அகநானூறு-படவிளக்கவுரை: தொகுதி-1

தொகுதி-1

பாடல்கள்
கடவுள்-வாழ்த்து
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10  
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
ஏதேனும் ஒரு பாடல் எண்ணைச் சொடுக்குக.