அ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் – தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 345
அஃகி 1
அஃகும் 1
அஃதா 2
அஃதால் 1
அஃது 50
அஃதும் 2
அஃதே 8
அஃதேல் 1
அக்கணத்தில் 1
அக்கணத்தினில் 1
அக்கணத்து 1
அக்கணம் 1
அக்கால் 6
அக்கிர 2
அக்கிரத்தேவி 1
அக 9
அகட்டு 5
அகடு 3
அகணி 2
அகணியுள் 1
அகத்த 4
அகத்ததாக 1
அகத்தது 1
அகத்தவர் 1
அகத்தவாய் 1
அகத்தாள் 1
அகத்தின் 1
அகத்தினால் 1
அகத்தினும் 1
அகத்தினுள் 1
அகத்து 35
அகத்து_உளாளும் 1
அகத்தே 1
அகநகர் 1
அகப்படாத 1
அகப்படுத்து 2
அகம் 47
அகம்-அது 1
அகம்பனன் 1
அகமகிழ்வும் 1
அகமும் 3
அகல் 35
அகல்_இடத்தார் 1
அகல்க 2
அகல்வது 1
அகல்வர் 1
அகல்வார் 1
அகல்வும் 1
அகல 9
அகலத்த 1
அகலத்தாளும் 1
அகலத்தான் 2
அகலத்தானை 2
அகலத்தின் 1
அகலத்து 3
அகலத்துள் 1
அகலம் 11
அகலமும் 3
அகலா 1
அகலாது 1
அகலாமை 1
அகலாரே 1
அகலும் 2
அகலுமாறு 1
அகலுமோ 1
அகலுற 1
அகவ 1
அகவி 1
அகவை 1
அகவையில் 1
அகழ் 3
அகழ்ந்து 1
அகழுநன் 1
அகற்ற 1
அகற்றல் 1
அகற்றி 5
அகற்றினன் 1
அகற்று 1
அகற்றுக 1
அகற்றுதற்கு 1
அகற்றும் 3
அகன் 5
அகன்ற 8
அகன்றவர் 1
அகன்றன 1
அகன்றனன் 1
அகன்றாய் 1
அகன்று 5
அகன்றோய் 1
அகாரணமாய் 1
அகில் 27
அகிலும் 2
அகைப்பர் 1
அங்க 4
அங்கண் 5
அங்கணத்தூடுமாய் 1
அங்கணம் 1
அங்கணார்க்கு 1
அங்கதம் 1
அங்கதன் 1
அங்கநாடு 1
அங்கபூ 1
அங்கம் 4
அங்கமும் 1
அங்கயற்கண்ணி-தானும் 1
அங்கராக 1
அங்கராகம் 4
அங்காக்கும் 1
அங்காடி 1
அங்காரவேகன் 2
அங்கி 3
அங்கு 138
அங்குரம்-தன்-கண்ணும் 1
அங்குலி 1
அங்குலிமாரனை 1
அங்குறு 1
அங்கே 1
அங்கை 4
அங்கையால் 4
அங்கையில் 1
அங்கையின் 4
அச்சம் 5
அச்சம்_இல் 1
அச்சம்_உடையார் 1
அச்சமே 1
அச்சமொடு 1
அச்சமோ 1
அச்சமோடு 1
அச்சுதம் 2
அச்சுதர் 1
அச்சுதன் 1
அச்சுவக்கிரீவன் 6
அச்சுவக்கிரீவனுக்கு 1
அச்சுவகண்டன் 4
அச்சுவகண்டனே 1
அச்சுவகண்டனோடும் 1
அச்சுவபுரம் 1
அச்சேத்திய 1
அசதி 1
அசதியாடி 1
அசதியாடின்றே 1
அசதியாடினான் 1
அசதியாடு 1
அசலித 2
அசனி 2
அசிப்பவர் 1
அசிப்பனவே 1
அசீவன் 1
அசுசியும் 1
அசுணமா 1
அசும்பு 5
அசுர 1
அசுர_மந்திரி 1
அசுரர் 1
அசுரன் 1
அசுவம் 1
அசுவாம் 1
அசேதனம் 1
அசேதனை 1
அசேதனை-தான் 1
அசை 3
அசைக்கும் 2
அசைகிற்பவோ 1
அசைகின்றது 1
அசைத்-தொறும் 1
அசைத்த 1
அசைத்தது 1
அசைத்ததே 1
அசைத்தல் 1
அசைத்து 3
அசைந்த 2
அசைந்தது 3
அசைந்தார் 1
அசைந்திட 1
அசைந்து 2
அசைப்ப 2
அசைப்பன 2
அசைப்பார் 1
அசைய 1
அசைவு 4
அசைவு_இலா 3
அசைஇ 2
அசோக 4
அசோகம் 13
அசோகம்-அது 1
அசோகன் 3
அசோகின் 3
அசோகினது 1
அசோகு 2
அஞ்ச 3
அஞ்சப்படும் 1
அஞ்சல் 11
அஞ்சல்_இல் 1
அஞ்சலர் 1
அஞ்சலாமோ 1
அஞ்சலி 3
அஞ்சன 2
அஞ்சன_வண்ணன் 2
அஞ்சனம் 1
அஞ்சா 2
அஞ்சாது 1
அஞ்சி 20
அஞ்சிய 1
அஞ்சியிட்டார் 1
அஞ்சில் 1
அஞ்சிலேன் 1
அஞ்சினம் 2
அஞ்சினர் 3
அஞ்சினர்-தங்களை 1
அஞ்சினன் 2
அஞ்சினன்_இல்லையே 1
அஞ்சினார் 1
அஞ்சினான் 1
அஞ்சினை 2
அஞ்சு 4
அஞ்சுங்களே 1
அஞ்சுதல் 5
அஞ்சுதல்_இலாத 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சுநூற்று 1
அஞ்சுநூற்றுவர் 1
அஞ்சுநூற்றுவர்கள் 1
அஞ்சும் 10
அஞ்சுமான் 1
அஞ்சுவ 1
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவன் 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவார்க்கு 1
அஞ்சுவார்க்கும் 1
அஞ்சுவான் 1
அஞர் 2
அட்ட 3
அட்டக 2
அட்டகம் 4
அட்டகமே 1
அட்டது 1
அட்டபங்கன்-தனை 1
அட்டபங்கனோடு 1
அட்டமங்கலம் 1
அட்டமாபங்கன் 1
அட்டமி 1
அட்டன 1
அட்டார்-தம் 1
அட்டாள் 1
அட்டான் 1
அட்டு 3
அட்டுகங்கள் 1
அடக்கம் 4
அடக்கம்_இல்லவர்-தம் 1
அடக்கம்_இலர்க்கு 1
அடக்கமும் 1
அடக்கவும் 1
அடக்கி 9
அடக்கிலும் 1
அடக்கினால் 1
அடக்கு 2
அடக்கும் 2
அடக்குவன் 1
அடக்கை 1
அடங்க 3
அடங்கமாட்டா 1
அடங்கல் 2
அடங்கல்_இல்லேற்கு 1
அடங்கலர் 1
அடங்கலரை 1
அடங்கலன் 1
அடங்கா 2
அடங்காது 1
அடங்காமை 1
அடங்கார் 1
அடங்காவே 1
அடங்கான் 1
அடங்கி 5
அடங்கிய 2
அடங்கியது 1
அடங்கிற்று 1
அடங்கினர்க்கு 1
அடங்கினன் 2
அடங்கினும் 1
அடங்குதல் 1
அடங்குதலே 1
அடங்கும் 1
அடர் 4
அடர்க்கப்பட்ட 1
அடர்க்கற்பாலது 1
அடர்கொண்டு 1
அடர்த்த 2
அடர்த்திர் 1
அடர்த்து 2
அடர்த்துநின்று 1
அடர்ந்து 1
அடருள் 1
அடல் 7
அடலே 1
அடவி 2
அடவியாம் 1
அடி 148
அடி-கண் 4
அடி_மலர்கள் 1
அடி_இணை 3
அடிக்க 1
அடிக்கு 2
அடிக்கும்-தோறும் 1
அடிகட்கு 2
அடிகட்கேயும் 1
அடிகள் 54
அடிகள்-தம் 2
அடிகள்-தம்மால் 1
அடிகள்-தம்மை 1
அடிகளது 4
அடிகளார் 1
அடிகளுக்கு 1
அடிகளும் 1
அடிகளே 1
அடிகளை 3
அடிகளோடு 1
அடிச்சுவடு 1
அடிசில் 11
அடித்த 1
அடித்தலத்து 2
அடித்தலம் 1
அடித்தலும் 1
அடித்தனள் 3
அடித்தனன் 1
அடித்தான் 1
அடித்திட 2
அடித்தியாரால் 1
அடித்து 2
அடித்துவிட்டாள் 3
அடிப்படாது 1
அடிப்படுத்ததும் 1
அடிப்படுத்தி 1
அடிப்படுத்தினன் 1
அடிப்படுத்து 3
அடிப்படுத்தும் 2
அடிப்படுப்பன் 1
அடிப்புண்ட 1
அடிபணிந்தது 1
அடிபணிந்திட 1
அடிபணிந்து 1
அடிபணிய 1
அடிமை 4
அடிமைசெய்த 1
அடிய 1
அடியதாம் 1
அடியர் 1
அடியன் 1
அடியன்மாரை 1
அடியா 1
அடியார் 1
அடியார்க்கு 1
அடியான் 1
அடியிட 1
அடியிடும் 1
அடியில் 2
அடியின் 2
அடியினார் 1
அடியினார்-தம் 1
அடியீடு 1
அடியும் 1
அடியுறையாக 1
அடியே 1
அடியேம் 1
அடியை 5
அடியொடு 2
அடியோங்கள் 1
அடிவைத்து 2
அடிஅடி 1
அடு 24
அடுக்கலோ 1
அடுக்கிய 1
அடுக்குநவே 1
அடுக்குமானால் 1
அடுக்குவது 1
அடுத்த 9
அடுத்தது 2
அடுத்ததே 1
அடுத்தமையால் 1
அடுத்தன 2
அடுத்தனவும் 1
அடுத்தால் 1
அடுத்து 13
அடுதலை 1
அடுதி 2
அடுபவாலோ 1
அடும் 9
அடும்-கொல் 1
அடுமால் 1
அடுவதோ 1
அடுவன 2
அடுவார் 1
அடை 2
அடைக்கலமே 1
அடைக்கும் 2
அடைத்து 2
அடைத்தோய் 1
அடைதலும் 3
அடைந்த 11
அடைந்தது 8
அடைந்ததும் 2
அடைந்ததுவே 1
அடைந்தவர் 3
அடைந்தவர்க்கே 1
அடைந்தவர்கள் 1
அடைந்தவை 1
அடைந்தனர் 1
அடைந்தனன் 1
அடைந்தார் 6
அடைந்தார்கள் 1
அடைந்தால் 1
அடைந்தாள் 4
அடைந்தான் 2
அடைந்திலர் 1
அடைந்து 10
அடைந்தோம் 1
அடைப்பு 2
அடைப்பை 1
அடைப 1
அடைய 2
அடையப்பட்ட 1
அடையா 3
அடையார்களை 1
அடையான் 1
அடையும் 4
அடையும்படி 1
அடையுமானால் 1
அடைவது 2
அடைவர் 1
அடைவன 1
அடைவார் 1
அடைவின் 1
அடைவு 3
அடைவு_இலர் 2
அடைவு_இலா 1
அண்டபேரண்டப்புள் 1
அண்டம் 3
அண்டமாய் 1
அண்டயத்து 1
அண்டலர் 1
அண்டி 2
அண்டு 1
அண்டையில் 1
அண்ணல் 24
அண்ணல்-தன் 1
அண்ணல்-தன்னை 1
அண்ணல்-தான் 1
அண்ணலாகிய 1
அண்ணலார்-தம் 1
அண்ணலுக்கு 2
அண்ணலும் 5
அண்ணலை 3
அண்ணியர் 1
அண்ணை 1
அண்மி 1
அணங்க 1
அணங்காய் 1
அணங்கி 4
அணங்கின் 3
அணங்கின்_அனையாரை 1
அணங்கின்_அனையாள் 1
அணங்கினது 1
அணங்கினுக்கு 1
அணங்கினை 1
அணங்கு 40
அணங்கு_அன்னாளை 1
அணங்கு_அனார் 4
அணங்கு_அனாரும் 1
அணங்கு_அனையார் 2
அணங்குகள் 1
அணங்குதலும் 1
அணங்கும் 2
அணங்குற 1
அணங்குறவே 1
அணங்குறு 1
அணங்குறுக்கும் 3
அணங்குறுப்ப 1
அணங்கே 2
அணங்கோ 1
அணங்கோடு 1
அணங்கோடு_ஒப்பாள் 1
அணல் 1
அணவு 1
அணி 236
அணிக்கணால் 1
அணிக 1
அணிகல 1
அணிகலத்தின் 1
அணிகலமும் 1
அணிகள் 2
அணிகளும் 1
அணிகின்றான் 1
அணிதும் 1
அணிந்த 40
அணிந்ததை 1
அணிந்தன 2
அணிந்தாய் 1
அணிந்தார் 3
அணிந்து 35
அணிந்துகொண்டு 1
அணிபெற 2
அணிபெறவே 1
அணியது 1
அணியமும் 1
அணியன 1
அணியா 1
அணியாதும் 1
அணியில் 1
அணியிற்று 1
அணியினது 1
அணியினர் 1
அணியும் 1
அணியே 1
அணியை 1
அணியொடு 1
அணிவது 1
அணிவன 2
அணிவான் 1
அணிவித்திட்டான் 1
அணிவு 1
அணிவு_அரு 1
அணிவும் 1
அணீஇ 1
அணு 6
அணுகின 1
அணுகினது 1
அணுகினார் 1
அணுகினாரே 1
அணுகினானால் 1
அணுகுவான் 1
அணுப்பொருள்கள் 1
அணுமயமாம் 1
அணுமை 1
அணுவால் 1
அணை 15
அணைக 2
அணைத்தான் 1
அணைதலுக்கு 1
அணைதலும் 1
அணைதலுமே 1
அணைந்த 6
அணைந்தது 3
அணைந்தனர் 1
அணைந்தாள் 3
அணைந்தான் 2
அணைந்து 3
அணைப்ப 1
அணைய 1
அணையாமையில் 1
அணையின் 6
அணையும் 3
அணையுளார்க்கு 1
அணைவதே 1
அணைவல் 1
அணைவாள் 1
அணைவு 2
அணைவு_இலாத 1
அத்த 3
அத்தகு 1
அத்தகைய 1
அத்தம் 1
அத்தலை 1
அத்தனுடைய 1
அத்தா 1
அத்தி 5
அத்திகாயங்கள் 1
அத்திசையவனுமா 1
அத்திதியாம் 1
அத்திமேல் 1
அத்தியும் 1
அத்திரம் 2
அத்திறத்தனே 1
அத்தின் 2
அத்தினபுரத்துள் 1
அத்தினபுரம்-அது 1
அத்தினாகம் 1
அத்து 1
அத்துணை 2
அத்துள் 1
அத்தை 1
அதர்மமும் 1
அதற்கு 16
அதற்கும் 5
அதற்கேற்றது 1
அதன் 44
அதன்-கண் 3
அதன்-கண்ணும் 1
அதன்-தன் 1
அதன்றால் 1
அதனது 2
அதனால் 6
அதனாலும் 4
அதனாலே 1
அதனில் 3
அதனின் 2
அதனுள் 1
அதனை 32
அதனையும் 2
அதனோடு 4
அதாமே 1
அதாய் 1
அதாய்விடில் 1
அதி 1
அதிக 3
அதிகராசனை 1
அதிசய 1
அதிசயங்கள் 2
அதிசயத்தை 2
அதிசயம் 5
அதிசயமுற 1
அதிதி 1
அதிநுட்பம் 1
அதிபதி 4
அதிபதியே 1
அதிபன் 1
அதிபீம 1
அதிர் 15
அதிர்கொள்ள 1
அதிர்ச்சியும் 1
அதிர்த்த 1
அதிர்த்தது 1
அதிர்த்து 1
அதிர்தரு 2
அதிர்தரும் 1
அதிர்தலும் 1
அதிர்ந்த 2
அதிர்ந்தது 2
அதிர்ந்தன 1
அதிர்ந்து 4
அதிர்வ 2
அதிர்வொடு 1
அதிர 7
அதிரும் 10
அதில் 1
அதின் 2
அது 197
அது-தன்னினாய 1
அது-தான் 5
அது-தானும் 1
அதும் 1
அதுல 1
அதுவது 1
அதுவா 1
அதுவும் 7
அதுவே 14
அதுவேயால் 1
அதுவேயும் 1
அதுவேல் 1
அதே 4
அதை 2
அதோ 1
அந்த 15
அந்தணர் 6
அந்தணரும் 1
அந்தணன் 5
அந்தணன்-தான் 1
அந்தணனாய் 1
அந்தணனும் 1
அந்தணாளர் 1
அந்தணாளார் 1
அந்தத்து 1
அந்தம் 13
அந்தம்_இல் 9
அந்தம்_இலா 1
அந்தமாய் 2
அந்தமும் 2
அந்தர 13
அந்தரத்தவர்களும் 1
அந்தரத்து 6
அந்தரப்படுத்தவர் 1
அந்தரம் 5
அந்தரமே 1
அந்தரர் 1
அந்தலி 1
அந்தி 4
அந்தி-தோறும் 1
அந்தியும் 1
அந்தில் 6
அந்திலால் 1
அந்து 3
அந்துளும் 1
அந்தை 1
அந்தோ 8
அநகரும் 1
அநங்கவிலாசனை 2
அநசனம் 1
அநித்தியமாம் 1
அநியதம் 1
அப்படி 6
அப்படித்தாயில் 1
அப்படித்தாயின் 1
அப்படித்தே 1
அப்படியால் 1
அப்படியே 1
அப்பா 1
அப்பால் 2
அப்பாலது 1
அப்பி 4
அப்பிய 1
அப்பியத்தம் 1
அப்பினார் 1
அப்புறத்து 1
அப்புறம் 2
அப்பொழுது 1
அப்பொழுதே 1
அபய 3
அபயம் 2
அபயமதி 1
அபயமதி-தானும் 1
அபயமாமதி 1
அபயவுருசியுடன் 1
அபயவுருசியொடு 1
அபயன் 1
அபயனும் 2
அபரகாத்திரம் 1
அபி 1
அபிசந்திரன்-தன் 2
அபேத்தியர் 1
அபேத்தியர்-தம் 1
அபேதன் 1
அம் 269
அம்_சில்_ஓதி 2
அம்_சில்_ஓதியர் 3
அம்_சில்_ஓதியும் 1
அம்பரசரன் 1
அம்பரசரனை 2
அம்பலமும் 1
அம்பால் 1
அம்பிற 1
அம்பின் 4
அம்பினொடு 1
அம்பு 14
அம்பு_மாரி 1
அம்புகள் 1
அம்பும் 2
அம்மனை 1
அம்மா 4
அம்மையால் 1
அமர் 59
அமர்_அரசர் 3
அமர்_உலகம் 3
அமர்_உலகில் 1
அமர்_உலகு 1
அமர்ந்த 15
அமர்ந்தது 2
அமர்ந்தவர் 1
அமர்ந்தாய் 3
அமர்ந்தான் 3
அமர்ந்திருக்கும் 1
அமர்ந்திருந்தவர்க்கு 1
அமர்ந்திருந்தான் 1
அமர்ந்திருந்து 1
அமர்ந்து 26
அமர்ந்துழி 2
அமர்வதற்கு 1
அமர்வன 1
அமர்வனர் 1
அமர 8
அமரர் 19
அமரர்-தங்கள் 1
அமரர்-தம் 1
அமரர்_ஆசான் 1
அமரர்_உலகு 1
அமரர்க்கும் 1
அமரர்கள் 5
அமரரா 1
அமரரின் 1
அமரருக்கும் 2
அமரரும் 3
அமரருமே 1
அமரருள் 1
அமரரே 1
அமரரை 1
அமரலோகம் 1
அமரன் 4
அமரனவன் 1
அமரனாய் 1
அமரனுக்கு 1
அமராதே 1
அமரான் 1
அமரி 1
அமரிகை 1
அமரிடை 1
அமரில் 1
அமரும் 4
அமல 1
அமலம் 1
அமலமதி 1
அமலன் 1
அமளி 14
அமளி-தன் 1
அமளி-தன்னில் 1
அமளி-தானும் 1
அமளியில் 1
அமளியின் 1
அமிததேசன் 2
அமிதம் 1
அமிதமாகிய 2
அமிதமாபவை 1
அமிர்த 8
அமிர்தம் 18
அமிர்தம்_அன்னாள் 1
அமிர்தம்மதி 2
அமிர்தமதி 1
அமிர்தமதி-அவளே 1
அமிர்தமாபிரபை 1
அமிர்தமாம் 1
அமிர்தமும் 1
அமிர்தனாரேனும் 1
அமிர்தாய் 1
அமிர்தின் 2
அமிர்து 19
அமிர்து_அன்னாளை 1
அமிர்து_அனாரோடு 1
அமிர்து_அனாள் 1
அமிர்தும் 1
அமிர்தே 1
அமிர்தொடு 1
அமிழ்த 2
அமிழ்தம் 1
அமிழ்தமதி 1
அமிழ்தமாபதியை 1
அமிழ்தாய் 1
அமிழ்தினோடு 1
அமிழ்து 3
அமுத 3
அமுதம் 6
அமுதமாபிரபை 1
அமுதாய் 1
அமுதினால் 1
அமுது 4
அமை 11
அமைக்கப்பட்ட 1
அமைக 7
அமைச்சர் 15
அமைச்சர்-தம்முள் 1
அமைச்சர்-தம்மை 2
அமைச்சர்-தம்மையும் 1
அமைச்சர்க்கு 2
அமைச்சர்கள் 2
அமைச்சராம் 1
அமைச்சரும் 5
அமைச்சருள் 1
அமைச்சரை 2
அமைச்சரோடு 5
அமைச்சற்கு 1
அமைச்சன் 8
அமைச்சன்-தன் 1
அமைச்சனும் 1
அமைச்சனை 2
அமைச்சியல் 1
அமைச்சு 1
அமைத்த 3
அமைத்தான் 1
அமைத்திடல் 1
அமைத்து 4
அமைதி 5
அமைதி_இன்று 1
அமைதியார் 1
அமைதியான் 1
அமைதியை 1
அமைந்த 11
அமைந்தது 1
அமைந்ததேனும் 1
அமைந்ததோர் 1
அமைந்தவர் 1
அமைந்தன 1
அமைந்தனர் 1
அமைந்தார் 2
அமைந்தார்க்கு 1
அமைந்தால் 1
அமைந்திருக்கும் 1
அமைந்து 7
அமைப்பன் 1
அமையப்பெற்றால் 1
அமையல் 1
அமையா 1
அமையாத 2
அமையாவோ 1
அமையினும் 1
அமையும் 11
அமையுமோ 1
அமைவது 1
அமைவர 1
அமைவிலன் 1
அமைவு 4
அமைவு_இல 2
அமைவு_இலன் 1
அமைவு_இலாதான் 1
அய 1
அயக்கிரிவன் 1
அயக்கிரீவற்கு 1
அயக்கிரீவனை 1
அயகண்டன் 2
அயங்கம் 1
அயதி 1
அயர் 7
அயர்த்த 1
அயர்த்தல் 1
அயர்தல் 1
அயர்ந்த 1
அயர்ந்து 3
அயர்ப்பார்களே 1
அயர்வன் 1
அயர்வன 2
அயர்வித்திட்டாள் 1
அயர்வு 2
அயர்வுறவே 1
அயர்வுறு 1
அயரும் 1
அயல் 22
அயல 4
அயலது 2
அயலராய் 1
அயலவர் 1
அயலவன் 1
அயலன 3
அயலார் 3
அயலார்க்கு 1
அயலார்க்கே 1
அயலார்கள் 1
அயலானே 1
அயலியர்-தாம் 1
அயலின 1
அயன் 3
அயனார் 1
அயாவுயிர்க்கும் 3
அயாவுயிர்த்த 1
அயாவுயிர்ப்பது 1
அயாவுயிர்ப்பின் 1
அயிர்த்து 2
அயிர்ப்பது 1
அயிராபதி 1
அயிராவணம் 1
அயிராவதத்தின் 1
அயிரை 1
அயில் 24
அயில்கின்றதே 1
அயில்கின்றாய்க்கு 1
அயில்வான் 1
அயின்றால் 1
அயின்று 1
அயோத்தி 1
அயோத்தியர்க்கு 1
அர்த்த 1
அர 3
அர_மங்கையர் 2
அரக்கர் 1
அரக்கின் 1
அரக்கினும் 1
அரக்கு 7
அரக்கு_ஆம்பல் 1
அரக்கும் 1
அரக்கொடு 2
அரங்க 1
அரங்கத்து 1
அரங்கம் 2
அரங்கமா 1
அரங்கின் 2
அரங்கும் 1
அரச 26
அரசர் 58
அரசர்-தங்கள் 4
அரசர்-தம் 4
அரசர்-தம்மை 1
அரசர்-தாமும் 1
அரசர்_கோ 1
அரசர்_கோமான் 4
அரசர்_கோவே 3
அரசர்_கோன் 4
அரசர்_அல்லாரும் 1
அரசர்_ஏறே 2
அரசர்க்கு 2
அரசர்க்கே 1
அரசர்கட்கு 2
அரசர்கள் 10
அரசர்களும் 1
அரசருக்கு 1
அரசரும் 4
அரசரை 2
அரசரொடு 1
அரசரோடு 2
அரசவை 5
அரசற்கு 3
அரசன் 79
அரசன்-தன் 1
அரசன்-தானும் 1
அரசனது 1
அரசனாய் 1
அரசனால் 1
அரசனுக்கு 1
அரசனும் 11
அரசனேனும் 1
அரசனை 4
அரசாய் 1
அரசாளும் 1
அரசி 3
அரசி-தன்னை 1
அரசியல் 6
அரசிளங்குமரர் 1
அரசிளங்குமரர்-தம்மை 1
அரசிளங்குமரன் 2
அரசிளங்குமரனை 1
அரசிளங்குமரனோ 1
அரசினை 3
அரசினோடு 1
அரசு 42
அரசு-தன்னை 1
அரசு-தான் 1
அரசு-அதனை 1
அரசு_இறை 2
அரசுகள் 1
அரசும் 3
அரசுவா 2
அரசுவைத்து 1
அரசே 1
அரசொடு 1
அரசோடு 1
அரண் 4
அரணம் 6
அரணமாம் 1
அரத்த 8
அரத்தம் 1
அரத்தமும் 1
அரதனத்திரயம் 1
அரந்தை 1
அரம் 1
அரம்பை 1
அரம்பையர் 1
அரவ 16
அரவம் 4
அரவம்செய்ய 1
அரவமும் 3
அரவமோடு 1
அரவிந்த 3
அரவிந்தம் 4
அரவின் 3
அரவு 7
அரவுகள் 1
அரற்ற 2
அரற்றி 1
அரற்றினும் 1
அரற்றுகின்ற 1
அரற்றும் 3
அரற்றுவதை 1
அரற்றுவான் 1
அரன் 1
அராகம் 1
அரி 37
அரி_அரசு 1
அரி_அனையவர் 1
அரி_உருவுடையான் 1
அரி_ஏறு 1
அரிகண்டன் 1
அரிகேதனன் 1
அரிகேது 4
அரிசனம் 1
அரிசேனன் 5
அரிசேனனை 1
அரிதாகவே 1
அரிதாம் 2
அரிதாய் 3
அரிதால் 4
அரிதின் 1
அரிதினில் 1
அரிதினின் 2
அரிது 31
அரிதே 5
அரிந்தரிந்து 1
அரிந்திட்டது 1
அரிந்து 2
அரிப்பு 1
அரிபுரத்தவர்கள் 1
அரிமஞ்சு 6
அரிமா 5
அரிமாலை 1
அரிமான் 1
அரிய 53
அரியணை 1
அரியது 20
அரியதே 1
அரியரசு-அதனை 1
அரியரே 3
அரியரோ 1
அரியவாயின 1
அரியவே 1
அரியள் 1
அரியன் 3
அரியன 5
அரியாசனத்தில் 2
அரியாசனத்தின் 4
அரியாள் 1
அரியான்-பால் 1
அரியும் 1
அரியே 3
அரியை 1
அரியொடு 1
அரியோடு 1
அரில் 2
அரில்_தப 1
அரிவரராசன் 1
அரிவரன் 1
அரிவை 5
அரிவைக்கு 1
அரிவையது 1
அரிவையர் 4
அரிவையர்க்கு 1
அரிவையவள் 1
அரிவையுடைய 1
அரு 75
அரு_வினை 1
அரு_வினையே 1
அருக்க 2
அருக்ககீர்த்தி 5
அருக்ககீர்த்தி-தன் 1
அருக்ககீர்த்தியும் 1
அருக்கசந்திரன் 3
அருக்கமாசந்திரனும் 1
அருக்கமாசந்திரனை 1
அருக்கன் 4
அருக்கனன் 1
அருக்கனை 1
அருக்கனோடு 1
அருக்கனோடும் 1
அருகந்தபகவர்-தம் 1
அருகர் 1
அருகன் 2
அருகனை 1
அருகில் 2
அருகினில் 1
அருகினோர் 1
அருகு 28
அருகே 4
அருச்சனை 1
அருச்சித்து 1
அருசிமாலை 1
அருஞ்சயன் 1
அருஞ்சனன் 1
அருத்த 1
அருத்தம் 2
அருத்திசெய்து 1
அருந்ததி 2
அருந்தி 3
அருந்து 1
அருந்துக 1
அரும் 139
அரும்ப 1
அரும்பி 4
அரும்பிடை 1
அரும்பிய 4
அரும்பியாங்கு 1
அரும்பில் 1
அரும்பு 8
அரும்பும் 4
அரும்புவைத்தவே 1
அரும்பொடு 1
அருமை 8
அருமை_இலன் 1
அருமையாலும் 1
அருமையின் 2
அருவம் 2
அருவருத்து 1
அருவருப்பு 2
அருவாய் 3
அருவால் 1
அருவி 32
அருவிகள் 3
அருவிய 4
அருவியாய் 1
அருவியும் 1
அருவின் 1
அருவு 4
அருவொடு 1
அருவோடு 1
அருள் 87
அருள்-கொலோ 1
அருள்-தான் 1
அருள்_இல் 2
அருள்_இல்லவர் 1
அருள்_இலர் 1
அருள்_இலவரும் 1
அருள்_இலார்க்கு 1
அருள்_உடையார் 1
அருள்_உடையாள் 1
அருள்க 1
அருள்செய் 1
அருள்செய்க 2
அருள்செய்கின்றான் 1
அருள்செய்தது 1
அருள்செய்தனன் 1
அருள்செய்பவர்களை 1
அருள்செய்வது 1
அருள்செய 1
அருள 8
அருளப்பட்டான் 1
அருளப்பட்டீர் 1
அருளலும் 1
அருளாமையே 1
அருளார் 1
அருளால் 3
அருளாலே 1
அருளி 22
அருளிச்செய்-மின் 1
அருளிய 7
அருளியது 1
அருளில் 1
அருளிற்று 5
அருளின் 7
அருளினது 1
அருளினன் 3
அருளினால் 7
அருளினாலே 2
அருளினான் 2
அருளினே 1
அருளினை 1
அருளீர் 1
அருளு 2
அருளுக 9
அருளுடன் 1
அருளுதல் 1
அருளுதற்கு 1
அருளும் 9
அருளுமாறு 3
அருளுரை 1
அருளுவது 1
அருளுவர் 1
அருளுவாரும் 1
அருளே 1
அருளை 2
அருளொடு 2
அரை 12
அரைக்கும் 1
அரைச 5
அரைச_பாரம் 2
அரைசர் 8
அரைசர்_கோமகன் 1
அரைசர்_கோவே 1
அரைசர்_கோன் 1
அரைசர்_கோனொடு 1
அரைசர்கள் 6
அரைசரும் 1
அரைசரோடு 1
அரைசன் 2
அரைசனும் 1
அரைசு 2
அரைய 3
அரையவரும் 1
அரையன் 2
அரையன 1
அரையில் 1
அரோ 44
அல் 5
அல்க 1
அல்குல் 33
அல்குல்-தன்பால் 1
அல்குலார் 5
அல்குலார்கள் 1
அல்குலாள் 1
அல்குலீர் 1
அல்ல 19
அல்லதற்கும் 1
அல்லதின் 1
அல்லது 47
அல்லதும் 6
அல்லதுவும் 1
அல்லதூஉம் 1
அல்லதே 1
அல்லதேல் 1
அல்லதை 1
அல்லர் 6
அல்லரோ 2
அல்லல் 4
அல்லவர் 1
அல்லவர்கள் 1
அல்லவராய் 1
அல்லவரும் 1
அல்லவாம் 1
அல்லவால் 1
அல்லவும் 8
அல்லவே 4
அல்லவேல் 1
அல்லவையும் 1
அல்லவோ 4
அல்லள் 5
அல்லளாய்விடின் 1
அல்லளே 1
அல்லன் 7
அல்லன 6
அல்லனவும் 2
அல்லனாய் 1
அல்லனால் 1
அல்லனும் 1
அல்லனோ 2
அல்லா 9
அல்லாத 1
அல்லாதவும் 1
அல்லாது 1
அல்லாந்து 1
அல்லார் 3
அல்லாரும் 1
அல்லால் 38
அல்லான் 1
அல்லி 10
அல்லியின் 1
அல்லேன் 1
அல்லை 9
அல்லையோ 2
அல 9
அலகு 8
அலகு_இல் 4
அலகு_இல்லா 1
அலகு_இலா 1
அலகு_இலாத 1
அலகுடன் 1
அலகை 3
அலகை_இல் 2
அலங்கரியபுரம் 1
அலங்கல் 56
அலங்கல்-தன் 1
அலங்கல்_மார்பன் 2
அலங்கலாய் 2
அலங்கலான் 11
அலங்கலானும் 1
அலங்கலீர் 2
அலங்கலும் 1
அலங்கலுள் 1
அலங்கலொடு 1
அலங்கு 6
அலத்தக 4
அலத்தகம் 2
அலது 7
அலதே 1
அலதை 1
அலந்தவர் 1
அலந்தனை 1
அலப்பாட்டினை 1
அலப்பாது 1
அலம் 1
அலம்-அது 1
அலம்பி 2
அலம்பு 1
அலமரினும் 1
அலர் 58
அலர்க 1
அலர்தல் 1
அலர்தூற்ற 1
அலர்ந்த 21
அலர்ந்தவர் 1
அலர்ந்தன 1
அலர்ந்திடும் 1
அலர்ந்து 6
அலர்வன 1
அலர்வித்திட்டதே 1
அலர 6
அலரன 1
அலரா 1
அலராது 1
அலரி 1
அலரின் 1
அலரும் 9
அலரே 1
அலரொடும் 1
அலரோடு 1
அலவாயினும் 1
அலவோ 1
அலள் 1
அலற 2
அலறி 6
அலறுகின்றான் 1
அலறும் 2
அலன் 1
அலனோ 1
அலா 3
அலாத 1
அலாதவர் 1
அலாதவரை 1
அலாதன 1
அலாதனவும் 1
அலாதனவே 1
அலாதார்க்கு 1
அலாமை 1
அலாமையின் 1
அலாயுதற்கு 1
அலார் 2
அலால் 13
அலான் 1
அலி 7
அலேபகன் 1
அலை 25
அலைக்கும் 2
அலைசெய்தான் 1
அலைசெய்வது 1
அலைத்த 4
அலைத்தன 1
அலைத்து 7
அலைத்தும் 1
அலைந்த 2
அலைந்து 1
அலைப்ப 3
அலைப்பது 1
அலைப்புண்டு 1
அலைபெறும் 1
அலையினுக்கு 1
அலையும் 1
அலையுறாமை 1
அலோகம் 2
அலோகமும் 1
அவ் 1
அவ்வகையால் 1
அவ்வகையாலே 1
அவ்வண்ணம் 2
அவ்வணம் 1
அவ்வழி 8
அவ்வளவு 2
அவ்வாறு 2
அவ்வாறே 1
அவ்விடத்தே 1
அவ்வியத்தம் 1
அவ்வியம் 2
அவ்வை 1
அவ்வை-தன் 1
அவ்வை-தன்னோடு 1
அவ்வையரொடு 1
அவ்வையாய 1
அவ 1
அவகாயத்து 1
அவட்கு 3
அவண் 13
அவணே 1
அவத்தமே 3
அவதரித்தால் 1
அவதரித்து 1
அவதி 3
அவதியால் 1
அவதியின் 1
அவதியொடு 1
அவந்தி 3
அவந்தியாம் 1
அவம் 4
அவம்செய்து 1
அவமதித்து 1
அவயவங்கள் 2
அவயவத்து 1
அவயவம் 2
அவயவமும் 1
அவயவி 1
அவர் 101
அவர்-தம் 1
அவர்க்கு 10
அவர்க்கும் 2
அவர்க்குள் 1
அவர்க்கேயான 1
அவர்கட்கு 1
அவர்கள் 8
அவர்கள்-தம் 1
அவர்கள்-தம்மை 2
அவர்கள்-தம்மோடு 1
அவர்களுக்கு 2
அவர்களும் 1
அவர்களை 5
அவர்களோடும் 1
அவரது 1
அவரவர் 2
அவரவர்க்கு 1
அவரவர்க்கேயாய் 1
அவராபவர் 1
அவரில் 1
அவரின் 2
அவருக்கு 1
அவருடன் 1
அவரும் 4
அவருள் 2
அவருளே 1
அவரே 2
அவரேயும் 1
அவரை 10
அவரையும் 2
அவரோடு 1
அவரோடும் 1
அவலம் 1
அவலிக்கும் 1
அவலித்து 1
அவவர் 1
அவள் 44
அவள்-தன் 2
அவள்-தன்னையும் 1
அவள்-தனது 1
அவள்-தான் 1
அவள்கொண்டு 1
அவளது 2
அவளுக்கு 1
அவளுடன் 2
அவளுடை 2
அவளும் 5
அவளுள் 1
அவளை 3
அவளொடு 1
அவளோடு 1
அவளோடும் 1
அவற்கு 17
அவற்றனவே 1
அவற்றால் 3
அவற்றிடை 1
அவற்றில் 1
அவற்றின் 5
அவற்றினில் 1
அவற்றினும் 1
அவற்று 9
அவற்றுக்கு 3
அவற்றுள் 4
அவற்றை 4
அவற்றையும் 1
அவற்றொடு 1
அவற்றோடு 1
அவன் 161
அவன்-கண் 1
அவன்-தன் 4
அவன்-தன்னின் 1
அவன்-தன்னை 3
அவன்-தன்னொடும் 1
அவன்-தனால் 1
அவன்-தனை 1
அவன்-தான் 3
அவன்-தானும் 1
அவன்-வயின் 3
அவனது 3
அவனால் 1
அவனி 4
அவனி-தன் 1
அவனிகள் 1
அவனிவட்டமே 1
அவனுக்கு 2
அவனுக்கே 1
அவனும் 7
அவனே 2
அவனேயும் 2
அவனை 20
அவனையும் 3
அவனொடு 1
அவனோடு 2
அவனோடும் 1
அவா 4
அவாச்சிய 1
அவாச்சியம் 1
அவாச்சியன் 2
அவாச்சியன்-தான் 1
அவாம் 19
அவாய் 2
அவாய 1
அவாவ 1
அவாவி 2
அவாவின் 1
அவாவினுள் 1
அவிக்கலுற்றான் 1
அவித்தது 1
அவித்தனை 1
அவிந்த 1
அவிந்தது 1
அவிந்ததே 1
அவிந்தன 5
அவிநய 1
அவிய 2
அவியாதே 2
அவியும் 1
அவியொடு 1
அவிர் 47
அவிரும் 1
அவிவதே 1
அவிழ் 27
அவிழ்ந்த 2
அவிழ்ந்தனவே 1
அவிழ்ந்திட்ட 1
அவிழ்ந்து 3
அவிழ்ப்பன 1
அவிழ்வன 6
அவிழ 1
அவிழும் 4
அவீசி-தான் 1
அவுணர் 1
அவை 141
அவை-தன் 1
அவை-தாம் 12
அவை-தாமே 1
அவைகள் 8
அவைகளும் 3
அவைதாம் 1
அவையவை 5
அவையவை-தன்னை 1
அவையவைகள் 1
அவையவையே 1
அவையா 2
அவையார் 1
அவையார்க்கு 1
அவையாரிடை 1
அவையினார்களும் 1
அவையீரே 1
அவையும் 3
அவையுள் 3
அவையே 5
அவையேயால் 1
அவையேயும் 1
அவையை 1
அழகன்-தன் 1
அழகனை 1
அழகி 1
அழகிதாய் 1
அழகிது 2
அழகிதே 1
அழகிதேனும் 1
அழகியது 1
அழகிற்கு 1
அழகின் 1
அழகினாலே 1
அழகினுக்கு 1
அழகு 26
அழகு-தானும் 1
அழகும் 1
அழல் 61
அழல்கின்ற 1
அழல்வேகன் 1
அழலவன் 2
அழலான் 2
அழலின் 1
அழலினால் 1
அழலினுள் 2
அழலும் 1
அழலுள் 2
அழலே 1
அழன்ற 1
அழன்றன 1
அழன்றனன் 1
அழன்றிட்டவாறும் 1
அழன்றிலன் 1
அழன்று 7
அழி 9
அழிக்க 1
அழிக்கலுற்றார் 1
அழிக்கலுற்றான் 1
அழிக்கும் 2
அழிக்குவன் 1
அழிக 1
அழிகின்றவள் 1
அழித்த 3
அழித்தது 3
அழித்ததே 2
அழித்தல் 1
அழித்தவன் 1
அழித்தனன் 2
அழித்தால் 1
அழித்திட்டு 1
அழித்திட 2
அழித்திடும் 1
அழித்திடுவேன் 1
அழித்து 9
அழிதரு 1
அழிதலும் 1
அழிதற்கு 1
அழிந்த 5
அழிந்தி 1
அழிந்திட 1
அழிந்து 13
அழிந்தும் 1
அழிப்பதே 1
அழிப்பன் 2
அழிப்பனவே 1
அழிப 1
அழிய 6
அழியும் 7
அழிவது 2
அழிவன 1
அழிவாதல் 1
அழிவாம் 1
அழிவித்திடுவேன் 1
அழிவு 4
அழுக்கு 3
அழுக்குற்று 1
அழுக 1
அழுகல் 3
அழுகி 2
அழுகு 1
அழுங்கல் 2
அழுங்கி 4
அழுங்கினர் 1
அழுங்கினன் 1
அழுங்குதல் 1
அழுத்தப்பட்டான் 1
அழுத்தி 1
அழுத்திய 1
அழுத்திலன் 1
அழுத்தின 1
அழுத 2
அழுது 1
அழுதும் 1
அழுந்த 1
அழுந்தல் 1
அழுந்தலில் 1
அழுந்தலும் 1
அழுந்தி 3
அழுந்திற்று 1
அழுந்துகின்றாம் 1
அழுந்துவர் 1
அழும் 1
அழுமி 1
அழுவ 2
அழுவத்திடை 1
அழுவத்து 1
அழுவதன் 1
அழுவது 1
அழுவம் 5
அழுவார்-தமையும் 1
அழைக்க 1
அழைக்கும் 2
அழைத்தனன் 1
அழைத்தீ 1
அழைத்து 5
அழைப்ப 1
அழைப்பது 1
அழைப்பார்களை 1
அழையா 1
அள் 3
அள்ளல் 1
அள்ளி 1
அள்ளுமாறும் 1
அள்ளுறு 1
அளக்கும் 1
அளக்குமே 1
அளக 4
அளகத்தார் 1
அளகம் 1
அளகமும் 1
அளகாபுரி-தான் 1
அளத்தற்கேல் 1
அளந்து 9
அளப்ப 1
அளப்பவே 1
அளப்பு 6
அளப்பு_அரிய 1
அளவ்¢ன் 1
அளவறு 1
அளவாம் 1
அளவாய் 1
அளவானபடி 1
அளவில் 4
அளவிற்று 1
அளவின் 1
அளவு 17
அளவு_இல் 1
அளவு_இல 2
அளவு_இலா 1
அளவும் 6
அளவே 2
அளவை 4
அளவைகளால் 1
அளற்றினுள் 2
அளறு 5
அளறுபட்டதே 1
அளறும் 1
அளாம் 3
அளாய் 5
அளாய 3
அளாவிய 1
அளாவியும் 1
அளாவு 1
அளி 11
அளிக்க 1
அளிக்கும் 4
அளித்த 4
அளித்தவை-தங்களுக்கு 1
அளித்தனன் 2
அளித்தாய 1
அளித்தாயும் 1
அளித்தான் 1
அளித்திடும் 2
அளித்து 7
அளித்தே 1
அளிந்தன 1
அளிப்பார் 1
அளிய 6
அளியத்தாய் 1
அளியத்தேன் 1
அளியம் 2
அளியமோ 1
அளியர் 1
அளியவன் 1
அளியள் 1
அளியன் 6
அளியனோ 1
அளியாது 1
அளியானை 1
அளியின் 1
அளியினன் 1
அளியினால் 1
அளைத்-தலை 1
அளைந்து 7
அளையும் 1
அளைவது 1
அளைஇ 1
அற்கல் 1
அற்புத 1
அற்புதமாய் 1
அற்ற 7
அற்றங்கள் 1
அற்றது 1
அற்றம் 11
அற்றம்_இல் 5
அற்றம்_உடையவர் 1
அற்றமா 1
அற்றவர் 1
அற்றன 1
அற்றாய் 3
அற்றால் 1
அற்றீர் 1
அற்று 3
அற்றுழி 1
அற்றே 1
அற்றேல் 1
அற்றை 2
அற்றைக்கன்று 1
அற்றைநாள் 1
அற 81
அற_மழை 1
அற_மழையை 1
அறத்தகையாள் 1
அறத்தது 1
அறத்திடை 1
அறத்தில் 3
அறத்தின் 3
அறத்து 1
அறத்தை 5
அறம் 56
அறம்-தலை 1
அறம்_புரிந்தவர்கட்கு 1
அறம்_உரைத்தார்க்கு 1
அறம்செய்தல்-தானும் 1
அறமாம் 1
அறமாம்-கொலோ 1
அறமும் 3
அறல் 1
அறவன் 1
அறவி 1
அறவிய 2
அறவியல் 1
அறவியாய் 1
அறவியான்-தானும் 1
அறவு 2
அறவுரை 3
அறவுரைகள் 1
அறவே 3
அறவோன்-தன் 1
அறவோன்-தான் 1
அறன் 1
அறன்_இல்லது-தன்னையே 1
அறன்று 1
அறனும் 1
அறனும்_இலள் 1
அறனே 2
அறனொடு 1
அறா 10
அறாத 5
அறாதது 1
அறாதன 1
அறாது 2
அறி 17
அறி-மின் 1
அறிக 1
அறிகிலை 1
அறிகிற்பார் 1
அறிகுவர் 1
அறிகுறி 1
அறிசலம் 1
அறித்தல் 1
அறிதல் 4
அறிதல்_இல் 2
அறிதலுக்கு 2
அறிதலும் 1
அறிதற்கு 2
அறிதால் 1
அறிதி 2
அறிதியால் 2
அறிதும் 3
அறிந்த 7
அறிந்தது 1
அறிந்தமை 1
அறிந்தவர் 2
அறிந்தவாற்றால் 1
அறிந்தவை 2
அறிந்தன 4
அறிந்தனர் 1
அறிந்தனள் 1
அறிந்தனள்_அல்லளே 1
அறிந்தனன் 3
அறிந்தனை 1
அறிந்தாய் 2
அறிந்தான் 4
அறிந்திலம் 1
அறிந்திலன் 2
அறிந்திலை 1
அறிந்திலை-கொல் 1
அறிந்து 40
அறிந்தும் 1
அறிப 1
அறிபவர் 2
அறிபவள் 1
அறிய 15
அறியப்பட்டது 1
அறியப்பட்டதே 1
அறியப்பட்டான் 1
அறியமாட்டாள் 1
அறியல் 2
அறியலர் 1
அறியலன்னேல் 1
அறியலாகா 2
அறியலாவ 1
அறியவும் 1
அறியவே 1
அறியன் 1
அறியா 1
அறியாத 4
அறியாதவர்கள் 1
அறியாதவன் 2
அறியாதன 1
அறியாதாய் 1
அறியாதே 2
அறியாமை 2
அறியாய் 3
அறியாயால் 2
அறியார் 5
அறியாவிடும் 1
அறியான் 2
அறியில் 2
அறியின் 1
அறியுங்கால் 1
அறியும் 13
அறியுமா 1
அறியுமாயில் 1
அறியுமோ 1
அறியேமே 1
அறியேன் 5
அறியேனே 1
அறியோம் 1
அறிவதற்கு 1
அறிவது 11
அறிவர் 2
அறிவர்-தம் 1
அறிவர்க்கும் 1
அறிவரன் 2
அறிவரனது 1
அறிவரிய 1
அறிவல் 1
அறிவன் 6
அறிவனகளும் 1
அறிவனை 1
அறிவா 1
அறிவாம் 1
அறிவாய் 1
அறிவார் 6
அறிவாரும் 1
அறிவாரோ 3
அறிவாள் 1
அறிவாளன் 1
அறிவான் 4
அறிவி 4
அறிவிக்க 1
அறிவிக்கும் 2
அறிவித்த 1
அறிவித்தாள் 1
அறிவித்தான் 1
அறிவித்திட்டவே 1
அறிவித்து 1
அறிவில் 2
அறிவிலாமை 1
அறிவிற்கு 1
அறிவிற்கும் 1
அறிவின் 4
அறிவினகளேனும் 1
அறிவினர் 1
அறிவினவே 1
அறிவினாரை 1
அறிவினால் 3
அறிவினாலும் 1
அறிவினாலே 1
அறிவினான் 1
அறிவினில் 2
அறிவினின் 1
அறிவினுக்கு 1
அறிவினுள் 1
அறிவினை 2
அறிவு 47
அறிவு-தானும் 1
அறிவு-அது 1
அறிவு_இல் 1
அறிவு_இல்லவர் 1
அறிவு_இல்லவரும் 1
அறிவு_இலராய 1
அறிவு_இலன் 1
அறிவு_இலாதார் 2
அறிவு_இலேன் 1
அறிவுடன் 1
அறிவுண்டது 1
அறிவும் 8
அறிவுற 1
அறிவுறுவோன் 1
அறிவே 2
அறிவொடு 1
அறிவோ 1
அறிவோடு 1
அறீவார் 1
அறு 21
அறு_சினன் 1
அறு_சுவை 1
அறுக்க 1
அறுக்கும் 6
அறுக 1
அறுத்த 1
அறுத்து 6
அறுத்தும் 1
அறுத்தோய் 1
அறுதல் 1
அறுதி 1
அறுதி_இல் 1
அறுநூற்றின் 1
அறுப்பான் 1
அறுபத்தாறு 1
அறுபத்து 1
அறுபதினெண்ணாயிரம் 1
அறுபது 1
அறும் 5
அறுவது 1
அறுவர் 4
அறுவீர் 1
அறுவை 1
அறை 25
அறை-கண் 1
அறைக 5
அறைகிற்பார் 1
அறைதலின் 1
அறைதலும் 1
அறைதலோடும் 1
அறைதும் 1
அறைதுமேனும் 1
அறைந்த 5
அறைந்தது 1
அறைந்தவர் 1
அறைந்தவாறு 1
அறைந்தவே 1
அறைந்தன 1
அறைந்தனர் 1
அறைந்தனரே 1
அறைந்தனன் 1
அறைந்தாங்கு 2
அறைந்தால் 1
அறைந்தாலும் 2
அறைந்து 2
அறைந்தேன் 1
அறைய 2
அறையல் 1
அறையாயின 1
அறையுங்கால் 1
அறையும் 8
அறையுமே 2
அறைவித்தானே 1
அறைஅமர்ந்து 1
அன் 1
அன்பாய் 1
அன்பால் 1
அன்பில் 5
அன்பின் 2
அன்பினார் 1
அன்பினால் 2
அன்பினான் 1
அன்பினில் 2
அன்பு 11
அன்புசெய்தனகள்-தாமும் 1
அன்புசெய்யன்-மின் 1
அன்புடன் 7
அன்புபட்டவர்களும் 1
அன்பும் 3
அன்புவைத்து 1
அன்புற 2
அன்புறா 1
அன்புறு 1
அன்மை 9
அன்மைய 1
அன்மையாரவர் 1
அன்மையானும் 1
அன்மையின் 2
அன்மையினால் 1
அன்மையும் 1
அன்மையை 2
அன்றது 1
அன்றாம் 1
அன்றாய் 1
அன்றால் 10
அன்றி 62
அன்றியும் 11
அன்றில் 1
அன்று 80
அன்றுதான் 1
அன்றே 256
அன்றேல் 7
அன்றை 1
அன்றைக்கன்று 1
அன்றோ 39
அன்ன 62
அன்னணம் 13
அன்னதன் 2
அன்னதன்-கண் 1
அன்னதால் 2
அன்னது 12
அன்னதே 5
அன்னதேயாம் 1
அன்னதேயால் 1
அன்னதேனும் 1
அன்னம் 17
அன்னம்_அன்னாய் 1
அன்னம்_அனையாய் 1
அன்னம்_அனையார் 3
அன்னம்_அனையாளை 1
அன்னம்_அனையாளொடு 1
அன்னமே 1
அன்னமோடு 1
அன்னர் 2
அன்னவர் 7
அன்னவர்-தம் 1
அன்னவர்-தம்முள் 1
அன்னவர்க்கு 1
அன்னவள் 4
அன்னவள்-தன் 1
அன்னவற்று 1
அன்னவன் 8
அன்னவால் 1
அன்னவாறு 2
அன்னன் 4
அன்னனே 1
அன்னாட்கு 1
அன்னாய் 6
அன்னார் 1
அன்னாரை 1
அன்னாள் 7
அன்னாள்-தான் 1
அன்னாளுக்கு 1
அன்னாளும் 1
அன்னாளை 2
அன்னாற்கு 2
அன்னான் 10
அன்னான்-தன் 1
அன்னியன் 1
அன்னீர் 1
அன்னே 1
அன்னை 4
அன்னை-தன் 1
அன்னையுடன் 1
அன்னையொடு 1
அன்னையோடு 2
அன்னோர் 1
அன்னோன் 3
அன 15
அனகள் 1
அனங்கன் 2
அனங்கனான 1
அனங்கனை 1
அனங்கனையும் 1
அனசன 3
அனசனம் 1
அனசனர் 1
அனந்த 3
அனந்தம் 6
அனந்தமாம் 1
அனந்தருள் 1
அனந்தன் 1
அனம் 1
அனயை 1
அனர்கள் 1
அனல் 7
அனல்கின்றான்-கொல் 1
அனல்ப 1
அனல்படு 1
அனல்விக்கின்றாய் 1
அனல்விக்கும் 1
அனல 1
அனலர் 1
அனலும் 3
அனலோடு 1
அனவால் 1
அனற்றும் 1
அனன்று 7
அனாய் 5
அனார் 20
அனார்_இல் 1
அனார்களை 1
அனாரும் 2
அனாரை 1
அனாரொடு 1
அனாரோடு 1
அனாள் 8
அனாள்-தன் 1
அனாளும் 1
அனாளே 2
அனாற்கு 2
அனான் 4
அனிச்சப்பூவின் 1
அனீர் 1
அனுக்கும் 2
அனுங்கு 1
அனுங்கும் 1
அனுப்ப 4
அனேக 1
அனை 1
அனைத்தாய் 1
அனைத்தினும் 1
அனைத்து 3
அனைத்துணைய 2
அனைத்தும் 8
அனைத்தே 1
அனைத்தையும் 1
அனைய 83
அனையது 10
அனையதே 2
அனையதை 1
அனையர் 1
அனையராக 1
அனையராய் 1
அனையவர் 5
அனையவராக 1
அனையவள் 5
அனையவற்கு 1
அனையவன் 4
அனையவும் 1
அனையள் 2
அனையன் 3
அனையன 7
அனையனே 1
அனையாய் 3
அனையார் 11
அனையார்கள் 2
அனையாரும் 1
அனையாரை 1
அனையாள் 4
அனையாளை 1
அனையாளொடு 1
அனையான் 4
அனைவரும் 3
அனைவருமோ 1

அ (345)

முறையின் நல் வழியை நோக்க மொய்ம்பன் அ தினத்தில் தோன்ற – உதயணகுமார:1 15/3
இ வணம் அ தாயும் சேயும் இருடி-பால் இருந்தார் அன்றே – உதயணகுமார:1 17/4
அன்று உன்-பால் நில்லேன் என்றே அ கரி உரைப்ப கேட்டான் – உதயணகுமார:1 20/4
செல்லும் அ காலம்-தன்னில் செறிந்தவன் புதல்வனான – உதயணகுமார:1 21/1
தாமரை கண் தழல் எழ நோக்கி அ
தீமை செய்த திறை கடன் மன்னனை – உதயணகுமார:1 34/1,2
அ வனத்தினில் ஆன பிடிகளும் – உதயணகுமார:1 45/1
அ வன சரர் அன்புடன் கண்டனர் – உதயணகுமார:1 45/4
குஞ்சரத்தின் நல் கோட்டின் வாள் ஒடிய அ
தஞ்சம் இன்றிய தார் உடை வேந்தனை – உதயணகுமார:1 57/2,3
அங்கு அ நூலின் அறிந்தவர் கேட்டனன் – உதயணகுமார:1 62/4
வீறு தர அ நகரை வெம் கயத்து அழித்து பின் – உதயணகுமார:1 66/3
அ திசை போவோம் என்றே அகம் மகிழ்ந்து இனிய கூறி – உதயணகுமார:2 150/2
அ திசை முன்னி நல்ல வருவழிப்பட்டு செல்ல – உதயணகுமார:3 152/2
மருவிய திருவினான் அ மகதவர்க்கு இறைவன் நாமம் – உதயணகுமார:3 154/1
தருசகராசன் கேட்டு தளர அ புறத்து அகற்ற – உதயணகுமார:3 165/3
தெருளினர் கூடி சேர வந்து அ தினம் – உதயணகுமார:3 168/3
அங்கு வந்து அ அண்ணலை அடி வணங்கி கூடினர் – உதயணகுமார:3 178/3
அமைத்து இருவர் வில் கணைகள் அ கதிர் மறைத்தவே – உதயணகுமார:3 180/4
வெம் களி யானை மற்று அ பிடியொடு மகிழ்வவே போல் – உதயணகுமார:4 203/2
காந்தள் நல் நறு முன்கை கன்னி அ விரலினின் – உதயணகுமார:4 234/1
அறிந்து அருள்செய்தனன் அ முனிவனும் – உதயணகுமார:5 282/1
அ முனிவன் சொல் அரசன் கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:5 283/1
தெரிசன் அ விளக்கம் சிறப்பானதே – உதயணகுமார:6 335/4
அ நிலை உணர்ந்து அடங்கியது என்றனர் – உதயணகுமார:6 340/1
காமன் என்னும் அ காளை கைத்தாய் பெயர் – உதயணகுமார:6 345/1
காலை அ உழையர் வந்து கண்டு உரைப்ப மன்னனும் – உதயணகுமார:6 353/2
இடி முரசு ஆர்ப்ப கேட்டும் இயம்பிய அ தினத்தின் – நாககுமார:1 13/1
மற்று அ மா முனி ஏர் மலராம் பதம் – நாககுமார:1 23/1
அ நகர்க்கு இறையான சயந்தரன் – நாககுமார:1 27/1
அ வணிகன் அவளுடை ரூபத்தை – நாககுமார:1 31/1
அ முனி அவரை நோக்கி அருந்து நல் கனவு-தன்னை – நாககுமார:2 44/1
நினை-மின் அ குறிகள் உண்டு என் நேர்மையில் கேட்பிர் ஆயின் – நாககுமார:2 45/3
திரு நிகர் மாது மன்னன் சேர்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாள் – நாககுமார:2 47/4
நாக இந்திரனை போல நர_பதி இருக்கும் அ நாள் – நாககுமார:2 53/4
அறவுரை அருளி செய்த அ முனி குறித்த நான்கும் – நாககுமார:2 59/1
அறிவினில் கூட்டிக்கொண்டு அமர்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாள் – நாககுமார:2 61/4
அ நகரின் நாமமும் அலங்கரியபுரம் என – நாககுமார:2 73/3
அ நகர்ப்புறத்தினில் ஆடல் மேவலின் – நாககுமார:3 87/2
விம்முறு துயர் சொல் கேட்டு வீரன் அ குகை காட்டு என்ன – நாககுமார:3 94/2
அ மலை குகை வாய்-தன்னில் அண்ணலும் உவந்து நின்றான் – நாககுமார:3 94/4
அ நகர்க்கு அதிபன் ஆன வனராசன் தேவி-தானும் – நாககுமார:3 99/1
அடி மரத்து இருப்ப அண்ணல் அ நிழல் திரிதல் இன்றி – நாககுமார:4 110/1
அ நகர் விட்டு ஏகினன் ஆன மாவியாளனும் – நாககுமார:4 130/1
அ நகரில் செல்லலும் அரிவையர் தரித்திட – நாககுமார:4 131/3
அங்கு சென்று அ அண்ணலும் அவளை வென்று கொண்டனன் – நாககுமார:4 133/1
அரசன் மற்று அவன்-தன்னொடும் அ நகர் – யசோதர:1 9/1
பாவ_மூர்த்தி படிவம் இருந்த அ
தேவி மாடம் அடைந்து செறி கழல் – யசோதர:1 19/1,2
அ முனி அவர்கள்-தம்மை அருளிய மனத்தன் ஆகி – யசோதர:1 26/1
பிறந்திட இறந்தது எல்லாம் இதுவும் அ இயல்பிற்றேயாம் – யசோதர:1 35/4
அ குலத்து உடம்பு தோன்றி அன்று தொட்டு இன்று காறும் – யசோதர:1 43/3
தனை அரசு அருளும் பெற்றி சண்டன் அ சண்டமாரி – யசோதர:1 57/2
கிளைமையும் அனையதே கெழுமும் நம் உளம் அ
தளைமையை விடுவதே தகுவதாம் இனி – யசோதர:2 81/3,4
கொங்கு அவிழ் குழலி மற்று அ குணவதி பிறிது கூறும் – யசோதர:2 99/2
கடையன் அ கமல_பாவை கரும் குழல் பற்றி கையால் – யசோதர:2 119/1
விரவி மிக்கிடுதல் இன்றி விளியும் அ தீமை எல்லாம் – யசோதர:2 135/4
மற்று அ மன்னன் மதிமதி என்று இவர் – யசோதர:3 161/1
மற்று அ மா மயில் வந்தது கண்டதே – யசோதர:3 171/4
அ பிறப்பில் அமர்ந்த தன் காதலி – யசோதர:3 172/1
சந்திரம்மதி நாயும் அ சாரலின் – யசோதர:3 177/1
தன்னை ஈன்ற அ தாய் மிசை தாழ்ந்ததே – யசோதர:3 187/4
நாதனார் அ துராதிகள் நன்று அரோ – யசோதர:3 194/4
அ தல தகர் ஆங்கு அது கேட்ட பின் – யசோதர:3 197/1
ஆர மூழ்குவது அ மயிடம் கரை – யசோதர:3 207/3
சென்று சேடியர் பற்றிய அ தகர் – யசோதர:3 219/2
சென்றது அ மயிடத்தொடு செல் கதி – யசோதர:3 222/4
மற்று அ மா நகரத்து மருங்கினில் – யசோதர:3 223/1
ஆர் அருள் புரிந்த நெஞ்சின் அ முனி அவனை நோக்கி – யசோதர:4 232/1
அனந்த காலத்து நிற்றல் அ பொருள் தன்மை என்றான் – யசோதர:4 233/4
புக்க அ வாயு நீங்கி போய பின் நிறைசெய்தாலும் – யசோதர:4 237/2
சார் துணையாக கொள்க தகவும் அ தயவும் என்றான் – யசோதர:4 247/4
கூட்டினுள் இருந்த மற்று அ கோழிகள் பிறப்பு உணர்ந்திட்டு – யசோதர:4 254/2
உரிய அ தொழில்களோடு கலைகளின் செலவை ஓர்ந்தும் – யசோதர:4 261/3
மா வல அஞ்சல் என்று அ மாதவன் உரைவளர்த்தான் – யசோதர:5 307/4
ஏற்ற அ நிலைமை-தன்னை இது பொழுது உய்-மின் என்றான் – யசோதர:5 317/3
ஆற்றலுக்கு ஏற்ற ஆற்றால் அ வழி ஒழுகுகின்றார் – யசோதர:5 317/4
மற்று அ மா நகர் உடை மன்னன் தன் உயர் – சூளாமணி:2 51/1
தன்னையும் தரையையும் காக்கும் என்பது அ
மன்னவன் திறத்து இனி மருள வேண்டுமோ – சூளாமணி:2 56/3,4
மன்னவன் ஆவி ஆவார் மகளிர் அ மகளிர்-தங்கள் – சூளாமணி:2 66/1
முன்னவன் புணர்த்த ஆறு அ மொய் மலர்_கணையினானே – சூளாமணி:2 66/4
வாங்கு நீர் திரை வளர் வளையும் அ கடல் – சூளாமணி:3 70/3
முற்றி வண்டு இனம் விடா முடி கொள் சென்னி அ
கொற்றவன் இளையவர் குழைய வைகினான் – சூளாமணி:3 85/3,4
வில் தவழ் சுடர் ஒளி விளங்கும் மேனி அ
கொற்றவன் குறிப்பினை அறிந்து கூறிய – சூளாமணி:3 113/2,3
அஞ்சி நின்று அ உலகு ஆட்சி செல்லுமே – சூளாமணி:3 115/4
கவ்வை ஆவது அ நகர்க்கு மாரனார் செய் கவ்வையே – சூளாமணி:4 136/4
மற்று அ மா நகர்க்கு வேந்தன் மான யானை மன்னர்_கோன் – சூளாமணி:4 137/1
காவி வாள் நெடும் கண்ணி அ காவலற்கு – சூளாமணி:4 148/2
மெய்ப்பொருள் தெரிதல் மற்று அ பொருள் மிசை விரிந்த ஞானம் – சூளாமணி:4 201/1
அ பொருள் வழாத நூலின் அரும் தகை ஒழுக்கம் தாங்கி – சூளாமணி:4 201/2
தண் அவிர் நிலா சுடர் தவழும் அ வரைக்-கண் – சூளாமணி:4 213/1
அ வாய் அமிர்தம் உண்டார் பலர் ஆடவர் – சூளாமணி:5 290/2
என்றால் அன்று அ சாதக ஓலை எழுதிற்றால் – சூளாமணி:5 313/1
அன்னான் அன்னாற்கு அ நகர் எல்லாம் அறிவித்தான் – சூளாமணி:5 317/4
காம்பின் வாய்ந்த மென் தோளி அ காதலன் – சூளாமணி:5 342/1
தீது எலாம் அகல நோற்று சிவகதி சேரும் என்று அ
கோது_இலா முனிவன் சொன்ன உரை இவை கூற கேட்டாம் – சூளாமணி:5 355/3,4
இருவருள் இளையவன் ஈண்டு அ நம்பியே – சூளாமணி:5 406/4
மானுட உடம்பினான் மறைந்து வந்த அ
தேன் உடை அலங்கலான் தெய்வ மார்பகம் – சூளாமணி:5 407/2,3
திரு நிதி செல்வன் அ செம்பொன் மாரியா – சூளாமணி:5 411/2
புது மலர் புட்பமாகரண்டம் என்னும் அ
பொது மலர் பூம் பொழில் புகலும் பொம்மென – சூளாமணி:5 430/1,2
இணர் கொண்டு எதிர் எழு தென்றலின் எதிர்கொண்டது அ இடமே – சூளாமணி:6 438/4
தேம் துணர் இலங்கு கண்ணி தேவன் அ தேவர்_கோனை – சூளாமணி:6 545/1
சுற்றி நின்று இலங்கும் சோதி தோள் வலி எனும் பேரான் அ
கொற்றவன் உலகம் காத்த கோன் முறை வேண்டி அன்றே – சூளாமணி:6 552/2,3
மற்று இ மாண்பு உடைய நின்னை உடைய அ மன்னர்_மன்னன் – சூளாமணி:6 567/1
மா வல் தானை அ மன்னர்_மன்னனே – சூளாமணி:7 599/4
அ திசைக்-கண் அஞ்சப்படும் ஆழியான் – சூளாமணி:7 610/2
அச்சம் இன்றி நிற்பார் அ நிமித்த நூல் – சூளாமணி:7 639/3
திறை கடன் என்னும் அ தீச்சொல் கேட்டலும் – சூளாமணி:7 681/1
திறையும் மீட்கிய வலித்த அ செருக்கு உடை சிறியோன் – சூளாமணி:7 704/4
அழல் கொள் வெம் பொடி அவை மிசை புதைய அ அரிமான் – சூளாமணி:7 711/3
ஆளி மொய்ம்பன் அங்கு ஆர்த்தனன் உடைந்தது அ அரியே – சூளாமணி:7 713/4
ஆங்கு அ மா முழை முகத்து உலகு அதிர நின்று ஆர்த்தான் – சூளாமணி:7 719/3
பிதிர்வு சென்றது பெரு வரை பிளந்தது அ பிலமே – சூளாமணி:7 720/4
இரிந்தது ஆயிடை இருள் நின்று அங்கு எழுந்தது அ அரியே – சூளாமணி:7 721/4
பிளந்து போழ்களாய் கிடந்தது அ பெரு வலி அரியே – சூளாமணி:7 723/4
அளி ஆடும் அ மரங்கள் அ மரங்கள் மகிழ்ந்து ஆனா – சூளாமணி:7 747/1
அளி ஆடும் அ மரங்கள் அ மரங்கள் மகிழ்ந்து ஆனா – சூளாமணி:7 747/1
ஆய் நிழல் துளும்பு அ வானோர் அசதியாடு இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 764/2
ஆங்கு அ வெம் கடம் சேர்ந்த பின் ஐய காண் – சூளாமணி:7 778/1
மற்று அ வெவ் வெயிலும் நிழல்-வாய் அழல் – சூளாமணி:7 782/3
அ தலை சில மான் அயர்வு எய்துமே – சூளாமணி:7 783/4
அங்கு அ வெம் கடம் கடந்து அலங்கு தார் இலங்கு பூண் – சூளாமணி:7 786/1
அவை அ நெலிடை கழுநீர் அழுவம் – சூளாமணி:7 805/2
திரு வரை அனைய தோள் சிறுவர்-தம்மை அ
கரு வரை அனைய வெம் களி நல் யானையான் – சூளாமணி:7 821/1,2
மற்று அ மால் அழித்தது எல்லாம் வானம் ஆறாக சென்ற – சூளாமணி:8 828/3
நங்கை காண் இது நம் மலைக்கு உம்பர் அ பொன் மலை புடை வீழும் – சூளாமணி:8 876/1
நுரை கள் என்னும் அ குழம்பு கொண்டு எதிர்ந்து எழ நுடங்கிய இலையத்தால் – சூளாமணி:8 877/2
தம் அரி அனையது அ தானை வண்ணமே – சூளாமணி:8 955/4
அம் மலர் அலங்கலான் தட கை என்னும் அ
மொய் மலர் தாமரை முகிழ்க்கும் எல்லையுள் – சூளாமணி:8 959/1,2
நலம் புரி நல் ஒளி நம்பி-தானும் அ
உலம் புரி தோளினான் ஒளி கொள் பைம் கழல் – சூளாமணி:8 960/2,3
பண் விளக்குறுக்கும் இன் சொல் பாவை அ பாவைமாரை – சூளாமணி:8 999/3
ஆங்கு அவள் மொழிந்த போழ்தின் அணங்கினை வணங்கி மற்று அ
தீம் கனி அமிர்தம் அன்ன திரு மொழி பண்ணிகாரம் – சூளாமணி:8 1005/1,2
எல்லை சென்று ஒளித்தது அ இள வெண் திங்களே – சூளாமணி:8 1056/4
களித்தன கய மலர் தொழுதி அ மலர் – சூளாமணி:8 1067/2
அ மயிலின் நாண்-அதனை யாவர் அறைகிற்பார் – சூளாமணி:8 1103/4
படித்தலை நடுங்க மற்று அ பரூஉ திரள் வயிர தம்பம் – சூளாமணி:9 1139/3
மலைகளை மறித்து மற்றோர் மறி கடல் நடுவண் இட்டு அ
அலை திரை மகர முந்நீர் அது இது ஆக்குவேன்-கொல் – சூளாமணி:9 1148/1,2
அனன்று அனன்று அவைகள் பேசி அமையும் அ அரசர் தீமை – சூளாமணி:9 1149/1
தோளினால் ஆகுமேனும் சொல் எலாம் ஒழிக மற்று அ
காளை-தன் உயிரினோடும் கன்னியை கொணர்ந்து தந்து – சூளாமணி:9 1168/2,3
அழல் அவிர் அலங்கல் வேலோன் அ அரிசேனன் என்பான் – சூளாமணி:9 1180/1
கன்னியை தருதிரோ அ கன்னியை மகிழ்ந்த காளை – சூளாமணி:9 1204/3
திண் திறல் பேசிய அ சிறியானையும் – சூளாமணி:9 1226/3
நின்றன நின்றது வாள் படை அ படை – சூளாமணி:9 1230/3
கடல் இரண்டு உள எனில் கடுக்கும் அ கடல் – சூளாமணி:9 1268/1
அறி-மின் பெயர் யான் அ அரிசேனன் என நின்றே – சூளாமணி:9 1283/2
இடுவானை அ இடு சூலமொடு உடலும் இரு துணியா – சூளாமணி:9 1316/1
வை வேலினோடும் நிமிர்கின்ற தோளை அற வீசினான் அ மறவோன் – சூளாமணி:9 1333/4
மையுற்ற காளை வருவானை வாளின் உயிர் வவ்வினாம் அ மறவோன் – சூளாமணி:9 1334/4
ஆக அமைக அதுவே அ அரச நீதி ஆகிவிடில் – சூளாமணி:9 1341/1
மாகம் எல்லாம் உடன் நடுங்க தொடங்கினான் அ மழை_போல்வான் – சூளாமணி:9 1341/4
வெல்லும் நீர் அ விஞ்சையன் – சூளாமணி:9 1369/1
அருவருப்பு உடையது அ ஆண்மை ஆகுமே – சூளாமணி:9 1380/4
ஒருவு_இல் வாள் அழுவம் வந்து உந்தும் அ படை – சூளாமணி:9 1391/2
நுரை என நிவந்தன நுந்தும் அ புனல் – சூளாமணி:9 1396/3
அளியினன் அமர் களம் கடாக்கொள்கின்ற அ
விளையவன் யார் என வினவி கேட்டனர் – சூளாமணி:9 1409/2,3
காளை அ கனகசித்திரனும் காய்ந்து தன் – சூளாமணி:9 1417/1
வணங்குபு சூழ மற்று அ மா பெரும் தெய்வம் வந்து – சூளாமணி:9 1428/3
கண்டனன் அதனை மற்று அ கரும் கடல்_வண்ணன் கண்டே – சூளாமணி:9 1452/1
தீயொடு புணர்த்த போழ்து அ தெய்வ அம்பு எய்தலோடும் – சூளாமணி:9 1453/2
மந்தர மணி மலை மலரும் அ மலை – சூளாமணி:9 1497/2
மருவிய நூல்-அது மரபினானும் அ
கரு முகில்_வண்ணனை காவல் நாட்டினார் – சூளாமணி:9 1498/3,4
எரி மணி கடக கை இரண்டும் ஊன்றி அ
பெரு மணி நிலம் பிலமாக கீழ் நுழைத்து – சூளாமணி:9 1512/1,2
அ நிலம் வாய் திறந்து அழைப்பது ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1513/4
அலங்கலான் எடுத்திட அகழ்ந்து எழுந்த அ
விலங்கலின் விழு கதிர் வேர்கள் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1514/3,4
ஆம்பல் நாணும் பல் புகழான் அ நகர் புக்கான் – சூளாமணி:9 1525/4
மாவின் மேல் வளர் அ மாதவி வைத்த – சூளாமணி:10 1579/1
மற்று அ நெடுமால் மகர மா முடி வணங்க – சூளாமணி:10 1612/1
மங்கையர் வனப்பு நோக்கி மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்து மற்று அ
பொங்கிய இள மென் கொங்கை மகளிர்-தம் புருவ வில்லால் – சூளாமணி:10 1624/2,3
ஆங்கு அவரோடு மற்று அ அணி பொழிற்கு அரசன் ஆய – சூளாமணி:10 1626/1
மன்னவன் மறைந்தது எண்ணி மாபெருந்தேவி மற்று அ
பொன் அவிர் கொடி_அன்னாரை பொழில் விளையாடல் ஏவ – சூளாமணி:10 1631/1,2
வெம்பு அரிய தண் சாரல் வேரூரி அ கொழுந்து – சூளாமணி:10 1653/1
ஆயோ என மொழியும் அ மழலை இன் இசையால் – சூளாமணி:10 1657/2
மணம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் மனத்தினை வாங்க மற்று அ
கணம் குழை மடந்தைமாரை கடி புனல் ஆடல் காண்பான் – சூளாமணி:10 1669/2,3
தாது எலாம் ததர்ந்து சிந்த திளைத்த அ தட கை வேழம் – சூளாமணி:10 1705/2
மலிதரு நறு நெய் அ மகளிர் பெய்தலும் – சூளாமணி:10 1726/2
அ வரை அரைசர்_கோன் அருக்கன் தன் மகன் – சூளாமணி:10 1770/1
வளம் கவின்று அனையது அ மதலை மாடமே – சூளாமணி:10 1775/4
தங்கு அழல் வேள்வி முற்றி தையல் அ காளையோடும் – சூளாமணி:10 1831/1
அழல் வலம் புரிந்து சூழ்ந்து ஆங்கு அ தொழில் முடித்த பின்னை – சூளாமணி:10 1836/3
ஆயின் அ காலன் பாணியாம் பிற அரச செல்வம் – சூளாமணி:11 1858/1
உரையினால் என்னை அ ஒளி கொள் மா நகர் – சூளாமணி:11 1871/3
அ நிறம் தழுவிய அரத்த ஆடையர் – சூளாமணி:11 1876/2
அம் சுடர் உமிழ்வது அ அணையின் வண்ணமே – சூளாமணி:11 1892/4
அழல் வளர்த்து அனையன தழையும் அ அழல் – சூளாமணி:11 1896/1
எரி மணி நெடு முடி இமைப்பின் செம் கண் அ
புரி மணி_வண்ணனும் பொன் செய் ஆழி அ – சூளாமணி:11 1900/1,2
புரி மணி_வண்ணனும் பொன் செய் ஆழி அ
திரு மணி_வண்ணனும் தேவிமார்களும் – சூளாமணி:11 1900/2,3
ஒருவாது இங்கு அ ஒளியின் உள்ள ஆகில் உலகு எல்லாம் நின் உளத்தே ஒளிக்கவேண்டா – சூளாமணி:11 1911/2
கதியும் கதியினுள் துப்பும் அ துப்பின் – சூளாமணி:11 1920/1
மேய அ பருவம் விரும்பிய மீன் இனம் – சூளாமணி:11 1934/1
அல்ல இருவர்க்கு அமிர்தும் அ முறையின் ஏறும் – சூளாமணி:11 2036/2
விலங்கொடு உள வாழ் பறவை அ உடம்பு விட்டால் – சூளாமணி:11 2038/3
புண்ணியங்கள் படைத்தார் அ குழுவினிடை பொலிவாரே – சூளாமணி:11 2046/4
மெய்ப்பாலது அ அரைசர் வீற்றிருக்கும் வியன் உலகே – சூளாமணி:11 2066/4
பிறந்தவன் பொறி புலக்கு இவரும் அ புலம் – சூளாமணி:12 2070/1
இறந்தவன் பின்னும் அ இயற்கை எய்துமே – சூளாமணி:12 2070/4
வரி வளை_வண்ணனும் மறம் கொள் நேமி அ
திரு வளர் மார்பனும் செல்வன் சென்னி மேல் – சூளாமணி:12 2101/1,2
போது உகு அ முடியினர் புலம்பொடு ஏகினார் – சூளாமணி:12 2104/4
வேல் படை விடுத்து வீரத்து அ அரசு-அதனை மேவி – சூளாமணி:12 2109/1
நாடும் அ நாடு ஆள் அரசும் நகரும் நகர் சூழ் – நீலகேசி:0 8/1
நந்தி மிசை சேறல் உடை நன்மையது அ நாடே – நீலகேசி:1 19/4
இன்ன தன்மையின் நாடு இனிது ஆளும் அ
மன்னவன் அவன் யார் எனில் வானிடை – நீலகேசி:1 21/1,2
ஆங்கு அ மா நகர் அணைந்தது பலாலையம் என்னும் – நீலகேசி:1 27/1
பேம் கொள் பேரது அ ஊரது பிணம் படு பெருங்காடு – நீலகேசி:1 27/2
உறையுள் ஆக அ உறை அரும் காட்டகத்து உறைவான் – நீலகேசி:1 33/2
அன்று அ கோட்டத்துள் அறிவு இலா மறி தலை அறுப்பான் – நீலகேசி:1 35/1
சென்று அ தெய்வதைக்கு என சிலர் சிறப்பு அயர் பொழுதின் – நீலகேசி:1 35/2
நின்று அ கோள்-மினம் என சொல்லி நெறி அறிவுறுவோன் – நீலகேசி:1 35/3
யாத்து நின்ற அ மறியும் அறமும் உடனே கொண்டுபோய் – நீலகேசி:1 41/3
தேசம் தாம் பல திரிய அ தென்திசை நீலகேசி – நீலகேசி:1 44/3
வேண்டி கொண்ட அ வியத்தகு விளங்கு உரு உடையாள் – நீலகேசி:1 62/4
பிறவியும் பிறவியுள் பிறக்கும் பிணியும் அ பிணியினை துணிக்கும் – நீலகேசி:1 74/1
மறவி_இல் மருந்தும் அ மருந்தின் மாட்சியும் கேட்குறின் மடவாய் – நீலகேசி:1 74/2
போழாம் அவற்று அ புரையின் விகற்பமும் பொன்_தொடியாய் – நீலகேசி:1 76/2
எண்_இல் பல் கோடியவாய் அ இரண்டொடு மூக்கு உடைய – நீலகேசி:1 79/2
வெப்பிய வான் செல் அ விஞ்சையர் எஞ்சல்_இல் வெள்ளியரும் – நீலகேசி:1 84/3
எண்_இல் பல் வலையினும் இழக்கும் அ உயிர்களே – நீலகேசி:1 104/4
பேர்தற்கு அரும் பிணி-தாம் இவை அ பிணி – நீலகேசி:1 116/1
பேர்த்து அ பிணியுள் பிறவார் பெரிது இன்பமுற்றே – நீலகேசி:1 116/4
தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/4
ஒன்று அ நோய் பகை ஒருங்கே உடைந்து வெம் களத்து உதிர – நீலகேசி:2 154/3
முதலவனோடு அவன் நூலும் அ நூலின் முடி பொருளும் – நீலகேசி:2 172/1
அ தலை அம் பெரும் கதவம் அடைப்பு ஒழித்திட்டு அலை வேலான் – நீலகேசி:2 172/4
அற தகை அ அரசனும் அது கேட்டு ஆங்கு அவர்க்கு உரைப்பான் – நீலகேசி:2 174/1
முந்து உரைத்தான் முந்நூலும் அ நூலின் முடிபொருள் தாம் – நீலகேசி:2 177/1
சொல்லிய அ நான்மை மேல் துணிவினையும் தான் பெயர்த்து – நீலகேசி:2 178/1
அருளினால் பிறர்க்கு உழக்கும் அவன் என்ற அ உரையை – நீலகேசி:2 187/1
புரளல் நீ பிறப்பு ஒழியும் பொழுதின்-கண் அ அருளை – நீலகேசி:2 187/2
அ தகன் அருள் செய்கலன் ஆய்விடின் – நீலகேசி:2 217/3
ஆண்டகை அரசு இறை அது சொல்ல கேட்ட அ அறத்தகையாள் – நீலகேசி:2 230/1
இருந்த அ திசை முன்னி தளிர்_இயல் தான் எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 231/4
அ உரை அமரான் உயர் ஆசன – நீலகேசி:3 240/1
அனைய அ விரதத்தோடு அறிசலம் – நீலகேசி:3 242/3
ஓதினான் அ உயிரிலி-தன்னொடு – நீலகேசி:3 246/2
ஆரம்பிச்சி அலி விலங்கு அ உரு – நீலகேசி:3 249/1
செத்த பொழுதின் அ செம் தடி மென்றிடும் – நீலகேசி:3 255/3
படி மகர படிமையது அ பள்ளி கண்டு அளியள் போய் – நீலகேசி:4 268/3
அ பொருளும் அ நிகழ்வும் அவை அவையா அறியாதே – நீலகேசி:4 289/3
அ பொருளும் அ நிகழ்வும் அவை அவையா அறியாதே – நீலகேசி:4 289/3
அ கோள்கள் எழல் நோக்கி அவை அவையா கண்டிருந்து – நீலகேசி:4 298/2
யாப்புண்டால் உழப்பது அ உயிர் என்றேற்கு அது அன்று – நீலகேசி:4 303/1
அ வினை அற கெட்டால் அது விளையும் என்பதூஉம் – நீலகேசி:4 311/2
வழியும் காட்டும் அ மாண்பு_உடையார்கள் மேல் – நீலகேசி:4 321/3
யாதினும் மாழ்கும் அ மாழ்கியும் என்றுழி – நீலகேசி:4 365/1
காட்டிய தோல் ஒத்திராமையும் வாடும் அ
தோட்டம் செய் சேம்பு உயிர் தொல் முடிவு அன்றோ – நீலகேசி:4 369/3,4
மக்களுள் தோன்றிய போழ்து அ மர உயிர்க்கு – நீலகேசி:4 373/1
நீடு அல என்பதும் நேர்ந்து இனி அ பொருள் நேர்தல்_இல்லாய் – நீலகேசி:4 380/2
சொல்லுவன் அல்லன் ஒரு வகையா சொலின் அ வகையால் – நீலகேசி:4 384/3
பன்மை உடைய அ பண்புகள் எல்லாம் உடன் உரையும் – நீலகேசி:4 385/2
உருவ பிழம்பு அ பொருள் என்று உரைப்பன் இ பால் தயிர் மோர் – நீலகேசி:4 387/1
பட்டன அ பொருள் பையைகளே என்னும் பான்மையினால் – நீலகேசி:4 389/2
அருமை உடைய அ நீருக்கும் ஆவி அன்றோ அது அன்றி – நீலகேசி:4 391/2
கெடுவது தோற்றம் நிலையுதல்-தான் அ பொருள் எனவும் – நீலகேசி:4 392/3
கூறியது எ குணம் அ குணம்-தான் அ குணி பொருளே – நீலகேசி:4 393/1
கூறியது எ குணம் அ குணம்-தான் அ குணி பொருளே – நீலகேசி:4 393/1
தேறியது எ குணி அ குணி தீர்ந்து இல பல் குணமும் – நீலகேசி:4 393/2
ஆத்தன் உரைத்த பொருள்-தன்னை அ வாசகத்தால் – நீலகேசி:4 413/1
என்றும் உரைத்தி இரும்பு எய்திய வெம்மை அ நீர் – நீலகேசி:4 414/2
அ செல் கதியுள் அமரன் எனப்பாடும் இன்றே – நீலகேசி:4 416/3
பிறப்பதை வீடும் என்னேன் அ இடம் பேர்ப்பு_இன்று என்னேன் – நீலகேசி:4 427/1
வினையும் அ வினையின் ஆய விகல ஞானங்கள்-தாமும் – நீலகேசி:4 431/1
சென்ற அ குணங்கள்-தாமும் செல்லும் அ குணங்கள்-தாமும் – நீலகேசி:4 443/1
சென்ற அ குணங்கள்-தாமும் செல்லும் அ குணங்கள்-தாமும் – நீலகேசி:4 443/1
அன்றை அ குணங்கள்-தாமும் அ பொருள் தன்மையாலே – நீலகேசி:4 443/2
அன்றை அ குணங்கள்-தாமும் அ பொருள் தன்மையாலே – நீலகேசி:4 443/2
ஓதியே வைத்தார் அ ஓத்து எலாம் மீ கிடந்த – நீலகேசி:5 469/2
விலை படைத்தார் ஊன் வேண்ட அ விலை-தான் வேண்டி – நீலகேசி:5 471/1
மன்னும் அ நான்கும் மறுதலை தத்தமுள் ஆதலினால் – நீலகேசி:5 501/3
உணர்ச்சியினால் செய்கை ஆக்கி அ செய்கையினால் உழப்பு ஆம் – நீலகேசி:5 506/1
ஒன்றே உணர்வாய் நிகழற்கு காரணம் அ உணர்வாய் – நீலகேசி:5 509/1
உள்ளக்கு ஆக உரைத்த அ மூன்றினுள் – நீலகேசி:5 526/4
ஒட்டி நீ அ உயிர் கொலையால் என்னில் – நீலகேசி:5 545/2
பண்டு தான் வைத்து அ பண்டத்தை ஒப்பது ஒன்று – நீலகேசி:5 549/1
பழுது-தான் அ உரை பன்மை-தான் இன்மையில் – நீலகேசி:5 553/3
கோது_இல் அங்கு ஓர் குறி உயிரே கொள்ளின் நும் கோள் அழிவாம் அ
ஏதிலார் சொல் பரி கற்பனையினால் இன்மை சொல்லின் – நீலகேசி:5 567/2,3
அன்றி முன் சொன்ன அ திறம் எத்திறத்தானும் ஆகாமையால் – நீலகேசி:5 568/3
வெத்த அ வித்தினின் வேறு அன்று வீடு இது – நீலகேசி:5 573/3
ஆசு ஒன்றும் இல்லை அ ஐந்திற்கும் அன்னது – நீலகேசி:5 579/2
சித்தம் உண்டு அ வழி செய்கையும் உண்டே – நீலகேசி:5 595/4
செய்கையினால் துப்பும் ஆக்கி அ துப்பினில் – நீலகேசி:5 596/1
பிறந்த அ பிண்டம் வினையினோடு ஆங்கே – நீலகேசி:5 599/1
சிறந்த அ தேவு எய்தி சேர்தலும் சீராது – நீலகேசி:5 599/3
அரக்கொடு பீசம் அற கெட்டு அ ஆற்றல் – நீலகேசி:5 601/1
ஆற்று அ மகன் கெட்ட போழ்தே அமரில் – நீலகேசி:5 604/1
சாத்திரத்தால் அ தவிரன்-கண் தாழ்ச்சியும் – நீலகேசி:5 613/3
துப்பும் உரைத்து என்னை தோன்றிய அ கணம் – நீலகேசி:5 614/2
கூடும் அ வாசமும் குற்றம் ஒன்று இல் எனின் – நீலகேசி:5 620/2
பிண பிணக்கு எய்தும் அ பேர்_இடர் செய்தாய் – நீலகேசி:5 639/4
வடுவு ஆய அ இரண்டும் வந்தனவும் அன்றால் – நீலகேசி:5 644/2
வழுக்குமேல் அ உரைக்கு மாறுகோள் இஃது ஆம் – நீலகேசி:5 655/2
அன்றே அஃது ஆயில் அநித்தியமாம் அ இரண்டும் – நீலகேசி:5 656/2
உச்சேதம்-தானும் ஒரு வகையால் அ வகையே – நீலகேசி:5 657/1
அ சேதம் இன்மையும் அ இரண்டுமாய் நிகழ்ந்து – நீலகேசி:5 657/2
அ சேதம் இன்மையும் அ இரண்டுமாய் நிகழ்ந்து – நீலகேசி:5 657/2
துன்புறவு_இல் அ கதியுள் தோற்றுவிக்கும் அன்றே – நீலகேசி:6 664/4
செற்றம் பெரிதும் உடையன் அ சீவன்கள்-தம்மொடு எல்லாம் – நீலகேசி:6 680/2
எறிந்தான் அனையது ஓர் ஏதத்தை எய்தும் அ ஏதத்தினான் – நீலகேசி:6 682/2
மற்று இ மரமும் மலையும் அ மாண்பின ஆம் பிறவோ – நீலகேசி:6 685/4
கலவாவாய் அ பொருளே ஆதலையும் கண்டாய் – நீலகேசி:6 691/2
பால்-தாம் பல ஆகி பால் ஆகும் அ பொருளே – நீலகேசி:6 692/1
ஆயின் நோய்_இன்மையின் நேர்ந்தாய் அ வழி ஒருநாள் – நீலகேசி:6 694/2
எண்ணும் கால் அ பொருளேல் ஈந்தின் இளங்காய்க்-கண் – நீலகேசி:6 700/2
ஒட்டி நீ அ பொருளே ஒன்றும் வேறு இல் என்பாய் – நீலகேசி:6 701/2
உளவே எனின் முன் உரைத்த அ நியதம் – நீலகேசி:6 708/1
அடையும் அவளுக்கு அவள் அ வகையால் – நீலகேசி:6 709/2
இன்று எனின் ஆகம மாறு அது ஆம் இனி அ இரண்டும் – நீலகேசி:6 715/3
நோயை துணிந்தே உறும் நோய் முதல் நாடி அ நோய்க்கு – நீலகேசி:6 723/1
சாதி முதலா பிணி-தாம் இவை அ பிணியிற்கு – நீலகேசி:6 724/1
சென்று அ விரலும் என தான் நின் கூற்றது ஆயிற்று – நீலகேசி:6 726/2
ஒன்று அ விரலே உறல் உண்மையும் இன்மையும் ஆம் – நீலகேசி:6 726/3
என்று அ விரலே இது என்றனள் வேல் கண் நல்லாள் – நீலகேசி:6 726/4
ஆங்கு அவன் சொல்ல அ அத்தினபுரத்துள் – நீலகேசி:7 730/1
ஆங்கண் எவர்க்கும் அறை என்று இருந்த அ
சாங்கியன்-தன்னை தலைப்பெய சென்றாள் – நீலகேசி:7 730/3,4
நூலில் கிடந்த அ நுண் பொருள் அன்றே – நீலகேசி:7 732/4
அன்று ஆய் அருவு ஆயது அ ஆகாயமும் – நீலகேசி:7 759/3
அ வகை எல்லாம் அழிவு உளது ஆமே – நீலகேசி:7 763/4
கொன்று கொன்றிட்டு தவம்செய்யின் அ தவம் – நீலகேசி:7 772/1
அ தன்மை ஞானமும் என்னாய் அவனுக்கு – நீலகேசி:7 780/3
ஓதின் அ பொருள்கள்-தாம் ஒன்பது ஆம் அவை – நீலகேசி:8 786/2
பெரியதும் பின்னதும் ஆயது அ பொது – நீலகேசி:8 787/1
மன்னும் அ மனம் எனப்படுவதாவதே – நீலகேசி:8 797/1
இன்னும் அ காலமும் இருமைத்து ஆகலின் – நீலகேசி:8 797/3
அ பொருள் அ குணத்து அயலது ஆதலால் – நீலகேசி:8 799/2
அ பொருள் அ குணத்து அயலது ஆதலால் – நீலகேசி:8 799/2
செப்பில் அ குளிரினால் தீயது உண்மை போல் – நீலகேசி:8 799/3
கொலைபெறும் களவினால் குணத்தின் அ குணம் – நீலகேசி:8 806/2
கூட்டிய அ பொருள் கொடைய ஆதலான் – நீலகேசி:8 808/3
போத்தரல் வேண்டின் அ பொழுதின் ஆகுமே – நீலகேசி:8 809/4
சிறப்பு எனப்படுவது தெரியின் அ பொருள் – நீலகேசி:8 814/1
அறம் பெற நின்ற அ குணமது ஆதலின் – நீலகேசி:8 814/2
என்றும் அ பொருள்களும் இயல்பும் தங்களோடு – நீலகேசி:8 817/1
பொன்றும் அ குணம் எனின் பொருட்கும் ஆம் என – நீலகேசி:8 818/3
இல்லை அ குணம் குணிக்கு உண்மை-தான் என – நீலகேசி:8 820/1
சொல்லின் அ குணி குணத்து ஒன்றும் ஆதலால் – நீலகேசி:8 820/2
அல்லது அ குணங்களும் அவைகள் ஆம் என – நீலகேசி:8 820/3
பொருளொடு அ குணம் தொழிற்கு உண்மை ஒன்று என – நீலகேசி:8 821/1
ஒக்கும் அ உரை என உள்ளதே என – நீலகேசி:8 823/1
நக்கனள் ஆகி அ நாதன் சேதியம் – நீலகேசி:8 823/2
எல்லை ஒன்று இலது என்ப இணை_விழைச்சு ஒழிக என்ப அ முகத்தால் – நீலகேசி:9 833/2
வரின் அடையும் அ அரு வினை நுமக்கு அறிவு அரியது என்றாள் – நீலகேசி:9 837/4
தீயவையே செய்யும் தேவர் அ தீ_வினை தீர்க்கிற்பவோ – நீலகேசி:9 842/2
நாம் கொன்று கொடுக்கும் அ விலங்கினை நலிவது ஓர் பசியினரேல் – நீலகேசி:9 844/1
வாதம்செய்கின்ற பூதம் அ வாதமோ – நீலகேசி:10 865/3
அருவின் காரியமேல் அ ஆகாயக்கு ஆம் – நீலகேசி:10 867/2
உள் அ பூதம் ஒன்று ஆக்குவது உண்மையை – நீலகேசி:10 869/3
கொள் அ பூத குணம் அவை அல்லவே – நீலகேசி:10 869/4
அறிவு ஐந்தால் ஐந்தும் அ ஐந்திற்கு ஆகுமோ – நீலகேசி:10 870/2
வேந்தும் அ வேத்தவையாரும் வியப்பு எய்தி – நீலகேசி:10 894/2
மேல்


அஃகி (1)

ஏதம் அஃகி யசோதரன் எய்தியது – யசோதர:0 2/3
மேல்


அஃகும் (1)

அழுகி நைந்து உடன் அஃகும் அவயவத்து – யசோதர:3 216/1
மேல்


அஃதா (2)

கொள்ளுமேல் குற்றம் அஃதா கூடுமே பற்றும் ஆங்கண் – நீலகேசி:3 261/2
முன் தை தழுவி முனிவு ஆக்கும் வடந்தை அஃதா
இன்றை பகலே இதன் மெய்ம்மை இசைக்கிற்றியோ – நீலகேசி:6 719/3,4
மேல்


அஃதால் (1)

ஓடு ஆவது எய்திற்று என வையம் உரைக்கின்றது அஃதால்
நாடாது சொன்னாய் அதன் நன்மை ஒழிக என்றான் – நீலகேசி:4 422/3,4
மேல்


அஃது (50)

மாடமும் மதிலும் மற்று மறித்து அஃது இடித்து செல்ல – உதயணகுமார:1 88/2
வசை_இலா நகர் வானவர் போகம் அஃது
அசைவு_இலா அளகாபுரி-தான் அலால் – யசோதர:1 6/2,3
சென்று தேவி சிறப்பு-அது செய்தும் அஃது
ஒன்றும் ஓரலம் ஆயினம் ஒன்று_அலா – யசோதர:1 15/2,3
கண்ணிடை இறைவி கங்குல் கனவினில் கண்டதுண்டு அஃது
எண்ணுடை உள்ளம்-தன்னுள் ஈர்ந்திடுகின்றது என்றான் – யசோதர:2 134/3,4
அவிர் சென்னி மேல் கடவுள் தானம் அஃது
அண்ணல் அம் கோ_மகள் அருச்சித்து ஆயிடை – சூளாமணி:4 213/2,3
எண்ணினுள் தலை-கண் வைத்த கண் அஃது இல்லை ஆயின் – சூளாமணி:5 268/3
ஆழ் கதிர் விலங்கல் ஆளும் அரச அஃது அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:5 349/4
அடங்கலர் அடங்க அடும் ஆழி அஃது ஆள்வான் – சூளாமணி:6 446/2
ஓதில் ஆர் அவர்க்குள் அஃது இல்லையே – சூளாமணி:7 597/4
ஆதலால் அஃது அறியும் வாயிலா – சூளாமணி:7 608/1
கொண்டு கொம்பு_அனையார்கள் கொடுப்ப அஃது
உண்டு மற்று அவர் ஒண் துவர் வாய் ஒளி – சூளாமணி:7 614/2,3
ஆழியால் வெருட்டி நின்று அடர்த்திர் போலும் அஃது
ஏழைகாள் இனி ஒழிந்திட்டு செவ்வனே – சூளாமணி:7 688/2,3
என்ற மாற்றம் அஃது இசைத்தலும் இளையவன் என்னே – சூளாமணி:7 705/2
இலைய நாடகத்து எழில் கெழு விமானம் அஃது இயல்கின்ற விசை-தன்னால் – சூளாமணி:8 888/1
இடை புகுந்து உரைப்பின் சால பெருகும் அஃது இருக்க என்று – சூளாமணி:9 1185/2
அமையும் அஃது அஞ்சலாமோ ஆண் கடன் அதுவது ஆனால் – சூளாமணி:9 1192/2
மாற்றம் அஃது ஒழிந்தனன் மனித்தன் அன்மையை – சூளாமணி:9 1208/3
மானம் அஃது ஒழிந்திலர் மறம்கொள் மன்னரே – சூளாமணி:9 1224/4
நெய் வேல் பெயர்த்து நிருமித்து அஃது ஏந்தி உரும் ஒத்து நேர்ந்து பொருதான் – சூளாமணி:9 1333/2
இருவேமுள்ளும் யார் பால் அஃது உறுவது என்றான் ஒளி முடியான் – சூளாமணி:9 1340/4
கண்ணி அஃது கருதி மா – சூளாமணி:9 1375/2
உளர் ஒளி ஞானம் அஃது ஒன்றும் ஒழித்தே – சூளாமணி:11 1944/4
இன்னும் அஃது அவள்-தனது இயற்கை வண்ணமே – சூளாமணி:12 2088/4
எள்ளும் திறத்த அஃது உரை என்று இது நீக்கல் இன்றாய் – நீலகேசி:0 7/3
பொழுது போக்குதல் புரிந்தனன் பொருத்தம் அஃது உடைத்தே – நீலகேசி:1 46/2
உண்ணல் யாவதும் இலையாய் ஒளி திகழ் உருவம் அஃது உனதால் – நீலகேசி:2 159/3
யான் சென்று அஃது அடிப்படுப்பன் அற கருமம் இது என்றாள் – நீலகேசி:2 163/4
ஊன் கொடுமை உரைத்தான் அஃது உணர்ந்திலனே ஆகாதோ – நீலகேசி:2 181/2
ஒழிக்கும் ஆறும் அஃது ஊட்டும் அவைகளும் – நீலகேசி:3 238/2
ஓரும் அஃது ஓர் உறு வினை என்பதை – நீலகேசி:3 241/3
பயித்தியம் கொண்டவர் பண்பும் அஃது ஒக்கும் – நீலகேசி:3 254/4
வினை நீயும் மற்று இன்பம் அஃது ஆதலின் – நீலகேசி:4 339/2
மாட்சி ஆம் எனின் மன்னும் அஃது ஒட்டுவேன் – நீலகேசி:5 530/2
முழுதும் துன்பம் என மொழியின் அஃது ஆகிய – நீலகேசி:5 553/1
அழுவார்-தமையும் காண்டும் அஃது ஆம் ஆறு உரையீரோ – நீலகேசி:5 563/3
எள்ளின்துணையும் அஃது இன்மையின் ஐந்து என – நீலகேசி:5 588/2
வந்தது அஃது எவன் செய்யும் வாம மற்று என்றாள் – நீலகேசி:5 603/4
என் வழி தோற்றம் அஃது ஆம் மாறு இருள் அற – நீலகேசி:5 629/3
நாற்றியும் ஓக்கமும் நாட்டினை அஃது ஒப்ப – நீலகேசி:5 636/2
நெல் பிறிது போன்ம் எனவும் நீ உரைத்தாய் அஃது ஒழிந்து – நீலகேசி:5 650/2
அன்றே அஃது ஆயில் அநித்தியமாம் அ இரண்டும் – நீலகேசி:5 656/2
அன்றோ அதன்றால் அஃது யாப்பாதல் வேண்டும் – நீலகேசி:6 693/4
ஆய மருந்தே அறிந்து ஊட்டும் அஃது உண்டு காட்டின் – நீலகேசி:6 723/2
அன்னன் அஃது ஆயின் அறிவி என சொல – நீலகேசி:7 734/3
பகுதியில் மான் இல்லை இஃதினும் அஃது இல்லை – நீலகேசி:7 761/1
ஆற்றவும் ஆயிரு வேதம் வல்லார்கள் அஃது அறிந்து உரைப்ப – நீலகேசி:9 830/2
ஆய்விடின் உணரின் அஃது ஆம் வினை அகற்றுதற்கு அரியது என்றாள் – நீலகேசி:9 842/4
யாதும் இல்லை எனின் அஃது அவத்தமே – நீலகேசி:10 864/4
யாது ஐம்_பூதங்கள்-தம்முள்ளும் அஃது இனி – நீலகேசி:10 865/4
என்றலானும் அஃது இன் உயிர் எய்துமே – நீலகேசி:10 871/4
மேல்


அஃதும் (2)

யாவரும் சொல்லுப அஃதும் அறிந்திலை – நீலகேசி:4 372/2
பொன்றும் மற்று ஆதலின் அஃதும் பொருத்தம்_இன்று – நீலகேசி:7 772/2
மேல்


அஃதே (8)

நாடின் எவ்வகையும் அஃதே நமது இறப்பொடு பிறப்பும் – யசோதர:1 44/3
அரசு நீ துறத்தியாயின் அமைக மற்று எனக்கும் அஃதே
விரைசெய் தார் இறைவ இன்று என் வியன் மனை மைந்தனோடும் – யசோதர:2 150/1,2
ஒருவிய பயனும் அஃதே ஒளியினோடு அழகு வென்றி – யசோதர:4 244/3
யானும் கண்டேன் அச்சுவகண்டன் திறம் அஃதே
மானம் கொண்ட மா ரதர் போர்_ஏறு அனையாய் ஓர் – சூளாமணி:5 309/2,3
அஃதே அஃதே அங்காரவேகன் ஆங்கு ஓர் அயில் வாளால் – சூளாமணி:9 1336/1
அஃதே அஃதே அங்காரவேகன் ஆங்கு ஓர் அயில் வாளால் – சூளாமணி:9 1336/1
இளக்கி நீ இன்னும் அஃதே சொல்லுதி ஏழை என்றாள் – நீலகேசி:4 441/4
சத்தியமே உரை நீ என தானும் அஃதே உரைத்தான் – நீலகேசி:9 852/2
மேல்


அஃதேல் (1)

பேரது அஃதேல் பெரிதும் அழகிதே – நீலகேசி:3 241/2
மேல்


அக்கணத்தில் (1)

அக்கணத்தில் அகம் மகிழ்வு எய்தி தன் – உதயணகுமார:1 48/2
மேல்


அக்கணத்தினில் (1)

அக்கணத்தினில் அடிப்படுத்தினன் – உதயணகுமார:5 292/4
மேல்


அக்கணத்து (1)

அக்கணத்து அவன் எய்தி அவள்-தன் போகம் துய்த்த பின் – நாககுமார:4 143/3
மேல்


அக்கணம் (1)

அக்கணம் விட அண்ணல் போந்ததும் – உதயணகுமார:6 307/4
மேல்


அக்கால் (6)

ஞானத்தின் நன்மை நனி கேட்குவையாயின் அக்கால்
ஊனத்தை இன்றி உயிர் ஆதிய உள் பொருள்கள் – நீலகேசி:1 117/2,3
கொல் ஏற்றின் கோடு குழக்கன்று அது ஆயின் அக்கால்
இல் ஆகும் என்றி இவை இங்ஙனம் உண்மை இன்மை – நீலகேசி:4 402/1,2
சொல்லார்கள் பேதம் சொல வேண்டுவை ஆயின் அக்கால்
புல்லாது நில்லா பொருள்-தங்களுக்கு உண்மைக்கு இன்மை – நீலகேசி:4 405/2,3
இ கை வகையால் அது-தான் உளது ஆயின் அக்கால்
தொக்க இரண்டும் உடன் ஆதலின் தூய்து ஒரு பால் – நீலகேசி:4 407/1,2
பூட்டினம் உரைத்த அக்கால் போந்தது அங்கு என்னை என்றான் – நீலகேசி:4 424/4
அறவியாய் உந்தம் நூலுள் ஆத்தன் ஆம் ஆயின் அக்கால்
புறவினில் புரளும் கல்லும் புண்ணியன் ஆக என்றான் – நீலகேசி:4 444/3,4
மேல்


அக்கிர (2)

அக்கிர பெரும் சிறப்பு எய்தி ஆயிடை – சூளாமணி:9 1504/3
அக்கிர நல் பெருந்தேவி மட மகளே அரசு அணங்கும் அணங்கே இன்னும் – சூளாமணி:10 1810/3
மேல்


அக்கிரத்தேவி (1)

அன்னணம் இயலும் நாளுள் அக்கிரத்தேவி தன் கோன் – சூளாமணி:10 1561/1
மேல்


அக (9)

தாமரை அக இதழ் தடுத்த கண்ணினன் – சூளாமணி:3 75/2
அக நகர் அரைசரோடு அரைசன் சென்ற பின் – சூளாமணி:4 208/1
நளிர் கொடியன நறு விரை அக நறு மலரன நறவம் – சூளாமணி:6 434/2
சூடக முன்கையர் தோடு அக மெல் அடி – சூளாமணி:7 663/3
அக மலரன அசோகம் அவை தருவ அசோகம் – சூளாமணி:7 750/3
அம் கலுழ் விரையின் சேற்றோடு அக நகர் அளறு செய்து – சூளாமணி:8 923/2
நீர் அக வளாகம் அடு சக்கரம் நிகர்த்தார் – சூளாமணி:9 1290/4
தாமரை அக இதழ் புரையும் தானும் ஓர் – சூளாமணி:10 1733/3
ஆற்றி முயல்வார்க்கு அக நிகழ்வாம் அவை – சூளாமணி:11 2016/2
மேல்


அகட்டு (5)

செம்பொன் வான் அகட்டு இழிந்து தெய்வ யானை உள் மறைஇ – சூளாமணி:6 500/1
உற்ற வான் குழவி திங்கள் ஒளி முழை அகட்டு போந்து – சூளாமணி:8 828/1
அங்கு ஒளி விசும்பில் தோன்றி அந்தி வான் அகட்டு கொண்ட – சூளாமணி:8 1031/1
அரும்பிய பசலை வான் அகட்டு தாரகை – சூளாமணி:8 1043/3
மங்குல் வான் அகட்டு சென்று மதியவன் மறைந்த பின்னை – சூளாமணி:10 1709/2
மேல்


அகடு (3)

கருவி வானத்தின் அகடு தொட்டன என நிலத்திடை கவின்செய்ய – சூளாமணி:8 882/1
நிரை சுடர் நெடும் குடை அகடு நெய் கனி – சூளாமணி:9 1219/3
அருகு எலாம் அணிந்து அகடு அம் பொன் ஆர்ந்து மேல் – சூளாமணி:11 1895/2
மேல்


அகணி (2)

சொன்ன நீர் வளமைத்து ஆய சுரமை நாட்டு அகணி சார்ந்து – சூளாமணி:2 36/1
துன்னினன் சுரமைநாட்டு அகணி சூடிய – சூளாமணி:5 429/3
மேல்


அகணியுள் (1)

துன்னும் நீர் வயல் சுரமியத்து அகணியுள் சுடர் அணி நகர் சார்ந்து – சூளாமணி:8 889/3
மேல்


அகத்த (4)

அரசவை விடுத்த வேந்தன் அகத்த நூலவரை நோக்கி – சூளாமணி:3 110/3
கொலை தொழில் கொள் வாள் கணின் அகத்த குறி கண்டீர் – சூளாமணி:6 453/4
அம்பும் சிலையும் கைம்மறிய அகத்த விஞ்சை துணிப்புண்டு – சூளாமணி:9 1347/1
கரு ஆர்ந்த பொருள் நிகழ்வும் காலங்கள் மூன்றும் கடை_இலா நல் ஞான கதிர் அகத்த ஆகி – சூளாமணி:11 1911/1
மேல்


அகத்ததாக (1)

அனல் அது ஒன்று அகத்ததாக ஆர் அமர் குருதி வேட்டு – சூளாமணி:9 1165/3
மேல்


அகத்தது (1)

இன்று இவள் அகத்தது காம நோய் என – சூளாமணி:8 1045/3
மேல்


அகத்தவர் (1)

அத்தகு கால இழிவின் அகத்தவர்
சித்தம் தெளிவு_இலர் சீலம் அடைவு_இலர் – சூளாமணி:11 1972/2,3
மேல்


அகத்தவாய் (1)

அம்_சில்_ஓதி நினைப்பின் அகத்தவாய்
விஞ்சை-தாம் பணிசெய்தல் விரும்பினன் – சூளாமணி:4 158/2,3
மேல்


அகத்தாள் (1)

ஆகாயம் இயல்கின்ற அரு மணி நல் விமானத்தின் அகத்தாள் போலும் – சூளாமணி:9 1534/3
மேல்


அகத்தின் (1)

கருவி-தான் அகத்தின் ஆய கடை_இலா ஞானம் அன்றோ – நீலகேசி:4 430/3
மேல்


அகத்தினால் (1)

அகத்தினால் அமர்ந்து இருப்ப ஆங்கு அவன் – சூளாமணி:7 575/3
மேல்


அகத்தினும் (1)

புறத்தினும் அகத்தினும் போக தொடர்ப்பாடு விட்டு – உதயணகுமார:6 362/1
மேல்


அகத்தினுள் (1)

அணி என கொள்வார் நாமும் அகத்தினுள் இரங்கல் செல்லாம் – உதயணகுமார:1 3/4
மேல்


அகத்து (35)

அவள் அகத்து அழுங்கி வந்து உற்ற கருமம் சொல – உதயணகுமார:2 139/3
உவள் அகத்து உன்னி மற்றொன்று கேட்டனன் – உதயணகுமார:6 341/4
அகத்து இனி மதியில் கொள்வார் அரியரோ எனது சொல்லை – நாககுமார:1 3/3
அரைச நின் அகத்து மாட்சியது பெரிது அழகு இது ஆயிற்று – யசோதர:1 69/1
கவளம் ஆர் அகத்து என் உள்ள கரும் களி மத நல் யானை – யசோதர:2 98/2
அங்கு அவள் அகத்து செய்கை அறிந்தனள்_அல்லளே போல் – யசோதர:2 99/1
ஆங்கு அவள் அகத்து மாட்சி அறிந்தனன் அரசனேனும் – யசோதர:2 151/1
அறி பொருள்-அதனில் தூய்மை அகத்து எழு தெளிவு காட்சி – யசோதர:4 241/2
ஆவி உண்டு அடர்த்த தேன் அகத்து மங்கையர் – சூளாமணி:1 11/2
செம் கண் மால் சுரமை என்னும் தேம் பொகுட்டு அகத்து வைகும் – சூளாமணி:2 37/3
தேன் அகத்து உறையும் செழும் சந்தன – சூளாமணி:4 125/1
அகத்து மாண்பு_உடையவர்க்கு அரியது இல்லையே – சூளாமணி:4 210/4
தான் அகத்து இருள் கெட தயங்குகின்றதே – சூளாமணி:4 224/4
மன்னிய திரு_மொழி அகத்து மாதராள் – சூளாமணி:5 387/2
அன்னணம் புராணநூல் அகத்து தோன்றிய – சூளாமணி:5 405/1
காம நீர் எரி அகத்து கனன்று எழ நிமிர்ந்த – சூளாமணி:6 463/3
புகர் முக பொறியதாய புகழ்ந்த சொல் அகத்து போகா – சூளாமணி:6 513/2
அலகு_இலா ஞானத்து அகத்து அடங்க நுங்கி – சூளாமணி:6 539/1
மை அகத்து அலர்ந்த வாள் கண் மாதவசேனை சென்று – சூளாமணி:8 1007/1
மெய் அகத்து உவகை கூர விரும்பி தன் அருகு கூவி – சூளாமணி:8 1007/3
ஆவியின் அகத்து_உளாளும் அரு வரை அகலத்தாளும் – சூளாமணி:9 1131/2
இடு தவிசொடு தொடர்பு இரிய வெந்து அகத்து
அடு சரம் படு-தொறும் அலறி வாலதி – சூளாமணி:9 1249/1,2
அணங்கு இவர் சிறுவன் வந்து உன் அணி வயிற்று அகத்து பட்டான் – சூளாமணி:10 1708/2
தன் அகத்து இயற்றிய தயங்கு பொன் நகர் – சூளாமணி:10 1771/2
பொன் அணி வள நகர் அகத்து பொங்கு அரி – சூளாமணி:11 1891/2
அன்பும் பிறவும் அமைந்து ஆங்கு அகத்து இருந்து – சூளாமணி:11 1989/1
அனையவர் அற ஆழி அமிர்தம் நீங்காது அகத்து ஆடி – சூளாமணி:12 2126/3
மெய் அளவிற்று உயிர் என்று மெய் அகத்து அடக்கு உரைத்தல் – நீலகேசி:4 301/1
மெய் அளவ்¢ன் மெய் உணர்வை மெய் அகத்து அடக்கு உரைத்தி – நீலகேசி:4 301/3
தாய் உடம்பின் அகத்து உடம்பு தான் வைத்தது இன்றியே – நீலகேசி:4 309/2
ஒத்து உடம்பின் அகத்து அடங்கி உடன் பெருகும் என உரைத்தாள் – நீலகேசி:4 310/4
உண்டாய போதே உறையூர் அகத்து இல்லை என்பாய் – நீலகேசி:4 398/2
சித்தி அகத்து சிதைவு_இல் எண் தன்மையின் – நீலகேசி:4 458/3
உண்டு ஆங்கு அதன் அகத்து ஓத்து உரைக்கின்றனன் – நீலகேசி:4 460/3
மறிந்தான் அகன் தடுமாற்றத்து அகத்து எனின் மாண்பு_உணர்ந்தாய் – நீலகேசி:6 682/3
மேல்


அகத்து_உளாளும் (1)

ஆவியின் அகத்து_உளாளும் அரு வரை அகலத்தாளும் – சூளாமணி:9 1131/2
மேல்


அகத்தே (1)

மறிந்தான் தடுமாற்று அகத்தே மயங்கி – நீலகேசி:6 672/4
மேல்


அகநகர் (1)

அரைசனும் அமர்ந்து போகி அகநகர் கோயில் எய்தி – யசோதர:4 258/2
மேல்


அகப்படாத (1)

எண்ணினர் எண் அகப்படாத செய்கையான் – சூளாமணி:2 52/1
மேல்


அகப்படுத்து (2)

அங்க பூ ஆதி மெய்ந்நூல் அமிழ்து அகப்படுத்து அடைந்த – யசோதர:1 55/3
அடிகள் பின் முடிவு என்பாளை அகப்படுத்து அனையராக – சூளாமணி:12 2120/2
மேல்


அகம் (47)

அக்கணத்தில் அகம் மகிழ்வு எய்தி தன் – உதயணகுமார:1 48/2
அ திசை போவோம் என்றே அகம் மகிழ்ந்து இனிய கூறி – உதயணகுமார:2 150/2
அன்ன மெல் நடையினாளை அகம் மகிழ் குளிர கூறி – உதயணகுமார:4 239/3
தான் அகம் விஞ்சை தான் உடன் விட்டனள் – உதயணகுமார:5 267/3
அகம் தெளிந்த வயந்தன் மனைவியாம் – உதயணகுமார:6 344/2
தஞ்சமாய் அவர் தொழுது அகம் மகிழ்ந்து செல்லும் நாள் – நாககுமார:4 139/4
பொற்பு அகம் கழுமி யாவும் புரந்து இனிது அரந்தை தீர்க்கும் – யசோதர:2 122/1
எற்பு அகம் கொண்ட காதல் எனக்கு இனி நின்னின் வேறு ஓர் – யசோதர:2 122/3
குறைவு_இல அமுதம் கொண்டு குளிர்ந்து அகம் மகிழ்ந்து கூவ – யசோதர:4 256/2
அருமை_இலன் அகம் மகிழ்வின் மருவும் அவன் மாதோ – யசோதர:5 285/4
விதுவிது விதிர்த்து அகம் நெகிழ்ந்து மிகை சோரா – யசோதர:5 300/3
நிழல் அகம் தவழ்ந்து தேன் நிரந்து தாது சேர் – சூளாமணி:1 10/1
பொழில் அகம் பூவையும் கிளியும் பாடுமே – சூளாமணி:1 10/2
குழல் அகம் குடைந்து வண்டு உறங்கும் கோதையர் – சூளாமணி:1 10/3
பொற்பு அகம் கமழ பூத்த தேம் துணர் பொறுக்கல் ஆற்றா – சூளாமணி:2 67/3
பரிந்து அகம் கழுமத்து ஏறி பவம் பரிந்தவர்கள் ஒத்தார் – சூளாமணி:4 203/4
கனிந்து களித்து அகம் காமம் கலந்து உண – சூளாமணி:5 289/3
நிகளவாய் பிளந்து அகம் சுடர நிற்குமே – சூளாமணி:5 416/2
அது அழகு தன் அகம் மகிழ்வுற அலர் தாரவன் அடைய – சூளாமணி:6 437/1
அணங்குற விலங்கு-தொறு அகம் புலர வாடி – சூளாமணி:6 457/2
மலர் அகம் கழும போந்து மனம் மகிழ்ந்து இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 511/4
வேய்ந்து அகம் நிழற்றும் கோதை மிளிர் மணி கலாப வட்டம் – சூளாமணி:6 537/1
போந்து அகம் திகழ்ந்து மின்னு பூம் துகில் பொலிந்த அல்குல் – சூளாமணி:6 537/2
ஆய்ந்து அகம் கமழும் கோதை அவள் பெற்ற அரச சிங்க – சூளாமணி:6 537/3
தேசு அகம் மூசிய ஆழியன் சீர் தமர் – சூளாமணி:7 662/3
ஊடு அகம் ஓடி எரிந்து ஒளி முந்துறும் – சூளாமணி:7 663/1
ஆலும் மா வல் தானை நம் அடிகள் ஆளும் நாட்டு அகம்
கால மாண்பின் அன்றியும் கார் கவின்ற நீரவே – சூளாமணி:7 787/2,3
மாடு அகம் தெளிப்ப வேய்ந்த மண்டப தலமும் வண்ண – சூளாமணி:8 856/3
தாள் நின்ற குவளை போதில் தாது அகம் குழைய மோந்து – சூளாமணி:8 982/2
என்று தன் அகம் புடை இயல காளையால் – சூளாமணி:8 1045/1
புனைந்து அகம் புணர் பெடை புல்லி மெல்லவே – சூளாமணி:8 1062/3
அற்றன மகர முந்நீர் அகம் புலர்ந்து ஒழியும் என்பார் – சூளாமணி:9 1156/2
தோடு அகம் அடுத்த துதை கண்ணியொடு துன்னார் – சூளாமணி:9 1282/3
ஊடு அகம் மடுத்து ஒருவன் உந்தி நனி வந்தான் – சூளாமணி:9 1282/4
திரு நிலை அகம் உடை செல்வன் செம் கதிர் – சூளாமணி:9 1378/1
ஊடு அகம் ஒளிர் மணி நாகம் கவ்விய – சூளாமணி:9 1406/1
அந்தணன் வினாவ அகம் மீது நினைவானாய் – சூளாமணி:10 1605/3
நின்று அகம் சுழிந்த தெள் நீர் நெரேலென இழிந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1678/4
திளைத்து அகம் கழுமிய தரங்க தெள் புனல் – சூளாமணி:10 1686/2
கண் அகம் குளிர்ப்ப கல்லார கற்றையும் – சூளாமணி:10 1691/1
மங்கை-தன் பவழ செவ்வாய் மடுத்து அகம் அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1706/4
அம் கண் மால் விசும்பு அகம் அலர்வித்திட்டதே – சூளாமணி:10 1729/4
நின்று அகம் சுடர்தரும் நிதியின் நீத்தம் அங்கு – சூளாமணி:10 1737/2
புண் அகம் கமழும் வேலான் பொன் மழை பொழிவித்தானே – சூளாமணி:10 1829/4
அழுகல் இ அள்ளல் யாக்கை அகம் புறம் ஆயிற்று ஆயில் – சூளாமணி:11 1850/2
அறிவு அமை சிந்தையின் மாட்டு அகம் படி உழையர் ஆக்கி – சூளாமணி:12 2111/3
கரிவ கன்றி நின்று அகம்
பொரிவ பொங்கி வீழ்ந்து அழைத்து – நீலகேசி:1 99/1,2
மேல்


அகம்-அது (1)

திப்பியர் புகழும் செல்வ திருநிலை அகம்-அது ஆள்வான் – சூளாமணி:9 1182/2
மேல்


அகம்பனன் (1)

அரு வினை முனை கொல் ஆற்றல் அகம்பனன் என்னும் நாமத்து – யசோதர:4 230/1
மேல்


அகமகிழ்வும் (1)

அரசன் உரைத்து ஏகினான் அகமகிழ்வும் இன்றியே – நாககுமார:2 66/1
மேல்


அகமும் (3)

இடையும் புடையும் இரு பால் அகமும்
அடையும் படையும் அறிதற்கு அரிதே – சூளாமணி:9 1229/3,4
எண் திசை மருங்கும் இடைநிலத்திடையும் இருள் கெழு விசும்பினது அகமும்
கொண்டன சிலம்பு குலுங்கின விலங்கல் கூற்றமும் தலை பனித்ததுவே – சூளாமணி:9 1324/3,4
போலும் என்று ஓர்தல் செல்லாய் போர்த்தனை அகமும் என்றாள் – நீலகேசி:4 435/4
மேல்


அகல் (35)

தீது அகல் கடவுளாக செய்தது ஓர் படிமையின்-கண் – யசோதர:2 155/1
அம் கண் விசும்பின் இருள் போழ்ந்து அகல் வான் எழுந்த – சூளாமணி:0 5/3
காடு கொண்டு உள கண் அகல் நாடு எலாம் – சூளாமணி:1 31/4
அகல் ஞாலம்_உடையாயை அறிவாரோ அரியரே – சூளாமணி:4 183/4
பஞ்சு ஆர் அகல் அல்குல் பாவையர் பூண் முலை – சூளாமணி:5 292/1
அந்தர கடைகள் நீங்கி அகல் நகர் அருளி புக்கான் – சூளாமணி:5 362/4
ஆழியால் அகல் இடம் வணக்கி ஆண்டவன் – சூளாமணி:5 398/1
கணம் கெழு கலாவம் ஒளி காலும் அகல் அல்குல் – சூளாமணி:6 452/1
கார் கலந்து இருண்ட போலும் கண் அகல் தெருவுள் சென்றார் – சூளாமணி:6 506/4
அங்கு அவர் வழிக்-கண் தோன்றி அகல் இடம் வணங்க நின்ற – சூளாமணி:6 561/3
அற்றைநாள் அங்கு தாழ்ப்பித்து அகல் நகர் செல்வம் தன்னோடு – சூளாமணி:6 571/1
மாசு_அகல் நீள் முடி மன்னவன் முன் இவை – சூளாமணி:7 662/2
ஆளி மொய்ம்ப அங்கு அகல் இலை அலரொடும் கிழிய – சூளாமணி:7 730/3
அன்றைக்கன்று அலற கொன்று உண்டு அகல் இடம் பிளப்ப சீறி – சூளாமணி:7 772/2
கறவை கன்று வாய் மிகுத்த அமிழ்தினோடு கண் அகல்
புறவின் மா மரை முலை பொழிந்த பால் நெகிழ்ந்து எழ – சூளாமணி:7 798/1,2
அளந்து அறிந்திலம் அகல் படையின் எல்லையே – சூளாமணி:7 815/4
அமிதம் ஆகிய பெரும் படை அகல் கடல் அகல் விசும்பு அழகு எய்த – சூளாமணி:8 875/1
அமிதம் ஆகிய பெரும் படை அகல் கடல் அகல் விசும்பு அழகு எய்த – சூளாமணி:8 875/1
பஞ்சு இலங்கு அகல் அல்குல் பாவை பாங்கினே – சூளாமணி:8 1047/4
அகல் வானிடை அங்கு இழி வானவரும் – சூளாமணி:8 1080/1
பின்னை மலர் மாரி அகல் வானினவர் பெய்ய – சூளாமணி:8 1089/2
அரி போல் அதிர் அகல் வானுற நிமிரா அடி புடையா – சூளாமணி:9 1311/2
அழுத கண்ணீர் அகல் ஞாலத்து அரசர் உருக அருவியாய் – சூளாமணி:9 1482/3
அணங்கு_அனார் அகல் அல்குல் அலைத்தும் ஆங்கு அவர் – சூளாமணி:10 1684/1
அம் துகிலினிடை தோயும் அகல் அல்குல் தீண்டும் அணி மருங்கு சூழும் மணி ஆர் வடமும் தாக்கும் – சூளாமணி:10 1755/3
அருள் ஆழி அற அரசன் அருளினால் அகல் ஞாலம் பரிவு தீர்த்தான் – சூளாமணி:10 1806/1
மாலை வாய் கரும்பு அறா அகல் பண்ணை தழீஇ அருகே அருவி தூங்கும் – சூளாமணி:10 1813/2
அருள் ஆழி முன் செல்ல பின் செல்வது என்னோ அடி படாதாய் நின்ற அகல் ஞாலம் உண்டோ – சூளாமணி:11 1907/4
கரிப்பர் கனல் படு கார் அகல் ஏற்றி – சூளாமணி:11 1938/2
ஆண்டை கோட்டத்தை அணைந்தது ஓர் அகல் இலை ஆலம் – நீலகேசி:1 62/1
துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும் – நீலகேசி:1 72/1
அல்லால் அகல் துன்பம் ஆகா நுமர் அன்றி – நீலகேசி:1 114/3
யாஅது அடிகள் அது அருளால் அரும் துயர் அகல் வகை அதனால் – நீலகேசி:1 149/1
திரு கிளர் மதில் உஞ்சை தென் திசை அகல் நகருள் – நீலகேசி:2 227/3
அழுதும் சாப அகல்_இடத்தார் இவன் – நீலகேசி:10 889/2
மேல்


அகல்_இடத்தார் (1)

அழுதும் சாப அகல்_இடத்தார் இவன் – நீலகேசி:10 889/2
மேல்


அகல்க (2)

ஆடை முதலாயினவொடு அகல்க என விட்டான் – யசோதர:5 276/4
அச்சம்_உடையார் அகல்க ஆற்றுபவர் ஏற்க – சூளாமணி:9 1279/1
மேல்


அகல்வது (1)

அன்பு மிக்கு அரற்றுவதை அகல்வது பொருள் என – உதயணகுமார:2 146/2
மேல்


அகல்வர் (1)

சிறிய நல் வதங்கள் செய்தே தீ_வினை அகல்வர் காணாய் – யசோதர:5 308/4
மேல்


அகல்வார் (1)

கொம்பின் குழைந்து குறு முறுவல் கொண்டு அகல்வார் – சூளாமணி:10 1655/4
மேல்


அகல்வும் (1)

சார்வும் அகல்வும் தலைப்பெய்தலோடு உள்ளம் இன்மை – நீலகேசி:4 412/2
மேல்


அகல (9)

ஆயிரத்து ஐஞ்ஞூறு ஏற்றி அடித்தனள் அகல அப்பால் – உதயணகுமார:4 224/3
தீது எலாம் அகல நோற்று சிவகதி சேரும் என்று அ – சூளாமணி:5 355/3
உழையவர் குறிப்பு அறிந்து அகல ஒண் சுடர் – சூளாமணி:5 380/3
மன் சுலா அகல நின்று அலரும் வாளினாய் – சூளாமணி:5 384/4
ஆங்கு நீ முனிந்த போழ்தின் அரி அது அகல நோக்கி – சூளாமணி:7 771/1
சுரும்பொடு மலர்கள் வாய்ந்த துகளையும் அகல வாரி – சூளாமணி:8 929/3
யாமம் இங்கு ஒருங்குடன் அகல என்று போய் – சூளாமணி:8 1054/3
அரு மால் வினை அகல அமரர் நாளும் அடி பரவ – சூளாமணி:12 2128/1
அற்றம் அகல என்றால் நீ அறிந்தமை யாதினின் ஆம் – நீலகேசி:6 685/2
மேல்


அகலத்த (1)

ஆழியும் அகலத்த திருவும் வாங்கி இ – சூளாமணி:9 1212/1
மேல்


அகலத்தாளும் (1)

ஆவியின் அகத்து_உளாளும் அரு வரை அகலத்தாளும்
தேவியே ஆக அன்ன திருவொடும் இருவர் ஆவான் – சூளாமணி:9 1131/2,3
மேல்


அகலத்தான் (2)

தங்கு ஆரம் மணி நிழற்றும் தட வரை ஆர் அகலத்தான் தகரம் நாறும் – சூளாமணி:10 1802/2
செம் கதிரோன் ஒளி பருகும் செவ்வரை நேர் அகலத்தான் திறமும் கேளாய் – சூளாமணி:10 1808/4
மேல்


அகலத்தானை (2)

நாகம் நேர் அகலத்தானை நா_மகள் சேர்த்தி இன்ப – நாககுமார:2 53/3
மல் பகர் அகலத்தானை மனத்திடை பிணித்து வைத்தார் – சூளாமணி:2 67/2
மேல்


அகலத்தின் (1)

ஒரு வரை அகலத்தின் ஒடுங்க புல்லினான் – சூளாமணி:7 821/4
மேல்


அகலத்து (3)

செம் கண் மால் அகலத்து விரையும் தேர்த்து அரோ – சூளாமணி:10 1683/3
கடி கமழ் அகலத்து கொண்ட காதல் எம் – சூளாமணி:12 2103/2
தாது உக அகலத்து தாமம் வாங்கியும் – சூளாமணி:12 2104/1
மேல்


அகலத்துள் (1)

நல்கு காதலர் அகலத்துள் ஒடுங்குதல் பலர் முன்னை நனி நாணி – சூளாமணி:8 887/3
மேல்


அகலம் (11)

ஏவனால் வணக்கப்பட்டது யாவனது அகலம் சேர்ந்து – சூளாமணி:6 551/2
பூ மரு பொன் வரை அகலம் புல்லினான் – சூளாமணி:8 961/3
பின் அவள் ஒடுங்க வாங்கி பெரு வரை அகலம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 1110/3
ஊனம்_இல் அகலம் மூழ்கி உள்ளுற சிவந்த ஒள் வாள் – சூளாமணி:9 1193/2
வாள் வரை அகலம் என்னும் கரும் கடல் மடுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:9 1194/4
தேன் அமர் அகலம் என்னும் செறுவு செம் சால்கள் போக்கி – சூளாமணி:9 1199/2
காதலன் மார்பு அகலம் கண்டே தம் கண் புடைத்து – சூளாமணி:9 1471/3
புரி மலர் தண் வரை அகலம் புணராதார் புண்ணியங்கள் புணராதாரே – சூளாமணி:10 1812/4
தழை கரும்பின் முருகு உயிர்க்கும் தார் அகலம் சார்ந்தவர்கள் தவஞ்செய்தாரே – சூளாமணி:10 1815/4
போது உலாம் பிணையல் வீரன் பொன் வரை அகலம் சூழ – சூளாமணி:10 1835/2
நீட்சி ஓக்கமோடு அகலம் நினைய நின்று எங்கணும் நோக்கி – நீலகேசி:2 151/1
மேல்


அகலமும் (3)

கல்வியது அகலமும் காட்சிக்கு இனிமையும் – உதயணகுமார:4 216/1
தீவினது அகலமும் சிந்து வட்டமும் – சூளாமணி:5 388/2
நின்றன தம்தம் அகலமும் நீளமும் பெற்றனவாய் – நீலகேசி:6 713/2
மேல்


அகலா (1)

புறவுண்டு அகலா அமிர்தம் புணர்வார் – சூளாமணி:8 1083/2
மேல்


அகலாது (1)

அணங்கி அகலாது உழை நிற்கும் ஆணை உடைய அடல் வேந்தே – சூளாமணி:9 1479/2
மேல்


அகலாமை (1)

யாதானும் இவர் அடக்கம் இவள் அல்குல் அகலாமை அறிந்து செய்தார் – சூளாமணி:9 1538/4
மேல்


அகலாரே (1)

தார் தங்கு வரை மார்ப தம் உருவின் அகலாரே – சூளாமணி:11 2054/4
மேல்


அகலும் (2)

பறைந்து நாம் பற்றப்பற்ற பற்று விட்டு அகலும் ஆகில் – சூளாமணி:11 1848/3
கொள்ளி மலையும் கொடிபடு கூறையும் அகலும்
பள்ளி மாறிய பாடையும் எலும்புமே பரந்து – நீலகேசி:1 30/2,3
மேல்


அகலுமாறு (1)

எங்கண் இடர் அகலுமாறு இ நிலைமை எய்தி இருள் உலகம் நீக்கும் அருள் தருக நீ என்று – சூளாமணி:11 1912/3
மேல்


அகலுமோ (1)

ஆவி கொண்டு இவளை கைவிட்டு அகலுமோ என்று தத்தம் – சூளாமணி:4 167/3
மேல்


அகலுற (1)

கண்டு அகலுற வரு கழிய மூப்பு இது – யசோதர:2 80/2
மேல்


அகவ (1)

மணி மிடற்றினால் அகவ அனங்கனையும் அனல்விக்கும் அளியம் மாலை – சூளாமணி:8 1034/4
மேல்


அகவி (1)

யாழ் அகவி மணி வண்டும் அணி ஞிமிறு மதுகரமும் இசைப்ப செய்ய – சூளாமணி:9 1528/2
மேல்


அகவை (1)

இறைவி கோட்டத்துள் ஈர்_இரு திங்களது அகவை
உறையுள் ஆக அ உறை அரும் காட்டகத்து உறைவான் – நீலகேசி:1 33/1,2
மேல்


அகவையில் (1)

திங்கள் நாள் அகவையில் திவிட்டன் ஆங்கு ஒரு – சூளாமணி:5 409/3
மேல்


அகழ் (3)

அந்துளும் அகழ் அங்கணத்தூடுமாய் – யசோதர:3 169/3
அம் சுடர் இஞ்சி ஆங்கு ஓர் அகழ் அணிந்து அலர்ந்த தோற்றம் – சூளாமணி:2 38/3
தச்சன் அஞ்சி சார் அகழ் கள்வன் என்கின்ற தன்மையினாய் – நீலகேசி:5 510/4
மேல்


அகழ்ந்து (1)

அலங்கலான் எடுத்திட அகழ்ந்து எழுந்த அ – சூளாமணி:9 1514/3
மேல்


அகழுநன் (1)

பொருள்_உடையார் பொருள் கொள்வான் அகழுநன் போன்று இலையோ – நீலகேசி:5 514/2
மேல்


அகற்ற (1)

தருசகராசன் கேட்டு தளர அ புறத்து அகற்ற
உருமண்ணுவா மனத்தில் உபாயத்தில் உடைப்பன் என்றான் – உதயணகுமார:3 165/3,4
மேல்


அகற்றல் (1)

எண்ணலும் தகுவது அன்றால் இவன் பணி அகற்றல் ஆற்றா – சூளாமணி:5 348/2
மேல்


அகற்றி (5)

தீங்கு எலாம் அகற்றி நின்ற சித்தரே செல்லல் தீர்ப்பார் – யசோதர:1 52/4
வெம் சுடர் எஃகம் ஒன்றின் வேந்து கண் அகற்றி நின்ற – சூளாமணி:3 101/3
நொவ் வகை வினை பகை அகற்றி நூல் நெறி – சூளாமணி:11 1888/1
காதலரில் பிழையாராய் கள் ஊன் தேன் கடிந்து அகற்றி
ஈதலோடு இல் இருக்கும் இளம் பிடியர் முதலாயார் – சூளாமணி:11 2047/1,2
முருக்கிய உருவு வேட்கை முனைப்புலம் அகற்றி முற்றி – சூளாமணி:12 2114/3
மேல்


அகற்றினன் (1)

சமத்தினில் அகற்றினன் சாலவும் பாஞ்சாலனும் – உதயணகுமார:3 180/2
மேல்


அகற்று (1)

திரு முடி அரசரை திறத்தினால் அகற்று என – உதயணகுமார:3 179/3
மேல்


அகற்றுக (1)

அளந்து அறிவு அரிய சீரோற்கு ஐயம் ஈது அகற்றுக என்று ஆங்கு – சூளாமணி:6 530/3
மேல்


அகற்றுதற்கு (1)

ஆய்விடின் உணரின் அஃது ஆம் வினை அகற்றுதற்கு அரியது என்றாள் – நீலகேசி:9 842/4
மேல்


அகற்றும் (3)

அவ்வியம் அகற்றும் தொல்_ஆசிரியர் எம் அல்லல் தீர்ப்பார் – யசோதர:1 54/4
அலந்தவர் அழி பசி அகற்றும் வாயிலும் – சூளாமணி:5 396/1
காந்தள் அம் கள் கமழ் குலையால் களி வண்டு களிறு அகற்றும் கலிங்கநாடன் – சூளாமணி:10 1818/1
மேல்


அகன் (5)

செரு உடையவர் அகன் செல்வ மார்பகம் – சூளாமணி:9 1415/2
எண் அகன் புகழினாரை எழில் ஒளி துளும்ப ஆட்டி – சூளாமணி:10 1829/3
ஆதி_அலாத அகன் தடுமாற்றமும் – நீலகேசி:5 572/1
மறிந்தான் அகன் தடுமாற்றத்து அகத்து எனின் மாண்பு_உணர்ந்தாய் – நீலகேசி:6 682/3
உண்டு எனின் இல்லை அகன் தடுமாற்றம் உலப்பு_இன்மை போல் – நீலகேசி:6 716/4
மேல்


அகன்ற (8)

படம் கடந்து அகன்ற அல்குல் பாவையே புணை-அது ஆக – யசோதர:2 92/3
மல் மலர்ந்து அகன்ற மார்ப மற்று அதன் பயனும் கேள்மோ – சூளாமணி:3 107/1
மஞ்சி நின்று அகன்ற சாகை மலரிடை வடிவு காட்டும் – சூளாமணி:5 275/2
ஆயின் மற்று அதன் அரு வரைப்பிலம் என அகன்ற
வாயை போழ்ந்து உடல் இரு பிளப்பா வகுத்திடுவன் – சூளாமணி:7 707/1,2
காதலார் அகன்ற போழ்தில் கற்பு உடை மகளிர் போல – சூளாமணி:8 1029/1
கரும் கல் ஒன்று அகன்ற மேலால் கவித்தது கவித்தலோடும் – சூளாமணி:9 1432/2
கார் இருள் அகன்ற போழ்தில் கமலினி என்னும் செல்விக்கு – சூளாமணி:9 1549/1
தேம் துணர் அகன்ற தெள் நீர் திரு மணி உருவ வாவி – சூளாமணி:10 1670/3
மேல்


அகன்றவர் (1)

அண்ணியர் அகன்றவர் திறத்தும் ஆணையான் – சூளாமணி:2 52/2
மேல்


அகன்றன (1)

ஐயென அகன்றன அணைந்தனர் கனிந்தார் – சூளாமணி:11 2032/3
மேல்


அகன்றனன் (1)

இன்புறும் மனைவி காதல் இயல்புடன் அகன்றனன் – உதயணகுமார:2 146/4
மேல்


அகன்றாய் (1)

அறவி பணி பண அரங்கத்து அமர்ந்தாய் நீயே ஐங்கணை வில் மன்மதனை அகன்றாய் நீயே – நாககுமார:1 16/3
மேல்


அகன்று (5)

உஞ்சை நகர் விட்டு அகன்று உதயணகுமாரனும் – உதயணகுமார:2 121/1
அவ்வியம் அகன்று அருள் சுரந்து உயிர் வளர்க்கும் – யசோதர:5 272/2
ஆதி அந்து அகன்று நின்ற அடிகளே சரணம் கண்டாய் – சூளாமணி:4 200/3
குடங்கையின் அகன்று நீண்டு குவளையின் பிணையல் செற்று – சூளாமணி:10 1625/1
எத்துணையும் அகன்று ஐந்து_நூறாம் புகை உயர்ந்து – நீலகேசி:6 712/2
மேல்


அகன்றோய் (1)

அல்லல் பிறவி அகன்றோய் நீ ஆசை வெம் வேர் அறுத்தோய் நீ – நீலகேசி:1 138/1
மேல்


அகாரணமாய் (1)

அருவாய் அகாரணமாய் அவ்வியத்தம் – நீலகேசி:7 752/1
மேல்


அகில் (27)

ஆனை-தன் நிலை கண்டு எய்தி அகில் இடும் புகையும் மூட்டி – உதயணகுமார:1 85/1
அகில் எழு கொழும் புகை மஞ்சின் ஆடவும் – சூளாமணி:2 41/1
அம் சுடர் அகில் புகை அளைந்து தேன் அளாய் – சூளாமணி:3 86/2
கொண்டு அமர்ந்து அகில் புகை கழுமி கோதை வாய் – சூளாமணி:5 379/1
ஆவி கொள் அகில் புகையுள் விம்மி அவர் ஒண் கண் – சூளாமணி:6 455/2
கண் திரள் முத்தொடு காழ் அகில் அம் துகில் – சூளாமணி:7 664/3
வெண் கதிர் முத்து அகில் வேழ மருப்பொடு – சூளாமணி:7 665/1
ஆடு இணர் கொடி படர் அகில் பொதும்பு அயல் பொலிந்த – சூளாமணி:7 794/1
கண் நிலாம் பதாகை சேர்த்தி காழ் அகில் கழுமவிட்டார் – சூளாமணி:8 839/4
ஆய் கதிர் சால வாயில் அகில் அயாவுயிர்த்த ஆவி – சூளாமணி:8 854/2
வாவி அகில் நாறும் மணி வாயில் அவை நீங்கி – சூளாமணி:8 862/2
பெயரும் தெள் திரை பிறங்கலுள் பிணங்கிய பெரு வரை அகில் தேக்கி – சூளாமணி:8 879/2
அம் பொன் ஆடரங்கும் அகில் சேக்கையும் – சூளாமணி:8 895/3
மங்குல் ஆய் விசும்பு மூட அகில் புகை மயங்க மாட்டி – சூளாமணி:8 923/3
அகில் இடு நுழை புகை அவை கமழ்வன எனின் – சூளாமணி:8 946/3
அகில் இடு நுழை புகை அவர் புகழ் அதுவே – சூளாமணி:8 946/4
கணம் கெழு கவரிகள் கலந்து காழ் அகில்
அணங்கு இவர் நாவி கால் அளைந்து நாறலால் – சூளாமணி:8 954/1,2
நெய் பருகு கொழும் சுடரின் அகில் ஆவியிடை நுழைந்து நிழல் கால் சீப்ப – சூளாமணி:8 1033/2
அகில் ஆர் புகை ஆவி அடுத்தமையால் – சூளாமணி:8 1078/2
அணி கொண்டு அலர்ந்த வன மாலை சூடி அகில் ஆவி குஞ்சி கமழ – சூளாமணி:9 1327/2
நான மண்ணி அகில் தேக்கி நாவி கமழும் எழில் ஆகம் – சூளாமணி:9 1474/3
அம் பொன் செய் மலரினாலும் அகில் புகை ஆவியாலும் – சூளாமணி:9 1541/2
அங்கு உலாம் கொடியினாலும் அகில் புகையாலும் எங்கும் – சூளாமணி:9 1544/1
எழில் அகில் ஆவி போர்ப்ப இரு விசும்பு இருண்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1700/4
இன் அகில் அமளி மேலால் இளம் முலை தடத்து மூழ்க – சூளாமணி:10 1832/2
கழுமிய காழ் அகில் ஆவி காமரு – சூளாமணி:11 1872/1
அகில் புகை அளாவியும் அணி கொள் வீதியில் – நீலகேசி:1 26/1
மேல்


அகிலும் (2)

விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி – சூளாமணி:8 1036/2
காழ் அகிலும் நறும் சாந்தும் கடி வாச பூம் பொடியும் கமழ்ந்து கைபோய் – சூளாமணி:9 1528/3
மேல்


அகைப்பர் (1)

கழு பல ஏற்றி அகைப்பர் கடிதே – சூளாமணி:11 1939/3
மேல்


அங்க (4)

அங்க நூல் ஆதி யாவும் அரில்_தப தெரிந்து தீமை – யசோதர:1 55/1
அங்க பூ ஆதி மெய்ந்நூல் அமிழ்து அகப்படுத்து அடைந்த – யசோதர:1 55/3
அங்க பூவம்-அது அ/றைந்தாய் அறிவர்-தம் அறிவர்க்கும் அறிவா – நீலகேசி:2 157/4
பொன் அம் செய் பத்து அங்க புகை ஊட்டி கைசெய்து – நீலகேசி:4 270/2
மேல்


அங்கண் (5)

அங்கண் அயிராவணம் இரண்டு உடன் எடுத்த – சூளாமணி:8 1088/1
செரு அங்கண் விளைந்த போழ்தில் காட்டுதும் தெருட்டி என்பார் – சூளாமணி:9 1191/4
அங்கண் மலைகின்ற உளவேல் அவையும் ஒத்தார் – சூளாமணி:9 1289/4
தேர்த்து அங்கண் ஒளி பரப்ப செல் பொழுதும் தம் உலகில் – சூளாமணி:11 2054/2
உண்டு அங்கண் நின்ற உயிர்க்கு ஆக உரைப்பது ஒக்கும் – நீலகேசி:4 415/3
மேல்


அங்கணத்தூடுமாய் (1)

அந்துளும் அகழ் அங்கணத்தூடுமாய்
சந்திரம்மதி நாய் தளர்கின்றதே – யசோதர:3 169/3,4
மேல்


அங்கணம் (1)

அழுகு பூசு-மின் அங்கணம் ஆடு-மின் – நீலகேசி:5 561/1
மேல்


அங்கணார்க்கு (1)

அங்கணார்க்கு நம் உலகினை அளப்ப ஒத்து உள அவை அறியுங்கால் – சூளாமணி:8 876/4
மேல்


அங்கதம் (1)

மெய் நவின்று இலங்கும் செம்பொன் அங்கதம் விளைந்த பேரான் – சூளாமணி:8 836/4
மேல்


அங்கதன் (1)

தன் நிகர் இகந்தவன் அங்கதன் எனும் பேர் – சூளாமணி:6 444/3
மேல்


அங்கநாடு (1)

அங்கநாடு உடையவர் கோன் அவ் இருந்தான் இவ் இருந்தான் அவந்தி கோமான் – சூளாமணி:10 1819/1
மேல்


அங்கபூ (1)

அங்கபூ ஆதி நூலுள் அரிப்பு அற தெளிந்த நெஞ்சில் – நாககுமார:1 2/2
மேல்


அங்கம் (4)

பத்து வகை ஊற்று அடைத்து பயின்ற அங்கம் பத்தொன்றும் – உதயணகுமார:6 364/2
வரு சிலை இருபத்தைந்தின் வந்துறும் அங்கம் எல்லாம் – யசோதர:1 40/2
அங்கம் இருமூன்றும் மறை நான்கு அலகு_இல் கற்பம் – சூளாமணி:8 1105/1
அங்கம் பயந்தான் அறைந்த சுத கடலுள் – நீலகேசி:6 660/1
மேல்


அங்கமும் (1)

வேதமும் அங்கமும் விச்சைகள் நிலைமையும் வேண்டுநர்கட்கு – நீலகேசி:9 824/2
மேல்


அங்கயற்கண்ணி-தானும் (1)

அங்கயற்கண்ணி-தானும் ஆர் அழல் வீந்தாள்_அல்லள் – உதயணகுமார:4 192/2
மேல்


அங்கராக (1)

அங்கராக துகளும் பாய்ந்து அந்தி வானம் அடைந்ததுவே – சூளாமணி:10 1750/4
மேல்


அங்கராகம் (4)

அங்கராகம் அளாய் அர_மங்கையர் – சூளாமணி:4 124/3
அங்கராகம் அங்கு அணிந்து அலர்ந்த ஆர மார்பினான் – சூளாமணி:4 138/4
அங்கராகம் அணிந்ததை அன்றியும் – சூளாமணி:4 155/2
அங்கராகம் வீற்றிருந்து அணிந்த ஆரம் மாகுலாய் – சூளாமணி:6 488/2
மேல்


அங்காக்கும் (1)

அங்கி போல வீழ்ந்து அலறி நின்று உலறி அங்காக்கும்
எங்கும் தான் என எரி கொள்ளி வளை என திரியும் – நீலகேசி:1 52/3,4
மேல்


அங்காடி (1)

அங்காடி பண்ட ஊன் தின்ன அறம்_உரைத்தார்க்கு – நீலகேசி:5 470/1
மேல்


அங்காரவேகன் (2)

அரசன் அங்காரவேகன் அதனை கேட்டு அழன்று சொல்வான் – சூளாமணி:9 1177/2
அஃதே அஃதே அங்காரவேகன் ஆங்கு ஓர் அயில் வாளால் – சூளாமணி:9 1336/1
மேல்


அங்கி (3)

ஐயென அங்கி தோன்றி அதனையும் எரிக்கலுற்றது – யசோதர:4 236/3
ஊறு அங்கி உரு உரு செய்தாலும் உவந்து ஒழிபவால் – நீலகேசி:1 38/2
அங்கி போல வீழ்ந்து அலறி நின்று உலறி அங்காக்கும் – நீலகேசி:1 52/3
மேல்


அங்கு (138)

அங்கு உள தேசம் எல்லாம் அடிப்படுத்து இனிது இருந்தார் – உதயணகுமார:1 26/4
அங்கு அ நூலின் அறிந்தவர் கேட்டனன் – உதயணகுமார:1 62/4
அன்பு உறும் அடிசில் உண்டே அற்றை நாள் அங்கு இருந்தார் – உதயணகுமார:1 120/1
மருவி அங்கு இருக்கும் ஓர் நாள் மகதவன் தங்கை-தானும் – உதயணகுமார:3 156/4
யூகி அங்கு உஞ்சை-தன்னை உற்று அரும் சிறைவிடுக்க – உதயணகுமார:3 161/2
செல்க என விடுத்தர செல்வன் அங்கு போந்தனன் – உதயணகுமார:3 177/3
அங்கு வந்து அ அண்ணலை அடி வணங்கி கூடினர் – உதயணகுமார:3 178/3
பால் அங்கு ஓர் பிறையாம் படா வெம் முலை – உதயணகுமார:4 218/3
புதரின் மண்டபம் புக்கு அங்கு இருந்தனள் – உதயணகுமார:5 262/4
உற்று உடன் புணர்ந்து இன்பத்து உவகையுள் அழுந்தி அங்கு
செற்றவர் செகுத்து செங்கோல் செலவிய காலத்து அன்றே – நாககுமார:1 10/3,4
அங்கு அவர் தம்முளே அறிந்து ஒருவன் சொலும் – நாககுமார:3 88/2
அங்கு நின்று அண்ணல் போந்து அதிசயம் கேட்ப வேடன் – நாககுமார:3 96/1
குங்குமம் அணிந்த மார்பன் குமரன் கேட்டு அங்கு சென்றான் – நாககுமார:3 96/3
அங்கு உள இயக்கி வந்து அடி பணிந்து இனிது சொல்வாள் – நாககுமார:3 96/4
நினைவன் யான் அங்கு வா என் நீங்கி நல் குமரன் வந்து – நாககுமார:3 97/3
அங்கு சென்று அ அண்ணலும் அவளை வென்று கொண்டனன் – நாககுமார:4 133/1
அங்கு அதற்கு காரணம் யான் அறியேன் என்றனன் – நாககுமார:4 134/4
அங்கு ஐந்து பல்லம் ஆயுள் அமரனாய் சுகித்துவிட்டு – நாககுமார:5 150/1
அங்கு அதற்கு அழுங்கல் என்னை அது நமது அன்று என்று அன்றோ – யசோதர:1 32/3
ஊடல் அங்கு இனிய மின்னின் ஒல்கிய மகளிர் ஆடும் – யசோதர:2 88/3
அங்கு அவள் அகத்து செய்கை அறிந்தனள்_அல்லளே போல் – யசோதர:2 99/1
அங்கு அவர் அமர்ந்தது எல்லாம் அமர்ந்து அருள் பெருகி நின்றான் – சூளாமணி:2 68/2
அங்கு அவன் கண் கழூஉ அருளி செய்தனன் – சூளாமணி:3 88/3
இன்னணம் பலரும் ஏத்த இனிதின் அங்கு இருந்த வேந்தன் – சூளாமணி:3 102/1
அங்கராகம் அங்கு அணிந்து அலர்ந்த ஆர மார்பினான் – சூளாமணி:4 138/4
அங்கு அவன் மொழிந்த பின்னை அவனையும் அமைதி கூறி – சூளாமணி:5 347/2
அங்கு அவர் அரிசனம் அழித்த சேற்றினும் – சூளாமணி:5 367/3
அங்கு அலர் கேள்வியான் ஆசிகூறினான் – சூளாமணி:5 378/4
ஆடை கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது அங்கு அடைப்பை தன் – சூளாமணி:6 467/1
அங்கு அவன் அரசு வேண்டான் அற கடல் படைத்த நாதன் – சூளாமணி:6 538/1
இச்சை அங்கு உரைப்ப கேட்டு ஆங்கு இமையவர் இயற்கை எய்தும் – சூளாமணி:6 548/1
அங்கு அவர் வழிக்-கண் தோன்றி அகல் இடம் வணங்க நின்ற – சூளாமணி:6 561/3
அடுத்து எரி அலர்ந்த செம்பொன் அணி மணி முடியினான் அங்கு
எடுத்து உரை கெடாத முன்னம் கேசரன் இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:6 562/3,4
அற்றைநாள் அங்கு தாழ்ப்பித்து அகல் நகர் செல்வம் தன்னோடு – சூளாமணி:6 571/1
அங்கு வேந்தனை அணைந்த வாயிலும் – சூளாமணி:7 578/2
அங்கு வந்ததும் அவர்கள் சொற்றதும் – சூளாமணி:7 585/4
ஆதலால் தமர் பிறர்கள் ஆவது அங்கு
ஓதில் ஆர் அவர்க்குள் அஃது இல்லையே – சூளாமணி:7 597/3,4
நங்கை அங்கு அவன் நலத்திற்கு ஒப்பவள் – சூளாமணி:7 604/1
குறையில் கொற்றவ குற்றம் அங்கு இல்லையே – சூளாமணி:7 648/4
இடிந்து போயின இறுவரை துறுகல் அங்கு உடனே – சூளாமணி:7 712/3
ஆளி மொய்ம்பன் அங்கு ஆர்த்தனன் உடைந்தது அ அரியே – சூளாமணி:7 713/4
கழல் அங்கு ஆர்த்தில காள்களும் நிலம் உறா முடங்கா – சூளாமணி:7 715/1
இரிந்தது ஆயிடை இருள் நின்று அங்கு எழுந்தது அ அரியே – சூளாமணி:7 721/4
ஆளி மொய்ம்ப அங்கு அகல் இலை அலரொடும் கிழிய – சூளாமணி:7 730/3
அங்கு அ வெம் கடம் கடந்து அலங்கு தார் இலங்கு பூண் – சூளாமணி:7 786/1
யானும் அங்கு இவனொடும் அடிகள் ஏகினேன் – சூளாமணி:7 825/1
அங்கு அதன் பாக தீரத்து அருகு எலாம் அணிவித்திட்டான் – சூளாமணி:8 930/4
இன் இசை குழை வில் வீச இனிதின் அங்கு இருந்த நங்கை – சூளாமணி:8 997/3
அங்கு அவள் குறிப்பு நோக்கி அமுதமாபிரபை என்னும் – சூளாமணி:8 1004/1
அங்கு ஒளி விசும்பில் தோன்றி அந்தி வான் அகட்டு கொண்ட – சூளாமணி:8 1031/1
சுருங்கை அங்கு அவிழ்ந்து என தோன்றும் மீன் குழாம் – சூளாமணி:8 1043/2
அங்கு ஒளி முகிழ் நகை அரும்பும் ஆதலால் – சூளாமணி:8 1044/2
முரைசு அங்கு ஒலியோடு முழங்கி எழ – சூளாமணி:8 1076/2
அரைசு அங்கு ஒலியோடு எழ ஆர்த்தனவே – சூளாமணி:8 1076/4
அகல் வானிடை அங்கு இழி வானவரும் – சூளாமணி:8 1080/1
அங்கு ஒலி விசும்பினவர் தந்த அணி சேர்த்தி – சூளாமணி:8 1093/2
அங்கு அது புகுந்து அழல் வளர்க்கிய அமைந்தார் – சூளாமணி:8 1094/4
அங்கு முன் வளர்த்த அழலே கடவுளாக – சூளாமணி:8 1099/1
அந்தணனும் அங்கு அழல் அமைத்து மிக வேட்டான் – சூளாமணி:8 1101/3
அரியது அங்கு என்னை என்னை என அரிகேது சொன்ன – சூளாமணி:9 1138/3
தமருள் அங்கு ஒருவன் வந்து சக்கிரவாளம்-தன்னுள் – சூளாமணி:9 1145/3
ஆதலால் எங்களால் அங்கு ஆவது ஒன்று இல்லை ஆயில் – சூளாமணி:9 1170/1
உரை செறிந்து அங்கு பட்ட சூழ்ச்சியும் உணர்ந்து போந்தேன் – சூளாமணி:9 1174/4
ஓவுதல் இன்றி ஓதி வைத்தது அங்கு ஒருவன் என்றான் – சூளாமணி:9 1179/4
தோளும் அங்கு இட வயின் துடித்த வீரர் கை – சூளாமணி:9 1218/3
என்னவர் அறிவும் அங்கு இடைபுகா வகை – சூளாமணி:9 1278/2
அங்கு அவன் மொழிந்த மொழி கேட்டலும் அருக்கன் – சூளாமணி:9 1284/1
பட்டுப்போய் உருண்டான் அவருள் அங்கு ஒருத்தன் பரு வரை கரியது ஒன்று அனையான் – சூளாமணி:9 1325/2
கரி தாங்கள் ஆன கழல் மன்னர் ஏறு வரும் அங்கு ஒர் காளை கடிதே – சூளாமணி:9 1326/4
பொருவர் என்னப்படுவார் அங்கு ஒருவர் போந்து பொர ஒருவர் – சூளாமணி:9 1339/3
ஒருவனை ஒருவன் அங்கு அஞ்சி ஓடுமேல் – சூளாமணி:9 1380/3
அனல்படு மனத்தன் அங்கு ஒருவன் ஆயினான் – சூளாமணி:9 1418/4
தாங்கார் புரண்டு தலை தடுமாறாய் கிடந்து அங்கு
ஏங்கினார் எத்துணை ஓர் போழ்தும் அங்கு அழிந்து எழுந்து – சூளாமணி:9 1472/2,3
ஏங்கினார் எத்துணை ஓர் போழ்தும் அங்கு அழிந்து எழுந்து – சூளாமணி:9 1472/3
அங்கு உலாம் கொடியினாலும் அகில் புகையாலும் எங்கும் – சூளாமணி:9 1544/1
அங்கு ஒளி விளக்கினாலும் அணிகல சுடரினாலும் – சூளாமணி:9 1548/1
தெவ்வர் அங்கு இன்மையாலும் திசையினில் வணக்கற்பால – சூளாமணி:9 1552/1
அன்று அவன் கைத்தலம் பிடித்து அங்கு யாவதும் – சூளாமணி:10 1595/2
காதலனும் அங்கு உரிய கட்டுரை மறந்திட்டு – சூளாமணி:10 1609/3
ஓதநீர்_வண்ணன் அங்கு ஓர் உபாயத்தால் ஒளிக்கலுற்றான் – சூளாமணி:10 1629/4
இடி கலந்து இருளும் அங்கு இயற்றப்பட்டதே – சூளாமணி:10 1682/4
அங்கு உலாய் இருளை நீக்கும் ஆயிரம் கதிரினானும் – சூளாமணி:10 1709/3
அஞ்சன_வண்ணன் அங்கு அருளும் ஆயிடை – சூளாமணி:10 1723/2
நின்று அகம் சுடர்தரும் நிதியின் நீத்தம் அங்கு
அன்று அவற்கு அருளினன் அரச செல்வமோடு – சூளாமணி:10 1737/2,3
அல்குல் மேல் இனிதின் அங்கு இருவி ஆயிடை – சூளாமணி:10 1761/2
ஆலி அங்கு அதிர் கொள அதிர்ந்து அறைந்தவே – சூளாமணி:10 1763/4
அங்கு அதற்கு ஐந்து கோல் அளவின் ஆடரங்கு – சூளாமணி:10 1777/1
அங்கு ஒலித்து எழுந்தன அரசர் தோன்றினார் – சூளாமணி:10 1783/4
அங்கு ஆர அலர் கதிர மணி சுடரும் அரியணை மேல் அமர்ந்து தோன்றி – சூளாமணி:10 1802/1
அங்கு அவவர் வள நகரும் குல வரவும் அவயவமும் அறையும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1822/1
ஆர்த்தது அங்கு அரவ தானை ஆலித்த முரசும் சங்கும் – சூளாமணி:10 1826/1
அங்கு எழு மதியம்-தன் மேல் அரும்பியாங்கு அணிந்த அன்றே – சூளாமணி:10 1831/4
ஆலி அங்கு அசைப்பன ஆலவட்டமும் – சூளாமணி:11 1884/2
அழுகல் உடம்பு இவை அங்கு நிறைந்தால் – சூளாமணி:11 1928/2
அங்கு மகிழ்ந்தாளவள் இவள் காண் என – சூளாமணி:11 1932/2
அறிவர் அறைந்தாங்கு அறைந்தனன் தான் அங்கு
உறைவு_இலன் ஏற்பவற்கு ஏற்ற குணனே – சூளாமணி:11 1994/3,4
அங்கு இருவர் தம்பதிகள் செய்கையை அறைந்தால் – சூளாமணி:11 2025/1
அங்கு அவர்கள் நாள் இடை கழித்து அமிர்து அயின்றால் – சூளாமணி:11 2034/2
அங்கு வெம் கனலினுள் – நீலகேசி:1 100/1
சொற்றி யாவதும் கேளாய் சுதம் நயம் துணிவும் அங்கு உரைத்தி – நீலகேசி:2 160/1
அங்கு இருவர் உளர் அன்றோ அற போக்கி போவார் என்று – நீலகேசி:2 189/1
அங்கு இருவர் உளர் எனினும் அவரின் முன் அவையீரே – நீலகேசி:2 189/3
யானையுள் அரசு எங்கு உளது அங்கு எலாம் – நீலகேசி:2 220/1
யான் செயும் பொருள் என்று அங்கு ஒர் ஏகாந்தன் – நீலகேசி:2 224/1
நின்று நீல ஐம்பால் பெயராளும் அங்கு
ஒன்று பல் வகை ஓத்துரை கேட்டனள் – நீலகேசி:3 236/3,4
தாங்களும் உரைக்கில்லார் தலை சாய்த்து அங்கு இருந்தார் – நீலகேசி:4 271/2
உள் நன்மை தவம் என்று அங்கு உறுப்பு எல்லாம் மறைக்கின்றாய் – நீலகேசி:4 275/1
அருவு ஆதலால் அடங்கும் உணர்வு-தான் அங்கு என்னில் – நீலகேசி:4 302/1
பெரு வாதம் அங்கு இல்லை பெற்றி ஒன்று அறியாத – நீலகேசி:4 302/2
பிறிது ஒன்று பேதுறும் அங்கு என்பதூஉம் பெரும் பேதாய் – நீலகேசி:4 306/2
ஒன்று அங்கு நின்ற பொருள் உள்ளது ஏலாது என உரைத்தான் – நீலகேசி:4 379/4
பூட்டினம் உரைத்த அக்கால் போந்தது அங்கு என்னை என்றான் – நீலகேசி:4 424/4
புந்தியால் அங்கு ஓர் புற்கலன் உளன் என புணர்த்தும் – நீலகேசி:5 478/3
போதியால் அங்கு ஓர் புற்கலன் உளன் என புணர்ப்பும் – நீலகேசி:5 480/3
நவை ஆர் உயிர் நாட்டில் அங்கு ஆட்டம் இலை – நீலகேசி:5 493/2
உண்டு அங்கு ஒரு குணி ஆங்கு அவை-தாம் குணம் ஆகும் அன்றேல் – நீலகேசி:5 495/2
விண்டு அங்கு அவையவை வேறு உளது ஆதலும் வேண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:5 495/3
பண்டு அங்கு நீ சொன்ன முட்டியில் பஞ்சாங்குலிகளும் போல் – நீலகேசி:5 495/4
பூட்டல் அங்கு ஓர் பொருள்_இன்மை வேண்டியும் – நீலகேசி:5 533/2
தூவென மும்மையே தோற்றி தொழான் அங்கு ஓர் – நீலகேசி:5 542/3
புத்தனீர் உரைத்தீர் அங்கு ஓர் புற்கலன் – நீலகேசி:5 543/3
பட்டிலன் பகையால் எய்து பாவம் அங்கு
ஒட்டி நீ அ உயிர் கொலையால் என்னில் – நீலகேசி:5 545/1,2
கோது_இல் அங்கு ஓர் குறி உயிரே கொள்ளின் நும் கோள் அழிவாம் அ – நீலகேசி:5 567/2
பீசம் எனப்பட்டது எட்டே பிறிது அங்கு ஒன்று – நீலகேசி:5 579/1
உணர்வது அங்கு உண்மையும் ஒட்டுவை ஆயின் – நீலகேசி:5 639/2
முயல் பிறவி மேயினீர் முன் செய்தான் அங்கு ஓர் – நீலகேசி:5 649/3
ஓதிய எல்லாம் ஒருவனின் அங்கு ஒரு – நீலகேசி:7 767/1
நெறி எனப்படுவது நின்ற மெய்ம்மை அங்கு
அறிதலுக்கு அரியன ஆறு சொற்பொருள் – நீலகேசி:8 785/1,2
முன்னம் அங்கு இருந்த ஓர் முதுமகன் அவை-தன் முறைமையினே – நீலகேசி:9 825/4
யார் அது செய்தவர் அறியில் இங்கு உரை எனில் அங்கு ஒருவன் – நீலகேசி:9 829/1
வீட்டின் அங்கு இடல் இன்றி வினை நிலை நுமக்கு அறிவு அரியது போல் – நீலகேசி:9 838/2
அறம் பல செய்தவர்க்கு அல்லது அங்கு அவர்களுக்கு ஆகும் என்றால் – நீலகேசி:9 839/2
உண்பவர்க்கு அல்லது அங்கு அவர்களுக்கு ஆம் என உரைக்குநர் யார் – நீலகேசி:9 840/2
வேத வாதம் வெளிறு செய்தாள் அங்கு ஓர் – நீலகேசி:10 854/1
புலவர் ஆவது அன்றோ அங்கு போந்ததே – நீலகேசி:10 859/4
அறைந்த பூதங்கள் ஐந்தும் அங்கு இல் எனின் – நீலகேசி:10 876/3
தொழுவிப்பான் அங்கு ஓர் தோன்றலும் தோன்றுமே – நீலகேசி:10 883/4
சுட்டினாள் அங்கு தோற்றமும் நோக்கு என – நீலகேசி:10 888/3
மேல்


அங்குரம்-தன்-கண்ணும் (1)

அங்குரம்-தன்-கண்ணும் செல்லாது அரக்கொடு – நீலகேசி:5 583/1
மேல்


அங்குலி (1)

அங்குலி அயங்கம் பாகம் அணு முறை பெருகி மேன்மேல் – யசோதர:1 38/1
மேல்


அங்குலிமாரனை (1)

அங்குலிமாரனை ஆதன் மற்று என்னாய் – நீலகேசி:5 583/4
மேல்


அங்குறு (1)

அங்குறு பஞ்சமியின் அனசன நோன்பு கொண்டு – நாககுமார:5 151/3
மேல்


அங்கே (1)

ஓட்டினாள் நிறையும் கண்ணும் உள்ளமும் களித்தது அங்கே
பாட்டினால் என்னை போக பான்மையே பலித்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1824/3,4
மேல்


அங்கை (4)

அங்கை உள்ளன ஐயற்கு ஆதலால் – சூளாமணி:3 114/2
அங்கை ஏந்தும் என்று அறையல் வேண்டுமே – சூளாமணி:3 114/4
அடிகள் முன் அடித்தியாரால் அங்கை நீர் குளிர ஊட்டி – சூளாமணி:10 1563/1
வண்டு ஆயும் கோதாய் வரை நெல்லியின் காயது அங்கை
உண்டாய போதே உறையூர் அகத்து இல்லை என்பாய் – நீலகேசி:4 398/1,2
மேல்


அங்கையால் (4)

அலங்கல் வேலினான் அங்கையால் அவற்கு – சூளாமணி:7 574/3
அங்கையால் திருத்தி மாமன் அடிகளை பணிக என்று – சூளாமணி:8 985/2
பாய்ந்தன பவழ செம் கேழ் அங்கையால் படுத்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1676/2
அங்கையால் அணி நுதல் அரும்பு நீர் துடைத்து – சூளாமணி:10 1759/2
மேல்


அங்கையில் (1)

செம் மலர் அங்கையில் செறிய புல்லினான் – சூளாமணி:8 959/4
மேல்


அங்கையின் (4)

அங்கையின் அயில் படையர் ஆண்_உடையர் பூணர் – சூளாமணி:8 861/1
அங்கையின் அணங்கின் அணி மெல் விரல் பிடித்து – சூளாமணி:8 1102/2
அயில் இடை பகழி வாள் கண் அங்கையின் மறைத்து நிற்பார் – சூளாமணி:10 1641/4
அங்கையின் நோன் புணை தழுவி ஆடியும் – சூளாமணி:10 1681/2
மேல்


அச்சம் (5)

பொரு_இல் ஐம்புலம் அடக்கி பொருந்தி அவா அச்சம் மூவிரு – உதயணகுமார:6 363/3
அச்சம்_இல் உலகம் சேர்ந்தான் ஆயிரம் பணத்தினானே – சூளாமணி:6 548/4
அச்சம் இன்றி நிற்பார் அ நிமித்த நூல் – சூளாமணி:7 639/3
அச்சம்_உடையார் அகல்க ஆற்றுபவர் ஏற்க – சூளாமணி:9 1279/1
அன்பு அச்சம் ஆசை உலகோடு இலிங்கு ஆத்தர் ஒப்பும் – நீலகேசி:1 122/2
மேல்


அச்சம்_இல் (1)

அச்சம்_இல் உலகம் சேர்ந்தான் ஆயிரம் பணத்தினானே – சூளாமணி:6 548/4
மேல்


அச்சம்_உடையார் (1)

அச்சம்_உடையார் அகல்க ஆற்றுபவர் ஏற்க – சூளாமணி:9 1279/1
மேல்


அச்சமே (1)

அச்சமே உறுத்து அழிக்குவன் தவம் என அறியேன் – நீலகேசி:1 56/1
மேல்


அச்சமொடு (1)

ஓவினை_இல் பற்று அவலம் அச்சமொடு மற்றும் – நீலகேசி:1 107/3
மேல்


அச்சமோ (1)

ஆடு கொம்பு_அனையவள் உரைக்கும் அச்சமோ பெரிது உடைத்து அடிகள் – நீலகேசி:1 67/3
மேல்


அச்சமோடு (1)

அச்சமோடு உலகம் இன்றே அவிந்தன பொன்றும் என்பார் – சூளாமணி:9 1157/1
மேல்


அச்சுதம் (2)

அமைத்த அச்சுதம் அளவானபடி இன்புற்றார் – உதயணகுமார:6 366/4
அரிய தவம் தரித்து அவளும் அச்சுதம் அடைந்தாள் – நாககுமார:5 158/4
மேல்


அச்சுதர் (1)

அரண் தக வந்து ஏறி பின் ஆரண அச்சுதர் உலகின் – சூளாமணி:11 2062/3
மேல்


அச்சுதன் (1)

ஆரணன் அச்சுதன் சோதமன் அந்தமும் ஆதியுமாய் – நீலகேசி:1 90/1
மேல்


அச்சுவக்கிரீவன் (6)

அன்னவள் புதல்வன் கண்டாய் அச்சுவக்கிரீவன் என்பான் – சூளாமணி:5 296/4
அதிர் கழல் அலங்கல் வேலோய் அச்சுவக்கிரீவன் என்னும் – சூளாமணி:5 297/1
ஆசு_அற அச்சுவக்கிரீவன் ஆவியும் – சூளாமணி:5 402/3
அறை கழல் அரவ தானை அச்சுவக்கிரீவன் என்பான் – சூளாமணி:7 680/1
அச்சுவக்கிரீவன் ஆதி அரசர்கள் அழன்று வெம் போர் – சூளாமணி:9 1189/3
ஆள் வரை அனைய தானை அச்சுவக்கிரீவன் என்னும் – சூளாமணி:9 1194/1
மேல்


அச்சுவக்கிரீவனுக்கு (1)

அச்சுவக்கிரீவனுக்கு இளையர் ஆயினோர் – சூளாமணி:9 1260/1
மேல்


அச்சுவகண்டன் (4)

யானும் கண்டேன் அச்சுவகண்டன் திறம் அஃதே – சூளாமணி:5 309/2
ஆழி கோமான் அச்சுவகண்டன் அவனுக்கே – சூளாமணி:5 314/1
ஆழி ஆள்கின்ற அச்சுவகண்டன் மேல் – சூளாமணி:5 333/1
அண்ணல் அம் களிகொள் யானை அச்சுவகண்டன் மூத்தாற்கு – சூளாமணி:5 348/1
மேல்


அச்சுவகண்டனே (1)

அன்னன் ஆயினன் அச்சுவகண்டனே – சூளாமணி:7 619/4
மேல்


அச்சுவகண்டனோடும் (1)

அரைசர்கள் திகிரி வேந்தன் அச்சுவகண்டனோடும்
திரை செல உரறி ஞாலம் தின்னிய கடல்கள் ஏழும் – சூளாமணி:9 1133/2,3
மேல்


அச்சுவபுரம் (1)

அரு மணி அடுத்த வீதி அச்சுவபுரம் அது ஆளும் – சூளாமணி:5 326/1
மேல்


அச்சேத்திய (1)

அரும் தவ யோகம்-தன்னால் அச்சேத்திய அபேத்தியர்-தம் – நாககுமார:5 166/1
மேல்


அசதி (1)

ஆடியாடி அசதி தொழில் செய்ய – சூளாமணி:10 1567/2
மேல்


அசதியாடி (1)

அரிதினில் வந்தது இன்று என்று அவளுடன் அசதியாடி
விரகினில் விடுத்து மன்னன் வெய்து உயிர்த்தனன் இருந்தான் – யசோதர:2 131/3,4
மேல்


அசதியாடின்றே (1)

அம் கணவர் செய்வ செய்து அசதியாடின்றே
செம் கண் நெடியான் கடி காவில் செய்குன்றே – சூளாமணி:10 1650/3,4
மேல்


அசதியாடினான் (1)

ஐயன்மார் போந்தது என்று அசதியாடினான் – சூளாமணி:9 1384/4
மேல்


அசதியாடு (1)

ஆய் நிழல் துளும்பு அ வானோர் அசதியாடு இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 764/2
மேல்


அசலித (2)

அசைந்த நல் பிடியை கண்டே அசலித மனத்தர் ஆகி – உதயணகுமார:1 114/1
அன்புற அவளும் சொல்ல அசலித மனத்தள் ஆகி – உதயணகுமார:5 260/1
மேல்


அசனி (2)

அடித்தனன் அசனி வீழ அரு வரை நெரிவதே போல் – சூளாமணி:9 1139/2
அஞ்சினை பெரிதும் ஏடா என்றனன் அசனி ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1140/4
மேல்


அசிப்பவர் (1)

அசிப்பவர் போன்றனிர் ஆயினும் அரு வினையாம் நுமக்கே – நீலகேசி:9 836/4
மேல்


அசிப்பனவே (1)

அசிப்பனவே போல் அமர்ந்து இருந்து உண்ணும் – நீலகேசி:3 254/2
மேல்


அசீவன் (1)

தாம் அசீவன் முழுவதும் என்று தருக்குகின்றாய் – நீலகேசி:5 570/3
மேல்


அசுசியும் (1)

எல்லாம் அசுசியும் என்ப அனவால் – நீலகேசி:3 252/1
மேல்


அசுணமா (1)

உலவு நீள் அசுணமா உறங்கும் என்பவே – சூளாமணி:1 34/4
மேல்


அசும்பு (5)

அசும்பு அறா கடாத்து வேழத்து அரசனும் மகிழ்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 106/4
அருவி ஓவா புரண்டு அசும்பு பற்றி தட – சூளாமணி:7 735/3
ஆக்கலாகா அசும்பு இருந்து கண்ணிற்கு ஒரு – சூளாமணி:7 740/1
புரை-வாய் அசும்பு புலரா புலரா – சூளாமணி:7 745/3
மூரல் வாய் அசும்பு அறாத முல்லை விள்ளும் எல்லை போய் – சூளாமணி:7 799/3
மேல்


அசுர (1)

ஏய்_உடையனாய் அசுர_மந்திரி எழுந்தான் – சூளாமணி:8 1098/2
மேல்


அசுர_மந்திரி (1)

ஏய்_உடையனாய் அசுர_மந்திரி எழுந்தான் – சூளாமணி:8 1098/2
மேல்


அசுரர் (1)

அரியன செய்ப அன்றே அசுரர் என்று உருவு கண்டே – சூளாமணி:9 1190/3
மேல்


அசுரன் (1)

ஆசை என் மனைவி-தன்னை அதிபீம அசுரன் கொண்டு – நாககுமார:3 93/3
மேல்


அசுவம் (1)

அவை-தாம் நிலையா துயராம் அசுவம்
நவை ஆர் உயிர் நாட்டில் அங்கு ஆட்டம் இலை – நீலகேசி:5 493/1,2
மேல்


அசுவாம் (1)

யாதும் நீ அசுவாம் என சொல்லுவாய் – நீலகேசி:5 558/3
மேல்


அசேதனம் (1)

அருவோடு அலோகம் அசேதனம் மூன்றில் – நீலகேசி:7 778/3
மேல்


அசேதனை (1)

ஆக்குதல் தக்கின்று அசேதனை
மேல் நினைத்தான் உரைத்தான்_அல்லன் என்றாள் – நீலகேசி:7 749/3,4
மேல்


அசேதனை-தான் (1)

சென்றாய் கிடந்தது அசேதனை-தான் என்றும் – நீலகேசி:7 759/2
மேல்


அசை (3)

அசை உணா களிறு ஆயினது ஆகுமே – உதயணகுமார:6 347/4
அசை அது ஆகி அரும் படர் ஒன்று இலா – யசோதர:3 202/1
அழல் நகுவன அலர் நெரிதர அசை நிலைய அசோகம் – சூளாமணி:6 432/4
மேல்


அசைக்கும் (2)

திணை வாய கருங்குவளை திளைத்து அசைக்கும் தென்றலும் ஒன்று உடைத்தே மாலை – சூளாமணி:8 1032/4
எழினி வாய் கொணர்ந்து அசைக்கும் இயல் ஏமாங்கத நாடன் இவனே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1817/4
மேல்


அசைகிற்பவோ (1)

மானுடர்-தாம் அசைகிற்பவோ – சூளாமணி:7 637/4
மேல்


அசைகின்றது (1)

அம் துகில் அசைத்தது ஓர் கை அவிழ்ந்து அசைகின்றது என்னும் – சூளாமணி:8 1024/1
மேல்


அசைத்-தொறும் (1)

கள்ளின் நுண் துளி கலந்து கால் அசைத்-தொறும் கமழ – சூளாமணி:7 729/2
மேல்


அசைத்த (1)

கொந்து ஆடும் பூம் குழலும் கோதைகளும் ஆட கொய் பொலம் துகில் அசைத்த கொய்சகம் தாழ்ந்து ஆட – சூளாமணி:10 1754/2
மேல்


அசைத்தது (1)

அம் துகில் அசைத்தது ஓர் கை அவிழ்ந்து அசைகின்றது என்னும் – சூளாமணி:8 1024/1
மேல்


அசைத்ததே (1)

புரவலன்-தன் திரு முடி மேல் போது அலர அசைத்ததே – சூளாமணி:4 172/4
மேல்


அசைத்தல் (1)

ஆடை முன் உடீஇயது இட்டு ஓர் அம் துகில் அசைத்தல் ஒன்றோ – யசோதர:1 44/1
மேல்


அசைத்து (3)

மன்னனும் முடி அசைத்து அமைச்சனை நெடிது நோக்கி – உதயணகுமார:4 213/3
அரு மணி கலாப அல்குல் அவிழ் துகில் அசைத்து மீட்டும் – சூளாமணி:10 1680/1
அம் சில இரும் குழல் அசைத்து அயில் பிடித்தார் – சூளாமணி:10 1795/2
மேல்


அசைந்த (2)

அசைந்த நல் பிடியை கண்டே அசலித மனத்தர் ஆகி – உதயணகுமார:1 114/1
தேம் துணர் சுமந்து ஒசிந்து அசைந்த தேவதாரமே – சூளாமணி:4 135/4
மேல்


அசைந்தது (3)

குலம் மிகு குமரன் செல்ல குஞ்சரம் அசைந்தது அன்றே – உதயணகுமார:1 113/4
அஞ்சி மெல்ல அசைந்தது பூமி மேல் – யசோதர:3 167/4
அழிவன அருகு வந்து அசைந்தது ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1516/4
மேல்


அசைந்தார் (1)

விரை தரு பூம் படை மேல் மெல்ல அசைந்தார் – சூளாமணி:10 1652/4
மேல்


அசைந்திட (1)

நலம்பெற அசைந்திட நங்கை பந்து அடித்திட – உதயணகுமார:4 235/3
மேல்


அசைந்து (2)

கான நாவல் கொம்பினில் கனிந்து கால் அசைந்து அவற்று – சூளாமணி:7 792/2
அள்ளுறு தேம் கனி அதாய் பொன் திரள் அசைந்து
புள் உறு பொன் வாழை கானம் புடை அணிந்த – சூளாமணி:10 1646/2,3
மேல்


அசைப்ப (2)

கன்னியர் கவரி கற்றை கை வலன் அசைப்ப காய் பொன் – சூளாமணி:8 997/2
சாமரை என தமர் அசைப்ப தாமரை – சூளாமணி:10 1692/2
மேல்


அசைப்பன (2)

அந்தரத்து அசைப்பன ஆலவட்டமும் – சூளாமணி:5 370/2
ஆலி அங்கு அசைப்பன ஆலவட்டமும் – சூளாமணி:11 1884/2
மேல்


அசைப்பார் (1)

மலர் மாண்ட மணி கவரி மருங்கு அசைப்பார் மடந்தையரை – சூளாமணி:11 2049/3
மேல்


அசைய (1)

தெருள்கலாள் உரையும் ஆடாள் சிறிது போது அசைய கண்டே – யசோதர:2 120/3
மேல்


அசைவு (4)

அசைவு_இலா அமர லோகத்து அது நிகரான மண்ணுள் – நாககுமார:1 6/3
அசைவு_இலா மன்னன்-தானும் அதிசய மனத்தன் ஆகி – நாககுமார:2 55/2
அசைவு_இலா அளகாபுரி-தான் அலால் – யசோதர:1 6/3
ஆசு_இல் தோள் இவை-தாம் அசைவு எய்துமோ – சூளாமணி:7 635/4
மேல்


அசைவு_இலா (3)

அசைவு_இலா அமர லோகத்து அது நிகரான மண்ணுள் – நாககுமார:1 6/3
அசைவு_இலா மன்னன்-தானும் அதிசய மனத்தன் ஆகி – நாககுமார:2 55/2
அசைவு_இலா அளகாபுரி-தான் அலால் – யசோதர:1 6/3
மேல்


அசைஇ (2)

அள் இலை குவளை தடம் மேய்ந்து அசைஇ
கள் அலைத்த கவுள் கரு மேதி பால் – சூளாமணி:1 27/1,2
தோ மறிந்த சூழ் துகில் நெகிழ்ந்து உடுத்து வீழ்ந்து அசைஇ
பூ மறிந்த தேம் குழல் முடி பொதிந்து வீழ்த்து உலாய் – சூளாமணி:6 487/2,3
மேல்


அசோக (4)

பொன் எயில் நடுவண் ஓங்கும் பூ நிறை அசோக நீழல் – உதயணகுமார:1 2/1
ஆம் துணர் தமாலமும் அசோக பல்லவங்களும் – சூளாமணி:4 135/1
மஞ்சு இலங்கு அசோக நீழல் மன்ன வீரர் துன்னலும் – சூளாமணி:6 495/2
அரும்பு அணி அசோக நீழல் அடிகளது அணி பொன் கோயில் – சூளாமணி:11 1864/3
மேல்


அசோகம் (13)

மா கொழுந்து அசோகம் என்று ஆங்கு இரண்டுமே வயந்தகாலத்து – சூளாமணி:2 64/3
அம் தழை அசோகம் பூத்த அழகு கண்டு அவாவின் நோக்கி – சூளாமணி:4 165/1
அழல் நகுவன அலர் நெரிதர அசை நிலைய அசோகம் – சூளாமணி:6 432/4
அழல் கதிர் இயங்கு அற அலங்கு இணர் அசோகம்
நிழல் கதிர் மரத்தகையது ஆக நினைகில்லேன் – சூளாமணி:6 442/1,2
அல்லி மண்டபத்து அயல் அசோகம் ஆங்கண் எய்தினார் – சூளாமணி:6 494/4
அத்திரம் என அசோகம் கண்டதும் – சூளாமணி:7 581/4
அக மலரன அசோகம் அவை தருவ அசோகம் – சூளாமணி:7 750/3
அக மலரன அசோகம் அவை தருவ அசோகம்
பகு மலரன பாங்கர் பல மலையன பாங்கர் – சூளாமணி:7 750/3,4
அழல் அணி அசோகம் செம் தாது அணிந்து தேன் அரற்ற நின்று – சூளாமணி:7 757/1
அடி மிசை ஈன்றது இ அசோகம் என்-கொலோ – சூளாமணி:10 1591/3
அம் தார் அசோகம் அசோகம் அவர்க்கு ஈந்த – சூளாமணி:10 1645/1
அம் தார் அசோகம் அசோகம் அவர்க்கு ஈந்த – சூளாமணி:10 1645/1
அம் பொன் சிலம்பின் அசோகம் தளிர் என்று – சூளாமணி:10 1655/2
மேல்


அசோகம்-அது (1)

அனல் விரவிய அலர் அணியது ஒர் அசோகம்-அது கண்டான் – சூளாமணி:6 439/4
மேல்


அசோகன் (3)

இந்திரன் எனும் திறல் அசோகன் என்று உளன் – யசோதர:2 75/2
குரை கழல் அசோகன் மெய் குணதரன் பணிந்து – யசோதர:2 84/1
ஈங்கு முன் இயற்றிய தவத்தினில் அசோகன்
ஓங்கு புகழ் அமர்_உலகம் ஒன்றினுள் உவந்தான் – யசோதர:5 284/3,4
மேல்


அசோகின் (3)

அலத்தக அடிச்சுவடு அசோகின் மிசை வைத்தாள் – சூளாமணி:10 1606/2
குழை வளர் அசோகின் மேல் குளிறுகின்றவே – சூளாமணி:11 1896/4
வண்டு ஆர் அசோகின் நிழல்-வாய் அமர்ந்தாய் என்றும் வாழ்த்தினால் வாராயோ வானவர்-தம் கோவே – சூளாமணி:11 1910/4
மேல்


அசோகினது (1)

ஆவியார் அசோகினது அமைதி வண்ணமே – சூளாமணி:10 1593/4
மேல்


அசோகு (2)

அன்னணம் அசோகு அமர் அடிகள் தோன்றினார் – சூளாமணி:11 1891/4
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ – சூளாமணி:11 1911/3
மேல்


அஞ்ச (3)

விச்சை ஆய முற்றினான் விஞ்சையார்கள் அஞ்ச நின்று – சூளாமணி:4 139/1
மனம் நனி மயங்கி மற்ற விஞ்சையர் அஞ்ச நின்ற – சூளாமணி:9 1142/3
ஆர்-கொல் ஏற்பவர் என அஞ்ச வெம் சின – சூளாமணி:9 1389/3
மேல்


அஞ்சப்படும் (1)

அ திசைக்-கண் அஞ்சப்படும் ஆழியான் – சூளாமணி:7 610/2
மேல்


அஞ்சல் (11)

அஞ்சல் இல் வருக என்றே அணிபெற இலங்கி நீண்ட – உதயணகுமார:1 8/3
நங்கை அஞ்சல் நெஞ்சில் நமக்கு இவண் அழிவு ஒன்று இல்லை – யசோதர:1 32/1
வெருவி நாம் விடுத்த வாழ்க்கை விடுவதற்கு அஞ்சல் உண்டோ – யசோதர:1 46/4
இரவினில் கனவு தீமைக்கு ஏது என்று அஞ்சல் மைந்த – யசோதர:2 135/2
மா வல அஞ்சல் என்று அ மாதவன் உரைவளர்த்தான் – யசோதர:5 307/4
அஞ்சல்_இல் தானை வேந்தே மனிதரே அவரும் யாதும் – சூளாமணி:6 531/3
அடைந்தவர் அடு படைக்கு அஞ்சல் வேண்டுமோ – சூளாமணி:9 1382/4
அஞ்சல் இங்கு அமர் தொழில் இல்லை யாவதும் – சூளாமணி:10 1588/1
யாண்டையார் அடிகள் என்னும் ஆயிடை அஞ்சல் பொன்னே – சூளாமணி:10 1666/2
கணம் குழை அஞ்சல் என்று கரு மணி_வண்ணன் தேற்ற – சூளாமணி:10 1708/3
நோய் கொண்டேன் என அஞ்சல் நுனக்கு அவள் – நீலகேசி:10 891/3
மேல்


அஞ்சல்_இல் (1)

அஞ்சல்_இல் தானை வேந்தே மனிதரே அவரும் யாதும் – சூளாமணி:6 531/3
மேல்


அஞ்சலர் (1)

அஞ்சலர் அமர் களம் என்னும் ஆர் வயல் – சூளாமணி:9 1408/1
மேல்


அஞ்சலாமோ (1)

அமையும் அஃது அஞ்சலாமோ ஆண் கடன் அதுவது ஆனால் – சூளாமணி:9 1192/2
மேல்


அஞ்சலி (3)

அஞ்சலி தட கை கூப்பி ஆர்வம் மிக்கு இறைஞ்சினான் – சூளாமணி:6 495/4
அஞ்சலி தட கை கூப்பி அரக்கு இலச்சினையின் வைத்த – சூளாமணி:6 512/2
அடங்கிய நின் அடி அஞ்சலி செய்வேன் – நீலகேசி:1 140/4
மேல்


அஞ்சன (2)

அஞ்சன_வண்ணன் செந்தாமரை அடி வணங்கினானே – சூளாமணி:10 1694/4
அஞ்சன_வண்ணன் அங்கு அருளும் ஆயிடை – சூளாமணி:10 1723/2
மேல்


அஞ்சன_வண்ணன் (2)

அஞ்சன_வண்ணன் செந்தாமரை அடி வணங்கினானே – சூளாமணி:10 1694/4
அஞ்சன_வண்ணன் அங்கு அருளும் ஆயிடை – சூளாமணி:10 1723/2
மேல்


அஞ்சனம் (1)

ஆதிய அடிசில் ஒண் கேழ் அஞ்சனம் உள்ளிட்டு எல்லாம் – சூளாமணி:6 514/3
மேல்


அஞ்சா (2)

பின்னுறு பழியிற்கு அஞ்சா பெண் உயிர் பெருமை பேணா – யசோதர:2 96/3
அஞ்சா ஒளிக்கும் மயலது அதுவே – சூளாமணி:5 292/4
மேல்


அஞ்சாது (1)

ஏகம் ஆய என் சீற்றம் அஞ்சாது எதிராக – சூளாமணி:7 637/3
மேல்


அஞ்சி (20)

திறம் இது உணர்ந்து தேறி தீ_கதி பிறவிக்கு அஞ்சி
மறம்-இதை விட்டு அறத்தில் வாழு-மின் உலகத்தீரே – நாககுமார:5 170/3,4
அன்பினால் ஐயன் தங்கை அஞ்சுதல் அஞ்சி நெஞ்சில் – யசோதர:1 31/3
அஞ்சி மெல்ல அசைந்தது பூமி மேல் – யசோதர:3 167/4
உற புணர்தல் அஞ்சி ஒரு வில்-கண் அவை நிற்ப – யசோதர:5 266/2
இன் சொல் மாதரும் இளம் கிளை சுற்றமும் எரி திரள் என அஞ்சி
பொன் செய் மா முடி புதல்வருள் புட்பதந்தற்கு இது பொறை என்றே – யசோதர:5 323/1,2
அஞ்சி நின்று அ உலகு ஆட்சி செல்லுமே – சூளாமணி:3 115/4
அஞ்சி நின்று அனலும் வேலோய் சூழ்ச்சியும் அன்னதேயால் – சூளாமணி:5 275/3
செற்று அவன் நலிதல் அஞ்சி திறைகொடுத்து அறிவித்து அன்றே – சூளாமணி:5 304/3
அஞ்சி நின்று அவர் கூறிய பின் அரிமஞ்சு – சூளாமணி:7 646/1
போகிய தூதர் தம் கோன் பொலம் கழல் தொழுதல் அஞ்சி
ஆகியது அறிந்து சூழும் அரிமஞ்சு அவனை கண்டே – சூளாமணி:7 692/1,2
அருளுவது என்-கொல் என்று அஞ்சி வெம் சுடர் – சூளாமணி:7 820/1
அஞ்சி மேல் இவர்வதற்கு ஆர்வம் செய்யுமே – சூளாமணி:8 957/4
நவையினர் உளர் என்று அஞ்சி நடுங்கினர்-தமக்கு நாளும் – சூளாமணி:9 1192/3
ஒருவனை ஒருவன் அங்கு அஞ்சி ஓடுமேல் – சூளாமணி:9 1380/3
சலம் புரி தெய்வம் அஞ்சி தன் உரு அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1439/4
வானவர் என்னை அஞ்சி வானிடை மறைந்து செல்வார் – சூளாமணி:9 1445/3
விரை எடுத்த பூம் தார் விறல் வேந்தர் அஞ்சி
புரை எடுத்த மா மகர பொன் முடிகள் சாய்த்தார் – சூளாமணி:9 1520/3,4
மோனம் பொய் அஞ்சி கொண்டவன் மெய் உரைக்கு – நீலகேசி:4 325/1
கொல்_வினை அஞ்சி புலால் குற்றம் என்பதை – நீலகேசி:4 327/1
தச்சன் அஞ்சி சார் அகழ் கள்வன் என்கின்ற தன்மையினாய் – நீலகேசி:5 510/4
மேல்


அஞ்சிய (1)

அஞ்சிய மன்னர்கட்கு அருளி ஆயிடை – சூளாமணி:9 1489/1
மேல்


அஞ்சியிட்டார் (1)

வெளிறு_இலா கேள்வியானை விஞ்சையர் அஞ்சியிட்டார் – சூளாமணி:5 303/4
மேல்


அஞ்சில் (1)

கொன்று உயிர் களைதல் அஞ்சில் கோழியை மாவில் செய்து – யசோதர:2 142/3
மேல்


அஞ்சிலேன் (1)

ஆ இனி அளியன் ஏதும் அஞ்சிலேன் அவதி என்-கொல் – யசோதர:5 307/2
மேல்


அஞ்சினம் (2)

அஞ்சினம் எனினும் மெய்யே அடைப வந்து அடையுமானால் – யசோதர:1 33/1
அஞ்சினம் பெரிது என அடி வணங்கினார் – சூளாமணி:9 1488/4
மேல்


அஞ்சினர் (3)

அஞ்சினர் மரணம் சிந்தை அடைந்தது முதலது ஆங்கண் – யசோதர:2 153/2
ஆதரம்பண்ணல் போகத்து அஞ்சினர் நெஞ்சில் நஞ்சாய் – யசோதர:5 315/3
அஞ்சினர் நடுங்கினர் ஆகி ஆயிடை – சூளாமணி:5 239/3
மேல்


அஞ்சினர்-தங்களை (1)

தன்னை அஞ்சினர்-தங்களை தான் வெருண்டு – யசோதர:3 166/3
மேல்


அஞ்சினன் (2)

அமைவிலன் பவம் அஞ்சினன்_இல்லையே – உதயணகுமார:6 338/4
அஞ்சினன் மறைத்து சில் நாள் அமைச்சு அரிமஞ்சு என்பான் – சூளாமணி:9 1136/2
மேல்


அஞ்சினன்_இல்லையே (1)

அமைவிலன் பவம் அஞ்சினன்_இல்லையே – உதயணகுமார:6 338/4
மேல்


அஞ்சினார் (1)

ஆழியான் தமர்கள் அஞ்சினார் அஞ்சும் ஆயிடை அடு திறல்_உடையான் – சூளாமணி:9 1317/2
மேல்


அஞ்சினான் (1)

பிறவி சக்கரம் இது பெரிதும் அஞ்சினான்
துறவிக்-கண் துணிகுவன் துணிந்து தூயனாய் – சூளாமணி:12 2071/1,2
மேல்


அஞ்சினை (2)

அஞ்சினை பெரிதும் ஏடா என்றனன் அசனி ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1140/4
அற்றம்_இல் அலங்கல் வேலோய் அஞ்சினை போல்தி என்றான் – சூளாமணி:9 1435/4
மேல்


அஞ்சு (4)

அஞ்சு இயல்வு_இல்லோய் அது மற்று அமரர்கள் – சூளாமணி:5 278/3
அஞ்சு தோன்ற நுதலின் இழித்து அந்தணாளார் மெய் தீண்டி – சூளாமணி:9 1483/2
கொம்பு அஞ்சு மருங்குல் நோவ குவி முலை முறிகொண்டு அப்பி – சூளாமணி:10 1632/2
அஞ்சு தன்மைய அடல் அரி என இன்ன பிறவும் – நீலகேசி:1 55/2
மேல்


அஞ்சுங்களே (1)

மலங்கி நின்றும் மனம் மன்னும் அஞ்சுங்களே – நீலகேசி:1 103/4
மேல்


அஞ்சுதல் (5)

அன்பினால் ஐயன் தங்கை அஞ்சுதல் அஞ்சி நெஞ்சில் – யசோதர:1 31/3
அஞ்சுதல் அதனின் என்னை பயன் நமக்கு அதுவும் அன்றி – யசோதர:1 33/2
அஞ்சுதல் துன்பம்-தானே அல்லதும் அதனில் சூழ்ந்த – யசோதர:1 33/3
அடுக்குவது அடுக்குமானால் அஞ்சுதல் பயன் இன்று என்றே – யசோதர:1 62/3
அஞ்சுதல்_இலாத தெவ்வர் அவிய மேல் அடர்த்து சென்று – யசோதர:2 87/1
மேல்


அஞ்சுதல்_இலாத (1)

அஞ்சுதல்_இலாத தெவ்வர் அவிய மேல் அடர்த்து சென்று – யசோதர:2 87/1
மேல்


அஞ்சுதும் (1)

ஆர் அவிர் ஆழியானை அஞ்சுதும் அறியலாகா – சூளாமணி:5 357/3
மேல்


அஞ்சுநூற்று (1)

அஞ்சுநூற்று மங்கையரை அண்ணல் வேள்வியால் எய்தி – நாககுமார:4 139/1
மேல்


அஞ்சுநூற்றுவர் (1)

அஞ்சுநூற்றுவர் படர்கள் ஆளர் ஆகி வந்தனர் – நாககுமார:4 139/3
மேல்


அஞ்சுநூற்றுவர்கள் (1)

அஞ்சுநூற்றுவர்கள் வந்தே அடி பணிந்து இனிய கூறும் – நாககுமார:4 111/1
மேல்


அஞ்சும் (10)

அஞ்சும் மாவினுக்கு அறிவு தோன்றிட – உதயணகுமார:6 327/2
அண்டலர் எனினும் கண்டால் அன்புவைத்து அஞ்சும் நீரார் – யசோதர:1 29/1
கேட்டலும் அஞ்சும் நெஞ்சன் கேடு எனக்கு எய்திற்று என்றே – யசோதர:2 112/1
மஞ்சு தோய் வரையார் அஞ்சும் மாண்பினால் – சூளாமணி:4 158/1
அஞ்சும் நீர் அலங்கல் வேலான் அருஞ்சயன் அவனை நங்கள் – சூளாமணி:5 329/3
ஆழியான் தமர்கள் அஞ்சினார் அஞ்சும் ஆயிடை அடு திறல்_உடையான் – சூளாமணி:9 1317/2
எவரும் அஞ்சும் ஈட்டினான் – சூளாமணி:9 1366/4
மா இரு விசும்பும் அஞ்சும் வடிவினன் வள்ளல் ஆனான் – சூளாமணி:9 1436/4
வானும் மண்ணும் உடன் அஞ்சும் வரையாய் மன்னர் மணி முடி மேல் – சூளாமணி:9 1474/1
பாடாவிருந்தார் பரிவு அஞ்சும் படியது அன்றே – நீலகேசி:1 11/4
மேல்


அஞ்சுமான் (1)

அற்றம்_இல் கேள்வி எந்தை அஞ்சுமான் என்னும் பேரான் – சூளாமணி:6 533/2
மேல்


அஞ்சுவ (1)

அத்தலை இன்பம் நோக்கார் அஞ்சுவ மாக்கள் அந்தோ – நீலகேசி:3 263/2
மேல்


அஞ்சுவர் (1)

வெற்றி வேல் விஞ்சையாரும் அஞ்சுவர் மின் செய் பைம்பூண் – சூளாமணி:5 306/3
மேல்


அஞ்சுவன் (1)

அலகு_இல் புன்சொலுக்கு அஞ்சுவன் அல்லதேல் – சூளாமணி:7 640/2
மேல்


அஞ்சுவார் (1)

அஞ்சுவார் என ஆயிடை – சூளாமணி:9 1354/2
மேல்


அஞ்சுவார்க்கு (1)

நிலத்திடை மக்கள் ஆற்றல் நின்னை போல் அஞ்சுவார்க்கு
மலை துணை பெருகி காட்டும் மற்று அது இங்கு எம்மனோர்க்கு ஓர் – சூளாமணி:9 1141/1,2
மேல்


அஞ்சுவார்க்கும் (1)

சாவதை அஞ்சுவார்க்கும் தகைமை_இல்லவர்க்கும் அன்றே – சூளாமணி:9 1179/3
மேல்


அஞ்சுவான் (1)

அரும் சிறை பிணி உழந்து அலைப்புண்டு அஞ்சுவான்
பெரும் சிறை-தனை பிழைத்து உய்ந்து போய பின் – சூளாமணி:12 2078/1,2
மேல்


அஞர் (2)

நண்ணிய விலங்கிடை நடுங்கு அஞர் தொடர்ந்த – யசோதர:5 297/3
ஐயனால் பிற ஆர் அஞர் நீங்கி இ – சூளாமணி:5 339/3
மேல்


அட்ட (3)

அட்ட மா பங்கன் சீறி அழன்றிட்டவாறும் தேவி – யசோதர:2 115/2
ஆழித்தானவர் தானையை அட்ட என் – சூளாமணி:7 636/3
அட்ட அரத்தமும் அல்லது ஆய் பயம் – நீலகேசி:5 577/2
மேல்


அட்டக (2)

அற கெடல்-தான் அது என்னில் அட்டக வித்து வெந்து ஆம் – நீலகேசி:4 445/2
அயல் அரக்கு அட்டக பீசம் உண்டாங்கு – நீலகேசி:5 580/1
மேல்


அட்டகம் (4)

வரை_இல் பல அட்டகம் உள்ளுறுத்த – நீலகேசி:5 485/2
அருத்தம் என கொண்ட அட்டகம் யாவையும் விட்டிலவால் – நீலகேசி:5 500/2
யார் இவை கேட்டு அறிவார் அவை அட்டகம் என்னின் அலால் – நீலகேசி:5 502/3
உருவு உடை அட்டகம் அன்றியும் ஐந்தினுள் பட்ட எல்லாம் – நீலகேசி:5 504/1
மேல்


அட்டகமே (1)

துலாம் இல்லை அட்டகமே அது-தானும் – நீலகேசி:5 634/1
மேல்


அட்டது (1)

நல்_நுதல்லை துறந்து அவள் அட்டது
தன்னை உண்டும் தவசியை அல்லையோ – நீலகேசி:4 314/3,4
மேல்


அட்டபங்கன்-தனை (1)

அற்றமா இருந்து அட்டபங்கன்-தனை
முற்று வார் முலையாள் முயங்கும் திறம் – யசோதர:3 171/2,3
மேல்


அட்டபங்கனோடு (1)

அட்டபங்கனோடு ஆடி அமர்ந்த பின் – யசோதர:3 215/2
மேல்


அட்டமங்கலம் (1)

அத்தி ஆளியோடு ஆமான் அட்டமங்கலம் அரிய – நீலகேசி:2 152/1
மேல்


அட்டமாபங்கன் (1)

அன்னவன் அத்தி பாகன் அட்டமாபங்கன் என்பான்-தன்னை – யசோதர:2 104/2
மேல்


அட்டமி (1)

ஐப்பசி மதியம் முன்னர் அட்டமி பக்கம்-தன்னில் – யசோதர:2 136/1
மேல்


அட்டன (1)

சொன்ன சூனை துறந்து அவற்று அட்டன
பின்னை உண்டல் பிழைப்பு உடைத்து என்றியால் – நீலகேசி:4 314/1,2
மேல்


அட்டார்-தம் (1)

விதியினின் வினை அட்டார்-தம் வீட்டிடம் இன்னது என்றால் – நீலகேசி:4 425/3
மேல்


அட்டாள் (1)

கோலம் சிதையும் என்று எண்ணெய் அட்டாள் என்னும் – நீலகேசி:5 635/2
மேல்


அட்டான் (1)

ஆங்கு அவன் மொழிந்த பின் அடங்கலரை அட்டான்
தேம் கமழ் பொழில் திகழ் சிலாதலம் இது ஆக்கி – சூளாமணி:6 447/1,2
மேல்


அட்டு (3)

உலை மடுத்து உலகம் பதலையா ஊழி_தீ மடுத்து உயிர்கள் அட்டு உண்கோ – சூளாமணி:9 1318/2
உலை மடுத்து உலகம் பதலையா ஊழி_தீ மடுத்து உயிர்கள் அட்டு உண்பாய் – சூளாமணி:9 1320/2
அட்டு இவன் எய்தினான் ஆழி ஆதலால் – சூளாமணி:9 1499/2
மேல்


அட்டுகங்கள் (1)

எஞ்சல்_இல் அட்டுகங்கள் இருவரும் அருந்துக என்றே – யசோதர:2 152/2
மேல்


அடக்கம் (4)

வீரிய பொறிகள் ஆறும் வேண்டிய அடக்கம் ஆகும் – உதயணகுமார:6 333/2
யாதானும் இவர் அடக்கம் இவள் அல்குல் அகலாமை அறிந்து செய்தார் – சூளாமணி:9 1538/4
அடக்கம்_இலர்க்கு ஆவனவும் அன்றி பொது என்றும் – நீலகேசி:1 106/3
ஆவன எலாம் அடக்கம்_இல்லவர்-தம் நோவே – நீலகேசி:1 107/4
மேல்


அடக்கம்_இல்லவர்-தம் (1)

ஆவன எலாம் அடக்கம்_இல்லவர்-தம் நோவே – நீலகேசி:1 107/4
மேல்


அடக்கம்_இலர்க்கு (1)

அடக்கம்_இலர்க்கு ஆவனவும் அன்றி பொது என்றும் – நீலகேசி:1 106/3
மேல்


அடக்கமும் (1)

திறத்துடன் சமிதியும் சிந்தையின் அடக்கமும்
திறத்திறத்து உணர்ந்து பின் தியானம் முற்றினார்களே – உதயணகுமார:6 362/3,4
மேல்


அடக்கவும் (1)

வாத்தியம் முழங்கவும் மத வாரணம் அடக்கவும்
ஏத்து அரிய வீதி-தொறும் ஈடு_இல் வட்ட சாரியும் – நாககுமார:2 67/1,2
மேல்


அடக்கி (9)

பொறிகளை மனத்து அடக்கி புண்ணிய மா நோன்புகள் – உதயணகுமார:6 361/2
பொரு_இல் ஐம்புலம் அடக்கி பொருந்தி அவா அச்சம் மூவிரு – உதயணகுமார:6 363/3
மன் நாகம் மாவினொடு மதம் அடக்கி செலுத்திடுவான் – நாககுமார:2 46/4
நாக நல் குமரன் சென்று நாகத்தை அடக்கி கொண்டு – நாககுமார:2 57/2
மற்று ஓர் நாள் குமரன் துட்ட மாவினை அடக்கி மேற்கொண்டு – நாககுமார:2 58/1
முத்த வாள் முகிழ் நகை அடக்கி மொய் குழல் – சூளாமணி:5 420/3
ஆவியுள் அடக்கி பின்னை அமரர்க்கும் அரியன் ஆனான் – சூளாமணி:6 560/4
சேந்தவர் உரைத்த மாற்றம் சிந்தையுள் அடக்கி வைத்து – சூளாமணி:7 666/3
ஆகத்துள் அடக்கி பின்னும் அணி நுதல் அழகு நோக்கி – சூளாமணி:8 1021/2
மேல்


அடக்கிலும் (1)

அடக்கிலும் அது பெரிது அழகிது ஆகுமே – நீலகேசி:8 803/4
மேல்


அடக்கினால் (1)

ஆதவாதி இவனை அடக்கினால்
ஏத ஊதியம் இல் என எண்ணித்-தான் – நீலகேசி:10 854/3,4
மேல்


அடக்கு (2)

மெய் அளவிற்று உயிர் என்று மெய் அகத்து அடக்கு உரைத்தல் – நீலகேசி:4 301/1
மெய் அளவ்¢ன் மெய் உணர்வை மெய் அகத்து அடக்கு உரைத்தி – நீலகேசி:4 301/3
மேல்


அடக்கும் (2)

அடக்கும் இயல்பு_அல்லன் அன்னவற்று ஆர்வத்தன் ஆகும் அன்றி – நீலகேசி:6 686/3
அடக்கும் தன் தோற்றமும் ஒட்டி மும்மையும் – நீலகேசி:8 803/3
மேல்


அடக்குவன் (1)

எறிபட்டு என் நெறியினாலே அடக்குவன் நினையும் என்றான் – நீலகேசி:5 571/4
மேல்


அடக்கை (1)

துறவி அடக்கை பிறர்க்கு நன்று ஆற்றல் – சூளாமணி:11 1994/1
மேல்


அடங்க (3)

ஆணை நூற்று அடங்க காக்கும் அரசர்-தம் அருளினாலே – சூளாமணி:5 259/2
அடங்கலர் அடங்க அடும் ஆழி அஃது ஆள்வான் – சூளாமணி:6 446/2
அலகு_இலா ஞானத்து அகத்து அடங்க நுங்கி – சூளாமணி:6 539/1
மேல்


அடங்கமாட்டா (1)

கோணை நூற்று அடங்கமாட்டா குணம்_இலார் குடர்கள் நைய – சூளாமணி:5 259/1
மேல்


அடங்கல் (2)

அடங்கல்_இல்லேற்கு அருளினால் அறம் கூர் மாரி பொழிந்தோய் நின் – நீலகேசி:1 139/3
அடங்கல் குறிக்கோள் முதலாயினவாய் – நீலகேசி:6 674/1
மேல்


அடங்கல்_இல்லேற்கு (1)

அடங்கல்_இல்லேற்கு அருளினால் அறம் கூர் மாரி பொழிந்தோய் நின் – நீலகேசி:1 139/3
மேல்


அடங்கலர் (1)

அடங்கலர் அடங்க அடும் ஆழி அஃது ஆள்வான் – சூளாமணி:6 446/2
மேல்


அடங்கலரை (1)

ஆங்கு அவன் மொழிந்த பின் அடங்கலரை அட்டான் – சூளாமணி:6 447/1
மேல்


அடங்கலன் (1)

அடங்கலன் அயர்ந்து தேன் வாய் அமிர்தமும் பருகி அம் பொன் – யசோதர:2 92/2
மேல்


அடங்கா (2)

அடிய வாய் பயப்பட்டு அடங்கா அலர் – சூளாமணி:4 145/3
அடங்கா மரபினவர்கட்கு அடங்கார் – சூளாமணி:11 1979/1
மேல்


அடங்காது (1)

ஆவி தாமும் உடையன போல் அடிக்கும்-தோறும் அடங்காது
பூவின் ஆர்ந்த மணி நிலத்து பொங்கி எழுந்து பொன் ஏந்தி – சூளாமணி:10 1751/2,3
மேல்


அடங்காமை (1)

ஆய் நீல உண்கண்ணவளாய் அடங்காமை செய்யும் – நீலகேசி:0 4/1
மேல்


அடங்கார் (1)

அடங்கா மரபினவர்கட்கு அடங்கார்
விடம் கார் மணந்த விடக்கும் பிறவும் – சூளாமணி:11 1979/1,2
மேல்


அடங்காவே (1)

அரிய செய்யும் காமுகர் போல் அளிய அந்தோ அடங்காவே – சூளாமணி:10 1752/4
மேல்


அடங்கான் (1)

ஐயனையே அடங்கான் என்றது ஆதன் வண்ணக்கால் – நீலகேசி:4 301/4
மேல்


அடங்கி (5)

அடிகள் நீர் அடங்கி மெய்யில் அருள் புரி மனத்திர் ஆகி – யசோதர:4 231/2
ஆயிடை அலகு_இல் மெய்ந்நூல் அளவு சென்று அடங்கி நின்றான் – சூளாமணி:3 103/1
தானும் அடங்கி அடங்கினர்க்கு ஏந்திய – சூளாமணி:11 1996/1
அறவிய மனத்தினை ஆகி அலம் கழி தொழில் ஒழிந்து அடங்கி
உறவினை ஓம்பினை இரு என்று உயர் தவன் உரைத்தலும் இருந்தாள் – நீலகேசி:1 74/3,4
ஒத்து உடம்பின் அகத்து அடங்கி உடன் பெருகும் என உரைத்தாள் – நீலகேசி:4 310/4
மேல்


அடங்கிய (2)

அடங்கிய நின் அடி அஞ்சலி செய்வேன் – நீலகேசி:1 140/4
அடங்கிய அம்பு பறித்தல் முதலா – நீலகேசி:4 345/1
மேல்


அடங்கியது (1)

அ நிலை உணர்ந்து அடங்கியது என்றனர் – உதயணகுமார:6 340/1
மேல்


அடங்கிற்று (1)

ஒளி ஆகி உலகு ஆகி நீ விரிந்தாய் என்கோ உலகு எலாம் நின் ஒளியின் உள் அடங்கிற்று என்கோ – சூளாமணி:11 1905/1
மேல்


அடங்கினர்க்கு (1)

தானும் அடங்கி அடங்கினர்க்கு ஏந்திய – சூளாமணி:11 1996/1
மேல்


அடங்கினன் (2)

ஐயதாம் அதிசயமுற அடங்கினன் உடம்பினை இவண் இட்டே – யசோதர:5 324/2
அடங்கினன் அரசிளங்குமரனோ என – சூளாமணி:9 1412/1
மேல்


அடங்கினும் (1)

கண்ணிய நான்காய் அடங்கினும் காவல – சூளாமணி:11 2007/2
மேல்


அடங்குதல் (1)

ஆடல் அழித்தல் படைத்தல் அடங்குதல்
வீடுபெற்று ஆங்கண் விளங்கும் நிலைமையும் – நீலகேசி:7 766/1,2
மேல்


அடங்குதலே (1)

புக்கு இடம் கொண்டு அடங்குதலே போலவும் தந்தை தாய் – நீலகேசி:4 310/2
மேல்


அடங்கும் (1)

அருவு ஆதலால் அடங்கும் உணர்வு-தான் அங்கு என்னில் – நீலகேசி:4 302/1
மேல்


அடர் (4)

அடர் மணி கதிரும் பைம்பொன் மாலையும் அணிந்த சென்னி – சூளாமணி:5 307/2
சூரல் அப்பி தொடர்ந்து அடர் துளங்கும் அரில் – சூளாமணி:7 736/1
அடர் ஒளி முடி மன்னன் ஏவலான் ஆய் பொன் நாகம் – சூளாமணி:7 826/2
அடர் படுத்திட்டாட்கு அதற்கு ஒன்று நாடி – நீலகேசி:5 617/3
மேல்


அடர்க்கப்பட்ட (1)

இருளினால் அடர்க்கப்பட்ட எழில் மதி கடவுள் போல – யசோதர:2 120/1
மேல்


அடர்க்கற்பாலது (1)

யாது-கொல் தான் முன் என்னால் அடர்க்கற்பாலது என்றாள் – நீலகேசி:2 162/4
மேல்


அடர்கொண்டு (1)

உக்க தாது அடர்கொண்டு ஒலி வண்டு அறா – சூளாமணி:1 22/2
மேல்


அடர்த்த (2)

ஆவி உண்டு அடர்த்த தேன் அகத்து மங்கையர் – சூளாமணி:1 11/2
அம் கயல் பிறழ்வ போலும் ஐ அரி அடர்த்த வாள் கண் – சூளாமணி:5 350/2
மேல்


அடர்த்திர் (1)

ஆழியால் வெருட்டி நின்று அடர்த்திர் போலும் அஃது – சூளாமணி:7 688/2
மேல்


அடர்த்து (2)

அஞ்சுதல்_இலாத தெவ்வர் அவிய மேல் அடர்த்து சென்று – யசோதர:2 87/1
ஆய கோபத்து அடர்த்து ஒரு வன் தகர் – யசோதர:3 188/2
மேல்


அடர்த்துநின்று (1)

ஆ தகா வினைகள் என்னை அடர்த்துநின்று அடும்-கொல் என்றான் – யசோதர:2 148/4
மேல்


அடர்ந்து (1)

அம் சுடர் இடு புகை அடர்ந்து எழுந்து அரோ – சூளாமணி:10 1781/3
மேல்


அடருள் (1)

கானமொடு கல் அடருள் இல் இடரும் நீங்கி – நீலகேசி:1 18/3
மேல்


அடல் (7)

அடல் உடை கடு தொழில் அரவின் ஆர் அழல் – சூளாமணி:7 686/2
அடல் அரும் படையவை இரண்டும் அவ்வழி – சூளாமணி:9 1268/3
அடல் அரும் படையவை இரண்டும் ஒக்குமே – சூளாமணி:9 1268/4
ஆள் அடும் அடல் தகையனாய அரிசேனன் – சூளாமணி:9 1293/1
அரைசர்_கோவே அடல் ஆழி வலவ ஆர்க்கும் தோலாதாய் – சூளாமணி:9 1473/1
அணங்கி அகலாது உழை நிற்கும் ஆணை உடைய அடல் வேந்தே – சூளாமணி:9 1479/2
அஞ்சு தன்மைய அடல் அரி என இன்ன பிறவும் – நீலகேசி:1 55/2
மேல்


அடலே (1)

துவர் அடுதி பூ அடுதி சோறு அடலே முனிந்தாயோ – நீலகேசி:4 279/4
மேல்


அடவி (2)

கூற்றம் என அடவி புடை தடவி உயிர் கோறற்கு – யசோதர:5 264/1
அழுவ அடவி அரிதின் இகந்தால் – சூளாமணி:11 1987/2
மேல்


அடவியாம் (1)

அடவியாம் அரசன் மிக்க அயோத்தியர்க்கு இறைவன் தானை – உதயணகுமார:3 164/1
மேல்


அடி (148)

கரிணமும் புள்ளும் மற்றும் கண்டு அடி வீழும் கீத – உதயணகுமார:1 18/3
பங்கயத்து அடி பாடகம் பூட்டும் கை – உதயணகுமார:1 58/4
தலை முதல் அடி ஈறாக தரத்தினால் கண்டு போந்தார் – உதயணகுமார:1 82/4
இந்திரன் வேழமும் கேட்டு ஏழு அடி செல்லும் மற்று இ – உதயணகுமார:1 94/2
துலங்கி வந்து அடி பரவி சொல் இனிது கூறுவான் – உதயணகுமார:2 137/4
பொன் அடி வணங்கி புரவலன் கேட்ப – உதயணகுமார:2 148/4
அங்கு வந்து அ அண்ணலை அடி வணங்கி கூடினர் – உதயணகுமார:3 178/3
மன்னவன் அடி வணங்க மனம் மகிழ்வு இன்றி நின்ற – உதயணகுமார:4 239/2
திட்பு உடை மன்னர் வந்து திறை அளந்து அடி வணங்க – உதயணகுமார:4 241/3
வித்தை செய் சனங்கள் மாந்தர் வியந்து அடி வணங்க மின்னும் – உதயணகுமார:5 242/3
அடி கண்டு ஓர் மகன் அன்பில் தொழுதனன் – உதயணகுமார:5 276/4
பஞ்சின் மெல் அடி பாவைமாருடன் – உதயணகுமார:5 296/2
அந்தம்_இல் வனத்து அடி இறைஞ்சினார் – உதயணகுமார:5 298/4
காந்தி வாமனை கண்டு அடி தொழும் – உதயணகுமார:6 308/4
மரு மலர் கொண்டு வாழ்த்தி மா தவர் அடி இறைஞ்ச – உதயணகுமார:6 331/3
பவளமாம் எனும் பண்ணவர்-தம் அடி
திவளும் மா முடி சேர்த்து வணங்கியே – உதயணகுமார:6 341/2,3
அவனும் வந்து தந்தையை அடி_இணை வணங்கினான் – உதயணகுமார:6 355/1
வென்ற பரமன் அடி விமலமாய் தான் பணிந்து – நாககுமார:1 38/3
கறை_இலா முனிவன் பாதம் கண்டு அடி பணிந்து தூய – நாககுமார:2 41/2
வேந்தன் வந்து அடி வணங்கி விரித்து ஒன்று வினவினானே – நாககுமார:3 76/4
அங்கு உள இயக்கி வந்து அடி பணிந்து இனிது சொல்வாள் – நாககுமார:3 96/4
எல்லை_இல் குணத்தின் மிக்க எமதரர் அடி வணங்கி – நாககுமார:3 101/2
அடி மரத்து இருப்ப அண்ணல் அ நிழல் திரிதல் இன்றி – நாககுமார:4 110/1
அஞ்சுநூற்றுவர்கள் வந்தே அடி பணிந்து இனிய கூறும் – நாககுமார:4 111/1
சினன் அடி பணிந்து முன் சிறந்து மிக்கு இருந்தனர் – நாககுமார:4 135/4
தாதை எதிர்கொள்ள அவன் தாழ்ந்து அடி பணிந்தான் – நாககுமார:5 155/1
ஆகமன் அடைக்கும் முனியவர் அடி பணிந்து – நாககுமார:5 157/3
சிரிமதி எனும் துறவி சீர் அடி பணிந்து – நாககுமார:5 158/3
அமலமதி கேவலியின் அடி_இணை வணங்கி – நாககுமார:5 163/1
துமில மனை பதுமை எனும் துறவர் அடி பணிந்தாள் – நாககுமார:5 163/4
பற்றுவான் அடி தொழ படிவம் நோக்குவான் – யசோதர:2 79/2
மருளி-தான் மயங்கி மாதர் மலர்_அடி சென்னிவைத்தான் – யசோதர:2 120/4
கை பலி கொடுத்து தேவி கழல் அடி பணியில் காளை – யசோதர:2 136/3
அம்_சில்_ஓதியர் தாம் அடி தைவர – யசோதர:3 167/1
வடி நுனை பகழியானும் மலர்_அடி வணங்கி வாழ்த்தி – யசோதர:4 231/1
என்று அடி பணிந்து சண்டன் இசைத்தது கடவுள் கேட்டு – யசோதர:4 246/1
இந்திரர்கள் வந்து அடி பணிந்து அருளுக எனினும் – யசோதர:5 271/1
செவ்விமையின் நின்றவர் திருந்து அடி பணிந்து உன் – யசோதர:5 272/3
சென்று திரு அடி_மலர்கள் சென்னி மிசை அணியா – யசோதர:5 280/2
சொல் நவில் அருள் குரவன் துணை அடி பணிந்தார் – யசோதர:5 301/4
நின்றான் அடி கீழ் பணிந்தார் வினை நீங்கி நின்றார் – சூளாமணி:0 1/4
பஞ்சிக்கு அனுங்கும் சிலம்பு ஆர் அடி பாவை பூ ஆர் – சூளாமணி:0 6/2
நல தகை சிலம்பு அடி நவில ஊட்டிய – சூளாமணி:2 47/2
அடி நிழல் அரசரை அளிக்கும் ஆய் கதிர் – சூளாமணி:2 55/1
தங்கிய அம் கையன் அடி தண் போதினன் – சூளாமணி:3 78/2
அன்னவர் அடி முதல் காவல் நண்ணினார் – சூளாமணி:3 87/4
பொன் அவிர் திரு_அடி போற்றி போற்றி என்று – சூளாமணி:3 91/1
கண் அமர் உலகம் காக்கும் கழல் அடி வாழ்க என்றார் – சூளாமணி:3 100/4
சூழும் நீர் உலகு எலாம் தொழுது தன் அடி
நீழலே நிரந்து கண்படுக்கும் நீர்மையான் – சூளாமணி:3 112/1,2
திரு அடி தொழுது செல் துருமகாந்தனும் – சூளாமணி:3 118/2
ஊது வண்டு உண ஊழ் அடி ஊன்றிய – சூளாமணி:4 127/2
கடி மலர்_கணையினான்-தன் கழல் அடி பரவி காமர் – சூளாமணி:4 163/1
அடி பாடுமவர்கள் என அணி வண்டு முரன்றனவே – சூளாமணி:4 171/2
செம்மலர் திருந்து அடி சீரின் ஏத்தினான் – சூளாமணி:4 181/4
சென்று அவர் திருந்து அடி முடியில் தீட்டினான் – சூளாமணி:4 193/4
முனிவரர் திருந்து அடி வணங்கி மூசு தேன் – சூளாமணி:4 206/1
சேதி அம் செல்வ நின் திரு_அடி வணங்கினம் – சூளாமணி:4 214/4
மா மலர் வண்ண நின் மலர்_அடி வணங்கினம் – சூளாமணி:4 215/4
சீர் அருள் மொழிய நின் திரு_அடி தொழுதனம் – சூளாமணி:4 216/4
திரு_அடி சேடமும் திகழ சூடினாள் – சூளாமணி:4 217/4
அறம் தலைநின்ற வேந்தர் அடி நிழல் அன்றி யார்க்கும் – சூளாமணி:5 266/3
அடி மிசை நரலும் செம்பொன் அதிர் கழல் அரசர்_ஏறே – சூளாமணி:5 269/4
தீங்கு யான் உணர்த்திற்று உண்டோ திரு_அடி தெளிக என்றான் – சூளாமணி:5 305/4
மன்னவன் அடி முதல் உணர்த்தி வாழ்த்தினார் – சூளாமணி:5 372/4
ஆரியன் கழல் அடி அவனும் வாழ்த்தினான் – சூளாமணி:5 428/4
கல் நவில் தோளினான்-தன் கழல் அடி தொழுது நின்றான் – சூளாமணி:6 509/3
தீது தீர்ந்திருந்த பெம்மான் திரு_அடி சார சென்று – சூளாமணி:6 535/3
கடி மணம் அனுக்கும் தெய்வ கழல் அடி அரசர்-தங்கள் – சூளாமணி:6 553/3
அரு முடி அரசர் தாழ்ந்த அடி மிசை அரவம் ஊர – சூளாமணி:6 556/1
உண்ட வான் கழல்கள் சூழ்ந்த திரு_அடி அரவம் ஊர – சூளாமணி:6 557/3
தூதன் மற்று அதனை கேட்டே தொழுது அடி வணங்கி செங்கோல் – சூளாமணி:6 570/1
ஏதம்_இல் புகழினாய் யான் அடி வலங்கொள்வன் என்ன – சூளாமணி:6 570/2
நன்று என நாறு ஒளி நீள் முடியான் அடி
மன்ற வணங்கி மொழிந்தனன் மன்னனும் – சூளாமணி:7 660/2,3
சூடக முன்கையர் தோடு அக மெல் அடி
நாடகர் ஆயிரம் நாரியர்-தம்மையும் – சூளாமணி:7 663/3,4
ஐய நுண் மருங்கு நோவ அடி கொண்ட குவவு கொங்கை – சூளாமணி:7 673/2
வயல் ஆம்பல் மிலைத்த அடி சவியள் – சூளாமணி:7 809/2
கொம்பு_அனார் அடி தொழ கோயில் எய்தலும் – சூளாமணி:7 819/2
இருள் உக எழுந்தது ஒத்து இருந்த கோன் அடி
சுருளுறு குஞ்சிகள் துதைய தாழ்ந்தனர் – சூளாமணி:7 820/2,3
நங்கை அடி போற்றி என நங்கை நடை கற்றாள் – சூளாமணி:8 861/4
அவ்வையரொடு எய்தி முதல் அவ்வை அடி சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 863/4
அமிதமாபவை சயம்பவைக்கு அடி தொழுது அவையவை அறிவித்தாள் – சூளாமணி:8 875/4
அலர் மிசை இளையவர் அடி இட அடி இடம் – சூளாமணி:8 948/1
அலர் மிசை இளையவர் அடி இட அடி இடம் – சூளாமணி:8 948/1
கழலவன் அடி இணை கையில் கூப்பினான் – சூளாமணி:8 962/4
மஞ்சு உடை விஞ்சை நாடன் மலர் அடி வணங்கி மற்ற – சூளாமணி:8 965/2
வேய் இரும் பணை மென் தோளார் மெல் அடி பரவ சென்று – சூளாமணி:8 984/2
மா இரும் செல்வ தாதை மலர் அடி வணங்கி நின்றாள் – சூளாமணி:8 984/3
எங்களின் செய்கையதாக இணை அடி பணி-மின் என்றாள் – சூளாமணி:8 1004/3
வையகத்து அரசன் தேவி மலர் அடி வணங்கலோடும் – சூளாமணி:8 1007/2
அரும்பி வரும் அரவிந்தம் அறிவரனது அடி நிழல் அது அடைந்தோம் என்று – சூளாமணி:8 1038/1
அழல் அணங்கு தாமரை ஆர் அருள் ஆழி உடைய கோன் அடி கீழ் சேர்ந்து – சூளாமணி:8 1039/1
வென்றவன் திரு_அடி வணங்கி மெல்லவே – சூளாமணி:8 1041/1
பெருமான் அடி பேணிய பூசனை நாள் – சூளாமணி:8 1071/2
அடி கலம் திருத்தி அம் மென் புரி குழல் சுருளை நீவி – சூளாமணி:8 1114/1
அடி மருங்கின் அரசு இறைஞ்ச ஆழி ஆள்வான் பெருந்தேவி – சூளாமணி:8 1127/1
உழையவர் அடி முதல் பரவ ஒண் சுடர் – சூளாமணி:8 1130/1
மற்று அவர் அடைந்து வெய்யோன் மலர்_அடி வணங்கி நின்று – சூளாமணி:9 1151/1
மன்னவ_குமரன் மாமன் மலர் அடி வணங்கி வாழ்த்தி – சூளாமணி:9 1200/2
துன்னி வந்து இவன் அடி தொழுவனேல் உயிர் – சூளாமணி:9 1215/1
உள் அடி உமைத்துமைத்து அழன்ற மேனியும் – சூளாமணி:9 1223/1
அடி மேலனவாக எழுந்து அரசர் – சூளாமணி:9 1235/2
அரி போல் அதிர் அகல் வானுற நிமிரா அடி புடையா – சூளாமணி:9 1311/2
பட்டு அடி நெடிய வீங்கு பரட்டின நொடிக்கும் கால – சூளாமணி:9 1429/1
அன்னம்_அனையார் அடி வருட அமரும் பள்ளி அமராதே – சூளாமணி:9 1476/2
தொழுதும் சூழ்ந்தும் அடி பற்றி தொடர்ந்தும் சுரும்பு உண் கோதை நிலை – சூளாமணி:9 1482/1
அஞ்சினம் பெரிது என அடி வணங்கினார் – சூளாமணி:9 1488/4
தொக்கவர் அடி தொழ தோன்றும் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1504/2
அடி மேல் பூம் கழல்கள் அம் பொன் இலங்கு – சூளாமணி:9 1519/1
அம் தாஅமரை நாறும் அடி இணையும் அவை அவையே காண்-மின் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1531/2
மருவிய திரு அடி வாமன் பொன் நகர் – சூளாமணி:9 1554/2
அடி மிசை ஈன்றது இ அசோகம் என்-கொலோ – சூளாமணி:10 1591/3
விழு மலர் துகள் வந்து ஊன்ற மெல் அடி மெலிந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/2
அடி மலரும் கைத்தலமும் அம் தளிராய் தோன்ற – சூளாமணி:10 1643/3
அஞ்சன_வண்ணன் செந்தாமரை அடி வணங்கினானே – சூளாமணி:10 1694/4
கந்து அணை யானை வேந்தன் கழல் அடி செவ்வியோ என்று – சூளாமணி:10 1695/2
துனி வளர் இலங்கு வேலான் கழல் அடி தொழுது சொன்னான் – சூளாமணி:10 1697/4
திண்ணிய அடி மலர் சேடம் சேர்த்தினார் – சூளாமணி:10 1717/4
அம் மெல் அடி தாம் அரைசர் ஆவியொடு நோவ – சூளாமணி:10 1798/1
பஞ்சியின் மெல் அடி நோவ நடை பயிற்றி படை வேந்தர் பலரை காட்டி – சூளாமணி:10 1820/2
தூ வடிவினால் இலங்கு வெண் குடையின் நீழல் சுடரோய் உன் அடி போற்றி சொல்லுவது ஒன்று உண்டால் – சூளாமணி:11 1903/2
அரு மாலை நல் நெறியை முன் பயந்தாய் என்றும் அடியேம் உன் அடி பரவும் ஆறு அறிவது அல்லால் – சூளாமணி:11 1904/2
அளி ஆர உலகம் நீ ஆள்கின்றாய் என்கோ அமர் உலகு தான் நின்னது அடி அடைந்தது என்கோ – சூளாமணி:11 1905/2
அளியானை ஆர் அழல் அம் சோதி வாய் சூழ்ந்த அருள் ஆழி யானை இணை அடி பரவுவார்கட்கு – சூளாமணி:11 1906/3
அருள் ஆழி முன் செல்ல பின் செல்வது என்னோ அடி படாதாய் நின்ற அகல் ஞாலம் உண்டோ – சூளாமணி:11 1907/4
ஆனா இ மூ உலகும் ஆள் உடைய பெம்மான் அடி உறுவார் இன்மைதாம் அறிவுண்டது அன்றே – சூளாமணி:11 1908/4
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
அம் கண் அடி வைத்து அருளும் ஆதியாய் ஆழி அற அரசே என்று நின் அடி பணிவது அல்லால் – சூளாமணி:11 1912/2
அம் கண் அடி வைத்து அருளும் ஆதியாய் ஆழி அற அரசே என்று நின் அடி பணிவது அல்லால் – சூளாமணி:11 1912/2
அறிவர் அடி முதல் ஆர்வம் பெருக்கல் – சூளாமணி:11 2011/1
அறுதி_இல் பேர்_அருளீர் என்று அரசன் ஆங்கு அடி தொழலும் – சூளாமணி:11 2068/2
அடி மிசை அரசர்கள் வணங்க ஆண்டவன் – சூளாமணி:12 2090/1
அரு மால் வினை அகல அமரர் நாளும் அடி பரவ – சூளாமணி:12 2128/1
அம் கோல் வேல் அரசர் அடி பாராட்ட ஆள்கின்றான் – சூளாமணி:12 2129/4
சலம் புரி வினை வென்ற தம் கோன் செந்தாமரை அடி கீழ் – சூளாமணி:12 2130/3
பொங்கு பூமியுள் பொடி பட அடி இணை புடையா – நீலகேசி:1 52/1
தடம் கொள் செந்தாமரை அடி என்று தலையவே என் தலையவே – நீலகேசி:1 139/4
அடங்கிய நின் அடி அஞ்சலி செய்வேன் – நீலகேசி:1 140/4
வணங்குவன் நின் அடி வைகல்_இல் நாளும் – நீலகேசி:1 145/4
முனி பிறையோன் அடி மும்மையின் ஏத்தி – நீலகேசி:1 146/2
மாஅது உடை அடி இவை-தாம் மறவலென் என வலம்கொண்டு – நீலகேசி:1 149/2
ஆட்சி மூவுலகு உடைய அடிகள்-தம் அடி இணை தொழுதாள் – நீலகேசி:2 151/4
சேறல் உள்ளமும் இல்லையாய் திரு மலர் மிசை அடி இடுதி – நீலகேசி:2 158/3
இனைய மெய் இறையவன் இணை அடி இவையே – நீலகேசி:4 455/4
ஆத்தன் இவன் என்று அடிகள் அடி மிசை – நீலகேசி:4 456/1
திரு_உடையாய் அவகாயத்து தேரை அடி தெருட்டாய் – நீலகேசி:5 504/4
பஞ்சி மெல் அடி நோவ பகல் நடந்து – நீலகேசி:5 550/1
தேவன் திருந்து அடி சிந்தி மற்று என்றாள் – நீலகேசி:5 624/4
முக்குடையான் அடி மூன்றினும் வந்தித்து – நீலகேசி:6 666/2
மேல்


அடி-கண் (4)

அற பெரு மலை பொறை எடுத்தவன் அடி-கண்
சிறப்பினை இயற்றிலை சினத்து எரி மனத்தால் – யசோதர:5 268/2,3
சொல் நவில் சுதத்தமுனி தொன் மலர்_அடி-கண் – யசோதர:5 283/2
விழு மலர் அடி-கண் மிக்க அன்பினார் வென்றி நீரார் – சூளாமணி:3 98/2
ஈண்டு வந்து இசை குற்றேவல் எம் இறை அடி-கண் செய்தாய் – சூளாமணி:6 546/3
மேல்


அடி_மலர்கள் (1)

சென்று திரு அடி_மலர்கள் சென்னி மிசை அணியா – யசோதர:5 280/2
மேல்


அடி_இணை (3)

அவனும் வந்து தந்தையை அடி_இணை வணங்கினான் – உதயணகுமார:6 355/1
அமலமதி கேவலியின் அடி_இணை வணங்கி – நாககுமார:5 163/1
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
மேல்


அடிக்க (1)

ஏந்தினள் எடுத்து அடிக்க இறை வளை ஒலிவிட – உதயணகுமார:4 234/2
மேல்


அடிக்கு (2)

சித்த நல் நெறி பயந்தான் திரு_அடிக்கு அருச்சனை செய்தாள் – நீலகேசி:2 152/4
அல்லால் அழுக்குற்று அவன் அடிக்கு ஏத்தலர் – நீலகேசி:3 252/2
மேல்


அடிக்கும்-தோறும் (1)

ஆவி தாமும் உடையன போல் அடிக்கும்-தோறும் அடங்காது – சூளாமணி:10 1751/2
மேல்


அடிகட்கு (2)

வல்லி தன் மொழி போய் நீர் எம் மாமியார் அடிகட்கு எம் வாய் – சூளாமணி:8 1011/3
ஏதிலர் ஆயினம் அடிகட்கு இன்று என – சூளாமணி:12 2102/2
மேல்


அடிகட்கேயும் (1)

அருளினது உருவம் ஆய அடிகள் நும் அடிகட்கேயும்
தெருள்_அலன் நினைந்த தீமை சிறியனேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 306/3,4
மேல்


அடிகள் (54)

இளம் புற அடிகள் ஆமை இடை மின் பூம்_குழலினாளே – உதயணகுமார:4 229/4
அன்னியன் சேவை ஒன்றோ அடிகள் நீர் அருளிச்செய்-மின் – நாககுமார:3 77/2
வில்லினது எல்லை கண்ணால் நோக்கி மெல் அடிகள் பாவி – யசோதர:1 28/1
தம் திரு_அடிகள் ஏந்தும் தமனிய பீடம் ஆக – யசோதர:1 42/2
திரு_உடை அடிகள் தந்த திரு_அற பயனும் தேறி – யசோதர:1 46/3
அரசு-தான் அவனது ஆக விடுதும் நாம் அடிகள் என்றாள் – யசோதர:2 150/4
சீர் அணி அடிகள் செல்வ திரு அறம் மருவல் செல்லான் – யசோதர:2 159/3
அடிகள் நீர் அடங்கி மெய்யில் அருள் புரி மனத்திர் ஆகி – யசோதர:4 231/2
ஆகமத்து அடிகள் எங்கட்கு அது பெரிது அரிது கண்டீர் – யசோதர:4 239/1
அலைசெய்வது ஒழியின் வாழ்க்கை அழியும் மற்று அடிகள் என்றான் – யசோதர:4 245/4
பெற்றனன் அடிகள் நும்மால் பெரும் பயன் என்று போந்தான் – யசோதர:4 253/4
கேட்டலும் அடிகள் வாயில் கெழுமிய மொழிகள்-தம்மை – யசோதர:4 254/1
அடைந்த நிழல் போல் அருளும் முனிவும் இலர் அடிகள்
கடந்தது இவண் உலக இயல்பு கடவுளவர் செயலே – யசோதர:5 270/3,4
அருளினது உருவம் ஆய அடிகள் நும் அடிகட்கேயும் – யசோதர:5 306/3
என்றலும் அடிகள் பாதத்து எழில் முடி மலர்கள் சிந்த – யசோதர:5 310/1
வினையின விளைவு-தம்மை வெருவினம் அடிகள் மெய்யே – யசோதர:5 316/3
இனிது உளது உணர்த்துவது அடிகள் என்றலும் – சூளாமணி:4 196/2
ஆழி அம் கிழமை எம் அடிகள் தோன்றினார் – சூளாமணி:5 394/4
அமைக மாற்றம் நும்மை எங்கள் அடிகள் காண ஏகுவாம் – சூளாமணி:6 502/2
திரு உடை அடிகள் நின்ற திறம் இது தெரியலாமோ – சூளாமணி:6 556/4
அப்படி அரிய செய்த அடிகள் எம் அரசன் ஆய – சூளாமணி:6 563/2
இன்னம் ஒன்று உள அடிகள் யான் பல – சூளாமணி:7 592/2
அளவு_இல் நீள் முழை உறைகின்றது அடிகள் என்று உரைத்தார் – சூளாமணி:7 706/4
ஏதம் மற்று இது கடிந்தனன் இன்னினி அடிகள்
போதும் போதனபுரத்துக்கு என்று உரைத்தனன் புகழோன் – சூளாமணி:7 726/3,4
ஆலும் மா வல் தானை நம் அடிகள் ஆளும் நாட்டு அகம் – சூளாமணி:7 787/2
யானும் அங்கு இவனொடும் அடிகள் ஏகினேன் – சூளாமணி:7 825/1
மண்களை மருட்டும் சீர் நும் மாமியார் அடிகள் சொன்னார் – சூளாமணி:8 1002/4
ஓதுவது உணரின் அன்றே அடிகள் யாம் உருவம் என்றாள் – சூளாமணி:8 1013/4
அருளுமாறு அடிகள் கேள்மோ அரியரசு-அதனை யாரும் – சூளாமணி:9 1135/1
அடிகள் இ அவனி-தன் மேல் இழிந்ததும் அணங்கோடு_ஒப்பாள் – சூளாமணி:9 1146/1
அரைசர்கள் ஆங்கு கேட்டார் அடிகள் மற்று இதற்கோ இவ்வாறு – சூளாமணி:9 1159/3
அடிகள் முன் அடித்தியாரால் அங்கை நீர் குளிர ஊட்டி – சூளாமணி:10 1563/1
யாண்டையார் அடிகள் என்னும் ஆயிடை அஞ்சல் பொன்னே – சூளாமணி:10 1666/2
அணி நகர் அணுகினது அடிகள் என்றலும் – சூளாமணி:10 1724/2
முனிவரை வணங்கி கேட்டு முயறுமோ அடிகள் என்றார் – சூளாமணி:11 1861/4
அன்னணம் அசோகு அமர் அடிகள் தோன்றினார் – சூளாமணி:11 1891/4
தெளியாமல் இல்லை நின் திரு_அடிகள் மெய்ம்மை தெளிந்தாலும் செவ்வனே தெரிந்து உரைக்கல் ஆமே – சூளாமணி:11 1905/4
தெருளாமையால் வினவற்பாலது ஒன்று உண்டு திரு_அடிகள் செம்பொன் ஆர் அரவிந்தம் ஏந்த – சூளாமணி:11 1907/1
தேன் ஆரும் அரவிந்தம் சென்று ஏந்தும் போழ்து திரு_அடிகள் செம் தோடு தீண்டாவே ஆகில் – சூளாமணி:11 1908/3
அணங்கும் அற அமிர்து ஊட்டி அடிகள்
பிணங்கும் பிறவிகள் பேர்த்து உய்-மின் என்றார் – சூளாமணி:11 1916/3,4
அடிகள் அடிசில் அமைந்தது அயில்வான் – சூளாமணி:11 1918/1
அன்பு அதன்-கண் மிசையே என்று அடிகள் தரு பொருள் தெளிந்தார் – சூளாமணி:11 2060/4
அணி முடி துற-மின் எம் அடிகள் என்றனர் – சூளாமணி:12 2079/3
அடிகள் பின் முடிவு என்பாளை அகப்படுத்து அனையராக – சூளாமணி:12 2120/2
ஆடு கொம்பு_அனையவள் உரைக்கும் அச்சமோ பெரிது உடைத்து அடிகள்
காடு கண்டால் பிறர்க்கு அறியேன் கவற்றுவது ஒக்கும் ஈது எனக்கே – நீலகேசி:1 67/3,4
வாள்_நுதல் மயிர் குளிர்த்து உரைக்கும் மா தவத்து அடிகள் என்றானும் – நீலகேசி:1 69/3
மந்திரம் உளது எனின் அடிகள் மனத்தொடு பணி-மினம் எனவே – நீலகேசி:1 71/2
வேதனை பெரிது உடைத்து அடிகள் விளிக இ பிறப்பு என உரைத்தாள் – நீலகேசி:1 73/4
யாஅது அடிகள் அது அருளால் அரும் துயர் அகல் வகை அதனால் – நீலகேசி:1 149/1
ஆத்தன் இவன் என்று அடிகள் அடி மிசை – நீலகேசி:4 456/1
கடுக்கத்தாம் அடிகள் என காய்ஞர் யார் – நீலகேசி:5 537/1
மற்று அறிவது இல்லாத எம்மை மலர்_அடிகள் – நீலகேசி:6 663/3
இன்புறுவது இல்லாத எம்மை இணை அடிகள்
துன்புறவு_இல் அ கதியுள் தோற்றுவிக்கும் அன்றே – நீலகேசி:6 664/3,4
சிந்தனை ஒன்று இல்லாத எம்மை திரு_அடிகள் – நீலகேசி:6 665/3
மேல்


அடிகள்-தம் (2)

திரு உடை அடிகள்-தம் சிந்தைக்கு ஏதமாம் – சூளாமணி:12 2107/1
ஆட்சி மூவுலகு உடைய அடிகள்-தம் அடி இணை தொழுதாள் – நீலகேசி:2 151/4
மேல்


அடிகள்-தம்மால் (1)

அற இயல் அடிகள்-தம்மால் அற அமிர்து ஆர பெற்றாம் – யசோதர:4 255/3
மேல்


அடிகள்-தம்மை (1)

மங்கல தோழி கூறும் மாமியார் அடிகள்-தம்மை
எங்களின் செய்கையதாக இணை அடி பணி-மின் என்றாள் – சூளாமணி:8 1004/2,3
மேல்


அடிகளது (4)

அடிகளது அருளினால் அம் பொன் சாயல் இ – சூளாமணி:5 422/3
அரும்பு அணி அசோக நீழல் அடிகளது அணி பொன் கோயில் – சூளாமணி:11 1864/3
அடிகளது அற அமிர்து உண்ட ஆற்றலான் – சூளாமணி:12 2075/2
அணங்கு சால் அடிகளது அருள் அதாய்விடில் – சூளாமணி:12 2106/1
மேல்


அடிகளார் (1)

அன்னம்_அனையார் அடிகளார் அருள் இது என்றார் – சூளாமணி:10 1794/3
மேல்


அடிகளுக்கு (1)

அரும்பிய பருவ செல்வம் அடிகளுக்கு அறிவி என்று – சூளாமணி:10 1562/2
மேல்


அடிகளும் (1)

அடிகளும் அயலவர் போல ஆயினார் – சூளாமணி:12 2103/3
மேல்


அடிகளே (1)

ஆதி அந்து அகன்று நின்ற அடிகளே சரணம் கண்டாய் – சூளாமணி:4 200/3
மேல்


அடிகளை (3)

அங்கையால் திருத்தி மாமன் அடிகளை பணிக என்று – சூளாமணி:8 985/2
இன்று யாம் அடிகளை பிழைத்தது என் என – சூளாமணி:12 2094/2
சேதியம் புக்கு அவர்-தம் திருந்து அடிகளை பெரும் துதி சேர் – நீலகேசி:2 162/2
மேல்


அடிகளோடு (1)

ஆர் உயிர்க்கு அரணம் ஆய அடிகளோடு ஐய நீயும் – யசோதர:5 312/2
மேல்


அடிச்சுவடு (1)

அலத்தக அடிச்சுவடு அசோகின் மிசை வைத்தாள் – சூளாமணி:10 1606/2
மேல்


அடிசில் (11)

கரிணத்தை மறந்துவிட்டு காதலின் அடிசில் உண்டான் – உதயணகுமார:1 29/4
ஐவகை அடிசில் கொண்டே ஆன நாற்படையும் சூழ – உதயணகுமார:1 119/3
அன்பு உறும் அடிசில் உண்டே அற்றை நாள் அங்கு இருந்தார் – உதயணகுமார:1 120/1
யூகியும் நீரின் ஆடி உற்று உடன் அடிசில் உண்டான் – உதயணகுமார:4 200/1
மிக்க பாணி மீது அடிசில் மேதினி – உதயணகுமார:6 322/2
பால் அடிசில் நெய் அருந்தி பார் அரசன் செலும் நாள் – உதயணகுமார:6 353/4
சுரைய பால் அடிசில் சுவை பொன் கலத்து – யசோதர:3 168/1
அவ்வை-தன் கோயில் புக்கு அடிசில் உண்க என – சூளாமணி:4 226/3
சூட்டினார் சிலர் நறு மலர் அறு_சுவை அடிசில்
ஊட்டினார் அவன் அமரருள் ஒருவன் ஒத்து ஒளிர்ந்தான் – சூளாமணி:6 471/3,4
ஆதிய அடிசில் ஒண் கேழ் அஞ்சனம் உள்ளிட்டு எல்லாம் – சூளாமணி:6 514/3
அடிகள் அடிசில் அமைந்தது அயில்வான் – சூளாமணி:11 1918/1
மேல்


அடித்த (1)

சீரின் மூவாயிரம் கை சிறந்தவள் அடித்த பின்பு – உதயணகுமார:4 227/3
மேல்


அடித்தலத்து (2)

அலத்தக குழம்பு தம் அடித்தலத்து ஒர் பாகமா – சூளாமணி:6 484/1
அடித்தலத்து அலத்தகம் குழுமி குங்கும – சூளாமணி:10 1682/1
மேல்


அடித்தலம் (1)

அலத்தகம் அலைத்தன அடித்தலம் அரற்றும் – சூளாமணி:6 451/1
மேல்


அடித்தலும் (1)

தோன்று இரண்டு கையினும் தொடுத்து இனிது அடித்தலும்
ஆன்ற கையின் ஓட்டலும் அலங்கலுள் கரத்தலும் – உதயணகுமார:4 231/2,3
மேல்


அடித்தனள் (3)

ஆயிரத்து ஐஞ்ஞூறு ஏற்றி அடித்தனள் அகல அப்பால் – உதயணகுமார:4 224/3
இட்டு இடை துவளவும் இனிய பந்து அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 232/4
ஏறு பந்தின் எற்றிக்கை எண்ணாயிரம் அடித்தனள் – உதயணகுமார:4 237/4
மேல்


அடித்தனன் (1)

அடித்தனன் அசனி வீழ அரு வரை நெரிவதே போல் – சூளாமணி:9 1139/2
மேல்


அடித்தான் (1)

ஆடு இயல் யானை அயக்கிரீவனை அடித்தான்
வீடு_இல் மணி அருவி வெண் மலையும் கைப்பிடித்தான் – சூளாமணி:10 1660/2,3
மேல்


அடித்திட (2)

நலம்பெற அசைந்திட நங்கை பந்து அடித்திட
புலம்பு வண்டு தேன் இனம் பூம்_குழல் மேல் ஆடவே – உதயணகுமார:4 235/3,4
பந்து பொங்க நின்று அடித்திட திளைப்பது ஒத்து உளது அது பகருங்கால் – சூளாமணி:8 878/4
மேல்


அடித்தியாரால் (1)

அடிகள் முன் அடித்தியாரால் அங்கை நீர் குளிர ஊட்டி – சூளாமணி:10 1563/1
மேல்


அடித்து (2)

அடித்து அலை கலங்கி வேழம் பிடிகளோடு அலறி ஆழ – சூளாமணி:7 699/2
பங்கமே செய்து படபட வயிறு அடித்து இறுகி – நீலகேசி:1 52/2
மேல்


அடித்துவிட்டாள் (3)

சீர் எழும் ஆயிரம் கை சிறந்தவள் அடித்துவிட்டாள்
கார் எழு குழலி நல்ல காஞ்சனமாலை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 223/3,4
ஈராயிரம் கை ஏற்றி இரு கரத்து அடித்துவிட்டாள்
தோராத அழகி தத்தை தோழி விச்வலேகை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 225/3,4
ஒருங்கு முன் கையின் மீதில் ஓர் ஐஞ்ஞூறு அடித்துவிட்டாள்
கரும் கணி பதுமை தோழி காரிகை ஒருத்தி வந்தாள் – உதயணகுமார:4 226/3,4
மேல்


அடிப்படாது (1)

ஓதிய விஞ்சை வாய்ப்ப உலகு அடிப்படாது நின்ற – சூளாமணி:9 1203/1
மேல்


அடிப்படுத்ததும் (1)

கரண நேமியால் அடிப்படுத்ததும்
பொரு_இல் வேந்தர்கள் புகழ்ந்து அடைந்ததும் – உதயணகுமார:6 306/3,4
மேல்


அடிப்படுத்தி (1)

எத்திக்கும் அடிப்படுத்தி எழில்பெற செங்கோல் செல்லும் – உதயணகுமார:5 242/1
மேல்


அடிப்படுத்தினன் (1)

அக்கணத்தினில் அடிப்படுத்தினன் – உதயணகுமார:5 292/4
மேல்


அடிப்படுத்து (3)

அங்கு உள தேசம் எல்லாம் அடிப்படுத்து இனிது இருந்தார் – உதயணகுமார:1 26/4
உள்ளது எல்லாம் ஒருங்கே அடிப்படுத்து
எள்_இல் செல்வமும் ஈண்டு உனக்கு ஆம் என்றான் – உதயணகுமார:5 272/2,3
அரு மணி முடி கொள் சென்னி அரசு அடிப்படுத்து உயர்ந்த – யசோதர:2 85/3
மேல்


அடிப்படுத்தும் (2)

தெள்ளிய ஆழி கொண்டு திக்கு அடிப்படுத்தும் என்ன – உதயணகுமார:4 193/2
திக்கு எலாம் அடிப்படுத்தும் திகிரி அம் செல்வரேனும் – யசோதர:1 43/2
மேல்


அடிப்படுப்பன் (1)

யான் சென்று அஃது அடிப்படுப்பன் அற கருமம் இது என்றாள் – நீலகேசி:2 163/4
மேல்


அடிப்புண்ட (1)

மொய் வரை முனை அடிப்புண்ட ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1405/4
மேல்


அடிபணிந்தது (1)

மரு வலி களிறும் கேட்டு வந்து அடிபணிந்தது அம்மா – உதயணகுமார:1 97/4
மேல்


அடிபணிந்திட (1)

தொடு கழல் அரசர்கள் சூழ்ந்து அடிபணிந்திட
முடி தரித்து அரசியல் முகம் மலர்ந்து செல்லும் நாள் – உதயணகுமார:3 185/3,4
மேல்


அடிபணிந்து (1)

என்று அவர் உரைப்ப கேட்டே இறைஞ்சி நன்கு அடிபணிந்து
சென்று தன் கோயில் புக்கு சே இழை பதுமை-தன்னோடு – உதயணகுமார:4 194/1,2
மேல்


அடிபணிய (1)

மின் சொரி கதிர் வேல் தானை வீறு அடிபணிய வெம்மை – உதயணகுமார:4 186/1
மேல்


அடிமை (4)

அம் கண் ஞாலம் அமர்ந்து அடிமை தொழில் – சூளாமணி:4 159/2
அன்ன நடையாட்கு அடிமை ஆர்வமொடு அடைந்தார் – சூளாமணி:8 868/2
அளியவன் அருள்செய் ஆழி_உடையவன் அடிமை செய்வார்க்கு – சூளாமணி:11 1865/2
ஏற்புடைத்து அன்று நம் அடிமை ஈண்டு என – சூளாமணி:12 2108/3
மேல்


அடிமைசெய்த (1)

கரு மலி கிருமி அன்ன கடைமகற்கு அடிமைசெய்த
துரு மதி மதனன் செய்கை துறப்பதே சிறப்பது என்றான் – யசோதர:2 127/3,4
மேல்


அடிய (1)

அடிய வாய் பயப்பட்டு அடங்கா அலர் – சூளாமணி:4 145/3
மேல்


அடியதாம் (1)

ஆறுகிற்பின் அமர்_உலகம் நுங்கட்கு அடியதாம் என்றான் – நீலகேசி:1 40/3
மேல்


அடியர் (1)

அடியர் அல்லது அல்லார் அவண் இல்லையே – சூளாமணி:7 785/4
மேல்


அடியன் (1)

ஆற்றல் சால் அடியன் சென்று அதனை நீக்கினான் – சூளாமணி:7 824/4
மேல்


அடியன்மாரை (1)

கொற்றவன் குறிப்பு இது ஆயின் கூவி தன் அடியன்மாரை
உற்றது ஓர் சிறு குற்றேவற்கு உரியராய் கருதி தானே – சூளாமணி:6 569/1,2
மேல்


அடியா (1)

பரி போல்வன பிடியா உடல் அடியா இடைபடு தேர் – சூளாமணி:9 1311/3
மேல்


அடியார் (1)

நன் அடியார் சொல்லினர் நாக நல் குமரன் என் – நாககுமார:2 68/1
மேல்


அடியார்க்கு (1)

நிறை தரு கேவலத்தோய் நின் அடியார்க்கு எல்லாம் – சூளாமணி:6 541/1
மேல்


அடியான் (1)

சோதியான் சுரர் வணங்கு திரு_அடியான் சுடு நீறா நினையப்பட்ட – சூளாமணி:10 1803/2
மேல்


அடியிட (1)

அடியிட விடம் பொறாமை யானை மண்ணில் சாய்ந்ததே – உதயணகுமார:2 127/4
மேல்


அடியிடும் (1)

அடியிடும் இடம் இன்று ஆகி மூடி ஆகாயம் எல்லாம் – சூளாமணி:12 2121/3
மேல்


அடியில் (2)

பவள கொப்புளங்கள் பாவை பஞ்சி மெல் அடியில் தோன்ற – உதயணகுமார:1 115/2
பயந்து அவர் அடியில் வீழ பண்புடன் தழுவிக்கொண்டு – உதயணகுமார:4 197/3
மேல்


அடியின் (2)

செந்தாஅமரை அடியின் செவ்வியும் மற்று இதுவாயின் தெய்வமே ஆம் – சூளாமணி:9 1539/4
ஐய தசை ஆர்ந்த அடியின் அழகினாலே – சூளாமணி:10 1607/2
மேல்


அடியினார் (1)

பஞ்சு அனுங்கு அடியினார் பரந்த அல்குலார் – சூளாமணி:2 60/1
மேல்


அடியினார்-தம் (1)

அம் சிலம்பு அடியினார்-தம் அறிவினை அயர்வித்திட்டாள் – சூளாமணி:8 1000/4
மேல்


அடியீடு (1)

அணி தயங்கு சோபான வீதி-வாய் அணங்கு_அனையார் அடியீடு ஏத்த – சூளாமணி:10 1800/1
மேல்


அடியும் (1)

அடியும் இட ஆம் இடம் இன்று இலகும் – சூளாமணி:8 1073/2
மேல்


அடியுறையாக (1)

அரு மலர் தழையும் போதும் அடியுறையாக ஏந்தி – சூளாமணி:10 1635/1
மேல்


அடியே (1)

திரு_அடியே அல்லது என் சிந்தனையில் இல்லை – நீலகேசி:6 665/2
மேல்


அடியேம் (1)

அரு மாலை நல் நெறியை முன் பயந்தாய் என்றும் அடியேம் உன் அடி பரவும் ஆறு அறிவது அல்லால் – சூளாமணி:11 1904/2
மேல்


அடியை (5)

நயம் அறிந்து சேர் நன் அடியை பணிந்து – நாககுமார:4 108/2
முத்து இலங்கு முக்குடை கீழ் மூர்த்தி திருந்து அடியை
வெற்றியுடன் பணிந்தவர்கள் விண்_உலகம் ஆண்டுவந்து – நாககுமார:4 118/1,2
பரிவாக உன் அடியை பணிந்து பரவுவர்கள் – நாககுமார:4 120/2
மலர்_அடியை அல்லது யாம் மற்று அறிவது இல்லை – நீலகேசி:6 663/2
இணை அடியை அல்லது யாம் இன்புறுவது இல்லை – நீலகேசி:6 664/2
மேல்


அடியொடு (2)

அடியொடு புனை கழல் அரசு_இறை படை எழ – சூளாமணி:8 938/3
அடியொடு பூவின் இடை அறவு இன்றி – நீலகேசி:5 610/1
மேல்


அடியோங்கள் (1)

யாரும் இல்லா அடியோங்கள் வழிபாடு ஆற்ற மாட்டாயோ – சூளாமணி:9 1481/2
மேல்


அடிவைத்து (2)

இருந்து தன் பணிந்த யானை எழில் மருப்பு அடிவைத்து ஏறி – உதயணகுமார:1 98/3
வேந்தனும் கேட்டு வந்து வெண் கோட்டின் அடிவைத்து ஏறி – உதயணகுமார:6 330/1
மேல்


அடிஅடி (1)

அடிஅடி என ஆயுதர் செல – உதயணகுமார:6 313/1
மேல்


அடு (24)

கந்து அடு களி மத யானை மன்னவன் – யசோதர:2 75/1
கதத்துடன் இழித்து அடு கடத்திடை மடுத்தான் – யசோதர:5 263/4
ஆளி அடு திறல் வணிகன் அரசன் உயிர் அனைய – யசோதர:5 267/2
உற்று அடு பிணியும் மூப்பும் ஊழ் உறு துயரும் நீக்கி – சூளாமணி:4 202/1
உலன் நலன் அடு திண் தோள் ஊழி வேல் ஓடை யானை – சூளாமணி:6 572/1
அழல் கண் நாறுப அடு படை தொடுதலை மடியா – சூளாமணி:7 708/3
ஆய ஆயிரமாயிரம் அடு திறல் அரிமா – சூளாமணி:7 724/2
வரை-வாய் நிவந்த வடு மா அடு மா – சூளாமணி:7 745/1
பொழி சாறு அடு வெம் புகை பொங்கி அயல் – சூளாமணி:7 806/2
அடு கடாம் ஆவி நாறும் அழி மதம் கருவி வீழ – சூளாமணி:8 912/1
அரு வரை அடு புலி என உளர் இளையவர் – சூளாமணி:8 944/3
அடு குரல் அரச சீயம் அதனை ஓர் ஆம்பல் தாள் போல் – சூளாமணி:9 1143/1
அடு சரம் படு-தொறும் அலறி வாலதி – சூளாமணி:9 1249/2
நீர் அக வளாகம் அடு சக்கரம் நிகர்த்தார் – சூளாமணி:9 1290/4
ஆழியான் தமர்கள் அஞ்சினார் அஞ்சும் ஆயிடை அடு திறல்_உடையான் – சூளாமணி:9 1317/2
தடங்கல் இன்றி அடு சரமே மிடைந்த தரணி வட்டம் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1342/4
அடைந்தவர் அடு படைக்கு அஞ்சல் வேண்டுமோ – சூளாமணி:9 1382/4
வலியும் அடு திறனும் வாழ்வும் வனப்பும் – சூளாமணி:9 1467/1
அரும் தகை அரச நம்பி அடு திறல் அமிததேசன் – சூளாமணி:10 1791/2
வலிசெய்து எம்மிடம் புகுந்து அடு மடையொடு முடை சேர் – நீலகேசி:1 45/1
துப்பு அடு துவர் இதழ் துடிக்கும் துகில் இடை அகல் அல்குல் துளக்கும் – நீலகேசி:1 72/1
செப்பு அடு வன முலை செறிக்கும் சிதர் அரி மழை கணும் சிறைக்கும் – நீலகேசி:1 72/2
ஒப்பு அடு துடி இடை ஒசிக்கும் உவவு உறு மதி முகம் உழற்றும் – நீலகேசி:1 72/3
சூட்டு அடு நரகம்-தானும் சுடர்ந்த நல் சுவர்க்கம்-தானும் – நீலகேசி:4 424/3
மேல்


அடுக்கலோ (1)

குன்றோ மலையோ குவடோ அடுக்கலோ
அன்றோ அதன்றால் அஃது யாப்பாதல் வேண்டும் – நீலகேசி:6 693/3,4
மேல்


அடுக்கிய (1)

அடுக்கிய அனிச்சப்பூவின் அமளி மேல் அரத்த செவ்வாய் – சூளாமணி:6 558/1
மேல்


அடுக்குநவே (1)

அணி முத்து உமிழ் வீதி அடுக்குநவே – சூளாமணி:8 1077/4
மேல்


அடுக்குமானால் (1)

அடுக்குவது அடுக்குமானால் அஞ்சுதல் பயன் இன்று என்றே – யசோதர:1 62/3
மேல்


அடுக்குவது (1)

அடுக்குவது அடுக்குமானால் அஞ்சுதல் பயன் இன்று என்றே – யசோதர:1 62/3
மேல்


அடுத்த (9)

அரு மணி அடுத்த வீதி அச்சுவபுரம் அது ஆளும் – சூளாமணி:5 326/1
அள் இதழ் புது மலர் அடுத்த வீதி மேல் – சூளாமணி:5 374/3
அடுத்த திலகத்தினொடு அணிந்த அளகத்தார் – சூளாமணி:6 454/3
ஆடகம் அடுத்த அணி பூணன் அலர் தாரான் – சூளாமணி:9 1282/2
தோடு அகம் அடுத்த துதை கண்ணியொடு துன்னார் – சூளாமணி:9 1282/3
அடுத்த கீசகம்-தமோடு அற்று வீழ்வன – சூளாமணி:9 1402/2
தாது படு போது தவிசாம் என அடுத்த
மீது படு பொங்கு அணையின் மெல்லென இருந்தான் – சூளாமணி:10 1604/3,4
மலங்கு பாய் தயங்கு பொய்கை மணி கல் வாய் அடுத்த செம்பொன் – சூளாமணி:10 1672/1
பொன் அமளி மேல் அடுத்த பொங்கு அணையின் மேலாட்கு – சூளாமணி:10 1794/2
மேல்


அடுத்தது (2)

நன்று என நயந்து கொண்டேன் நடுக்கமும் அடுத்தது இல்லை – யசோதர:1 48/2
அரசிளங்குமரன் செல்_நாள் அடுத்தது கூறலுற்றேன் – யசோதர:4 261/4
மேல்


அடுத்ததே (1)

அண்டயத்து அடுத்ததே – சூளாமணி:9 1376/4
மேல்


அடுத்தமையால் (1)

அகில் ஆர் புகை ஆவி அடுத்தமையால்
பகலானொடு வந்து இரவும் பகலே – சூளாமணி:8 1078/2,3
மேல்


அடுத்தன (2)

அடுத்தன நிறத்தது ஆகும் அணி கிளர் பளிங்கு போல – சூளாமணி:5 253/2
அடுத்தன நிறத்தவாக அழுத்தின மணிகள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 849/4
மேல்


அடுத்தனவும் (1)

அணி வேண்டினர் கொள்ள அடுத்தனவும்
மணி வேண்டினர் கொள்ள வகுத்தனவும் – சூளாமணி:8 1082/1,2
மேல்


அடுத்தால் (1)

கோல மணி மால் குவடு குங்குமம் அடுத்தால்
போலும் மணி மேனியொடு காளை பொலிவுற்றான் – சூளாமணி:11 2028/3,4
மேல்


அடுத்து (13)

கானும் வாவியும் காவும் அடுத்து உடன் – யசோதர:1 14/1
சினம் மலி தேவி கோயில் திசைமுகம் அடுத்து சென்றான் – யசோதர:1 30/3
நல் இறை பறவை-தம்மை நடுக்கியது அடுத்து வீழ – யசோதர:4 257/2
அடுத்து எரி அலர்ந்த செம்பொன் அணி மணி முடியினான் அங்கு – சூளாமணி:6 562/3
அடுத்து எழு சுடரகத்து உக்க நெய் துளி – சூளாமணி:7 682/3
அடுத்து எரிந்து அழல் நகை நக்குநக்கு இவை – சூளாமணி:7 683/3
அடுத்து வீழும் ஒர் அணி இழை இளையவள் படுகின்றது அது காணாய் – சூளாமணி:8 886/4
அருகினோர் நடுங்க நோக்கி அழல் நகை அடுத்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1147/4
அடுத்து எழுகின்றது ஓர் ஆவி ஆர் அழல் – சூளாமணி:9 1205/3
அடுத்து துணித்து அப்புறம் ஏகி அரசர் குழாங்கள் இரிய பாய்ந்து – சூளாமணி:9 1346/3
அடுத்து குத்தினால் போல கழிந்தது அம்பு கழிதலுமே – சூளாமணி:9 1350/2
முன் வாயில் முகம் எல்லாம் முத்து அடுத்து தாமரை வெண் முளைகள் பாய்த்தி – சூளாமணி:9 1527/1
பஞ்சு உடை தவிசுகள் பரப்பி பூ அடுத்து
அம் சுடர் இடு புகை அடர்ந்து எழுந்து அரோ – சூளாமணி:10 1781/2,3
மேல்


அடுதலை (1)

தீஇது அடுதலை விலங்கும் சினகரம் உவகையில் சென்றாள் – நீலகேசி:1 149/4
மேல்


அடுதி (2)

துவர் அடுதி பூ அடுதி சோறு அடலே முனிந்தாயோ – நீலகேசி:4 279/4
துவர் அடுதி பூ அடுதி சோறு அடலே முனிந்தாயோ – நீலகேசி:4 279/4
மேல்


அடுபவாலோ (1)

ஐயத்தை இன்றி அடுபவாலோ அழல் நரகத்துள்ளே படுபவாலோ – நீலகேசி:3 257/4
மேல்


அடும் (9)

மடங்கலை அடும் திறல் நெடுந்தகை-தன் மாறாய் – சூளாமணி:6 446/1
அடங்கலர் அடங்க அடும் ஆழி அஃது ஆள்வான் – சூளாமணி:6 446/2
நடந்தவன் நடுங்க அடும் நம்பி இவன் என்றான் – சூளாமணி:6 446/4
நெய் அலர் குழல் தொகை நெருப்பின் அடும் என்பார் – சூளாமணி:6 458/1
அழிந்த கோளரி குருதி அது அடும் கடம் களிற்றோடு – சூளாமணி:7 725/1
அடும் திறல் வெகுளி காற்றோடு அருக்க பேர் உடைய மேகம் – சூளாமணி:9 1197/1
அடும் நாண் இடை ஏறிய அம்பினொடு – சூளாமணி:9 1239/3
ஆள் அடும் அடல் தகையனாய அரிசேனன் – சூளாமணி:9 1293/1
ஊடு புக்கு உயிர் அடும் துயரம்-தான் ஒழிக்கின்றான் – நீலகேசி:2 188/1
மேல்


அடும்-கொல் (1)

ஆ தகா வினைகள் என்னை அடர்த்துநின்று அடும்-கொல் என்றான் – யசோதர:2 148/4
மேல்


அடுமால் (1)

ஆற்றல் சான்றவன் அரும் தவ அழல் எனை அடுமால்
மாற்றும் ஆறு என்-கொல் என நனி மனத்தினுள் நினையா – நீலகேசி:1 57/1,2
மேல்


அடுவதோ (1)

அழலினால் அளியன் ஆவி அடுவதோ அழகு இது என்னும் – சூளாமணி:8 1022/4
மேல்


அடுவன (2)

வினை இருள் அடுவன விரி கதிர் இயல்பொடு – நீலகேசி:4 455/1
கனை இருள் கடிவன கடு நவை அடுவன
மனை இருள் நெறி பெற மதி கெட அடைவன – நீலகேசி:4 455/2,3
மேல்


அடுவார் (1)

ஊன் அடுவார் இடுவாரை ஒளித்தலில் – நீலகேசி:4 335/2
மேல்


அடை (2)

அடை வாய்மையின் உருவம் முதல் அதுவே தனது ஆக – சூளாமணி:9 1316/3
பரமாத்துமனை பளிங்கு அடை போல – நீலகேசி:7 747/1
மேல்


அடைக்கலமே (1)

அற்றீர் போல் காட்டி அடைக்கலமே வவ்வும் நீர் – நீலகேசி:3 258/2
மேல்


அடைக்கும் (2)

வெவ்_வினை வெகுண்டு வாரா விக்கி நன்கு அடைக்கும் வாய்கள் – நாககுமார:1 4/1
ஆகமன் அடைக்கும் முனியவர் அடி பணிந்து – நாககுமார:5 157/3
மேல்


அடைத்து (2)

பத்து வகை ஊற்று அடைத்து பயின்ற அங்கம் பத்தொன்றும் – உதயணகுமார:6 364/2
பொறி எனும் வாயில் ஐந்து பொன் கதவு அடைத்து மாற்றி – சூளாமணி:12 2111/2
மேல்


அடைத்தோய் (1)

வெள்ள மாரி தரித்தோய் நீ வினையின் வாயில் அடைத்தோய் நீ – நீலகேசி:1 136/1
மேல்


அடைதலும் (3)

அதனின் நிழல் அவன் அடைதலும் அது காவலனாவான் – சூளாமணி:6 440/1
ஆங்கு அவன் அடைதலும் அருக்ககீர்த்தி கை – சூளாமணி:9 1421/1
அணி தரு சிவகதி அடைதலும் அருளுதல் – நீலகேசி:4 452/3
மேல்


அடைந்த (11)

அங்க பூ ஆதி மெய்ந்நூல் அமிழ்து அகப்படுத்து அடைந்த
நங்களுக்கு அளிக்கும் நீரார் நம் வினை கழுவும் நீரார் – யசோதர:1 55/3,4
அடைந்த நிழல் போல் அருளும் முனிவும் இலர் அடிகள் – யசோதர:5 270/3
செம் தழல் பிறங்கல் அன்மை தெளிந்து சென்று அடைந்த அன்றே – சூளாமணி:4 165/4
மற்று அவர் அடைந்த போழ்தின் வாயிலோர் உணர்த்த கேட்டு – சூளாமணி:6 508/1
அடைந்த வீரரை காண்டலும் அழல் உளை அரிமா – சூளாமணி:7 712/1
வலம்கொண்டு தொழுது வாழ்த்தி மற்றவர் அடைந்த போதின் – சூளாமணி:8 998/1
அடைந்த வான் சிறை ஆயினான் – சூளாமணி:9 1353/3
அரும் கலம் ஒழிந்தவும் அடைந்த என்பவே – சூளாமணி:9 1501/4
ஒருங்கு செய் வள நகர் அடைந்த ஒண் சிறை – சூளாமணி:9 1505/2
மாலை ஆங்கு அடைந்த போழ்தில் மங்கல தேவி பட்டம் – சூளாமணி:9 1547/1
மழலை அம் கிளவி செவ்வாய் மடந்தையும் அடைந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1700/2
மேல்


அடைந்தது (8)

அஞ்சினர் மரணம் சிந்தை அடைந்தது முதலது ஆங்கண் – யசோதர:2 153/2
தயங்கு ஒளி மாலை சூட்டி தன் இடம் அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:3 106/4
அரி அரசு அடைந்தது ஒன்று அதனை ஏறினான் – சூளாமணி:9 1413/3
சலம் புரி தெய்வம் அஞ்சி தன் உரு அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1439/4
அடைந்தது ஓர் பொலிவினை அறிவித்திட்டவே – சூளாமணி:10 1685/4
மங்கை-தன் பவழ செவ்வாய் மடுத்து அகம் அடைந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1706/4
அடைந்தது மதியம் ஆக ஆயிடை அரசன் திண் தோள் – சூளாமணி:10 1707/1
அளி ஆர உலகம் நீ ஆள்கின்றாய் என்கோ அமர் உலகு தான் நின்னது அடி அடைந்தது என்கோ – சூளாமணி:11 1905/2
மேல்


அடைந்ததும் (2)

பொரு_இல் வேந்தர்கள் புகழ்ந்து அடைந்ததும் – உதயணகுமார:6 306/4
அப்புறத்து அரசவை அடைந்ததும் – சூளாமணி:7 586/4
மேல்


அடைந்ததுவே (1)

அங்கராக துகளும் பாய்ந்து அந்தி வானம் அடைந்ததுவே – சூளாமணி:10 1750/4
மேல்


அடைந்தவர் (3)

அடைந்தவர் மாண்பும் ஆங்கு ஒன்று இல்லையேல் அரசர் வாழ்க்கை – சூளாமணி:5 251/2
அடைந்தவர் அடு படைக்கு அஞ்சல் வேண்டுமோ – சூளாமணி:9 1382/4
பீடு அடைந்தவர் பிடர் புடைப்ப ஆனையின் – சூளாமணி:9 1398/2
மேல்


அடைந்தவர்க்கே (1)

அந்தர மேல் பிறிது இல்லை அமரர்_உலகு அடைந்தவர்க்கே – சூளாமணி:11 2052/4
மேல்


அடைந்தவர்கள் (1)

அடைந்தவர்கள் காதலினொடு அமரர் அரசர் ஆவர் – யசோதர:5 270/1
மேல்


அடைந்தவை (1)

உண் பல வகையினின் அடைந்தவை விளையுங்கள் நுமக்கும் என்றாள் – நீலகேசி:9 840/4
மேல்


அடைந்தனர் (1)

பொன் நகர் அடைந்தனர் பொழுதும் சென்றது – சூளாமணி:7 814/2
மேல்


அடைந்தனன் (1)

வெய்ய வேல் கண் தாயுடன் வியன் மனை அடைந்தனன் – நாககுமார:2 64/4
மேல்


அடைந்தார் (6)

இதம் உள தேசம் பார்த்தே இனிய தம் புரி அடைந்தார் – உதயணகுமார:5 251/4
வென்றவர் சரண் அடைந்தார் விளைப்பது வென்றி அன்றோ – யசோதர:5 310/4
சென்று கற்பக வனம் அன செறி பொழில் அடைந்தார்
இன்று காமுகர் படையினை இடர்பட நடந்த – சூளாமணி:6 466/2,3
தொழில் கொண்டு ஆர் உயிர் செகுக்கின்ற சூழல் சென்று அடைந்தார் – சூளாமணி:7 711/4
அன்ன நடையாட்கு அடிமை ஆர்வமொடு அடைந்தார்
பின்னிவிடு கூந்தலர் பிடித்த அயில் வாளர் – சூளாமணி:8 868/2,3
ஆங்கண் நரகம் அடைந்தார் படு துயர் – சூளாமணி:11 1925/1
மேல்


அடைந்தார்கள் (1)

தனு எனும் கருவி-தன்னால் தன் அடைந்தார்கள் தன்னை – நீலகேசி:4 433/1
மேல்


அடைந்தால் (1)

தான் அடைந்தால் தனு ஆம் இது வாமதன் தத்துவமே – நீலகேசி:6 684/4
மேல்


அடைந்தாள் (4)

அரிய தவம் தரித்து அவளும் அச்சுதம் அடைந்தாள் – நாககுமார:5 158/4
தேவி அமர் கோயிலது செவ்வனம் அடைந்தாள் – சூளாமணி:8 862/4
அன்னம் என வந்து அரசி ஆர் பொழில் அடைந்தாள் – சூளாமணி:10 1602/4
மை மலர் நிகர்க்கும் மணி மாளிகை அடைந்தாள் – சூளாமணி:10 1798/4
மேல்


அடைந்தான் (2)

உலைதல்_இல் உறு_வலீயான் ஊர் சயந்தகிரி அடைந்தான் – நாககுமார:4 116/4
இரு_வினை கெடுத்தவனும் இன்ப_உலகு அடைந்தான்
பிரிதிவி நல் தேவியும் தன் பெருமகனை விட்டு – நாககுமார:5 158/1,2
மேல்


அடைந்திலர் (1)

மலையினுக்கு அடைந்திலர் மான மன்னரே – சூளாமணி:9 1254/4
மேல்


அடைந்து (10)

பால் மொழி அமிர்தம் அன்னாள் பரமன் ஆலையம் அடைந்து
நூல் மொழி இறைவன் பாதம் நோக்கி நன்கு இறைஞ்சினாளே – நாககுமார:1 35/3,4
மன்னன் போய் வனம் அடைந்து மா முனி ஆகி நிற்ப – நாககுமார:3 78/1
தேவி மாடம் அடைந்து செறி கழல் – யசோதர:1 19/2
தான் அடைந்து அமர்வதற்கு உரியள் தையலே – சூளாமணி:5 407/4
இலை தடம் சோலை வேலி இமவந்தம் அடைந்து நீண்ட – சூளாமணி:7 698/1
அடைந்து தேன் உறங்கிய அலங்கல் மாலையார் – சூளாமணி:8 1059/2
மற்று அவர் அடைந்து வெய்யோன் மலர்_அடி வணங்கி நின்று – சூளாமணி:9 1151/1
மாடு அடைந்து எதிர்ந்து தம் வயிர தண்டினால் – சூளாமணி:9 1398/1
அடைந்து அவரோடும் ஆடும் ஆர்வ நீர் வெள்ளம் வாங்க – சூளாமணி:10 1663/2
மீன் அடைந்து ஓடும் விடு சுடரான் கதிர் வீழ் புயல் மேல் – நீலகேசி:6 684/3
மேல்


அடைந்தோம் (1)

அரும்பி வரும் அரவிந்தம் அறிவரனது அடி நிழல் அது அடைந்தோம் என்று – சூளாமணி:8 1038/1
மேல்


அடைப்பு (2)

அப்படித்தே எனின் வாயில் அடைப்பு ஒழிக யானை தேர் – நீலகேசி:2 170/1
அ தலை அம் பெரும் கதவம் அடைப்பு ஒழித்திட்டு அலை வேலான் – நீலகேசி:2 172/4
மேல்


அடைப்பை (1)

ஆடை கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது அங்கு அடைப்பை தன் – சூளாமணி:6 467/1
மேல்


அடைப (1)

அஞ்சினம் எனினும் மெய்யே அடைப வந்து அடையுமானால் – யசோதர:1 33/1
மேல்


அடைய (2)

நீடு மாளிகை அடைய நீர்மை நற்றாய் கூறலும் – நாககுமார:2 69/2
அது அழகு தன் அகம் மகிழ்வுற அலர் தாரவன் அடைய
இது அழகியது இவண் வருக என எழு புள்ளொலி இகவா – சூளாமணி:6 437/1,2
மேல்


அடையப்பட்ட (1)

மேல் இயல் தெய்வம் கண்டே விரும்பினது அடையப்பட்ட
சாலியின் இடியின் கோழி தலை அரிந்திட்டது ஓடி – யசோதர:2 146/1,2
மேல்


அடையா (3)

அந்தரத்தவர்களும் வணங்கும் அரும் தவன் அவை உனை அடையா
இந்திரன் வேண்டினும் பேய்கள் என்ன மற்று இலங்கு இழை மடவோள் – நீலகேசி:1 71/3,4
அடையா உயிரதுவும் அல்லதுவும் அன்ன – நீலகேசி:1 110/3
தான் அடையா வினை ஆம் என்றல் தத்துவம் – நீலகேசி:4 335/3
மேல்


அடையார்களை (1)

அளியாது பல் படையாளர்கள் அடையார்களை உடனே – சூளாமணி:9 1310/2
மேல்


அடையான் (1)

தப்பு_அடையான் உழப்பு எய் வழி தங்குதல் – நீலகேசி:5 584/2
மேல்


அடையும் (4)

வெம்பிய வினை அறுத்து வீடு நன்கு அடையும் என்றார் – நாககுமார:2 44/4
அடையும் படையும் அறிதற்கு அரிதே – சூளாமணி:9 1229/4
அடையும் அவளுக்கு அவள் அ வகையால் – நீலகேசி:6 709/2
வரின் அடையும் அ அரு வினை நுமக்கு அறிவு அரியது என்றாள் – நீலகேசி:9 837/4
மேல்


அடையும்படி (1)

சுற்றி வந்து அடையும்படி சூழ்ந்து சென்று – சூளாமணி:7 626/2
மேல்


அடையுமானால் (1)

அஞ்சினம் எனினும் மெய்யே அடைப வந்து அடையுமானால்
அஞ்சுதல் அதனின் என்னை பயன் நமக்கு அதுவும் அன்றி – யசோதர:1 33/1,2
மேல்


அடைவது (2)

அரசவை மண்டபம் அடைவது எண்ணினார் – சூளாமணி:3 90/4
அடைவது ஓர் நிலை பிறர்க்கு அறியல் ஆகுமோ – சூளாமணி:12 2073/4
மேல்


அடைவர் (1)

பிறந்தவர் முயற்சியாலே பெறு பயன் அடைவர் அல்லால் – யசோதர:1 72/1
மேல்


அடைவன (1)

மனை இருள் நெறி பெற மதி கெட அடைவன
இனைய மெய் இறையவன் இணை அடி இவையே – நீலகேசி:4 455/3,4
மேல்


அடைவார் (1)

நள்ளலர் சாய்த்தோய் நரகம் அடைவார் – சூளாமணி:11 1952/4
மேல்


அடைவின் (1)

உருள் ஆழி_உடையர் இவன் அடைவின் மிக்க கடை பணி கொண்டு உழையோர் போல – சூளாமணி:10 1806/2
மேல்


அடைவு (3)

சித்தம் தெளிவு_இலர் சீலம் அடைவு_இலர் – சூளாமணி:11 1972/3
சீலம் அடைவு_இலர் தீவினுள் வாழ்வார் – சூளாமணி:11 1974/4
அடைவு_இலா யோனியானாய் யாரும் ஒப்பாரும் இன்றி – நீலகேசி:4 446/1
மேல்


அடைவு_இலர் (2)

சித்தம் தெளிவு_இலர் சீலம் அடைவு_இலர்
செத்த அறிவினர் சேகர் அவரே – சூளாமணி:11 1972/3,4
சீலம் அடைவு_இலர் தீவினுள் வாழ்வார் – சூளாமணி:11 1974/4
மேல்


அடைவு_இலா (1)

அடைவு_இலா யோனியானாய் யாரும் ஒப்பாரும் இன்றி – நீலகேசி:4 446/1
மேல்


அண்டபேரண்டப்புள் (1)

அந்தரத்து ஓடுகின்ற அண்டபேரண்டப்புள் ஒன்று – உதயணகுமார:1 13/3
மேல்


அண்டம் (3)

அம்பின் வாய் விழும் அண்டம் எடுத்து அவன் – யசோதர:3 163/1
ஏசு_இறு அண்டம் பரவ இ வையகம் – சூளாமணி:7 625/3
அண்டம் கொள் அன்ன மென் தூவி ஆர்த்தன – சூளாமணி:10 1779/3
மேல்


அண்டமாய் (1)

வந்து ஒர் மா மயிலின் வயிற்று அண்டமாய்
வந்து நாளிடை நாயொடு கண்டகன் – யசோதர:3 162/2,3
மேல்


அண்டயத்து (1)

அண்டயத்து அடுத்ததே – சூளாமணி:9 1376/4
மேல்


அண்டலர் (1)

அண்டலர் எனினும் கண்டால் அன்புவைத்து அஞ்சும் நீரார் – யசோதர:1 29/1
மேல்


அண்டி (2)

அண்டி நல் சேவையார் ஆவராம் என – நாககுமார:4 105/3
புல்_வினை கானம் அண்டி புலியின் வாய் பட்டதே போல் – சூளாமணி:11 1851/2
மேல்


அண்டு (1)

அண்டு உணவு ஆகலும் ஆம் அதனாலே – நீலகேசி:5 586/4
மேல்


அண்டையில் (1)

மன்னன் அண்டையில்
எண்ணும் காரியம் ஈண்டும் செய்க என்றான் – உதயணகுமார:2 147/3,4
மேல்


அண்ணல் (24)

அமைச்சர் என்று அண்ணல் வினவினான் – உதயணகுமார:1 34/4
அண்ணல் கோயில் எங்கணும் அரற்றினும் புலம்பினும் – உதயணகுமார:1 65/1
அண்ணல் ஓலை வந்த செய்தி மான யூகி கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:1 65/3
அரசிளங்குமரர் வித்தை அண்ணல் நீ காண்க என்ன – உதயணகுமார:1 104/2
அண்ணல் கண்டு நீ யார் உரை என்றலும் – உதயணகுமார:5 277/1
அண்ணல் கேட்க அரிய வரை மிசை – உதயணகுமார:5 277/3
அக்கணம் விட அண்ணல் போந்ததும் – உதயணகுமார:6 307/4
ஆடும் வாரணம் மிசை அண்ணல் வந்து இழிதர – நாககுமார:2 69/1
அன்னவர் கண்டு மிக்கு அண்ணல் உரைத்தனன் – நாககுமார:3 87/4
அங்கு நின்று அண்ணல் போந்து அதிசயம் கேட்ப வேடன் – நாககுமார:3 96/1
அடி மரத்து இருப்ப அண்ணல் அ நிழல் திரிதல் இன்றி – நாககுமார:4 110/1
வேல் விழி அமிர்து_அன்னாளை வேள்வியால் அண்ணல் எய்தி – நாககுமார:4 115/1
அந்த வாயுவேகனை அண்ணல் வதைசெய்தனன் – நாககுமார:4 138/4
அஞ்சுநூற்று மங்கையரை அண்ணல் வேள்வியால் எய்தி – நாககுமார:4 139/1
அரிய அரியாசனத்தில் அண்ணல் மிக ஏறி – நாககுமார:5 161/2
அந்தில் ஆசனம் கொண்டு அண்ணல் அனசன தவம் அமர்ந்தான் – யசோதர:1 24/3
அண்ணல் நீ அருளிற்று எல்லாம் அருவருப்பு உடைய மெய்யில் – யசோதர:1 45/1
அண்ணல் நீ அருளி செய்தாய் அன்றி நல் அறத்தில் காட்சி – யசோதர:1 47/3
அன்னணம் அண்ணல் கூற அருள் உடை மனத்தன் ஆகி – யசோதர:1 67/1
அண்ணல் மா நகர் கவைக்கு அரிய அல்லவே – சூளாமணி:2 48/4
அண்ணல் அம் கோ_மகள் அருச்சித்து ஆயிடை – சூளாமணி:4 213/3
அண்ணல் அம் களிகொள் யானை அச்சுவகண்டன் மூத்தாற்கு – சூளாமணி:5 348/1
யாரின் யார் கேட்டு அறீவார் அன்னனே அண்ணல் என்றார் – நீலகேசி:4 437/3
அருள் உடை அற நெறி அண்ணல் சேவடி – நீலகேசி:8 821/3
மேல்


அண்ணல்-தன் (1)

அண்ணல்-தன் நிலை அறிந்த யூகியும் – உதயணகுமார:2 147/1
மேல்


அண்ணல்-தன்னை (1)

சிறப்பு உடை அண்ணல்-தன்னை கல் என சொல்லுவாய்க்கே – நீலகேசி:4 445/4
மேல்


அண்ணல்-தான் (1)

அண்ணல்-தான் முடிந்து அற கேடு அரியதே போலுமால் – நீலகேசி:2 200/4
மேல்


அண்ணலாகிய (1)

அண்ணலாகிய அபயனும் தங்கையும் ஆயுகம் மிகை_இன்மை – யசோதர:5 325/1
மேல்


அண்ணலார்-தம் (1)

அண்ணலார்-தம் செய்கையும் ஆவது இல்லை அல்லதும் – நீலகேசி:4 352/4
மேல்


அண்ணலுக்கு (2)

அண்ணலுக்கு அழகு இது ஆண்மை அழகினுக்கு அமைந்ததேனும் – யசோதர:1 64/3
அண்ணலுக்கு அமிர்தம் ஆய அரிவையர்க்கு உரிய போகம் – யசோதர:2 95/2
மேல்


அண்ணலும் (5)

அவள் கனவு உரைப்ப கேட்ட அண்ணலும் மகிழ்ந்த பின் – உதயணகுமார:1 63/3
அ மலை குகை வாய்-தன்னில் அண்ணலும் உவந்து நின்றான் – நாககுமார:3 94/4
அங்கு சென்று அ அண்ணலும் அவளை வென்று கொண்டனன் – நாககுமார:4 133/1
மிக்க அண்ணலும் சென்று மெய்ம்மை வேள்வி தன்மையால் – நாககுமார:4 143/2
அண்ணலும் நூலும் பொருளும் நிகழ்வும் இவை எனலும் – நீலகேசி:6 679/1
மேல்


அண்ணலை (3)

வெல்லும் அண்ணலை மிக வேந்தன் நல் நயம் சில – உதயணகுமார:3 177/1
அங்கு வந்து அ அண்ணலை அடி வணங்கி கூடினர் – உதயணகுமார:3 178/3
அனங்கனான பெருந்தகை அண்ணலை
சினம்கொளா உயிர் செற்றனள் நஞ்சினில் – யசோதர:3 214/1,2
மேல்


அண்ணியர் (1)

அண்ணியர் அகன்றவர் திறத்தும் ஆணையான் – சூளாமணி:2 52/2
மேல்


அண்ணை (1)

அண்ணை அலி குருடு ஆதி அவர்களை – சூளாமணி:11 1984/1
மேல்


அண்மி (1)

புடை கிடந்து உறங்குவானை புழுங்கிய மனத்தோடு அண்மி
விடைப்பு_அரும் தானை வேந்தன் தேவியின் விழைவு சொன்னாள் – யசோதர:2 111/3,4
மேல்


அணங்க (1)

விண் அணங்க விழித்து விளங்கு ஒளி – சூளாமணி:4 154/1
மேல்


அணங்காய் (1)

ஆவியாய் அணங்காய் அமிழ்தாய் அவன் – சூளாமணி:4 148/3
மேல்


அணங்கி (4)

அருகு அணங்கி ஏத்தியது மகிழ்வாய்_அல்லை – சூளாமணி:4 188/2
நிழல் அணங்கி முருகு உயிர்த்து நிரந்து அலர்ந்து தோடு ஏந்தி நிழற்றும் போலும் – சூளாமணி:8 1039/2
நிழல் அணங்கி முருகு உயிர்த்து நிரந்து அலர்ந்து தோடு ஏந்தி நிழற்றும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1039/3
அணங்கி அகலாது உழை நிற்கும் ஆணை உடைய அடல் வேந்தே – சூளாமணி:9 1479/2
மேல்


அணங்கின் (3)

பொன் தவழ் பொருந்து இழை அணங்கின்_அனையாரை – சூளாமணி:6 448/3
அணங்கின்_அனையாள் உவகை ஆழ் கடலுள் ஆழ்ந்தாள் – சூளாமணி:8 864/4
அங்கையின் அணங்கின் அணி மெல் விரல் பிடித்து – சூளாமணி:8 1102/2
மேல்


அணங்கின்_அனையாரை (1)

பொன் தவழ் பொருந்து இழை அணங்கின்_அனையாரை
மின் தவழ் விளங்கு கொடி வேந்தனும் விடுத்தான் – சூளாமணி:6 448/3,4
மேல்


அணங்கின்_அனையாள் (1)

அணங்கின்_அனையாள் உவகை ஆழ் கடலுள் ஆழ்ந்தாள் – சூளாமணி:8 864/4
மேல்


அணங்கினது (1)

அணியினது ஒளிகளோ இ அணங்கினது உருவமோ இ – சூளாமணி:8 1009/3
மேல்


அணங்கினுக்கு (1)

வான் மகிழ் மணம்கொள் மேனி அணங்கினுக்கு உரிய கோனை – சூளாமணி:5 277/3
மேல்


அணங்கினை (1)

ஆங்கு அவள் மொழிந்த போழ்தின் அணங்கினை வணங்கி மற்று அ – சூளாமணி:8 1005/1
மேல்


அணங்கு (40)

ஆடவர் அன்றி மேலார் அருவருத்து அணங்கு_அனாரும் – யசோதர:2 110/1
அணங்கு_அனார் அணவு ஆடல் முழவமும் – சூளாமணி:1 15/1
ஓங்கு இரும் கடல் அம் தானை வேந்து அணங்கு உறுக்கும் இன் சொல் – சூளாமணி:2 63/2
ஏர் அணங்கு இளம் பெருந்தேவி நாளுற – சூளாமணி:3 72/1
சீர் அணங்கு அவிர் ஒளி திவிட்டன் தோன்றினான் – சூளாமணி:3 72/2
நீர் அணங்கு ஒளி வளை நிரந்து விம்மின – சூளாமணி:3 72/3
ஆர் அணங்கு அலர் மழை அமரர் சிந்தினார் – சூளாமணி:3 72/4
தாக்கு அணங்கு_அனையார் தம தாயரால் – சூளாமணி:4 144/3
பெண் அணங்கு இது தோன்றிய பின்-கொலோ – சூளாமணி:4 154/3
அணியாதும் ஒளி திகழும் ஆர் அணங்கு திரு மூர்த்தி – சூளாமணி:4 182/1
ஆர் அணங்கு அவிர் ஒளி எரிய ஆயிடை – சூளாமணி:4 186/1
முருகு அணங்கு தாமரையின் மொய் மலர் மேல் சென்று – சூளாமணி:4 188/1
நூல் விளை புலவர் அன்றே நுணங்கு போது அணங்கு தாரீர் – சூளாமணி:5 243/4
அணங்கு எழில் விரிந்த நூல் அலர்ந்த நாவினான் – சூளாமணி:5 382/4
வணங்கு இடை வணங்கு-தொறு அணங்கு என வணங்கும் – சூளாமணி:6 457/4
மின் அணங்கு உருவ பைம் பூண் விஞ்சையன்-தன்னை கூவி – சூளாமணி:7 696/2
அணங்கு அமர்வன கோடல் அரிது அவை பிறர் கோடல் – சூளாமணி:7 751/1
கார் அணங்கு உருவ மேகம் கருவுகொண்டு அதிர்ந்து வெய்யோன் – சூளாமணி:8 834/1
அணங்கு இவர் நாவி கால் அளைந்து நாறலால் – சூளாமணி:8 954/2
அரும் தவம் உடையனே யான் அன்று எனில் அணங்கு போலும் – சூளாமணி:8 988/1
ஆங்கு அமர்ந்து அரசர் பேசி அலர் மிசை அணங்கு_அன்னாளை – சூளாமணி:8 989/1
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் போலும் – சூளாமணி:8 1037/2
அணங்கு இவர் சேவடியின் அழகு எழில் ஏர் ஓர் ஒளி பருகி அலரும் ஆயின் – சூளாமணி:8 1037/3
அழல் அணங்கு தாமரை ஆர் அருள் ஆழி உடைய கோன் அடி கீழ் சேர்ந்து – சூளாமணி:8 1039/1
தொழில் அணங்கு மனம்_உடையார் சூழ் ஒளியும் வீழ் களிப்பும் சொல்லோ அன்றே – சூளாமணி:8 1039/4
வாய் நீல மணி ஐம்பால் இ அணங்கு வரை_அணங்கோ அன்றோ காண்-மின் – சூளாமணி:9 1536/4
ஆடுவார் அணங்கு கொள்வார் ஆர்வம்செய் கருவி வீக்கி – சூளாமணி:9 1543/1
அணங்கு இவரும் சோலை அலர் நாற்றம் எய்தி – சூளாமணி:10 1644/2
அணங்கு_அனார் நுதலின் மேலில் அரும்பிய ஆர தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1669/1
ஆலையின் கரும்பின் இன் சொல் அணங்கு_அனார் அவிழ தத்தம் – சூளாமணி:10 1679/2
அணங்கு_அனார் அகல் அல்குல் அலைத்தும் ஆங்கு அவர் – சூளாமணி:10 1684/1
அணங்கு நீர் திரை அவை அணைப்ப ஒத்தவே – சூளாமணி:10 1684/4
அழலவன் குளித்த பின்னை அணங்கு இவர் அந்தி என்னும் – சூளாமணி:10 1700/1
அணங்கு இவர் சிறுவன் வந்து உன் அணி வயிற்று அகத்து பட்டான் – சூளாமணி:10 1708/2
அணி தயங்கு சோபான வீதி-வாய் அணங்கு_அனையார் அடியீடு ஏத்த – சூளாமணி:10 1800/1
ஆடாதும் ஒளி திகழும் ஆர் அணங்கு திரு மேனி – சூளாமணி:11 2050/1
ஆயிடைய அமர்_அரசர் திறம் வினவின் அணங்கு அணை ஆர் – சூளாமணி:11 2064/1
அணங்கு சால் அடிகளது அருள் அதாய்விடில் – சூளாமணி:12 2106/1
அணங்கு மெய்யவள் அரும் தவன் உழை வர நினைந்தாள் – நீலகேசி:1 60/4
அணங்கு துணங்கை செய்து ஆடிய காட்டுள் – நீலகேசி:1 145/2
மேல்


அணங்கு_அன்னாளை (1)

ஆங்கு அமர்ந்து அரசர் பேசி அலர் மிசை அணங்கு_அன்னாளை
பூம் கமழ் சோலை வேலி பொன் நகர் புகுக என்ன – சூளாமணி:8 989/1,2
மேல்


அணங்கு_அனார் (4)

அணங்கு_அனார் அணவு ஆடல் முழவமும் – சூளாமணி:1 15/1
அணங்கு_அனார் நுதலின் மேலில் அரும்பிய ஆர தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1669/1
ஆலையின் கரும்பின் இன் சொல் அணங்கு_அனார் அவிழ தத்தம் – சூளாமணி:10 1679/2
அணங்கு_அனார் அகல் அல்குல் அலைத்தும் ஆங்கு அவர் – சூளாமணி:10 1684/1
மேல்


அணங்கு_அனாரும் (1)

ஆடவர் அன்றி மேலார் அருவருத்து அணங்கு_அனாரும்
கூடலர் துறந்து நோன்மை குணம் புரிந்து உயர்தற்காக – யசோதர:2 110/1,2
மேல்


அணங்கு_அனையார் (2)

தாக்கு அணங்கு_அனையார் தம தாயரால் – சூளாமணி:4 144/3
அணி தயங்கு சோபான வீதி-வாய் அணங்கு_அனையார் அடியீடு ஏத்த – சூளாமணி:10 1800/1
மேல்


அணங்குகள் (1)

அணங்குகள் குழுமி யாமும் பெரு வயிறு ஆர்தும் என்று – சூளாமணி:9 1428/1
மேல்


அணங்குதலும் (1)

செத்துவங்கள் தாக்கி செயிரின் அணங்குதலும்
மக்கள் பல வகையின் மன்னும் அலை கொலையும் – நீலகேசி:1 112/1,2
மேல்


அணங்கும் (2)

அக்கிர நல் பெருந்தேவி மட மகளே அரசு அணங்கும் அணங்கே இன்னும் – சூளாமணி:10 1810/3
அணங்கும் அற அமிர்து ஊட்டி அடிகள் – சூளாமணி:11 1916/3
மேல்


அணங்குற (1)

அணங்குற விலங்கு-தொறு அகம் புலர வாடி – சூளாமணி:6 457/2
மேல்


அணங்குறவே (1)

மண் அணங்குறவே வளர்வு எய்திய – சூளாமணி:4 154/2
மேல்


அணங்குறு (1)

கண் அணங்குறு காரிகை கண்டதே – சூளாமணி:4 154/4
மேல்


அணங்குறுக்கும் (3)

தேர் அணங்குறுக்கும் மாட தேவரவணத்து செல்வன் – சூளாமணி:8 834/2
ஏர் அணங்குறுக்கும் பைம் தார் இரமியதரன் என்று எங்கும் – சூளாமணி:8 834/3
சீர் அணங்குறுக்கும் செய்கை செம் சுடர் திலக பூணான் – சூளாமணி:8 834/4
மேல்


அணங்குறுப்ப (1)

விரி கதிர் செம்பொன் பூத்து விண் அணங்குறுப்ப வீங்கி – சூளாமணி:8 857/4
மேல்


அணங்கே (2)

பொன்னே நல் மணி கொம்பே பூமி மேல் ஆர் அணங்கே போற்றி போற்றி – சூளாமணி:10 1799/1
அக்கிர நல் பெருந்தேவி மட மகளே அரசு அணங்கும் அணங்கே இன்னும் – சூளாமணி:10 1810/3
மேல்


அணங்கோ (1)

வாய் நீல மணி ஐம்பால் இ அணங்கு வரை_அணங்கோ அன்றோ காண்-மின் – சூளாமணி:9 1536/4
மேல்


அணங்கோடு (1)

அடிகள் இ அவனி-தன் மேல் இழிந்ததும் அணங்கோடு_ஒப்பாள் – சூளாமணி:9 1146/1
மேல்


அணங்கோடு_ஒப்பாள் (1)

அடிகள் இ அவனி-தன் மேல் இழிந்ததும் அணங்கோடு_ஒப்பாள்
கடிவினை நிலையும் அன்றே கண்டு வந்து ஒருவன் கூற – சூளாமணி:9 1146/1,2
மேல்


அணல் (1)

அள்ளுமாறும் அணல் எடுத்திட்டவை – நீலகேசி:3 237/3
மேல்


அணவு (1)

அணங்கு_அனார் அணவு ஆடல் முழவமும் – சூளாமணி:1 15/1
மேல்


அணி (236)

அணி மலர் பிண்டியின் கீழ் அமர்ந்த நேமிநாதர் பாதம் – உதயணகுமார:1 1/2
அணி என கொள்வார் நாமும் அகத்தினுள் இரங்கல் செல்லாம் – உதயணகுமார:1 3/4
முகில் தவழ் மாட மீதில் முத்து அணி மாலை நான்றே – உதயணகுமார:1 9/1
பொன் அணி சுணங்கு பூத்த புணர் முலை அமிர்தம்_அன்னாள் – உதயணகுமார:1 11/3
சிரசு அணி முடியும் சூட்டி செல்வற்கு கொடுத்து போக்கி – உதயணகுமார:1 22/3
வெம் சினம் மனன் வேறு அணி நூறலும் – உதயணகுமார:1 57/1
கொடி அணி மூதூர் கோல நல் வீதி – உதயணகுமார:1 77/1
கலன் அணி மார் வடுவ்வை கஞ்சுக துகிலின் மூட – உதயணகுமார:1 82/3
ஆழி நல் இறைவன் தானும் அணி மிகு மாடம் ஏறி – உதயணகுமார:1 87/3
அலங்கல் அணி வேலினான் அன்பு மிக கூரினான் – உதயணகுமார:2 122/4
அலங்கல் அணி வேலினான் அமைச்சன் மனை சேர்த்தனள் – உதயணகுமார:2 137/3
எரி பொன் அணி காட்டு என எடுத்து முன்பு வைத்தனர் – உதயணகுமார:2 141/2
வார் அணி கழல் வத்தவன்-தன் செயல் – உதயணகுமார:3 170/1
ஓர் அணி மார்பன் உருமண்ணுவாவும் மிக்கு – உதயணகுமார:3 170/2
ஏர் அணி அரசருக்கு இயல் கூறலும் – உதயணகுமார:3 170/3
தார் அணி மன்னன் தன்னுள் மகிழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:3 170/4
வார் அணி கொங்கை வேல் கண் வாசவதத்தை-தானும் – உதயணகுமார:4 196/1
ஊர் அணி புகழினான யூகியும் மற்றுள்ளாரும் – உதயணகுமார:4 196/2
தார் அணி கொடி இலங்கும் சயந்தியின்-நின்றும் போந்து – உதயணகுமார:4 196/3
பார் அணி கோசம்பி-பால் பல் மலர் காவுள் வந்தார் – உதயணகுமார:4 196/4
அரிய முத்து அணி ஆரத்தை கவ்வியே – உதயணகுமார:5 280/2
அணி மலர் பிண்டியின் கீழ் அமர்ந்த நேமீசர் பாதம் – நாககுமார:0 1/2
கலன் அணி செம்பொன்_மார்பன் கால் பொரு கடலில் பொங்கி – நாககுமார:1 15/2
கூவும் கோகிலம் கொள் மது தார் அணி
காவும் சூழ்ந்த கனகபுரம் அதே – நாககுமார:1 26/3,4
தன் சுதன் மது தார் அணி சீதரன் – நாககுமார:1 27/3
வார் அணி கொங்கை யார் அவள் என்றலும் – நாககுமார:1 34/2
ஏர் அணி முடி வேந்தன் மா தேவி என்று – நாககுமார:1 34/3
தார் அணி குழல் தாதி உரைத்தனள் – நாககுமார:1 34/4
அணி அரசர் ஆரமும் அவரவர்க்கு அளித்தனன் – நாககுமார:2 72/4
பார் அணி சூரசேனம் பண்ணுதற்கு அரிய நாட்டுள் – நாககுமார:3 75/1
ஊர் அணி கொடிகள் ஓங்கும் உத்தரமதுரை-தன்னில் – நாககுமார:3 75/2
வார் அணி கொங்கைமார்க்கு மாரன் நேர் செயவர்மாவின் – நாககுமார:3 75/3
சீர் அணி தேவி நாமம் செயவதி என்பது ஆகும் – நாககுமார:3 75/4
சீர் அணி குமரன் தோழன் சிறந்து அணி மாமன் கூட – நாககுமார:3 100/2
சீர் அணி குமரன் தோழன் சிறந்து அணி மாமன் கூட – நாககுமார:3 100/2
பார் அணி வெற்றி கொண்டு புண்டரபுரத்தை வாங்கி – நாககுமார:3 100/3
ஏர் அணி வனராசற்கு எழில்பெற கொடுத்த அன்றே – நாககுமார:3 100/4
கலை அணி அல்குல் பாவை கங்குலும் பகலும் எல்லாம் – நாககுமார:4 116/1
அணி முடி அரசர் ஏறே அழகு அழிந்து உளது இது என்-கொல் – யசோதர:2 133/2
வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப மணி புனை மகுடம் சூடி – யசோதர:2 159/1
ஏர் அணி ஆர மார்பன் இசோமதி இறைமை எய்தி – யசோதர:2 159/2
சீர் அணி அடிகள் செல்வ திரு அறம் மருவல் செல்லான் – யசோதர:2 159/3
ஓர் அணி ஆர மார்பர் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – யசோதர:2 159/4
அணி கொள் உஞ்சயினி புறத்து ஆற்று அயல் – யசோதர:3 206/3
அணி கொள் மா முடி மன்னன் அழன்றனன் – யசோதர:3 209/1
பொன் இயல் அணி கொள் புட்பாவலி எனும் பொங்கு கொங்கை – யசோதர:4 259/2
அணி முடி அரசர்-தாமும் அவன் உயிர்_துணைவன் ஆய – யசோதர:5 313/2
இஞ்சி சூழ் அணி நகர் இருக்கை நாடது – சூளாமணி:1 7/2
ஆங்கு அவர் அணி நடை அன்ன தோட்டன – சூளாமணி:1 9/1
பானல் அம் கழனியும் கடலும் பாங்கு அணி
நானிலம் கலந்து பொன் நரலும் நாடு அதே – சூளாமணி:1 12/3,4
அம் சுடர் எயிற்ற ஆளி அணி முகம் மலர ஊன்றி – சூளாமணி:3 95/2
செம் சுடர் அணி பொன் சிங்காசனம் மிசை சேர்ந்த செல்வன் – சூளாமணி:3 95/3
பொன் அணி வாயில் காக்கும் பூம் கழலவனை நோக்கி – சூளாமணி:3 102/2
அம் பொன் பட்டு_உடையாள் அணி ஆயினாள் – சூளாமணி:4 147/4
காதின் மீது அணி கற்பக தொத்து இணர் – சூளாமணி:4 153/1
அம் சுடர் முருக்கின் அம் கேழ் அணி மலர் அணிந்து கொம்பர் – சூளாமணி:4 164/1
அடி பாடுமவர்கள் என அணி வண்டு முரன்றனவே – சூளாமணி:4 171/2
அணி ஞாலம்_உடையாயை அறிவாரோ அரியரே – சூளாமணி:4 182/4
ஏர் அணி வள நகர் வலம்கொண்டு இன்னணம் – சூளாமணி:4 186/3
சீர் அணி மணி குரல் சிலம்ப வாழ்த்தினார் – சூளாமணி:4 186/4
மை அணி வரையின் வாழ் மன்னர் தொல் குடி – சூளாமணி:4 229/1
கை அணி நெடு நல் வேல் காளைமார்களுள் – சூளாமணி:4 229/2
நெய் அணி குழல் இவட்கு உரிய நீர்மையான் – சூளாமணி:4 229/3
மெய் அணி பொறியவன் எவன்-கொல் வீரனே – சூளாமணி:4 229/4
அடுத்தன நிறத்தது ஆகும் அணி கிளர் பளிங்கு போல – சூளாமணி:5 253/2
அறை கழல் அரவ தானை அணி முடி அரசர்_ஏறே – சூளாமணி:5 256/2
அணிந்து நின்று அலரும் பைந்தார் அணி மணி முடியினாற்கே – சூளாமணி:5 257/4
விஞ்சையர் வாழும் விழா அணி நல் உலகு – சூளாமணி:5 278/2
சீர் அணி முழவம் ஓவா சிரீநிலை அதனை ஆளும் – சூளாமணி:5 327/1
கார் அணி தட கை வேந்தன் கான்முளை கன பொன் ஆர்ந்த – சூளாமணி:5 327/2
தேர் அணி அரவ தானை சித்திர தேரின் பேரான் – சூளாமணி:5 327/3
தார் அணி மார்பன் அன்றே தரணிக்கு ஒர் திலதம் ஆவான் – சூளாமணி:5 327/4
வல்லி ஆங்கு அணி சாந்தும் வனைந்து உராய் – சூளாமணி:5 332/2
கொம்பின் அன்னவள் கொங்கு அணி கூந்தலாள் – சூளாமணி:5 343/2
நம்பி ஞாயிறு சேர் பெயராற்கு அணி
அம்பின் நீள் அரி வாள் நெடும்_கண்ணவள் – சூளாமணி:5 345/2,3
அறிவரன் கோயில் எய்தி அணி விழவு அயர்த்த காலை – சூளாமணி:5 352/2
வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப வயிரொடு வளைகள் ஏங்க – சூளாமணி:5 357/1
வார் அணி முலையவர் பரவ மன்னவன் – சூளாமணி:5 373/1
ஏர் அணி இன்னியம் இசைத்த இன்பமோடு – சூளாமணி:5 373/3
ஆர் அணி தெரியலான் அமிர்தம் மேயினான் – சூளாமணி:5 373/4
பொன் திரள் அணி பொழில் போக பூமியாய் – சூளாமணி:5 392/2
கதிர் அணி மணி முடி வணங்கி காவலன் – சூளாமணி:5 399/1
தேர் அணி கடல் படை திவிட்டன் சென்று பின் – சூளாமணி:5 403/1
ஆர் அணி அற கதிர் ஆழி நாதனாம் – சூளாமணி:5 403/2
பார் அணி பெரும் புகழ் பரத என்றனன் – சூளாமணி:5 403/3
சீர் அணி திரு_மொழி தெய்வ தேவனே – சூளாமணி:5 403/4
பொழுது உருவின அணி பொழிலின பொழி தளிர் என புன்னை – சூளாமணி:6 433/4
பொதி அவிழ்வன புது மலர் அணி பொய்கை கரை புக்கான் – சூளாமணி:6 437/4
புனல் விரவிய துளிர் பிதிர்வது புரி முத்து அணி மணல் மேல் – சூளாமணி:6 439/1
கனல் விரவிய மணி இடை கனகம் கணி அணி திரளின் – சூளாமணி:6 439/3
ஆட்டினார் வெறி கமழ்வன அணி கிளர் நறு நீர் – சூளாமணி:6 471/1
ஆடுவார் மறந்து அணி மயங்கியர் மையாடியும் – சூளாமணி:6 482/2
வல்லி மண்டபங்கள் சென்று மாதவி கொழுந்து அணி
அல்லி மண்டபத்து அயல் அசோகம் ஆங்கண் எய்தினார் – சூளாமணி:6 494/3,4
அடுத்து எரி அலர்ந்த செம்பொன் அணி மணி முடியினான் அங்கு – சூளாமணி:6 562/3
வாரம்பட்டு அணி வண்டு இனம் ஆர்த்தவே – சூளாமணி:7 613/4
தேம் மயங்கிய செங்கழுநீர் அணி
காமம் என்பது ஒர் கள்அது உண்டு அரோ – சூளாமணி:7 615/2,3
தோடு மல்கு சுரும்பு அணி கோதையர் – சூளாமணி:7 621/1
அறியலாவ அன்றால் அணி மா மலர் – சூளாமணி:7 645/2
ஞாயில் முகத்த நகை திரள் முத்து அணி
வாயில் முகத்து மடுத்து இது சொன்னார் – சூளாமணி:7 658/3,4
அணி முழா அனைய தோளான் அருளியது அறிந்த போழ்தின் – சூளாமணி:7 674/1
அரம் கொள் வெம் பரல் அணி வரை கொடுமுடி அவைதாம் – சூளாமணி:7 716/3
உலத்தின் வீங்கிய ஒளி மணி சுடர் அணி திணி தோள் – சூளாமணி:7 718/1
சுரிந்த கேசரம் சுடர் அணி வளை எயிற்று ஒளியால் – சூளாமணி:7 721/3
வாங்கு நீர் அணி வளை_வண்ணன் உரைக்கிய வலித்தான் – சூளாமணி:7 728/4
அழல் அணி அசோகம் செம் தாது அணிந்து தேன் அரற்ற நின்று – சூளாமணி:7 757/1
நிழல் அணி மணி கல் நீல நிறத்தொடு நிமிர்ந்த தோற்றம் – சூளாமணி:7 757/2
குழல் அணி குஞ்சி மைந்தர் குங்கும குழம்பு பூசி – சூளாமணி:7 757/3
எழில் அணி திகழ நின்றால் எனைய நீர் அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:7 757/4
கூர் இருள் சுரிபட்டு அன்ன குழல் அணி கொடிறு உண் கூந்தல் – சூளாமணி:7 759/2
பூ மரு பொலம் கொள் சோலை பொன் அணி புரிசை வேலி – சூளாமணி:8 832/1
தாமரை தயங்கு சோதி தார் அணி துரக தேரான் – சூளாமணி:8 832/4
அணி தொழில் ஆர கோவை ஆடக கொடிஞ்சி அம் பொன் – சூளாமணி:8 841/2
வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப வரி வளை வயிரொடு ஏங்க – சூளாமணி:8 845/1
தார் அணி மறவர் சூழ தமனிய கலங்கள் தாங்கி – சூளாமணி:8 845/2
ஆர் அணி உருவ திண் தேர் ஆனை மேல் அருக்ககீர்த்தி – சூளாமணி:8 845/3
நீர் அணி கடல் அம் தானை நிலம் நெளி பரப்பி நின்றான் – சூளாமணி:8 845/4
தொடுத்தன சுரும்பு பாயும் துணர் அணி தயங்கு மாலை – சூளாமணி:8 849/3
வார் அணி பசும்பொன் வாழை மரகத கமுகொடு ஓங்கி – சூளாமணி:8 852/1
நீர் அணி நிழல் கொள் முத்த மணல் மிசை நிரந்து தோன்றி – சூளாமணி:8 852/3
செம்பொன் அணி சீரியன சேரின் இடை நோம் என்று – சூளாமணி:8 865/1
அம் பொன் அணி நொய்யன அணிந்து அலர் மிலைச்சி – சூளாமணி:8 865/2
வம்பின் அணி வாள் கண் இடை மை பிறழ வைத்து – சூளாமணி:8 865/3
அரியொடு ஆகுளி ஆலித்த அதிர்ந்தன அணி முழவு அருகு எல்லாம் – சூளாமணி:8 872/2
அமிதமாகிய நிலை தலை மலை அணி அருவிகள் அவை எல்லாம் – சூளாமணி:8 875/3
அடுத்து வீழும் ஒர் அணி இழை இளையவள் படுகின்றது அது காணாய் – சூளாமணி:8 886/4
துன்னும் நீர் வயல் சுரமியத்து அகணியுள் சுடர் அணி நகர் சார்ந்து – சூளாமணி:8 889/3
முற்றி முன்னினர் முத்து அணி மாலையார் – சூளாமணி:8 898/4
ஏர் அணி மணி கலம் அணிக யாரும் மென் – சூளாமணி:8 902/1
தார் அணி வள நகர் அறைக கோடணை – சூளாமணி:8 902/2
எரி மணி சுடர் அணி இலங்கு நங்கை-தன் – சூளாமணி:8 904/1
பூம் குழை மகளிர் காக்கும் பொன் அணி வாயில் போகி – சூளாமணி:8 911/3
அணி தகை பாகர் பண்ணி கொடி எடுத்து அருகு சேர்ந்தார் – சூளாமணி:8 913/4
முற்றத்தான் எரியும் செம்பொன் முகன் அணி கருவி சேர்த்தி – சூளாமணி:8 915/1
கரும்பொடு முடித்த காய் நெல் கதிர் அணி கவள கற்றை – சூளாமணி:8 929/1
தார் அணி தயங்க சாத்தி தவிசின் மேல் விரித்து மஞ்சில் – சூளாமணி:8 932/1
ஏர் அணி திரு_வில் ஏய்ப்ப இரு வடம் விலங்க வீக்கி – சூளாமணி:8 932/2
சீர் அணி மணிகள் வீழ்த்து செம்பொன் செய் சுண்ணம் சிந்தி – சூளாமணி:8 932/3
கார் அணி மின்னின் தோன்ற கதலிகை நடுவித்தானால் – சூளாமணி:8 932/4
அணி மருங்கு அருவிய வரைகள் அன்னவால் – சூளாமணி:8 956/2
அணி மருங்கு அருவிய அரச வேழமே – சூளாமணி:8 956/4
அணி வரை நிலம் உடை ஆணை வேந்தனும் – சூளாமணி:8 958/2
பொழில் அணி போதனத்து இறைவன் பொன் அணி – சூளாமணி:8 962/3
பொழில் அணி போதனத்து இறைவன் பொன் அணி
கழலவன் அடி இணை கையில் கூப்பினான் – சூளாமணி:8 962/3,4
பொன் அணி புரிசை வேலி புது நகர் புகுக என்று – சூளாமணி:8 973/2
அலங்கலும் குழலும் தாழ அணி ஞிமிறு அரவம்செய்ய – சூளாமணி:8 975/2
அணி கலம் பரிந்து நங்கை அணி மருள் உருவம் தந்த – சூளாமணி:8 1008/1
அணி கலம் பரிந்து நங்கை அணி மருள் உருவம் தந்த – சூளாமணி:8 1008/1
சில் அணி மழலை செவ்வாய் திரு மொழி பிறந்தது உண்டு – சூளாமணி:8 1011/2
மன்னிய வில் கை நோக்கி மலர் அணி கணையும் நோக்கி – சூளாமணி:8 1019/3
ஆகத்துள் அடக்கி பின்னும் அணி நுதல் அழகு நோக்கி – சூளாமணி:8 1021/2
அணி மருள் உருவு உடை அமிர்து இன் சாயலாள் – சூளாமணி:8 1040/2
மஞ்சு இவர் பொழில் அணி மண் என்று ஓதினாள் – சூளாமணி:8 1047/2
ஆண்டகை அழல் வலம்செய்யும் ஆர் அணி
காண் தகை உடைத்து அது காண்டும் நாம் என – சூளாமணி:8 1068/2,3
கணி முத்து அணி சிந்திய கண் விரவி – சூளாமணி:8 1077/2
அணி முத்து உமிழ் வீதி அடுக்குநவே – சூளாமணி:8 1077/4
அணி வேண்டினர் கொள்ள அடுத்தனவும் – சூளாமணி:8 1082/1
பொன் அணி புனைந்து புது வேள்வி நகர் புக்கான் – சூளாமணி:8 1089/4
அங்கு ஒலி விசும்பினவர் தந்த அணி சேர்த்தி – சூளாமணி:8 1093/2
அங்கையின் அணங்கின் அணி மெல் விரல் பிடித்து – சூளாமணி:8 1102/2
குடிக்கு அணி ஆய கொம்பு கேட்க மற்று இதனை சொன்னான் – சூளாமணி:8 1114/4
மின்னி ஓர் அணி நகை முகிழ்த்து மீள்வது – சூளாமணி:8 1129/3
அணி நகர் மேககூடம்-அதனை ஆண்டு அரிய செய்கை – சூளாமணி:9 1176/1
ஆளி ஏறு_அனையவன் அணி பொன் மேனி மேல் – சூளாமணி:9 1218/1
முரசினுள் மணி அரவு உறைந்த முத்து அணி
நிரை சுடர் நெடும் குடை அகடு நெய் கனி – சூளாமணி:9 1219/2,3
கார் அணி கண் முரசு ஆர்த்த கறங்கின – சூளாமணி:9 1228/1
நீர் அணி சங்கம் நிரைந்தன வெம் பறை – சூளாமணி:9 1228/2
தார் அணி தானை சிலம்பின தாழ்ந்தனர் – சூளாமணி:9 1228/3
போர் அணி விஞ்சையர் பூமியின் மேலே – சூளாமணி:9 1228/4
ஆர் அழலான் பெயரான் அணி வெம் சிலை – சூளாமணி:9 1240/1
ஆடகம் அடுத்த அணி பூணன் அலர் தாரான் – சூளாமணி:9 1282/2
பொன்னை அணி கொண்ட புனை கேடகம் எடுத்து – சூளாமணி:9 1285/1
பரி சேர் அணி உயர் தேர் மிகு பல யானையும் எறியா – சூளாமணி:9 1296/3
அணி கொண்டு அலர்ந்த வன மாலை சூடி அகில் ஆவி குஞ்சி கமழ – சூளாமணி:9 1327/2
பொரு மாலை வாள் கை பொலி கேடகத்தன் அணி போது இலங்கு முடியன் – சூளாமணி:9 1328/3
தோளொடு தோள்கள் தேய்ப்ப சுடர் அணி சுடர்ந்து சிந்த – சூளாமணி:9 1433/3
கார்_அணி_வண்ணன் கண்டே கதிர் மணி கடக கையால் – சூளாமணி:9 1454/1
சீர் அணி விசும்பும் மண்ணும் திசைகளும் இருள சேர்ந்து – சூளாமணி:9 1454/3
நீர் அணி புயலின் தாரை நிரந்து வீழ்ந்து அவித்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1454/4
விழவு அணி நகர்களும் வேந்தர் கூட்டமும் – சூளாமணி:9 1508/3
யாழ் அகவி மணி வண்டும் அணி ஞிமிறு மதுகரமும் இசைப்ப செய்ய – சூளாமணி:9 1528/2
அணி வரை அனைய திண் தோள் அருக்கனோடு அரசர் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:9 1545/4
பாலை யாழ் மழலையாளை காப்பு அணி பயின்ற செல்வம் – சூளாமணி:9 1547/3
அன்னவர் அமிர்த செப்பு ஏர் அணி முலை குவடு பாய – சூளாமணி:10 1560/2
பொன் அணி உலகின் வந்த பூ விரி பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1561/2
உல தகைய தோள் அணி கொள் மார்ப உரை என்ன – சூளாமணி:10 1606/3
அன்னம்_அனையாளை அணி மார்பினில் அணைத்தான் – சூளாமணி:10 1615/4
பூண்ட பொன் அணி மார்பினாய் – சூளாமணி:10 1620/2
வரி வளை வயிரொடு ஏங்க வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:10 1623/1
ஆங்கு அவரோடு மற்று அ அணி பொழிற்கு அரசன் ஆய – சூளாமணி:10 1626/1
அம் தளிர் கொம்பர்-தோறும் அணி பல அணிந்தார் அன்றே – சூளாமணி:10 1627/4
ஆர் புனல் சுழித்து வாங்க அனையராய் அணி பொன் வாவி – சூளாமணி:10 1674/1
ஏர் அணி விசும்பின் அம் கேழ் எழு நிலா விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1702/1
சீர் அணி மணி வண்டு ஆர்க்கும் சிகழிகை பவழ_வாயார் – சூளாமணி:10 1702/2
கார்_அணி_வண்ணன் என்னும் கரும் களி வேழம்-தன்னை – சூளாமணி:10 1702/3
வார் அணி இளம் மென் கொங்கை வாரியுள் வளைத்துக்கொண்டார் – சூளாமணி:10 1702/4
அணங்கு இவர் சிறுவன் வந்து உன் அணி வயிற்று அகத்து பட்டான் – சூளாமணி:10 1708/2
இறை நகர் விழவு அணி இயன்ற நீண்டு நீர் – சூளாமணி:10 1716/2
செழும் மலர் அணி குழல் தேவிமார் என – சூளாமணி:10 1718/3
அணி நகர் அணுகினது அடிகள் என்றலும் – சூளாமணி:10 1724/2
இஞ்சி சூழ் நகர் அணி இருக்கை எய்தினார் – சூளாமணி:10 1725/4
ஐயனது அழகு கண் பருக அவ்வழி மை அணி
மழை முகில்_வண்ணன் மாமனார் – சூளாமணி:10 1736/1,2
அம் துகிலினிடை தோயும் அகல் அல்குல் தீண்டும் அணி மருங்கு சூழும் மணி ஆர் வடமும் தாக்கும் – சூளாமணி:10 1755/3
அங்கையால் அணி நுதல் அரும்பு நீர் துடைத்து – சூளாமணி:10 1759/2
புள் அணி வார் பொழில் பொன் செய் மா நகர் – சூளாமணி:10 1765/1
உள் அணி பரப்பு-மின் உயர்-மின் தோரணம் – சூளாமணி:10 1765/2
வெள் அணி விரும்பு-மின் விருந்து போற்று-மின் – சூளாமணி:10 1765/3
கள் அணி மலரொடு கலங்கள் பெய்ம்-மினே – சூளாமணி:10 1765/4
அணி தயங்கு சோபான வீதி-வாய் அணங்கு_அனையார் அடியீடு ஏத்த – சூளாமணி:10 1800/1
குருகு அயாவுயிர்க்கும் சோலை குளிர் அணி பழன நாட – சூளாமணி:11 1862/1
கரும்பு அணி மொழியினார்-தம் கரும் தடம் கண்ணும் வண்டும் – சூளாமணி:11 1864/1
அரும்பு அணி அசோக நீழல் அடிகளது அணி பொன் கோயில் – சூளாமணி:11 1864/3
அரும்பு அணி அசோக நீழல் அடிகளது அணி பொன் கோயில் – சூளாமணி:11 1864/3
விரும்பு அணி விழவு சாற்றி வியன் முரசு அறைக என்றான் – சூளாமணி:11 1864/4
செல்லும் வாய்-தோறும் செல்வ விழவு அணி தேர்த்தது அன்றே – சூளாமணி:11 1868/4
பூரண மணி குடம் நிரைத்த பொன் அணி
தோரணம் எடுத்தன துதைந்த வெண் கொடி – சூளாமணி:11 1870/1,2
வார் அணி முரசொடு வளைகள் ஆர்த்து அரோ – சூளாமணி:11 1870/3
கார் அணி கடல் ஒலி கைதவிர்த்ததே – சூளாமணி:11 1870/4
மென் மலர் அணி நகை மிளிரும் கோலமோடு – சூளாமணி:11 1877/3
வார் அணி வன முலையவரொடு என்பவே – சூளாமணி:11 1878/4
பொன் அணி வள நகர் அகத்து பொங்கு அரி – சூளாமணி:11 1891/2
அணி உடை அனையன பலவும் செய்த பின் – சூளாமணி:11 1902/2
வானோர்-தம் உலகு உடைய மால் நீல_வண்ணன் மகிழ்ந்து இறைஞ்சும் மாலை அணி மணி முடி மேல் வைகா – சூளாமணி:11 1908/1
அம் பவழ வாயுள் அணி முள் எயிறு இலங்க – சூளாமணி:11 2027/3
அணி முடி துற-மின் எம் அடிகள் என்றனர் – சூளாமணி:12 2079/3
அணி முடி அமரர் தந்து ஆற்ற பாற்கடல் – சூளாமணி:12 2097/1
பின் அணி யோகு நான்மை அபரகாத்திரம் பெற்று ஏனை – சூளாமணி:12 2113/1
தீம் சாறு ஒழுகும் திணையின் அணி தங்கி ஏங்கும் – நீலகேசி:1 10/2
அருகு உடையன அணி உருவின அயலன அலர் காயா – நீலகேசி:1 15/3
அகில் புகை அளாவியும் அணி கொள் வீதியில் – நீலகேசி:1 26/1
அணி நகை ஆயமோடு ஆடி அரும் பெறல் சுற்றமோடு இருப்பாய் – நீலகேசி:1 68/2
தீண்டலன் அணி பிற புனைவு எனும் நினைவு_இலன் தினையனைத்தும் – நீலகேசி:2 230/2
அணி தரு சிவகதி அடைதலும் அருளுதல் – நீலகேசி:4 452/3
அணி நாடு இவை-தாம் அறல் யாறு இவை-தாம் – நீலகேசி:5 463/1
அணி ஆர் சுகதன் நகர் எய்தினளே – நீலகேசி:5 463/4
அணி செய் கோழ் அரை அரை நிழல் அழகனை பொருந்தி – நீலகேசி:5 476/1
அணி கொள் ஆரத்து அரசு அவை கேட்க என – நீலகேசி:10 856/1
மேல்


அணிக்கணால் (1)

அணிக்கணால் நோக்கினால் அதுவும் அன்னதே – நீலகேசி:8 819/2
மேல்


அணிக (1)

ஏர் அணி மணி கலம் அணிக யாரும் மென் – சூளாமணி:8 902/1
மேல்


அணிகல (1)

அங்கு ஒளி விளக்கினாலும் அணிகல சுடரினாலும் – சூளாமணி:9 1548/1
மேல்


அணிகலத்தின் (1)

பொன் அணிகலத்தின் குப்பை புரி மணி கோவை போர்வை – சூளாமணி:8 919/1
மேல்


அணிகலமும் (1)

மாழை தேர் மருங்கு அறா மணி முடியும் அணிகலமும் திறையா வவ்வி – சூளாமணி:10 1804/2
மேல்


அணிகள் (2)

பொன் அணிகள் நல் பொருள் நாடி மிக்கு அவர் கொள – நாககுமார:2 68/3
சூதினால் செயித்து நின் சுதன் அணிகள் கொண்டனன் – நாககுமார:2 71/1
மேல்


அணிகளும் (1)

அரு முடி ஒழிய எல்லா அணிகளும் அவனுக்கு ஈந்தான் – சூளாமணி:10 1696/4
மேல்


அணிகின்றான் (1)

ஞான ஒளி நகைசெய் குணம் நாளும் அணிகின்றான் – யசோதர:5 278/4
மேல்


அணிதும் (1)

கொண்டு குழற்கு அணிதும் என்று கொளலுறுவார் – சூளாமணி:10 1656/3
மேல்


அணிந்த (40)