் இகழ்ந்து எறிதல் செய்யார் – சூளாமணி:9 1280/1
மேல்


இமைப்பு (1)

இன்பமே பெரிது ஆகி இடையறவு இன்றி இமைப்பு அளவும் – சூளாமணி:11 2060/1
மேல்


இமைப்பே (1)

ஏடு இலங்கு பூங்கோதாய் இமையவரின் வேறாயது இமைப்பே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1821/4
மேல்


இமையம் (1)

இமையம் போல் களிற்றின் ஏறி இனிய நல் தோழன்மாரும் – நாககுமார:5 154/3
மேல்


இமையவர் (6)

இந்திர விபவம் பெற்ற இமையவர் இறைவரேனும் – யசோதர:1 42/3
இச்சை அங்கு உரைப்ப கேட்டு ஆங்கு இமையவர் இயற்கை எய்தும் – சூளாமணி:6 548/1
எழில் மணி சுடர் கொள் மேனி இமையவர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 765/1
இமையவர் அரசன்-தானும் இகல்செய கருதி வந்தால் – சூளாமணி:9 1192/1
இலை படு வயிர பைம் பூண் இமையவர் அல்லர் ஆயின் – சூளாமணி:9 1198/3
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
மேல்


இமையவர்-தாம் (1)

எண்_இல் வான்_உலகத்து இரண்டாவதில் இமையவர்-தாம் ஆனார் – யசோதர:5 325/4
மேல்


இமையவர்_கோன் (1)

யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
மேல்


இமையவர்க்கு (1)

இமையவர்க்கு இறைவன் போல எழில்பெற புக்க அன்றே – நாககுமார:5 154/4
மேல்


இமையவர்கள் (4)

இமையவர்கள்_உலகத்து இந்திரராய் போய் உதித்து – நாககுமார:4 119/3
இமையவர்கள் வந்து தொழ இன்புற்று இருப்பாரே – நாககுமார:4 119/4
இந்திரவில் என வெளிப்பட்டு இமையவர்கள் தொழுது ஏத்த – சூளாமணி:11 2048/3
இனையன பல பரவி இறைஞ்சி ஏத்தி இமையவர்கள்
கனை எரி மிகு வேள்வி கலந்து செய்து களிப்பு எய்தி – சூளாமணி:12 2126/1,2
மேல்


இமையவர்கள்_உலகத்து (1)

இமையவர்கள்_உலகத்து இந்திரராய் போய் உதித்து – நாககுமார:4 119/3
மேல்


இமையவரின் (1)

ஏடு இலங்கு பூங்கோதாய் இமையவரின் வேறாயது இமைப்பே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1821/4
மேல்


இமையாத (2)

இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/2
இமையாத செம் கண்ணர் இரவு அறியார் பகல் அறியார் – சூளாமணி:11 2055/1
மேல்


இமையாதே (1)

ஏதிலாள் போலும் இமைப்பின் இமையாதே
போது உலாம் வாள் முகமே நோக்கி பொலிவேன் என் – சூளாமணி:8 1122/2,3
மேல்


இமையார் (1)

நெரிந்த நுண் குழல் நேர் இமையார் உழை – யசோதர:1 10/1
மேல்


இமையார்க்கு (1)

என்று உரைப்பாய்க்கு எய்தும் ஏழைமை உண்குவவேல் இமையார்க்கு
ஒன்றுவியேன்_அலனோ வினை ஊன் தின்பவர்க்கு ஒப்ப என்றாள் – நீலகேசி:9 841/3,4
மேல்


இமையாரின் (1)

என்றும் இடையின்றி இமையாரின் நுகர்வார்க்கு – சூளாமணி:11 2033/3
மேல்


இமையான் (1)

ஏற்றம் உடைய இமையான் எனப்பட்ட போழ்தும் – நீலகேசி:4 419/3
மேல்


இமையானுக்கு (1)

கப்பம் பலபல கண்_இமையானுக்கு – நீலகேசி:5 614/1
மேல்


இமையோர் (2)

இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/2
ஈண்டி இமையோர் தொழுவான் எம் இறையும் என்னாய் – நீலகேசி:4 401/4
மேல்


இமையோர்க்கும் (1)

எல்லா இமையோர்க்கும் என்றும் இறுதி சார்ந்தது – நீலகேசி:1 114/2
மேல்


இயக்கம் (1)

கலியே தரு காற்று இயக்கம் கரும – நீலகேசி:5 487/2
மேல்


இயக்கர் (2)

எழு வளர்த்து அனைய தோள் இயக்கர் ஏந்தின – சூளாமணி:11 1894/3
பொங்கு சாமரை ஏந்தி புடைபுடை இயக்கர் நின்று இரட்ட – நீலகேசி:2 157/1
மேல்


இயக்கி (2)

அங்கு உள இயக்கி வந்து அடி பணிந்து இனிது சொல்வாள் – நாககுமார:3 96/4
மகர யாழ் நரம்பு இயக்கி வரம் கொண்டு வடமலை மேல் உலகம் ஆண்ட – சூளாமணி:10 1809/2
மேல்


இயக்கியர் (1)

இலங்கு ஒளி மகர பைம் பூண் இயக்கியர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 763/3
மேல்


இயக்கு (1)

இலம்படுமேல் இயக்கு இல்லை என்பது எம் உரை என்போம் – நீலகேசி:4 293/2
மேல்


இயங்கல் (2)

ஏதிலார்க்கு இயங்கல் ஆவது அன்று சோலை வண்ணமே – சூளாமணி:6 492/4
எழில் கொள் தாரோய் விரைந்து இயங்கல் இங்கு உள்ள நின் – சூளாமணி:7 739/2
மேல்


இயங்கலன் (1)

எங்கும் இயங்கலன் என்று இருந்தோய் நின் – நீலகேசி:1 142/3
மேல்


இயங்கலின் (1)

இங்கு நாம் இரு விசும்பிடை இயங்கலின் சிறிய ஒத்து உளவேனும் – சூளாமணி:8 876/3
மேல்


இயங்கார் (1)

வெய்ய சுடரோன் தண் கதிரோன் என ஈங்கு இவர்கள் மதில் இயங்கார்
பைய வந்து தாமரையின் பரவை தடத்தும் மாளிகை மேல் – சூளாமணி:9 1478/1,2
மேல்


இயங்கி (1)

எஞ்சல்_இன்று இயங்கி வந்து இழியுமாய்விடில் – சூளாமணி:3 115/3
மேல்


இயங்கிட (1)

கால் இயங்கிட இடம் காண்கிலார் அரோ – சூளாமணி:11 1884/4
மேல்


இயங்கின் (1)

என் நிழல் என்னொடும் இயங்கின் அல்லது – சூளாமணி:10 1599/3
மேல்


இயங்கு (9)

அழல் கதிர் இயங்கு அற அலங்கு இணர் அசோகம் – சூளாமணி:6 442/1
இயங்கு பூம் கொடி அனையவர் இயல்புகள் நினையா – சூளாமணி:6 472/3
விரை கதிர் அலங்கல் செம் கேழ் விண் இயங்கு ஒருவனோடும் – சூளாமணி:6 505/1
இயங்கு கின்னரர் இன்புறு நீரவே – சூளாமணி:7 753/1
எல் இயங்கு இளம்பிறை கதிர்கள் வீழ்ந்தன – சூளாமணி:7 818/3
விஞ்சையர் மிதுன தேவர் விண் இயங்கு உருவம் எல்லாம் – சூளாமணி:8 851/2
மேல் இயங்கு ஒளியவன் மறைய வேய்ந்து அரோ – சூளாமணி:11 1884/3
ஏனை ஒழிந்த இயங்கு நல் சாதிகள் – சூளாமணி:11 1960/1
வயங்கு இயங்கு ஓடியவாய் இரண்டாய அறிவினவே – நீலகேசி:1 78/4
மேல்


இயங்குக (1)

எப்படியும் இயங்குக நும் இறை_மகற்கும் இசை-மின் என்று – நீலகேசி:2 170/2
மேல்


இயங்குதல் (1)

விளங்கு வெம் கதிர் விலங்கிய விசும்பிடை இயங்குதல் புலன்கொள்ளா – சூளாமணி:8 885/2
மேல்


இயங்கும் (1)

இன் இயல் மாருதம் இயங்கும் கங்குல்-வாய் – சூளாமணி:8 1063/2
மேல்


இயங்குவனவும் (1)

இயங்குவனவும் இரு பொறி ஐ_அறிவு எல்லையவாய் – நீலகேசி:1 78/1
மேல்


இயங்குவாரும் (1)

ஓதநீர்_வண்ணன் பாடி நூழில் ஊழ் இயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1639/4
மேல்


இயம்ப (3)

வெற்றி முழவு ஏழ் இயம்ப வீறுடைய வல்லவன் – நாககுமார:4 132/3
என்று அவன் உளம்கொள இயம்பினன் இயம்ப
சென்று திரு அடி_மலர்கள் சென்னி மிசை அணியா – யசோதர:5 280/1,2
என்று அவன் இயம்ப கேட்டே இருந்தவர் வியந்து நோக்கி – சூளாமணி:3 109/1
மேல்


இயம்பி (1)

இனத்தோர் மாவரம் இயம்பி விட்டனர் – உதயணகுமார:5 286/4
மேல்


இயம்பிய (2)

இடி முரசு ஆர்ப்ப கேட்டும் இயம்பிய அ தினத்தின் – நாககுமார:1 13/1
இணை சேனை-தன்னுள் உள்ளோன் இயம்பிய களிப்பின் மிக்கான் – சூளாமணி:9 1304/2
மேல்


இயம்பியது (1)

இன்ன வகை மன்னன் முனி இயம்பியது கேளா – யசோதர:5 301/1
மேல்


இயம்பின் (1)

ஏண்_இலார் இயம்புவது இயம்பின் அல்லது – சூளாமணி:9 1213/2
மேல்


இயம்பினவே (1)

எழுவும் முரசு எங்கும் இயம்பினவே – சூளாமணி:8 1074/4
மேல்


இயம்பினளே (1)

ஈண்டு இனி அற நெறி உறுக என ஏந்து_இழை இயம்பினளே – நீலகேசி:2 230/4
மேல்


இயம்பினன் (1)

என்று அவன் உளம்கொள இயம்பினன் இயம்ப – யசோதர:5 280/1
மேல்


இயம்பினான் (2)

ஈங்கு எமக்கு நீர் பணிந்தது என்னை என்று இயம்பினான் – சூளாமணி:6 496/4
இங்கண் இன்னஇன்ன காண் என புகழ்ந்து இயம்பினான் – சூளாமணி:7 786/4
மேல்


இயம்புக (2)

எங்கு உள அதிசயம் இயம்புக நீ என்றனன் – நாககுமார:4 133/4
என்னை நீர் இனையர் ஆகி வந்ததும் இயம்புக என்றான் – யசோதர:1 65/4
மேல்


இயம்புகின்றான் (2)

தினை அனை பற்றும் இல்லா திகம்பரன் இயம்புகின்றான் – நாககுமார:2 45/4
இ படை நிலைமை ஓரான் எடுத்தெடுத்து இயம்புகின்றான் – சூளாமணி:9 1182/4
மேல்


இயம்புதலால் (1)

என்ற குணங்கள் அநியதம் என்றும் இயம்புதலால்
சென்ற குணங்கள் இருமையும் அல்லது அவற்றினில் தீர்ந்து – நீலகேசி:4 379/2,3
மேல்


இயம்புதும் (1)

என் செய்தனன் என்றிடின் இயம்புதும் அறியவே – உதயணகுமார:2 121/3
மேல்


இயம்பும் (5)

வருடகாரனை அழைத்து வத்தவன் இயம்பும் இ – உதயணகுமார:3 179/1
வியந்து அரசு இயம்பும் நீங்கள் வேறு உடல் மறைந்தது என்னை – உதயணகுமார:4 197/4
இயம்பும் இ முனி இப்ப துறந்தது என் – நாககுமார:4 108/3
என் சொலால் இன்றி யான் இயம்பும் நீரதோ – சூளாமணி:5 384/3
இன்னன இளையவற்கு இயம்பும் எல்லையுள் – சூளாமணி:7 814/1
மேல்


இயம்புவது (2)

இன்று நீ உரைத்தது அற்றே இயம்புவது உளது கேண்மோ – யசோதர:4 246/4
ஏண்_இலார் இயம்புவது இயம்பின் அல்லது – சூளாமணி:9 1213/2
மேல்


இயமர (1)

இயமர தொழுதிகள் எழுந்து இசைத்தவே – சூளாமணி:10 1782/4
மேல்


இயமரம் (1)

இயமரம் துவைப்ப ஏறி இகல் மன்னர் இருந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1833/2
மேல்


இயல் (111)

இன் இயல் ஆலயத்துள் ஏந்து அரியாசனத்தின் – உதயணகுமார:1 2/2
இன்ன நற்படி இருப்ப இயல் வயந்தகனும் தான் – உதயணகுமார:1 64/3
உளத்து இயல் பாட்டை கேட்டு யூகியாம் என மகிழ்ந்து – உதயணகுமார:1 81/3
விசும்பு இயல் குமரர்-தாமும் வியந்து உடன் இருப்ப புள்ளும் – உதயணகுமார:1 106/1
போர் இயல் புரவி மானம் பொரு விலை ஆயிரம்மும் – உதயணகுமார:1 108/3
திண்ணிதின் இயல் செய்கை என்று உருமண்ணுவாவினை – உதயணகுமார:2 147/2
ஏர் அணி அரசருக்கு இயல் கூறலும் – உதயணகுமார:3 170/3
மண் இயல் மடந்தையோடு மருவினார் மிக்க மன்னன் – உதயணகுமார:6 304/1
ஓர் இயல் அறம் பத்தோடும் ஒருங்கு பன்னிரண்டு சிந்தை – உதயணகுமார:6 333/3
காதலின் திண் களிற்று இயல் கூறு எனா – உதயணகுமார:6 351/4
இன் இயல் வலம்கொண்டு எய்தி ஈசனை இறைஞ்சினானே – நாககுமார:1 14/4
இனிமை ஆனந்த சுகத்து இருந்தாய் நீயே இயல் ஆறு பொருள் உரைத்த ஈசன் நீயே – நாககுமார:1 19/2
எல்லா வினை செறிக்கும் இயல் முனியை தான் பணிந்தாள் – நாககுமார:1 36/4
இறைவனை வணங்கி ஏத்தி இயல் மனை புகுந்தான் அன்றே – நாககுமார:2 52/4
மன் இயல் கொடுப்ப மன்னர் இருவரும் இன்புற்றாரே – நாககுமார:3 80/4
இங்கித மனைவி பேர் இயல் விசையை என்பளே – நாககுமார:4 142/4
ஏற்ற மோகம் என் என இயல் முனி உரைப்பரே – நாககுமார:4 144/4
மனையின் நல் மகள்-தன் நாமம் இயல் நாகவசு என்பாள் ஆம் – நாககுமார:5 146/4
குறுகிய தடற்றுள் வாள் போல் கொண்டு இயல் உடம்பின் வேறாய் – யசோதர:1 50/3
அருள் இயல் செய்து செல்க ஆகுவது ஆக என்றான் – யசோதர:1 66/4
பவள வாய் மணி கை கொண்ட பண் இயல் தோட்டி பற்றி – யசோதர:2 98/3
மிகை கமழ் நீரில் தேற்ற மெல்_இயல் தேறினாளே – யசோதர:2 130/4
மேல் இயல் தெய்வம் கண்டே விரும்பினது அடையப்பட்ட – யசோதர:2 146/1
கோல் இயல் அரசன் முன்னர் கூவுபு குலுங்கி வீழ – யசோதர:2 146/3
மால் இயல் அரசன் தன் கை வாள் விடுத்து உருகினானே – யசோதர:2 146/4
கொன் இயல் பாவம் என்னை கூவுகின்றது-கொல் என்றான் – யசோதர:2 147/4
மற பொருள் மயங்கி வையத்து அரசு இயல் மகிழ்ந்து சென்றான் – யசோதர:2 156/2
இயல் உபாயனம் என்று கொடுத்தனர் – யசோதர:3 165/2
அற இயல் அடிகள்-தம்மால் அற அமிர்து ஆர பெற்றாம் – யசோதர:4 255/3
பொன் இயல் அணி கொள் புட்பாவலி எனும் பொங்கு கொங்கை – யசோதர:4 259/2
இன் இயல் இரட்டையாகும் இளையரை ஈன்று சில் நாள் – யசோதர:4 259/3
மா இயல் வடிவு-தன்னை வதைசெய்தார் வண்ணம் ஈதேல் – யசோதர:5 307/1
பார் இயல் பொறையை நெஞ்சில் பரிந்தனன் மன்னன் ஆனான் – யசோதர:5 312/4
சங்கு இயல் வலம்புரி திகிரி என்று இவை – சூளாமணி:3 78/1
இலகு வில் மணி வான் இயல் மாடு எலாம் – சூளாமணி:4 120/3
முகைத்த வார் முல்லையை முருக்கும் மெல் இயல்
தகைத்த வார் குழலவள் தன்மை ஆயினும் – சூளாமணி:4 210/1,2
விண் இயல் கதிரினால் விரியும் வேந்தரும் – சூளாமணி:4 234/2
மண் இயல் வளாகம் காக்கும் மன்னவர் வணக்கல்_ஆகா – சூளாமணி:5 242/1
மண் இயல் வளாகம் எல்லாம் வழி நின்று வணங்கும் அன்றே – சூளாமணி:5 262/4
துஞ்சு இயல் இல்லா துறக்கம் அனைத்தே – சூளாமணி:5 278/4
மண் இயல் வாழ்நர்க்கும் வான்_உலகு ஒப்பது – சூளாமணி:5 279/1
விண் இயல் இன்பம் விரவிற்று இனிதே – சூளாமணி:5 279/4
எத்திசைக்கும் வெய்யோன் இயல் முன்னுற – சூளாமணி:7 610/3
இயல் ஓதை இளம் சிறை அன்னம் எழ – சூளாமணி:7 801/3
பொன் இயல் வள நகர் பொலிய தோன்றினார் – சூளாமணி:7 816/4
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று – சூளாமணி:8 846/3
இரவலர் இரு நெதி கவர்க ஈண்டு இயல்
புரவலர் வருக என போக தூதுவர் – சூளாமணி:8 903/1,2
விண் இயல் விஞ்சையர்க்கு இறைவன் வேந்தரால் – சூளாமணி:8 908/1
விண் இயல் விமான வீதி வெறி கொள மிடைவி வேலோய் – சூளாமணி:8 922/4
அரசுவா அதனோடு ஆடி இயல் அறிந்து அணைந்த பாகன் – சூளாமணி:8 927/1
செரு இயல் களிறுகள் செவி புடை அரவமும் – சூளாமணி:8 940/1
உரு இயல் இவுளிகள் ஒலி கலி அரவமும் – சூளாமணி:8 940/2
அயில் இயல் அரசர்-தம் அருகு அவை பெருகலின் – சூளாமணி:8 942/3
மா இயல் கடல் படை மயங்கி வானிடை – சூளாமணி:8 950/1
பூ இயல் இணரொடு கவரி பொங்கலால் – சூளாமணி:8 950/2
எண் இயல் கொடி மிடைந்து இருண்டு பாங்கு எலாம் – சூளாமணி:8 952/2
கண் இயல் கவரி மா கலந்து கானகம் – சூளாமணி:8 952/3
மண் இயல் பரவையாய் வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 952/4
விஞ்சை அம் தொழில் இயல் விடுத்த மெல் இயல் – சூளாமணி:8 957/2
விஞ்சை அம் தொழில் இயல் விடுத்த மெல் இயல்
பஞ்சின் மேல் மிதிப்பினும் பதைத்து பையவே – சூளாமணி:8 957/2,3
பொன் இயல் கழலினாற்கு ஓர் பொங்கு ஒளி புணர்ந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 964/4
விலங்கலின் குவடு சேரும் மெல் இயல் தோகை_போல்வாள் – சூளாமணி:8 975/4
பொன் இயல் அமளி மேலாள் பூ_அணை மருங்கு தீண்ட – சூளாமணி:8 997/1
பளிங்கு இயல் பலகை-தன் மேல் பாவையது உருவம் தான் முன் – சூளாமணி:8 1006/1
பழுது இயல் இலாத பாவை உருவம் ஓர் படியினாலும் – சூளாமணி:8 1010/1
பொன் இயல் கழலன் தாரன் பூட்டிய சிலையன் ஆகி – சூளாமணி:8 1019/2
மண் இயல் வளாகம் எல்லாம் மகிழ்ந்து உடன் வணங்கும் போழ்தும் – சூளாமணி:8 1020/1
கண் இயல் காதலாள்-தன் கண்ணிய உருவம் கண்டே – சூளாமணி:8 1020/3
விண் இயல் உருவ வீதி மேல்-நின்றும் இழிந்து வெய்யோன் – சூளாமணி:8 1026/1
கண் இயல் விலங்கல் நெற்றி கதிர் என்னும் கையின் ஊன்றி – சூளாமணி:8 1026/2
மண் இயல் மரத்தின் சாகை நுதி பிடித்து அவையும் விட்டு – சூளாமணி:8 1026/3
பண் இயல் பிறிது ஒன்று ஆகி பையவே மறைந்து போனான் – சூளாமணி:8 1026/4
விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி – சூளாமணி:8 1036/2
இன் இயல் மாருதம் இயங்கும் கங்குல்-வாய் – சூளாமணி:8 1063/2
சேர்ந்து திகழ் பொன் இயல் சலாகை நுதி தீட்டி – சூளாமணி:8 1095/2
பொன் இயல் கொடியின் ஒல்கி பூ_அணை பொருந்தும் பாவை – சூளாமணி:8 1110/1
விடவரும் இயல்புகள் திரிந்து மெல் இயல்
மடவரலவரொடு மாறுபட்டனர் – சூளாமணி:9 1221/1,2
செம்பு இயல் கிடுகின செம்பொன் தட்டின – சூளாமணி:9 1277/1
மண் இயல் மன்னர் கை முறுக்கி விட்டிட – சூளாமணி:9 1401/1
கண் இயல் யானை மேல் கணையம் பாய்வன – சூளாமணி:9 1401/2
விண் இயல் விளங்கு மீன் விழுவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1401/4
தாதை என்று இயல் உரை தவத்தின் எய்தினேன் – சூளாமணி:9 1493/2
என்று இயல் பெயரின இரண்டும் மா நிதி – சூளாமணி:9 1503/2
கோடி குன்றம் கோடு இயல் போலும் குவவு தோள் – சூளாமணி:9 1521/1
நொய்து இயல் விஞ்சை வேந்தர் நூற்றொருபதின்மர் தாழ – சூளாமணி:10 1559/3
மன் இயல் அரும்பு வைப்ப மற்று அதனோடு சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1561/3
ஆடு இயல் எடுத்துக்கொண்டு ஆங்கு அந்தணன் ஆடுகின்றான் – சூளாமணி:10 1566/4
ஆடு இயல் யானை அயக்கிரீவனை அடித்தான் – சூளாமணி:10 1660/2
மிடைந்த தோள் நெகிழ விம்மி மெல்_இயல் வெருவலோடும் – சூளாமணி:10 1707/2
பால் இயல் பலி பெறு முரசம் பண்மையில் – சூளாமணி:10 1763/3
பளிங்கு இயல் பலகையும் பவழ தூண்களும் – சூளாமணி:10 1775/1
விரை செறி குழல் அம் கூந்தல் மெல்_இயல் வருக என்றான் – சூளாமணி:10 1793/3
எழினி வாய் கொணர்ந்து அசைக்கும் இயல் ஏமாங்கத நாடன் இவனே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1817/4
இருள் புரி உலகம் சேரா இயல் நெறி பயந்த பெம்மான் – சூளாமணி:11 1866/3
பண் இயல் மொழியினார்-தம் கரும் கண்ணால் பருகும் நீர்மை – சூளாமணி:11 1867/3
விண் இயல் உருவம் எய்தி விளங்கி வீற்றிருப்பர் அன்றே – சூளாமணி:11 1867/4
பொன் இயல் மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் புகையும் பொங்க – சூளாமணி:11 1869/3
கொண்டு இயல் அணியொடு கோலம் தாங்கினார் – சூளாமணி:11 1873/4
ஏழு இயல் உலகில் உள் இருளும் கையகன்று – சூளாமணி:11 1893/1
ஆழ் இயல் வினைகளோடு அவிய ஆயிரம் – சூளாமணி:11 1893/2
இன் இயல் செல்வம் எனை பல எய்திய – சூளாமணி:11 1917/2
பொன் இயல் சேர் கற்ப போக நிலங்களில் – சூளாமணி:11 1990/3
தன் இயல் தானம் தவமொடு பூசனை – சூளாமணி:11 1991/3
தம்மை உடையவர் தாங்கும் தவத்து இயல்
எம்மை வினவின் எமக்கும் உரைப்பு அரிது – சூளாமணி:11 2003/1,2
கண் இயல் தூ நல் காட்சி கதிர் விளக்கு தூண்டினார் – சூளாமணி:11 2046/2
இன் இயல் ஞான வேழத்து எழில் எருத்து தேறினானே – சூளாமணி:12 2113/4
ஏவலாளரும் இதற்கு எய்தும் இயல் குறை முயல்க – நீலகேசி:1 61/2
சந்திர முனிவரன் உரைப்ப தளிர்_இயல் சாவுகள் சாரா – நீலகேசி:1 71/1
கண் இயல் மூவறிவாம் அவை பெற்றால் கருணம் இலா – நீலகேசி:1 79/3
இருந்த அ திசை முன்னி தளிர்_இயல் தான் எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 231/4
சித்தனை ஆக கருது இயல் சீவன்கட்கு – நீலகேசி:7 780/2
மேல்


இயல்-தன்னால் (1)

எம் கோன் என்றே இ உலகு ஏத்தும் இயல்-தன்னால்
செங்கோல் இன்பம் சேர்பவன் அன்றே செரு வேலோன் – சூளாமணி:5 312/3,4
மேல்


இயல்-அது (1)

பெண் இயல்-அது அது அன்றோ பெயர்க மற்று இவர்கள் யாமும் – யசோதர:2 128/3
மேல்


இயல்க (1)

இன்ப காரணம் இது என்றே எம்முடன் இயல்க என்றே – யசோதர:1 41/3
மேல்


இயல்கின்ற (2)

இலைய நாடகத்து எழில் கெழு விமானம் அஃது இயல்கின்ற விசை-தன்னால் – சூளாமணி:8 888/1
ஆகாயம் இயல்கின்ற அரு மணி நல் விமானத்தின் அகத்தாள் போலும் – சூளாமணி:9 1534/3
மேல்


இயல்கின்றார் (2)

ஏசு_இல் வான்_உலகு இணை_இல் இன்பத்தினில் இசைந்து உடன் இயல்கின்றார் – யசோதர:5 328/4
இங்கு இருவர் தேவர்கள் வளர்ப்ப இயல்கின்றார் – சூளாமணி:11 2025/4
மேல்


இயல்கின்றாள் (1)

எண் ஆர் இன்ப காதலி ஆகி இயல்கின்றாள்
பெண் ஆர் சாயல் பெற்றனள் தேவி பெறு பட்டம் – சூளாமணி:5 315/3,4
மேல்


இயல்கின்றான் (1)

ஏனோர் உட்கும் இன் இளவேந்தாய் இயல்கின்றான்
ஊனோர் உட்கும் ஒண் சுடர் நஞ்சு ஊறு ஒளி வேலோய் – சூளாமணி:5 316/3,4
மேல்


இயல்ப (1)

ஏதிலார் அயலராய் இயல்ப ஆய்விடில் – சூளாமணி:8 1049/2
மேல்


இயல்பட (1)

இருள் படு குஞ்சி இயல்பட தூற்றி – உதயணகுமார:1 74/1
மேல்


இயல்பவர் (1)

இலை மிசை இயல்பவர் இயல்புகள் எழில் நலம் – சூளாமணி:8 948/2
மேல்


இயல்பாய் (3)

இன முதலா சுடர்ந்து இனிதின் இயல்பாய் நின்று எரியுமே – சூளாமணி:11 2058/4
மன் பெறு நுண் பொருள் ஐந்து இயல்பாய் அவை – நீலகேசி:6 671/3
கடை_இல் குழவி அவை தன் இயல்பாய்
நடையும் அதுவேல் நகையாம் பிறவோ – நீலகேசி:6 709/3,4
மேல்


இயல்பாய (1)

எப்பாலும் திரிவு இன்று ஓர் இயல்பாய இன்பத்தான் – சூளாமணி:11 2066/3
மேல்


இயல்பில் (1)

இன்னன நீடிய இயல்பில் பிற உரை – உதயணகுமார:4 217/3
மேல்


இயல்பிற்று (2)

அறிவொடு ஆலோகம் உள்ளிட்டு அனந்தம் ஆம் இயல்பிற்று ஆகி – யசோதர:1 50/1
மானுயர் வாழ்வு மண்ணில் மரித்திடும் இயல்பிற்று அன்றே – யசோதர:2 140/4
மேல்


இயல்பிற்றேயாம் (1)

பிறந்திட இறந்தது எல்லாம் இதுவும் அ இயல்பிற்றேயாம் – யசோதர:1 35/4
மேல்


இயல்பின் (3)

இற்றவர் காட்டும் இயல்பின் நன் நூல் உரை – உதயணகுமார:2 149/2
இன் உரைகள் இயல்பின் வரவர – உதயணகுமார:3 167/2
இந்திரன்-தன் ஊர் இயல்பின் ஏகினான் – உதயணகுமார:5 301/4
மேல்


இயல்பின (1)

எழுவன விழுவன இறுதி_இல் இயல்பின
வழுவல்_இல் பொருள்களை மலர் கையின் மணி என – நீலகேசி:4 450/2,3
மேல்


இயல்பினார் (1)

ஈங்கு நம் இடர்கள் தீர்க்கும் இயல்பினார் மேல் இ – யசோதர:1 52/1
மேல்


இயல்பினார்க்கு (1)

அறவிய மனத்தர் அன்றி அழுங்குதல் இயல்பினார்க்கு
பிறவியை அறுக்கும் காட்சி பெரு நிலை எய்தல் ஆமோ – சூளாமணி:6 521/1,2
மேல்


இயல்பினால் (1)

இனியதாய பொருள்களை இயல்பினால் கொடுத்து உடன் – நாககுமார:2 72/2
மேல்


இயல்பினாலே (1)

பாலாய் முடியும் அவை பண்டை இயல்பினாலே
ஏலாது இவை-தாம் உள எத்திறத்தானும் என்னில் – நீலகேசி:4 409/2,3
மேல்


இயல்பினில் (1)

ஈடு_இலாத இயல்பினில் இ வழி – யசோதர:1 22/2
மேல்


இயல்பினின் (3)

அரசன் இனிது இயல்பினின் அமர்ந்திருக்கும் அளவில் – நாககுமார:5 162/1
யாது நீ கொண்ட வரம் என்று அரும் தவன் இயல்பினின் வினவ – நீலகேசி:1 66/1
எனை பல நூல்களும் இயல்பினின் அறிபவள் ஏதம்_இல்லாள் – நீலகேசி:2 229/2
மேல்


இயல்பினை (1)

ஈண்டிய மிகு குணத்து இறைவன் இயல்பினை எனையதும் நினையா – நீலகேசி:1 63/3
மேல்


இயல்பு (20)

எங்களில் கருமமாக்கும் இயல்பு உள தீர்த்துக்கொண்டோம் – உதயணகுமார:5 248/1
இறுகிய வினையும் அல்லது எமது இயல்பு என்று நின்றார் – யசோதர:1 50/4
பொருள் இயல்பு ஆகி நில்லா புரவல கருதிற்றுண்டேல் – யசோதர:1 66/3
இளமையின் இயல்பு இது ஆய என்னின் இ – யசோதர:2 81/1
இனையன வினையின் ஆகும் இயல்பு இது தெரிதியாயின் – யசோதர:2 160/1
இவ்வகை ஆகும் சீவன் இயல்பு-தான் இயல்பு வேறாம் – யசோதர:4 238/1
கடந்தது இவண் உலக இயல்பு கடவுளவர் செயலே – யசோதர:5 270/4
இது நுமர்கள் பவம் வினைகள் விளையும் இயல்பு இது என்று – யசோதர:5 300/1
இனையது வெகுளி காமத்து எய்திய இயல்பு நாடின் – யசோதர:5 320/3
எல்லா விரதம் இயல்பு ஒக்கும் ஆயினும் – சூளாமணி:11 2002/1
நிதி மாண்ட பெரும் செல்வ நீங்காத இயல்பு என்றான் – சூளாமணி:11 2067/4
ஏதில் நாட்டு இறை எங்கள் இறை மேல் இயல்பு இன்றி எழல் ஒழிக எனவே – நீலகேசி:1 66/2
இன்புற்ற காட்சி_உடையார்க்கு இயல்பு ஆகும் அன்றே – நீலகேசி:1 122/4
நக்கனளாய் இது கூறும் நாதனது இயல்பு அறியா – நீலகேசி:4 290/2
தக்கிலது ஆகும் தலைவர் இயல்பு என – நீலகேசி:4 459/3
பல் இயல்பு ஆகி பரந்த ஐம்_கந்தமும் கந்தங்கள்-தாம் – நீலகேசி:5 494/1
எறிந்தான் அனைய இயல்பு ஆகுதலான் – நீலகேசி:6 672/3
அடக்கும் இயல்பு_அல்லன் அன்னவற்று ஆர்வத்தன் ஆகும் அன்றி – நீலகேசி:6 686/3
தான் உளது ஆய வழி அதன்-தன் பால் இயல்பு எனல் ஆம் – நீலகேசி:6 714/1
நீதியில் குணம் அவற்று இயல்பு செய்கையும் – நீலகேசி:8 786/3
மேல்


இயல்பு-தான் (1)

இவ்வகை ஆகும் சீவன் இயல்பு-தான் இயல்பு வேறாம் – யசோதர:4 238/1
மேல்


இயல்பு_அல்லன் (1)

அடக்கும் இயல்பு_அல்லன் அன்னவற்று ஆர்வத்தன் ஆகும் அன்றி – நீலகேசி:6 686/3
மேல்


இயல்புகள் (3)

இயங்கு பூம் கொடி அனையவர் இயல்புகள் நினையா – சூளாமணி:6 472/3
இலை மிசை இயல்பவர் இயல்புகள் எழில் நலம் – சூளாமணி:8 948/2
விடவரும் இயல்புகள் திரிந்து மெல் இயல் – சூளாமணி:9 1221/1
மேல்


இயல்புடன் (4)

இத்தனையும் இயல்புடன் கூடியே – உதயணகுமார:1 44/1
இட கண் நீக்கி இட்டு மிக்கு இயல்புடன் கொடுத்து உடன் – உதயணகுமார:2 131/2
என்ன உடன்பட்டனள் இயல்புடன் கரந்தனள் – உதயணகுமார:2 138/4
இன்புறும் மனைவி காதல் இயல்புடன் அகன்றனன் – உதயணகுமார:2 146/4
மேல்


இயல்பும் (5)

என்னும் இயல்பும் பயனும் அழிக்கும் என்பேன் அல்லனோ – நீலகேசி:5 501/4
நிலம் நீர் எரி காற்று உயிரின் இயல்பும்
பல நீர் அவற்றின் படு பால் அவை-தாம் – நீலகேசி:6 675/1,2
இவையே பொருள்கள் இவற்றின் இயல்பும்
சவையே அறிய சில சாற்றுவன் கேள் – நீலகேசி:6 678/1,2
எல்லா பொருளும் தம் பான்மை இயல்பும் ஏன்று – நீலகேசி:6 729/3
என்றும் அ பொருள்களும் இயல்பும் தங்களோடு – நீலகேசி:8 817/1
மேல்


இயல்புற (2)

இணை கரம் சிரத்தில் கூப்பி இயல்புற தொழுதும் அன்றே – உதயணகுமார:1 1/4
இணை கரம் சிரசில் கூப்பி இயல்புற தொழுதும் அன்றே – நாககுமார:0 1/4
மேல்


இயல்பே (3)

இடை அவிழ்வன மலர் அளவு_இல இது பொழிலினது இயல்பே – சூளாமணி:6 435/4
ஈரம் உடைமை அருளின் இயல்பே – சூளாமணி:11 2009/4
பெற்றது தானும் கும்மாய திரிபு பயற்று இயல்பே
இற்று அது இது எனது இட்டம் என்பாய் இ இருமையினும் – நீலகேசி:4 388/1,2
மேல்


இயல்பேல் (1)

இழவு எத்துணையும் இயல்பேல் முடியாது – நீலகேசி:6 706/3
மேல்


இயல்பொடு (2)

எம் தலைவர் இயல்பொடு நூல் இன்னணம் என்று அறியாதாய் – நீலகேசி:4 291/1
வினை இருள் அடுவன விரி கதிர் இயல்பொடு
கனை இருள் கடிவன கடு நவை அடுவன – நீலகேசி:4 455/1,2
மேல்


இயல்வர் (1)

உலகு இரிய வெளிப்பட்டும் ஒளி கரந்தும் உறைந்து இயல்வர்
அலகு இரியும் பல குணத்தோய் அமரர்கள் ஏனை பலரே – சூளாமணி:11 2044/3,4
மேல்


இயல்வார் (1)

வண்டு வழி படர வாள் கண் புதைத்து இயல்வார் – சூளாமணி:10 1656/4
மேல்


இயல்வு (2)

அஞ்சு இயல்வு_இல்லோய் அது மற்று அமரர்கள் – சூளாமணி:5 278/3
இன்றும் இன்றும் இயல்வு அதுவா கொள்வாய்க்கு – நீலகேசி:5 560/3
மேல்


இயல்வு_இல்லோய் (1)

அஞ்சு இயல்வு_இல்லோய் அது மற்று அமரர்கள் – சூளாமணி:5 278/3
மேல்


இயல்வும் (1)

இரு வகை பீசத்து இயல்வும் அழித்து – நீலகேசி:5 597/1
மேல்


இயல்வேனோ (1)

யானும் இவள் போல் உலகு காண இயல்வேனோ
ஈனமொடு நாணம்_இலனோ என இகழ்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1106/3,4
மேல்


இயல (3)

பண் இயல நரம்பு இசை மேல் பரமனையே பணி_மொழியாள் பரவாநின்றாள் – சூளாமணி:8 1036/4
என்று தன் அகம் புடை இயல காளையால் – சூளாமணி:8 1045/1
ஈர்ம் தளிர் மேனியார் இவ்வாறு இனிது இயல
காந்தள் அம் குன்றின் கன பொன் மணி அறை மேல் – சூளாமணி:10 1658/2,3
மேல்


இயலாதனவே (1)

இயலாதனவே எடுத்துரைத்தி என்றாள் – நீலகேசி:5 648/4
மேல்


இயலாய் (1)

இரண்டும் பலவும் இயலாய் பெருகும் – சூளாமணி:11 2005/2
மேல்


இயலாயே (1)

தத்துவமா கொள் தளிர்_இயலாயே – நீலகேசி:5 573/4
மேல்


இயலார் (1)

வேய் புரையும் மென் பணை தோள் மெல்_இயலார் மெல்லவே திறந்தார் அன்றே – சூளாமணி:9 1529/4
மேல்


இயலிய (1)

இயலிய வள நகர் இடம் இடம் இலவே – சூளாமணி:8 942/4
மேல்


இயலும் (2)

இயலும் மாளிகை எய்தின என்பவே – யசோதர:3 165/4
அன்னணம் இயலும் நாளுள் அக்கிரத்தேவி தன் கோன் – சூளாமணி:10 1561/1
மேல்


இயலே (1)

ஆக துறவு அருள் பெருகும் அறனொடு அதன் இயலே
போகம் மிகு பொன்_உலகு புகுவன் என நினைவான் – யசோதர:5 275/3,4
மேல்


இயலை (1)

வீறு பெறு மெல்_இயலை ஆட்டிய பின் மீட்டும் – சூளாமணி:8 1091/2
மேல்


இயற்கை (10)

இதத்தினை உயிர்க்கு இனிது அளித்திடும் இயற்கை
சுதத்தமுனி தொத்து இரு வினை துகள் உடைக்கும் – யசோதர:5 263/1,2
எழில் கொடி சுடர்வது ஓர் இயற்கை எய்தினாள் – சூளாமணி:4 209/4
மா விரி தானை மன்னா மனிதரது இயற்கை என்றான் – சூளாமணி:6 519/4
இச்சை அங்கு உரைப்ப கேட்டு ஆங்கு இமையவர் இயற்கை எய்தும் – சூளாமணி:6 548/1
இது இ தாழ்வார் நிலத்து இயற்கை மேலால் பல – சூளாமணி:7 741/1
இறந்தவன் பின்னும் அ இயற்கை எய்துமே – சூளாமணி:12 2070/4
இடை நனி இலாதது இல் இயற்கை இல்லது – சூளாமணி:12 2073/2
இன்னும் அஃது அவள்-தனது இயற்கை வண்ணமே – சூளாமணி:12 2088/4
இன்னன இவள்-தனது இயற்கை ஆதலால் – சூளாமணி:12 2091/1
ஒன்றின் இயற்கை ஒரு வான் பொருட்கு இல்லை என்றே – நீலகேசி:4 414/1
மேல்


இயற்கையது (1)

இயற்கையது அன்று நின் வேதம் என்று ஏதுவின் எடுத்துரைத்தாள் – நீலகேசி:9 831/3
மேல்


இயற்கையாலும் (1)

இம்மையான் உடம்பு நீங்கி இகந்து போம் இயற்கையாலும்
செம்மையால் கடவுள் தானம் சேர்வதே சிந்தையாற்கு – சூளாமணி:5 356/2,3
மேல்


இயற்கையில் (1)

எழில்பெறு காமக்கோட்டத்து இயற்கையில் புணர்ந்து வந்து – உதயணகுமார:3 159/1
மேல்


இயற்கையின் (1)

செயற்படல் உடையதன் இயற்கையின் செய்தவர் பெயர் பெறலால் – நீலகேசி:9 831/2
மேல்


இயற்கையும் (1)

ஈந்து உலகத்து இயற்கையும் இனிதினில் செய்திருந்தான் – நீலகேசி:2 171/4
மேல்


இயற்ற (1)

என்னை நீர் இறைவன் ஆக்கி இராப்பகல் இயற்ற அன்றே – சூளாமணி:5 254/3
மேல்


இயற்றப்பட்ட (1)

மணி தொழில் வளைந்த சூட்டின் மறுப்பு அறுத்து இயற்றப்பட்ட
அணி தொழில் ஆர கோவை ஆடக கொடிஞ்சி அம் பொன் – சூளாமணி:8 841/1,2
மேல்


இயற்றப்பட்டதே (1)

இடி கலந்து இருளும் அங்கு இயற்றப்பட்டதே – சூளாமணி:10 1682/4
மேல்


இயற்றப்பட்டவே (1)

எண் தங்கு மணியன இயற்றப்பட்டவே – சூளாமணி:10 1779/4
மேல்


இயற்றப்பட்டார் (1)

எந்திரம் இதற்கு வாயா தூதுவர் இயற்றப்பட்டார் – சூளாமணி:6 565/4
மேல்


இயற்றலின் (1)

இருமையும் ஒருமையாலே இயற்றலின் இறைவன் போல – சூளாமணி:5 267/3
மேல்


இயற்றலும் (1)

இரும் கலி விழவினோடு அரசு இயற்றலும்
பெரும் கலி விழவின தெய்வம் பேணுவ – சூளாமணி:9 1501/1,2
மேல்


இயற்றி (8)

புதுமணக்கோலம் இவர் புனைந்தனர் இயற்றி பின் – உதயணகுமார:3 174/1
எந்திர திவலையும் இயற்றி ஈர் மணல் – சூளாமணி:5 370/3
வெம் திறல் விஞ்சைக்கு ஏற்ற வியன் சிறப்பு இயற்றி வேலோன் – சூளாமணி:9 1202/3
தேவி-தன் தாதைக்கு ஏற்ற பெரும் சிறப்பு இயற்றி செல்வன் – சூளாமணி:9 1551/1
இளம் கதிர் முத்தமும் இயற்றி இன்னணம் – சூளாமணி:10 1775/3
சயமர மாளிகை இயற்றி சந்தன – சூளாமணி:10 1782/1
தரு மணல் மணி முத்தாக தண்டுலம் இயற்றி கான் யாற்று – சூளாமணி:10 1830/1
நலம் புரி விழவு இயற்றி நாளும்நாளும் மகிழ்கின்றார் – சூளாமணி:12 2130/4
மேல்


இயற்றிய (7)

ஈங்கு முன் இயற்றிய தவத்தினில் அசோகன் – யசோதர:5 284/3
பளிங்கு போழ்ந்து இயற்றிய பலகை வேதிகை – சூளாமணி:2 45/1
நினக்கு என இயற்றிய நிலா நிழல் மணி கல் – சூளாமணி:6 441/3
தன் அகத்து இயற்றிய தயங்கு பொன் நகர் – சூளாமணி:10 1771/2
எளியவன் எந்தை பெம்மாற்கு இயற்றிய விழவின் மிக்க – சூளாமணி:11 1865/3
கொண்டனர் இயற்றிய கோல செய்கையால் – சூளாமணி:11 1901/2
பத்து வகை மா தவம் இயற்றிய பயத்தால் – சூளாமணி:11 2024/3
மேல்


இயற்றியே (1)

தனி அரசினை தான் இயற்றியே
நனியது ஒன்றினன் நாம வேலினான் – உதயணகுமார:5 295/3,4
மேல்


இயற்றிலை (1)

சிறப்பினை இயற்றிலை சினத்து எரி மனத்தால் – யசோதர:5 268/3
மேல்


இயற்றினார் (2)

தரித்த யானையை தாம் மிக்கு இயற்றினார் – உதயணகுமார:1 39/4
கன்னிமாநகர் கன்னிக்கு இயற்றினார் – சூளாமணி:8 899/4
மேல்


இயற்றினால் (2)

தனித்து இவர் மணம் தரத்து இயற்றினால்
சினத்தொடு மன்னர் சேர்வரால் என – உதயணகுமார:5 286/1,2
ஈனம்_இல் பலியாக இயற்றினால்
ஏனை மானுயர்-தாம் இ விலங்கினில் – யசோதர:1 21/2,3
மேல்


இயற்றினான்-கொல் (1)

இரும் கலி உலகம் காண படைத்தவன் இயற்றினான்-கொல்
ஒருங்கு அலர்ந்து உலகின் மிக்க மகளிரது உருவம் எல்லாம் – சூளாமணி:8 987/2,3
மேல்


இயற்றுக (3)

இன்னணம் இயற்றுக என்று அமைச்சர் ஏவுவார் – சூளாமணி:4 233/4
ஈங்கு இவற்கு இசைந்த கோலம் இனிதினின் இயற்றுக என்றான் – சூளாமணி:10 1626/3
இன்னவாறு இயற்றுக என்று ஆங்கு உழையரை மறைய ஏவி – சூளாமணி:10 1671/2
மேல்


இயற்றுகிற்கும் (1)

அறிந்தவை இயற்றுகிற்கும் அமைதியார் அமைச்சர் ஆவார் – சூளாமணி:5 247/4
மேல்


இயன்ற (12)

இசை எலாம் பெரும் சிறப்பு இயன்ற ஏற்பவர் – சூளாமணி:3 73/2
எல்லா நிதியும் இயன்ற இடத்தினது – சூளாமணி:5 280/2
இரு நில தலைமகன் இயன்ற நூல்_கடல் – சூளாமணி:5 411/1
இன் இசை அமரர் பேர் கொண்டு இயன்ற மா நகரம் காக்கும் – சூளாமணி:8 843/1
இன்னணம் இயன்ற எரி ஓம்பு தொழிலார்க்கு – சூளாமணி:8 1104/2
இருமையின் இயன்ற போரோ யாது நாம் துணிவது என்றான் – சூளாமணி:9 1181/3
செம்பொனால் இயன்ற தேர் சிந்தி வீழ்ந்தன – சூளாமணி:9 1388/2
அரு மணி நீள் விமானத்தின் ஆகாய பளிங்கு இயன்ற விளிம்பினாலும் – சூளாமணி:9 1535/1
தணி வரை இலாத செய்கை தத்தமக்கு இயன்ற கோயில் – சூளாமணி:9 1545/3
இறை நகர் விழவு அணி இயன்ற நீண்டு நீர் – சூளாமணி:10 1716/2
எட்டின் இயன்ற இரண்டினுள் ஆங்கு அவை – நீலகேசி:5 577/1
மேல் ஒத்து இயன்ற விதி விகற்போடு – நீலகேசி:7 732/3
மேல்


இயன்றவர் (1)

ஐந்தின் இயன்றவர் பிண்டத்தர் ஆகிய – நீலகேசி:5 578/1
மேல்


இயன்றன (1)

ஞாலத்து இயன்றன நல் உயிர் என்பது நாட்டுகின்றாய் – நீலகேசி:6 712/3
மேல்


இயன்றனவே (1)

இலம்படல் இன்றி இ வையகத்து ஐந்தாய் இயன்றனவே – நீலகேசி:1 77/4
மேல்


இயன்றில (1)

மண்ணினால் இயன்றில மதலை மாடமே – சூளாமணி:2 42/4
மேல்


இயன்று (1)

ஒருங்கு இயன்று ஒளி நகை உமிழ நோக்கினாள் – சூளாமணி:8 1043/4
மேல்


இயைத்தக்கால் (1)

இழுக்கு_இல் பொருளோடு இயைத்தக்கால் சந்தி – நீலகேசி:6 703/3
மேல்


இயைத்து (1)

எத்திறத்தின்னும் இயைத்து உரைக்கில்லாய – நீலகேசி:5 582/4
மேல்


இயைதல் (1)

இது அலால் அவை தம்முள் இயைதல் இல்லையேல் – நீலகேசி:8 811/3
மேல்


இயைந்த (8)

இவள் முலைக்கு இயைந்த நல் எழில் மணம்மகன் வந்தே – உதயணகுமார:1 63/1
இயைந்த நல் இடபகற்கும் இனிய புட்பகத்தை சூழ்ந்த – உதயணகுமார:4 207/2
பாடலொடு இயைந்த பண்ணின் இசை சுவை பருகி பல் கால் – யசோதர:2 88/2
கன்னியொடு இயைந்த கதிர் மா மதியம் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1100/4
பெரு முத்த பெண் உருவம் கொண்டு இயைந்த பெற்றியளாய் – நீலகேசி:2 165/4
உடைக்கு இயைந்த ஒலி அற்றால் ஊன் தருவார்க்கு உணர்த்துமால் – நீலகேசி:4 273/2
ஏத்தற்கு இயைந்த இரண்டு அணு ஆதியின் இன்னணம் ஆம் – நீலகேசி:4 395/3
இன் உயிர் உருவினோடு இயைந்த ஒற்றுமை – நீலகேசி:8 797/2
மேல்


இயைந்தது (1)

ஏதிலார் என இயைந்தது இன்மையார் – சூளாமணி:7 597/2
மேல்


இயைந்தவா (1)

என்று தன் மனத்தில் எண்ணி இயைந்தவா முகமன் சொல்லி – சூளாமணி:9 1144/3
மேல்


இயைந்தவை-தாம் (1)

ஏதம்_இல் தன்மை கருமம் இரண்டா இயைந்தவை-தாம்
பேதமும் ஆம் என்ற பெற்றியினால் பொருள் இற்று என்றலால் – நீலகேசி:5 496/2,3
மேல்


இயைந்தார் (1)

ஏந்து இளம் கொங்கை மகளிர் சிலர் இயைந்தார் – சூளாமணி:10 1658/4
மேல்


இயைந்தால் (1)

ஏக நல் இன்பம் இயைந்தால் இழவு இல்லை நல்லாய் – நீலகேசி:1 126/4
மேல்


இயைந்து (7)

இயைந்து நன்கு எழுந்துசென்றே இரவியின் உதயம் உற்றான் – உதயணகுமார:3 151/2
இருவரும் இயைந்து இன்புற கேட்ட பின் – நாககுமார:1 24/4
இன்ன ஆற்றின் இயைந்து உடன் செல்லும் நாள் – நாககுமார:1 32/4
இலக்கணம் அமைந்த மெய்யர் இருவரும் இயைந்து நிற்ப – யசோதர:1 59/2
இன்ன நீர் இன்ப வெள்ளம் இயைந்து யான் உயர்ந்தது என்றான் – சூளாமணி:5 254/4
இகலாது உடனாகி இயைந்து உளவே – சூளாமணி:8 1078/4
கங்கையொடு இயைந்து வரு கார் கடலொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1102/4
மேல்


இயைந்துழி (1)

எண்ணுங்காலை இயைந்துழி எய்துமே – நீலகேசி:10 857/4
மேல்


இயைபுடனாக (1)

எண்ணிய கருமம் எல்லாம் இயைபுடனாக பின்னும் – உதயணகுமார:6 304/3
மேல்


இயையலது (1)

இட்டம் இவற்றோடு இயையலது என்றாள் – நீலகேசி:5 618/4
மேல்


இயையலவே (1)

இலக்கணம் நின் சொல் இயையலவே கண்டாய் – நீலகேசி:6 703/5
மேல்


இயையாதவே (1)

பெறுதி முன்னொடு பின் இயையாதவே – நீலகேசி:2 211/4
மேல்


இயையார்களே (1)

ஏக மெய்யும் விண்டால் இயையார்களே – நீலகேசி:2 214/4
மேல்


இயையும் (2)

என்னை இயையும் திறம் இவை-தானே – நீலகேசி:5 619/4
இந்தியங்கள் இயையும் இவை எனும் – நீலகேசி:10 879/2
மேல்


இயைவித்தவாறும் (1)

இட்டத்திற்கு அவனை ஆங்கே இயைவித்தவாறும் கூடற்கு – யசோதர:2 115/3
மேல்


இயைவு (1)

இரும்பொடு காந்தம் இயைவு இல் திரிவே – நீலகேசி:4 366/4
மேல்


இயைவோ (1)

பொத்தியும் காட்டுவாய் பொருள் இயைவோ பெரிது என்றாள் – நீலகேசி:4 292/4
மேல்


இரக்கம் (2)

இலை தடத்து ஏங்கும் இரக்கம் உளதே – சூளாமணி:5 288/4
இரக்கம் ஒன்று இல்லீரை ஈர்க்குமாலோ – நீலகேசி:3 258/5
மேல்


இரக்கமும் (1)

ஆனை போக அரசன் இரக்கமும்
கான யானையை காட்டி பிடிப்பதும் – உதயணகுமார:1 38/2,3
மேல்


இரங்க (3)

இற்றது இ மருங்குல் என்று இரங்க வீங்கிய – சூளாமணி:2 59/3
துணைவு ஆய சுரும்பு இரங்க அரவிந்த வனத்து உதிர்ந்த துகளும் சீத்து – சூளாமணி:8 1032/3
காந்திபாலி இரங்க கலகனை – நீலகேசி:5 546/3
மேல்


இரங்கல் (2)

அணி என கொள்வார் நாமும் அகத்தினுள் இரங்கல் செல்லாம் – உதயணகுமார:1 3/4
இன்று கோன் புரிந்ததற்கு இரங்கல் வேண்டுமோ – சூளாமணி:12 2105/3
மேல்


இரங்கலிர் (1)

இசு கழிந்தன பல கொலைகளும் இரங்கலிர் கொன்று அவரை – நீலகேசி:9 836/3
மேல்


இரங்கவும் (1)

மன்னனை மிகவும் நொந்து மாநகர் இரங்கவும்
துன்னி வெம் சிறை_மனையில் தொல்_வினை துரப்பவும் – உதயணகுமார:1 64/1,2
மேல்


இரங்கி (7)

மன்னவற்கு இரங்கி யூகி மரித்தனன் என் வார்த்தையை – உதயணகுமார:1 69/1
புண் தவழ் வேலின் காளை பூம்_குழலாட்கு இரங்கி
வண்டு அலர் சோலை மாடம் வனம் எங்கும் தேடுகின்றான் – உதயணகுமார:5 261/2,3
ஈனவர் இரங்கி வீழ்ந்தார் ஏனையர் தொழுது வாழ்ந்தார் – சூளாமணி:9 1445/2
என்னும் சாடும் எரி வாய் பெய்து இரங்கி அழுது ஆங்கு ஏகினரால் – சூளாமணி:9 1484/3
எத்திசை மருங்கினும் இரங்கி தோன்றுமே – சூளாமணி:11 1898/4
கடை நின்றவர் உறுகண் கண்டு இரங்கி
உடைய தம் ஆற்றலில் உண்டி கொடுத்தோர் – சூளாமணி:11 1997/1,2
ஏத்துதற்கு ஏற்றான் இரங்கி இன்னவை சொல்ல கேட்டு – நீலகேசி:1 41/1
மேல்


இரங்கிடு (1)

இரங்கிடு சிறு புன் வாழ்க்கை இ நிலத்தவர்கட்கு என்றும் – சூளாமணி:6 522/3
மேல்


இரங்கிய (1)

இள மயில் அனைய தேவிக்கு இரங்கிய சாதானிகன் தான் – உதயணகுமார:1 24/3
மேல்


இரங்கியும் (1)

என மனத்து எண்ணி நெஞ்சத்து இரங்கியும் மன்னன் ஏவல்-தனை – யசோதர:1 30/1
மேல்


இரங்கியே (1)

இரங்கியே உயக்கொண்டதும் என்றியால் – நீலகேசி:2 221/2
மேல்


இரங்கின (1)

இணங்கு துணையாய் ஞிமிறு இரங்கின எழுந்தே – சூளாமணி:6 452/4
மேல்


இரங்கு (1)

யாழ் இரங்கு மணி வண்டும் இலங்கு இழையார் கரும் கண்ணும் மருங்கு நீங்கா – சூளாமணி:10 1807/3
மேல்


இரங்குகின்றனம் (1)

எய்தும் வெம் துயர் எப்படித்து என்று உளைந்து இரங்குகின்றனம் என்றான் – யசோதர:5 321/4
மேல்


இரங்குதல் (1)

இறந்த நாள் என்றும் உள்ளத்து இரங்குதல் இன்றி வெய்தாய் – யசோதர:4 248/1
மேல்


இரங்கும் (4)

பாடகம் இரங்கும் பாத பதுமையினோடு மன்னன் – உதயணகுமார:4 202/1
என் அலால் இவருக்கு உற்றார் இல்லை என்று இரங்கும் நீரான் – சூளாமணி:5 302/2
இன்னன கண்டார் மொழிந்து இரங்கும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1469/1
ஏ ஆர் சிலையாய் இரங்கும் தகைத்தே – சூளாமணி:11 1950/4
மேல்


இரங்குவான் (1)

கண் விளக்கு காரிகையை காதலித்து இரங்குவான்
புண் விளக்கு இலங்கு வேல் பொற்பு உடைய மன்னவன் – உதயணகுமார:2 142/3,4
மேல்


இரட்ட (2)

அயல் ஓதம் இரட்ட அலம்பு ஒலி நீர் – சூளாமணி:7 801/1
பொங்கு சாமரை ஏந்தி புடைபுடை இயக்கர் நின்று இரட்ட
சிங்க ஆசனத்து இருந்து தெளிந்து ஒளி மண்டிலம் நிழற்ற – நீலகேசி:2 157/1,2
மேல்


இரட்டி (6)

தீவு நல் கடல் கடாமும் ஒன்றிற்கொன்று இரட்டி சூழ்ந்த – உதயணகுமார:1 6/3
நாக நல் குமரற்கு ஆயுள் நான்கு ஆண்டு ஐஞ்நூற்று இரட்டி
ஆகும் நல் குமார காலம் ஐந்து முப்பத்து இரட்டி – நாககுமார:5 167/1,2
ஆகும் நல் குமார காலம் ஐந்து முப்பத்து இரட்டி
போக பூமி ஆண்ட பொரு_இல் எண்ணூறு ஆண்டு – நாககுமார:5 167/2,3
ஐந்தினொடு பொருத தொகை ஐயம்பதின்_இரட்டி – யசோதர:5 265/2
ஓவு_அல ஒன்றுக்கொன்று இரட்டி கண்ணறை – சூளாமணி:5 388/3
அளவு_இல கீழ்க்கீழ் இரட்டி அறைந்தேன் – சூளாமணி:11 1944/3
மேல்


இரட்டித்து (1)

இளம் களி குஞ்சரம் இரட்டித்து ஆயிரம் – சூளாமணி:7 815/1
மேல்


இரட்டியுள்ளான் (1)

எஞ்சல்_இல் செல்வம்-தன்னால் இந்திரன் இரட்டியுள்ளான் – சூளாமணி:9 1546/4
மேல்


இரட்டுற (1)

அறாது உதைந்து ஓகை இரட்டுற
புள் அறாது புலம்பின பொய்கையே – சூளாமணி:1 23/3,4
மேல்


இரட்டைகள் (1)

இன்ன சாதி விலங்கில் இரட்டைகள்
பின்னி வந்து பிறங்கின கண்டனன் – யசோதர:1 20/3,4
மேல்


இரட்டைய (2)

விலங்கல் போல்வன வெண் மருப்பு இரட்டைய வேழங்கள் விளையாடி – சூளாமணி:8 883/2
வெண் மருப்பு இரட்டைய வேழம் மீமிசை – சூளாமணி:11 1874/1
மேல்


இரட்டையாக (1)

மக்களுள் இரட்டையாக மாறினம் பிறந்த யாம் முன் – யசோதர:5 303/1
மேல்


இரட்டையாகும் (1)

இன் இயல் இரட்டையாகும் இளையரை ஈன்று சில் நாள் – யசோதர:4 259/3
மேல்


இரட்டையும் (1)

இட்ட வில் இரட்டையும் இரண்டு கெண்டை போல்பவும் – சூளாமணி:6 483/1
மேல்


இரட்டையை (2)

யான் இ வாளினின் மக்கள் இரட்டையை
ஈனம்_இல் பலியாக இயற்றினால் – யசோதர:1 21/1,2
வாடல் ஒன்று_இலன் மக்கள் இரட்டையை
ஈடு_இலாத இயல்பினில் இ வழி – யசோதர:1 22/1,2
மேல்


இரண்டதாய் (1)

மலை திரை வளர் புனல் ஏழ் இரண்டதாய்
கொலை தரு வேலினாய் கூறப்பட்டது இ – சூளாமணி:5 390/2,3
மேல்


இரண்டரை (1)

மக்கள் வதியும் இரண்டரை தீவினுள் – சூளாமணி:11 1981/1
மேல்


இரண்டனுள் (1)

பின் வழி தோற்றம் பெறுமோ இரண்டனுள்
என் வழி தோற்றம் அஃது ஆம் மாறு இருள் அற – நீலகேசி:5 629/2,3
மேல்


இரண்டா (1)

ஏதம்_இல் தன்மை கருமம் இரண்டா இயைந்தவை-தாம் – நீலகேசி:5 496/2
மேல்


இரண்டாய் (3)

திரண்டு இரண்டாய் மூவுலகத்து ஒழிந்தவர் சேர்பு இரண்டு இரண்டாய் – சூளாமணி:11 2062/2
திரண்டு இரண்டாய் மூவுலகத்து ஒழிந்தவர் சேர்பு இரண்டு இரண்டாய்
அரண் தக வந்து ஏறி பின் ஆரண அச்சுதர் உலகின் – சூளாமணி:11 2062/2,3
இது ஒன்று இடையூறு இரண்டாய் விரியும் – நீலகேசி:1 109/3
மேல்


இரண்டாய (1)

வயங்கு இயங்கு ஓடியவாய் இரண்டாய அறிவினவே – நீலகேசி:1 78/4
மேல்


இரண்டாயிரம் (1)

துதி மிகு புரவிகள் தொக்க இரண்டாயிரம்
அதிர் மணி ஆற்றும் தேர் ஆயிரத்திருநூறே – உதயணகுமார:3 174/3,4
மேல்


இரண்டாவதில் (1)

எண்_இல் வான்_உலகத்து இரண்டாவதில் இமையவர்-தாம் ஆனார் – யசோதர:5 325/4
மேல்


இரண்டிரண்டே (1)

இறப்ப பல் காலின எட்டின் இரண்டிரண்டே இழிந்த – நீலகேசி:1 80/1
மேல்


இரண்டில் (1)

இன் உயிர் தருதிரோ இ இரண்டில் ஒன்று உரை-மின் என்றார் – சூளாமணி:9 1204/4
மேல்


இரண்டிலொன்று (1)

செய் தார் அமரர் உலகு ஆள்வன் இரண்டிலொன்று திண்ணம் இதே – சூளாமணி:9 1336/4
மேல்


இரண்டின் (1)

ஆய் சொல் இரண்டின் உணர்ந்து அல்லது அன்மை என்றாய் – நீலகேசி:4 411/2
மேல்


இரண்டினும் (2)

தேற்றிய இரண்டினும் தென்முகத்தது – சூளாமணி:5 391/3
ஆள்வினை மாட்சி என்னும் இரண்டினும் அரசு காத்து – சூளாமணி:11 1854/1
மேல்


இரண்டினுள் (1)

எட்டின் இயன்ற இரண்டினுள் ஆங்கு அவை – நீலகேசி:5 577/1
மேல்


இரண்டு (37)

மூன்று_பத்து_இரண்டு நல் மூரி பந்து எடுத்து உடன் – உதயணகுமார:4 231/1
தோன்று இரண்டு கையினும் தொடுத்து இனிது அடித்தலும் – உதயணகுமார:4 231/2
நெதி இரண்டு என நீடிய தோளினான் – நாககுமார:1 21/3
சூது இரண்டு ஆட்டினும் சுதன் மிக செயித்தனன் – நாககுமார:2 71/4
ஏற்று_இழிபு உடையன இரண்டு கண்டமாம் – சூளாமணி:5 391/2
ஈங்கு அவன் கொன்று உனக்கு இரண்டு சேடியும் – சூளாமணி:5 408/2
குண்டலம் கொழும் பொன் ஓலை என்று இரண்டு கொண்டு அணீஇ – சூளாமணி:6 477/3
இட்ட வில் இரட்டையும் இரண்டு கெண்டை போல்பவும் – சூளாமணி:6 483/1
திங்கள் வெண் கதிர் சுடர் திலத வட்டம் என்று இரண்டு
இங்கண் மால் உயிர்க்கு எலாம் எளிய்ய என்று தோன்றலும் – சூளாமணி:6 501/1,2
ஒருவனது இரண்டு யாக்கை ஊன் பயில் நரம்பின் யாத்த – சூளாமணி:7 776/1
இருவரும் வருக என இரண்டு தோளினும் – சூளாமணி:7 821/3
கரியவாய் விலங்கி நீண்டு களி கயல் இரண்டு தம்முள் – சூளாமணி:8 829/1
திங்களை இரண்டு கூறா செய்து முன் செறித்த போல – சூளாமணி:8 925/1
அங்கண் அயிராவணம் இரண்டு உடன் எடுத்த – சூளாமணி:8 1088/1
பெரியது ஒன்று இரண்டு கொம்மை பிறை கவ்வியிருந்தது_அன்னான் – சூளாமணி:9 1138/2
இலைத்ததும் இல்லை மன்னோ என்றனன் இரண்டு திங்கள் – சூளாமணி:9 1141/3
தொத்து எரி சுடரும் ஒள் வாள் என இரண்டு ஆகும் முன்னாம் – சூளாமணி:9 1184/2
இடையின்றி எழுந்தது இரண்டு கடல் – சூளாமணி:9 1232/2
ஒன்று வில் இரண்டு தோள் ஒருவன் எய்யவே – சூளாமணி:9 1255/1
கடல் இரண்டு உள எனில் கடுக்கும் அ கடல் – சூளாமணி:9 1268/1
என்னா இரண்டு மருங்கினும் மற்று இள நல் யானை குழாம் சூழ – சூளாமணி:9 1337/1
எழு வகை அரும் கலம் இரண்டு மா நிதி – சூளாமணி:9 1508/1
என்றலும் இரண்டு கரு நீல மலர் கண்ணும் – சூளாமணி:10 1608/1
முழவங்கள் இரண்டு செம்பொன் முளை கதிர் கனகவல்லி – சூளாமணி:10 1785/3
எரி புரை எழிலது ஆய இளம் தளிர் இரண்டு நாளில் – சூளாமணி:11 1846/1
மூ வடிவினால் இரண்டு சூழ் சுடரும் நாண முழுது உலகம் மூடி எழில் முளை வயிரம் நாற்றி – சூளாமணி:11 1903/1
நன்றியின் மாற்றினை நல்கும் இரண்டு அல்லன – சூளாமணி:11 2015/3
இரண்டு ஆகும் முதலவர்கட்கு ஏழ் ஈர்_ஐந்து ஈர்_ஏழாய் – சூளாமணி:11 2062/1
திரண்டு இரண்டாய் மூவுலகத்து ஒழிந்தவர் சேர்பு இரண்டு இரண்டாய் – சூளாமணி:11 2062/2
எடுக்கில் அவை-தாம் இரண்டு பாகினவும் ஆகும் – நீலகேசி:1 106/2
பொது என்ற நோயும் புணர்ந்து இரண்டு பாகு ஆம் – நீலகேசி:1 109/2
இங்கு ஒன்றும் உருவினோடு இரண்டு என்னாய் மிக உரைத்தாய் – நீலகேசி:2 194/3
இன்ன என்று இரண்டு உரைத்து எத்துணையோ பொழுது ஓதி – நீலகேசி:2 199/2
பேர் இவை-தாம் இரண்டு ஒன்றினுக்கே எனின் ஒன்று அவை ஆம் – நீலகேசி:4 383/3
ஏத்தற்கு இயைந்த இரண்டு அணு ஆதியின் இன்னணம் ஆம் – நீலகேசி:4 395/3
இரண்டு அணு ஆதியின் இன்னணம் ஏறும் நின் கந்தம் எனின் – நீலகேசி:4 396/1
ஏற்றன அல்ல இரண்டு உண்மையாலே – நீலகேசி:5 611/4
மேல்


இரண்டு-தம்மையும் (1)

கண்ணிய கடல் படை இரண்டு-தம்மையும்
எண் இனி நமக்கு எளிதாவது இல்லையே – சூளாமணி:9 1267/3,4
மேல்


இரண்டும் (19)

திருந்திய இரண்டும் தத்தம் செய்கையில் திரியும் ஆயின் – சூளாமணி:5 271/3
குடி தொடர் இரண்டும் கேட்டே குறுமயிரெறிந்து கண்ணுள் – சூளாமணி:6 562/1
அடல் அரும் படையவை இரண்டும் அவ்வழி – சூளாமணி:9 1268/3
அடல் அரும் படையவை இரண்டும் ஒக்குமே – சூளாமணி:9 1268/4
இப்பால் இவர்கள் பொரும் பொழுதில் யானை இரண்டும் எதிர் தாக்கி – சூளாமணி:9 1348/1
என்று இயல் பெயரின இரண்டும் மா நிதி – சூளாமணி:9 1503/2
எரி மணி கடக கை இரண்டும் ஊன்றி அ – சூளாமணி:9 1512/1
ஓவு_அல இரண்டும் நின்று ஒருங்கு வீழ்தர – சூளாமணி:9 1553/2
இரண்டும் பலவும் இயலாய் பெருகும் – சூளாமணி:11 2005/2
பல்லம் முதலோர் பகுதி மூன்று இரண்டும் ஒன்றும் – சூளாமணி:11 2036/1
இடையூறு இரண்டும் இனி யாவை என்னின் – நீலகேசி:1 110/2
கண்ணொடு காது இவை இலள் கரந்தன முலை இரண்டும்
உண்ணும் வாய் உதட்டோடு மூக்கு இலள் உறு நோய்த்தி – நீலகேசி:2 191/1,2
கடல் நிலம் ஆகாயமே அமையாவோ இவை இரண்டும்
உடன் இல்லை ஆயினும் ஊனம் இங்கு எவன் என்பாய் – நீலகேசி:4 295/1,2
இ இரண்டும் வேண்டுதல் எமக்கு இல்லை எடுத்துரைப்பின் – நீலகேசி:4 311/3
ஒல்லை இரண்டும் உளவாக உணர்ந்தனை நீ – நீலகேசி:4 406/3
தொக்க இரண்டும் உடன் ஆதலின் தூய்து ஒரு பால் – நீலகேசி:4 407/2
வடுவு ஆய அ இரண்டும் வந்தனவும் அன்றால் – நீலகேசி:5 644/2
அன்றே அஃது ஆயில் அநித்தியமாம் அ இரண்டும்
என்றே உரைக்கில் இரு வழி குற்றமும் ஆம் – நீலகேசி:5 656/2,3
இன்று எனின் ஆகம மாறு அது ஆம் இனி அ இரண்டும்
இன்று எனின் சால எளிது ஆம் பிற அதன் இன்மையுமே – நீலகேசி:6 715/3,4
மேல்


இரண்டுமாய் (1)

அ சேதம் இன்மையும் அ இரண்டுமாய் நிகழ்ந்து – நீலகேசி:5 657/2
மேல்


இரண்டுமே (2)

மா கொழுந்து அசோகம் என்று ஆங்கு இரண்டுமே வயந்தகாலத்து – சூளாமணி:2 64/3
அரும் தவம் அரைச_பாரம் இரண்டுமே அரிய தம்மை – சூளாமணி:5 271/1
மேல்


இரண்டுள் (1)

நிலாத்-தலை அல்லா இரண்டுள் ஒன்று உண்டாய் – நீலகேசி:5 632/3
மேல்


இரண்டொடு (2)

எண்_இல் பல் கோடியவாய் அ இரண்டொடு மூக்கு உடைய – நீலகேசி:1 79/2
தான்-தான் பிறிது ஓர் பொருளோ இரண்டொடு
மூன்றாவது ஒன்று இனி இன்றா இருந்த இ – நீலகேசி:7 750/2,3
மேல்


இரணிய (1)

இங்கு உள மலைவாரத்தில் இரணிய குகை உண்டு என்ன – நாககுமார:3 96/2
மேல்


இரணியனை (1)

இரணியனை போல் வந்து இங்கு இடர்ப்பட்டாய் என்றானே – நீலகேசி:4 284/4
மேல்


இரத்தினக்கிரீவன் (1)

எடுத்தனன் இரத்தினக்கிரீவன் என்பவே – சூளாமணி:9 1419/4
மேல்


இரத்தினகண்டன் (1)

ஈனோர் உட்கும் இரத்தினகண்டன் என நின்றான் – சூளாமணி:5 316/2
மேல்


இரத்தினகண்டனும் (1)

இரத்தினகண்டனும் ஏனை வீரரும் – சூளாமணி:9 1411/1
மேல்


இரத்தினபல்லவம் (1)

இரத்தினபல்லவம் என்பது ஒன்று உண்டே – சூளாமணி:5 285/4
மேல்


இரத்தினபுரம் (1)

இலங்கு ஒளி மாட வீதி இரத்தினபுரம் அது ஆளும் – சூளாமணி:5 322/1
மேல்


இரதநூபுரச்சக்கரவாளம் (1)

இரதநூபுரச்சக்கரவாளம் என்று – சூளாமணி:4 130/3
மேல்


இரதநூபுரத்தின் (1)

இரதநூபுரத்தின் மேல் எழுந்த வேந்தரும் – சூளாமணி:9 1256/1
மேல்


இரதநூபுரத்துள் (1)

என்று இவர் எண்மர்-தம்மை இரதநூபுரத்துள் ஆனா – சூளாமணி:8 838/1
மேல்


இரதநூபுரத்தை (3)

போதனத்து இறைவன் காண்க இரதநூபுரத்தை ஆளும் – சூளாமணி:6 514/1
இரதநூபுரத்தை ஆள்வான் புதல்வியை உனை வஞ்சித்து – சூளாமணி:9 1158/1
இரதநூபுரத்தை ஆள்வான் இகழ்ந்தனன் பெரிதும் நம்மை – சூளாமணி:9 1177/3
மேல்


இரதம் (2)

எழுது உருவின எழு தளிர் என இணர் அணிவன இரதம்
இழுது உருவின கொழு மலரிடை எழில் பொலிவன மதுகம் – சூளாமணி:6 433/1,2
நிலம் நீர் எரி காற்றோடு உரு இரதம்
நலம் ஆகிய நாற்றமொடு ஊறு இவை-தாம் – நீலகேசி:5 486/1,2
மேல்


இரந்தவர்க்கு (1)

இரந்தவர்க்கு ஈட்டப்பட்ட இருநிதி கிழவ என்றான் – சூளாமணி:5 273/4
மேல்


இரந்து (5)

முனியொடு தங்கை-தன்னை முயன்று இரந்து எய்தி நாகம்-தனை – உதயணகுமார:1 23/1
ஈரணி பள்ளி புக்கு அருளினான் இரந்து
ஏர் அணி இன்னியம் இசைத்த இன்பமோடு – சூளாமணி:5 373/2,3
கண்ணி தம்-மின் என்று இரந்து கொண்டு நின்று கண்ணுவார் – சூளாமணி:6 481/4
இசை_இல் கீழ்மகன் கண் இரந்து எய்திய – சூளாமணி:7 784/3
இரந்து ஓர் வல் தெய்வம் கொணர்ந்து இவன் கடிதும் என்று எண்ணி – நீலகேசி:1 43/4
மேல்


இரம்மிய (2)

இரம்மிய வனத்துள் வாழ்வேன் இரம்மிய வேடன் என்பேன் – நாககுமார:3 94/1
இரம்மிய வனத்துள் வாழ்வேன் இரம்மிய வேடன் என்பேன் – நாககுமார:3 94/1
மேல்


இரமியதரன் (1)

ஏர் அணங்குறுக்கும் பைம் தார் இரமியதரன் என்று எங்கும் – சூளாமணி:8 834/3
மேல்


இரவலர் (1)

இரவலர் இரு நெதி கவர்க ஈண்டு இயல் – சூளாமணி:8 903/1
மேல்


இரவலர்க்கு (1)

ஈதல் மேவி இரவலர்க்கு ஆற்றும் கை – உதயணகுமார:1 59/2
மேல்


இரவாய் (1)

இரவாய் இருள்செய் இடம் மேய் இடமே – சூளாமணி:7 745/4
மேல்


இரவிடை (1)

துன்னும் நாற்படை வீடு தோன்று இரவிடை
உன்னினர் கரந்து உரைகள் பலவிதம் – உதயணகுமார:3 167/3,4
மேல்


இரவியின் (1)

இயைந்து நன்கு எழுந்துசென்றே இரவியின் உதயம் உற்றான் – உதயணகுமார:3 151/2
மேல்


இரவில் (1)

அற்றை நாள் இரவில் யானை அனல் கதம்படுக்கலுற்றான் – உதயணகுமார:1 83/4
மேல்


இரவின் (1)

மழுகு இருள் இரவின் வைகி மாளவ பஞ்சம தேன் – யசோதர:2 103/1
மேல்


இரவினில் (1)

இரவினில் கனவு தீமைக்கு ஏது என்று அஞ்சல் மைந்த – யசோதர:2 135/2
மேல்


இரவினும் (1)

ஏங்கு கம்பலை இரவினும் பகலினும் இகலி – நீலகேசி:1 27/3
மேல்


இரவு (7)

பகல்_இரவு இன்றி போகம் பண்பினால் துய்த்திருப்பார் – உதயணகுமார:1 9/3
இரவு பாசறை இருந்தவர் போனதும் – உதயணகுமார:3 169/1
துன்னிய இரவு நீங்க துணை முலை தமியள் ஆகி – யசோதர:2 97/1
இரவு உண்டு ஏனை பகல் இல்லை ஒல்லென்று இழிந்து – சூளாமணி:7 735/2
இரவு எனும் மடந்தை செல்வம் நுகரிய எழுந்து போந்தான் – சூளாமணி:10 1701/4
இமையாத செம் கண்ணர் இரவு அறியார் பகல் அறியார் – சூளாமணி:11 2055/1
இரவு இடை நல் மணி போலும் எண்ணாது உணர்ந்தான் – நீலகேசி:6 665/1
மேல்


இரவு-தன்னில் (1)

வீரியன் இரவு-தன்னில் விழித்து உடன் இருந்த போழ்து – உதயணகுமார:1 117/3
மேல்


இரவும் (1)

பகலானொடு வந்து இரவும் பகலே – சூளாமணி:8 1078/3
மேல்


இரவொடு (1)

இடையிடை இரவொடு பகல் இசைவனவே – சூளாமணி:8 938/4
மேல்


இரா (2)

இணை இரா பிரிந்த பின் எரியொடு ஒக்குமால் – சூளாமணி:8 1050/2
என் ஒக்கும் எனின் நெருநல் இல் புகுந்தான் இடை இரா
தன்னை தந்து எனை கொண்டு தான் சென்றான் எனல் அன்றோ – நீலகேசி:2 195/3,4
மேல்


இராச (1)

இருந்து இனிது உறையும் மிக்க இராச நல் கிரியம்-தன்னில் – உதயணகுமார:3 154/3
மேல்


இராசபுத்திரி (1)

இடம்பக_மகள் இவள் பெரிதும் இராசபுத்திரி அலள் எனவே – நீலகேசி:1 64/4
மேல்


இராசபுரம் (1)

இசைவு_இலாத இராசபுரம் அதே – யசோதர:1 6/4
மேல்


இராசமாகிரியம் (1)

இசை உலாம் நகரம் மிக்க இராசமாகிரியம் ஆமே – நாககுமார:1 6/4
மேல்


இராசன் (1)

நனை மது மலர்கள் ஏந்தி நல் நகர் புகுந்து இராசன்
மனை-அது மதில் கடந்து மன்னனை வணங்கி செப்ப – நாககுமார:1 12/2,3
மேல்


இராசனை (1)

வந்தனள் பதுமை தோழி வனப்பு இராசனை என்பாளாம் – உதயணகுமார:4 222/4
மேல்


இராசனையை (1)

ஈனம்_இல் இராசனையை எழில் வேள்வியால் கொடுத்தான் – உதயணகுமார:4 206/4
மேல்


இராப்பகல் (3)

என்னை நீர் இறைவன் ஆக்கி இராப்பகல் இயற்ற அன்றே – சூளாமணி:5 254/3
எல்லா அமரர் கணமும் இராப்பகல்
எல்லா புலமும் நுகர்தற்கு இனிதே – சூளாமணி:5 280/3,4
துயில் துறந்து இராப்பகல் துன்ப வெம் கடலினார்க்கு – நீலகேசி:4 350/3
மேல்


இராயிரவர் (1)

கன்னியர் இராயிரவர் கன்னி புடை காத்தார் – சூளாமணி:8 868/4
மேல்


இராவின்-தலை (1)

நள் இராவின்-தலை நகுப வானத்திடை – சூளாமணி:7 733/3
மேல்


இரிந்த (1)

மயில் கலந்து இரிந்த போல மடந்தையர் நடுங்கினாரே – சூளாமணி:10 1665/4
மேல்


இரிந்தது (2)

இரிந்தது ஆயிடை இருள் நின்று அங்கு எழுந்தது அ அரியே – சூளாமணி:7 721/4
இரிந்தது சுரமையர் இறைவன் தானையே – சூளாமணி:9 1420/4
மேல்


இரிந்தனர் (1)

இரிந்தனர் இழிந்தது குருதி நீத்தமே – சூளாமணி:9 1395/4
மேல்


இரிந்தார் (1)

நிழலான் தமர் கரிந்தார் சிலர் இரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் – சூளாமணி:9 1295/3
மேல்


இரிந்து (1)

இரிந்து பாய இங்கு ஏறுக என்றதும் – சூளாமணி:7 583/4
மேல்


இரிய (8)

அல்லியின் அரவ வண்டு இரிய ஆய் மலர் – சூளாமணி:4 220/1
இரிய வேழங்களை விழுங்கி எங்கும் தமக்கு – சூளாமணி:7 737/2
மணம் கமழ் குழல் சிகையுள் வண்டு இரிய மோந்து ஆங்கு – சூளாமணி:8 864/3
இடு தவிசொடு தொடர்பு இரிய வெந்து அகத்து – சூளாமணி:9 1249/1
நின்னை அறியாதவர்கள் நின்று இரிய வந்தாய் – சூளாமணி:9 1285/3
அடுத்து துணித்து அப்புறம் ஏகி அரசர் குழாங்கள் இரிய பாய்ந்து – சூளாமணி:9 1346/3
உலகு இரிய வெளிப்பட்டும் ஒளி கரந்தும் உறைந்து இயல்வர் – சூளாமணி:11 2044/3
கயல் மீன் இரிய கழுநீர் விரியும் – நீலகேசி:5 467/1
மேல்


இரியல் (1)

புரி மணி ஓத வேலி புதை இருள் இரியல் செய்ய – சூளாமணி:10 1557/3
மேல்


இரியும் (2)

சீற்றமொடு இரியும் செல்வ தெய்வ அம்பு எய்த எல்லாம் – சூளாமணி:9 1457/1
அலகு இரியும் பல குணத்தோய் அமரர்கள் ஏனை பலரே – சூளாமணி:11 2044/4
மேல்


இரிவது (1)

செம் சுடர் இரிவது ஓர் திறத்தன் ஆயினான் – சூளாமணி:3 86/4
மேல்


இரிவன (1)

இரிவன மதுகரம் இருள்வன திசைமுகம் – சூளாமணி:8 937/2
மேல்


இரிவனர் (1)

இரிவனர் ஓடுவாருள் நம்மையும் எண்ணிற்று என்பார் – சூளாமணி:9 1190/4
மேல்


இரீஇ (2)

மங்கையை வல புடை குறங்கின் மேல் இரீஇ
அங்கையால் அணி நுதல் அரும்பு நீர் துடைத்து – சூளாமணி:10 1759/1,2
திண் பதத்தில் தெருட்டி எடுத்து இரீஇ
பண்பு தக்கன சொல்லி பரியல் நின் – நீலகேசி:10 890/2,3
மேல்


இரு (101)

இசைந்தவர் இழிந்த பின்னை இரு நிலம் மீதில் வீழ – உதயணகுமார:1 114/2
இரு மதி எல்லை நீங்கி இ பதி இருப்ப என்றும் – உதயணகுமார:3 156/2
கூடி நின்று இரு மருங்கும் கொற்றவனை வாழ்த்தினார் – உதயணகுமார:3 184/2
இரு நிலம் முழுதும் வானும் இனிமையில் கூடினாலும் – உதயணகுமார:4 198/1
ஈராயிரம் கை ஏற்றி இரு கரத்து அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 225/3
இளம் மணி படம் பொன் வாழை இரு குறங்கு ஆலம் பண்டி – உதயணகுமார:4 229/3
இரு என இருக்கை காட்ட இருந்து நல் அறத்தை கேட்டான் – உதயணகுமார:6 331/4
ஒருவகை எழில் மனம் இரு வகை துறவுடன் – உதயணகுமார:6 363/1
இதமுறு தியானத்தின் இரு_வினை எரித்து உடன் – உதயணகுமார:6 365/3
பவ மயமாம் இரு_வினையை பகர்ந்தாய் நீயே பரம நிலை அமர்ந்த பரமன் நீயே – நாககுமார:1 20/3
இரு கரத்தின் இறைஞ்சிய மன்னனும் – நாககுமார:1 24/1
சேர்ந்து இரு புதல்வர் தோன்றி செவ்வியால் செல்லும் நாளில் – நாககுமார:3 76/2
இரு_வினை கெடுத்தவனும் இன்ப_உலகு அடைந்தான் – நாககுமார:5 158/1
இரு கவரி வீச இனி எழில்பெற இருந்தான் – நாககுமார:5 161/4
இரு_வினை-தம்மை வென்று இன்புறும் சித்தி சேர்ந்தார் – நாககுமார:5 166/2
பெறும் இரு நிலங்கள் எங்கும் பெயர்ந்து நல் கேவலியாய் – நாககுமார:5 168/2
இரு முழம் ஆதி ஆக எய்திய வகையின் ஓங்கி – யசோதர:1 40/1
என்று எனக்கு இறைவன் நீயே என இரு கையும் கூப்பி – யசோதர:1 48/3
எவ்வளவு இதனை கேட்பார் இரு_வினை கழுவும் நீரார் – யசோதர:1 70/1
இறந்தவர் பிறந்தது இல்லை இரு_வினை-தானும் இல் என்று – யசோதர:1 72/2
எரி மணி இமைக்கும் பூணான் இசோதரன் இரு நிலத்துக்கு – யசோதர:2 85/1
இடை நிலம் செல்ல ஈர்த்திட்டு இரு கையினாலும் ஓச்சி – யசோதர:2 119/2
இரு நிற மலரினால் இன்று இவள் உயிர் ஏகலுற்றது – யசோதர:2 131/2
இனையது தெளிவு_இலாதார் இரு நில அரசு செய்கை – யசோதர:2 160/3
இரு பிளவாக செய்வன் எம் அரசு அருளினாலே – யசோதர:4 234/2
சுதத்தமுனி தொத்து இரு வினை துகள் உடைக்கும் – யசோதர:5 263/2
இரு பதினொடு ஐந்தினில் உயர்ந்த புகை என்னும் – யசோதர:5 295/2
பின் இரு முறை தகரும் ஆகியவன் ஏகி – யசோதர:5 298/2
எய்துமாயிடில் தீர்ந்திடா கொலை இஃது இரு நில முடி வேந்தே – யசோதர:5 321/2
மா இரு விசும்பினின் இழிந்த மாண்பினார் – சூளாமணி:2 62/2
இன்னணம் இரு வகைத்து இறைவர் வாழ்க்கையே – சூளாமணி:4 233/2
தோள் வலி சூழ்ச்சி என்று ஆங்கு இரு வகை தொகையிற்று ஆகும் – சூளாமணி:5 248/2
இளம் களி உழுவையாக இரு நிலம் புகழ்வது என்றான் – சூளாமணி:5 320/4
இரு நில தலைமகன் இயன்ற நூல்_கடல் – சூளாமணி:5 411/1
ஈங்கு இரு குலத்து_உளீர்க்கும் கருமம் வந்து இசைத்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 549/3
கை அவா சிலை காமன் இங்கு இரு
மெய்யினால் வெளிப்பட்ட நீரதால் – சூளாமணி:7 601/1,2
வாயை போழ்ந்து உடல் இரு பிளப்பா வகுத்திடுவன் – சூளாமணி:7 707/2
வார் இரு புடையும் வீக்கி வடம் சுமந்து எழுந்து வேங்கை – சூளாமணி:7 760/1
என்று தம் கதையோடு இரு நீள் முகில் – சூளாமணி:7 777/1
மா இரு விசும்பின் மான்று மழை தவழ் குன்றம் போல – சூளாமணி:8 854/3
இங்கு நாம் இரு விசும்பிடை இயங்கலின் சிறிய ஒத்து உளவேனும் – சூளாமணி:8 876/3
இலங்கு மால் வரை இறுவரை தடம் குத்தி இடந்திட இரு பாலும் – சூளாமணி:8 883/3
இரவலர் இரு நெதி கவர்க ஈண்டு இயல் – சூளாமணி:8 903/1
ஏர் அணி திரு_வில் ஏய்ப்ப இரு வடம் விலங்க வீக்கி – சூளாமணி:8 932/2
ஏமரு கடல் அம் தானை இரு நில கிழவன் சொன்னான் – சூளாமணி:8 969/4
ஏதிலார் போல நோக்கின் இரு மடங்காக எய்தும் – சூளாமணி:8 991/2
பொங்கு திரை ஒன்று இரு புயல் பொலிய ஏந்தி – சூளாமணி:8 1088/3
இரு படை ஒழிந்து நின்ற இவையும் பாங்கு உடைய என்றான் – சூளாமணி:9 1183/4
ஏதிலா மன்னர் என்னும் இரு மர கடப்பு வாரி – சூளாமணி:9 1195/2
இன்னன பிறவும் ஏனை இரு நிலத்து அரசர் பேச – சூளாமணி:9 1200/1
இடையும் புடையும் இரு பால் அகமும் – சூளாமணி:9 1229/3
இரு பாலும் எழுந்து எறி பாறு செல – சூளாமணி:9 1236/2
மா இரு விசும்பிடை மடுத்து மலைகுற்றார் – சூளாமணி:9 1288/4
திங்களொடு ஞாயிறு திளைத்து இரு விசும்பின் – சூளாமணி:9 1289/3
பூம் கமழ் அலங்கல் உடை மார்பம் இரு போழாய் – சூளாமணி:9 1294/2
இடுவானை அ இடு சூலமொடு உடலும் இரு துணியா – சூளாமணி:9 1316/1
மணி குண்டலங்கள் இரு பாலும் வந்து வரையாக மீது திவள – சூளாமணி:9 1327/3
வம்ப மா இரு துணிபட்ட மாவொடு – சூளாமணி:9 1388/1
மா இரு விசும்பும் அஞ்சும் வடிவினன் வள்ளல் ஆனான் – சூளாமணி:9 1436/4
மை இரு விசும்பின் ஏற கண்ட பின் மாற்று வேந்தன் – சூளாமணி:9 1441/2
எழுதாது மை ஒளிரும் இரு மருங்கும் எறித்து இடையே செம் கேழ் ஓடி – சூளாமணி:9 1537/1
வெள்கி வேந்தன் அருகே இரு பாலும் – சூளாமணி:10 1585/3
இட்ட தளை-தம்மொடு இரு தோளும் இடை வீக்கி – சூளாமணி:10 1617/1
எழில் அகில் ஆவி போர்ப்ப இரு விசும்பு இருண்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1700/4
அம் பொன் சுருளை இரு பாலும் அளக வல்லி அருகு இலங்க – சூளாமணி:10 1749/3
இரு புடை கிளைகளும் விரவி இன்னணம் – சூளாமணி:10 1773/1
கங்கை தான் இரு கரையும் கதிர் மணியும் பசும்பொன்னும் கலந்து சிந்தி – சூளாமணி:10 1819/3
ஏதிலா மன்னர் வாட இரு புடை கிளைஞர் எல்லாம் – சூளாமணி:10 1835/3
வெம் கண் இரு_வினையை அற வென்றாய் முன் நின்று விண்ணப்பம்செய்யும் விழு தகைமை உண்டோ – சூளாமணி:11 1912/4
எல்லை_இல் துன்பம் இவற்றின் இரு மடி – சூளாமணி:11 1943/3
ஏற்றும் இரு விசும்பு ஈர் மலர் தாரோய் – சூளாமணி:11 2012/4
கன்னியவள் மேல் இளைய காளை இரு கண்ணும் – சூளாமணி:11 2031/1
துன்னும் இரு நீலம் என வந்து எதிர் துதைந்த – சூளாமணி:11 2031/4
ஈர்_ஐவர் பவணர்களும் இரு_நால்வர் வியந்தரரும் – சூளாமணி:11 2040/1
இவண் ஒத்த அமரருக்கும் இரு விசும்பில் சுடரவர்க்கும் – சூளாமணி:11 2061/2
இரு வகை வினைகளும் இல்லது இவ்வழி – சூளாமணி:12 2069/1
இறைவி கோட்டத்துள் ஈர்_இரு திங்களது அகவை – நீலகேசி:1 33/1
பத்தின் மேல் இரு தவத்தினில் பவ தொடர் அறுக்கும் – நீலகேசி:1 34/3
உறவினை ஓம்பினை இரு என்று உயர் தவன் உரைத்தலும் இருந்தாள் – நீலகேசி:1 74/4
அலங்கல் அம் பூணாய் இரு வகையாம் அவை என்-கொல் என்னின் – நீலகேசி:1 77/2
இயங்குவனவும் இரு பொறி ஐ_அறிவு எல்லையவாய் – நீலகேசி:1 78/1
ஏற்ற நினைப்போடு இரு சார் விழு தவமும் – நீலகேசி:1 125/2
பற்று அறவே நினைவோய் இரு பாதம் – நீலகேசி:1 143/3
விரி கொள் தண் தளிர் பிண்டி மர நிழல் இருந்து இரு_வினையும் – நீலகேசி:2 156/3
இருவரையும் போல்வார் இ இரு நிலத்தின் மேல் எங்கும் – நீலகேசி:2 192/3
உள்ளம் தான் இரு பாகினும் உண்மையால் – நீலகேசி:2 215/1
இரு ஆறின் கூட்டமும் தீது என்பது எம் இடமே – நீலகேசி:4 305/2
இன்ப துன்பம் இரு_வினை காரியம் – நீலகேசி:4 316/1
உணர்ந்தனதாம் இரு சொல்லினும் ஒன்று எனின் ஒன்று அவை ஆம் – நீலகேசி:4 381/3
ஏத்துநர் கண்டாய் இரு_வினையும் கெட – நீ