ஔ – முதல் சொற்கள்


ஔவை

(பெ) சங்க காலப்பெண்பால் புலவர், name of a famous poetess, author of many verses in Sangam Literature.
அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 101

Related posts