அகநானூறு-படவிளக்கவுரை: தொகுதி-2

தொகுதி-2   

பாடல்கள்
41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
51   52   53   54   55   56   57   58   59   60  
61   62   63   64   65   66   67   68   69   70  
71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  
ஏதேனும் ஒரு பாடல் எண்ணைச் சொடுக்குக.