இறையனார் அகப்பொருள், தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 6
அகன் 1
அகன்று 1
அச்ச 1
அச்சமும் 1
அஞ்சும் 1
அதுவே 1
அந்தணர் 1
அம்பலும் 1
அரசர் 1
அருகலும் 1
அருகும் 1
அருமறை 1
அல்ல 2
அல்லது 5
அல்லா 1
அலரும் 1
அவ்வயின் 2
அவண் 2
அவர் 1
அவருள் 1
அவளே 1
அவற்றுள் 2
அவன் 4
அவன்-வயின் 1
அவனொடு 1
அழிதலும் 1
அழிந்த 1
அறத்தாறு 1
அறத்தொடுநிற்றல் 1
அறப்பொருள் 1
அறிந்து 1
அறிப 1
அறிய 2
அறியவும் 1
அறியாமையும் 1
அறியாள் 1
அறியும் 2
அறிவுறுதலின் 1
அறிவுறூவும்-காலை 1
அன்பின் 1
அன்பு 1
அன்றே 3
அன்ன 2
அன்னவர் 1
ஆ 3
ஆகி 1
ஆகியர் 1
ஆகும்மே 1
ஆங்க 1
ஆங்கு 5
ஆங்ஙணம் 2
ஆயின் 1
ஆயினும் 2
ஆற்றானும் 1
ஆறு 2
ஆறே 3
ஆன 7
இகந்த 1
இகப்பினும் 1
இகவாது 1
இடத்து 1
இடத்தும் 1
இடந்தலைப்படலும் 1
இடம் 1
இடனே 1
இயல்பு 1
இயலான் 1
இயற்கை 1
இயற்கைய 1
இரண்டின்-அகம் 1
இரண்டு 2
இரண்டும் 1
இரண்டே 1
இரந்து 2
இரவினும் 2
இரவு 1
இரவுக்குறியே 1
இரு 1
இரு-வயின் 1
இருவரும் 1
இல்-வரை 1
இல்லா 1
இல்லும் 1
இல்லை 8
இலன் 1
இழிந்தோர்க்கு 1
இன்மையின் 1
இன்மையும் 1
இன்றே 3
இன்னாமையும் 1
ஈண்டையோர் 1
ஈர்-அறு 1
உண்டே 1
உணர்ச்சி 2
உணர்தல் 3
உணர்ந்த 1
உணர்ந்தனர் 1
உணர்ந்து 1
உணர்ப்பு-வயின் 1
உணரினும் 1
உயர்ந்தோர்க்கு 1
உரித்தே 5
உரிய 5
உரியது 1
உரியவை 1
உரியன் 1
உரைத்தல் 1
உள் 1
உள்வழி 1
உள்ளத்து 1
உளவே 3
உற்ற 1
உற்றுழி 2
உற 1
உறைதல் 1
உறையும் 2
உறைவோர்க்கு 1
ஊடல் 1
ஊரும் 1
ஊறு 1
ஊறும் 1
எச்சம் 3
எச்சமும் 1
எட்டனுள் 1
எதிர்கொள்ளாது 1
எய்திடு 1
எல்லா 2
எல்லாம் 3
எல்லார்க்கும் 1
எவ்விடத்தானும் 1
எவன் 1
என்ப 8
என்மனார் 2
என்றலும் 2
என்று 7
என்னை 1
என 5
எனப்படுவது 3
ஏனையோர்க்கும் 1
ஏனோரும் 1
ஐந்திணை 1
ஐந்திணையும் 1
ஐயர் 2
ஒத்தல் 1
ஒரீஇ 1
ஒருங்கு 1
ஒருவழி 1
ஒழிந்தார் 1
ஒழுகாது 1
ஓதல் 1
ஓதலும் 1
ஓர் 1
-அகம் 1
-அறு 1
-இடை 2
-காலை 3
-தானே 3
-வயின் 8
-வரை 1
கடிவரைவு 1
கண்ணிய 1
கந்தருவ 1
கரந்து 1
கழிந்து 2
கழிபடர் 1
களவிற்கு 1
களவின் 1
களவினுள் 3
களவு 5
களவுறை 1
கற்பால் 1
கற்பினுள் 2
கற்பு 2
காண 1
காதல் 1
காப்பு 3
காம 1
காமம் 2
காலத்து 1
காலம் 2
காவல் 1
காவலும் 1
கிழத்தி 1
கிழத்திக்கு 1
கிழவற்கும் 2
கிழவன் 2
கிழவனை 1
கிழவி 1
கிழவிக்கு 1
கிழவியும் 1
கிழவோர்க்கு 1
கிழவோள் 2
கிழவோற்கு 1
கிழவோன் 7
கிளந்த 3
கிளந்தவற்று 1
கிளந்து 2
கிளப்பின் 2
கிளவி 5
கிளவியும் 5
குறி 2
குறித்த 1
குறித்தன்று 2
குறிப்படுதலும் 1
குறிப்பின் 1
குறிப்பினான் 1
குறிப்பினை 1
குறிப்பு 2
குறிப்பே 1
குறியா 1
குறியாள் 1
குறியிடத்து 1
குறையுற்ற 1
குறையுற 1
குறையுறாது 1
குறையுறு 1
குறையுறுதல் 1
குறையுறுதலும் 1
குறையுறும் 1
குறையுறூஉம் 1
கூட்ட 1
கூடல் 1
கூற்று 1
கூற்றே 1
கூறலும் 1
கூறு 1
கேட்போர் 1
கைகோள் 1
கைமிக்கு 1
கையறு 1
கையாறு 1
கொடுமை 1
கொடுமையும் 1
கொளலும் 1
கொளலே 1
கோள் 1
கோள்தாய் 1
கோளும் 1
சிறை 2
சிறைப்புறம் 2
சுட்டி 1
செப்பலும் 1
செவ்வி 1
சென்று 1
சேண்பட 1
சேண்படூஉம் 1
சேர்தல் 1
சொல் 1
சொல்லே 1
தணத்தலும் 1
தணி 1
தந்தை 2
தமர் 1
தமியர் 1
தமியோள் 1
தலைப்பிரிந்த 1
தலைப்பெய்த 1
தலைப்பெய்தலும் 1
தலைப்பெயல் 3
தவிர்ச்சி 3
தற்புகழ்தல் 1
தன் 3
தன்-வயின் 2
தன்னுள் 1
தன்னை 3
தாய் 1
தாயே 1
தான் 1
தானே 1
திங்கள் 1
திணைநிலை 1
திணையே 1
துறவே 1
தெள்ளிதின் 1
தேஎத்து 5
தொகைஇ 1
தோழி 3
தோழிக்கு 4
தோழிக்கும் 1
தோழியும் 1
தோன்றலும் 1
தோன்றாது 1
தோன்றின் 2
தோன்றினும் 1
தோன்றுவது 1
நகாஅ 1
நாடும் 1
நாண் 1
நால் 1
நாளும் 1
நிலத்திரிவு 1
நிலம் 3
நிலையியல் 1
நிறுத்தலும் 1
நீ 1
நீட்டம் 2
நீத்து 1
நீயே 1
நெட்டு-இடை 1
நொதுமலர் 1
நோக்கி 1
பகலினும் 2
பகற்குறி-தானே 1
பகை 1
பட்ட 1
படுப்பினும் 1
படைக்கு 1
படைத்துமொழி 1
பண்பு 1
பணிந்த 1
பத்தே 1
பதியும் 1
பயனே 1
பரத்தை 2
பரத்தையின் 3
பருவம் 1
பல் 1
பல 1
பாங்கனோரின் 1
பாங்கு 1
பார்த்து 1
பார்ப்பார்க்கும் 1
பிரி-வயின் 1
பிரிதலும் 1
பிரிந்த 1
பிரிந்தோன் 1
பிரியாது 1
பிரிவின் 1
பிரிவு 1
பிரிவும் 1
பிரிவே 2
பிறவும் 3
பின்றை 3
பின்றையும் 1
பின்னர் 1
புகழும் 1
புணர்ச்சி 4
புணர்ச்சிக்கு 1
புணர்ச்சியின் 1
புணர்ந்த 2
புணர்வு 1
புணராத 1
புதுவோன் 1
புரைவது 3
புலத்தல்-தானே 1
புலவர் 2
புலவி 2
புறப்பாடு 1
பூப்பின் 1
பெயர்க்கோள் 1
பெயர்ந்து 3
பெயரும் 1
பெருகினும் 1
பொருட்டே 2
பொருந்துபு 1
பொருள் 1
பொருள்-வயின் 2
பொருள்பிணி 2
பொருள 1
போல 1
போறலும் 1
மதியுடம்படுத்தற்கும் 1
மரபின் 1
மரபே 1
மருங்கின் 1
மறுத்தந்து 1
மறுப்பினும் 1
மறைத்தல் 1
மன்றல் 1
மனை 1
மனைவி 1
மாய 1
மாறுகோள் 1
மிக்க 2
மிகின் 1
முற்பட 2
முறைமுறை 1
முன்னம் 1
முன்னர் 1
முன்னுற 2
முன்னுறு 4
மூன்று 1
மெய் 1
மெய்ப்பாடு 1
மேற்றே 1
மேன 2
மொழிப 2
மொழியால் 1
மொழியுமார் 1
யாண்டு 1
வரவு 2
வருக 1
வரும் 1
வரைதல் 4
வரைநிலை 1
வரையறுத்தல் 1
வரையா 1
வரையார் 3
வரையும் 1
வரைவின் 2
வரைவு 1
வரைவு-இடை 1
வழக்கம் 1
வழி 1
வழித்தே 1
வன்புறை 2
வாயில் 1
வாயிலும் 1
வாரல் 1
வாரா 1
விடுத்தலும் 1
விரிக்கும்-காலை 1
வினாஅய் 1
வினை 1
வினையே 1
வீற்றும் 1
வெளிப்பட்ட 2
வெளிப்படா 1
வெளிப்படை-தானே 1
வேட்கை 2
வேந்தர்க்கு 2
வேந்து 1
வேறு 2
வைத்த-காலை 1

அ (6)

ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே – இறை:3/4
அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல் – இறை:4/1
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி – இறை:7/3
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ – இறை:29/5
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய – இறை:39/2
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே – இறை:56/3

மேல்


அகன் (1)

அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே – இறை:56/4

மேல்


அகன்று (1)

நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே – இறை:43/3

மேல்


அச்ச (1)

ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் – இறை:30/3

மேல்


அச்சமும் (1)

ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும்
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை – இறை:31/1,2

மேல்


அஞ்சும் (1)

அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் – இறை:29/4

மேல்


அதுவே (1)

அதுவே
தானே அவளே தமியர் காண – இறை:2/1,2

மேல்


அந்தணர் (1)

அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் – இறை:1/2

மேல்


அம்பலும் (1)

அம்பலும் அலரும் களவு – இறை:22/1

மேல்


அரசர் (1)

அரசர் அல்லா ஏனையோர்க்கும் – இறை:38/1

மேல்


அருகலும் (1)

முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே – இறை:11/2

மேல்


அருகும் (1)

தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு – இறை:11/1

மேல்


அருமறை (1)

அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் – இறை:1/2

மேல்


அல்ல (2)

அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே – இறை:17/1
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் – இறை:59/3

மேல்


அல்லது (5)

அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல் – இறை:4/1
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து – இறை:8/1
பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது – இறை:9/2
இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை – இறை:21/1,2
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை – இறை:28/2

மேல்


அல்லா (1)

அரசர் அல்லா ஏனையோர்க்கும் – இறை:38/1

மேல்


அலரும் (1)

அம்பலும் அலரும் களவு – இறை:22/1

மேல்


அவ்வயின் (2)

அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே – இறை:17/1
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே – இறை:35/3

மேல்


அவண் (2)

முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை – இறை:28/2
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் – இறை:29/3

மேல்


அவர் (1)

அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன – இறை:55/2

மேல்


அவருள் (1)

அவருள்
தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப – இறை:27/1,2

மேல்


அவளே (1)

தானே அவளே தமியர் காண – இறை:2/2

மேல்


அவற்றுள் (2)

அவற்றுள்
ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய – இறை:36/1,2
அவற்றுள்
எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய – இறை:57/1,2

மேல்


அவன் (4)

இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று – இறை:7/2
முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற – இறை:9/1
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன – இறை:17/2
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் – இறை:29/4

மேல்


அவன்-வயின் (1)

அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே – இறை:49/1

மேல்


அவனொடு (1)

மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ – இறை:12/5

மேல்


அழிதலும் (1)

தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை – இறை:31/2

மேல்


அழிந்த (1)

தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம் – இறை:30/8

மேல்


அறத்தாறு (1)

நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே – இறை:43/3

மேல்


அறத்தொடுநிற்றல் (1)

அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே – இறை:29/6

மேல்


அறப்பொருள் (1)

அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே – இறை:44/2

மேல்


அறிந்து (1)

எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் – இறை:59/2,3

மேல்


அறிப (1)

தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப – இறை:27/2

மேல்


அறிய (2)

அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப – இறை:18/2
அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே – இறை:26/3

மேல்


அறியவும் (1)

ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும் – இறை:52/2

மேல்


அறியாமையும் (1)

ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும்
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப – இறை:52/2,3

மேல்


அறியாள் (1)

அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும் – இறை:12/7

மேல்


அறியும் (2)

அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன – இறை:17/2
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன – இறை:55/2

மேல்


அறிவுறுதலின் (1)

தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப – இறை:27/2

மேல்


அறிவுறூவும்-காலை (1)

குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன – இறை:10/3

மேல்


அன்பின் (1)

அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது – இறை:1/1
உளம் நிகழ் அன்பின் உயர்ச்சி மேன – இறை:60/2

மேல்


அன்பு (1)

அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் – இறை:54/2

மேல்


அன்றே (3)

உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் – இறை:41/2
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே – இறை:43/3
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே – இறை:47/2

மேல்


அன்ன (2)

அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை – இறை:12/9
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ – இறை:30/7

மேல்


அன்னவர் (1)

அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே – இறை:26/3

மேல்


ஆ (3)

ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – இறை:24/3
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் – இறை:28/1
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் – இறை:58/1

மேல்


ஆகி (1)

எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து – இறை:59/2

மேல்


ஆகியர் (1)

என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என – இறை:12/3

மேல்


ஆகும்மே (1)

அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே – இறை:26/3

மேல்


ஆங்க (1)

ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே – இறை:35/3

மேல்


ஆங்கு (5)

ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே – இறை:3/4
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து – இறை:8/1
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு
அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே – இறை:26/2,3
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய – இறை:39/2
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே – இறை:56/3

மேல்


ஆங்ஙணம் (2)

ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின் – இறை:3/1
புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது – இறை:5/1

மேல்


ஆயின் (1)

களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின்
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் – இறை:51/2,3

மேல்


ஆயினும் (2)

நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும்
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் – இறை:29/2,3
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும்
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ – இறை:29/4,5

மேல்


ஆற்றானும் (1)

பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று – இறை:53/2

மேல்


ஆறு (2)

ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் – இறை:30/3
ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும் – இறை:31/1

மேல்


ஆறே (3)

ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – இறை:24/3
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே – இறை:35/3
அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே – இறை:56/4

மேல்


ஆன (7)

குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன – இறை:10/3
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன – இறை:13/2
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன – இறை:16/2
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன – இறை:17/2
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன – இறை:25/4
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன – இறை:38/2
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன – இறை:55/2

மேல்


இகந்த (1)

இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது – இறை:21/1

மேல்


இகப்பினும் (1)

பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார் – இறை:20/1

மேல்


இகவாது (1)

இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது – இறை:19/1

மேல்


இடத்து (1)

புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன – இறை:38/2

மேல்


இடத்தும் (1)

அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ – இறை:29/5

மேல்


இடந்தலைப்படலும் (1)

பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று – இறை:3/3

மேல்


இடம் (1)

அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப – இறை:18/2

மேல்


இடனே (1)

இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு – இறை:56/2

மேல்


இயல்பு (1)

அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல் – இறை:4/1

மேல்


இயலான் (1)

கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே – இறை:59/4

மேல்


இயற்கை (1)

வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே – இறை:37/1

மேல்


இயற்கைய (1)

கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப – இறை:52/3

மேல்


இரண்டின்-அகம் (1)

திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப – இறை:32/2

மேல்


இரண்டு (2)

ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – இறை:24/3
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் – இறை:58/1

மேல்


இரண்டும் (1)

ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய – இறை:39/2

மேல்


இரண்டே (1)

ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே – இறை:3/4

மேல்


இரந்து (2)

இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே – இறை:5/3
இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும் – இறை:6/1

மேல்


இரவினும் (2)

குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் – இறை:18/1
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் – இறை:30/4

மேல்


இரவு (1)

இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது – இறை:21/1

மேல்


இரவுக்குறியே (1)

இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது – இறை:19/1

மேல்


இரு (1)

தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் – இறை:28/1

மேல்


இரு-வயின் (1)

காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் – இறை:2/3

மேல்


இருவரும் (1)

இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று – இறை:7/2

மேல்


இல்-வரை (1)

இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது – இறை:19/1

மேல்


இல்லா (1)

மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே – இறை:14/2

மேல்


இல்லும் (1)

நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி – இறை:48/1

மேல்


இல்லை (8)

எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை – இறை:4/2
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை – இறை:8/2
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன – இறை:13/2
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை – இறை:21/2
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை – இறை:28/2
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை – இறை:31/2
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை – இறை:33/1
கொடுமை இல்லை கிழவி மேன – இறை:46/1

மேல்


இலன் (1)

பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று – இறை:3/3

மேல்


இழிந்தோர்க்கு (1)

ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய – இறை:39/2

மேல்


இன்மையின் (1)

முற்பட புணராத சொல் இன்மையின்
கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே – இறை:15/1,2

மேல்


இன்மையும் (1)

எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய – இறை:57/2

மேல்


இன்றே (3)

கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே – இறை:34/1
பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே – இறை:42/1
அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே – இறை:44/2

மேல்


இன்னாமையும் (1)

ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும் – இறை:31/1

மேல்


ஈண்டையோர் (1)

களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் – இறை:60/1

மேல்


ஈர்-அறு (1)

பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் – இறை:43/2

மேல்


உண்டே (1)

முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே – இறை:11/2

மேல்


உணர்ச்சி (2)

அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி – இறை:7/3
உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து – இறை:10/1

மேல்


உணர்தல் (3)

முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல் – இறை:7/1
முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல்
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று – இறை:7/1,2
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று – இறை:7/2

மேல்


உணர்ந்த (1)

குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி – இறை:12/1

மேல்


உணர்ந்தனர் (1)

கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே – இறை:59/4

மேல்


உணர்ந்து (1)

ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து – இறை:8/1

மேல்


உணர்ப்பு-வயின் (1)

உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின் – இறை:50/1

மேல்


உணரினும் (1)

முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற – இறை:9/1

மேல்


உயர்ந்தோர்க்கு (1)

ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய – இறை:36/2

மேல்


உரித்தே (5)

களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன – இறை:16/1,2
அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன – இறை:17/1,2
அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே – இறை:29/6
வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே – இறை:37/1
காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே – இறை:40/1

மேல்


உரிய (5)

முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப – இறை:12/10
வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி – இறை:23/1
ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய – இறை:36/2
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய – இறை:39/2
எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய – இறை:57/2

மேல்


உரியது (1)

உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் – இறை:41/2

மேல்


உரியவை (1)

தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து – இறை:14/1

மேல்


உரியன் (1)

மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப – இறை:6/5

மேல்


உரைத்தல் (1)

அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே – இறை:56/4

மேல்


உள் (1)

தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு – இறை:11/1

மேல்


உள்வழி (1)

இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று – இறை:7/2

மேல்


உள்ளத்து (1)

உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து – இறை:10/1

மேல்


உளவே (3)

கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே
குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன – இறை:10/2,3
மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே – இறை:14/2
சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன – இறை:55/1,2

மேல்


உற்ற (1)

ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் – இறை:30/3

மேல்


உற்றுழி (2)

வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று – இறை:35/2
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று – இறை:39/1

மேல்


உற (1)

சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் – இறை:12/2

மேல்


உறைதல் (1)

நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே – இறை:43/3

மேல்


உறையும் (2)

நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின் – இறை:51/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும் – இறை:52/1

மேல்


உறைவோர்க்கு (1)

பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு
உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் – இறை:41/1,2

மேல்


ஊடல் (1)

உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின் – இறை:50/1

மேல்


ஊரும் (1)

நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி – இறை:48/1

மேல்


ஊறு (1)

அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் – இறை:29/4

மேல்


ஊறும் (1)

ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும் – இறை:31/1

மேல்


எச்சம் (3)

இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு – இறை:56/2
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் – இறை:58/1
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து – இறை:59/2

மேல்


எச்சமும் (1)

எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய – இறை:57/2

மேல்


எட்டனுள் (1)

அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள்
கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் – இறை:1/2,3

மேல்


எதிர்கொள்ளாது (1)

வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் – இறை:29/3

மேல்


எய்திடு (1)

தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும் – இறை:30/6

மேல்


எல்லா (2)

நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும் – இறை:52/1
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின் – இறை:53/1

மேல்


எல்லாம் (3)

தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம்
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப – இறை:30/8,9
வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம்
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் – இறை:54/1,2
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம்
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து – இறை:59/1,2

மேல்


எல்லார்க்கும் (1)

காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே – இறை:40/1

மேல்


எவ்விடத்தானும் (1)

எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை – இறை:4/2

மேல்


எவன் (1)

என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என – இறை:12/3

மேல்


என்ப (8)

மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப – இறை:6/5
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி – இறை:7/3
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப – இறை:12/10
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – இறை:24/3
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன – இறை:25/4
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப – இறை:30/9
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன – இறை:38/2
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப – இறை:52/3

மேல்


என்மனார் (2)

கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் – இறை:1/3
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – இறை:54/3

மேல்


என்றலும் (2)

இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும்
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும் – இறை:30/4,5
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும்
தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும் – இறை:30/5,6

மேல்


என்று (7)

பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று
ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே – இறை:3/3,4
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி – இறை:7/2,3
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – இறை:24/2,3
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு – இறை:26/2
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே – இறை:35/2,3
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய – இறை:39/1,2
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே – இறை:56/3

மேல்


என்னை (1)

என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என – இறை:12/3

மேல்


என (5)

என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும் – இறை:12/3,4
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் – இறை:12/6
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப – இறை:18/2
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப – இறை:32/2
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் – இறை:60/1

மேல்


எனப்படுவது (3)

அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது
அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் – இறை:1/1,2
கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே – இறை:15/2
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் – இறை:18/1

மேல்


ஏனையோர்க்கும் (1)

அரசர் அல்லா ஏனையோர்க்கும்
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன – இறை:38/1,2

மேல்


ஏனோரும் (1)

தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப – இறை:27/2

மேல்


ஐந்திணை (1)

அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது – இறை:1/1

மேல்


ஐந்திணையும் (1)

அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே – இறை:56/4

மேல்


ஐயர் (2)

தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு – இறை:26/2
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் – இறை:28/1

மேல்


ஒத்தல் (1)

காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் – இறை:2/3

மேல்


ஒரீஇ (1)

அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ
அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே – இறை:29/5,6

மேல்


ஒருங்கு (1)

ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி – இறை:6/2

மேல்


ஒருவழி (1)

பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் – இறை:25/3

மேல்


ஒழிந்தார் (1)

ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும் – இறை:52/2

மேல்


ஒழுகாது (1)

புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது
பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து – இறை:5/1,2

மேல்


ஓதல் (1)

ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே – இறை:35/1

மேல்


ஓதலும் (1)

ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய – இறை:36/2

மேல்


ஓர் (1)

புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன – இறை:38/2

மேல்


-அகம் (1)

திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப – இறை:32/2

மேல்


-அறு (1)

பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் – இறை:43/2

மேல்


-இடை (2)

வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன – இறை:16/2
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் – இறை:25/2

மேல்


-காலை (3)

குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன – இறை:10/3
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன – இறை:16/2
வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு – இறை:26/1,2

மேல்


-தானே (3)

பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார் – இறை:20/1
வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை – இறை:26/1
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் – இறை:50/2

மேல்


-வயின் (8)

காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் – இறை:2/3
ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின்
பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும் – இறை:3/1,2
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் – இறை:25/2
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் – இறை:25/3
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே – இறை:48/2
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே – இறை:49/1
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின் – இறை:50/1
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின்
பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று – இறை:53/1,2

மேல்


-வரை (1)

இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது – இறை:19/1

மேல்


கடிவரைவு (1)

கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே – இறை:34/1

மேல்


கண்ணிய (1)

களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் – இறை:60/1

மேல்


கந்தருவ (1)

கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் – இறை:1/3

மேல்


கரந்து (1)

உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே – இறை:10/1,2

மேல்


கழிந்து (2)

நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் – இறை:25/2
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப – இறை:52/3

மேல்


கழிபடர் (1)

காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும் – இறை:30/1

மேல்


களவிற்கு (1)

எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை – இறை:4/2

மேல்


களவின் (1)

கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே – இறை:15/2

மேல்


களவினுள் (3)

களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே – இறை:16/1
களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம் – இறை:32/1
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை – இறை:33/1

மேல்


களவு (5)

@1 களவு – இறை 1
அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது – இறை:1/1
அம்பலும் அலரும் களவு – இறை:22/1
களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல் – இறை:24/1
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று – இறை:24/2
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் – இறை:60/1

மேல்


களவுறை (1)

களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின் – இறை:51/2

மேல்


கற்பால் (1)

புரைவது என்ப கற்பால் ஆன – இறை:25/4

மேல்


கற்பினுள் (2)

கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே – இறை:34/1
கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து – இறை:44/1

மேல்


கற்பு (2)

கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே – இறை:15/2
@2 கற்பு – இறை:33/2
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் – இறை:60/1

மேல்


காண (1)

தானே அவளே தமியர் காண
காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் – இறை:2/2,3

மேல்


காதல் (1)

காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே – இறை:40/1

மேல்


காப்பு (3)

களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே – இறை:16/1
காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும் – இறை:29/1
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் – இறை:30/2

மேல்


காம (1)

காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் – இறை:2/3

மேல்


காமம் (2)

காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும் – இறை:29/1
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும் – இறை:30/1

மேல்


காலத்து (1)

புலவி காலத்து புரைவது அன்றே – இறை:47/2

மேல்


காலம் (2)

அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் – இறை:29/4
இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு – இறை:56/2

மேல்


காவல் (1)

ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே – இறை:35/1

மேல்


காவலும் (1)

ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய – இறை:36/2

மேல்


கிழத்தி (1)

கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல் – இறை:47/1

மேல்


கிழத்திக்கு (1)

கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை – இறை:21/2

மேல்


கிழவற்கும் (2)

புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் – இறை:50/2
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் – இறை:51/3

மேல்


கிழவன் (2)

இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே – இறை:5/3
பட்ட பின்றை வரையா கிழவன்
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் – இறை:25/1,2

மேல்


கிழவனை (1)

குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி – இறை:12/1

மேல்


கிழவி (1)

கொடுமை இல்லை கிழவி மேன – இறை:46/1

மேல்


கிழவிக்கு (1)

கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன – இறை:13/2

மேல்


கிழவியும் (1)

இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும் – இறை:6/1

மேல்


கிழவோர்க்கு (1)

தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை – இறை:31/2

மேல்


கிழவோள் (2)

ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து – இறை:8/1
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே – இறை:10/2

மேல்


கிழவோற்கு (1)

களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை – இறை:33/1

மேல்


கிழவோன் (7)

ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின் – இறை:3/1
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை – இறை:21/2
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும் – இறை:30/5
பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி – இறை:43/1
புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன – இறை:45/1
கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல் – இறை:47/1
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின் – இறை:53/1

மேல்


கிளந்த (3)

அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப – இறை:18/2
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம் – இறை:59/1
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் – இறை:59/3

மேல்


கிளந்தவற்று (1)

கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே – இறை:59/4

மேல்


கிளந்து (2)

புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து
மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப – இறை:6/4,5
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் – இறை:12/2

மேல்


கிளப்பின் (2)

தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே – இறை:48/2
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே – இறை:49/1

மேல்


கிளவி (5)

பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது – இறை:9/2
வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி – இறை:23/1
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம் – இறை:30/8
களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின் – இறை:51/2
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் – இறை:54/2

மேல்


கிளவியும் (5)

படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் – இறை:12/8
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும்
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் – இறை:30/1,2
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும்
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் – இறை:30/2,3
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும்
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் – இறை:30/3,4
தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும்
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ – இறை:30/6,7

மேல்


குறி (2)

பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும் – இறை:3/2
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் – இறை:18/1

மேல்


குறித்த (1)

வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம் – இறை:54/1

மேல்


குறித்தன்று (2)

பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று – இறை:53/2
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – இறை:54/3

மேல்


குறிப்படுதலும் (1)

அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே – இறை:17/1

மேல்


குறிப்பின் (1)

அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன – இறை:55/2

மேல்


குறிப்பினான் (1)

அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன – இறை:17/2

மேல்


குறிப்பினை (1)

தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு – இறை:11/1

மேல்


குறிப்பு (2)

குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன – இறை:10/3
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் – இறை:12/8

மேல்


குறிப்பே (1)

சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் – இறை:58/1

மேல்


குறியா (1)

சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே – இறை:55/1

மேல்


குறியாள் (1)

அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும் – இறை:12/7

மேல்


குறியிடத்து (1)

இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது – இறை:21/1

மேல்


குறையுற்ற (1)

முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற
பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது – இறை:9/1,2

மேல்


குறையுற (1)

முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல் – இறை:7/1

மேல்


குறையுறாது (1)

இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும் – இறை:6/1

மேல்


குறையுறு (1)

குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து – இறை:13/1

மேல்


குறையுறுதல் (1)

தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை – இறை:8/2

மேல்


குறையுறுதலும் (1)

இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே – இறை:5/3

மேல்


குறையுறும் (1)

குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி – இறை:12/1

மேல்


குறையுறூஉம் (1)

கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே – இறை:10/2

மேல்


கூட்ட (1)

அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல் – இறை:4/1

மேல்


கூடல் (1)

அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல்
எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை – இறை:4/1,2

மேல்


கூற்று (1)

முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை – இறை:28/2

மேல்


கூற்றே (1)

திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர் – இறை:56/1

மேல்


கூறலும் (1)

அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும்
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் – இறை:12/7,8

மேல்


கூறு (1)

நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் – இறை:12/6

மேல்


கேட்போர் (1)

திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர்
இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு – இறை:56/1,2

மேல்


கைகோள் (1)

திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர் – இறை:56/1

மேல்


கைமிக்கு (1)

காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும் – இறை:29/1

மேல்


கையறு (1)

காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் – இறை:30/2

மேல்


கையாறு (1)

தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும் – இறை:30/6

மேல்


கொடுமை (1)

கொடுமை இல்லை கிழவி மேன – இறை:46/1

மேல்


கொடுமையும் (1)

புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன – இறை:45/1

மேல்


கொளலும் (1)

படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும்
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை – இறை:12/8,9

மேல்


கொளலே (1)

கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே – இறை:59/4

மேல்


கோள் (1)

பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே – இறை:56/3

மேல்


கோள்தாய் (1)

தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து – இறை:14/1

மேல்


கோளும் (1)

எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய – இறை:57/2

மேல்


சிறை (2)

சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் – இறை:12/2
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் – இறை:30/2

மேல்


சிறைப்புறம் (2)

சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – இறை:54/3
சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே – இறை:55/1

மேல்


சுட்டி (1)

நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே – இறை:48/1,2

மேல்


செப்பலும் (1)

முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும்
மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ – இறை:12/4,5

மேல்


செவ்வி (1)

ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி – இறை:6/2

மேல்


சென்று (1)

நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் – இறை:12/6

மேல்


சேண்பட (1)

சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் – இறை:12/2

மேல்


சேண்படூஉம் (1)

கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப – இறை:52/3

மேல்


சேர்தல் (1)

கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை – இறை:21/2

மேல்


சொல் (1)

முற்பட புணராத சொல் இன்மையின் – இறை:15/1

மேல்


சொல்லே (1)

சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் – இறை:58/1

மேல்


தணத்தலும் (1)

பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும்
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன – இறை:25/3,4

மேல்


தணி (1)

ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே – இறை:35/1

மேல்


தந்தை (2)

தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு – இறை:26/2
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் – இறை:28/1

மேல்


தமர் (1)

வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் – இறை:29/3

மேல்


தமியர் (1)

தானே அவளே தமியர் காண – இறை:2/2

மேல்


தமியோள் (1)

பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று – இறை:3/3

மேல்


தலைப்பிரிந்த (1)

அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் – இறை:54/2

மேல்


தலைப்பெய்த (1)

ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி – இறை:6/2

மேல்


தலைப்பெய்தலும் (1)

பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும்
பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று – இறை:3/2,3

மேல்


தலைப்பெயல் (3)

ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே – இறை:3/4
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை – இறை:12/9
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன – இறை:13/2

மேல்


தவிர்ச்சி (3)

களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே – இறை:16/1
களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம் – இறை:32/1
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை – இறை:33/1

மேல்


தற்புகழ்தல் (1)

கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல்
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே – இறை:47/1,2

மேல்


தன் (3)

தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு – இறை:11/1
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு – இறை:26/2
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் – இறை:28/1

மேல்


தன்-வயின் (2)

ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின்
பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும் – இறை:3/1,2
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே – இறை:48/2

மேல்


தன்னுள் (1)

தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும் – இறை:30/6

மேல்


தன்னை (3)

கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும் – இறை:30/5
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம் – இறை:30/8
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை – இறை:31/2

மேல்


தாய் (1)

தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப – இறை:27/2

மேல்


தாயே (1)

தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு – இறை:26/2

மேல்


தான் (1)

தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை – இறை:8/2

மேல்


தானே (1)

தானே அவளே தமியர் காண – இறை:2/2

மேல்


திங்கள் (1)

திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப – இறை:32/2

மேல்


திணைநிலை (1)

திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் – இறை:51/3

மேல்


திணையே (1)

திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர் – இறை:56/1

மேல்


துறவே (1)

கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே – இறை:34/1

மேல்


தெள்ளிதின் (1)

உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து – இறை:10/1

மேல்


தேஎத்து (5)

பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து
இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே – இறை:5/2,3
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை – இறை:8/1,2
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே – இறை:10/2
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன – இறை:13/1,2
தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து
மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே – இறை:14/1,2

மேல்


தொகைஇ (1)

அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம் – இறை:30/7,8

மேல்


தோழி (3)

பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து – இறை:5/2
குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் – இறை:12/1,2
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து – இறை:13/1

மேல்


தோழிக்கு (4)

அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி – இறை:7/3
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை – இறை:8/2
தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு
முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே – இறை:11/1,2
தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து – இறை:14/1

மேல்


தோழிக்கும் (1)

அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே – இறை:29/6

மேல்


தோழியும் (1)

இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும்
ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி – இறை:6/1,2

மேல்


தோன்றலும் (1)

சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே – இறை:55/1

மேல்


தோன்றாது (1)

பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது – இறை:9/2

மேல்


தோன்றின் (2)

உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின்
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் – இறை:50/1,2
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின்
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – இறை:54/2,3

மேல்


தோன்றினும் (1)

கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும்
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே – இறை:59/3,4

மேல்


தோன்றுவது (1)

களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின் – இறை:51/2

மேல்


நகாஅ (1)

மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் – இறை:12/5,6

மேல்


நாடும் (1)

நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி – இறை:48/1

மேல்


நாண் (1)

அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ – இறை:29/5

மேல்


நால் (1)

அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ – இறை:29/5

மேல்


நாளும் (1)

பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும்
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே – இறை:43/2,3

மேல்


நிலத்திரிவு (1)

பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே – இறை:42/1

மேல்


நிலம் (3)

பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு – இறை:41/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின் – இறை:51/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும் – இறை:52/1

மேல்


நிலையியல் (1)

நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின் – இறை:51/1

மேல்


நிறுத்தலும் (1)

சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும்
என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என – இறை:12/2,3

மேல்


நீ (1)

இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் – இறை:30/4

மேல்


நீட்டம் (2)

களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம்
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப – இறை:32/1,2
பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு – இறை:41/1

மேல்


நீத்து (1)

நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே – இறை:43/3

மேல்


நீயே (1)

நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் – இறை:12/6

மேல்


நெட்டு-இடை (1)

நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் – இறை:25/2

மேல்


நொதுமலர் (1)

நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும் – இறை:29/2

மேல்


நோக்கி (1)

ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி
பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய் – இறை:6/2,3

மேல்


பகலினும் (2)

குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும்
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப – இறை:18/1,2
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் – இறை:30/4

மேல்


பகற்குறி-தானே (1)

பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார் – இறை:20/1

மேல்


பகை (1)

ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே – இறை:35/1

மேல்


பட்ட (1)

பட்ட பின்றை வரையா கிழவன் – இறை:25/1

மேல்


படுப்பினும் (1)

அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே – இறை:44/2

மேல்


படைக்கு (1)

முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம் – இறை:59/1

மேல்


படைத்துமொழி (1)

படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் – இறை:12/8

மேல்


பண்பு (1)

அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே – இறை:26/3

மேல்


பணிந்த (1)

பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து – இறை:5/2

மேல்


பத்தே (1)

பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே
அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே – இறை:56/3,4

மேல்


பதியும் (1)

பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய் – இறை:6/3

மேல்


பயனே (1)

பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே – இறை:56/3

மேல்


பரத்தை (2)

வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று – இறை:35/2
காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே – இறை:40/1

மேல்


பரத்தையின் (3)

பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே – இறை:42/1
பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி – இறை:43/1
கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து – இறை:44/1

மேல்


பருவம் (1)

நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும் – இறை:29/2

மேல்


பல் (1)

பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று – இறை:53/2

மேல்


பல (1)

கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் – இறை:59/3

மேல்


பாங்கனோரின் (1)

பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும் – இறை:3/2

மேல்


பாங்கு (1)

பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று – இறை:3/3

மேல்


பார்த்து (1)

ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் – இறை:30/3

மேல்


பார்ப்பார்க்கும் (1)

வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே – இறை:37/1

மேல்


பிரி-வயின் (1)

எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின்
பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று – இறை:53/1,2

மேல்


பிரிதலும் (1)

நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும்
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் – இறை:25/2,3

மேல்


பிரிந்த (1)

பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி – இறை:43/1

மேல்


பிரிந்தோன் (1)

கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து – இறை:44/1

மேல்


பிரியாது (1)

பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் – இறை:25/3

மேல்


பிரிவின் (1)

பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு – இறை:41/1

மேல்


பிரிவு (1)

வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று – இறை:39/1

மேல்


பிரிவும் (1)

நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும்
ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும் – இறை:52/1,2

மேல்


பிரிவே (2)

ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே – இறை:35/3
பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே – இறை:42/1

மேல்


பிறவும் (3)

பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய் – இறை:6/3
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை – இறை:12/9
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ – இறை:30/7

மேல்


பின்றை (3)

புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது – இறை:5/1
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று – இறை:24/2
பட்ட பின்றை வரையா கிழவன் – இறை:25/1

மேல்


பின்றையும் (1)

வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி – இறை:23/1

மேல்


பின்னர் (1)

பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது – இறை:9/2

மேல்


புகழும் (1)

புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன – இறை:45/1

மேல்


புணர்ச்சி (4)

காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் – இறை:2/3
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும் – இறை:12/4
மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ – இறை:12/5
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து – இறை:13/1

மேல்


புணர்ச்சிக்கு (1)

முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப – இறை:12/10

மேல்


புணர்ச்சியின் (1)

முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே – இறை:11/2

மேல்


புணர்ந்த (2)

ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின் – இறை:3/1
புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது – இறை:5/1

மேல்


புணர்வு (1)

அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன – இறை:55/2

மேல்


புணராத (1)

முற்பட புணராத சொல் இன்மையின் – இறை:15/1

மேல்


புதுவோன் (1)

புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து – இறை:6/4

மேல்


புரைவது (3)

புரைவது என்ப கற்பால் ஆன – இறை:25/4
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன – இறை:38/2
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே – இறை:47/2

மேல்


புலத்தல்-தானே (1)

புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் – இறை:50/2

மேல்


புலவர் (2)

கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் – இறை:1/3
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – இறை:54/3

மேல்


புலவி (2)

புலவி காலத்து புரைவது அன்றே – இறை:47/2
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே – இறை:48/2

மேல்


புறப்பாடு (1)

பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் – இறை:43/2

மேல்


பூப்பின் (1)

பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் – இறை:43/2

மேல்


பெயர்க்கோள் (1)

திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் – இறை:51/3

மேல்


பெயர்ந்து (3)

பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு – இறை:41/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின் – இறை:51/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும் – இறை:52/1

மேல்


பெயரும் (1)

பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய் – இறை:6/3

மேல்


பெருகினும் (1)

காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும்
நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும் – இறை:29/1,2

மேல்


பொருட்டே (2)

தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே – இறை:48/2
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே – இறை:49/1

மேல்


பொருந்துபு (1)

புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து – இறை:6/4

மேல்


பொருள் (1)

முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம் – இறை:59/1

மேல்


பொருள்-வயின் (2)

நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் – இறை:25/2
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் – இறை:25/3

மேல்


பொருள்பிணி (2)

வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று – இறை:35/2
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று – இறை:39/1

மேல்


பொருள (1)

வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப – இறை:30/9

மேல்


போல (1)

புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து – இறை:6/4

மேல்


போறலும் (1)

அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும் – இறை:12/7

மேல்


மதியுடம்படுத்தற்கும் (1)

மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப – இறை:6/5

மேல்


மரபின் (1)

அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ – இறை:30/7

மேல்


மரபே (1)

ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே – இறை:3/4

மேல்


மருங்கின் (1)

நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின்
களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின் – இறை:51/1,2

மேல்


மறுத்தந்து (1)

கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து
அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே – இறை:44/1,2

மேல்


மறுப்பினும் (1)

வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும்
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் – இறை:29/3,4

மேல்


மறைத்தல் (1)

என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என – இறை:12/3

மேல்


மன்றல் (1)

அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் – இறை:1/2

மேல்


மனை (1)

இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது – இறை:21/1

மேல்


மனைவி (1)

பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் – இறை:43/1,2

மேல்


மாய (1)

மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ – இறை:12/5

மேல்


மாறுகோள் (1)

மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே – இறை:14/2

மேல்


மிக்க (2)

காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும் – இறை:30/1
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் – இறை:30/2

மேல்


மிகின் (1)

களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே – இறை:16/1

மேல்


முற்பட (2)

முற்பட புணராத சொல் இன்மையின் – இறை:15/1
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம் – இறை:59/1

மேல்


முறைமுறை (1)

முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும் – இறை:12/4

மேல்


முன்னம் (1)

முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை – இறை:28/2

மேல்


முன்னர் (1)

கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல் – இறை:47/1

மேல்


முன்னுற (2)

முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல் – இறை:7/1
முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற – இறை:9/1

மேல்


முன்னுறு (4)

முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே – இறை:11/2
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும் – இறை:12/4
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப – இறை:12/10
களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல் – இறை:24/1

மேல்


மூன்று (1)

அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி – இறை:7/3

மேல்


மெய் (1)

அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ – இறை:29/5

மேல்


மெய்ப்பாடு (1)

இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே – இறை:56/2,3

மேல்


மேற்றே (1)

இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே – இறை:5/3

மேல்


மேன (2)

புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன – இறை:45/1
கொடுமை இல்லை கிழவி மேன – இறை:46/1

மேல்


மொழிப (2)

அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப – இறை:18/2
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப – இறை:32/2

மேல்


மொழியால் (1)

பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து – இறை:5/2

மேல்


மொழியுமார் (1)

மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே – இறை:14/2

மேல்


யாண்டு (1)

உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் – இறை:41/2

மேல்


வரவு (2)

இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று – இறை:7/2
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன – இறை:17/2

மேல்


வருக (1)

இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் – இறை:30/4

மேல்


வரும் (1)

எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து – இறை:59/2

மேல்


வரைதல் (4)

களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல்
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று – இறை:24/1,2
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று – இறை:24/2
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – இறை:24/3
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப – இறை:30/9

மேல்


வரைநிலை (1)

அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே – இறை:44/2

மேல்


வரையறுத்தல் (1)

உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் – இறை:41/2

மேல்


வரையா (1)

பட்ட பின்றை வரையா கிழவன் – இறை:25/1

மேல்


வரையார் (3)

பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார் – இறை:20/1
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் – இறை:50/2
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் – இறை:51/3

மேல்


வரையும் (1)

நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும் – இறை:29/2

மேல்


வரைவின் (2)

களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம் – இறை:32/1
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே – இறை:49/1

மேல்


வரைவு (1)

வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் – இறை:29/3

மேல்


வரைவு-இடை (1)

வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன – இறை:16/2

மேல்


வழக்கம் (1)

கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் – இறை:1/3

மேல்


வழி (1)

எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து – இறை:59/2

மேல்


வழித்தே (1)

கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே – இறை:15/2

மேல்


வன்புறை (2)

பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று – இறை:53/2
வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம் – இறை:54/1

மேல்


வாயில் (1)

வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம் – இறை:54/1

மேல்


வாயிலும் (1)

எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின் – இறை:53/1

மேல்


வாரல் (1)

கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும் – இறை:30/5

மேல்


வாரா (1)

உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின் – இறை:50/1

மேல்


விடுத்தலும் (1)

நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும்
அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும் – இறை:12/6,7

மேல்


விரிக்கும்-காலை (1)

வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு – இறை:26/1,2

மேல்


வினாஅய் (1)

பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய்
புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து – இறை:6/3,4

மேல்


வினை (1)

வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே – இறை:37/1

மேல்


வினையே (1)

ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று – இறை:35/1,2

மேல்


வீற்றும் (1)

தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும்
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை – இறை:28/1,2

மேல்


வெளிப்பட்ட (2)

வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி – இறை:23/1
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று – இறை:24/2

மேல்


வெளிப்படா (1)

களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல் – இறை:24/1

மேல்


வெளிப்படை-தானே (1)

வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை – இறை:26/1

மேல்


வேட்கை (2)

அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப – இறை:12/9,10
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப – இறை:30/9

மேல்


வேந்தர்க்கு (2)

வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று – இறை:35/2
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று – இறை:39/1

மேல்


வேந்து (1)

வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே – இறை:37/1

மேல்


வேறு (2)

படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் – இறை:12/8
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் – இறை:59/3

மேல்


வைத்த-காலை (1)

வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன – இறை:16/2

மேல்